Sie sind auf Seite 1von 16

Proraun zia na seizmiko optereenje:

Raspodjela seizmikih sila po katovima(iz towera):


Smjer x:
Potkrovlje(z=10,56m)
Potkrovlje-poz 200
Prvi kat-poz 100
Prizemlje-poz 000

S200=55,98kN
S200=73,58kN
S100=61,9 kN
S000=20,82kN

Sx=212,29kN

Smjer y:
Potkrovlje(z=10,56m)
Potkrovlje-poz 200
Prvi kat-poz 100
Prizemlje-poz 000

S200=48,25kN
S200=67,20 kN
S100=59,43 kN
S000=24,75 kN

Sy=199,62 kN

Proraun centra masa(iz towera):


Potkrovlje(z=10,56m)
Potkrovlje-poz 200
Prvi kat-poz 100
Prizemlje-poz 000

xcm=13.64m,
xcm=13.78m,
xcm=13.78m,
xcm=14,00m,

ycm= 7.49m
ycm= 7.33m
ycm= 7.33m
ycm= 8.37m

Proraun centra krutosti(iz towera):


Potkrovlje(z=10,56m)
Potkrovlje-poz 200
Prvi kat-poz 100
Prizemlje-poz 000

xck=14.58 m,
xck=14.81 m,
xck=15.48m,
xck=15.43m,

yck= 12,68m
yck= 7.42m
yck= 6.22m
yck= 5,02m

Raspodjela sila od translatornih utjecaja po zidovima pojedinog kata moe se vriti


sukladno krutosti pojedinih zidova na horizontalni pomak:

Ke

GA
2

G h
1.2h 1
E L

E = modul elastinosti ( 1000 fk)


G = modul posmika(G E/6)
t = debljina zida
h = svjetla visina zida
L = duljina zida
A = povrina zida (A=tL)
= proraunski koeficijent
za punu upetost na gornjem i donjem katu = 0.83
za konzolni zid = 3.33

E =2. 5x106 kN/m2-potkrovlje


G=0.42 x106 kN/m2
t = 25cm

E =3,0 x106 kN/m2-prizemlje i prvi kat


G=0.5 x106 kN/m2
t = 50cm

h = 1.785m-potkrovlje
L = duljina zida
A = povrina zida (A=tL)
= proraunski koeficijent
za punu upetost na gornjem i donjem katu = 0.83
za konzolnizid = 3.33

h1 = 3.74 m-prvi kat


h2 = 3.62 m-prizemlje

POZ

z=10,56m

zid

(G/E)

(h/L)2

Ke

dulj.
Otvora

K1

Ke,otv

Fx(Ke)

zx1
zx2
zx3
zx4
zx5
zx6

5,05
5,95
5,05

0,25
0,25
0,25

1,79
1,79
1,79

0,14
0,14
0,14

0,12
0,09
0,12

1,26
1,49
1,26

243,29
287,21
243,29

1,24
2,2
1,23

0,71
0,57
0,71

173,01
162,28
173,58

9,84
9,23
9,88
0,00
0,00
0,00

zx7

6,60

0,25

1,79

0,14

0,07

1,65

320,25

1,2

0,79

251,75

14,33

zx8

6,60

0,25

1,79

0,14

0,07

1,65

320,25

0,47

148,99

8,48

zx9

3,40

0,25

1,79

0,14

0,28

0,85

159,99

1,55

0,46

74,18

4,22

zx10

0,00

zx11

0,00

zx12

0,00
1574,29

zid
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

(G/E)

(h/L)2

Ke

dulj.
Otvora

K1

983,79

55,98

Ke,otv

Fy(Ke)

5,3
4,65
6

0,25
0,25
0,25

1,79
1,79
1,79

0,14
0,14
0,14

0,11
0,15
0,09

1,33
1,16
1,50

255,74
223,33
290,52

1,2
0
0

0,73
1,00
1,00

187,62
223,33
290,52

0,25

1,79

0,14

0,09

1,50

290,52

1,00

290,52

5,8
4,15

0,25
0,25

1,79
1,79

0,14
0,14

0,09
0,19

1,45
1,04

280,59
198,30

1,01
0

0,80
1,00

223,11
198,30

3,15
3,15
3,7
3,7

0,25
0,25
0,25
0,25

1,79
1,79
1,79
1,79

0,14
0,14
0,14
0,14

0,32
0,32
0,23
0,23

0,79
0,79
0,93
0,93

147,77
147,77
175,65
175,65

0
0
0
0

1,00
1,00
1,00
1,00

147,77
147,77
175,65
175,65

4,39
5,23
6,80
0,00
6,80
0,00
0,00
5,23
4,64
0,00
3,46
3,46
4,11
4,11

2060,23

48,25

2185,84

POZ 200

zid

(G/E)

(h/L)2

Ke

dulj.
Otvora

K1

Ke,otv

Fx(Ke)

zx1
zx2
zx3

5,30
5,95
5,30

0,50
0,50
0,50

3,74
3,74
3,74

0,14
0,14
0,14

0,50
0,40
0,50

2,65
2,98
2,65

275,99
314,07
275,99

1,24
2,2
1,23

0,72
0,57
0,73

200,02
177,45
200,64

7,47
6,62
7,49

zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

5,95
5,30
6,60
6,60
3,40
6,10
1,80
1,80

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74
3,74

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

0,40
0,50
0,32
0,32
1,21
0,38
4,32
4,32

2,98
2,65
3,30
3,30
1,70
3,05
0,90
0,90

314,07
275,99
351,83
351,83
161,96
322,81
62,50
62,50

1,5
1
0,7
0,8
1,45
1,85
0,8
0,8

0,70
0,78
0,88
0,86
0,50
0,64
0,48
0,48

220,92
214,73
307,93
301,66
80,70
207,63
29,82
29,82

0,00
8,25
8,01
11,49
11,26
3,01
7,75
1,11
1,11

1971,31

73,58

2769,52

zid
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

t
5,3
4,65
6
3,2
6
3,2
3,15
5,8
4,15
3,7
3,15
3,15
3,7
3,7

h
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,62
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67

(G/E)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

(h/L)2
0,47
0,62
0,37
1,32
0,37
1,32
1,36
0,40
0,78
0,98
1,36
1,36
0,98
0,98

A
2,65
2,33
3,00
1,60
3,00
1,60
1,58
2,90
2,08
1,85
1,58
1,58
1,85
1,85

Ke
286,32
242,79
323,65
153,40
323,65
153,40
150,26
311,77
212,33
184,61
150,26
150,26
184,61
184,61
3011,92

dulj.
Otvora

K1
1,2
1,2
2,2
2
2,2
1,9
0
1,2
1,2
1,2
0
0
0
0

0,73
0,70
0,57
0,26
0,57
0,30
1,00
0,76
0,66
0,62
1,00
1,00
1,00
1,00

Ke,otv

Fy(Ke)

210,05
169,08
184,03
40,61
184,03
46,25
150,26
235,88
140,10
114,17
150,26
150,26
184,61
184,61

6,58
5,30
5,77
1,27
5,77
1,45
4,71
7,39
4,39
3,58
4,71
4,71
5,79
5,79

2144,20

67,20

POZ 100
zid

zx1
zx2
zx3
zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

(G/E)

(h/L)2

Ke

dulj.
Otvora

K1

zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

Fx(Ke)

5,30
5,95
5,30

0,50
0,50
0,50

3,62
3,62
3,62

0,14
0,14
0,14

0,47
0,37
0,47

2,65
2,98
2,65

286,32
325,56
286,32

1,24
2,2
1,23

0,72
0,57
0,73

207,51
183,94
208,14

5,95
5,30
6,60
6,60
3,40
6,10
1,80
1,80

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62

0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

0,37
0,47
0,30
0,30
1,13
0,35
4,04
4,04

2,98
2,65
3,30
3,30
1,70
3,05
0,90
0,90

325,56
286,32
364,48
364,48
168,87
334,56
66,14
66,14

1,5
1
0,7
0,8
1,45
1,85
0,8
0,8

0,70
0,78
0,88
0,86
0,50
0,64
0,48
0,48

229,00
222,76
319,00
312,51
84,14
215,19
31,56
31,56

6,28
5,57
6,30
0,00
6,93
6,74
9,65
9,46
2,55
6,51
0,96
0,96

2045,32

61,90

2874,75

zid

Ke,otv

t
5,3
4,65
6
3,2
6
3,2
3,15
5,8
4,15
3,7
3,15
3,15
3,7
3,7

h
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62

(G/E)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

(h/L)2
0,47
0,61
0,36
1,28
0,36
1,28
1,32
0,39
0,76
0,96
1,32
1,32
0,96
0,96

A
2,65
2,33
3,00
1,60
3,00
1,60
1,58
2,90
2,08
1,85
1,58
1,58
1,85
1,85

Ke
286,32
246,68
328,56
156,18
328,56
156,18
153,00
316,53
215,84
187,77
153,00
153,00
187,77
187,77
3057,16

dulj.
Otvora

K1
1,2
1,2
2,2
2
2,2
1,9
0
1,2
1,2
1,2
0
0
0
0

0,73
0,70
0,57
0,26
0,57
0,30
1,00
0,76
0,66
0,62
1,00
1,00
1,00
1,00

Ke,otv

Fy(Ke)

210,05
171,79
186,83
41,34
186,83
47,08
153,00
239,49
142,42
116,13
153,00
153,00
187,77
187,77

5,74
4,69
5,10
1,13
5,10
1,29
4,18
6,54
3,89
3,17
4,18
4,18
5,13
5,13

2176,49

59,43

POZ 000
zid

zx1
zx2
zx3
zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

5,30
5,95
5,30
5,30
5,95
5,30
6,60
6,60
3,40
6,10
1,80
1,80

h
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075

(G/E)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

(h/L)2
0,34
0,27
0,34
0,34
0,27
0,34
0,22
0,22
0,82
0,25
2,92
2,92

A
2,65
2,98
2,65
2,65
2,98
2,65
3,30
3,30
1,70
3,05
0,90
0,90

Ke
342,92
388,59
342,92
342,92
388,59
342,92
433,97
433,97
206,68
399,08
86,58
86,58

dulj.
Otvora
1,09
1,88
1,08
1,5
1,5
1,2
0
1,55
0
1,9
0
0

K1
0,76
0,63
0,76
0,67
0,70
0,73
1,00
0,72
1,00
0,63
1,00
1,00

3795,70

zid
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

t
5,3
4,65
6
3,2
6
3,2
3,15
5,8
4,15
3,7
3,15
3,15
3,7
3,7

h
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075
3,075

(G/E)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14

(h/L)2
0,34
0,44
0,26
0,92
0,26
0,92
0,95
0,28
0,55
0,69
0,95
0,95
0,69
0,69

A
2,65
2,33
3,00
1,60
3,00
1,60
1,58
2,90
2,08
1,85
1,58
1,58
1,85
1,85

Ke
342,92
296,87
392,09
191,98
392,09
191,98
188,29
378,08
261,10
228,57
188,29
188,29
228,57
228,57
3697,70

dulj.
Otvora
2,4
0
0
1,2
0
2
0
1,2
1,95
1,2
0
0
1,65
0

K1
0,47
1,00
1,00
0,56
1,00
0,26
1,00
0,76
0,45
0,62
1,00
1,00
0,48
1,00

Ke,otv

Fx(Ke)

259,95
244,14
260,71
228,74
273,34
251,57
433,97
314,06
206,68
252,84
86,58
86,58

1,87
1,75
1,87
1,64
1,96
1,81
3,12
2,26
1,48
1,82
0,62
0,62

2899,16

20,82

Ke,otv

Fy(Ke)

160,23
296,87
392,09
107,28
392,09
50,82
188,29
286,05
116,76
141,36
188,29
188,29
108,65
228,57

1,39
2,58
3,41
0,93
3,41
0,44
1,64
2,49
1,02
1,23
1,64
1,64
0,95
1,99

2845,66

24,75

Osnovni ekscentriciteti:
Potkrovlje(z=10,56m)
Potkrovlje-poz 200
Prvi kat-poz 100
Prizemlje-poz 000

e0x=0,95m
e0x=1.03m
e0x=1.7m
e0x=1.43m

Sluajni ekscentricitet katne mase u


odnosu na proraunsko sredite masa:
e1x=0.05 Lx =0.0515.05 = 0.75 m
e1y=0.05 Ly =0.0513.15 = 0.66 m
Dodatni utjecaji od torzije:
Ukupni ekscentriciteti:
Potkrovlje(z=10,56m)
ex = e0x + e1x = 0,95+0.75 = 1.7 m
ey = e0y + e1y = 5,19+0.66 = 5,85 m
Potkrovlje-poz 200
ex = e0x + e1x = 1.03+0.75 = 1.78 m
ey = e0y + e1y = 0.09+0.66 = 0.75 m
Prvi kat-poz 100
ex = e0x + e1x = 1.7+0.75 = 2.45 m
ey = e0y + e1y = 1.11+0.66 = 1.77 m

Prizemlje-poz 000
ex = e0x + e1x = 1.43+0.75 = 2.18 m
ey = e0y + e1y = 3.35+0.66 = 4.01 m

e0y=5,19m
e0y=0.09m
e0y=1.11m
e0y=3.35m

Momenti torzije-Potkrovlje(z=10,56m)
Tsd-x,200 = S200ex = 55,981.7 = 95,16 kNm
Tsd-y,200 = S200ey = 48,25 5.85 = 282,26 kNm
Momenti torzije pozicije 200:
Tsd-x,200 = S200ex = 73,581.78 = 130,97 kNm
Tsd-y,200 = S200ey = 67,2 0.75 = 50,4 kNm
Momenti torzije pozicije 100:
Tsd-x,100 = S100ex = 61,92.45 = 151,65 kNm
Tsd-y,100 = S100ey = 59,43 1.77 = 105,19 kNm

Momenti torzije pozicije 000:


Tsd-x,000 = S000ex = 20,822.18 = 45,38 kNm
Tsd-y,000 = S000ey = 24,75 4.01 = 99,25 kNm

Moment torzije raspodjeljuje se po zidovima odgovarajueg smjera, prema:


VSd , x ,i ,T
VSd , y ,i ,T

Ax ,i e

Ax ,i e

Ay ,i e

2
y ,i
2
y ,i
2
x ,i

Ay ,i e

2
x ,i

T
Sd , x
e y ,i
T
Sd , y
e x ,i

Pri emu su:


Aipovrina svakog zida (zid "i") u promatranom smjeru,
eiudaljenost svakog zida (zid "i") od centra krutosti

POZ

Z=10,56m

zid

zx1
zx2
zx3
zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

zid
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

dulj.
Otvora

xt

yckyt

yt

A(yck-yt)2

Vsd,x

Tsd=Vsd(yck-yt)

5,05
5,95
5,05

0,25
0,25
0,25

1,24
2,2
1,23

13,15
15,05
13,15

-0,47
-2,37
-0,47

0,95
0,94
0,96

0,21
5,27
0,21

0,16
0,81
0,16

0,08
1,92
0,08

6,60
6,60
3,40

0,25
0,25
0,25

1,2
3
1,55

3,70
3,70
0,00

8,98
8,98
12,68

1,35
0,90
0,46

108,86
72,58
74,36

4,41
2,94
2,13

39,62
26,41
27,06

5,56

261,49

10,62

95,16

dulj.
Otvora

xt

yt

xckxt

A(xck-xt)2

Vsd,y

Tsd=Vsd(xck-xt)

5,3
4,65
6

0,25
0,25
0,25

1,2
0
0

5,55
5,55
10,35

9,03
9,03
4,23

1,03
1,16
1,50

83,58
94,79
26,84

8,63
9,79
5,91

77,91
88,37
25,02

0,25

15,80

-1,22

1,50

2,23

1,71

2,08

5,8
4,15

0,25
0,25

1,01
0

20,60
20,60

-6,02
-6,02

1,20
1,04

43,40
37,60

6,72
5,82

40,46
35,05

3,15
3,15
3,7
3,7

0,25
0,25
0,25
0,25

0
0
0
0

11,65
14,50
11,65
14,50

2,93
0,08
2,93
0,08

0,79
0,79
0,93
0,93

6,76
0,01
7,94
0,01

2,15
0,06
2,53
0,07

6,30
0,00
7,40
0,01

10,85

303,15

43,38

282,60

POZ 200

zid

zx1
zx2
zx3
zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

zid
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

dulj.
Otvora

5,30
5,95
5,30

0,50
0,50
0,50

1,24
2,2
1,23

5,95
5,30
6,60
6,60
3,40
6,10
1,80
1,80

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,5
1
0,7
0,8
1,45
1,85
0,8
0,8

dulj.
Otvora

t
5,3
4,65
6
3,2
6
3,2
3,15
5,8
4,15
3,7
3,15
3,15
3,7
3,7

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,2
1,2
2,2
2
2,2
1,9
0
1,2
1,2
1,2
0
0
0
0

xt

yckyt

yt
13,15
15,05
13,15
7,85
9,55
7,85
3,70
3,70
0,00
0,00
6,35
6,35

xt

yt
5,55
5,55
10,35
10,35
15,80
15,80
15,80
20,60
20,60
20,60
11,65
14,50
11,65
14,50

-5,73
-7,63
-5,73
-0,43
-2,13
-0,43
3,72
3,72
7,42
7,42
1,07
1,07

xckxt
9,26
9,26
4,46
4,46
-0,99
-0,99
-0,99
-5,79
-5,79
-5,79
3,16
0,31
3,16
0,31

A(yck-yt)2

Vsd,x

2,03
1,88
2,04
0,00
2,23
2,15
2,95
2,90
0,98
2,13
0,50
0,50

66,65
109,16
66,81
0,00
10,09
0,40
40,82
40,13
53,68
116,99
0,57
0,57

3,01
3,70
3,02
0,00
1,23
0,24
2,84
2,79
1,87
4,08
0,14
0,14

17,26
28,26
17,30
0,00
2,61
0,10
10,57
10,39
13,90
30,29
0,15
0,15

20,27

505,89

23,07

130,97

Tsd=Vsd(yck-yt)

A(xck-xt)2

Vsd,y

Tsd=Vsd(xck-xt)

2,05
1,73
1,90
0,60
1,90
0,65
1,58
2,30
1,48
1,25
1,58
1,58
1,85
1,85

175,78
147,91
37,79
11,93
1,86
0,64
1,54
77,11
49,45
41,91
15,73
0,15
18,47
0,18

1,65
1,39
0,74
0,23
0,16
0,06
0,14
1,16
0,74
0,63
0,43
0,04
0,51
0,05

15,26
12,84
3,28
1,04
0,16
0,06
0,13
6,69
4,29
3,64
1,37
0,01
1,60
0,02

22,28

580,46

7,92

50,40

POZ 100

zid

zx1
zx2
zx3
zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

zid
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

dulj.
Otvora

5,30
5,95
5,30

0,50
0,50
0,50

1,24
2,2
1,23

5,95
5,30
6,60
6,60
3,40
6,10
1,80
1,80

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,5
1
0,7
0,8
1,45
1,85
0,8
0,8

dulj.
Otvora

t
5,3
4,65
6
3,2
6
3,2
3,15
5,8
4,15
3,7
3,15
3,15
3,7
3,7

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,2
1,2
2,2
2
2,2
1,9
0
1,2
1,2
1,2
0
0
0
0

xt

yckyt

yt
13,15
15,05
13,15
7,85
9,55
7,85
3,70
3,70
0,00
0,00
6,35
6,35

xt

yt
5,55
5,55
10,35
10,35
15,80
15,80
15,80
20,60
20,60
20,60
11,65
14,50
11,65
14,50

-6,93
-8,83
-6,93
-1,63
-3,33
-1,63
2,52
2,52
6,22
6,22
-0,13
-0,13

xckxt
9,93
9,93
5,13
5,13
-0,32
-0,32
-0,32
-5,12
-5,12
-5,12
3,83
0,98
3,83
0,98

A(yck-yt)2

Vsd,x

2,03
1,88
2,04
0,00
2,23
2,15
2,95
2,90
0,98
2,13
0,50
0,50

97,49
146,19
97,73
0,00
24,67
5,71
18,73
18,42
37,72
82,21
0,01
0,01

4,03
4,75
4,04
0,00
2,12
1,00
2,13
2,10
1,74
3,79
0,02
0,02

27,95
41,92
28,02
0,00
7,07
1,64
5,37
5,28
10,82
23,57
0,00
0,00

20,27

528,90

25,75

151,65

Tsd=Vsd(yck-yt)

A(xck-xt)2

Vsd,y

Tsd=Vsd(xck-xt)

2,05
1,73
1,90
0,60
1,90
0,65
1,58
2,30
1,48
1,25
1,58
1,58
1,85
1,85

202,14
170,09
50,00
15,79
0,19
0,07
0,16
60,29
38,67
32,77
23,10
1,51
27,14
1,78

3,43
2,89
1,64
0,52
0,10
0,04
0,09
1,99
1,27
1,08
1,02
0,26
1,19
0,31

34,09
28,69
8,43
2,66
0,03
0,01
0,03
10,17
6,52
5,53
3,90
0,26
4,58
0,30

22,28

623,71

15,83

105,19

POZ 000

zid

dulj.
Otvora

xt

yckyt

yt

zx1

5,30

0,50

1,09

13,15

zx2
zx3
zx4
zx5
zx6
zx7
zx8
zx9
zx10
zx11
zx12

5,95
5,30
5,30
5,95
5,30
6,60
6,60
3,40
6,10
1,80
1,80

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,88
1,08
1,5
1,5
1,2
0
1,55
0
1,9
0
0

15,05
13,15
7,85
9,55
7,85
3,70
3,70
0,00
0,00
6,35
6,35

zid
zy1
zy2
zy3
zy4
zy5
zy6
zy7
zy8
zy9
zy10
zy11
zy12
zy13
zy14

dulj.
Otvora

t
5,3
4,65
6
3,2
6
3,2
3,15
5,8
4,15
3,7
3,15
3,15
3,7
3,7

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

2,4
0
0
1,2
0
2
0
1,2
1,95
1,2
0
0
1,65
0

xt

yt
5,55
5,55
10,35
10,35
15,80
15,80
15,80
20,60
20,60
20,60
11,65
14,50
11,65
14,50

-8,13
10,03
-8,13
-2,83
-4,53
-2,83
1,32
1,32
5,02
5,02
-1,33
-1,33

xckxt
9,88
9,88
5,08
5,08
-0,37
-0,37
-0,37
-5,17
-5,17
-5,17
3,78
0,93
3,78
0,93

A(yck-yt)2

Vsd,x

Tsd=Vsd(yck-yt)

2,11

139,13

1,16

9,43

2,04
2,11
1,90
2,23
2,05
3,30
2,53
1,70
2,10
0,90
0,90

204,72
139,46
15,22
45,66
16,42
5,75
4,40
42,84
52,92
1,59
1,59

1,38
1,16
0,36
0,68
0,39
0,30
0,23
0,58
0,71
0,08
0,08

13,87
9,45
1,03
3,09
1,11
0,39
0,30
2,90
3,59
0,11
0,11

23,85

669,71

7,12

45,38

A(xck-xt)2

Vsd,y

Tsd=Vsd(xck-xt)

1,45
2,33
3,00
1,00
3,00
0,60
1,58
2,30
1,10
1,25
1,58
1,58
1,03
1,85

141,54
226,95
77,42
25,81
0,41
0,08
0,22
61,48
29,40
33,41
22,50
1,36
14,65
1,60

2,23
3,58
2,38
0,79
0,17
0,03
0,09
1,85
0,89
1,01
0,93
0,23
0,60
0,27

22,08
35,40
12,08
4,03
0,06
0,01
0,03
9,59
4,59
5,21
3,51
0,21
2,28
0,25

23,63

636,83

15,07

99,33

Kontrola zida zx1:


Dimenzioniranje na Msd i Nsd:
Nsd=696,63kN
Msd=260,46kNm
Proraun najmanje duljine tlanog podruja:

f
Nsd
fd k
t L
M

N Sd d t L f d tadmin

N Sd
fd
t ad min
admin

d
L
fd

696, 63
3000
330,94kN / m 2 f d
1500, 0kN / m 2
0,5 4, 21
2, 0

admin

330,94
4, 21 0,93m
1500, 00

Najvei proraunski ekscentricitet:


L ad ,min

2
2
4, 21 0,93

1, 64m
2
2

ed ,max
ed ,max

M d ,max
M d ,max

d t L2
d

1
2
f d

330,94 0,5 4, 212


330,94

1
1142,87kNm M Sd

2
1500, 00

Dimenzioniranje na Vsd:
Vsd=33,83kN
L M Sd

2 N Sd

Lc 3

4, 21 260, 46

5,19 4, 21m
696, 63
2

Lc 3

L 4, 21m
VRd

f vk t Lc
M

f vk f vk 0 0, 4 d
f vk 0,1 0, 4 0,33094 0, 23MPa
VRd

230 0,5 4, 21
242, 075kN VSd
2, 0

Kontrola zida zy1:

Dimenzioniranje na Msd i Nsd:


Nsd=685,47kN
Msd=174,68kNm
Proraun najmanje duljine tlanog podruja:

f
Nsd
fd k
t L
M

N Sd d t L f d tadmin

N Sd
fd
t ad min
admin

d
L
fd

685, 47
3000
472, 74kN / m 2 f d
1500, 0kN / m 2
0,5 2,9
2, 0

admin

472, 74
2,9 0,91m
1500, 00

Najvei proraunski ekscentricitet:


L ad ,min

2
2
2, 09 0,91

0,59m
2
2

ed ,max
ed ,max

M d ,max
M d ,max

d t L2
d

1
2
f d

472, 74 0,5 2, 09 2
472, 74

1
353,55kNm M Sd

2
1500, 00

Dimenzioniranje na Vsd:
Vsd=34,05kN
L M Sd

2 N Sd

Lc 3

2, 09 174, 68

2,37 2, 09m
685, 47
2

Lc 3

L 2, 09m
VRd

f vk t Lc
M

f vk f vk 0 0, 4 d
f vk 0,1 0, 4 0, 47274 0, 29 MPa
VRd

290 0,5 2, 09
151,53kN VSd
2, 0