Sie sind auf Seite 1von 2

Odreivanje proraunske nosivosti zida na vertikalno optereenje:

Nsd NRd
gdje je:
- Nsd proraunsko vertikalno optereenje zida
- NRd proraunska vertikalna nosivost zida
Proraunska nosivost zida na vertikalno optereenje:

gdje je:
- faktor smanjenja nosivosti koji ukljuuje uinke vitkosti i ekscentrinosti
- fk karakteristina tlana vrstoa zida
- M parcijalni koeficijent sigurnosti na materijale
- t debljina zida

Karakterstina tlana vrstoa zida

Parcijalni koeficijent sigurnosti na materijale (i izvedbu)

Koeficijent smanjenja nosivosti


Vrijednost koeficijenata smanjenja nosivosti moe se odrediti iz izraza :
-

Pri vrhu ili podnoju zida :

gdje je t debljina zida, a e i ekscentritet na vrhu ili podnoju zida raunan izrazom :

Zidovi
Zx:
zx1
zx2
zx3
zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

Zidovi
Zy:
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

M
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

M
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

fk (kN/m2)
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000

fk (kN/m2)
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000

t (m)
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

t (m)
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

Nsd
(kN)

0,910
0,890
0,950
0,910
0,950
0,940
0,890
0,970
0,960
0,870
0,930
0,930

235,600
226,500
185,000
305,100
502,630
440,400
265,420
484,400
228,500
221,300
379,400
309,540

Nsd
(kN)

0,940
0,870
0,880
0,950
0,900
0,930
0,930
0,790
0,890
0,830
0,900
0,890
0,940
0,960

367,000
252,000
325,460

346,200
306,830
386,830
278,000
176,800
229,000
236,400
301,740

290,470
246,300
272,480

NRd (kN)
455,000
445,000
475,000
455,000
475,000
470,000
445,000
485,000
480,000
435,000
465,000
465,000

NRd (kN)
470,000
435,000
440,000
475,000
450,000
465,000
465,000
395,000
445,000
415,000
450,000
445,000
470,000
480,000