You are on page 1of 5

Republic of the Philippines

Department of Education
Region IVA Division of LAGUNA
District of SAN PEDRO

ADELINA I COMPLEX ELEMENTARY SCHOOL


FIRST PERIODICAL TEST IN MAPEH 4
Name: __________________________________________ Date: ______________
Gr./Sec: ____________________

Score: _____________

MUSIC
!. Pagtapat-tapatin:
Isulat ang titik ng tamang sagot.
A.

B.

_______1.

a. whole note

_______2.
_______3.

b. half note
c. quarter note

_______4.

d. quarter rest

_______5.

e. eighth rest
f. eighth note

II. Punan ng nawawalang note ang sumusunod na rhythmic pattern. (6-10)

III. Hatiin sa limang measure ang mga note at rest sa pamamagitan ng


paglalagay ng mga barline. (11-15)

ARTS
IV. Piliin ang titik ng tamang sagot.
16. Alin sa mga larawang ito ang disenyo ng mga dahon ng Ifugao?
A.

B.

C.

D.

17. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng disenyo ng araw ng taga Kalinga?

A.

B.

C.

D.

18. Saan naninirahan ang mga pangkat-etniko ng Maranao?


A. Lanao del Sur
C. Basilan
B. Cotabato
D. Zamboanga
19. Ang mga Tboli naman ay naninirahan sa_______________?
A. Basilan
C. Luzon
B. Cotabato
D. Visayas
20. Ang mga pangkat-etnikong Gaddang ay naninirahan sa _________?
A. Visayas
C. Sulu
B. Luzon
D. Nueva Viscaya
21. Sila ay kilalala sa kanilang tradisyunal na paraan ng paglalala, ilan sa kanilang mga gawa ay ang
abag (g-string), bakwat (belt), at aken (skirt).
A. Gaddang
C. Yakan
B. Tboli
D. Maranao
22. Mahilig sila sa paggawa ng mga palamuti na yari sa bato, salamin at shell Mahilig din sila sa mga
kulay na maroon, puti at dilaw sa kanilang mga disenyo.
A. Maranao
C. Kalinga
B. Gaddang
D. Tboli
23. Ang pangkat-etnikong ito ay kilalala at bantog sa madetalyeng paraan ng pagbuburda at
tinatawag nila itong panubok.
A. Panay-Bukidnon
C. Kalinga
B. Tboli
D. Gaddang
24. Saan naninirahan ang mga pangkat-etniko ng Panay-Bukidnon?
A. Lanao del Sur
C. Cotabato
B. Capiz-Lambunao
D.Basilan
25. Ano ang tawag sa mga taong gumagawa ng mga disenyo sa mga kagamitan at kasuotan ng mga
pangkat-etniko?
A. mga katutubo
C. mga ninuno
B. pangkat-etniko
D. mga dalubhasa
26. Anong elemento ng sining ang ipinapakita sa larawang ito?

A. kulay, hugis, linya


B. hugis, espasyo, porma

C. hugis, kulay, testura (texture)


D. linya, kulay, testura (texture)

27. Paano natin pahahalagahan ang mga katutubong disenyo na gawa ng ating mga ninuno?
A. Ilagay sa isang museo ang mga kagamitan o kasuotan na gawa ng ating mga katutubo.
B. Itapon na lamang ito sa basurahan.
C. Ipagbili ang mga bagay na ito.
D. Itago na lamang ang mga ito para walang makinabang.
28. Pagkatapos gumawa ng isang likhang sining, ano ang maaaring gawin sa mga kagamitang
ginamit?
A. Hayaan na lamang ito sa mesang pinaggawaan.
B. Iligpit ng maayos at ilagay sa tamang lalagyan ang mga kagamitang ginamit.
C. Itapon sa basurahan kahit puwede pang pakinabangan ito.
D. Ikalat sa loob ng silid ang mga kagamitang ginamit. Hayaan na lamang ang guro ang magligpit
nito.
29. Sino sa sumusunod ang hindi pangkat-etniko ng Pili[pinas?
A. Tiboli
C. Gaddang
B. Yakan
D. Hapon

30. Ang mga


motif ng ______.
A. bituin
C. langit
B. araw
D. lupa
31. Sa paggawa ng obrang coin pouch ay gumamit ng kapirasong tela o ____.
A. kurtina C. retaso
B. kumot D. banig
32. Alin sa sumusunod na disenyo ang motif na sumasayaw na tao?
A.

C.

B.

D.

33. Dapat _____________ ang mga naiambag sa sining ng mga pangkat-etniko.


A. itapon
C. pahalagahan
B. isawalang bahala
D. isantabi
34. Tunay na maipagmamalaki ang mga disenyo na nagmula sa ating pangkat-etniko.
A. Oo
C. Maaari
B. Hindi
D. Walang komento
35. Sa paggawa ng likhang-sining makikita ang ibat ibang________sa isang obra.
A. element
C. kilos
B. kasabihan
D. awit

PHYSICAL EDUCATION
V. Isulat sa patlang kung ilan beses dapat ginagawa ang mga sumusunod na gawain.
A 1 Beses

B 2-3 Beses

C 3-5 Beses

D Araw-araw

____36. Paglaro sa labas ng bahay


____37. Pagbibisekleta
____38. Pagsasayaw ng Modern Dance o Ballroom
____39. Panonood ng TV
____40. Push-up/Pull-up
____41. Pagtakbo
____42. Pagtulong sa gawaing bahay
____43. Paglalaro ng computer
____44. Pag-upo/paghiga ng matagal
____45. Paglalaro ng basketbol/balibol

VI. Piliin mula sa mga salita sa kahon ang tamang sagot.

Agility Balance Body Composition Cardiovascular Endurance Flexibility


46. Ang kakayahan ng katawan na panatilihing nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo
sa isa o dalawang paa na kumikilos sa sariling espasyo at patag na lugar o sa pag-ikot sa ere ay
tinatawag na___________.

47. Ang kakayahang magpalit o mag-iba ng posisyon ng katawan nang mabilisan at paayon sa
pagkilos ay tinatawag na_________.
48. Ang kakayahang makagawa ng pangmatagalang gawain na gumagamit ng malakihang mga
galaw sa katamtaman hanggang mataas na antas ng kahirapan ay tinatawag na____________.
49. Ang kakayahang makaabot ng isang bagay nang malaya sa pamamagitan ng pag-unat ng
kalamnan at kasukasuan ay tinatawag na____________.
50. Ang dami ng taba at parte na walang taba (kalamnan, buto) sa katawan ay tinatawag
na_______________.

HEALTH
VI.Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot
51. Alin sa sumusunod na impormasyon ang makikita sa food label ng isang pagkain?
A. Directions for weighing
B. Directions for Use and Storage
C. Directions for Manufacturing
D. Directions for Packaging
52. Ano ang tawag sa bahagi ng Food Label na nagbibigay impormasyon tungkol sa mga
sustansyang makukuha sa pagkaing nakapaloob sa pakete?
A. Date Markings
B. Directions of Manufacturing
C. Nutrition Facts
D. Mga Advisory & Warning Statements
53. Alin ang dapat mong gawin kung ito ang nakalagay sa food label? Expiration Date : July 30,
2015
A. Kailangang itago sa kahon bago July 30, 2013
B. Kailangang itago sa kahon bago July 30, 2014
C. Kailangang ubusin ang pagkain bago July 30, 2015
D. Kailangang ubusin ang pagkain bago July 30, 2016
54. Bakit mahalagang basahin ang food label sa pagbili ng pagkain?
A. Upang malaman ang kulay ng pagkain
B. Upang malaman kung masarap ang pagkain.
C. Upang malaman kung paano ito itago sa kahon
D. Upang maintindihan ang nutrisyong nilalaman ng pagkain
55. Piliin ang hindi tamang gawain sa pagpili ng tiyak na ligtas na pagkain.
A. Piliin ang mga sariwang pagkain.
B. Bumili sa mga lisensiyadong tindahan.
C. Bilhin ang mga mamahaling produkto.
D. Basahin ang mga impormasyong nakasulat sa pakete.
56. Alin ang tama sa mga sumusunod na pangungusap?
A. Ilagay agad sa refrigerator ang biniling karne at isda
B. Hugasan ang mga gulay bago ilagay sa refrigerator.
C. Balutin ng tela ang mga biniling gulay.
D. Itago ang mga biniling prutas sa karton.

57. Paano mapananatiling malinis ang pagkain?


A. Lagyan ng takip ang natirang pagkain.
B. Pabayaan lang sa mesa ang pagkain.
C. Mag-ispray ng insecticide upang hindi dapuan ng insekto.
D. Maglagay ng flower vase sa mesa upang hindi dapuan ng langaw.

Para sa bilang 58-60: Suriin ang larawan :

58. Anong bahagi ng food label ang nagbibigay ng pangunahing enerhiya?


A. Carbohydrates B. Fat C. Protein D. Vitamin A
59. Ito ang sustansiyang nagpapalakas ng kalamnan?
A. Carbohydrates
B. Fat C. Protein D. Vitamin A
60. Gamit pa rin ang larawan, ilang porsiyento (%) ng enerhiya ang ibibigay ng bawat sukat/serving
ang makukuha dito?
A. 39%
B. 40%
C. 41%
D. 42%

VII. Cross-word Puzzle


PAHALANG
3. 63. Ito ang sukat ng sustansiyang
maaaring pagkuhanan ng enerhiya.
4. 64. Ito ang pangkalahatang tawag sa
mga sakit na nakukuha sa marumi at
hindi ligtas na pagkain at inumin.
8. 68. Ito ang tawag sa bitaminang
nagsasaayos ng mga buto at
nagpapalinaw sa paningin.
9. 69.Ito ang pangkalahatang tawag sa
mga sakit na nakukuha sa marumi at
hindi ligtas na pagkain at inumin.

PABABA
1. I61. Ito ang tawag sa mga
impormasyong makikita sa pagkain.
2. 62. Pinakamapanganib na Fat sa
katawan.
5. 65. Ang sakit na ito ay ang
pamamaga ng atay.
6. 66. Sakit sa tiyan na nakukuha sa
pag-inom ng maruming tubig.
7. 67. Ito ay sakit na sanhi ng isang
bacteria na nakukuha sa maruming
pagkain.
10. 70. Itoy nakahahawang sakit na
naipapasa sa pamamagitan ng
kontaminadong dumi ng tao,
pagkain, o tubig.