You are on page 1of 4

BO CO

(V/v T chc nh gi chng trnh sch gio khoa bc trung hc ph thng)


Mn: Ting Anh
B NH GI CHNG TRNH CA TNG MN HC:
1. nh gi chng trnh mn Ting Anh lp 10:
a. u im:
- Ni dung chng trnh cp nht, i mi v h tr theo ng hng i mi phng
php ging dy v pht trin k nng ngn ng ca hc sinh, s cn i gia l thuyt v thc
hnh c ch trng hn.
- Chng trnh ch trng pht trin 4 k nng ngn ng nghe, ni, c v vit, c phn
language Focus h tr phn ng php gip hc sinh luyn tp v pht trin k nng ngn ng
tt hn.
- Sch son theo ch im, cc k nng u xoay quanh cc ch im y, c s lp li mt
cch hp l nhm gip cho hc sinh tng bc luyn tp v nm vng thm kin thc hc.
- Chng trnh c tnh thc tin ph hp vi hc sinh Vit Nam, hc sinh c iu kin vn
dng thc hnh ngn ng giao tip trong cuc sng.
- Knh hnh, knh ch r rng, mu sc tt gy hng th hc tp cho hc sinh.
b. Hn ch:
- Ni dung chng trnh cn nng n so vi thi lng phn phi chng trnh ca B.
- Thi lng dnh cho vic luyn tp v pht trin mi k nng ngn ng trong chng
trnh cn qu t (16 tit Reading, 16 tit Listening, 16 tit Speaking, 16 tit Writing trong mt
nm hc).
- Kin thc cho mt ch im qu rng so vi thc t ca mt s a phng, nht l vng
nng thn gio vin v hc sinh gp rt nhiu kh khn.
- Mt s bi luyn tp k nng nghe cho hc sinh cn qu n iu, nhm chn, bng a
cht lng thp.
c. xut:
- Gim ti ni dung chng trnh SGK hoc tng thi lng ging dy trn lp (3 tit/tun
qu t, gio vin v hc sinh khng th no hon thnh c cc yu cu ca cc Task trong
SGK). Thm vo , thc t mt s a phng s hc sinh trn mt lp qu ng, c s vt
cht cn thiu, rt kh nhn cho vic t chc hc nhm.
- C thm ti liu h tr ging dy cho gio vin, ti liu tham kho cho gio vin v hc
sinh.
- Nn c bng, a ting v a hnh h tr luyn tp k nng nghe.
2. nh gi chng trnh mn Ting Anh lp 11
a. u im:
- Ni dung chng trnh cp nht, i mi v h tr theo ng hng i mi phng
php ging dy v pht trin k nng ngn ng ca hc sinh, s cn i gia l thuyt v thc
hnh c ch trng hn.
- Chng trnh ch trng pht trin 4 k nng ngn ng nghe, ni, c v vit, c phn
language Focus h tr phn ng php gip hc sinh luyn tp v pht trin k nng ngn ng
tt hn.
- Sch son theo ch im, cc k nng u xoay quanh cc ch im y, c s lp li mt
cch hp l nhm gip cho hc sinh tng bc luyn tp v nm vng thm kin thc hc.
1

- Chng trnh c tnh thc tin ph hp vi hc sinh Vit Nam, hc sinh c iu kin vn
dng thc hnh ngn ng giao tip trong cuc sng.
- Knh hnh, knh ch r rng, mu sc tt gy hng th hc tp cho hc sinh.
b. Hn ch:
- Ni dung chng trnh cn nng n so vi thi lng phn phi chng trnh ca B.
- Thi lng dnh cho vic luyn tp v pht trin mi k nng ngn ng trong chng
trnh cn qu t (16 tit Reading, 16 tit Listening, 16 tit Speaking, 16 tit Writing trong mt
nm hc).
- Kin thc cho mt ch im qu rng so vi thc t ca mt s a phng, nht l vng
nng thn gio vin v hc sinh gp rt nhiu kh khn.
- Mt s bi luyn tp k nng nghe cho hc sinh cn qu n iu, nhm chn, bng a
cht lng thp.
c. xut:
- Gim ti ni dung chng trnh SGK hoc tng thi lng ging dy trn lp (3 tit/tun
qu t, gio vin v hc sinh khng th no hon thnh c cc yu cu ca cc Task trong
SGK). Thm vo , thc t mt s a phng s hc sinh trn mt lp qu ng, c s vt
cht cn thiu, rt kh nhn cho vic t chc hc nhm.
- C thm ti liu h tr ging dy cho gio vin, ti liu tham kho cho gio vin v hc
sinh.
- Nn c bng, a ting v a hnh h tr luyn tp k nng nghe.
C NH GI SCH GIO KHOA:
1. nh gi sch gio khoa mn Ting Anh lp 10:
1.1. Nhng u im, hn ch v xut chnh l:
a. u im:
- Sch gio khoa ph hp vi phng php dy v hc theo nh hng i mi phng
php ging dy mi.
- Kin thc c tnh thc t, thng tin c tnh cp nht.
- Knh hnh, knh ch r rng lm phong ph thm ni dung bi hc.
- Th hin ng mc tiu, yu cu ca chng trnh mn hc.
b. Hn ch:
- Phn Listening thit k cha hp l, cc Task cn n iu d gy nhm chn cho hc
sinh, a luyn nghe cht lng khng tt, cht ging khng r.
- Phn Writing i hi hc sinh qu cao, kh t c trong mt tit hc, gio vin khng
thi gian cha bi cho hc sinh.
- Cc bi Test yourselves gio vin khng thi gian cha bi.
c. xut chnh l:
Chng / Bi / Trang
Ni dung gp
xut chnh l
Phn Listening ca SGK Cc Task ca phn Listening Thit k li
cha tht s gip hc sinh pht
trin k nng nghe
Phn Writing

Thi lng dy khng kp, gio Tng thi lng t 1 tit ln 2 tit
vin v hc sinh kh t c
mc tiu bi hc.
2

1.2. Tnh hnh s dng sch gio khoa Ting Anh 10:
a. Nhng thun li v kh khn, l do:
- Thun li: Sch c knh hnh, knh ch r rng, c nhiu hnh nh theo ch im, ch
to s yu thch i vi hc sinh.
- Kh khn: khng
b. Nhng xut nhm khc phc kh khn:
- Khng
2. nh gi sch gio khoa mn Ting Anh lp 11:
2.1. Nhng u im, hn ch v xut chnh l:
a. u im:
- Sch gio khoa ph hp vi phng php dy v hc theo nh hng i mi phng
php ging dy mi.
- Kin thc c tnh thc t, thng tin c tnh cp nht.
- Knh hnh, knh ch r rng lm phong ph thm ni dung bi hc.
- Th hin ng mc tiu, yu cu ca chng trnh mn hc.
b. Hn ch:
- Phn Listening thit k cha hp l, cc Task cn n iu d gy nhm chn cho hc
sinh, a luyn nghe cht lng khng tt, cht ging khng r.
- Phn Writing i hi hc sinh qu cao, kh t c trong mt tit hc, gio vin khng
thi gian cha bi cho hc sinh.
- Cc bi Test yourselves gio vin khng thi gian cha bi.
c. xut chnh l:
Chng / Bi / Trang
Ni dung gp
xut chnh l
Phn Listening ca SGK Cc Task ca phn Listening Thit k li
cha tht s gip hc sinh pht
trin k nng nghe
Phn Writing
Phn Test yourselves

Thi lng dy khng kp, gio


vin v hc sinh kh t c
mc tiu bi hc.
Khng theo phn phi ca bi
kim tra h s 2 ca phn phi
chng trnh

Tng thi lng t 1 tit ln 2 tit


Nn sp xp theo cc bi kim tra
h s 2 theo phn phi chng
trnh.

2.2. Tnh hnh s dng sch gio khoa Ting Anh 11:
a. Nhng thun li v kh khn, l do:
- Thun li: Sch c knh hnh, knh ch r rng, c nhiu hnh nh theo ch im, ch
to s yu thch i vi hc sinh.
- Kh khn: khng
b. Nhng xut nhm khc phc kh khn:
- Khng
D NHNG NH GI CHUNG, KHI QUT V CHNG TRNH, SCH GIO KHOA:
1. V chng trnh:
a. u im:
3

- Chng trnh, SGK mi h tr tt cho vic i mi phng php dy hc Ting Anh


bc THPT.
- Ni dung bi hc c tnh thc tin, thng tin cp nht, gy hng th cho hc sinh thc tp
v c tnh giao tip cao.
b. Hn ch:
-Ni dung trong cc tit hc cn nhiu, thi lng t gy kh khn cho hc sinh trong vic
luyn tp ngn ng.
2. V sch gio khoa:
a. u im:
- Sch c knh hnh, knh ch r rng, trnh by hp dn, ni dung ch ph hp.
b. Hn ch:
- Phn Listening v Writing cha ph hp.
E XUT, KIN NGH:
1. V chng trnh:
Tng tit cc phn:
+ Writing: 1 tit ln 2 tit cho chng trnh c bn, t 2 tit ln 3 tit cho chng trnh
nng cao.
+ Language Focus: t 1 tit ln 2 tit cho chng trnh c bn.
2. V sch gio khoa:
- Gim ti n v bi hc, tng thi lng cho mi phn.
- Chnh l theo xut trn.