Sie sind auf Seite 1von 181
j RRC ear | = fed ame aaRares ard Reng al sal Matifeal | Ge aan cerde Rad sasafraarda Te ) Saft (vet semis seniteert aise + Cate ARR) | aa af: | aR cer eS aiteera: wer: | a: GA ced aa a aera: GE aft (ato go WIR) I [a] agai qereraaizat | wi PReateRaaRenn: aa wark: (ate go WRI)! eae | saat ag gat aq Meme | a Gree: aetsreTPeRR || gi (aro to gto Bate ¢22)! [a] stiseritearqara: ataraiatent a a ge 24) iL q] efter softener vend: eT CA Go RR) cae gaa afageATTaRIAT (We 8 go 82) ) sarge: ame: TAA at mae: geiftzafteasete ara ott SS i Ras wea: ft Raaagigtad acqeierateal # (Figo go 94) | a gtqeerserenenee aye gree | waft amt (2) ag: ata: sane > aati’ aq aff uz qa va: sf | wa Rraraenehh Baaaeanaaha se AS ene fi Rae 1 (8) cam aaah ater gee (2) Mh fart: waahae sft maw seg ate meraaatett | (a) waa wag Raat a Rath og al€ gear le _ rar Srerak | cen aa Teese (ae Alama gh og aff gare ete aa: Se aaah Zo WRIR) | ofiaeer ont aati (fo 8 ge 22) | PUTRTTS | Re ara —( Bara: ) [a] arate: ante ] Beara: Cito eee) | a waar cart: | oF qaaEe at: | waste: ee ade: (ito FORIRA) | gar aaa ene Tae area Mee aTaT Saar: Rrny saadg THAR a ag: ga ate ATL geaaiRat aaah: ata dor: cafe aque Persea sagt saad Red ge Saran (arate 212 R&)( [q] aatataaaargmea RS ofttstera: | aan tntestat waka (ato Zo {8188) | gar at SenRarat Teqitaeay (To Fo) | gat aT Sains wa ahaay | ga aaraay Fa Rew (ao P ‘le Yo 93 yy [@] aaa Rats: aaharta: | A a ar =a edger nara (Ato Yo Blo Ro) ge] HR __ SiRarae aay gerreramiait agar (Ro 8goRz)I RY zerramengiat aaq | am Rermet gar- Ta: (Mo To Bo RR do go ch) I "tear Care: ) [a] s@eerta seaerarestt. Sera: (ito 4)21) | geerda ceed aRcera ‘| Bharaenar Phagguatnaeateats aAcera a Femtggagmaarst Aae sf | a: gATATA Patan: aga dat: deme: agaraedatrateet Cg 8188) | [@] atesrcsada saat | FRI eacGancgera: | ae at azeercasartia: | et sremesraasa her oT ee | Pen eT BTL 5: aN ay onmartta: | Raeagel cErTAAACI- Reta: (ate go41eie) | Lt] cera A * Wemaaag, | gat area afra: Prartggoae- 8° Me ate uo! STTRT? | Sead gaa Decale fares aad waaraTeEre- arnat Pitaaata Bho a erg | Becerda Paes aTaRerda tad a gaa Paral gaia (io go ee) | [a ]aaqeatiar aa: aiecere Ham: | GeaEMAReY: saeeraeam || (ae % Blo tle) | sRemerang araneteraacerare (aie go 4818) | a a agaRaa THT (Re ‘ Fo RR) I afihitea—geeran qeraniantears Preaarra4| ae Seam giao aan zaadat a afar aaa | Fy Padi alte aad ae | CTA mat Ama (wage ) ga | aeaT BRAT Radiat Rae gereqaarat Pefiat a | aed TARE (BIT 2 afisaro v ) TAMIA | ar Ce | cal aanmagadat ofaiieet qaaniaiarel faa) aaa sea | mfarat—. Rlagaag | aq BdRemeUPATA i areal 2a: | Galficumat ar (Ayo 2 aaTete T° aed Tar Taka FAA ee qa aiRaray serene ai! a@ TU soma Bq: aaron TA a R Pasa: (sito go 21gle2) | wal ae al veraramaarot Reig; (ate 218188 ) a fi & Beara: | aa wages afar 14a fee at da aeareqa: gaat a afar, gia ofaver: | Qa aaeereat ag: | RA | § a: a TAT TS afaatary—2 wees: | 3 aRingreerstse™ FUTRTE | 4RR Ag—rae varaea ziadvadne TaPReee We | car a gig weridiaee axe ara aa Wireahettignd zak areas: gard ular Wt | eanenchtcsse axe aaa aa zea Ri: fed wa aan: gama afore (Yo fio go 32 om) afaatTs—e Sharcendigagia: | 2 [m] dana foe ( TarafeaegogmeaRtce ) SRaeoaae ART | SAT AAT BOT ToT oreafe (HAR Uo 121% ) genet SE 1 [a] weg qeaaaalghae: | aay arene SRI HUTT sera Aa: aia: | wT aT Waite sed Raq: afafe: garg: | [a] se THe RaTGE ae (sHto eae Go 39 13 safe 8 AMER | 4 akeam |g aif | w ge: ee ater STE: (argo ) | TH vftqwagenentia: | aan gad ofa HTT | ara ef Beat ATE! | TIA: — [a] sffidatae gata) sen atahavar- Saratraaey| sex qatar: meer ar eee again gia afea- °A Afge Romarsdata adivtawacea a Stacgretia ett afrarata faelad sf | Tass Sadia gna) aeeatt ages war yaTal- S80 (ago mo 4 sto to) a Maw waaaTe- Wate gaaaaaanane Mea | GaTe- NIG agent (ato 4 Sto Qe) siete (Hig wize ) simi: gees gala: | tal ga: oueenaar | azar auctat aa Gari AA 4RR aT! | ee aswel create oft: carers gt | 8 aaa Sit ATE Tg: | atare:—[ a] ssdaaet vad geateamaanerat We | aa agMecaaeagateiehasariaaey Taat UBRa ao; Ae gar ManTaTaoTighaaAet Keates aot we xfs aftaea: (ae Tadao Fo Ro ga) | [ q] aad Rajeqaea, (are) aT —2 site | sar atelenttard atte eae f R aft: (deo Ate 21200) | aat BRiaraeT aie ARIAAGAUAT (AiG Ho 2 Fo Roo ) gait | mre] ahgaranketeay (F° ‘ , (fe) (fio qo 2 asic go c) | aA ae : aRoaisagan (Fo Fo 2) arUiareNss a aii tararacatsaseraaT FTO wer (Fo 8 de) | aaeiatagaardanteran aRRranTameRaatsanratredrn a qantas Read: | azar Bal afer Gel Saha aay eh Rear fear | oan &al afeary gaghal aeotyst a: aaa: el ae aft Farag: ae ofaeh gat agreed eA aft oer aed aoa | och aa: | eat BET Raat eh atta, exatieacararetee og crema oft ORs ef | aT A a wih: aitaraea | mare | aieeraraeal eel at aie of noaaeT roa cent gat | To a aoa a g aaa | att AA y > aT | aR tt sfterrmage wr aro] a4 aMegs ater. OETA tardy (Ro 2) at) aa ataiaanta aaeea waa a aaaewta oar aaa arena | [ |] aalgRehRed terre Fat asians aeaqwatacna avait: (ato do Yo 22) | Rarer steraad gate | an laraale ae ¢ causa X rama 3 Te WASeaaa yanisaanda o acTarafeoTats Ua 4 Tanga qaarHiatesaraare- Baa 9 aitaramag gh | erm aczeraiaaateartt 5 Raraaauatan |aarg gar edt aera ght gfe eat 4 FRM SS Reger nidaraaean | tag eal aETMTA TTA aft Farr | aia aearsgmmaa ga Paaehes we- Wee: ae Maer | agdy aqranraniacosea es: a face | garaadt gaara gfe af ae qaarnaa ARIAT eh aad memaaraRearamarea: gt Rae a TAM ot gq aeehGaraa: arate APM TR | RE ae oe ae aa RAL | ag ae we A wRarsaR ge | Teal ae SIR a gRaer: | Pig aezald TeTgaa Fern oar: aft araradt facia: (afro ) | satan: WRG caaghtamdtencasta Fa wa Wawa vac aaguater | var 7 areas aA SARTGA nian | Rake g sahara HAT | WT gaat Fis yitaas gegaareaaeyt ea Pamasisn: yaegiens ga ga | wea g ail Weeenay daahead ea aaaaalatas | 428 FTTH? | aftatar( dt )—[ @ JCataterceriigats: 1 | a] * > Rattnatieraasas | azar ent aafaae (ate 2 ARR) gaa | anf g aarenetael TAT | aeay—. aga, | sar cera euler TIT ae fA (to To To Qo Blo RAC) smal |X MeL wanesormaay | gar ararafiarrant fas aera: senat | aula q Rerdsa x24 | afrat—( af: ) ¢ [w] eaien git: (fre ¢ Bo <) | aan amie afenteareareormorat (8° t mase) gendt | [aq] sar aaaatetvanteet sfc a (qo) 12 Sle: ae Aseahea | aeg—[s] ne wait aeanh aazacitia nt Ho 2 #o Yo) (ania giao) [a] 7 aR ates fant a aay (Raraasd 2° ae) ‘mfgalt:—e? Baa: | Aeadaa: | MAT — 2 aaa ( Paez) (Fao fete ato F° a FEMA sat RA wale ge cea aaa aaad ae Bea: (Aho x) (do mo) | AI ag meat a2 eaasRalmMarfs | ara sraratreltat # arenas eft caat Say | sea | acre ARTEAREnamRateaar amaghashrearaate ae SRegzen dita saqaoa genkgiert ay & aan eaRaeaas darqaar alahenstaar ati setae 1g: | aad Ram sora - aifaae sf | Aelquend dfafaant 7 a sal arahicers aaieacaaiasa A FTTHT! | UR tard a aalteeamdsce sh | alk Wits | aaerraraagedtaaa fi a: | dada qeqaattereed ta data aah ta we wae aad sewed aot ashi area SeraaRsacecentahsaahaliianagaa: mae (se Jo Blo 8) | ger dad eat a ate: aft art wea wr aqemdiggat sal ate: gq da data (aes Warr) sega ed achat ata dada stealer aa: sah a ste: ght manediaen: ef (amo ) 1 aR SoIMTTGSA yas gal afer gendt ghey eat: Sata 4: | Sy aRgedaaaaa abana | ar gente aa: aaRcara: ae afae: dav: aE sal ge Ae feat wafa garg: | aravet aaa: aiaanfirar i einer (qo wo 2) | srdeanmaPiceena FIAT STE: (Bo Fo @121¢) (=o fo Fo go MR) | AA WW eng: saafeenaed aga: afiatfir (go Sto & © 8) gf | cand a¢ a aegheamatretid sears, ae Ran sag ae garde aa: ast afealeag ae Sleisar aaa | 3 frie (Ae) 1 TH Tergatena sxe meaty |e SATE (ssanfatira) | aq aeadaatite: | aa 3am gerd) geqearder afalfires, | aan at dalita 9ea- Weta 2 ywegiiliaddadaaeaman | a7 Read sacar aammer seer satafaatiien, a Perret wremaer g qacet aadlinay eh a 877! ® Recaey| gar cenamfairaage (ae arale SP aefta af ae) | aan ar GeqUTANTaTAN TA Wray Zaat (To Ao Aalto Yo 88) | 4 SAA MRE TTT | Same | wa tazal sfaaacoraacaeae anirarre fran staanfeatiray (afte arto 2 go 23) (ek Yo RC) geal aad staaer aera ar fener! aa oeRtemamer aedaTeae aT HOTETA @ fem eat at | aarra: aoe | aeagANTARAT sain: | starsat g ateranadaire st eid aime) aeaddinghtiatarna: afeatrere cg Peg | fate arae Beas — Ber tor (air ) aeararat see aed @ wh: | qar garah geet aaermiot Ae? diet | sama eee aditaasern | tT a Sa: afiatne | aa afgciefendt agate | wera afer aameiag afd Sequaa | seTdtet 4 mal J sea zay gang AT sae, SeTARATT aera oad waft) a aaa dae a alan araeazt way alee: dara: | TAT aati 4 - aif gard) edie geeararais afpararanra 2 Seles: seAParadeacara: | ea TIT Wr Waser: ataqaendars gente Fe | aA Mazes aaa | \I afaeeI— 2 ARORA gaa: (Aro To gio oe 2 afer | age aapaeqrerrendaaraa mfeaRAeRL (Fro 2 wgo yo ae) Taal! TANT —E weg: | gar qearaatat PA fafearanfiarat fara: (afte) genet | 27 a ara rargeaal aT |e Reem: |e ead et ag: (ato ) | A FTTRT? | uo Aha! —aRagaenaaeateaaeeaaT | aa aa a Soy Aemensrong eenfaad aa aah aa BH oka sf aRaeatm: nar | neTt—[ a] aagmaraneaRegqeaTATaa | aT we sala areata agar qnaang, genReaaaet Tam waa Gaeta qenar Wao gas Rea art Fa casae a | [a] afistee: | [st] aedt a _ Sit saaereaag emg: (flare aro 2 ato &)} MarR sft BAL | 3 mater: |} waaeny Weg ( a I AUN — aaa: | gat gai aa ato Hemet urea | ory grad aneReada aaa a art ga Bere Sr | da gekzaaaaiaa amazes Ra wr de: (Wo Fo sto &2 dio go ¢8-cw) | 8 Mla: sf serge erg: | T—i [a] Tasiitaacendig¢ (Ho Fo 2 To 2) ( adareast cai | [a] fate: | [a] ari SIG AI gre ge Rarer, | gar arared @ ABSa RRA Ta (Rao ato) gent seg: | [a] alata & aaa AY (Ho To go RR) 1 groTAT- Th 3 salsagaay: caret aE: | . "a aL | sgdarantata antag) 8 aa ST 3 sgRraae) 9 aexetseRaena: (APTS ) | 8 saa: (an) | var sericea, ( Pre R So 2) gf wearer senate (fio g go 8) et mat 1 mma gt abe | &¢ RIlo ate Uae STH | aaa nite ca qanrrgdatecears sia at | Gat gales geraie cater meraate git setae Shai GTP (a0 gato Yo 2) | AAIAISAMTTAT waghtgeniat a anit: (fo R Jo R) TAR Tater APA (Go Ryo Re) ga NAAT dfiteat a feat . aagitdiaa ag qwe aARe TERIAL (Fao To Tajo Yo RMA) | TATE area arareqafiag (fFo 2 Jo 2) eae a RAG water area (afro Ryo BR) ea art GRAEA a Bees | ae meat ew ANU fF (Fate to Gao Yo RU) I R afer 3 Bele: | mate —faiamaintror, (aise Te BIC HEAL) | mett—( Reg) [ a] acter qcheraseiatear a ET Tata Tee (Fo Fo RRIZo go LRA) | ara agmiimainay | Fa qian setae Ragas (Fo go RIRI20 go Be) I sane amfeat Raleigh ara st wa (Fo Fo Wa) | La] aa ager aafea aT RR at agen mdiet (go 8 2? au [a] aeraeittetaatga Ray (arate 8 Te (Ale ato 8 go R) | gay arate: setteat 7 la arate areaicigarar TEMA g aaftieeemeamaragare: yam: ge meee (Fe ; Bo Qe) | at aT merma aeeat cAI ei maifti—e aRacendigdta: 1 3 eae) 3 ae! 4 (arto ) | FTA | 4RS TH (agua) [a] gteakitatked sare Ramah aera weary (ao 21212 ) (Fo do) (Be 8 go foc) | aadeg STR TIE gL Cae 81212) | RaerAy (ito zo 8118) (fo 218) sraaftien safer ara ( are ) (Aho go) | SAAR Umea (ARTO 21212 ) (le go tiie) a gRearditadied aan ae Tearerweay aeMaragekans aa ge SNE Cite go ite) | sexarResmarrattrete- amen Samer TAF: SA os eg: (Ho To 2 go ¢)t a wammeds sag ga aa | ager STA are Gases aa gion gPxaMia | aa: Feed THGTGT (are L112 ) (auto Go &) (ao ato) | °F Fee =F areas: | aa aqui: amet Aceaae a meray aft | aeqotiearht AURA ATE: AUR 9 (Hao Jo go RY) | AaaAPARATE | SAA aE Aaa (RIRIRS To @ anlar) Sere aera: | mrengarenAAE qeafeatatard eft Saag wid wee: neeTER: Ra: (sare Ro 2 Jo &)I Hae | serala dtanigast wat area | Tadlertite wag) sa aaar eget a areal Rama (arate 2g) 1 aad ater | ghar TY ara sarraifeaq gf ada geet: (Ho Ho) To Ho go &) | meet we Rroaer alaeaa toed get SaPiergmalta: arderonna: | ager Racer ariare- aes Qgaq aq daena aq aigiahtea 2a SUTTER: (To go 9 go dae) La] saracrs aT 4Be ATTRA | (Fo 8) (rate ato 8 Fo 88) (Go WR To 2oR)I RRNA ge faladd: (Re { RR Jo 208) Lad | Seanaragaran cay Ee BRaT (alo Ao 2 go 82) | aT A sae Rada a PaPaft aerate | shana Afzata ac waa Patt a aera | ea ab: TeeatataraROT- aerguria ga cqrarag: | [a] dararaaraa- Roaatasasgay (ao Ato ) | AA Tae FT Tae aR gugeaaaaiat sfaete: | saar aes arafarinerattar sift: agra (Fate Fo BR Go RX) (Ho Fo Go Q) | waa at aaa ( anfaaTL ; ates Tarn) | THEE AAP TE | ata | earaferiaaatia a1 sf: agiReatattiear } aqateaile: werd araart ada ER Sarah: (ao 02 | To 84) | aa canals a admart ae aA wa Rama dqdaqi [a] waasaee: saay aa diem: ang: ) [e] amend: af cone ag | (feo 8). aan + ataeadt eager ala Bam: (fre 8) (Fao He 2 go R) | eaaRa aan aA: GI | qua a ara a aT: | Raa SAAT (Fo § go Hae ) | [=] ataReda mre Alar arg: (=aT0 Ho 2 gow)! [3] areata sea, ga afar ag: | [sp] art aR Sorep cae za marae ward | salead | aficeerfiarardt aati aaah sea at are fat aRAaTATGA Se: wR UI A (Ge WIR 2) LA j aad wade a dak Peraaadaaeaaasaaaa- fare wagaeaRaagaTe TIA Tee (Fato gio , TTR: | nee qo 2 Go 82) | ANAS saa ferry | Rea ait a Laat fet ange: | ata steer | ae saa fee Siar, wea 7 aa sh vee eran) alae am Meaeckh a | sate | aaa weet fee aa | ataeataaagt faerat il gt (alo to almo 88-22) | carat sith cee seeL1 AUIS Uta AGIG Mad Sag Arad Be (ato Ae 8 Yo 2) (Ao To Blo 43) (ao Go) (Fo Mo Jo &) (to flo Jo ¢) ji adiek g Fifea | aarase- TLAASATL ans a) Aeeadie geet abaerata (ae Fo) (go g yo 8) 1 2 (aA) [wm | aT ARCUANRTT (FATo Ho 2 Yo R) | Harel vlaraAet Teer, gia sqaia: (ato Jo 2118) (FAlo ao & Yo 20) | aaa vera wast aft: | seg afernst at aL | aat dierent at oma: | set art Tel Etat fagea: TET (aero 81218) i Le] aearniitaa- HUA (to Mo go 4) | [qT] saan TRAIT | ( waeraRsARa gessa: ) | ae SATA Tara ease | [ eo] HaeETAATTA( To Ho) | a4 UATE waa MMA ga aT | Tz aot trary | af star ata sPanddiast: af ar 3 | aay Reiners ae | cae aareldfiae- Aten faerie sa TERME we aAeeRT aeorg | fara ga gay: | aFeareeifrenah aaa: | fear- ane Getta aredan: | mega we) TeNhe feat | aa apace ataetadaaditad aT | staid rau dtasidit ah aivaaraearae: | sa (ao ate BAITS go &) | feta wParam AM GRR arate? | SARTRE ALOT | gee | gar PlaeremaraTaRTe BA RTT cal starldant: were, | RAR TARE | aaa at wen ge (ao Ae BAITS Jo R) | ait a MPaeraaTNL | Ta TARE, Arad aq aricratiergeat waka aa alrneraelt arse ATG (fo Tok yo RR) | Tae | Fat a TART eiarttensed sary car RAT Bel ROL | VARTA AAAI: | ETAregat? (Go Mo FAM go &) ge | stars: | aaATA orga firm ePeate ser, | Aaitaadaa: sera STIR: | ReyUAre weR ge | aa VARTA aaa aes aT aU, | da eTAGITaS J ea TETET sae are (sae 8 Go 84) | aT TARR aa gad aria eras arama qed gf Raat are: (2 22) waPraeaa geet Ber | mame Rees A Q SewReTaS | felon gory caaq samy gt (Ale To“) | adage aq aqanse eared aa se aie ateat ong: (atero qo BCR)! 2 sear Boa: | wa aa: gaa: neeqaalaaarezad (4° ee ‘ Yo) gah) wa ye sua afer Parsee gat: (Heo & agfte go a) 1 mma i, Tee A SRR IRanTE TATA wae ale ainAaeeA (Sato qo gito go $ afd TATA — aaa | age adel afeArh at ae a rea qeomnae a wie TATA | : _ FTTH! | uBR Tera —( saa) | ] eetarenaRsaaerO | ser Pare @ seta galsen WEA (To Alo FATS } ko Fo 82) | gaftaraeaded gee: | aAmaT af | SPUR Fafa (ario ) | amact g sfeaaadee SIME (Fo Fo) (Fao Ro do yo 4Q )1 sa fiaray TgTtaaentPrrmaergrtaaarg ae tL (Re are ) | Tarrararaca fea: st Red | Aa Ti sae waa safinesa: + gy Fae- Prerar gene: | aq ara: dey gf geferat Bra Ba area Rear 1 fH af at ae: genfeoerftat Fae EEE ( Reo ) (aro ) 1 Le] ext Trey aMaRaaTe sea, (qo Fo ) | a 7 OT @ ant ae: a} aa gagrees: senate Slterawantiaceneaeea hear safigt (do Ho BATH Go 40) | ge aL a ware Sa: gfe weeieraar- Rigedtaa AIM TTA (alo Jo 293 Tao) | wa CIRTOUTATTMeRT a ard ae: at verte TR a ahr, (cise ego ge) | [a] saaaier Seater: saaagraten: sata (Ae ato) | Tea —ai afariatceht sedge Gallet | TAT ROTTS are aeRgTAT: II (Go Ho To 288 HA) | Tem ghaceriadia: | sierg aqarcaeea- UrisitReannteeia gagvaraant get a TROT Pra: (aemererh: ) a sat: gee: (Fo Fo Ize) I Ros | a aga: | 9 fare | 4 Rae | 8 Ra © fo | ¢ oa: | @ EAA: | 20 BIG | Le MEAT SHORE (arto) 1 gg (area: mex: ) [8] smear Ww wee aaa? | TaehTaai Rat area aRaMeccaorrsaT TTT afer, mem: aq: a areardamera: | ae GweTaaT Bret: saat: | aa Reeawaora a gota: fala Tama aa aft geenmgar: weet a Prat Aa TAM eso are aT ae a Paaes: Feat a AF UREA: (ato Ho ato ¢ fo go 20) [8] a: UE TATRA area afi Rreeteraas Senta: a aftatactay Races wa | wate em qaatefiendt sary artical 4 areca seeulaheg ot enh sera Rede ar Raley ag aanahay si a aeanay: ( raat: ) Weieemianaass ei art Heda Base ate geal gore, aaviaaaarrt a anfient: | FrattaranRereg earaeriaateat saa Selerad ne aeaaent Rrnkta 19 iv G8 ATF TAR: (ao To slo @ do go 2) 1LT & aaa weraioaal a: a wat: aT are STE: | ert ara: | agarafiedanan gear Taereqafeaeaat aaa: | wa gata afcon 4 ae mart erdereratay | acter: gal malas 97" be aR (areTI0) | aaa tomate Tea A saifecar aaa | aa ate agarcra=rerent a arcafiomiRiarad org: | fq ] ard aieeat if weige Pela: erdage: aeafeara: gare! ee Wo) (ame) | ay aera alaat serra aa aR gataTRN oem: | Fa aah aguet Al P aoe: | meagitg: | aia: order aft od ATTRA! | By Were aes TaN a qe gy -(T0 Ho to 48 Zo yo we) | Tet —[ se] wea sed: ara: | slereteal | aeatara: erat ( Rater ero R Bo 8) [aq] wenger aeca- al Tea | (aT so R Blo go) | AWAKE aha BRA Ae: aac ate &-aar | om “AT Fae TAAL (| ( Rate ao 2 Sto w) | TRAM —? saree: sha: (que BRIS) 12 TPE (sito go URIRe) | am aneeaeA TSAR si Cato QIRIRe) get) 8 AAGETAT TAT gett kare: | Twas e sagerdigdia: | aor aga sar art FAT aT (cra: ) geet 1% ANRATAUL | (¥2° Go gem. 1204) | Tara —2 [a] tiraaazaritgeta: (ARIE To XR? )I [a] stan: gadaaz | aeaaeD aaa = tt RakPadataastal oem aes gatrerenaree afta: gedaa | aar weigeta ee gate AOTHIT: (mao go RQ—Re) | aaNeae Tae | TH aig: ga: setaPaeaaathe: a Read | ara saa aaersiaaasad | A gamaadan aq ae cea amt ae: eR era aRETATRITATAgeTE | Meera AT 88h cea aa STAT FAT aparaaa TTTETAe ART | aa a qmararatae: ae; af 9 Cat Sa Roarradan: qx: TATRA COATT. Te 4S FT° Go MBE rarTRaTt | dart mad | aenafe: wea: gets aha er we a niitireiRerdaentiay 1 cera yarn ae Rei atta fad ga aan Rem, (sare % go 42) ge | aafeh = RmraTeT a | 2 ataang sAMRaA eelam: see Ar Bia: | gat ara araralees aerervara: gat gas | Tenaha—2 darq: | var ares g aranaTlnyet ee serek: aad tq data aad oa qadartaaet rerata: emrataat ard sara: (qo 8 go Bak gna genehe: daa: | azar ar sewer CATA x GI (qo Fo URleo ) ga qames SAAT ral yarahraae wert (fio Fo yo ABR ) SRPa earad: | Riggecata mt ala (Cae orhaa: af amy aa: arama mite | Fl yal erty? waK ae! Sens STN RET: || ad See AVANT St ealaq gf eaara: | dee aend see seaeTaTT | aa Mate Yaa ga (To Ho Gog go RA) 1AM ATTA HT: | TTHTOTET Bat HE SearTTTRM TATA IT TSM Laas ornare | aay at at aa: TATA FE ARTES agtarnaa, a aes) SATA, Sa RTL | aa: ge TAT Dar ght SMITE: (Ho Ho & MAS Gores) | saa | aT sarah Cae aT Ae ee ) TRS Se areR Ly gre arTaaTTAOTTRUTT AeA SU Sat afigme gan. (o Bate «go See=8ee ) (Cao ato go Qe ) gata aiaiaan: SHAS eat mers gga vaeaarat Gmaase- AMC RMAL): AAT MATTIAS: 1 Rata: | ae Great gt arate fees | sea a EPC walt Tre BATA saralat HATA AAA A gare TA TA HaRweTOTeR ee: gerTHTT STATE Fi (Bio Ho dio yo ag) I [LT] argyranna mata BR: | gar Fe eat AE wet gee | werrfeataery (azo ) | saat aqeqaachaior | a (ato Zo qo g ato cw) at Tey — 2. gaa | R Here AST a agian me: SS CRA To a go Be) | ARTA: —( sar: ) [ & apatanatiaroete: _ Sa: wea g@ saartaee: (ae ae) (Fale He » Fo 88) (do mo) | aa ke aa gal HPAI ate owefirenferes: eraa: (ao ate ) (He He) | [a] sa SRR aaah arer dea: | [a] wa aate- P | FL guna: (ado dogo RRR sae) | AE aeai| | Sama gaccrarataMaewd mena: ear: | HR ardateas gh ard arr MUM. (4 a0 W¥ Fillo ate wee FATT! 21818) ar | oeraeent g Barernaere (Be) (ale Ho 8 Yo 22) (ao do) | ae AM ae | TTAAS aarzaaiatiganaalmarne artes | ha aaeatrararot neattrarnata ga ( arqe ) | mbeeareg eet afinestt AMA FAP: (To Fo Wo Jo &) | Vet arelt- apreaaaia oeTara: sare: | TAA ahs (Yo fo go R42) | AISA —aaRonaeA gasart afk | ate Pet gi meme a Tas It (fava ato R to ©)! arh—( fq) [#] aedear wicrsocitttat at AT aatear oct | iter g dgaritretaery | a4 : Salt setatat atat ar Ravan: (He go URIe ) aa gaa: og aret ater wale gt art (42S RRB) | Lee] eat RAR Aeeferoratior HAT ie me wed dat qagat ablerar waa aT i (Yo Fo ARIE) | eT TAR enherarer gee wal Fora at (Fo QRIee) 1 aa goatee ree . fa areadioatar, | wale @ nea eS sree RA ene: seat ga: ga ga aT gt are Oem: | aaa aRevereedd mat wet ea aia aPerae (wae gertweraadet 44 qaftena sift: | gk aufteratientlt ae | Ho Bo RRS) | aH Reece ae RATT [3] sqarasdtittctaratezar a (arate & 2° y \ ‘La ] sensed Roaplatsa RR (ateo 8 2° ea [e] sareediitr a Raat (mate ato 2° as [a] aterteahtnemid agd ar amr ett | _— » THT | uo zaMiktdhtad = atrstahhdandtaarerateaht dgmdainaer, (Ro IR) | aa Ages THAT TANT: aA (fo 8) 1 am at aaa Reta: xh - AMT saa aguRBleaMRdgdaaaeTe Tae Tatiaicahiegndaaca: sam: gaat: (fo 212) | GaRAAeraT GT | | Teftaig:—( qe: ) get wehareattan: aera: ara a orig: ( Fo wTo Ho 3 yo Bg afo &) I MAR —aees; (Raat Bo RRoe) | AUeTTs— ( Pave: ) gee Bea TH ae aT Geral | a a: TRIS: Tz aeeTFMERTAT || (TaAATORTg lo Ro) | MATTAY—? Aut (go Fo Fo RoR) | R MAPIAEAT: | Sue gineaé ar saenqraatfaay, | se Tg aleftaTeT- WI aRFas: Il (go Fe 28) | MST: —Rarraad ger caer: | Rana Fare Digs: Br: || (Mae Ho % Ble 2) | AUM—2 (ag) Le] Tatars MemAeRTARAIT: (fo 812). a a Bamerat ag: (ao de) 1 aaithaa- | Bomar frag: sea ay: sae AR, | gaantaraneaers | [A] aaa WTA q SAG eeaenatare garrinnhemeararIT MNT MonataRat aut (ao Ho) (fo to) (de &)! Ta erage: so: (ate Ro) cena [at] PAE TOR aaRste gr |e ARTA staaaiaaaertl ahaa gia aar monet Rear gaara: ga | R sPaat erat seam ae: (IRMA: ) FS , Gee area | argh: 3 ater are: | remet ( frog: ) AI aie a ahaa ome: | aa aaron ore TT SB ( maT VIR) | ae a MO ore: Hara: AT Ga aterm: ara, oat wa get | ster & eT "get wah ee (age: ) sf a ( aeTATO araira) | Tea & HrORRTATGTTAN, & (ARO LIRR) AR amt are & GAG: & TH TIT: oH RR BT eA A aet snes (aa) ga (aerate RIaIRC ni FE Tg AQIay: ae Tae A i (aft) att (marato giaiga) ie eee emo: enarear stare | sear vat ala eral SHA (Hare ROR ) | aMITATeS AL | moran: —( ange) [ ] afr ae ara flese: (Wto Fo Teo X Fo 2%) | ard A , ae gad: (Mo go 219ee) [a] sora te areTaMoReae: | ah aad ararenrarge RUT | HOTTA: GReaeasetteneae Rar tt ze (a ) @ a moat ee: | ark: ele | ware GAN wT | maT | area aeTATTOTATANTS > afta g aa | f Ma—( ae) ¢ aalearay agdaafta: ae a s aaargaararai see greeny geet | ova VET pe gedetranasaea J (arto ) ga areoraregartt | SF i feed sreraraa & Sata: | weeterggd: aes 5 aPeggd: areaaig aise: | araatt are eae a t! ating: a yaa: | dnafeggats weed a wae aaa again wIIachias | gata aieit 4 F _— ; warratT? Ree at eat: Il (ge Pio go ae) 1 3 mame: enftat: RIOT Ay caesar: | SAAT SI Ga: STAT TMT | (go Mo Yo Re) | % AIM: aI: = aft saigt ore: | oa aieearay | can FERTIATA, mraabrdiad (fio fo ) ze | bite mieahq—2 [w ] amacerdigdta: (ao se) La] _ wdacergerra: witahear (ae ao BIR) eet ea i ART SIE: | aaa caeeigT RATATAT ACTA _ Sarantigar shelasraataranerg (wo TA) | RA URRY ae: safe: get TART ae: (aro ) | Mfterg—tenent gearctor ae waa: (Marat FoR to 48) | We | aria —( aa) Aaa gala zat ateart I | Teach ered art aaa HraRell (Whe He Bo #28. ze) } Mafaay—[ H ] Basak: | gat see ofafeaat ai ae- & AS cena, | [aw ] sara: zie ats: | ' TeaaE RR —( ait) erat sacaeeaft: (ate Fe To Xe qrago) | ; Shaan Neaat—e seaqara: | anerata: | war Saat aaefiat fen wiaeaa: | seeRtea arat Rate, Se: | (alto eo 2o ao g @lo @) gaat | ; ‘ng if epee hcoral fara ee , Jo) | gat Saat BaeUoTAR, aaneT HTT are Rmgoay (ato qo Blo 20 ) | aaihia g Sa | afeaoamecearcararaeat Aaa ee Ah A ETL . ¥ Uo STANT A —ahiareraaiiad, (go go) (fre Jo 2 824) [aa Ramtageng data WeTTS (Ale Jo sto Yoo) | Kafataqura wea: gta: TSE Sel gan Ba: gaa: ae: aad: waarerdenes Te | MATF—ATAT (To =YJo Ho 2 Jo 84) | mu — 8 dara: | aren armeriteg at ofa: Sa date a (Ato Go go Bo 228) gaat |X a | TTT feat =e: | gat aad suatdtenat aad: (ae 7° lo w% Fo To Qo) | R maT, | w aaa | 4 HAE PRaaratdaiaaa: agar atte aat Sa AAT oA wat | sf: sreeTARE aRret sree | gf 1 8 TS fas: genes ng: | sale doaraatal Te mift: gum: (ae zo qto q Mo 222) wo sURgaT | ¢ Sear (ato we 22) (ahaae 30)! & areal aft Gara eg: (ato wo ao RR) (AA? nH mfr —C sit: ) [a ] ser pera at Bett area Rreanra veers mam (ate 4lgie ) | Ba 1 a aed eratemes ar | a arenes | mremamfrearaer™ | whieh: srdt wert fe ser arach ared ar | eT ae ofa: ( aeto 4 Zhe ) | wfaReTAee (ato go sito) LL] sre aeaaramerTett aemay (ato So 418 h0 ) | are sft arene: aT freon (HiB0 Go ee) | aay aneat afena: fara a sear) Pratggmesia Rime Praraet eae | PRAGA aTTMA a eas | sueteeaartahe (AS? go 32) 1 [a] a ares araaie saadeorieraiot: | gatfa: enfeta siftater: 1) (ate te 3 Ble OD a athena weet r eaTTata | HRY TTT TTS RA 2 aaeareery (Ho F Fo wS)| TT aaraatora | 2 Paarcat meat AsararaRL | Tar Maa aA aghParda arenas | Nemes wg: a TAAL RTOGOM g ayeearerass sae | ae sea Sal wataaterdad ada) 7 Aaq | asa daanema zat (fo & Astle Yow@-co) | Ar . aiftad g daentt seaman, ( ato ) ge | WT — 2 (at) Pramctsreranorrinarcaantiaeerta- | waa a coe: (Parameter: ) (arte ) | Agr at aetna ave ores wat | STA TATA SATA daecRerah FamlsesreerererReeTA ERAA aeanenarRNeTaTTATS TIL | ae aha Rrnsrderenase winrar TaARUTT TET: ating st ater, (arto) | frearansreneeart Razigatentiana seray | dari fsa TiaiRAsaas eaIROTTaeIe aT Ta ae crafted sarrades af saloaedd bern | waa Phaaisresidarsetaass aenfeaeloac feria TR | PrareanerpritamateaPrererr Mere | TTT ears areradtt efter Brareataraat iets 7 Bad | i. aSaregararar aaa Head Uy BA (Ao oe File FoR) | RTT | eS AL: alsa MS: ' TAHT! — Anis tararacreaaet arate | agente: mae ag and afr at (am) aa! TART TE > STATA | i MTA 8 TATE [A AAMT | BY eared aaneay | AA RET | ataet: SASTATOTI TT . | Bz START | matrag—[s ] gitaaranes Rie: araaeaa: | sar M74 sapere (310 Fo Blo 23 clo Jo 22e)1 aa _ fatmeniatt (arise ) gata wert far | eA ara wea | ser garage att gfcra: | ora 7 Ta: eT afecraat ageafa: 2a ae: Sk A Beat ges | aT aE rate afte ana aft (are) 1 La] qraeraaraetaaet ABA: ata | wa AATETa, gar gears _ aR | aa NIA a TATATAST arrears _-Aras (wave) get gay Carte ) | qieeay—( al) [x] eestotraré @ art aa | Veneta dae ee eh gare | age are ae ~ meatal i genet me sreaafet (go Te F° = Poa sgt: sweated sand Ba aft (arte ) 1 44 ae Cem amal [a] teas: seer | cuatRaem | a gata | sreaatte wi oa seat Sg Ria: | eta adai®t atainierengecst tara “cadet weTAgEl aa tl (state ato. @ Ble 30) I ae t —2 venisfeoisa (go 4 die) | ae © fat oedema ara: |g Te] aare BOTE! pt sada i) ar. dra, ener | Tat BTA sie ae Raed. gerd arent, | sea gatas aetet a er ea gaa: | (39 Fo Blo wR Plo To aer) | a] aren | aan ae areas agarg gare 1 Lt] ae grtaianaaraatroreraas | aT ee Oo erated. ed may | a Sawer . arerata? | Uae QantsiadsaanaaReaaiian ar gaderara Rat Wes ates aaegReHAT TL Sar aH: (wo Ho wo foo Ao yo (wR) | [FT] wRe r alat a3 uid feo sedan) [=] aritefia- aaa Misawa) qa aed seat fest: (Fo ato go) | & arsaritarg mAighaa: waAT FATE: | \, a erect anit @igrect mM: | daeaTgart a sidat | faite 1) desiaater ay gaara | a THREE fea tBediearat garda ordar wae get ardat fara (alo zo qito & Ao RAL—AO ) | 2 HaATT: Maa aft aifiar eng: | agarl saagieat zeit fra: fast a daa | galemecd B4 gat eearlanfirar Ui gt ( TARTS ) (arie ) | maRi—agh: ae: | mene setoresreaeert zat aft staff: (ato do Yo Wee *o) | ARR eAaaraenararawaa qaaaheraaarrt Ue Pasrqgeatasnettaay | Ta aaiaand Pera- aa wearer aera ATR qequrararTineracaal- AR | Raarats (Aradaty) corm sent 2 aa Readare: garaaennat argateed, gente: (ele Ale | Bo yo ¢) | aeyiae a wlarenacereTTaraee aifeaal WIA SRT R afamwaTGaT ga TAHA SUE? (so Fe) I 3 mated. gra arg: |e Baer (ara) UT a RvR ar ged ATRAAT FAT (agate ae RR UURR—Ve) geal | Awe gfe AAT ae; Hora —2 shergaoenrare | 4a ete sorter} stearate: | X RBI | aa haa gaat (aro) | 4 Flo alo uae? FTA: | sffae—t gait: (qo go) 1 ek | aa staat ge Som genet | aft: |e aTRRT seat TT: ATA aff _Ghatiar arg: (ara—go ao ¢) (arte) | Faaa—L H] geet: fears: (ato eka) | _ game. aerate gar ar gaeafe: a Aaa | same tage dang teParatigheach great: _gadenitt: dasq, (anero 212189) | aa aft (a Tal wal sa Bea: | aa gakaaaraearlt mg- aaftrerdt wert act safe Harare sanTfeeatt Resa a awa wager gat a ga A aig (Me TO VUMRS ) (Also ).1 Aa aalaateargerad | waa 4 (Renna asst gi feat dat (Fo So alae)! Dea apa: Geeta: satadaaart (ae “aio go go) | gatest darruaarrnee | [a “gatoraadutattermeartdnira: (ate ate ares Go <8) IL a] actay rH (feo 8 ) (ato the) (48°) “(ale to Sto BR) | wae gaa AaB gael -gi [a] sana dar: (ae ge RIRIS oar: wale: (Ao fo BRR) I [=] gareqaorrtls i Mara: dae (AA +) | FA—[s] sane: (ieee) | -T acest again wogs oraatterdt Mad? Bazaaatoate (eg ] dea at Reve get: arial aaa: Saar arg: | [a] Amis sates: qa cama: laa MekaaRered RearaTet (F° no)! [a] ea eT aaa ana: | sar Shand ada stearate earl fa: deo, gag: (Fo ato. go) | * TTR! | meq Tented sox | an staffer a (ste sao Fo 8 Wo 2 afio 8) I TearerR—aciageaae | gar a seater Te: (2h cheney) aa arecbteretatt &t eareeaa! | aa datwesiggearaary garAIARA TT: (Me Fo | Alto g Blo &@ lo Jo 2) | 6 Ster—amavdfend atatite: (eeterarat go 28) % BRE seaae: | 2 watvlad gentle TATE Ta Pena (Ate) Fare (are ).| Ra Formas aTaacaarea: wea: gt That Taha | | BA—(ag:)-2 Raa) zat Rett wtSA | facies) 2 at TA: | mar ea: ae | aTTeeT gee |g Prva: | TH lee! 92 gard |e mes | var TeAA AAA eT (AAS. | “RUT —aphaagoare Tee AE aad aaa ASAT (So rato so 2 -qo -& affo 22). FE [Hw] vafsdoama: seq (mo URS) | Sagadial geq | gatas wi gatas st Tae Rraataraeg aig wads we tees TMT (arate 219)20).| FeaAraeay J FATT (ale Zo Lo) | gat Gea TA seeT HHL! HAA mae, (feo ¢ ago Fo <¢) | aa aa MATT | fimeia ga nom (Ho ¢ AA ToC)! afta ante Tsar (He Ao 8) | AaT aasarrndsia- malsmaticraada eat and wae LE g A en aot Ye Hag eaTAT! | amonenaat: dation | [eq] darroreng Fee gadiaat at safecarar a garg: (Ho Yo Zo TAP goo) | mat we Raat) serait al wala TATA: | SAH T FagvarqacaeMneHIVTA (atte Jo Wo) | waa adagerAee J aearnaraat a ae afl TAKEN aL | Ter aTIAATAT arsenal gtacificcanies atatar (1p we ave BORD! aa RaiPan org: | aieRe Ret = BAH wit: waaenfiat ea ag deatat aha (aate Ae te Bho 22) ay MG meta AHR (site To ERE? (F410 ate BIRIR Go CR) | wae FS afar SM wa Bega (alo to sto a2) a! 4 aiciaafanerarcaraa: | gat farsrancaTleet ane Tr a maheegatadat: Tet | TA anienat ROARSAAI ake: zafeqoetras ge TT | "il Gaaantenews g aEeay soe fart aera aire, g@ are | ar auear ergs | Te 7 a ath tl MOTT TAT: | aR HS Aut a SrATAe: (ago) 881 8a oaftsed Aaae armed TF aera Raanfed Gem | Sa aaa weer 4 ant aarneuitery, a | Resear arene qriaad a& sraitiataernmretarac™ . aft aca | senfieh g argmecamemraet SAR BATT RAT — rh } sefteare b Tarra? | UA , a FEI—( ane: ) sreqaer. egart ase Pst ge: | eter HUET azgqae savy |) (aio go Yo Rok Bee) i. TI—(ag:) 2 daar) sa ase TAs gare) aaa: | i 2 Rear | gar deed genet | 3 ears: | Tar aia zara} | : wa—(ag:) 9 daqaq | azar dare: ged amie genet 5 ayad: | Raeaa | aa aahataeneay, geet | WUI—L oaq: ahufedara: | % Reaaaenbaearaea a AUATAMKA TARAATAMIAAATAL JABAL AA Hea TTAAIS THT ae IT | MA TATA asia: adaaavargasagd wad (To To clk) (ado do To ws Heo ) | % Aare yeargaan aa fatamenct ae: (ato Go <2 Heo) 1 2 qe aq; (aio Ho Jo 228 aayo ) 1s aafremeqrat met: ay ay Tarea: (ato to Jo Fox ato ) | TR —enbs: ( aerot git Mo ) | A— 2 aaaaiat | sat quadaerane @ FFL qa (fro 2 ado Jo 208) LaF agiaat safe aaaenh aq (Pio 2 Glo Jo 42) (To AHe ) | & aduanaaa: ga arerar aalea | 3 deqq x Ta Plat sig: |e gente: sea essa | ata arrareg a6 qatid WALI (Ho do To kae ABM) | 4 dati: (ado do Jo 8c Bo ) | } aft: —anfteneaqeicrarscaratiwearaedtn eae: ae aq a | aa arargefteral | 4 aRait saetenraisaa- aimed. aalt gat | ae a RaTTATET ad a qarqd: (So Ho gato Jo §8R)I ’ » el a URE ‘Sarre afeRza—( sfaaa) [ ] watfraar ( Ue g ao To ue) | ser ao ARR Raa | afereaath oS | HOT TAA AG: eR aL (ate 812122) se | [a] waktatameshPzan, | aePeawat 4 mronarareatay (ao Zo RRR) | aTaNaITE | AAA _ MaiPiaRt aaa aeRigaracarrse wT WOE ‘gf ardanonna: eisa: | 8a ari eqrana a creat af | aeistienan’ g arateft erasers aera TART BT ATA Sha A HTTATRTTATA: | feo Temas senafaeatataagaad sats ge spetsrma: etea: | aa ata ara (Ale Yo @to we dio Yo 2 Jo 222) 1 aero —armragag (ates 2 yo RR) | TH ana ARE | a aE arama, | aiaalPraTTTe "I A (Ho Ho R To RQ) | aferraatay—sae maar a: | aiqaer Sar | rare aa 1 x apaamaaed st afeanamgead (O° "Ilo Ho 8 Te e afho 3) | TEA dear) 2 HAitatmermremrarergraaratt Heat (0 So) | ag aga) ara: aa geret TEO wat shay | Basal a Taare a AAR | ae AAA GI (Fo Fo wieie go 2az) IRF Fag frertanatat dearata sgt | 74! fe aial dee at Gageraqaait ga a ae7 aiaray fh ea e_aem) xa HATEAT SIGE FAA. A Aheay | Reafeartengeat PAST 4 Preratearteageat aggena | gaygadacn | ae aad ale , arena | Bee a wtagd: qigitentRreatar: aa ge Saray agamagaad | ag dearacy | dvaeraeateatt aaa (Ro go wiRlg To 322) atl Raa Fea i. aah | ateararre | gar aaa aftweraret Feel | ataaqaagawaaaageagnaerenss ABlt ee Ge Rand Raremrafsela aged wera | Fe ae TAT aaa ade | aaa werk aaa, | ae aeit—? (ama:) [ae] sive Peacoat ata vata oka: amie acme daPaasartorarart ate aad: ana: a ansacaddataatat seatte: |e sree “ama ga: hagaeh am aaafeett fee farm: Tee | areca) aa gaa aad Ta aL gt TTT ana- atteasaaedaraes are davaeh cate de oat “3a a8 dar eanananisodahaat aa zai fis germ car afigon vet ge at ereTeReTTATA TAT: dafada fas Aagkaa Far aide ga TATA ferimetidateaa a4 a aghifealaadtia ata aad aedtabada aftormant wat (ao Fo Blo 82 zlo Go 43) 1 [@ ] Mand: aRANgReAAaeATeAT: | aat Paaaftendl | art faaatter hie BaTaAT eA TIS a gfe sada: | aaa qaizaearaa | aq! saat yeeralpaaerdiaanay ge grt: | AA qa: wala | uagen caer aaRtaIITE | fev senfacqenareona Fa: gia yan! agel G7 + Rana: | qarasgacramiareams Use qaat aft alg (ao Ho go 7 Fe 22) | [v] aieatat At HRioeqatispaa: BATAAN TA | waa [a] aga |S ae ee Goo FTA | fenawnaa: aaa aga: | da seragrreta atid aft: | aaitetea: | waraa: afar! amataem ae Saaasa gerdt eecaradl zat Fee | am So ca at adh eh arearaara Samay aanaiand gad garagata: | BA J Saagaarntat dah gradi: | drag aandacadaart & ere | apReaTA ge aREa aaa ae ge AA HL gaaaerdiedtaafpada agehaT HITTITE” qa aaa a: | Ta A aeraeedearafer aan Rotana wae: garaaata: | aay J aeieaaare aed aa: earth: | don aalanleraiead & Sa) shat an saiherdt | sea ae Tet 4 af Aneaet adaPanitata waa, garaaet: | an amgraedad gi ata: (do Ho Wo @ T° aa)! BRAT agA eee: agua: aragonite | (Mo Fo Mo ee) | aaa: Frag: gfe ATTEN aaa | vareratoniy fRueeeaqwantenen | Fe aa Pag: TRaAgaa: aeakrer alta eae ag Ho @lo 4& Alo Go Go) | x alma bl Ram: | aa aad ger ad area Bare wt aal Te ( 332: ) Farad ge: | arti? Aart: (ate ego 8@) | Fal aaa andl (a0 to) | naoa: | a chewy 0 aig: | 2 Rannaits: | a a aRaAd aa qaaRAITEse | aay gRaareaaaTeTTe | aa arenas aa: | gaewarsare qatar Pata atacanalentit ara: | qaraaAd sarealat a ada ataraaaat sasaateriacara wat ATTEN | 0% (To MTo Jo 2) | MRARTATA A HART TTAaTASAS a Beradt | Barreca | gaaart Pakaceratarel- sea | aomaaft garagaafiasaas (fio 8 Yo FoR fog) | RaMde TaETATTATITTAT aliaramagy (Pio 2 go 20%) | aaaliaa: TATRA TMA aga: gala Beat | TyaTafataw FE arrRTATRTT EAT | TIT 8 ATTA, Wa: | 2 aera: ga: | 3 gevahtarery |e Ta ST A: | yeaseernaTeeL | & are: Terre aeT- Raq) © germane: varatae | ¢ Seat vere aemeraaeanteng | & cae: area TA (Aro ® aTo Fo ALS) Ha | Tal wat ae guitendt et aha agar? aeraarmarfeata: (=e Fo 2 go 82) (aa wat TaMMaaMATaeA ATT | aa qercaeaneas adaware aa Fereatet RE | aeatremes 7 satemahsaaraaad TH | aq as GAA eared sehegetareTt ara: | ward Fiat Fe: | aa g Rae eA eTAATT 3 awake ga: afidastenat gafarerafesat at Trea, gPaaRendt a aa TeAwSAA erat TH: | i aelasiareat gf SAAT (iro Ho F Go RR) é (Ho Ho go Qe) I Ug et AAT andar a5 wreplectahaansae Maa Ta TTA AMET | a aca (ato go BRIS) | arg TATATA | RithefimenaenaDentnigeay 47 aia agate: ma aa qacaseneaaace aaa aM ! TA gy aeaefararanfancerAaT a eal aa a afaend aq areunaRed avamar aa: (7° WG FITo ato ae eee Gow errata? | ante go) (afte 2) (wo FoR Bo XC)! RAY sacar aeerarnads cake ert BAT am tama ara | ot 7 zara qemdata vattdiar adave arama aa a aa aertecer arsed aera (ao 2 ayo Fo 2 adit a aetaad ca: aera, Ge ararl A : > gaatedttne aotaeray arcent eaters e garaaa agin: | et a qarewaraaraet sremmearrte Afr aha ae search: Paget a TATA et da aad war ogee ar BAe a | aa 4 Same Rermasecay aera geTATATS SE ge Sa) gah arernmarfencorear, een eaFeO Jad. | afaoatengeas: | gaatt A ils aaa garantie Perea TaN TATA qakataa gad: | an a Raaitatftrarals ne aumactaart aa ROR aaarral TA SAU ar Homie Tet di eanrartiers | aft A pagar g afimenmmaisan, | aat sara: eafets ee Ta: aaa Aenea gaa Lae: grater ( ae gates 1 2 crear TE faq| satan: scans aa | qeqarant ora \ gana) mad namarrafarird. sifrenteta ae - % BeERAAIRaT |, aca TA moe a aia) 9 toweanatan | see Oi artaetatteRe saan | wt ag ST aT AAMT | cegat areToeNeT: oy aeaka wsquetaacaatts gat (Fe < - Go Qo) | HUT aaa aaa ge Bat a , FIPTRRT | oR qa: aden: af alata areoradeae ara: git Raa eo aMtaimh 7 EATATRTHTARMER ae Aa TEaRAATEae A ae TaTEacares ee if Rieieag (afro R aT Jo RRo) za I MIRA —E arsaTeUa gaa: (aio R To Yo RRR) Raa ATT | sa AT ATTRA: TeTT ( f¥o 2 qao go 3% ) gaat! | atfta:—( Barra: ) [a ] searnaaeraat ta: | zat aia cam: yardarm gf (wo Fe) (ao ato Go 84) i Ce] ae aera: saedto MPa: a: | sem alee aN aepameaRe (do do)! amare sear gaat gat afta: | aferao gaa a sal 98 Pra A areas aguas afieaeo Pera, Rand gaifia: | ae eeanma gereeda gator _ Reparthyrarararraraea, | rear gafremereTatte wraara: a aia: (ao % Yo kc) | aria a Rlemaeeay, | as Sastre Tay | Seay araenRGa aay | MAT SrTRR Mansa | aagrargtors aftr sh ara aA alarm: ae sahara TAS as TTA WiaTTAME ( Jo ato % de 84) ‘ > AR —2 [wy ] neorarenyg: (ao ae 8 go R) 1 wT Fania: gra: (aWa0 ) | Aa aaa ale: af 3am) aat great gaara Brad THe: zg) | [a] ademeataernetectern a1: a afaaaia (fio go go 9) |X A NsatRIZeTeTT gad aft STENT ome: ( 3 Mada TS af AAPATA TT | ee Go8 mreta | - aR eeqmey—[ & ] agerawaenaaerarh gkamicaqnanianitaa (fo Jo go 882) | at euaeaReawrmoery area sues ATT | aera” attatacaoatita deat arftenie: | aeiFaret arenes ofa aa | TART STL TT aa: wea Za (Alo To To sto ag) (T° ato) | [a] aBitaasataaeRPatagorseaert (To Ao ) | : qgi—e easioheeadd anadaactts | oF pe aghaaqan valistaa: | wan ae Fe dite gear gel art Raga: ses apace I (airgrto Hie 8 Ho % Blo Xe ) gf | and g Ae aeeemamat daqa: waieas aaa EAL § TON aft Raihaa ag: | after sft areat aE! | after—e ateattg gfe diate aaa ( ato aro Fe aa) X (am) [a ] afeerararaact (sto 59) (ao Jo &) | a -aramagia: | a araacratt | ear aAAPUTA A) wat a gamrkaearrey | agra Maasfeta aT (sito Zo BpRI24) | ATA arart oo SARCATPARTRAL (ao Ho 2 yo ge) (fe ae Jo 8&) | aaa sarap esamenreAlTTTT 5 fraoymaateraiimar (so to) | aera a | gard | dat aegh tag aay aft afetat | ye mea oa: 4 BR | Brat wanton, ft gE af ageatoean af | aeeaghanagiartt oe adaht: | act ofthat acl satin af S" alsa a gf | Aastra Aaalste g j FUERTE! | Rok Teal wage art! wareft guetta (Fo Bo CIR go 2R¢-RRQ) 1 Le] servaa: sara: | (Fo Fo To Ro) I [qT] Araya TaeATA: (To Te ) i, (oe wo) (Fo Fo ) (ato to Bo 28) IL |] ae aaaReagaT (To Fo) | gat wT: (AMET INIA) | war gagvargun | edaveneenta sae gay | Rergiaareain: | ca a Tea SRT | adt wazrard: | sraadeargerada Reaerarel are: | SAA GRAIAT TITAAT ALOTATA | FT Tawra Gia SANTA: (a1FTo % Fo Q)I | seat w§ } aaa arereriea: Ast Baafe: gee: (fo Fo 2 go Y2)| PewreRasiatterauiraey (ite R224) takeereBagit mera ge satat: (Fo To IRIE) (Fao Jo Yo RR) (Fo Fo AMR) CRM) | aa at attairar a Aaa genie: (ao ato) | Te alnqalnanata aiganahiua: | Fad garde BH | qe g AA ARa RT MATA SeT CAR BT Aer (Ro FoF yo 28) | aterRa aaa anita saheoneReantieasera ara: ator: FURURRR AeTATITTAT ae: (Go R) (Fe To cele) i (fo Fo go 29) apaaerat at gfe: gee (aera Ho 2 qo 22) | ae adene ge faa: (afar) Ae APeraraatacaen: serra: ge aware | AeeTATe RY Raqennafagaraaet ga: gare: | aaa’ | Raa Aue gakatdad afae ( alere Mo QR )| mat gfaccanerd FeoTAIrAC | aaa at ma: excot ae ant jj @ (Bato ae) | FaTAAT SR SE eee ee S08 array | feta fen een | aa Rem gemma: | aT a Sa arti seams | ater g sia | aRe fear | eg: sequaer | at sr wake Fate | eral ee ai a | aquaa aafie: | serra agile sar aeadiva | aa aardiqua: sar eqn | erasers agar gta: gfe lead | vera abiqeraiiaee Wa Beet) we Aaah a gar ah ae | aa cae Sra sae J aTeTATAa gare | aa sarerator Gams meet | afefétar | at waa | guaaft naa aaraaadtts eee © al weeten staramaaata F | aA sere areahatea wala: | aa garaigaa: we Wal eT peed Reet fee [aa et saat et . ata | amet seat g states, ere a agA son seats caad ames sana afi | sé a aardaaay Aquataaate | watt a aes wR warciae get arsed | aa greta Ba wee az) ar anna | aria gadtawars | ae: aerate aaraat Bat a afer a (Heo go RR) | aa MAIAAT egret genfeerumsen fer | aaron aa (Ao Fo Yo R22) | aA far agian ae waza | aleed a meaghonatnan i alqaia | aa Safer: a alia arate 4 arama galeries caraiah a wads aE: ( ee Go RRo) | ated qarereatoeaatTT | a fer Putontearraadaateatiraay Ties © i PATER Gow wqhasy araaaat: daeaareisar sit at amazed aaitiardd (Faso Fo 22) | aftatt agian drataisamaerseaee | tt Teii wah Para | yaaa Sha ( HAT Fo 8) | afaaantt Ray | adfisnadst a | wast aoe eau gener anaetarignay, | sede Frere Rite) afta Mane a | aa ataera a 7 samy gfe fae aera | Gad g alameT AA titmildtaisanaad wae sat Ak (Ao go €IZIR) (ware Fo RA) | HaCaT ATT aT | ae: sandt Rear age: wa) AGT woUeAA tear nea aahiter | seerath aonsrfsaea aga Viacqattaataa du Stateieats a fe TL) waht aaoraiitaeattearsertathet Sqamascanee | wtaltarnramandtaaatt atekaaarecdemerttataa | saneratonis afelaerat , OAT air Ta) erates afafitar | Rant emames yams + gad Syramakawaaee- | meagan AAIONRaReUP a TAL (Ae Bo ieee) aairand aia: aiRanamaaranes Para | a aA ger safe oo Rafe wv area ages | a Rey ar fe gfe: ar Wer eafteeht |) Uae aa aT aiaad gard arate a | prams fet at 7 tsa) aah gar att alae ar Feat THaTaAT | ealeifartaier gfe: at oe mat tl C iftat eo fe lo Yo FR) gy] Ga: TS TN TA qarerafea 24 ae gaaar | dae: sear gar 7 gouteag: Il ee