Sie sind auf Seite 1von 6

IJiiTE C

I IA GE NLNALA R9GIOI'I;LA;
INANT E tOR PUBLIC E IA$ I
SERVICIJ INT ERNE

AilUNT

bths 6trtl
NR. d.r.s.t./

Direcfia Generale Regionati a Finantelor


recrutare in daia de 28 septembrie 2015 - poba scrise gi 1 octombrie 20'l s - interviul, pentru

ocuparea prin recrutare a unor

fun{ii publice vacante, dupa cum urmeaza:


Funclia publlc!
de oxeculle

Structura organbatorice

specillci
inspector vamal clasa l,
grad profesional debutant
controlor vamal clasa a
Biroul Vamal de Frontieri Albita lll-a. grad profesional
Compartimentul Supraveghere 9i Control supedor
Vamal
controlor varnal clasa a
ll l-a, grad profesional
principal
controlor vamal clasa a
lll-a, grad profesional
asistent
Biroul Vamal de Frontieri Dotesti
inspector vamal clasa l,
Compartimentul Supraveghere gi Control grad profesional debutanl
Vamal
Biroul Vamal de Frontieri Dornesti
inspector vamal clasa I,
Compartimenfu | | nformatizare
grad profesional
debulant
Biroul Vamal de Frontierd Ridduti-prut
inspector vamal clasa l,
Compartimentul Informatizare
grad profesional
superior
Biroul Vamal de Frontieri Sculeni
inspector vamal clasa l,
Compartimentul Supraveghere gi Control grad profesional
Vamal
debutant
controlor vamal clasa a
lll-a, grad profesional
superior
inspeclor vamal ctasa l,
grad profesional
principal
inspector vamal clasa l,
grad profesional
Eiroul Vamal de Frontierd Siret debutant
Compartimentul Supraveghere 9i Control agent vamal dasa a ll-a,
Vamal
grad profesional
superior

Nr.

posturi
.)

t+

urrout vamat de Frontiera St6nca_


Costegti - Compartimentul lnformatizare

controlor vamal clasa a


lll-a, grad profesional
asistent
inspector vamal clasa l,
grad profesional
superior

Nr. tolal de posturl vacante pentru care se solicite aviz

22

Condifille de desflgurare a concurgului:


Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere: in termen de 20 zire de
la data publicerii anunlului in Monitorul Oficial, partea a lll_a;
Institulia publica la care se pot depune dosarele de inscriere: la sediul Directtei
Regionale Vamale lagi, bulevardul Nicolae lorga nr. 10 c secretariatu, comisiei
de
concurs;

Data susfinerii probei scrise a concursurui 29.09.20rs ora 10,00 ra sediul


Direcliei Regionale Vamale lagi;
Data sustinerii interviului: 0'1.10.2015 ora 10,00 la sediul Direc[iei Regionale
Vamale la9i.

condifiile de participare

ra concurc sunt cer prevezute de art. s4 din Legea


nr. 188/1999 privind statutul funclionarilor publici, republicat (a) cu modificdrite qr

completSrile ulterioare.

condlfllle de studir pentru ocuparea funcliei publice de execulie vacanle de:


- Inspector varnal clasa l: studii universitare de licenli absolvite cu diplom6.
respectiv studii superioare de lung6 durati, absolvite cu diplomd de licenti sau
echivalenta;

- agent vamal clasa a ll-a: studii superioare de scurtd durat6, absolvite cu


diplomd:

- controlor vamal clasa a lll-a: studii

liceale, respectiv studii medii liceare.

finalizate cu diplomi de bacalaureat.

Gondifiile de vechime pentru ocuparea funcliei publice de execu.tie vacante de:


- inspector/agenUcontrolor vamal, grad profeslonal superior: g ani in
specialitatea studiilor necesare exercitdrii funcliei publice;
' inspector/controlor vamal, grad profuslonal principal: 5 ani in specialitatea
studiilor necesare exercitArii functiei publice;
' controlor vamal, grad profesional aslstont: 6 luni in specialitatea studiilor
necesare exercitdrii functiei publice.

Alte cond$l cpeclflco: cunogtinte de operare pe calculator

nivel mediu.

Bibliografia 9i conlinuhrl dosarului de concurs vorfi afigat la sediul Direcliei Regionale

vamale lagi, bulevardul Nicolae lorga nr. 10 c, la sediul Direcliei Generale Regionale a
Finanlelor Publice la9i, bulevardul Anastasie Panu nr. 26, gi vor fi publicate pe site-urile
ANAF, DGRFP lagi qi respectiv DGV.
Relatii suplimentare se pot obline la sediul Direcliei Regionale Vamale lagi, bulevardul
Nicolae lorga nr. 10 c - secretariatul comisiei de concurs, precum 9i la numarul de telefon:
0232208338.
DIRECTOR GENERAL

2;.t.n.r\

isHlr"
s;r^F-u
Director Executiv Servicii Interne
Dan NECHIFOR

arQ' \

r\i

-t,
.:,^

t, t{Jjdlo

Sef Serviciu Resurse Umane,


CONTA CONSTANT

Elaboret d6:

dd. Otslia

9i{eeO,

'fu
\

inspector pnncipal SRU

Dosarul va conine n mod obligatoriu documentele prevzute la


art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008:
1. copia actului de identitate;
2. formularul de nscriere tip se pune la dispoziia candidailor prin
secretariatul comisiei de concurs sau se poate descrca de pe site-ul
Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici www.anfp.gov.ro materiale
utile formulare tip;
3. copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest
efectuarea unor specializri;
4. copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s
ateste vechimea n munc i, dup caz, n specialitatea studiilor necesare
exercitrii funciei publice. Adeverina format standard se poate
descrca de pe site-ul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici
www.anfp.gov.ro materiale utile formulare tip.
5. cazier judiciar;
6. adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare,
eliberat cu cel mult 3 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul
de familie al candidatului sau de ctre uniti sanitare abilitate;
7. declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste
c nu a desfurat activiti de poliie politic.
n conformitate cu prevederile art. 9 din OUG 10/2004 privind
Statutul personalului vamal, la dosarul de participare la concurs se va
depune documentul care s ateste efectuarea testrii psihologice.
Testarea psihologic se efectueaz de instituii specializate sau de
persoane autorizate n acest sens, n condiiile legii.
Copiile de pe actele prevzute mai sus se prezint n copii
legalizate sau nsoite de documentele originale, care se certific pentru
conformitatea cu originalul de ctre secretariatul comisiei de concurs.

Bibliografia pentru concurs:


Bibliografie cu caracter general:
1. HG nr. 520/2013 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare (r2);
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici,
republicat.
Bibliografie cu caracter specific Compartiment Supraveghere i
Control Vamal:
1. Regulamentul (CEE) NR. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de
instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 3021, 19.10.1992);
2. Regulamentul (CEE) NR. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire
a unor dispoziii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al
Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993,
p. 1);
3. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu modificrile i
completrile ulterioare (MO nr. 350 din 19 aprilie 2006);
4. Hotrrea

nr.

707/2006

din

iunie

2006

pentru

aprobarea

Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romniei, publicat n


Monitorul Oficial nr. 520 din 15/06/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare (MO nr. 520 din 15 iunie 2006);
5. OUG nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal (MO nr. 256 din 23
martie 2004), aprobat prin Legea nr. 243/2004 (MO nr. 532 din 14 iunie
2004), cu modificrile i completrile ulterioare.
Bibliografie cu caracter specific Compartiment Informatizare:
1. Sisteme de operare Windows pentru staii de lucru: XP, 2000;
2. Microsoft Office: Word, Excel, Acces, Power Point;
3. Componentele Sistemului Integratic Vamal (SIIV);
4. Ordinul DGV 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la
componentele Sistemului Informatic Integrat Vamal (SIIV);

5. Ordinul DGV 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la


aplicatia de tranzit NCTS-RO;
6. Reele locale de calculatoare;
7. Securitate la nivel de staii de lucru i la nivel de reea. Soluii antivirus i
echipamente firewall;
8. OUG nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal (MO nr. 256 din 23
martie 2004), aprobat prin Legea nr. 243/2004 (MO nr. 532 din 14 iunie
2004), cu modificrile i completrile ulterioare.