Sie sind auf Seite 1von 3

{\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1045{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Ge

orgia;}{\f1\froman\fprq2\fcharset238 Georgia;}{\f2\fnil\fcharset2 Symbol;}}


{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;}
{\*\generator Msftedit 5.41.15.1507;}\viewkind4\uc1\pard\keepn\sb100\sa100\cf1\l
ang1033\kerning36\b\f0\fs40 Albert Schweitzer \fs48\par
\pard\lang1045\kerning0\f1\fs28\tab\lang1033\f0 Albert Schweitzer\b0 (ur. {\fie
ld{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/14_stycznia"}}{\fldrslt{14 stycznia}}}\f0\fs28 {
\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1875"}}{\fldrslt{1875}}}\f0\fs28 w {\field{\
*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Kaysersberg"}}{\fldrslt{Kaysersberg}}}\f0\fs28 w {\f
ield{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Alzacja"}}{\fldrslt{Alzacji}}}\f0\fs28 , zm. {\
field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/4_wrze%C5%9Bnia"}}{\fldrslt{4 wrze\u347?nia}}}
\f0\fs28 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1965"}}{\fldrslt{1965}}}\f0\fs28
w {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Lambar%C3%A9n%C3%A9"}}{\fldrslt{Lambar\'e9
n\'e9}}}\f0\fs28 w {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Gabon"}}{\fldrslt{Gaboni
e}}}\f0\fs28 ) \endash {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Niemcy_(nar%C3%B3d)"
}}{\fldrslt{niemiecki}}}\f0\fs28 teolog {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Lut
eranizm"}}{\fldrslt{lutera\u324?ski}}}\f0\fs28 , filozof, organista, muzykolog,
{\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Lekarz"}}{\fldrslt{lekarz}}}\f0\fs28 .\par
W {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1953"}}{\fldrslt{1953}}}\f0\fs28 otrzyma\
u322? za za\u322?o\u380?enie szpitala w Lambar\'e9n\'e9 w Gabonie {\field{\*\fld
inst{HYPERLINK "/wiki/Pokojowa_Nagroda_Nobla"}}{\fldrslt{Pokojow\u261? Nagrod\u2
81? Nobla}}}\f0\fs28 za rok {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1952"}}{\fldrsl
t{1952}}}\f0\fs28 .\par
\fs24\par
\pard\keepn\sb100\sa100\b\fs32 Biografia\fs36\par
\pard\lang1045\b0\f1\fs28\tab\lang1033\f0 Syn {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wik
i/Alzacja"}}{\fldrslt{alzackiego}}}\f0\fs28 {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki
/Pastor"}}{\fldrslt{pastora}}}\f0\fs28 , odebra\u322? staranne wykszta\u322?ceni
e \lang1045\f1
\lang1033\f0 ({\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Teolo
gia"}}{\fldrslt{teologia}}}\f0\fs28 i {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Filoz
ofia"}}{\fldrslt{filozofia}}}\f0\fs28 na Uniwersytetach w {\field{\*\fldinst{HY
PERLINK "/wiki/Strasburg"}}{\fldrslt{Strasburgu}}}\f0\fs28 i {\field{\*\fldinst
{HYPERLINK "/wiki/Sorbona"}}{\fldrslt{Sorbonie}}}\f0\fs28 , nauka gry na {\field
{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Organy"}}{\fldrslt{organach}}}\f0\fs28 u {\field{\
*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Charles-Marie_Widor"}}{\fldrslt{Karola Marii Widora}}
}\f0\fs28 ).Po uzyskaniu {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Doktor_(stopie%C5%8
4_naukowy)"}}{\fldrslt{doktoratu}}}\f0\fs28 z filozofii i habilitacji z teologi
i zdecydowa\u322? si\u281? na rozpocz\u281?cie studi\'f3w {\field{\*\fldinst{HYP
ERLINK "/wiki/Medycyna"}}{\fldrslt{medycznych}}}\f0\fs28 , po uko\u324?czeniu kt
\'f3rych wyrzek\u322? si\u281? kariery naukowej i koncertowania, by jako lekarz
nie\u347?\u263? pomoc Afryka\u324?czykom, w za\u322?o\u380?onym w {\field{\*\fld
inst{HYPERLINK "/wiki/1913"}}{\fldrslt{1913}}}\f0\fs28 roku przez siebie i \u38
0?on\u281?, {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/w/index.php?title=Helena_Breslau&acti
on=edit&redlink=1"}}{\fldrslt{Helen\u281? Breslau}}}\f0\fs28 , szpitalu w {\fiel
d{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Lambar%C3%A9n%C3%A9"}}{\fldrslt{Lambar\'e9n\'e9}}}
\f0\fs28 (obecnie {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Gabon"}}{\fldrslt{Gabon}}
}\f0\fs28 ).\par
W latach {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1917"}}{\fldrslt{1917}}}\f0\fs28 -{
\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1918"}}{\fldrslt{1918}}}\f0\fs28 jako obywat
el niemiecki zosta\u322? {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Internowanie"}}{\fl
drslt{internowany}}}\f0\fs28 we Francji. W {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/
1924"}}{\fldrslt{1924}}}\f0\fs28 powr\'f3ci\u322? do Lambar\'e9n\'e9 i przyst\u
261?pi\u322? do rozbudowy szpitala (m.in. o {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/
Leprozorium"}}{\fldrslt{leprozorium}}}\f0\fs28 ). Odbywa\u322? sporadyczne podr\
'f3\u380?e do {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Europa"}}{\fldrslt{Europy}}}\f
0\fs28 i {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Stany_Zjednoczone"}}{\fldrslt{USA}
}}\f0\fs28 daj\u261?c koncerty, nagrywaj\u261?c p\u322?yty i wyg\u322?aszaj\u26
1?c odczyty w celu zdobywania funduszy na utrzymanie szpitala.\par
\lang1045\f1\tab\lang1033\f0 Jest jednym z najwa\u380?niejszych badaczy \u380?yc
ia i tw\'f3rczo\u347?ci {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Johann_Sebastian_Bac

h"}}{\fldrslt{Jana Sebastiana Bacha}}}\f0\fs28 . Fundamentalne dzie\u322?o Schwe


itzera, monografia \i Jan Sebastian Bach\i0 z {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wi
ki/1908"}}{\fldrslt{1908}}}\f0\fs28 roku, przez ca\u322?y wiek XX by\u322?a pun
ktem wyj\u347?cia dla kolejnych opracowa\u324? i interpretacji dorobku niemiecki
ego kompozytora.\par
\lang1045\f1\tab\lang1033\f0 W {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1951"}}{\fldr
slt{1951}}}\f0\fs28 r. otrzyma\u322? pokojow\u261? nagrod\u281? ksi\u281?garzy
niemieckich, a w {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1952"}}{\fldrslt{1952}}}\f0
\fs28 r. {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Pokojowa_Nagroda_Nobla"}}{\fldrslt
{Pokojow\u261? Nagrod\u281? Nobla}}}\f0\fs28 .\par
\fs24\par
\pard\keepn\sb100\sa100\b\fs32 Pogl\u261?dy\fs36\par
\pard\lang1045\b0\f1\fs28\tab\lang1033\f0 Jego ide\u261? {\field{\*\fldinst{HYPE
RLINK "/wiki/Etyka"}}{\fldrslt{etyczn\u261?}}}\f0\fs28 (kt\'f3r\u261? stara\u32
2? si\u281? praktycznie realizowa\u263?), by\u322?o poszanowanie \u380?ycia, zaw
arte w twierdzeniu: \i Jestem \u380?yciem, kt\'f3re pragnie \u380?y\u263?, po\u3
47?r\'f3d \u380?ycia, kt\'f3re pragnie \u380?y\u263?\i0 , konsekwencj\u261? tego
programu etycznego jest obowi\u261?zek ratowania \u380?ycia i \u322?agodzenia c
ierpienia. G\u322?osi\u322?, \u380?e cze\u347?\u263? dla \u380?ycia wymaga od cz
\u322?owieka szacunku, nie tylko wobec ludzi, ale tak\u380?e wobec zwierz\u261?t
, a nawet ro\u347?lin, zakazuj\u261?c ich bezmy\u347?lnego niszczenia.\par
\par
\par
\par
\par
\lang1045\f1\tab\lang1033\f0 B\u281?d\u261?c zdecydowanym {\field{\*\fldinst{HYP
ERLINK "/wiki/Pacyfizm"}}{\fldrslt{pacyfist\u261?}}}\f0\fs28 po {\field{\*\fldi
nst{HYPERLINK "/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa"}}{\fldrslt{II wojnie \u347?wiatowej
}}}\f0\fs28 anga\u380?owa\u322? si\u281? w ruch przeciwko {\field{\*\fldinst{HY
PERLINK "/wiki/Wy%C5%9Bcig_zbroje%C5%84"}}{\fldrslt{wy\u347?cigowi zbroje\u324?}
}}\f0\fs28 .\par
W chwili obecnej my\u347?l schweitzerowska w Polsce prze\u380?ywa renesans, w du
\u380?ej mierze dzi\u281?ki zaanga\u380?owaniu pracownik\'f3w naukowych {\field{
\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Uniwersytet_Medyczny_im._Karola_Marcinkowskiego_w_Po
znaniu"}}{\fldrslt{Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
}}}\f0\fs28 .\par
Do idei Schweitzera nawi\u261?zuj\u261? wsp\'f3\u322?cze\u347?nie ruchy {\field{
\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Ekologia"}}{\fldrslt{ekologiczne}}}\f0\fs28 .\par
\fs24\par
\pard\keepn\sb100\sa100\b\fs36 Niekt\'f3re prace \par
\pard{\pntext\f2\'B7\tab}{\*\pn\pnlvlblt\pnf2\pnindent360{\pntxtb\'B7}}\fi-360\l
i720\b0\i\fs28 Psychiatryczna ocena {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Jezus_Ch
rystus"}}{\fldrslt{Jezusa}}}\f0\fs28 : przedstawienie [zagadnienia] i krytyka\i0
(\i Die psychiatrische Beurteilung Jesu: Darstellung und Kritik\i0 ) \endash
praca doktorska z medycyny ({\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1913"}}{\fldrslt
{1913}}}\f0\fs28 ), \par
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Historia bada\u324? nad \u380?yciem Jezusa\i0 (1913), \pa
r
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Chrze\u347?cija\u324?stwo i religie \u347?wiata\i0 , \par
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Kultura i etyka\i0 , \par
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Upadek i odbudowa kultury\i0 , \par
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Filozofia religii u {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Im
manuel_Kant"}}{\fldrslt{Kanta}}}\i0\f0\fs28 , \par
\i{\pntext\f2\'B7\tab}\u346?wiatopogl\u261?d my\u347?licieli hinduskich\i0 , \pa
r
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Mi\u281?dzy wod\u261?, a d\u380?ungl\u261?\i0 , \par
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Listy z Lambar\'e9n\'e9\i0 , \par
\i{\pntext\f2\'B7\tab}Moje \u380?ycie\i0 - {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/
Autobiografia"}}{\fldrslt{autobiografia}}}\f0\fs28 , \par
\i{\field{\*\fldinst{HYPERLINK "{\pntext\f2\'B7\tab}/w/index.php?title=Johann_Se

bastian_Bach_(nonografia)&action=edit&redlink=1"}}{\fldrslt{Jan Sebastian Bach}}


}\i0\f0\fs28 ({\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/1908"}}{\fldrslt{1908}}}\f0\f
s28 ) - {\field{\*\fldinst{HYPERLINK "/wiki/Monografia"}}{\fldrslt{monografia}}}
\f0\fs28 . \par
\pard\lang1045\f1\fs20\par
}