Sie sind auf Seite 1von 5

Lista principalelor verbe neregulate in engleza

Infinitiv
-forma 1to abide
to arise
to awake

Participiu trecut
-forma 3abode
arisen
awoken
awaked
been
born
beaten
become
begun
beheld
bent
besought
bet

Traducere
verb
a astepta, a sta, a locui
a se ridica
a se trezi

to be
to bear
to beat
to become
to begin
to behold
to bend
to beseech
to bet

Trecut
-forma 2abode
arose
awoke
awaked
was, were
bore
beat
became
began
beheld
bent
besought
bet

to bid
to bind
to bite
to bleed
to bless
to blow
to break
to breed
to bring
to broadcast
to burn
to burst
to buy
can
to cast
to catch
to choose
to cleave
to cling

bade
bound
bit
bled
blest
blew
broke
bred
brought
broadcast
burnt (burned)
burst
bought
could
cast
caught
chose
cleft
clung

bidden
bound
bitten
bled
blest
blown
broken
bred
brought
broadcast
burnt (burned)
burst
bought
been able to
cast
caught
chosen
cleft
clung

a oferi, a licita
a lega
a musca
a sangera
a binecuvanta
a sufla
a sparge
a creste
a aduce
a transmite prin radio
a arde
a izbucni
a cumpara
a putea
a arunca
a prinde
a alege
a despica
a se lipi

a fi
a se naste
a bate
a deveni
a icepe
a zari, a vedea
a indoi, a curba
a implora
a paria

to come
to cost
to creep
to cut
to deal
to dig
to do
to draw
to dream
to drink
to drive
to dwell
to eat
to fall
to feed
to feel
to fight
to find
to fly
to forbid
to forecast
to foresee
to foretell
to forget
to forgive
to forgo

came
cost
crept
cut
dealt
dug
did
drew
dreamt (dreamed)
drank
drove
dwelt
ate
fell
fed
felt
fought
found
flew
forbade
forecast
foresaw
foretold
forgot
forgave
forwent

come
cost
crept
cut
dealt
dug
done
drawn
dreamt (dreamed)
drunk
driven
dwelt
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
flown
forbidden
forecast
foreseen
foretold
forgotten
forgiven
forgone

forsake
to freeze
to get
to give
to go
to grind
to grow
to hang
to have
to hear
to hide

forsook
froze
got
gave
went
ground
grew
hung (hanged)
had
heard
hid

forsaken
frozen
got
given
gone
ground
grown
hung (hanged)
had
heard
hidden

a veni
a costa
a se tara
a taia
a se ocupa, a trata afaceri
a sapa
a face
a desena
a visa
a bea
a conduce masina
a locui, a ramane, a insista
a manca
a cadea
a hrani
a simti
a lupta
a gasi
a zbura
a interzice
a prevedea
a prevedea
a prezice
a uita
a ierta
a renunta la,
a da uitarii
a parasi
a igheta
a primi
a da
a merge
a macina
a creste
a spanzura
a avea
a auzi
a ascunde

to hit
to hold
to hurt
to keep
to kneel
to knit
to know
to lay
to lead
to lean
to learn
to leave
to lend
to let
to lie
to light
to lose
to make
to mean
to meet
to misgive
to mislead
to mistake
to outdo
to overcome
to overdo
to pay
to put
to read
to rend
to ride
to ring
to rise
to run
to say
to see
to seek

hit
held
hurt
kept
knelt
knit
knew
laid
led
leant
learnt (learned)
left
lent
let
lay
lit
lost
made
meant
met
misgave
misled
mistook
outdid
overcame
overdid
paid
put
read
rent
rode
rang
rose
ran
said
saw
sought

hit
held
hurt
kept
knelt
knit
known
laid
led
leant
learnt (learned)
left
lent
let
lain
lit
lost
made
meant
met
misgiven
misled
mistaken
outdone
overcome
overdone
paid
put
read
rent
ridden
rung
risen
run
said
seen
sought

a lovi
a tine
a rani
a pastra
a igenunchia
a tricota
a sti, a cunoaste
a aseza
a conduce
a se sprijini de
a ivata
a parasi
a mprumuta (cuiva)
a permite
a fi culcat
a aprinde
a pierde
a face
a isemna
a intalni
a inspira neicredere
a induce in eroare
a intelege gresit
a intrece
a invinge
a face exces
a plati
a pune
a citi
a sfasia, a rupe
a calari
a suna
a se ridica
a alerga
a spune
a vedea
a cauta

to sell
to send
to set
to sew
to shake
to shave
to shed
to shine
to shoe
to shoot
to show
to shrink
to shut
to sing
to sink
to sit
to slay
to sleep
to slide
to sling
to slit
to smell
to smite
to sow
to speak
to speed
to spell
to spend
to spill
to spin

sold
sent
set
sewed
shook
shaved
shed
shone
shod
shot
showed
shrank
shut
sang
sank
sat
slew
slept
slid
slung
slit
smelt (smelled)
smote
sowed
spoke
sped
spelt (spelled)
spent
spilt
spun

sold
sent
set
sewn (sewed)
shaken
shaven
shed
shone
shod
shot
shown
shrunk
shut
sung
sunk
sat
slain
slept
slid
slung
slit
smelt (smelled)
smitten
sown
spoken
sped
spelt (spelled)
spent
spilt
spun

to spit
to split
to spoil
to spread
to spring
to stand
to steal

spat
split
spoilt
spread
sprang
stood
stole

spat
split
spoilt
spread
sprung
stood
stolen

a vinde
a trimite
a regla, a fixa
a coase
a scutura, a clatina
a se barbieri
a varsa (lacrimi)
a straluci
a icalta, a potcovi
a mpusca
a arata
a se strange
a inchide
a canta
a se scufunda
a sta (pe ceva)
a ucide
a dormi
a aluneca
a azvarli
a despica
a mirosi
a lovi
a semana
a vorbi
a accelera
a pronunta litera cu litera
a cheltui
a varsa
a toarce,
a se roti
a scuipa
a despica
a strica
a intinde
a sari, a tasni
a sta in picioare
a fura

to stick
to sting
to stink
to strike
to string

stuck
stung
stank
struck
strung

stuck
stung
stunk
struck
strung

to strive
to swear
to sweep
to swim
to swing
to take
to teach
to tear
to tell
to think
to throw
to thrust
to tread
to underlie
to understand
to upset
to wake
to wear
to weave
to wet
to win
to wind
to wring

strove
swore
swept
swam
swung
took
taught
tore
told
thought
threw
thrust
trod
underlay
understood
upset
woke
wore
wove
wet
won
wound
wrung

striven
sworn
swept
swum
swung
taken
taught
torn
told
thought
thrown
thrust
trodden
underlain
understood
upset
woken
worn
woven
wet
won
wound
wrung

to write

wrote

written

a infige, a se lipi
a itepa
a mirosi urat
a lovi
a insira,
a incorda
a se stradui
a jura
a matura
a inota
a se legana
a lua
a invata, a preda
a rupe, a sfasia
a spune
a gandi, a crede
a arunca
a mbranci
a calca
a sustine
a intelge
a supara
a se trezi
a purta
a tese
a uda
a castiga
a se rasuci
a frange,
a smulge
a scrie