Sie sind auf Seite 1von 65
ove errata? | [a] SAORI GARITTRTTICA: AEAT: (ao Ho)! ieartartadararTs ae gigantea af aaftara: | ora Peavaecrra pert aat—2 [a] aradetatakeanam: | aq saa Set Taal AUTETAeENT: © (To Bo Flo B Yo Loo) (sR: Bele) | FadterTadaeRrayetaent gf aad: | aa atagseedaatakas ages wears syqTa (wo Yo Ho v To 8o2)| [a] Sa ESAT: | aa gqHAy ler gaat aE EGNT | HA VAT STATA CATT aL eqTTATTS | 2082 gaat ala: (ao Ho Blo ee do go &X&) | 2 drag cafieral (sat: 2 Fate RE) | Ta weaa aeaiarg (wo BIH) FT al g se (3 ato) gendt @ MraTTeaey gE: | aAHA FEA: HEAT Sq qiakeaetot | aga aan afte: arer aaa Aermeneadoeqaresreraiton | aaucitat ahaa vet F gradi lI (Fale To Ho 2o) gare |B RHA MIA Ada: Laar aa: lea sat Mata aa aa: (fare) gard wrerecers garg: |e aiftnreg ertahRaae | gar gut Rear gat get arer ea AAR & (qaigsraa: ) Saal AUAEGANT FATE: | faq—( mart) § Fa R ak: | aa aera ar go: aa at gt de: Bases cee | PH RTT aad goaded fais: onelagoe aa: gt (areTo 212123 ) gerat wa fereTeaEN |e TAT stare ata 2a aT: TaaTaaTT! (aizfate ae go 428) | IE g aaeTeRUTAA (Jo “RR ) SAL Qei—? WHA: (Fa aE) 1X Talay serehisare- aa (ad: ) | sar anesoiiaaditg qalfeeanrdtat wee Baar aa wa Sa | TA BT Galgaayre: fart waeia a a Ree pa wigITetaaes aramacntaen sates gate gaaAy aE ganan aa aa CTL | SAAT TTE | doesnt ae feat waPa a] eae RSs Alaa waa aataatarat fiifeanaesr: | deeaKT fia zamag- grad: UW aig arTgaea: TEMA SAA: | ward Baal fam: BPAY gone: A) TAT DRAIATOT FIAT saafeat 2oRR TATRA! | a| data sera afar: genta ll RR ates ngieaer araa: | aratieaa ART erage fat: waa a gant qeraareia 7 | Tarra 3a aerate |) afearot Pare wages: | wat Aaes witet vata Ro waaficdenat ao: deest war | aaet Pleat aa me I Gt || (ara afago ) za | z E—2 wager | 2 data | 3 Ra |e BT | 4 frvN| & rar) oo nfafe: | ¢ fa | 8 TBI Yo Wa] 8 Beare: | 22 THA 8A SAL | Ve ITA! 84 ay BOTA | 2R AR: | Qo THI | Le DRA (Alo ) ( Feato ) (AT: ) ( eHTAATATS ) | BA —ooaReaeaases: Usa Ala ATR Tarnieataaatamta: | aT TANS: | TEER aedftnaiam Rear | wa Awe: esa AeA at: faraafaitta: gf | RA k Seaatrsaay eat AIL | Aa TTA Rand satatara (eae: ) eaet era: | TRA enaahas Sarawak sar g weed a Teo AAMT | IASG VAT IRMEATETTTAA Ul SA Rraaraty Mes + sas Haraa ( BATT ) ea was araareraasrat | Aa: Maver aal Saraar maT gala, (dad: ) | atamal Aglaa area, ara: wa fad gala, (gad: ) | sa aaa gy Retreearery aa. TRA T TAL] RX osanftareg aa: | sarge FIPTAT: | 2084 aha wahale geal eave: gag: | 2 DIA JAA | ag fafteay aahiersy gaat eaarad: Tare: I ara—( aay) & eh 1 oraHAT |e Aare: |e aT war | 4 ama: | & are: |e aa |e Be: (AeA ) (Ae ) 1% aramerT ( aaTe: ) (ae ) | aftaraa:—aieem: sam: Wat ekataedam: (go fe go 882) 1 é aii—? [we] Astere: | aa aa Reraret Rae | am gcse cat sata aaleat ag gaia: (alaeto Fo Fo) gaat esarads | [a] eeikerasra ara: | [a] aitzatcanardai’ garguat et: (Fao ato) 12 Faang aaifar garg: (aHAge To 4%) | 2 agharg BBgtn UAeaT | wat Stata Teel aaa: Fae: | gaaq—[ & ] sretaaa adamaraafegRearae: | Fa dead gd GAA za Teas: (770 ao Flo R Go VR)I [al] aadamgaetraRqeraataaatarme: ( Ro go wife go R82) | aM gd gale gael ga ad: | aa qasutdaaroataraqeaTgAes- aa gerade: (ato mare woe go) I [LT] aaa racornreTaraaTaRCT NT | TIT IT gare. gaat goad: | aa gale gaa vara a greats qa | atafteat era ag hears FrUTATRATTA: gig azafeatharertaram 1 afta gaat Aa: _ coral areaRerncTae | aah Tce saTATARsARIRTTR SeTaHTESAN a AAT | THRIg’Ng T ete | HTaTITaLA Qa AAT, CT aT OTL SS Tala | Treat: hat ara 43¥ Fale Be 2oRR FTTH | BITS FU: Taegsfincnfets | a va Tare: oR aifteReekaaes aga) Pha daaka sh aq Wa qradaeanqad gaersaaaray: | cat a aration Re Jakuaaageannoratanad, gad aa ata walt ft aq (a0 Fo Sto wR Ao Yo 4) La] afaitmatoaraagenrnraten | am ad BAG qa gad: | aa afedtosah agee TAL TIRVA AO RRA, TAIT aI: (Ao Yo lo wz dio go a4) 1 [S] a4 erat sa: FAT: ge a Baar aaa |[q ] taditeratat wag ema: | oat ast we grat wai day | wa waaay afi almaRuthargaesalRafedtaareanne: (HT Ao Fo gv Tos) [we] attend g AhetaaksaadaRaet aay (AMAT© ) (Flo Alo Flo Yo 4) TARA] eRgq—amaiey | aa saat geal we aemeqerd: (do qo Go @ Yo 82R) | ehsat g wagers saat Aza | ay —? |e] Rafedsanteasaaara | arses TTR TH Fa (go Fo ) I [ @] Haars wat adi A graeraay ge aT ( fo Fo F Jo RV) 2 fg gaa | os afl aga Fae: (Fao ato Go 8) | k wlataeg qe: ( geatAzs: ) | sar Bera HAT Har HAA (AEs Bos ) eral TATA sags | Stas—2 [w ] ter gases: | sa salt gerd ea aad: | Lay ] aoaisgeegsiagcat aeee EEE: (wie Ho Go 28% ago )at mara anes! [1] Auatagiat Baar aa Taree Ht Herat (Mazo 12) r earTATT: | Qo gmat) 2 aréaritarg ererenfaraat waar cag: | age PRaAaATaEIe: PERRI | sat eres: aa: saadaa: || (ato Zo Wo R Blo Wo za | fe—( aera) & Bg: 1 2 TAIT] 8 AAT |e wa | vy aera: | & BqGRaT: |e AAA | S TARO | ST | Qo AFA Le THA I fiar—? [a] saan sgieaRanmenara: (Re 2 )| a7 aisse gies aasvestes agonrearot Te: | aig a gagaddead | ceracaattrermsa: at- qq aga pada soa: der Saereat: FaaeBar ar sHITeAN AT (ao ARIS) | AAA Theat [a] sarmomggeaa: (fe go go RRA) | [a] PANAMANIAN «A ATTRA HO- ama: (Ho So 2 go Rk) | aa at Reet yah zara a ease yo genat a fear | sar aT alka cabqaraan alien: (ges) ere 7 Rarescend: | aa cenieaa PATA Aaa aa Haw ae aeara- diasadeanag: Rata g@ Te | amanda Bet TIAATA RAT gabe aR | aa TT Aaafa, wa ga Bae a Rerevay | ae gita aguas (Fo Ho g Jo RY) | Ta fe erat fe aqarga | tg AeRATIAL | are sat TIT ATA: zaaenta gnaraifaart 7 Fart safe: (rato Ho v go 20) gaisraara zat a aera fis: | Reg neat fia: aeRartaral ae g Aa: wea oF Pa: | TaRTA Ravana Fry (Alo Ao 8 Fo Ro) |. wa aia gf aaaaey aaa Bal nenes cand Rd aa 2oRe FUTTAT! | Raemas (aft:) grat Baas oat | arate aaat4 ATA: | Ta a ATR aT: AGT wtearqaa alt aftaren: garazata: (Ho Fo Go 8 Yo &2) 1 waaaeng afraracangaaaat data zea: | fear a geo WAI (ato Jo eli) | aaahas Barz | arargaeat dendt afiPafieear: | sect arate Reeareat war ol (araftao ) (Ado 442) FAI wert ate: (ago we 4 Blo 38) shat Ae fda far fama | atamta at fata MT (H_go wo 4 sto ee) ga a AQAA tier fear aféaa | aware ma: | Saggier asada a mens) aff g araaernda afaasaa ), Tart Ten acHaraaeaneaa | gaiieteqwaai g a ara rea | aft g Manenaagaasaaaaaa | TTF Wa: Pigaway dt gaifvecgs cat | Faas aed VaiesenaraT tl (Ago Ho 4 Blo Re) gVl ay at a aaa aq me: ge qe way gare | cragrry git aaa | adit gare ae gate emda at gah F HIRATA AAT ATTA | aq oPaeral Sarr daaa agaaaaearaaay a aera mana ga Ta | ar eeaat Wa gy ao “afgarar aft Mia) aa a eel AO. A aTAI. a ARMs eit qgyaeia gaa aad we TRL | AtaraT | ANTE aslaet gas aad | a aif fda: 1 Prasat | azar @ at Bera a AR arn aadsgarat aead a gaenadeaaty | aatiihy Weta gaat a vata: maiagad | a aah 9.35 aaa: EA TESST: | a eaTTRIT ZoRR Rasa: | daar ae TATA | AT arsed: cama: aGeafa Bla: | eT aA aT eT THT arama: 2 faaerad Pratisagraarranae aaa Afigaa vata: aacriommats gas Reto (atmo ) [2 ae: ga We aA (le Zo VII) VR aa aftarat gerRand get erat arg: ( AAR: RRR) | feaq—’ seaaay | Ta aad figra Raw zara feaae- aii: | aa daraaged: | Risdaa fae at ata: | gaa Baas Gort Gar gael TAT Maa: (So Ho gaio Hite 2 Yo LoR—ow) | RAIL! 2 ARS gia Alea srg! | ’ fares] waeaa: | aa gate: aa gaa (alg gate ) ga | eaten ISAS Sa IRAMTIAT | aaacaaatelat darsaenel Te Gia: ae AT Ae qrer azar: | Regeiactent aaa amalda: || at 4 qaaaa Reghegras fH gaat aa ad seat: WA fats) PaRERATAT FATT aarsarenet | afro avserat og datearaian: Rar wae Is sega afta: (Beato Wo RR) at | ai ReamamATy gfe aaa ararasarrarene 1 [a ] aaa AAaSaTArat arg sf dat | Ta AST egenrgy git 7 gaat feared Began aft FETA | wall gag gaa git ear agate: | Pree: APUG THA ear areona, erg: aft | dat F Janata fargadiaera- aara, aera AATATATA afa Rgay | aa wa wala: rgutat ara gers, eft aretha | Ta eT SA af ena arer ga Ae aE ie aa ee gfe A A owo PITRE | Reaq—? ( sex) aeBBto agg Gea sat net RNa ae adetiaqat (Rigo Fo 2) gaat feneerd: | cay BRAM TIT | cena ag: BA TecaTAy (go BRe) Se: | R afiveriag (erAe: 812128 ) | aa Raga zat fenaeaerd: 12 Aaa: | e aia (araMa Tako NI aadi—aatad cess Aeaneas ga: | qadaAOTaaY Saag aS ac: i) ( Raa ao R Bo 2) | S—( 4a: ) Gangeadaceeaagieatndaaedt erat Tad: (Fo Yo Go Ho ¥ Te % Fo Re) I SealU—aagdatnfenaa: goa asacacat ara: (Wo Ho go 2ae AB) | 3—(aa70 Eis) § daaaq! 2% sng % eA (Ao )I wae a seraa: eat anetar: (alae ) | i—2 age: | aot 94a ata afar gaat afeary garg anal qa: | aah feats agaawtatt 3 aaa aft era | wa qa Rasta SE gart aueaaaT (Sie Go Rie) | aa gIMMARTRT saa aa 2a araqeraed Baad ar Adiga: (To ayo FoR Yo ¢o) | Shy qagiasaed eget eaatag: | a aM tga: aaa: aaRgafe | aaa: Tarkoaaaga- fares gare: eaten Rares: gees: | ae ABT) Tae aaa waa aaa aTeEaigha Greametgga v4 8a: Gata | afd AaEteals ga: wemiafe | aa gd ard Saag, gael dat ag: | aad, Batra ta: weg haa | aa a4 waahqang gaa whit aaguale (wo do 2 Yo Rw) gil 2 Le] arom (seen) | ae ga 924 2a: garda ae FarTRaT | Lor? seqnfear | wae Sam Baerhrar datas arora STH aqeaeear ar wate arfattent (wate ) (sige ) gt [ew] Hea | AT AGHY WATE geal MGUECETA: |e at Fea (so Ho) |e AfeRI qearraaa: gare: | aq aaa gee Raa aa: gaat adtaal tg: garg: (ao aio) | aa Bat Caio R1aIRz ) SAAT TAMTG- fsa adtar) & HBL sat Tera Tale gaat adtaret: Rar aa | «& neater seaiSaRaTT Tag: | © (aaa) [a] caerd adard ar fesseaeh amaq | awd gata afgarat gaa get aes (ahato ) (wade ) | ae aeTL ) qarazagAy BAT gaat aaa arahtarrat ga: gerHgIaT ATTA maatahmeraaaarta, | aerararagiradt Par Gh: | AR Parangirafaea saw | aa: asaAra aqorata: (Fre 2 Jo wd) | fegard tqnatsay (do do 2 Go QR) | Rae F AAMAS SRITATITTT- : aEAqaARATTATAT ae AAT eTT | BI anaqantarnaeaaraaaed at | Sa TATA TTT MseHAAAHAUAATAT AT | wart ara: | a farearac- ah aakamracraania: | agMEcIVse qeTaera- aaa earaiaaa git TT (aio R AAT Yo Los I areanaaarnaataneg Ta ragmaraeat aol. Wa ad q query aoedasraR aaa gaat afeanaraa- alot arenas eerie | wqaataaareos Vere - gf can (die 2 AAI To gee) baat afagraraet- SeaRICOURI_I MACHA AAA BN a henTal FIAT qarardala- Paqeacamiaqcaraad AT | aaa aaa Pacterdalta- i gal en ATTA ATA aA TH TAPES TT HIRATA 2owR FTTH! | aa (fe 2 aaqo go 208) gf | wa g aGRARE gaara ga wasragqaafareaaragraraia sisal ManracrrnaaTaT gag: (fio HA 2 Yo v¢-09)I waraaraagd | pHa TaPatearelatraga Terran Pa aatrnaaraaaay | aa Paaaana soenfta gat - ari ( dijo 2 Hato Jo 8ow) | matey staat at | war f& cna Rade Stet weta gawaaraiaher weafra (dito 2 FAIo Fo Yow) st | SedRedastaHaigkaawaa aaa aT | AREA Readsraaaaaaa a (fio 2 waTo Go Qo) | WHAM afeaPanadasaantahaknaad ae saatqaas- |} wnahodege Retgurataak farssaeaaaaRa : art at | aa Rafat aeaaaaaaeiqed a aa foftarnistanaamaanarrnaarasenty (To Hao afigime Jo 22) (Bq Ho Yo 4o) | aaa Game ga wears (Fao qo R JoRQ) | aa aT a gee git wees ate fine: | at wa weal afeqaaaqeng: | agewiRegiiata . feat (ao Ho R go RR) IL a] aemrarsaH (ite ae) ol areraersanakeaaraPaagiaaaa: © grenPaaartatral aria: 2 Rare: (sito Zo 212128) [at] ostarg carosratengegasaaatene aaa SME (Ho Ho RTO RR) | ald Valea: epapieg: afrmeaate | screwrarssadieaerarsa 2a: | gar Sarai Cio 21212e-84%) aff aagamadta » Qa adttrarafetat gai aaa (ajo go 81Re) | Raqnaq—arin | sea Qatandl: gena Band ea acer: | ee ~ ie eqan: earTRaT! | Qowz (Cae: ) atacand wlavadtery | Sart ae Qaauel Raat Wa No (ato to R Blo ee) carntareaeat J AAGaAAeTTNSAATA EVAL | dearaty—( Pacer) [we ] aaa Bat olahre Aa fresat BarawL (ato GIRIR) | aartaera | aa Bat guaaq Beaaaaiat a Mafra: | at g arate: | aa Raqaae sarecomel ar aaa a wale get | Aske: ge afenaT | aa wmesoedda wag Rd ATsoraTaN-atgaet ar ean Barawy (Ate Zo WIRI§ ) Fa | wa HITT | Mata camEde araitic sitar | mT: | GaTadtat PART TATE | aeaa- ‘aot auaaat es yA, | ararenEdeyet wate ara Pane g& | ce a wae oat | fet Se ORATT aReraL| Rarsdat Garren aaron araie- Renae ge) wer ahaa seaeaa aainadian- nadtai a Sant 2s otarorals | ca gata ene | eagatenat aa auaktarot ATA ase Meanbad a ah GRA Waa | aa TaeFaTRTTARAT- a aaarahanhe | aeeaaaath tat vee Garr aaat Barat wala | a 7 Rearawaa gaer BaltvarsHer- facenad | karaaaa af aft Qevifat cera s- daa ag aatatae wale | saeradorarna | ta atar- Gad (cord Ratetalias arama Tas TEA Ret Pree (aero 4818) | [Le] stagr- fidider ada Bat Giataaa=saaahtmtanaSsenae- waan | [at] aaeg 8a BArwnara et erat gag? | ag ae: aa WAP ? ore on No. XIV Vikramankadevacarita of Bilhana, by Dr. G. Biiblor, (copy-right restored to the editor) coe No. XV Malati-Madhaya, with the Commentary of Jagaddhara, edited with the Critical Notes, ote. by Dr. R. G. Bhandarkar, Second edition oe No. XVI Vikramorvagiya of Kaliddsa, with Notes, by S. P. Pandit, Third edition ae oe No. XVII Hemacandra’s Degi-nimaméala, Part J, by Prof. Pischel and Dr. G. Biihler (in Press) No. XVIIIL* Vyakarana—Mababhisya of Patanjali, Vol. I, Part I, by Dr. F. Kielhorn, (out of stock)... No. XIX* Vyakarana~Mahabhasya of Patanjali, Vol. I, Part II, by Dr. F. Kielhorn, (out of stock) .,, No. KX* Vyakarana—MabAbhasya of Patasjali, Vol. I, ; Part ILI, by Dr. F. Rielhorn, (out of stock)... yolume being priced Rs, 4-8, | Rs, as. — Ee * Nos. 18,19 and 20 are bound together in one volume, the whole T—Bombay Sanskrit and Prakrit Series Rs, as, No. XXI® Vy&karana-Mahabhasya of Patagjali, Vol. II, Paré I, by Dr. F. Kielhorn, Second edition... 3 0 No. XXII* Vyakarana—Mahabhasya of Patagjali, Vol. IL, Part II, by Dr. F. Kielhorn, Second edition... 3 0 No. XXIII Vasistha-Dharmasastra, edited with Notes, by Dr. A. A. Fuhrer, Second edition sas ( elie 0) No. XXIV Kédambari by Bana and his Son, Vol. I, Text Vol. If, Notes and Introduction, by Dr. P. Paterson, (out of stock) ro oy eee No. XXV Kirtikaumudi, edited with Notes, by Prof- essor A. V. Kathawate (out of stock) sa pes No. XXVI* Vyakarana—Mahabhasya of Patanjali Vol. II, Part III, by Dr. F. Kielhorn, Second edition. 3 0 No. XXVII Mudr&raksasa of Visdkhadatta, with the Commentary of Dhundiraja, edited with Notes, by Justice K. T. Telang, (copy-right restored to the editor) w+ cod a) is Seva No, XXVIIIt Vydkaraga-Mah&bbasya of Patapjali,Vol. ILI, Part I, by Dr. FE. Kielhorn, Second edition... 3 O No. XXIXt Vyakarana—Mahabhasya of Patanjali, Vol. III, Part II, by Dr. F. Kielhorn, Second edition, 3 0 No. XXXf Vyakarana—Mahabhasya of Patanjali, Vol. ILI, Part II, by Dr. F. Kielhorn, Second edition. 3 0 No. XXXI SubbésitAvali of Vallabhadeva, edited by Dr. P. Poterson and Pandit Durgaprasad cao a @ No. XXXII Tarkakaumudt of Laugéksi Bhaskara, edited by M. N. Dvivedi (copy-right restored to the editor )es- ose we one * Nos. 21, 22 and 26 are bound together in one volume, the whole volume being priced Rs. 9- T Nos, 28, 29 and 30 are bound together in one volume, the whole volume being priced Rs. 9. ¢ Bhandarkar Oriental Research Institute No. XXXII Hitopadeéa of Nariyana, edited by Dr, P. Peterson ni on XXXIV Gandavaho of Vakpati, sited by 8. P, Pandit, Second edition, re-odited by N. B, Utgikar ... one ae No. XXXKV Mahanardyana Tent edited by Gal. G, A. Jacob sed No. XXXVI Selections of Hymne from the Rgveda (Birst Series) by Dr. P. Peterson, Fourth edition, No. XXX VIL Sarigadharapaddhati, Vol- I, edited by Dr. P. Peterson (out of stock) ate a No. XXXVI Naiskarmyasiddhi, by Col. G. A+ Jacob, Second edition, revised with the addition of an introduction and explanatory Notes by Profossor M. Hiriyanna, M.A. ne sa ne No. XXXIX Concordance to the Principal Upanisads and the Bhagavadgiti, by Gol. G. A- Jacob No, (out of stock) awe 100 era No. XL Blevon Atharvana Upanisads, with Dipikas, by Gol, G. A. Jacob, Second edition an No. KLI Handbook to the study of Rgveda, Part 1, comprising Sayan’s Introduction to his Rgveda- bbasya, with English Translation, by Dr. P Peterson (under revision) on oe No. XLU* Dagakumdracarita of Dandin, Part II, by Dr, P. Peterson i 5% oe No. XLII Handbook to the study of Rgveda, Part IL, comprising the Seventh Mandala of Reveda with the Bhasya of Sdyana (under revision) * See above, No. X. Rs, on 3 1 as. 10 ll L~Bombay Sanskrit and Prakrit Series % Rs, as. No. XLIV Apastamba-Dharmasttra, with the commen: tary of Hiranyakesi, Parts I and I, ‘by Dr. G. Biihler re-edited by Prof. M. G. Shastri, M.a- No, XLV Rajatarangini of Kalhana, Part I, (Cantos I to VIL) by Pandit Durgaprasad (under revision) No, XLVI Patafijali’s Yogasiira, with the Scholia of Vyasa, and the Commentary of Vacaspati, and, the Vrtti of Nagojibhatta, by Rajaram Shastri Bodas and Vasudeo Shastri Abhyankar, Second edition «+ aa i No. XLVIL Pardsara’s Dharma—Sa:hita, with the Commentary of Sayana—Madhavacdrya, Vol. I, Part I, by Vaman Shastri Islampurkar (owt of stock) one No, XLVUI Pardgara’s Dharma—Samhita, with the Commontary of S4yana-MAdha vacarya, Vol.I, Part II, by Vaman Shastri Islampurkar (owt of stock) No. XLIX Nydyakosa, by Mahamehopidbydya Bhima- charya Zalkikar, revised and considerably enhanced third edition by M. M. Vasudeo Shastri Abhyankar... on see No. L* Apastamba-Dharmastitra with the Commentary of Hiranyakesi Part II, by Dr. G. Bihler, re— edited by Prof. M. G. Shastri, m. A. A No. LI Rajatarangini of Kalhana, Vol. II, (Canto VIII) by Pandit Durgaprasad, (under revision) irs No. LIl Mrechakatika, Vol. 1, Toxt with two Com- mentaries and yarious Readings, by N. B. Godbole (ot of stock)... fae LUI Navasthasaikacarita, Part I, by Vaman Shastri Islamporkar (owt of stock) .. esetebtcer ag wall b * See above No, XLIV. No. 15 8 Bhandarhar Oriental Rescarch Institute Rs, ag. No. LIV Rajataraigint of Kalhana, Vol. ILL, contain- ing the supplements to tho work by Dr, P, Peterson, (under revision) on see ae No. LV Tarkasarhgraha of Annambhatta with Dipika, and Nyayabodhini, edited with Notes, ete. by Y. V. Athalye and an Introduction by M. R, Bodas, m. a., LL. B. (Third edition) a ONS No. LVI Bhattikivya, edited with the Commentary of Mallinatha, Vol. I, by Rao Bahadur K, Pp, Trivedi (out of stock) ... wee a aelers No. LVIL Bhattikavya, edited “with the Commentary of Mallinatha, Vol. II, by RaoBabadur K.P. Trivedi ¢ 0 No, LVIII Selections of Hymns from the Rgveda (Second Series), by Dr. P. Peterson; Second edition, revised and enlarged by Dr, R. Zimmermann ,,, No, LIX Parfigara’s Dharma-Sambiti, with the Com. mentary of Sayana—-Madhavacarya, Vol, Il, Part I, by Vaman Shastri Islampurkar ean No. LX KuméarapAlacarita of Hemacandra, (ia oe) by S. P. Pandit, (out of stock) ie No. LXI Rekh4ganita, Vol. I, by H. H. Dhurva ang or oo K. P. Trivedi seal a ow 12 0 No. LXII Rekhaganita, Vol. I, by H. H. Dhurva and K. P. Trivedi ese one 9 0 No. LXIII Ekavali of Vidyadhara, with Mallingtha>, s Commentary, edited by Rao Bahadur K, p, Trivedi (out of stock) ... see No. LXIV Pardgara’s Dharma-Samhita, with the Com- mentary of Séyana—-Madhavaeirya, Vol. 1, Part Il, by Vaman Shastri Islampurkar 5 0 No. LXV Pratiparudrayagobhisana of Vidyinttna, with Commentary RatnApana of Kumérasvamin, edited by Rao Bahadur K, P, Trivedi we 1) 0 T—Bombay Sanskrit and Prakrit Series No. LXVI Harsacarita of Bana, Part I, Text with Commentary Sanketa, edited by Dr, A. A. Fithrer No. LXVII Pardgara’s Dharma—Sarbbita, with the Commentary of SAyana-Madhavacirya, Vol. II, Part I, by Vaman Shastri Islampurkar oo No. LXVILL Sribhasya of Raménnja, Vol. I, Text, edited by M. M. Vasudeo Shastri Abhyankar «+ No. LXIX Dvyfigraya-kavya of Hemacandra, with the Commentary of Abhayatilakagani, Vol. I, (Cantos [—X ) by Prof. A. V. Kathawate .. No. LXX Vaiyfkaranabhasane of Kondabhatta, with the Vaiyakaranabhdsanasira and the Commentary Kagika of Harirama edited with Notes, by Rao Babadur K. P. Trivedi hee mk, No. LXXI Sad bhAsicandrika of Laksmfdhara, with In- troduction, Notes etc., by Rao Bahadur K. P. Trivedi oe on oe No. LXXII S'ribhisya of Ramanuja, Vol. II, Notes by M. M. Vasudeo Shastri Abhyankar on No. LX XII Nirukta of YAska, with the Commentary of Durgicarya, Vol. I, by Professor H. M. Bhadkamkar, M.A. ese on one No. LXXIV Parfigara’s Dharma~Samhita, with the Commentary of Sdyana-MAdhavacarya Vol. Il, Part II, by Vaman Shastri Islampurkar oe No. LXXV Kavyadarsa of Dandin with a new Com- mentary, edited with Notes by Dr. 8. K. Belval- kar, M. A., Ph. D- and Rangacarya Raddi Shastri, Parts I and II published; Part HI in Press. Part II Second Half only available MB ed Rs, as. 10 0 or aw Bhandarkar Oriental Research Institute Rs. a8. . No, LXXVI Dvyagraya-kivya of Hemacandra with the Commentary of Abhayatilakagani, Vol. II, ( Cantos XI-XX ) by Prof. A. V. Kathawate... 9 0 No. LXXvIT Anubhasya of Vallabhicarya, edited with an original Sanskrit Commentary by Mahimaho- padhyaya Shridhar Shastri Pathak, Part I, Text 3 4 No. LXX VIII Prakriyakaumudi of Ramacandra edited with Vitthala’s Prasida, and an Introduction by Rao Bahadur K. P. Trivedi, Part I 4. 100 No, LUXXix Kavyélarakarasirasathgraha of Udbhata edited with Introduction, Notes, Appendixes by N. D, Banhatti, B- a. eo on No. LXXX Vyavahiramayakha of Bhatia Nilakantha edited with Introduction and Notes by P. V. Kane, wm. a., LL.M. es wee we LO 0 No, LXXXI Anubhasya of Vallabhicdrya edited with an original Sanskrit Commentary by Mahamaho- pidhyaya Shridhar Shastri Pathak Part 11, Commentary os on 1518. 3 No, LXXXII PrakriyAkaumudi of Rémacandra edited with Vitthala’s Prasida, and an Introduction by Rao Bahadur K. P. Trivedi, Part IL w. 10 0 No. LXXXIII Syadvadamafijart of Mallisona with Introduction, Notes, Appendixes etc. by Prof, A. B. Dhruva, M. a., LL. Be am 11 0 wo wo Works Out of Series No. 1 Aitareya Brabmana, Word-Index to, compiled by Pandit Vishwanath Balkrishna Joshi 4 0 No, 2 Amarkoga with the Commentary of Mahesvara, edited, with an Index, by Ramchandra Shastri Talekar (out of stock) I—Bombay Sanskrit and Prakrit Series il Rs. as. No, %. 86 Atharvaveda Samhita, with the Commentary of Sayandcarya, edited by §. P. Pandit, Four No, » Jolumes, ( not sold separately ) ss w. 40 0 ra Kavyaprakasa, edited by Vamanacharya Zalki- Kar, with his own Commentary, Ulldsas L And II, Price annas ten only; ( Fifth edition in Press ). Ullsas I, II, ITI, and X together... 3 0 (ti) Works in Press Degi-namaméla of Hemacandra, Second edition, with an Index by Prof. P. V. Ramannjasyami, at. a. (No. 17). Tarkabhasa of Kegavamiéra, with Notes, by Prof. D. R. Bhandarkar, M. A., Ph. D., and Pandit Kedarnath. Nirukta, Vol. IL, by Professor R. G. Bhadkamkar, 1. A. Ravyaprakaga, No. 7, (owé of series) Ullasas I-X, edited by Vamanacharya Zalkikar, with his own Commentary ° ( Fifth edition ) (1) Works under Revision 1 Handbook to the study of Reveda, Parts I and II, by P. Peterson, Second edition (Nos. 41 and 43). 2. Rajataraagini of Kalhana, Parts I, II, and III, by P. Peterson and Pandit Durgaprasada, Second edition, (Nos. 45, 51 and 54). (iv) Works th Preparation 1 Mrcchakatika, Vol. If, Notes, etc. by Sardar K. C. Mehendale, 8. 4. 2 Kavyddaréa of Dandin with Commentary, Notes ete. by Dr. &. K. Bolvalkar, m. A., Ph.D. and Raddi Shastri, Second edition (No. 75). LE GOVERNMENT ORIENTAL SERIES () Works Already Published Cuass A: Texts Sarvadargana-sarngraha of SAyana-Madhava, with an original commentary in Sanskrit and ewhaustive indices, by Mabamahopiihy4ya Vasudeo Shastri Abhyankar, pp- 160-643 s Siddhantabindu of Madhustilana-Sarasvati with an original and lucid commentary in Sanskrit, by Mabamahopidhydya Vasudeo Shastri Abhyankar, Pp. 232 = e ‘ad Crass B: OriarsaL Works The Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. I, No.1, containing ‘Peep into the Barly History of India, contributions to Oriental Con. gresses, Reviews and Addresses, and Mssays in Literary Chronology’ edited by N. B. Utgikar, M. a. and Dr. V. G. Paranjpe, M. A. LL.B, D. Litt. with exhaustive Indexes eo oa The Collected Works of Sir BR, G. Bhandarkar, Vol. II, No. 2, “Literary, Religious and Social Essays”, edited by N. B.Utgikar, with exhaustive indexes, pp. 724 one oo on The Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. III, No. 8, edited by N. B. Utgikar, with exhaustive indexes, comprising ‘Barly History of the Deccan” and Miscellaneous Historical Essays, pp. 518 ae ann con The Collected Works of Sir R, G. Bhandarkar, Vol. TV, No. 4 “Vaignavism, S'aivism etc.” and Rs, as. 10 L—Government Oriental Series «Wilson Philological Lectures” edited by N. B. Utgikar, with Indexs, pp. 640 ose sc The Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol, IV, No. 4 “Vaignavism, S‘aivism etc.” issued separately for use in India, pp. 240 a The Vedanta by Dr. V. S. Ghate, No. 5, A study of the Brahma-sitras with the Bhigyas of S'amkara, Ramannja, Nimbarka, Madhva and Vallabha— ‘Che present work, in its original French, was offered by the late Dr. Ghate as a thesis for the Doctorate of the Paris University in 1918,— pp. 184 a op History of Dharmagdstra by Pp. V. Kane, Ma, tu.'M. Vol. I, No. 6, with an Index and Lists of Works and Authors on Dharmagastra Crass C: MigozLLANEOUS Vyakarana-Mahabhagya-Word-Index, No.1, compiled by Mahamahopidhydya Shridharshastri Pathak and Siddheshwar Shastri Chitrao, pp. 1150. “A monument of patient industry. No Oriental Library can afford to be without it” Taittiriya-Samhhité, Word—Index to, No, 3, Part I, by Parashuramshastri a wee Works Ont of Series Budhabhfisana, an anthology by King S‘ambhu, edited with an Introduction by Prof. H. D. Velankar, M. A. ceed oe een (#%) Works in press Crass A Nighanta and Nirukta, No, 4, by Prof. V. Ky , Rajvade, m. A, 13 Rs, as. 14 to Bhandarkar Oriental Research Institute Rea. 080 Crass C Vyakarana—Mahibhasya-Word-Index, No, 2, Part Il, by Mahamahopaidby4ya Shridhar Shastri Pathak 92 Siddheshwar Shastri Chitrao, Taittiriya—Sarhita—W ord-Index, Part If, No, 3, by Para shuramshastri. (iii) Works Undertaken Crass A Apadevi with now Commentary, No, 3, by M. M. | Vasudeo Shastri Abhyankar. Crass B Vya abhasya, Engli * , Baa. ei es ata me Nene Shastri Abhyankar. eS OO ee ce Crass 0 Catalogus Catalogorum for Jaina Literat a u + by Prof. H, D, Velankar, m. a. te, No, 4, edited Ill MISCELLANEOUS WORKS (2) Works already published Rs, as. ‘on of the Prospectus to a New and Critical Editi -to-date Mah&bhérata, also containing an UP History and Review of work done hitherto on the Mahdbh&rata ae on o Summaries of Papers read at the Firs' Conference, Poona es we Descriptive Catalogue of Mss. in the G Mss. Library at the Institute, Vol. I, Part I, Samhita and Brahmanas aoe on History of the Search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency from 1868 to 1900 .. Virdtaparvan of the Mahabharata «+ o List of New Mss. added to the Manuscripts Library ( 1895-1924 ) i o % (it) Works in Press Catalogue of the R. G. B, Library. t Oriental overnment w 15 a Descriptive Cataloguo of Mss. in the Government Mss. Library at the Institute, Vol. III, Grammar, and Vols. XVII and XVIII, Jaina Literature. ( itt) Works Undertaken Catalogue of the Institute’s Library of Printed Books. Catalogue Raisonné of the Mahabharata Mss. Iv ANNALS OF THE INSTITUTE I pati gtitate ‘The Annals of the Bhandarkar Oriental Research pat issued six-monthly: issued quarterly since Vol. VIII. Subscription Rs. Vol. I Do. Vol. IL Do. Vol. IIL Do. Vol. 1V Do. Vol. V Do. Vol. VI :Do. Vol. VIL Vol. VIII Do. Do. Do. Vol. IX Do. Vol. X Do. Vol. XI Do, Do. Do. Vol, XIE Do, 10. Part I toe Part II aie Part I 2 Part Iw Part I akt Part II Part I PartIl Part I one PartII.. Part I ao Part IL ves Parts I-I1 ... Part I ro Part II oh Part II]... Part IV Part I Parts II-IV Parts I-II ... Parts I-IV Part I rt Part I ah Part Il... PartIV.. Part I see Prrt IL 98 Tuly 1919 January 4920+ July 1920. January 1921. July 1921 January 1922+ July 1922- January 192 July 1923- January 19 924. July 1924 Mareh 1925. January 1926. April 1926+ September 1926. January 1927- July 1927- May 1928. December 1928- August 1929 July 1929. October 1922 January 1930, April 1930. Tuly 1980. October 1930. January 1931. | ye € Reports of the All-India Oriental Conferences li Vol. XII Part IIT «ve eae April 1931. Do, Part lV se .. duly 1931. Vol. XIII Part I on ae October 1931. Do. Part II. w. January 1932. Do. Parts II-IV oe Apzril-July 1932. Vol. XIV Parts IglI ... October-January 1933. v REPORTS OF THE ALL-INDIA ORIENTAL CONFERENCES at the Fifth Oriental Conference 1928, the Bhandarkar Oriental le agent for the Oriental By a special resolution held at Lahore in November Rosearch Institute has been appointed the sol he Transactions and Proceedings of the sule of i Conferences. The following publications are on sale :— 1 Proceedings of the First Oriental Conference Vol. I Rs. 5* 26 —do— —do— Vol. II Rs. 8* 3 Jos Second —do— Vol. Rs.16 4 alo) Third —do— Vol. Bs.10 a) —do— Fourth —do— Vol. I Rs. 5* 6 —do— —do— —do— Vol. II Rs, 8* 7 —do— Fifth —do— Vol. I Rs. 8* 8 —do— —do— —do— Vol. U Rs. 7* N. B. 123% discount is given to Members of the Bhandar- kar Institute on single copies, and to recognised book-sellers on orders of Rs. 25 or more; (2) of 10 per cent. on trade ‘orders of less than Rs. 25; and (8) of 6} per cent. to other purchasers. : * Reports published in more than one volume will have ‘© be purchased entire. Volumes will not be sold singly. en eee 18 Bhandarkar Oriental Research Institute CRILICAL EDITION OF THE MAMABHARSTA Rates of Subscription Crass A ( PAYMENT IN ADVANCE ) (i) Paper cover fascicules ee os Rs ie Git) Cloth bound volumes Giy.0 ser ? Crass B ( DErerRED Paymunt ) (2) Paper cover fascicules ae oe Rs. ae ” (ii) Cloth bound volumes eae Subscribers of class B are required to deposit Re. 10 per set out of the price for registration of the order 3 will be recovered by V. P. P. as the fascicules or are published. 5 Rs. the volumes Price of fascicule 6 oa os uv Price of fascicules 1-5 + 7 r 20 are given 4 Con. 7 case the rates ctive} ys Permanent members of the Institute cossion of 20% on these prices. Thus in thei for class A (i) and (ii) aro Res. 133 and 120 resp? Fascicules aro not sold singly- All the above prices are exclusive of postage. ‘a oe Ns ~ the balance

Bewerten