You are on page 1of 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN LIMA
TAHUN 2015
DISEDIAKAN OLEH,
CIK PHANG ENG CHARN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI 2015

Tingkatan 5
MINGGU
TARIKH
(1)
12 JAN 16
JAN

TAJUK
DINAMIK PENDUDUK
Taburan penduduk
. Taburan penduduk
Malaysia dan dunia
. Faktor yang
mempengaruhi

HASIL PENGAJARAN
1
2
3

Mengenal pasti taburan penduduk


. Malaysia
. Dunia
Menyatakan dan menjelaskan dengan contoh faktor-faktor
yang mempengaruhi taburan penduduk
Merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan
penduduk di Lembangan St. Lawrence, Kanada
Mentakrifkan pertumbuhan penduduk
Menyatakan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran,
kadar kematian dan migrasi

KONSEP

Baik hati
Hemah
tinggi
Kasih
sayang
Kejujuran

Peta
Malaysia
Carta

Kadar
kelahiran
Kadar
kematian
migrasi
Kadar
kelahiran
Kadar
kematian
migrasi
Migrasi

Kejujuran
Bekerjasam
a
Rasional
Kerajinan
Berdikari
Kasih
sayang
Kebebasan
Kerajinan
Rasional
Kesyukuran
Bekerjasam
a
Keberanian
Bekerjasam
a
Kejujuran
Baik hati
Hemah
tinggi
Kasih
sayang
Kejujuran
Kejujuran
Bekerjasam
a
Rasional
Kerajinan

Carta
Bahan
edaran

Perubahan penduduk
dan implikasinya
. Pertumbuhan
penduduk

1
2

(3)
25 JAN 30
JAN

Perubahan penduduk
dan implikasinya
. Kadar kelahiran,
kematian dan migrasi

1
2

Mengira kadar pertumbuhan penduduk


Menyata dan menjelaskan dengan contoh faktor yang
mempengaruhi kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi

Perubahan penduduk
dan implikasinya
. Migrasi

1
2
3

Perubahan penduduk
dan implikasinya
. Piramid penduduk

1
2

Menyenaraikan jenis migrasi dalaman dan antarabangsa


Menyatakan dan menjelaskan dengan contoh faktor yang
mempengaruhi jenis-ienis migrasi
Mengenal pasti dan menghuraikan kesan migrasi
Mengenal pasti bentuk piramid penduduk
Menyatakan ciri-ciri piramid penduduk dan kaitannya
dengan kadar kelahiran dan kadar kematian

Perubahan penduduk
dan implikasinya
. Piramid penduduk

1
2

Menjelaskan kesan struktur dan komposisi penduduk


terhadap pembangunan negara
Merumuskan tentang kesan struktur dan komposisi
penduduk terhadap pembangunan negara padamasa depan

Komposisi
penduduk
Struktur
penduduk
Komposisi
penduduk
Struktur
penduduk

Perubahan penduduk
dan implikasinya
. Perubahan penduduk

Mentakrifkan keadaan kependudukan kurang penduduk,


penduduk optimum dan penduduk berlebihan
Menyenaraikan dan menerangkan kesan kurang penduduk
dan penduduk berlebihan
Menyatakan dan menjelaskan dengan contoh langkahlangkah mengatasi masalah kependudukan

Kurang
penduduk
Penduduk
optimum
Penduduk
berlebihan

(5)
9 13 FEB

(6)
16 FEB 20
FEB

(7)
23 FEB 27
FEB
(8)

PETEMPATAN DAN

2
3

BBM

Taburan
sekata
Taburan
tidak sekata

(2)
19 JAN 23
JAN

(4)
2 FEB 5
FEB

NILAI

Carta
Bahan
edaran
Gambar
penduduk
Carta
Peta
minda
Carta
piramid
penduduk
Carta
piramid
penduduk

Carta
Peta
minda

PERKEMBANGANNYA
2 6 MAC

1
2

Fungsi petempatan
. Jenis petempatan
. Petempatan luar
bandar
danpetempatan
bandar

(9)
9 13 MAC

Menyatakan dan menghuraikan fungsi petempatan luar


bandar dan petempatan bandar
Menyenaraikan dan menerangkan dengan contoh faktorfaktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan
petempatan luar bandar dan bandar

Saling
bergantung

Rasional
Kesyukuran
Bekerjasam
a

Carta
Peta
minda

Pembandaran

Baik hati
Hemah tinggi
Kasih sayang
Kejujuran

Carta
Peta minda
Bahan edaran

Berdikari
Kasih sayang
Kebebasan
Kerajinan

Carta
Peta minda

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan

Carta
Peta minda

Baik hati
Hemah tinggi
Kasih sayang
Kejujuran

Carta
Peta minda
Bahan edaran

Rasional
Kesyukuran
Bekerjasama

Carta
Peta minda

UJIAN MAC
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 16 20 MAC

(11)
23 MAC 27
MAC

(12)
30 MAC 4
APRIL
(13)
6 APRIL 10
APRIL
(14)
13 APRIL 17
APR

(15)
20 APRIL 24
APRIL

Fungsi petempatan
. Jenis petempatan
. Saling bergantung antara
bandar dengan luar bandar,
antara bandar dengan
bandar
Pembandaran
. Bandar terancang
. Faktor yang mempengaruhi
pembandaran
Pembandaran
. Kesan pembandaran
. Langkah mengurangkan
masalah pembandaran
Pembandaran
. Kesan pembandaran
. Langkah mengurangkan
masalah pembandaran

PENGANGKUTAN DAN
PERKEMBANGANNYA
Kepentingan jaringan
pengangkutan dan
perhubungan

1
2
3

Menerangkan dan menjelaskan saling bergantung antara bandar dengan luar bandar,
bandar dengan bandar
Menghuraikan dengan contoh perkembangan dan perubahan petempatan luar bandar
kepada bandar
Membandingkan dan membezakan fungsi petempatan luar bandar dan petempatan
bandar

1
2
3
4

Mentakrif proses pembandaran


Menerangkan dengan contoh bandar-bandar terancang
Menjelaskan dengan contoh proses pembandaran di negara membangun dan maju
Menyatakan dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi pembandaran

1
2
3

Menyatakan kesan pembandaran


Menyenaraikan langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran
Menghuraikan dengan contoh kesan dan langkah untuk menurangkanmasalah
pembandaran

1
2

Membanding dan membezakan proses pembandaran di negara membangun dan


negara maju
Membandingkan dan membezakan kesan pembandaran antara Kuala Lumpur dengan
Kolkata dan Los Angeles
Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran pada
masa depan
Mengenal pasti jaringan pengangkutan peringkat awal
Menyatakan dan menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan
Menghuraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan pengangkutan dan
perhubungan
Menjelaskan dengan contoh faktor yang mempengaruhi perkembangan jaringan
pengangkutan (Jepun) dan perhubungan (Amerika Syarikat)

3
1
2
3
4

Hierarki
Petempatan

Mobiliti
Pola jaringan
Ketersampaian

(16)
27 APR 01 MEI
(17)
08 MEI 09 MEI

(18)
11 MEI 15 MEI

Kesan perkembangan
pengangkutan dan
perhubungan

1
2

Menyenaraikan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan


Menghuraikan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di
Vietnam dan Jepun

SUMBER
Hutan / kepelbagaian biologi
Mineral
Air
Pantai dan marin
Tanih
Tenaga suria
Tenaga biojisim

1
2
3
1
2
3

Menyenarai dan menghuraikan dengan contoh kepentingan pelbagai sumber


Menghuraikan kesan alam sekitar akibat penerokaan sumber
Menghuraikan langkah pengurusan sumber
Menyenarai dan menghuraikan dengan contoh kepentingan pelbagai sumber
Menghuraikan kesan alam sekitar
Menghuraikan langkah pengurusan sumber

(19)
18 MEI 22 MEI
(20)
25 MEI 29 MEI

(21)
15 JUN 19 JUN

(22)
22 JUN 26 JUN
(23)
29 JUN 03
JULAI
(24)
06 JULAI 10
JULAI
(25)
13 JULAI
17JULAI

Sumber
Sumber

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan
Rasional
Kesyukuran
Bekerjasama
Baik hati
Hemah tinggi
Kasih sayang
Kejujuran

Carta
Peta minda
Carta
Bahan edaran
Carta
Peta minda

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

KEGIATAN EKONOMI
Sektor pembuatan dan sektor
pembinaan
Sektor perkhidmatan dan
Sektor perlombongan
Sektor pertanian dan
penternakan
Sektor perikanan dan
perhutanan
Kepentingan kerjasama
ekonomi antara bangsa

1
2
3
4

CUTI PERTENGAHAN TAHUN / PERKAMPUNGAN ILMU


01 JUN 12 JUN
Menyenarai dan menjelaskan faktor yang mempengaruhinya
Menyenarai dan menghuraikan kepentingannya
Menyenaraikan dan menghuraikan kesan perkembangan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menghuraikan langkah mengurangkan kesan terhadap alam sekitar

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Menyenarai dan menjelaskan faktor yang mempengaruhinya


Menyenarai dan menghuraikan kepentingannya
Menyenaraikan dan menghuraikan kesan perkembangan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menghuraikan langkah mengurangkan kesan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menjelaskan faktor yang mempengaruhinya
Menyenarai dan menghuraikan kepentingannya
Menyenaraikan dan menghuraikan kesan perkembangan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menghuraikan langkah mengurangkan kesan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menjelaskan faktor yang mempengaruhinya
Menyenarai dan menghuraikan kepentingannya
Menyenaraikan dan menghuraikan kesan perkembangan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menghuraikan langkah mengurangkan kesan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menjelaskan faktor yang mempengaruhinya
Menyenarai dan menghuraikan kepentingannya
Menyenaraikan dan menghuraikan kesan perkembangan terhadap alam sekitar
Menyenarai dan menghuraikan langkah mengurangkan kesan terhadap alam sekitar

Saling kaitan
Saling bergantung

Baik hati
Hemah tinggi
Kasih sayang
Kejujuran

Saling kaitan
Saling bergantung

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan
Berdikari
Kasih sayang
Kebebasan
Kerajinan
Rasional
Kesyukuran
Bekerjasama

Carta
Peta minda

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan

Carta
Peta minda

Saling kaitan
Saling bergantung
Saling kaitan
Saling bergantung
Saling kaitan
Saling bergantung

Peta Malaysia
Carta

Carta
Peta minda
Carta
Peta minda

(26)
20 24 JULAI
(27)
27 31 JULAI
(28)
03 07 OGOS
(29)
10 14 OGOS
(30)
17 21 OGOS
(31)
24 28 OGOS
(32)
31 OGOS 04
SEPT
(33 40)
07 SEPT 31
OKTOBER..

ULANGKAJI DAN PERSEDIAN PERCUBAAN


KEM KECEMERLANGAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012

Ulangkaji

1
2

Mengenal pasti jawapan yang tepat dalam soalan perbincangan


Mengenal pasti fakta yang terdapat dalam soalan perbincangan

PEPERIKSAAN SPM 2015 (02 NOVEMBER 2 DISEMBER)


CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN BERMULA 15 NOVEMBER 2013 HINGGA 01 JANUARI 2014

Kejujuran
Bekerjasama
Rasional
Kerajinan

Kertas latihan/
peperiksaan
percubaan
negeri lain