You are on page 1of 6

Latihan Kertas 3 Bahagian A Soalan 1 [16 markah]

KL10K3BAS1 Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mencari hubungan antara luas, A
dan kadar sejatan, E, cecair X. Piring petri diisi dengan 100 ml cecair X. Bikar itu kemudian
diletakkan di atas neraca tiga tuas. Susunan radas eksperimen ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

Rajah 1.1
100 ml cecair X dituang ke dalam piring petri dengan luas 100.0 cm2 dan jisim asal cecair X, mo
ditimbang seperti Rajah 1.2. Selepas 2 minit, jisim akhir cecair X, m, ditimbang seperti dalam
rajah 1.3.
Eksperimen diulang dengan menggunakan piring petri dengan luas 80.0 cm2, 60.0 cm2, 40.0
cm2 dan 20.0 cm2. Bacaan thermometer ditunjukkan dalam Rajah 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7.
Kehilangan jisim, m, cecair X diberi dalam persamaan berikut:
m = mo m

Rajah 1.2
Jisim awal cecair X, mo = g

Rajah 1.3
Luas, A = 100.0 cm2
Jisim akhir cecair X, m = g

Rajah 1.4
Luas, A = 80.0 cm2
Jisim akhir cecair X, m = g

Rajah 1.5
Luas, A = 60.0 cm2
Jisim akhir cecair X, m = g

Rajah 1.6
Luas, A = 40.0 cm2
Jisim akhir cecair X, m = g

Rajah 1.7
Luas, A = 20.0 cm2
Jisim akhir cecair X, m = g
(a) Berdasarkan Rajah 1.2, nyatakan jisim asal, mo, cecair X.
.[1 markah]
(b) Bagi eksperimen yang dinyatakan, kenalpasti
(i) pembolehubah dimanipulasi
[1 markah]
(ii) pembolehubah bergerak balas
[1 markah]
(iii) pembolehubah dimalarkan
[1 markah]
(c) Berdasarkan rajah 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7, tentukan m apabila A adalah 100.0 cm2, 80.0
cm2, 60.0 cm2, 40.0 cm2 dan 20.0 cm2.
Jadualkan keputusan A, m dan m dalam ruangan di bawah.

[6 markah]
(d) Pada kertas graf, plotkan graf m lawan A.
markah]
(e) Berdasarkan graf anda, nyatakan hubungan antara m dan A.

[5

.
.
[1 markah]
Latihan Kertas 3 Bahagian A Soalan 2 [12 markah]
PNG12K3BAS2 Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara
daya regangan, F yang bertindak ke atas satu spring dengan pemanjangan spring, x.
Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam graf F melawan x.
a) Berdasarkan graf, tentukan nilai F apabila x = 0.5 cm.
Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan nilai F.
F =
markah]

[2

b) Hukum Hooke menyatakan pemanjangan spring berkadar langsung dengan daya regangan
yang bertindak ke atasnya dengan syarat daya yang dikenakan tidak melebihi had kekenyalan
spring.
Berdasarkan pernyataan di atas, tentukan daya di mana pemanjangan spring mematui Hukum
Hooke.
Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan daya berkenaan.
.
.
[2 markah]
c) Daya regangan, F yang bertindak diberikan oleh rumus F=kx, di mana k ialah pemalar spring.
Berdasarkan formula, kecerunan graf mewakili pemalar kekerasan spring.
i) Tentukan pemalar kekerasan spring, k dalam julat Hukum Hooke masih dipatuhi.

[3 markah]
ii) Jika panjang spring adalah 20.0 cm semasa daya regangan yang bertindak ke atasnya sama
dengan 1.5 N, tentukan panjang asal spring.

[4 markah]

d) Apakah yang berlaku ke atas spring apabila daya 3.5 N yang ditindakkan ke atasnya
dilepaskan?
...[1
markah]