Sie sind auf Seite 1von 3

THI KHO BIU D THNH HK2(2014 - 2015)

TKB D THNH HK142

STT

Ngy
bt u

M
CBGD

H tn CBGD

M MH Tn mn hc

Bui 1

Nhm T Th

Bui 2

Tit
Tit
ST Phng Th
ST
B
B

Bui 3

Phng

1 09/03/2015 003083 T Th

Luyn

001001 Nhng NgL cbn CN M-L

DT01

14

3 212B1

14

3 212B1

2 09/03/2015 002874 o Th Bch

Hng

001004 /li c/mng ng csvn

DT01

14

3 213B1

3 502C5

3 09/03/2015 003345 Nguyn Hu K

001004 /li c/mng ng csvn

DT02

14

3 213B1

3 213B1

4 09/03/2015 002702 Nguyn Th Minh

Hng

001025 T tng H Ch Minh

DT01

14

3 210B1

3 210B1

5 09/03/2015 003435 Nguyn Hu

Hip

006001 Gii tch 1

DT01 A

14

3 302C4

14

6 09/03/2015 001704 Trn Ngc

Dim

006001 Gii tch 1

LD01 A

13

3 304H1

7 09/03/2015 001840 Nguyn Th Xun

Anh

006002 Gii tch 2

DT01 A

14

3 305B8

8 09/03/2015 003537 Phng Trng

Thc

006002 Gii tch 2

LD01 A

13

9 09/03/2015 001402 Ng Thu

Lng

006004 i s

DT01 A

10 09/03/2015 003556 u Th

Phit

006004 i s

LD01 A

11 09/03/2015 001167 Nguyn B

Thi

006018 Xc sut thng k

12 09/03/2015 003134 Nguyn Hng

Lc

13 09/03/2015 002008 Nguyn Xun

Th

Tit
ST
B

Bui 4

Phng

14

3 212B1

3 302C4

14

3 302C4

13

3 401H1

13

3 301H1

10

3 305B8

3 305B8

3 301H1

13

3 301H1

13

3 204H1

14

3 304B9

3 203B8

13

3 304H1

13

3 404H1

DT01

3 213B1

3 202B6

006023 Phng php tnh

DT01

14

3 315B1

14

3 315B1

006601 Ton 1

CD01

10

3 211B1

3 211B1

14 09/03/2015 002700 L Anh

007001 Vt l 1

DT01 A

14

3 404C4

3 401C5

10

3 302C5

15 09/03/2015 000512 Nguyn Minh

Chu

007005 Th nghim vt l

DT01

14

3 PTNLY1

16 09/03/2015 000512 Nguyn Minh

Chu

007005 Th nghim vt l

LD01

14

3 601H1

17 09/03/2015 001401 Trn Th Ngc

Dung

007709 Nhit hc&c hc chtlu

DT01

14

3 301B10

10

3 206B10

18 09/03/2015 009259 V Th Bch

Hng

008001 Php lut Vit Nam /c

DT01

14

3 308B1

14

3 308B1

19 09/03/2015 009571 Ng c

Tun

008001 Php lut Vit Nam /c

LD01

13

3 204H1

13

3 201H1

20 09/03/2015 001942 V Cng

Ha

201001 C hc l thuyt

DT01 A

3 304B8

3 304B8

21 09/03/2015 003136 Phm Bo

Ton

201010 C hc ng dng

DT01

10

3 203B8

3 304B8

22 09/03/2015 000810 V Duy

Cng

201707 C hc vt rn & sng c

DT01

14

3 203B10

14

3 203B10

23 09/03/2015 003224 Lm Gia

Hun

202001 TN k/thut thy lc&knn

DT01

3 201XC1

24 09/03/2015 003224 Lm Gia

Hun

202001 TN k/thut thy lc&knn

DT02

3 201XC1

25 09/03/2015 000775 Nguyn Vn

Gip

202010 Kthut Thy Lc&kh Nn

DT01

14

3 504C5

3 302C5

26 09/03/2015 003036 Bi Mai

Hng

204011 Khoa hc vt liu dt

DT01

14

3 211B1

14

3 211B1

27 09/03/2015 001922 Nguyn L Duy

Khi

206116 Thit k t

DT01

3 211B1

3 211B1

28 09/03/2015 001813 Phm Cng

Bng

207701 Ctrc ngi my lt c

DT01

14

3 310B1

29 09/03/2015 001982 Nguyn Vng

Ch

208003 T/b Nng Lng T/thy 1

DT01

3 303C5

10

3 402C5

30 09/03/2015 001982 Nguyn Vng

Ch

208024 V k thut giao thng

DT01

14

3 211B1

10

3 310B1

Bui 5

GHI CH

CC NGY PHI
NGH
Tit
Tit
DO CB BN
Th
ST Phng Th
ST Phng
CNG TC
B
B
HOC TRNG
PHNG
8

3 305B8

THI KHO BIU D THNH HK2(2014 - 2015)


TKB D THNH HK142

STT

Ngy
bt u

M
CBGD

H tn CBGD

M MH Tn mn hc

Bui 1

Nhm T Th

Bui 2

Tit
Tit
ST Phng Th
ST
B
B

Bui 3

Phng

31 09/03/2015 002428 Nguyn Th Minh

Trinh

210014 Nhit ng lc hc Kt

DT01

14

3 403C5

14

3 402C5

32 09/03/2015 001737 H Anh

Tng

210014 Nhit ng lc hc Kt

DT02

14

3 504C5

14

3 202B6

33 09/03/2015 001665 inh Sn

Thch

210702 Nhit ng hc thng k

DT01

14

3 501C6

34 09/03/2015 001931 Trn Tin

Anh

213039 C hc cht lng v kh

DT01

3 310B1

3 310B1

35 09/03/2015 002748 L Th Hng

Hiu

213714 C hc cht lng & dng

DT01

3 206B10

3 206B10

36 09/03/2015 002572 Nguyn B

Ti

215003 P/php nh gi vt liu

DT01

3 504C5

3 303B8

37 09/03/2015 002572 Nguyn B

Ti

215003 P/php nh gi vt liu

DT02

10

3 504C5

3 310B1

38 09/03/2015 003096 Lu Hong

Tm

215144 Qui hoch tn &ti u ha

DT01

14

3 401C4

14

3 304C5

39 09/03/2015 003096 Lu Hong

Tm

215144 Qui hoch tn &ti u ha

DT02

14

3 401C4

10

3 302C5

40 09/03/2015 003418 Hunh c

Tr

260604 K thut in

CD01

14

3 501C5

10

3 501C5

41 09/03/2015 002278 ng Anh

Duy

260605 Sc bn vt liu

CD01

14

3 501C5

3 501C5

42 09/03/2015 002278 ng Anh

Duy

260624 Qun l cng nghip

CD01

14

3 501C5

3 501C5

43 09/03/2015 003032 L Quang

Ngc

260627 K thut s

CD01 A

3 501C5

3 501C5

44 09/03/2015 001076 V Vn

300013 K Thut Khoan

DT01

14

3 303B8

14

3 303B8

45 09/03/2015 000632 Tng Vn

On

402001 K thut in t C

DT01

14

3 214B1

3 304B9

46 09/03/2015 000632 Tng Vn

On

402002 K thut s

DT01

10

3 214B1

10

3 214B1

47 09/03/2015 002185 Trn Tn

Phc

402024 K thut in t

DT01

10

3 201B1

10

3 202B6

48 09/03/2015 003414 Trn Vn

Hong

402114 Th nghim vi x l

DT01

14

3 202B3

14

3 202B3

49 09/03/2015 001595 Hong Minh

Tr

404004 Trng in t

DT01

3 203B1

10

3 203B1

50 09/03/2015 001655 L Minh

Cng

404004 Trng in t

LD01

14

3 201H1

14

3 201H1

51 09/03/2015 003173 Nguyn Phc Bo

Duy

404010 Th nghim mch in t

DT01

3 102B3

52 09/03/2015 001846 Trn Thanh

Mai

404036 Gii tch mch

DT01

14

3 301B1

53 09/03/2015 001595 Hong Minh

Tr

404036 Gii tch mch

LD01

14

3 101H1

54 09/03/2015 001655 L Minh

Cng

404037 Ton k thut

DT01

3 214B1

55 09/03/2015 002978 ng Ngc

Hnh

405001 Mch in t

DT01

14

56 09/03/2015 002551 inh Quc

Hng

405002 Truyn s liu & mng

DT01

57 09/03/2015 003260 ng Nguyn

Chu

405109 X l s tn hiu

DT01

58 09/03/2015 000992 Nguyn Kim

nh

406009 K thut in

59 09/03/2015 001972 Nguyn Ngc

60 09/03/2015 002743 Ng Mnh

Dng

Th

Tit
ST
B

Bui 4

Phng

10

3 XDTUIT

3 201B1

3 305B1

14

3 101H1

14

3 101H1

3 201B1

3 215B1

10

3 215B1

10

3 203B1

3 203B1

14

3 202B1

3 202B1

DT01

3 402C5

3 302C5

406028 K thut in - in t

DT01

14

3 307B1

14

3 307B1

408001 Bin i n/lng in c

DT01

3 215B1

10

3 215B1

Bui 5

GHI CH

CC NGY PHI
NGH
Tit
Tit
DO CB BN
Th
ST Phng Th
ST Phng
CNG TC
B
B
HOC TRNG
PHNG

THI KHO BIU D THNH HK2(2014 - 2015)


TKB D THNH HK142

STT

Ngy
bt u

M
CBGD

H tn CBGD

M MH Tn mn hc

Bui 1

Nhm T Th

Bui 2

Tit
Tit
ST Phng Th
ST
B
B

Bui 3

Phng

Th

Tit
ST
B

Bui 4

Phng

61 09/03/2015 001633 Bi Thanh

Huyn

409001 C s t ng

DT01

14

3 301B1

14

3 301B1

62 09/03/2015 003380 Nguyn Hng

Nam

501001 Tin hc i cng

DT01 A

14

3 305B1

14

3 305B1

14

3 103C6

63 09/03/2015 003380 Nguyn Hng

Nam

501001 Tin hc i cng

DT01 B

14

3 305B1

14

3 305B1

14

3 104C6

64 09/03/2015 003380 Nguyn Hng

Nam

501001 Tin hc i cng

DT01 C

14

3 305B1

14

3 305B1

14

3 NETLAB

65 09/03/2015 003380 Nguyn Hng

Nam

501001 Tin hc i cng

DT01 D

14

3 305B1

14

3 305B1

14

3 TNB1

66 09/03/2015 003283 Trn Trung

Hiu

501128 Thit k lun l 1

DT01

14

3 305B8

14

3 305B8

67 09/03/2015 001094 Nguyn Ngc

Hnh

602007 Ha l ha keo

DT01

14

3 302B2

14

3 302B2

68 09/03/2015 001871 Hunh K Phng

604002 Ha hc i cng B

DT01

14

3 301B2

14

3 301B2

69 09/03/2015 003217 Phan Hng

Phng 604002 Ha hc i cng B

LD01

14

3 202H1

10

3 202H1

70 09/03/2015 001884 Trnh Vn

Dng

605067 Truyn khi A

DT01

10

3 210B1

3 201B1

71 09/03/2015 002375 ng V Bch

Hnh

610107 Kt mi trng (cn vliu)

DT01

14

3 304C5

3 504C5

72 09/03/2015 001564 L Song

Giang

610109 Thy lc mi trng

DT01

14

3 307B1

3 402C5

73 09/03/2015 001645 L B

Khnh

801039 Thit k cu b tng

DT01

14

3 310B1

3 302C5

74 09/03/2015 000905 Hunh Cng

Hoi

802015 C lu cht

DT01

14

3 301B2

10

3 502C5

75 09/03/2015 000670 Trn Ngc

Bch

804003 Kt cu b tng 1

DT01

14

3 310B1

14

3 302C5

76 09/03/2015 001956 L Trng

Ngha

805032 C hc t

DT01

14

3 304C5

14

3 303C4

77 09/03/2015 001182 Trng Hu

Hoan

806001 V k thut 1A

DT01

3 304C5

10

3 211B1

78 09/03/2015 000936 L c

Thanh

809001 Sc bn vt liu 2C

DT01

14

3 402C5

3 211B1

79 09/03/2015 001913 Nguyn Trng

Phc

809016 C kt cu 1

DT01

14

3 302C5

14

3 504C5

80 09/03/2015 002355 Nguyn Hng

809020 C kt cu 2

DT01

14

3 304B9

3 304B9

81 09/03/2015 001078 Trn Tn

Quc

809020 C kt cu 2

DT02

14

3 303C4

10

3 304C5

82 09/03/2015 000661 L Hong

Tun

809026 Sc bn vt liu 1

DT01

14

3 302C5

10

3 402C5

83 09/03/2015 002495 Lng Bo

Bnh

810004 Anh vn chuyn ngnh

DT01

14

3 202B1

14

3 302B2

84 09/03/2015 002871 Nguyn Trng

Khnh

810014 K thut bn s

DT01

14

3 404C4

10

3 310B1

85 09/03/2015 002359 Nguyn Tn

Lc

810020 Trc a i cng

DT01

14

3 402C5

14

3 314B1

Cc mn khng c lch hc DT142


200064
610011
700200
806003
807018

Thc tp k thut
Ha k thut mi trng1
Lp &P/Tch D n cho KS
V k thut 2A
Qun l d n xy dng

29
31
68
35
48

Khoa/B Mn khng m lp
Khoa/B Mn cha phn hi
Khoa/B Mn khng m lp
Khoa/B Mn khng m lp
Khoa/B Mn khng m lp

Bui 5

GHI CH

CC NGY PHI
NGH
Tit
Tit
DO CB BN
Th
ST Phng Th
ST Phng
CNG TC
B
B
HOC TRNG
PHNG