You are on page 1of 30

3/2/2012

ENERGETSKA
EFIKASNOST U BiH TRENUTNO STANJE,
ZAKONSKA
REGULATIVA,
REALIZOVANI I
PLANIRANI PROJEKTI
Sanjin Avdi, dipl.ing.mas., MBA
Voditelj odjela energetike / Head of energy department
CETEOR d.o.o. Sarajevo

Sarajevo, 7. mart 2012., Narodno pozorite

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
SADRAJ
POTRONJA ENERGIJE U BiH

STAMBENI SEKTOR U BiH


ZAKONSKA REGULATIVA & PRAVNI OKVIR
ULOGA DRAVE BENEFITI I KOBENEFITI
NEDOSTACI & NEOPHODNI KORACI
ZAKLJUAK

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
POTRONJA ENERGIJE U BiH
Triinjenice:
1.Cijeneenergenatasuukonstantnomporastu
2.NajveipotroaenergijeuBiHjesektorzgradarstva(najveemogueutede)
3.Tehnikorijeenjejelakonai.Ipak,uzimajuiuobzirekonomskebarijereovopitanje
postajesloenije.
Q KAKO (NA KOJI NAIN) POVEATI ENERGETSKU EFIKASNOST?
Q:KAKO(NAKOJINAIN)POVEATIENERGETSKUEFIKASNOST?
A:TEHNOEKONOMSKIMKOMPROMISOM

3/33

Poukezaprelazaknaprivredusmanjomemisijomugljika,,Sarajevo HotelEuropa

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
POTRONJA ENERGIJE U BiH
2009. godina
oko 140 PJ

15%
5%

25%

55%

Industrija
Saobraaj

Poukezaprelazaknaprivredusmanjomemisijomugljika,,Sarajevo HotelEuropa

Zgradarstvo
Usluge

4/33

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
POTRONJA ENERGIJE U BiH
Uee sektora i energenata u ukupnoj energiji KS u 2009. godini
0,5%
Stambeni sektor
Industrija

31,5%

44,0%

Usluni sektor
Transport
Javna rasvjeta

13,4%
10,6%

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
POTRONJA ENERGIJE U BiH
Ukupna potronja energije u GWh prema razliitim scenarijima potronje energije u
Kantonu Sarajevo za period 20032023.

Q:KAKOOPTIMIZIRATIPOTRONJUENERGIJE?
A:POVEANJEMENERGETSKEEFIKASNOSTI

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
PROCES POVEANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Energetskepotrebe

Baseline
Potronjaenerije
Trokovi
Oprema/Instalacija
...

Stvarneenergetske

potrebe
Pregrijan/podgrijan
Viak/manjak
...

Primjenljive
mjere

Proraun
profitabilnosti

Benefit
Uteda
Efikasnost
Konkurentnost
Profit
Zapoljavanje

Oekivaneutede
(KMikWh)
Poredak
profitabilnosti
fit bil ti
Finansiranje

Mainske
Graevinske
Organizacione
...

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
POTRONJA ENERGIJE U BiH STAMBENI SEKTOR
Stambeni sektor Kantona Sarajevo (2009.godina)
Z9 Trnovo

77%

Z8 Hadii

6%

75%

Z7 Ilida

72%

Z6 NoviGrad

20%

8%

67%

Z5 Vogoa

17%

5%

20%

10%

75%

23%
6%

19%

Z4 NovoSarajevo

67%

11%

23%

Z3 Centar

66%

11%

23%

Z2 StariGrad

71%

Z1 Ilija

9%

20%

84%

0%

20%

Energijazagrijanje[MWh]

40%

4% 12%

60%

EnergijazaPTV[MWh]

80%

100%

Ostalo[MWh]

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
Karakteristinost
a a te st ost loaenergetskasvojstvaobjekata
oa e e gets a s ojst a obje ata
Visokikoeficijentiprolaza(U[W/m2K])toploteelementavanjkseovojniceobjekata
Zgradegraeneprije1970.godinenemajunikakvutoplotnuizolaciju
Zgradegraeneprije1980.godineimajuvrloskromnutoplotnuizolacijuilije
uopenemaju
Preko85%postojeegradnjeuBiHimanezadovoljavajuutoplotnuzatitu

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH

Godina gradnje 1999.

Godina gradnje 2009.


* Izvor Promo d.o.o.

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
Razliiteepohegradnjeobjekata(karakteristininainigradnje)
TIPSKA
CJELINA

Godina
izgradnje

Uzid
[W/m2K]

Uprozor
[W/m2K]

1,40

2,90

do 1945.

1,44

3,10

1946.-1970.

1,47

3,24

1971.-1980.

1,06

2,77

1981.-1991.

0,85

2,38

1996.-2009.

0,69

2,10

OPIS
Individualni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti
Kolekti ni
Kolektivni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti
Kolektivni
stambeni objekti

T1
T2
T3
T4
T5
T6

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
3,24
,

31
3,1

2,9

2,77
2,38
2,1
1,47

1,44

1,4

1,06
0,85

T1

T2

T3

Uzid[W/m2K]

T4

T5

0,69

T6

Uprozor[W/m2K]

Uoljivtrendopadanjakoef.prolazatoplote(toplotnihgubitaka)

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH Razvoj propisa na polju utede energije u zgradama

1980.
Pravilnikotehnikim
mjeramaiuvjetimaza
toplinskuzatitu
zgrada prvipropiso
toplinskojzatiti
zgrada,odreenesu
najveedozvoljene
vrijednostikoeficijenta
prolazatopline(k)za
pojedinegraevne
elementezaodreenu
klimatskuzonu

1970.

NormaJUSU.J5.600
toplinskatehnikau
graevinarstvu,
tehnikiuvjetiza
projektiranjei
graenjezgrada
donosinovevie
zahtjeveupogledu
toplinskezatite
zgrada.Ogranieni
specifinitoplotni
gubiciuzgradamai
bi i
d
i
minimalnatoplotna
izolacijagraevinskih
elemenata.

2009
2009.
Inoviranoizdanje
normeJUS.U.J5.600
toplinskatehnikau
graevinarstvu,
tehnikiuvjetiza
projektiranjei
graenjezgrada

Pravilnik o
tehnikim
zahtjevima za
toplotnu zatitu
objekata i
racionalnu
upotrebu energije
ograniena
potronjagodinje
potrebnetoplineza
grijanjeinajvea
vrijednost
ij d t
koeficijentaUza
vanjske
graevinske
elemente

1987.

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH

Minimalna referentna energetska karakteristika objekta Rr doputena


vrijednosti propisana u tehnikom zahtjevima (Pravilnika o tehnikim zahtjevima za
toplotnu zatitu objekata i racionalnu upotrebu energije Federacije Bosne i
Hercegovine) 95 kWh/m2a

Prosjena referentna energetska karakteristika objekta Rs za stambene objekte u


Federaciji Bosne i Hercegovine utvrena je na osnovu analize preko 49.000
stambenih jedinica, a na osnovu koje se dolo do zakljuka da je prosjena
energetska
g
karakteristika objekta
j
u Federacijij BiH izmeu 160 kWh/m
/ 2a i 180
kWh/m2a (bazna godina 2007.)

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
ProsjenapotronjaenergijeusvrhugrijanjaobjekatauFBiH180kWh/m2a
DoputenavrijednosttoplotneenergijeusvrhugrijanjaobjekatauFBiH95kWh/m2a
(2009.godina)
200
180

180kWh/m2a

160
140
120
95 kWh/m2a

100
80
60
40
20
0
19452009

2009

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
ProsjenapotronjaenergijeusvrhugrijanjaobjekatauFBiH180kWh/m2a
DoputenavrijednosttoplotneenergijeusvrhugrijanjaobjekatauFBiH95kWh/m2a
Klasa

Energijskibroj
(kWh/m2 a)

Komentar

A
B
C
D
E
F
G

0 30
31 50
51 70
71 120
121 160
161 200
201

Najboljaenergetskaefikasnost
Visokaenergetskaefikasnost
Energetskiefikasnosnazgrada
Prosjenazgrada
Nezadovoljavajuaenergetskaefik.
Energetskineefikasnazgrada
Potpunoenergetskineefikasnazgrada

*Klasifikacija prema evropskoj ekomenadment i audit emi - EMAS

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA Ugovor o energetskoj zajednici
UgovoroEnergetskojzajednici(prviAtinskimemorandumorazumjevanju,2002.)
JedinstvenregulatorniprostoruJugoistonojEvropi
ImplementacijarelevantnihpropisaEU
Acquis communautaireaoenergiji,okoliu,konkurencijiiobnovljivoj energiji/EE

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA Ugovor o energetskoj zajednici
Trikljunedirektiveizoblastienergetskeefikasnosti
1. Direktiva 2006/32/ECoefikasnostikoritenja krajnje energije i energetskih usluga
2. Direktiva 2010/31/EUoenergetskimkarakteristikamazgrada(EPBD)
3. Direktiva 2010/30/EUo oznaavanjukuanskihaparata

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA Ugovor o energetskoj zajednici
Trikljunedirektiveizoblastienergetskeefikasnosti
Ugovoro
Energetskoj
Zajednici

Meunarodni
Ugovor

EUDirektive

Direktiva
2006/32/EZ

Direktiva
2010/31/EU

Direktiva
2010/30/EU

Domae
zakonodavstvo

Set
podzakonskih
akata

Set
podzakonskih
akata

Set
podzakonskih
akata

ZakonoEE

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Direktiva 2006/32/ECoefikasnostikoritenja krajnje energije i energetskih usluga
Dvije osnove:
1. Ciljevi utede energije
2. Promocija efikasnog koritenja krajnje energije i energetskih usluga

10

3/2/2012

DIREKTIVA 2006/32/EZ O
EFIKASNOSTI KORITENJA KRAJNJE
ENERGIJE I ENERGETSKIH USLUGA

Obavezeugovornestrane

Usvaja cilj
utede energije
od 9%, devetu
godinu primjene
direktive, putem
EE mjera

Izradi Akcioni
plan EE (EEAP),
utvrdi prelazni cilj
utede za treu
godinu primjene

Promocija efikasnosti koritenja


krajnje energije i energetskih
g
usluga

Ciljevi utede
energije

Pravi programe i
mjere za
poboljanje EE

Imenuje
jedno/vie
novih/postojeih
organa za
nadzor i
izvjetavanje

Osigura da je
javni sektor
primjer

Smjernice o
primjeni EE kod
javnih nabavki
Imenuje organ
za nadzor i
izvjetavanje

Obavezeugovornestrane
I.DIREKTIVA
2006/32/EZO
/ /
EFIKASNOSTI
KORITENJA
KRAJNJE
ENERGIJEI
ENERGETSKIH
USLUGA

Ciljeviutede
Ciljevi
utede
energije

Odreujeusloveradaiponaanjadistributera
energije,sistemskihoperateradistribucijskemree
i/ilifirmizamaloprodajuenergije
Osiguratidazaostalepostojedovoljnipoticaji,
jednakiuslovikonkurencije,daneovisnopruaju
energetske usluge energetske preglede
energetskeusluge,energetskepreglede...
Dostupnostinformacija

Promocija
efikasnostikoritenja
krajnjeenergijei
energetskihusluga

Dostupnostkvalifikacija,akreditacijaisistema
ovjeravanja
Financijskiinstrumentizauteduenergije
Tarifeidrugipropisizaenergijuizmrea
Fondoviimehanizmifinanciranja
Energetskipregledi
Mjerenjeiinformativanobraunpotronjeenergije

11

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Direktiva2006/32/ECoefikasnostikoritenjakrajnjeenergijeienergetskihusluga
Bosna i Hercegovina mora usvojiti nacionalni plan sa ciljem utede energije za 9% u devetoj
godini primjene Direktive, implementirajui mjere poveanja energetske efikasnosti.
Potrebnoje:
PotrebnodonoenjeZakonaoenergetskojefikasnosti (uizradi)
Potrebnodonoenjesekundarnelegislative(podzakonskihakata)izoblastiEE(triDirektive)

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA

Parlament

StaretgijaEE
FBiH/RS

Nadlena
ministarstva

Akcioniplan
FBiH/RS

Kantoni/jedinice
lokalne
samouprave

PlanEE
kantona/opina

ciljevi

ZakonoEE
FBiH/RS

implementacija

Primarna
llegislativa
il i

12

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA Cilj 9% za 9 godina
Ciljod 9%smanjenjapotronjenergijedo2018.godine
Kratkoroniperiodiostvarivanjadevetogodinjegcilja 2012,2015 i2018
Ukljuenaetiri sektora zgradarstvo,usluge,industrijaitransport
Uveinizemaljazgradarstvo iindustrija imajunajveiznaajpriispunjavanjucilja9%
Ciljjedinomogueostvaritisadefinisanim obavezamaitrinimmehanizmima(legislativa)
KreiranjeambijentapovoljnogzapoveanjeEE

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA Cilj 9% za 9 godina

UzimajuiuobzirpotencijalzapoveanjeEEusektoruzgradarstva,udioovogsektorabi
mogaoiznosioko40%odukupnogcilja(9%)

Tobiznailosmanjenjepotronjeenergijeustambenomsektoruod3,6% uodnosuna
baznugodinu

2012 2015 i 2018


2012,2015i2018...

13

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA Cilj 9% za 9 godina

Smanjenjepotronjeenergijeustambenomsektoruod3,6%uodnosunabaznugodinu

40%

65 %
(2016 2018)
30%
(2013 2015)

60%

5%
(2010 2012)

Ostalisektori

Imamocilj!

Kako gaostvariti?

Sektorzgradarstva

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Primarna
llegislativa
il i

ZakonoEE
FBiH/RS

Parlament

StaretgijaEE
FBiH/RS

Nadlena
ministarstva

Akcioniplan
FBiH/RS

Kantoni/jedinice
lokalne
samouprave

PlanEE
kantona/opina

Sekundarna
legislativa

Pravilnici

14

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI

PodzakonskiaktiFBiHkojiimplementirajuDirektivu2002/91,2010/31/EU(EPBD)
ZAKONOPROSTORNOMPLANIRANJUI
KORITENJUZEMLJITAFEDERACIJEBOSNEI

HERCEGOVINE

Pravilnik o
energetskom
certificiranju
objekata
(("Sl
Sl. novine
FBiH",br.50/10
prilozi)

Pravilniko
uslovimazalica
kojavre
energetsko
certificiranje
objekata
("Sl. novine FBiH",
br.28/10)

Pravilnik o
tehnikim
zahtjevima za
toplotnu zatitu
objekata i
racionalnu
upotrebu
energije
("Sl. novine
FBiH",br.49/09)

Pravilniko
tehnikim
svojstvima
sistema
ventilacije,
djelimine
kli
klimatizacijei
i ij i
klimatizacijeu
graevinama
(Slubene
NovineFBiH,br.
49/09 )

Pravilniko
tehniki
svojstvima
sistemagrijanjai
hlaenja
graevina
graevina
(Slubene
NovineFBiH,br.
49/09 )

Smjerniceza
provoenje
energetskih
pregleda

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
STAMBENI SEKTOR BiH
IzdvajamodvaPravilnika:
Pravilnikotehnikimzahtjevimazatoplotnuzatituobjekatairacionalnuupotrebu
energije("Sl. novineFBiH",br.49/09)
Pravilnik oenergetskomcertificiranju objekata("Sl. novineFBiH",br.50/10)

15

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Pravilnik oteh.zahtjevima za toplotnu zatitu objekata i racionalnu upotrebu energije
Primjenjuje se:
prilikom projektovanja i graenja novih zgrada
Prilikom rekonstrukcije postojeih zgrada (veu obim rekonstrukcije)
objekte koji se griju na unutranju temperaturu viu od 12 C
Propisuje:
1. najveu doputenu godinju potrebnu toplotnu energiju za grijanje po jedinici
korisne povrine objekta [kWh/m2 a] (stambeni objekti), odnosno po jedinici
zapremine grijanog dijela objekta [kWh/m3 a] (nestambeni objekti)
2. najvee doputene koeficijente transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici
povrine omotaa zgrade [W/mK]
3. najveim doputenim koeficijentima prolaska topline pojedinih graevinskih
dijelova omotaa zgrade

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Pravilnik oteh.zahtjevima za toplotnu zatitu objekata i racionalnu upotrebu energije

Glavnitermikikriteriji/najveedoputenevrijednosti
Objekatprojektovannanaindagodinjapotrebnatoplotnaenergijazagrijanjepo
jedinicikorisnepovrineobjekta,QH,nd [kWh/(ma)],zavisnoodfaktoraoblikaobjekta,
f0,nijeveaodvrijednosti:
Stambeniobjekti:
zaf0 0,20
za0,20<f0 <1,05
zaf0 1,05
Nestambeniobjekti:
zaf0 0,20
za0,20<f0 <1,05
zaf0 1,05

QH,nd =51,31kWh/(ma)
QH,nd =(41,03+51,41f0)kWh/(ma)
QH,nd =95,01kWh/(ma)
QH,nd =16,42kWh/(ma)
QH,nd =(13,13+16,45f0)kWh/(ma)
QH,nd =30,40kWh/(ma)

16

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Pravilnik oteh.zahtjevima za toplotnu zatitu objekata i racionalnu upotrebu energije

Glavnitermikikriteriji/najveedoputenevrijednosti
Redni
broj

U[W/(mK)]
12C<i <18C
i 18C
Graevinskidio

e,mj,
min>3
C

e,mj,
min3
C

e,mj,
e,mj,
min>3
min3C
C

1.

VANJSKIZIDOVI,ZIDOVIPREMAGARAI,TAVANU

0,60

0,45

0,75

0,75

2.

PROZORI,BALKONSKAVRATA,KROVNIPROZORI,PROZIRNI
ELEMENTIFASADE

1,80

1,80

3,00

3,00

3.

RAVNIIKOSIKROVOVIIZNADGRIJANOGPROSTORA,PLAFONI
PREMATAVANU

0,40

0,30

0,50

0,40

4.

PLAFONIIZNADVANJSKOGZRAKA,PLAFONIIZNADGARAE

0,40

0,30

0,50

0,40

5.

ZIDOVIIPLAFONIPREMANEGRIJANIMPROSTORIJAMAI
ZIDOVI
I PLAFONI PREMA NEGRIJANIM PROSTORIJAMA I
NEGRIJANOMSTUBITUTEMPERATUREVIEOD0C

0,65

0,50

2,00

2,00

6.

ZIDOVIPREMATLU,PODOVINATLU

0,50

0,50

0,80

0,65

7.

VANJSKAVRATA,VRATAPREMANEGRIJANOMSTUBITU,S
NEPROZIRNIMVRATNIMKRILOM

2,90

2,90

2,90

2,90

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Pravilnik oenergetskomcertificiranjuobjekata

Energetski certifikat je dokument iz kojeg se vide energetska svojstva objekta a koji


ima p
propisan
p
sadrajj i izgled
g
prema Pravilniku o energetskom
p
g
certificiranju
f
j
objekata (Sl. Novine FBiH 50/10). Izdaje ga ovlateno lice.

Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji ukljuuje: 1. energetski


pregled objekta; 2. vrednovanje radnji energetskog pregleda objekta; 3. izdavanje
energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljanje
energetskih svojstava objekta. Provodi ga ovlateno lice.

Energetski razred objekta je indikator energetskih svojstava objekta,


objekta a izraava se
preko godinje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske
podatke svedene na jedinicu korisne povrine objekta (kWh/m2a).

17

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Pravilnik oenergetskomcertificiranjuobjekata

Objekat ili njegova samostalna upotrebna cjelina moe imati samo jedan vaei
energetski certifikat. Rok vaenja energetskog certifikata objekta je 10 godina.

Objekti za koje je potrebno izdati energetski certifikat

Novi objekti energetski certifikat se prilae zahtjevu za izdavanje upotrebne


dozvole.

Postojei objekti vlasnik objekta duan uz dokumentaciju potrebnu za


zakljuenje
klj j ugovora o kupoprodaji
k
d ji ili iznajmljivanjz
i j lji j objekta
bj kt priloiti
il iti energetski
t ki
certifikat objekta (17/02/2011)

Objekti javne namjene ukupne korisne povrine vee od 500m2 moraju imati
energetski certifikat izloen na javnom mjestu (najkasnije do 17/08/2013).

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Pravilnik oenergetskomcertificiranjuobjekata

Vrste objekata za koje se izdaje energetski certifikat odreene su prema pretenoj


namjeni koritenja i dijele se na:
1. Stambene zgrade
2. Nestambeni objekti
3. Ostale vrste objekata koji troe energiju

S tim u vezi razlikujemo:


1. Energetski certifikat stambenih zgrada
2. Energetski certifikat nestambenih objekata
3. Energetski certifikat ostalih objekata koji troe energiju

Broj stranica energetskog certifikata, kao i sadraj energetskog certifikata, zavisi od vrste
objekta za koji se izdaje energetski certifikat.

18

3/2/2012

Sadrajenergetskogcertifikata
stambenihzgrada

Ep = QH,nd,ref
/ AK (kWh/m2 a)
, ,

energetske karakteristike objekta Ep


(potrebna godinja specifina toplotna
energija za grijanje za referentne
klimatske podatke)

godinja potrebna toplotna energija za


grijanje za definisani profil koritenja za
referentne klimatske podatke, QH,nd,ref

korisna povrina objekta AK

QH,nd,ref godinja potrebna toplotna


energija za grijanje za definisani profil
koritenja za referentne klimatske podatke
(Pravilnik o energetskom certificiranju
Prilog 7. ):
Ukupno:QH,nd,ref [kWh/a]
Specifino:Ep=Q
Specifino Ep QH,nd,ref /AK [kWh/m2a]
QH,nd godinja potrebna toplotna
energija za grijanje za definisani profil
koritenja za stvarne klimatske podatke
(Pravilnik o tehnikim zahtjevima za
toplotnu zatitu objekata Prilog E):
Ukupno:QH,nd [kWh/a]
Specifino:QH,nd /AK [kWh/m2a]

19

3/2/2012

QH,nd najvea doputena vrijednost u


zavisnosti od faktora oblika zgrade
(Pravilnik o tehnikim zahtjevima za
toplotnu zatitu objekata lan 8.):
Doputeno:95,01[kWh/m2a]zaf01,05
Ispunjeno:DA/NE(Q
/
H,nd)

Unos podataka o koeficijentu prolaska


toplote za odreene graevinske
dijelove objekta:
U [W/m2K] - vrijednosti koeficijenata
prolaska
toplote
za
pojedine
graevinske dijelove objekta
U
Umax [W/m
[W/ 2K] - vrijednost
ij d
najveih
j ih
doputenih
koeficijenata
prolaska
toplote za pojedine graevinske
dijelove objekta (prema Pravilnik o
tehnikim zahtjevima za toplotnu
zatitu objekata -Prilog C, tabela 5.)
Ispunjeno: DA/NE

20

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Sadrajenergetskogcertifikatastambenihzgrada
Treastranicaenergetskogcertifikatasadri:
prijedlog mjera za poboljanje energetskih svojstava objekta koje su ekonomski
opravdane.

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Sadrajenergetskogcertifikatastambenihzgrada
etvrtastranicaenergetskogcertifikataobjektasadri:
objanjenjetehnikihpojmova
objanjenje tehnikih pojmova

21

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Sadrajenergetskogcertifikatastambenihzgrada
Petastranicaenergetskogcertifikatasadri:
detaljan opis propisa, normi i obraunskih postupaka za odreivanje podataka
navedenih u energetskom certifikatu

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA
Pravilnik oenergetskomcertificiranju
o energetskom certificiranju objekata

Pravilnikoteh.zahtjevimazatoplotnuzatitu
j
p
objekatairacionalnuupotrebuenergije

22

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA

Kakostvaristojeunaemokruenju?

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKONSKA REGULATIVA Okruenje
PravilnikoEEzgrada(SRB,05.12.2011.)
Tehnikipropisoracionalnojupotrebienergijeitoplinskojzatitiuzgradama (HR,2008.i2009.)
Pravilnikoteh.zahtjevimazatop. zatituobjekatairacionalnuupotrebuenerg. (FBiH,2009.)

23

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
JUSU.J5.600

[kWh/m2

JUS
novelacija

HR
TZ

BIH
TZ

a]

175
160
145
130
115
100
85
70
55
40
25

SRB
PEE

BIH
ZakonoEE
UnapreenjepostojeihPravilnika

Pravilnikoenergetskom
certificiranjuobjekata

HR
SRB
BiH
Pravilnik o tehnikim
Pravilnikotehnikim
zahtjevimazatoplotnu
zatituobjekatai
racionalnuupotrebu
energije

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ULOGA DRAVE

Q K j j l
Q:Kojajeulogadrave?
d ?
A:KREIRANJEAMBIJENTAZAPOVEANJEEE

48/33

24

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ULOGA DRAVE
SkupkapitaluBiH!
Oteanprocesdokazivanjakreditibilnostipreduzeaifizikihlica
PrilikomdefinisanjaprofitabilnostiprojekataEEmoramojasnodefinisati:
1. Trokove(Inicijalnitrokovi,trokoviodravanjairukovoenja,trokovivezaniza
ispunjavanjepravnelegislative,administrativnitrokovi)
2. Prihodi/uteda
Tekojejasnodefinisatiprihode/utedu(konzum,otkupnacijena,buduestanjetrita)

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ULOGA DRAVE
Rizikjeneizbjean!
Cilj:
ProfitabilnostEEprojekta(povoljanperiodpovratainvesticije)
Rizik=f(neizvjesnost,sigurnost)
Ublaavanjemrizikamoemouticatijedinopoveanjemsigurnost!
Nakojinain?
Mehanizmiublaavanjerizika:
Mehanizmi ublaavanje rizika:
1.Subvencioni/finansijskimehanizmi
2.Regulacionimehanizmi
3.Strategija/opredjeljenjedrave/entiteta

25

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Subvencioni/finansijski mehanizmi
Meunarodniprojekti:
UNECE projekat za 12 zemalja Srednje i Jugoistone Evrope
UNECEprojekatza12zemaljaSrednjeiJugoistoneEvrope
Finansiranjeenergijskeefikasnostiuciljusmanjenjaklimatskihpromjena
IPA2008Energijskaefikasnostuzgradarstvu,finansiranjepilotprojekata
OIEiEEpilotprojektiuokviruprojektaGIZ,USAiD(3E)iUNDP
KraljevinaNorveka(NorskEnergi,ENSI)
EEiOIEkreditnelinijekomercijalnihbanaka(EBRD,EIB,KfW)
UredbaokoritenjuOIEiK(FBiH)(feedintafireod01.05.2011.godine)
Pravilnikopodsticajuproizvodnjeelektrineenergijeizobnovljivihizvoraiuefikasnoj
kogeneraciji(RS)
FinansijskimehanizmiKyotoProtokola(CDM Mehanizamistograzvoja)

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Regulacioni mehanizmi
ImplementacijeEUdirektivaubh.zakonodavstvo
Setpravilnikakojiseodnosinaenergetskuefikasnostustambenomsektoru
direktiva2002/91/EC(EnergyPerformanceBuildingDirective)
tehnikizahtjevizatoplotnuzatituobjekatairacionalnuupotrebuenergije
obavezeenergetskogcertificiranjanovih/postojeihobjekata(energetskicertifikatA G)
ZakonoEE(uizradi DELTERprojekat)
Potivanjezakonskihipodzakonskihakataizoblastiokolia(ogranienjaemisije)
Emisijemunicipalnihobveznica(Zakonaodugu,zaduivanjuigarancijamauFBIH)

26

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
Strategija/opredjeljenje drave

?
NEEAP(uizradi)

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ULOGA DRAVE Benefiti & kobenefiti
Seedthemoney/
posijatinovac
p
j
Pogodnosti

InvesticijeuEEiOIE
Ekonomskimultiplikator
Punjenjelokalnogbudeta
Tehnolokiipoduzetnikirazvoj

ZAPOLJAVANJE

27

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ULOGA DRAVE Benefiti & kobenefiti
Graanin/
Graanin
/
Preduzee

Ulaeupoveanjeenergetskeefikasnostikadailiakomutoodgovara
Ulae u poveanje energetske efikasnosti kada ili ako mu to odgovara
Mjeriutedu(BENEFIT)iodluujeoulaganjima
IstovremenoizazivaKOBENEFITE:
Ispunjavanjemeunarodnihobaveza
Dravasmanjujeuvozenergijeiostvarujemanjiodlivdeviznihsredstava
Manjajepolitikazavisnostpremazemljikojaisporuujeenergiju
Poveavasesigurnostusnabdjevanju
Krozinvesticijusezapoljavadomaaradnasnaga
K i
ti ij
lj
d

d
Razvojnovihijaanjepostojeihprivrednihdjelatnosti
Carbonoffset

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ULOGA DRAVE Benefiti & kobenefiti
Graanin/
Graanin
/
Preduzee

Drava/
entiteti

neprepozanjuKOBENEFIT pridonoenjusvojihodluka
nevoderaunaoKOBENEFITU
nitijetonjihovzadatak!!
dravabitrebaladabudezainteresiranazaKOBENEFITE
trebadakreiraambijentpovoljanzaulaganjeuEE/OIE
nagraditigraane/preduzeakrozpodsticajnemehanizme

28

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
NEDOSTACI & NEOPHODNI KORACI
KreiranjeambijentazapoveanjeEE(Zakon,podzakonskiakti,trinimehanizmi...)
SputanjePravilinkaoenergetskomcertificiranjunaKantonalni/lokalninivo
Ispravnijaklasifikacijaobjekatakrozenergetskerazrede(AG)
Ukidanjepolitikeodravanjasocijalnihcijenauslugegrijanja(postepenoravnanjeprema
trinimcijenama motivacijastanovnitvadatedi)
Pregrijavanjeobjekata(2527C),problempercepcijestanovnitvaTAJEKOMFOR(21C)
Mnogiprojektantijouvijekneprojektujupremanovimpravilnicima
Mnogi projektanti jo uvijek ne projektuju prema novim pravilnicima
Mehanizmidokazivanjaiutvrivanjapropisanihsvojstavaproizvoda(primjerEEprozori...)

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKLJUAK
AmbijentzapoveanjeEEsekreirauBiH
SetpostojeihPravilnikaFMPU(EPBD)
ZakonoEE(sredinom2012.),FBiH&RS
Sekundarnalegislativa(krajem2012.),FBiH&RS
Ulogadrave konstantnounapreenjemehanizamaubaavanjarizika!!

29

3/2/2012

ENERGETSKAEFIKASNOSTUBiH TRENUTNOSTANJE,
ZAKONSKAREGULATIVA,REALIZOVANIIPLANIRANIPROJEKTI
ZAKLJUAK
LEGISLATIVA
(ispunjenje
obaveza,zakoni,
podzakonskiakti,
trinimeh.)

MEUNARODNI
PROJEKTI
(podizanjesvijesti)

Ambijent
za
Poveanje
poveanje
EE
EE

PODUZETNITVO
(marketiranje,
skupovi,pilot
projekti,
udruenja,zatita
interesa)

STANOVNITVO
(uteda,smanjenje
trokova)

HVALANAPANJI!
J
SanjinAvdi,dipl.ing.ma,MBA
Voditeljodjelaenergetike/Headofenergydepartment

CETEORd.o.o.Sarajevo
+38733563587
+38762558598
savdic@ceteor.ba

www.ceteor.ba

30