Sie sind auf Seite 1von 751

REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.


DOKUMENTI
Knjiga 7.
DOKUMENTI
VOJNE PROVENIJENCIJE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE

(sijeanj lipanj 1993.)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI


KNJIGA 7
Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Rezenzenti:
Dr. sc. Davor Marijan
Dr. sc. Akmada Miroslav
Urednik:
Mate Rupi, prof.
Suradnici:
Julija Baruni, prof.
Ivan Brigovi, prof.
Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi
eljka Krie, prof.
Mr. sc. Anela Ljubas
Josipa Maras Kraljevi, prof.
Natko Martini Jeri, prof.
Ivan Rado, prof.
Slaven Rui, prof.
Janja Sekula, prof.
Domagoj tefani, prof.
Ilija Vuur, prof.
Lektorica:
Julija Baruni, prof.
Izrada kazala:
Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi
Prijepis:
Enisa amdi Martini
Indira Alpeza
Priprema za tisak:
Kolumna d.o.o.
Tisak:
Naklada:

REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 7.

DOKUMENTI
VOJNE PROVENIJENCIJE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(sijeanj lipanj 1993.)

Zagreb, prosinac 2009.

SADRAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.

1993., sijeanj 8., [Gavrinica] Procjena Komande 51. pbr VRSK o nainu organizacije
unutranje slube u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.

1993., sijeanj 11., [Drni] Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr


7. korpusu SVK o demoliranju centra Drnia od strane pripadnika vojske i PJM zbog
nezadovoljstva odnosom civilnih vlasti prema njima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

3.

1993., sijeanj 11., Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa


Glavnom tabu SVK o paljenju kua Hrvata u selu Marijani jer vojnicima nije na
vrijeme stigla smjena, te o nezadovoljstvu stanovnitva s. Krike sigurnosnim stanjem
zbog dolaska hrvatskih snaga blie selu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

4.

1993., sijeanj12., Knin Prijedlog MUP-a RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za


unaprjeenje ministra obrane RSK Stojana panovia u in general-majora. . . . . . . . . . . . .15

5.

1993., sijeanj 13., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Vojsci Jugoslavije za
uplatom poreza i doprinosa za aktivna i civilna lica iz Vojske Jugoslavije na slubi u RSK . .16

6.

1993., sijeanj 15., [Beograd]- Obavijest Generaltaba Vojske Jugoslavije MUP-u


RSK da kapetan I. klase Sreten Uzelac po mjestu formacije u Vojsci Jugoslavije i dalje
ostaje na slubi u Vojsci RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

7.

1993., sijeanj 18., Petrinja Izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK o zauzimanju
Stanice javne bezbednosti Glina od strane uniformiranih osoba pod zapovjednitvom
Sinie Martia ilta i njihovom zahtjevu za smjenom komande 24. pbr . . . . . . . . . . . . . .18

8.

1993., sijeanj 18., Petrinja Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK
o voama pua u Glini protiv zapovjednitva 24. pbr, te kronologiji dogaanja . . . . . . . . . .19

9.

1993., sijeanj 19., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o rezultatima mobilizacije, paljenju kua izbjeglih Hrvata u selu Marijani
kod Drnia, trajku glau zarobljenih pripadnika Armije BiH u zatvoru u tikovu,
aktivnostima vojnih promatraa UN-a, te stanju u graninom vodu Kanjani . . . . . . . . . . . .20

10.

1993., sijeanj 20., Vukovar Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o aktivnim vojnim osobama iz Jugoslavije koje su se javile na slubu u korpus od
21. 12. 1992. do 15. 1. 1993. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

11.

1993., sijeanj 21., Knin Izvjee Organa bezbednosti Glavnog taba SVK
Upravi bezbednosti Generaltaba VJ o nefunkcioniranju vlasti na podruju istone
Slavonije gdje je likvidirano 150 osoba nesrpske nacionalnosti zbog pljake i
otimanja imovine te prijetnji pripadnicima 11. korpusa koji pokuavaju razotkriti
poinioce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
V

12.

1993., sijeanj 22., Knin Zamolba Ministarstva odbrane RSK Generaltabu Vojske
Jugoslavije za hitnom lijenikom pomoi u obradi ranjenika te sanitetskom materijalu . . .25

13.

1993., sijeanj 22., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o napadu
hrvatskih snaga u rajonu Maslenice te poduzetim akcijama u zaustavljanju napredovanja
hrvatskih snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

14.

1993., sijeanj 22., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa podreenim


postrojbama za stavljanje svih snaga u stanje pune borbene spremnosti te vrenje
aktivnosti na provoenju mobilizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

15.

1993., sijeanj 22., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama za obranu na zadarskom, benkovakom i obrovakom pravcu te
pripravnost postrojbi prema ibenskom i sinjskom pravcu gdje se takoer oekuju
napadi Hrvatske vojske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

16.

1993., sijeanj 22., Knin Izvjee Uprave MO Sjeverna Dalmacija Ministarstvu


odbrane RSK o tijeku mobilizacije u ratne jedinice u Benkovcu, Obrovcu i Kninu te
mobilizaciji graana hrvatske nacionalnosti iz Vrpolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

17.

1993., sijeanj22., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO


o proglaenju neposredne ratne opasnosti i zadacima uprava u svezi s tim . . . . . . . . . . . . . .34

18.

1993., sijeanj 23., [Benkovac] Prijedlog ciljeva za gaanje orkanom Izdvojenog


komandnog mjesta Komandi 7. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

19.

1993., sijeanj 23., evrske Izvjee 2. pbr Komandi 7. korpusa SVK o provoenju
mobilizacije te situaciji u skradinskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

20.

1993., sijeanj 23., Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa


Glavnom tabu SVK o situaciji na ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

21.

1993., sijeanj 24., Knin Priopenje Sekretarijata za informiranje i regionalnu


suradnju SO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o obilasku i posjeti zapovjednika
novosadskog korpusa Vojske Jugoslavije postrojbama SVK u Baranji . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

22.

1993., sijeanj 24., Vukovar Izvjee Organa bezbednosti 11. korpusa Glavnom
tabu SVK o odazivu vojnih obveznika na mobilizaciju u Iloku te teroru pripadnika
radikala i crvenih beretki prema pripadnicima nesrpske i srpske nacionalnosti . . . . . . . . .39

23.

1993., sijeanj 25., Burevaa Izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o borbama s
hrvatskim snagama na podruju Obrovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

24.

1993., sijeanj 25., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK
da su hrvatske snage na pravcu Zadar Benkovac prele u obranu, a napadne aktivnosti
vre na junim padinama Velebita prema Obrovcu, o oekivanom napadu prema Perui i
Drniu te planovima uporabe vlastitih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

25.

1993., sijeanj 25., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa podreenim postrojbama


za organizaciju obrane na pravcima Zadar Benkovac i Zadar Obrovac . . . . . . . . . . . . . .43

26.

1993., sijeanj 26., Knin Izvjee Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK
Obavjetajnoj upravi Generaltaba Vojske Jugoslavije da su hrvatske snage u 4 dana
uspjele zauzeti zranu luku Zemunik i Maslenicu, komunikaciju Zadar Maslenica i
proiriti zauzeti prostor prema Obrovcu, te o vlastitim saznanjima o ciljevima hrvatskih
snaga i situaciji na drugim ratitima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

VI

27.

1993., sijeanj 26., Knin Obavijest Glavnog taba SVK korpusima SVK o ponaanju
zatitnih snaga UN-a i mirovnih promatraa u napadnoj akciji Hrvatske vojske na
podruju Maslenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

28.

1993., sijeanj 26., [Drni] Zapovijed Komande 75. mtbr da se sve borbeno
sposobne osobe jave najbliim jedinicama, a radno sposobni za radove na utvrivanju
poloaja, zaklona i sklonita te za uvoenje policijskog sata i seoskih straa u svim
mjesnim zajednicama u zoni odgovornosti brigade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

29.

1993., sijeanj 26., Okuani Izvjee SUP-a Okuani Upravi javne bezbednosti
MUP-a RSK o sastanku s generalom Taliem u svezi vojne pomoi Vojske Republike
Srpske u sluaju borbenih aktivnosti u zapadnoj Slavoniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

30.

1993., sijeanj 27., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za pripremu


protunapada na hrvatske snage prema Islamu Grkom, Pirovcu, Skradinu i Perui
te zadacima jedinica u svezi s planom elik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

31.

1993., sijeanj 27., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o uspjesima u protunapadu na hrvatske snage na podruju kabrnje i Zemunika . . . .52

32.

1993., sijeanj 27., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 7. map-a za
djelovanje iz Promine topnikom vatrom na podruje Miljevaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

33.

1993., sijeanj 27., Vrbnik Izvjee Komande 7. larpa PVO Komandi 7. korpusa
SVK o aktivnostima pripadnika UNPROFOR-a za koje sumnjaju da obavjetavaju
hrvatsku stranu o rasporedu jedinica SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

34.

1993., sijeanj 27., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, stalnom pristizanju dragovoljaca
iz Jugoslavije te postrojbi kapetana Dragana i Arkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

35.

1993., sijeanj 27., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu
SVK o protunapadu hrvatskih snaga na podruju Novigrada, kabrnje i Zemunika te
zahtjev za novim materijalno-tehnikim sredstvima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

36.

1993., sijeanj 27., Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o
brojnom stanju podreenih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

37.

1993., sijeanj 28., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za sreivanje kaotinog
stanja u postrojbama 7. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

38.

1993., sijeanj 28., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Zapovjednitvu


UNPROFOR-a da sprijei mogui napad hrvatskih snaga na podruju Hidrocentrale
Perua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

39.

1993., sijeanj 28., Knin Pismo Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i
moral Generaltaba Vojske Jugoslavije u kojem mole sredstva za potrebe rada Press
centra, slanje novinara lista VJ Vojska i ekipe Zastave lma, te trae upuivanje
starjeina VJ porijeklom iz Hrvatske radi podizanja morala u jedinicama SVK . . . . . . . . . .64

40.

1993., sijeanj 28., [Knin] Konferencija za tisak Glavnog taba SVK u svezi akcija
Hrvatske vojske u zaleu Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

41.

1993., sijeanj 28., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju
na ratitu u zadarskom zaleu, o dobrom dranju pristiglih pojaanja i
Arkanovih dobrovoljaca te dotadanjim gubicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
VII

42.

1993., sijeanj 28., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o
zaustavljanju napredovanja hrvatskih snaga i ponovnom zauzimanju dijelova teritorija
koje su izgubili na podruju prema Rovanjskoj, kabrnji, Kaiu i Islamu Grkom . . . . . . .68

43.

1993., sijeanj 28., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama za upornu obranu, ienje postrojbi od defetistikih elemenata te
osnivanje rezervnih snaga za angairanje na pravcu napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . .69

44.

1993., sijeanj 28., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama za osnivanje borbene grupe sastavljene od najboljih dijelova postrojbi
koja e biti upotrijebljena za proboj linija hrvatske obrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

45.

1993., sijeanj 28., Benkovac Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za proboj obrane
hrvatskih snaga i zauzimanje Novigrada i Podgradine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

46.

1993., sijeanj 28., [Daruvar] Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom
tabu TO Zapadna Slavonija u kojem ga uvjerava da nema razloga za mobilizaciju i
uzimanje oruja iz skladita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

47.

1993., sijeanj 28., [Drni] Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu
bezbednosti 7. korpusa SVK o ubojstvu Hrvata u Bogatiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

48.

1993., sijeanj 28., evrske Zapovijed Komande 2. pbr podreenim postrojbama


za obranu, napadnu akciju na podruju Pei Glavice i Gradine te privoenje osoba
hrvatske nacionalnosti u evrske i upotrebu istih na radovima prema potrebi . . . . . . . . . . .75

49.

1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama i


odjeljenjima obrane za smanjivanje ljudstva u istima i rasporeivanje vika po
postrojbama na dunostima organa za mobilizaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

50.

1993., sijeanj 29., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu zatitnih
snaga UN-a zbog zauzimanja Hidrocentrale Perua od strane hrvatskih snaga, zahtjev
za njihovo povlaenje te da se njeno osiguranje prepusti zatitnim snagama UN-a . . . . . . . .78

51.

1993., sijeanj 29., Knin Izvjee deurnog asnika Glavnom tabu SVK o stanju
na ratitu u zadarskom zaleu te na pravcu prema Sinju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

52.

1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr
da 250 pripadnika Vukova s Vujaka i 36 pripadnika specijalne jedinice SJB iz
Prijedora razmjesti kod Obrovca i upotrijebi na pravcu prema Maslenici . . . . . . . . . . . . . . .80

53.

1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr
da razmjesti i organizira smjetaj i prehranu za 200 dobrovoljaca Radikalne stranke
te iste upotrijebi za napad na pravcu prema Maslenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

54.

1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama za osnivanje 1. operativne grupe za djelovanje na zadarsko-benkovakom
operativnom pravcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

55.

1993., sijeanj 29., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK
o uspjesima 4. lbr na junim padinama Velebita, neprekidnom pristizanju dobrovoljakih
jedinica iz Srbije i BiH te djelovanju borbenih helikoptera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

56.

1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK 4. lbr za osnivanje
Taktike grupe (TG-2) te postavljanje akovi Milana za zapovjednika grupe. . . . . . . . . . .84

57.

1993., sijeanj 29., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr
za napad na Jasenice, Maslenicu i Rovanjsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

VIII

58.

1993., sijeanj 30., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, moguoj napadnoj akciji Hrvatske vojske na
zapadnu Slavoniju, situaciji oko Hidrocentrale Perua, gubicima na ratitu u zadarskom
zaleu te odnosu prema zatitnim snagama UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

59.

1993., sijeanj 30., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK o zabrani naputanja
teritorija svih vojno sposobnih osoba, uspostavi kontrolnih punktova na pravcima
koji idu iz zone zahvaene borbama, uvoenju policijskog sata i kontrole kretanja te
izolacije odreenih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

60.

1993., sijeanj 30., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-11
za gaanje raketnim sustavom Orkan po lukama Zadar, Raanac, Nin i po poloajima
hrvatskih snaga u Radovinu i Ninskim Stanovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

61.

1993., sijeanj 30., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama o stanju na ratitu 28/29. sijenja, situaciji oko Hidrocentrale Perua,
zbrinjavanju izbjeglica u Kninu te potrebi korektnog odnosa prema zatitnim snagama
UN-a zbog prijetnji odmazde koalicijskih snaga Zapada stacioniranih u Jadranu . . . . . . .90

62.

1993., sijeanj 30., Daruvar Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom
tabu TO Zapadna Slavonija o pljaki kamiona Caritasa Banja Luka na kontrolnom
punktu srpskih snaga na autocesti kod Novske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

63.

1993., sijeanj 30., Knin Informativna agencija SK Iskra prenosi dijelove pisma
Vojislava eelja zapovjedniku SVK Mili Novakoviu u kojem istie da je Novakovi
zasluio mjesto u plejadi velikih stratega u srpskoj povijesti te da je sudbina Krajine i
sudbina srpstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

64.

1993., sijeanj 31., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Glavnom tabu VRS da
propusti 250 dobrovoljca koji su upueni na ratita u Bosni i Hercegovini. . . . . . . . . . . . . .94

65.

1993., sijeanj 31., [Banja Luka] Pismo Glavnog taba Vojske RS Ministarstvu
odbrane RSK da je 50 dobrovoljaca neovlateno zaustavio zapovjednik 2. majevake
brigade, a da o 150 dobrovoljaca nemaju saznanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

66.

1993., sijeanj 31., Knin Pismo Glavnog taba SVK o hrvatskoj propagandi koja
srpskom narodu na Baniji nudi suivot te upozorava da je srpskom narodu potpuno
jasno da ni jedna stranka ni u snu ne bi predloila prihvaanje takve ponude . . . . . . . . . .96

67.

1993., sijeanj 31., Knin Obavijest Glavnog taba SVK o stanju na ratitu,
moguem napadu hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji, nepovjerenju u zatitne snage
UN-a, djelovanju hrvatskih diverzantskih grupa na Velebitu te gubicima od poetka
napada hrvatskih snaga u zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

68.

1993., sijeanj 31., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama da ne angairaju stanovnitvo hrvatske nacionalnosti na istovaru osjetljivih
materijalno-tehnikih sredstava, ve na radovima utvrivanja rezervnih poloaja . . . . . . . . .99

69.

1993., sijeanj 31., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama za pripremu napadne akcije u zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

70.

1993., sijeanj 31., [Slunj] Procjena sigurnosne situacije u zoni odgovornosti


13. br. SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

71.

1993., sijeanj 31., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr Komandi 1. ete za napadnu
akciju 1. veljae prema Maslenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
IX

72.

1993., sijeanj 31., Benkovac Zapovijed Komande OG-1 za napadnu akciju


1. veljae prema Posedarju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

73.

1993., veljaa 1., Knin Zamolba Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije
za opskrbu opremom za vojnu policiju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

74.

1993., veljaa 1., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim


postrojbama za racionalno troenje ubojnih sredstava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

75.

1993., veljaa 1., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu
SVK o rezultatima protunapada na pravcima prema Maslenici i Skradinu . . . . . . . . . . . . .115

76.

1993., veljaa 1., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-1 za
produavanje napada prema Posedarju, djelovanje raketnim sustavom orkan po
Islamu Grkom, Islamu Latinskom i Raancu te napadno djelovanje prema planini
Mose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

77.

1993., veljaa 1., Knin Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
za jaanje jedinstvenog sustava obrane, uvrivanje borbene discipline i brisanje
ideolokih i stranakih razlika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

78.

1993., veljaa 1., Knin Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75.
mtbr na kojem je raspravljana situacija u zoni djelovanja brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

79.

1993., veljaa 1., Knin Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
za maskiranje inenjerijskih radova i borbenih sredstava zbog stalnih izviakih letova
hrvatskog zrakoplovstva i helikoptera UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

80.

1993., veljaa 1., [Benkovac] Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o stanju u
postrojbi i na ratitu, gubicima i namjeri nastavljanja napada prema Posedarju . . . . . . . . .120

81.

1993., veljaa 1., Obrovac Borbeno izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o akciji
hrvatskih snaga na junim padinama Velebita te djelovanju topnitva prema hrvatskim
poloajima u Maslenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

82.

1993., veljaa 1., Okuani Naputak Uprave MO RSK Zapadna Slavonija tabovima
civilne zatite za evakuaciju stanovnitva u sluaju napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . .122

83.

1993., veljaa 1., Vukovar Priopenje Sekretarijata za informiranje SO Slavonija,


Baranja i Zapadni Srem o stanju na istonoslavonskom ratitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

84.

1993., veljaa 2., Knin Odgovor Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr u
svezi postupka za iseljavanje osoba iz zone odgovornosti brigade drnikog podruja . . . . . .124

85.

1993., veljaa 2., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
o pojaavanju dvanaestodnevne akcije Hrvatske vojske, nedozvoljenim preletima
helikoptera UN-a i moguoj suradnji istih s hrvatskim snagama, o moralu pripadnika
SVK i mjerama za njegovo poboljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125

86.

1993., veljaa 2., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
o nastavku akcije Hrvatske vojske prema Obrovcu, Benkovcu i Vrlici, gubicima hrvatskih
snaga te stalnom pristizanju dobrovoljaca u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

87.

1993., veljaa 2., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
povremenim sukobima na liniji razdvajanja bez veih promjena linija . . . . . . . . . . . . . . . .129

88.

1993., veljaa 2., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
za nastavak napadne akcije prema Maslenici i junim padinama Velebita . . . . . . . . . . . . . .130

89.

1993., veljaa 3., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
akcijama Hrvatske vojske na junim padinama Velebita, nastavku operacija OG-1 u
Ravnim kotarima te ojaanju OG-1 ljudstvom i oklopno-mehaniziranim bataljunom . . . .132

90.

1993., veljaa 3., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o topnikoj vatri hrvatskih snaga na drnikom ratitu, pronalasku sedmero masakriranih
Hrvata u zaseoku Puljani, paljenju kue Hrvatice u zaseoku Podosoje te pljaki kua
vlasnika srpske nacionalnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

91.

1993., veljaa 3., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr za
osnivanje bataljuna koji e biti upotrijebljen izvan zone odgovornosti brigade . . . . . . . . . .134

92.

1993., veljaa 3., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK komandama 75. mtbr,
2. lbr i TG-2 za osnivanje i raspored novih postrojbi, rezerve Glavnog taba na ratitu u
zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

93.

1993., veljaa 3., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr podreenim postrojbama za


nastavak napada na junim padinama Velebita prema Maslenici te ienje puta preko
Malog Alana od mina radi sigurnijeg kretanja pjeadije tim pravcem . . . . . . . . . . . . . . . . .136

94.

1993., veljaa 3., Benkovac Zapovijed Komande OG-1 podreenim postrojbama


za napad na pravcima prema Novigradu, Kuli Jankovia i Posedarju . . . . . . . . . . . . . . . . .137

95.

1993., veljaa 4., Knin Zamolba Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i moral
Generaltaba VJ za pripremu, novanu pomo i tiskanje prvog broja vojnikog glasila
SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

96.

1993., veljaa 4., Knin Proglas Glavnog taba SVK narodu RSK u svezi hrvatske
napadne akcije u zadarskom zaleu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

97.

1993., veljaa 4., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
o postupanju prema dobrovoljcima iz Jugoslavije i Republike Srpske koji odbiju raspored
u odreene postrojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

98.

1993., veljaa 4., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
neuspjenom napadu 2. pbr na Biine i Skradin te opstrukciji mjetana sela Sonkovi
i Graac koji su napili dobrovoljaku postrojbu i tako ih sprijeili u napadnoj akciji u
strahu da se ne otvori nova fronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

99.

1993., veljaa 4., Knin Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom
tabu SVK o aktivnosti hrvatskih snaga na uvrivanju zauzetog podruja te osnivanju
nove borbene grupe BG-3, sa zapovjednitvom u objektu Manojlovac . . . . . . . . . . . . . . . .144

100. 1993., veljaa 4., Daruvar Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom
tabu Zapadna Slavonija o krenju mirovnog plana od strane pripadnika SVK . . . . . . . . .145
101. 1993., veljaa 5., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o
razmjeni vatre na svim linijama dodira s hrvatskim snagama, bombardiranju naftnog
polja u eletovcima, te nasilnom ponaanju dobrovoljakih postrojbi koje pljakaju i
ikaniraju mjetane i domae pripadnike SVK te odbijaju ii na poloaje . . . . . . . . . . . . . .146
102. 1993., veljaa 5., Knin Dopis Glavnog taba SVK press centrima u Kninu,
Topuskom i Vukovaru s izlaganjem Koste Novakovia, pomonika zapovjednika SVK,
na konferenciji za novinare o 15-dnevnim borbama na sjevernodalmatinskom ratitu . . . .148
103. 1993., veljaa 5., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o borbama
na pravcu Kai Islam Grki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
XI

104. 1993., veljaa 5., Benkovac Zapovijed Komande OG-1 za napad na hrvatske snage
u pravcu Novigrada, te zadaci pojedinih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
105. 1993., veljaa 5., Vukovar Priopenje Oblasnog sekretarijata za informisanje i
regionalnu suradnju Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o bombardiranju
eletovaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
106. 1993., veljaa 5., Drni Zapovijed Komande 75. mtbr brigadnoj artiljerijskoj grupi
o ciljevima koje pokriva bataljunska, a koje brigadna artiljerijska grupa, te o postupcima
izvoenja artiljerijske vatre i utvrivanja vatrenih poloaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
107. 1993., veljaa 6., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK o novom nastojanju
prodora hrvatskih snaga na pravcima prema Benkovcu i Obrovcu iz pravaca Rovanjska,
Zadar i Biograd, o snanom otporu srpskih snaga te velikoj moralnoj i politikoj teti
nanesenoj uestalim nasilnikim ponaanjem prema stanovnicima hrvatske nacionalnosti 158
108. 1993., veljaa 6., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o stiavanju borbi na linijama dodira, slabom radu civilnih vlasti s izbjeglicama, te
traenju stanovnika hrvatske nacionalnosti iz Kadine Glavice, Oklaja, Nadoveza i
Sunkovaca da isele na slobodni hrvatski teritorij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
109. 1993., veljaa 6., Obrovac Zapovijed Komande TG-2 podreenim postrojbama
da dovre formiranje postrojbi po ratnim organizacijsko-formacijskim cjelinama te da
uvjebaju snage u osnovnim taktikim radnjama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
110. 1993., veljaa 6., [Petrinja] Obavjetajno izvjee Komande 39. korpusa Glavnom
tabu SVK o razmjetaju hrvatskih snaga, oekivanom napadu 5. korpusa Armije BiH
prema Karlovcu te napadu na Komandu 24. brigade u Glini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
111. 1993., veljaa 7., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog
miniranja mosta na Strugu na prijelazu od Stare Gradike prema Okuanima . . . . . . . . . .164
112. 1993., veljaa 7., Knin Obavijest Komande 7. korpusa podreenim postrojbama
o provokacijama hrvatskih snaga na linijama dodira u Lici i Karlovcu i zadarskom
zaleu te o neuinkovitosti civilnih vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
113. 1993., veljaa 7., Knin Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o razmjeni vatre oko Smilia i Kaia te prema poloajima 4. lbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
114. 1993., veljaa 7., [Benkovac] Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa
SVK o napadu na pravcu Karin Novigrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
115. 1993., veljaa 7., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO o
nainu vraanja dijela dragovoljaca iz Jugoslavije zbog izbjegavanja zapovijedi nadreenih,
naputanja postrojbi, opijanja i drugih prekraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
116. 1993., veljaa 8., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog
granatiranja Obrovca i prijetnja da e za odmazdu granatirati Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . .171
117. 1993., veljaa 8., Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane
Republike Srbije da iz odobrenih sredstava za 1993. godinu prebace pet stotina milijuna
dinara iz budeta Srbije Upravi MO Istona Slavonija za potrebe 11. korpusa SVK . . . . . .172
118. 1993., veljaa 8., [Petrinja] Obavjetajno izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK
o planiranom napadu hrvatskih snaga prema Slunju, te o rasformiranju tzv. grupe ilt . .172
119. 1993., veljaa 8., Benkovac Zapovijed OG-1 SVK podreenim postrojbama za
odsijecanje ireg podruja i zauzimanje Novigrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
XII

120. 1993., veljaa 9., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije
za dostavu materijalno-tehnikih sredstava za opremanje dobrovoljake brigade koja
stie iz Jugoslavije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
121. 1993., veljaa 9., Knin Uputa Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za
nain obrane linije dodira, o uoenim slabostima u utvrivanju i zapreivanju linija te
prevelikoj udaljenosti zapovjednitava koja ne znaju to se dogaa na terenu . . . . . . . . . . .177
122. 1993., veljaa 9., Knin Operativno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu
SVK o utroenim materijalno-tehnikim sredstvima, nerealiziranim zahtjevima za
dopunu istih, te broju ranjenih i poginulih tijekom borbi 8. veljae . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
123. 1993., veljaa 9., Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim
komandama da nemaju odobrenje za gaanje gradova, ve samo za prilaze velikim
gradovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
124. 1993., veljaa 9., Biljane Gornje Dnevno izvjee Komande 92. mtbr Komandi
7. korpusa SVK o zauzimanju sela Barabe, Cvitice, Ramii, Denonii i Grgurii te
odbijanju bataljuna s Banije i Korduna da izvre borbene zadatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
125. 1993., veljaa 9., Drni Izvjee 75. mtbr Obavetajno-bezbednosnom organu
Glavnog taba SVK o problemima s dobrovoljcima iz Banja Luke koji su ubili Milivoja
Keria, a zatim napustili poloaj kod itnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
126. 1993., veljaa 9., Drni Izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Glavnog taba SVK
o ubojstvu Hrvata i pljakanju njihove imovine u selima oko Drnia zbog ega dio
preostalih Hrvata trai da se isele, a dio se nalazi pod zatitom UNPROFOR-a . . . . . . . . .184
127. 1993., veljaa 10., Okuani Izvjee Sanitetske slube 18. korpusa Operativnoj slubi
Glavnog taba SVK o higijensko-epidemiolokom stanju na podruju zapadne Slavonije,
slaboj opskrbi vodom, nepravilnom skladitenju namirnica, slabom smjetaju postrojbi,
te preventivnim mjerama za suzbijanje irenja zaraznih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
128. 1993., veljaa 10., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o politikim prilikama nakon dvadesetodnevne akcije Hrvatske vojske
u zaleu Zadra te stanju na bojitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
129. 1993., veljaa 10., Knin Slubena biljeka naelnika Obavetajno-bezbednosnog
organa 7. korpusa SVK o pojaanju hrvatskih snaga u skradinskom zaleu,
nezadovoljstvu dobrovoljaca u 2. pbr te policijskoj obradi vie osoba zbog provala,
pljake oko Benkovca i ubojstva Hrvata u drnikom kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
130. 1993., veljaa 10., [Benkovac] Zapovijed Komande OG -1 podreenim postrojbama
za prodor prema Novigradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
131. 1993., veljaa 11., Knin Dnevno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7.
korpusa SVK o ubojstvu devetorice Hrvata u selu Medvia te problemima u 92. mtbr
jer pojedine postrojbe naputaju poloaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
132. 1993., veljaa 11., Knin Prijedlog Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da
uputi protest UNPROFOR-u zbog pokreta i akcija hrvatskih snaga u zoni odgovornosti
korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
133. 1993., veljaa 11., [Benkovac] Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu
SVK o borbama oko Kaia, Novigrada, razmjeni topnike vatre na linijama dodira te
stanju oklopnih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
XIII

134. 1993., veljaa 12., Benkovac Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK
o protunapadu hrvatskih snaga od Novigrada prema selu Gregorii te velikim gubicima
92. mtbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
135. 1993., veljaa 12., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama za pojaanu materijalno-nancijsku kontrolu troenja materijalno-tehnikih
sredstava jer Generaltab Vojske Jugoslavije upozorava na neracionalno troenje vojnih
sredstava koja je ostavio nakon povlaenja iz Hrvatske i na sve izraenije probleme u
nanciranju Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
136. 1993., veljaa 12., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
osnivanju jurinog bataljuna od jedne ete 2. pbr i etnika Jove Ostojia . . . . . . . . . . . . . .199
137. 1993., veljaa 13., [Drni] Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75.
mtbr na kojem je istaknuta podrka predsjednika Republike Srbije Miloevia Milanu
Martiu i ministru obrane Stojanu panoviu, vanjskopolitika podrka Rusije te
ponuda Republike Srpske za ujedinjenje s RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
138. 1993., veljaa 13., [Benkovac] Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o
napadu hrvatskih snaga na pravcu Novigrad Pridraga, topnikom napadu na irem
podruju mjesta Liane Tinjske te djelovanju vlastitih snaga i problemima s naputanjem
poloaja pojedinih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
139. 1993., veljaa 13., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
uspjenom napadu hrvatskih snaga na pravcu Novigrad Gregorci, te dolasku
dobrovoljaca iz Srbije koji su rasporeeni u sela Laktac i Otii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
140. 1993., veljaa 13., [Benkovac] Odluka Komande OG-1 za napad na komunikaciju
Zadar Pakotane te zauzimanje Maslenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
141. 1993., veljaa 14., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
pjeadijskom napadu hrvatskih snaga kod Pridrage i topnikom na Liane Tinjske,
samovoljnom naputanju poloaja dva bataljuna milicije, te o zapovijedi 75. mtbr
da osnuje jurini bataljun od 450 ljudi i uputi ih u Bruane na obuku . . . . . . . . . . . . . . . .206
142. 1993., veljaa 14., Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK
o privoenju 75 dezertera od poetka mobilizacije, te 20 vojnika od kojih je protiv
osmorice pokrenuta krivina prijava zbog ubojstava i pljake na drnikom podruju . . . . .207
143. 1993., veljaa 14., [Benkovac] Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK
o izvlaenju na odmor BG-3 iz rajona Pridraga, koja je zatim samovoljno otila za
Knin s kompletnim naoruanjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
144. 1993., veljaa 14., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr za napad na
pravcima Polaa Kakma Biograd i Nadin Sukoan, te zauzimanje mjesta izmeu
Biograda i Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
145. 1993., veljaa 15., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
komandama da sprijee samovoljno naputanje zona borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . .214
146. 1993., veljaa 16., [Benkovac] Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima
korpusa o pismu zapovjednika taba Vladi RSK u svezi smjene ministra obrane RSK,
te loem odnosu lanova Vlade i javnog mnijenja prema ocirskom kadru pristiglom
iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

XIV

147. 1993., veljaa 16., Biljane Gornje Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi
7. korpusa SVK o pokuaju pjeadijskih napada te razmjeni topnike vatre na bojitu
oko Novigrada i Kaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
148. 1993., veljaa 16., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
topnikom djelovanju hrvatskih snaga u skradinskom zaleu i oko Maslenice te osipanju
dobrovoljaca iz redova OG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
149. 1993., veljaa 16., Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o
odlasku Hrvata iz sela Puljani i sklanjanju kod baze UNPROFOR-a u selu Matasi, te
nasilju vojnika nad hrvatskim stanovnitvom u selu Ljubotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
150. 1993., veljaa 17., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
problemima u svezi osnivanja jurinih bataljuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
151. 1993., veljaa 17., Drni Obavijest Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa da je
350 Hrvata s podruja Knina i Drnia, uz odobrenje Vlade RSK, napustilo svoja sela
posredstvom UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
152. 1993., veljaa 17., Drni Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK
o ubojstvu Nikole Bariia, Hrvata, u selu Srednje Krike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
153. 1993., veljaa 17., [Biljane Gornje] Izvjee o brojnom stanju OG-1 7. korpusa
SVK te problemima s dobrovoljcima iz Srbije koji su napustili zonu odgovornosti grupe. .225
154. 1993., veljaa 18., [Biljane Gornje] Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o
reorganizaciji sastava grupe, slaboj popuni ljudstvom, osnivanju i jaini oklopnog
bataljuna te planovima za napad na kabrnju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
155. 1993., veljaa 18., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o
neraspoloenju meu vojnicima zbog nedostatka namirnica i sredstava za proljetnu
sjetvu, o pljaki imovine Hrvata koji su se iselili, provalama u vikendice u Karinu i
maltretiranju ondje smjetenih izbjeglica od strane dobrovoljaca, pripadnika Srpske
radikalne stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
156. 1993., veljaa 18., Petrinja Komanda 31. pbr dostavlja svim postrojbama plan
evakuacije civilnog stanovnitva u sluaju poetka borbi u zoni odgovornosti brigade . . . .228
157. 1993., veljaa 19., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa
SVK o razmjeni topnike vatre du linije fronte, gubicima prilikom upada diverzantske
grupe Hrvatske vojske iz kabrnje prema Zemuniku Gornjem te fortikacijskim
radovima du linije razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
158. 1993., veljaa 19., Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu
SVK o pokretima hrvatskih snaga u zaleu Skradina, razmjetaju topnitva hrvatskih
snaga oko Nadina i kabrnje, te da je Oklopno-mehanizirana jedinica napustila poloaj
oko Vrlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
159. 1993., veljaa 20., Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK IKM Glavnog taba
u Benkovcu da se meu pripadnicima odreda Srpske radikalne stranke na Velebitu nalazi
velik broj osoba s kriminalnim dosjeom te da pripadnike Arkanovih jedinica ne zanima
obrana Krajine, ve zauzimanje i pljakanje Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
160. 1993., veljaa 20., Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK podreenim
komandama da je mogu napad Arkanovih jedinica na komande korpusa i brigada. . . . . .233

XV

161. 1993., veljaa 20., Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama na ubaene diverzantske grupe, te da napad hrvatskih snaga treba
oekivati krajem veljae na podruju Like i Slunja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
162. 1993., veljaa 20., Biljane Gornje Odluka Komande OG-1 za napadnu akciju
prema Novigradu, Paljuvu i Sukoanu 22. veljae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
163. 1993., veljaa 21., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK podreenim komandama da
naprave spisak vojnika i zapovjednog kadra koje su maltretirali pripadnici Arkanove
jedinice i dostave njihove izjave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
164. 1993., veljaa 21., Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK
o stanju borbene gotovosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
165. 1993., veljaa 21., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o pregovorima s hrvatskom stranom, rezolucijama Vijea sigurnosti
UN-a, napadu hrvatskih snaga u rajonu kabrnje te opem nezadovoljstvu radom
civilnih vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
166. 1993., veljaa 21., Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu
SVK o rasporedu topnitva hrvatskih snaga, paljenju kua, pljaki i maltretiranju Hrvata
u zaseocima Dizdari i Suknovci, te oskvrnuu katolikog groblja u selu Mratovo . . . . . . . .246
167. 1993., veljaa 21., Dodoi Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK
o borbenoj gotovosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
168. 1993., veljaa 21., Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi
7. korpusa SVK o namjeri predstavnika UN-a da obiu Metroviev mauzolej,
stanju zatite praznog mauzoleja, te da se dio zbirke nalazi u manastiru Krka . . . . . . . . . . .256
169. 1993., veljaa 22., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK o razmjeni
topnike vatre na linijama dodira u zadarskom zaleu te vlastitim gubicima . . . . . . . . . . .257
170. 1993., veljaa 22., Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama da hrvatske snage imaju namjeru otvoriti nova arita sukoba u zoni
odgovornosti korpusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
171. 1993., veljaa 22., [Benkovac] Zahtjev Komande OG-1 Glavnom tabu SVK
za popunu tenkovskih posada ljudstvom iz 1. krajikog korpusa Vojske Republike Srpske 259
172. 1993., veljaa 22., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK
o osnivanju i slanju ete na Velebit koja uslijed visokih snjenih nanosa nije aktivna,
te trae preciznije zadatke za tu jedinicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
173. 1993., veljaa 24., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju na ratitu u zadarskom zaleu, napadu hrvatskih snaga u
rajonu ista Mala te provokacijama na ostalim linijama dodira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
174. 1993., veljaa 24., Daruvar Protestno pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad
18. korpusu SVK zbog ubojstva Hrvata u Pivarama, boravku pripadnika vojske izvan
zone pod zatitom UN-a te prijetnji zapovjednika Glavnog taba SVK . . . . . . . . . . . . . . .262
175. 1993., veljaa 24., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da je
2. pbr zauzela selo Dragii, te o velikim gubicima hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
176. 1993., veljaa 24., Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi
7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata u selima Bariii i Radeljci . . . . . . . . .266
XVI

177. 1993., veljaa 24., [Vukovar] Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o jedinici zvanoj crvene beretke osnovanoj po zapovijedi Gorana Hadia,
kojom zapovijeda ministar pravosua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
178. 1993., veljaa 25., Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom
tabu SVK o granatiranju vlastite kolone kod Liana Tinjskih, nezadovoljstvu
izbjeglica u Benkovcu i vojnika zbog neimatine, te da su hrvatske snage ponovo
zauzele selo Dragii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
179. 1993., veljaa 25., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Glavnom tabu SVK o
naputanju kampa Alfa u Brukoj od strane jednog dijela njihovih jedinica zbog
loeg tretmana, slabe prehrane i nehigijenskih uvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
180. 1993., veljaa 26., Knin Sigurnosno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa
zapovjedniku IKM Glavnog taba SVK o nastojanju dijela politikog vodstva zapadne
Slavonije za mirno rjeavanje sukoba s hrvatskim vlastima i potpisivanje Daruvarskog
sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
181. 1993., veljaa 26., Knin Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom
tabu SVK o provokacijama du linije razdvajanja, razmjeni topnike vatre, privoenju
vojnih obveznika koji su dezertirali ili izvrili kriminalne radnje, te o problemima s
dobrovoljcima iz Srpske radikalne stranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
182. 1993., veljaa 26., Dodoi Obavijest Komande 39. korpusa podreenim
postrojbama da Glavni tab SVK nastoji kod Vlade RSK isposlovati pravilniji
nain isplate osobnih dohodaka i zakon o vojnom sudstvu kako bi se uspostavila
disciplina u postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
183. 1993., veljaa 27., Knin Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima korpusa
o akcijama hrvatskih snaga te dogaajima koji su utjecali na moral vojnika SVK . . . . . . . .275
184. 1993., veljaa 28., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za osnivanje 1. jurine
brigade SVK, formacijski sastav brigade, mjesto osnivanja, vremenski rok osnivanja
te odgovorne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
185. 1993., veljaa 28., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju pregovora s Hrvatskom, stavu Glavnog taba SVK da su svi
dobrovoljci pod jedinstvenim zapovijedanjem, te o razmjeni vatre na velebitskoobrovakom, skradinskom i novigradskom pravcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
186. 1993., veljaa 28., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
topnikom napadu hrvatskih snaga u skradinskom zaleu, itniu i Baljcima,
o problemima s dragovoljcima, vraenim posadama za tenkove iz Banja Luke te
posjeti Mirka Jovia komandi korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
187. 1993., veljaa 28., Drni Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi
7. korpusa SVK o pogoranju sigurnosne situacije zbog nezadovoljstva dobrovoljaca
iz Nia i Banja Luke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
188. 1993., veljaa, Knin Izvjee Odjeljenja MO Knin Upravi MO Sjeverna Dalmacija
o provoenju i rezultatima ope mobilizacije na podruju Knina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
189. 1993., veljaa Izvjee naelniku sigurnosti Glavnog taba SVK o uoenim
slabostima na obuci vojnika iz istone Slavonije u Zrenjaninu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

XVII

190. 1993., oujak 1., Knin Smjernice Glavnog taba SVK komandama i organima za
moral podinjenih korpusa i jedinica kako da se ponaaju prema genocidnoj politici
Republike Hrvatske i prema pripadnicima UNPROFOR-a, te isticanje potrebe
ukazivanja na sluajeve kukaviluka u borbi u jedinicama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
191. 1993., oujak 1., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o ubojstvima Hrvata u selima
Puljani, Otavice i Mratovo koja su poinili dobrovoljci i pripadnici 75. mtbr 7. korpusa
SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
192. 1993., oujak 1., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o
hrvatskom granatiranju sjevernodalmatinskih sela, sukobima s HV-om u podruju
Biljana Donjih i kabrnje te zahtjevu 60-ak Hrvata koji ive u zoni odgovornosti
75. mtbr da se isele zbog nehumanog ponaanja prema njima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
193. 1993., oujak 2., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama
o stanju u zoni odgovornosti korpusa, hrvatskom granatiranju sjevernodalmatinskih
sela, sukobu s HV-om u podruju Biljana Donjih i kabrnje, zahtjevu 60-ak Hrvata
koji ive u zoni odgovornosti 75. mtbr da se isele, te o stanju u zonama odgovornosti
drugih korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
194. 1993., oujak 2., Vukovar Obavjetajno izvjee Komande 11. korpusa
Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o djelatnosti i razmjetaju
jedinica HV-a i MUP-a RH na podruju istone Slavonije te o njihovom skoranjem
napadu na Baranju, o izboru Tomislava Merepa za upanijskog namjesnika za opine
Vukovar i Vinkovci, te o pljakanju naputenih hrvatskih sela u zoni odgovornosti
korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
195. 1993., oujak 2., Drni Izvjee 75. mtbr Obavetajno-bezbednosnom organu
Komande 7. korpusa SVK o paleu, pljaki i maltretiranju hrvatskog stanovnitva
u zoni odgovornosti brigade te njihovoj elji da, ako ih se ne moe zatiti, napuste
podruje RSK i odu na teritorij pod hrvatskom vlau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
196. 1993., oujak 3., Petrinja Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa Komande
39. korpusa Glavnom tabu SVK s novim saznanjima o paravojnoj grupi ilt na
podruju Gline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
197. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
hrvatskom granatiranju podruja u zoni odgovornosti korpusa te nastavku planirane
obuke, izgradnji sklonita i zaklona za ljudstvo i vatrenih poloaja za topnika orua
korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
198. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama
o hrvatskom utvrivanju poloaja i granatiranju podruja u zoni odgovornosti korpusa,
zauzimanju Raovljeve glave od strane izviake grupe kapetana Dragana Vasiljkovia,
te pljakanju i maltretiranju Hrvata u zoni odgovornosti 75. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
199. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Bezbednosno-obavetajnog organa Glavnog taba
SVK s najnovijim saznanjima o paravojnoj grupi ilt na podruju Gline i njihovom
voi Sinii Martiu iltu, te odlasku zapovjednika 43. pbr 11. korpusa, pukovnika
Ljubomira Veljkovia, k obitelji u Beograd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302
200. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Glavnog taba SVK podinjenim jedinicama o
stanju na sjevernodalmatinskom ratitu, zauzimanju Raovljeve glave od strane
izviake grupe kapetana Dragana Vasiljkovia, te pljakanju i maltretiranju Hrvata
u zoni odgovornosti 75. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304

201. 1993., oujak 4., Knin Obavijest Glavnog taba SVK Komandi OG-1 o nonom
granatiranju podruja ibenika, Vodica i Biograda te panici u ibeniku za koju su
saznali prislukivanjem radio-veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
202. 1993., oujak 3., Knin Izvjee Vojne policije 7. korpusu SVK o pljaki imovine iz
naputenih hrvatskih kua u zoni odgovornosti 75. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
203. 1993., oujak 4., Knin Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa Komande
7. korpusa Glavnom tabu SVK o pljaki hrvatskih kua u selima Radeljci i Siveri
od strane pripadnika 75. mtbr i elji Hrvata iz sela Lakovica da se isele na podruje
pod hrvatskom vlau zbog uestalog maltretiranja od strane pripadnika 2. pbr . . . . . . . .307
204. 1993., oujak 4., Biljane Gornje Izvjee Organa bezbednosti Komande OG-1
Glavnom tabu SVK sa saznanjima o sudjelovanju pripadnika SVK u vercu,
pijuniranju na podruju zone odgovornosti 7. korpusa u korist Republike Hrvatske
te uspjeno postavljenoj zasjedi kod Radainovaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309
205. 1993., oujak 4., Donji Karin Izvjee Komande TG-4 Komandi OG-1 7. korpusa
SVK o radu i ponaanju dobrovoljaca-radikala ete Milo Obili koja se nalazi u
njihovoj zoni borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
206. 1993., oujak 4., Biljane Gornje Obavijest Komande OG-1 7. korpusu SVK
o problemima vojnog angairanja dobrovoljaca-radikala ete Milo Obili za koje
smatra da trebaju to prije napustiti zonu odgovornosti OG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
207. 1993., oujak 4., Donji Karin Naredba zapovjednika TG-4 7. korpusa SVK
o preustroju podinjenih jedinica s ciljem to uinkovitijeg zapovijedanja tijekom
borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
208. 1993., oujak 4., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr Komandi OG-1
7. korpusa SVK o hrvatskom granatiranju i napadima na zonu odgovornosti brigade
te stanju u brigadi, uz zahtjev za popunu streljivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
209. 1993., oujak 4., Drni Izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande
7. korpusa SVK o pljaki i maltretiranju Hrvata u selima Radeljci i Siveri zbog ega
su uhiene etiri vojne osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
210. 1993., oujak 4., Drni Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Komandi 7. korpusa
SVK o pljaki imovine Hrvata u selu Lukar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
211. 1993., oujak 5., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o stanju na terenu, sukobu
s hrvatskim snagama, problemima s dobrovoljcima-radikalima iz ete Milo
Obili, radu na osnivanju 1. jurine brigade Vojvoda Vuk i odnosima
s pripadnicima UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
212. 1993., oujak 5., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o granatiranju srpskih poloaja, pogibiji Milana Andia, instruktora iz Nastavnog
centra Alfa, te radu na obuci i zapreivanju u jedinicama korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
213. 1993., oujak 5, Vukovar Sigurnosno izvjee Komande 11. korpusa
Bezbednosno-obavetajnom organu Glavnog taba SVK o kadrovskoj problematici u
jedinicama i komandi korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321
214. 1993., oujak 5., Petrinja Sigurnosno izvjee Komande 39. korpusa SVK
Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK sa saznanjima o djelovanju
iltove grupe na opstrukciji osnivanja 1. jurine brigade Vojvoda Vuk . . . . . . . . . . . .322
XIX

215. 1993., oujak 5., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK
i Komandi 7. korpusa o stanju na terenu, hrvatskim napadima i problemima vezanim
uz dobrovoljce-radikale iz ete Milo Obili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
216. 1993., oujak 6., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK za osnivanje 1. jurine
brigade SVK Vojvoda Vuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
217. 1993., oujak 6., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama
o hrvatskim napadima, stanju na terenu i u jedinicama korpusa, situaciji u zonama
odgovornosti 15. i 39. korpusa te brojnim problemima s kojima se suoava SVK . . . . . . .325
218. 1993., oujak 6., Biljane Gornje Sigurnosno izvjee Komande OG-1 Organu
bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o hrvatskim snagama i njihovom rasporedu
u zoni odgovornosti 7. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
219. 1993., oujak 6., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande
7. korpusa SVK o postupcima mjetana i rukovodeih ljudi opine i grada Drnia kako
bi zatitili prirodni potencijal i civilno stanovnitvo od pljake i maltretiranja . . . . . . . . . .328
220. 1993., oujak 7., Knin Sigurnosno izvjee Komande 7. korpusa SVK o stanju na
terenu, rasporedu hrvatskih jedinica i njihovom paljenju kua u Kaiu i Islamu Grkom,
te o pljakanju hrvatskih sela na okupiranom podruju Vrlike, Lukara i Lakovice. . . . . . .329
221. 1993., oujak 7., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o hrvatskim napadima i stanju na terenu te da je specijalna jedinica 105. br. HV-a,
prilikom napada 5. oujka 1993. na zaseok Drae u podruju Zemunika Gornjeg,
imala 6 mrtvih i jednog teko ranjenog pripadnika koji je zarobljen. . . . . . . . . . . . . . . . . .330
222. 1993., oujak 7., Knin Izvjee Glavnog taba SVK komandama 39. i 21. korpusa
o formiranju operativnog organa koji treba uvesti red na podruju Banije i Korduna,
posebno na podruju Gline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
223. 1993., oujak 7., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Komande
7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata na podruju Drnia u kojem se istie
banda Sinie Vugdelije iz Bioia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
224. 1993., oujak 7., Petrinja Sigurnosno izvjee Komande 39. korpusa SVK
Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o stanju u zoni odgovornosti
korpusa, aktivnostima jedinica HV-a i 5. korpusa Armije BiH, te novim problemima
sa iltovom grupom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
225. 1993., oujak 7., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK Komandi lad
PVO o stanju na benkovakom ratitu i hrvatskim napadima, situaciji i problemima
u jedinicama, te openitom stanju na podruju RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
226. 1993., oujak 8., Knin Izvjee Glavnog taba SVK podinjenim korpusima
o problemima u Kninu s grupom dobrovoljaca iz Srbije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
227. 1993., oujak 8., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama
o razgovorima delegacije RSK sa efom za civilne poslove i zamjenikom zapovjednika
UNPROFOR-a, Cedricom Thornberryjem, u svezi provoenja Rezolucije br. 802
Vijea sigurnosti UN-a, pregovorima s delegacijom RH u New Yorku i enevi,
odnosu prema nesrpskom stanovnitvu na podruju RSK i odnosu prema pripadnicima
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339

XX

228. 1993., oujak 8., Biljane Gornje Sigurnosno izvjee Komande OG-1 Organu
bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju ena, djece, staraca i izbjeglica
iz sela oko Benkovca, od strane grupe dobrovoljaca radikala u Benkovcu . . . . . . . . . . . .341
229. 1993., oujak 8., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK
i Komandi 7. korpusa SVK o hrvatskim napadima, stanju i problemima u jedinicama
te problemima s dobrovoljcima radikalima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
230. 1993., oujak 8., Petrinja Izvjee Komande 39. korpusa Organu bezbednosti
Glavnog taba SVK o aktivnostima paravojne grupe ilt na podruju Gline, kojoj se
prikljuila i tenkovska eta glinske 24. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
231. 1993., oujak 8., Petrinja Sigurnosno izvjee Komande 39. korpusa Organu
bezbednosti Glavnog taba SVK o nezadovoljstvu vojnika 33. pbr 39. korpusa SVK
zbog njihovog slanja u 1. jurinu brigadu SVK Vojvoda Vuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
232. 1993., oujak 9., Knin Izvjee Organa bezbednosti Glavnom tabu SVK
s novim saznanjima o paravojnoj grupi ilt u Glini i problemima oko formiranja
1. jurine brigade SVK Vojvoda Vuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
233. 1993., oujak 9., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o hrvatskim napadima na
sjevernodalmatinskom i likom ratitu, stanju i problemima u jedinicama SVK,
sukobu zapovjednika 35. slavonske brigade 11. korpusa i pripadnika Srpske
dobrovoljake garde te problemima oko formiranja 1. jurine brigade Vojvoda Vuk . . . .348
234. 1993., oujak 9., Knin Zahtjev Obavetajno-bezbednosnog organa Komande
7. korpusa SVK podinjenim postrojbama da utvrde koji su asnici uli u tab etnikog
odreda Jove Ostojia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349
235. 1993., oujak 9., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa i padu helikoptera SVK u zaseoku
Prine na podruju Kaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
236. 1993., oujak 9., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr Komandi OG-1 SVK
o hrvatskim napadima, stanju u jedinicama brigade, padu helikoptera SVK u zaseoku
Prine na podruju Kaia i pljakanju srpskih kua po Kaiu od strane dobrovoljaca
pod komandom kapetana Pavlovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
237. 1993., oujak 10., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama
o hrvatskim napadima na podruju zona odgovornosti 7. i 15. korpusa SVK. . . . . . . . . . .353
238. 1993., oujak 11., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o napadima hrvatskih snaga,
stanju u jedinicama, suradnji i problemima s pripadnicima UNPROFOR-a, uhienju
sedmorice vojnih obveznika zbog pljake po hrvatskim selima te zahtjevu 1. jbr za
veom materijalnom pomoi Nastavnom centru Alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
239. 1993., oujak 11., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o
odlasku problematine grupe dobrovoljaca iz sastava ete u Krikama, te o pritubama
Hrvata iz Srednjih Kriki da ih maltretiraju dobrovoljci iz Lukia Gradine . . . . . . . . . . . .357
240. 1993., oujak 12., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim
jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa, referiranju
zapovjednika korpusa i samostalnih brigada predsjedniku RSK i Glavnom tabu SVK
i njihovoj odlunosti i spremnosti da oslobode srpski teritorij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357

XXI

241. 1993., oujak 13., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK o hrvatskim
napadima i grupiranju hrvatskih snaga u zonama odgovornosti 7., 15. i 39.
korpusa, obuci u Nastavnom centru Alfa i incidentnim situacijama s pripadnicima
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
242. 1993., oujak 13., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
Komande 7. korpusa SVK o obilasku jedinica u zoni odgovornosti brigade i njihovom
odnosu prema hrvatskom stanovnitvu koje ivi na tom podruju te svakodnevnoj
izloenosti pljakama u selu Trbounje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361
243. 1993., oujak 13., Vukovar Sigurnosno izvjee Komande 11. korpusa
Bezbednosno-obavetajnom organu Glavnog taba SVK o stanju i problemima
u jedinicama korpusa i incidentu koji je uzrokovao Dragan Grozdanovi aktiviravi
bombu u kavani Loven u selu Bijelo Brdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363
244. 1993., oujak 14., Ostojii Zapovijed Komande OG-1 7. korpusa SVK podinjenim
jedinicama za daljnje borbeno djelovanje uz obrazloenje borbenih zadataka susjednih
jedinica korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
245. 1993., oujak 14., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljaki Hrvata u tikovu. . . . . . . . . . . . . . . . .366
246. 1993., oujak 14., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljaki Ivana Tomia iz Kadijine Glavice . . . .367
247. 1993., oujak 15.., Knin Dopuna zapovijedi Glavnog taba SVK podinjenim
korpusima za osnivanje 1. jurine brigade Vojvoda Vuk po planu Ma. . . . . . . . . . . . .368
248. 1993., oujak 15., Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK podinjenim jedinicama
o hrvatskim napadima, izvianju srpskih poloaja za to HV koristi zrakoplove i
helikoptere, te pregrupiranju hrvatskih jedinica u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . .370
249. 1993., oujak 15., Okuani Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK
o reformiranju TO i PJM na podruju zapadne Slavonije u 18. korpus SVK . . . . . . . . . . .372
250. 1993., oujak 15., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK podinjenim
jedinicama o hrvatskim napadima, stanju i problemima u jedinicama brigade, te sastanku
Slobodana Miloevia s francuskim predsjednikom Franoisom
Mitterrandom i dopredsjednicima Konferencije za bivu Jugoslaviju, Cyrusom Vanceom
i Lordom Davidom Owenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
251. 1993., oujak 16., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK
o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa, maltretiranju i pljakanju Hrvata
u zoni odgovornosti 75. mtbr, problemima s dobrovoljcima te neodgovarajuem planu
primirja s RH posredstvom predstavnika Europske zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
252. 1993., oujak 16., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama za postupanja u kontaktima s predstavnicima UNPROFOR-a i strancima. . .376
253. 1993., oujak 16., Knin Obavijest Komande 33. pbr 39. korpusa SVK podinjenim
jedinicama o vojnoj situaciji na teritoriju RSK, podrci formiranju 1. jbr Vojvoda
Vuk, obuci u Nastavnom centru Alfa, incidentima s pripadnicima UNPROFOR-a
te o izvjeu predsjednika RSK o pregovorima s predstavnicima RH u New Yorku i
enevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
254. 1993., oujak 16., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
Komande 7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata u zoni odgovornosti
brigade i disciplinskim mjerama koje su poduzete protiv poinitelja. . . . . . . . . . . . . . . . . .380
XXII

255. 1993., oujak 17., Knin Sigurnosno izvjee Komande 7. korpusa Organu
bezbednosti Glavnog taba SVK o incidentima i problemima u jedinicama,
nepopunjenosti ete vojne policije ljudstvom i odgovarajuom opremom i problemima
s dobrovoljcima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
256. 1993., oujak 18., Okuani Zahtjev Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK
i MUP-u RSK za upute kako se odnositi prema Daruvarskom sporazumu i njegovim
potpisnicima sa srpske strane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382
257. 1993., oujak 18., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
podinjenim jedinicama o vojnoj situaciji u zoni odgovornosti brigade, zarobljavanju
13 dobrovoljaca kod Turnja od strane pripadnika HV-a, te o problemima s dobrovoljcima
u jedinicama SVK i o smjenama u Vladi RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
258. 1993., oujak 19., Knin Pismo ministra obrane RSK, pukovnika Stojana panovia,
zapovjedniku 2. armije Vojske Jugoslavije, general-pukovniku Pavlu Strugaru, s molbom
da mu poalje 1000 granata za MB-105 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385
259. 1993., oujak 19., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komande 7. korpusa SVK
o ubacivanju hrvatske izviake grupe u zaseok Erakovii u selu Bratikovci te o
hrvatskim napadima na drnikom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
260. 1993., oujak 19., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o hrvatskom topniko-pjeadijskom napadu na Drni iz tri pravca i drugim hrvatskim
napadima u zoni odgovornosti korpusa, te o stanju u jedinicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
261. 1993., oujak 20., Knin Sigurnosno izvjee Komande 7. korpusa Organu
bezbednosti Glavnog taba SVK o ubojstvu obitelji Stipana epine u selu Donja
Jagodnja kod Benkovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
262. 1993., oujak 20., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK
o dolasku 35 dobrovoljaca u Knin, meu kojima je 15 Rusa, o nedisciplini i
problemima u jedinicama, te zapaanje da se u Kninu nalazi veliki broj uniformiranih
osoba koje nisu rasporeene u vojne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
263. 1993., oujak 20., Korenica Obavijest Komande 15. korpusa SVK podinjenim
jedinicama kako se ponaati da osnivanje 1. jbr Vojvoda Vuk bude to uspjenije . . . . . .391
264. 1993., oujak 21., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komande 7. korpusa SVK
podinjenim jedinicama o kaosu koji vlada u organima vlasti RSK i njegovom utjecaju
na jedinice i pripadnike SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392
265. 1993., oujak 22., Plaki Izvjee Komande 145. brigade TO RSK podinjenim
jedinicama o vanosti formiranja 1. jbr Vojvoda Vuk i potrebi svesrpskog jedinstva
kako bi stvorili zajedniku srpsku dravu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
266. 1993., oujak 22., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim
jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa te stanju i problemima
u jedinicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396
267. 1993., oujak 22., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK
o hrvatskom zauzimanju dijela Tulovih greda uz zahtjev da se svi pripadnici 4. lbr koji
su rasporeeni u 1. jbr SVK Vojvoda Vuk vrate u sastav brigade kako bi ih se moglo
poslati na Velebit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398
268. 1993., oujak 22., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr SVK tabu Civilne zatite
i SJB Obrovac da se organizirano isele svi Hrvati iz Obrovca u dubinu teritorija RSK . . . .399
XXIII

269. 1993., oujak 23., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti korpusa, zauzimanju Tulovih greda
i situaciji u jedinicama korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
270. 1993., oujak 23., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr SVK podinjenim
jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti brigade, pregrupiranju
i izvianju srpskih poloaja, ponovnom zauzimanju podruja kabrnje od strane
srpskih jedinica, te aktivnostima muslimanskih snaga u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . .401
271. 1993., oujak 23., Korenica Izvjee Zonskog taba TO Lika podinjenim
jedinicama u kojem se iznose planovi Glavnog taba SVK vezani uz formiranje,
ustroj i rjeavanje statusnih pitanja pripadnika 1. jbr Vojvoda Vuk . . . . . . . . . . . . . . . . .402
272. 1993., oujak 23., Slunj Izvjee Organa bezbednosti 13. pbr 21. korpusa
SVK s procjenom sigurnosne situacije u zoni odgovornosti brigade u kojoj su
navedeni sigurnosni uvjeti pod kojima je brigada izvravala zadatke od poetka rata,
procjena interesa, ciljeva i mogunosti HV-a u zoni odgovornosti brigade, te procjena
stanja, snage i mogunosti 13. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404
273. 1993., oujak 25., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim
jedinicama o hrvatskim napadima u zonama odgovornosti 7. i 15. korpusa . . . . . . . . . . . .410
274. 1993., oujak 25., Knin Odluka Komande 7. korpusa SVK za daljnje borbeno
djelovanje (Operacija broj 2) sa zadacima pojedinih jedinica korpusa i jedinica
15. korpusa SVK, uz isticanje potrebe njihovog zajednikog djelovanja . . . . . . . . . . . . . . .411
275. 1993., oujak 25., Zamolba Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije
da 40 vojnika izviako-diverzantske jedinice 18. korpusa SVK prihvati i obui u
Nastavnom centru u Panevu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414
276. 1993., oujak 25., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa
SVK i Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti OG-1
i meusobnom obraunu radikala-etnika u kojem je jedna osoba izgubila ivot . . . . . . . .415
277. 1993., oujak 25., Biljane Gornje Iz obavijest Komande 92. mtbr SVK
podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti brigade
pri emu je HV granatirao Obrovac, Benkovac, Kistanje i evrske, a jedinice
7. korpusa SVK Zadar, ibenik i Vodice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
278. 1993., oujak 26., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa Organu
bezbednosti Glavnog taba SVK o negativnim ocjenama i komentarima
meu stanovnitvom, obiteljima vojnika i vojnim osobama, da se iz sastava 40.
pbr 11. korpusa SVK uputi u Knin jedan bataljun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
279. 1993., oujak 26., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa Obavetajnobezbednosnom organu Glavnog taba SVK o saznanjima kako se u Iloku formira
neki interventni vod iz sastava ilokog bataljuna, koji planira izvriti napad na
Hrvate i Slovake u Iloku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
280. 1993., oujak 26., Okuani Sigurnosno izvjee Komande 18. korpusa
Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o saznanjima do kojih se
dolo prislukivanjem 41. kanala MUP-a RH te o negativnom utjecaju Veljka Dakule
i njegovih istomiljenika koji zagovaraju politiku pomirbe s hrvatskim vlastima . . . . . . . . .419

XXIV

281. 1993., oujak 27., Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK
o poinjenim kaznenim djelima pripadnika 4. lbr i disciplinskim mjerama koje su
poduzete protiv njih, o provali u skladite u Sjevernoj kasarni u Kninu, te broju
zarobljenih hrvatskih vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
282. 1993., oujak 27., Biljane Gornje Obavijest Komande 92. mtbr SVK
podinjenim jedinicama o hrvatskim napadima u zoni odgovornosti brigade,
unitavanju hrvatskog tenka u podruju Suhovara, o problemima oko osnivanja
1. jbr Vojvoda Vuk, te pregovorima Alije Izetbegovia i Radovana Karadia u
New Yorku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
283. 1993., oujak 28., Knin Odgovor Komande 7. korpusa SVK na postavljena
pitanja Komande 2. pbr o sudbini ruiastih zona, iseljavanju Hrvata iz Sonkovia
uz potpis, osnivanju vojnih sudova i postupcima prema onima koji izbjegavaju
mobilizaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
284. 1993., oujak 29., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa SVK Obavetajnobezbednosnom organu Glavnog taba SVK s kratkim sadrajem izvanredne sjednice
Skuptine RSK koja je odrana 27. oujka 1993. u Belom Manastiru . . . . . . . . . . . . . . . .424
285. 1993., oujak 30., Knin Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o hrvatskim napadima, pregrupiranju, utvrivanju poloaja i ubacivanju diverzantskih
grupa u zoni odgovornosti korpusa te stanju i gubicima u jedinicama korpusa i
problemima oko smjene vojnika iz drugih korpusa na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . .426
286. 1993., oujak 30., Knin Popis ciljeva u Zadru i ibeniku za djelovanje topnitva
7. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427
287. 1993., oujak 31., Knin Izvjee Glavnog taba SVK s podacima o hrvatskim
napadima, pregrupiranju, utvrivanju poloaja i ubacivanju diverzantskih grupa
u zoni odgovornosti 7. korpusa, o stanju, problemima i obuci u jedinicama SVK,
izvanrednim dogaajima u zonama odgovornosti 7. i 21. korpusa, te protestu majki
i ena vojnika u Likom Osiku zbog odlaska njihovih sinova i mueva u 1. jbr SVK
Vojvoda Vuk i njihovog upuivanja na sjevernodalmatinsko ratite . . . . . . . . . . . . . . . . .431
288. 1993., oujak 31., Biljane Gornje Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa
SVK i Glavnom tabu SVK o hrvatskim napadima u zoni OG-1, te stanju, problemima
i potpuno naruenom stanju borbene spremnosti uslijed nedolaska bataljuna s Banije na
smjenu u TG-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
289. [1993., oujak , Korenica] Izvjee Komande 15. korpusa SVK o realizaciji zadataka
oko formiranja 1. jbr Vojvoda Vuk i stanja na teritoriju i u jedinicama u zoni
odgovornosti korpusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
290. 1993., travanj 1., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o dolasku odreda dobrovoljaca s Kosova, koji je osnovan od lanova i simpatizera
Pokreta za jedinstvenu Srbiju i Jugoslaviju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
291. 1993., travanj 1., Knin Obavjetajni podaci Komande 7. korpusa SVK o raketiranju
Zadra pri emu je pogoen prostor oko stare autobusne postaje i bolnice . . . . . . . . . . . . .442
292. 1993., travanj 1., Drni Obavjetajno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
7. korpusa o maltretiranju, pljaki i iivljavanju nad hrvatskim stanovnitvom
na podruju Oklaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

XXV

293. 1993., travanj 2 ., Knin Pismo MUP-a, Glavnog taba SVK i MO RSK
Skuptini pobunjenih Srba u BiH u kojem im daju podrku u zajednikom stvaranju
sve srpske drave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444
294. 1993., travanj 2., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o meusobnom obraunu
dobrovoljaca Vojislava eelja u vojarni u Kninu, velikom otporu vojnika s
podruja Banovine da ih se uputi u jurinu brigadu, te o odbijanju dijela vojnika s
vukovarskog podruja da idu ratovati na kninsko podruje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445
295. 1993., travanj 3 ., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a
u kojem, zbog donoenja Rezolucije 815 Vijea sigurnosti UN-a, ne preporuaju kretanje
snaga UNPROFOR-a na podruju pod kontrolom pobunjenih Srba. . . . . . . . . . . . . . . . .447
296. 1993., travanj 3., Knin Protestno pismo Glavnog taba SVK generalu Arapu Robu,
zapovjedniku sektora Jug, u kojem se napada UNPROFOR zbog neuinkovitosti
i ignoriranja pobunjenih Srba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449
297. 1993., travanj 3., Knin Izvjee Glavnog taba SVK i MUP-a RSK zapovjednitvima
korpusa i sekretarima SUP-ova o brzojavu upuenom Zapovjednitvu UNPROFOR-a
u kojem je otro osuena Rezolucija 815 Vijea sigurnosti UN-a zbog prejudiciranja
politikog rjeenja na tetu RSK, uz isticanje nezadovoljstva srpskog naroda prema
pripadnicima UNPROFOR-a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
298. 1993., travanj 3., Knin Obavijest Komande 7. korpusa u kojoj se upozoravaju
podreene postrojbe da je zbog nepanje i neprimjerenog ponaanja poginuo gotovo
isti broj pripadnika vojske pobunjenih Srba kao i u borbenim djelovanjima. . . . . . . . . . . .452
299. 1993., travanj 4., Knin Obavijest Komande 7. korpusa podreenim postrojbama
o stanju na ratitu, sve eim pojavama samoranjavanja i meusobnog ranjavanja
pripadnika vojske pobunjenih Srba, te nezadovoljstvu dijela pobunjenih Srba zbog
prisustva vojnih osoba iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454
300. 1993., travanj 4., Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK Komandi 91.
PoB da pripreme sva raspoloiva borbena sredstva za djelovanje protiv hrvatskog
zrakoplovstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457
301. 1993., travanj 4., Biljane Gornje Izvjee Komande 92. mtbr o nedostatku
zapovjednika na razini voda i ete, o neaktivnosti i gubljenju autoriteta zapovjednika
te o oduzimanju inova sedmorici asnika vojske pobunjenih Srba zbog nedjela koja su
poinili u ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459
302. 1993., travanj 4., Obrovac Izvjee Komande 4. lbr o zauzimanju Tulovih greda
na Velebitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460
303. 1993., travanj 4., Biljane Gornje Analiza Komande OG-1 o poginulima i ranjenima
na podruju sjeverne Dalmacije od 22. 1. 1993. do 31. 3. 1993., te o potrebi pridavanja
vee pozornosti kod obuke vojnika, da ne bude nepotrebnih stradavanja uzrokovanih
nedisciplinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461
304. 1993., travanj 5., Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa o nesuglasnosti
pobunjenih Srba da UNPROFOR snimi objekte u Obrovcu granatirane od strane
hrvatskih snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .462
305. 1993., travanj 5., Knin Izvjee Glavnog taba SVK o formiranju stranakih vojski,
te krai, samoranjavanju i ubojstvima meu srpskim dobrovoljakim postrojbama . . . . . .463
XXVI

306. 1993., travanj 5. Izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o povlaenju snaga
pobunjenih Srba s Tulovih greda na Velebitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
307. 1993., travanj 5., Obrovac Zapovijed Komande 4. lbr da se uvrste poloaji na
Velebitu zbog vidljivih slabosti u obrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466
308. 1993., travanj 5., Biljane Gornje Obavijest Komande OG-1 Komandi 7. korpusa
SVK o stanju i problemima u TG-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467
309. 1993., travanj 5. Knin Obavijest 7. korpusa SVK podinjenim postrojbama o stanju
na ratitu i zauzimanju Tulovih greda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469
310. 1993., travanj 6. Knin Informacije Organa bezbednosti Glavnom tabu SVK
o nasilju specijalaca kapetana Dragana u kampu srpske vojske Alfa prema pripadnicima
1. jbr, te o samovolji, neredu, nedisciplini i neodgovornosti u kampu . . . . . . . . . . . . . . . .470
311. 1993., travanj 6., Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UNPROFOR-a
zbog razminiravanja starih minskih polja uz liniju razdvajanja u selima Bair, Korita,
Jagma i Brezovac Subocki od strane pripadnika jordanskog kontingenta UNPROFOR-a .472
312. 1993., travanj 6. Okuani Molba VP 9162 Okuani Zapovjednitvu
UNPROFOR-a sektor Zapad, da provjeri, potvrdi ili opovrgne njihove obavjetajne
informacije da e hrvatske snage napasti UNPA zonu Zapad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473
313. 1993., travanj 6. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa da se zbog neuinkovitog
formiranja 1. jbr podinjenim postrojbama objasni neophodnost formiranja takve
brigade s obzirom na sve bolju borbenu spremnost i organiziranost hrvatskih snaga. . . . . .475
314. 1993., travanj 6. Knin Obavijest Komande 7. korpusa podinjenim postrojbama
o stanju na ratitu i potrebi formiranja 1. jbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .477
315. 1993., travanj 6. Biljane Gornje Zapovijed Komande OG-1 o formiranju
specijalne ete za djelovanje na sjevernodalmatinskom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478
316. 1993., travanj 6. Drni Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr
Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o pljakanju Hrvata u selu Lukar od strane
srpske vojske uz prijetnju vatrenim i hladnim orujem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .479
317. 1993., travanj 7. Knin Izvjee Komande 7. korpusa SVK o velikom broju
poginulih i ranjenih pripadnika vojske pobunjenih Srba stradalih nepanjom izvan
borbenog djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
318. 1993., travanj 7. Knin Obavijest 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
o nezadovoljstvu u vojsci zbog kanjenja isplate plaa i formiranja jurine brigade, te
o zategnutim odnosima SVK s UNPROFOR-om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482
319. 1993., travanj 7. Jasenovac Izvjee Komande 93. pbr Komandi 18. Korpusa SVK
o unitavanju prometne infrastrukture i privatne imovine od strane UNPROFOR-a . . . .484
320. 1993., travanj 8. Drni Dopis Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr Organu
bezbednosti 7. korpusa SVK o zikom nasilju vojnih osoba nad hrvatskom obitelji
iz Suknovaca, te opasnosti da bude likvidirana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485
321. 1993., travanj 8. Knin Obavijest Komande 7. Korpusa SVK podreenim postrojbama
o ubojstvu dvojice i ranjavanju jednog pripadnika UNPROFOR-a na punktu UN-a
blizu sela Bojna, vjerojatno od ubaene diverzantske grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486

XXVII

322. 1993., travanj 8. Vrlika Izvjee 1. lbr Komandi 7. korpusa SVK o zikom
i psihikom maltretiranju, te pljakanju Hrvata iz sela Maovice od strane vojnih
osoba iz tikova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488
323. 1993., travanj 9. Knin Izvjee Glavnog taba SVK o nezadovoljavajuem sustavu
osiguranja baze Orkan u Kistanjama, te o poveanju zahtjeva Hrvata za iseljavanje
s okupiranog podruja Korduna i Baranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489
324. 1993., travanj 10. Knin Protest zapovjednika Glavnog taba SVK Mile
Novakovia zapovjedniku UNPROFOR-a generalu Wahlgrenu zbog kontroliranja
vozila na raskriju sela Smrti Medari od strane UNPROFOR-a, te blokiranja
privatne kue izmeu sela Japaga i eovicaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491
325. 1993., travanj 10. Knin Molba Komande 7. korpusa SVK komandama OG-1
i TG-4 da utvrde istinitost i razjasne okolnosti zato je satnija s Banovine napustila
sjevernodalmatinsko bojite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492
326. 1993., travanj 11. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o velikom broju stradanja vojnika u izvanrednim dogaajima, te o irenju dezinformacija
i panike od strane dezertera iz 1. jbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .493
327. 1993., travanj 12. Knin Obavijest Organa bezbednosti 7. Korpusa SVK Komandi
75. mtbr o maltretiranju i nanoenju tekih tjelesnih ozljeda dvjema staricama hrvatske
nacionalnosti u zaseoku arii, te o pljakanju i teroriziranju stanovnitva sela u okolici
Promine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495
328. 1993., travanj 12. Daruvar Dopis zapovjednika kanadskog bataljuna
UNPROFOR-a Jima Calvina komandantu 18. korpusa SVK Milanu eleketiu
o pljaki poinjenoj na cesti Dragovi Pakrac od strane naoruanih ljudi s podruja
koje nadziru pobunjeni Srbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496
329. 1993., travanj 14. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o postavljanju general-majora Mile Novakovia za zapovjednika SVK . . . . . . . . . . . . . . . .497
330. 1993., travanj 15. Donji Lapac Dopis SUP-a Korenica MUP-u RSK o paljenju
kua na podruju opine Donji Lapac, od kojih je jedna u vlasnitvu Milana ukia,
potpredsjednika Sabora RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498
331. 1993., travanj 15. Knin Izvjee Komande 1. jbr Glavnom tabu SVK o problemima
u ustrojavanju brigade zbog materijalnih nedostataka, loeg stanja morala, zloupotrebe
poloaja, prijetnji ocirima, dezerterstva, te stvaranja stranakih vojski . . . . . . . . . . . . . . .500
332. 1993., travanj 15. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o izvanrednim dogaajima koje su skrivili pripadnici korpusa, a zavrili
su ranjavanjem i smrtnim ishodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504
333. 1993., travanj 15. Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. Korpusa SVK
o napadu pjeakim orujem na kuu u kojoj je smjeten UNPROFOR koji titi
Hrvate u mjestu Rodaljice, te o nedostatku viih asnika u 2. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505
334. 1993., travanj 16. Drni Dopis Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti
Komande 7. koprusa SVK o pljakanju Hrvata iz Suknovaca od strane uniformiranih
osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507
335. 1993., travanj 17. Knin Obavijest Glavnog taba SVK Zapovjenitvi UNPROFOR-a
o stavu prema Rezoluciji 802 i 815 UN-a, te pokazateljima nastavka agresije hrvatskih
snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507
XXVIII

336. 1993., travanj 17. Drni Dopis Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti
7. korpusa SVK o maltretiranju i pljakanju Hrvata u mjestu Lukari od strane
uniformiranih i civilnih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510
337. 1993., travanj 17. Okuani Izvjee Organa bezbednosti 18. korpusa SVK o
sastanku pobunjenih Srba iz zapadne Slavonije i UNPROFOR-a na kojem se
raspravljalo o realizaciji Daruvarskog sporazuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511
338. 1993., travanj 18. Daruvar Protest UNPROFOR-a Komandi 18. Korpusa SVK
zbog pijanstva njegovih pripadnika i ometanja snaga UN-a u radu, te nedozvoljenom
dranja oruja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512
339. 1993., travanj 18. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o prevelikom broju stradanja vojnika u izvanrednim dogaajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
340. 1993., travanj 18. Okuani Dopis Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu
CANBAT-a zatitnih snaga UN-a u kojem se ale na postupanje snaga UN-a prema
civilima, te na nepotrebno oduzimanje oruja srpskom narodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515
341. 1993., travanj 18. Obrovac Izvjee naelnika 4. lbr Jovana Dopue Glavnom tabu
SVK i Komandi 7. korpusa o naputanju poloaja na Velebitu od strane kompletne
4. l, te dezerterstvu vojnika s prve linije bojita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518
342. 1993., travanj 19. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o poveanju sigurnosnih mjera zbog odravanja sjednice Skuptine
RSK u Okuanima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519
343. 1993., travanj 19. Drni Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti
7. korpusa SVK o pljakanju i zikom maltretiranju starijih osoba hrvatske
nacionalnosti u mjestu Lukari od strane vojnih osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
344. 1993., travanj 19. Vrlika Izvjee Komande 1. lbr Komandi 7. korpusa SVK
o problemima u brigadi zbog premjetanja ljudstva i tehnike s podruja Like, to
je negativno utjecalo na moral vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521
345. 1993., travanj 19. Knin Dopis Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK
o letcima protiv Slobodana Miloevia i voa pobunjenih Srba iz 1991. godine,
naenim na podruju itnia, Bioia i Oegovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522
346. 1993., travanj 20. Knin Izvjee Glavnog taba komandantu SVK o maltretiranju
hrvatskog stanovnitva na podruju H. Kostajnice, o pljakanju i maltretiranju troje
Hrvata na cesti Pakrac Poega, te o glasinama o nejedinstvu u politikom vrhu
pobunjenih Srba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523
347. 1993., travanj 20. Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa
o prisutnosti dezerterstva, vojnike nediscipline i alkoholiziranja u 75. mtbr, te
o izbjegavanju mobilizacije osoba mlaih godita na cijelom bojitu korpusa . . . . . . . . . . .525
348. 1993., travanj 20. Knin Izvjee Organa bezbednosti Komande 7. korpusa Organu
bezbednosti Glavnog taba SVK o naputanju poloaja kod Vrlike od strane ljudstva
iz 10. brigade, te o odlasku civilnih osoba iz sela Otii jer smatraju da ih je vojska izdala .526
349. 1993., travanj 20. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o nunosti slube za moral, da razjasni vojnicima zakljuke Skuptine
RSK odrane u Okuanima zbog este kritike i optubi upuenih politikoj vlasti. . . . . . .527

XXIX

350. 1993., travanj 21. Knin Dopis Glavnog taba SVK podreenim korpusima SVK
da se pripreme za obranu od agresije NATO-a, te da u sluaju napada djeluju po
postrojbama UNPROFOR-a ije su zemlje lanice NATO saveza i sudjeluju u napadu
na pobunjene Srbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528
351. 1993., travanj 21. Knin Obavijest Glavnog taba RSK podreenim postrojbama
o usvojenom prijedlogu na Skuptini RSK da se osnuje Zajednica Skuptina bosanskih
Srba i pobunjenih Srba iz Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530
352. 1993., travanj 21. Knin Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa
SVK o granatiranju ibenika, Zadra, Biograda i Vodica, te o kontroliranju uniformiranih
osoba u Kninu zbog zloupotrebe uniformi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531
353. 1993., travanj 21. Korenica Miljenje i stavovi Komande 15. korpusa Glavnom
tabu SVK o problemima u ustrojavanju 1. jbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .532
354. 1993., travanj 22. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o pozitivnom odjeku odluke Skuptine RSK da se osnuje Zajednica Skuptina RSK
i RS, te o odbijanju Rezolucije 815 Vijea sigurnosti UN-a prema kojoj je okupirani
teritorij integralni dio Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533
355. 1993., travanj 23. Knin Izvjee Organa bezbednosti Organu za moral Glavnog
taba SVK o velianju etnitva i traenju formiranja etnikih postrojbi od strane
popa Miloa iz Vrhovina za vrijeme priesti ispred pravoslavne crkve u selu kare,
za to je dobio podrku dijela vojnika 2. bataljuna 50. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535
356. 1993., travanj 23. Dopis Komande 1. jbr Glavnom tabu SVK u kojem se predlae
da se zbog slabe popunjenosti brigade i nepodravanja od strane G i Komande
7. korpusa jurina brigada raspusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536
357. 1993., travanj 24. Okuani Zapisnik sa sastanka zapovjednika 18. korpusa SVK
Milana eleketia i pripadnika kanadskog kontingenta UNPROFOR-a o problemima
koje imaju pobunjeni Srbi s pripadnicima UNPROFOR-a u zapadnoj Slavoniji . . . . . . . .538
358. 1993., travanj 25. Biljane Gornje Pozdravni govor komandanta OG-1 Dragana
Tanjge povodom posjete srpskog princa Tomislava Karaorevia benkovakom
podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540
359. 1993., travanj 26. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-1
da napade na naseljna mjesta izvode iskljuivo prema odluci zapovjednika ili
zamjenika zapovjednika Glavnog taba SVK jer NATO prijeti da e reagirati zbog
granatiranja ibenika, Zadra i Biograda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541
360. 1993., travanj 28. Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK da se zbog
sve uestalije pojave otuivanja vojne imovine organizira prikupljanje, uvanje i
daljnje koritenje iste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542
361. 1993., travanj 28. Drni Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti
Komande 7. korpusa SVK o uvjetima ivota Hrvata na podruju tikova i Maovica . . . . .544
362. 1993., travanj 29. Knin Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa
o ilegalnom iseljavanju 35 mjetana hrvatske nacionalnosti iz prominskih i oklajskih sela .544
363. 1993., travanj 29. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o podrci bosanskim Srbima u odbijanju Vance-Owenovog plana . . . . . . . . .546
364. 1993., travanj 30. Bruka Izvjee zapovjednika Nastavnog centra Alfa Komandi
7. korpusa SVK o nedostatku ljudstva, goriva, opreme i uniformi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .547
XXX

365. 1993., travanj, Okuani Izvjee naelnika taba 18. korpusa SVK Slobadana Peria
o problemima u sustavu obrane u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548
366. 1993., svibanj 1. Knin Dnevna obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju na ratitima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552
367. 1993., svibanj 1. Knin Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa
SVK o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu i namjerama Hrvatske vojske. . . . . . . . . . .553
368. 1993., svibanj 2. Knin Obavijest Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o samovoljnom naputanju benkovakog ratita od strane postrojbe s Korduna . . . . . . . . .554
369. 1993., svibanj 2. Drni Obavijest Organa bezbednosti 75. mtbr Komandi
7. korpusa SVK o maltretiranju i pljaki hrvatskog i srpskog stanovnitva od strane
pripadnika brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .555
370. 1993., svibanj 2. Okuani Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za podizanju
borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556
371. 1993., svibanj 3. Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim
postrojbama o stanju na ratitima i ratnim ciljevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560
372. 1993., svibanj 3. Knin Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa
SVK o znaajnijim dogaajima na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562
373. 1993., svibanj 4. Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim
postrojbama o stanju na ratitima u Hrvatskoj i razvoju vojno-politike situacije u
Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563
374. 1993., svibanj 5. Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim
postrojbama o dogaajima na ratitima u Hrvatskoj i problemima kojima je izloena
SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564
375. 1993., svibanj 5. Donji Lapac Slubena zabiljeka pripadnika 103. lbr SVK
o politiko-sigurnosnom stanju na podruju opina Donji Lapac i Srb . . . . . . . . . . . . . . .565
376. 1993., svibanj 5. Jasenovac Obavijest 98. pbr Komandi 18. korpusa SVK
o unitenim prometnicama od strane UNPROFOR-a na podruju odgovornosti
brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568
377. 1993., svibanj 7. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama za poduzimanje mjera obrane od napada iz zraka te izradu novih
planova popune i otpusta ljudstva iz postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569
378. 1993., svibanj 8. Knin Dnevna obavijest Glavnog taba SVK podinjenim
postrojbama o dogaajima na ratitima, stanju morala vojske, te promociji lista
Vojska Krajine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570
379. 1993., svibanj 8. Knin Obavijest deurnog operativnog Komandi 7. korpusa
SVK o sadraju sastanka delegacija RSK i UNPROFOR-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
380. 1993., svibanj 10. Petrinja Redovno izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu
SVK o stanju sigurnosti u podruju odgovornosti korpusa i ubojstvu osoba hrvatske
nacionalnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574
381. 1993., svibanj 10. Knin Operativno izvjee Glavnog taba Srpske vojske Krajine
o situaciji na ratitima i stanju sigurnosti na okupiranom teritoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . .575
XXXI

382. 1993., svibanj 11. Vrlika Dopis Komande 1. lpbr SVK podinjenim postrojbama
o prekidu opskrbe SVK materijalno-tehnikim sredstvima iz SR Jugoslavije i mjerama
koje se poduzimaju za otklanjanje nastale situacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576
383. 1993., svibanj 11. Graac Obavijest 9. mtbr SVK podinjenim postrojbama
o odbijanju Vance-Owenovog plana u Skuptini Republike Srpske i moguim
posljedicama te odluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578
384. 1993., svibanj 12. Drni Dopis 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK
o dolasku grupe dobrovoljaca iz Banja Luke na njihovo ratite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .579
385. 1993., svibanj 13. Obrovac Odluka Komande 4. lbr SVK za pregrupiranje snaga
i izvoenje borbenih djelovanja u podruju odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580
386. 1993., svibanj 13. Knin Obavijest Komande 9. mtbr SVK pripadnicima brigade
o sadraju sastanka delegacije RSK sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Rusije . . . . .581
387. 1993., svibanj 13. Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK nadreenom
zapovjednitvu o oekivanom napadu HV-a na RSK i planiranom napadu SVK
na podruju Biograda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584
388. 1993., svibanj 15. Knin Dopis Glavnog taba SVK komandama korpusa o
promociji prvog broja i slanju priloga za list Vojska Krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585
389. 1993., svibanj 17. Knin Redovno operativno izvjee Glavnog taba SVK o stanju
na ratitima i u postrojbama, te politiko-sigurnosnoj situaciji u RSK . . . . . . . . . . . . . . . .586
390. 1993., svibanj 17., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim
postrojbama o pripremi napada Hrvatske vojske na RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .589
391. 1993., svibanj 17. Okuani Zahtjev Komande 18. korpusa Zapovjednitvu
UN-a sektor Zapad, za bolji odnos prema zapovjedniku korpusa na njihovim
punktovima, da se premjesti punkt u Bukovanima, uklone bunkeri HV-a i osigura
izrada prosjeka u umi Pranik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590
392. 1993., svibanj 20. Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK
nadreenom zapovjednitvu o pokretima hrvatskih snaga i sigurnosnom stanju
na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591
393. 1993., svibanj 20. Cage Odluka zapovjednika ete vojne policije 18. korpusa
SVK o izricanju pritvora pripadniku korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .593
394. 1993., svibanj 21. Knin Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu
UNPROFOR-a zbog najavljenog pretresa stanovnitva zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . .594
395. 1993., svibanj 21. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podinjenim
postrojbama o sadraju pregovora s predstavnicima Hrvatske vojske i UNPROFOR-a . . .595
396. 1993., svibanj 21. Knin Izvjee 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o stanju
na prvoj liniji ratita i borbenoj spremnosti postrojbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597
397. 1993., svibanj 21. Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu
SVK o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599
398. 1993., svibanj 21. Okuani Protest Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu
UN-a sektor Zapad, zbog navodne pljake srpskih kua u selu Kusonje . . . . . . . . . . . . .600
399. 1993., svibanj 21. Daruvar Obavijest Zapovjednitva UN-a sektor Zapad
Komandi 18. korpusa SVK o postupku i oruanom osiguranju pretresa objekata
u Sektoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601
XXXII

400. 1993., svibanj 22. Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju na ratitu i stavovima RSK u pregovorima s Republikom
Hrvatskom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603
401. 1993., svibanj 22. Pakrac Izvjee Komande 51. pbr Komandi 18. korpusa SVK
o sadraju sastanka s predstavnicima UNPROFOR-a, te prijedlozi zahtjeva korpusa
prilikom sljedeeg sastanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604
402. 1993., svibanj 22. Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK podreenim
institucijama i postrojbama za razvojaenje dijela vojnih obveznika radi potreba
gospodarstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606
403. 1993., svibanj 23. Iz dnevnika Zelenbabe Sreka o rasformiranju 1. jbr Vojvoda Vuk .608
404. 1993., svibanj 24. Daruvar Dopis zapovjednika UN-a sektora Zapad tijelima vlasti
RSK u zapadnoj Slavoniji o stavovima UNPROFOR-a u odnosu na neka pitanja
postavljena na zajednikim sastancima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609
405. 1993., svibanj 24. Knin Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Upravi Ministarstva
odbrane Sjeverna Dalmacija da osigura prijevoz kandidata za vojne kole i akademije
u Beograd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611
406. 1993., svibanj 24. Knin Dopis Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK
o primijenjenoj taktici u operaciji Maslenica te namjerama i ciljevima Hrvatske
vojske u narednom razdoblju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .612
407. 1993., svibanj 25. Knin Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
za otklanjanje uoenih nepravilnosti prilikom koritenja vozila, te za smanjenje
potronje pogonskog goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .613
408. 1993., svibanj 25. Knin Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK nadreenom
zapovjednitvu o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .616
409. 1993., svibanj 25. Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama za pojaavanje protudiverzantskih mjera na ratitu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .618
410. 1993., svibanj 26. Brusnik Izvjee Komande 59. odreda Komandi 18. korpusa
SVK o sadraju sastanka s delegacijom UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .619
411. 1993., svibanj 26. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o stanju na ratitu i stavovima RSK u pregovorima s Republikom Hrvatskom . . . . . . . . . .620
412. 1993., svibanj 26. Knin Obavjetajno izvjee Organa bezbednosti Komandi
7. korpusa SVK o vojno-politikoj situaciji na hrvatskoj strani. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .622
413. 1993., svibanj 27. Knin Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
za osnivanje diverzantskih postrojbi i njihovu borbenu upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .624
414. 1993., svibanj 27. Knin Dnevna obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju na ratitima i reakcijama na pregovore s Republikom Hrvatskom . . .625
415. 1993., svibanj 27. Drni Obavijest Organa bezbednosti 75. mtbr Komandi
7. korpusa SVK o izvriteljima pljaki i maltretiranja stanovnika Siveria. . . . . . . . . . . . . .626
416. 1993., svibanj 28. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama
o sadraju sastanka predstavnika RSK sa zapovjednikom UNPROFOR-a i
supredsjedateljom Konferencije o bivoj Jugoslaviji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .626
XXXIII

417. 1993., svibanj 29. Kula Atlagi Redovno borbeno izvjee Komande II. KAG-7
Komandi OG-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631
418. 1993., svibanj 30. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama
o potrebi poznavanja mjesta na kojima su postavljena minska polja . . . . . . . . . . . . . . . . . .632
419. 1993., svibanj 30. Knin Obavijest Glavnog taba SVK podinjenim postrojbama
o odgaanju planiranih diverzantskih akcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .633
420. 1993., svibanj 30. Knin Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa SVK nadreenom
zapovjednitvu o rasporedu i namjerama HV-a na sjevernodalmatinskom ratitu . . . . . . . .634
421. 1993., svibanj 31. Knin estitka Glavnog taba SVK i MUP-a RSK generalu VRS
Slavku Lisici na promaknuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .635
422. 1993., lipanj 1., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o topnikom djelovanju Hrvatske vojske u zoni odgovornosti 7. i 15.
korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .636
423. 1993., lipanj 1., [Knin] Molba Dubravka Mlinara, dobrovoljca iz Srbije, za
odlazak iz RSK i negativan odgovor na istu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637
424. 1993., lipanj 1., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o napadu i gubicima Hrvatske vojske na sinjskom pravcu te djelovanju
Hrvatske vojske prema Velebitu i Obrovcu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .638
425. 1993., lipanj 3., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o borbenim djelovanjima u zoni odgovornosti 7. i 15. korpusa SVK te o problematici
plaa u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639
426. 1993., lipanj 3., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o zbivanjima na ratitu i tekom stanju u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640
427. 1993., lipanj 3., Biljane Gornje Zahtjev Komande 92. mtbr Komandi 7. korpusa
SVK, dravnom i vojnom vrhu RSK da prisustvuju skupu predstavnika naroda i vojske
opine Benkovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .641
428. 1993., lipanj 4., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK i predsjednika RSK Gorana
Hadia korpusima SVK za punu borbenu spremnost uoi oekivanog hrvatskog napada .644
429. 1993., lipanj 4., [Knin] Izvjee Organa bezbednosti 7. korpusa SVK o uzrocima
nezadovoljstva vojnika, posebno u 1. lbr (vrlikoj), o iseljavanju Hrvata s vrlikog
podruja te o problemima kontrole vojnih vozila od strane civilne policije. . . . . . . . . . . . .645
430. 1993., lipanj 5., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
o topnikom djelovanju Hrvatske vojske po ciljevima u zoni odgovornosti korpusa, o
aktivnostima Hrvatske vojske du crte razgranienja i o samoubojstvu vojnika Nikole
Radakovia nakon ulaska u minsko polje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646
431. 1993., lipanj 6., Korenica Izvjee Uprave Ministarstva obrane Lika Ministarstvu
odbrane RSK o stanju u zoni odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .648
432. 1993., lipanj 6., Knin Odgovor Glavnog taba SVK upuen Zapovjednitvu
UNPROFOR-a sektor Jug i Dravnom komitetu RSK za suradnju s
UNPROFOR-om kojim se opovrgava srpsko granatiranje njihova punkta u
s. Miranje Gornje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649

XXXIV

433. 1993., lipanj 6., Knin Pismo Glavnog taba SVK upueno Zapovjednitvu
UNPROFOR-a u Zagrebu i Dravnom komitetu RSK za suradnju s
UNPROFOR-om kojim se trai uklanjanje punktova i prepreka s prometnica . . . . . . . . .650
434. 1993., lipanj 6., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o djelovanju hrvatskih i muslimanskih snaga po poloajima SVK,
nestanku vojnika iz 18. korpusa na Psunju i hrvatskom napadu na eletovce . . . . . . . . . .651
435. 1993., lipanj 6., Okuani Protest zapovjednika 18. korpusa SVK Zapovjednitvu
UNPROFOR-a sektor Zapad zbog neuinkovitosti nepalskog bataljuna oko
pronalaenja graninog policajca Miodraga Prodanovia, ranjenog i otetog unutar
UNPA zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .653
436. 1993., lipanj 7., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK Komandi 18. korpusa
za podizanje borbene spremnosti i izuzimanje tekog naoruanja iz skladita
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655
437. 1993., lipanj 7., [Kosovo] Redovno borbeno izvjee Komande 7. map-a Komandi
7. korpusa SVK o razlozima odbijanja odlaska na zadatak jednog dijela ljudstva . . . . . . . .656
438. 1993., lipanj 8., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za provoenje ope
mobilizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .657
439. 1993., lipanj 8., Knin Obavijest Ministarstva odbrane RSK ostalim ministarstvima
o prilagodbi uvjetima rada u ratnom stanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .658
440. 1993., lipanj 8., Okuani Dopis zapovjednika 18. korpusa SVK Zapovjednitvu
UNPROFOR-a sektor Zapad u kojem trae od hrvatske strane da preuzme tijelo
poginulog policajca Miodraga Prodanovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660
441. 1993., lipanj 8., Okuani Obavijest Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu
UNPROFOR-a sektor Zapad o podizanju borbene spremnosti korpusa uz zahtjev
za otvaranje skladita oruja i tehnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661
442. 1993., lipanj 9., Knin Dopis Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane Srbije
o prihvaanju termina za najavljeni posjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .662
443. 1993., lipanj 9., Knin Odgovor zapovjednika UNPROFOR-a sektor Zapad
Komandi 18. korpusa SVK s prijedlozima za smanjenje napetosti oko izuzimanja
naoruanja iz skladita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .663
444. 1993., lipanj 9., Knin Obavijest 7. korpusa SVK podreenim postrojbama
o odluci kojom Vrhovni savet odbrane RSK zabranjuje naputanje dravnog teritorija. . . .665
445. 1993., lipanj 9., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o borbama na podruju Vrlike i stradavanju vojnika od mina. . . . . . . . . . . . .666
446. 1993., lipanj 9., [Knin] Dnevno izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa
SVK o borbama za Veliki Vrh, posjetu Milana Babia 1. lbr i privoenju mobiliziranih
vojnih obveznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667
447. 1993., lipanj 10., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o provoenju mjera uoi oekivanog hrvatskog napada . . . . . . . . . . . . . . . . .668
448. 1993., lipanj 10., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK o zabrani
naputanja teritorija vojno sposobnim osobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .669

XXXV

449. 1993., lipanj 11., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za ustrojavanje
odjeljenja vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .670
450. 1993., lipanj 11., Knin Odluka Vrhovnog saveta odbrane RSK o zabrani rada
ugostiteljskim objektima koji prodaju alkohol, te o uvoenju policijskog sata . . . . . . . . . .671
451. 1993., lipanj 11., Beograd Dopis Saveznog ministarstva odbrane Jugoslavije
Glavnom tabu RSK o pravima na naknade aktivnih asnika na dunostima u RSK . . . . .672
452. 1993., lipanj [oko 11.]., [Knin] Protest Zapovjednitva UNPROFOR-a sektor
Jug Glavnom tabu SVK zbog ponaanja srpskih vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .674
453. 1993., lipanj 12., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK o zabrani pristupa
kampovima UNPROFOR-a i kanjavanju pripadnika SVK zbog uestalih upada
i pljake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675
454. 1993., lipanj 12., Knin Dopis Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane
RS kojim se potvruje slanje kouljica za mine te trai isporuka streljiva . . . . . . . . . . . . . .676
455. 1993., lipanj 12., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o stanju na ratitu i predstojeem referendumu o ujedinjenju s Republikom Srpskom . . .677
456. 1993., lipanj 12., Okuani Odgovor Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu
UNPROFOR-a sektor Zapad u svezi oduzimanja nelegalnog naoruanja pripadnicima
Korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .678
457. 1993., lipanj 13., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
za borbenu spremnost zbog topnikog djelovanja Hrvatske vojske na pravcu Novigrad
Biograd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680
458. 1993., lipanj 14., Daruvar Odgovor Zapovjednitva UNPROFOR-a sektor
Zapad Komandi 18. korpusa SVK na upuene zahtjeve od 12. lipnja . . . . . . . . . . . . . . . .681
459. 1993., lipanj 15., Okuani Dopis Uprave Zapadna Slavonija Ministarstva odbrane
RSK kojim trai oitovanje Vlade RSK zbog izjave ministra vanjskih poslova
o premjetanju posmrtnih ostataka iz nekadanjeg logora u Jasenovcu . . . . . . . . . . . . . . . .682
460. 1993., lipanj 16., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK o stanju borbene
spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683
461. 1993., lipanj 18., Drni Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
7. korpusa SVK o pljakanju i ubojstvu Hrvata u okolici Drnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .689
462. 1993., lipanj 20., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK predsjedniku Republike
Srbije o realizaciji zahtjeva za upuivanjem asnika i doasnika te materijalno
tehnikih sredstava iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .691
463. 1993., lipanj 21., Vukovar Sigurnosno izvjee 11. korpusa SVK Organu bezbednosti
Glavnog taba SVK o osnivanju ogranka Srpske narodne obnove u Negoslavcima, te
nezadovoljstvu dijela Srba zbog brojnosti Hrvata u Vukovaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692
464. 1993., lipanj 21., [Drni] Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
7. korpusa SVK s izjavom svjedokinje o maltretiranju i ubojstvu Hrvata u selu Ljuboti . .693
465. 1993., lipanj 22., [Knin] Operativno izvjee deurnog Glavnom tabu SVK
o stanju u zoni odgovornosti korpusa, osobito o stanju sigurnosti, prijetnjama
Hrvatima u Belom Manastiru, te o osnivanju paravojnih formacija u Kostajnici . . . . . . . .694
XXXVI

466. 1993., lipanj 23., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije
o prihvatu pridolih te novom potraivanju asnika i doasnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .696
467. 1993., lipanj 23., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o stanju na sjevernodalmatinskom ratitu, te o problemima s moralom i samovoljom
vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .698
468. 1993., lipanj 24., [Drni] Sigurnosno izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti
7. korpusa SVK o obavljenom informativnom razgovoru s Hrvatom iz s. Lukar
o ubojstvu njegove susjede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699
469. 1993., lipanj 25., [Knin] Zapovijed Komandanta SVK za ustrojavanje 107.
nastavnog centra za izviako-diverzantsku obuku u selu Bruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700
470. 1993., lipanj 25., [Knin] Redovno izvjee Glavnog taba SVK podreenim
postrojbama o aktivnostima na ratitu, izvanrednim dogaajima, samovolji dobrovoljaca
u 7. korpusu i maltretiranju preostalih Hrvata na Kordunu, te o krijumarenju prema
Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .701
471. 1993., lipanj 25., [Knin] Odgovor Glavnog taba SVK Zapovjednitvu
UNPROFOR-a o razlozima odbijanja predaje oruja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .704
472. 1993., lipanj 25., [Knin] Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK
o dobrovoljcima iz 75. mtbr koji pljakaju i maltretiraju preostale Hrvate, te o posjetu
organizacije Lijenici bez granica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .705
473. 1993., lipanj 25., Vukovar Dnevno izvjee Organa bezbednosti 11. korpusa
Glavnom tabu SVK o odluci Hrvatskog sabora o produljenju mandata UNPROFOR-a,
o imenovanju ravnatelja kole u Vukovaru i dolasku u jedinicu vojnika ija obitelj ivi na
hrvatskoj strani, te nezadovoljstvu koje su ti dogaaji izazvali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .706
474. 1993., lipanj 26., Obrovac Obavijest Komande 4. lbr 7. korpusa SVK svim
jedinicama o uspjenoj akciji diverzantske skupine brigade na Maloj Bobiji . . . . . . . . . . .707
475. 1993., lipanj 26., [Knin] Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK
o uspjenoj diverzantskoj akciji na Maloj Bobiji, ubojstvima i pljaki Hrvata oko Oklaja,
krai vozila UNPROFOR-a te privoenju vojnih obveznika iz s. Plavno . . . . . . . . . . . . . .708
476. 1993., lipanj 26., [Okuani] Dopis Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK
o izvrenju zapovijedi o podizanju borbene spremnosti i o moguem sukobu s
UNPROFOR-om zbog odbijanja da vrate oruje u skladita pod njihovom kontrolom . .709
477. 1993., lipanj 29., [Knin] Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o topnikim napadima Hrvatske vojske u zoni odgovornosti korpusa i
o uspjenom napadu na hrvatske vojnike u zoni odgovornosti 15. korpusa SVK . . . . . . . .710
478. 1993., lipanj 29., Knin Odluka Glavnog taba SVK o nagradi vojnicima za uspjeno
svladavanje hrvatske diverzantske grupe na podruju Like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .711
479. 1993., lipanj 30., Knin Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o topnikim napadima Hrvatske vojske, sukobu sa skupinom hrvatskih
vojnika kod s. Zalunica, njihovom zarobljavanju i saznanjima o prisilnoj mobilizaciji
u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712
Kazalo imena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XXXVII

PREDGOVOR

okumenti vojne provenijencije Republike Srpske Krajine (sijeanj-lipanj 1993.) sedma


su knjiga u seriji koju je pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat
1990.-1995. Dokumenti, od 2007. poeo objavljivati Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni
dokumenti iz arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine (RSK) koji se uvaju u Centru
i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronolokim slijedom
s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaaju razdoblje od 8. sijenja do 30. lipnja
1993. godine. Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala
u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvrene su nune transkripcije radi
njihove bolje itljivosti. Vei zahvati u tekstu naznaeni su stavljanjem teksta u uglatu
zagradu, a u biljekama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oteeni
i na dijelove koji su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u biljekama su
navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o
drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti dogaaj. Dakako, dokumenti
pokazuju stajalita njihovih stvaratelja, odnosno autora, i zahtijevaju posebnu kritiku
ralambu koja bi ukazala na neobjektivno i netono navedene podatke u njima, kao to su,
primjerice, preuveliani podaci o broju ili gubicima hrvatskih vojnika na nekim podrujima,
optuba da su hrvatski diverzanti htjeli sruiti branu HE Perua usprkos tome to je
poznato da su je upravo srpske snage minirale i aktivirale eksploziv, o dogaajima iz II.
svjetskog rata, koji su 1990/1991. velikosrpskim ideolozima posluili za homogenizaciju
Srba s ciljem njihove pobune protiv hrvatske vlasti, itd.
Zatitne snage UN-a (UNPROFOR) rasporeene u Hrvatskoj tijekom 1992. uspjele su
osigurati relativno mirnije razdoblje, ali nisu ispunile veinu preuzetih obveza: nisu zatitile
preostalo nesrpsko stanovnitvo u UNPA zonama, nisu omoguile cestovnu komunikaciju
preko okupiranog teritorija Republike Hrvatske i povratak prognanika u svoje domove, a
dokumenti pokazuju da nisu uspjeno provele ni razoruanje pobunjenih Srba, jer su oni
sastave svojih jedinica, primjerice u 18. korpusu, mogli naoruati orujem iz tajnih skladita
i do 70%, bez izuzimanja naoruanja iz skladita pod kontrolom UN (document br. 164).
Uostalom, zapovjednik 18. korpusa SVK, pukovnik Milan eleketi, je zapovjednitvu
Kanadskog bataljuna zatitnih snaga UN-a u zapadnoj Slavoniji poruio: Srbima neete
uspeti oduzeti lino oruje u meri u kojoj su oni u stanju da ga ponovo pribave (dokument
br. 340).
Zatitne snage UN-a nisu rijeile ni pitanje ruiastih zona, kako su nazvani dijelovi
okupiranog teritorija RH koji su prema Vanceovom planu trebali odmah i bezuvjetno biti
vraeni u ustavnopravni poredak RH, emu su se usprotivili pobunjeni Srbi i doveli u pitanje
provedbu toga mirovnog plana. Hrvatska je, dodue, zbog pristanka da ti okupirani dijelovi
kao posebne zone nakratko pripadnu UNPA sektorima Zapad, Sjever i Jug, dobila priznanje
1

za kooperativnost i zahvalnost predstavnika UN-a zbog spremnosti na kompromis radi


postizanja mirnog rjeenja krize, ak i uz kratkorono pristajanje na nepovoljnije rjeenje,
ali je usprkos obeanju i obvezi meunarodnih snaga da se taj problem rijei u najkraem
roku, kraj godine doekala prometno i gospodarski izolirana. Primjerice, cjelokupni cestovni
promet izmeu Dalmacije i ostalog slobodnog dijela hrvatske drave ovisio je o vremenskim
prilikama uvjetovanoj trajektnoj vezi kopno otok Pag i raketama JNA oteenom
Pakom mostu. Budui da se takvo stanje vie nije moglo trpjeti (i srpski izvori problem
odsjeenosti Dalmacije istiu kao prednost za RSK u ratu protiv Hrvatske - dokument
br. 128), a zbog neuinkovitosti meunarodnih snaga, hrvatske vojno-redarstvene snage
su 22. sijenja 1993. pokrenule oslobodilaku operaciju Gusar (poznatija pod imenom
Maslenica) s ciljem oslobaanja zadarskog zalea i izgradnje pontonskog mosta na mjestu
sruenoga Maslenikog mosta, kako bi se omoguila normalnija cestovna veza izmeu
sjevera i juga Hrvatske. Odmah potom, 28. sijenja 1993., Hrvatska vojska oslobodila
je Hidrocentralu Perua u okolici Sinja, ime su stvoreni uvjeti za normalizaciju opskrbe
Dalmacije elektrinom energijom.
Dakako, na spomenute oslobodilake operacije i akcije hrvatskih snaga reagirale su
oruane snage RSK, potpomognute jedinicama i dobrovoljcima iz Srbije, Crne Gore,
Kosova, Bosne i Hercegovine, pa ak i iz Rusije (spominju se etnike jedinice, pripadnici
srpske Radikalne stranke, eeljevci, jovievci, specijalna postrojba Vukova s Vujaka,
Arkanovi tigrovi, lanovi Pokreta za jedinstvenu Srbiju i Jugoslaviju, vea grupa Kozaka
i druge skupine). Stoga dokumenti u ovoj knjizi najveim dijelom govore o borbama u
zadarskom zaleu (zapovijedi za napad, izvjea o borbama, rezultatima napadnih akcija
i gubicima) i potezima vlasti RSK poduzetim u cilju vraanja izgubljenog teritorija. O
estini spomenutih borbi svjedoi podatak da su od 22. sijenja do 2. veljae 1993. srpske
postrojbe imale 82 poginula i 267 ranjenih boraca, a da su u sljedea dva mjeseca (do kraja
oujka) gubici narasli na 119 poginulih i 644 ranjena (od kojih su 22 umrla u bolnici)
borca iz redova SV RSK (dokument br. 303). U spomenutom razdoblju samo je na
teritoriju opine Benkovac poginulo 60 boraca i 3 civila (dokument br. 303), a do poetka
lipnja taj je broj narastao na oko 80 poginulih i isto toliko nestalih (dokument br. 427).
Suoeno s tekom situacijom na bojitu, vodstvo RSK u Hrvatskoj opet je zatrailo
pomo Srbije i Vojske Jugoslavije, iji je Generaltab bio zabrinut zbog nekontroliranog
i neracionalnog troenja svih vrsta rezervi za ivot i voenje oruane borbe koje je biva
JNA u znaajnim koliinama i za dui period ostavila pobunjenim Srbima u Hrvatskoj
i Bosni i Hercegovini (u RSK i RS) prilikom naputanja tih prostora (dokument br. 135).
Opskrba SVK znatno se pogorala u svibnju 1993., nakon to je UNPROFOR pojaao
kontrolu prelaza iz Jugoslavije na rijeci Drini, to je pogodovalo razvoju verca i kriminala.
Nedostajali su rezervni dijelovi za motorna vozila, odore, izme, cigarete, sredstva za higijenu
i drugo, a razmjere nestaice goriva najbolje pokazuje razmiljanje pojedinih zapovjednika
SVK o potrebi mobilizacije konja i zaprenih kola (dokument br. 383). Dokumenti
pokazuju postojanje nesuglasica u vojnim snagama RSK, ponajvie izmeu pridolih
dobrovoljaca i domicilnih postrojbi, koje su dovodile do oruanih incidenata. Primjetno
je nezadovoljstvo aktivnim vojnim licima iz bive JNA. Ono se oituje i u propovijedi
nekog popa Miloa iz Vrhovina o potrebi formiranja jedinice na tradicijama etnikog
vojvode iz Drugog svjetskog rata Momila ujia i davanja nove zakletve prave etnike
na urevdan, gde bi prisustvovao i Nikanor (Bogunovi, vladika gornjokarlovaki, op.
u.), jer je dolo vreme da se konano rasisti sa crvenima (dokument br. 355).
2

Dokumenti svjedoe da su u planovima djelovanja topnitva SVK bili predvieni civilni


ciljevi (vrlo frekventno mjesto u ibeniku, dokument br. 286) i da su gradovi gaani
(dokumenti br. 201, 291, 352), iako postoji upozorenje potinjenim komandantima da
nemaju odobrenje za gaanje gradova te da je svako iskakanje kao rezultat samovolje
tetno (dokument br. 123), odnosno da se napadi na naseljena mjesta izvode iskljuivo
prema odluci zapovjednika ili zamjenika zapovjednika Glavnog taba SVK jer NATO prijeti
da e reagirati zbog granatiranja ibenika, Zadra i Biograda (dokument br. 359).
Vei broj dokumenata objavljenih u ovoj knjizi, u kojima se spominju ubojstva ili
maltretiranje, pljaka i teror srpskih ekstremista i radikala nad osobama nesrpske narodnosti
(uglavnom Hrvata), ali i Srba, svjedoi o tekim uvjetima ivota i bezakonju na okupiranom
teritoriju RH, zbog ega je dio Hrvata zatraio prelazak na slobodne dijelove hrvatske
drave, a elja za odlaskom iz RSK bila je primjetna i kod dijela Srba (dokument br.
164). U tim dokumentima je i podatak da je tijekom 1992. samo na podruju istone
Slavonije ubijeno oko 150 osoba nesrpske nacionalnosti, a u opisu pojedinih sluajeva
likvidacije katkad su navedeni njihovi poinitelji ili osobe osumnjiene za ta zlodjela.
Dokumenti pokazuju da snage UN-a nisu mogle zatititi nesrpsko stanovnitvo u UNPA
podrujima te da su uz njihovu pratnju (radi sigurnosti) stanovnici odlazili iz svojih domova
u izbjeglitvo, odnosno u progonstvo; samo u veljai 1993. je oko 350 Hrvata u kamionima
UNPROFOR-a napustilo svoje domove na podruju kninske i drnike krajine (dokument
br. 151). Jednako tako, dokumenti u ovoj knjizi svjedoe o masovnom ruenju i paljenju
kua hrvatskih, ali i srpskih vlasnika (dokument br. 236). Tako je u Dnopolju u opini
Lapac zapaljena i kua potpredsjednika Sabora RH Milana ukia (dokument br. 330),
koji se zalagao za mirno rjeenje srpskog pitanja i suivot Hrvata i Srba. Dodue, podnesene
krivine prijave i odreene stegovne mjere pokazuju namjeru vlasti da se poinitelji zloina
katkad i kazne (dokumenti br. 142, 246, itd.), no neshvatljivo je da su ubojice civila (koji su
pronaeni zaklani) mogle biti kanjene samo otputanjem iz jedinice (dokument br. 90).
O uvjetima u kojima su ivjeli Hrvati na okupiranom podruju govore podaci o mobilizaciji
Hrvata i njihovom koritenju kao radne snage (dokument br. 68). U tom smislu znakovito
je sigurnosno izvjee 11. korpusa SVK da Srbi na vukovarskom podruju, posebice Srbi iz
vukovarskog naselja Petrova gora isticani kao prvoborci u Vukovaru, prigovaraju zbog
velikog procenta Hrvata u Vukovaru, koji navodno ne bivaju angaovani u mobilizacijskim
pozivima, te zbog njihove brojnosti u kombinatu Borovo (dokument br. 463).
Odnos srpskih vlasti prema snagama UN-a prilagoavao se situaciji na terenu; od preporuka
svojim jedinicama da se suzdre od provociranja i neprijateljstava prema UNPROFOR-u,
jer je to od vitalnog interesa za srpsku stvar i zbog straha od intervencije NATO saveza,
do spremnosti da u sluaju napada NATO snaga napadnu jedinice UNPROFOR-a lanice
NATO koje uestvuju u vojnoj intervenciji s ciljem: naneti maksimalne gubitke i oduzeti
borbenu tehniku (dokument br. 350). Vodstvo SVK uvjeravalo je svoje podinjene da je
mandat snaga UNPROFOR-a zatita teritorija RSK (dokument 61) i srpskog naroda u
RSK do politikog reenja sukoba, da je kljuna i nezamenjiva politika u ovom momentu
dugo zadravanje UNPROFOR-a na prostoru RSK s namjerom da ih se uspije pomeriti na
granice RSK (dokument br. 190), odnosno da je cilj srpske strane u buduim pregovorima
da linija razgranienja bude ona linija koja je postignuta Sarajevskim sporazumom od
3. januara 1992. godine i da se ta linija zatiti i obezbeuje od strane UNPROFOR-a
(dokument br. 400).
3

Ipak, poetkom 1993. dio Srba u zapadnoj Slavoniji shvatio je bezizlaznost poloaja
Krajine, pa je nakon kontakta koje je forsirala vlada Hrvatske s predstavnicima
hrvatske vlasti 18. veljae 1993. u Daruvaru potpisao Daruvarski sporazum o postupnoj
normalizaciji meusobnih odnosa (dokument br. 180). Jedan od potpisnika sporazuma koji
su na terenu zagovarali politiku pomirenja sa rukovodstvom RH i povratak pod hrvatsku
vlast bio je Veljko Dakula (dokument br. 280). No, vlasti u Kninu sprijeile su daljnje
razgovore o tome. Naalost, meu vodeim politiarima i vojnim zapovjednicima u RSK
prevladavalo je miljenje da srpski narod u Krajini nema perspektive za svoj opstanak ni
u kakvoj varijanti hrvatske drave (dokument br. 66), odnosno da je svaka druga opcija
ili alternativa koja zagovara suivot, specijalni status ili autonomiju u ustakoj Hrvatskoj
(srpskom, op. u.) narodu neprijateljska, neprihvatljiva i zlonamerna (dokument br. 164). U
skladu s takvim miljenjem je zabrinutost srpskog vodstva zbog propagandnog angairanja
UNPROFOR-a u zagovaranju suivota s Hrvatima (dokument br. 158), kao i odbijanje
Skuptine RSK da prihvati Rezoluciju Vijea sigurnosti UN-a 815, jer se u njoj o RSK
govori kao o integralnom delu Hrvatske (dokument br. 354).
U brojnim izvjeima govori se o moralu u postrojbama SVK i nainu kako ga poboljati.
Poseban problem predstavljala je nespremnost dijela krajinika na sudjelovanje u napadnim
akcijama izvan svoga mesta. Tomu u prilog govori komian podatak da su mjetani sela u
skradinskom zaleu u strahu da se ne otvori novi front na tom delu, no uoi predvienog
napada na s. Biine (dre ustae) napili pridolu srpsku dobrovoljaku jedinicu i razvukli je
po kuama u nameri da ne idu u napad (dokument br. 98). Svjestan problema, Glavni tab
SVK je u cilju stvaranja jedinstvene operativne rezerve ofanzivnog karaktera i kao preteu
profesionalne SVK pokuao hitno formirati 1. jurinu brigadu Vojske RSK (dokumenti
br. 184, 216, 240), ali zbog otpora njenom popunjavanju od spomenute namjere u prvoj
polovici 1993. morao je odustati (dokument br. 356). Dakako, ostali su prijedlozi o
formiranju profesionalne vojske (dokument br. 460), kao i glavni cilj srpske politike, koji
se mogao ostvariti samo vojnim putem: ujedinjenje sa Republikom Srpskom, a zatim i sa
Srbijom, odnosno Saveznom Republikom Jugoslavijom (dokument br. 371).
Urednik knjige: Mate Rupi

KRATICE

A armija
a/a ad acta
ABHO atomsko bioloko hemijska odbrana
AG artiljerijska grupa
AIG artiljerijsko izvidnika grupa
API automatski pitolj
ARJ PVO
art. artiljerijski
ATC automatska telefonska centrala
AVL aktivna vojna lica
b bataljun
b/d borbeno djelovanje
b/g (BG) borbena gotovost
b/k borbeni komplet
b/m baterija minobacaa
b/r borbeni raspored
b/v borbeno vozilo
b/z borbeni zadatak
bat. bataljun
BG (bg) borbena grupa
BiH Bosna i Hercegovina
BOB borbeno obezbjeenje
BOs borbeno osiguranje
BOV borbeno oklopno vozilo
br. broj
br. ev. broj evidencije
BRAG (BrAG) brigadna artiljerijska grupa
brig brigada
BST (Bst) bestrzajni top
BVP borbeno vozilo pjeatva
BzI bataljun za intervenciju
bZIS baterija Zisova (topova)
Cal kalibar
CANBAT Canadian battalion (kanadski
bataljun)
CDSB centar slube dravne bezbjednosti

CIVPOL Civilna policija UNPROFOR-a


CK Crveni kri
CL civilna lica
CV centar veze
CV crta vojita
CV VJ Centar vojnih kola Vojske
Jugoslavije
CZ civilna zatita
CZ Crvena zastava
eta
. eta
l. lan
m eta milicije
MB eta minobacaa
PTD eta protudiverzantskog djelovanja
TO eta tehnikog odjeljenja
TSN eta saniteta
v eta veze
VP eta vojne policije
DEM njemaka marka
div diverzantski
dob. dobrovoljci
DT deurni tim
DT diverzantsko-teroristika
DT dravna tajna
DTG diverzantsko-teroristika grupa
dv diverzantski vod
DVD dobrovoljno vatrogasno drutvo
EI elektronsko izvianje
EZ Europska zajednica
Fsl nancijska sluba
g/s glavne snage
gen. general
GONG grupa orua za neposredno gaanje
gr. granini
G glavni tab
5

G SV Glavni tab Srpske vojske


G SV RSK Glavni tab Srpske vojske
Republike Srpske Krajine
G SVK Glavni tab Srpske vojske Krajine
G VJ Generaltab Vojske Jugoslavije
H haubica
had haubiki divizion
HDZ Hrvatska demokratska zajednica
HE hidroelektrana
HMDCDR Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata
HOS Hrvatske oruane snage
hPOGd helikopterska protuoklopna grupa
KPOOD
HSLS Hrvatska socijalno-liberalna stranka
HTV hrvatska televizija
HV Hrvatska vojska
IC infracrvenio
I (i.) izviaka eta
IDE izviako diverzantska (grupa)
IDG izviako diverzantska grupa
IG izviaka grupa
IKM izdvojeno komandno mjesto
Int. (int.) interno
inv intendantski vod
in. ininjerijski
in ininjerijska eta
inp inenjerijski puk
IR informativni razgovor
IR istrane radnje
jb jurini bataljun
jbr jurina brigada
JePOe jedinica protuoklopne eskadrile
JK jedinini karton
JNA Jugoslavenska narodna armija
JORBAT jordanski bataljun
JT javni tuitelj
K (k) korpus
K.(k, k.) kota
k. krivina
KAG (kag) korpusna artiljerijska grupa
kap. kapetan
kap. I. kl. (kIk.) kapetan I. klase
kbr kordunaka brigada
K (k) komanda ete /komandant ete
6

KD kazneno djelo
k-da komanda
k-dant komandant
K-dir komandir
kenbat kenijski bataljun
kg kilogram
KG korpusna grupa
KGVBR korpusna grupa viecjevnih bacaa
raketa
KIk kapetan prve klase
KK krajiki korpus
KK RS krajiki korpus Republike Srpske
kl. klasa
Km (km) kilometar
KM komandno mjesto
KO kontra-obavjetajni
KOG kontra obavjetajna grupa
kom. komad
kom. komandant, komandir
KoV kopnena vojska
KP kaznena prijava
KPOOd korpusna protuvazduna obrana
KA Komandno tabna akademija
K-t komandant
kut. kutija
KV korpusni vod
kv komandir voda
KW kilovat
KZ kriptozatita
KZS kontrolna zatitna sluba
lab PVO laka artiljerijska baterija
protivvazdune odbrane
lard laki artiljerijski raketni divizijun
lard PVO laki artiljerijsko-raketni divizijun
protivvazdune odbrane
larp laki artiljerijski raketni puk
larp PVO laki artiljerijski raketni puk
protivvazdune obrane
lba lovaka bombarderska avijacija
lbd lovako bombarderski diviziun
lbr laka brigada
LD lini dohodak
lit. litra
lpbr laka pjeadijska brigada
M.P. mjesto peata

m/s materijalna sredstva


m/v motorna vozila
mabr mjeovita artiljerijska brigada
mad mjeoviti artiljerijski divizijun
maj. major
map mjeoviti artiljerijski puk
mb mehanizirani bataljun
MB (mb) minobaca
MB minobacaka baterija
MC medicinski centar
MEP minsko eksplozivne prolaze
MES minsko eksplozivna sredstva
MF mirnodopska formacija
MFO materijalno nancijski organ
MK CK Meunarodni komitet Crvenog kria
MKK mala komandno-tabna kola
mm miligram
Mm (mm) milimetar
MO ministarstvo obrane
MOF mlai ocir
mpoad mjeoviti protuoklopni artiljerijski
divizijun
mpoap mjeoviti protuoklopni artiljerijski
puk
mr. magistar
MS materijalna sredstva
MT mitraljez
mtb motorizirani bataljun
mtbr motorizirana brigada
MTS materijalno tehnika sredstva
MUP ministarstvo unutarnjih poslova
MZ mjesna zajednica
n/m na moru
NATO North Atlantic Treaty Organization
(Organizacija Sjeverno-atlantskog saveza)
NB naelnik bezbjednosti
NC nastavni centar
NDH Nezavisna Drava Hrvatska
NEPBAT Nepal battalion (Nepalski bataljun)
nepr. neprijateljski
NG VJ naelnik GeneraltabaVojske
Jugoslavije
NH nuklearno hemijska
NIK- Naftna industrija Krajine
NKM naredno komandno mjesto

NO RSK Narodna obrana Republike Srpske


Krajine
NSbSl naelnik saobraajne slube
N naelnik taba
NVLK nia vojno lijenika komisija
NVO naoruanje i vojna oprema
o. g. ove godine
O. V. optinsko vee
OB organ bezbednosti
ObC obavjetajni centar
OBO obavetajno bezbednosni organ
OC obavjetajni centar
OC operativni centar
Od TO odred Teritorijalne obrane
OE operativna evidencija
OF ocira
OG (og) operativna grupa
OJT okruno javno tuilatvo
okb oklopni bataljun
OM odjeljenje milicije
OMG oklopno mehanizirana grupa
OMJ oklopno mehanizirana jedinica
OMO odjeljenje ministarstva obrane
ONG orue za neposredno gaanje
ONP operativno nastavni poslovi
Opbr operativni broj
OR oekujui rajon
org. jed. organizacijska jedinica
ORG. MOB. (org.mob.) organizacijsko
mobilizacijski
OS oruane snage
OSUP opinski sekretarijat unutranjih
poslova
O osnovna kola
OT oklopni transporter
OUN Organizacija ujedinjenih naroda
OV opinsko vijee
OZ operativna zona
p.puk. potpukovnik
p.pukovnik potpukovnik
p/k prednji kraj
p/n pjeaki napad
p/n protunapad
p/p polazni poloaj
p/r punjenje rezervoara
7

p/s pomone snage


PA protuavionski
PAA protuavionska artiljerija
PAM protuavionski mitraljez
PAP poluautomatska puka
PAT protuavionski tenk
pb pjeaki bataljun
PBR (pbr) pjeaka brigada
P pjeaka eta
pe. pjeadija
PGZ Pokretna grupa za zapreivanje
PJM posebna jedinica milicije
pk pomonik komandanta
PKM pomonik komandanta
PkMV pomonik komandanta za moralno
vaspitanje
PkPo pomonik komandanta za pozadinu
pl planine
PM pukomitraljez
PMEZ Promatraka misija Europske
zajednice
PN pjeako naoruanje
PN pomonik naelnika taba
Poab protuoklopna artiljerijska baterija
POac protuoklopna avijacija
PoB pozadinska baza
POB protuoklopna borba
PODOF. podocira
POg protuoklopna grupa
POH-e protuoklopni helikopter
POLO protuoklopno lansirno orue
POM protuoklopne mine
PoOb pozadinsko obezbjeenje
POOd protuoklopni odred
POP protuoklopni poloaj
por. porunik
por. porunik
POT protuoklopni top
Pov (pov) povjerljivo
Pov. povjerljivo
pozv pozadinski vod
PP punkt
PP personalni poslovi
pp potpukovnik
PP protupjeadijske
8

PPA psiholoko-propagandna aktivnost


PPCLI Princess Patricias Canadian Light
Infantry (Kanadsko lako pjeatvo princeze
Patricije)
Ppk potpukovnik
PPM protupjeaka mina
ppor. potporunik
ppuk. potpukovnik
PS pravila slube
PT protutenkovske
PTD protudiverzantsko djelovanje
PTK pruni telekomunikacijski (kabel)
ptm protutenkovska mina
PTT pota, telefon, telegraf
PU plan uporabe
puk. pukovnik
PVB protuvazduna borba
PVO protuvazduna obrana
PVZ protuvazduna zatita
PZT privremeno zauzeti teritorij
r. rajon
r. rijeka
r. roen
RB (rb) runa bomba
RF ratna formacija
RH Republika Hrvatska
RIK rukovoenje i komandovanje
RJ ratna jedinica
RKG raketna grupa
RM ratna mornarica
RMS ratna materijalna sredstva
RO radna organizacija
RO raketno odjeljenje
ROB runa obrambena bomba
RPG radio prisluna grupa
RR ratni raspored
RS Republika Srpska
RSK Republika Srpska Krajina
R Republiki tab
R CZ Republiki tab Civilne zatite
RU radio ureaj
RUP radio ureaj poljski
RV ratno vazduhoplovstvo
RV i PVO ratno vazduhoplovstvo i
protuvazduna obrana

RVI ratni vojni invalid


RVS rezervni vojni starjeina
s. selo
SAD Sjedinjene Amerike Drave
SB Savjet bezbednosti (Vijee sigurnosti)
SB UN Savjet bezbednosti Ujedinjenih
naroda
SCZ sluba civilne zatite
SD sjevernodalmatinski
Sd/o sljedovanje obroka
SDB sluba dravne bezbednosti
SDO sljedovanje obroka
SDV sjevernodalmatinsko vojite
sev.dalm. sjevernodalmatinski
SFRJ Socijalistika Federativna Republika
Jugoslavija
SJB stanica javne bezbednosti
SK Srpska Krajina
sl. slino
SM stanica milicije
Sn St sanitetska stanica
SnK sanitetski komplet
SNO sekretarijat za narodnu obranu
SNO Srpska narodna obnova
SnSl sanitetska sluba
snv sanitetski vod
SO skuptina opine
SO SBZS Srpska oblast Slavonija, Baranja i
Zapadni Srijem
Sp. strogo povjerljivo
SPC Srpska pravoslavna crkva
SRJ Savezna Republika Jugoslavija
SRK Srpska Republika Krajina
SRS Srpska radikalna stranka
SRT sredstva ratne tehnike
SSl sanitetska sluba
st. vod. I. kl. stariji vodnik I. klase
st.vod. stariji vodnik
str. strogo
str. pov. strogo povjerljivo
SUP sekretarijat unutranjih poslova
SV Srpska vojska
SV RSK Srpska vojska Republike Srpske
Krajine
sv. sveti

SVK Srpska vojska Krajine


svlr samohodni viecjevni lanser raketa
SVRL samohodni viecjevni baca raketa
SZ samozatita
I ibenik
T top
t. toka
tab topniko artiljerijska baterija
TAG taktika grupa
TAM Tvornica automobila Maribor
t tenkovska eta
TG taktika grupa
thad topniko haubiki artiljerijski divizion
TMS tehniko materijalna sredstva
TO talas obavetenja
TO teritorijalna obrana
TP Trgovako poduzee
tre transportna eskadrila
trhre transportno helikopterska eskadrila
TC tehniko-kolski centar
tt trigonometrijska toka
TV televizija
tv tenkovski vod
UB- uprava bezbjednosti
UKT ultra kratki talas
ul. ulica
UN Ujedinjeni narodi
UNCIVPOL United Nations Civilian Police
(civilna policija Ujedninjenih naroda)
UNHCR United Nations High
Commissioner for Refugees (agencija
Ujedinjenih naroda za pomo izbjeglicama)
UNPA United Nations Protected Area
(Zatiena podruja Ujedinjenih naroda)
UNPROFOR United Nations Protection
Force (Zatitne snage Ujedinjenih naroda)
UP unutarnji poslovi
v.r. vlastoruno
v/o vojna osoba
v/o vojni obveznik
VA vojna akademija
VaP vazduni prostor
vazd.br. vazduna brigada
Vbr vazduhoplovna brigada
9

VBR viecijevni baca raketa


VES vojno evidencijska specijalnost
vH vod haubica
VJ Vojska Jugoslavije
vl. vlasnik
VLK vojno-lekarska komisija
VMA vojno medicinska akademija
VMB vod minobacaa
vMB vod minobacaa
vod. vodnik
vod. I. kl. vodnik I. klase
VOJ vojno obavjetavanje i javljanje
voj. vojni
voj. vojnik
VOSt vizualna osmatraka stanica
VP vatreni poloaj
VP vojna policija

10

VP vojna pota
VPo vatreni poloaj
VRS Vojska Republike Srpske
VS vojno-struna
VSS visoka struna sprema
z. zaseok
z/o zona odgovornosti
zam. zamjenik
zas. zastupa
ZNG Zbor narodne garde
ZO zona odgovornosti
Z zonski tab
Z TO zonski tab teritorijalne obrane
/s eljeznika stanica
elj.- eljeznika
FT rtve faistikog terora
TP eljezniko-transportno poduzee

1
1993., sijeanj 8.
[Gavrinica]
Procjena Komande 51. pbr VRSK o nainu organizacije unutranje slube u zoni
odgovornosti brigade
KOMANDA
51. PEADIJSKE BRIGADE
Str. pov. br. 6-2
08.01.1993. god.
Nain organizacije unutranje
Slube 51. pbr1 Pakrac, procena.
1. Na teritoriji zone odgovornosti 51. pbr Pakrac formira se brigada B formacije, sa jednim
bataljonom kao jezgrom za razvoj i pozadinom.
Komanda je smetena u ulici D. M. Zuce br. 23 Pakrac (Gavrinica) gde su radne prostorije
od k-de 51. pbr.
Komanda bataljona je smetena u s. Japaga, u privatnoj kui br. _____. Objekat gde boravi
komanda brigade je porodina kua sa sklonitem, koja obezbeuje dobre uslove za rad
taba i organizaciju RiK2 i osiguranja ljudstva.
Zbog relativno male dubine zone odgovornosti brigade, zahteva b/g3, smetaja v/o4 cele
Optine u 11 MZ5, uvesti deurstvo u brigadi, bataljonu i etama u trajanju od 24 asa.
Na listu deurnih u komandi brigade stavljaju se AVL6 i RVS7 komande brigade.
Na listu deurstva u bataljonu stavljaju se stareine k-de i k-diri eta.
Na listu deurstva u eti stavljaju se stareine k-de ete i vodova.
Vezu sa OC8 Korpusa odravati preko telefona iz svoje prostorije.
Vezu sa potinjenim odravati telefonom i kuririma.
Smena e se vriti svakog dana u 09,00 asova.
2. Brigada u mirnodopskim uslovima raspolae sa 5 AVL, te u ovim okolnostima na listu
deurnih i pomonika stavljati RVS iz komande.
3. U spisku obezbeenja brigade (zgrade k-de, karaula i skladita), dogovoriti sa SM9
patroliranje putem u toku noi.

Pjeaka brigada.
Rukovoenje i komandiranje.
3
Borbene gotovosti.
4
Vojnih obveznika.
5
Mjesne zajednice.
6
Aktivna vojna lica.
7
Rezervne vojne stareine..
8
Operativni centar.
9
Stanica milicije.
2

11

4. Za potrebe slube deurstva koristiti postojei sistem ine i RV10.


5. Za obavljanje slubenih poslova koristiti postojea vozila iz komande brigada, po
odobrenju komandanta ili N11.
6. Ulazak i izlazak lica u komandu brigade regulisati prijavnom slubom.
7. U saradnji sa snagama UN12 osigurati skladite RR13 u Kamenolom eovica.
8. Sa OMO14 Pakrac razraditi pozivarski sistem i upoznati kurire sa pravcima angaovanja.
SH/RK
KOMANDANT
potpukovnik
Stevo Harambai, [v.r.]
M.P.15
Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 22., kut. 30.

2
1993., sijeanj 11.
[Drni]
Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 75. mtbr 7. korpusu SVK o demoliranju
centra Drnia od strane pripadnika vojske i PJM zbog nezadovoljstva odnosom
civilnih vlasti prema njima
OBO 75. mtbr16
Str. pov. br. 88-1
11. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO

Stanje u Drniu,
demoliranje grada.
OBO 7. KORPUSA

10

Radio veze.
Naelnik taba.
12
Ujedinjenih naroda, misli se na UNPROFOR.
13
Ratna rezerva.
14
Odjeljenje Ministarstva obrane.
15
Okrugli peat: Komanda 51. pb.
16
Motorizirana brigada.
11

12

Dana 06/07. 01. 1993. godine grupa pripadnika PJM17 i SJB18, kao i civila nou je sa
orujem demolirala Drni kojom prilikom su pucali skoro u svaku svjetiljku uline rasvjete,
novootvorenu radnju i na druga mjesta van kontrole.
Naime, veina njih je bila u pijanom stanju na koji nain su direktno ugroavali ivote
ljudi.
Nakon preciznijih ispitivanja ovih dana ustanovili smo da su u tome uestvovala i 2
pripadnika granine milicije u itniu i to: Generalovi i Skoi.
Dana 08. 01. 1993. godine u Drniu na sastanku povodom ovog dogaaja bili su pored
predsjednika SO Drni i naelnika SJB Drni i sekretar SUP-a Knin Priji19. Dogovoreno je
da iz SJB svi se otpuste iz slube koji su uestvovali u ovom dogaaju uz podnoenje KP20, a
da se uz nae prisustvo odobri obavljanje IR21 sa Skoiem i Generaloviem.
Ubudue e biti pootrena kontrola noenja oruja po Drniu i unoenje oruja u Drni.
Dana 09. 01. 1993. godine lino sam bio u itniu i kroz razgovor s ljudima vidljiva je
njihova velika ogorenost i nezadovoljstvo odnosom optinske vlasti prema njima u smislu da
kao selo nisu nita dobili (prevoz, zapoljavanje, stanovi, otvaranje ugostiteljskih radnji i sl.)
to je po meni osnovni uzrok odnosa prema Drniu. Ovo nee olako proi i zakazali su kao
MZ itni razgovor sa Subota Veljkom, predsjednikom SO Drni za 14. 01. 1993. godine.
Uz nae prisustvo sasluana su 2 graniara od strane milicije i bit e od njih uzete izjave.
U Drniu je i u subotu 09. 01. vladao nered i mnogo pucanja jer je bilo vjenanje i svadba
to ini ljude sve nebezbjednijim da ive na tom prostoru.
[.,v.r.] 22
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

3
1993., sijeanj 11.
Knin
Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
paljenju kua Hrvata u selu Marijani jer vojnicima nije na vrijeme stigla smjena, te
o nezadovoljstvu stanovnitva s. Krike sigurnosnim stanjem zbog dolaska hrvatskih
snaga blie selu

17

Posebna jedinica milicije.


Stanica javne bezbjednosti.
19
Ilija.
20
Krivina prijava.
21
Istranih radnji.
22
Potpis neitak.
18

13

KOMANDA 7. KORPUSA
OBAV. BEZBEDONOSNI ORGAN
Str. pov. broj: 12-1
Dana 11. januara 1993. god.

STROGO POV.
br. ev.________

Dnevni izvjetaj,
d o s t a v lj a,
Obav. bezb. organ G SVK
1. Paljenje hrvatskih kua:
Dana 09. januara 1993. godine oko 16.00 asova u s. Marijani (iri rajon Otavica drniki
pravac) vojnici koji su pridodati 2. gr. bataljonu iz specijalnog bataljona revoltirani to
im smjena nije dola na vreme iz Knina, zapalili su 6-7 hrvatskih kua i pojata. Prema
dosadanjim saznanjima kue su zapalili vojnici Komazec Marko i Treskavica Ljubia.
K-dant brigade preduzeo je mjere protiv navedenih vojnika.
Navedenog dana ustae su pojaale vatreno dejstvo po rejonu Kriaka, a na HTV osudili su
etniko paljenje kua i zatraili smjenu kenijskog bataljona koji titi to podruje.
2. Uestalo provociranje ustaa u rejonu Krike:
Zadnjih nekoliko dana uestala su ustaka provociranja po rejonu s. Krike, otvarajui vatru
i sputajui se u manjim grupama blie selu. Sve je vei pritisak mjetana i graniara da se
neto ozbiljnije preduzme, u protivnom prete da e se kolektivno svi iseliti iz sela. U vezi
sa navedenim u vie navrata intervenisali smo kod UNPROFOR-a da preduzmu mjere
upozorenja kod ustaa.
3. Beader Boko, postavljanje za k-danta TO Drni:
Iz vie naih izvora sa drnikog pravca doli smo do saznanja da je predsjednik SO Drni
Subota Veljko za komandanta TO Drni postavio Beader Boka, koji je opet na osnovu
toga formirao jedinicu od 20-ak ljudi. S istom jedinicom obezbeivao je pononu boinu
liturgiju u Drniu. U vezi sa navedenim puno ljudi izraava nezadovoljstvo formiranjem
ove jedinice i najavljuju da e se istom obraunati orujem.
4. U prilogu dostavljamo izvjetaje RPG Paene.23
po NAELNIK-a
major
Zeli Marko
[24, v.r.]
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

23
24

Radio prisluna grupa, prilog nije pronaen uz izvornik.


Potpis neitak.

14

4
1993., sijeanj 12.
Knin
Prijedlog MUP-a RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za unaprjeenje ministra
obrane RSK Stojana panovia u in general-majora
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
Pov. br. 08/1-39-1
Od 12. 01. 1993. godine
KNIN
Predlog za unapreenje,
d o s t a v lj a.
G VOJSKE JUGOSLAVIJE
Personalna uprava
U prilogu akta dostavljamo vam predlog za unapreenje u in general-majora za peadijskog
pukovnika PANOVI STOJANA.
Molimo vas da na predlog prihvatite i pripremite predlog Ukaza predsednika SRJ.
Prilog:
Predlog za unapreenje
Upitnik25
Obrazloenje
MINISTAR
Milan Marti, [v.r.]
M.P.26
Obrazloenje za unapreenje
u in general-majora
puk. PANOVI STOJANA.
Pukovnik PANOVI Milana STOJAN je po svojoj elji upuen na severno dalmatinsko i
liko ratite u sastav 9. korpusa.
U vremenu od 06.10.1991. godine do 26.03.1992. godine nalazio se na dunosti
Komandanta 1. mbr. 9. korpusa. S brigadom je oslobodio veu teritoriju na podruju Like
i spreio genocid srpskog naroda.
Posebno se istakao u pripremi i organizaciji izvoenja borbenih dejstava, kao i u izvrenju
mobilizacije jedinice.
25
26

Prireivai su izostavili prijedlog i upitnik.


Okrugli peat: MUP RSK, Knin.

15

U vremenu od 26.03.1992. godine od kada je konstituisana Vlada RSK Krajine, izabran je


na funkciju ministra odbrane, na kojoj se i sada nalazi.
U izuzetno sloenim uslovima i sa malim brojem pomonika, uspeo je da konstituie
Ministarstvo odbrane, utvrdi doktrinu i koncepciju odbrane RSK, razradi neophodne
Zakone i obezbedi funkcionisanje odbrane.
Pokazao je veliku politiku zrelost i diplomatinost u pokretanju i reavanju statusnih
pitanja konstituisanja RSK kao i u kontaktima s predstavnicima UN i UPRF.27
Na sednici Vlade RSK u prvoj polovini 1992. godine pokrenut je predlog da se pukovnik
PANOVI STOJAN, za dati doprinos u jaanju odbrane RSK, predloi za unapreenje u
in general-majora.
Zavrio je Visoku politiku kolu JNA, Fakultet politikih nauka i pred magistratom je iz
oblasti meunarodnih odnosa na ovom fakultetu.
Bio je polaznik kole narodne odbrane 1991/1992. koju e nastaviti 1993. godine.
MINISTAR
Milan Marti, [v.r.]
M.P.28
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 20., kut. 1.

5
1993., sijeanj 13.
Knin
Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Vojsci Jugoslavije za uplatom poreza i doprinosa
za aktivna i civilna lica iz Vojske Jugoslavije na slubi u RSK
Republika Srpska Krajina
Ministarstvo odbrane
Broj 02-6/93
Knin 13. 01. 1993.
Raunski centar Vojske Jugoslavije
Beograd
ZAHTEV
radi obrauna i uplate poreza i doprinosa za AVL
i CJ u VJ na sl. u Republici Srpskoj Krajini

27
28

Misli se na UNPROFOR..
Okrugli peat: MUP RSK, Knin.

16

Molimo Vas da u to kraem roku izvrite obraun poreza i doprinosa i plata AVL i CL u
VJ na slubi u RSK.
Poznato Vam je da do danas nisu obraunavati doprinosi iz plata ovih ljudi. Kako do
30.01.1993. treba prijaviti porez i kako su se poeli javljati problemi sa zdravstvenim
ustanovama prilikom leenja molimo jo jednom da ovaj posao zavrite to pre.
S potovanjem!
M I N I ST A R
P u k o v n i k
za Stojan panovi,
[ ., v.r.] 29
M.P.30
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HIC, A-141-101.

6
1993., sijeanj 15.
[Beograd]
Obavijest Generaltaba Vojske Jugoslavije MUP-u RSK da kapetan I. klase Sreten
Uzelac po mjestu formacije u Vojsci Jugoslavije i dalje ostaje na slubi u Vojsci RSK
GENERALTAB VOJSKE JUGOSLAVIJE
SEKTOR ZA ORGANIZACIJU, POPUNU
I INFORMISANJE
PERSONALNA UPRAVA
Pov.
br. 33-5
od 15. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
KNIN
Veza: Va pov. br. 08/4-6-140-42/1 od 04.12.1992. godine
Obavetavamo vas da je art. kapetan I klase UZELAC Uroa SRETENU regulisano stanje
u slubi po MF u Vojsci SRJ, postavljenjem po posebnoj formaciji u 22. me. puku, KOG
Beograd, 1. Armije, garnizon Beograd.

29
30

Potpis neitak.
Okrugli peat: MO RSK, Knin.

17

Imenovani i dalje ostaje na privremenom radu u vojsci Republike Srpske Krajine, pa je


komandant te vojske nadlean da ga rasporeuje na dunost u MUP RSK.
Istovremeno vas obavetavamo da za imenovanog nije napisana redovna slubena ocena za
period 22.03.1987 22.03.1991. godine, pa vas molimo da se ista napie.
SM/MM
PO OVLAENJU NAELNIKA
p u k o v n i k
Duan Zori, [v.r.]
M.P.31
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 229.

7
1993., sijeanj 18.
Petrinja
Izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK o zauzimanju Stanice javne bezbednosti
Glina od strane uniformiranih osoba pod zapovjednitvom Sinie Martia ilta i
njihovom zahtjevu za smjenom komande 24. pbr
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 39. KORPUSA
str. pov. br. 7-1/10
18. 01. 1993. godine
Petrinja
S V RSK Knin
/obav.-bezbednosnom organu/
Po naim saznanjima u jutarnjim asovima dolo je do blokade SJB u Glini od strane za sada
neidenticirane grupe uniformisanih lica. Sadanja saznanja ukazuju da je nosioc akcije
Marti Sinia ilt, a vieni su i pripadnici PJM.
Neformalna grupa je preuzela rukovoenje poslovima javne bezbednosti.
U jutarnjim satima bilo je pojaano kretanje pripadnika PJM u uniformi po gradu. Razlog
za to je to se danas vri smjena graniara na poloajima. U cilju izvrenja tog zadatka
kretanje vozila PJM kroz grad je bilo pojaano.
Do sada su nam nepoznati politiki, vojni i drugi zahtevi grupe odnosno voe zavere.

31

Okrugli peat: SSNO, Personalna uprava.

18

Od 24. PBR Glina zaverenika grupa trai da na ishranu stavimo njihovih 35 ljudi. Ukoliko
budu inzistirali to emo prihvatiti kako nam ne bi ometali ishranu naih graniara. Naa
kuhinja se nalazi u blizini SJB Glina.
Svjesni smo negativnog politikog odeka da mi hranimo navedenu grupu.
Meu zahtjevima upuenim brigadi trai se i smjena komandanta 24. PBR Marka Vrcelja.
Preduzeli smo mjere obezbeenja komande 24. PBR.
Naim operativnim mjerama nastojat emo to pre identicirati lica, ciljeve i prave namjere
incidenta.
U Glini u 12,00 asova poinje zasjedanje skuptine opine, a najavljuje se i miting
graana.
Potpukovnik
Mirko Marti
M.P.32
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HIC, A-301-010.

8
1993., sijeanj 18.
Petrinja
Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o voama pua u Glini protiv
zapovjednitva 24. pbr, te kronologiji dogaanja
Republika Srpska Krajina
Komanda 39. korpusa
Str. pov. br. 7-1/11
18. 01. 1993. godine
Petrinja

STROGO POV.
br. ev. _______

G V RSK Knin
/obav.-bezbedonosnom organu/
Predmet: Informacija
1. Akcija poela 17.01.93. oko 20.00 asova u Stanici milicije Maja na zahtev porunika
Luka Duana, biveg stareine ove stanice.
2. Traio dobrovoljce za preuzimanje kontrole SJB-Glina i hapenja pripadnika civilne milicije.
3. Podrka odbijena poto im nije objanjen razlog i cilj.
4. Nakon izvesnog vremena pojavio se kapetan Davidovi Duan Peci i Matinovi Mirko,
te naredili da se bez njih ne kree nigde.
32

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1151, predan 18. 1. 1993. u 14,45; obraen u 14,55.

19

5. Luka Duan i Rakas Miroslav sa prikupljenim snagama od 30-ak naoruanih ljudi


preuzima kontrolu u SJB-Glina 18.01. u 7.00.
6. Oko 09,30 asova Luka se pojavio u komandi 24. pbr i razgovarao sa naelnikom taba
kapetanom tekoviem33. Razgovor nepoznat.
7. Zahtevi su dalje usmereni za smenom komandanta 24. pbr pukovnikom Markom
Vrceljem. Novi komandant bi trebao biti Peci i to odmah.
8. Opcija od ocijalne vlasti RSK, zna se koga, Mile Paspalj.
9. Organizator i realizator projekta navedeni Luka pripada frakciji gospodina Babia34.
10. U 12.00 asova treba se odrati javni miting ispred spomen-doma na koga su pozvani i
pripadnici PJM. Isto navodno zabranjuju predsednik35 skuptine RSK.
11. U sluaju potrebe grupa ilt ima zadatak da sprei ulazak specijalne jedinice garnizona
Petrinja u Glinu.
12. Grupa ilt blokirala kamp specijalne policije Pogledi, zadatak razoruati ih.
13. U stanici javne bezbednosti posle preuzimanja kontrole od novih snaga ostao da radi
samo Sladovi Milan kome je i osiguran nesmetan ulaz u radne prostorije.
14. Potrebno odmah sistemom provere doi do baznih podataka o Luka Duanu i Rakas
Miroslavu kao bivim radnicima Republikog SUP-a u bivoj Republici Hrvatskoj. Postoje
indicije da su na specijalnom zadatku.
15. U gradu vlada konfuzija, napetost i preti neeljeni sukob.
Obavetajno-bezbedonosni organ
Potpukovnik
Mirko Marti
M.P.36
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

9
1993., sijeanj 19.
Knin
Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o rezultatima
mobilizacije, paljenju kua izbjeglih Hrvata u selu Marijani kod Drnia, trajku
glau zarobljenih pripadnika Armije BiH u zatvoru u tikovu, aktivnostima vojnih
promatraa UN-a, te stanju u graninom vodu Kanjani

33

Vujadin.
Milan, bivi predsjednik Vlade RSK.
35
Milan Paspalj.
36
Prijemni peat centra veze: tajni naziv KORA, br. brzojava 1151, hitnost R, primljeno 18. 1. 1993. u
14,45; obraeno 18. 1. 1993. u 14,55.
34

20

KOMANDA 7. KORPUSA
OBAV. BEZB. ORGAN
Str. pov. broj: 21-6
19. januar 1993. god.

STROGO POV.
br. ev.________

Dnevni izvetaj,
d o s t a v lj a,
Obav. bezb. organ G SVK RSK
1. Sprovoenje mobilizacije:
U jedinice na podruju optina Benkovac i Obrovac kao i podruja Kistanja odaziv vojnih
obaveznika gotovo stopostotni. U mjestu Knin i okolini odaziv je jako slab. Podaci u 10.00
asova govore da je od pozvatih 900 obaveznika odazvalo se ukupno 50 ili oko 5 posto.
Prema saznanjima u toku jueranjeg dana podeljeno je svega 85 poziva od ega je 35 lica
odbilo primiti poziv. U vezi sa navedenom situacijom angaujemo se na sagledavanju uzroka
ovako velikom broju neodazivanja pozvatih boraca.
2. Paljenje hrvatskih kua u rejonu Marijana (drniki pravac):
Dana 18. januara 1993. godine u s. Marijani, grupa vojnika koja se nalazila na ispomoi
kod 2. gr. bataljona u reonu Bilaeva glavica zapalila je jednu kuu, jednu pojatu i jedan
sjenik. Prema do sada utvrenim saznanjima kue je zapalio []blar37 Sandro a kao razlog
to navedenoj grupi nije na vreme stigla smena odnosno to im je produena smena za
24 asa. Protiv grupe vojnika i izvrioca ovog dela bit e pokrenuti disciplinski i krivini
postupak.
3. trajk glau muslimana u tikovu (zarobljenici):
Ve due vreme u tikovu nalazi se grupa od 9 muslimana zarobljenika i iste obezbeuje
granini vod tikovo. Dana 16. januara ova grupa pristupila je jednodnevnom trajku glau,
a kao razlog su naveli da ele da ih se razmeni i da idu svojim kuama. Nakon obavljenog
razgovora sa zarobljenicima od strane Toki Mirsada isti su prekinuli trajk glau uz obeanje
da e preko vie komande preduzeti mere da se isti razmene. Inae odnos graniara prema
zarobljenicima je veoma korektan.
4. Aktivnost vojnih promatraa:
Dana 18. januara na k-dno mesto 2. gr. bataljona u Tepljuh dola su dvojica predstavnika
vojnih posmatraa UN i to major Naglik i major Bahamam sa prevodiocem po imenu
Ivan unjara, Hrvat iz Sinja. Na komandno mesto su doli iz pravca Sinja preko Mua i
Mirlovia Polja. Pored razgovora o naruavanju primirja od strane ustaa uloen im je otar
protest zbog dovoenja prevodioca sa sobom to su obeali da ubudue nee initi. Inae
ovo je po drugi put da major Naglik dolazi sa prevodiocem koji je Hrvat. Nadalje nije im
dozvoljeno da obiu traene poloaje nakon ega su se vratili i po njihovoj izjavi otili su na
neku sahranu u mjesto Kljake.
5. Stanje u graninom vodu Kanjani, zapaanja:
Od momenta formiranja ovog graninog voda milicije Kanjani bilo je problema oko
k-dira voda. Naime, koga god da se postavi metani su bili nezadovoljni. Ovaj granini
37

Neitko u izvorniku.

21

vod trenutno broji samo 12 ljudi to je nedovoljno za obezbeenje granice na tom sektoru.
Trenutno je postavljen za k-dira Raketi Gojko kojem su dati zadaci na saniranju ovakvog
stanja.
6. U prilogu vam dostavljamo izvetaj RPG Paene.
NAELNIK:
major
Zeli Marko, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18, inv. br. 1932.

10
1993., sijeanj 20.
Vukovar
Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o aktivnim vojnim osobama
iz Jugoslavije koje su se javile na slubu u korpus od 21. 12. 1992. do 15. 1. 1993.
Republika Srpska Krajina
Srpska vojska RSK
Komanda 11. korpusa
Pov. broj: 5-4/93
20. 01. 1993.
Vukovar
GSV RSK K n i n
Dostavljamo vam podatke za AVL koja su se javila u 11. korpus u vremenu od 21.12.1992.
godine do 15.01.1993. god.
1. Stupar Drage Radomir, vod. 1. kl. VES 21310, reg. br. SDR 100966 javio se
21.12.1992. Upuen iz VP 1205 Batajnica,
2. Daki Slavka Milutin, ppk, VES 31401, reg. br. DSM 111151, javio se 25.12.92.
Upuen iz VP 4795 Beograd,
3. Laketi Radivoja Branimir, maj. VES 32157, reg. br. LRB 210750, javio se 25.12.92.
Upuen iz VP 4795 Beograd,
4. Mandi Dragoljuba Tomislav, maj. VES 32401, reg. br. MDT 190854, javio se
25.12.92. Upuen iz VP 2082 Beograd,
5. Petrovi Milana Zdravko, maj. VES 31538, reg. br. PMZ 100451, javio se 25.12.92.
Upuen iz VP 8115 Zemun,
6. Gri Ilije Slobodan, maj. VES 32150, reg. br. GIS 080455, javio se 25.12.92. Upuen
iz VP 1011 Beograd,
7. Blaevi Jelke Nikola, kap. 1. kl. VES 31301, reg. br. BJN 011151, javio se 25.12.92.
Upuen iz VP 2082 Beograd,
22

8.

Veti Branislava Dejan, kap. VES 31101, reg. br. VBD 070664, javio se 25.12.92.
Upuen iz VP 1773 Kikinda,
9. Borjani Vidosava Sinia, por. VES 31188, reg. br. BVS 241166, javio se 25.12.92.
Upuen iz VP 1365 Raka,
10. Dragovi Borislava Dragan, vod. VES 22001, reg. br. BD 190973, javio se 25.12.92.
upuen iz VP 3290 Podgorica,
11. Boli Save Dragan, kap. VES 31101, reg. br. BSD 190462, javio se 25.12.92. Upuen
iz VP 9234 Beograd,
12. Pai Duana Zoran, kap. 1. kl. VES 31201, reg. br. 081162, javio se 28.12.92. Upuen
iz VP 6615 Poarevac,
13. Akoki Milana eljko, ppor. VES 31601, javio se 29.12.92.
14. Mazalica Mihajla Vaso, ppk, VES 32439, reg. br. MMV 250447, javio se 25.12.92.
Upuen iz k-de 12. korpusa Novi Sad,
15. Ostoji Andrije Dobrivoj, maj. 31201, reg. br. OAD 180355, javio se 25.12.92.
Upuen iz VP 5027 Sarajevo,
16. Kraguljac Krana Milan, ppk, VES 31339, reg. br. KDM 170149, javio se 06.01.93.
Upuen iz 12. lap PVO Novi Sad,
17. Radakovi Petra Milojko, ppk, VES 31137, reg. br. RPM 181040, javio se 06.01.93.
Upuen iz k-de Korpusa Novi Sad,
18. Laskac Marka Zlatko, st. vod. VES 21401, reg. br. LMZ 151161, javio se 08.01.93.
Upuen iz 36. mbr Subotica,
19. Cimea Nikola, zast. VES 21815, javio se 08.01.93. Upuen iz 36. mbr Subotica,
20. Luai Djure Milorad, maj. 32207, reg. br. LDJM 180750, javio se 09.01.93. Upuen
iz k-de RV PVO Beograd,
21. Pilipovi Duana Darko, maj. VES 33101, PDD 051157, javio se 09.01.93. Upuen iz
k-de RV PVO Beograd,
22. Tadi Miloa Ljubomir, ppor, VES 31801, reg. br. TMLJ 270961, javio se 10.01.93.
Upuen iz KOG Beograd,
23. Reanovi Milana Jovan, ppk. VES 31439, reg. br. RMJ 030545, javio se 11.01.93.
Upuen iz 36. mbr Subotica,
24. Zagorac Duana Ljubia, por. VES 31188, reg. br. ZDLJ 150759, javio se 13.01.93.
Upuen iz VP 2267 Subotica,
25. Mandi Djure Milan, kap. 1. kl. VES 31301, reg. br. TDJM javio se 15.01.1993.
Upuen iz VP 5530 Sombor.
DM/SD
Komandant
Pukovnik
Bogdan Sladojevi
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 229.

23

11
1993., sijeanj 21.
Knin
Izvjee Organa bezbednosti Glavnog taba SVK Upravi bezbednosti Generaltaba
VJ o nefunkcioniranju vlasti na podruju istone Slavonije gdje je likvidirano
150 osoba nesrpske nacionalnosti zbog pljake i otimanja imovine te prijetnji
pripadnicima 11. korpusa koji pokuavaju razotkriti poinioce
G SV RSK
Bezb. obav. organ
Str. pov. br. 23-2
21. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Uslovi pod kojim rade


OB 11. K.
UB G Vojske Jugoslavije
Zbog nefunkcionisanja vlasti u RSK opta je pojava samovolje, kriminala i paravojnog
organizovanja posebno u zadnje vreme kako je saoptena vest o predpoinjavanju posebnih
jedinica milicije pod jedinstvenu komandu G VS RSK. Ovo je naroito izraeno u Baranji,
Slavoniji i Zapadnom Sremu, a to je prouzrokovalo i smenu k-danta 11. K pukovnika
Sladojevi Bogdana.
Organi bezbednosti 11. K ine sve napore u cilju otkrivanja i dokumentovanja pomenutih
pojava, meutim nailaze na ogromne potekoe u radu. Protiv AVL vodi se kampanja
nepoverenja, nasilnog delovanja, maltretiranja pa i otvorene pretnje likvidacijom.
Paravojno organizovanje izvodi se sa ciljem zatite kriminalaca kako bi i u narednom periodu
mogli nesmetano sticati protivpravnu korist.
Pouzdano raspolaemo podacima da su pripadnici paravojnih organizacija na teritoriji 11. K
(Slavonije i Baranje) likvidirali 150 lica koji nisu pripadali srpskoj nacionalnosti, a osnovni
motivi bili su im pljaka i nasilno otimanje imovine (svim nacionalnostima sem srpske).
Ovakvi dogaaji dogaali su se tokom 1992. godine.
Naelnik OB 11. K kapetan I kl. Milorad Djukanovi u pokuaju suprotstavljanja ovakvoj
delatnosti proglaen je od strane podpredsednika vlade za Baranju Istonu Slavoniju i
Srem kao izdajnik srpskog naroda.
Dotini podpredsednik Bogi N.38 zvani JAJA iz Vukovara, najvei je protivnik ocira u
pomenutoj teritoriji i iri razne glasine o njihovoj nesposobnosti neopredeljenosti i izdaji,
a popularno ih naziva TITOV OTPAD. Od nedavno obavlja dunost direktora naftne
industrije NIK-a, nije nam poznato da li je izabrani ili samozvani direktor. Uglavnom se
radi o veoma ekstremnom licu, kriminalcu i ratnom proteru, a javno zastupa tezu da je

38

Rije je o Bogi Stevi.

24

NOB39 11. K kap. I kl. Djukanovi M. izdajica i da ga treba likvidirati, a to je iznosio


takoe kriminalcu IRI BRANKU zv. KOCKAR nastanjenom u Borovu Selu.
Konstataciju podpredsednika vlade o likvidaciji Djukanovia, lino je iznosio pomenuti
IRI BRANKO i to vodniku I kl. Radovanovi Zoranu iz Zn TO Borovo Selo koji je
svedok hapenja jednog lica hrvatske nacionalnosti a kasnije i njegove likvidacije od strane
IRI BRANKA. Vodnik Radovanovi o itavom sluaju pismeno je izvestio nadlenog
OB i izneo da mu je iri dao 1000 DM da ga ne izda za pomenutu likvidaciju.
Kap. I k. Djukanovi tvrdi ukoliko bi se doznalo da je Radovanovi izvestio bilo koga da bi
on (Djukanovi) i Radovanovi za kratko vreme bili likvidirani.
Oteani uslovi za rad OB na teritoriji 11. K poznati su i nadlenim organima G RSK i MO
puk. panoviu40, meutim za sada je takva atmosfera u vladi RSK da nismo u mogunosti
preduzeti bilo kakve mere u pogledu stvaranja povoljnijih uslova za rad iz kojih razloga nam
je potrebna i vaa pomo, odnosno informisanje nadlenih organa G Vojske Jugoslavije.
PB/MT
NAELNIK
potpukovnik
edomir Gagi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 229.

12
1993., sijeanj 22.
Knin
Zamolba Ministarstva odbrane RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za hitnom
lijenikom pomoi u obradi ranjenika te sanitetskom materijalu
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj: 01-46-1/93
Knin, 22. 01. 1993. g.
HITNO
NAELNIKU GENERALTABA
VOJSKE JUGOSLAVIJE
Beograd

39
40

Naelnik organa bezbjednosti.


Stojan, ministar obrane.

25

Struna pomo za
obradu ranjenika, zahtev,
dostavlja
Dana 22.01.1993. godine u jutarnjim asovima ustake snage otpoele su agresiju na RSK.
Da bismo mogli vriti zbrinjavanje ranjenih i povreenih, molimo vas da nam u Knin hitno
uputite sledee specijaliste:
1. Neurolog
2. Abdominalni hirurg
3. Traumatolog
4. Vaskularni hirurg
5. Torokalni hirurg
6. Anesteziolog sa tehniarom
7. Psihijatar
Takoer vas molimo da nam dostavite sanitetski materijal.
Vrstu i koliinu sanitetskog materijala prema procenama Sanitetske Uprave.
MINISTAR ODBRANE
pukovnik
Stojan panovi, [v.r.]
M.P.41
M.P.42
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 5.

13
1993., sijeanj 22.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o napadu hrvatskih snaga u
rajonu Maslenice te poduzetim akcijama u zaustavljanju napredovanja hrvatskih
snaga
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. broj 30-4
10,00 22.01.1993. godine

41

Primerak br. 1.

Okrugli peat: MO RSK, Knin.


Prijemni peat centra veze: tajni naziv Metro, br. brzojava 5754, grupa 100, hitnost R, primljen 22. 1.
1993. u 13,40; obraen i predan u 13,55.

42

26

Redovni borbeni
izvetaj, dostavlja.
GLAVNI TAB SV RS KRAJINA
SEKCIJE: 1 : 50.000
1. NEPRIJATELJ:
Ustake snage, nakon viednevne koncentracije i grupisanja snaga na irem prostoru
zapadnog dela Ravnih kotara i Starigrad Paklenice i grebena Velebita, u 07,10 su izvrile
artiljerijski i minobacaki napad na Maslenicu.
S artiljerijsko minobacakim dejstvima uz upotrebu VBR nastavio je dejstvo po rejonima:
Novigrad, Podgradina, Paljuv, Islam Grki, Islam Latinski, Zeleni Hrast, Kai, Biljane
kosa, Gole, Zemunik G., Raaljeva Glava, Smokovi i aerodrom Zemunik.
Dejstvo artiljerije je prestalo u 09,30 sa jednovremenim paljenjem tenkovskih motora u
rejonima Ratane i Zelenog Hrasta. U rejonu Zelenog Hrasta je zatim pokrenuo tenkove
i poseo polazni poloaj (na oko 800 m ispred naeg p/k) uz istovremeno otvaranje vatre iz
tenkovskog naoruanja.
U 09,30 as. ustae su pokrenule peadiju koja je zaustavljena na liniji Suhovare Zeleni
Hrast.
U 10,00 asova pokrenuta je tenkovska jedinica iz rejona epurine ka Islamu Grkom.
2. Komanda 7. korpusa je pratei situaciju poduzimala mere na jaanju i narastanju borbene
gotovosti uz selektivno pozivanje i mobilizaciju jedinica.
2.1. 4. lbr je u 07,30 nareena potpuna mobilizacija.
Brigada je sa gotovim snagama i mobilisanim jedinicama posela rejone zonu odbrane
prema PU43. Uspeno je zatieno ljudstvo i odbijen poetni udar.
Brigada je u rejonu junih padina pl. Velebit razbila ubaenu DTG44 pri emu je ubila
3-jicu ustaa.
2.2. 92. mtbr je u 07,30 as. otpoela sa potpunom mobilizacijom. U 08,00 je izvrila
gotovim i mobilisanim jedinicama posedanje poloaja rejona prema PU45.
Uspeno je zatitila ljudstvo i MTS46, odbila poetni udar i nastavlja voenje b/d.47
2.3. 7. mpoap48 je uz jednovremenu potpunu mobilizaciju izvrio posedanje POP49 sa 2
poab50 i nastavlja POB51 u sadejstvu sa 92. mtbr.

43

Podruje uporabe.
Diverzantsko-teroristika grupa.
45
Plan uporabe.
46
Materijalno-tehnika sredstva.
47
Borbeno delovanje.
48
Mjeoviti protuoklopni artiljerijski puk.
49
Protuoklopni poloaj.
50
Protuoklopna artiljerijska baterija.
51
Protuoklopna borba.
44

27

2.4. 2. pbr52 je mobilisala 1 had53 122 mm, 1 b MB54 120 mm i 1 t55, u 10,30 je otpoela
mobilizacija jo 1 pb.56
U toku je posedanje VP57 artiljerije.
2.5. 75. mtbr je gotovim snagama pojaala obezbeenje granice, a u toku je mobilizacija
mb58 uz gotovost za upotrebu 1t.
2.6. 1. lbr59 je izvrila gotovim snagama ojaanje granice uz jednovremenu mobilizaciju 1.
p60.
2.7. 7. map61 je otpoeo sa mobilizacijom 1 thad62 152 mm i 1 tab63 130 mm.
2.8. 7. larp PVO64 je otpoeo mobilizaciju 4 PAT65 40 mm i 2 odeljenja S-1M (Igla). Sa
gotovim snagama poseda poloaje za neposrednu PVO Knina.
3. Odluio sam: Nastaviti izvoenje obrane prema PU, stvarajui uslove za mobilizaciju
pozvanih jedinica i gotovosti za optu mobilizaciju.
Teite odbrane imati na odbrani tenkoprohodnih pravaca koji izvode u iri reon aerodroma
Zemunik i odbrani ireg reona Maslenice. Ostalim snagama pojaati odbranu graninog
pojasa.
4. Sa otpoinjanjem napada izvrena je evakuacija stanovnitva iz prigraninog dela
nesposobnog za borbu sa prostora Ravnih kotara.
Od vatre artiljerije poginuo 1v/o iz 92. mtbr u s. Podgradina (Mili Zoran, sin Bogdana iz
s. Kai).
5. Molimo angaovanje dela jedinica 15. K za razbijanje i unitenje jae DTG ustaa u
rejonu Alana.
Molimo pojaano angaovanje sistema vlasti na zadacima mobilizacije pozvanih jedinica.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
D.66 Tanjga[v.r.]
M.P.67
52

Pjeadijska brigada.
Haubiki artiljerijski divizion.
54
Baterija minobacaa.
55
Tenkovska eta.
56
Pjeadijski bataljun.
57
Vatreni poloaj.
58
Mehanizirani bataljun.
59
Laka brigada.
60
Pjeadijske ete.
61
Mjeoviti artiljerijski puk.
62
Topniko-haubiki artiljerijski divizion.
63
Topniko artiljerijska baterija.
64
Laki artiljerijski raketni puk protuzrane obrane.
65
Protuavionski top.
66
Dragan.
67
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
53

28

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 1.

14
1993., sijeanj 22.
Okuani
Zapovijed Komande 18. korpusa podreenim postrojbama za stavljanje svih snaga u
stanje pune borbene spremnosti te vrenje aktivnosti na provoenju mobilizacije
KOMANDA 18. KORPUSA
ZAPADNA SLAVONIJA
Str. pov. br. 196-4
22.01.1993. godine
Stavljanje gotovih jedinica
u punu b/g i pripreme za
mobilizaciju, nareenje.
KOMANDI 91. PoB
Dana 22. 01. 1993. godine ustake snage iz Zadra i Biograda uz artiljerijsku pripremu po
reonima Zemunika i Maslenice otpoele su napad na delove teritorije RSK sa verovatnim
ciljem zauzimanja svih prostora i nastavak dejstva prema Drniu i Perui, tzv. pink zoni.
U cilju spreavanja mogueg iznenaenja i organizacije odbrane u zoni nae odgovornosti,
NAREDJUJEM
1. Sve gotove snage (granine ete, bat. za intervencije i meovita eta) odmah staviti u
stanje pune b/g.
2. Pojaati i intenzivirati izvianje, osmatranje i obavetavanje o neprijatelju na pravcima
verovatne upotrebe.
3. Vriti strogu kontrolu svih nepoznatih lica u zoni odgovornosti, u saradnji sa snagama
milicije i obezbediti sve objekte od posebnog znaaja (skladita, KM68 i dr.).
4. Sa tabovima CZ poduzeti mere i planirati aktivnosti na sklanjanju stanovnitva u
sklonita i podrume.
5. Odmah poduzeti mere na presaoptavanju RR69 vojnim obveznicima i formiranju
jedinica u sluaju mobilizacije. Maksimalnim naporom uiniti da se ovaj zadatak izvri do
25.01.1993. godine, a najdalje do 28. januara 1993. godine.

68
69

Komanda mjesta.
Ratnog rasporeda.

29

6. Izvriti sve neophodne pripreme za izvrenje mobilizacije (proveriti pozivarski sistem i


imati u pripravnosti kurirsku slubu).
7. Sistem veza zadejstvovati odmah sa neprekidnim radom na prijemu.
8. Pootriti ukupne mere bezbednosti, discipline i odgovornosti svakog pojedinca u izvrenju
zadataka.
9. Sve aktivnosti izvoditi neupadljivo u odnosu na mesno stanovnitvo i UNPROFOR.
SP/MM
KOMANDANT
pukovnik
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.70
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 40.

15
1993., sijeanj 22.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za obranu na
zadarskom, benkovakom i obrovakom pravcu te pripravnost postrojbi prema
ibenskom i sinjskom pravcu gdje se takoer oekuju napadi Hrvatske vojske
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. broj 30/5
18,00 22.01.1993. g.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Telegram: 4. lbr, 92. mtbr, 2. pbr, 75. mtbr,


1. lbr, 7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO
NAREDJENJE Opbr 2
Sekcije: 1:100000 ZADAR, GRAAC, DRVAR, GLAMO, BIOGRAD,
IBENIK, SPLIT, SINJ
1. Neprijatelj e verovatno tokom noi izvriti obezbeenje dostignute linije dovoenjem
dela snaga, vrit e pripreme za produetak napada, a raspolaemo podacima da e dana
23.1.92. u jutarnjim asovima izvriti glavni udar u cilju zauzimanja Maslenikog mosta
i aerodroma Zemunik. Verovatno e ispoljiti dejstva i na pravcima: Sinj-Vrlika, ibenikDrni i na pravcu skradinskog zalea.
70

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.

30

U tom cilju izvrio je mobilizaciju 126., 141. (deo snaga), 113. br HV. Prema dosadanjim
saznanjima na zadarsko-benkovakom pravcu dejstva izvode 112. i 4. gardijska brigada,
a na pravcu Starigrad-Obrovac, dejstva izvode Starigradski odred i delovi (1 bataljon)
neidentikovane jedinice iz OZ71 Gospi.
2. Gotovim i mobilisanim snagama krajnje uporno braniti pravce koji izvode ka Benkovcu
i Kninu. Ubrzano nastaviti mobilizaciju i posedanje elemenata borbenog rasporeda prema
planu upotrebe, a od mobilisanih jedinica 75. mtbr i 2. pbr stvoriti jaku rezervu jaine 2
bataljona uz jednovremeno stvaranje rezerve u 92. mtbr jaine ojaanog bataljona kojim biti
u gotovosti za izvoenje protivnapada.
3. 15. K delom snaga jaine 1 bataljona uspostavlja i ostvaruje vrsto sadejstvo sa 4. lbr.
Sa jednim vodom topova 130 mm vri podr.72 7. K dejstvujui po reonima Posedarje, Islam
Latinski, Podgradina i Novi Grad.
Snagama do 1 bataljona biti u gotovosti za angaovanje na pravcu ka 4. lbr.
4. ODLUIO SAM: Nastaviti odbranu pravaca sa graninim jedinicama i gotovim
snagama, uporno braniti pravce koji izvode ka Benkovcu i Kninu. Sadanjim linijama
borbenog dodira a po stvaranju uslova, delom snaga izvriti protivudar na pravcu: SmiliKai-Islam Latinski s ciljem odsei uklinjene snage neprijatelja na pravcu: Posedarje-Novi
Grad, blokirati ih i unititi a zatim povratiti izgubljene poloaje i biti u gotovosti za daljnja
dejstva.
Gotovost za odbranu graninog pojasa odmah.
Gotovost za protivnapad u 06,00 23.01.1993. godine.
5. ZADACI JEDINICA:
5.1. 4. lbr nastavlja izvoenje odbrane po planu upotrebe, grupom orua za neposredno
gaanje, podrava neposrednim gaanjem po reonu Novigrada snage u protivnapadu, za ta
ostvariti vrsto sadejstvo sa komandom 9573. mtbr.
5.2. 92. mtbr sa pristiglim ojaanjem iz 75. mtbr i 2. pbr i slobodnim snagama izvriti
blokadu uklinjenih snaga neprijatelja, na dostignutoj liniji uz daljnju krajnje upornu
odbranu aerodroma Zemunik i pravaca: Galovac kabrnja D. Biljane, Biograd-PolaaBenkovac i Stankovci-Pristeg-Miranje.
Po stvaranju rezerve izvriti protivnapad na pravcu: Smili Islam Grki Islam Latinski,
odsei uklinjene snage neprijatelja, blokirati ga i pristupiti njihovom unitenju.
Biti u gotovosti za prihvat snaga ojaanja iz sastava Korpusa i njihovo angaovanje u
protivnapad.
Podrava II KAG74-7.
5.3. 2. pbr i dalje uporno braniti granini pojas, a po izvrenju domobilizacije jedinice
angaovati po PU.

71

Operativne zone.
Podrku.
73
Vjerojatno se radi o 92. mtbr jer je ona bila susjedna postrojba 4. lbr.
74
Korpusna artiljerijska grupa.
72

31

5.4. 75. mtbr (bez mb75, okb76 i 4. mtb77), sa 1/okb po izvrenju mobilizacije posesti
odbranu po PU.78
Podrka I KAG-7 i KGVBR79-7.
5.5. 1. lbr po izvrenoj mobilizaciji posesti zonu odbrane po planu upotrebe.
5.6. 7. map posesti elementa borbenog rasporeda i biti u gotovosti po planu upotrebe.
II-KAG-7 sa VPo80 vriti podrku snaga po izvrenju protivnapada dejstvujui po reonima:
Novi Grad, Podgradina, Islam Latinski, Posedarje.
Izvriti posedanje posmatranica sa kojim vriti upravljanje i rukovanje vatrom. Zabranjuje
se otvaranje neosmatranih vatri.
5.7. 7. mpoap (POOd81-7) nastavlja izvoenje POB i neposredno sadejstvuje 92. mtbr.
5.8. 7. larp PVO po izvrenoj mobilizaciji poseda poloaje i angauje se po PU.
5.9. Obezbeenje borbenih dejstava:
5.9.1. Ininjerijsko obezbeenje na nivou brigada odmah formirati PGZ82 jaine pionirskog
voda i izvriti dodatno zapreavanje izgradnjom novih MP83 i pripremu objekata za
ruenje.
6. Pozadinsko obezbeenje vriti po ranijem nareenju, organizaciji i emi POb-a.
Zabranjujem samovoljno otvaranje vatre, isto otvarati samo uz nianjenje (radi utede).
7. Komandovanje i veze:
Nastaviti pripreme i ureenje NKM84.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
D. 85 Tanjga, [v.r.]
M.P.86
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

75

Minobacaa.
Oklopni bataljun.
77
Motorizirani bataljun.
78
Planu uporabe.
79
Korpusna grupa viecjevnih bacaa raketa.
80
Vatrenih poloaja.
81
Protuoklopni odred.
82
Pokretna grupa za zapreivanje.
83
Minski prolaz.
84
Naredno komandno mjesta.
85
Dragan.
86
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
76

32

16
1993., sijeanj 22.
Knin
Izvjee Uprave MO Sjeverna Dalmacija Ministarstvu odbrane RSK o tijeku
mobilizacije u ratne jedinice u Benkovcu, Obrovcu i Kninu te mobilizaciji graana
hrvatske nacionalnosti iz Vrpolja
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
UPRAVA SEVERNA DALMACIJA
KNIN
Broj Str. pov. 15-8
22.01.1993. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Knin, 22. 01. 1993. god. 12,00 asova


Izvetaj o toku mobilizacije,
dostavlja.
MINISTARSTVO ODBRANE
/Resor za vojna pitanja/
Dana 22.01.1993. godine zbog pogoravanja situacije na granice i izvrene agresije
ustakih snaga nareena je mobilizacija dela snaga 7. Korpusa.
Uprava Severna Dalmacija shodno Nareenju otpoela je u 09,00 asova pozivanje v/o
sledeih RJ:
1.- Garnizon Benkovac:
92 mtbr
75 mpoap
2.- Garnizon Obrovac:
4 lbr
3.- Garnizon Knin:
iz 75 mpoapa: 1 bat 152mm, 1 bat 130mm i 1 bat 122mm
iz 4 lbr: 1 p (Otiika)
iz larp PVO : lab PVO 40mm i rpat S-1M
iz 2. pbr: 2 pb
Na osnovu usmenog nareenja Ministra odbrane RSK a po zahtjevu MZ Vrpolje u 75.
mtbr pozvani svi graani MZ Vrpolje hrvatske nacionalnosti.
S obzirom da se nareene aktivnosti jo uvek odvijaju nismo u mogunosti da vam odmah
dostavimo brojane podatke, a iste emo vam dostaviti u toku dana.
N A P O M E N A:
Nareena opta mobilizacija u garnizonu Obrovac i Benkovac odvija se uredno, a
mobilisano ljudstvo uvodi se odmah u borbu.
Po izvetaju Naelnika odelenja odbrane Benkovac do sada u borbi poginuo je 1 pripadnik
Srpske Vojske RSK, dva su ranjena, a 92. mtbr uspeno izvodi odbranu.
33

Stanica milicije Knin od jutros je poela s privoenjem v/o koji se nisu odazvali na
predhodnu mobilizaciju. Do sada je privedeno ukupno 28 v/o.
DB/DS
NAELNIK
potpukovnik
Duko Babi, [v.r.]
M.P.87
NAPOMENA: U 13,00 asova u garnizonu Knin nareena je opta mobilizacija. Svi k-danti
jedinica javili su se u odeljenje odbrane i u toku je priprema za pozivanje v/o.88
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 554.

17
1993., sijeanj 22.
Knin
Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO o proglaenju neposredne ratne
opasnosti i zadacima uprava u svezi s tim
M.P.89
Ministarstvo odbrane
RS Krajine
Str. pov. br. 01-48-1
22. 01. 1993. godine
Knin

M.P.90

Nareenje za proglaenje neposredne ratne opasnosti


Svim upravama MO RS Krajine
U skladu sa odlukom Vlade RS Krajine, da se proglasi neposredna ratna opasnost na celom
prostoru RS Krajine, svim upravama i odeljenjima MO
Nareujem
Preduzimanje svih mera i postupaka uprave i svih odeljenja, predvienih za proglas o
neposrednoj ratnoj opasnosti. Kod ljudi i naroda, isticati potrebu smirenosti i rada u skladu
sa zahtevima komandi, odeljenja i uprave kao i drugih ovlaenih organa na teritoriji.
87

Okrugli peat: MO RSK, Uprava Zapadna Slavonija, Okuani.


Dopisano rukom.
89
Prijemni peat: MO RSK, Uprava Severna Dalmacija, str. pov. 7/1-93., 22. 1. 1993.
90
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 392, primljen 2. 1. 1993. u 16,00; predan u 16,30.
88

34

Vlada RS Krajine je proglasila ratno stanje na teritoriji Severne Dalmacije. Tim proglasom
uprava MO za Severnu Dalmaciju mora da planski obavlja svoje zadatke i obaveze.
Sva MO odeljenja i uprave MO su dune u redovnim, dnevnim, a po potrebi i vanrednim
izvetajima obavetavati MO SR Krajine u Kninu.
Dnevne izvetaje dostavljati do 18,00 asova svakog dana.
22. 1. 1993. godine
15,30 asova
Ministar odbrane RSK
Stojan panovi
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 19., kut. 1.

18
1993., sijeanj 23.
[Benkovac]
Prijedlog ciljeva za gaanje orkanom Izdvojenog komandnog mjesta Komandi 7.
korpusa SVK
Komanda 7. korpusa
IKM
Str. pov. br. 3-3-626
23. 01. 1993. godine
Predlog ciljeva
za dejstvo, dostavlja.
Komandi 7. korpusa Knin
Za dejstvo orkanom predlaemo sledee ciljeve:
cilj 1 epurine
cilj 2 Zadar
cilj 3 Biograd n/m
Pukovnik
Djilas Milan
M.P.91
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.
91

Prijemni peat centra veze, brzojav br. 1226, primljen 23. 1. 1993. u 24,00.

35

19
1993., sijeanj 23.
evrske
Izvjee 2. pbr Komandi 7. korpusa SVK o provoenju mobilizacije te situaciji u
skradinskom zaleu
K-da 2. br.
Str. pov. br. bb
Djevrske, 23. 01. 1993. god.
Dnevni operativni izvjetaj
dostavlja K-di 7. korpusa
1. Stanje kod nas izvrena mobilizacija brigade.
2. 1. p.b. popunjen 80 posto
3. 2. p.b. popunjen 100 posto
4. 3. p.b. popunjen 95 posto
5. Jedinice podrke zaposele poloaje i spremne za otvaranje vatre.
6. Oklopna i protuoklopna orua takoer zaposeli poloaje.
7. Brigada spremna da primi poetni udar u svojoj zoni odgovornosti.
8.Vri se i dalje mobilizacija ininj.92 ete i dela pritapskih jedinica.
9. Ispred prednjeg kraja brigade uoene su jae snage neprijatelja. Podrana sa oklopnim
sredstvima i to u reonu s. Damjani i Vel. glava. U reonu s. Biine takoer oklopna sredstva
i ukopavanje. U s. Dragiii takoer oklopna sredstva. U s. Stankovci takoer oklopna
sredstva.
10. Peadijskim jedinicama zaposednuti su svi dominantni visovi prednjeg kraja otvaranje
vatre iz pat-a na pravcu Peia glava Cista Mala, te na pravcu kota 159 Morpolae. Pokuaja
ubacivanja DTG u zoni brigade nije primeeno.
11. Moral jedinice je na visini.
12. Stanje bezbednosti je zadovoljavajue.
13. Odluio sam i dalje vriti mobilizaciju jedinice, nastaviti sa ureenjem poloaja za
odbranu naroito u ininjerijskom smislu.
14. Zahtevi: potrebno nam je 150 ap93 7,62 mm. Vriti dotur namirnica za hranu i odreene
artikle hrane kao to je kruh. Urednije po zahtjevima k-de brigade.
dana 24.01.1993. god. potreban je mehaniar za gusjeniare i elektriar da se javi na
km94-brigade
Potrebno je 5 kom. RUP-12, TO10 1 kom, PTK-kabel 10 komada, ITM 63 10 kom.
Brojno stanje 1600.

92

Inenjerijske.
Automatska puka.
94
Komandu.
93

36

Komandant
Major Radi Milorad
M.P.95
96

M.P.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

20
1993., sijeanj 23.
Knin
Izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa Glavnom tabu SVK o
situaciji na ratitu
KOMANDA 7. KORPUSA
OBAVETAJNO-BEZBEDNOSNI ORGAN
str. pov. broj 21-9
23. januar 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Primerak br. _____
STROGO POV.
br. ev. ____

Dnevni izvetaj,
dostavlja.OBAV-BEZB. ORGAN G SV RSK
1. Na pravcu: Seline-Rovanjska neprijatelj je izvrio opti napad oklopno-mehanizovanim
snagama uz prethodnu art.97 podrku. Za dovoenje snaga koristio je helikoptere i brodove,
a za napad na Maslenicu za zatitu koristio je snage UNPROFOR-a. Komandant snaga
UNPROFOR-a general Rob98 je upozoren da e biti gaane njegove snage zajedno sa
ustaama ukoliko im nastave pruati zatitu.
Linija fronta na ovom delu nije pomerena.
Na pravcu: ibenik-Skradin otkriveno je razvoenje neprijateljskih snaga bliem naem p/
k99, u s. Biinama otkrivena su tri tenka, a u s. Gaelezi MB eta.
Na pravcu: Pakovo Selo itni otkriveno je dejstvo minobacaa a reona Cigia i
Pokrovnika.

95

Prijemni peat: Komanda 7. korpusa, str. pov. br. 30-18, 23. 1. 1993.
Prijemni peat centra veze, brzojav br. 301, primljen 23. 1. 1993. u 18,00; obraen u 18,10.
97
Artiljerijsku.
98
Arap.
99
Prednjem kraju.
96

37

Na pravcu: Mu-Rui otkriveno je dovoenje sveih snaga jaine bataljona.


Na pravcu: Sinj-Perua primeeno je razmetanje sveih snaga u reonu Vuipolje, Biteli,
Satri i po dubini Hrvace i Zelovo.
2. Podaci dobiveni elektronskim izvianjem: u prilogu izvetaja.100
3. Iz NC101 Knin oko 13,30 pobeglo je 72 mlada vojnika (regruta). Prema prijavi metana
sa elj. stanice Plavno vieno je 52 regruta kako se kreu peice u koloni po jedan.
U neformalnom razgovoru metana sa vojnicima reeno je da je centar rasformiran i da su
se uputili svojim kuama.
Poduzete su mere da se vrate u NC, nakon ega emo izvriti bezbedonosnu procenu
sluaja, u cilju otkrivanja inicijatora i kolovoa naputanja kasarne i predloiti preduzimanje
disciplinskih i krivinih mera.
po NAELNIKa:
major
Marko Zeli,
[., v.r.]102
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

21
[1993., sijeanj 24.
Vukovar]
Priopenje Sekretarijata za informiranje i regionalnu suradnju SO Slavonija,
Baranja i Zapadni Srem o obilasku i posjeti zapovjednika novosadskog korpusa
Vojske Jugoslavije postrojbama SVK u Baranji
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA OBLAST SLAVONIJA,
BARANJA I ZAPADNI SREM
OBLASNI SEKRETARIJAT ZA
INFORMISANJE I REGIONALNU
SARADNJU
SAOPTENJE
Danas 24. 01. 1993. g. u poslepodnevnim asovima pomonik ministra odbrane RSK
Milan Milanovi zajedno sa generalom Andrijom Bioreviem komandantom novosadskog
100

Prilog nije pronaen uz izvornik.


Nastavni centar.
102
Potpis neitak.
101

38

korpusa obiao je Baranju i borce koji se nalaze na prvim linijama. Situacija u Baranji je
izuzetno stabilna, mobilizacija je uspela a moe se rei da je odaziv boraca vie nego odlian.
Meu braniocima Baranje moral je vie nego dolian, na visokom nivou, a svi od njih su
spremni ekasno odgovoriti na mogui napad hrvatskih snaga.
I pored mnogih dezinformacija koje plasira hrvatski radio o naputanju linija odbrane naih
boraca, neodazivanju mobilizaciji i mnogih drugih ve poznatih lai kako bi svojim borcima
podigli moral, moemo im poruiti rekao je Milanovi da smo spremniji nego ikada u
odbrani svoje REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE.

M.P.103

SEKRETARIJAZ ZA INFORMISANJE
PRES CENTAR SO SBZS ; VUKOVAR
Dragan Klaji, [v.r.]

Izvornik, strojopis, irilica


Hrvatski informativni centar, A-046-008.

22
1993., sijeanj 24.
Vukovar
Izvjee Organa bezbednosti 11. korpusa Glavnom tabu SVK o odazivu vojnih
obveznika na mobilizaciju u Iloku te teroru pripadnika radikala i crvenih beretki
prema pripadnicima nesrpske i srpske nacionalnosti
Komanda slavonsko-baranjskog korpusa
Organ bezbednosti
Strogo pov.br. 34-160
24. 01. 1993. godine
vukovar

STROGO POV
br. ev._______

gs srpske vojske krajine knin


na linost naelnika ob Gagi edomira i puk. Miloa Krnjete
Izvetaj o odazivu v/o u Iloku,
Indikativna bezbednosna saznanja u vezi s tim.
Planom angaovanja pripadnika TO Ilok predvieno je pozivanje 565 v/o. Na poziv se je
odazvalo 412 lica od ukupnog broja pozvanih. Po nacionalnoj strukturi stanje je sledee:
srbi pozvano 478 odazvalo se 381 lice
hrvati pozvano 24 odazvalo se 20 lica
slovaci pozvano 23 odazvalo se 27 lica
103

Okrugli peat: RSK, SO SBiZS, Sekretarijat za informiranje i regionalnu suradnju, Vukovar.

39

U toku praenja poziva i odaziva v/o ovaj OB104 je utvrdio sledee:


Pozivu sa srpske strane nisu se odazvala lica uglavnom iz zapadne slavonije, a kao uzrok se
pominje to to je komandant TO105 u Iloku kao Uskokovi106, lice iz Zapadne Slavonije, te
jo uvek neprovereno sumnja da obavetava svoje zemljake o momentu i vremenu pozivanja,
a to emo ubrzo proveriti.
to se tie lica slovake nacionalnosti, njihov odaziv se vee uz nau konstataciju da ih je
neko pre uruenja poziva obavestio o vojnoj obavezi, tako da su u vreme uruenja poziva
bili odsutni od svojih kua, a i danas se ne nalaze kod kue, ovaj sluaj se izuava i radi se
na utvrivanju lica koje je dojavilo. Treba imati u vidu da su i sredstva informisanja dala
[podatke] za takvu aktivnost. U sastavu jedinica prostorne strukture (interventni i zatitni
vod) angaovani su pripadnici crvenih beretki, lica sa podruja Iloka, oni nisu niti pozvani
niti su hteli dobrovoljno otii na prvu borbenu liniju. Komandant ovih snaga u Iloku je lice
n.n. zvano Ra[..]107 star oko 25 godina. U toku 25. 01. 1993. godine izvriemo potrebna
proveravanja.
U gradu Iloku vlast preuzimaju radikali. Nedavno je iz preduzea Razvitak i Iteks otkaz
dobilo oko 30 radnika slovake i hrvatske nacionalnosti, a kao razlog se pominje potreba za
stambenim prostorom.
Pripadnici SRS108 su lica koja imaju ene hrvatske nacionalnosti. Kao posebno uticajno lice
u SRS u Iloku oznaen je Vraari Zdravko iza kojeg navodno stoji Mihalj Kertes i SDB.109
Srbije. Ovo lice se bavi mnogim nedoputenim radnjama, a SDB Srbije ga obezbeuje
telohraniteljima pripadnicima crvenih beretki.
U razgovoru sa komandirom SM Ilok doli smo do informacija do pripradnici crvenih
beretki u Iloku ne podleu nikakvim pravnim normama te da svoje potrebe reavaju na
hajduki nain. Za svoje potrebe isteruju i neke Srbe iz kua, jer oni moraju biti zadovoljeni
u svakom pogledu.
O novijim saznanjima naknadno emo vas obavestiti.
naelnik bezbednosti
kapetan 1. klase
Milorad ukanovi
M.P.110
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 43., kut. 1.
104

Organ bezbednosti.
Teritorijalne obrane.
106
Milenko.
107
Neitko u izvorniku.
108
Srpska radikalna stranka.
109
Sluba dravne bezbednosti.
110
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 481, primljen 25. 1. 1993. u 01,30; predan u 02,35.
105

40

23
1993., sijeanj 25.
Burevaa
Izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o borbama s hrvatskim snagama na
podruju Obrovca
KOMANDA 4. LBr
Str. pov. 40-1
25. 01. 1993. godine
Burevaa

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
KOMANDI 7. KORPUSA
REDOVAN BORBENI IZVETAJ
Karta 1:50000 list, Zadar 2 i 4; Graac 1 i 3

1. Neprijatelj je uz jaku artiljerijsku i tenkovsku podrku produio napad u 11.00 asova


angaujui snage u zahvatu komunikacije Jasenice T60 Mukovci, a deo snaga je pokuao
angaovati uz obalu pravcem: s. Maslenica Rt Rijaka uz Zrmanju do Obrovca. Uz podrku
tenkova uspeo je izbiti na liniju: Visoka glava (tt. 243) s. Maruna Parievaka glava (tt.
151). Ostvarivo je vatre iz art. orua po rejonu Zalonica (Procipina, V. Bobija, Tvornica
glinice, Karin, Ue). Usled dejstva artiljerije povukao se na liniju Kita (tt. 262) arlii
Zelenkovac (k 180). U toku borbe uniten mu je jedan tenk, a ima ranjenih i poginulih.
2. Brigada je u toku noi 24/25.01.1993. posela deo poloaja na liniji Procipina (sev. 1
km) raskrsnice puteva. Usled velikog rasula u jedinicama uspeli smo zadrati pomenutu
liniju. Formirali smo jedinice i pokuali ojaati prednji kraj. Upad ustaa u Obrovac je
zaustavljen.
Gubitaka u ljudstvu nije bilo. Imamo mnogo problema zbog nedostatka sredstava veze,
te podatke prikupljamo vrlo sporo. Deo ojaanja nismo mogli upotrebiti zbog toga to
nemamo sredstava veze.
3. Odluio sam formirati jedinice, zaposesti dostignutu liniju i organizovati odsudnu
odbranu grupiui glavne snage u zahvatu puta Jasenice Glinica a pomone u zahvatu
junih padina Velebita, a po stvaranju uslova krenuti u p/n111 grupiui vei deo snaga i
sredstava na pravcu: V. Bobija Kita (tt. 262), a pomone u zahvatu puta.
4. Zahtevi: Ojaanje sredstvima veze i suvom hranom.
KOMANDANT
major
Dopu Jovan
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.
111

Protunapad.

41

24
1993., sijeanj 25.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK da su hrvatske snage na
pravcu Zadar Benkovac prele u obranu, a napadne aktivnosti vre na junim
padinama Velebita prema Obrovcu, o oekivanom napadu prema Perui i Drniu te
planovima uporabe vlastitih snaga
KOMANDA 7. KORPUSA
SEVERNA DALMACIJA
Str. pov. broj 30-40
25. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
KURIROM
VRLO HITNO
URUITI ODMAH
Primerak br. 1

Redovni borbeni
izvetaj, dostavlja.
GLAVNI TAB SV RS KRAJINA
Operativnom centru
1. Neprijatelj je na dostignutoj liniji na pravcu Zadar Benkovac preao u odbranu (s.
Gole G. Zemunik tt 141 tt 192 s. Kai s. Paljuv isklj. Novigrad), a na pravcima
Maslenica Jasenice i Rovanjska Jasenice osloncem na june padine pl. Velebit uz
uvoenje OMJ112 produio napad, izbio na liniju: Skolika Draga Jasenice Kita (tt 262)
Starevia gl. Zubac. Na ostalim pravcima dovlaio je i vrio grupisanje, utvrivanje i
pripremu snaga za izvrenje napada.
Cenimo da e u jutarnjim asovima 26. 01. 1993. godine otpoeti napad u cilju zauzimanja
irih rejona brane Perua, Drnia i Oklaja.
2. Jedinice korpusa sa ojaanjima uspele su zaustaviti neprijatelja na pomenutim linijama na
kojima vri konsolidaciju odbrane.
2.1. 4. lbr je u popodnevim asovima uspostavila odbranu na liniji Tulove Grede V. Bobija
Visoka gl. Rupine Buzilovac Zeleninovac.
Brigada je u toku dana pojaana sa 2 tenka M-84, 1 POLO113 9p122 i podrana vatrom II
KAG-7, VBR i protivoklopnim He.
ine se napori za stabilizaciju morala, koji je poljuljan kod jednog broja boraca.
K-da brigade je nakon unitenja KM posela NKM.
2.2. 92. mtbr je sa ojaanjima i uz podrku uspela zaustaviti neprijatelja i organizovati
odbranu na liniji: Novigrad Poar Barobe Torine Pozderi G. Zemunik Raovljeva
gl. i dalje du granice RSK.

112
113

42

Oklopno-mehanizirana jedinica.
Protuoklopno lansirno orue.

U sastav brigade u 16,00 as. ula je ojaana t114 M-84 i BVP115 M-80.
2.3. 2. pbr bez znaajnijih odstupanja u odnosu na prethodni izvetaj.116
2.5. 4. lbr sa 2 p intenzivno vri pripremu za dogradnju sistema odbrane.
Na potpunu organizaciju odbrane utie nedosledno ponaanje snaga UNPROFOR-a, koje
su prvo posele iri reon HE Perua sa 2 ete a zatim u toku dana sukcesivno izvlaila snage,
ostavljajui odbranu brane na 2 manje jedinice, koje strogo kontroliu i spreavaju nae
aktivnosti na tom prostoru.
2.6. Jedinice podrke i ARJ PVO117 su u svojim reonima i poloajima vre podrku i zatitu
snaga korpusa.
3. Odluio sam, uz uvoenje sveih snaga, konsolidovati i uvrstiti odbranu na irim
prostorima Obrovca i Ravnih kotara uz intenziviranje radova i postupaka na dogradnji
odbrane jedinica na irim prostorima Skradinskog zalea, Benkovca, Drnia i He Perua.
Aktivnim dejstvima popraviti taktiki poloaj 4. lbr i 92. mtbr stvarajui oslonac za
protivudar.
Zahtevi:
4. Molimo popunu sa minama za MB-120 mm, municijom za orua 105 mm, tenkove
M-84, baterijskim ulocima R-20 (to smatramo prioritetnim uz ostala traena MTS).
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.118
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

25
1993., sijeanj 25.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa podreenim postrojbama za organizaciju obrane na
pravcima Zadar Benkovac i Zadar Obrovac
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. broj 30-43
25. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO

114

Tenkovska eta.
Borbeno vozilo pjeatva.
116
Vidi: Dok. br. 19.
117
Artiljerijsko raketna jedinica protuzrane obrane.
118
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
115

43

Sredjivanje operativnog poloaja,


naredjenje.
KOMANDI _________________
a) Neprijatelj nee odustati od planirane operacije. Oekivati je da sredi operativni raspored,
dovede i pregrupie snage i zavri 1. etapu operacije, tj. ovladjivanje linijom D. Karin D.
Vikii ukljuujui Obrovac.
Oekivati je da e izvriti napad na Drni i HE Peruu, u cilju ovladjivanja tim objektima.
Na Miljevakom platou pojaao je snage, a na Sinjsko-vrlikom pravcu, pored 126. br.
ZNG, dovodi snage ekvivalenta jedne brigade.
b) U cilju stabilizovanja odbrane, te stvaranja uslova za p/n,
NAREUJEM
1.- Na pravcu Zadar Benkovac i Zadar Obrovac, organizovati odbranu koju ealonirati
po dubini.
2.- Izvriti smenu zamorenog ljudstva, koje izvui u dubinu i odmoriti.
3.- Otpoeti sa fortikacijskim utvrdjivanjem i zapreavanjem, zato angaovati formacije
ininjerijske jedinice i raspoloive specijalizovane jedinice. Mobilizaciju tih jedinica
obezbediti preko MO za Sjevernu Dalmaciju.
4.- Na svim nivoima komandovanja razradite i vodite borbena dokumenta, posebno odluke,
radne karte, planove veza i dokumenta KZ119.
5.- Obezbedite KM i medjuprostore, a posebno pravce koji sa planine Velebita, Dinare,
Mosea i Svilaje izvode ka borbenim rasporedima jedinica Korpusa.
6.- Sa jedinicama vojne policije, kroz formiranje punktova i patrola, obezbedite kontrolu
jedinica, posebno pripadnika korpusa.
7.- Pratite postupke UNPROFOR-a i spreite oruane i druge oblike sukoba sa istima.
8.- Problem izbjeglica dajte u nadlenost civilne vlasti, a preko snaga UNPROFOR-a
obezbedite izvlaenje tela poginulih pripadnika korpusa i mesnog stanovnitva.
9.- Dostavite predlog za aktivna dejstva, u cilju povratka PZT.120
10.- Poboljajte PoOB i obezbedite racionalni utroak municije.
11.- Uz operativni izvetaj, dostavite u prilogu podatke o poginulim, ranjenim i nestalim
pripadnicima sa generalijama i pripadnosti jedinici.
12.- Redovno dostavljajte operativne izvetaje, svakodnevno do 17,00 asova sa stanjem u
16,00 i vanredne po potrebi.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.121
Dostaviti:
telegramom:
119

Kriptozatite.
Privremeno zauzeti teritorij.
121
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
120

44

92. mtbr
1. lbr
2. pbr
4. lbr
7. mpoap
aktom:
75. mtbr
7. map
7. larp PVO
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

26
1993., sijeanj 26.
Knin
Izvjee Obavjetajnog organa Glavnog taba SVK Obavjetajnoj upravi
Generaltaba Vojske Jugoslavije da su hrvatske snage u 4 dana uspjele zauzeti zranu
luku Zemunik i Maslenicu, komunikaciju Zadar Maslenica i proiriti zauzeti
prostor prema Obrovcu, te o vlastitim saznanjima o ciljevima hrvatskih snaga i
situaciji na drugim ratitima
G SRPSKE VOJSKE RSK
OBAVETAJNI ORGAN
Str. pov. br. 21-24
Dana 26. 01. 1993. godine

M.P.122

Obavetajni podaci.
Obavetajnoj upravi G VJ (na znanje)
Komandi 15., 21., 39., 18. i 11. K
1. Neprijatelj je tokom 4 dana b/d uspeo zauzeti aerodrom Zemunik i Maslenicu te
deblokirati komunikaciju Zadar-Maslenica i proiriti uspeh ka Obrovcu.
Raspolaemo podacima da e danas ili sutra uslediti b/d u cilju zauzimanja Drnia, a oko
Perue situacija se komplikuje poto je brana minirana ali su snage za intervenciju iz Sinja
noas izile na p/p123.
Uoeno je iseljavanje civila iz Pokupskog i pokreti snaga kod Karlovca, te grupisanje ustaa
kod Osijeka i Vinkovaca.
122
123

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 425, primljen 26. 1. 1993. u 09,35; predan u 12,10.
Polazne poloaje.

45

Oekivati je danas pregrupisavanje snaga od Zadra ka ibeniku i poetak napada prema


Drniu. Neki podaci ukazuju da e se nakon zauzimanja Drnia dejstva preneti u Zapadnu
Slavoniju u cilju deblokiranja autoputa.
2. Snage UN u dosadanjim dejstvima u medjusobnim razgovorima preko radio sredstava i
posmatranjem dogadjaja praktino su pruale informacije neprijateljskoj strani, to spreite
u vaim zonama ako se b/d budu izvodila.
3. Intenzivno prikupljajte podatke o aktivnostima neprijatelja u vaim zonama. Za sada
neprijatelj dozirano primenjuje vojnu silu po objektima napada te ne napada na irokom
frontu i ka objektima sa irih prostora dovodi snage i grupie u cilju sigurnog uspeha.
4. Nae snage uporno se brane ali osnovni problemi su u nepostojanju rezervi jaih snaga
za ofanzivna dejstva na izabranom pravcu te smo prinudjeni samo da manevrom neznatnih
snaga spreavamo dublje prodore.
5. Molim obavetajnu upravu ako raspolae podacima o ciljevima ove agresije da nam
dostavite podatke.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

27
1993., sijeanj 26.
Knin
Obavijest Glavnog taba SVK korpusima SVK o ponaanju zatitnih snaga UN-a i
mirovnih promatraa u napadnoj akciji Hrvatske vojske na podruju Maslenice
Republika Srpska Krajina
Glavni tab Srpske Vojske
Str. pov. br. 38-62
Dana 26. 01. 1993. godine

M.P.124

Ponaanje snaga
UN i EZ.
Komandi 15., 21., 39., 18., 11. k
1. Radio-prislunom slubom pouzdano smo utvrdili da punktovi UN, EZ i CIVPOL radiosredstvima javljaju o pokretima naih jedinica, a predstavnici u Kistanju su dobili uputstvo

124

46

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 427, primljen 26. 1. 1993. u 13,30; predan u 14,00.

(CIVPOL) da objasne Srbima da Hrvati vre povratak svojih teritorija pink zona125 te da
nee dirati Srbe u njihovim mestima.
2. Ukoliko dodjete do podataka o ovakvima aktivnostima kao u zoni 7. K poduzmite mere
da se potpuno blokira kretanje ovih struktura u zoni vaih korpusa.
Odmah zabranite prolaske svima kroz punktove ka neprijateljskoj strani.
Komandant
general-major
Mile Novakovi
M.P.126
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR,26., kut. 11.

28
1993., sijeanj 26.
[Drni]
Zapovijed Komande 75. mtbr da se sve borbeno sposobne osobe jave najbliim
jedinicama, a radno sposobni za radove na utvrivanju poloaja, zaklona i sklonita
te za uvoenje policijskog sata i seoskih straa u svim mjesnim zajednicama u zoni
odgovornosti brigade
KOMANDA 75. MTBR
pov. br. 32-3
26. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO

Nareenje o pravilima ponaanja u zoni


odgovornosti 75. brigade
K-di

Arhiva

Na osnovu proglaenja ratnog stanja u RS Krajini i optoj mobilizaciji svih raspoloivih


snaga i sredstava za odbranu RS Krajine u zoni odgovornosti 75. mtbr:
N A R E U J E M:

125

Ruiaste zone, dijelovi okupiranog teritorija RH koji nisu uli u UNPA zone, predviene planom Cyrusa
Vancea, koji su dolaskom UNPROFOR-a trebali odmah biti vraeni pod puni suverenitet RH. Kako pobunjeni
Srbi nisu htjeli vojno napustiti taj teritorij, UN je, uz pristanak hrvatskog vodstva na kompromis radi mira,
iako na tetu Hrvatske, ustanovio te zone u sektorima Zapad, Sjever i Jug, uz obvezu da e ih im prije vratiti
u ustavnopravni poredak RH. Popis podruja u tzv. ruiastim zonama opirnije vidi u: Boidar Javorovi,
Velikosrpska najezda i obrana Hrvatske, Demi s.p.o., Zagreb 1995., str. 327.
126
Prijemni peat: RSK Z TO Zapadna Slavonija, str. pov. br. 176-15, 26. 1. 1993.

47

1. Svi borbeno sposobni ljudi koji nisu dobili poziv za mobilizaciju a nalaze se u zoni
odgovornosti 75. mtbr obavezni su da se sami prijave najblioj jedinici i ukljue se u redove
nae jedinice.
2. Sve strukture vlasti i naoruane jedinice u zoni odgovornosti 75. mtbr podinjavaju se
Komandi 75. mtbr i ukljuuju u sistem odbrane najblie jedinice 75. mtbr.
3. Sve sposobno stanovnitvo za rad ukljuiti u najbliu jedinicu radi ureenja poloaja i
zaklona i sklonita.
4. Zabranjuju kretanje stanovnitva kroz elemente borbenog rasporeda jedinica.
5. Zabranjujem kretanje motornih vozila u zoni odgovornosti 75. mtbr koja nisu registrovana
i nemaju uredne dokumentacije. Sva takva motorna vozila biti e oduzeta.
6. Sve mjesne zajednice /sela, naselja/ obavezne su da organizuju seoske strae nou,
a osmatranje danju i zatite svoja naselja od upada diverzantsko-teroristikih grupa i da
uspostave koordinaciju sa najbliom jedinicom.
7. Uvodi se policijski as koji poinje od 18,00 do 06,00 asova.
8. Za sprovoenje ovog nareenja odgovorni su K-danti, K-diri jedinica, organi vojne
policije i organi vlasti na teritoriji.
9. Za nesprovoenje ovog nareenja protiv prekrioca primjenjivat e se zakoni koji vae u
ratnim uslovima ukljuujui i smrtnu kaznu.
10. Sa ovom naredbom upoznati svo ljudstvo u zoni odgovornosti 75. mtbr.
KOMANDANT
potpukovnik
Dragan Harambai, [v.r.]
M.P.127
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 28.

29
1993., sijeanj 26.
Okuani
Izvjee SUP-a Okuani Upravi javne bezbednosti MUP-a RSK o sastanku s
generalom Taliem u svezi vojne pomoi Vojske Republike Srpske u sluaju borbenih
aktivnosti u zapadnoj Slavoniji
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
SEKRETARIJAT UNUTRANJIH POSLOVA OKUANI
Broj: 08-05/ str. pov. 1-11/1-93
Okuani, 26. 01. 1993. godine
127

48

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Knin.

IFRIRANO

PREDMET:

MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA


UPRAVI JAVNE BEZBEDNOSTI
KNIN
IZVJETAJ O AKTIVNOSTIMA
ZA DAN 25. 01. 1993. GODINE

Dana 25. 01. 1993. godine zajedno sa pukovnikom ubri Jovanom komandantom 18.
korpusa i predsjednikom optine Dukom Vitezom na nau inicijativu odran je sastanak sa
general podpukovnikom Momirom Taliem128.
Tema razgovora bila je pomo u sluaju borbenih dejstava u prostoru oblasti. Sastanak
je protekao po naoj ocjeni uspjeno jer su neke dileme raiene i smatramo da emo
pravovremeno ako bude potrebno dobiti adekvatnu pomo.
Stanje u oblasti redovito, nema incidenata.
POMONIK MINISTRA
arkovi Krsta
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 2451.

30
1993., sijeanj 27.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za pripremu protunapada na hrvatske snage
prema Islamu Grkom, Pirovcu, Skradinu i Perui te zadacima jedinica u svezi s
planom elik
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 40-111
27. 01. 1993. godine
KOMANDI ________________
NAREDJENJE ZA DALJNJA DEJSTVA
Opbr 1 ELIK
Sekcije: 1:100.000 Zadar, Graac, Drvar, Glamo, Biograd,
ibenik, Split i Sinj

128

Zapovjednik 1. krajikog korpusa VRS.

49

1. U agresiji OS R Hrvatske ispoljena su sledea dejstva:


U zoni dejstva 7. K ostvario je uspeh taktikog znaenja, zauzimajui iri rajon aerodroma
Zemunik, Masleniki Most i Novigrad i usled snanog otpora i aktivnih dejstava, pretrpljenih
gubitaka, istroenih rezervi i gubljenja morala, preao je u odbranu.
Na pravcima Sinj Perua, ka Drniu, Kistanjama i Benkovcu izvodi provokativna dejstva.
Verovatni cilj ovih dejstava je da uvrsti dostignutu liniju i ponudi primirje.
U zoni 15. K uporno brani june visove Velebita, u cilju odranja ireg rejona Maslenikog
Mosta.
Avijaciju je upotrebljavao za izvidjanje i snabdevanje u zoni 7. i 15. K, a u zoni 7. K samo
je izvidjao.
Za podrku snaga u irem rejonu Novigradskog mora upotrebljavao je dve raketne
topovnjae, a za pothranjivanje fronta u S. Dalmaciji upotrebljava pomorske transportne
snage.
Do sada je ubacivao DTG na juni deo Velebita.
2. 7. Korpus izvriti p/n na pravcu Smili Kai Islam Grki. Po izbijanju na liniju Paljuv
Podgradina, posedanjem art. osmatranica i orudja za neposredno gadjanje sadejstvovati
snagama koje izvode p/n na pravcu Obrovac Marune Jasenica Rovanjska.
Na Kistanjskom pravcu biti u gotovosti za p/n ka Pirovcu i Skradinu.
Na Cetinskom pravcu u gotovosti za ovladjivanje i vrsto dranje brane Perua i zatite
bokova sa pravca Svilaje i Dinare.
Na Drnikom pravcu biti u gotovosti za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na Kistanjskom
pravcu.
Sve jedinice 7. K biti u gotovosti za spreavanje diverzantskih snaga u zoni odgovornosti 7. K.
3. Susedi
3.1. 15. K nastavlja izvrenje dobijenih zadataka i neposredno sadejstvuje sa snagama 7. K.
3.2. 2. KKRS129 nastavlja izvodjenje b/d po prvobitno dobijenom zadatku.
3.3. Grupa PO130 helikoptera vri poduku jedinica 7. K.
4. Odluio sam u sadejstvu sa susedima, uz podrku art. i borbenih helikoptera nastaviti
izvodjenje protivnapada na pravcima: Obrovac Jasenice Maslenica Rovanjska i
Benkovac Polinik, ostalim snagama, odsudnom odbranom i aktivnim dejstvima, spreiti
dalju agresiju OS Hrvatske i zaposedanje i najmanjeg dela RSK.
Biti u gotovosti za izvrenje napada na pravcima koji izvode ka irim reonima Pirovca i
Skradina, a snagama na pravcu Sinj Vrlika Knin, ovladati i vrsto drati branu Perua,
uz jednovremeno obezbedjenje i zatite bokova na pravcu koji sa severnih padina Svilaje
i junih padina Dinare izvode ka zoni odgovornosti brigade. Snagama na pravcu Drni
Knin biti u gotovosti za sadejstvo sa snagama koje dejstvuju na Kistanjskom pravcu.
5. Zadaci jedinicama:
5.1. 4. lbr nakon izvrene popune i stabilizacije fronta u sadejstvu sa snagama 15. K prei u
napad na pravcu Obrovac Jasenica Maslenica Rovanjska.
129
130

50

Krajiki korpus Republike Srpske.


Protuoklopni.

5.2. 92. mtbr u sadejstvu sa POOd-7131 nastavlja izvodjenje b/d po prethodnoj odluci
izvodei delom snaga protivnapad na pravcima: Smilji Kai Islam Grki, a po
izbijanju na liniju Paljuv Podgradina posesti art. osmatranice orudja za neposredno
gadjanje, sadejstvovati sa snagama koje dejstvuju na pravcu Obrovac Jasenice Maslenica
Rovanjska. Podrka po prethodnoj odluci.
5.3. 2. pbr delom snaga odsudnom odbranom brani pravac koji iz ireg rejona Vrane i
Stankovaca i Skradinskog zaledja izvode u zonu odgovornosti brigade. Glavnim snagama
biti u gotovosti za napad na pravcima: Kistanje Pirovac i Bratikovci Skradin. U bliem
zadatku izbiti na liniju Velika Gradina Velim i Peia Glavica sa koje odbiti eventualni
protivnapad, uvesti rezervu i produiti napad i u sledeem zadatku to pre izbiti u ire rejone
Pirovac Skradin, i staviti pod kontrolu Jadransku magistralu.
Na dostignutim linijama prei u odbranu. Podrava KGVBR132 i grupe naoruanih
POHe133.
5.4. 75. mtbr odsudno braniti pravac Drni Knin, a delom snaga sadejstvovati 2. pbr i 1.
lbr.
5.5. 1. lbr sa snagama ojaanja ovladati i vrsto drati branu Perua, a zatim izvodi odbranu
po PU134.
Podrava KGVBR, orkan i POHe.
6. Preduzeti sve mere borbenog obezbedjenja sa teitem na protivdiverzantskoj i
protivteroristikoj borbi.
7. Redovne borbene izvetaje dostavljati do 17 asova sa stanjem u 16 asova, a vanredne po
potrebi. U izvetajima davati podatke o poginulim i ranjenim.
za K O M A N D A N T
pukovnik
Milan ilas
I.135 Mijatov, [v.r.]
M.P.136
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

131

Protuoklopni odred.
Korpusna grupa viecjevnih bacaa raketa.
133
Protuoklopni helikopter.
134
Planu uporabe.
135
Ivan.
136
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
132

51

31
1993., sijeanj 27.
Knin
Borbeno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o uspjesima u
protunapadu na hrvatske snage na podruju kabrnje i Zemunika
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-101
27. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni
izvetaj.
GLAVNI TAB SV RSK
Operativni centar
1. Neprijatelj je zbog pretrpljenih gubitaka i poljuljanog morala i snane i uporne odbrane
i reenosti komandi i jedinica 7. K za odluan obraun sa ustaama na slamanju agresije
i izbacivanja istoga sa prostora RSK prinudjen da predje u odbranu na dostignutoj liniji:
Mala Bobija Visoka Glava s. Maruna Pridraga Kai iskljuno Gornji Zemunik
Raovljeva Glava kabrnja i dalje du dravne granice RSK.
U toku dana nije preduzimao aktivna dejstva osim manjih ispada, verovatno pokuavajui
da ispravi borbeni poredak i pobolja taktiki poloaj, a na pravcima ibenik Drni i Sinj
Vrlika u vie navrata je vrio provokacije otvarajui vatru artiljerijom i minobacaima.
2. Komande i jedinice 7. K uspele su zadrati ustae (na pomenutoj liniji), i nakon stvorenih
uslova za izvodjenje aktivnih dejstava prele u protivnapad na pravcima s. Smili Novigrad,
s. Smili Islam Grki i s. Biljanje Donje kabrnja, gde su uz snanu art. podrku razbile
neprijatelja na pravcima protivnapada, povratile deo izgubljenih poloaja i do 17,00 dana
27.01. izbile na linije: s. Klapani s. Perii s. Barabe Pozderi Zemunik Gornji
Roovljeva Glava i dalje bez pomeranja linije fronta.
2.1. 4. lbr u sadejstvu sa snagama 15. K i 92. mtbr ispoljila je aktivna dejstva, povratila deo
izgubljenog poloaja i objekata, stabilizovala front i podigla poljuljani moral boraca.
Brigada je u gotovosti da nakon popune sa ljudstvom i MTS i uz vatrenu podrku predje u
protivnapad.
2.2. 92. mtbr je ispoljila aktivna dejstva na pravcima s. Smili Novigrad, s. Smili
Islam Grki i s. Biljane Donje kabrnja, i u popodnevnim asovima uspela je izbiti na
liniju: s. Klapani s. Perii s. Barabe s. Pozdri, a na pravcu s. Donje Biljane kabrnja
uspela je povratiti Raovljevu Glavu na kojoj su povraena dva POT-100 MT-12137.
U b/d uniteno je pet neprijateljskih tenkova.
Brigada je u toku izvodjenja napada imala 3 poginula i nekoliko ranjenih (broj ranjenih nije
utvrdjen).
137

52

Protuoklopni top 100 mm M-12.

2.3. 2. pbr, 75. mtbr i 1. lbr nastavile su dogradnju i organizaciju odbrane i prikupljanja
podataka o neprijatelju.
Artiljerijske jedinice 2. pbr i 75. mtbr su u par navrata uzvratile vatru sa ciljem neutralisanja
art. grupa neprijatelja.
1. lbr je u 21,00 razbila ubaenu DTG ustaa u rejonu Zrnac pri emu je jedan ranjen i
zarobljen i jedan nestao.
3. Predlog odluke prema direktivi za daljnja dejstva Komandanta G SV RSK op. br. 1.
ELIK, sledi.
4. Zahtjevi koji nisu realizovani
Municija
Art. mun. za top T-12 100 mm kumulat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom.
Art. mun. 122 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom.
Art. mun. za top T-12 100 mm TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kom.
Art. mun. za H-105 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 kom.
Art. mun. 130 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom.
Veza
Radiouredjaj 2/2 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kom.
RUP-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 kom.
Telefon M-63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom.
Kalem PTK-56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kom.
Motalica ML-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kom.
RUP-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kom.
Motorola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kom.
Naoruanje
Puka AP 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kom.
Nianske sprave za H-105 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kom.
Dvogled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom.
Akumulatori
Akumulator 12/110 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom.
Baterija 4,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom.
Baterija 1,5 V R-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom.
Int. oprema
ebad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kom.
izma vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 pari
Sanitetska torbica SnK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom.
m/v
TAM 150 T 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom.
Kombibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom.
za K O M A N D A N T
pukovnik
Milan Djilas
I.138 Mijatov [v.r.]
138

Ivan.

53

M.P.139
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

32
1993., sijeanj 27.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 7. map-a za djelovanje iz Promine
topnikom vatrom na podruje Miljevaca
KOMANDA 7. KORPUSA
Knin, str. pov. 30-98
21,45 27.01.1993.
UPUTITI

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO
IFROVANO

KOMANDI 7. map140
Odmah izvrite pripreme za upuivanje jednog artiljerijskog stareine sa dva vojnika (AIG141)
u rajon V142. Promina (severozapadno od tt. 1147 za 1000 m) u cilju rukovanja vatrom za
izvrenje poluposrednog gadjanja ispomoi sa dva topa 76 mm ZIS iz spomenutog
rejona a po ustakim snagama u rejonu Miljevakog platoa. Stupite u vezu sa k-dantom 75.
mtbr u vezi sa ovim zadatkom. Istovremeno izvriti otkrivanje rejona VP ustake artiljerije u
cilju kontrabatinanja i neutralisanja.
Stareina kojeg odredite javie se na KM 7. korpusa u 07,00 28. 01. 1993. pukovniku
Mijtovu143 u cilju prijema zadatka.
NAELNIK ARTILJERIJE
pukovnik
Radoslav Banevi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

139

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Mjeoviti artiljerijski puk.
141
Artiljerijska izvidnika grupa.
142
Velika.
143
Ivan.
140

54

33
1993., sijeanj 27.
Vrbnik
Izvjee Komande 7. larpa PVO Komandi 7. korpusa SVK o aktivnostima
pripadnika UNPROFOR-a za koje sumnjaju da obavjetavaju hrvatsku stranu o
rasporedu jedinica SVK
KOMANDA
7. larp PVO
Str. pov. br. 16-1
27. 01. 1993. god.
17,00 KM VRBNIK
REDOVNI IZVETAJ
dostavlja
KOMANDI 7. KORPUSA
1. U toku dananjeg dana u vazdunom prostoru otkriveno je 25 ciljeva bez oznake
pripadnosti. Azimut ciljeva 160 do 260. Daljina 45 km do 70 km. Povreda vazdunog
prostora nae teritorije nije bilo.
2. Helikopteri UNPROFORA neprestano ne potuju plan letenja, a vrlo esto nadleu
i zadravaju se iznad borbenog rasporeda naih jedinica. Miljenja smo da se isti koriste u
izviake svrhe, a podaci dostavljaju neprijateljskoj strani. Tokom dananjeg dana jedan
helikopter preleteo je iz june kasarne (van vremena najave), kruno obleteo grad Knin i
najverovatnije sa kamerom snimao borbeni raspored jedinica. Zahtevamo da se istima uputi
otar protest i da im se ukae na strogo potovanje plana letenja, jer ne garantujemo da neko
isprovociran ne otvori vatru po istim.
3.

U toku dana u jedinicu su se javile sledee stareine:


potpuk. MANDI MILAN,
zast. I kl. LJEVAJA SLAVKO,
zast. OLUJI NIKOLA.
U jedinicu se javila ekipa za pregled raketa S-AM iz Banjaluke i ista otpoela sa radom.
4. Brojno stanje puka:
OF144 22
PODOF145. 36
v/o 207

= 265

5. Zahtjevi
potrebno je obezbediti 100 kom. zatitnih maski i za celokupno brojno stanje sredstva za
dekontaminaciju (LPD).
144
145

Ocira.
Podocira.

55

Za KOMANDANT
potpukovnik
IVKO APONJA
[.146, v.r.]
M.P.147
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

34
1993., sijeanj 27.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu
u zadarskom zaleu, stalnom pristizanju dragovoljaca iz Jugoslavije te postrojbi
kapetana Dragana i Arkana
KOMANDA 7. KORPUSA
Int. br. 30-99
27. 01. 1993. godine

INTERNO
IFROVANO
VRLO HITNO
URUITI ODMAH

Informacija o stanju
na frontu, dostavlja.
KOMANDI: 1. i 4. lbr, 2. pbr, 75. i 92. mtbr, 7. map, 7. mpoap
Nakon poetnih uspjeha ustakih snaga na dijelu fronta u Ravnim kotarima i rejonu
Maslenice, koje su postigli zahvaljujui mukoj prevari i nepotovanjem odluka Ujedinjenih
nacija, kao i zbog nekorektnog dranja dijela snaga UNPROFOR-a, ipak su brzom
i odlunom akcijom hrabrih sinova srpskog naroda zaustavljeni, a na nekim pravcima i
potisnuti. I ovog puta ustae su pokazale svu svoju svirepost prema nedunom stanovnitvu,
enama, djeci i starcima. To im nikad nismo i neemo oprostiti. Prema ustaama nema i
nee biti milosti.
Moral i ukupna borbena sposobnost naih jedinica iz asa u as je sve vea. To je rezultat
saznanja svakog borca da se ovdje brane pradjedovska ognjita srpskog naroda, ali i bije
istorijska bitka za odbranu srpstva i pravoslavlja u cjelini od ustako-vatikanske gamadi. Sa
nama je cijeli srpski narod. Dnevno nam pristiu dobrovoljci, pojedinci i itave jedinice iz
svih srpskih krajeva. Sa nama su u prvim borbenim redovima i borci Arkana148 i kapetana
146

Potpis neitak.
Prijemni peat: Komanda 7. korpusa, str. pov. br. 30-88, 27. 1. 1993.
148
eljko Ranjatovi.
147

56

Dragana149. Jedinice predvode kolovani i borbeno iskusni ociri, veinom rodjeni u naoj
Republici Srpskoj Krajini.
Ovo je borba za opstanak srpskog naroda i zato nam ne preostaje nita ve borba na ivot
ili smrt. Budite, kao i do sada, dostojni sinovi srpskog naroda, a time i uvjereni da emo
sigurno pobijediti agresora.
S vjerom u Boga za narod i otadbinu!
S informacijom upoznati cjelokupan sastav vae jedinice i narod u zoni izvodjenja borbenih
dejstava.
za K O M A N D A N T
pukovnik
Milan Djilas
I.150 Mijatov, [v.r.]
M.P.151
M.P.152
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 11.

35
1993., sijeanj 27.
Knin
Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o protunapadu
hrvatskih snaga na podruju Novigrada, kabrnje i Zemunika te zahtjev za novim
materijalno-tehnikim sredstvima
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-62
27. 01. 1993.

VOJNA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO

Redovni borbeni izvetaj.


GLAVNI TAB SV RSK
OPERATIVNI CENTAR
1. Neprijatelj je u jutarnjim asovima na pravcima: Maslenica Jasenice Obrovac i
Zadar Benkovac, uz otvaranja novog pravca Biograd Benkovac. U toku noi izvrio je
149

Dragan Vasiljkovi.
Ivan.
151
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
152
Prijemni peat centra veze, brzojav br. 5946, primljen 28. 1. 1993. u 24,30; predan u 02,30.
150

57

podilaenje 92. mtbr u reonu kabrnje Raevljeva Glava. Forsirajui napadna dejstva uz
velike gubitke na optem pravcu Zadar Benkovac Knin do 17,00 asova 26. 01. izbio
je na liniju: Velika Bobija Mala Bobija Visoka Glava Marune Novigrad isklj. G.
Zemunik Raevljeva Glava kabrnja i ostalo du granice RSK. Na ostalom delu fronta
vrio je dovlaenje, manevar i ubrzane inenjerijske radove.
2. Izvodei krajnje upornu odbranu uspele su zadrati ustae na pomenutoj liniji. Za
konsolidaciju odbrane i vraanje poloaja na liniji Raevljeva Glava kabrnja angaovana je
oklopna rezerva 92. mtbr uz snanu podrku artiljerije. Na optem pravcu Zadar Benkovac
u borbu su uvedene brigadne rezerve tako da su sve jedinice u borbenom dodiru.
2.1. 4. lbr je nastavila odbranom pravaca koji izvode u iri reon Obrovca i sada odsudnom
odbranom brani iri reon Obrovca. I pored sloene situacije i nepovoljnog taktikog poloaja
na podizanju borbenog morala uticalo je ojaanje brigade sa tenkovima i protiv oklopnim
sredstvima, kao i angaovanje u zoni brigade specijal. dobrovoljake jedinice Arkana153.
2.2. 92. mtbr je krajnje upornom i odsudnom odbranom uspela stabilizovati odbranu i
zadrati neprijatelja na pomenutoj liniji. U cilju vraanja izgubljenih poloaja na Raevljevoj
Glavi i kabrnji kao i podizanja morala uz snanu art. podrku izveden je napad oklopnom
rezervom na pravcu: D. Biljani kabrnja. Brigada je u nepovoljnom taktikom poloaju.
2.3. 2. pbr, 75. mtbr i 1. lbr su nastavile dogradnju odbrane i pripremu za izvodjenje
borbenih dejstava u skladu sa zadacima koji proistiu iz PU154.
3. Odluio sam nastaviti izvodjenje krajnje uporne i odsudne odbrane uz stvaranje rezervi i
snanu art. podrku primenom pogodnog manevra i raznovrsnih oblika napadnih dejstava
jedinica na taktikom nivou stabilizovati odbranu i poboljati taktiki poloaj i time stvoriti
uslove za izvodjenje protivnapada na pravcima: Benkovac Islam Grki, Benkovac Zadar
i Donje Biljane kabrnja.
4. Zahtevi:
Rakete za VBR 128 mm PLAMEN 2 b/k
Art. municija za MB 120 mm 2 b/k
Art. municija za HAUBICE 122 mm 2 b/k
Art. municija za TOP 100 mm T-12 2 b/k
Municija za top 125 mm na TENKU M-84 2 b/k
Municija za top 100 mm na TENKU T-55 2 b/k
Rakete za VBR 128 m OGANJ 2 b/k
Sredstva veze:
RUP-12 . . . . . . . . . . 50 kom
Motorole . . . . . . . . 200 kom
RUP-2/2K . . . . . . . . . 2 kom
Izvori napajanja:
Akumulatori 12 V (40, 60, 70, Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom
Akumulatori 12 V110 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom
Akumulatora 12 V 135 Ah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom
Akumulatori 12 V 180 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom
153
154

58

eljko Ranjatovi.
Podruje uporabe.

Akumulatori 12 V 210 Ah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom


Baterijski uloci R-20 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom
Baterijski uloci R-14 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kom
Baterijski uloci 3R 4,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kom
Baterijski uloci R-6 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kom
Gume:
Guma za labudicu (komplet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom
Guma vanjska i unutranja 600 x 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kom
Gume za ostala mot. vozila (TAM 110 T7, TAM 4500/5000 po
20 kom (komplet)
Peadijsko naoruanje i oprema:
AP 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom
PM 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kom
Mitraljez 7,62 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 kom
lemova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom
Artiljerijsko naoruanje:
Minobacae 120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kom
Laserski mjera daljine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kom
Motorna vozila:
Sanitetska vozila TAM 110 TZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom
Sanitet vozilo PINCGAUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom
MKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kom
Cisterna za gorivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kom
Cisterna za vodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kom
Ininjerijska sredstva:
Komplet za miniranje i razminiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kom
Komplet za ruenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kom
Minerski kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kom
Laserski uredjaj za paljenje eksplozivnih punjenja. . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom
Intendantska oprema:
Podmetai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kom
ebad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom
Vojne uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 kom
SDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 kom
Imajui u vidu dosadanji negativni uticaj na moral zbog nedostatka cigareta, molimo
preduzimanje mera redovno snabdevanje jedinica sa istim.
za K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Milan Djilas
I155. Mijatov, [, v.r.]
M.P.156

155
156

Ivan.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

59

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

36
1993., sijeanj 27.
Okuani
Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o brojnom stanju podreenih
postrojbi
M.P.157

KOMANDA 18. KORPUSA


ZAPADNA SLAVONIJA
Str. pov. br. 15.8/1
27. 01. 1993. godine
Pregled brojnog
stanja, dostavlja.
G SV RSK KNIN
Pers. organu

U vezi vaeg telegrama str. pov. br. 50-5 od 25. 01. 1993. godine dostavljamo vam pregled
brojnog stanja po jedinicama:
1. 51. pbr:

ocira:
ml. ocira:
vojnika:

UKUPNO:

65
41
913
1020

Prema RF 68%, u odnosu na RR 100%.


2. 54. pbr.

ocira:
ml. ocira:
vojnika:

UKUPNO:

18
35
910
963

Prema RF 62%, u odnosu na RR 91%.


3. 98. pbr.

ocira:
ml. ocira:
vojnika:

UKUPNO:
157

60

36
25
559
620

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 416, primljen 27. 1. 1993. u 16,00; predan 27. 1. 1993. u 17,00.

Prema RF 41%, u odnosu na RR 90%.


4. K-da K., prit. jed., had., mpoad, Lard PVO, tenk. eta, bat. za int. i 91. PoB:
ocira:
62
ml. ocira:
64
vojnika:
808
UKUPNO:

934

Prema RF 34%, u odnosu na RR 66%.


5. UKUPNO: ocira:
182
ml. ocira: 165
vojnika:
3190
SVEGA

3537

Prema RF 48%, u odnosu na RR 87%.


Podaci od 27. 01. 1993. godine u 12.00 asova.
KOMANDANT
pukovnik
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.158
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

37
1993., sijeanj 28.
Knin
Zapovijed Glavnog taba SVK za sreivanje kaotinog stanja u postrojbama 7.
korpusa
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 38-95
Knin, 28. 01. 1993. godine
Nareenje za
sreivanje jedinica.

158

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.

61

U nekim jedinicama stanje je haotino: nema organizovanih jedinica, neke jedinice ranga
ete nemaju komandire, jedinice su izmeane, ima sluajeva da su po dve jedinice ranga
bataljona u istoj zoni.
Suprotno usmenom nareenju komandanta G nisu formirane jedinice od ljudi koji se
meusobno poznaju.
Smene jedinica se vre usred dana to za posledicu ima nepotrebne gubitke. Utvrivanje
i zapreavanje se ne izvodi. Pozadinsko obezbeenje funkcionie sa velikim problemima.
Previe se ljudi nalazi na prvoj liniji i tamo gde to nije potrebno, a nema dubine odbrane,
to takoe uzrokuje gubitke i negativno utie na stabilnost i organizovanost odbrane.
U cilju sreivanja jedinica,
N A R E U J E M:
1. Sagledati stanje, dati zadatke, uputiti sve stareine da se sprovedu nareenja koja daju
komande.
2. Staviti u funkciju Vojnu policiju, Vojne sudove i korpusni zatvor.
3. Zatvoriti izlaz iz zone b/d za dezertere.
4. Formirati bataljone po geografskoj pripadnosti.
5. U Kordunaki bataljon ukljuiti etu iz Zap. Slavonije (k-ndir Krsto arkovi) i t
M-84. Sa tv. Arkanovom159 grupom moe imati velik uticaj na dalji tok b/d.
Ove jedinice tretirati kao b/g, ne zamarati ih dranjem fronta, nego upotrebljavati na
teitu.
6. Dovoenje, razvoj i uvoenje jedinica nou. Danju samo u krajnjoj nudi.
7. Obezbediti neprekidnu vezu sa He POOd.
KOMANDANT
general-major
Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.160
Dostaviti: 7. K KM, . . . . . . . . . . . . .1 kurirom
7. K IKM Benkovac . . . . .1 kurirom
OBO . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

38
1993., sijeanj 28.
Knin
Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Zapovjednitvu UNPROFOR-a da sprijei
mogui napad hrvatskih snaga na podruju Hidrocentrale Perua

159
160

62

eljko Ranjatovi.
Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


MINISTARSTVO ODBRANE
Broj 01-51
Knin 28. 01. 1993. godine
Upozorenje o namjerama
ustaa prema brani HE
Perua, dostavlja.
KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB
KOMANDI SEKTORA JUG
BIROU VLADE RSK U BEOGRADU (na znanje)
U 18,00 asova 27. januara 1993. godine ustako hrvatske snage otpoele su sa optim
napadom prema brani HE Perua. Napad je podran snanom artiljerijom, a izvodi se iz
vie pravaca. Posebno su jaka dejstva sa planine Svilaje u bok naim snagama.
Istovremeno su na HE Perua pokuali ubaciti DTG jaine oko 40 ustako-hrvatskih
vojnika koji su imali namjeru da razbiju snage UNPROFOR-a i izvre diverziju na HE
Perua aktiviranjem postavljenog eksploziva.
U cilju pomoi snagama UNPROFOR-a kao i spreavanju ovakvog teroristikog akta sa
moguim tekim ljudskim, materijalnim i ekolokim posljedicama angaovali smo dio snaga
i osujetili plan DTG.
Likvidirano je nekoliko pripadnika ustakih snaga, vie ih je ranjeno, a jedan od komandira
je zarobljen.
Napominjemo da je agresor izvrio predhodne pripreme. Pored mobilizacije i grupisanja
snaga iselio je stanovnitvo nizvodno od brane.
Oito je da su hrvatske vlasti spremne i rtvovati branu Perua samo da bi opravdali izvrenu
agresiju na teritoriju Republike Srpske Krajine i okrenuli javno mnijenje protiv srpskog
naroda zbog mogue katastrofe nastale ruenjem brane.
O svim ovim pripremama pravovremeno je izvetena komanda sektora JUG.
Agresor je u toku izvodjenja b/d svojom artiljerijom dejstvovao po tri punkta UNPROFOR-a,
i to: HE Perua, osmatraka stanica na objektu Zrnac i osmatraki punkt u s. Potravlje,
zaseok Prolii.
Molimo da se preduzmu hitne mjere od strane snaga UNPROFOR-a, kao i preko Saveza
bezbednosti UN na osudi ovakvih postupaka ustako-hrvatske strane.
Zbog posebnog znaaja objekta HE Perua, posebno sa aspekta spreavanja katastrofe,
naim snagama uporno emo braniti HE Perua.
S potovanjem
MINISTAR ODBRANE
Pukovnik Stojan panovi, [v.r.]
M.P.161
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6043.

161

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

63

39
1993., sijeanj 28.
Knin
Pismo Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i moral Generaltaba Vojske
Jugoslavije u kojem mole sredstva za potrebe rada Press centra, slanje novinara lista
VJ Vojska i ekipe Zastave filma, te trae upuivanje starjeina VJ porijeklom iz
Hrvatske radi podizanja morala u jedinicama SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Br. 01-52
Knin, 28. 01. 1993. godine
UPRAVI ZA INFORMISANJE I MORAL
GENERALTABA VOJSKE JUGOSLAVIJE
Na linost general-majora
dr. DIMITRIJA BAUCALA
Gospodine generale,
U vezi telefonskog razgovora sa pukovnikom Jovanom ankom, od 27. januara o.
g., molimo da nam za potrebe Pres-centra Glavnog taba Vojske RSK hitno poaljete
najneophodnija sredstva za rad:
1. Vozila BOV-glasnogovornici. . . 2 kom,
2. Telefaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kom,
3. Video-kasete VHS . . . . . . . . . .20 kom,
4. Foto-lmovi . . . . . . . . . . . . . . .20 kom,
5. Bokovi za pisanje . . . . . . . . . . .50 kom,
6. Flomasteri za rad na karti . . . . .50 kom.
Za stalno praenje situacije na bojitu i adekvatno informisanje jugoslovenske javnosti i
pripadnika VJ, molimo da u Knin uputite jednog novinara-ocira s foto-aparatom iz lista
Vojska. Takoe, predlaemo da list Vojske jedan broj u celini posveti agresiji R Hrvatske
na RSK i otporu srpskog naroda Krajine toj agresiji.
Molimo da razmislite i o angaovanju jedne lmske ekipe Zastava-lma.
Dolazak stareina VJ poreklom iz Hrvatske i RSK veoma je dobro primljen od boraca
i naroda Krajine. Njihovim dolaskom znatno je podignut moral boraca i uvrena vera u
uspenu odbranu RSK od agresije. U vezi s tim, molimo da insistirate na daljem upuivanju
stareina VJ poreklom iz ovih krajeva, prvenstveno ocira rodova, mlaih godita zakljuno
sa inom majora, radi ekasnijeg rukovoenja i komandovanja i podizanja borbenog morala
u jedinicama Vojske RSK.
POMONIK KOMANDANTA
VOJSKE RSK ZA PPA I PP
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]

64

M.P.162
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

40
1993., sijeanj 28.
[Knin]
Konferencija za tisak Glavnog taba SVK u svezi akcija Hrvatske vojske u zaleu
Zadra
REFERISANJE 28. 01. 1993. g.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prema prispelim izvetajima i saznanjima, moral boraca je na visini. Borbenim uspesima


u zadnja dva dana vidno se poveava i stabilizuje.
Poveanju morala doprinosi dolazak dobrovoljaca, kao i meunarodna osuda hrvatske
agresije.
Moral stanovnitva nije znaajno poljuljan, ali ostaje veliki problem oko zbrinjavanja
izbeglica.
U toku dana stigao je vei broj izbeglica iz s. Otii, koji su izbegli pred opasnou
napada ustakih snaga sa pravca Sinja.
U Potkonju, od strane srpskih izbeglica, vren pritisak na hrvatsko stanovnitvo da se
iseli, revoltirani progonom sa sopstvenih ognjita. Na licu mesta se nalazi milicija, ali je
i njima nemogue uspostaviti red.
Novinari zahtevaju ee obraanje predstavnika G sa prispelim informacijama, da to
ne bude samo u 12,00 asova, ve vie puta u toku dana.
Uspeno je realizirana pres konferencija.
Prema potinjenim komandama, informacije su ile 2 puta.
Primljena naredba Predsjednika RSK [o osnivanju] vojnih sudova.
Juer je poginulo 5 boraca /4 sa benkovakog podruja, 1 na Kordunu i jedan borac je
preminuo na Kordunu, kao 6-ti borac/.
Ukupno je poginulo 60 boraca.
Ukupno ranjeno 142 borca.
Sahranjeno 34 borca jedno telo na patologiji u Kninu;
jedno telo na patologiji u Benkovcu.
Za 24 borca nemamo tela, ali izjave njihovih saboraca potvruju njihove pogibije.

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 6., kut. 45.
162

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

65

41
1993., sijeanj 28.
Knin
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u
zadarskom zaleu, o dobrom dranju pristiglih pojaanja i Arkanovih dobrovoljaca
te dotadanjim gubicima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Broj 01-57
Knin, 28. 01. 1993.
Informacija o stanju na
severno-dalmatinskom
vojitu u RSK.
Dostaviti: Komandama: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K
Pres centrima: Knin, Topusko, Vukovar
Nastavkom borbenih dejstava i ostvarenim uspesima u oslobaanju dominantnog visa
Roavljeva glava (kabrnje), Male i Velike Bobije na obroncima Velebita iznad Obrovca,
moral boraca Republike Srpska Krajina je u stalnom porastu. Nakon solidne popune
ljudstvom i materijalnim sredstvima, kod boraca postoji opte raspoloenje da se nastavi
sa borbenim dejstvima do potpunog osloboenja svih okupiranih delova teritorije RSK. I
nadalje, u jedinice Srpske vojske svakodnevno pristiu dobrovoljci borci i stareine.
Rezultati postignuti u zadnja dva dana u izvoenju borbenih dejstava, imajui u vidu da
je zaustavljena agresija, kao i to da se na nekim pravcima prolo u protivnapad, naili su
na izuzetno pozitivan odjek i znaaj kod stanovnitva na svim srpskim teritorijama, kao i
kod srpskog i ostalog slobodoljubivog sveta. Uz to, prisutna je apsolutna osuda hrvatske
agresije, podstaknuta i rezolucijama Saveta bezbednosti OUN, kojima se osuuje Hrvatska
kao agresor i trai vraanje njenih oruanih snaga na poloaje pre agresije.
Iako u ovako traginim okolnostima, ovo je vreme objedinjavanja srpskog naroda, vreme
iskazivanja podrke i pruanje pomoi. Sve ovo doprinosi da se ustaka agresija doivi takvom,
ne samo na prostorima bive Jugoslavije, ve i u Evropi i Svetu. Ovo je vreme kad ceo Svet
gleda na pravednu borbu srpskog naroda za svoju slobodu, ivot i dostojanstvo oveka.
Potrebno je vie nego ikada do sada shvatiti, a tako se i shvata, da se u ovom vremenu radi
o reavanju srpskog pitanja od istorijskog znaaja. Zbog toga, u borbenom smislu, voenje
nametnute borbe ima strategijski, a ne nekakav taktiki znaaj. Ovo treba biti jasno svakom
Srbinu, bez obzira da li se on nalazio na srpskoj zemlji, ili u bilo kojoj zemlji irom Sveta.
Jedinice van sastava 7. korpusa, 103. brig. iz 15. K, bataljon iz 21. K i Milicija iz Korduna,
Banije, Bosanskog Petrovca ispoljavaju posebnu hrabrost i upornost u izvravanju borbenih
zadataka. Na Benkovakom i Obrovakom pravcu, ove jedinice predstavljaju osnovnu

66

udarnu snagu. Moral ovih jedinica je na zavidnom nivou, to ih neprekidno ini spremnim
i voljnim za izvravanje borbenih zadataka.
Prema optem raspoloenju boraca i stanovnitva Obrovca, dolazak Arkana163 i njegovih
dobrovoljaca je primljen s oduevljenjem. Dobrim delom, i to je uslovilo da se stanovnitvo
vraa svojim kuama u veem broju, a u borbenom smislu, vetim taktikim potezima, uinio
je korisnim borbene akcije, tako da se stanje u Obrovcu u potpunosti konsolidovalo.
U dosadanjim borbenim dejstvima, poginulo je 60 boraca, a 142 je ranjeno. Jedan od 60
poginulih boraca je izvrio samoubistvo.
Od ukupnog broja poginulih boraca, 34 ih je sahranjeno. Na patolokom odjelu bolnice
Knin nalazi se 1 mrtav borac i 1 u Benkovcu. Obzirom da su sa teritorije Islama Grkog, te
da tamo nije mogua sahrana, sahrana e se obaviti na Benkovakom groblju.
Jo uvek nije mogue doi do tela 24 mrtvih boraca na okupiranoj teritoriji od strane ustakih
snaga, a nesahranjeno je 26 tela boraca. Imamo podatke da je u Smokoviu zarobljeno 5
civilnih lica. Takoer, postoji velika verovatnoa da je u Vojniu zarobljen 1 borac, a u
Obrovcu 8 boraca iz 4. brig.
Ranjeni borci su zdravstveno potpuno zbrinuti, a zadivljuje visoko stanje njihovog morala.
Moral stanovnitva je takoer na zavidnoj visini, u optem iekivanju i nadanju da e skoro
doi do povratka okupirane teritorije, mada, to je sasvim logino, postoji zabrinutost zbog
unitene imovine.
Tokom dananjeg dana, u Knin i ostala mesta pristigao je vei broj civilnog stanovnitva iz
Otiia plaei se da ne nastradaju, ukoliko ustaki bojovnici miniraju branu Perua. Ovaj
strah je utoliko vei to je nizvodno od brane iseljeno hrvatsko stanovnitvo, to se dovodi
u vezu sa odlukom ustaa da branu miniraju, ne obazirui se na ekoloku katastrofu koja bi
nastala ruenjem brane.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.164
165

M.P.

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

163

eljo Ranjatovi.
Okrugli peat: R TO RSK, Knin.
165
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5968, primljen 28. 1. 1993. u 20,30; predan u 1,20.
164

67

42
1993., sijeanj 28.
Knin
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o zaustavljanju
napredovanja hrvatskih snaga i ponovnom zauzimanju dijelova teritorija koje su
izgubili na podruju prema Rovanjskoj, kabrnji, Kaiu i Islamu Grkom
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Broj 01-49
Knin, 28. 01. 1993.
Informacija o stanju na
ratitima u RSK.
Dostaviti:
Komandi
7. K

"
15. K

"
21. K

"
39. K

"
18. K

"
11. K
Pres centrima:
Knin, Topusko, Vukovar
Preko 21. K.
11. K166
Nakon estokih estodnevnih borbi otpoetih agresijom ustake vojske Republike Hrvatske,
koje traju jo uvek, neprijateljska ofanziva je zaustavljena. Linije odbrane su konsolidovane,
izvrena popuna ljudstvom i borbenom tehnikom. U ovakvoj situaciji stvoreni su uslovi za
protivnapade u emu su srpski borci ve imali uspeha.
Povraen je deo teritorije na pravcu Smili Kai Islam Grki; i Obrovac Jasenice
Rovanjska.
Poseban uspeh ostvaren ovladavanjem dominantnim visom Roovljeva glava (kabrnja).
Povraeni su i Velika i Mala Bobija na padinama Velebita kod Obrovca. Stvoreni su svi
uslovi za nastavljanje aktivnih dejstava.
Ovakvo stanje na frontu, uticalo je na vidan porast i uvrenje borbenog morala boraca. I
pored materijalnih gubitaka izazvanih ustakom agresijom, volja stanovnitva nije unitena,
samo je jo vie porastao ponos, prkos i odlunost da se u svemu ustraje.
U jedinice SV svakodnevno stiu dobrovoljci, borci i stareine, pre svega poreklom iz
RSK. Sve je vei broj i drugih srpskih patriota koji se prikljuuju suprostavljanju hrvatskoj
agresiji.
166

68

Dopisano rukom.

Svi ranjenici se blagovremeno zbrinjavaju u bolnici u Kninu i Benkovcu, a tei ranjenici se


transportuju u B. Luku i Beograd.
U toku 27. 01. 1993. god. ranjene borce u bolnici Sveti Sava u Kninu, posetili su
predstavnici G SV i M RSK. Zdravstveno stanje boraca je dobro, a moral zadivljujui.
U blizini brane Perua uhapen je komandir grupe ustaa odreene za miniranje brane.
Brana je trebala biti minirana 27. 01. 93., a nakon toga 28. 01. 93. trebao je uslediti napad
ustakih snaga.
Savet bezbednosti OUN usvojio je saoptenje o osudi hrvatske agresije, uz zahtev da se
ustake snage, vrate na poloaje pre poetka agresije.
Pred zasedanje ruskog parlamenta, pored osude hrvatske agresije, vei broj ruskih deputata
e insistirati na pokretanju postupka za ukidanje sankcija protiv SRJ.
U toku jueranjeg dana na podruju borbenih dejstava, Banije i Korduna, neprijatelj je
rasturio veu koliinu letaka. Analizom sadraja zakljueno je da je osnovni cilj izazivanje
pometnje i podela u naim redovima, posebno slabljenja volje naroda za otpor i borbu. Bez
obzira na to to je cilj letaka veoma providan, neophodno je da se u informativnom radu
skrene panja celokupnom sastavu na cilj i smisao ovakve neprijateljske aktivnosti.
Ukazujemo na izuzetan znaaj brige o ljudima u sadanjoj situaciji, naroito kada je re o
ishrani, organizaciji odmora i predasima borbe, zbrinjavanju ranjenika i sl.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.167
168

M.P.

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

43
1993., sijeanj 28.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za upornu obranu,
ienje postrojbi od defetistikih elemenata te osnivanje rezervnih snaga za
angairanje na pravcu napada hrvatskih snaga

167
168

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5951, primljen 28. 1. 1993. u 10,45; predan u 12,55.

69

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. 30-137
28. 01. 1993. godine
Naredjenje za dalja
dejstva.
Dostaviti: 1. i 4. lbr, 75. mtbr, 92. mtbr,
2. pbr, 7. map, 7. mpoap i larp
PVO (aktom).
1. Neprijatelj dovodi manje snage iz pravca Splita i Zagreba, vri pregrupisavanje snaga na
benkovakom pravcu i pothranjuje snage koje se bore na junim obroncima Velebita sa
verovatnim ciljem da odri zauzetu teritoriju.
2. Zadatak 7. korpusu:
Krajnje upornom odbranom snaga u dodiru spreiti zauzimanje i najmanjeg dela teritorije,
a rezerve angaovati u protivnapad na pravcima pokuaja proboja nae odbrane. U tom cilju
realizovati sledee:
izvui Lapaku brigadu, oistiti je od ljudstva defetistiki nastrojenog (koje vratiti u sastav
matinog korpusa). Brigadu imati u gotovosti za angaovanje na Kistanjskom ili Drnikom
pravcu.
obrazovati rezervu sastava: peadijski bataljon (jezgro bataljona 1. p iz 75. mtbr, a ostale
jedinice formirati od dobrovoljaca), tenkovske ete (6 tenkova M-84) i mehanizovane ete
(6 BVP i 6 OT M60) koju imati u gotovosti za aktivna dejstva na pravcima eventualnog
napada.
u 4. lbr formirati jednu borbenu grupu za napad na pravcu Obrovac-Jasenice-Rovanjska. U
napadu eksploatisati dejstva snaga 92. mtbr iz ireg rejona Novigrada sa kojom organizovati
tesno sadejstvo.
IKM-2 na elu sa komandantom korpusa posesti na KM 1. lbr.169
U planiranju daljih dejstava u svemu se pridravati zadataka iz Naredjenja Opbr 1
ELIK.170
Za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.171
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

169

Komanda 1. lbr nalazila se u to vrijeme u Vrlici.


Vidi: Dok.br. 30.
171
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
170

70

44
1993., sijeanj 28.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za osnivanje borbene
grupe sastavljene od najboljih dijelova postrojbi koja e biti upotrijebljena za proboj
linija hrvatske obrane
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-112
28. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO

Naredjenje jedinicama 7. K
za angaovanje po
zadacima iz direktive
27. 01. 1993. godine.
Za izvodjenje proboja u protiv napadu formirati borbene grupe (B6) sastav: tenkovska,
mehanizovana, najbolje peadijske jedinice i dobrovoljci iz ostalih jedinica. Za komandanta
odrediti najboljeg stareinu, bez obzira na in.
Komandir art. jedinice za podrku da ima zajedniku osmatranicu sa komandantom
borbene grupe. Unutar borbene grupe (BG) organizovati vezu u dva kanala. Ako nedostaju
sredstva veze za borbene grupe zahtevati odmah od komande 7. K. Pre upotrebe izvideti,
organizovati sredstva i isplanirati podrku za proboj i obezbedjenje boka.
Borbene grupe (BG) formirati u 92. mtbr, 2. pbr., 75. mtbr, 1. i 4. lbr.
Organizovati po zadacima iz direktive od 27. 01. 1993. godine.
Ove borbene grupe ne mogu biti upotrebljene za dranje fronta, sem za eventualno
spreavanje proboja, a nou se moraju odmarati.
za K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Milan Djilas
I.172 Mijatov, [v.r.]
M.P.173
Dostaviti:
aktom
7. larp PVO
ifrom
1. i 4. lbr
2. pbr
75. mtbr
7. mpoap
7. map
92. mtbr
172
173

Ivan.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

71

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

45
1993., sijeanj 28.
Benkovac
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK za proboj obrane hrvatskih snaga i zauzimanje
Novigrada i Podgradine
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 38-89
IKM kasarna Benkovac
28. 01. 1993. god.
KOMANDI ______________
NAREDJENJE ZA DALJNJA DEJSTVA
Sekcija 1:50000
Zadar 2 i 4, Biograd 1 i 2 i Graac 3
1. Neprijatelj
U toku jueranjeg dana nije izvodio ofanzivna borbena dejstva. Uz snanu artiljerijsku i
raketnu podrku izvrio je stabilizaciju odbrane na liniji: s. Pozderi s. Barabe s. Pedii
Klapani, ostali deo fronta bez promene u odnosu na raniju situaciju. Tokom noi izvrio
je sredjivanje, pregrupisavanje i dovodjenje sveih snaga na pravce dosadanjih borbenih
dejstava. Uoeno je dovodjenje snaga jedne tenkovske ete u rajon s. Galovci.
2. Nae snage
U toku jueranjeg dana uz snanu artiljerijsku i raketnu podrku delom snaga izvrena su
aktivna dejstva na pravcima: Smili Paljuv i Smili Islam Grki i uspele su da izbiju na
liniju s. Klapani s. Pedii s. Barabe s. Pozderi. Uspele su povratiti izgubljeni objekat
Raovljeva glavica.
3. 2. mtbr i dobrovoljci uz art. i raketnu podrku nastaviti sa izvodjenjem odsudne odbrane.
Od gotovih snaga formirati borbenu grupu, izvriti napad i rasecanje snaga neprijatelja na
pravcu: s. Smili s. Paljuv Novigrad i s. Paljuv s. Podgradina i u bliem zadatku izbiti
na liniju: s. Buterin Madjorija (tt 162), produiti dejstva i ovladati objektima Novigrad, s.
Podgradina i izbiti na granicu RSK.
U toku izvodjenje rasecanja snaga neprijatelja obezbediti bokove.
U cilju uspene realizacije ovog zadatka izvesti demonstrativni napad na neki od pravaca (po
odluci komandanta 92. mtbr).
Gotovost za izvrenje napada u 07.30 asova 29. 01. 1993. godine.
Podrava KAG-7 i KGVBR-7 i HePoo-d-7, po zahtevu.
72

4. Susedi:
Desno: odbranu izvodi 4. lbr, stabilizovala je odbranu na dostignutoj liniji.
Zadatak: izvriti pregrupisavanje snaga brigade i uz podrku KAG-7 i KGVBR-7 izvriti
protivnapad pravcem Zaton s. Maruna s. Jasenice i povratiti izgubljene poloaje, a
potom iste posesti.
Levo: odbranu izvodi 2. pbr. po ranijoj odluci.
5. Mere borbenog obezbedjenja:
Posebnu panju pokloniti maskiranju, borbenom obezbedjenju jedinica i KM u rejonima
odbrane i na pravcima napada.
Isto tako regulisati neposredno obezbedjenje jedinica i objekata.
U toku noi organizovati izvidjanje borbenog rasporeda neprijatelja kao i ubacivanje DG u
raspored neprijatelja.
NAELNIK TABA
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 6.

46
1993., sijeanj28.
[Daruvar]
Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija
u kojem ga uvjerava da nema razloga za mobilizaciju i uzimanje oruja iz skladita
Komanda Sektor Zapad
28. 01. 1993. godine
Pukovnik Jovan ubri
komandant TO
Okuani
Dragi pukovnik ubri,
Primio sam vae pismo od 27. 01. 1993. godine u kojem vi elite da pojasnim neke take
moga plana od 26. 01. 1993. godine.
Ja vjerujem da mi nemamo uopte nikakvih problema.
Prvo, hou da vas uvjerim da nemam nikakvih problema za korake koje ste poduzeli u vezi
navedene take.
Drugo, elim vas jo vie ubijediti da ako bi bilo ikakvog namjernog napada od druge strane,
ja se ne bih mijeao sa vaom mobilizacijom i odbrambenim aktivnostima.
Naravno, u takvoj situaciji imali biste pravo da uzmete vae oruje i da se branite i ja se
uopte u to neu mijeati.
73

Ono ta hou sad da vam dokaem da u ovoj sadanjoj situaciji pojaao sam svoje oruane
snage na vaoj teritoriji i nastavljam da pripremam zike pripreme da pojaam nae
sigurnosne punktove na liniji prekida vatre, naravno, nastavljamo posmatrati i teritorije
izvan zone UNPA posebno na istoku i zapadu.
Sve dok ovakva situacija traje nema nikakvih razloga da uzimate oruje iz magacina ili da
pojaavate vae snage na liniji prekida vatre i vi to morate izbjegavati i da se ne mijeate u
nae pozicije koje zauzimamo i da ne aljete vae snage tamo.
Obavjetavam vas da ova restrikcija samo vai pod ovakvom trenutnom situacijom.
Ako se ta dogodi ja u vas odmah obavijestiti tako da ete odmah moi pojaati svoje
obrambene snage.
Ja se nadam da ovo pojanjava take iz mog pisma od 26. 01. 1993. godine.
Puno pozdrava,
Brigadni general
C. M.174 Zabala
M.P.175
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 26., kut. 7.

47
1993., sijeanj 28.
[Drni]
Izvjee Organa bezbednosti 75. mtbr Organu bezbednosti 7. korpusa SVK o
ubojstvu Hrvata u Bogatiu
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 2-1
28. 01. 1993. godine
DOSTAVITI: OBO 7. Korpusa na linost p.puk. arac Dragana.
Dana 27. 01. 1993. godine u veernjim asovima ubijeni su Daja Petar zvani [..]176lice
star 60 godina, slijep, i Perica Ante, pok. Ante, rodjen 1924. godine u podrumu jedne kue
u Bogatiu. Ubijenima je odsjeeno uho i stavljena sc, tom prilikom je ranjena i Perica
Marija, ena od Perica Ante, rodjena 1926. god.
U kui Perica Miljenka (sino zarobljen) nalazi se po nekim saznanjima u potkrovlju nosilo
sanitetsko i sl. Naredjen je pretres kue.
Hrvati iz sela Bogatii su uplaeni i neki bee.
Poinioci navedenog su nepoznati.
174

Carlos Maria.
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Zapadna Slavonija, int. br. 207-37, 28. 1. 1993.
176
Neitko u izvorniku.
175

74

NAELNIK
Toki Mirsad kapetan

M.P.177

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br.1932.

48
1993., sijeanj 28.
evrske
Zapovijed Komande 2. pbr podreenim postrojbama za obranu, napadnu akciju
na podruju Pei Glavice i Gradine te privoenje osoba hrvatske nacionalnosti u
evrske i upotrebu istih na radovima prema potrebi
Komanda 2. pbr
Str. pov. br: 12-39
18,00 asova 28. 01. 1993. god.
Djevrske
Pripremno naredjenje opbr. 1
Sekcija: 1:50000, Graac, ibenik
Usled izvodjenja borbenih dejstava u reonu Benkovca i Morpolae i privremeno
zaposednutoj teritoriji na liniji: Maslenica Islam Grki Novigrad s pomonim pravcem
kabrnja Benkovac.
Nae jedinice uspeno izvode protivnapade i povratili deo privremeno zaposednute
teritorije.
Naa brigada ima zadatak odbrane u zoni odgovornosti, uredjenje poloaja i prikupljanje
podataka o neprijatelju.
Levo od nas su jedinice 75. mtbr.
Desno od nas su jedinice 92. mtbr.
Na osnovu procene situacije i izvrenih priprema, odluio sam:
1. Delom snaga izvravati i dalje ininjerijsko uredjenje poloaja, prikupljanje podataka o
neprijatelju te ispoljiti aktivna dejstva ispred prednjeg kraja brigade u cilju stvaranja panike
i demoralizacije neprijatelja ispred prednjeg kraja, a time stvarati uslove za eventualna
napadna dejstva.
2. Zadatak jedinica:
2/1 1.pb sopstvenim snagama vriti izvidjanje ispred prednjeg kraja bataljona upuivanjem
izvidjakih grupa prema mestima Bila Vlaka Stankovci Kolarna Pristeg Dobra Voda
i po naoj odluci vriti prepade i diverzije naroito na poloaju neprijateljske artiljerije i
oklopnih sredstava.
177

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 105, primljen 28. 1. 1993. u 14,45; predan u 15,00.

75

2/2 2. pb izvriti sve potrebne pripreme boraca (moralne) i aktivnim dejstvima izvriti
izvidjanje a zatim prepadna dejstva objekata Peia Glavica i Gradina a ostalim snagama
bataljona izvriti pripreme i organizaciju za eventualni napad na pravcu: Sonkovi Graac
Skradin uzimajui u obzir i komandantsko izvidjanje koje sam danas izvrio.
2/3 3. pb sopstvenim i pridodatim snagama upornim osmatranjem kontrolisati (vatrom)
Kanjon Krke a delom snaga izvriti pripreme (ljudske) za ubacivanje dela jedinice na pravcu:
Velika Glava Poar Pavasovii i delom snaga na pravcu Vukovi Pod Kulina.
2/4 Had e isplanirati vatru ispred prednjeg kraja brigade sa osnovnih vatrenih poloaja,
predvidjati naredni vatreni poloaj i biti u gotovosti za otvaranje vatre i podrku jedinica na
frontu.
2/5 Pozadinske jedinice e izvriti sve pripreme i biti spremne za potpuno pozadinsko
obezbedjenje u toku borbenih dejstava.
3. Sva sumnjiva lica i lica hrvatske nacionalnosti do 55 godina sprovesti u s. Djevrske koje
angaovati na radovima prema potrebi.
4. Strogo voditi rauna o tajnosti podataka iz ovog naredjenja.
Komandant:
major
Milorad Radi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 771 .

49
1993., sijeanj 29.
Knin
Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama i odjeljenjima obrane za
smanjivanje ljudstva u istima i rasporeivanje vika po postrojbama na dunostima
organa za mobilizaciju
MINISTARSTVO ODBRANE RSK
Str. pov. br. 04-139-1/93
29. 01. 1993. godine
Knin
Naredjenje o ratnoj
sistematizaciji radnih mesta
u upravama MO i Odeljenjima MO
dopuna naredjenja od 27. 01. 1993. godine

178

76

Prijemni peat: MO RSK, Odjeljenje Petrinja, br. 01-77, 1. 2. 1993.

Prijepis
hitno

M.P.178

Svim upravama
Ministarstva odbrane
RS Krajine
Po proglaenju ratnog stanja i uspeno izvrenoj mobilizaciji i ispomoi komandama jedinica
u daljem toku rada na konsolidaciji stanja, obaveza i problema koji se odnose u celini na
mobilizaciju u celini, a radi potreba prelaska na rad u ratnim uslovima i smanjenja broja do
sada angaovanog ljudstva,
n a r e dj u j e m:
1. prei na ratnu sistematizaciju radnih mesta tako da:
a) u upravama MO ostaju: 1. naelnik u MO AVL
2. zam. naelnika u MO ujedno pom. za mobilizaciju (VSS)
3. naelnik CZ
4. lan CZ
5. lan CZ
6. voza u CZ
7. voza u MO
8. pratioc obezbedjenje NU
b) u odelenjima odbrane u MO po optinama, broj lica koja ostaju po ratnoj
sistematizaciji smanjiti za 50%, tako da se zadovolje potrebe poslova koje odeljenje
obavlja a jedinice ojaaju mladjim, sposobnijim i strunijim ljudima.
2. Svo ljudstvo koje ne ostaje u MO i Odelenju odbrane, rasporediti po jedinicama u
skladu sa VES-i i uz mobilizacijski poziv uputiti u jedinice.
3. Sva ta lica koja se mobiliu zadravaju svoja prava radnog odnosa ukoliko postupe po
zahtevima potrebe ove sistematizacije.
4. Sva ta lica javljaju se u jedinice u uniformi i sa linim naoruanjem.
5. U ratnim jedinicama oni se rasporedjuju uglavnom na dunostima organa za
mobilizaciju i nastavljaju deo poslova koji se odnose na popunu i mobilizaciju.
29. 01. 1993. godine
Knin
POM. MO SRK ZA VOJ. PIT.
p.puk Rade Raji
Tanost prijepisa overava:
N A E L N I K:
Duan Preanica, [v.r.]
M.P.179
Ovjereni prijepis, strojopis, latinica
HR-DASK-SACP-599, kut. 2.

179

Okrugli peat: MO RSK, CZ Banija, Uprava Banija, Glina.

77

50
1993., sijeanj 29.
Knin
Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu zatitnih snaga UN-a zbog zauzimanja
Hidrocentrale Perua od strane hrvatskih snaga, zahtjev za njihovo povlaenje te da
se njeno osiguranje prepusti zatitnim snagama UN-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE RSK
Broj 01-60
Knin, 29. 01. 1993. godine

VRLO HITNO

Nepotovanje Rezolucije
Savjeta bezbednosti UN
o HE Perua.
KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB (na linost gen-ppk Nambiaru180)
KOMANDI SEKTORA JUG
DRAVNI KOMITET RSK ZA SARADNJU SA UNPROFOR-om
(Birou Vlade RSK u Beogradu)
I pored nae prvobitne namere da sopstvenim snagama uestvujemo u obezbedjenju
HE Perua radi spreavanja njenog oteenja i ruenja od strane hrvatske vojske, na vae
insistiranje u toku jueranjeg dana povukli smo milicijske snage koje su tokom noi 27/28.
januara bile angaovane u spreavanju akcije ustako-hrvatskih specijalnih jedinica koje su
kao to vam je poznato, dejstvovale i po snagama UNPROFOR-a.
Povlaenje naih snaga s HE Perua u skladu je i s naim principijelnim stavom da se njen
status mora urediti i u skladu rezolucijama Saveta bezbednosti UN.
Medjutim, odmah nakon povlaenja naih snaga, izvrenog u skladu sa vaim zahtevom,
hrvatske oruane snage upadom specijalne diverzantske grupe i dejstvom jedne brigade sa
pravca Sinj Vrlika, posjele su branu i sada je dre pod kontrolom.
Slobodni smo, potovana gospodo da skrenemo panju na vau obavezu da u nastaloj
situaciji u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti UN sada naloite i hrvatskoj strani da
odmah napusti HE Perua i njeno obezbedjenje prepusti snagama UNPROFOR-a.
Za ozbiljne posljedice koje bi mogle proistei u sluaju daljeg nepotovanja rezolucije Saveta
bezbednosti UN Srpska strana ne moe snositi odgovornost.
KOMANDANT
general-major
Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.181

180
181

78

Satish.
Okrugli peat: RSK, R TO, Knin.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

51
1993., sijeanj 29.
Knin
Izvjee deurnog asnika Glavnom tabu SVK o stanju na ratitu u zadarskom
zaleu te na pravcu prema Sinju
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 20-163
29. 01. 1993. godine
REDOVNI OPERATIVNI
IZVETAJ. dostavlja.
1. PODACI O NEPRIJATELJU:
Neprijatelj je u toku 28/29. 01. 93. godine na itavom prostoru Republike Srpska Krajina
vrio provokativna dejstva da bi na pojedinim delovima otpoeo otvorenu agresiju. Naroita
aktivnost ustakih snaga izraena je u in. redovima i pregrupisanjem snaga. U toku 28. 01.
93. izvrio je dovoenje 5 tenkova iz reona Stankovaca u rajon Gorica. Isto tako nastavio je
sa pregrupisavanjem na pravcu Gospi-Perui, kao i izradi tunela na brdu Gradina iznad
Starog Likog Osika.
Ustae su u 8,00 otvorile artiljerijsku vatru u irem rejonu HE Perua da bi prenjeli vatru
u dubinu i otpoeli napadi na pravcu Sinj-Vrlika-Knin. U toku neprijateljskih dejstava
oteen je jedan ispust za vodu.
2. PODACI O NAIM SNAGAMA:
Nae snage su u toku 28.01. vrile utvrivanje i zapreavanje poloaja i organizaciju sadejstva,
izuzev jedinica 7. korpusa, koje su izvodile aktivna b/d na pravcu Sinj-Vrlika-Knin.
Jedinice 7. K su ojaanjem i upornom odbranom uspjele zaustaviti prodor ustakih snaga
na pravcu Sinj-Vrlika-Knin. Linija borbenog dodira u 17,15 asova protezala se od Bravev
Dolac-Laktaci-Maljkovo-Dragii-Zagorci.
U zoni odgovornosti 92. mtbr u toku 28.01. nije bilo izvoenja veih borbenih dejstava.
3. SARADNJA SA UNPROFOR-om:
Saradnja sa UNPROFOR-om je dobra. Primijeeno je da na podruju Korduna
UNPROFOR naputa punktove i povlai se prema Sisku.
4. VANREDNI DOGAAJI
Dana 28.01. dolo je do samoranjavanja k-dira tenkovske ete porunika Vitomira Klisure.
Isti je prebaen u bolnicu Vojni.
79

5. ZAHTEVI:
Komanda 92. mtbr zahteva da se izvri popuna sa RUP-12 10 kom, motorola 40 kom,
600 projektila sa 105mm, 200 projektila sa 122 mm, 500 mina za MB-82mm i 120 mina
za MB 120mm, nianske sprave 5 komada za MB-120mm, 5 komada za MB-82mm, 2
komada za haubice 105mm, 1 zatvara za mitraljez M-84.
6. OSTALO:
11. K izvetava da nije u mogunosti udovoljiti naem zahtevu za obezbeenje automatskih
puaka.
Dana 29.01. u 05,00 dolo je 2 autobusa (120 ljudi) Srpske radikalne stranke i isti su
smeteni u severnu kasarnu i upoznat predsednik komisije za prijem i prihvat ljudstva.
BD/ZZ
za DEURNI OPERATIVNI
major Bjedov Duan
[182., v.r.]
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

52
1993., sijeanj 29.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr da 250 pripadnika Vukova s
Vujaka i 36 pripadnika specijalne jedinice SJB iz Prijedora razmjesti kod Obrovca
i upotrijebi na pravcu prema Maslenici
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
STR. POV. BROJ 30149
29. 01. 1993. GODINE

VRLO HITNO

KOMANDI 4. LBR
OJAANJE PRETPOINJAVANJE
SNAGA NA OBROVAKOM PRAVCU,
NAREDJENJE
1. ISKUSNE I PREKALJENE RATNIKE ODRED VUKOVI SA VUJAKA, POD
KOMANDOM PORUNIKA VELJKA MILANKOVIA SA 250 BORACA I SPECIJALNU
JEDINICU SJB PRIJEDOR JAINE 36 BORACA RAZMESTITI U OEKUJUI RAJON
KOD OBROVCA.
182

80

Potpis neitak.

OVU JEDINICU UPOTREBITI PO ISPOLJENOM USPEHU NA PRAVCU DEJSTVA KA


MASLENICI. BORCI OVE JEDINICE OBUENI SU ZA IZNENADNE NAPADE NA
ODREDJENIM PRAVCIMA I ZAUZIMANJE VANIH OBJEKATA. PO ZAUZIMANJU
OBJEKATA JEDINICU IZVUI U ODREDJENI REON, IZVRITI POPUNU, ODMORITI
I UPOTREBITI ZA SLEDEI ZADATAK PO ODLUCI KOMANDANTA BRIGADE.
ZA DRANJE OSVOJENIH OBJEKTA UPOTREBLJAVATI JEDINICE 4. LBR DOK
OVU JEDINICU STALNO UPOTREBLJAVATI KAO UDARNU PESNICU NA PRAVCU
NAPADA.
KROZ MNOGE BITKE OVI BORCI OSPOSOBLJENI SU ZA IZVRENJE SVIH
ZADATAKA SELEKTIVNOM UPOTREBOM.
RAUNAJTE DA VAM JE UPUENA ELITNA JEDINICA KOJA PREDSTAVLJA SRPSKE
KOMANDOSE.
2. PRIPREMITE, ORGANIZUJTE I IZVRITE PRIHVAT U OR JEDINICE OJAANJA.
KOMANDANT
PUKOVNIK
MILAN DJILAS

M.P. 183
M.P.184
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

53
1993., sijeanj 29.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr da razmjesti i organizira
smjetaj i prehranu za 200 dobrovoljaca Radikalne stranke te iste upotrijebi za
napad na pravcu prema Maslenici
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
STR. POV. BROJ 30143
29. 01. 1993. GODINE
PRIHVAT DOBROVOLJACA,
NAREDJENJE DOSTAVLJA.

183
184

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5985, primljen 29. 1. 1993. u 16,00; predan u 16,30.
Prijemni peat: Komanda 4. brigade TO, str. pov. br. 98-1, 31. 1. 1993.

81

VRLO HITNO
KOMANDI 4. LBR
1. PRIPREMITE, ORGANIZUJTE I IZVRITE PRIHVAT U REJONU S. EGAR
DOBROVOLJACA 200 SRPSKE RADIKALNE STRANKE EELJEVCI.
2. OBEZBEDITI RUAK, SMETAJ I DALJI IVOT, RAD I UKLJUIVANJE U BORBU.
3. PREDVIDJAMO ANGAOVANJE GRUPE KAO CELINE. VEROVATNI CILJ DEJSTVA
MASLENICA UZ ODGOVARAJUU PODRKU.
PREDLOITE UPOTREBU GRUPE I SADEJSTVUJUIH SASTAVA ZA OVLADAVANJE
MASLENICE.
4. GRUPA ORIJENTIRNO STIE U REON PRIHVATA EGAR OKO 14,00 15,00
ASOVA.
KOMANDANT
PUKOVNIK
MILAN DJILAS

M.P. 185
M.P.186
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

54
1993., sijeanj 29.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za osnivanje 1.
operativne grupe za djelovanje na zadarsko-benkovakom operativnom pravcu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-147
29. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO
URUITI ODMAH
IFROVANO

KOMANDI: IKM-I 7. K., 92. mtbr, 7. map, 7. mpoap


Na osnovu naredjenja komandanta G SV RSK Str. pov. broj 167/1 od 29.01.1993. godine,
a u cilju stvaranja povoljnijih uslova za RiK na zadarsko-benkovakom operativnom pravcu
185
186

82

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 5984, primljen 29. 1. 1993. u 16,00; predan u 16,30.
Prijemni peat: Komanda 4. brigade TO, str. pov. br. 99-1, 31. 1. 1993.

N A R E DJ U J E M:
1. Od 92. mtbr, 7. mpoap, jedinica 7. map-a i jedinica ojaanja angaovanih na ovom
pravcu formirati 1. OG.
Komandant grupe pukovnik Tanjga Dragan.
2. Komandu 1. og formirati od dosadanje komande i jedinica 92. mtbr, koje ulaze u sastav
1. og.
3. Komanda 1. OG e neposredno rukovoditi komandantima bataljona dosadanje 92.
mtbr, novoformiranih i dovedenih jedinica.
4. Stareine u komandi 1. og postavie komandant og svojom naredbom.
5. U OG formirati jedinicu vojne policije i zatvor.
6. O izvrenju ove Naredbe izvestiti me do 18,00 asova 29. 01. 1993. godine.
za K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Milan Djilas,
I .187 Mijatov, [v.r.]
M.P.188
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

55
1993., sijeanj 29.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o uspjesima 4. lbr na junim
padinama Velebita, neprekidnom pristizanju dobrovoljakih jedinica iz Srbije i BiH
te djelovanju borbenih helikoptera
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-153
29. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO

REDOVNI BORBENI IZVETAJ


dostavlja.
GLAVNI TAB SV RSK

187
188

Ivan.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

83

1. Neprijatelj je u toku dana gotovo na svim pravcima vrio dovlaenje naoruanja i tehnike.
Posebno ispoljenih dejstava nije bilo ni na jednom pravcu.
2. Jedinice 7. Korpusa nastavljaju sa uvrivanjem linija na dostignutim poloajima. 4.
lbr u sadejstvu sa jedinicama 15. K aktivnim dejstvom izbili su i ovladali dominantnim
objektima na Velebitu, jedinice su se uvrstile na liniji Bravev dolac Laktac i Maljkovo.
U toku dana izvedena su borbena dejstva helikoptera po najznaajnijim objektima
neprijatelja.
U jedinice 7. Korpusa neprekidno pristiu dobrovoljake jedinice sa svih Srpskih podruja
ime se borbena gotovost kao i moral svih pripadnika jedinica 7. Korpusa.
3. Zahtev za popunu materijalnim sredstvima za pozadinsko obezbeenje je poslat.
KOMANDANT
p u k o v n i k
Milan Djilas, [v.r.]
M.P.189
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

56
1993., sijeanj 29.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK 4. lbr za osnivanje Taktike grupe (TG-2) te
postavljanje akovi Milana za zapovjednika grupe
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-156
29. 01. 1993. godine

VRLO HITNO

Komandi 4. lbr.
na linost komandanta
Na Obrovakom pravcu formirati TG-2, sastava: 4. lbr, pb190 i tpoao191/9. mtbr, jedinice
milicije na tom pravcu, i drugo po vaoj odluci.
Komandant G SV RSK postavio je za komandanta TG-2 potpukovnika Djakovi Milana,
N 15. K, koji e dunost primiti dana 29. januara 1993. godine.

189

Isto.
Pjeaki bataljun.
191
Nejasna kratica.
190

84

KOMANDANT
p u k o v n i k
Milan Djilas
M.P.192
M.P.193
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

57
1993., sijeanj 29.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 4. lbr za napad na Jasenice,
Maslenicu i Rovanjsku
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-156/1
29. 01. 1993. godine
Primerak br. 1

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
VRLO HITNO
IFROVANO

KOMANDI 4. lbr
Na linost komandanta
dopuna naredjenja. -194
Zadatak: ovladati primorskom padinom Velebita na prostoru M. Bobija Sveto brdo Gola
glavica (k. 510), a zatim uz obezbedjenje sa pravca Mala Paklenica, uz podrku OG-1 sa
prostora juno od Novigradskog mora bonom vatrom, neposrednim gadjanjem, ovladati
rejonima Jasenice, Maslenica i Rovanjska.
Za izvrenje zadatka srediti jedinice, organizovati pouzdanu vezu i sadejstvo, izvriti
izvidjanje na zemljitu i detaljno isplanirati podrku. Gotovost za izvrenje zadatka, po odluci
komandanta TG-2, o emu izvestiti dvanaest asova po stizanju komandanta u jedinicu.
KOMANDANT
pukovnik
Milan Djilas, [v.r.]
M.P.195

192

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6002, primljen 29. 1. 1993. u 21,20; predan u 21,30.
Prijemni peat: Komanda 4. brigade TO, str. pov. br. 104-1, 31. 1. 1993.
194
Vidi: Dok. br. 45.
195
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
193

85

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

58
1993., sijeanj 30.
Knin
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u
zadarskom zaleu, moguoj napadnoj akciji Hrvatske vojske na zapadnu Slavoniju,
situaciji oko Hidrocentrale Perua, gubicima na ratitu u zadarskom zaleu te
odnosu prema zatitnim snagama UN-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 01-68
Knin, 30. 01. 1993. godine
Informacija o stanju
na severodalmatinskom ratitu.
Dostaviti: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K
Pres centrima: Knin, Topusko, Vukovar
I pored rezolucije Saveta bezbednosti OUN kojom se zahteva obustavljanje agresije Republike
Hrvatske na Republiku Srpska Krajina, kao i osude gotovo celokupne meunarodne
javnosti, hrvatska vojska nastavlja agresiju nesmanjenom estinom. Odreena dejstva se
ispoljavaju gotovo na svim pograninim delovima RSK, posebno u sektoru Jug. U borbu
se uvode nove jedinice i znatno ojaava neprijateljska vatrena mo.
Na Sektoru Zapad, uoena je (i proverena) evakuacija civilnog stanovnitva iz Optine
Daruvar, kao i dovoenje novih snaga to upuuje na novi pravac agresije hrvatsko-ustake
vojske.
Pouzdano se zna da se jedinice hrvatske vojske, presvlae u uniforme jedinica MUP-a, kako
bi se lake grupisale na pravcima napada, zbog ega treba, na svim Sektorima na ovo obratiti
posebnu panju.
Ovakve aktivnosti hrvatske vojske upozoravaju na pripremu za agresiju na Zapadnu
Slavoniju, pri emu je mogue, da kao izgovor za to, navede deblokadu autoputa Zagreb
Beograd. Ispoljena priprema HV i neobaziranje RH na upozorenja najviih svetskih
institucija, upozoravaju na to da je mogua njihova agresija na bilo kom pravcu, a posebno
na napred navedenim.
Borci RSK nastavljaju sa upornom odbranom teritorije. Veoma ozbiljno se radi na
utvrivanju, ukopavanju i vatrenom sadejstvu jedinica. Neprekidno pristiu dobrovoljci sa
svih srpskih podruja. Moral boraca za odbranu je na visini i kod najveeg broja jedinica vrlo
86

stabilan sa tendencijom da se u potpunosti stabilizuje u svim delovima zona odgovornosti


zahvaene agresijom hrvatske vojske.
Koliko je to mogue u ovoj situaciji, stabilizuje se stanje kod izbeglog srpskog stanovnitva,
ali su problemi za reavanje veoma ozbiljni. Treba naglasiti da ni u ovoj situaciji ljudi nisu
klonuli duhom, nadajui se boljim vremenima.
Na podruju Obrovca, Karina i okolnih mesta, stanovnitvo se masovno vraa na svoja
ognjita, ohrabreni stabilizacijom odbrane naih boraca.
Nakon posedanja HE Perua od stane HV, general Nambijar196 je obema stranama
predloio:
1.- da se odmah prekine vatre na Sinjskom pravcu;
2.- da se jedinice HOS, koje su zaposele branu, odmah povuku u Sinj;
3.- da kontrolu nad HE Perua preuzmu stange UN, i
4.- da snage UN organizuju opravku brane i saniraju oteenje.
Za nau stranu, ovakvi stavovi su prihvatljivi, isti su prihvaeni i oekujemo da HE Perua
ponovo zaposednu snage UNPROFOR, kao to je bilo pre poetka hrvatske agresije, a
iprema zahtevu Saveta bezbednosti OUN.
U dosadanjim borbama, u odbrani RSK poginulo je 66 srpskih boraca, a ranjeno 191.
Ovoliki broj poginulih i ranjenih, rezultat je podmukle ustake najezde u vreme i u
okolnostima zatite RSK snagama UNPROFOR-a.
U skladu sa izjavama ministra odbrane RSK Stojana panovia na TV Banja Luka i TV
Knin, odnosi naih boraca prema pripadnicima UNPROFOR-a, bili su i ostaju korektni. Na
tome moramo dosledno inzistirati jer naa opredelenja su jasna, gostoljubivost i spremnost
na kompromis.
Ne smemo dozvoliti da nas eventualno greke pojedinaca koji su bili u snagama
UNPROFOR-a, orjentiu na generalni negativni stav prema svim ljudima. Naprotiv,
insistiramo da se prema pripadnicima UNPROFOR-a ponaa krajnje korektno i
civilizovano.
U ovom smislu, u zonama odgovornosti, uticati i na civilno stanovnitvo.
POMONIK K-DANTA
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.197
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

196
197

Satish.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6044, primljen 30. 1. 1993. u 18,40; predan u 00,45.

87

59
1993., sijeanj 30.
Knin
Zapovijed Glavnog taba SVK o zabrani naputanja teritorija svih vojno sposobnih
osoba, uspostavi kontrolnih punktova na pravcima koji idu iz zone zahvaene
borbama, uvoenju policijskog sata i kontrole kretanja te izolacije odreenih osoba
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 38-128
Knin, 30. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Na osnovu proglaenja ratnog stanja na teritoriji RSK, a u cilju organizovanja adekvatnih


uslova ivota i rada, kao i nesmetanog izvodjenja borbenih dejstava na ratom zahvaenim
podrujima
N A R E DJ U J E M
U svim komandama i jedinicama Vojske RSK i na teritoriji odmah preduzeti sledee mere:
U potpunosti sprovesti odredbe iz Odluke vlade i ministarstva odbrane o zabrani naputanja
teritorije svih vojno sposobnih lica sa teritorije RSK.
Vriti striktnu kontrolu ulaska lica i robe u i van teritorije, a posebno na podrujima
zahvaenim ratnim dejstvima.
Uspostaviti kontrolne punktove na komunikacijama koje izvode iz zona zahvaenih ratnim
dejstvima.
Preduzeti potrebne mere zikog obezbedjenja i tehnike zatite objekata od vitalnog
znaaja.
U zonama borbenih dejstava uvesti posebne dozvole za kretanje i pojaati kontrolu kretanja
u naseljenim mestima.
Uvesti policijski as u zonama borbenih dejstava u vremenu od 22,00 do 05,00 asova.
Striktno se pridravati naredjenih mera maskiranja zamraivanja.
Preduzeti sve potrebne radnje na pronalaenju i privodjenju lica koja se nisu odazvala
mobilizaciji kao i dezertera.
Preventivno delovati na spreavanju izvrenja krivinih delatnosti.
Vriti izolaciju odredjenih kategorija lica, te obezbediti funkcionisanje pravosudnih organa.
Uspostaviti poseban reim kontrole kretanja lica u objektima naroito vanim za
funkcionisanje sistema RIK-a i vlasti.
Posebno kontrolisati kretanje svih kategorija stranaca naroito u zonama borbenih
dejstava. Prema pripadnicima UNPROFOR-a postupati prema posebnim naredjenjima i
uputstvima.
Preduzeti sve mere kontraobavetajne zatite planiranja i izvodjenja borbenih dejstava.
U organizovanju i sprovodjenju naredjenih mera ostvarite svestranu saradnju sa organima
MUP-a.

88

KOMANDANT
G VOJSKE RSK
general-major
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.198
Dostavljeno:
k-di 7. K
k-di 11. K
k-di 15. K
k-di 18. K
k-di 21. K
k-di 39. K
a/a
75. pob
M.P.199
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

60
1993., sijeanj 30.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-11 za gaanje raketnim
sustavom Orkan po lukama Zadar, Raanac, Nin i po poloajima hrvatskih snaga
u Radovinu i Ninskim Stanovima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-171
30. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROM
VRLO HITNO
URUITI ODMAH

Nareenje za druga
dejstva,
KOMANDA 1. OG

198
199

Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin.


Prijemni peat: Komanda 7. korpusa, str. pov. br. 30-183, primljen 30. 1. 1993.

89

1. U cilju spreavanja iskrcavanja u toku noi 29./30.01.1993. godine mabr200 neprijatelja i


dejstva po njenim VP201, pripremiti KV SVLR202 Orkan po lukama Raanac, Nin, Zadar,
i po VP u s. Radovin i Ninski stanovi.
Sopstvenom procenom dopuniti vatre. Pripremiti VP za realizaciju istih.
2. KM203 1. OG u rejonu S. Gornje Biljane, koje posesti odmah po sticanju uslova koje
ubrzati.
za K O M A N D A N T
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi204, [v.r.]
M.P.205
M.P.206
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

61
1993., sijeanj 30.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu
28/29. sijenja, situaciji oko Hidrocentrale Perua, zbrinjavanju izbjeglica u Kninu
te potrebi korektnog odnosa prema zatitnim snagama UN-a zbog prijetnji odmazde
koalicijskih snaga Zapada stacioniranih u Jadranu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-173
30. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

DOSTAVITI: 1. OG, 75. mtbr, 1. i 4. lbr, 2. pbr, 7. map, larp PVO


Informacija o stanju na
severnodalmatinskom
bojitu.
200

Mjeovita artiljerijska brigada.


Vatreni poloaj.
202
Samohodni viecjevni lanser raketa.
203
Komandno mjesto.
204
Stanko.
205
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
206
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6011, primljen 30. 1. 1993. u 01,20; predan u 01,30.
201

90

U toku 28/29.01.1993. godine, neprijateljske snage su na itavom prostoru RSK vrile


provokativna dejstva, a na pojedinim delovima je pokuao i otvorenu agresiju.
I pored nae prvobitne namere da sopstvenim snagama uestvujemo u obezbedjenju HE
Perua radi spreavanja njenog oteenja i ruenja od strane hrvatske vojske, na insistiranje
UNPROFOR-a povukli smo milicijske snage koje su tokom noi 27/28.01.1993. godine
bile angaovane u spreavanju akcije ustako-hrvatskih specijalnih jedinica, koje su, kao to
je poznato celoj svetskoj javnosti dejstvovale po snagama UNPROFOR-a.
Povlaenje naih snaga sa HE Perua u skladu je i s naim prinicipijelnim stavom da se
njen status mora urediti i u skladu s rezolucijom Saveta bezbednosti OUN.
Medjutim, odmah posle povlaenja naih snaga, izvrenog u skladu sa zahtevima k-de
UNPROFOR, hrvatske oruane snage upadom specijalne diverzantske grupe i dejstvom
jedne brigade sa pravca Sinj Vrlika, posjele su branu i sada je dre pod kontrolom.
Oekujemo da e komanda UNPROFOR-a, u novonastaloj situaciji, a u skladu sa
rezolucijom Saveta bezbednosti OUN, naloiti i hrvatskoj strani da odmah napusti HE
Perua i njeno obezbedjenje prepusti snagama UNPROFOR-a.
Jedinice se i dalje popunjavaju ljudstvom, borbenim sredstvima i tehnikom. Karakteristino
je da se nastavlja javljanje dobrovoljaca za borbu protiv ustake agresije. Svi pristigli
dobrovoljci se stavljaju pod jedinstvenu komandu Srpske vojske RSK.
Moral boraca, uzimajui u obzir izuzetne napore u otporu hrvatskoj agresiji u zadnjih sedam
dana je na zavidnoj visini. Moralna snaga ovih ljudi, izvire pre svega iz saznanja da se bore
za svoju slobodu, svoju ast i domovinu.
U toku 28/29.01.1993. godine nije bilo pogibija niti ranjavanja srpskih boraca. Oporavak
ranjenih boraca tee uspeno, a zdravstveno stanje se svakim danom poboljava.
29.01.1993. godine od posledica ranjavanja u B. Luci je preminuo jedan borac.
Pored dosadanjih problema sa srpskim ivljem proteranim sa svojih ognjita u toku agresije
hrvatske vojske, dana 29.01.1993. godine iz sela Otii, koje se nalazi uzvodno od HE
Perua, zbog straha od ustakih dejstava na HE izbegao je veliki broj srpskih porodica.
Svi ti ljudi su u toku istog dana zbrinuti u Kninu, a u skladu sa daljim razvojem dogadjaja,
odluivae se i o njihovoj sudbini (smetaja, zaposlenja, itd.), ukljuujui i njihov povratak
u rodno selo.
I pored ogromnih tekoa koje su zadesile srpsko stanovnitvo na ovim prostorima, ljudi
nisu klonuli duhom, ve i dalje gledaju u bolju budunost.
Svim komandama SV na teritoriji RSK skree se panja na to, da se borci i ubudue
maksimalno korektno moraju odnositi prema pripadnicima snaga UNPROFOR-a. U
zadnjih nekoliko dana, u Jadranu je skoncentrisana vea ota koalicionih snaga zapada.
Eventualni napad naih boraca ili civilnih lica na pripadnike UNPROFOR-a, to bi mogla
iscenirati hrvatska strana, mogao bi posluiti kao povod intervencije koalicionih snaga na
srpske teritorije, pod izgovorom da se akcija izvodi radi zatite snaga UNPROFOR-a. Zato
je potrebno, da nai borci, kao i do sada, pokau prema njima gostoljubivost i pristojnost,
91

a nikako drskost ili eventualne zike napade. Treba ipak imati u vidu da su oni ovde radi
zatite teritorije RSK, kao i to da su i sami na udaru ustakih snaga.
KOMANDANT
pukovnik
Milan Djilas, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

62
1993., sijeanj 30.
Daruvar
Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija
o pljaki kamiona Caritasa Banja Luka na kontrolnom punktu srpskih snaga na
autocesti kod Novske
01,00 (SC)
GLAVNI TAB
DARUVAR
30. januar 1993.
Pukovnik Jovan ubri
Komandant Teritorijalne odbrane
Okuani
Potovani pukovnie ubriu,
Prema razgovorima koje smo imali 30. 01. 1993. godine zamolio bih vas da ispitate sledei
incident koji je CARITAS Banja Luka imao unutar UNPA 12.01.1993. godine:
Kao to vam je poznato, CARITAS je prevozio humanitarnu pomo koja se uglavnom
sastojala u hrani i odei iz Zagreba za Banja Luku.
Konvoji se redovito prate od strane UNPROFOR-a od Novske do mosta u St. Gradici
auto-putem i natrag.
esto se dogaa da konvoji koji idu u oba pravca se zadravaju mnogo asova na srpskim
kontrolnim takama bez ozbiljnih razloga.
12.01.1993. godine CARITAS Banja Luka konvoj sa 11 kamiona iao je za Zagreb.
Nepalski bataljon pratio je konvoj s mosta u St. Gradici do Novske, ali su bili zaustavljeni
na srpskoj kontrolnoj taci na auto-putu poinjui tzv. kontrolu, koja je trajala jedan sat.
Osoblje na srpskoj kontrolnoj taci je otetilo ono to je pripadalo vozaima, odmotavajui
pakete, uzimajui meso, voe, cigarete, lekove i izvukli dizel-gorivo iz rezervoara kamiona
(70 litara).
92

Ocir iz nepalskog bataljona koji je bio tamo, objasnio je srpskom osoblju da nemaju
nikakvo pravo da to ine, ali nije bilo nikakve reakcije i oni su nastavili sa pljakanjem
kamiona.
Poznato mi je da takva vrsta radnji nije odobravana bilo od vojnih, civilnih ili policijskih
vlasti, i da su rezultat nesavjesnog ponaanja male grupe osoblja.
Prema tome, zahtevam od vas da uinite sve potrebne istrane radnje da rasvetlite taj nesretni
incident, i da zauzmete vrsti stav da se slini problemi izbegnu ubudue.
Istovremeno dat u jake instrukcije nepalskom bataljonu da pojaa slobodu kretanja konvoja
i da osiguraju njihovu sigurnost kad prolaze kroz UNPA.
S nestrpljenjem oekujem va odgovor.
Srdani pozdravi.
C. M.207 Zabala
Brigadni general
Komandant Zapadnog Sektora
M.P.208
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 26., kut. 6.

63
1993., sijeanj 30.
Knin
Informativna agencija SK Iskra prenosi dijelove pisma Vojislava eelja
zapovjedniku SVK Mili Novakoviu u kojem istie da je Novakovi zasluio mjesto u
plejadi velikih stratega u srpskoj povijesti te da je sudbina Krajine i sudbina srpstva
INFORMATIVNA AGENCIJA SRPSKE KRAJINE
KNIN, Kralja Petra I Oslobodioca 30

tel: direktor 070/60-103


62-455 lok 2211

faks: 0780/60-501
078/719-075
Knin, 30.01.

( 9.00 )

( ISKRA )

EELJEVO PISMO GENERALU NOVAKOVIU209


Predsjednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav eelj, uputio je jue pismo podrke u
odbrani Krajine komandantu G Vojske RSK, generalu Mili Novakoviu.
207

Carlos Maria.
Prijemni peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, br. 4-4, primljen 1. 2. 1993., Okuani.
209
Mile, zapovjednik G VRSK.
208

93

eelj u svom pismu kae da sjajne pobjede srpske vojske koja je pod Novakovievom
komandom zaustavila ustake horde i ouvala integritet RSK, predstavljaju i ponos srpskog
naroda i trijumf srpskog oruja uopte.
U pismu se dalje kae: Ispred Srpske radikalne stranke i u svoje lino ime estitam svim
borcima srpske vojske i dobrovoljcima na odlinom dranju i odlunoj borbi, a ujedno pred
cjelokupnom srpskom javnou istiem i Va lini primjer kao vojskovoe i komandanta koji
je sebi obezbedio dostojno mjesto u plejadi velikih stratega borbe za slobodu i dravotvornost
kroz itavu srpsku istoriju!
Dr. Vojislav eelj u svom pismu istie da srpskom narodu u odlunim momentima istorije
najbolju slobodu i garanciju predstavljaju generali poput Novakovia i junaki borci, kao
to su vojnici RSK i dobrovoljci iz drugih srpskih zemalja.
Ubjeen sam da e narod RSK i ubudue uivati pomo vaskolikog srpstva, jer je vaa
sudbina i naa sudbina. U tome e svoj adekvatni doprinos pruiti i Srpska radikalna
stranka, kae se na kraju pisma dr. Vojislava eelja upuenog komandantu Vojske RSK.
( D.L. )
( kraj )
210
M.P.
Izvornik, strojopis, irilica
Hrvatski informativni centar, A 062-105.

64
1993., sijeanj 31.
Knin
Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Glavnom tabu VRS da propusti 250 dobrovoljca
koji su upueni na ratita u Bosni i Hercegovini
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj: 01-152-1/93
Knin, 31. 01. 1993. godine
GLAVNOM TABU VOJSKE REPUBLIKE
SRPSKE
Prema informacijama koje sam dobio 100 dobrovoljaca iz Crne Gore koji su krenuli nama
u pomo zaustavljeno je na koridoru i upueno na Majevicu. Ljudi su negodovali i traili
da idu u Knin, ali su tamo poslati.
Isto tako jedna grupa od 150 dobrovoljaca je upuena na neko drugo ratite.

210

94

Prijemni peat: Agencija Iskra, Knin, broj 161/I, 30. 1. 1993.

Ne mogu da prihvatim da se to radi od nae brae Srba u Bosni. Uzimate nam gorivo na
koridoru, a sada i dobrovoljce. Ja oekujem da nam pomognete, a ne da nas na koridoru
pljakate.
Mi smo slali nae ljude na koridor, da bismo i podelili sa vama sve to smo imali:
naftu, municiju, oruje, a sada, kada oekujemo od vas pomo, vi nam zaustavljate ak i
dobrovoljce. Molim vas da ovo proverite i ove dobrovoljce poaljete u Knin.
MINISTAR
p u k o v n i k
Stojan panovi, [v.r.]
M.P.211
212

M.P.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 5., kut. 5.

65
1993., sijeanj 31.
[Banja Luka]
Pismo Glavnog taba Vojske RS Ministarstvu odbrane RSK da je 50 dobrovoljaca
neovlateno zaustavio zapovjednik 2. majevake brigade, a da o 150 dobrovoljaca
nemaju saznanja
GLAVNI TAB VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKE
Str. pov. br. 02/2-82
31. 01. 1993. godine
Republika Srpska Krajina
Ministarstvo odbrane
Veza va akt br. 01-152-1/93
Provjeravajui informacije u vezi zaustavljanja dobrovoljaca iz Crne Gore, utvrdili smo da
je 50 dobrovoljaca neovlateno zaustavio komandant 2. maj. br213, potpukovnik Despotovi
Pero, a uz njihovu suglasnost. Za grupu od 150 dobrovoljaca nemamo saznanja o mjestu
navodnog zadravanja istih. Ukoliko je vama poznato gde su i ko ih je zadrao molimo vas
da nas obavestite kako bi preduzeli mere da vam se isti to pre upute.

211

Okrugli peat: MO RSK, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6058, primljen 31. 1. 1993. u 09,00; predan u 09,30.
213
Majevaka brigada.
212

95

Preduzeli smo mere da se u budue ovakve i sline stvari ne dogadjaju, a vas molimo da nas
o eventualnim i slinim saznanjima blagovremeno i na primeran nain obavestite.
Naelnik taba
general-major
Manojlo Milovanovi
M.P.214
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 1.

66
1993., sijeanj 31.
Knin
Pismo Glavnog taba SVK o hrvatskoj propagandi koja srpskom narodu na Baniji
nudi suivot te upozorava da je srpskom narodu potpuno jasno da ni jedna stranka
ni u snu ne bi predloila prihvaanje takve ponude
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE RSK
Broj 01-71
Knin, 31. 01. 1993. godine
Proturanje podjela u
srpskom narodu.
Pored agresije koju je konano osudio itav svet, RH intenzivira borbu i na propagandnom
planu.
Tako je na njihovom radiju, tokom jueranjeg dana, itana nekakva poruka proglas
srpskom narodu na Baniji, kojom mu se nudi da prihvati ivot u hrvatskoj mladoj
demokratiji. Ta ponuda je veoma providna, jer srpski narod dobro zna da bi to znailo
dobrovoljno pristajanje na bioloko unitenje srpskog nacionalnog bia, i stavljanje ome na
vrat sopstvenim rukama.
Srpskom narodu u Krajini je sasvim jasno da ni jedna stranka kojoj je stalo do sopstvenog
naroda ni u snu ne bi mogla da pomisli, a kamoli da predloi svome narodu, da prihvati
hrvatsku vlast pod providnom zamkom da im je uzaludno ginuti, jer e velike sile, a
mimo njihovo volje, odrediti njihovu sudbinu.
Ovakvim odnosom prema srpskom narodu hrvatski elnici u predizbornoj kampanji, po
ko zna koji put, dokazuju da je srpski narod u Krajini pravilno izabrao svoj put, i da nema
perspektive za svoj opstanak ni u kakvoj varijanti hrvatske drave.

214

96

Prijemni peat centra veze: Brzojav, tajni naziv 331, primljen 31. 1. 1993. u 18,10; obraen u 18,20.

POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Kosta Novakovi
Preslika, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

67
1993., sijeanj 31.
Knin
Obavijest Glavnog taba SVK o stanju na ratitu, moguem napadu hrvatskih snaga
u zapadnoj Slavoniji, nepovjerenju u zatitne snage UN-a, djelovanju hrvatskih
diverzantskih grupa na Velebitu te gubicima od poetka napada hrvatskih snaga u
zadarskom zaleu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Broj: 01-73
Knin, 31. 01. 1993. godine
Informacija o stanju na
severnodalmatinskom bojitu.
Dostaviti: pres. Knin, Topusko, Vukovar
Komandama: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K, 75. PoB
Hrvatska vojska se i nadalje ne osvre na upozorenja, zahteve i rezolucije EZ, OUN i svetske
javnosti da prestane sa agresijom. Naprotiv, agresija se nastavlja i dalje istim intenzitetom
i traje ve deseti dan na svim pravcima severnodalmatinskog bojita, posebno na pravcu
Rovanjska-Jasenice-Obrovac, i Zadar-Benkovac. Izraeno je dejstvo artiljerijskih jedinica
neprijatelja po naim poloajima i naseljenim mestima.
U ovoj fazi agresije, neprijatelj intenzivnije aktivira teroristiko-diverzantske grupe, od kojih
je jedna onemoguena u dejstvu u reonu Egeljac (Velebit).
Aktuelna je opasnost da neprijatelj otpoima agresiju i na sektoru Zapad, obzirom na
kolike snage je skoncentrisao na ovom pravcu. Radi se o 6-7 brigada koje su u stanju
borbene gotovosti za napad, a to su:
121. i 123. brigada HV u reonu Novska, 125. brigada iz Zagreba u reonu Novska-Kutina,
117. i 127. brigada u reonu Pakrac-Lipik.
O koncentraciji ovih snaga vie puta smo obavetavali komandu UNPROFOR-a u Zagrebu,
kao K-danta sektora Zapad generala Maria Zabalu.
Na naa upozorenja, general Zabala nas po trei put (26., 28. i 30.01.1993.) uverava da
nam, sa snagama UNPROFOR-a na sektoru Zapad garantuje potpunu sigurnost.
97

Stav G SV RSK je da nema razloga da ne veruje u iskazane namere i obeanja K-danta


sektora Zapad ali sa odreenim rezervama, imajui u vidu pre svega injenicu da je i
sektor Jug bio pod zatitom snaga UNPROFOR-a koji tu zatitu nisu ostvarile.
Meutim, bez obzira na to to nas iskustvo ui da se pre svega moramo pouzdati u srpsku
vojsku i srpski narod u Krajini i van nje, elimo da verujemo da su garancije visokih
predstavnika UNPROFOR-a bar u ovoj situaciji pouzdane, iako je oprez stvarnost sa kojom
neminovno i neprekidno moramo i nadalje iveti. Na ovo nas upuuju dogaaji koji su samo
nekoliko dana iza nas, a koji pokazuju kakve i kolike posledice moe da izazove izigravanje
autoriteta OUN, i najblae reeno neprincipijelno ponaanje nekih njenih predstavnika.
Isto tako, na stav je i nadalje, a na emu inzistiramo uzastopno ne sluajno, da odnos
naih boraca prema pripadnicima UNPROFOR-a mora biti korektan. Mi smo u situaciji
da smo prinueni na strpljenje i kada ga drugi nebi imali. Meutim, i strpljenje je odraz
hrabrosti i ustrajnosti. U situaciji smo kada istina o nama prodire u sveg u pozitivnijem
smislu. Moramo biti strpljivi da ona izie u svet u pravom svetlu kad je u pitanju na odnos
prema instituciji kojoj je mandat poverila OUN.
Na odnos prema novinarima nije na potrebnoj visini i sa takvim stavom ne moemo
istinom u svet. Novinarima moramo omoguiti normalan rad.215
Hrvatska vojska jo uvek nije prepustila HE Perua na obezbeenje i uvanje snagama
UNPROFOR-a. Postoji sumnja dae udovoljiti zahtevima K-danta UNPROFOR-a, gen.
pukovnika Nambijara216.
Nai borci uspeno odolevaju svim napadima Tumanove soldateske. Pri tome, vidno se
poboljava na taktiki, a u perspektivi i strategijski poloaj. Pored nanoenja znatnijih
gubitaka neprijatelju u ljudstvu, on sukcesivno gubi i zauzetu teritoriju. U izgledu su i
znatniji rezultati. Za to postoji opte raspoloenje, podstaknuto i svakodnevnim prilivom
dobrovoljaca sa svih srpskih teritorija.
Meutim, moramo biti svesni da bi nam euforika stanja i akcije doneli i neeljene posledice.
Razum mora prevladavati, uz saznanje da smo uistinu ojaali i u ljudstvu i u borbenim
sredstvima, a to je najbitnije, u moralu, koji je kod boraca na severnodalmatinskom bojitu
posebno izraen, kako zbog saznanja da je neprijatelj zaustavljen, tako i zbog uverenja da e
biti vraen na poloaje sa kojih je krenuo u agresiju.
Skree se panja komandantima jedinica u koje pristignu dobrovoljci, na meusobni odnos
tih ljudi sa postojeim sastavom jedinica. U tom smislu nisu poeljna raskalaena ponaanja
novodolih boraca, bez obzira odakle dolazili i kojoj grupaciji pripadali.
Slino raspoloenje je prisutno i kod stanovnitva, pre svega zbog saznanja o raspoloenju
i moralu boraca. Oseaju se sigurnijim i zbog saznanja o velikom prilivu dobrovoljaca, iji
optimizam, zajedno sa srpskim borcima, uliva poverenje. Izbeglom stanovnitvu se svestrano
pomae. Najvei deo izbeglih iz Obrovca, Karina i okolnih mesta se vratio svojim kuama,
to oekuju i ostali, silom iseljeni ljudi.
Oekujemo jo povoljnije vesti, od poetka agresije hrvatske vojske na RSK, poginulo je u
borbama 66 naih boraca, a ranjeno ukupno 234.
Ranjeni borci se blagovremeno zbrinjavaju, uz maksimalna zalaganja zdravstvenog osoblja u
bolnicama, stacionarima i ambulantama.
215
216

98

Odlomak dopisan rukom.


Satish.

PUMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.217
M.P.218
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.

68
1993., sijeanj 31.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama da ne angairaju
stanovnitvo hrvatske nacionalnosti na istovaru osjetljivih materijalno-tehnikih
sredstava, ve na radovima utvrivanja rezervnih poloaja
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-207
31. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Primerak br. __1__

Angaovanje ljudstva
na radovima.
U 75. mtbr (u Severnoj kasarni) angaovan je jedan broj graana hrvatske nacionalnosti na
utovaru osetljivih MTS.
Iste ne moete angaovati na tim zadacima ve ih kao celinu angaujte na radovima
utvrivanja jedinica (narednih poloaja) van I poloaja i linije.
Rok izvrenja odmah.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan Djilas
I. 219 Mijatov, [v.r.]
M.P.220
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6031.
217

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav Kobra, br. 6072, primljen 31. 1. 1993. u 22,00; predan 1. 2. 1993. u
08,10.
219
Ivan.
220
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
218

99

69
1993., sijeanj 31.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pripremu napadne
akcije u zadarskom zaleu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 32-196
31. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO
URUITI ODMAH
IFROVANO

Primerak br. __1__


KOMANDI OG-1, TG-2, 75. mtbr, 1. lbr, 2. pbr, 7. map, 7. larp PVO (aktom)
NAREDJENJE OpBr 5
1. U toku dana neprijatelj nije izvodio napadna dejstva sem povremenih provokacija u
zonama odgovornosti brigada. Vri pregrupisavanje i manje pokrete, izvidjanje, utvrdjivanje
i zapreavanje dostignutih linija.
Na irem prostoru Velebita (M. Alan) aktivirao je diverzantske grupe.
2. Zadaci pukova-brigada, TG-2 i OG-1:
Ubrzajte pripreme za predstojea dejstva. Na KM OG-1 organizovati referisanje odluke, uz
prisustvo organa komande korpusa, komandanta OG-1, TG-2 i 2. pbr, dana 31. 01. 1993.
god. u 08,00 asova.
Proceniti mogunost preseljenja KM 9. mtbr na M.221 Alan.
Sa regrutima ubrzati obuku i gadjanje i uputiti u jedinice.
3.1. TG-2 referie odluku za dalja dejstva na KM OG-1.
Obezbediti blagovremeni dolazak uz BOB.222
3.2. OG-1 referie odluku za dalja dejstva. Priprema i organizuje mesto za referisanje.
Prihvata i obezbeuje uesnike referisanja.
Orkanom vriti sistematsko ometanje u rejonu Maslenice.
Organizovati aktivnosti u otkrivanju mesta VP i osmatranica artiljerije i u potpunosti
angaovati art. radar.
3.3. 2. pbr referie odluku za dalja dejstva na KM OG-1. Nastavlja mobilizaciju, pripremu
i popunu jedinica.
3.4. 75. mtbr priprema odluku za dalja dejstva i biti u gotovosti za referisanje iste na poziv.
Ubrzano vri popunu jedinica i formira rezervu korpusa (mb i okb). Izvestite o gotovosti za
smotru pomenutih jedinica predstavniku G i organima Komande korpusa.
221
222

Mali.
Borbeno obezbjeenje.

100

3.5. 1. lbr sredjuje jedinicu, obezbedjuje prihvat IKM-2 7. K, uvruje odbranu i biti u
gotovosti za referisanje odluke za dalja dejstva.
3.6. 7. map priprema i uredjuje VP rezervni KAG-7. Posebnu panju obraa na zaklanjanje
ljudstva i MTS od iznenadne vatre ustake artiljerije.
3.7. 7. larp PVO obezbedjuje reone VP od ubaenih DTG i biti u gotovosti za podrku
jedinica, brim iskakanjem na VP po mom naredjenju i dejstvo na zemaljske ciljeve.
4. Nastaviti sa utvrdjivanjem i zapreavanjem. U redovnom izvetaju 31.01.93. godine
izvestiti o broju ljudi radne obaveze na realizaciji, broju uredjenih zaklona za ljudstvo, m/v
i TMS i broju postavljenih mina.
Peadijske ete i bataljone popuniti 100% sa mladjim ljudima, a pritapske, pozadinske,
komande stana i strae sa starijim.
Komande stana, pozadinske jedinice, jedinice veze i druge, to vie popunjavati enama.
Sve ete prve linije naoruati sa automatskim pukama, a ostale pe. jedinice sa PAP samo u
nedostatku istih u brigadama.
PJ223, strae Pa jed. art. za podrku naoruati sa PAP i automatima M-56. U nedostatku
automata M-56 dostavite zahtev G.
Zadatke izvriti u toku 31.01.93. godine, a izvetaj o realizaciji u redovnom izvetaju do 17,00 .
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
I.224Mijatov, [v.r.]
M.P.225
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 6.

70
1993., sijeanj 31.
[Slunj]
Procjena sigurnosne situacije u zoni odgovornosti 13. br. SVK
13. BRIGADA SRPSKE VOJSKE RSK
NAELNIK ZA OBAVJETAJNOBEZBJEDONOSNE POSLOVE
Broj str. pov. 112-1
31. 01. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
Primjerak br.
2
Raeno u 2 primjerka

223

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Ivan.
225
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
224

101

PROCJENA
BEZBJEDONOSNE SITUACIJE U ZONI ODGOVORNOSTI
BRIGADE
1. BEZBEDONOSNI USLOVI POD KOJIMA BRIGADA IZVRAVA ZADATKE
a) Opti uslovi
Zona odgovornosti 13. brigade Vojske RSK obuhvata u cjelini podruje bive optine Slunj
i dijelove optina Ogulin i D. Resa (Tri i podruje Perjasice). Taj prostor je specian u
odnosu na druge optine u RSK. Specinosti su sljedee:
povrina iznosi oko 1000 km2
na tom prostoru uoi II svj. rata ivjelo je oko 50000 stanovnika od ega preko 60%
Srba i ispod 40% Hrvata
u toku rata izvren je nevien genocid nad srpskim narodom: preko 10000 rt. i preko
1500 palih boraca
poslije II svj. rata iseljavanje stanovnitva radi kolonizacije i stvaranja vojnog poligona
smiljeno je vreno jer su iseljavani Srbi radi izmjena odnosa broja stanovnika. Tako je
prema popisu od 1981. godine od 22.000 stanovnika na podruju optine bilo 63%
Hrvata i 37% Srba
do ovog rata na podruju optine Slunj ivjelo je oko 350 ustaa 1941.-1945. koji
su sueni na duge vremenske kazne i izdrali kazne, od kojih je 1 broj bio suen kao
najtei ratni zloinci
u Evropi, posebno u Njemakoj velik je broj ekstremne ustake emigracije sa ovog
podruja, posebno na podruju Minhena, Stutgarta, Kolna, Frankfurta, ali i druge.
Hrvatske vlasti su nakon pobjede HDZ na izborima 1990. godine otvoreno izjavljivale
da je podruje Slunja od posebnog interesa za R Hrvatsku radi razbijanja kompaktnog
prostora Srpske Krajine
Radi toga su na ovom prostoru ubrzano stvorili i naoruali znatne snage MUP-a i
ZNG od 3000-4000 lica ekstremno indoktrinirani
podruje optine Slunj u ovom ratu osloboeno je od ustaa u periodu od 15.11.29.11.1991. godine
najvei broj ustakih snaga pobjegao je prema cazinskoj krajini, a kasnije ukljuen u
diverzantsko-teroristike akcije na prostoru RSK i optine Slunj ili na druga ratita u
Hrvatskoj i Bosni. Sada najvei broj tih snaga je koncentrisan na sjevernoj granici optine i
zone odgovornosti brigade u reonu Kamenica Ogulin Tounj i Gen. Stol, Karlovac.
Sa tim ustaama izbjeglo je i ostalo hrvatsko stanovnitvo od oko 12.000 lica
svega nekoliko stotina Hrvata je ostalo (350) na podruju optine
prostor optine je demografski ispranjen tako da sada na 1000 km2 ivi priblino oko
7000 stanovnika
veliki broj drutvenih i privatnih objekata je uniten
oko 1500 graana rasporeeno je u jedinice 13. pbr, a oko 800 u jedinice prostorne strukture
(prostorne jedinice TO, CZ, radne obaveze i sl., a ostalo su djeca, ene i starci)
Demografska ispranjenost prostora jedan je od osnovnih problema, jer skoro 1/2
optine je bez stanovnitva, tako da je vrlo teko osigurati bezbjedonosno pokrivanje
ogromnih ispranjenih prostora. Na podruju optine nije postojao kontinuitet organa
vlasti, pa su se ve u prvoj fazi, poetkom 1992. godine pojavili znaajni problemi
102

koji su nastavljeni kasnije. Tako je u martu mjesecu formirana privredna skuptina


i izvrni savjet. Meutim, u radu ovih organa bilo je izuzetno mnogo tekoa, tako
da su ostavke dali dvojica predstavnika izvrnog savjeta, a na posljednjoj sjednici
Skuptine optine 21.01.1993. godine smjenjen je i dotadanji predsjednik SO.
U ovom trenutku vezano za bezbjedonosnu situaciju ispoljeni su neki elementi koji
ozbiljno ugroavaju bezbjedonosnu situaciju zone odgovornosti brigade:
velik je broj pripadnika brigade i graana koji imaju dijelove porodica, prijatelja i
rodbine na teritoriju Hrvatske. Najvei broj takvih jo nije identikovan. Prema
dosadanjim saznanjima ovih na razne naine angairan je u strukturama Hrvatske pa
i u vojnim formacijama hrvatske vojske. Postoje telefonske direktne i indirektne veze
i kontakti, koje ovaj organ bezbjednosti nije u stanju ekasno pokriti, kontrolisati i
spreiti.
ispoljena je i izraena polarizacija kod boraca i naroda u gledanju na konani ishod
borbe i ostvarenje ranije postavljenih ciljeva. Polarizacija srpskog naroda na desno
orijentirane i ekstremne snage i realiste je evidentna, emu doprinose djelomino i
politike stranke. To stvara apatiju, konsternaciju, pa i strah kod dijela srpske populacije
i razbija jedinstvo srpskog naroda.
erozija morala dostigla je vrhunac nakon silnih pljaki, proterskog ponaanja
pojedinaca i grupa, naroito na prostorima prema V. Kladui, a to nije ekasno
zahvaeno djelovanju organa vlasti i vojnih i civilnih. To bitno utie na bezbjedonosnu
situaciju i na teritoriji i u brigadi.

b) Posebni uslovi:
13. brigada TO formirana je kao 3. Kordunaka brigada u periodu od 12.-20.12.1991.
godine. U sastav brigade uli su borci Odreda Mari kosa Veljun, odreda Krstinja i
Odreda Mavina Kord. Ljeskovac.
Proces transformacije brigade u milicijske snage pa ponovo u ovom trenutku mobilizacija
brigade po ratnoj formaciji imali su dosta problema. To se prije svega odnosi na brojnu
popunjenost brigade, jer ona po ratnoj formaciji je popunjena borakim i starjeinskim
sastavom sa oko 75%. U itavom dosadanjem vremenu to je uticalo na nedovoljno ekasno
rjeavanje osnovnih problema brigade.
Zona odgovornosti brigade je suvie velika za brojani sastav brigade. Pri tome dvije ugroene
granice (prema Hrvatskoj i prema cazinskoj krajini) stvaraju znaajne tekoe. Brigada je
bila prisiljena da rasporedi postojee snage na ta dva osnovna pravca i to:
prvi bataljon u reon Cetingrad Podcetin prema V. Kladui
trei bataljon na reon Furjan Koranski Lug Kord. Ljeskovac
drugi bataljon na reon Tri Kanjon Mrenice Perjasica kanjon Korane.
Veliina prostora i duina granica, te neadekvatan broj vojnih obveznika onemoguavaju
kvalitetno obezbjeenje dostignutih linija, poloaja za odbranu i zatvaranje i bezbjedonosnooperativno pokrivanje prostora. Ostaje otvoren problem bezbjedonosnog pokrivanja
demografski ispranjenog prostora jer tamo nema prostornih struktura.
Naroito je bezbedonosno nepokriven prostor ogranaka Kapele od Josipdola do Plitvikih
jezera i demografski ispranjen prostor na granici prema cazinskoj krajini.

103

II
PROCJENA CILJEVA INTERESA I MOGUNOSTI HRVATSKE VOJSKE
USTAA
U zoni odgovornosti 13. brigade na obje granice velika je koncentracija hrvatske vojske na
sjeveru i sjevero-zapadu na liniji Josipdol-Tounj-Duga Resa-Karlovac, kao i na liniji prema
cazinskoj krajini.
U dodiru sa snagama Hrvatske vojske ustaa je II bataljon 13. pbr i jedna nepotpuna p
sa oko trenutno 350 boraca.
Iz pravca Hrvatske u okviru opte odluke hrvatskih vlasti u ostvarivanju radikalnih ciljeva
mogu se oekivati ofenzivne akcije na pravcu Gen. Stol Perjasica Slunj, i pravcu Kukaa
Tri Slunj Cazinska krajina sa ciljem presjecanja prostora, izbijanja na granicu sa BiH
i posjedanje izgubljenog prostora, to bi znailo presjecanje RSK.
Slinu radikalnu akciju preko ZO226 ove brigade moe se oekivati i iz pravca Otoac
Brinje Saborski Rakovica Cazinska krajina. U okviru ostvarivanja tog budueg
radikalnog cilja hrvatskih vlasti do sada su primjenjivani a i ubudue se oekuju svi oblici
voenja specijalnog rata: obavjetajno-izviaki, subverzivni, diverzantsko-teroristiki,
propagandno-psiholoki i dr.
Dubina interesa u voenju ovih oblika specijalnog rata od strane hrvatskih vlasti i snaga je
izvan ZO ove brigade, ali je zona brigade nezaobilazna.
Vjerojatni ili skoro sigurni pravci djelovanja obavjetajno-izviakih, diverzantskoteroristikih pa i subverzivnih aktivnosti ustaa su:
Josipdol Babina Gora GAP Slunj
Brinje Glibodol Saborski Rakovica
Vel. Kladua Cetingrad Krukovaa
Cazin T. Ratela K. Ljeskovac Drenik
Ciljevi ovih akcija su prije svega vitalni objekti, ali i ljudi i komande u jedinicama 13.
brigade i organi vlasti. za izvrenje ovih oblika dejstava ustae raspolau potrebnim snagama
iz svih pravaca.
U psiholoko-propagandnim aktivnostima prisutan je ukupan arsenal kojim raspolae
NDH.
III
PROCJENA STANJA, SNAGA I MOGUNOSTI 13. BRIGADE
Nakon proglaenja opte mobilizacije u RSK vrena je mobilizacija jedinica ove brigade.
Ona nije izvrena u odreenom vremenu po planu iz vie razloga:
neadekvatna evidencija v/o
dosta v/o se nalazilo izvan teritorija optine Slunj
neekasna pozivarska sluba
neodgovornost odreenog broja v/o prema pozivu na opu mobilizaciju
U ovom trenutku jedinice se nalaze na poloajima prema odluci k-danta 13. brigade za
odbranu koja je djelomino iz odreenog razloga modicirana.

226

Zona odgovornosti.

104

U bataljonima su popunjena formacijska mjesta obavjetajno-bezbjedonosnih organa,


meutim nemaju iskustva iz dueg rada na ovim poslovima, a posebno nemaju stvorena
operativna uporita u ZO brigade i zoni obavjetajnog interesa jer se nisu bavili ranije tim
poslovima. Predviene jedinice specijalne namjene: izviai, diverzanti, vojna policija i sl.
isto tako nemaju dovoljno iskustva na izvravanju ovih zadataka kao ni stareinski kadar u
tim jedinicama.
Sa bezbjedonosnog stanovita u ZO brigade valja istai i negativan utjecaj pojava paljenja,
ruenja, pljakanja privatne i drutvene imovine na itavom prostoru ije su posljedice
velike.
to u borbenim dejstvima, a to u naknadnom nedozvoljenom ponaanju na itavom
podruju optine uinjene su znatne tete. Tako i na irem reonu Cetingrad Krukovaa
uniteno i opljakano preko 80% privatnih kua i gospodarskih zgrada, na pravcu Drenik
Rakovica Slunj 60%, na pravcu Veljun Blagaj Slunj Cvijanovi Brdo preko 50%, u
samom mjestu Slunj onesposobljeno je preko 50% drutvenih i privatnih objekata. U ovom
trenutku teko je procjeniti koliko su objekata unitile i devastirale ustae u toku borbe i
u toku rata, a koliko je tih objekata uniteno borbenim dejstvima naih snaga. Unitene
su i opljakane mnoge kue srpskih porodica. Pojava pljake i paljevina nakon borbenih
operacija za osloboenje podruja Slunja bilo je unato poduzetim mjerama na spreavanju.
Posljedice toga su prije svega velika materijalna teta, ali i znaajan uticaj na borbeni moral
boraca, uto i na bezbjedonosnu situaciju.
Ostale negativne pojave koje utiu na borbeni moral i bezbj. situaciju u ZO brigade su:
nedovoljna angaovanost nekih organa u popuni i raspodjeli v/o u jedinice brigade
rasporeivanje borbeno sposobnih v/o na graanske dunosti i pozadinske jedinice, a
starijih na poloaje (privilegije, rodbinske veze, prijateljske veze i slino)
samovoljno naputanje poloaja i jedinica pa i dezerterstvo, to se nedovoljno ekasno
rjeava
neadekvatno primjenjivanje mjera represije u uslovima rata i neposredne ratne
opasnosti
prisutnost alkoholizma, verca, bogaenje pojedinaca i sl.
neadekvatno borbeno obezbjeenje kontrole prostora i teritorija
neadekvatno ili nikakvo ininjersko obezbjeenje poloaja za odbranu, naroito u I i
III bataljonu.
Na bezbjedonosnu situaciju u ovom trenutku utiu i snage UNPROFOR-a locirane su
na 16 punktova sa odreenim brojem isturenih punktova na kontroli skladita, tehnike i
drugih MTS brigade.
U vreme agresije Hrvatske na RSK i objave opte mobilizacije snage poljskog bataljona su
pokuale onemoguiti mobilizaciju naih jedinica, ali nakon odlune intervencije, snage
su se povukle u svoje baze, pa i napustili kontrolne punktove, pa ak i na granici prema
Republici Hrvatskoj i bivoj BiH. Iz ovoga slijedi zakljuak da snage UN ne ostvaruju svoju
funkciju u skladu sa Vensovim227 planom mirovne operacije, a i to utie na bezbjedonosnu
situaciju. Odnos komandi i boraca 13. br prema snagama UN je vrlo korektan i prema
dogovorima.

227

Cyrus Vance.

105

U bezbjedonosnom smislu borbeno obezbjeenje KM bataljona i brigade i vaziranje jedinica


obezbjeenja organizirana je u skladu Pravila slube u OS. Meutim, postoji znaajan
problem obezbjeenja vitalnih objekata i znaajnih MTS na podruju vojnog poligona iz
razloga to brigada ne raspolae sa potrebnim brojem ljudi.
Za bezbjedonosnu situaciju u ZO brigade znaajnu opasnost predstavlja velika mogunost
oticanja obavjetajnih podataka. U ZO brigade postoje identicirana i neidenticirana
lica kojima vie lanova porodica ive u Zagrebu, Karlovcu i dr., a koji su prema naim
saznanjima ukljueni u ZNG i MUP i dr. strukture. Postoji i direktna i telefonska
komunikacija izmeu njih. Nije iskljueno oticanje obavjetajnih podataka preko ovih lica,
kao i lica vrbovanih, ucjenjenih, ubaenih radi njihovog materijalnog i drugog interesa.
Odreeni broj lica razliitim kanalima: preko UNPROFOR-a ili preko granice Maarske
Jugoslavije dolaze iz RH na prostor ZO brigade i vraaju se a da se od nadlenih organa ne
vri praenje i operativna obrada, od nadlenih organa, pa ak ni evidencija.
IV
OSTALA BEZBJEDONOSNA PITANJA
Bezbjedonosnu situaciju ZO brigade optereuju sljedea pitanja:
specijalni poloaj optine Slunj u RSK i odnos odreenih organa susjednih optina
prema tekoama ove optine
nepostojanje kontinuiteta vlasti od 1990. godine do danas, neekasno organiziranje
vlasti od osloboenja Slunja do danas, sukobi u rukovodstvima organa vlasti,
smjenjivanje elnih funkcionera organa vlasti, neformiranje i nefunkcioniranje vitalnih
organa vlasti: policija, tuilatvo, pravosudni organi, socijalna zatita, boraka zatita i
sl.
pojava ekstremnih shvaanja i tendencija kod naroda pa i u dijelu boraca o ostvarivanju
zajednikih i optih i posebnih ciljeva, te polarizacija koja je djelomino rezultat
smiljeno ubaenih pojedinaca i grupa jo za sada nepotpuno identiciranih
snano se osjea nedostatak pravovremenih i pravih informacija i u jedinicama brigade
i meu stanovnitvom. Otuda strah i nedoumice u konani ishod nae borbe. Slunj je
izgleda jedina optina koja ne prima informativne listove (tampu).
V
ZAKLJUAK
Bezbjedonosna situacija u ZO brigade je sloena. Sa postojeim snagama u brigadi ne moe
se bitnije utjecati bez ostalih faktora na poboljanje bezbjedonosne situacije.
VI
PRIJEDLOG
U rjeavanju svih pitanja od znaaja za bezbjedonosnu situaciju u ZO brigade je: ekasnije
uklanjanje negativnih pojava navedenih u procjeni, a koje optereuju bezbjedonosnu
situaciju
pruiti maksimalnu pomo brigadi od pretpostavljene komande organa vlasti
osmisliti i bolje funkcionalno, organizaciono i kadrovski rijeiti rad svih organa
bezbjednosti razliitih nivoa i struktura kao i rad civilnih vlasti.

106

Naelnik za OB poslove
kap. I klase
Slobodan Kraljevaki, [v.r.]
M.P.228
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 601.

71
1993., sijeanj 31.
Obrovac
Zapovijed Komande 4. lbr Komandi 1. ete za napadnu akciju 1. veljae prema
Maslenici
KOMANDA 4. Lbr.
12,00 31. 01. 1993. g.
OBROVAC

VOJNA TAJNA
STROGO POVJERLJIVO
KURIROM
KOMANDI

ZAPOVEST ZA NAPAD
Sekcija 1:50000 list Graac 1, 2, 3, i 4 i
Zadar 2 i 4
1. Na pravcu napada nae Brigade brani se neprijatelj verovatno jaine ojaanog bataljona,
sa sledeim rasporedom: BOs229 na liniji: M. Bobija (k. 510) s. Nekii s. Maruna,
Prednji kraj na liniji: Kita (tt 262)-Rupine-Boksit-Kosa (k. 201), a druga linija u rejonu s.
Buanii-s. Maslenica. POg230 mu je razmjetena u rejonu s. Jasenice, a POP231 u rejonu
Boksit i zahvatu asvaltnog puta. Iz dubine mogua je intervencija snaga jaine ete sa pravca
Starigrad-s. Rovanjska i s. Posedarje-s. Maslenica.
Verovatni cilj dejstva neprijatelja je da obezbedi dranje dostignutih poloaja, da pregrupie
snage i produi napad ka Obrovcu radi zauzimanja istog.
Najjai otpor e pruiti najverovatnije na liniji: Kita (tt 262)-Rupine-Boksit-Kosa (k. 201),
a sa linije: s. Buanii-s. Maslenica oekivati je p/n.232 Verovatno e teiti da dejstvom
artiljerije i zapreavanjem puteva stvori uslove za slamanje nae napadne moi. U dosadanjim
dejstvima pretrpio je znatne gubitke u ljudstvu i MTS.

228

Okrugli peat: Komanda 13. brigade TO.


Borbeno osiguranje.
230
Protuoklopna grupa.
231
Protuoklopni poloaj.
232
Protunapad.
229

107

2. 4. Lbr sa tv233, vH234-122 mm, OT235-130 mm i bZIS-ova236 u sadejstvu sa susedima


izvodi demonstrativni napad, a po ovladavanju objektima Kamenolom (Na Bukovom
pleu), M. Bobija (k. 510), V. Bobija (tt. 584) energino napada na pravcu: s. Modrii s.
Jasenica s. Maslenica i bonim dejstvom na pravcu Bukovica s. Jasenice sa zadatkom:
Razbiti snage neprijatelja na p/k237, a zatim produiti napad i ovladati sa irim rejonom
Maslenice u gotovost za odbijanje p/n sa pravca Rovanjske. U daljem biti u gotovosti za
produetak napada.
Gotovost za napad u 07,00 01.02.1993. godine.
Podrava KAG-7 po naem zahtjevu.
3. Desno na pravcu: Lipovaa (tt. 868)-Doci Mariia-M. Bobija (k. 510)-V. Bobija (tt. 584)Gola Glava (k. 510) napada jedinica SJB Obrovac u sadejstvu sa Srpskim dobrovoljcima.
Zadatak: zauzeti dominantne objekte i sadejstvovati naoj brigadi u zauzimanju Jasenice i
s. Maslenica.
Levo na pravcu: Pridraga-Novigrad-Posedarje napada 92. mtbr i obezbeuje nau brigadu
od dejstva sa mora i iz rejona Novigrada.
4. Odluio sam da uz artiljerijsku podrku i uspeh suseda izvriti napad grupiui vei deo
snaga i sredstava na pravcu: Procipina-Jasenice-Maslenica, a manji deo na pravcu: Gola
Glava (tt. 306)-Velika glava (tt 197)-Visoka glava (tt. 243)-Jasenika glava (tt 174)-Trnovaa
s ciljem eksploatiui uspeh desnog suseda u bliem zadatku ovladati linijom: Jasenika
Glava-arlii, a u sledeem po uvoenju drugog ealona izbiti na granicu RSK.
Borbeni raspored brigade: Snage za napad, snage za obezbeenje, snage za podrku, snage za
dranje dostignute linije, snage za pozadinsko obezbeenje i snage za komandovanje.
5. Snage za napad:
1.l iz sadanjeg rasporeda napada pravcem: Grgua-Velika glava (tt 197)-Visoka glava (tt
243)-Rupine-Jasenika glava (tt 174). Zadatak: po zauzimanju M. Bobije (k. 510) energino
razbiti neprijatelja na pravcu napada, obezbediti desni bok ka objektima Kita (tt. 262) i
Strabenica (tt. 237) i po izbijanju u rajon: Jasenike glave organizovati odbranu i biti u
gotovosti za odbijanje p/n sa pravca Trnovae.
Podrati uvoenje 3. ete na pravcu: Jasenika glava-Trnovaa-Rovanjska.
5. l iz sadanjeg rejona napada pravcem: Mariii-Ronevii-arlii. Zadatak: U sadejstvu sa
tenkovskim vodom i podrku artiljerije razbiti snage neprijatelja na pravcu napada i ovladati
rejonom s. arlii gde biti u gotovosti za odbijanje eventualnog p/n sa pravca s. Burilovac.
Podrati uvoenje 4. l u borbu na pravcu: s. Burilovac-s. Maslenica.
Tenkovski vod iz sadanjeg rejona napada pravcem TGO-Jasenice-Maslenica. Zadatak:
podrati napad 1. i 5. l dejstvom po rejonu s. Marune, Strabenica, Jasenice i u gotovosti za
spreavanje prodora neprijatelja u zahvatu puta i voenje borbe sa ustakim tenkovima.

233

Tenkovski vod.
Vod haubica.
235
Oklopni transporter.
236
Baterija ZIS-ova.
237
Prednjem kraju.
234

108

6. Snage za dranje dostignute linije


3. l iz rejona s. Mukovci uvodi se u borbu na liniji: Jasenika glava (tt 174)-Jasenice.
Zadatak po izbijanju 1. l na pomenutu liniju posesti itsu, organizovati odbranu i biti u
gotovosti za produetak napada na pravcu: Jasenika glava (tt 174)-Trnovaa-Rovanjska.
Zadatak: Razbiti neprijatelja na pravcu napada, spreiti mu dovoenje rezerve iz dubine i
obezbediti desni bok. Po izbijanju u rejon Rovanjske biti u gotovosti za dalja dejstva.
4. l iz rejona s. Biliani uvodi se u borbu na liniji: Jasenice-arlii. Zadatak: po izbijanju 5.
l na pomenutu liniju organizovati odbranu u gotovosti za produetak napada na pravcu:
s. arlii-Boksit-s.Maslenica. Zadatak: razbiti neprijatelja na pravcu napada, ovladati
pomenutim objektima i biti u gotovosti za spreavanje p/n sa pravca Maslenica.
7. Snage za obezbeenje
Deo 1/3. ete obezbeuje rejon: Ue Zrmanja-Karin. Zadatak: osmatrati dejstva neprijatelja
u rejonu Prigrade i biti u gotovosti za obezbeenje upada preko mora i Karinskog drila.
8. 4. l. bez 1. voda u ulozi rezerve brigade iz sadanjeg rejona razmetaja kree se u zahvatu
puta u gotovosti za uvoenje u borbu po potrebi.
9. BRAG238-4. Sastav, zadaci i upotreba po planu borbenih dejstva artiljerije.
10. POB: Borbu sa oklopnim borbenim vozilima vodie grupa lovaca oklopnih vozila i
POGBr. Teite POB imati u zahvatu puta. POH angaovati po potrebi.
11. PVO: Borbu sa ciljevima u vazdunom prostoru vodit e larv PVO sa teitem na zatiti
BRAG, tv. i Obrovca. U jedinicama organizovati osmatranje vazdunog prostora, a borbu sa
istim voditi u sluaju napada na jedinicu.
12. Obezbeenje borbenih dejstava
Moralno obezbeenje: svo ljudstvo upoznati sa znaajem izvrenja zadatka i unitenja
ustakih snaga na PZT. Pozvati borce na jedinstvo srpskog naroda pri izvrenju ovog zadatka
bez obzira na politiko opredeljenje.
Obavjetajno obezbeenje:
Podatke o neprijatelju prikupljati borbenim rasporedom i osmatranjem.
Borbeno obezbeenje:
U toku izvoenja napada preduzimati mere neposrednog osiguranja i rastresit raspored.
Posebnu panju obratiti na bona dejstva i dejstva ostavljenih-odseenih grupa.
Inenjerijsko obezbeenje:
U toku napada MEP239 obilaziti, a mesta MEP obeleavati. Na svim poloajima raditi
zaklone za vatreno dejstvo i zatitu ljudstva. Po izbijanju na granicu izvriti zapreavanje
meu prostora.
13. Pozadinsko obezbeenje:
Brigadna baza razmetena u s. egar. Pravac dotura i evakuacije: Obrovac-Biliane-egar i
Obrovac-Mukovci-egar.

238
239

Brigadna artiljerijska grupa.


Minsko-eksplozivne prolaze.

109

Sn St240-4 razmetena u Obrovcu. Tee ranjene transportovati za Knin. Jedinice na Velebitu


za transport koriste helikopter.
Ljudstvo u Velebitu snabdeti sa suvom hranom i odeom. Istu doturiti pomou t/g241 i m/
v242.
Jedinice BRAG-4 hraniti t/o243, a jedinicama u Velebitu doturiti Sd/o244 za 2 dana.
Za izvrenje zadatka odobravam 3 b/k municije za svo naoruavanje i to prvi dan 1 b/k,
drugi dan 1,5 b/k. Gorivo 1,5 p/r245.
14. Komandovanje i veza:
U toku pripreme komandovau kuririma, a po otpoinjanju b/d kuririma i radio vezom.
Gotovost veza u 06,45 01. 02. 1993. godine.
Signali po tablici signala.
Izvjetaje mi dostavljati do 15,30 asova sa stanjem 16,00 redovne po posedanju p/p,
izvrenju blieg zadatka.
Vanredne po potrebi.
KM u rejonu Jokia, IKM u TGO246, a naredno KM u rejonu s. Jasenice.
Prilog:
Nareenje za borbu BRAG-4.
KOMANDANT
Major:
Dopu Jovan, [v.r.]
M.P.247
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

72
1993., sijeanj 31.
Benkovac
Zapovijed Komande OG-1 za napadnu akciju 1. veljae prema Posedarju

240

Sanitetska stanica.
Teretnih goveda.
242
Motorno vozilo.
243
Topli obrok.
244
Sljedovanje obroka.
245
Punjenja rezervoara.
246
Vjerojatno Taktika grupa Obrovac.
247
Okrugli peat: RSK, Vojna pota 7026., Obrovac.
241

110

KOMANDA 1. OG
Str. pov. br. 38-89
KM kasarna Benkovac
31. 01. 1993. god.

URUITI
lino

NAREENJE ZA DALJA DEJSTVA


Komandi __________________
1. Neprijatelj
U toku dananjeg dana ustae nisu ispoljavale dejstva. I dalje rade na sreivanju jedinica i
utvrivanju poloaja. Nije uoeno dovoenje novih snaga.
2. Nae snage
U toku jueranjeg i dananjeg dana vrena su sreivanja i popuna, zamena i odmaranje
jedinica.
3. Desno od nas na pravcu Obrovac Jasenice Rovanjska vri p/n 4. lpbr.
Levo od nas odbranu organizuje 2. lpbr.
4. Odluio sam da sa jedinicama 1.og za ofenzivna dejstva koristiti snanu artiljerijsku i
tenkovsku podrku izvriti p/n glavnim snagama na pravcu Mandia glava s. Reani s.
Islam Latinski, a pomonim snagama na pravcima Pedia glave s. Paljuv i s. Dra Batica.
Obuhvatnim i bonim dejstvima razbiti neprijatelja na pravcima dejstva i u b/z izbiti na
liniju Gradine Kula Jankovi Stojana, a u sledeem zadatku izbiti na komunikaciju s.
Polinik Zeleni hrast s. Posedarje.
Ostale jedinice 1.og nastavljaju odsudnu odbranu svojih pravaca.
Borbeni raspored: snage za odbranu, snage za obuhvat, snage za udar ubok, rezerva, snage za
podrku, KM, pozadinske jedinice.
Podrava RKG248-7, KAG-7, BRAG-92 i hPOGd249-7.
Gotovost za napad u 07.00 asova 01.02.1993. godine.
5. Bataljon Banija napada na pravcu Mandia glava Doci. Grmari sa zadatkom:
obuhvatnim napadom s desna delom snagama osvojiti s. Pozderi, a glavnim snagama
sadejstvovati b/92. mtbr i b Vukova u ovladavanju s. Kaia i dejstvom na pravcu Maurija
Gumari s. Kai i omoguava uvoenje u borbu II b/e.
Bataljon Vukovi sa p/p na liniji Stoija glavina napada na pravcu Stoija glavina s.
Reani sa zadatkom da obuhvati s leva, delom snaga razbije ustae u s. Kaiu u reonu crkve,
a delom snaga razbije ustae u reonu K-161 blokira komunikaciju s. Kai s. Islam Grki,
sprei izvlaenje ustaa iz s. Kaia i omoguava uvoenje u borbu 92.okb.
Bataljon Tigar napada na pravcu Peria glava s. Paljuv sa zadatkom razbiti ustae u s.
Paljuv, a zatim u sadejstvu sa m KNIN produava napad ka Novigradu.
Bataljon 92. mtbr sa p/p250 napada pravcem Biljane Donje s. Kai i udarom u bok uz
podrku artiljerije i sadejstva b Banija i b Vukova razbije neprijatelja u s. Kai.

248

Raketna grupa.
Helikopterska protuoklopna grupa.
250
Polazni poloaj.
249

111

Bataljon Kordun sa t (-1) u II b/e nastupa na pravcu napada bataljona Banija, uvodi
se u borbu na liniji Maorije Gumari i delom snaga napada na pravu Maorije r. Potok
gde izbija na komunikaciju Novigrad Posedarje i blokira je, a glavnim snagama u sadejstvu
sa 92. okb. razbija ustae u s. Islam Grki.
92. okb u rezervi I.og u spremnosti za uvoenje u borbu na pravcu Gredue Islam Grki.
Nakon uvoenja u borbu na pravcu Islam Latinski Islam Grki razbijajui ustake snage
na pravcu napada.
Ostale jedinice 92. mtbr izvode odbrambena dejstva.
RKG-7 i KAG-7 vri vatrenu pripremu napada neutraliui ciljeve na prednjem kraju ustaa.
U toku daljih dejstava podravaju snage u napadu.
hPOOd-7 u gotovosti za intervencije po pozivu.
T/RV
KOMANDANT:
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
Dostavljeno:
1. Komandi 7. K
2. Komandi 92. mtbr
3. Komandi b Banija
4. Komandi b Kordun
5. Komandi b Vukovi
6. Komandi b Tigrovi
7. Komandi 92. okb
8. Arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

73
1993., veljaa 1.
Knin
Zamolba Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije za opskrbu opremom
za vojnu policiju
G SRPSKE VOJSKE RSK
Obavet.-bezbedonosni organ
Str. pov. br. 30-3
01. 02. 1993. godine
GENERALTAB VOJSKE SRJ
Upravi bezbednosti
112

STROGO POV.
Br. ev. _______

Molimo vas da nam po mogunosti uputite sledeu opremu za potrebe vojne policije:
1. Opasa beli za vojnike vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
2. Opasa beli za stareine vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Lisice za vezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4. Lisice za jednokratnu upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. Palica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6. Elektrina palica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. Stop-lopatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8. Stop-lopatica-elektrina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9. Automatska puka M-70 sa Uredjajem za osmatranje, nianjenje
i gadjanje 5x80-PASINNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
10. Dvogled pasivni 5x70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
11. Zatitni prsluk tip-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
12. Radio stanica MOTOROLA P-210 ili sline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
13. Radio stanica MOTOROLA mobilna ili slino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
14. Zatitne ploe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
15. Lanser za AP za izbacivanje hemijskih bombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
16. Hemijska bomba 404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
17. Priguiva za PaSnP M-76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
18. Priguiva za AP M-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
19. Priguiva za APi M.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
20. ok bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
21. Izvidjaki radar IR-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
22. Bomba hemijska AF-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
23. Bomba hemijska AG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
24. Reektor runi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
25. Futrola za pitolj M-57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
26. Potvrda o privremeno oduzetim predmetima-obrazac . . . . . . . . . . . . . . . to vie
NAELNIK
potpukovnik
edomir Gagi [v.r.]
M.P.251
M.P.252
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 27.

251
252

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6080, primljen 1. 2. 1993. u 09,20; predan u 10,05.

113

74
1993., veljaa 1.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za racionalno
troenje ubojnih sredstava
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. 30-245
Knin, 1. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO

Naredjenje za racionalno
troenje ubojnih sredstava
Zaliha vie nema, proizvodnja je nemogua, a uvoz je obustavljen. U cilju racionalnog
troenja raspoloivih sredstava
NAREUJEM
1. Raspoloiva sredstva rasplanirajte u skladu s planiranim dejstvima i odredite dnevne
utroke.
2. Spreite dejstva bez plana i odobrenja.
3. Neprikosnovene rezerve ne troiti bez posebnog odobrenja komandanta G Vojske Srpske
RSK.
4. Zabranjujem dejstva po neosmotrenim i neotkrivenim ciljevima.
5. Ostvarite evidenciju sredstava i zaduenje, za svako nekontrolisano troenje pozivati na
materijalnu i krivinu odgovornost.
Za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
D. 253Tanjga[ v.r.]
M.P.254
Dostaviti:
1. lbr
75. mtbr
2. pbr
92. mtbr
4. lbr
7. map
7. mpoap
7. larp PVO (aktom)
253
254

Dragan.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

114

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

75
1993., veljaa 1.
Knin
Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o rezultatima
protunapada na pravcima prema Maslenici i Skradinu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-250
1. 02. 1993. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

REDOVNI BORBENI
IZVETAJ.
GLAVNI TAB SV RSK
OPERATIVNI CENTAR
1.- U toku dana neprijatelj je ispoljio dejstvo na svim pravcima u zoni odgovornosti jedinice
7. K.
2.- Jedinice 7. K nakon izvrenih priprema na pravcima Skradin-Knin, Sinj-Knin, SinjVrlika-Knin nastavile su upornom odbranom i spreavanjem prodora neprijatelja, posle
ega su jedinice prele u protivnapad sa ciljem razbijanja neprijatelja na pravcima napada,
ovladavanjem sa rejonima Jasenica, Maslenica, Islam Grki i prostorom Libanja, protivnapad
u rejonu Obrovac, Benkovac i Ravni kotari izvodi se po planu, dok je izvedeni napad na
Skradinskom zaleu s manjim intenzitetom i usporen.
TG-2 u toku dananjeg dana i dalje vri zapreavanje i utvrivanje na dostignutim
linijama.
2. pbr nakon izvrenih priprema nije otpoela planirani napad, radi otkazivanja poslunosti
dela jedinica predvienih za napad.
U toku je saniranje nastalog stanja.
Prilikom izvoenja borbenih dejstava poginuo je komandant 92. mtbr p.pukovnik
Bogunovi Momilo.
3.- Odluka za dalja dejstva
Otkloniti nedostatke i na pravcima Obrovac-Jasenice-Maslenica i Skradinsko zalee uvesti
snage i prei u protivnapad nastavljajui ofanzivna dejstva, a na ostalim pravcima nastaviti
dogradnju i izvoenje krajnje uporne odbrane.
KOMANDANT
Pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
115

M.P.255
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

76
1993., veljaa 1.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi OG-1 za produavanje napada
prema Posedarju, djelovanje raketnim sustavom orkan po Islamu Grkom, Islamu
Latinskom i Raancu te napadno djelovanje prema planini Mose
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-265
01. 02. 1993. godine
VRLO HITNO
URUITI ODMAH
Komandi: OG-1, TG-2, 1. lbr, 2. pbr, 75. mtbr i 7. map
1.- Neprijatelj e nastaviti upornu odbranu na svim pravcima, a naroito na pravcima napada
naih snaga. U toku noi 1/02.1993. godine verovatno e dovesti svee snage, kojima e
ojaati odbranu i u jutarnjim asovima ispoljiti aktivna dejstva.
Zadaci jedinica:
OG-1: U toku noi 1/02.02.1993. godine, pod artiljerijskom vatrom drati pravac Islam
Grki-Islam Latinski-Raanac. Odredite ciljeve na osnovu EI po kojima se moe dejstvovati
Orkanom.
U jutarnjim asovima 2.02.1993. g. izvrite zamjenu sa novopristiglim jedinicama, izvrite
komandantsko izvianje i produite planirani napad.
Posebno obratiti panju na dejstvo jedinica na pravcu Pridraga-Novigrad koji ojaati i
obezbediti bolje sadejstvo.
75. mtbr (bez 1. mtb) nastavlja odbranu po dobijenom zadatku. Granica desno leva obala r.
ikole iskljuno Trbounje ukljuno greben V. Promina.
Pripremite dejstvo na planini Mose sa teitem na ovladavanju objektom Crni Vrh (tt
702).
Intenzivirajte utvrdjivanje i zapreavanje.

255

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

116

2. pbr: Pripremite i organizujte napad po predhodnoj odluci, kada se stvore uslovi za to.
Za odbranu u zoni r. Krka, isklj. Drni planina Promina obrazovati bg jaine do dva
bataljona sa ojaanjima koji imati pod komandom.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

77
1993., veljaa 1.
Knin
Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za jaanje jedinstvenog
sustava obrane, uvrivanje borbene discipline i brisanje ideolokih i stranakih
razlika
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-252
01. 02. 1993. god.

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Mjere za uvrivanje i jaanje


funkcionisanja jedinstvenog
sistema borbe i otpora,
d o s t a v lj a.
K o m a n d a m a: OG-1, TG-1, 75. mtbr, 1. lbr, 2. pbr,
7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO /aktom/
G SV RSK /aktom na znanje/
Od poetka najnovije agresije ustake drave i vojske na Republiku Srpsku Krajinu ostvareni
su za vrlo kratko vrijeme izvanredni rezultati u vojnom organizovanju i ukupnom sistemu
borbe i otpora srpskog naroda da odbrani elementarno ljudsko pravo na ivot i opstanak.
U cilju daljeg uvrenja i jaanja funkcionisanja jedinstvenog sistema borbe i otpora
potrebno je:
1. Najenerginije djelovati na uspostavi, odranju i jaanju jedinstvenog sistema
komandovanja jedinicama svih nivoa. Svi pojedinci-grupe boraca i jedinica, koji su kao
dobrovoljci stigli u Republiku Srpska Krajina da se bore za svetu Srpsku stvar, moraju
to shvatiti i prihvatiti kao neophodan uslov njihovog angaovanja. Treba dati svakom
mogunost da u borbi na najbolji nain ispolji svoje sposobnosti i znanje.
To se posebno odnosi na starjeine koji su bili na dunosti u Vojsci Savezne Republike
Jugoslavije, a doli su bez posebnog poziva i nareenja da se zajedno sa Srpskim narodom i
njegovom vojskom bore za slobodu, dostojanstvo, srpstvo i pravoslavlje.
2. Biti beskompromisan u uvrenju i jaanju reda i borbene discipline. S tim u vezi koristit
sve raspoloive mere, od razgovora s ljudima do preduzimanja najotrijih zakonskih sankcija.
117

U krajnjem, oni koji nisu ili ne ele biti u naem zajednikom borbenom stroju, nemogu
raunati da e ikad moi da se vrate kao poteni ljudi i ive ovdje meu svojim narodom.
3. Briga za ljude /uvanje ivota i zdravlja, ishrana, odmor i dr./ kao i informisanje ljudstva, u
granicama raspoloivih mogunosti, moraju biti prioritetna pitanja u ukupnom angaovanju
starjeina i komandi.
4. Odnos prema mjesnom stanovnitvu i pripadnicima snaga UNPROFOR-a mora biti
krajnje korektan. Posebno treba onemoguiti eventualne pljake ili unitavanje privatne
imovine stanovnitva. Naprotiv, treba zajedno s narodom jaati jedinstven sistem borbe i
otpora protiv ustake drave i njene faistike soldateske.
5. U ovom trenutku vie nego ikad do sada namee se potreba za brisanjem ideolokih,
politikih, stranakih i drugih razlika meu ljudima koji su stali u jedinstveni odbrambeni
stroj Republike Srpske Krajine. U ime slobode i rtava koje smo do sada poloili, te razlike
moramo prevazii.
Toga posebno moraju biti svjesni i u tom smislu djelovati istaknutiji ljudi iz naroda.
6. Sa ovim stavovima upoznati sve borce, a starjeine i komande se obavezuju da ih sprovedu
u djelo.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.256
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

78
1993., veljaa 1.
Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75. mtbr na kojem je
raspravljana situacija u zoni djelovanja brigade
01.02. 1993. god.

75. mtbr

Harambai257: Izali smo na ovu prostoriju u odbranu zone brig. Oekivao sam vie elana
alise javljaju stare boljke oputanje, nezalaganje. Mi znamo to nas eka. Oekuje nas
gadan rat i moramo shvatiti gde smo i to moramo uraditi. Nama je osnovno:
1. Utvrivanje Osnovni i rezervni vat. pol. I to u punom prolu. Komandanti stisnite
dole, radite i kontroliite. Sutra obilazim redom jedinice.
2. Potronja goriva je prela svaku granicu, 9 tona dnevno. Za 10 dana potroiemo sve
gorivo. Neke u zatvoriti zbog goriva.
256
257

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Dragan, zapovjednik 75. mtbr.

118

3. Borbena disciplina. Imamo masu pijanih i oni ne mogu odbraniti dravu. Vino se donosi
na bave. Kontrole nema nikakve.. U iznenaenju nema ansi.
Kolje se stoka. Dovoze se janjci i telci i to sve ide naopake. Traim 10 arkanovih policajaca.
U Benkovcu su trojicu ubili.
Nema osmatraa. Treba otvoriti vatru, na oruima nema. Poelo je beanje, naputanje,
neke smo uhapsili, svako naputanje se mora odmah prijaviti i intervenisati.
U nekim jedinicama ima VES-ova koje mi traimo sreom, a zadravaju se zbog veza i sl.
Imamo orua-tehniku a fale nam ljudi koji luduju negde. Konarevi e to da saopti i
rei.
Sa ovakvom sveu i odgovornou mi gubimo rat upamtite to. Sada nije stvar hou
neu, ima da mora.
Problema sa snabdevanjem ima tu i tamo. Zavisno od situacije na zadraskom ratitu mi
emo ljude i odmarati.
Hrvatsko stanovnitvo na ovom podruju i problem ubijanja. Dok ja ne ponem ubijati ovaj
problem se nee reiti. Mi palimo sada kue, a hiljade naih izbeglica nemaju gde. To obuzdati
moramo. Radi se na tome da se hrvatsko stanovnitvo preko CK258 i UNPROFOR-a iseli.
Ti heroji neka dou u borbu eno im Crni Vrh. To emo organizirano iseliti.259
Pitanje stoke puno ima pa da se sa veterinarima rei i pokolje za vojsku.
Onemoguiti njihovo grupisanje
tednja municije i MTS-a itanje informacije zabrana dejstva po neotkrivenim ciljevima
i neosmotrenim. Nema osmatranja i korektura pravih. Fali nam dosta pribora i RAP-ova
Nema rezervnih delova i nemamo od koga dobiti znajte to.
Pitajte borce ako im je dosadno ja sam spreman da idemo u napad na ibenik. Ja sam
spreman.
Konarevi: K-danti bat. da li imaju vozae transp.260 operatera i vozae tenkova. Ako ih
ima treba ih izdvojiti i popuniti okb261.
Toki262: Zadnja 3-4 dana sve vie ljudi bei iz jedinica. Ve ima 50-100 ljudi koje treba
privoditi.
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 30.

258

Crveni kri.
O protjerivanju Hrvata vidi: Dok. br. 126., 149., 151. i 155.
260
Transporter.
261
Oklopni bataljun.
262
Mirsad, naelnik OBO 75. mtbr.
259

119

79
1993., veljaa 1.
Knin
Upute Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za maskiranje
inenjerijskih radova i borbenih sredstava zbog stalnih izviakih letova hrvatskog
zrakoplovstva i helikoptera UN-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-148
01. 02. 1993. godine
HITNO
Dostaviti: OG-1, TG-2, 75. mtbr, 1. lbr, 7. map, 2. pbr, 7. larp PVO
Zbog uestalih letova ustakih i izvidjakih aviona izvrite maskiranje izvedenih ininjerijskih
radova, orudja, borbenih i neborbenih vozila, ljudi, SRT, pokreta i drugih borbenih radnji.
Do sada je utvrdjeno da se ovakvi izvidjaki letovi izvode najintenzivnije u zoni OG-1 i
TG-2 i iznad prednjih poloaja svojih jedinica.
Verovatno se i letovi helikoptera UNPROFOR-a zloupotrebljavaju to nije dokazano.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
M.P.263
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

80
1993., veljaa 1.
[Benkovac]
Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o stanju u postrojbi i na ratitu, gubicima i
namjeri nastavljanja napada prema Posedarju
KOMANDA 1. OG
Str. pov. br. 3-655
01.02.1993. godine
263

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6094, primljen 1. 2. 1993. u 18,45; predan u 19,15 sati.

120

Glavnom tabu Srpske Vojske


Dnevni borbeni izvetaj.
1. Podaci o neprijatelju
Neprijatelj je otvorio vatru po naim poloajima, uporno se brani na ranije zauzetim
linijama-poloajima. Trpi gubitke, a delom snaga se izvlai. Intenzivno ometa nae radio
veze.
2. Podaci o stanju jedinice
A/ Gubitci jedinice:
jedinica je danas imala i ranjenih i poginulih ali sada nemamo siguran podatak.
Poginuo je komandant 92. mtbr s. Kasi264.
Privremeno je izbaena iz stroja baterija topova 130mm.
B/ Moralno stanje jedinica:
Moralno stanje jedinica je stabilno, jedinica je imala odredjenog uspeha u napadu. I pored
gubitaka moral ljudi nije pao.
C/ Sigurnosno stanje
Sigurnosno stanje jedinice je sada dobro.
D/ Zahtevi za podrku:
municija za HAB 122mm M-38
E/ Dostignuta linija:
Nae snage izbile su na liniju crkva u s. Kai s. Buterini.
F/ Predlog za dalja dejstva:
Smatramo da treba po svaku cenu zadrati dostignutu liniju i pokuati nastaviti napad.
Za KOMANDANTA
Potpukovnik
Tima ivko s.r.
M.P.265
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

81
1993., veljaa 1.
Obrovac
Borbeno izvjee 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o akciji hrvatskih snaga na junim
padinama Velebita te djelovanju topnitva prema hrvatskim poloajima u Maslenici

264
265

Selo Kai, rije je o Momilu Bogunoviu.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1822, primljen 1. 2. 1993. u 18,30; predan u 19,15 sati.

121

Komanda 4. lbr
16,00 01.02.1993.
Obrovac
Redovan borbeni izvetaj
Karta 1:50.000 list Zadar 2 i 4, Graac 1 i 3
Komandi G Vojske RSK i
Komandi 7. korpusa
1. Neprijatelj je vrio smenu ljudstva na svim poloajima. Uoeno je iskrcavanje ljudstva
iz brda u Maslenici, pokreti grupe od 15-ak ustaa u s. Maruna i sletanje helikoptera u rajon
Bukova plea. Ustavljena su dejstva u rajon tt Obrovac. U vreme pokreta naeg tenkovskog
voda i jaka snajperska vatra sa visova na Velebitu.
2. Brigada je vrila taktiko pomeranje linije prema komunikaciji Sveti Rok Obrovac i
dotur sredstava u rajon Oscenica radi pozadinskog obezbedjenja.
Gubitaka nije bilo niti u sredstvima niti u ljudstvu.
Radi ometanja gore navedenih aktivnosti neprijatelja artiljerija 4. lbr je dejstvovala po
pristanitu u Maslenici, komunikacija Jasenice Maslenica i po rejonu Bukovo plee.
Stanje morala u 4. lbr je dobro. Pripadnici brigade svesni su da smo ojaani u ljudstvu
i u borbenim sredstvima. Borci brigade spremni su i odluni za izvrenje postavljenih
borbenih zadataka.
3. Situacija na teritoriji se stabilizovala, a izbegle porodice se vraaju kuama.
4. Dalja dejstva brigada:
uz dalje taktiko pomeranje linije, vriti stalno ometanje neprijatelja, uznemiravajui
je vatrom artiljerije i snajperskom vatrom, radi odredjivanja to vanijih lokacija
njegovog tekog naoruanja i tenkova.
5. Zahtjevi prema zahtjevima za pozadinsko obezbedjenje.
Komandant
Major
Jovan Dopudj
M.P.266
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

82
1993., veljaa 1.
Okuani
Naputak Uprave MO RSK Zapadna Slavonija tabovima civilne zatite za
evakuaciju stanovnitva u sluaju napada hrvatskih snaga
266

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 0002, primljen 1. 2. 1993. u 23,10; predan u 23,20 sati.

122

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


MINISTARSTVO ODBRANE
UPRAVA ZAPADNA SLAVONIJA
OKUANI
Broj: str. pov. 01-17/1-93.
Okuani, 01.02.1993.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
M.P.

OPTINSKOM TABU CZ
OKUANI
PAKRAC
PREDMET:

Prioriteti prilikom
evakuacije civilnog
stanovnitva.

U sluaju agresije Hrvatske vojske, a u cilju izbjegavanja panike i haosa medju civilnim
stanovnitvom, neophodno je uraditi sledee:
1. Odmah putem povjerenika CZ u svim naseljima i MZ izvriti popis civilnog
stanovnitva za evakuaciju prema sljedeim kriterijima:
a) MAJKE S DJECOM DO 7 GODINA STAROSTI,
b) STARE I IZNEMOGLE OSOBE KOJIMA JE POTREBNA LIJENIKA
POMO,
c) RANJENI BORCI KOJI IMAJU PRAVO NA POMO I NJEGU.
2. U ovisnosti o broju ovakvih osoba osigurati prevozna sredstva za njihovu evakuaciju.
Evakuacija ovih osoba izvrit e se preko SAVE u Republiku Srpsku i SRJ.
3. Ostalo radno sposobno stanovnitvo nee naputati teritoriju Zapadna Slavonija.
4. Evakuaciju ovog stanovnitva vriti sa linija dodira u dubinu nae teritorije u zavisnosti
od razvoja dogadjaja na ratitu i u dogovoru sa komandama brigada odgovornim za
odredjeni pravac.
5. Sa ifrovanim naredjenjem za evakuaciju i pravcima evakuacije biti ete na vreme
upoznati.
NAELNIK UPRAVE MO
ZAPADNA SLAVONIJA:
Dragan anak, [v.r.]
M.P.267
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 19., kut. 1.

267

Okrugli peat: MO RSK, Uprava Z. Slavonija, Okuani.

123

83
1993., veljaa 1.
Vukovar
Priopenje Sekretarijata za informiranje SO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o
stanju na istonoslavonskom ratitu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SO SLAVONIJA, PAKRAC I ZAPADNI SREM
SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE
VUKOVAR 1. februar 1993.

M.P.268

S A O P T E NJ E
Ustae su iz pravca Vinkovaca, iz peadijskog naoruanja otvarale vatru po naim
poloajima u rejonu sela Mirkovci. Tom prilikom smrtno je pogoen snajperskim
naoruanjem branilac Krajine Tomaevi Zoran.
Ni ova provokacija nije delovala na branioce koji su i dalje na svojim poloajima odluni
da odbrane svoju slobodu.
Osim ove provokacije dan na podruju Srpske oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srem
protie mirno, bez provokacija.
KOMANDA KORPUSA
SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE
I REG. SARADNJU SO SBZS
D.269 Klaji [v.r.]
M.P.270
Izvornik, strojopis, irilica
Hrvatski informativni centar, A-089-004.

84
1993., veljaa 2.
Knin
Odgovor Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr u svezi postupka za
iseljavanje osoba iz zone odgovornosti brigade drnikog podruja

268

Prijemni peat: MO RSK, , UZS, [neitko], str. pov. br. 01-17/1-93., 1. 2. 1993.
Dragana.
270
Okrugli peat: RSK, SO SBiZS, Sekretarijat za informiranje i regionalnu suradnju, Vukovar.
269

124

KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30
02. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Iseljenje mjetana
iz vae zone odgovornosti,
odgovor na zahtjev,
dostavlja.
Komandi 75. mtbr271
Veza: Va akt, str. pov. br. 32-66 od 02.02.1993. godine.
1. Pomonik K-danta za prostornu strukturu u brigadi e sainiti potrebne spiskove lica
za iseljenje, pri emu strogo potovati linu elju i pristanak svakog lica da se iseli. Dalji
postupak dogovoriti s predsjednikom CK optine Drni i predsjednikom CK optine
Knin.
2. U svemu kordinativnu ulogu ima ispred K-de korpusa kap. Ikl. Oegovi Slavko.
3. Na isti nain postupiti i u drugim slinim zahtjevima za iseljavanje.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

85
1993., veljaa 2.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o pojaavanju
dvanaestodnevne akcije Hrvatske vojske, nedozvoljenim preletima helikoptera UN-a
i moguoj suradnji istih s hrvatskim snagama, o moralu pripadnika SVK i mjerama
za njegovo poboljanje
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-269
02. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
ifrovano
URUITI ODMAH

Informacija o stanju na
severnodalmatinskom vojitu.
271

Na vrhu spisa dopisano rukom: Nije odaslano! Javljeno je telefonom. Pk [ilas Milan].

125

K o m a n d a m a: OG-2, TG-1, 75. mtbr, 2. pb, 1. lbr,


7. map, 7. mpoap
Dvanaesti je dan ustake agresije na RSK. Ona ne samo da ne prestaje, ve se na nekim
pravcima intenzivira sve veom estinom, sledei signale sadrane u Tumanovim govorima
na predizbornim kampanjama. U svojim napadima koriste sva raspoloiva sredstva, tenkove,
topove, haubice, minobacae, dve raketne topovnjae, itd.
Poveao se broj DTG koje se ubacuju na raznim mestima, posebno u predelima Velebita.
Maksimalno se vri zapreavanje tenkovskim i protivpeadijskim minama.
Koriste sve mogue naine da se priblie srpskim poloajima, sluei se tako presvlaenjem
u uniforme MUP-Hrvatske, a nije iskljueno da tako ne bi uradili i sa uniformama naih
boraca.
Ve u nekoliko navrata, helikopteri UNPROFOR-a su u sektoru Jug skretali i kretali se
nedozvoljenim koridorima. U odreenim situacijama nakon naleta helikoptera, otvorena
je vatra neprijateljskih snaga po naim poloajima, to je kod stareina ije su jedinice
trpele takvu vatru, dovedeno sa letom helikoptera u smislu postojanja mogunosti davanja
izviakih podataka. U vezi sa ovim jo jednom upozoravamo da bi bilo katastrofalno za nas,
da u ovom vremenu, kad je svet poeo koliko toliko da nas prihvata, pucanje na helikoptere
i njihovo eventualno obaranje.
Treba imati u vidu da je sedam francuskih ratnih brodova uplovilo u meunarodne vode
Jadrana. Ve smo upozorili da bi takav, odnosno neki drugi incident prema pripadnicima
UNPROFOR-a mogao posluiti kao razlog da se na nas srui vatra i sa francuskog i ostalog
koalicionog brodovlja u Jadranu.
Treba imati u vidu to, da se svi ti brodovi u Jadranu ne nalaze tu tek u cilju nekakve rutinske
vonje.
Inzistiramo da odnos i oprez u odnosu prema snagama UNPROFOR-a, budu to je mogue
korektniji.
U vezi sa ovim, u nekoliko navrata smo upuivali proteste komandi UNPROFOR-a (gen.
ppuk. Satiu Nambijaru). Verujemo da e svojim autoritetom uticati na to da se nedozvoljeni
letovi helikoptera i u nedozvoljenim pravcima, ubudue ne odvijaju.
Napad ustake soldateske spremno je doekala naa odbrana. Borci se ovaj put nisu mogli
iznenaditi, pruili su estok otpor napadau na svakom pravcu napada, iste odbili, a na
nekim mestima linije odbrane pomerili smo napred.
Raspoloenje za borbu kod naih boraca je veoma izraeno, a moral na visini.
K-dama jedinica skreemo panju na to da su obavezni omoguiti rad stranih i domaih
novinara. Treba shvatiti da oni obavljaju svoju profesionalnu dunost koja je od izuzetne
vanosti za istu o naoj pravednoj borbi.
Oito je da se jo uvek Tumanova klika ne osvre na zahtjeve, upozorenja i pretnje svetske
organizacije. Nemogue je takvu situaciju ne dovesti u vezu sa pretpostavkom da mu je
u Evropi, pre svega u Nemakoj obezbeena zatita koja mu omoguava ovakvo bahato
ponaanje.
Sve ovo nas svaki put ponovno vraa na polazite naeg opstanka, poverenje samo u sebe,
svoju vojsku i svoj narod.
126

Ovakvo borbeno raspoloenje treba iskoristiti u pravom smislu, ali nikako kampanjskih,
dezorganizovano ili prema samovoljnim odlukama pojedinih stareina. Neorganizovane
akcije brzopleti potezi mogu naneti samo tetu sopstvenim snagama. Voditi rauna o zameni
ljudstva na borbenim poloajima i njihovom odmoru.
Iako nemamo nekih posebnih podataka o eventualnim koniktima boraca Republike Srpska
Krajina, i naih dobrovoljaca iz svih srpskih teritorija, neophodno je uticati na njihovo
susretanje, druenje i uspenu zajedniku borbu.
U izvoenju borbenih dejstava sasvim je mogue da pojedine jedinice ili njeni delovi, ne
uspiju izvriti postavljeni deo zadatka. U ovakvim uslovima, tim ljudima se mora posvetiti
posebna panja odravanje sastanaka vojnih kolektiva, pojedinani razgovori itd.
Posebnu panju skreemo na to da se meu dobrovoljcima nalaze i psihiki labilne osobe
koje u odreenom trenutku mogu naneti teke posledice jedinici ili pojedincima.
U dosadanjim veoma tekim borbama na severnodalmatinskom vojitu poginulo je ukupno
69 boraca sahranjeno je 45 boraca.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
mr. Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.272
273
M.P.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

86
1993., veljaa 2.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o nastavku akcije
Hrvatske vojske prema Obrovcu, Benkovcu i Vrlici, gubicima hrvatskih snaga te
stalnom pristizanju dobrovoljaca u SVK
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-277
02. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Informacija o stanju na
severnodalmatinskom vojitu.
272
273

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6119, primljen 2. 2. 1993. u 12,40; predan u 18,15 sati.

127

K o m a n d a m a: OG-1; TG-2; 2. pbr; 75. mtbr; 1. lbr; 7. mpoap;


7. map; 7. larp PVO (aktom)
Oruani napad hrvatskih oruanih formacija koji je otpoeo 01.02.1993. godine i dalje
se nastavlja. Tokom itave noi 01/02.1993. godine, hrvatska vojska vrila je sistematsko
otvaranje artiljerijske i tenkovske vatre, uz peadijske napade.
Nastavlja se sa unitavanjem srpske imovine, pale se i rue srpske kue, posebno u bogatim
selima Ravnih kotara.
Angaovanjem dosadanjih i uvoenjem novih snaga, neprijatelj je nastavio napad na
pravcima Maslenica Obrovac; na podvelebitskom prostoru; Zadar Benkovac; ibenik
Kistanje, Mu Petrovo polje; kabrnja Benkovac; a ispoljena je aktivnost na pravcu
Sinj Vrlika.
Pouzdano znamo da je, samo u reonu Kaia, pronaeno 60 mrtvih hrvatskih vojnika, to
upuuje na zakljuak da su neprijateljski gubitci znatni.
Povodom nastavka agresije ponovno je upuen otar protest k-dantu UNPROFOR-a
gospodinu Nambijaru, s izriitim zahtevom da se ispotuju rezolucije UN o povlaenju HV
sa teritorije RSK.
Borci srpske vojske RSK ispoljili su u jueranjim i jutronjim delovima hrabrost i odlunost.
Ne samo da je uspeno zaustavljen i ovaj napad, kao jedna faza zapoete agresije, ve su,
na nekim mestima, pomerili napad svoje linije odbrane. Moral vojske je vrst i borbeni.
Odluni su da nastave borbu do konane pobede.
Na mnogim delovima severnodalmatinskog vojita, borcima na frontu stiu razne delegacije
sa poklonima, izrazima zahvalnosti i podrke, kao i elje da se ciljevi borbe maksimalno
ostvare.
Verovatno nikad do sada, srpska vojska u RSK i stanovnitvo nae Republike, nisu bili
toliko jednoduni na zajednikoj borbi protiv ustakog okupatora.
Dobrovoljci neprekidno pristiu i ukljuuju se na izvravanje borbenih zadataka. Takoer,
svakodnevno dobijamo informacije iz raznih krajeva SRJ o upuivanju dobrovoljaca na
vojite.
Pristizanje dobrovoljaca treba pravilno iskoristiti za sukcesivnu zamenu onih koji su ve
due na prvim borbenim linijama.
Izuzetno je vano na emu neprestano insistirati i istrajati na tome da se uspostavi
bekompromisni princip jednostareinstva u komandovanju i odluivanju.
Posebnu panju skreemo na odnos prema ranjenim borcima i njihovom blagovremenom
zbrinjavanju.
Konstantno imati u vidu odnos boraca prema pripadnicima UNPROFOR-a, obzirom da
i najbezazleniji incident protivnika strana koristi kao dokaz naeg neprijateljskog odnosa
prema tim ljudima.

128

Takoer, omoguiti stranim i domaim novinarima da obavljaju svoje poslove, to je i stav


G SV RSK.
Uticati da se kod stanovnitva u zonama odgovornosti smanji eventualni strah zbog proglasa
koje izdajemo u vezi sa agresijom, pri emu naglaavati vrste pozicije nae vojske.
Do sada smo u ovoj krvavoj borbi imali 82 poginula boraca i 267 ranjenih. Uspeli smo
sahraniti 47 boraca.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
mr. Arula Dmitar, [v.r.]
M.P.274
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

87
1993., veljaa 2.
Knin
Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o povremenim sukobima
na liniji razdvajanja bez veih promjena linija
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. Br. 30-275
02. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni
izvetaj.
GLAVNI TAB SV RS KRAJINA
Operativni centar
1.

2.

274

Neprijatelj u toku dana nije izvodio napadna dejstva veih razmera, sem to je
povremeno provocirao u zonama odgovornosti naih jedinica. Na pojedinim pravcima
pokuao je sa ubacivanjem teroristikih grupa koje su na vreme otkrivene i spreene.
Na dostignutim linijama vri utvrivanje, manevar, kao i dovlaenje sveih snaga u
ljudstvu i MTS, i vri pripremu za borbena dejstva.
Komande i jedinice 7. K. i ojaanja nastavila su dejstva u skladu sa odlukama za
dalja dejstva za dan 02.02.1993. godine. Na obrovakom pravcu, a posebno na junim

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

129

padinama Velebita ustae pruaju jak otpor, ime napredovanje naih snaga na tom
pravcu ide usporeno.
OG-1 na prostoru Ravni kotari nastavlja dejstva za izbijanje na povoljnije topografske
objekte a u naseljenim mestima vodi se borba za svaku kuu.
pbr u Skradinskom zaleu izvodi aktivna dejstva na nivou taktikih jedinica sa ciljem
neutralisanja utvrenih vatrenih taaka i ovladavanja sa dominantnim topografskim
objektima.
75. mtbr i 4. lbr nastavljaju sa aktivnostima na uvrivanju odbrane jedinica. Jedinice
podrke intenzivno izrauju rezervne i naredne vatrene poloaje i gotovosti za podrku
brigada na pravcu angaovanja.
Odluio sam nastaviti popunu, dopunu i zamenu jedinica. Novopridolim sastavima
izvriti potrebno pregrupisavanje jedinicama predvienim za aktivna dejstva, a ostalim
jedinicama nastaviti radove na dogradnji i uvrivanju odbrane.

2.

3.

KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.275
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

88
1993., veljaa 2.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za nastavak napadne
akcije prema Maslenici i junim padinama Velebita
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-214
02. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO
URUITI ODMAH
IFROVANO

Nareenje za dalja
dejstva.
KOMANDI: OG-1, TG-2, 1. lbr, 2. pbr, 75. mtbr, 7. map
7. larp PVO (aktom)

275

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

130

1. Neprijatelj e nastaviti i dalje upornu odbranu na svim pravcima u zoni 7. Korpusa, kao i
vatrene provokacije, osmatranje i izvianje u zonama drugih korpusa. U irem rejonu Zadra
vri se mobilizacija novih jedinica. I dalje e pokuavati ubacivanje DTG u cilju nanoenja
gubitaka i dezorganizovanja sistema komandovanja.
2. Zadatak 7. Korpusa
EI pratiti aktivnosti neprijatelja u toku mobilizacije i otkriti mobilizacijska zborita, kao i
rejone koncentracije mobilisanih jedinica,
u 08,00 asova 03.02.1993. godine prihvatite i omoguite organima G kontrolu izvrenja
datih zadataka,
3. Zadaci jedinicama:
3.1. OG-1
g/s biti u odbrani,
p/s aktivno dejstvovati na pravcu: Pridraga Novigrad i podravati ih,
dejstvom po reonu Paljuv omoguiti napad pomonih snaga,
sa ab topova 130 mm pripremite dejstvo po rejonima Bukva i V. Libinje.
Vatre ostvariti po zahtevu komandanta TG-2.
3.2. TG-2
Ovladati sa objektima V. Bobija, Kamenolomom i Kraljiina vrata, delom snaga produiti
napad preko reona Bukve ka aria peini. Podrava AG OG-1 po vaem zahtevu.
3.3. 1. lbr, 2. pbr i 75. mtbr nastavljaju aktivnosti po prethodnoj odluci.
4. Za sve komande i jedinice Korpusa: nastavite sa utvrivanjem, zapreavanjem i
izvianjem. Obezbedite neprekidno i pouzdano osmatranje vazdunog prostora. Uvebajte
snage za aktivna dejstva.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
I.276 Mijatov, [v.r.]
M.P.277
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

276
277

Ivan.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

131

89
1993., veljaa 3.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o akcijama Hrvatske vojske
na junim padinama Velebita, nastavku operacija OG-1 u Ravnim kotarima te
ojaanju OG-1 ljudstvom i oklopno-mehaniziranim bataljunom
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-308
03. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni
i z v e t a j.
GLAVNI TAB SV RSK
Operativni centar
1. U toku protekla 24 asa neprijatelj radio aktivno na utvrivanju dostignutih linija. Vrio
manevar i dovlaio nove snage na severnodalmatinsko vojite. Dalje pokuava ubacivanjem
teroristikih grupa. Vrio neprekidno izvianje naih poloaja, a gotovo na svim linijama
dodira vri neprekidno provociranje. Posebno aktivna borbena dejstva ispoljio je prema
Obrovcu na junim padinama Velebita sa prostora Libanja i Gornje Slivnice.
2. Komande i jedinice 7. Korpusa nastavila su dejstva u skladu sa odlukom komandanta
od 02.02.1993. godine. Na Obrovakom pravcu a naroito na junim padinama Velebita
izvode vrlo aktivna borbena dejstva.
OG-1 nastavlja aktivna dejstva na prostoru Ravni kotari, radi ovladavanja sa to povoljnijim
topografskim objektima, istovremeno vri fotikacisko ureenje terena.
Ostale jedinice nastavljaju sa izvoenjem taktikih dejstava sa ciljem neutralisanja otpornih
taaka i ovladavanjem to povoljnijim topografskim objektima.
3. Nakon popune i ojaanja jedinica sa ljudstvom i tehnikom na podruju Ravnih kotara.
Radi se po juer doneenoj odluci sa ciljem zauzimanja i izbijanja na nove topografske
objekte i ovladavanjem sa istim, uz aktivno fortikacisko ureenje. U toku je formiranje
oklopnog bataljona od delova 75. oklopno-mehanizovanog bataljona, kao i formiranje dve
ete vojne policije na nivou 7. Korpusa, a druga eta u OG-1.
U brigadama formiraju se rodovi vojne policije, kao i reenje pozadinskog obezbeenja istih
jedinica.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.

132

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

90
1993., veljaa 3.
Knin
Dnevno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikoj vatri
hrvatskih snaga na drnikom ratitu, pronalasku sedmero masakriranih Hrvata u
zaseoku Puljani, paljenju kue Hrvatice u zaseoku Podosoje te pljaki kua vlasnika
srpske nacionalnosti
KOMANDA 7. KORPUSA
Obav. bezb. organ
Str. pov. br: 21-19
03. februara 1993. god.

Vojna Tajna
Poverljivo
STROGO POV.
br. ev._______

Dnevni izvjetaj,
d o s t a v lj a,
Obav. bezb. organ G SV RSK
1. Neprijatelj otvarao art. vatru iz reona Crni vrh po s. Tepljuh (KM brigade), povredjenih i
materijalne tete nije bilo. Otvarao MB vatru iz reona Elezi po rejonu s. Beaderi, povredjenih
nije bilo.
Na Miljevaki plato neprijatelj je dovozio svee snage.
2. U zaseoku Puljane, s. Oklaj, pronadjeno je pet leeva izmasakriranih, Hrvatske
nacionalnosti. Poto su u istom reonu pre tri dana pronadjene dve osobe na isti nain zaklane
za koje delo su osumnjieni: Bjedov Zdravka Nine zv. Zubonja iz Knina i Dujakovi
Stevana Djuro zv. Suljo iz Vrbnika. Ovaj podatak smo dobili naom operativnom vezom,
podatak je taan jer je izvor pouzdan. Zbog ovog su otputeni iz jedinice i sada deluju kao
samostalni strelci, pa zbog toga pretpostavljamo da su navedena lica uinila i ovaj zloin,
ubistvo ovih pet osoba.
3. U s. Podosoje (Vrliki pravac) zapaljena kua Maras Stane, Hrvatica. Ima pojava i pljaki
srpskih kua.
Vojna policija na punktu u s. Civljane oduzela je opljakani traktor, bure od 300 l vina,
TV kolor, etri pruta i jo nekih sitnih stvari. Izvetaj vojne policije o oduzetim stvarima
dostaviemo u sledeem izvjetaju.
NAELNIK:
major
Zeli Marko, [v.r.]

133

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

91
1993., veljaa 3.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 75. mtbr za osnivanje bataljuna koji
e biti upotrijebljen izvan zone odgovornosti brigade
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-306
03. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO
URUITI ODMAH
IFROVANO
Primerak br. _1

Formiranje bataljona
i gotovost za angaovanje
istog, nareenje d o s t a v lj a.
KOMANDI 75. Mtbr.
1. Odmah pristupite formiranju jedinice ranga bataljona: komanda, komandni deo, 3 (tri)
ete, jedinice podrke (MB-120 mm) i pozadinska jedinica (ukupno 250-300 ljudi).
2. Jedinicu obezbediti sa potrebnim MTS i b/k municije i biti u gotovosti za angaovanje
van zone odgovornosti 75. mtbr.
3. Sve zahteve za ispomo u formiranju bataljona odmah proslediti.
4. Obezbedite potpunu tajnost, bezbednost i SZ zadataka.
5. Rok za formiranje jedinice i gotovost za angaovanje 12,00 asova 04. 02. 1993. godine.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
I.278Mijatov, [v.r.]
M.P.279
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

278
279

Ivan.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

134

92
1993., veljaa 3.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK komandama 75. mtbr, 2. lbr i TG-2 za
osnivanje i raspored novih postrojbi, rezerve Glavnog taba na ratitu u zadarskom
zaleu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-310
03. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
VRLO HITNO
URUITI ODMAH
IFROVANO
PRIMERAK BROJ _1

Nareenje za dalja dejstva.


KOMANDI: 2. pbr, 75. mtbr i TG-2
Na osnovu nareenja komandanta G SV RSK, a u cilju formiranja rezerve G,
N A R E U J E M:
1. Komanda 75. mtbr pristupit e formiranju BG-3, jedinice ranga bataljona. Jezgro jedinice
sainjava komanda interventnog bataljona, bMB-120mm iz mb, sa 4 OT M-60, 7 BOV
(vojne policije) 3 tenka T-55 sa rasporeenim dobrovoljcima novopristiglim u 75. mtbr.
2. BG-3 ojaati sa vodom pionira iz in. bat. /75. mtbr. Isti e se javiti komandantu BG-3
na KM u objektu Manojlovac.
3. Jednu Mt. sa vodom tenkova (od 4 tenka T-34) dovesti u s. Medvia (iri reon raskrsnice
puteva). Jedinicu formira komanda 2. pbr, koja je odgovorna za formiranje, dovoenje i
predpoinjavanje jedinice BG-3.
4. BG-3 (bez ojaane mt/2. pbr) dovesti i razmestiti u OR iri rajon s. Lisii.
5. Dovoenje pomenutih jedinica u OR (s. Lisii i s. Medvia) izvriti do 21,00 asova
dana 04.02.1993. godine, gde ih predpoiniti G.
6. Za komandanta grupe odreujem pukovnika Cvjetan Ljubomira, koji e u toku dana sa
stareinama navedenih jedinica izvriti izvianje Benkovakog i Obrovakog pravca.
7. TG-2: U rejon ua r. Zrmanja (s. Kruevo) dovesti jednu bMb 120 mm za dejstvo po
rejonima s. Jasenice i Novigrad. U istom rejonu formirati GONG-2 (tpoab 76 mm ZIS, 2
B-1, 2 pat 4omm i 2 20/1, 1 POLO 9k11, 1 POLO 9 p 122) iz sastava TG-2 i pripremiti
za neprekidno dejstvo po rejonima Jasenice i Novigrad.
Iz sastava TG-2 formirati jedinicu za napad, koja e u sadejstvu sa 15. K ovladati linijom
Sveto Brdo V. Libinje Bobija Visoka glava, do 20,00 06.02.1993. godine. Obezbediti
jedinicu za napad i jedinicu za dranje zauzetih poloaja.
8. IKM 3 (komande 7. Korpusa) posesti u rejonu KM TG-2 u rejonu Obrovac. Urediti i
posesti osmatranicu u rejonu s. Kruevo.
U sastav grupe za IKM-3 odreujem pukovnika Nonkovi Vladu i pukovnika Banevi
Radoslava sa 1 m/v iz K-de stana /7. K. Gotovost IKM-3 u 20,00 04.02.1993. godine.
135

9. Jedinice opremiti sa MTS; opremom, sredstvima i rezervom za uspeno izvrenje


zadatka.
Tenkove prevesti vunim vozilom.
10. Izvestiti o gotovosti za mar.
Zahteve blagovremeno dostavljati komandi 7. korpusa.
za KOMANDANT
pukovnik
MILAN ILAS
I.280Mijatov, [v.r.]
M.P.281
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

93
1993., veljaa 3.
Obrovac
Zapovijed Komande 4. lbr podreenim postrojbama za nastavak napada na junim
padinama Velebita prema Maslenici te ienje puta preko Malog Alana od mina
radi sigurnijeg kretanja pjeadije tim pravcem
KOMANDA 4. lbr
14,00 03. 02. 1993. godine
Obrovac

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
br. 137-1

KOMANDI ____________1. l_____


NAREDJENJE ZA DALJA DEJSTVA
1. 1. l282 bez 2 voda iz sadanjeg rejona napada pravcem: Gradina M. Bobija i s. Modrii
Velika Glava (tt 197). Zadatak: Na M. Bobiji smeniti jedinicu SJB Obrovac i podrati
njeno angaovanje na pravcu: M. Bobija V. Bobija a na drugom pravcu izvriti pretres
terena, zaposesti objekat V. Glava (tt 197) gde prei u odbranu. Sa posednutih objekata biti
u gotovosti za produetak napada.
2. Tv (-1)283 iz rejona raskrsnice napada pravcem: s. Zaton-TG Obrovac-Kamenolom
u T. Gredama. Zadatak u sadejstvu sa ininjerijskim vodom, 1. l razbiti neprijatelja na

280

Ivan.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
282
Lika eta.
283
Vjerojatno se misli na tekovsku jedinicu.
281

136

pomenutom pravcu i sadejstvovati 1. l i SJB u ovladavanju objektima M. Bobija, V. Bobija


i Crno Guvno.
3. In. v kree se u zahvatu puta TGO M. Alan u gotovosti za ienje puta od POM284 i
obezbedjenje kretanje Tv i peadije.
4. Gotovost za izvrenje zadatka u 15,00.
Ostali elementi po prethodnoj odluci.
KOMANDANT
major
Jovan Dopu, [v.r.]
M.P.285
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

94
1993., veljaa 3.
Benkovac
Zapovijed Komande OG-1 podreenim postrojbama za napad na pravcima prema
Novigradu, Kuli Jankovia i Posedarju
KOMANDA 1. OG
Str. pov. br. _____
KM kasarna Benkovac
03. 02. 1993. god.

URUITI
lino

NAREDJENJE ZA NAREDNA DEJSTVA


Komandi _______________
Sekcije: 1:25000, Zadar 402 i Graac 3-1
1. Neprijatelj
U toku dananjeg dana ustae nisu ispoljavale posebna dejstva.
Nije uoeno dovodjenje novih snaga.
2. Nae snage
U toku jueranjeg dana i dananjeg dana vrena su sredjivanja i popuna jedinica i njihov
odmor.
Izvreno je izvidjanje po pravcima angaovanja naih jedinica i sagledano stanje. Odredjena
dejstva je izvodio bataljon milicije.
3. Desno od nas na pravcu Obrovac Jasenice Rovanjska vri p/n 4. lpbr.
Levo od nas odbranu organizaciju 2. lpbr.
284
285

Protuoklopne mine
Okrugli peat: RSK, VP [neitko], Obrovac.

137

4. Odluio sam:
Pod zatitom mraka dovesti jedinice na polazne poloaje. Glavne snage grupisati na pravcu
Stoja glava Reani a pomone snage na pravcu: uline Novigrad. Cilj dejstva uz jaku
artiljerijsku podrku i sadejstvo u okviru jedinica razbiti snage neprijatelja na glavnom pravcu
napada im pre izbiti na liniju Breg Reani Islam Grki Gradua. Obezbedjujui se sa
krila i bokova spojiti se sa snagama koje dejstvuju sa fronta, eta Slavonaca i sa boka p/92.
mtbr koja dejstvuje bono. Ako uslovi dozvoljavaju produiti dejstva ka Kuli Jankovia.
Pomonim snagama uz podrku tenkova i artiljerije im pre izbiti na liniju: Grgurii
Jezerine Ramii a zatim uvodei rezervu izbiti u Novigrad i presei komunikacije: Novigrad
Posedarje i Novigrad Buterini.
Po izbijanju na date linije iste posesti i organizovati krunu odbranu uz maksimalno borbeno
obezbedjenje.
Pre otpoinjanja napada izvesti demonstrativni napad na pravcima: s. Drae Suhovare i
Draenak Pedii.
Gotovost za napad:
a) za pomone snage (milicija) i snage za demonstrativni napad u 07.00 asova
b) glavne snage (bataljon Korduna, bataljon Vukovi, mt, 92. mtbr, . Slavonaca i int.
bataljon u 08.00 asova.
Zadaci jedinica:
a) glavnim snagama
1. Bataljon Korduna sa t napada na pravcu Stoja glavina K-169 zadatak: u
sadejstvu sa b. Vukova razbiti snage neprijatelja i im pre izbiti na liniju istona ivica
s. Islam Grki Gradue i dalje ako uslovi dozvoljavaju ka Islamu Latinskom. Na
dostignutoj liniji organizovati odbranu. Podrava BRAG-92 i KAG.
2. b Vukova napada pravcem Vrelina s. Reani. Zadatak: u sadejstvu sa b. Korduna
razbiti snage neprijatelja i im pre izbiti na liniju Breg Reane i biti u gotovosti za
dalja dejstva ka Islamu Grkom severno od b. Korduna. Po poravnavanju linije sa b.
Korduna organizovati krunu odbranu i maksimalno borbeno obezbedjenje.
Podrava BRAG-092 i KAG-7.
3. p/92. mtbr bonim dejstom pravcem: Zapadnjue Kai. Zadatak: sadejstvuje b.
Vukova i . Slavonaca u razbijanju snaga neprijatelja u s. Kai. Po izbijanju na liniju
za 500-1000 metara iza b. Korduna i b. Vukova uvezati sadejstvo i organizovati
krunu odbranu na dostignutoj liniji uz mere borbenog obezbedjenja.
4. . Slavonaca u sadejstvu sa mt 92. mtbr i int. bat. napada pravcem ernjikovac
s. Kai sa zadatkom, razbiti u sadejstvu sa susednim snagama snage neprijatelja na
pravcu napada i po izbijanju iza snaga b. Vukova na oko 500-1000 metara organizovati
krunu odbranu uz jako borbeno obezbedjenje.
5. Interventni bataljon po otpoinjanju dejstava napada na pravcu Pozderi s. Kai
istono od komunikacije. Zadatak obezbedjuje desni bok . Slavonaca. Po izbijanju
pozadi b. Vukova ulazi u sastav . Slavonaca poseda odbranu i preduzima mere
borbenog obezbedjenja.
b ) Pomonim snagama
1. b. milicije sa tv napada pravcem uline Novigrad. Zadatak: uz artiljerijsku podrku
razbiti snage neprijatelja na pravcu napada i im pre ovladati linijom Grgurii Jezerine,
odakle uvodei rezervu produiti dejstva i ovladati Novigradom. Po ovladavanju
Novigradom isti blokirati presecanjem komunikacija i biti u gotovosti za dalja dejstva.
138

Podrava BRAG-92 i KAG-7.


2. b. Banija u OR Pridraga (raskrsnica puta) u ulozi b/e na pomonom pravcu u
gotovosti za preuzimanje i smenu na poloaju jedinica Milicije Krajine.
Podrava BRAG-92 i KAG-7.
Vatrena priprema traje 30 minuta.
c) Rezerva
1. okb/92. mtbr u sadanjem rejonu biti u gotovosti za uvodjenje u borbu na pravcu
dejstva glavnih snaga po ukazanoj potrebi i odbijanje eventualnog p/n.
2. mtb po formiranju biti u rezervi u gotovosti za smenu jedinica koje su vrile proboj
i preuzimanje poloaja za odbranu od istih i za intervenciju u pravcu Polinik
Suhovare i Polinik Rupalj Batica.
3. Jedinicama koje idu u demonstrativni napad izvriti pripremu i istu izvesti.
Odgovorni komandanti i komandiri.
d) Svim jedinicama koje uestvuju u napadu:
na nivou osnovnih jedinica formirati udarne grupe manjeg sastava kojim dati zadatak
da unitavaju otporne take neprijatelja.
5. Veze organizovati na svim nivoima kako veze komandovanja tako i sadejstva. Organizovati
sve vrste veza u sluaju nestanka ili guenja jedne odmah prei na drugu.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga
Dostavljeno:
Komandi 7. K
Komandi 92. mtbr
Komandi b. Banija
Komandi b. Kordun
Komandi b. Vukovi
Komandi b. milicije
Komandi 92. okb
arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

95
1993., veljaa 4.
Knin
Zamolba Glavnog taba SVK Upravi za informisanje i moral Generaltaba VJ za
pripremu, novanu pomo i tiskanje prvog broja vojnikog glasila SVK

139

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Broj 01-93
Knin, 04. 02. 1993.
GENERALTABU VOJSKE JUGOSLAVIJE
UPRAVI ZA INFORMISANJE I MORAL
Na linost general-majora
dr. DIMITRIJA BAUCALA
Potovani gospodine generale,
Proces celovitog izrastanja Srpske vojske Republike Srpske Krajine u naim potrebama
primerenu vojnu organizaciju nastavlja se i u jeku hrvatsko-ustake agresije na svetu srpsku
zemlju i svekoliki srpski narod. elimo, u tom okviru, da Srpska vojska Krajine to pre
dobije i svoje glasilo (list). Znamo da su nae mogunosti skromne i zato bismo ga, bar
u ovoj fazi nae borbe, objavljivali samo povremeno. Mislimo da je ovo pravi trenutak
za utemeljenje tog naeg vojnikog glasila. Zato Vas bratski molim da nam pomognete
pripremom, nansiranjem i tampanjem lista u Beogradu (u listu bi se naveo Knin kao
mesto tampanja) kako bi prvi broj to pre ugledao svetlo dana. Tira lista bi bio od 3.000
do 5.000 primeraka.
Objavljivanje prvog broja glasila Srpske vojske RSK bio bi svakako znaajan in u raanju
i razvoju Vojske Krajine.
U sadanjim okolnostima pojava toga lista imala bi ogromnu informatiku ulogu, jer
se vojnici, milicija, dobrovoljci i narod Krajine listom nalaze na poloajima i bez veih
mogunosti da dobiju odgovarajuu informaciju.
Molimo to pre za odgovor.
POMONIK KOMANDANTA
ZA PPA I PP
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.286
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

96
1993., veljaa 4.
Knin
Proglas Glavnog taba SVK narodu RSK u svezi hrvatske napadne akcije u
zadarskom zaleu
286

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

140

04. 02. 1993. godine


PROGLAS GLAVNOG TABA SRPSKE VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
SRPSKI JUNACI, VOJNICI, MILICIONERI, DOBROVOLJCI,
NARODE KRAJINE, BRAO I SESTRE
ETRNAESTI JE DAN KRVAVE BRUTALNE AGRESIJE USTAKOFAISTIKE AGRESIJE
NA NAU KRAJINU. PREKO SNAGA UNA SRUENO JE NA MILJARDE TONA
ELIKA PO NAOJ DECI, PO NAIM ENAMA I STARINAMA, PO NAIM TEKOM
MUKOM IZGRAENIH RODNIH DOMOVA. RUE SE NAE PRAVOSLAVNE CRKVE,
RAZBIJAJU GROBNICE I IZBACUJU KOSTI NAIH PREDAKA. KRVAVI USTAKI PIR I
U OVOM TRENUTKU TRAJE NA DELOVIMA SVETE SRPSKE ZEMLJE.
U DOSADANJIM BORBENIM DEJSTVIMA, USPJELI SMO DA ZAUSTAVIMO NAPAD
TUMANOVE SOLDATESKE, A TO INIMO I U OVOM TRENUTKU. NANELI SMO
IM OGROMNE GUBITKE.
NA POJEDINIM PRAVCIMA POPRAVILI SMO SVOJE POLOAJE.
BRANIOCI SVETE SRPSKE ZEMLJE IZ DANA U DAN SU SVE BROJNIJI. PRISTIGLA SU
NAM BRAA IZ OSTALIH SRPSKIH KRAJINA. STIGLI SU NAM I PREKO POTREBNI
STRUNI KADROVI, NAA BRAA OFICIRI KRAJINICI. ODLUNI SMO DA
DEFINITIVNO SLOMIMO NAJEZDU USTAIJE I PROTERAMO AGRESORA SA
SVAKOG PEDLJA NAE TERITORIJE.
MI DRUGOG IZBORA NEMAMO: NEPRIJATELJ NAM NUDI SAMO IZGON,
POKRTAVANJE I POTPUNO UNITENJE. ELI DA SATRE SVAKI TRAG SRPSKOG
NACIONALNOG BIA NA OVIM PROSTORIMA. OVO TO JE SADA UINIO
KRVOLONO SE OBRUAVAJUI NA SRPSKI NAROD BIO JE JASAN NAGOVJETAJ
NOVIH JAMA, NOVIH KLANICA I NOVIH JASENOVACA.
ZA RAZLIKU OD PRE NEKOLIKO DANA, KADA SMO GOLORUKI ZAUSTAVILI
NEPRIJATELJA, SADA JE SITUACIJA ZNATNO DRUGAIJA. BROJANO VELIKOJ I
DOBRO ORGANIZIRANOJ HRVATSKOJ VOJSCI, SUPROSTAVLJA SE NAA SRPSKA
VOJSKA SA MILICIJOM, DOBROVOLJCIMA I NARODOM.
IMAMO I SNAGE, VOLJE I RAZLOGA DA SLOMIMO KIMU HRVATSKO USTAKE
VOJSKE.
MASLENICA, ISLAM, SMOKOVI I DRUGA MESTA KOJA JE ZAPOSEO AGRESOR,
UVEK SU BILA I BIT E SAMO SRPSKA.
SRPSKI JUNACI, BRAO I SESTRE, GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE I MILICIJE
RSK I OVOM PRILIKOM VAM ODAJE PRIZNANJE NA ISPOLJENOJ HRABROSTI I
ODLUNOSTI DA SE ZAUSTAVI USTAKA NAJEZDA. MI ZNAMO TA HOEMO. MI
SMO SVOJI NA SVOME. POBEDA JE NAA.
S VEROM U BOGA, ZA NAROD I OTADBINU.

Preslika, strojopis, latinica


Hrvatski informativni centar, A- 003-007.

141

97
1993., veljaa 4.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o postupanju prema
dobrovoljcima iz Jugoslavije i Republike Srpske koji odbiju raspored u odreene
postrojbe
NAREDBA Pov. br. 85-2
KOMANDANTA 7. KORPUSA
04. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO

Na osnovu nastale ratne situacije i potreba za dobrovoljcima iz SRJ, Republike Srpske i


drugih srpskih krajeva.
N A R E U J E M:
1.- O rasporeivanju dobrovoljaca po jedinicama i pravcima u zoni odgovornosti 7. korpusa
odluivau lino.
2.- Prema dobrovoljcima koji odbiju izvriti nareenje o upuivanju u odreenu jedinicu ili
pravac u zoni odgovornosti 7. korpusa postupiti na ovaj nain.
Dobrovoljce iz Savezne Republike Jugoslavije razoruati, bez obzira gde su zadueni sa
naoruanjem, te skinuti uniforme ako su ih zaduili u 7. korpusu. Dobrovoljce odmah
vratiti u mesto iz kojeg su upueni u 7. korpus.
Dobrovoljce iz Republike Srpske ili iz drugih srpskih krajeva nerazoruavati, nego odmah
vratiti u mesto iz kojeg su upueni u 7. Korpus.
3.- Ovu naredbu primijeniti ODMAH.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.287
Dostavljeno:
Komisiji za prijem dobrovoljaca
K-di 75. mtbr
Arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 9.

287

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

142

98
1993., veljaa 4.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o neuspjenom napadu 2. pbr
na Biine i Skradin te opstrukciji mjetana sela Sonkovi i Graac koji su napili
dobrovoljaku postrojbu i tako ih sprijeili u napadnoj akciji u strahu da se ne otvori
nova fronta
KOMANDA 7. KORPUSA
Obav. bezb. organ
Str. pov. broj: 21-23
04. februara 1993. god.

M.P.

Neuspeo napad 2. pbr,


operativna saznanja,.
Obav. bezb. organ G SV RSK288
1. Po odluci k-danta 7. Korpusa, 2. pbr. trebala je izvoditi aktivna dejstva na pravcu s.
Lazinice-Skradin dana 01.02.1993. godine sa poetkom u 06.00 asova.
Medjutim, napad je odloen zbog navodnog umora dobrovoljake jedinice kojom
komanduje rez. kapetan Kupreanin.
Operativnim radom doli smo do saznanja da metani sela u Skradinskom zaledju (Sela
Sonkovi, Graac i Prokljan) strahuje da se moe otvoriti front na tom delu. No uoi
predvidjenog napada na s. Biine (dre ustae), metani sela Sonkovi i Graac napili su
dobrovoljaku jedinicu i razvukli po kuama u nameri da ne idu u napad, kako se ne bi
otvorio front na tom delu.
Borci iz ovih sela prema neproverenim saznanjima spremni su da se brane na dostignutoj
liniji, ali nisu spremni da idu u napad prema Skradinu i ibeniku.
2. U vezi dolaska 10 autobusa i 30 manjih automobila u Skradin dana 02. februara oko
15.00 asova doli smo do operativnih saznanja (radio ibenik) da je toga dana bila sahrana
8 ustaa u Skradinu. Naa prva procena da se radi o dovoenju sveih snaga verovatno nije
tana, mada postoji verovatnoa da je u sklopu sahrane dovezao i nove snage, ali ne u onoj
veliini u kojoj smo pretpostavili.
NAELNIK
major:
Marko Zeli, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

288

U desnom gornjem kutu dopisano rukom: Zeli upoznati pomo. k-ta za moral!

143

99
1993., veljaa 4.
Knin
Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o aktivnosti
hrvatskih snaga na uvrivanju zauzetog podruja te osnivanju nove borbene grupe
BG-3, sa zapovjednitvom u objektu Manojlovac
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-243
04. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni
izvetaj.
1. Neprijatelj i dalje radi vrlo aktivno na uvrivanju dostignutih linija, dovlai nove snage
i tehniku. Vri neprekidno izvianje, uz provociranje naih jedinica iz svih vrsta naoruanja.
Izuzetno je aktivan, gotovo na svim linijama dodira, sa ubacivanjem manjih teroristikih
grupa sa ciljem nasilnog izvianja i unitenja naih vanih taaka i objekata.
2. Jedinice 7. Korpusa nastavljaju sa aktivnim borbenim dejstvima, ureenjem, maskiranjem
i uvrivanjem poloaja na dostignutim linijama. Svakodnevno u jedinice pristiu
dobrovoljci iz svih srpskih krajeva. Vri redovnu popunu sa MTS. U toku dana shodno
vaem nareenju pristupilo se formiranju BG-3, jedinice ranga ojaanog bataljona. Za
komandanta ove grupe odreen je pukovnik Cvjetan Ljubomir. KM BG-3 bie smeteno u
objektu Manojlovac. Dovoenje jedinica u OR289 (s. Lisii i s. Medvia) bie izvreno do
21,00 04.02.1993. godine.
3. Pozadinsko obezbeenje vri se redovno, a novi zahtevi jedinica stii e u toku dana.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.290
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

289
290

Odreeni rajon.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

144

100
1993., veljaa 4.
Daruvar
Pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad Zonskom tabu Zapadna Slavonija o
krenju mirovnog plana od strane pripadnika SVK
01,00 (SC)
GLAVNA KOMANDA
DARUVAR
04. 02. 1993. g.
Pukovnik Jovan ubri
Komandant TO
OKUANI
Potovani pukovnie ubri:
Kao prvo, elim da se zahvalim na vaoj intervenciji nakon mog poslednjeg pisma u vezi
slobodnog kretanja u zoni UNNO juno od reke Sava.
Juer, po prvi put u toku poslednjeg meseca, bilo je omogueno patroliranje juno od
UNPA.
Nadam se da e se to nastaviti.
03.02.1993. godine jedna od naih patrola prolazei blizu s. Boyare291, uoila je dvojicu
uniformisanih ljudi nosei oruje trali su iz kue prema umi.
Kad je patrola proverila naputenu kuu, pronaen je protivtenkovski lanser sa dve
protivtenkovske rakete koje su bile u kui.
Ja sam obavezan insistirati da ukaem da to nije prihvatljivo za postojeu situaciju i da to
izgleda da neki ljudi van kontrole pokuavaju voditi sopstveni rat.
Apsolutno neophodno je sprovesti otru akciju da bi se izbjegli takvi incidenti.
Danas, takoer, primio sam informaciju komandanta CANBAT, gde on iznosi svoju brigu,
jer pripadnici TO kopaju traneje i pripremaju pozicije izmeu granice UNPA i pozicije
CANBAT ili zatvaraju (stavljaju u okruenje) njihove (CAN) trupe.
Kao to sam vam izneo na naem poslednjem sastanku i u mojim pismima, zatita UNPA je
naa odgovornost i rekao sam vam takoer, mi ne idemo na to da vas zaustavimo u sluaju
da budete napadnuti i da se pripremite, ve da vam obezbedimo nau zatitu.
Ali moram ponovno naglasiti ta to nije mogue, a to je da se jedinice mijeaju ili spajaju ni
s jedne strane zatitne zone UNPA.
Zahtevam vau odlunost da udaljite ljudstvo dalje od UNPA granice i od prethodne vatrene
linije.
Ostavljajui ovaj prostor samim jedinicama UN, to znai da e svaki ponovni neprijateljski
pokret prema tom prostoru biti jasan kao agrantna povreda UNPROFOR-a sa ozbiljnim
konzekvencama za agresora.
291

Vjerojatno selo Bajir.

145

Ako vae ljudstvo je razmeteno tako da okruuje (zatvara) nae bataljone UN, ili to je jo
gore, izmeu naih bataljona i UNPA granice, neemo moi obezbediti Sektor, a vi ete biti
ozbiljno ograniavani naim zatitnim planom.
Nadam se da ete izdati nareenje u cilju reavanja ove vane stvari (problema) kako god je
to mogue.
Srdani pozdravi,
C. M. Zabala
Brigadni general
Komandant Sektor Zapad
M.P.292
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 26., kut. 7.

101
1993., veljaa 5.
Knin
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o razmjeni vatre na svim
linijama dodira s hrvatskim snagama, bombardiranju naftnog polja u eletovcima,
te nasilnom ponaanju dobrovoljakih postrojbi koje pljakaju i ikaniraju mjetane
i domae pripadnike SVK te odbijaju ii na poloaje
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. 01-94
Knin, 05. 02. 1993. godine
Informacija o stanju na
severnodalmatinskom vojitu.
Komandama: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K i 75. PoB
1. Neprijatelj i dalje nastoji da ofanzivnim dejstvima prodire u dubinu severnodalmatinskog
vojita. Suoen sa odlunim otporom naih snaga i njihovim aktivnim dejstvima, na
pojedinim dostignutim linijama vri utvrivanje i zapreavanje. Nastavlja sa dovlaenjem
novih snaga i tehnike.
Na likom vojitu ustako-hrvatske snage uestalo provociraju, posebno prema Plakom i
Teslingradu. Dejstvuju uglavnom snajperskom vatrom i minobacaima 82 mm.
Sporadina dejstva neprijatelj je ostvario i na podruju Biograda n/m, Karlovca, Siska,
Osijeka i Vinkovaca. Oko 15,00 asova 04.02.1993. godine iz pravca Vinkovaca uoen je
292

Prijemni peat: RSK Z TO Zapadna Slavonija, int. br. 25-5, 6. 2. 1993.

146

motorni zmaj sa posadom koja je ispustila eksploziv u blizini naftnog polja u s. eletovci.
Diverzija nije uspela jer je eksploziv bio van naftnog polja. Zmaj je prinudno sputen.
Pretpostavlja se da su dvojica iz letelice upala u minsko polje.
Prema nekim saznanjima 04.02.1993. godine oko 14,00 asova iz Rijeke prema Lici
upuene su dve brigade ustake vojske.
2. Nae snage na severnodalmatinskom vojitu uspeno su izvodile aktivnu odbranu.
Zadrani su svi poloaji, a na pojedinim pravcima uspeno su izvedeni i manji protivnapadi.
Neprijatelju su naneti veliki gubici.
U ostalim jedinicama nastavlja se sa sreivanjem jedinica, utvrivanjem poloaja, obukom i
pripremom za mogua dejstva.
3. Borbeno raspoloenje u jedinicama je u porastu. Zaustavljanje neprijateljske ofanzive i
ofanzivnih dejstava hrvatsko-ustake vojske pozitivno se odrazilo na borbeni duh vojske i
naroda.
Ponovo ukazujemo da se manje grupe dobrovoljaca ponaanju krajnje neadekvatno. Dosad
je zabeleeno vie sluajeva nasilnikog ponaanja prema drugim borcima i metanima,
opijanja, upada u kue i ikaniranja njihovih vlasnika, kraa, izazivanje ekscesa, pa ak i
odbijanje izvrenja nareenja i naputanje poloaja.
Neophodno je da se prema poiniocima preduzimaju energine mere i u korenu onemogue
svi oblici naruavanja elementarnog vojnikog reda i kohezije vojnih jedinica.
Organi MUP-a RSK preduzimaju odgovarajue mere da se pobolja stanje javnog reda,
mira i bezbednosti na terenu.
4. Ukazujemo na neophodnost primena stimulativnih mera za hrabro dranje pojedinaca i
jedinica u borbenim dejstvima i izvravanju drugih zadataka.
Glavnom tabu SV i M293 redovno dostavljati predloge za izricanje pohvala i primenu drugih
podsticajnih mera iz njegove nadlenosti.
Istaknute borce i stareine armisati i preko sredstava javnog informisanja.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.294
M.P.295
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 1.

293

Srpske vojske i milicije.


Okrugli peat: R TO RSK, Knin.
295
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6201, primljen 5. 2. 1993. u 10,45; predan u 11,00.
294

147

102
1993., veljaa 5.
Knin
Dopis Glavnog taba SVK press centrima u Kninu, Topuskom i Vukovaru s
izlaganjem Koste Novakovia, pomonika zapovjednika SVK, na konferenciji za
novinare o 15-dnevnim borbama na sjevernodalmatinskom ratitu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 01-95
Knin, 05. 02. 1993. godina
Pres centrima: Knin, Topusko, Vukovar
U prilogu dostavljamo izlaganje pukovnika Koste Novakovia, pomonika komandanta TS
SV RSK, radi koristenja u vaem radu.
Skreemo panju na potrebu da se u plasmanu informacija kreete u okvirima informacija
koje vam dostavljamo i da strogo vodite rauna o zatiti tajnih vojnih podataka.
Za obavetavanje javnosti o srpskoj vojsci i ostalim oruanim sastavima koji djeluju pod
njenom komandom, ovlaene su jedino odgovarajue komande i G SV RSK.
Molimo da pres iz Topuskog hitno ovo prosledi OT296 Petrinja i drugim.
Pomonik komandanta
pukovnik
Kosta Novakovi
M.P.297
Gospodo novinari,
Pozdravljam vas i ovom prilikom u ime G SV RSK i u svoje lino ime. Hvala vam na trudu
koji ulaete kako bi domaa i svjetska javnost bile objektivno informisane o dramatinim
zbivanjima na ovdanjim prostorima.
elim da vas obavjestim o nekim injenicima koje, po naoj oceni, mogu biti interesantne
za va rad.
1.- Danas je petnaesti dan brutalne agresije HV na RSK. Vrhovnitvo i glavni stoer H
vojske ignoriu sva upozorenja i osude svjetske javnosti i UN i nastavljaju sa pokuajima da
dublje prodru na teritoriju RSK, koja je jo uvijek pod zatitom svjetske organizacije.
2.- Na sjevernodalmatinskom vojitu ustaki bojovnici uporno pokuavaju da zauzmu nove
djelove srpske zemlje. U tome, medjutim, ne uspjevaju. Suoeni sa odlunim otporom
naih snaga, na pojedinim pravcima prisiljeni su na prelazak u odbranu, pa ak i na izvjesno
izmicanje. Vre ubrzano utvrdjivanje i zapreavanje.
296
297

Opinski tab.
Prijemni peat: RSK, Z TO Istona Slavonija, Zapadni Srem i Baranja, 5. 2. 1993.

148

Skreemo panju da se nastavlja sa dejstvima po iskljuivo civilnim ciljevima, to potvrdjuje i


jueranji napad na seljane i izbjeglice u s. Bjelina, o emu je javnost ve obavetena.
Na likom vojitu ustako-hrvatske snage uestalo provociraju posebno prema Plakom i
Teslingradu. Dejstvuju uglavnom snajperskom vatrom i minobacaima 82 mm.
Sporadinim dejstvima neprijatelj se oglaava i na podrujima Biograda n/m, Skradina,
Karlovca, Siska, Osijeka i Vinkovaca.
Juer oko 15,00 asova iz pravca Vinkovaca uoen je motorni zmaj sa posadom koja je
ispustila eksploziv u blizini naftnog polja u s. Djeletovci. Diverzija nije uspjela. Eksploziv je
pao van [..]298. Zmaj je bio prisiljen na prisilno sputanje, a posada je u bjegu
upala u minsko polje.
2.- Nae snage na sjevernodalmatinskom vojitu uspjeno izvode aktivnu odbranu.
Zaustavljeni su svi napadi neprijatelja. Na pojedinim pravcima popravljeni su poloaji
srpskih branilaca.
Zaustavljanje neprijateljske agresije i ofanzivnih dejstava hrvatsko-ustake vojske pozitivno
se odraava na borbeni duh vojske i naroda.
3.- U dosadanjim borbenim dejstvima na strani srpskih branilaca poginula su 92, a ranjena
su 304 borca.
Bez obzira na to to se u ovom trenutku ne moe sa potpunom pouzdanou govoriti o
gubicima neprijatelja, jer iz razumljivih razloga nemamo potpuni uvid u efekte nae
artiljerijske i druge vatre, sa sigurnou se moe rei da su oni veliki. Prema dosta pouzdanim
saznanjima, u dosadanjim borbama poginulo je blizu 3.000 ustakih bojovnika. Hrvatska
sredstva javnog priopavanja, po obiaju skrivaju istinu o tome, iako e istina, prije ili
kasnije, morati da bude dostupna javnosti. Budui da se neke stvari ipak ne mogu preutati
jutros su hrvatski mediji bili prisiljeni da objave da su u Slavonskom Brodu danas otkazane
sve javne manifestacije povodom sahrane 15 hrvatskih bojovnika poginulih na zadarskom
podruju.
Samo jo jedan detalj: jue, na povratku iz s. Polinika u Zadar, ustae su kamionima punim
bojovnika naile na vlastito minsko polje. Nastradali su svi koji su bili u vozilu.
Za razliku od Tudjmana i njegovih ustakih bojovnika, koji se hvaliu iznoenjem podataka
i o broju nastradale djece, ene i nemonih, srpski borci su se uvijek dostojanstveno i
vojniki asno odnosili prema rtvama svojih neprijatelja. To je u tradiciji srpskog vojnika.
Mi tu tradiciju i sada potujemo. Ukazujemo, medjutim, na ove podatke samo radi toga
da biste uoili kakvim se sve sredstvima slui hrvatsko rukovodstvo sa propagandistikom
mainerijom.
4.- U mnogim mjestima faistike Hrvatske nastavlja se sa mobilizacijom i odvodjenjem
svjeih snaga prema rubnim podrujima RSK. Koristim se ovom prilikom da vas obavjestim
da se u Sisku i jo nekim mjestima nasilno mobiliu i preostali Srbi. Prema informacijama
kojima raspolaemo mobilisani Srbi iz Siska obuavaju se iskljuivo za peadijske dunosti.
Planiraju ih angaovati u napadu na Petrinju, prisiljavajui ih da idu ispred Hrvata. Bjeei
od progona i nasilja samo je iz Siska ovih dana pobjeglo oko 600 Srba.
298

Rije neitka u izvorniku.

149

5.- elim da vas obavjestim da su u toku pregovori oko razmjene tijela dvojice poginulih
Srba na Velebitu za tijela dvojice poginulih hrvatskih vojnika. Na tome je angaovan i
UNPROFOR. Srpska strana je uvijek imala korektan odnos u rjeavanju svih pitanja ove
vrste.
6.- Ilustracije radi, doneli smo da vam pokaemo neto od dokumentarnog materijala
pronadjenog kod poginulih ustakih bojovnika. Neki od dokumenata bie vam i podjeljeni
kako biste ih mogli izvorno koristiti.
Izvornik, strojopis, latinica
Hrvatski informativni centar, A-003-05.

103
1993., veljaa 5.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o borbama na pravcu Kai
Islam Grki
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-376
05. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni
izvetaj.
GLAVNI TAB SV RSK
Operativni centar
1. U protekla 24 asa neprijatelj i dalje nastoji da ofanzivnim dejstvima prodre i ispreseca
severnodalmatinsko vojite. Ovi napadi usmereni su na pravcima: Rovanjska Maslenica
Obrovac, Zadar Benkovac i Biograd Benkovac. Nastavlja sa dovlaenjem novih snaga i
tehnike. Vri neprekidno izvianje poloaja naih jedinica, esto vri ubacivanje teroristikodiverzantskih grupa razliitih sastava. Provociranja su prisutna iz svih vrsta naoruanja na
gotovo svim linijama dodira.
2. Najvea borbena dejstva izvodile su jedinice OG-1 izvoenim u popodnevnim asovima
juer. Na pravcu s. Kai Islam Grki sa neto pomerenom linijom fronta prema s.
Pozderi K-212 i K-208. u ovim borbenim dejstvima bilo je 6 poginulih i 25 ranjenih. Na
ostalim delovima vojita dolazilo je do eih provokacija od strane ustaa, kao i spreavanje
prodora diverzantsko-teroristikih grupa. U svim jedinicama 7. K intenzivno se nastavlja
sa ureenjem, maskiranjem i uvrivanjem na dostignutim linijama. Popuna, oformljenje
novih TG i jedinica stvoreni su uslovi za izvrenje novih borbenih zadataka.
150

Najava letova naih helikoptera najee je nepotpuna, to namee daleko organizovanije


prijem najave i prijave poletanja naih letilica. Ovo preneenje u operativne centre komandi
naih jedinica moralo bi ii ifrovano, preko vojnika aviodispeera. Danas i pored najave
leta naih helikoptera, koja je do jedinice sputena pravovremeno otvorena je vatra od naih
jedinica u rejonu repetitora elavac.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi,299 [ v.r.]
M.P.300
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

104
1993., veljaa 5.
Benkovac
Zapovijed Komande OG-1 za napad na hrvatske snage u pravcu Novigrada, te
zadaci pojedinih postrojbi
KOMANDA 1. OG
Str. pov. br. 210-1
KM Kasarna Benkovac
05. 02. 1993. god.

URUITI LINO

NAREENJE ZA NAREDNA DEJSTVA


Sekcija 1 : 25000, Zadar 402; Graac 3-1
1. Neprijatelj:
U toku dana ustae su ispoljavale artiljerijska dejstva po s. Smili i s. D. Biljane. Uoeno
je pomeranje i pregrupisavanje odreenih snaga na liniji s. Kai Buterini Bodarii
Novigrad.
2. Nae snage
U toku noi i predhodnog dana vreno je otvaranje artiljerijske vatre po radarski otkrivenim
ciljevima.
Vreno je sreivanje, popuna i odmor jedinica.
Izvreno je izvianje po pravcima angaovanja naih snaga.

299
300

Stanko.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

151

3. Desno od nas na pravcu Obrovac Jasenice Rovanjska vri p/n 4. lpbr.


Levo od nas odbranu organizuje 2. lpbr.
4. Odluio sam:
Pod zatitom mraka dovesti jedinice na polazne poloaje. Glavne snage grupisati na pravcu
Druenak K. 118 s. Rami istono za 500 m Golubinka.
Cilj dejstva: uz jaku artiljerijsku podrku i sadejstvo u okviru jedinica razbiti snage neprijatelja
na glavnom pravcu napada, im pre izbiti na liniju: Jezerine s. Rami, obezbeujui se
sa krila i bokova na toj liniji podrati uvoenje sveih snaga i produiti napad pravcem s.
Ramii Golubinka.
Pomonim snagama uz podrku tenkova i artiljerije razbiti snage neprijatelja na pravcu s.
Klapani s. Narandii Novigrad i ovladati Novigradom.
Po izbijanju na date linije iste posesti i organizovati krunu odbranu uz maksimalno borbeno
obezbeenje.
Po otpoinjanju napada izvesti demonstrativni napad na pravcima: s. Drae Suhovare i
pravcem s. Kai.
Gotovost za napad: 06.00 as 07.02.1993. god.
Zadaci jedinicama
a) Glavne snage:
1.- b Banija sa t M-84 (Kordun) i mb 120 mm (iz 2. pbr) napada pravcem: Draenak
s. Rami.
Zadatak: U sadejstvu sa kombinovanim bM301 i uz artiljerijsku podrku razbiti ustake snage
na pravcu napada obezbeujui levi bok prema s. Barabe i u b/z302 to pre ovladati linijom:
raskrsnica puteva (zapadno od natpisa Jezerine za oko 500m) s. Rami Cerovaa.
Po izvrenju b/z to pre b Kordun pretpoiniti t M-84 i bMB-120 mm, produiti napad
pravcem: s. Bodarii s. Buterini gde razbiti i unititi ustake snage. U sluaju snanijeg
otpora iste blokirati i spreiti im napad ka Novigradu.
Podrava II KAG-7 i BrAG-92.
KM u reonu s. Leve uline.
2.- b Kordun kree se na pravcu dejstva b Banija u gotovosti za uvoenje u napad i sa
linije s. Ramii Cerovaa napada pravcem: s. Ramii K. 104 Golubinka sa zadatkom:
U sadejstvu sa bM i b B uz artiljerijsku podrku razbiti ustake snage na pravcu napada u
b/z to pre izbiti na junu obalu mora u . reonu Golubinka.
Delom snaga obezbediti desni bok prema Jezerinama i komunikacijama iz Novigrada ka
Buterinama i Golubinki.
U s/z303 produiti dejstva du komunikacije obalom ka Podgradini. U sluaju jaeg otpora
ustaa prei u odbranu i spreiti im intervenciju ka Novigradu.
Pre uvoenja u napad t M-84 (Kordun i bMB-120 mm) ulazi u sastav b Kordun.
Podrava II KAG-7 i BrAG-92.

301

Baterija minobacaa.
Borbeni zadatak.
303
Kratica nejasna.
302

152

b) Pomone snage:
b. Milicije sa mt (4T-55, 2T-34 i 5 OT M60) napada pravcem: s. Kokii s. Erganii
Novigrad sa zadatkom: Uz artiljerijsku podrku u sadejstvu sa GONG-1 i b Banija razbiti
ustake snage na pravcu napada i u b/z to pre izbiti na liniju: Uvala Biliana Jezerine. Po
uvoenju rezerve produiti napad i u sadejstvu sa GONG-1 i b Kordun razbiti ustake
snage u reonu Novigrada, organizovati njegovu krunu odbranu i dejstvo (posebno oruima
za neposredno gaanje) po reonima Maslenica, Kapetan Stan, Posedarje.
Podrava I KAG-7, BrAG-92, TAG-2 i GONG-1.
KM u reonu G. Viduke (sev. ivica sela naputu).
c) Rezerva:
b Vukovi sa kosovsko-toplikom etom u reonu D. Baturine, uline, Viduke stan.
Zadatak: Stalno biti u gotovosti za dejstvo na pravcu napada g/s304.
KM u s. D. Baturine.
Podrava II KAG-7 i BrAG-92.
mt sa tv (3T-34) u reonu s. G. Zupii u gotovosti za napad po odluci Komandanta
BG-4.
b/75 mtbr u reonu s. Lisii u gotovosti za uvoenje u napad na pravcima dejstva snaga
OG-1 prema situaciji.
d) 92. mtbr krajnje upornom odbranom spreiti napade ustakih snaga, a delom snaga
(oruima za neposredno gaanje, tenkovima i art. vatrama), neprekidno dejstvovati po
ustakim snagama u Buterini i spreiti mu dejstvo po snagama u napadu.
Aktivnim dejstvima na pravcima: s. Smili Kai i Drae Suhovare u cilju obmane o
napadu naih snaga.
e) Podrka:
GONG-1 sastava bT-76 mm ZIS, bT-76 mm B-1, v PAT 70 mm, mpor (sa 90 mm i
POLO 9 P-122)
Komandant: TG-1.
VP u reonu: Vuljiva, Jamina glava, s. Lisii.
Zadatak: U sadejstvu sa b Milicije neposredno dejstvima neutralisati ustake vatrene VT u
reonima Novigrad, s. Grgovii.
KM u reonu Jamina glava.
VMB305 120 mm/4. lbr VP u reonu kamenoloma kod s. Jurice. Zadatak: Neprekidnim
dejstvima ometati ustake snage u Novigradu.
II KAG-7: Podrava snage za napad u toku izvrenja zadatka na pravcu dejstva glavnih i
pomonih snaga.
BRAG-92 podrava snage u napadu na pravcu dejstva glavnih i pomonih snaga.
TAG-2: Podrati snage u napadu dejstva po irem reonu Novigrada.
f ) Svim jedinicama
Na nivou osnovnih jedinica imati formirane udarne grupe manjeg sastava sa kojima vriti
proboje neprijateljskih snaga i unitavanje otpornih taaka. Udarnim grupama zauzimati
objekte, izvriti izvianje i omoguiti uvoenje novih snaga.
304
305

Glavne snage.
Vod minobacaa.

153

g) Pretpoinjavanje:
1. b. Vukova se potinjava Kosovsko-Toplika jedinica, koju pripremiti i uvesti za
odravanje i obezbeenje dostignutih linija. Ovu jedinicu ojaati sa delom ljudstva iz b.
Vukova pri izvrenju zadatka.
5. Veza
Organizovati sve vrste veza na svim novima kako veze komandovanja, tako i sadejstva. U
sluaju nestanka ili guenja jedne odmah prei na drugu po Planu Veza. Striktno potovati
sva dokumenta veze.
6. Pozadinsko obezbeenje
Teite imati na pravcu glavnog kadra uz maksimalnu podrku izvoenja b/d po svim
pitanjima pozadinskog obezbeenja.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
M.P.306
Dostavljeno:
Komandi

"

"

"

"

"

7. K
92. mtbr
b. Banija
b. Korduna
b. Vukova
b. Milicije

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

105
1993., veljaa 5.
Vukovar
Priopenje Oblasnog sekretarijata za informisanje i regionalnu suradnju Srpske
oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem o bombardiranju eletovaca
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SO SLAVONIJA, BARANJA
I ZAPADNI SREM
OBLASNI SEKRETARIJAT ZA
INFORMISANJE I REGIONALNU
SARADNJU
306

Okrugli peat MUP: RSK, Komanda PJM, Benkovac.

154

Vukovar, 05. 02. 1993.


S A O P T E NJ E
U Ministarstvu obrane u Erdutu u razgovoru sa pomonikom Ministra odbrane RSK
gospodinom Milanom Milanoviem saznajemo da je dana 04. februara u 4,00 asa iz pravca
Komletinaca primeena letelica Delta plan (tzv. ZMAJ), koja se kretala prema terminalu
eletovci.
PVO Srpske vojske RSK na vreme je uoila letelicu, brzo reagovala i sruila istu.
Prilikom dejstva PVO-e Srpske vojske RSK piloti letelice su ranjeni i kako saznajemo
nalaze se u begstvu.
Takoe je konstatovano da se u letelici nalazilo 600 kg eksploziva i da su neprijateljske
hrvatsko-ustake snage sa istom nameravale unititi terminal eletovci.
Kako nadalje saznajemo letelica je amerike proizvodnje, izuzetnih je tehniko-letakih
sposobnosti, nevidljiva je za radare i beumna u letu.
O spomenutom dogaaju obavetena je i komanda UNPROFOR-a za sektor Istok, kao i
General Sati Nambijar. Isti su obeali energine mere protiv hrvatske vojske.
Za svaku sledeu povredu vazdunog prostora RSK postupiemo isto, izjavljuje
pomonik Ministra gospodin Milanovi i navodi da je planirana provokacija irih razmera,
jer se radi o naftnom nalazitu.
Hrvatska vojska i hrvatske vlasti za isto bi po ve ustaljenom scenariju optuile RSK,
nastavlja Milanovi, [..]307 sluaj brane Perua u sektoru Jug.
U dosadanjim borbenim dejstvima uspeli smo da zaustavimo napad Tumanove
soldateske, a to inimo i u ovom trenutku.
Odluni smo u ideji da denitivno slomimo ustaku najezdu i proteramo agresora sa
svakog pedlja nae teritorije.
SEKRETARIJAT ZA INFORMISANJE
I REG. SARADNJU SO SBZS
D.308 Klaji, [v.r.]
M.P.309
Izvornik, strojopis, latinica
Hrvatski informativni centar, A-046-008.

307

Neitko u izvorniku.
Dragana.
309
Okrugli peat: RSK, SO ISBZS, Sekretarijat za informisanje i regionalnu suradnju, Vukovar.
308

155

106
1993., veljaa 5.
Drni
Zapovijed Komande 75. mtbr brigadnoj artiljerijskoj grupi o ciljevima koje
pokriva bataljunska, a koje brigadna artiljerijska grupa, te o postupcima izvoenja
artiljerijske vatre i utvrivanja vatrenih poloaja
KOMANDA 75. mtbr
05. 02. 1993. godine
Str. pov. 32-105

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

N A R E E NJ E:
ZA BRIGADNU ARTILJERIJSKU GRUPU

Operat. br:

Sekcija: 1 : 25000, Split 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; Izdanje 1979. godine
1. U zoni Odbrane 75. mtbr moe se oekivati napad neprijateljske Artiljerije sastavljene
od artiljerijskih grupa 114, 113, 142 meusobno izdvojenih za dejstvo prema zoni odbrane
nae Brigade.
Glavnina neprijateljske bliske artiljerije je instalirana u rejonima: Crni vrh Medovaa
Bunardije; rejonu Umljanovi-Kljaci; rejon Drvenjaka-Ivova glava /kota 1220/; rejon Crkve
Svete Trojice i iri rejon Sedramia; rejon Pakova Sela-Cigii-Parati-Jakelia staje. Rajon
Miljevakog platoa-Vlaii, raskre puta iritovci-Oklaj, Mazalnini Galii. Svi ti poznati
neprijateljski poloaji bataljonske i etne podrke koriste se sistemom naglog premjetanja
s poloaja na poloaj i koriste uvijek samo dio orua, voda ili baterije te ostvaruju vatru
brzom paljbom /uglavnom nepreciznim rasturanjem/ po naim poloajima. To je van Vojne
Doktrine ratovanja i primjene artiljerije ali za njih dovoljan efekat, jer s malim brojem art.
projektila i mina ostvare namjeru.
Dalekometna Artiljerija je instalirana na podruju ireg rejona Uneia; rejona Pokrovnika i
Konjevrata, te tako postaje van domaaja nae brigadne artiljerije i postaje cilj za korpusnu
artiljerijsku gr.
2. Ovim gore navedenim rejonima dejstva neprijateljske artiljerije se suprotstavljamo naom
brigadnom odnosno bataljonskim vatrenim grupama, koji su kongurativno i s obzirom na
daljinu gaanja kao i podrku namjenjenu svim bataljonima rasporeene na irem rejonu
zona odgovornosti brigade. Na svako uoavanje neprijateljskih ciljeva nastojimo razbiti sa
srednjim vatrenim gr.310 kao i minimalnim utrokom municije. Art. sredstva, to iskazuje
maksimalno dobro obuene i uvjebane posade MB-120, had 105 mm, mpoad.
Svaku novo pridodatnu vatrenu art. grupu rasporeivat emo u izviene rejone za osnovne
poloaje pod uslovom dobro izvienog rejona zaklona, grebena, pravaca, dejstva, greben
skrivanja plamena, usta cijevi, orua. Maksimalno utvrivanje izvesti u 3. stepenu. Potpuno
ininjerijsko ureenje, te jednom od vanih faktora da ne dolazi do poklapanja sektora
dejstva orua dvije baterije. Time bi se umanjilo efektivno dejstvo po neprijateljskoj zoni.
310

Granatiranjem.

156

3. Za maksimalni uinak art. grupa neophodno je postaviti osmatranice svake vatr. gr. kao
akcentiranje na dobro obuenom artiljercu, koji dobro i uhodano moe da vodi korekturu
svakog orua koje izvodi borbeno dejstvo. To nalaemo iz razloga to do sada nije bila
praksa da se obrazuju vlastite osmatranice, a one koje su postojale, zaposjedali su izviai
i sasvim drugi rodovi, to je pridonosilo loem rukovanju sredstvima za osmatranje, kao i
njihovim unitavanjem zbog nestrunosti. Osim toga ogromna su rasturanja projektila i
mina pri voenju korekture od takvih neobuenih osmatraa.
Nareujem da se na svaku artiljerijsku grupu obrazuje vlastita osmatranica s dijelom ocira
ili podocira pripadajue jedinice ili s novopridolim obuenim i strunim ljudstvom.
Postojee osmatranice inenjerski doraditi odnosno nove utvrditi u 3 stepenu te urediti za
to efektnije osmatranje neprijateljske aktivnosti, voditi korekturu za pripadajuu jedinicu
koja izvodi borbena dejstva.
Svako osmotreno podruje neprijateljske aktivnosti, poloaja i sl. najkraim putem detaljno
izvjetavati putem svoje Komandne ete, bataljona prema Operativnom centru Brigade.
Na isturenim osmatranicama postaviti najsposobnije ljude obuene za voenje artiljerijske
vatrene grupe koji izvanredno brzo i ekasno rukuju art. busolom, art. durbinom,
daljinomjerom /las./, potpuno osposobljenim za itanje i skidanje elemenata sa radne
karte, koji e se izvrsno i pravovremeno orjentisati u prirodi te tako dati najblie i najtanije
podatke za neutralisanje ciljeva, a time pridonijeti minimalnom utroku art. sredstava.
U svrhu poboljanja osmatranja obezbjediti izviaki radar IR 3 koji izvanredno i potpuno
pokriva Zonu u duini od 3 km daljine.
4. Komandanti i komandiri jedinica moraju u najkraem roku izvoditi rejone osnovnihrezervnih i narednih poloaja s ciljem ovladanja novim teritorijem. A neophodnim
pomjeranjem s osnovnog VP-a u cilju da je neprijatelj otkrivanjem ugrozio ljudstvo na
VP-u i neprekidno obnavlja svoja dejstva po VP-u.
Izvianje osnovnih, narednih i rezervnih poloaja izvriti u roku dana, a posjedanje vriti
nou.
Osigurati poarstvo tokom dana kod orua i sredstava za dejstva, vunih motornih vozila.
Zabraniti i odmah izvjestiti organ Bezbjednosti o samovoljnom koritenju vozila za
vuu orua koja se ne smiju koristiti u bilo koje druge svrhe. Kontrolisanjem PRL svaki
komandant linim uvidom e pratiti rad vozaa i preko straarske slube.
5. Za pokrivanje ciljeva van domaaja naih vatrenih grupa namjenjena je Korpusna vatrena
gr. koja dobija direktna nareenja za gaanje od komande Korpusa i djeluje samostalno na
svim pravcima te uvezana s vlastitim osmatraima. Nae traenje za pokrivanje nekog od
ciljeva ide na odobrenje u Komandu Korpusa.
6. Utroak artiljerijskih sredstava, mina i projektila evidencijom sa terena svakodnevno
dostavljati utroak i zalihu blagovremeno.
inom vezom na osnovu kojih izvjetaja preko Komande Brigade vriti narudbu za 2 plus
1 BK.
7. Gorivo za borbena vozila kao i ostala MB-86, dizel-2 vriti e se snabdjevanje putem
pozadine 75. Mtbr. redovito po planu snabdjevanja.
8. Obezbeenje VP Vatr. Gr. vri Larp PVO koji rasporeen u rejonima vatr. Gr. kao Mrea
stela 2 M vre protuzranu odbranu.
Sadejstvuje sa Moadom za sva neposredna gaanja.
9. Signali se daju prema tablici gaanja!
157

NAELNIK ARTILJERIJE:
por. piro Popac
Dostaviti:
Arh., ovdje
Komande I, II, III bat.
Komandantima i K-dirima Vatra Gr.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 711, sn. 0259.

107
1993., veljaa 6.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK o novom nastojanju prodora hrvatskih snaga
na pravcima prema Benkovcu i Obrovcu iz pravaca Rovanjska, Zadar i Biograd,
o snanom otporu srpskih snaga te velikoj moralnoj i politikoj teti nanesenoj
uestalim nasilnikim ponaanjem prema stanovnicima hrvatske nacionalnosti
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-408
06. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Informacija o stanju na
severnodalmatinskom vojitu.
KOMANDAMA: OG-1; TG-2; 1. lbr; 75. mtbr; 2. pbr; 7. map; 7. mpoap;
7. larp PVO (aktom)
1. U protekla 24 asa neprijatelj je ofanzivnim borbenim dejstvima nastojao da prodre
u dubinu nae teritorije i ispreseca severnodalmatinsko vojite. Napadi su bili naroito
usmereni na pravcima: Rovanjska Maslenica Obrovac, Zadar Benkovac i Biograd
Benkovac.
Najsnanija vatra otvarana je po naim snagama u rejonu s. Smili i Benkovac.
Dejstvo neprijatelja po poloajima naih jedinica zabeleeno je i u predjelu M. Alana i po
djelu jedinica na likom bojitu. Sporadinog provociranja bilo je i na ostalim linijama
dodira. Ustake snage nastavljaju sa dovlaenjem novih snaga i ubacivanjem teroristikodiverzantskih grupa razliitih sastava, posebno u zadarskom zaleu. Vre neprekidno
izvianje poloaja naih jedinica, utvrivanje i zapreavanje na dostignutim linijama.
2. Jedinice Srpske vojske i milicije na severnodalmatinskom vojitu uspeno izvode aktivnu
odbranu. Zadrale su sve poloaje i na pojedinim pravcima uspele da poboljaju linije
fronta.
158

Uspeno se izvode b/d u rejonu M. Alana.


Posle dejstva neprijateljske artiljerije po poloajima naih jedinica na likom vojitu, nae
snage su odgovorile helikopterskim raketiranjem po ustakim poloajima. Uniteni su
neprijateljski tenk, PA orue 30/2 mm, kamion i 3-4 ustaka utvrenja.
U jedinicama se intenzivno nastavlja sa ureenjem poloaja, popunom i oformljavanjem
novih sastava i drugim pripremama za predstojea borbena dejstva.
3. Srpski borci svesni su ozbiljnosti situacije i spremni na izvrenje svih postavljenih zadataka.
Jaa borbeni duh i odlunost da se sauva teritorija RSK, a time i onemogue genocidne
namere hrvatsko-ustakog agresora.
Ponovo ukazujemo na neophodnost jaanja unutranjeg reda i discipline i preduzimanja
energinih mera protiv pojedinaca i grupa koje slabe borbenu gotovost i na razliite naine
naruavaju javni red i mir i bezbednost graana i naih sastava.
Takoe, ukazujemo na neophodnost da se konstruktivnim angaovanjem, bez uplitanja
u politika pitanja i rasprave, stalno doprinosi objedinjavanju snage naroda i okupljanju
stanovnitva Krajine na liniji borbe za zaustavljanje hrvatsko-ustake agresije i obezbeivanja
opstanka i vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda.
4. Od vitalne vanosti je insistiranje na korektnom odnosu prema narodu i njegovoj
imovini.
Ovom prilikom posebno ukazujemo na sve uestalije sluajeve nasilnikog ponaanja prema
ljudima hrvatske nacionalnosti, ak i prema starim i iznemoglim osobama, pa i prema onima
koji su se aktivno ukljuili u suprotstavljanje ustakoj agresiji. Svojim principijelnim stavom
borci Srpske vojske i milicije treba da doprinose suzbijanju takvih pojava koje nanose veliku
politiku i moralnu tetu. Ovo pitanje ima prvorazredni znaaj.
5. Podsjeamo na obavezu daljeg konstruktivnog odnosa prema pripadnicima
UNPROFOR-a.
6. Napominjemo da se hrvatska propagandistika mainerija koristi najgrubljim laima i
falsikatima. Hrvatski mediji pokuavaju, na primer, da herojsku smrt pukovnika Momila
Bogunovia, prikau kao posledicu sukoba Arkanovaca i srboetnike milicije. Stalno
plasiraju vlasti o tobonjoj panici u naim redovima, o navodnim sukobima u jedinicama i
slino.
Ukazujemo na obavezu komandanta i komandira da u informativnom radu razobliavaju
takve i sline propagandistike lai i stalno preduzimaju mere radi presecanja glasina koje se
svakodnevno plasiraju sa ciljem unoenja zabune i konfuzije u naim redovima.
Pomonik komandanta
pukovnik
mr Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.311
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.
311

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

159

108
1993., veljaa 6.
Knin
Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o stiavanju borbi na
linijama dodira, slabom radu civilnih vlasti s izbjeglicama, te traenju stanovnika
hrvatske nacionalnosti iz Kadine Glavice, Oklaja, Nadoveza i Sunkovaca da isele na
slobodni hrvatski teritorij
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
STR. POV. BR. 30-420
06. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni izvetaj.


GLAVNI TAB SV RSK
operativni centar
1. U odnosu na jueranji izvetaj nekih znaajnijih promena kod aktivnosti neprijatelja
nema. I dalje vre izvianje naih poloaja. Povremeno provociraju na svim linijama dodira
iz razliitog naoruanja. Nastavlja se ubacivanjem teroristiko-diverzantskih grupa.
2. U protekla 24 asa nije bilo borbenih dejstava veih razmera. Na svim pravcima jedinice
7. KORPUSA i dalje rade na maskiranju, uvrivanju i pripremi za izvoenje borbenih
dejstava. Svaki dan pristiu nova pojaanja u ljudstvu dobrovoljcima iz svih srpskih krajeva.
Stanovnitvo hrvatske nacionalnosti iz mesta: Kadina Glavica, Oklaj, Nadoveze i Sunkovci
trae da napuste pomenuta mesta to stvara probleme naim komandama i jedinicama i
ometa ih u izvravanju namenskih zadataka. Nae civilne vlasti nisu do sada nita poduzele.
Nae izbeglice kojih ima u evrskama 100 i Kistanjama 300 svi oni trae od komandanata
i komandira da preuzmu brigu oko njihovog smetaja i ishrane, dok civilne vlasti, takoer,
ni u ovom sluaju nisu uinile nita.
KOMANDANT
pukovnik
MILAN ILAS, [v.r.]
M.P.312
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

312

Isto.

160

109
1993., veljaa 6.
Obrovac
Zapovijed Komande TG-2 podreenim postrojbama da dovre formiranje postrojbi
po ratnim organizacijsko-formacijskim cjelinama te da uvjebaju snage u osnovnim
taktikim radnjama
KOMANDA TG-2
Str. pov. br. 158-2
06. 02. 1993. godine
Obrovac

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Formiranje, sreivanje i
opremanje jedinica,
nareenje dostavlja.
KOMANDI 4. lbr
Na osnovu steenog uvida o stanju u jedinicama, a u cilju otklanjanja slabosti, formiranja,
sreivanja i opremanja jedinica:
N A R E U J E M:
1. Dana 06. i 07. 02. 1993. godine izvrite formiranje jedinica po ratnim organizacijskoformacijskim celinama.
2. 4. lbr formriati po formaciji broj313
3. Odred milicije formirati od 1. i 2. ete i specijalnog voda.
4. Od etnika formirati Odred sastava: komanda, 1. i 2. eta i pionirski vod.
5. U toku realizacije ovog nareenja izvriti smotru jedinica, iste opremiti sa pripadajuim
MTS i naoruanjem sa teitem na sredstvima veze.
6. Obuiti i uvebati vojnike i jedinice u osnovnim taktikim radnjama (kretanje u borbi,
utvrivanje, zapreavanje, obezbeenje, osmatranje, ubacivanje, zasede i dr.)
7. Izvriti tehniki pregled naoruanja i dovesti isto u ispravno stanje.
8. Izvetaj mi dostaviti 07.02.1993. godine do 20.00 asova.
GI/D
Za KOMANDANT TG-2
potpukovnik
Milan akovi
[., v.r.]314
M.P.315

313

Broj u izvorniku izostavljen.


Potpis neitak.
315
Okrugli peat: RSK, Vojna pota 7028., Obrovac.
314

161

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 48.

110
1993., veljaa 6.
[Petrinja]
Obavjetajno izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o razmjetaju
hrvatskih snaga, oekivanom napadu 5. korpusa Armije BiH prema Karlovcu te
napadu na Komandu 24. brigade u Glini
KOMANDA 39. KORPUSA
Obavjetajno-bezbednosni organ
Str. pov. br. 07/1-59
Dana 06. 02. 1993. g.
Redovni dnevni
obavetajno-bezbednosni izvetaj.
GLAVNOM TABU SV RSK
Obavetajno-bezbednosnom organu
Razmjenom podataka sa ObC316 VRS iz Banja Luke doli smo do sledeih podataka:
Druga brigada HV ili nj. glavnina i 7. br HV (Varadinska) bit e usmjerene prema
Zapadnoj Slavoniji. Na ovom prostoru ve su stacionirane 105. br. HV (Bjelovarska), 121.
br. HV (Nova Gradika), 125. br. HV (Kutina-Novska) i 127. br HV (Virovitika). Na irem
podruju Daruvara intenzivno se pripremaju bolnice za prihvat veeg broja ranjenika.
Cijenimo da agresiju treba oekivati nakon ultimativnog zahtjeva da se deblokira autoput. Agresija e uslijediti nakon odbijanja ovog zahtjeva od strane RSK.
Muslimani u Cazinskoj Krajini dobili su protiv-oklopne rakete iz Engleske i da embargo
na uvoz oruja za njih nita ne znai zbog stava islamskih zemalja.
HV se priprema za operaciju Slavonska oluja iji je cilj zauzimanje prostora sve do
Dunava.
Komanda 5. K iz Cazinske krajine treba ii na dogovor u Zagreb radi nasilnog otvaranja
koridora preko RSK prema Karlovcu. Drugi pravac napada za probijanje koridore
planira se na pravcu Cazinska Krajina Dvor Kostajnica. Udar prema Karlovcu planira se
od 20. do 17. 02. 1993. godine.
Od 101. obavetajnog podcentra obaveteni smo da je napad HV bio planiran za 03.
01. o.g. pravcem: Farkai Vrateko Slana Glinska Poljana Glina. Odustalo se iz
nepoznatog razloga. Za oekivati je napad izmeu 22. i 27. 02. o. g. U napadu e uestvovati
i vazduhoplovne snage RH, avio-poleti planirani su iz Velike Gorice.
316

Obavjetajni centar.

162

Na sastanku predstavnika UNPROFOR-a i Vlade RH u Zagrebu, vren je pritisak na


generale S. Nambijara317 i M. Bamaia318 radi povlaenja snaga UNPROFOR-a sa teritorije
RSK oni su to kategoriki odbili. Stav Komande sektora Sever je da se ni po koju cijenu
ne povlai sa teritorije RSK.
Sa predstavnicima EZ na teritoriju RSK dolaze Hrvati izbjegli sa nae teritorije.
Danas u 17,20 EI dobiven je podatak da je u neprijateljskoj zoni ispred nas proglaeno
mobilno stanje i pozvani su svi v/o da se odmah vrate u jedinice. U 17,40 asova, sluanjem
VF veza RH dobiven je podatak da je iz Vrhovnitva RH stiglo nareenje za punu b/g
jedinica.
Glavni za obuku art. jedinica sa podruja Siska u Zagrebu je izvjesni Kauri Nenad, tel.
041 467-788.
Dana 05. 02. o.g. u 11,45 asova nai izviai upali su u minsko polje, izviajui reon s.
Komarevo, ranjeni su i izvueni na nau stranu.
U reonu s. Vurot na 1.319 obali r. Kupe nae IDG uoile su sjeenje ume radi pravljenja
zaklona.
Centar za obuku i provoenje gaanja minobacaima nalazi se u Galdovu.
Bivi direktor SC Nina Marakovi iz Kostajnice nalazi se u VP 8861 u Sunji. Za istog
se od Vlade RH trai odobrenje za demobilizaciju.
Na CW 7240 MHz uo se otvoren razgovor dvojice uesnika da u Bosni za Hrvate vie
nema problema, jer se sada bombe i VBR proizvode u zagrebakom Jedinstvu.
Teleks poruke HV predaju se na 164.550 MHz.
Danas u 04.55 asova na 139.250 MHz razgovarala su dvojica uesnika i izmeu ostalog,
jedan je rekao da je na Kladuko-Cazinskom podruju sada uspostavljena jedinstvena
komanda kojom upravlja izvjesni Miljkovi.
Na 167.950 MHz Kobra je uputio zahtjev Vrani da izvri goniometrisanje stanice
koja je vrila ometanje predaje teleks-poruke na 164,550 MHz.
Od komande sektora Sjever dobili smo pismeno obavjetenje da e snage UNPROFOR-a
od 09.02.o.g. koristiti helikoptere MI-26, ruskog porijekla, pored ve poznatih tipova
helikoptera BELL 206 i 212.
U toku prijepodneva 06.02.o.g. izvreno je hapenje Nievi Nenada iz Gline, roenog
17.04.1971. godine u Glini zbog krivinog djela ratnog proterstva. Uhvaen je na
graninom prelazu irovac dana 22.11.1992.g. prilikom prebacivanja vee koliine ivenih
namirnica protuvrijednosti oko 37.000 DM, u Cazinsku krajinu. Osnovano se sumnja da
je poinio i jo neka krivina djela koja emo dokazivati u krivinom postupku.
U ranim jutarnjim asovima zaplijenjen je kamion cigareta sa ijeg se vlasnika nije
znalo. U toku prijepodneva kao vlasnik se pojavio Marti Sinia zv. ilt iz Gline. Isti je
doneo papire sumnjivog porijekla. Cigarete su zaplijenjene i protiv imenovanog podnesena
krivina prijava. Revoltiran takvim postupkom Marti Sinia je opkolio komandu 24.pbr,
pretio komandantu i organu bezbednosti, pucao iz automatskog oruja320. Sluaj ilt je
vama dobro poznat. U dosadanjem radu, elei izbjei incidentne situacije, k-dant 39. je
317

Satish.
Musa Bamaya.
319
Lijevoj.
320
Vidi: Dok. br.
318

163

pristao da iltova grupa bude specijalna jedinica u okviru 24. pbr. Obzirom na zadnji
incident grupa je kao takva rasputena a njenim pripadnicima e biti urueni mobilizacijski
pozivi radi rasporeivanja u jedinice 24. pbr. Bilo je pokuaja izazivanja incidentne situacije
krupnijih razmjera od strane ove grupe, meutim, jakim snagama interventnog bataljona
naeg korpusa, to je onemogueno da situacija stavljena pod potpunu nau kontrolu.
Denitivno e se raistiti sa para-vojnim formacijama na prostoru Banije.
Sluaj NIA Iskra u istranom postupku je zavren podnoenjem krivine prijave protiv
Tintor Branka po dva osnova nelegalnog rada agencije Iskra i nedozvoljene trgovine
orujem. Ostali uesnici navedenog sluaja su osloboeni optube.
Uhapen je i Teofanovi Vladimir nakon pokuaja bekstva iz RSK, zbog osnovane sumnje
da je izvrio prepad na pripadnike UNPROFOR-a u s. Grabovac.
IDG. 31. pbr. pripremila je ID akciju na prostoru G. Mokrice S. Mokrice (zapadno
od Petrinje 5 km) sa planom hvatanja ivog jezika i miniranja skelskog prelaza na r. Kupa
Srednje Mokrice Mala Gorica. Akcija u planu 08.02.o.g.
NAELNIK
pukovnik
Stevan Janjanin, [v.r.]
M.P.321
Izvornik, strojopis, latinica
Hrvatski informativni centar, A 301-011.

111
1993., veljaa 7.
Knin
Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog miniranja mosta na Strugu
na prijelazu od Stare Gradike prema Okuanima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Broj: 01-102
Knin, 07. 02. 1993. godine
Protest zbog miniranja
mosta Strug.
KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB (na linost gen.-ppuk Satia Nambiara)
KOMANDI SEKTORA ZAPAD
DRAVNOM KOMITETU ZA SARADNJU SA UNPROFOR-om KNIN (na znanje)
321

Prijemni peat centra veze: Brzojav br.731, primljen 6. 2. 1993. u 21,50; obraen u 22,25.

164

Potovana gospodo!
Danas u vremenu od 1,00 do 12,37 asova pripadnici kanadskog bataljona u zoni pod
zatitom UN sektor Zapad, izvrili su buenje ceste na mostu Strug, kako bi postavili
eksplozivna sredstva za zapreavanje. Mesto zapreavanja nalazi se na jedinom prelazu
izmeu Stare Gradike i Okuana.
Ovakav postupak pripadnika kanadskog bataljona izazvao je veliku uznemirenost srpskog
stanovnitva u tom podruju, jer taj most je jedina mogunost srpskim enama, deci i
starcima da se, u sluaju agresije RH, mogu evakuisati na bezbednu teritoriju.
Uznemireni ovakvim postupkom snaga UNPROFOR-a srpski narod ve priprema amce
kojima namerava da pree kanal i tako spasi svoju neja od ponovnog genocida.
Potovana gospodo!
Zaprepateni smo ovakvim postupkom pripadnika kanadskog bataljona, jer poznato vam
je da do sada srpska vojska i milicija nikada nije napadala snage UNPROFOR-a. To su do
sada uvek inile iskljuivo hrvatske oruane formacije i smatramo da ovakva zapreavanja
UNPROFOR treba da vri prema granici sa RH, a ne unutar teritorije RSK.
Najotrije protestvujemo zbog ovakvog postupka pripadnika kanadskog bataljona i
zahtevamo da se ovakve aktivnosti odmah prekinu.
Oekujemo i vae lino angaovanje i preduzimanje konkretnih mera.
S potovanjem!
MINISTAR ODBRANE
Stojan panovi, [v.r.]
M.P.322
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

112
1993., veljaa 7.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa podreenim postrojbama o provokacijama hrvatskih
snaga na linijama dodira u Lici i Karlovcu i zadarskom zaleu te o neuinkovitosti
civilnih vlasti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-446
07. 02. 1993. godine
322

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

165

Informacija o stanju
na sevrnodalmatinskom
vojitu.
KOMANDI: OG-1, TG-2, BG-4, 1. lbr, 2. pbr, 75. mtbr, 7. map, 7.mpoap,
7. larp PVO (aktom)
1. Neprijatelj je u proteklih 24 asa nastavio sa ofanzivnim borbenim dejstvima uz nastojanje
da prodre u dubinu nae teritorije. Kao i predhodnih nekoliko dana napadi su bili usmereni
na pravce: Rovanjska-Maslenica-Obrovac, Zadar-Benkovac i Biograd-Benkovac. Najjaa
vatra otvarana je po naim snagama u rejonu s. Smili-s. Kai (zaseok Pozderi).
Ustae nastoje isprovocirati sukobe i na ostalim delovima severnodalmatinskog vojita,
posebno iz pravca ibenika, pri emu vjeto reiraju vazdunu opasnost u svojim gradovima,
da bi odrali tenziju kod vlastitog stanovnitva i na osnovu toga protestvovali kod
UNPROFOR-a kako ih nae snage napadaju.
Sve je to deo providnog scenarija, kao to je i njihovo dejstvo iz pravca Karlovca prema
Turnju (na Kordunu) i iz Gospia prema likom djelu teritorija RSK.
Provokacije sa ustake strane izvrene su i prema Plakom i Teslingradu.
Ustako-hrvatska avijacija neprekidno povredjuje vazduni prostor RSK vrei prelete iz
pravca Zagreba i Karlovca prema Cazinskoj krajini i obrnuto. Njihovi letovi su maskirani
odobrenim letovima i marutama UNPROFOR-a, na to je naa strana esto ukazivala.
2. Jedinice Srpske vojske i milicije i dobrovoljci pod jedinstvenom komandom G SV RSK i
Komande 7. K na severnodalmatinskom vojitu, uspeno izvode aktivnu odbranu. Zadrali
smo sve poloaje i manjim delom uspeli poboljati liniju fronta.
Sadejstvo izmedju naih jedinica u Sjevernoj Dalmaciji i Lici dobro je organizovano.
Ostale snage Srpske vojske na itavom prostoru RSK i dalje vre utvrdjivanje, maskiranje i
pripremu za izvodjenje borbenih dejstava.
3. Stanje morala u naim jedinicama je dobro. Borci su svesni da od dvije varijante
opstanak ili unitenje, moemo se opredeliti samo za prvu, a to emo moi samo potpunim
angaovanjem svih snaga od prvih borbenih linija do pozadine, kao i upuivanjem djela
ljudstva iz komandi i pozadinskih jedinica na prve poloaje, o emu posebno voditi
rauna.
4. Stanje na teritoriji optereeno je zahtjevom djela hrvatskog stanovnitva iz odredjenih
sela za naputanje teritorije RSK. Oni se prvenstveno obraaju vojnim vlastima to je, pored
ostalog, znak povjerenja u nau vojsku, ali s druge strane ukazuje na neaktivnost civilnih
vlasti da razrjee ovaj problem. Komande i jedinice moraju preduzeti sve da se spree
neodgovorni pojedinci koji nasru na ljude i njihovu imovinu.
Sve vie se i srpske izbeglice direktno obraaju komandama i jedinicama Srpske vojske RSK,
radi pruanja pomou u zbrinjavanju i ishrani.
Zbog ovih pitanja neophodno je stupiti u kontakt sa civilnim vlastima i insistirati da ih oni
prioritetno rjeavaju, ali u krajnjem, naa je moralna obaveza da se angaujemo u rjeavanju
tih problema.
Ponovno potenciramo vanost korektnog odnosa prema narodu i njegovoj imovini, bez
obzira na nacionalnost, jer u protivnom moemo biti kompromitovani.
5. Ponovno ukazujemo na obavezu korektnog i kooperativnog odnosa sa pripadnicima
UNPROFOR-a. Kontakte sa UNPROFOR-om reavati preko nadlenih ocira za vezu i
komandi korpusa, odnosno G SV RSK.
166

6. Hrvatska propagandna mainerija koristi se svim sredstvima i metodama angaujui i svoja


sredstva informisanja, posebno HTV. Preko te informativne kue unaprijed se opravdavaju
planirani agresivni postupci i provokacije.
7. Neophodno je da se Komandi korpusa redovno dostavljaju predlozi za primenu
stimulativnih mjera, kao i da se one primjenjuju na niim nivoima komandi i jedinica.
8. Potrebno je da se maksimalno angaujete u zbrinjavanju povredjenih i obolelih i redovnom
slanju izvjetaja.
Insistiramo na bliskoj saradnji komandi i jedinica sa komisijom za sahrane naih boraca, za
obavjetavanje porodica i javnosti.
Informiite jedinice i stanovnitvo da je komisija za razmjenu zarobljenika uputila zahtjev
UNPROFOR-u, EZ i MKCK za evidentiranje i razmjenu ratnih zarobljenika i zarobljenih
civila. Upuen je i na zahtjev radi preuzimanja tijela naih poginulih boraca.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.323
M.P.324
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

113
1993., veljaa 7.
Knin
Borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o razmjeni vatre oko
Smilia i Kaia te prema poloajima 4. lbr
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-461
07. 02. 1993. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni
i z v e t a j.
GLAVNI TAB SV RSK
operativni centar

323
324

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6245, primljen 7. 2. 1993. u 15,25; predan u 17,33.

167

1. U protekla 24 asa neprijatelj je nastavio sa ofanzivnim dejstvima uz nastojanje da prodre


u dubinu nae teritorije. Kao i predhodnih dana napadi su bili usmereni na pravcima:
Ravanjska-Maslenica-Obrovac, Zadar-Benkovac, Biograd-Benkovac. Najvea vatra otvarana
po naim snagama u rejonu s. Smili s. Kai. Na ostalim delovima severnodalmatinskog
vojita, a posebno iz pravca ibenika ustae neprekidno vre provokaciju iz svih orua i
oruja. Paralelno u svojim gradovima veto reiraju vazdunu opasnost, da bi odrali vlastitu
tenziju kod svog stanovnitva, a na osnovu toga protestovali kod UNPROFOR-a. Ovaj
scenario vrlo esto ponavljaju.
2. Neto aktivnija borbena dejstva izraenija na navedenim pravcima u ta. jedan, ali
neprijatelj nije uspio pomeriti liniju odbrane naih jedinica.
U popodnevnim asovima oko 17 asova neprijatelj je dejstvovao artiljerijom po poloajima
4. lbr.
Jedinice 7. Korpusa i dalje vre maskiranje, uvrivanje i ureenje vatrenih poloaja na
dostignutim linijama.
Shodno Vaem nareenju od 06.02.-93, str. pov. br. 17-1 sve jedinice pristupile su realizaciji
istog.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.325
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

114
1993., veljaa 7.
[Benkovac]
Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o napadu na pravcu
Karin Novigrad
KOMANDA 1. OG
Str. Pov. Br. 3-696
07. 02. 1993. godine
Glavni tab RSK
Komandi 7. Korpusa
Dnevni borbeni izvetaj.
325

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

168

Borbena dejstva otpoela su dejstvom artiljerije po planu. Kasnilo je tri sata uvodjenje
peadijskih jedinica jer bataljon Banije (u rim. 1. Ealonu) nije kretao u napad. Angaovanjem
grupe aktivnih stareina bataljon je pokrenut i otpoela su borbena dejstva. Glavni pravci
napada, uz suglasnost komandanta G, bio je Karin-Novigrad.
Linija koju dre snage 1. OG na pravcu s. Smili-I.Latinski je (karta 1/25000): Glavica (tt.
163) s. Pozderi k. 212 (s. Kai) a na pravcu Karin Novigrad: Prljavica-V s. Trgorii-s.
Batura-Jezerine (zapadno 500 m)-Poari (kod slova P)-zapadno od K114 za oko 200 m s.
Ramii (raskrsnica poljskih puteva zapadno).
Gubici:
1/92 mtbr 3 poginula, 7 povredjenih
bataljon Banije 3 poginula, 4 ranjena
bataljon milicije Krajine 1 ranjen
bataljon Korduna 1 ranje
Nae snage zarobile su dva tenka T-55 i 4 MB92mm, a uniteno je 5 neprijateljskih tenkova.
Odluka o daljim dejstvima bie doneta veeras. Zahtevi e se dostaviti posle donoenja
odluke.
Komandant
Pukovnik
Dragan Tanjga s.r.
M.P.326
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

115
1993., veljaa 7.
Knin
Zapovijed Ministarstva odbrane RSK upravama MO o nainu vraanja dijela
dragovoljaca iz Jugoslavije zbog izbjegavanja zapovijedi nadreenih, naputanja
postrojbi, opijanja i drugih prekraja
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-450
07. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Nareenje MO povodom
vraanja dela dobrovoljaca
326

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 90, primljen 7. 2. 1993. u 20,10; predan u 22,20.

169

u SR Jugoslaviju i
R. Srpsku, d o s t a v lj a.
K O M A N D A M A: OG-1, TG-2, BG-3, BG-4, 1. lbr, 75. mtbr,
2. pbr, 7. map, 7. mpoap
U prilogu akta dostavljamo vam Nareenje povodom vraanja dela dobrovoljaca u SR
Jugoslaviju i R.327 Srpsku (akt MO, str. pov. br. 04-217-1/93 od 07.02.1993. godine).
Prilog kao u tekstu.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.328
M.P.329
MINISTARSTVO ODBRANE
RS KRAJINE
Str. pov. br. 04-217/93.
Knin, 07. 02. 1993. g.
N A R E E NJ E povodom
vraanja dela dobrovoljaca u
SR Jugoslaviju i R Srpsku

PREPIS

SVIM UPRAVAMA MO
KOMANDAMA KORPUSA

Zbog nastale situacije agresijom OS RH na RSK, iz drugih Srpskih zemalja pristiglo je


mnogo dobrovoljaca koji su ukljueni u odbranu Srpstva Krajine i Pravoslavlja. Ovih
dobrovoljaca e biti sve vie tako da e iskrsnuti niz specinih problema vezanih za njih.
Izmeu ostalog, deo dobrovoljaca nije shvatio teinu, ozbiljnost, sloenost i opasnosti na
koje moraju biti spremni ako zaista ele da pomognu. Oni izbegavaju komandu nadlenih
stareina, samovoljno naputaju odreene jedinice i bez odobrenja lutaju unosei nered
kako svojim ponaanjem, komentarima, pretnjama, opijanjima, agresijom i sl.
U vezi sa tim, svim dobrovoljcima treba objasniti svu teinu i ozbiljnost situacije, teke
i nepredvidive uslove borbe i potrebu bezuslovne discipline prema svojoj komandi i da
bez razduenja naoruanja i municije u brigadama uz potvrdu o razduenju, potvrdu o
odobrenju naputanja zone dejstva brigada ne mogu dobiti POTVRDU ZA NAPUTANJE
RSK koju kako je reeno do sada izdaje UPRAVA MO.
S tim u vezi upozoriti svo ljudstvo na kontrolno propusnim punktovima RSK da ni po koju
cenu ne odstupaju od dobijenih zadataka.
Postoji opasnost da se tu prave propusti po osnovu mita novcem ili zaduenim AP iz
SRJ samo da bi pojedinci napustili RSK. Te pojedince grupisati i po ispitivanjima i svim
potrebnim obradama od strane policije i organa bezbednosti, pretresti, i uz pratnju i
potrebnu minimalnu dokumentaciju uputiti u Beograd. Ukoliko smatrate da bi to trebali
da rade organi MUP-a SRJ, moemo razmotriti i tu mogunost.
327

Republiku.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
329
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6249, primljen 7. 2. 1993. u 17,10; predan u 17,40.
328

170

Sa ovim nareenjem upoznati sva odeljenja odbrane a preko referenta iz sastava Uprava i
odeljenja i komande jedinica.
06.02.1993. g.
Knin
MINISTAR ODBRANE RSK
puk. Stojan panovi, s.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

116
1993., veljaa 8.
Knin
Protest Glavnog taba SVK Zapovjednitvu UN-a zbog granatiranja Obrovca i
prijetnja da e za odmazdu granatirati Zadar
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Broj 01-109
Knin, 08. 02. 1993. godine
Protest zbog gaanja
hrvatske vojske po Obrovcu.
KOMANDI UNPROFOR-a ZAGREB (na linost gen.-ppuk. Satia Nambiara)
KOMANDAMA SEKTORA
DRAVNOM KOMITETU RSK ZA SARADNJU SA UNPROFOR-om KNIN (na znanje)
Hrvatska vojska u toku dana vie puta je granatirala grad Obrovac sa dalekometnom
artiljerijom.
Upozoravamo da ukoliko se ne prekine sa ovim napadima izvriemo gaanje po ciljevima
u gradu Zadru. Ovo upozorenje treba krajnje ozbiljno shvatiti.
KOMANDANT
general-major
Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.330
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HIC, A-062-102.

330

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.

171

117
1993., veljaa 8.
Knin
Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane Republike Srbije da iz
odobrenih sredstava za 1993. godinu prebace pet stotina milijuna dinara iz budeta
Srbije Upravi MO Istona Slavonija za potrebe 11. korpusa SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj: 01-415-1/93
KNIN, 8. 02. 1993. god.
MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD
Iz odobrenih sredstava za 1993. godinu, potrebno je da za potrebe 11. Korpusa i
Uprave MO Istona Slavonija Baranja i Zapadni Srem prebacite iznos od 500.000.000
(petstomiliona din.). navedena sredstva potrebna su radi podmirenja naknada v/o i dela
materijalnih trokova. Sredstva prebacite po doznaci iz Budeta Srbije.
MINISTAR
pukov. Stojan panovi, [v.r.]
M.P.331
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 5.

118
1993., veljaa 8.
[Petrinja]
Obavjetajno izvjee 39. korpusa Glavnom tabu SVK o planiranom napadu
hrvatskih snaga prema Slunju, te o rasformiranju tzv. grupe ilt
KOMANDA 39. KORPUSA
Obavetajno-bezbednosni organ
Str.pov.br. 07/1-76
Dana 08. 02. l993.g.
Redovni obavetajno-bezbednosni
izvetaj.
331

Okrugli peat: MO RSK, Knin.

172

GLAVNOM TABU SV RSK K N I N


Od izvora iz sastava UNPROFOR-a saznajemo za veliku koncentraciju snaga HV na
irem podruju Slunja za pokret je spremno oko 100 tenkova i 10.000 vojnika. Napad je
planiran za dva do tri dana.
Major Johanson, pripadnik DANBAT-a332 u irovcu sa vozilom UN 8212 (bijeli kombi),
danas u 16,20 asova fotograrao je nae poloaje u s. Blinja.
Grupa ilt posredstvom ove K.de je rasformirana. Od 46 lanova ove grupe njih 26 se
stavilo na raspolaganje K-di 24. pbr ostali jo kalkuliu. Morat e se primjeniti represivne
mjere.
Akcija protiv pripadnika iltove grupe i privoenje jo nekih linosti naila je na
oduevljenje naroda Banije i posebno boraca iz naih jedinica.
Iz Gline se priprema bjeanje porodica nekih monika, a veini njih su porodice ve odavno
u Beogradu.
Naa IDG izviajui teren za oko 1,5 km sjeverno od Regionalnog vodovoda Petrinja
otkrila je neprijateljsko minsko polje. Nekoliko mina je uklonjeno i na pogodnom mjestu
postavljeno je nekoliko naih mina. U ovom reonu uoena su i trojica ustaa. Naa patrola
je otkrivena i povukla se u bazu bez incidenata.
SJ/MZ
NAELNIK
pukovnik
Stevan Janjanin, [v.r.]
M.P.333
Izvornik, strojopis, latinica
Hrvatski informativni centar, A-301-012.

119
1993., veljaa 8.
Benkovac
Zapovijed OG-1 SVK podreenim postrojbama za odsijecanje ireg podruja i
zauzimanje Novigrada
KOMANDA 1-OG
Str. pov. br. 227-1
KM Kasarna Benkovac
08. 02. 1993. godine

332
333

Pripadnici danskog kontingenta zatitnih snaga.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 740, primljen 8. 2. 1993. u 21,50; predan u 22,15.

173

ODLUKA ZA DALJA DEJSTVA


ODLUIO SAM:
1) Do 10.00 asova dana 09.02.1993. godine zauzeti sela Barabe, Cvitii, Bodarii i Ramii
i povezati i utvrditi snage na liniji: Uvala Prljanica K. 79 Potok Jezerine severna ivica
s. Ramii severna ivica s. Bodarii, organizovati sadejstvo i stvoriti oslonce i uslove za
izvrenje sledeeg zadatka po poetnoj odluci (odsecanje ireg reona Novigrada i njegovo
zauzimanje).
2) ZADATAK JEDINICAMA:
1.- Bataljon Vukova, nastaviti dejstva po dobijenom zadatku.
2.- Kombinovani bataljon milicije nastaviti dejstva po dobijenom zadatku.
KM u s. Baturi.
3.- mt/75. mtbr sa tv zauzeti liniju: Jezerine raskrsnica puteva (put ka Rami) organizovati
odbranu i sadejstvo, desno sa kombinovanim bataljonom milicije, levo sa BG-3.
Osmatranica u reonu Jezerine.
4.- BG-3 zauzeti s. Rami, organizovati krunu odbranu i spreiti njegovo zauzimanje do
angaovanja glavnih snaga.
5.- Banijski bataljon: zauzeti i posesti s. Barabe, s. Cvitii i s. Bodarii postupno.
KM u reonu s. Cvitii.
6.- 92. mtbr: Delom snaga ispoljiti neposredno dejstvo ka s. Buterini.
7.- pm Kordun: U ulozi rezerve organizovati krunu odbranu s. Pedii u gotovosti za
dejstvo prema razvoju situacije.
8.- Kordunski bataljon: Organizovati odmor, popunu i pripremu ljudstva i tms.
Do 10.00 asova 09.02.1993. godine u OR biti u gotovosti za izvrenje zadatka. Reon
razmetaja odrediu naknadno kao i nain dovoenja u isti.
PODRKA:
BG-3 sa svojom formacijskom bat. MB-120 mm
banijskom bataljonu pridodati bat. MB-120 mm
Podrava BrAG-92, II KAG-7 i GONG334-1, po Planu dejstva.
POZADINSKO OBEZBEENJE:
a) Ishranu regulisati tekuim obrocima:
Za ljudstvo obezbediti suvi dnevni obrok hrane.
b) Ljudstvo snabdeti sa kompletnom ratnom opremom i za noni boravak za nie
temperature.
c) Za svaku etu obezbediti minimum jednog bolniara, za bataljon lekara i odelenje sa
nosilima i vozilima, za prevoz vojnika na tee prohodnom zemljitu koristiti BOV ili OT
(BVP).
Za svakog borca obezbediti prvi zavoj, a za jedinice sanitetske komplete.
d) Na nivou bataljona obezbediti ekipe za opravke i ekipe za izvlaenje borbenih i neborbenih
vozila.
Sve borce snabdeti sa dva b/k municije.
Borbena vozila popuniti do norme.
334

Grupa orua za neposredno gaanje.

174

e) POSEBNE MERE:
1) Nedozvoliti gomilanje ljudstva, razgovore i kretanje u toku dejstva artiljerije.
Obuiti ljudstvo kako zauzeti zaklon za dejstvo i zatitu, posebno leei stav na
brisanom prostoru.
GUBICI OD DEJSTVA ARTILJERIJE IZBEGAVAJU SE UKOPAVANJEM
(IZRADOM ZAKLONA OD KAMENA, KRUNO), RASPOREDOM BORACA NA
RASTOJANJU 10 m I VIE, IZBEGAVANJEM TENKOVA, RASKRSNICA, NASELJA
I BRISANOG PROSTORA, MIINSKIH POLJA I ZEDA.
U toku kretanja obezbediti izviae, grupe za razminiranje, bone patrole i
osiguranja.
Pre napada, zemljite dobro izvideti, neprijatelja i sve to je potrebno da bi akcija
uspela i da se izbegnu gubici.
2) TENKOVE DOBRO UVATI I ZA TAJ ZADATAK OBEZBEDITI NAJMANJE
5 LJUDI.
3) KUKAVICE ODMAH IZDVOJITI, A ONE KOJI PONU DA BEE ILI IRE
STRAH I PANIKU ODMAH UBITI.
4) NIIM NE OTKRIVATI POLAJ. PUCATI SAMO KAD VIDI USTAU.
OVIH ZADATAKA SE STROGO PRIDRAVATI.
ZA NEIZVRENJE ZADATKA, KRIVINO KANJAVATI, A SA TEIM
POSLEDICAMA I SMRU.
SMRT USTAAMA SLOBODA SRBIMA.
K O M A N D A N T:
pukovnik
Dragan Tanjga
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

120
1993., veljaa 9.
Knin
Zahtjev Glavnog taba SVK Generaltabu Vojske Jugoslavije za dostavu materijalnotehnikih sredstava za opremanje dobrovoljake brigade koja stie iz Jugoslavije
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 125-1
Knin, 9. 2. 1993. godine
GENERALTAB VOJSKE
SR JUGOSLAVIJE
175

Poznato Vam je da u SV RS Krajine svakodnevno pristiu dobrovoljci, od ega je veliki


dio bez naoruanja i ostalih TMS neophodnih za uspeno voenje borbenih dejstava. U
najskorije vreme stie nam jedinica ranga lake brigade neopremljena, pa Vas molimo da
nam odobrite i doturite sledee:
1. NAORUANJE
pitolj, poluautomatski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
pitolj, automatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
puka, automatska 7,62 mm M70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
puka, poluautomatski snajper 7,9 mm M67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
pukomitraljez 7,62 mm M72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
mitraljez 7,62 mm M84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
RBR 90 mm M79 OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
MB 60 mm M57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
MB 82 mm M69A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
MB 120 mm M75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Top bestrzajni 82 mm M60 A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
dvogled, prizmatini 6 x 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
dvogled, prizmatini 7 x 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
dvogled, runi pasivni 4 x 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

kom
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2. TMS VEZE
RUP-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
RUP-2/2 K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RUP-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kabel PTK 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kabel KS-140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Kabel KS-140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PKON-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KZU-63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Akumulator 10 TB-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Akumulator 7 ACH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Baterija R-20 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
MKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

kom
"
"
kalemova
kalemova
kom
"
"
"
"
"
"

Pored navedenog ponovo Vas molimo da razmotrite nae sledee zahteve:


Pov. br. 38-137 od 30.01.93. god. TMS veze, akumulatori i baterije;
Broj 38-112 od 29.01.93. god. osmatraki instrumenti, nianske sprave, baterije i
TMS veze;
Str. pov. br. 93-1 od 02.02.93. god. za 100 MB 60 mm M57;
Str. pov. br. 38-215 od 06.02.93. god. upaljai, ulja i snajperske puke.
Pored ovog molimo Vas da nam uputite ekipu za popravku zamenu HES-ova na
haubicama 105 mm M56, 122 mm M38, POT 76 mm M42 ZIS, POT 100 mm T-12,
top 130 mm M46 i haubica 152 mm. Zbog skromnih remontnih kapaciteta predlaemo
da ekipa sa sobom ponese odreeni broj ispravnih HES-ova za navedena orua i ovde samo
izvri zamenu.
176

Obavetavamo Vas da imamo 273 komada RAKETA 9M21FM2 bojeva, nevoena (S)
melj, a nemamo lansirne ureaje i nismo sigurni u potpunu ispravnost, pa Vas zbog toga
molimo da uputite struno lice za pregled th raketa u 39. korpus Petrinja.
Molimo da nam navedena MS dodelite, po mogunosti to pre. Isto tako, molimo Vas da
nas o dodeli i nainu preuzimanja sredstava obavestite.
SD/LJB
KOMANDANT
general-major
Mile Novakovi, [v.r.]
M.P. 335
336
M.P.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 1.

121
1993., veljaa 9.
Knin
Uputa Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za nain obrane linije
dodira, o uoenim slabostima u utvrivanju i zapreivanju linija te prevelikoj
udaljenosti zapovjednitava koja ne znaju to se dogaa na terenu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-559
09. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO
URUITI ODMAH

Iskustva iz dosadanjeg
izvoenja b/d.
KOMANDI: 75. mtbr; 92. mtbr; OG-1; BG-3; BG-4; 4. lbr, TG-2,
7. mpoap; 1. lbr; 2. pbr; 7. map
7. larp PVO
1. U odbrani prostor se gubit tako to neprijateljska artiljerija digne peadiju sa poloaja, ili
se ona povue dok stanu b/d. Uzroci: nedovoljno utvrivanje i zapreavanje, nepostojanje
spoja sa susedom, udaljeno KM k-danta bataljona i brigade, ne znaju ta se deava i ne
reaguju.

335
336

Okrugli peat: R TO RSK, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6327, primljen 9. 2. 1993. u 21,00; predan u 23,10.

177

Nigde, bukvalno nigde peadija nije prisiljena da se povlai zbog siline napada njihove
peadije.
2. Za napad se mora imati jedinica sposobna da ide napred, a za dranje poloaja jedinica ija
borbena vrednost garantuje dranje poloaja. Spojevi pre mraka moraju biti uspostavljeni,
kao i obezbeenje bokova. Stareine jedinice koja dolazi na smenu mora se u toku dana javiti
stareini jedinice koju smenjuje, a jedinicu imati u gotovosti od 14,00 asova pa dalje.
Jedinica u napadu mora imati dnevni zadatak i biti zamenjena kad ga izvri. KM b. i br.
moraju biti premetena prema rezultatima dejstva. Od 16,00 ustae obino pojaavaju
dejstvo artiljerije i dejstvo u bok znajui za psihoziki zamor naih jedinica. Nae VG337 i
rezerve imaju zadatak da to spree.
Deurna vatrena jedinica mora celu no biti u stanju da otvori preciznu osmatranu vatru po
zahtevu i izvri kontrabatiranje. U suprotnom, svaki uspeh u napadu bie ugroen.
3. Ako tenkovske posade due vreme uestvuju u borbi moraju im se nai zamene ili celu
jedinicu izvui dublje, da moe odmoriti.
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.338
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

122
1993., veljaa 9.
Knin
Operativno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o utroenim
materijalno-tehnikim sredstvima, nerealiziranim zahtjevima za dopunu istih, te
broju ranjenih i poginulih tijekom borbi 8. veljae
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-544
09. 02. 1993. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Operativni izvetaj
po PoOb, dostavlja.
G SV RSK
Veza va akt broj 38-99 od 29.01.1993. godine.
337
338

Vatrene grupe.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

178

1. TEHNIKA SLUBA
1.1. Utroak municije
RRB 64 mm ZOLJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Metak 7,62 mm za AP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61400
Tromblonska mina TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bomba runa obrambena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Metak 20 mm PA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Metak 7,62 mm za PKT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35000
Metak 12,7 mm za DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
Metak 7,62 mm za MM84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7840
Metak 7,9 mm snajperski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500
Raketa 90 mm OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
granata za tenk M-84 TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
granata za H-105 TF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
mina za MB 82 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
mina za MB 120 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
raketa PT MALJUTKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
granata 152 mm za D-20 TF puno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
granata T-12 100 mm kumulativna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

komada
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1.2. Utroak goriva


D-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4770 lit.
MB-86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 "
1.3. Gubici:
TAM 2001, nepovratno
1.4. Izvreni remont TMS
peadijsko naoruanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
art. naoruanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
m/v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
guseniar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
radio ureaji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

komada
"
"
"
"

1.5. Ratni plijen


Nije prijavljen
1.6. Nerealizirani zahtevi od jueranjeg izvetaja
MUNICIJA
255 BEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
240 BET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
262 BEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
251 BP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
255 BEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ulje lako hidraulino HM-46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

komada
"
"
"
"
lit.

179

SREDSTVA VEZE I IZVORI


RUP-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RUP-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AKUMULATOR 10 T BG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
AKUMULATOR 7 ACH-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
BATERIJA 1,5 V R-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
BATERIJA 4,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

komada
"
"
"
"
"

2. SAOBRAAJNA SLUBA
2.1. Zahtev za popunu m/v i vozaima.
Na osnovu prispjelih zahteva potinjenih jedinica dostavljamo vam zahtev
jedinica 7. K sa m/v i to:
m/v TAM 11O T 7 BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
m/v TAM 150 T 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
m/v TAM 4500 (5000) D, DV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
m/v MKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
m/v FIAT 1107 ili AR-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
m/v sanitetsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
m/v pinzgauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

za popunu
komada
"
"
"
"
"
"

2.2. Zahtev za prevoenje v/o reavamo sopstvenim sredstvima.


2.3. Zahtev za regulisanje i kontrolu saobraaja reavamo sopstvenim snagama.
3. INTENDANTSKA SLUBA
3.1. Brojno stanje
1. lbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412
2. pbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2572
7. map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137
75. mtbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5944
k-da sa pritapskim jed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7. larp PVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
92. mtbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10530
7. mpoap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
4. lbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400

v/o
"
"
"
"
"
"
"
"

3.2. Zahtevi
Nisu realizovani nai prethodni zahtevi Pov. br. 109-1 od 08.02. 1 zahtev Pov. br. 99-2 od
06.02.1993. god.
I dalje ostaje problem sa presvlaenjem v/o zbog nedostatka donjeg vea. Treba preduzeti sve
da se donji ve obezbedi.
Zahtev od TG-2 za izmama, uniformama i termos posudama 12,5 l ostaje i dalje.
3.3. Nemamo obavesti o gubicima i ratnom plenu.
3.4. Imamo velike probleme zbog nedostatka odjee, obue, donjeg vea, ebadi i ostalih
InMS.
180

4. SANITETSKA SLUBA
Prema pristiglim izvetajima u toku jueranjeg dana i noi broj ranjenih, povreenih i
poginulih je:
ranjeno . . . . . . . . 37
poginulo . . . . . . . 22
Od toga broja 7.02.1993. ranjeno 24, poginulo 19
Od toga broja 8.02.1993. ranjeno 13, poginulo 3
U 75. mtbr sa stanjem 8.2.93. do 16,00 asova 15 v/o obolelo dok je 7 v/o ranjeno, a 1
mrtav.
U 92. mtbr, ranjenih 7, a poginulih 13 v/o, i to u 5. mtb ranjeno 5, poginulih 2
tenk. bat. ranjeno 1, poginulo 2
banijski odred ranjeno 11, poginulo 4
kordunski bat. ranjeno 6, poginulo 2
TG-2 trebuje torbice I pomoi 20 komada i I zavoj individualni 200 komada.
5. FINANCIJSKA SLUBA
Naelnik FSl u toku dana obilazi OG-1 i TG-2 zahteva nemamo.
za POMONIK ZA POZADINU
pukovnik
Nonkovi Vlade
[, v.r.]339
M.P.340
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 8.

123
1993., veljaa 9.
Knin
Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim komandama da nemaju
odobrenje za gaanje gradova, ve samo za prilaze velikim gradovima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-578
9. 02. 1993. godine
339
340

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO
VRLO HITNO

Potpis neitak.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

181

KOMANDI: OG-1, TG-2, 92. mtbr, 75. mtbr, 2. pbr, 1. lbr,


7. map i 7. mpoap
Upozoriti sve potinjene komandante da odobrenje za gadjanje gradova nemaju. Svako
iskakanje kao rezultat samovolje je tetno.
Otkrivene ciljeve na prilazima velikih gradova gadjati.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.341
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

124
1993., veljaa 9.
Biljane Gornje
Dnevno izvjee Komande 92. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o zauzimanju sela
Barabe, Cvitice, Ramii, Denonii i Grgurii te odbijanju bataljuna s Banije i
Korduna da izvre borbene zadatke
M.P.342
KOMANDA 92. mtbr
Str. pov. br. 3-705
09. 02. 1993. godine
GLAVNI TAB SV RSK
KOMANDI 7. KORPUSA
Dnevni borbeni izvetaj
dostavlja.
1. Podaci o neprijatelju:
U toku dana ustake snage su ispoljavale vatrena dejstva iz pravca s. Kai, s. Badarii, Islam
Latinski, Stankovci i reona Novigrad. U 16,20 asova na Benkovac su pale dve granate.
I pored odredjenih pregrupisavanja i pruanja jakog otpora bili su prisiljeni povlaenju i
beanju tako da je linija razdvajanja znatno pomerena i zauzet odredjeni deo teritorije.
2. Podaci o naim snagama:

341
342

Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1935, primljen 9. 2. 1993. u 22,20; predan u 23,30.

182

U toku noi i dana naa artiljerija je uspeno delovala po radarski otkrivenim ciljevima i
ciljevima u neposrednom dodiru radi zatite naih snaga.
Nae snage su razbile ustae i zauzele selo Barabe, Cvitice, Ramie, Denonie i Grgurie.
Na tom delu bio je i estok peadijski okraj u kome smo imali 4 mrtva i 11 ranjenih. I
pored razgovora i davanja zadataka b. Banije i b. Korduna odbili su ukljuenje i izvravanje
borbenog zadatka. Na ostalom delu fronta uglavnom je bilo provociranja bez jaih sukoba.
3. Moralno stanje:
Posle zauzimanja navedenih sela i razbijanja ustaa znatno je porastao moral boraca i naroda
i poraslo uverenje za povratak svih srpskih teritorija.
4. Bezbedonosno stanje je dobro i preduzimaju se jo niz mera kako nebi dolo do
iznenadjenja i kako bi se zatitilo ljudstvo i objekti naih snaga.
5. Linija razdvajanja je u Medvidak Grgorii k. 102 s. Ramii s. Cvitii Glavica i
dalje po ranijem izvetaju.
6. Zahtevi za popunu dostaviemo naknadno.
Komandant
Pukovnik
Dragan Tanjga, s.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

125
1993., veljaa 9.
Drni
Izvjee 75. mtbr Obavetajno-bezbednosnom organu Glavnog taba SVK o
problemima s dobrovoljcima iz Banja Luke koji su ubili Milivoja Keria, a zatim
napustili poloaj kod itnia
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 21-1
09. 02. 1993. godine
Dostavljeno: OBO G SV RSK
Na linost p.puk. arac Dragan
Jedan deo dobrovoljaca koji se nalazi u 75. mtbr oito da nezna zbog ega je doao na
ovaj prostor. Problemi su u tome to veina ne razume tj. ne prihvata da se rasporedjuju
na razne poloaje i da se kao cjelina razdvaja. Jedan broj njih je agresivan, sklon raznim
devijantnim pojavama (pijanstvo, pucanje i sl.), dok jedan dio nije spreman da ostane
183

statian na poloajima i ako uskoro ne budu ili kako kau kao specijalci u akcije teko da
e ostati ovde.
Zbog raznih oblika devijantnog ponaanja do sada smo zatvorili 4-cu dobrovoljaca a
razoruali i otpustili 14 dobrovoljaca. Dobrovoljci koji su doli iz Banja Luke i ubili Keri
Milivoja (19 njih) organizovano su napustili borbeni poloaj u itnicu i otili za Knin i
dalje.
U narednom periodu za oekivati je i vee probleme, dok je veina dobrovoljaca se dobro
uklopila i bez pogovora izvrava sve postavljene zadatke.
Naelnik
Kapetan
Mirsad Toki
M.P.343
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

126
1993., veljaa 9.
Drni
Izvjee 75. mtbr Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o ubojstvu Hrvata i
pljakanju njihove imovine u selima oko Drnia zbog ega dio preostalih Hrvata
trai da se isele, a dio se nalazi pod zatitom UNPROFOR-a
OBO 75. mtbr.
Str. pov. br. 23-1
09. 02. 1993. godine

STROGO POV.
br. ev. ______

Dostavljeno: OBO G SV RSK


na linost p.puk. arac Dragan
U zoni odgovornosti 75. mtbr u nekoliko sela i Drniu ivi odredjen broj pripadnika hrvatske
nacionalnosti. Od poetka mobilizacije do sada ubijeno je 4 starija Hrvata, a ranjeno 1.
Iz nae zone odgovornosti nije se po raspoloivim podacima niko iselio, medjutim radi
zatite ivota pripadnika hrvatske nacionalnosti u odredjenim selima su koncentrisani na
jednom mjestu. Iako se preduzelo od strane Komande dosta mjera kod Hrvata je prisutna
neizvjesnost, strah, a dio je opljakan i maltretiran. Iz Otavica, Kanjana, Kadine Glavice i
Srednje Krike Hrvati (veina) su pismeno traili da se isele. U Drniu su najbezbedniji i
ukljueni su u radnu obavezu na uredjenju grada. U prominskom i oklajskom dijelu sem
pojedinanih prijetnji za sada je ovo stanovnitvo bezbjedno a odredjen broj starijih mjetana
343

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 138, primljen 9. 2. 1993. u 13,50; obraen u 14,00.

184

(Hrvata) iz Puljana premjeten je pod kontrolu UNPROFOR-a u s. Matasi. I na ovom


prostoru su prisutne pljake hrvatskih kua. Sa dobrovoljcima je postignut dogovor da ne
diraju i ne iivljavaju se nad Hrvatima u svojim borbenim rasporedima i u tom pogledu za
sada nema ozbiljnijih problema.
Do sada je radi pljake imovine hrvatskih i srpskih kua uhapeno 6 pripadnika nae
jedinice za koje su preduzete disciplinske i krivine mjere.
Zbog ubistva i prijetnji ubistvom uhapena su 3 pripadnika ove jedinice. Zajedno sa SUPom Knin protiv njih se preduzimaju zakonske mjere.
Ova Komanda sa svojim organima preduzima sve to je u njenoj moi da zatiti starije ljude
dok su u ovoj zoni a to e initi i u narednom periodu jer veina Hrvata ne eli napustiti
ovaj prostor.
NAELNIK
kapetan
Mirsad Toki
M.P.344
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

127
1993., veljaa 10.
Okuani
Izvjee Sanitetske slube 18. korpusa Operativnoj slubi Glavnog taba SVK o
higijensko-epidemiolokom stanju na podruju zapadne Slavonije, slaboj opskrbi
vodom, nepravilnom skladitenju namirnica, slabom smjetaju postrojbi, te
preventivnim mjerama za suzbijanje irenja zaraznih bolesti
Sanitetska sluba
18. Korpusa
10. 02. 1993. god.

M.P.345

G SV RSK KNIN
OPERATIVNA SLUBA
Izvjetaj o HE situaciji i preventivne mere
za suzbijanje pojave i irenja zaraznih
bolesti, d o s t a v lj a.

344
345

Prijemni peat centra veze: Brzojav br.137, primljen 9. 2. 1993. u 12,10; obraen u 12,30.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 625, primljen 10. 2. 1993. u 16,00; predan u 17,00.

185

1.- HE situacija u jedinicama 18. Korpusa je nesigurna i nepogodna. Formiranje jedinica


18. Korpusa neprati adekvatno pozadinsko i materijalno obezbeenje. To za posljedicu ima
i slabije obezbeenje materijalnih sredstava za obezbeenje line i kolektivne higijene.
Obilaskom jedinica 18. Korpusa zatekao sam sledee stanje:
Snabdevanje vodom je kombinirano i u veini sluajeva nezadovoljava pravne i higijenske
norme. Dio jedinica koristi vodu iz kopanih bunara koji se ne kontroliu i nekloriu. Nema
dovoljno osobnih uturica. Svi piju najee iz jednog suda ili iz jedne ae. Nedostaje
vode za linu higijenu. Nema dovoljno cisterni za vodu, mjeina za vodu, posuda za vodu i
osobnih uturica.
Skladitenje ivenih namirnica nije pravilno. Hrana se priprema u prostorijama koje
se slabo odravaju. Preoptereenost postojeih kapaciteta za pripremanje hrane ima za
posljedicu slabiju mogunost za odravanje istoe u kuhinjama.
Uoeno je nehigijensko pranje posua. Nema dovoljno posuda za obedovanje u
terenskim uslovima. Hrana zadovoljava u pogledu kvalitete i koliine. Gotova pripremljena
jela se konzumiraju nekoliko sati nakon pripreme uz nehigijensku distribuciju i mogunost
kontaminacije. Veina kuhinja nije ni kadrovski ni materijalno prilagoena za pripremanje
tolike koliine hrane. Osoblje koje radi sa ivenim namirnicama i na pripremi hrane nije
propisno odeveno i nedovoljnog higijenskog izgleda.
Smetaj vojnika nije dobro organiziran, nema dovoljno istih i uvetnih prostorija za
smetaj vojnika, prostorije se neredovno iste i odravaju. U veini prostorija se loi na
drva ali se slabo ili nikako provetravaju i zrae. Smetaj ljudstva na terenu je jo tei u
zemunicama, ili nadzemnim improviziranim objektima, sa veoma gustim smetajem i sa
slabim grejanjem. Postoji velika opasnost od vlage a za vreme vlanih i kinih dana. U
jednom krevetu spava vie vojnika, vojnik koji nije u smeni spava u krevetu i odlaskom u
smjenu u njegov krevet dolazi vojnik koji je bio na dunosti. Nema dovoljno posteljine,
ebadi se ne peru niti istresaju od praine.
Postoji problem sa kupanjem i odravanjem line higijene. Nisu organizovana kupanja
vojnika ve se to obavlja po sistemu kako se tko snae. Ruke se ne peru ni pre ni posle
jela. Neprovode se sanitarni pregledi vojnika. Nema dovoljno sredstava za odravanje line
higijene (sapuna, ileta za brijanje, ampona za kosu, istih pekira, praka za pranje vea,
itd.).
Dispozicija otpadnih materija nije rjeena. Poljski nunici nisu iskopani, nema
organizirane dispozicije organskih materija.
2.- Preventivne mere za suzbijanje pojave i irenja zaraznih bolesti.
Redovna kontrola vodoopskrbniih objekata i mesta gde se skladiti i priprema hrana uz
istovremeno ukazivanje na propuste i otklanjanje nepravilnosti.
Centralizovati snabdjevanje vodom koja je mikrobioloki i hemijski proverena i
higijenski ispravna za pie.
Komandnim putem obezbediti dovoljno cisterni za vodu, mjeine za vodu, posude za
vodu i osobnih uturica.
Redovno klorisati vodu centralno (kaporit) i klorisanje osobnih uturica (pantocit
tablete).
Zabraniti upotrebu vode iz neproverenih bunara i izvora.
Obezbediti pravilno skladitenje ivenih namirnica i obezbediti odgovarajue prostorije
i mikroklimatske uslove.
186

Organi sanitetske slube i intendantske slube trebaju redovito kontrolisati pripremu i


distribuciju hrane i trenutno otklanjati uoene propuste.
Komandnom linijom obezbediti dovoljno adekvatnog posua za pripremu i distribuciju
hrane i vojnikih porcija.
Vie panje posvetiti higijenskom pranju posua.
Rasteretiti postojeu preoptereenost kapaciteta za pripremanje i distribuciju hrane.
Obezbediti svakom vojniku osobno porciju i uturu za vodu.
Komandnim putem odreivati redovito redare za ienje i odravanje higijene u
zajednikim prostorijama u kojima se spava i radi.
Redovito prozraivati prostorije u kojima se spava i radi.
Usmeno upozoravati neuredne pojedince koji naruavaju red i higijenu u zajednikim
prostorijama.
Obezbediti dovoljno iste posteljine i ebadi a intendantska sluba organizirati redovito
pranje posteljine i vea.
Organizirati svakodnevno istresanje ebadi.
Sanitetski organi, komandiri i komandanti jedinica kontrolisati provoenje linih
higijenskih mjera (kupanje, umivanje, ianje, pranje ruku, noenje istog vea, itd.) uoene
nedostatke na mjestu otklanjati.
Obezbediti dovoljno sredstava za odravanje line higijene (sapuna, ileta za brijanje,
ampona za kosu, istih pekira, praka za pranje vea, itd.)
Uljive i ugave na vrijeme izdvajati iz jedinica i odmah leiti.
Zabraniti puenje u prostorijama u kojima se spava i radi.
Eventualne pojave zaraznih bolesti ili sumnjivih ne zaraznih bolesti odmah prijaviti
sanitetskoj slubi.
Naelnik SnSl 18. Korpus
kapetan
Dr. Bani B. Milivoj, [v.r.]
M.P.346
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 2189.

128
1993., veljaa 10.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o politikim prilikama
nakon dvadesetodnevne akcije Hrvatske vojske u zaleu Zadra te stanju na bojitu

346

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.

187

KOMANDA 7. KORPUPSA
Str. pov. br. 30-618
10. 02. 1993. godine.

VOJNA TAJNA
STROGO POV.
IFROVANO
URUITI ODMAH

Informacija podinjenim
jedinicama, dostavlja.
KOMANDAMA: OG-1; TG-2; 4. lbr; BG-4; 1. lbr; 75. mtbr; 2. pbr;
7. map; 7. mpoap; 7. larp PVO (aktom
1. U pokuaju da rei unutranje i ekonomske i politike tekoe Hrvatska je krenula u
novu avanturu. Nakon 20 dana od poetka agresije, prema izvorima Hrvatske, ustae
su izgubili oko 3000 ljudi. Peruka brana onesposobljena je za rad i prema procenama
strunjaka neophodno je ruenje, a zatim izgradnja nove. Aerodrom Zemunik takoer se
nemoe koristiti jer je miniran eksplozivom koji se neda razminirati bez ruenja i razaranja.
Masleniki prolaz je u dometu naih orua i oruja i nikakvi radovi na izgradnji pontonskog
mosta nisu mogui bez prestanka sukoba. Tako nije reen problem odseenosti Dalmacije
ve je samo uvean, jer se i civilno stanovnitvo iz tih krajeva, naroito Zadra iseljava.
Politiki uinci agresije su katastrofalni. Kao pokuaj da se pokae sila ustake vojske i
mo da se realizuje obeanje o uvoenju pravnog poretka na cijelom teritoriju Hrvatske
postignut je obrnut efekat. Ako Tuman ovakvim ratnim rezultatima uspeva na izborima da
sauva vlast, to svedoi o potpunoj totalitarizaciji i faizaciji nacionalne Hrvatske drave.
Pred svetom, agresija na teritoriju pod zatitom UN, takoe ima negativne efekte. Po prvi put
Jugoslavija i Srpski narod u RS i posebno u RSK ima u svetskim medijima i meunarodnoj
zajednici tretman u kojem je istina dominantnija od lai. Slika o borbi Srpskog naroda
za ista prava koja su i drugima priznata lagano se probija i u Zapadnim medijima. Ipak,
Savet bezbednosti morao je imati odluniji pristup u osudi Hrvatske i odlunije pretnje
sankcijama. Oekujemo da to u narednom periodu i pokae, tim pre to Rusija zauzima
uravnoteeniji pristup reavanju problema bive Jugoslavije. Predstavnici Srpskog naroda u
razgovorima sa kopredsednicima enevske konvencije kompetentno i argumentovano brane
srpski interes. Povodom agresije Hrvatske na RSK, kao to je poznato, vlada RSK odbila je
s pravom bilo kakve pregovore sa Hrvatskom dok se ne ispune zahtevi iz Rezolucije 802 SB,
tj. dok se ne povuku ustake snage sa teritorije RSK.
Ustaki agresor pretrpeo je vojni krah, iako je vojska RSK bila prinuena da na brzinu
rjeava probleme sa UNPROFOR-om, koji nije izvrio svoju ulogu, i da ujedno konsoliduje
odbranu.
Odnose sa UNPROFOR-om i dalje moramo razvijati na bazi uloga koje proizlaze iz Vensovog
plana. ak i u sluaju da je pristranost dokazana mora se delovati politiki i promiljeno,
smireno i sa raunicom unaprijed, a ne na svoju tetu. Stvaranje netrpeljivosti izmeu vojske
i naroda RSK i UNPROFOR-a tetit e samo nama. Samo njihovo razmetanje svedoi o
shvatanju narodne zajednice da je Hrvatska drava genocidno raspoloena prema srpskom
narodu. Taj stav treba ouvati i najnoviju agresiju propagandno koristiti u tom smislu.

188

2. Dana 09. i 10.02.1993. godine u Kninu se odrava zajedniki sastanak predsednika vlada
RSK i RS, Zdravka Zeevia i Vladimira Lukia, i njihovih resornih predstavnika. Sastanak
je organizovan u cilju oformljenja zajednikog nastupa i proirenja ekonomske i vojne
povezanosti dve srpske drave.
3. Vojska RSK je srpska vojska. Ona ima zadatak da brani teritorijalnu celokupnost
Republike. U njoj mogu kao dobrovoljci uestvovati i svi Srbi van Republike, ali to moraju
uiniti na vojniki i patriotski nain, odnosno, moraju se podiniti pravilima vojske RSK.
Politika opredelenja iskazuju se na izborima za institucije RSK, a u uniformi vojske brani
se domovina i ne vodi politika. Ako se to ipak, protivno razumu, ini komande moraju
upotrebiti sva sredstva da spree unoenje razdora meu borce i eliminiu svaku ideoloku
i politiku borbu u momentu kada je ugroena sama teritorija Republike. U tom smislu
organi i Glavni tab Srpske vojske uinit e kod vlasti RSK odgovarajue korake da se iz
njihovog smera utie na ponaanje politikih inilaca u Republici.
4. U toku jueranjeg i dananjeg dana stanje na frontu nije bitnije izmenjeno. Neprijatelj
je nastavio aktivnim dejstvima na linijama dodira 7. K. Artiljerijskom i tenkovskom vatrom
tukao je Obrovac sa irom okolinom i p/k naih snaga iz reona Jasenica, Maslenica, Draevac
i dr. Na pravcu Novigrad-Pridraga i Islam Grki-Smilji ispoljavao je vatrena dejstva iz
Novigrada, Kaia, Badaria i pored odreenih pregrupisavanja i pruanje jakog otpora bio
je prisiljen na povlaenje u pravcu Novigrada i Paljuva. U 16,20 dejstvovao je artiljerijskom
vatrom po Benkovcu i selima Korlatu, Smiliu i Biljanima (09.02.).
Prema pouzdanim podacima u toku dana 09.02. borci RSK su kod sela Kai desetkovali
jednu ustaku etu iz 3. osjeke brigade. Od 26 ustakih bojovnika ubijeno je 9, a ranjeno
6, nakon ega je jedinicu zahvatila panika, a njihov zapovjednik Filipovi prema nekim
podatcima je streljan.
Liki Korpus intenzivno vri utvrivanje u svom rejonu odbrane, a u reonu Plaki (tt. 597)
otkriveno je kretanje ustake i IG, koja se tu nalazi vie dana.
Na liniji dodira ostalih korpusa bilo je uobiajenih provokativnih dejstava. Nae jedinice
izvravale su zadatke na poboljavanju odbrane, utvrivanju i zapreavanju prednjeg kraja,
kao i na izvoenju obuke.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
mr Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.347
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

347

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

189

129
1993., veljaa 10.
Knin
Slubena biljeka naelnika Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa SVK o
pojaanju hrvatskih snaga u skradinskom zaleu, nezadovoljstvu dobrovoljaca u 2.
pbr te policijskoj obradi vie osoba zbog provala, pljake oko Benkovca i ubojstva
Hrvata u drnikom kraju
KOMANDA 7. KORPUSA
Obav. bezbed. organ
Str. pov. broj: 21-34
10. februara 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
STROGO POV.
br. ev. _______
SLUBENA BELEKA

1. Dana 08. i 09. 1993. godine uoeno je da neprijatelj dovlai svee snage na Skradinskom
pravcu. Utvrdjeno je da u Skradinskom Polju (Pavasovii) ima 5 tenkova i tri (3) u s.
Dragiii, pored ve postojeih tenkova (1 Biine, 1 Dubravice, 1 Peia glavica i 2 Dobre
vode). U mjestu Skradin zgrada O nalazi se oko jedan bataljon ljudstva.
2. Raspolaemo proverenom informacijom da trojica vojnika iz sastava Kenijskog bataljona
po naredjenju majora Menzea (Bribirske Mostine) imaju zadatak da lociraju mesto sedita
ORKANA. Ova trojica vojnika kreu se terenskim vozilom marke Landrover (UN) iz
sastava Kenijskih snaga. Cenimo da se bave obavetajnim radom u korist neprijatelja.
3. U razgovoru sa vie lica-dobrovoljaca iz sastava 2. pbr koji se nalaze u reonu s. Velika
Glava, Sonkovi i Graac izraavaju negodovanje u vezi izdatog zadatka za otpoinjanje
aktivnih dejstava za dan 01. 02. 1993. godine, govorei da su rtvovani aljui ih na
nepoznat teren. Posebno su nezadovoljstvo izrazili prema celokupnoj komandi 2. pbr. Isto
tako raspolaemo saznanjima da su navedeni dobrovoljci uveer uoi planiranog napada
razvueni po tamonjim v/o po kuama i da su se opili i sada im je cilj da krivicu prebace
na druge.
4. Raspolaemo saznanjima da na prvoj liniji odbrane u reonu s. Gardijani, s. Velika Glava
zakljuno sa Kuzmanovi brdom, ima svega 20-ak boraca, gdje je k-dir jedinice ppor. Tima
(dobrovoljac). Nastavljeno je sa bivom praksom da se borci smenjuju na poloaju sistemom
3 dana kui, a tri dana na poloaju.
5. Dana 07.02.1993. godine oko 15,30 asova u Kistanjama kod FN Jadran vojna policija
zaustavila je putniko m/v marke Aleko reg. oznake M, kojim je upravljao Bala Duan,
milicionar SUP-a Knin. Pretresom vozila pronadjeno je 400 kutija cigareta CLUB koje su
oduzete. Slubenim aktom upoznat je SUP Knin.
6. U zoni odgovornosti 92. mtbr vrimo obradu nad 11 lica dobrovoljaca radi izvrenih
provalnih kradja i pljaki imovine. Na istom podruju radi pijanevanja i nediscipline
protjerano je 9 pripadnika dobrovoljakih jedinica.
190

7. U zoni odgovornosti 75. mtbr radi pljake imovine Hrvata i Srba uhapeno je 6 lica v/o
protiv kojih su preduzete disciplinske i krivine prijave. Zajedno sa SUP-om Knin vodi se
obrada prema trojici lica za ubistvo i pretnji ubistvom.
NAELNIK
major:
Marko Zeli, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

130
1993., veljaa 10.
[Benkovac]
Zapovijed Komande OG -1 podreenim postrojbama za prodor prema Novigradu
KOMANDA OG-1
Str. pov. broj: 5-1
Dana, 10. 02. 1993. godine
NAREENJE za
dalja dejstva
U cilju realizacije datog zadatka:
NAREUJEM
1.- TG-4: vrsto drati liniju Sr. Gajina t 76 s. Grgurii Jezerine Rami. Organizovati
sadejstvo, obezbeenje i pripremiti snage za aktivna dejstva.
KM u s. Pedii u radu od 02.00 asova dana 11.02.1993. godine. Svo ljudstvo, tenkove i
OT348 (sem tv BM i BG-3) prikupiti u iri rajon s. D. Baturi, gdje otpoeti sa formiranjem
okb349 to e biti regulisano posebnim nareenjem.
2.- 92. mtbr: zauzeti s. Bodarii i vrsto ga drati. Pripremiti snage za napadna dejstva u
duhu ve dobijenog zadatka.
Otpoeti sa neposrednom pripremom okb kojeg ojaati za samostalna dejstva.
3.- GONG350-1: u gotovosti za prelazak u sastav TG-4 i posedanje VP351 u irem rejonu
Novigrada.

348

Oklopni transporter.
Oklopni bataljun.
350
Grupa orua za neposredno gaanje.
351
Vatreni poloaj.
349

191

4.- 7. mpoap352 obrazovati GONG-7. VP u rejonou Glavica (tt. 168), Jankua, Torine.
Zadatak: neposrednim dejstvom unititi VP u rejonu z. Buterini i spreiti prodor ustakih
snaga na pravcima: Buterini Smili Podgradina Smili.
U svemu se pridravati ranije primljenih nareenja i zadataka.
Dostavljeno svim jedinicama u vidu odluke za naredna dejstva.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
M.P.353
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

131
1993., veljaa 11.
Knin
Dnevno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa 7. korpusa SVK o ubojstvu
devetorice Hrvata u selu Medvia te problemima u 92. mtbr jer pojedine postrojbe
naputaju poloaje
KOMANDA 7. KORPUSA
Obav. bezbed. organ
Str. pov. br: 21-41
11. februara 1993. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
STROGO POV.
br. ev._________

Dnevni izvetaj,
d o s t a v lj a.
1. Podneta je krivina prijava protiv ZELI STANKA iz 4. lbr zbog nasilnikog ponaanja
i nanete povrede dr. Mijac na radnom mestu u ambulanti egar i protiv v/o MILANKO
ELJKA zbog ranjavanja sa vatrenim orujem Oluji Predraga.
2. Od strane nepoznatih izvrioca izvren je masakr nad 9 civila, Hrvatske narodnosti, starije
osobe u s. Medvidja. Uvidjaj je izvren, a masakr su napravila etvorica maskiranih lica, radi
se na identikaciji poinilaca ovog masakra.
3. Od strane vojne policije izvren je obilazak izbeglikih kampova u Kistanjama, Kolacu,
Bjelini i Bioviinu Selu sa ciljem pronalaenja i privodjenja lica koja podleu v/o, ali u istima
nije pronadjeno nijedno takvo lice. Ovom prilikom vojna policija je legitimisala nekoliko
lica u uniformi u Kistanjama i Macurama i utvrdila da se u 2. pbr daje dozvola za odsustvo
od tri dana, to nije sluaj u drugim jedinicama.
352
353

Mjeoviti protuoklopni artiljerijski puk.


Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.

192

4. Jedna eta iz sastava 2. pbr. koja se nalazila u sastavu 92. mtbr., od poetka agresije, po
svim dosadanjim saznanjima samovoljno je napustila poloaj i vratila se u sastav 2. pbr.
Tenkovi iz sastava ove ete ostali su na poloaju a posade su se vratile. Preduzimaju se mere
na sagledavanju uzroka ovakovom ponaanju i pronalsku nosilaca.
5. Operativnim merama dolo se do podatka da Erceg Djoko iz Zemunika Gornjeg,
poseduje radio stanicu, sa kojom verovatno odrava vezu sa ustaama. Sluaj smo ustupili
SDB, jer imaju povoljnije uslove za operativno sagledavanje.
6. U toku dana Vojna policija na zahtev drugih jedinica privela je 4 lica.
7. Jo uvjek vojna policija nije obuena u maskirna odjela niti je dobivena oprema za
funkcionisanje iste.
NAELNIK
major:
Marko Zeli, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

132
1993., veljaa 11.
Knin
Prijedlog Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da uputi protest UNPROFOR-u
zbog pokreta i akcija hrvatskih snaga u zoni odgovornosti korpusa
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-639
11. 02. 1993. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
KURIROM

Predlog za protest
UNPROFOR-u
d o s t a v lj a .
G SV RSK
pomoniku za moral
Tokom dana 9. i 10. februara 1993. god. ustake snage ispoljile su sledea dejstva:
1. U zoni odgovornosti TG-2 Obrovac
vrio provokativnu vatru iz pjeadijskog naoruanja
iz pravca Zelenkovac, Boii, Jasenika Glava dejstvovao je artiljerijom
u predelu Alana vrio smjenu ljudstva i dovodio nove snage pod punom ratnom
opremom.
2. U zoni odgovornotsi OG-1 Benkovac
193

vri dovoenje novih snaga na svim pravcima, a posebno gomila borbenu tehniku i
ljudstvo na pravcu Islam-Kai, oko 18,00 as. u Biogradu n/m ulovio veliki brod (verovatno
topovnjaa).
3. U zoni odgovornosti 2. pbr evrske-Skradin
Vri koncentraciju velikih snaga u irem reonu Stankovci-Pirovac-Biograd n/m, zatim
Skradin-Zaton-Vodice. Tokom jueranjeg dana iz reona Stankovaca minobacaima i
tenkovima je gaan Vuki i Kolarina.
4. U zoni odgovornosti 75. mtbr Drniko podruje
ispoljeno je dejstvo iz pjeadijskog naoruanja iz pravca G. Strunje i Karbaua po naim
poloajima u rejonu Krike-Gradina, Lunia Glavica, na ovom pravcu vri dovoenje novih
snaga.
5. U zoni odgovornosti 1. lbr Vrlika
uestalo je dejstvo MB po irem reonu Otiia, posebno oko doma i kole, a isto tako i po
mjestima Laktac i Tavanica.
DA/MM
za KOMANDANT-a
pukovnik
Milan ilas
[, v.r.]354
M.P.355
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

133
1993., veljaa 11.
[Benkovac]
Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o borbama oko Kaia,
Novigrada, razmjeni topnike vatre na linijama dodira te stanju oklopnih sredstava
KOMANDA 1. OG
Str. pov. broj: 11-1
11. 02. 1993. godine
GLAVNOM TABU SV RSK
KOMANDI 7. KORPUSA
Dnevni borbeni izvetaj

354
355

Potpis neitak.
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.

194

1. Podaci o neprijatelju
U toku noi i dana uoeno je pregrupisavanje ustakih snaga i grupisanje kod Suhovara iz
tog pravca (K. 142 Meine) su pokuale napad.
Peadijski napad ustae su pokuale i prema s. Gregorii.
Peadijska borba je voena i na pravcu: Paljuv Novigrad i Kai Laki Pozderi.
Po naim snagama su dejstvovali artiljerijskom vatrom iz pravca Novigrada, Jasenica,
Maslenice i Posedarja.
Sa svitanjem je otpoeo jaku MB i artiljerijsku vatru po reonima: Gregorii, Narandii,
Baturi, s. Ramii, Pedi i s. Barabe.
2. Podaci o naim snagama
Nae snage su pruile snaan otpor ustaama u reonu s. Kai, s. Drae i u reonu s. Paljuv i
prema Novigradu i na pojedinim pravcima liniju pomerili napred.
U pravcu Cvitii Bodarii pionirski vod vri ienje terena od mina.
Deo naih snaga je uao prema Novigradu iz pravca Gajine i ubio 4 ustaa na kuli koja im
slubi kao osmatranica. Linija rasporeda naih snaga je kao u prolom izvetaju.
Od prolog izvetaja imamo 13 mrtvih i 15 ranjenih.
Izvren je deo utvrivanja na Glavici (K. 163), Nogaljevoj Drazi i Raovljevoj glavi, na
emu se i dalje radi.
Izvreno je miniranje terena od s. Drae prema Suhovarama.
Stanje oklopnih sredstava je sledee:
T-84 . . . . . . . . . 17 kom
T-55 . . . . . . . . . 25 kom
T-34 . . . . . . . . . 20 kom
BOV-80 . . . . . . 10 kom
OT-60. . . . . . . . . 7 kom
3. Moralno stanje je dobro, preduzimaju se mere u cilju njegovog poboljanja.
4. Bezbednosno stanje je dobro.
5. Pozadinsko obezbeenje funkcionie, ali mnoga sredstva koja su traena od viih komandi
se ne dobijaju, to utie na b/g OG.
6. Napominjemo da je Komanda OG mala, da je sastava 3 stareine i da nema uslova da u
toku izvoenja b/d stalno prima novinare i TV ekipe, pa molimo da pomonik za moral iz
7. K regulie ta pitanja vezana za zonu izvoenja b/d.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
M.P.356
357

M.P.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 46.
356
357

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1961, primljen 11. 2. 1993. u 17,25; predan u 17,45.

195

134
1993., veljaa 12.
Benkovac
Dnevno izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o protunapadu hrvatskih
snaga od Novigrada prema selu Gregorii te velikim gubicima 92. mtbr
KOMANDA 1. OG
Str. pov. broj: 23-1
12. 02. 1993. godine
GLAVNOM TABU SV RSK
KOMANDI 7. KORPUSA
Dnevni borbeni izvetaj
1. Podaci o neprijatelju
U veernjim asovima 11/12.02.1993. godine ustake snage su pokuale prodor na vie
pravaca iz reona Novigrada. Napad su poele artiljerijskim dejstvom i uvoenjem novih
peadijskih snaga uz podrku tenkova. Jai protivnapad je izveden pravcem Novigrad
Brig Gregorii, gdje je dolo do poputanja linije nae odbrane, zbog naputanja poloaja
bataljona milicije i dobrovoljaca. U tom ustakom napadu imamo 7 mrtvih i 21 ranjenih
boraca. Na tom delu fronta oko 20.00 asova linija je ponovo stabilizovana.
Oko 11.00 asova ustake snage su pokuale novi napad iz pravca Novigrada, nai borci su
pruili estok otpor i tom prilikom je uniten 1 ustaki tenk. Pored uoenog pregrupisavanja
i pomeranja ustaa u pojedinim reonima primeeno je i njegovo ukopavanje ispred s.
Suhovara (K. 112).
Minobacaka vatra iz pravca s. Kai otvorena je po s. Pozderi.
2. Podaci o naim snagama
Nae snage su pruale snaan otpor na svim pravcima dejstva ustaa. Pogibijom boraca iz
sastava brigade milicije i dobrovoljaca dolo je do kolebljivosti, pometnje i samovoljnog
beanja tih boraca sa linije fronta. Novim rasporedom snaga iz sastava b. Vukova linija
fronta je stabilizovana i zadrana linija fronta.
Ujutro je stigla nova jedinica sa Banije (450 boraca), za zamenu. Ista prihvaena, organizovan
smetaj i dati joj zadaci.
3. Moralno stanje je dobro, zavisno od jedinice do jedinice. Uglavnom svi problemi koji su
do sada bili javljali su se kod brigade milicije i dobrovoljakih jedinica.
4. Bezbedonosno stanje je dobro.
5. Vreno je utvrivanje poloaja u reonu Zemunik Gornji za smetaj ljudstva i artiljerijsko
orue, utvrivanje poloaja u reonu Pridraga, utvrivanje poloaja za lard PVO u reonu
Benkovako Selo.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
196

M.P.358
359

M.P.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

135
1993., veljaa 12.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama za pojaanu
materijalno-financijsku kontrolu troenja materijalno-tehnikih sredstava jer
Generaltab Vojske Jugoslavije upozorava na neracionalno troenje vojnih sredstava
koja je ostavio nakon povlaenja iz Hrvatske i na sve izraenije probleme u
financiranju Vojske Jugoslavije
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-740
12. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
IFROVANO

Problemi materijalne
podrke, upozorenje,
dostavlja.
KOMANDI: OG-1, 75. mtbr, 92. mtbr, 1. lbr, 2. pbr, 4. lbr, 7. map,
TG-2, BG-3, BG-4, NC (Bruka preko OG-1)
Veza: nareenje GSV pov. 142-1 od 12. 02. 1993. godine
Od strane NG VJ360 (akt PU361, str. pov. br. 127-1 od 03.02.1993. god.) smo obaveteni
da se intenziviranjem b/d u naoj Republici, izazvani agresijom Hrvatske, u sve otrijoj
formi postavlja problem materijalne podrke vojsci RSK i RS od strane VSRJ.
Brojni su zahtevi za materijalnom i humanitarnom podrkom u svim vrstama sredstava i
rezervi. I pored upozorenja da se zahtevi centralizovano dostavljaju od G SV RSK stalna je
pojava dolaska pojedinaca u G VJ, komande ARV i PVO, RM i K sa zahtevima da hitno
udovolji problemima.

358

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1972, primljen 12. 2. 1993. u 17,15; predan u 17,30.
360
Naelnik Generaltaba Vojske Jugoslavije.
361
Personalna uprava.
359

197

Pri naputanju bive JNA prostora RSK i RS, ostavljene su znaajne koliine svih vrsta
rezervi za ivot i voenje o/b za dui period. Meutim dobijene informacije ukazuju da ima
neracionalnog i nenamenskog troenja rezervi i zloupotreba od strane pojedinaca.
Problemi nansiranja vojske SRJ je sve izraeniji, tako da raspoloiva nanciska sredstva
ne mogu zadovoljiti ni potrebe VJ, zbog ega je preko saveznih organa pokrenuto pitanje
iznalaenja sigurnijih izvora nansiranja naih potreba.
Od strane NG Vojske Jugoslavije, uz uvaavanje naih potreba se trai vee razumevanje
problema sa kojima se Vojska SRJ susree. U cilju prevazilaenja navedenih problema i
uspostavljanja funkcionalnijeg sistema PoOb-a362 preduzmite sledee mere:
1.- Sve zahteve za materijalnu i humanitarnu podrku dostavite centralizovano komandi 7.
Korpusa. Zahtevi moraju biti verikovani od strane komandanta vae jedinice. Uz zahtev
mora biti dostavljen raspored i mesto dotura traenih rezervi.
2.- Radi sigurnog dopremanja rezervi, organizujte i prihvatne punktove, gde e se od strane
va k-de preuzimati traena MS.
3.- Upozorite sve vae organe koji se bave pitanjem materijalne podrke da je organima
u G VJ, A363, RM364, RV365, PVO366 i K367 zabranjuju prijem pojedincima i primanje i
razmatranje pojedinanih zahteva koji nisu verikovani od G SV RSK.
4.- Preduzmite sve mere, iz vae nadlenosti, da se maksimalno iskoriste sopstveni izvori
PoOb-a radi zadovoljavanja dela vaih potreba.
5.- Radi spreavanja neracionalnog i nenamenskog troenja rezervi od strane pojedinaca,
pojaajte mere materijalno nancijske i unutranje kontrole.
Protiv lica za koja se ustanovi da se bave zloupotrebom i pljakom kao i drugim delima
koja naruavaju sistem odbrane RSK preduzmite mere krivinog gonjenja preko organa
tuilatva i sudstva.
O preduzetim merama za koritenje sopstvenih izvora, organizaciji prihvatnih punktova,
merama materijalno-nancijske i unutranje kontrole i krivine odgovornosti, dostavite
izvetaj do 20. 02. 1993. god.
SS/MM
za KOMANDANT-a
pukovnik
Milan ilas
Dmitar Arula, [v.r.]
M.P.368
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 8.
362

Pozadinsko obezbjeenje.
Armija.
364
Ratna mornarica
365
Ratno vazduhoplovstvo.
366
Protuvazduna obrana.
367
Korpus.
368
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6408, primljen 12. 2. 1993. u 16,50; predan u 21,25.
363

198

136
1993., veljaa 12.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o osnivanju jurinog bataljuna od
jedne ete 2. pbr i etnika Jove Ostojia
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-755
12. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Izvetaj o formiranju
jurinog bataljona,
dostavlja.
GLAVNI TAB SV RSK
Na osnovu vaeg akta Str. pov. br. 112-1 od 12.02.1993. godine, izvetavam vas da smo
izvrili formiranje jednog jurinog bataljona ije snage ine jedna eta iz 2. pbr i dobrovoljci
(etnici) majora Ostoji Jove.
Jurini bataljon razmjeten je u irem rejonu Bratikovci i od sutra je u gotovosti za
angaovanje po potrebi.
Napominjem da je bataljon iskljuivo peadijskog sastava.
NA/KN
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.369
Dostaviti:
G SV RSK
arhiva.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

369

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

199

137
1993., veljaa 12.
[Drni]
Iz dnevnika Sreka Zelenbabe o sastanku Komande 75. mtbr na kojem je istaknuta
podrka predsjednika Republike Srbije Miloevia Milanu Martiu i ministru
obrane Stojanu panoviu, vanjskopolitika podrka Rusije te ponuda Republike
Srpske za ujedinjenje s RSK
[]
12.02.93, 18,00
Sastanak K-de i k-danta
Informisanje Milan Marti, min UP.370
Kai dio Novigrada linija ve dva dana se ne mjenja.
Na Velebitu smo prema Bobiji.
Problem je neadekvatno funkcionisanje sudova.
Brojano snaga ima dosta, ali malo boraca. To je moda prouzrokovano i nekim politikim
gibanjima, pa sam se i ja zalagao za ratne sudove. Meutim pojavila se kampanja protiv
ocira.
Dio ljudi u vladi zastupa suprotnu tezu. Moda su i to problemi zbog ega smo ostali bez
ocira, posebno Obrovac.
Na panovia371 se svalilo sve da bi se naao pedro, a vlada kao da je kompaktna i da
radi.
Miloevi372 politiku podrku ima ti Martiu i panovi.
Na sreu komanda nije u rukama takve vlade , ve u Mile Novakovia. Nesmemo dozvoliti
neslogu u jedinicama. Demagozi ne mogu odluivati o sudbini ovog naroda.
Mi emo dobiti denitivno i javno podrku Rusije.
Meunarodno priznanje neemo ako ne odradimo vojniki, a vojniki emo odraditi ako
povratimo okupirane teritorije (Maslenica, Zemunik). Miloevi daje maksimalnu podrku
ovome.
R373Srpska prvi put nam decidirano nudi ujedinjenje (da se sastane zajednika skuptina i
odri referendum). Time bi se eliminisale i ove politike tenzije.
Nesrea je to se sada ne moe sastati skuptina.
[]
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR,8., kut. 30.
370

Unutarnjih poslova.
Stojan, ministar obrane u Vladi RSK.
372
Slobodan, predsjednik Republike Srbije.
373
Republika.
371

200

138
1993., veljaa 13.
[Benkovac]
Izvjee Komande OG-1 Glavnom tabu SVK o napadu hrvatskih snaga na pravcu
Novigrad Pridraga, topnikom napadu na irem podruju mjesta Liane Tinjske te
djelovanju vlastitih snaga i problemima s naputanjem poloaja pojedinih postrojbi
KOMANDA OG-1
Str. pov. broj: 32-1
13. 02. 1993. godine
GLAVNOM TABU SV RSK
KOMANDI 7. KORPUSA
Dnevni borbeni izvetaj
1. Podaci o neprijatelju
Uoeno je pomeranje ustakih snaga iz pravca Biograda prema Polai i prema Pakotanama.
U vremenu od 17. 20.00 asova ustae su izvrile napad pravcem Novigrad Pridraga,
voena je peadijska borba ali linija fronta nije pomerena. Uoeno je vee grupisanje snaga
u rejonu Polinik Rupalj i Suhovare Batica i pokuano ubacivanje diverzantske grupe
pravcem Paljuv Pridraga.
Oko 13.00 asova ustae su izvrile artiljerijski i tenkovski napad iz pravca Ratane Sikovo
po naim snagama razmetenim u rejonu Liane Tinjske, imamo jednog poginulog i jednog
ranjenog.
2. Podaci o naim snagama
Na pravcima dejstva ustakih snaga pruen je odgovarajui otpor. Ljudstvo b.374 milicije
je samovoljno napustilo borbene poloaje. Imali smo problema i sa b. Korduna, koji je
zamenjen, jer nije hteo da ostavi opremu novoj jedinici. Bez odobrenja su napustili
Benkovac, zamenik komandanta je odbio da se odazove Komandantu OG-1, probili su
barikadu i vreali policiju koja je pokuala da ih zaustavi. Nove jedinice su izvrile izvianje
moguih pravaca dejstva naih snaga, deo je poseo poloaje, a deo jedinica se nalazi na obuci
i pripremi za izvoenje b/d.
Naa artiljerija je uspeno dejstvovala po radarski otkrivenim ciljevima i po reonima iz kojih
je pokuan napad ustakih snaga, po zahtevu. Unitena je ustaka kolona vozila u predelu
Suhovara i 1 ustaki tenk u reonu Jezerine. Preduzimaju se aktivnosti za donoenje odluke
za naredna dejstva.
3. Moralno stanje je dobro.
4. Na bezbedonosnom planu se preduzima niz mera u cilju zatite Komande i jedinica.

374

Bataljun.

201

za KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga
[, v.r.]375
M.P.376
M.P.377
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

139
1993., veljaa 13.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o uspjenom napadu hrvatskih snaga
na pravcu Novigrad Gregorci, te dolasku dobrovoljaca iz Srbije koji su rasporeeni u sela
Laktac i Otii
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-790
13. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Redovni borbeni
izvetaj.
GLAVNI TAB VS RSK
Operativni centar
1. Neprijateljska borbena dejstva nastavljena su na pravcu Novigrad Grgorci, gdje je dolo
do proboja linije odbrane koju su drali dobrovoljci i bataljon milicije.
Artiljerijska dejstva neprijatelj je ispoljio po s. Otii, Velikoj Glavi, s. Trbounje i Mrena
Glava.
Pokreti neprijatelja vreni su u rejonu Pakova Sela, gde je po njima dejstvovao 7. map378.
Na ostalim delovima vojita vri neprekidno izvianje i pokuaje ubacivanja DTG.
2. Prilikom napada ustaa na pravcu Novigrad Grgorci dolo je do pometnje i naputanja
poloaja od strane bataljona milicije i dobrovoljaca. Imali smo 7 poginulih i 21 ranjenih.

375

Potpis neitak.
Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.
377
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1987, primljen 13. 2. 1993. u 17,10; predan u 17,25.
378
Mjeoviti artiljerijski puk.
376

202

Uvoenjem u borbu boraca Vukova sa Vujaka prodor ustaa je zaustavljen, a front


stabilizovan.
U jedinicu 1. lbr stigli su dobrovoljci iz Srbije koji su odmah rasporeeni na poloaje u
reonu s. Laktac i s. Otii.
U svim jedinicama nastavljeni su radovi na pravljenju zaklona i sklonita za ljudstvo i
MTS.
Obuka sa delom jedinica provodi se organizovano i planski.
Organi bezbednosti podneli su krivinu prijavu protiv Medar Sinie iz Benkovakog Sela
Benkovac, zbog postojanja osnovane sumnje da je poinio krivino delo ubistvo iz nehata,
kanjivo po l. KZ RSK.
3. Odluka: Nastaviti sa aktivnostima na postavljanju minskih prepreka, izgradnjom sklonita
i zaklona za ljudstvo i MTS. Sprovoditi obuku sa delom jedinica planski i organizovano. Sa
ostalim delom jedinica formirati udarne jedinice i grupe i nastaviti borbena dejstva na ve
zadatim pravcima.
za KOMANDANT-a
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi379, [v.r.]
M.P.380
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

140
1993., veljaa 13.
[Benkovac]
Odluka Komande OG-1 za napad na komunikaciju Zadar Pakotane te
zauzimanje Maslenice
KOMANDA OG-1
Str. pov. broj: 33-1
Dana 13. 02. 1993. godine

M.P.381

ODLUKA za
dalja dejstva.
KOMANDANTU _______________
379

Stanko.
Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.
381
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1992, primljen 13. 2. 1993. u 23,00; predan u 23,30.
380

203

1.- ODLUIO SAM: Izvesti napadnu operaciju sa ciljem: pravci komunikacije Zadar
Pakotane, a potom otsei Zadar i zauzeti iri reon Maslenice ime denitivno razbiti
ustake snage.
U I etapi u trajanju 2-3 dana presei komunikacije Zadar Pakotane sa snagama I
eelona, sa teitima na pravcima: od Zemunika Gornjeg i kabrnje ka Bibinju i Sukoanu
i od Benkovca ka Biogradu i Pakotanu. Osloboditi Bibinje, Sukoan, Filip Jakov, Biograd i
Pakotane, gde se obezbediti ka Zadru i organizovati sadejstvo sa 2. lbr.
U II etapi operacije u trajanju 1 do 2 dana odsei Zadar pravcem: Zemunik Gornji
Bokanjac (Poljica) i sa linije Nazret Smili, preko Posedarja izbiti u rajon Kapetan Stan,
Vujak, Donja Slivnica im zauzeti Maslenicu i odsei snage u rejonu Jasenice i Rovanjska.
Prvi eelon sastava 92. mtbr sa banijskim bataljonom, 2. okb382 (sa ojaanjima), 1. i 2.
jurinim odredom.
Drugi eelon sastava TG-4, dp383 i novopristigle jedinice.
Podrka I i III KAG384-7 i RG385-1.
Gotovost u 20.00 asova.
KM u rejonu Kula Atlagia.
Dejstvo podrava lba386 sa 80 borbenih poletanja dnevno, 7. POac387 i 7. tr[h]e388.
2.

ANGAOVANJE SNAGA:
TG-4 u duhu daljeg zadatka, a po izvrenju za dejstvo preko Posedarja
92. mtbr sa 1. okb, 1. i 2. jurinim odredom i banijskim bataljonom za presecanje
komunikacije Zadar Novigrad.
dp i novopristigle jedinice za odsecanje Zadra i ojaanje TG-4.
Do izvrenja I etape operacije dp po pogrebi angaovati na pravcima 92. mtbr prema
razvoju situacije, a novopristigle za izvrenje II etape.

3.- PODRKA
I KAG-7 za podrku snaga u dejstvu preko Posedarja
III KAG-7 za podrku snaga ka Zadru i Biogradu.
RG-1 dejstvom po jaim ustakim snagama.
4.- POSEBNE MERE:
(1) Obezbediti 2 b/k389 kod vojnika i uz orue za sve vrste orua i oruja.
(2) Za sve ete (vodove) obezbediti potrebne koliine PP390 i PT391 mine.
(3) Borce, odelenja i vodove (koji su u napadu) obezbediti sa zoljama (za svakog borca
1-2), osama, MB-60 mm (etama 82 mm), rune bacae po dve rune bombe i dr.
382

Oklopni bataljun.
Nejasna kratica
384
Korpusna artiljerijska grupa.
385
Raketna grupa.
386
Lovako bombarderska avijacija.
387
Vjerojatno se radi o 7. protuoklopnoj helikopterskoj eskadrili (7. POhe).
388
Transportno-helikopterska eskadrila.
389
Borbena kompleta.
390
Protupjeadijske.
391
Protutenkovske.
383

204

(4) Organizovati izvianje sa pozadinskim izviaima i vodiima (za novopristigle jedinice


i jedinice koje nisu sa ovog prostora).
(5) U svakoj eti imati odelenje pionira za otklanjanje minskih polja.
(6) Organizovati sopstvenu podrku na nivou ete ONG392 (ose, RB, BpT, POLK i dr.) i
MB-60 mm ( po mogunosti i 82 m).
(7) U svim etama imati jedinicu za napad (koja se kree iza izviaa i pionira), jedinicu za
dranje zauzetih poloaja i rezervu za obezbeenje.
Za izviae, pionire i jedinicu za napad odabrati najbolje borce.
U napadu imati uzak front, obilaziti otporne take ustaa i naseljena mesta i ne dozvoliti
(po bilo koju cenu) zaustavljanje.
Kretati se to ire.
Osamostaliti jedinicu po svim pitanjima, svakom borcu obezbediti 2 obroka suhe hrane,
ebe i prvi zavoj. Za sve borce obezbediti OLIGOVIT (jedna tableta dnevno na pojedinca),
prvi zavoj i rukavice, vunene arape, potkape (al), po tri agora na odelenje i sve to je
potrebno za ivot za pet dana operacije.
Blokirati sve prilaze jedinici sa pouzdanim straarima i u rejon mogu ui samo oni koji
raspoznaju znake za raspoznavanje, a iz rejona samo po odobrenju Komandanta bataljona.
Komandant brigade je duan odrediti taan rejon odgovornosti za svaku jedinicu.
Izdati preciznu i sveobuhvatnu zapovest za pripremu i izvrenje zadatka.
Izvriti moralne i psiholoke pripreme (i za dejstvo u okruenju).
Bolesne i nesposbne izdvojiti iz eta, a tee obolelo ljudstvo uputiti u bolnicu Benkovac.
Kukavice ne ukljuivati u tee zadatke i kontrolisati ih.
Energino razbiti bilo kakvu organizaciju koja naruava borbeni moral, u teoj situaciji
kolovoe streljati ili ih (u lakoj) vezati i pod pratnjom sprovesti u zatvor.
Za sve stareine od komandira voda navie obezbediti pouzdane pratioce u cilju njihove
zatite.
ZA SLOBODU I AST SRPSKOG NARODA!
Raeno i dostavljeno:
K-dantima: G, 7. K, 92. mtbr i TG-4
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
M.P.393
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

392
393

Orua za neposredno gaanje.


Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.

205

141
1993., veljaa 14.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pjeadijskom napadu hrvatskih
snaga kod Pridrage i topnikom na Liane Tinjske, samovoljnom naputanju
poloaja dva bataljuna milicije, te o zapovijedi 75. mtbr da osnuje jurini bataljun
od 450 ljudi i uputi ih u Bruane na obuku
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
STR. POV. BR. 30-833
14. 02. 1993. godine
REDOVNI BORBENI IZVETAJ.
GLAVNI TAB SV RSK
OPERATIVNI CENTAR
1. U protekla 24 asa neprijateljska aktivnost usmerena je na izvoenje borbenih dejstava,
izvianje naih snaga ubacivanjem DTG, kao i nastavak provokacija na svim delovima
severnodalmatinskog vojita. Oko 18.00 asova ustae izvrile peadijsko artiljerijski napad
na pravcu Novigrad-Pridraga.
Artiljerijsko tenkovski napad vren je iz pravca Ratane-Sikovo po rejonu Liane Tinjske
i tom prilikom jedan borac je poginuo i jedan ranjen.
2. Na navedenim pravcima dejstva ustake snage su zaustavljene, a pokuaji ubacivanja
DTG na vreme otkriveni i spreeni.
Jedinice bataljona milicije i bataljona sa Korduna napustile su samovoljno poloaje.
Ostali deo jedinica vri izvianje moguih pravaca dejstva naih snaga, deo je zaposeo
poloaje i vri fortikacijsko ureenje istih. Deo jedinica nastavlja sa obukom i pripremom
za izvoenje borbenih dejstava.
Komandant 7. korpusa od ranih jutarnjih asova vrio obilazak jedinica, a posebno se
zadrao u 4. lbr shodno Vaem nareenju.
Vae nareenje za formiranje vojnikog zatvora je odreeno u mestu-kasarni Trbounje.
Odreen je upravnik zatvora, zamenik i obezbeenje vojne policije.
Organi bezbednosti podnesli su potrage za 12 odbeglih boraca iz jedinica od tog broja
privedeno je i vraeno 5 lica, ostali broj krije se van adrese stanovanja. Postupak podnoenja
krivinih prijava je u toku. Do sada je ukupno podneeno 12 krivinih kod nadlenih
organa i sudova.
3. Odluka: nareeno 75. mtbr formiranje jurinog bataljona jaine od 300-400 ljudi, a
isti se upuuju na obuku u centar s. Bruke kod kapetana Dragana394. Ostali deo odluke
sadran je u jueranjem izvetaju.
394

Vasiljkovi.

206

za KOMANDANT-a
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi,395 [v.r.]
M.P.396
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

142
1993., veljaa 14.
Drni
Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o privoenju 75 dezertera od
poetka mobilizacije, te 20 vojnika od kojih je protiv osmorice pokrenuta krivina
prijava zbog ubojstava i pljake na drnikom podruju
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 27-1
14. 02. 1993. godine
Dostavlja
OBO 7. korpusa na linost
majora Zeli Marko
Od poetka mobilizacije do 14.02.1993. godine vojna policija 75. mtbr privela je 65
dezertera. Radi se o v/o koji su samostalno napustili svoje jedinice i bili odsutni od 1-3
dana.
Zbog naruavanja reda i discipline od strane vojne policije privedeno je 20 v/o (1 ocir).
Od njih je protiv 8 pokrenuta krivina prijava:
2 ubistvo u Oklaju
1 ubistvo civila u Otavicama
1 teko ranjavanje u Kanjanima
4 zbog pljake i samovoljnog naputanja jedinice
1 ocir je kanjen strogim ukorom
2 dobrovoljca su otputena iz jedinica i poslati za Sinj
u obradi je 1 v/o i vjerovatno e biti otputen i upuen na NVLK397
2 v/o e biti premjetena u druge jedinice.
U narednom periodu emo vas redovno izvjetavati o preduzetim mjerama.
395

Stanko.
Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.
397
Nia vojno-lijeniku komisiju.
396

207

Naelnik
kapetan
Mirsad Toki
M.P.398
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

143
1993., veljaa 14.
[Benkovac]
Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o izvlaenju na odmor BG-3
iz rajona Pridraga, koja je zatim samovoljno otila za Knin s kompletnim
naoruanjem
Komanda OG-1
Bezbedonosno obavjetajni organ
Str. pov. br. 3-727
14. 02. 1993. g.

STROGO POV.
br. ev. ______

G SV RSK
Bezbedonosno obavjetajni organ
Komanda 7. korpusa
Dana 14. 02. 1993. g. iz borbe na pravcu Pridraga Novigrad izvuena je BG-3 (bataljon za
intervenciju) iz Knina. Razlog izvlaenja iz b/d je odmor i sredjivanje. Mesto odmora bilo je
predvidjeno u Karinu Donjem. Borci nisu prihvatili mesto za odmor, ve su taili da idu u
Knin. Ispred komande OG-1 radi ubedjivanja potrebe da ostanu u Karinu iao je pukovnik
Bursa399. Isti nije uspeo da nagovori borce da ostanu, te je stupio u vezu sa komandantom
OG-1 puk. Tanjga400. Pukovnik Tanjga je odobrio na predlog pukovnika Bursaa, da istim
odobri odlazak u Knin dva dana, s tim da ostave borbena sredstva ta isti nisu prihvatili ve
su neorganizovano sa b/s krenuli za Knin u 17.20 sati.
Prilikom povratka pojedinci su otvarali vatru.
Ova jedinica je dola na podruje Benkovca 07. 02. 1993. g. Prema kazivanju komandanta
bataljona porunika Gluica Boo, 27 boraca je dezertiralo, 4 poginula i jedan nestao i
jedanaest ranjenih.
Ovakvim ponaanjem boraca dovedena su u pitanje budua planirana borbena dejstva.
398

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 155, primljen 14. 2. 1993. u 13,30; predan u 13,50.
Slobodan.
400
Dragan.
399

208

Sve ponudjene alternative BG-3 i OG-1 (da se vrate za dva dana i da ostave sva kolektivna
naoruanja) nisu prihvatili. U zoni b/d ostao je komandant por. Gluica401 dok su sve
rezervne starjeine otile i ako je naredjeno da ostanu u Karinu. Ovo je jedan od sluaja sa
kojima se komanda OG-1 svakodnevno suoava.
Major
Prli Damjan
M.P.402
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 47.

144
1993., veljaa 14.
Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr za napad na pravcima Polaa Kakma Biograd i
Nadin Sukoan, te zauzimanje mjesta izmeu Biograda i Zadra
KOMANDA 92. mtbr
14. 02. 1993. godine
s. Biljane Gornje

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Primerak br. 2.
ZAPOVEST ZA NAPAD

Sekcija: 1:50000 list Zadar-4, Graac-3, ibenik-1 i Biograd-2


1. Neprijatelj je nakon izvrene agresije zaustavljen na liniji: Novigrad s. Buterini s. Kai
s. Suhovare s. Zemunik Gornji, a na jugozapadnom delu na granici izmeu RSK i RH.
Na pravcu: Islam Latinski Kai odbranu organizuju snagama verovatne jaine jednog
bataljona, na pravcu Polinik-Suhovare odbranu organizuje jednim bataljonom iz sastava
112. brigade.
Odbranu aerodroma organizuje i izvodi jedan bataljon iz sastava 112. brigade.
U rejonu: Prkos Gorica Debeljak odbranu izvode snagama jaine jednog bataljona.
U reonu: Gornje Ratane Tinj Sikovo brane se snage jaine jednog bataljona.
U rejonu s. Vrana PK Vrana brane se snage jaine jedne ete, a po dubini Biograd
Pakotane takoer snage jedne ete.
2. 92. mtbr sa 1. okb, 1. i 2. jurinim odredbom i Banijskim bataljonom izvrit e napad
na pravcima: Polaa Kakma Biograd i Smili Kai Islam, sa ciljem izbijanja i
presecanja puteva: BiogradZadar i Novigrad-Zadar.
401
402

Boo.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1999, primljen 14. 2. 1993. u 20,50; predan u 21,30.

209

Zadatak: U sadejstvu sa 2. lbr i TG-4 izbiti na napred navedene komunikacije radi odsecanja
Zadra i denitivnog razbijanja ustakih snaga.
Podrka: II i III KAG-7 i RG-1.
Dejstva podrava LBA sa 80 borbenih poletanja dnevno, 7. JePOe403 i 7. tre.404
Gotovost za napad u 20.00 asova.
3. TG-4 izvrava dobiveni zadatak, ovladavanje Novigradom, a po izvrenju istog, produava
b/d na pravcu ka Posedarju, sadejstvujui 1/92. mtbr.
Levo napada 2. lbr sa zadatkom: izbiti na komunikaciju: Pirovac-Vodice, i ovladati zaleem
Skradina.
KM u s. evrske.
4. Odluio sam: uz avio i art. podrku izvriti napad glavnim snagama na pravcu: s. Polaa
Kakma Biograd, i pomonim snagama na pravcu: Nadin-Galovac-Sukoan sa ciljem: u
bliem zadatku ovladati linijom Debeljak-Vrevo tt 213, selo Sikovo, Jankolovica, Koevac
a u sledeem zadatku izbiti na komunikaciju Zadar-Biograd i ovladati reonima Bibinje,
Sukoan, Filip Jakov i Pakotane.
Snagama TG-3 u bliem zadatku ovladati rejonom s. Kai, a u sledeem zadatku u sadejstvu
sa TG-4 izbiti na komunikaciju Posedarje-Polinik.
Borbeni raspored u ealonu sa rezervom.
Komandno mesto u rejonu s. Biljane Gornje.
5. Zadaci jedinicama:
5.1. TG-3 sastava: 1. mtb sa t/92.okb i delom snaga bzi405 i ________ iz 7. mpoap u
sadejstvu sa TG-4 i 2. mtb napada na pravcu: s. Mandii-s. Kai, s. Islam sa zadatkom
razbiti snage neprijatelja u rejonu Kaia i u bliem zadatku ovladati sa s. Kai, a zatim
u sadejstvu sa TG-4 produiti napad na pravcu: Islam Grki-Islam Latinski i izbiti na put
Polinik-Posedarje.
Delom snaga obezbediti se sa pravca s. Suhovare.
Borbeni raspored u ealonu sa rezervom.
Podrava BrAG-92 i II-KAG-7.
KM u rejonu s. Smili.
5.2. 2. mtb sa okb (-t) i _________ 7. mpoap organizuje odbranu u dosadanjem rejonu
i obezbeuje lekove TG-3 i 3. mtb, delom snaga izvodi aktivna dejstva na pravcu: Gole-D.
Zemunik.
U daljem biti u gotovosti za izvoenje napada u pravcu Gornji Zemunik, Donji Zemunik,
Babi Dub.
Borbeni raspored ealon sa rezervom.
Podrava BrAG-92 i II-KAG-7.
KM u rejonu s. Zemunik Gornji.

403

Jedinica protuoklopne eskadrile.


Transportne eskadrile.
405
Nejasna kratica.
404

210

5.3. 3. mtb sa hab 105 mm sa sredstvima ojaanja iz 7. mpoap i 92. mpoad napada na
pravcu s. Nadin-Gorica sa zadatkom: u bliem zadatku izbiti na liniju: s. Joane-Viternici a
u sledeem zadatku izbiti na liniju Debeljak-Vrevo na kojoj organizovati odbranu i vatrom
kontrolisati put Krnina-Sukoan.
Borbeni raspored eelon sa rezervom.
Podrava II-KAG-7.
KM u s. Nadinu.
5.4. 4. mtb sa vodom ha 105 mm, vodom SO 76 mm M.18 i ostalim sredstvima ojaanja
na pravcu: s. Liane s. Sikovo, u bliem zadatku izbija na liniju put s. Gorica s. Kakma i u
sledem zadatku ovladava sa s. Sikovo i izbija na liniju: Peina-Gradina na kojoj organizovati
odbranu. Sadejstvuje na desnom krilu sa 3. mtb a na levom krilu sa 5. mtb.
Borbeni raspored eelon sa rezervom.
Podrava III-KAG-7.
KM u rejonu s. Jagodnja Donja.
5.5. 5. mtb sa jurinim odredom i sredstvima ojaanja iz 92. mpoad i 7. mpoap napada
na pravcu: Ceranje Donje-Vrana-Pakotane, u sadejstvu da 4. mtb i 2. lbr u bliem zadatku
ovladati Marinom i PD Vrana, a u sledeem zadatku izbiti na Jankolovaki Brig-Koerica i
obezbediti uvoenje u napad Banijskog bataljona i prvog jurinog odreda, obezbeujui se
sa delom snaga sa pravca Radainovci.
Borbeni raspored eelon sa rezervom.
Podrava III-KAG-7 i RG-1.
KM u rejonou s. Ceranje Donje.
5.6. 92. okb (-t) podrava snage 2. mtb na pravcu Gornji Zemunik-Donji Zemunik i
biti u gotovosti za odbijanje napada sa pravca: Polinik-Suhovare, Kai-Prine i Smokovi
Gornji-Zemunik.
KM u selu Trljuge.
5.7. Jurini odred kree se iza borbenog rasporeda 5. mtb u gotovosti za uvoenje u borbu
sa linije Koevi, sa zadatkom u sadejstvu sa Banijskim bataljonom pronai put PakotaneBiograd, a zatim izvriti blokadu Pakotana i obezbediti se sa pravca s. Drage.
KM u rejonu restorana na jezeru.
5.8. Banijski bataljon u sadejstvu sa 4. mtb i 5. mtb i prvim jurinim odredom uvodi se
u borbu sa linije: Jankolovaki Brig-Buine sa zadatkom: presei put Pakotane-Biograd,
blokira Biograd, delom snaga se obezbeuje sa pravca Filip Jakov.
KM u rejonu s. Opatski Torovi.
6. Vatrena podrka:
a) artiljerijska podrka
BrAG-92 u vatrenoj pripremi napada neutralie ciljeve u rejonu: Skadar (7234), Sikovo
(7234), Jankolovica (6838), Tikvari (7832), a u vatrenoj podrci napada neutralie ciljeve u
rejonu Debela Glava (6438), Podjaruge (7432), Zemunik D. raskrsnica (8430).
KM u rejonu s. Biljane Gornje.

211

II i III KAG-7 RG-1 u vatrenoj pripremi napada neutralie ciljeve u rejonima Sv. Martin
(8026), Debeljak (7830), Krmina (7230), a u vatrenoj podrci napada neutralie ciljeve u
rejonima Stara Straa (6834), Biograd (6636), Filipjakov (6834), Gradina (7232)
b) avio podrka
Borbena dejstva brigade podrava lba sa 80 avio poletanja dnevno i 7. protivoklopna
helikopterska eskadrila i 7 tre.
7. Sadraj borbenih dejstava
7.1. protivpeadijska borba
Protivpeadijsku borbu zasnivati na ekasnom sadejstvu i koordinaciji izmeu svih
elemenata borbenog rasporeda unutar jedinica. Osnovni zadatak je naneti neprijatelju to
vie gubitaka.
7.2. protivoklopna borba
Protivoklopnu borbu voditi sa svim formacijskim i pridatim sredstvima a teite imati
na pravcu: Polinik-Suhovare i selo Smokovi-Zemunik Gornji. Mpoad pretpoiniti
motorizovanim bataljonima a jedinice angaovati prema odluci bataljona.
7.3. protivazduna odbrana
Teite PVO imati na odbrani od dejstva iz vazdunog prostora na BrAG-92, KAG-7, KM
92. mtbr i grana Benkovca sa objektima u gradu i blioj okolini.
Podatke o situaciji u vazdunom prostoru daje CVOJ-92 na TO po planu rada koji je
uruen jedinicama.
92 lad PVO brani BrAG-92 i KM 92. mtbr te grad Benkovac i objekte u gradu i okolini.
U bataljonima za PVO angaovana su odelenja S-2M.
U svim jedinicama pored formacijskih jedinica za PVO imati spremne snage i sredstva za
dejstvo po neprijateljskim niskoleteim avionima i helikopterima.
U svim jedinicama imati teite po merama PVZ406 a posebno na maskiranju i utvrivanju.
Najavu letova sopstvene avijacije i helikoptera vrit e se KM 92. mtbr.
7.4. Protivdiverzantska i protivteroristika dejstva
Blokirati sve prilaze jedinicama sa pouzdanim straarima.
U rejone mogu ui samo oni koji znaju znake za raspoznavanje.
U sluaju napada ubaeni dtg iste energinom akcijom likvidirati.
Posebne mere obezbeenja od ubaenih DTG preduzeti radi obezbeenja komandnih mesta
i sredstava vatrene podrke.
8. Obezbeenje borbenih dejstava
8.1. Obavetajno obezbeenje
Preko osmatrakih organa, izviakih jedinica i jedinica ubaenih u pozadinu neprijatelja
prikupljati sve podatke o pokretima, rasporedu i namerama neprijateljskih snaga.
8.2. Moralno obezbeenje
Teite moralnog obezbeenja imati na jaanju moralno voljnog faktora za izvoenje napada
i oslobaanje naih okupiranih teritorija.
406

Protuvazduna zatita.

212

8.3. Bezbednost i samozatita


Teite u bezbedonosnom obezbeenju imati na spreavanju i irenju glasina, dezinformacija,
defetizma i dezerterstva a posebno kod jedinica kod kojih je to do sad bilo znaajnije
izraeno.
Izvriti i obezbediti potpunu zatitu tajnosti predstojeih aktivnosti.
8.4. Ininjerijsko obezbeenje
Teite ininjerijskog obezbeenja imati na otkrivanju i uklanjanju minsko eksplozivnih
prepreka na pravcima napada jedinica.
Obezbediti utvrivanje na dostignutim linijama.
U svakoj eti imati odelenje pionira za otklanjanje minskih polja.
8.5. Pozadinsko obezbeenje
Pozadinsko obezbeenje jedinica i komande 92. mtbr organizovati sopstvenim snagama i
sredstvima. Jedinicama koje izvode napad podeliti SDO, za jedan dan, a ostalim deliti tople
obroke.
Posredstvima prioritet ima snabdevanje municijom, gorivom, opravka borbene tehnike i
odravanje veza. Poginule i povreene transportovati u prihvatnu stanicu s. Biljane Gornje,
s. Biljane Donje i s. Jagodnja Donja a odatle sanitetskim vozilom u Benkovac.
Za izvrenje zadatka odobrava se utroak:
a) municije:
kod svakog vojnika 2 b/k municije za peadijsko naoruanje,
za sve vrste orua i oruja 2 b/k
b) gorivo:
za sva motorna vozila po jedno p/r.
9. Komandovanje i veza
Organizaciju veze izvriti po planu veza za izvoenje operacija. Sa KM obezbediti neprekidne
sigurne veze sa jedinicama koje uestvuju u napadu.
Zbog tajnosti informacija obezbediti inu vezu i korienje dokumenata kriptozatite.
KM u rejonu s. Biljane Gornje.
Gotovost veza ODMAH.
Signali:
Radiom
Glasom
vazduna opasnost . . . . . . . . 777 . . . . . . . . . . AVIONI
NH opasnost . . . . . . . . . . . . 333 . . . . . . . . . . OTROVI
tenkovska opasnost. . . . . . . . 999 . . . . . . . . . . TENKOVI
Dostavljanje izvjetaja:
Redovne izvetaje dostavljati svakodnevno do 15,00 asova sa stanjem u 14,00 asova.
Vanredne po potrebi.
IM/DA
KOMANDANT
pukovnik
Ilija Mai, [v.r.]
Kucano: 1 primerak
Umnoeno: 16 primeraka
213

Dostavljeno: TG-3, 2, 3, 4, 5. mtb


92. okb, 1. jurinom odredu,
Banijskom bataljonu, BrAG-92,
KAG-7, lad PVO, bzi, in. .
92. mpoad. NA-2, NPVO
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1534, sn. 0137-0141.

145
1993., veljaa 15.
Knin
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim komandama da sprijee
samovoljno naputanje zona borbenih djelovanja
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. 30-861
15. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
IFROVANO
VRLO HITNO

Spreavanje naputanja
zona b/d, naredjenje.
KOMANDI: OG-1, 92. mtbr, BG-3, BG-4, 4. lbr, 1. lbr, 2. pbr,
75. mtbr, 7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO (aktom)
Zbog uestalih pojava samovoljnog, pa ak i nasilnog naputanja zona b/d od strane
pojedinaca i dijelova nekih jedinica, a u cilju spreavanja i onemoguavanja takvih pojava,
NAREUJEM
1. Komanda brigada (pukova) i ostalih jedinica dune su da u zaetku onemogue i spree
svako samovoljno naputanje zone b/d, odnosno prostora zone odgovornosti.
2. Obavezuju se komandanti brigada (pukova) i privremenih sastava da angaovanjem
svojih organa (vojna policija i dr.) spree ovakve pojave i protiv prekrioca preduzimaju
najenerginije mjere.
3. U sluaju pokuaja nasilnog naputanja zona b/d, odnosno zona odgovornosti jedinica
primijeniti silu.
4. Pri hapenju pojedinaca i grupa izvriti oduzimanje naoruanja i druge vojne opreme,
primjeniti disciplinske i krivine mjere i uputiti ih na izdravanje kazne u zatvor u objektu
Trbounje.
5. Takodjer, protiv pojedinaca i grupa koji kre borbenu disciplinu, ire glasine i unose paniku
u redove boraca, preduzimati sve raspoloive mjere u cilju spreavanja njihove djelatnosti.
6. Ovo naredjenje stupa na snagu odmah i sa istim upoznati sve jedinice i komande.
214

za KOMANDANT-a
pukovnik
Milan ilas
Dmitar Arula [v.r.]
M.P.407
M.P.408
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

146
1993., veljaa 16.
[Benkovac]
Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima korpusa o pismu zapovjednika taba
Vladi RSK u svezi smjene ministra obrane RSK, te loem odnosu lanova Vlade i
javnog mnijenja prema oficirskom kadru pristiglom iz Vojske Jugoslavije
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE IKM
Str. pov. br. 108-1
Dana 16. 02. 1993. g.

M.P.409

K-di 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K /lino komandantima/


aljemo vam pismo upueno Predsednitvu Vlade RSK, od strane k-ta GL iz koga se vide
jasni stavovi o aktualnim dogadjajima u RSK.
Informaciju proraditi sa stareinama komandi korpusa, sa inom majora i k-dantima
brigada.
Predsedniku Vlade RSK, na linost
Gospodine predsednie,
U cilju uspenijeg zajednikog rada, elim da zadrim vau panju na nekoliko osnovnih
zakljuaka iz procene situacije koju je izvrio Glavni tab Srpske vojske RSK.
1.- G i vojska se ni dalje nee meati u politiku niti baviti smenama i postavljanjima
ministara.
2.- O smeni ministra odbrane, Vlada treba izraditi informaciju koju bi dostavili potinjenim
komandama, koje nam postavljaju pitanja na koja G ne moe kompetentno odgovoriti.
407

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6465, primljen 15. 2. 1993. u 13,40; predan u 15,45.
409
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 598, primljen 17. 2. 1993., predan u 08,00.
408

215

Ovo je hitno, jer u jedinicama raste nezadovoljstvo koje se iskazuje kroz sledee osnovne
stavove: 1) osnovni razlog smene je politika borba za vlast, to je neprimereno situaciji, ak
nemoralno, 2) neprijatelju se daje povoda da pojaa propagandnu kampanju protiv nas, 3)
prednost dobijaju ljudi koji za svoj posao nisu kompetentniji nego to je MO bio za svoj
naprotiv.
Medju bolje informisanim postoji shvatanje da je sve ovo posledica sukoba i razliitih
shvatanja izmedju Generaltaba VJ i MUP Srbije, gde se po automatizmu prenose ocene
da VJ nije dovoljno transfomisana na srpsku vojsku RSK, a da je drugi razlog ocena dela
Vlade da ministar unutranjih poslova ima prevelik autoritet i uticaj na sva dogadjanja u
Republici Srpskoj Krajini. Celovitu informaciju kojom bi ovakva razliita shvatanja bila
eliminisana, moe dati jedino Vlada i MO. Obavetavamo da smo do sada krajnjim naporom
spreili eskalaciju nezadovoljstva koja je pretila otkazivanjem poslunosti delova jedinica i
naputanjem poloaja. Takvi postupci su i sada mogui. Nadamo se da vam je jasno koliko
je to tetno za izvodjenje borbenih dejstava na frotnu.
3.- U istoriji ratova nije zabeleeno da organizovana drava ratuje, a da nema zakon o vojsci
i vojne sudove. Ne treba imati iluzija da se vojska moe izgraditi bez ove dve institucije.
4.- Zagovaranje prava na amaranje, kao metod izgradjivanja discipline medju Srbima koje
od desete ili dvanaeste godine ivota niko nije oamario, vodi u direktnu propast i oruane
sukobe medju nama.
Cenimo da je suvie cinino zagovarati pravo na amaranje, a istovremeno smatrati da ne
treba ratnih sudova. Ne mislimo da takvo pravo treba da ima bilo koja formacija, ni u RSK,
niti izvan RSK, bez obzira na patriotizam i borbenu vrednost te formacije i injenicu da su
neiji politiki istomiljenici ili drugome protivnici. Ko eli amaranje kao metoda, neka
takve vodi kue. G nee biti G vojske u kojoj je amaranje metod izgradjivanja jedinica.
5.- G SV RSK ceni da je za brzo jaanje borbene sposobnosti naih jedinica neophodno
da se popune struno obrazovanim stareinama komandirima i komandantima, a da se iz
njih osposobe kao komandiri i komandanti mladji ljudi dokazane hrabrosti i ugleda medju
ljudima.
U Vladi postoje shvatanja javno iznoena, nigde opovrgnuta da su svi ociri agenti SK PJ,
upueni u RKS, sa stareinskim zadatkom da je predaju Tudjmanu410 i ponovo naprave
nekakvu Jugoslaviju, jer im je u prethodnoj, kako tvrdi i Tudjman, bilo lepo. Ocena G
je da im je stvarno bilo toliko lepo da su ostali bez igde iega, sem u Srbiji i Crnoj Gori, a
takvi kakvi jesu oni bi verovatno eleli da im se to jo jedanput desi. Trebalo bi samo videti
kako im priutiti to zadovoljstvo, jer za razliku od onih koji ih optuuju za izdaju, a sve im
je ouvano u ratu, oni nemaju nita nego gole ivote, koje gube i u ovom naem ratu. G
smatra da se radi o apsurdu.
Cenimo da je u odnosu na komunistiko mlataranje ocira, kada je osnovni kriterijum bila
moralno-politika podobnost situacija pogorana, slina je onoj u NDH gde se trai odanosti
politikoj stranci jer se kod nas trai od ocira lina poslunost. Predsednici optina trae
poslune komandante brigada a vii politiki rukovodioci poslune komandante korpusa pa
i komandanta G. Strunost i spremnost da se rtvuje ivot su irelevantni. U tom se smislu
od pojedinih lanova Vlade uje da je k-nt G ovome ili onome legao uz rudu. Jedina
ruda do koje k-nt G dri je borac na frontu i borbena mo srpske vojske. Druga ruda
410

Franjo, predsjednik RH.

216

nije napravljena i ne treba je traiti. Svi argumenti ali nikakva neprincipijelna svrstavanja ne
treba oekivati, niti od k-danta niti od stareina SV RSK.
Skreem vam panju da ovakva dva suprotna shvatanja: 1) ociri su izdajice, i 2) bez ocira
ne moemo izgraditi vojsku, ne mogu istovremeno egzistirati, jedno je pogreno. to pre to
raistimo, bolje za sve nas.
6.- U Vladi postoji shvatanje da ovo jo uvek nije srpska vojska.
Dozvolite pitanje: ta vojska koja tue svaki dan ustae i gine, bori li se za komunizam ili da
zatiti srpski narod, srpska sela i srpsku dravu? Koje je to danas ili sutra u miru moe biti
srpska vojska? Moe li neko ko je takvog shvatanja, gospodine predsednie, da ode majkama
naih poginulih boraca i objasni im ta su to oni branili i zata su ginuli, ako ne za spas Srba
u Ravnim kotarima i Bukovici, cenimo da se radi o podlom politiarenju, zbog ega e G,
ukoliko se ovo nastavi, biti prisiljen da u javnosti navede ovakva shvatanja i imenuje njihove
nosioce.
7.- G ceni da ni dosadanji MO niti vlada u celini, ne stiu do pravih i stvarnih problema
odbrane, o emu izvolite pogledati informaciju koju smo vam dostavili.
Pojedini politiki rukovodioci tvrde da vojska iekuje, nee da krene u ofanzivu i
slino, to je smiljeno od ocira koji uvaju opet Hrvate. Molimo vas, samo vi stvorite
pretpostavke date u informaciji i neka to naredi vrhovni komandant koji je do sada traio da
radimo kako radimo, pa e se videti rad i dejstvo vojske.
Vojska ne moe na svim frontovima da krene u ofanzivu, ako za takovo angaovanje ima
goriva samo za pet dana rata.
9.- G ima jasne i argumentovane planove za upotrebu SV u narednom periodu s kojim
moete, ako elite, uvek biti upoznati i dati svoje preporuke.
S potovanjem.
Komandant
General-major
Mile Novakovi
M.P.411
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 26., kut. 11.

147
1993., veljaa 16.
Biljane Gornje
Dnevno izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o pokuaju pjeadijskih
napada te razmjeni topnike vatre na bojitu oko Novigrada i Kaia

411

Prijemni peat: RSK Z TO Zapadna Slavonija, s. p. br. 18-89, 17. 2. 1993.

217

KOMANDA OG-1
Str. pov. broj: 54-1
16. 02. 1993. godine
IKM Biljane Gornje
GLAVNOM TABU SV RSK
KOMANDI 7. KORPUSA
Dnevni borbeni izvetaj
1. Podaci o neprijatelju
Uoeni su pokreti ustakih snaga u rejonu Kapetan Stan, Posedarje, Svinkalite, alinePodgradina, a grupisanje snaga u rejonu Posedarje, Novigrad.
Ustae su dejstvovale snanom artiljerijskom vatrom iz druge linije (Podgradina, K. 147
K. 90), a utvrivanje vre u rejonu Podgradina aline.
2. Podaci o naim snagama
U jutarnjim asovima (06.00) poela su artiljerijska dejstva po ustakim snagama u rejonu
Buterini Bodarevii, na kom pravcu je izvren peadijski napad pravcem Ramii
Bodarii, Barabe Cvitii Bodarevii.
Pri nailasku na slabije ustake snage, pri kome je dolo do ranjavanja dva borca, banijska
eta je napustila poloaj, ime je propao planirani zadatak. Time su ispoljeni dostignuti
poloaji, a dovelo je i do teeg ranjavanja naa tri borca.
Provokativna ustaka dejstva bila su i prema Pozderima i Zemuniku.
Do sada u vie navrata se deavalo samovoljno naputanje linije fronta od strane cele
jedinice.
Molimo Va stav ta raditi kad kompletna jedinica napusti borbeni poloaj, a nemamo
rezervu koju bi uveli u borbu.
3. Moralno stanje u celini, imajui u vidu navedeno, ne zadovoljava i pored niza mera i
aktivnosti koje se preduzimaju.
4. Bezbedonosno obezbeenje je dobro.
5. Ininjerijska jedinica je vrila utvrivanje poloaja u rejonu Pridraga, izradi zaklona
za tenkove kod Zemunika Gornjeg, a pionirski vod razminiranje i miniranje odreenih
pravaca.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
M.P.412
M.P.413
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.
412
413

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2028, primljen 16. 2. 1993. u 17,35; predan u 17,50.

218

148
1993., veljaa 16.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikom djelovanju hrvatskih
snaga u skradinskom zaleu i oko Maslenice te osipanju dobrovoljaca iz redova
OG-1
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-924
16. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Dnevni borbeni
izvetaj.
GLAVNOM TABU VS RSK
OPERATIVNI CENTAR
1. Artiljerijska dejstva neprijatelj je izvodio iz pravca Dubravica po rejonu Vujci, Velika
Glava. Artiljerijska dejstva vrio iz pravca Jasenica, Maslenice i Posedarja po irem rejonu
Grgorci, Ramii i Barabe, zatim artiljerijska dejstva su vrena iz Islama Latinskog prema
Biljane Donje i Zemuniku Gornjem. U nekoliko navrata pokuao je vriti peadijski proboj
iz Novigrada.
Na svim linijama dodira vri utvrdjivanje i postavljanje minskih prepreka. Na veem delu
vojita vri grupisanje i dovlaenje novih snaga i sredstava. Na ostalim delovima vojita
otvarao provokativnu vatru iz peadijskog naoruanja.
2. U svim jedinicama 7. K prioritetno se radi na podizanju borbene gotovosti. Deo jedinica
realizuje planiranu obuku, deo je angaovan na fortikacijskom uredjenju zemljita
pravljenjem sklonita, zaklona i vatrenih poloaja. Deo jedinica nastavlja sa borbenim
dejstvima na odredjenim pravcima. Komandant i organi komande su u stalnom obilasku
jedinica.
U poslednja dva do tri dana dolo je do veeg broja osipanja dobrovoljaca iz 92. mtbr
OG-1.
Dobrovoljaca iz Arkanovih TIGROVA napustilo je 450, Vukova sa Vuijaka 244, iz
Kosmeto-Toplikog odreda 107 i pripadnika civilne milicije iz Banije 73; to do sada iznosi
874 borca. Mislimo da tendencija osipanja nije konana, oekuje se i narednih dana.
Organi bezbednosti otkrili su medju dobrovoljcima iz Beograda jednog pripadnika ZNG,
koji je 29.01.1993. godine iz Rijeke preao u Krajinu sa ciljem da se bori u naim
jedinicama. Isti je zavrio obuku za diverzantska dejstva. Preduzete su mere na izolaciji
istog.
U 75. mtbr postoji 9 zarobljenika muslimanske nacionalnosti koji e biti premeteni u
Sabirni centar za zarobljenike u Trbounju.
219

Podneta je KP414 protiv dobrovoljca Hornung Stevice zbog ranjavanja naeg borca, priveden
je u Okruni zatvor Knin.
Grupe vojnih obaveznika upadaju u hrvatske kue, vre pljaku, a ima pokuaja i silovanja.
za KOMANDANT-a
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi415, [v.r.]
M.P.416
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

149
1993., veljaa 16.
Drni
Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o odlasku Hrvata iz sela
Puljani i sklanjanju kod baze UNPROFOR-a u selu Matasi, te nasilju vojnika nad
hrvatskim stanovnitvom u selu Ljubotica
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 35-1
16. 02. 1993. godine
Dostavljeno: OBO 7. korpusa na linost majora Zeli Marka.
Dana 15.02.1993. godine patrola vojne policije sa bov-om ila je po naredjenju da obidje
hrvatska sela u prominskom dijelu zone odgovornosti brigade.
U s. Puljani patrola nije nikoga nala, a saznali su da je jedan broj Hrvata iz ovog sela kod
UNPROFOR-a u Matasima.
od mjetana Ljubotica doli su do saznanja da manje grupe vojnika upadaju u selo sa
vojnim vozilima s ciljem pljake imovine, a jedna grupa je dolazila i pokuala vriti neasne
radnje, ak i silovanja u kasnim veernjim satima.
da bi zatitili na odredjeni nain hrvatsko stanovnitvo a ima ih oko 150 u vrijeme ovih
pregovora preduzeli smo pojaano patroliranje od strane vojne policije na ovom djelu, a
postavljeno je jo nekoliko punktova pokuat emo spreiti pljaku.
Naelnik
kapetan
Toki Mirsad
414

Kaznena prijava.
Stanko.
416
Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.
415

220

M.P.417
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

150
1993., veljaa 17.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o problemima u svezi osnivanja
jurinih bataljuna
KOMANDA 7. KORPUPSA
Str. pov. br. 30-978
17. 02. 1993. godine

IFROM

Izvetaj o formiranju
jurinih bataljona,
dostavlja
G VRSK IKM
Na osnovu vaeg nareenja str. pov. br. 185-1 od 17. 02. 1993. godine dostavljamo vam
izvetaj o naim aktivnostima oko formiranja jurinih bataljona. Na osnovu vaih predhodnih
zahteva i ukazane potrebe o formiranju jurinih bataljona uinili smo sledee:
1. Jedna peadijska eta iz 2. pbr trebala je da bude jezgra za formiranje jednog prisnog
bataljona, a ostala popuna da bude od dobrovoljaca od majora Ostoji Jovana. Drugi jurini
odred predvidjeli smo da se formira od dobrovoljaca majora Ostoji Jove i ceo bataljon da
bude iz njegovog sastava.
2. Ove nae namere nismo mogli realizovati iz iskljuivog razloga to major Ostoji nije bio
voljan niti raspoloen da svoje ljude podigne iz 2. pbr i 75. mtbr. Njegovim odugovlaenjem
nisam bio u stanju da realizujem vae nareenje.
3. Jedinice iz 75. mtbr i to: OKb, mb i interventni bataljon nalaze se u sastavu OG-1 koje
uestvuju u izvoenju b/d. Zbog ovakve situacije i moguim pravcima napada na drnikom
pravcu nisam imao mogunosti izvlaenja bataljona sa prednjeg kraja od brane. U sastavu
OG-1 nalaze se i jedinice iz 2. pbr i to: umanjena peadijska eta, tenkovski vod.
4. Formiranje jurinih bataljona iz sastava ovih brigada mislim da je nemogue jednostavno
predvieno ljudstvo odbija da napusti sadanje poloaje.
Komanda 2. pbr i komande bataljona predlau da se sve stareine iz te brigade upute kao
borci u OG-1, to nije mogue prihvatiti.

417

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 170, primljen 16. 2. 1993. u 13,05; predan u 14,00.

221

5. Oekivali smo i daljnji dolazak dobrovoljakih jedinica i da od takvih sastava uz krau


obuku formiramo jurine bataljone, meutim dolazak dobrovoljaca svakim danom je
manji.
6. Smatram da bi reenja morali traiti u OG-1 jer je tamo i najvea koncentracija snaga.
KOMANDANT
pukovnik
ILAS MILAN, [v.r.]
M.P.418
419

M.P.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

151
1993., veljaa 17.
Drni
Obavijest Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa da je 350 Hrvata s podruja
Knina i Drnia, uz odobrenje Vlade RSK, napustilo svoja sela posredstvom
UNPROFOR-a
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 39-1
17. 02. 1993. godine
Dostavljeno: OBO 7. korpusa
na linost
major Zeli Marko
Veza: depea SP br. 34-1
od 16. 02. 1993. godine
Na osnovu odobrenja Vlade RSK od 16.02.1993. godine oko 350 Hrvata iz Kninske i
Drnike krajine bit e prebaeno posredstvom UNPROFOR-a prema Ogulinu, odnosno
Otocu.
U veernjim asovima kod mene je doao p.pukovnik Raketin Boris sa aktom sledee
sadrine:

418
419

Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6514, primljen 18. 2. 1993. u 00,15; predan u 01,10.

222

Republika Srpska Krajina


Kabinet Predsednika Vlade
Broj: 05-5-175:93
Knin 16. 02. 1993. godine
Visokom komesarijatu za izbeglice
UN Knin
Ociru za humanitarna pitanja UNPFOROF-a sektor Jug Knin
i
Komandantu UNPROFOR-a sektor Jug generalu
Arapu Robu Knin
Povodom vaih pismenih i usmenih zahtjeva koje su izloili va ocir za humanitarna
pitanja g. Heder Felsinger i g. Nikolas Vent za transfer grupe dosadanjih gradjana RSK u
Hrvatskoj a po njihovoj volji, obavetavamo vas o sledeem:
1.- Dana 16.02.1993. godine dobili smo pismenu potvrdu da je RH spremna da primi sve
osobe hrvatske nacionalnosti koje izraze slobodnu volju da predju na teritoriju RH.
2.- Kako su sve osobe koje trae iselenje iskljuivo u prisustvu vaih organa potpisale izjavu
da trae transfer u RH ovim vas obavjetavamo da ne postoje formalno-pravne zapreke da se
to uini. 17.02.1993. godine na graninom prelazu prema Ogulinu, odnosno Otocu. Nai
organi UP-a pratie kolonu vaih vozila do graninog prelaza kako ste zahtjevali.
3.- Obavjetavamo vas da je sa ovom obavijesti upoznato Ministarstvo unutranjih poslova
RSK, te G SV RSK radi normalnog odvijanja ove sloene operacije.
Primite izraze naeg potovanja.
Predsednik Vlade RSK
mr. Zdravko Zeevi
Dogovorili smo nain izvrenja ovog zadatka tako da je uz pratnju vojne policije ovaj
zadatak izvren bez veih problema. Hrvati iz Kadine Glavice, Otavice i Kanjana po spisku
su odvezeni u pravcu Knina sa kamionima UNPROFOR-a.
Naelnik
kapetan
Mirsad Toki
M.P.420
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 31.

420

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 176, primljen 17. 2. 1993. u 11,30; predan u 12,15.

223

152
1993., veljaa 17.
Drni
Izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o ubojstvu Nikole Bariia,
Hrvata, u selu Srednje Krike
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 40-1
17. 02. 1993. godine
Dostavljeno: OBO 7. Korpusa na linost majora Zeli Marka
Dana 16. 02. 1993. godine u rejonu Srednje Krike u zoni odgovornosti 3. mtb ubijen je
Barii pok. Nikole Nikola, rodjen 18.02.1927. godine u Srednjim Krikama. Po izjavi
lanova patrole, Bariia je ubio dobrovoljac Hrsum Djordje vjerovatno iz nehata.
Patrola u sastavu:
Tumara Milovan,
Cicovaki Zlatko,
Hrsum Djordje,
Raki Duan,
Blaov Vodeniar, dobila je zadatak da obidje s. Srednje Krike gdje ive Hrvati s ciljem
kontrole prilaza koji vode za Mose.
Nakon to su to uradili pri povratku je Hrsum uo u kui Bariia da se neto kree. Kada
je pretresao kuu po njegovoj izjavi iza ledja mu se iznenada pojavio Barii. On se trgao i u
okretu ispalio u pravcu Bariia kojom je prilikom ga pogodio u glavu.
Barii je na licu mjesta ostao mrtav, a sluaj je odmah od patrole prijavljen. Izvren je
uvidjaj od strane istranog sudije i bit e sprovedene i druge istrane radnje.
Le od Bariia odvezen je na groblje u Drni gdje e biti pokopan.
NAELNIK
kapetan
Toki Mirsad
M.P.421
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

421

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 177, primljen 17. 2. 1993. u 12,30; predan u 12,45.

224

153
1993., veljaa 17.
[Biljane Gornje]
Izvjee o brojnom stanju OG-1 7. korpusa SVK te problemima s dobrovoljcima iz
Srbije koji su napustili zonu odgovornosti grupe
17.2.93.
Puk. Tanjgi422
Brojno stanje sastava OG-1
Brojno stanje sastava OG-1 sa dananjim danom iznosi:
92. mtbr
7. mpoap
Banijski bataljon
Kordunaki odred
Raketna grupa
Korpuska grupa
Odred milicije Knin-Benk.

4.907
660
440
120
181
60
280
6.648

Neke napomene i problemi:


1. U odnosu na 10. 2. 1993. godine brojno stanje OG-1 je smanjeno za 1.087
(7.735:6.648). Naime, zona odgovornosti OG je ispranjena. Tu imamo u vidu: 450 Tigrova
Arkana, 244 Vukova, 107 prip. Kosmetsko-Top. odreda, ostalo (286) su dobrovoljci, a danas
i sutra idu 73+54 milicijska sastava sa Banije.
2. Brojno stanje 92. mtbr:
Trenutno brigada ima: 4.907 ljudi. Ali se i to topi;
Najkritinije je u 1. mtb. Od 780 ljudi u pregledu za ishranu, bataljon jedva da broji
280 boraca, od ega je oko 200 na poloajima.
Preduzeli smo preko organa Benkovac da se ovaj problem ublai.
17.2.1993. god.
Puk. kori423
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 47.

422
423

Dragan.
Milan.

225

154
1993., veljaa 18.
[Biljane Gornje]
Izvjee OG-1 Glavnom tabu SVK o reorganizaciji sastava grupe, slaboj popuni
ljudstvom, osnivanju i jaini oklopnog bataljuna te planovima za napad na
kabrnju
KOMANDA OG-1
Str. pov. broj: 65-1
Dana, 18. 02. 1993. godine
Dostavlja izvetaj.
KOMANDI G VSR
1.- Nema promene u liniji fronta koji dri 92. mtbr.
2.- Sve jedinice su formirane. Okb, mpoad i had 105 mm nisu homogene jedinice, nego su
po sredstvima i vodovima (baterijama) u sastavu peadijskog bataljona. Nije formirana I,
V. ABHO. Delimino je formiran bataljon za brze intervencije i pozadinski bataljon.
Prvi i drugi bataljon su delimino formirani jer su sa nestabilnim sastavom. Poseban problem
je sa nezadovoljnim ljudima koji su izgubili imovinu u selima koja je zauzeo agresor. Oni
kau da nemaju motiv za odbranu, jer su izgubili ta su imali.
Zahtevi za popunu ljudstvom sporo se realizuju i nemoemo odrediti rok.
3.- Formiranje 1. okb je u toku:
Komandant Nikola akula, kapetan
zkb Mirko Krneta, potporunik
1. t: 8T M-84 i 5BVP
2. t: 5T M-84 i 3BVP
3. t: 5T T-55 i 4OT
U toku je popuna ljudstvom.
4.- Isplanirana su aktivna dejstva u zauzimanju vis. Bak (s. Vrana), zauzimanje s. Tinj i V.
Kanala i ubacivanje DG. U toku je priprema za napad na s. kabrnju.
5.- Plan obuke dostaviemo naknadno.
za KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga
[, v.r.]424
M.P.425

424
425

Neitko
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Benkovac.

226

M.P.426
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

155
1993., veljaa 18.
Knin
Izvjee Organa bezbednosti Komandi 7. korpusa SVK o neraspoloenju meu
vojnicima zbog nedostatka namirnica i sredstava za proljetnu sjetvu, o pljaki
imovine Hrvata koji su se iselili, provalama u vikendice u Karinu i maltretiranju
ondje smjetenih izbjeglica od strane dobrovoljaca, pripadnika Srpske radikalne
stranke
KOMANDA 7. KORPUSA
OBAV. BEZBED. ORGAN
Str. pov. broj: 21-61
18. februara 1993. god.
Dnevni izvetaj,
d o s t a v lj a,
1. U razgovoru sa borcima na prvim linijama doli smo do saznanja da medju veinom njih
vlada ozbiljna zabrinutost za njihove porodice i straha da e ostati bez namirnica osnovnih
za ivot. Uglavnom ovakvu bojazan ispoljavaju borci slabijeg imovnog stanja a kojima je
poljoprivreda osnova ivota. Ispoljavaju ogorenost na Vladu RSK to jo nije preduzela
mere za nabavku minimuma sredstava za proljetnu sjetvu. Pre svega misle na gorivo i
sjeme. Ovakvi problemi kod velikog broja boraca slabe moral za borbu i izvrenje zadataka
jedinice.
2. Nakon iseljenja Hrvata iz s. Kanjani, Parii, Kadina Glavica, Krike i Drni, ogromna je
najezda pojedinaca i grupa v/o koji dolaze u navedena sela radi pljake imovine. Preduzimaju
se mere na spreavanju i zatiti imovine na tom podruju.427
3. Radi nediscipline, izraene kroz pijanevanje, agresivno ponaanje, psovanje
pretpostavljenih stareina, nekontrolisane pucnjave na prvoj liniji, kanjeni su 30 dana
vojnikog pritvora sledei v/o: Koprena Aci, Jovi Vinku i Stankovi Simi, sva trojica
dobrovoljci iz Banja Luke, pripadnici 75. mtbr.
4. Podnesena krivina prijava OJT Benkovac protiv Milano pok. Stanka eljka koji je ranio
v/o Oluji Predraga. Odredjen je pritvor od 3 dana iz nae nadlenosti protiv Kalanj Djure
426

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2030, primljen 18. 2. 1993. u 22,15; predan u 22,30.
O ubojstvima, pljakanju i protjerivanju Hrvata vidi: Dok. br. 47., 90.,126., 129., 131., 149., 151., 152.,
155., 166, 191., 195., 202, 203., 209., 210., 220., 223.,245., 246., 261., 292., 369., 380.,415. i 476.

427

227

Steve radi osnovane sumnje da je poinio krivino djelo iz l. 119 KZ SRJ opisano kao
Sluenje u neprijateljskoj vojsci. Obrada je u toku.
5. U vikend naselju Karin, dobrovoljci Srpske radikalne stranke vre provaljivanja u
vikendice, pucaju po njima iz vatrenog oruja i dovode u opasnost ivote izbeglica koje
se tamo nalaze. Preduzete su mjere da se poinioci identikuju i protiv istih pokrene
odgovarajui postupak.
6. Radi osnovane sumnje da su poinili krivino djelo iz l. 164. stav 1. toka 1. KZ RSK,
vri se operativna obrada nad vie lica v/o pripadnika 2. pbr. Do sada su identikovana
etri v/o te e isti biti privedeni u OZ428 Knin do kompletiranja predmeta. Radi se o KD
provalne kradje na tetu privatne imovine.
za NAELNIKa:
major
Marko Zeli
[, v.r.]429
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

156
1993., veljaa 18.
Petrinja
Komanda 31. pbr dostavlja svim postrojbama plan evakuacije civilnog stanovnitva
u sluaju poetka borbi u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 31pbr.
Str. pov. br. 367-1
18. 02. 1993. god.
Plan evakuacije,
dostavlja.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Komandi SVIH RJ

U cilju obavetavanja porodica vojnih obveznika koji se nalaze u Vaim RJ, dostavljamo
Vam plan evakuacije MO Odeljenja Petrinja Str. Pov. br. 02-156/93.
Dostavljeni Plan evakuacije koji se nalazi u prilogu ovog akta dobro prouite i obavestite v/o
koji se nalaze u Vaoj RJ, a u cilju pravovremenog izvetavanja lanova njihovih porodica.
Ova aktivnost je neophodna da u sluaju poetka borbenih dejstava izbegnemo paniku
izmeu civilnog stanovnitva i pomognemo organima CZ u izvrenju zadatka vezano za
evakuaciju civilnog stanovnitva.

428
429

Okruni zatvor.
Neitko.

228

Nakon izvrenog informisanja pismeno izvestiti Komandu 31. pbr o izvrenoj realizaciji
ovog nareenja.
Za realizaciju ovog nareenja lino su mi odgovorni Komandanti komandiri jedinica.
Prilog:
Akt Str. Pov. br. 02-156/93.
DM/DM
KOMANDANT
Major
Gruborovi Nikola, [v.r.]
M.P.430
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 265.

157
1993., veljaa 19.
Biljane Gornje
Izvjee Komande OG-1 Komandi 7. korpusa SVK o razmjeni topnike vatre
du linije fronte, gubicima prilikom upada diverzantske grupe Hrvatske vojske
iz kabrnje prema Zemuniku Gornjem te fortifikacijskim radovima du linije
razdvajanja
KOMANDA OG-1
Str. pov. broj: 73-2
Dana 19. 02. 1993. godine
IKM Biljane Gornje
Dopuna dnevnog borbenog
izvetaja
KOMANDI G SV RSK
KOMANDI 7. KORPUSA
Ustake snage su tokom celog dana artiljerijom dejstvovale po naim poloajima du cele
linije fronta. Dejstvo artiljerije je bilo i u bliem rejonu KM OG-1.
Jue u popodnevnim asovima primjeena je grupa od 4 ustae u rejonu Istok kabrnja po
kojoj je otvorena vatra i ista je pobegla.

430

Okrugli peat: RSK, Komanda 31. brigade TO.

229

Ujutro oko 07.00 asova diverzantska grupa (oko 20 ustaa) je ubaena iza lea naoj
jedinici razmetenoj u Zemuniku Gornjem iz pravca kabrnje Istok. Tom prilikom je
posluga sa topom pobegla, kao i deo peadijske jedinice koja je tu bila razmetena.
U napadu su ubijena etvorica naih boraca, a meu njima i Komandant 2. mtb potpukovnik
ivko Tima, i ranjeno 7 boraca, od ega etiri tee. Kao pomo na toj liniji fronta ukljuen
je interventni bataljon, 75. mtbr.
Diverzantska grupa je razbijena i povraeni poloaji i zadrana linija fronta. Unitena su 2
topa 100 mm (T-12) i 4 motorna vozila.
Poduzete su mere da se linija fronta stabilizuje, a komandantima 92. mtbr i 7. mpoap
nareeno je da sagledaju stanje i izvre raspored i grupisanje svojih snaga kako bi sigurno
bilo obezbeenje itave linije razdvajanja.
Radi razvuenosti linije fronta i omoguavanja uspenog i kvalitetnog RiK-a u celoj zoni
OG-1, radimo na formiranju TG kojima e biti tano denisane zone b/d.
Dalje se radi na utvrivanju i izradi zaklona za vatrene poloaje i priprema za premetanje
artiljerije.
Danas je dola zamena za etu Kordunaa, koja se nalazila u naoj zoni svega 7 dana. Poto
kod njih postoji raspoloenje da i dalje ostanu, predlaemo da se do daljnjeg zadre obe ete,
koje bi se ukljuile u naredno izvravanje borbenih zadataka.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
M.P.431
M.P.432
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

158
1993., veljaa 19.
Knin
Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o pokretima
hrvatskih snaga u zaleu Skradina, razmjetaju topnitva hrvatskih snaga oko
Nadina i kabrnje, te da je Oklopno-mehanizirana jedinica napustila poloaj oko
Vrlike
KOMANDA 7. KORPUSA
Obav. bezbed. Organ

431
432

STROGO POV.
br. ev.________

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2061, primljen 19. 2. 1993. u 12,00; predan u 12,20.

230

Str. pov. br: 21-64


19. februara 1993. god.
Dnevni izvetaj,
dostavlja,
Obav. bezb. organ G SV RSK
1. Raspolaemo neproverenim saznanjima da je neprijatelj u reon Dragiia i Skradina u
zadnja dva dana dovukao svee snage u ljudstvu sastavljene od domaih i stranih plaenika,
i da spremaju ubacivanje DTG u nau pozadinu. Preduzeli smo mere da se ova saznanja
detaljno provere.
2. Izmedju Veterinaca i Jojana (Biogradski pravac) nalazi se borova uma iz koje dejstvuju
haubice po Nadinskoj glavi, a u mestu Prkos smetena je peadija koja vri prilaenje
kabrnji. Izmedju Bile Vlake i brda Vinac pojavljuju se dva tenka a koji dolaze iz pravca
Stankovaca, pogodna su meta za BST ili Maljutku iz zone odgovornosti 2. pbr.
3. Komandant Kenijskog bataljona dana 18.02. bio na razgovoru kod naeg organa u 92.
mtbr te iznio da su njegovi pripadnici imali problema kod kretanja kroz s. Bruku. Problem
je reen. Vojni posmatrai i civilna policija UNPROFOR-a izrazili su ogromno zanimanje za
nastavni centar Bruka. Pokuavaju proi kroz s. Bruka ali su u tome spreeni. Predstavnici
UNPROFOR-a i dalje prate nae transporte a posebno dovoenje ive sile.
Vojni posmatra g-din Geven iz Holandije smatra da bi za sve civilne rtve, razaranja i
slino, trebali odmah ulagati protest preko biroa za saradnju sa UNPROFOR-om u Kninu.
Nadalje je rekao da to Hrvati veoma uspeno rade.
Takodjer raspolaemo saznanjima da se predstavnici UNPROFOR-a sve vie angauju u
propagandne svrhe, zagovarajui suivot sa Hrvatima.
4. Dana 17.02.1993. godine OMJ (komandir uk Borislav, inspektor SUP-a Knin)
napustila je poloaj (Vrliki pravac) i kao razlog navela: da ih je malo, da moraju drati
strau to nije njihov posao, da je nekoliko boraca obolilo od upale plua. Zaustavili su se
u reonu jedinice had-105 mm gdje su takodjer negodovali i protestovali govorei: Zato je
smjenjen panovi433, Babi434 je bio upravu kad nije hteo prihvatiti Vensov plan. Sirotinja
ratuje, a bogati etaju po kasarni i sve komande treba razjuriti jer su nesposobne, ovo je
srpska vojska a ne jugo armija.
za NAELNIKa:
major:
Marko Zeli
[, v.r.]435
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

433

Stojan, ministar obrane.


Milan.
435
Neitko
434

231

159
1993., veljaa 20.
Knin
Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK IKM Glavnog taba u Benkovcu da se
meu pripadnicima odreda Srpske radikalne stranke na Velebitu nalazi velik broj
osoba s kriminalnim dosjeom te da pripadnike Arkanovih jedinica ne zanima
obrana Krajine, ve zauzimanje i pljakanje Zadra
G SRPSKE VOJSKE RSK
Bezbed.-obavet. organ
Str. pov. br. 43-2
20. 02. 1993. godine

STROGO POV.
br. ev.________

IKM G SV RSK
Bezbed.-obav. organ
Od Uprave bezbednosti vojske SRJ dobili smo podatke:
Raspolaemo podacima da se medju dobrovoljcima odreda SRS Dragi Lazarevi na
Velebitu nalazi vei broj linosti devijantnog ponaanja spremnih na klanje, silovanje i
kradju. Pripadnici ovog odreda nisu se stavili pod komandu vojske RSK.
S tim u vezi medju borcima i mesnim stanovnitvom prisutan je strah zbog bahatog
ponaanja ekstremista SRS u njihovim redovima.
eljko Ranjatovi Arkan, komandant svojih jedinica navodno plaa po 5000 DM, a iste
ne interesuje odbrana teritorije, ve zauzimanje Zadra radi pljakanja tamonjih banki, zlata
i deviza.
Informacija vam se dostavlja radi provere podataka i preduzimanja mjera u cilju spreavanja
navedenih devijantnih ponaanja. O saznanjima izvestite UB G VJ.
Sa tekstom u celosti upoznati komandanta G.
NAELNIK
pukovnik
edomir Gagi, [v.r.]
M.P.436
M.P.437
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 27.

436
437

Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6555, primljen 20. 2. 1993. u 12,00; predan u 12,30.

232

160
1993., veljaa 20.
Knin
Obavjetajno izvjee Glavnog taba SVK podreenim komandama da je mogu
napad Arkanovih jedinica na komande korpusa i brigada
STROGO POV.
br. evid._____

G SRPSKE VOJSKE RSK


Bezbed.-obavet. organ
Str. pov. br. 19-53/5
20. 02. 1993. godine
Komandi 15. K i OG-1, OG-2
Bezbed.-obav. organ

Raspolaemo podacima da bi Arkan438 sa svojim borcima, iz nekih njemu znanih pobuda,


mogao izvriti napad na komande jedinica, pre svega komandna mesta korpusa i brigada u
cilju preuzimanja komande nad jedinicama.
Mogue je da e se u tom cilju njegovi ljudi presvlaiti i u civilna odela radi lakeg izvrenja
zadatka.
U vezi sa time pratite stanje i preduzmite odgovarajue mere zatite.
NAELNIK
pukovnik
edomir Gagi
M.P.439
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 27.

161
1993., veljaa 20.
Knin
Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama na ubaene
diverzantske grupe, te da napad hrvatskih snaga treba oekivati krajem veljae na
podruju Like i Slunja

438
439

eljko Ranjatovi.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6564, primljen 20. 2. 1993. u 22,40; predan u 23,30.

233

Komanda 7. korpusa
Str. pov. br. 30-1055
20. 02. 1993. godine
U P O Z O R E NJ E:
Na linost
Komandanata: OG-1, BG-3, BG-4, 92. mtbr, 75. mtbr, 4. lbr,
1. lbr, 2. pbr, 7. map, 7. mpoap
1.- Dana 19.02.1993. godine oko 07,00 asova u reonu odbrane jednog od bataljona na
prednjem kraju u 92. mtbr (7. K) ubaena je DTG, jaine oko 20 ustaa iza ledja nae
jedinice. Napad grupe izazvao je paniku i beanje posluga sa orudja i nae peadije. Pri tom
napadu ustae su ubile 4 naa borca, komandanta bataljona, unitili 2 topa i 4 m/v.
Imamo pouzdane informacije da je formirano vie takvih grupa i da su planirana ubacivanja
i dalje u zoni 7. K, kao i drugih korpusa. S tim u vezi, hitno preduzmite mere da se reoni i
zone jedinica danju i nou neprekidno kontroliu i da se sprei svako iznenadjenje. Posebnu
panju obratiti na spojeve i medju prostore.
Ljudstvo pripremiti za takva dejstva i ne dozvoliti paniku i beanje od brojno daleko slabijeg
neprijatelja.
U bataljonu i brigadi pripremiti jedinicu za hitnu intervenciju a art. jedinice imati u
trenutnoj gotovosti za otvaranje vatre po potrebi.
Obavetajnim radom neprekidno pratiti aktivnosti ustaa i otkrivati prisustvo DTG i
njihovih namera.
2.- Iz informacija kojima raspolaemo, prava ofanziva ustakih snaga tek predstoji, pogotovo
ako pregovori u Njujorku nebudu uspeni.
Napade treba oekivati i nevezano za pregovore. Za kraj februara najavljuju se dejstva irih
razmera na Gospikom delu fronta aktiviranjem muslimanskih snaga u Cazinskoj krajini i
na Slunju.
3.- Ustae u posljednjih dan-dva intenzivno vre ometanje naih radio-veza, posebno u
vremenu od 12,00-18,00 asova, i sa tim e sigurno nastaviti i dalje.
S tim u vezi, intenzivno koristiti ine veze koje drati u stalnoj funkciji.
M.P.440

Komandant
Pukovnik
Milan Djilas
M.P.441
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932., sn. 24-0223.

440
441

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6559, primljen 20. 2. 1993. u 18,00; predan u 18,25.
Prijemni peat: TG-4, str. pov. 70-1, 20. 2. 1993.

234

162
1993., veljaa 20.
Biljane Gornje
Odluka Komande OG-1 za napadnu akciju prema Novigradu, Paljuvu i Sukoanu
22. veljae
KOMANDA OG-1
Str. pov. broj: 79-1
Dana 20. 02. 1993. godine
IKM Biljane Gornje
ODLUKA ZA DALJA
DEJSTVA.

________________

1.- ODLUIO SAM:


Dograditi sistem rukovoenja i komandovanja, pregrupisati podrku, stvoriti rezerve i
ofanzivnim dejstvima razbiti ustake snage i povratiti srpske teritorije.
Operativni raspored u eelonu sa rezervama.
Gotovost 20 asova dana 22.02.1993. godine.
U pripremi realizacije odluke ne naruavati b/g i sistem vatre.
2.- ZADATAK JEDINICAMA:
TG-4 sastava BG-3, BG-5 i BG-7 sa vodom tenkova T-34, i 1-2/7. mpoap 100 mm T-12
i 1. baterijom 105 mm M56 (iz 92. had), baterija 76 mm B-1 i tpoab 76 mm M-42 i VBR
128 mm (Plamen) (2. artiljerijski vod) napada u zoni: drelo, K. 96 (oblog), tt. 195
(Magareva Draga), Slana.
Zadatak: Razbiti ustake snage u reonima Novigrad i Paljuv, spreiti eventualne p/n iz reona
Podgradine i po pregrupisavanju produiti dejstvo, presei komunikaciju u irem reonu
Posedarje i to pre izbiti u reon drelo, Vujak, Posedarja gde organizovati odbranu. Za
sadejstvo sa 92. mtbr odgovaran Komandant TG-4.
KM u reonu s. Baturi.
Podrava AG-1.
92. mtbr (bez 4. i 5. mtb, 1 i 2/had, 2. voda VBR 128 mm Plamen) sa 1/7. mpoap
napada u zoni: Galija (kota 59), Krmina (ukljuno), tt. 194 Kutlovica (iskljuno), tt. 155
Jankua, (iskljuno).
Zadatak: Razbiti ustake snage, osloboditi srpsku teritoriju u zoni napada i organizovati
odbranu na liniji: Polinik Murvica, Musapstan, Rijeina, Gaenica, Sukoan, Krmina.
Za sadejstvo sa TG-8 odgovara Komandant 92. mtbr.
KM u koli (Biljane Donje).
PKM u reonu s. Malbae.
Podrava AG-1.
TG-8 sastava: 7. mpoap (bez 1. mpoad i 1/2 mpoad) sa 4. i 5. mtb, vodom tenkova T-34,
2. hab 105 mm (92. had), vod VBR 128 mm Plamen (iz 92. mtbr) napada u zoni: tt.
156 (Peine) kota 113 (v. Kurela) tt. 193 Umac, tt. 194 (Kutlovica).
235

Zadatak: razbiti ustake snage i organizovati odbranu na liniji: Turanj Biograd Pakotane.
Za sadejstvo sa 2. pbr odgovoran Komandant TG-8.
KM u reonu Gornja Jagodnja.
PKM u reonu Zapuane.
Podrava AG-1.
1. okb u reonu s. Viduke, ulina, Zupii, u gotovosti za napad na pravcima: Gornji
Zemunik Polinik (Murvica) i Zemunik Gornji Zadar (Sukoane).
KM u reonu s. Zupii.
Podrava Br AG-92 i AG-1.
3.- PODRKA:
AG442-1 sastava: tab 130 mm, hab 152 mm, ab SVCR 128 mm Oganj.
Komandant grupe, Komandant mad-a.
VP u reonu Krivaa, s. Opaii, Sv. Marija.
Osmatranice u reonima Spijaljka, Raovljeva Glava u Muvaa.
KM u reonu s. Vojvodii.
Zadatak: podrati napad 92. mtbr, TG-4 i TG-8. Neutralisati jae ustake rezerve u
fazi ukrcavanja, prikupljanja i dovoenja na front, neutralisati artiljeriju, sisteme veza i
komandna mesta i eventualne vazdune i pomorske desante.
Radarsko izvianje uvezati sa KM OG-1, odgovoran potpukovnik UZELAC MIRKO.
4.- PVO:
Teite PVO imati na PVO artiljerije za podrku i komandnih mesta. PVO jedinica regulisati
e Komandanti svojom odlukom.
5.- ININJERIJSKO OBEZBEENJE:
Elemente b/r utvrditi u II stepenu, a komandno mesto osmatranica i VP artiljerije u III
stepenu.
Zapreavanje izvriti po ranije utvrenom planu, gde u toku napada organizovati KZS443 u
sopstvenim ME444 preprekama.
Posebno pripremiti snage za obezbeenje kretanja u napad.
6.- OSIGURANJE JEDINICA.
Sve rejone i poloaje zatvoriti straarima i patrolama, spreiti ulazak u reone nepozvanim
licima. Zabraniti kretanje u reonima u toku noi.
Kontrolisati meuprostore, za iste su odgovorne stareine prema levom susedu.
Na svim TG formirati vod VP.
Za osiguranje jedinica u zonama dejstva lino su mi odgovorni Komandanti TG i 92. mtbr.
7.- IZVIANJE:
Na nivou bataljona i brigade TG organizovati izvianje u datim zonama otkriti sastav,
raspored i stanje ustakih snaga o kojima ODMAH dostavljati izvetaj, u sklopu dnevnog
izvetaja i putem referisanja.
442

Artiljerijska grupa.
Kontrolna zatitna sluba.
444
Minsko-eksplozivnim sredstvima.
443

236

8.- BEZBEDONOSNO OBEZBEENJE:


Zatititi jedinice od agenture drugih moguih pojava, diverzija, sabotaa, kukaviluka i
propagande.
Nosioce ovih pojava ODMAH hapsiti i sprovoditi u zatvor.
Mere na zatiti jedinica moraju biti teite rada komandnog kadra.
9.- MORALNO OBEZBEENJE.
Teite imati u informisanju ljudstva i stanju na frontu, tumaenje opravdanosti borbe
srpskog naroda za svoju dravu i nunosti poraza ustakog agresora i unitavanja faizma na
ovim prostorima.
Moral jaati injenicama iz istorije i ovoga rata i o injenicama da nedsciplina nespremnost
na borbu, stranaka trvenja i podela meu Srbima saveznik faistiko-hrvatskog, a nosioci
ovih negativnih pojava da su Tumanovi saveznici: ljudima koji tako nastupaju treba pred
kolektivom skresati u oi i injenicama ih razoruati: da ele deliti Srbe, da pomau
Tumanu, da gubljenjem morala boraca slabe odbrambenu mo srpske vojske i da pomau
da nas guta katolianstvo i faizam. Ili su kukavice ili su Tumanovi plaenici ili su rtve
strane agenture i propagande. Sa ovim stavovima upoznati sve borce, ocire i narod.
Razlikovanjem ovih nosilaca stvarati raspoloenje za borbu.
Komandire baterija, eta, vodova i odelenja prvo dobro pripremiti i u vodnim kolektivima
moraju se angaovati ugledni, hrabri i sposobni borci i ociri. Armisati takve ljude i stvarati
uslove da se negativne pojave osuuju.
10.- POZADINSKO OBEZBEENJE:
Teite PoOb imati na snabdjevanju municijom, hranom i stvaranjem uslova borcima i
komandirima za obavljanje zadataka.
U izvravanju ovih zadataka otkloniti sve negativnosti u brizi za ljude.
TG-4 u PoOb oslanjati se na snage 92. mtbr.
11.- RUKOVOENJE I KOMANDOVANJE:
U svim zonama i rejonima sve snage pretpoiniti Komandantima i komandirima i obezbediti
jedinstvo rukovoenja i komandovanja.
Zadatke izdavati jasno i precizno sa rokovima.
Zadaci moraju biti precizni. Zadatke izdavati neposredno podinjenim stareinama.
Izbegavati meanje u nadlenosti podinjenih stareina.
KM u rejonu s. Dukii.
Osmatranica u rejonu tt. 339 (Debelo Brdo).
Veze organizovati:
sa IKM G, KM-7, sa KM-92, TG-4 i TG-6 u dva kanala direktno.
Na KM obezbediti ifru.
Iz veza RiK-a iskljuiti STC veze Benkovca.
Izvetaje dostavljati redovno do 16.00 asova, vanredne odmah.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]

237

M.P.445
Raeno u 5 primeraka:
DOSTAVLJENO:
K-di 7. K
K-di 92. mtbr
K-di TG-4
K-di TG-8 (7. mpoap)
AG-1
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

163
1993., veljaa 21.
Knin
Zahtjev Glavnog taba SVK podreenim komandama da naprave spisak vojnika
i zapovjednog kadra koje su maltretirali pripadnici Arkanove jedinice i dostave
njihove izjave
STROGO POV.
br. evid._____

G SRPSKE VOJSKE RSK


Bezbed.-obavet. Organ
Str. pov. br.
21. 02. 1993. godine
Komandi 15. K i 4. lbr
Bezbed.-obav. organ

Ustanovite (napravite spisak) koje su borce i stareine u vaim jedinicama maltretirali i tukli
pripadnici Arkanove446 jedinice. Sa istim obavite razgovor na te okolnosti i njihove izjave
snimite na magnetofonsku traku (reporterski magnetofon), nakon ega nam poaljite te
trake.
Ovo uradite to pre.
NAELNIK
pukovnik
edomir Gagi
M.P.447

445

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.


eljko Ranjatovi.
447
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3588, primljen 21. 2. 1993. u 21,50; predan u 23,00.
446

238

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 28.

164
1993., veljaa 21.
Okuani
Izvjee Komande 18. korpusa Glavnom tabu SVK o stanju borbene gotovosti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO
ZAPADNA SLAVONIJA
Br. 18-117
21. 02. 1993. god.
OKUANI

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Stanje b/g 18. K,


referat.
Na osnovu nareenja komandanta G SV RSK str. pov. br. 219-1 od 20. 02. 1993. godine
podnosim sledei
R E F E R A T o b/g 18. korpusa Zapadna Slavonija.
1.- STANJE I OSNOVNI PROBLEMI b/g 18. K:
a) Stanje i uticaj operativno-taktikog rasporeda ustakih snaga na poloaj i b/g Korpusa:
Jedinice 18. K, kao to je poznato, na prostoru Z. Slavonije, nalaze se u poluokruenju
ustakih snaga jaine 5 brigada (125., 123., 105., 127. i 121.) sa mogunou dovoenja jo
2 brigade ustake vojske (slavonsko-brodska i poeka).
U odnosu na vojno-politiku situaciju stvorenu nakon prihvatanja Vensovog plana i
pretvaranja prostora Zapadne Slavonije u UNPA zonu izraene su neke posebne specinosti
koje imaju bitnog uticaja na raspored snaga neprijatelja, poloaj i b/g Korpusa i planiranje
i izvoenje b/d.
Ove specinosti se ogledaju u sledeem:
Iako je Vensovim planom predvieno da se ustake snage od linije razdvajanja izvuku na
predviena odstojanja od 5 30 km i pored uveravanja predstavnika UNPROFOR-a to
nije uraeno, ili je uraeno na nain da se u vrlo kratkom roku moe izvriti mobilizacija
ustakih snaga i njihovo angaovanje u agresiji na Zapadnu Slavoniju.
U poslednjih mesec dana uestalije su pojave provociranja od strane manjih delova ustakih
snaga na liniji razdvajanja, intenzivnija obavetajno-izviaka aktivnost i medijskopropagandno delovanje.
Ovakvom ponaanju ustake strane, po naoj oceni, pored ostalog doprinose i deo snaga
UNPROFOR-a, posebno iz kanadskog i argentinskog sastava.
239

Nareenje o izvrenju mobilizacije jedinica 18. Korpusa, na osnovu Odluke o proglaenju


ratnog stanja, iz poznatih razloga nije izvreno u celosti. Izvreno je pozivanje ljudstva u
jedinice, ali ljudstvo i tehnika naoruanje nisu spojeni.
Garancije za odbranu ovog prostora, sa snagama UNPROFOR-a, dao je lino komandant
ovih snaga za Sektor Zapad, general Zabala. To je poznato G SV RSK.
Istovremeno je dana garancija, da u sluaju agresije na Zapadnu Slavoniju snage
UNPROFOR-a nee ometati 18. Korpus u izuzimanju naoruanja i ostale borbene
tehnike.
Na ovakovo reenje polovino izvrenje mobilizacije ilo se iz razloga da se ne daje
povoda ustakoj strani za agresiju i da se izbegne konikt sa snagama UNPROFOR-a.
Meutim, komanda 18. korpusa nije se zadovoljila pisanim garancijama, ve je zahtevala
i materijalizaciju ovih garancija iznudivi da snage UNPROFOR-a zaposednu liniju
razdvajanja i izvre utvrivanje i zapreavanje.
Komanda korpusa je svesna da ovakva reenja nisu apsolutna garancija bezbednosti prostora
Zapadne Slavonije, ve prvenstveno stavljanje snaga UN u funkciju odvraanja od eventualne
agresije, a Korpus je preduzeo sve ostale mere priprema i ureenja zona odgovornosti za
odbranu.
Naoruanje na rukama i iz tajnih skladita uspeli smo naoruati sastave jedinica i do 70%
bez izuzimanja naoruanja iz skladita pod kontrolom UN.
b) Stanje b/g Korpusa i osnovni problemi:
Stanje popune ljudstvom iznosi 4150 ili 47,23%
Popunjenost naoruanjem i SRT iznosi 67%
Popunjenost municijom svih vrsta iznosi 30%
Popunjenost pogonskim sredstvima je 72%
Popunjenost InMS je 68%
Popunjenost artiklima hrane je 90%.
Izolovano posmatrano stanje popune Korpusa ljudstvom i MTS izvukao bi se pogrean
zakljuak da ovakvo stanje popune ne obezbeuje Korpus izvrenju borbenih zadataka.
Meutim, ako se ima u vidu kvalitet ljudstva, borbeno iskustvo, mogunost angaovanja
naoruanja i SRT iz tajnih skladita, ininjerijsko ureenje teritorije i organizacija sadejstva
sa jedinicama 1. KK, kao i mere koje se poduzimaju na jaanju b/g Korpusa, cenim da je
Korpus u mogunosti da se uspeno suprotstavi procenjenom ekvivalentu ustakih snaga, a
posebno ako se ima u vidu kvalitativna struktura ustakih snaga.
I pored odreenih problema, prvenstveno sa UNPROFOR-om, Korpus je uspeo da izvri
utvrivanje I linije odbrane i KM brigada-odreda, kao i VP sredstava podrke, da primakne
deo sredstava zapreavanja reonima ugradnje upotrebe, da organizuje vatreni sistem u
zoni odbrane.
U toku su ininjerijski radovi na II liniji odbrane.
Polazei od injenice da u zoni odgovornosti Korpusa nema nikakve vojne infrastrukture
nasleene od bive JNA ili materijalne baze obuke preduzeli smo, u suradnji sa 1. KK i
na druge naine, mere na intenzivnom obuavanju ljudstva posebno znaajnijih VES-ti i
izvrenju gaanja vojnika regruta.
Obuku starjeina izvodimo neposredno u reonima odbrane, a u skladu sa zadacima
jedinica kojima komanduju.
Osnovni problemi koji negativno utiu na b/g, nain i mogunosti njihovog reavanja:
240

Problem popune ljudstvom, a koji je vrlo izraen, za sada nismo u stanju reiti bez
dovoenja ljudi izbeglih sa ovog podruja u druge srpske zemlje i krajeve.
Brojni nai apeli i zahtevi upueni G i organima vlasti nisu dali oekivane rezultate.
Molimo da se naem zahtevu prie odgovornije i preko nadlenih organa izbeglo muko
stanovnitvo vrati na prostor Zapadne Slavonije.
Smatram da nije potrebno isticati od kolikog je znaaja povratak ljudi na ovaj prostor.
Popunjenost naoruanjem, municijom, pogonskim gorivom i ostalim MTS vrlo je akutan
i ukoliko se u najkraem roku ne rei moe imati ozbiljne posledice u odbrani u sluaju
agresije na prostor Zapadne Slavonije.
Uz puno razumevanje da je proizvodnja municije oteana, da su zalihe minimalne i da ih
nema, injenica da sa 18% popune peadijskom municijom ili sa 1 b/k artiljerijske municije
nije mogue garantirati dugotrajniju i aktivnu odbranu.
Molim da se ovo ima u vidu i preduzmu mere obezbeenja barem 50% sledujuih efektiva
u municiji.
Zaliha pogonskog goriva i hrane imamo za 15 dana voenja rata.
Jedan od problema je i obezbeenje radio i inih veza sa potinjenim jedinicama.
Zbog nedostatka sredstava veze i nepopunjenosti jedinica vrlo je problematina organizacija
veza u okviru brigada-odreda, a posebno izmeu bataljona u okviru brigada i eta u okviru
bataljona.
Zahtevi za popunu navedenim sredstvima minimalno i zanemarljivo su realizovani.
Zakljuak:
Cenim da stanje b/g u sadanjim uslovima i postojeim nerazreenim problemima
omoguava uspenu pripremu odbrane, spreava svako mogue iznenaenje i prihvat borbe
na liniji razdvajanja kao i uspenu odbranu, raspoloivim potencijalom za 2-3 dana rata.
Za duu odbranu ili ofenzivna dejstva neophodno je izvriti popunu Korpusa prema
propisanim normativima.
2.- POLITIKO-BEZBEDONOSNA SITUACIJA U ZONI KORPUSA I PREDLOZI
MERA:
Imajui u vidu rezultate i posledice ratnih dejstava u periodu 1991. i 1992. godine na
prostoru Z. Slavonije, kao i optu situaciju u kojoj se nalazi RSK, bitne manifestacije u
politiko-bezbedonosne u zoni odgovornosti su sledee:
Sa ireg prostora Zapadne Slavonije, kao to je poznato, izvren je tokom decembra
1991. godine najmasovniji egzodus srpskog stanovnitva od njegovog postojanja na ovim
prostorima.
Uzroci ovom egzodusu i eventualni nosioci te politike iz redova srpskog ivlja jo nisu jasno
i precizno utvreni niti su preduzete bilo kakve mere odgovornosti i javnog raskrinkavanja
nosilaca ovog sramotnog ina.
To je ostavilo trajne posledice na stanovnitvo i izgradilo negativno javno mnenje kod ljudi
uz izraeno nepoverenje u vojsku, sistem vlasti i ostale napore koje inimo da ovaj prostor
zatitimo i da on predstavlja osnovu za povratak ljudi na svoja ognjita.
Vrlo je izraeno nepoverenje ljudi u Vensov plan kao i mesto i uloga snaga
UNPROFOR-a.
Skoro e godina dana od prihvatanja Vensovog plana koji u osnovi predvia povratak ljudi
na svoja ognjita.
241

Miljenje je boraca i stanovnitva da na tom planu, za ovo vreme, nije uinjeno gotovo
nita.
tavie intenzivirani su pritisci na srpski ivalj koji je ostao u UNPA zoni van nae kontrole
mobiliu se ljudi u jedinice HV, rue se i unitavaju kue i ostala materijalna dobra ljudi
koji su izbegli pa i onih koji su ostali, prekrtavaju se ljudi i menjaju nazivi sela i naselja.
Uloga snaga UNPROFOR-a na ovom prostoru, od poetnog oduevljenja ljudi dolaskom
plavih ljemova i otvorenih, sada izraenih sumnji u njihovu nepristrasnost do pojava
verovanja da su samo prednji odred krojaa novog svetskog poretka i ustake Hrvatske,
shvata se samo u kontekstu pomoi Hrvatske, ljudi otvoreno pitaju kakva je uloga snaga
UNPROFOR-a na podruju Daruvara, Grubinog Polja i Bilogore i koga oni tamo tite
kad je srpsko stanovnitvo koje je tamo ostalo izloeno samovolji ustakih vlasti.
I drugi brojni postupci snaga UNPROFOR-a na prostoru pod naom kontrolom a naroito
kanadskih i argentinskih snaga ukazuju da ono to nama ine ne ine i kod hrvatske strane.
Na ustakoj strani ne oduzimaju oruje i ne vre tako brutalne pretrese kao kod nas, i dr.
Civilni sektor UNPROFOR-a za proteklu godinu dana nije uradio ama ba nita.
Ljudi smatraju da ovaj sektor iskljuivo radi za Hrvatsku.
Sve je tee ljude ubeivati u nepristrasnu i objektivnu ulogu UNPROFOR-a.
Druga manifestacija kroz koju se izraava politika volja ljudi i koja ima neposrednog
odraza na politiko-bezbedonosnu situaciju, a sagledano je kroz referisanje potinjenih
komandanata jedinica, neposredne kontakte sa borcima i stanovnitvom, odnosi se na
nau ukupnu (ne) organiziranost gotovo na svim podrujima ivota i rada a ispoljava se u
sledeim shvatanjima:
Mnogo je vremena proteklo a tako malo uinjeno da svi segmenti vlasti zaive u
najelementarnijem obliku koji bi povratili poverenje ljudi u organiziranu dravu.
A to najelementarnije je sledee:
nedovoljno organiziran prihvat izbeglog stanovnitva i povratnika, mahom se preputaju
sami sebi da se snalaze kako znaju.
gotovo nita nije organizirano uinjeno na popravkama i sanaciji objekata za stanovanje,
tako da je dola i zima pa su mnogi naputali teritoriju i odlazili u Bosnu i druge krajeve
(oko 800 ljudi).
raspodela humanitarne pomoi preko Crvenog krsta neorganizirana i po vie meseci stoji u
skladitima, sa istom se manipulira, prodaje u trgovinama i verca. Ljudi organizuju provale
u ova skladita i sami uzimaju pri emu nailaze na pokvarene artikle hrane koji se ve due
uvaju u neadekvatnim uslovima.
Zakonodavna, sudska i izvrna vlast ne funkcioniu u meri koja obezbeuje najobiniju
sigurnost ljudi, ljudi rezonuju u stilu da je Zakon dobra volja, ako ne to onda Zolja i
nikome nita.
Ili jo drastinije: Lake je ubiti oveka nego koko. Miniranja objekata, paljevine i sline
pojave sve su uestalija a poinioci neotkriveni.
To kod ljudi stvara psihozu nepoverenja, nesigurnosti i elje za odlaskom sa ove teritorije.
Sledea manifestacija izraena je kroz ocenu da politike strukture u sistemu vlasti od optine
do Republike, posle svega to nam se desilo i to nam se deava, iako su imale dovoljno
vremena nisu izvrile jasnu diferencijaciju i obezbedile jedinstvo u svojim redovima to je
rezultiralo posledicama u vidu nametanja narodu razliitih opcija razreenja krize, izgradnje
drave i vojne organizacije u istoj.
242

Diferencijaciju je trebalo izvriti znatno ranije na osnovnim principima, patriotizma


i samostalnosti drave, povezivanja u jedinstven front otpora faizmu ustakog tipa i
povezivanju sa ostalim srpskim zemljama.
Svaka druga opcija ili alternativa koja zagovara suivot, specijalni status ili autonomiju u
ustakoj Hrvatskoj narodu je neprijateljska, neprihvatljiva i zlonamerna.
Nosioce takve politike, ukoliko su jo u organima vlasti, treba odmah izolovati da i dalje ne
zbunjuju ve ionako zbunjen i isprepadan narod.
Smene pojedinih funkcionera u lokalnim, oblasnim i republikim organima ostavile su
odreene posledice na politiko-bezbedonosnu situaciju na ovoj teritoriji.
Potpunu i nedvosmislenu informaciju o tim smenama nemamo. Tamo gde su izvrena
smenjivanja ti organi su najkompetentniji da daju potpunu i jasnu informaciju narodu, iz
koje se mora videti tko, zbog ega, na koji nain i zato je smenjen.
Ovako, usled nepotpune informacije pojavljuju se nagaanja, neverica u sve ljude na vlasti,
samovolje, anarhije i podgrevanje raznih motiva ljudi a to nije u jedinstvenom interesu
odbrani ovog prostora.
ak prevlauje miljenje da je uskraivanje potpune informacije namerno kako bi se pojaao
raskol meu ljudima i oslabile sve patriotske i dobronamerne snage.
To pothranjuje nosioce teza usmerenih na to da se, u sprezi sa ustakom stranom, dokae
meunarodnoj javnosti da je Krajina nesposobna da se organizuje kao drava, kako bi se
zahtevao meunarodni protektorat, a to bi bilo prelazno reenje ka hrvatskoj integraciji.
Nosioci ove teze su u zabludi, ali nisu za potcenjivanje.
Prema nekim podacima i dojavama sa teritorije pojedini smenjeni funkcioneri odravaju
sastanke sa ustakom stranom, a rezultati tih sastanaka ili dogovora, ljudima na ovom
prostoru su nepoznati.
Za sada politiko-bezbedonosna situacija je jo pod kontrolom i nema bitnijeg odraza na
ukupnu b/g korpusa i problematiku odbrane, ali ukoliko se u najkraem roku ne prui
potpuna i celovita informacija cenim da bi situacija mogla izbei kontroli i imati nesagledive
posledice u odbrani prostora Zapadne Slavonije.
Predlozi mera na poboljanju politiko-bezbedonosne situacije:
a) Komanda Korpusa ne eli, niti hoe, da utie na izbore i smenjivanje pojedinih funkcionera
u sistemu vlasti niti joj je to zadatak.
U celosti podravamo informaciju i stavove koje je komandant G SV uputio Predsedniku
Vlade.
b) Smatramo da organi vlasti na svim nivoima imaju snaga i mogunosti, znanja i volje
da sami raiste sa pojedincima koji ne sprovode politiku i interes naroda i odbrane RSK,
a ukoliko se od nas zatrai pomo u bilo kom vidu spremni smo je, u granicama svojih
mogunosti, pruiti.
c) Predlaemo da se u to kraem roku saini potpuna celovita informacija o smenjivanjima
koja su aktuelna i da nam se dostavit.
To bi nam bila velika pomo u radu sa borcima.
d) Predlaemo da se ubudue ukoliko dolazi do smena blagovremeno poduzmu mere i
pripremi javno mnenje i iznesu sve injenice, motivi i pobude na videlo.
e) Energino smo protiv svih oblika i nosioca zagovaranja autokratskog sistema i sistema
mehanike discipline (amaranja) koje nije primereno biu naeg naroda i vojnoj
organizaciji.
243

f ) Najenerginije odbacujemo sve pokuaje podmetanja da su aktivni ociri nosioci pokreta


za Jugoslaviju, da su izdajice i dr. To nas kao ljude patriote vrea i poniava.
To je pokazatelj da su pojedini Srbi svesno ili nesvesno prihvatili Janinu i Tumanovu
koncepciju ataka na aktivni stareinski sastav, jer se razbijanjem rukovoenja i komandovanja,
u ijoj funkciji su ociri, bez problema rui svaka vojna organizacija.
To je nezahvalna rabota, a iz pijeteta i ljudskog potovanja prema mnogim ocirima koji su
svoje ivote poloili na dar domovini, neasno i direktno neprijateljsko delovanje.
Ova vojska, po naem miljenju, je srpska u meri u kojoj su srpski svi oni u ijoj je ova
funkciji.
3. PREDLOZI ZA JAANJE BORBENE SPOSOBNOSTI SV U CELINI:
U cilju izgradnje i jaanja srpske vojske i vojne organizacije predlaemo sledee:
1. Obezbediti nesmetano, potpuno i organizovano funkcionisanje svih elemenata vlasti kao
preduslov za izgradnju snane vojne organizacije.
2. to pre doneti temeljna normativna akta kao preduslov izgradnje Srpske vojske i to:
Zakon o vojsci RSK,
Zakon o odbrani RSK,
Pratea normativna akta, propise i pravila.
3. to pre osloboditi jedinice obaveza koje nisu u funkciji b/g i odbrane (briga o izbeglicama
i dr.).
4. Izvriti popunu jedinica starjeinskim kadrom i propisati uslove za prijem u aktivnu
vojnu slubu.
5. Izvriti popunu jedinica ljudstvom na eksteritorijalnom principu i na druge naine.
4. PREDLOG ODLUKE ZA DALJA DEJSTVA:
a) Snage UNPROFOR-a i dalje drati u funkciji odbrane ovog prostora u duhu datih
pismenih garancija i dosadanjeg angaovanja kao materijalizacije date garancije.
b) Intenzivno raditi na jaanju b/g jedinica Korpusa i ureenja teritorije u cilju popune
spremnosti za odbranu od agresije ukoliko do nje doe.
c) Na svim stepenima komandovanja, a posebno preko G RSK preduzimati hitne mere za
popunu jedinica sa nedostajuim kljunim SRT, naoruanjem i municijom.
d) Preduzimanje energinih mera preko MO obezbediti uslove za hitnu popunu jedinice
ljudstvom na eksteritorijalnom principu.
KOMANDANT
pukovnik
Milan eleketi, [v.r.]
M.P448
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 4129.

448

Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.

244

165
1993., veljaa 21.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o pregovorima s
hrvatskom stranom, rezolucijama Vijea sigurnosti UN-a, napadu hrvatskih snaga u
rajonu kabrnje te opem nezadovoljstvu radom civilnih vlasti
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-1086
21. 02. 1993. god.
Informacija potinjenim jedinicama
dostavlja
KOMANDAMA: OG-1, 92. mtbr, TG-4, 4. lbr, 1. lbr, 75. mtbr, 7. map, 7. mpoap
1. Savet bezbednosti na svom zasedanju 19.02.1993. god. doneo je rezoluciju kojom
obavezuje Hrvatsku da povue svoje snage na liniju pre agresije od 22.01.93. ukljuujui
potovanje rezolucije 762 koja se odnosi na povlaenje sa Miljevakog platoa. Za to je
Hrvatskoj dat rok od pet dana. Pregovarai Hrvatske prihvatili su sadraj rezolucije. Snagama
UNPROFOR-a dozvoljena je upotreba oruja u izvravanju svog zadatka. Predstavnici
RSK u Njujorku nisu se direktno susreli sa pregovaraima Hrvatske, ve posredstvom
kopredsednika Vensa i Ovena.
Rezolucija takodjer sadri odluku o fomiranju medjunarodnog suda za ratne zloine na
teritoriji bive Jugoslavije. Nai predstavnici, tim povodom, predali su obimnu dokumentaciju
o ratnim zloinima koji su poinjeni nad srpskim narodom u ratu 91-93 god.
Snagama UNPROFOR-a rezolucijom je produen mandat do 31.03.1993. god. sa
predlogom Vensa i Ovena da se mandat produi jo godinu dana.
2. U toku jueranjeg dana ustake snage ponovo su napale teritoriju SK na
severnodalmatinskom ratitu, u reonu kabrnje. Kod naselja Istok izvrile su kombinovani
napad na nae jedinice u toj zoni. Tom prilikom poginuo je komandant bataljona
potpukovnik ivko Tima i jo tri borca a ranjeno je 7 boraca. Linija dodira nije pomerena,
jer posle otpora koji su pruile nae snage, ustae su se povukle. U zoni drugih jedinica 7.
K i 15. K bilo je oruanih provokacija, ali posledica nije bilo. Jedinice rade na utvrdjivanju
svojih poloaja i obuci.
3. U 15. K posle medjusobnog sukoba, jedan dobrovoljac ubio je drugog. Istraga je u
toku.
Iz gotovo svih jedinica povremeno stiu informacije o tromosti organa gonjenja i civilnih
vlasti u sluajevima krenja reda i kriminala. G SV RSK insistira kod Vlade RSK na to
brem usvajanju potrebnih zakona, koji bi omoguili ekasnije pravosudje i funkcionisanje
civilnih vlasti.
4. Napominjemo organima za moral da ove informacije prosledjuju, ili gotove ili preradjene
u duhu njihovog stanja ka niim jedinicama. Samo tako ima smisla ovakvo pisanje. Ako se
to ne ini, ili je potrebno neto drugo, o tome nas izvestite, da bismo informisanje prilagodili
potrebama ljudi i jedinica.
245

POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Mr. Dmitar Arula
M.P.449
450

M.P.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

166
1993., veljaa 21.
Knin
Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o rasporedu
topnitva hrvatskih snaga, paljenju kua, pljaki i maltretiranju Hrvata u zaseocima
Dizdari i Suknovci, te oskvrnuu katolikog groblja u selu Mratovo
KOMANDA 7. KORPUSA
Obav. bez. Organ
Str. pov. br. 21-70
21. 02. 1993. god.

STROGO POV.
br. ev________

Dnevni izvetaj:
d o s t a v lj a
Obav. bez. Organu G SV RSK
1. Raspolaemo saznanjima da u Lukoranu otok Ugljan u bivem banjalukom odmaralitu
stacionirano je zapovednitvo i centar za obuku 1. satnije domobrana. Na kotir 163 i 212
(Umci) od Bile Vlake ka Vukiu nalazi se ustaki poloaj. U Vrani mesto Zidine pored
Mlade Nedelje tokom jueranjeg dana vidjena su dva tenka. Cesta izmedju kole u Vrani
i Umca te sporedni put od Umca ka selu Pupavci, miniran ciljem spreavanja prolaza
oklopnih sredstava.
Izmedju Bibe i Kneevia nalazi se vatreni poloaj MB-82mm (broj orudja nepoznat) a
kod kue u zaseoku korii poloaj MB-120mm. U reonu Zemunika Konjeg-Suhovare
stacionirana je jedna DTG nepoznate jaine. U istom mestu raspolaemo saznanjima nalazi
se ustaka logistika podrka.
2. Dana 20.02.1993. godine u veernjim asovima u zaseoku Dizdari-Oklaj zapaljene su
kue vlasnitvo Hrvata. Preduzete su mere da se spreavaju takve radnje kao i pronadju
izvrioci. Isto tako navedenog dana u mjestu Sukanovci (Oklaj) Dujakovi Goran i Maleevi
449
450

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6567, primljen 21. 2. 1993. u 10,55; predan u 11,05.
Prijemni peat: TG-4; pov. br. 75-1, 22. 2. 1993.

246

Petar v/o 75. mtbr u pijanom stanju maltretirali su i pljakali Hrvate, traei od njih devize.
U vezi s tim preduzete su mere disciplinskog kanjavanja od strane K-danta.
3. Raspolaemo operativnim saznanjima da je vojnik Pozder Predrag zvani Potar pripadnik
92. mtbr kao na izvidja navodio i markirao nae ciljeve za ustaku artiljeriju. Isti se nalazi
u bjekstvu a preduzete su operativne mjere i radnje u cilju njegova pronalaenja.
Isto tako u protekla 2-3 dana oskrnavljeno je i zapaljeno katoliko groblje u selu Mratovo.
Za sada se ne znaju poinioci. Milicija i vojna policija angaovane su da spree ovakve
pojave na Oklajskom pravcu i iste pronadje.
4. Raspolaemo saznanjima dobivenim elektronskim izvidjanjem da ustaka strana najvie
prikuplja obavetajne podatke preko TV Knina i lokalnih radio stanica. Na ovaj nain
uglavnom dolazi do podataka o poloajima naih jedinica, posebno artiljerije, te tako
usmeravaju vatru. Jedan od uesnika u telefonskom razgovoru hvali se kako je na osnovu
snimka emitovanog preko TV Knina prepoznao mesta rasporeda naih jedinica.
Predlaemo da se vri cenzura snimka koje daje RTV Knin, te lokalne radio stanice i na taj
nan spreimo oticanje podataka. Takodjer predlaemo da sugeriete komandovanju da se
zabrani stareinama davanje intervjua bez odobrenja i da se sve informacije daju preko pres
centra u Kninu.
OBO 7. KORPUSA
[, v.r.]451
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

167
1993., veljaa 21.
Dodoi
Izvjee Komande 39. korpusa Glavnom tabu SVK o borbenoj gotovosti
KOMANDA 39. KORPUSA
Strogo pov. br. 791-2
21. 02. 1993. godine
s. Dodoi

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Stanje borbene gotovosti,


39. Korpusa.
KOMANDI G SV RSK IKM

451

Neitko

247

1. Rukovoenje i komandovanje:
Napadom ustakih snaga na RSK i proglaenjem mobilizacije od strane Vlade RSK
jedinice Korpusa posele su poloaj po planu upotrebe i organizovale odbranu uz intenzivno
utvrivanje, zapreavanje i organizaciju vatrenog sistema.
Korpus je formiran od postojeih JTO, PJM, TO prema raspoloivim sredstvima ratne
tehnike, a kroz proces mobilizacije i demobilizacije obezbeeno je narastanje jedinica.
Angaovanjem sveg raspoloivog ljudstva sposobnog za borbu i stavljanjem istog pod
jedinstvenu komandu banijskog korpusa, rasformiranjem ranijih takozvanih specijalnih
grupa obezbeen je jedinstven sistem RiK-a jedinicama, tako da na teritoriji Banije egzistira
samo jedna specijalna jedinica pod komandom MUP-a Glina.
Prema dostavljenoj informaciji nismo formirali dopunski bataljon i vod ABHO zbog
nedostatka stareinskog kadra i ljudstva predviene specijalnosti, a u planu je formiranje
istih do kraja ovog meseca.
Korpus obezbeuje granice u duini 273 km, to utie na razvuenost snaga po frontu i
nemogunost obezbeenja jaih rezervi za intervenciju ka odreenim pravcima.
Pored nepopunjenosti i razvuenosti borbenog rasporeda nedostatka jedinica u rezervi
znatan problem nam ini angaovanje jednog bataljona na severnodalmatinskom ratitu
obzirom na situaciju u zoni odgovornosti.
Znatan problem nam predstavlja nedostatak korpusne artiljerije (za podrku i POB) jer za
sada nemamo sredstava za obrazovanje KAG i KOOd452.
U zonama odbrane brigada ureeni su reoni odbrane na Pk453, objekti za dejstvo i zatitu
u drugom sektoru, a dogradnja objekata u treem stepenu je u toku. Malo smo uradili na
ureenju vatrenih poloaja i objekata po dubini, a to nam je jedan od teih zadataka u
narednom periodu.
Ispred prednjeg kraja imamo jo neotkrivenih, neobeleenih i neobezbeenih m/p za koje
nemamo evidenciju jer su ista izraena u prvom periodu rata.
Osnovni problemi RiK-a su:
nepopunjenost jedinica sa stareinama,
U Korpusu trenutno nedostaju 446 ocira i 41 podocir. Neophodno bi bilo izvriti popunu
stareinama na komandnim dunostima.
Od 22 bataljona samo 8 k-danata su aktivne stareine, a od 89 eta svi komandiri su RVS.
U komandama brigada imamo 1-5 aktivnih stareina, meutim ni sve aktivne stareine koje
imamo ne mogu uspeno obavljati dunost na koju su postavljeni (neiskustvo, zdravstveno
stanje, nesposobnost i .).
Ne elim da procenjujem i minimaliziram ulogu rezervnih stareina ak naprotiv njihovo
zalaganje i portovanje je primerno, meutim trebam im u strunom pogledu pomoi, a to
mogu profesionalci.
Sa svim brigadama obezbedili smo zatienu radio-vezu ureajima RAKAL koji rade sa
frekvencijskim skakanjem, a sa jednom brigadom ne moemo realizovati radio-relejnu vezu
zbog nedostatka ureaja.
Sredstvima veze naroito slabo su popunjene nie jedinice i to prvenstveno nedostaje oko
400 RU male snage (RUP-12, RU-2K, RUP-33) i PTK-56, 200 kalemova.
452
453

Kontrolni orijentir objekta dejstva.


Kratica nepoznata.

248

Velik broj sredstava veze je raskompletiran i neispravan, jer ista nisu odravana dok su bila
pod kontrolom UNPROFOR-a. Poseban problem su izvori el. energije (akumulatori i
agregati). Velik broj agregata je po broju radnih asova je ispunio uslove za GR, a posebni
sistemi veza sa agregatima nisu popunjeni.
Akumulatorske baterije na ureajima veze su dotrajale.
Preduzeli smo mere za popunu jedinica veze NIKL-KADIJUMSKIM akumulatorima za
telefone, umesto baterija r-20.
Nedostaju nam osnovna sredstva za popunu izviakih jedinica, kao to su dvogledi i
sredstva za nono osmatranje.
2. Politiko-bezbedonosna situacija
Od momenta proglaenja ratnog stanja pa do danas preduzimamo mere na planu
jedinstvenog funkcionisanja svih organa vlasti na terenu i svih komandi jedinica.
Tu smo postigli dobre rezultate.
Obzirom da je na banijskoj teritoriji u prvom delu rata stvoreno vie raznih paravojnih
grupa, energino raiavamo sa time i pojedince iz tih grupa stavljamo pod jedinstvenu
komandu korpusa. Sve to smo na tom planu do sada uradili izvedeno je bez upotrebe sile i
pozitivno se odrazilo na terenu i u jedinicama.
Tih grupa jo ima, i sa njima emo morati najverovatnije na isti nain postupiti.
Uvoenjem policijskog asa, koji se do sada uspeno sprovodi u najveem broju sluajeva,
stvoreno je stabilno politiko-bezbedonosna situacija, posebno po pitanju imovinsko-pravne
sigurnosti graana, to se pozitivno odraava na borbeni moral boraca korpusa.
Organizovan je vojno-pravosudni organ odmah po otpoinjanju mobilizacije, sa zadatkom
krivino pravne zatite SV RSK na teritoriji Banije. Ve njegovo samo postojanje, a posebno
aktivno delovanje, nailo je na veoma pozitivan odjek kod najveeg broja graana i boraca
na ovoj teritoriji.
Za nepun mesec dana svog rada ovaj sud je primio 17 krivinih prijava od toga je reio
7 (od kojih dve oslobaajue i za jednu je odbijena optunica). Prema tome ako netko
misli da e uvoenje suda dovesti do nekih radikalnih zahvata u krivino pravnu materiju,
onda dosadanji rad vojnog suda upravo demantuje tu sumnju. Neki postupci Vlade
RSK i njenih ministarstava vezano za postojanje vojno pravosudnih organa, u najmanju
ruku izazivaju uenje. U uslovima kada nam civilni pravosudni sistem ni do ssda nije
ekasno funkcionisao, kako moemo oekivati da e u uslovima ratnog stanja taj isti kadar
i celokupna organizacija voenja krivino pravnog postupka moi uspeno raditi u ovim
uslovima.
Nadalje postavljamo jedno krajnje praktino pitanje: tko e da sudi stareinama SV RSK i
stareinama iz SRJ?
Ako i njih uvrstimo u pravosudnu regulativu mesnih sudova, to e biti presedan svoje vrste
ne samo u RSK ve i ire.
Uvoenjem mera kontrole teritorije i vojno pravosudnog organa spreena je nekontrolisana
upotreba oruja i rasipanje municije, obezbeena je kontrola ulaska i izlaska lica i roba
i spreava se nezakonito bogaenje i ratno proterstvo pojedinaca, kao i organizovani
kriminal.
Komande korpusa i brigada ee su inicijatori da se organizuju i zajedniki rade
organi civilne vlasti po optinama i banijske regije kao celine, u reavanju nekih goruih
zajednikih problema (snabdevanje osnovnim prehrambenim proizvodima, oivljavanje
249

privredne aktivnosti, saobraaj, proletna setva, rad kola, neka bezbedonosna pitanja i sl.).
Upravo je jedan takav sastanak odran 16.02.1993. godine na kome su se detaljnije civilni
organi vlasti dogovorili ta e sami po tim pitanjima uraditi, a za ta e zatraiti pomo od
republike vlade.
Takvim sastancima redovno prisustvuju ministri i druga lica koja su sa teritorije Banije, a
rade u pojedinim ministarstvima vlade. Takva praksa se pokazala pozitivno i na tome emo
i dalje istrajati. Pored pozitivnih mera koje preduzimamo ima pojava opstrukcije svemu
tome:
Poslednjih dana ne ide se jedinstveno u akciju od pojedinih organa civilne vlasti, to se
opravdava time da se nisu dobile jasne instrukcije od vlade RSK,
Ima indicija, a ve i dokaza, da postoji sprega izmeu pojedinih lica iz optinskih organa
vlasti sa licima koja se bave kriminalom i ratnim proterstvom.
Neostvaruje se onaj stepen koordinacije saradnje i sadejstva sa Stanicama javne bezbednosti
koji to ratna situacija zahteva. Ti organi se opravdavaju da nisu dobili potrebne smernice
za svoj rad od MUP RSK u uslovima ratnog stanja. Radi poboljanja meusobne saradnje
do sada smo imali konsultativne sastanke sa svim naelnicima javne bezbednosti regije i
naelnikom MUP-a za Baniju.
Snabdevanje hranom, gorivom i repromaterijalom (posebno za proletnu setvu) jo nije
krenulo sa mrtve take. Ukoliko se na tom planu ne preduzme enrgine i hitne mere
od strane organa republike i optinskih vlasti preti opasnost dezavuisanja svih do sada
pozitivnih rezultata.
Jedan broj majaa pomalo hvata panika. Cenimo da u takvoj situaciji moe doi i
do zikog napada kako na pojedina vojna lica tako i na komande korpusa i brigada. Od
takvih i njima slinih proturaju se razne glasine. Meu tim glasinama je najaktuelnija da
se na ovim terenima uvodi vojna uprava, i slino. Zbog nedovoljnog informisanja, tome
naseda deo graana, to stvara realnu pretpostavku za postojanje pete kolone.
Smenjivanje pojedinih ministara, a posebno MO panovia454 i rad vlade RSK dodatno
optereuju politiko bezbedonosnu situaciju kako na terenu, tako i u jedinicama korpusa.
Malo vie smo govorili o stanju na teritoriji i problemima koje treba reavati. To je iz
prostog razloga to su svi pripadnici korpusa iskljuivo sa ove teritorije. Dnevno sami borci
i stareine ba ta pitanja postavljaju, trae njihovo pozitivno reavanje i svaki pomak napred
se pozitivno odraava na njihov borbeni moral.
Stanje u jedinicama korpusa:
u celini stanje moemo okvalikovati kao dobro. Do sada nismo imali nekog veeg
naruavanja borbenog morala koji bi se na korpus kao celinu negativno odrazilo. I pored
toga postoje odreeni problemi koje moramo koordinirano reavati:
problem popunjenosti jedinica stareinskim, posebno ocirskim kadrom,
ima dosta nepovoljnih reagovanja naih boraca koji uestvuju na severnodalmatinskom
ratitu, a ima primedbi na njihov rad. To emo morati uzajamno raistiti. Odreen
negativan odraz ima nepopunjenost i nedovoljnost odreenih MTS (veza, rezervni delovi,
neki delovi intendantske opreme i slino).
Negativno se takoer odraava sporo ili nikakvo mobilisanje ljudstva sa ove teritorije, a
nalaze se u SRJ.
454

Stojan.

250

Informisanje je u poetku bilo dosta slabo, sada se na tom planu ine napori i moemo ga
okvalikovati kao zadovoljavajue.
Mere koje predlaemo:
da se obezbedi koliko toliko normalno snabdevanje osnovnih ivenih namirnica i koliko
je mogue po jedinstvenom kriterijumu,
da se prioritetno reavaju problemi nafte i repromaterijala za proletnu setvu, kako bi se to
vee obradive povrine zasejale.
Smatramo da je to za ovo podruje veoma znaajno politiko-bezbedonosno pitanje.
da organi vlasti to vie oive, uz nune kadrovske promene, morat emo se vie pozabaviti
da se neke stvari razree u organima optinskih MUP-ova, gde se mnogo ta nabolje nee
moi promeniti ako se to pitanje nerei.
iako se u jedinicama korpusa stranaka delatnost nije posebno negativno izraena, mislimo
da njihovo politiko nadmetanje i na terenu u ovom periodu nije oportuno.
3. Obuenost i uvebanost:
Obzirom na popunjenost komandi brigada i bataljona stareinskim kadrom neadekvatne
specijalnosti komanda korpusa i komande brigada teino se moraju angaovati na obuci i
usmeravanju rada potinjenih komandi i obuci stareina koje im oduzima potrebno vreme
za njihovo angaovanje na redovnim zadacima.
Poto trenutno nismo u mogunosti formirati dopunski bataljon zbog nepopunjenosti
strunim ljudstvom i slabe materijalne baze obuke to obuku kritinih specijalnosti rodova i
slubi sa akcentom na vatrenoj i taktikoj osposobljenosti izvodimo u trajanju 3-7 dana po
sledeem:
naelnicima rodova korpusa ininjerije PVO i veze nosioci su obuke tih specijalnosti i iste se
izvode na nivou korpusa izdvajanjem tih specijalnosti potinjenim jedinicama uz angaovanje
stareina odgovarajue specijalnosti. Obuka artiljerijskih specijalnosti, raunae, izviae i
niandije kao i specijalnosti OMJ izvodimo u rejonima vatrenih poloaja, osmatranica,
nosioce obuka sa komande brigade uz strunu pomo organa komande korpusa.
Obuku pozadinskih jedinica korpusa obzirom na adekvatnu popunu istih izvodimo
angaovanjem ljudstva na formacijskim mestima uz doobuku i preobuku ljudstva u
sluajevima gde nisu zastupljena specijalnost predviene formacije.
pojedince i jedinice obuavamo u reonima rasporeda uz organizaciju gaanja peadijskim
orujem i oruima na privremenim strelitima. Kroz realizaciju planirane obuke na svim
nivoima obezbedili smo obuenost pojedinca za svoju funkcionalnu dunost i popunu
decitarnih specijalnosti rodova i slubi,
Nepopunjenost ocirskim kadrom (ociri i podociri, a naroito u osnovnim jedinicama
negativno se odraava na obuku i obuenost pojedinaca i jedinica).
4. Mobilizacijska gotovost
Naredba o preformiranju JTO u Banijski korpus napisana je 27.II.1992. godine, strukturalno
prema niim jedinicama, s tim da je ista uruena K. Korpusa 05.02.1993. godine.
Postavlja se pitanje odmah zato je naredba o preformiranju jedinica TO u Banijski Korpus
toliko dugo negde stajala, te nije uruena Komandi Korpusa u cilju realizacije iste.
Naredba je potpisana od strane k-danta G SV, ali nije zavedena niti overena od starne
ekspedicije G SV.
Uz naredbu koja je stigla u jedinice usledile su RF i MF knjige izuzev formacije za 33. pbr.
Dvor na Uni za RJ.
251

Formacijske knjige su uraene univerzalno za pojedine brigade u okviru 39. K. ne potujui


sredstva i ljudstvo kojim raspolae Banija. Naime u izradi formacija brigada nije se polazilo
od Operativne evidencije i stanja sredstava u jedinicama ve se pristupilo izradi formacije.
Posebno je ovaj sluaj karakteristian za 97. POB erkezovac koja je izraena od 97 ljudi
a predlog formacije pozadinskih jedinica traio je da se izradi formacija 87 POB na 371
oveka ime pokriva rad pozadinskih jedinica 39. K. sa ljudstvom i sredstvima kojima
raspolaemo u Bazi erkezovac.
Po dobijanju formacija i proglaenja ratnog stanja pristupilo se preformaciji jedinica
ukljuujui raspoloiva sredstva kojima jedinice raspolau.
Odmah kad sam kod preformiranja jedinica mislim da preformiranje jedinica po kartotekama,
po sredstvima, nenaruavajui predhodne formacije i borbeni raspored jedinica koje su pre
stizanja formacija a po proglaenju ratnog stanja posele svoje poloaje.
Pri administrativnom formiranju jedinica postavio nam se ogroman problem i pored dobre
mobilizacije jedinana kartoteka koja je pre rata u RSK pala u ruke ustaa, pokupljena od
strane MO Banija kao i dela kartoteke koja je izgubljena selenjem iz jednog u drugo mesto.
Kako-tako jedincama je dat zadatak da se kompletna kartoteka mora ustrojiti te da nijedan
v/o ne ostane posle demobilizacije bez podataka u SNO Optina.
Na ovom zadatku je angaovano MO za Baniju, organi za popunu 39. K i organi za popunu
iz niih jedinica. Prema sadanjim pokazateljima 90% kartoteke je zavreno i ispotovat e
se rok preformiranja jedinica do 28.02.1993. godine.
M O B I L I Z A C I J A:
Od ukupno mobilisanog ljudstva na Baniji sposobnog za voenje b/d mobilisano je 87% ili
14247 ljudi i ena.
Kad je re o formacijskom pregledu isti bi izgledao ovako:
U jedinicama 39. K sleduje Of
960
MOF
681
v/o
12233
ukupno
13874
Od navedenog broja mobilisano je 87% a pojedine jedinice su u okviru svoje formacije a
vezano za pojedine VES mobilisane i do 130%.
Prema iznetom odaziv cenimo da je vrlo dobar s tim da imamo pokazatelja da se jo pojedinci
kriju iza nekih papira, rodbine ili boravka u drugim mestima izbegavajui v. obavezu na
koje raunamo da emo im ui u trag vrlo brzo i iste mobilisati te rasporediti u nie jedinice
Korpusa.
Prema sadanjem stanju u Komandi sa pritapskim jedinicama formirane su sledee
jedinice:
Komanda Korpusa,
Komanda stana,
eta veze,
eta vojne policije,
izviaka eta,
larv PVO.
Od predvienih jedinica po RF nismo formirali dopunski bataljon i vod ABHO zbog
nedostatka kadra.
252

Prema zadnjem pregledu u jedinicama 39. K ima

Of
514 ili 53..
MOF 640 ili 94..
v/o 10847 ili 8
svega 12001 ili 87.
stim da je istinito da u niim jedinicama vrlo mali je broj aktivnih stareina jer u celom 39.
K. na Baniji ima 60 ocira (AVL) i 44 do danas postojeih i pristiglih podocira to je 3-4%
od sledujueg stanja u jedinicama.
Uvaavajui u potpunosti stareine iz rezervnog sastava koje danas komanduju svojim
jedinicama ima ih odreen broj koji nisu dovoljno struno osposobljeni za obavljanje
pojedinih dunosti ali smo prisiljeni zbog nedostatka kadra iste postavljati na komandirske
ili k-dantske dunosti.
Od problema istakao bi sledee:
popuna RSJ sa AVL, posebno za K-dne dunosti sa VA455
formiranje korpusne artiljerije (nedostatak sredstava i kadrova)
formiranje korpusnih jedinica OMJ (nedostatak sredstava i kadr.)
formiranje dopunskog bataljona sa nastavnikim kadrom (nedostatak kadra)
status AVL iz SRJ
postavljenja na odreene dunosti stareina koje su dole iz SRJ po RF-MF
unapreenje stareina
izrada Zakona o SV RSK koji ne postoji jer se i dalje rukovodimo ZOS SRJ
esta premetanja stareina po raznim emama ili dolaskom iz SRJ uz put do Banije
uzima ko koga i kako hoe, pa na Baniju ta stigne
status bivih GL
formacije 33. pbr Dvor na Uni koja nije uopte izraena i dostavljena, kao i za 87.
POB
postavljenje stareine ina majora i vie u nadlenosti G SV RSK se nevri.
Zakljuak je opti da e sve jedinice 39. Korpusa do 28.02.1993. godine nenaruavajui
borbeni raspored koje su posele proglaenjem ratnog stanja u RSK.
PREDLOG
Poravnavanje kadra posebno srt. VEST-i, OMJ, PVO,
Zahtev za upuivanje stareina u RSK sa prostora Krajine,
Da se zavri zapoeta mobilizacija ljudstva u SRJ i dovede ista u RSK,
Da se prezadui dio 130 mm sa Korduna odnosno da se i sredstva poravnaju bar
priblino po Korpusima.
POZADINSKO OBEZBEDJENJE
1. TEHNIKO OBEZBEDJENJE
Najvei problem tehnikom obezbedjenju predstavlja pomanjkanje rezervnih delova za
sve vrste borbenih i neborbenih sredstava. U vie navrata trebovali smo odredjene rezervne
delove, medjutim vrlo malo (gotovo nita) delova nam je odobreno iz skladita 75. PoB.
455

Vojna akademija.

253

Sva borbena i neborbena sredstva su u prvom delu rata ispunila propisane eksploatacione
resurse za tehnike preglede, a neka i za srednji remont, medjutim usled stalnog nedostatka
ulja, maziva i remontnih kapaciteta na veini sredstava nisu izvreni preko potrebni tehniki
pregledi ili remonti.
Moemo spomenuti da veina borbenih i neborbenih sredstava ne posjeduje pripadajue
rezervne alate i pribore, te da je neophodno to hitnije kompletiranje sa odgovarajuim
rezervnim alatima i priborima.
Na gotovo svim neborbenim vozilima gume i akumulatori su u vrlo dotrajalom stanju, a
nae zalihe guma i akumulatora su doslovno na nuli.
U zadnje vreme pojavljuje se problem kvalitete municije 76 mm za ZIS i 100 mm za T-12
koja ve due vreme pored svih nastojanja da se skloni u vrsti objekat, stoji uskladitena na
otvorenom, tako da je neophodan kontrolno-tehniki pregled dotine municije.
Pored ovih problema prisutan nam je problem strunog kadra sledeih prola:
mehaniari za vozila guseniare,
elektriar za vozila guseniare,
mehaniar za sisteme strela 2-M,
mehaniar za IC ureaje,
mehaniar za stabilizatore.
Bitnije nam nedostaje municije sledeih kalibara (do 6 b/k):
mine 120 mm
7080 kom
metak 155 mm
864 "
metak 105 mm
1640 "
metak 100 mm za T-12
1764 "
2. INTENDANTSKO OBEZBEDJENJE
Na osnovu stvarnog stanja naih jedinica po intendantskom obezbedjenju, imamo problema
zbog nedostatka sledeih InMS:
1.- Uniformi veih brojeva 1000 kompleta
2.- izama vojnikih
1000 pari
3.- Terenskih podmetaa
2000 kom
4.- ebadi vojnikih
2000 "
5.- arapa vojnikih
5000 pari
6.- Manjerki od 12 l
80 kom
7.- Nedovoljna koliina potronih materijala
8.- Stanje u ishrani je takodjer dosta problematino, a najvie problema nam zadaje nabavka
zaina.
3. SAOBRAAJNO OBEZBEDJENJE
Popunjenost jedinice m/v i vozaima je zadovoljavajue. Svi zahtjevi sa prevoenjem MS i
ljudstva su uspeno i na vreme realizovani to formacijskim to mobilisanim m/v. Disciplina
u saobraaju je na visokom nivou to potvrdjuje podatak, da do sada nismo imali niti jedan
saobraajni udes iako tehnika ispravnost vozila ne zadovoljava zbog nedostatka rezervnih
dijelova za opravku i odravanje vozila. Poseban problem je nedostatak guma za vozila.
Zbog nedostatka registarskih tablica (registrovano je oko 30% m/v) oteano je praenje
kretanja vozila, a time i potronje p/g.
254

Jedan od zadataka ove jedinice je bilo mobilisanje i upuivanje vozila u Srbiju, po naredjenju
G SV RSK, za izuzimanje-prevoenje materijalnih rezervi RSK.
Sve raspoloive kapacitete smo angaovali i uputili na zadatak, ali raspolaemo podatkom da
prihvat i raspored i iskoritenje kapaciteta nije bio na visini jer su vozai po nekoliko dana
provodili na parkiralitu u vozilima, bez pozadinskog obezbedjenja, ekajui na rasporedne
naloge.
4. SANITETSKO OBEZBEDJENJE
a) Preventivno medicinska zatita zdravlja ljudstva u zoni odgovornosti 39. Korpusa i
stanovnitva u toj zoni planirana je i organizovana u veoma sloenim uslovima.
Za sada imamo za razliku od ranije lekara epidemiologa koji je do due i za regiju Korduna.
Zahvaljujui visokoj strunoj spremi isti uz rad NSnS1 39. Korpusa i NSnSl brigada
organizovane su protivepidemijske mere zatite zdravlja, a zbog nedostatka Sn materijalnih
sredstava neto slabije je mogue provesti specine mere zatite.
U svim jedinicama su sve potrebne mere zatite zdravlja ljudstva, posebno mere zatite
zdravlja u zimskim uslovima planirane i sprovode se Nareenje za Sn obezbedjenje.
Treba navesti pohvalnu saradnju svih strunih struktura, naroito posle datuma
mobilizacije:
Izvrena je pravilna i detaljna inspekcija. Nabavljena je avelova voda, Izosan i SAFE za
klorisanje, a HE tehniari vre analizu vode i kontrolu rezidualnog hlora. Na pojedinim
mestima na terenu jo postoje problemi oko toga popravke hlorinatora u kaptiranim
zalihama i vodovodima.
Ipak je problem potreba eeg hlorisanja vode.
Nije na propisan nain reeno pitanje veterinarske i sanitarne kontrole objekata za
pripremanje mesa. Nije ostvaren uvid u kvalitet prehrambenih namirnica. Predlaemo da se
pozove veterinar aktivno vojno lice za izvrni period i reavanje problema.
Nije izvrena vakcinacija mlade generacije vojnika, ali vakcina je nabavljena i moe se
regulisati.
Problem je odravanja line i kolektivne higijene.
Presvlaenje, kupanje i uslovi smetaja su u nekim jedinicama u loim objektima.
b) Zbrinjavanje p/o:
Sada je organizovano na nain koji se uklapa u naela i principe organizacije SnSl u
jedinicama i ustanovama OS.
Sanitetska sluba u potinjenim jedinicama je osposobljena za OMP, a u Glini i Kostajnici i
za kirurku pomo, u ostalim mestima Petrinja i Dvor ostala specijalistika pomo.
Na nivou korpusa nema izvrne sanitetske jedinice formacijski, koju je mogue formirati ako
se dobije ojaanje te kirurke ekipe koje su traene od G VJ i od medicinskog fakulteta u
Beogradu. Mogunost je oslanjanja na sanitetski bataljon u Banja Luci i Kninu i korienje
helikoptera.
c) Snabdjevanje SnMS ide teko sporo preko G VJ, te humanitarnih pomoi.
5. FINANCIJSKO OBEZBEDJENJE
1.- Zbog nejedinstvenog platnog prometa, problemi su prisutni kod nabavke MS van
RSK.
255

Mobilisana lica sa leperima upuena u SRJ, nismo u stanju obezbediti novcem za


dnevnice dok borave u SRJ.
2.- Podela plate za 1/93, 50% novac, a 50% bonovi, nije dobro reenje zbog neblagovremenog
obezbedjenja roba u trgovinama, to stvara neraspoloenje medju ljudima.
3.- Postojeu Odluku o koecijentima za obraun plata, potrebno je uskladiti sa postojeim
formacijama, uiniti ga jasnim i elastinim po inu, dunostima, strunim spremama, i
svim drugim obelejima.
4.- Ukoliko mogunosti dozvoljavaju, prei na ratno materijalno-nancijsko poslovanje
preko budetske knjige, ime se obezbedjuje:
bre odvijanje isplata virmanskim putem,
sigurnost u uvanju i prenosu novca i
bri obrt novane mase u odredjenom podruju i stvaranje uslova za rad radnih
organizacija.
KOMANDANT
Pukovnik
Slobodan Tarbuk
M.P.456
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 4123.

168
1993., veljaa 21.
Drni
Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o namjeri
predstavnika UN-a da obiu Metroviev mauzolej, stanju zatite praznog
mauzoleja, te da se dio zbirke nalazi u manastiru Krka
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 52-1
21. 02. 1993. godine
Dostavljeno: OBO 7. K na linost pukovnika arac Dragan
U kontaktu sa UNPROFOR-om rekli su mi da su dobili od UN zahtjev da se sauva
Metroviev mauzolej u Otavicama.
Isto tako predstavnik za civilna pitanja ena Heda, treba da obidje mauzolej i ostvari uvid u
njegovo stanje.
Metroviev mauzolej je kao objekat potpuno zatien.
456

Okrugli peat: RSK, Z TO Glina.

256

Medjutim slike i drugo to je bilo u njemu je sklonjeno jo pre poetka rim 2 svjetskog
rata i nezna se gdje se nalazi. Vjerovatno jedan dio u Manastiru Krka.
K-t brigade e narednih dana odobriti Hedit da obidje ovaj mauzolej.
NAELNIK
kapetan
Toki Mirsad
M.P.457
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR,18., inv. br. 1932.

169
1993., veljaa 22.
Knin
Dnevno izvjee Komande 7. korpusa SVK o razmjeni topnike vatre na linijama
dodira u zadarskom zaleu te vlastitim gubicima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-1157
22. 02. 1993. god.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
URUITI ODMAH
KURIROM

Redovni borbeni
i z v e t a j.
G SV (operativni centar)
G IKM
1. Neprijateljska artiljerijsko-topovska dejstva vrena su:
Oko 22,00 asa granatirao je iz VBR-a po irem rejonu Karina, kasnije produio dejstva sa
haubicama. Tom prilikom unitena je jedna kua, a vodovod je znatno oteen.
Artiljerijska dejstva ustaa vrena su pojedinano po naim snagama u reonu s. Drae, s.
Romii, s. Kadina Glavica, s. Jagodinja Donja, Lianima, Polai, Islam Grki, Smokovi i
s. Gradini.
U toku noi duge kolone vozila kretale su se iz pravca Posedarja ka Novigradu, a u reonu
Maslenica ula se buka tenkova.
U toku dana primeeno je pregrupisavanje ustaa u rejonu Mala Bobinja i Jasenice, kao i
grupisanje u rejonima sela Galovac, Gorica, Novo Naselje i Kai.
Provokativna dejstva iz artiljerijskog i peadijskog naoruanja vrena su iz s. Milanovi po
irem rejonu s. Donji Baljci.
457

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 200, primljen 21. 2. 1993. u 14,00; predan u 15,30.

257

2. Jedinice 7. korpusa vrile su artiljerijska dejstva po radarskim i vizuelno otkrivenim


ciljevima ustakih snaga i vatrenim poloajima artiljerijskog orua. Dejstvovano je po
otkrivena 22 cilja.
Od artiljerijskih neprijateljskih dejstava poginuo je dobrovoljac Markovi eljko iz
Beograda, a tri borca iz Banijskog bataljona su ranjena.
Ostale jedinice usmerile su svoje aktivnosti na obuku, fortikacijsko ureenje poloaja,
kao i dranje dostignutih linija.
Raspolaemo saznanjima da ustaka strana vrlo veto koristi deo podataka dobivenih preko
TV Knina i lokalnih radiostanica. Ovim putem dolaze do podataka razmetaja naih jedinica,
pojedinim komandama, a posebno o vatrenim poloajima naih jedinica za podrku. Jedan
ustaa preko telefonskog razgovora daje uputstva kako doi do lokacija naih snaga sluajui
radio i TV Knin.
za KOMANDANT-A
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi458, [v.r.]
M.P.459
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

170
1993., veljaa 22.
Knin
Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama da hrvatske snage
imaju namjeru otvoriti nova arita sukoba u zoni odgovornosti korpusa
Komanda 7. korpusa
Str. pov. br. 30-1163
22. 02. 1993. godine
U p o z o r e nj e:
Komandi: OG1, 92. mtbr, BG-4, 1. lbr, 75. mtbr,
2. pbr, 7. map, 7. mpoap

458
459

Stanko.
Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

258

Preko organa vojske RS upozoreni smo da bi sukobi u zoni 7. K mogli da se proire narednih
dana. Isti organi otkrili su dovodjenje jedinica iz dubine (Virovitica i Varadin) te da s RH
ire mobliu nove snage.
Takodjer iz Livna je uoeno dovodjenje jedinice iz 144. brigade Kreimir 4.
Sadanjom dubinom prodora HV prema Maslenici i Zemuniku Tudjman nije zadovoljan
jer mu ne obezbedjuje koritenje aerodroma niti gradnju mosta. Obzirom da naa delegacija
nemoe prihvatiti povratak hrvatske vlasti na zauzeto podruje po povlaenju HV, realno je
oekivati da Tudjman460 naredi realizaciju sledee etape operacije uz otvaranje novih arita
u zoni 7. K u cilju vezivanja snaga. Ovo imati u vidu u donoenju odluke za dalja dejstva.
Podatke proveravati preko vaih organa.
Komandant
pukovnik
Milan Djilas
M.P.461
M.P.462
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1936, sn. 240348.

171
1993., veljaa 22.
[Benkovac]
Zahtjev Komande OG-1 Glavnom tabu SVK za popunu tenkovskih posada
ljudstvom iz 1. krajikog korpusa Vojske Republike Srpske
KOMANDA OG-1
Str. pov. br. 104-1
Dana 22. 02. 1993. g.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

KOMANDI G SV RSK
KOMANDI 7. K.
Zahtev za popunu.
U dosadanjem izvravanju borbenih zadataka imali smo velikih problema zbog nedostatka
ljudstva kritinih specijalnosti.

460

Franjo, predsjednik RH.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6607, primljen 22. 2. 1993. u 22,10; predan u 22,30.
462
Okrugli peat: Komanda posebnih jedinica milicije Benkovac i rukom dopisan prijemni peat Komande
OG-1, str. pov. br. 106-2, 23. 2. 1993.
461

259

Poto raspolaemo sa tehnikom hitno je potrebno a u cilju izvravanja navedenih zadataka


da nam obezbedite:
1. 9 posada za tenkove T-34
2. 6 posada za tenkove T-55
3. 7 posada za tenkove M-84
4. 2 posade za OT BVP M-80 (stalni lanovi posade)
5. 6 posada za OT M-70 (stalni lanovi posade).
Sadanje posade tenkova M-84 su iz Banja Luke i saznajemo da bi trebali napustiti nau
zonu b/d 24.02.1993. godine. Stoga molimo da se ovo ima u vidu i da se po mogunosti
odmah obezbedi nova zamena iz 1. K.K. (Banja Luka).
Raspolaemo podacima da se kod pukovnika Lisice Slavka, nalazi vika lanova posade za
tenk T-34, pa predlaemo da se sa njim stupi u kontakt i da nam poalje posada koliko
moe. To isto treba reiti i za posade ostalih tipova tenkova.
Imajui u vidu raspoloenje kod boraca i moral pri izvravanju borbenih zadataka peadije
uz podrku tenkova molimo da ovo shvatite kao prioritetan zadatak.
KOMANDANT
pukovnik
Dragan Tanjga, [v.r.]
M.P.463
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 46.

172
1993., veljaa 22.
Obrovac
Izvjee Komande 4. lbr Komandi 7. korpusa SVK o osnivanju i slanju ete na
Velebit koja uslijed visokih snjenih nanosa nije aktivna, te trae preciznije zadatke
za tu jedinicu
Komanda 4. lbr
Pov. br. 328-1
22. 02. 1993. g.
Izvjetaj o stanju u
jedinicama na Velebitu, dostavlja.
Komandi 7. korpusa
Knin
463

Okrugli peat: MUP RSK, Komanda PJM, Benkovac.

260

Od 12.02. ove godine po naredjenju OG Velebit formirali smo jednu jedinicu ranga ete i
poseli objekte Goli kotu 1010 i Buzonja. Sa zadatkom angaovanja po njihovom naredjenju
i planu. Obzirom na velike temperaturne razlike i vremenske uslove i snene nanose visine i
do jednog metra eta se trenutno nalazi u reonu Gornje Ladje.
Takodje napominjemo da je ova eta bila kao elemenat borbenog poretka 7. mtbr /Graac/ i
ista je izvravala zadatak u duhu odluke te komande pod neposrednom komandom SDG.
Obzirom na nastale promene u organizaciji izvodjenja datih b/d vremenskih i meteo uslova
i dui period obezbedjenja navedenih objekata na Velebitu molim vas da nam u skladu sa
vaom daljnjom idejnom odlukom precizirate zadatke za navedenu jedinicu. Istiemo da
je ova eta udarna/ formirana iz sastava svih jedinica brigada a rezerve za izvrenje ovog
zadatka nemamo.
Komandant:
potpukovnik
Samardi Pavao
M.P.464
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 24.

173
1993., veljaa 24.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu u
zadarskom zaleu, napadu hrvatskih snaga u rajonu ista Mala te provokacijama
na ostalim linijama dodira
Komanda 7. korpusa
Pov. br. 30-1229
24. 02. 1993. godine

Uruiti odmah

Informacija o stanju na
severnodalmatinskom bojitu.
Komandama: OG-1, 92. mtbr, TG-4, 4. lbr, 1. lbr, 75. mtbr,
pbr, 7. map, 7. mpoap, 7. larp PVO (aktom)
1. U proteklih 24 asa nastavljena su dejstva ustakih snaga na severnodalmatinskom vojitu.
Ustae su uglavnom dejstvovale artiljerijom po srpskim selima i poloajima jedinica srpske
vojske. Najsnanija vatra otvrana je po irem rejonu Kai-Paljuv-Pozderi i po civilnim
objektima u srpskim selima Liani, Tinj, Ceranje i Kadina Glavica. Na ostalim pravcima
464

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 0132, primljen 22. 2. 1993. u 13,30; predan u 13,55.

261

severnodalmatinskog vojita bilo je povremenih provokativnih dejstava iz artiljerijskog i


peadijskog oruja.
U graninom rejonu RSK, u Lici, bilo je manjih provokativnih dejstava, uglavnom
otvaranjem vatre iz peadijskog oruja, naroito iz pravca Ribnika ka Divoselu. U rejonu
Sunje, u graninom pojasu prema Baniji registrovana je pucnjava iz peadijskog oruja i vie
eksplozija koje nisu bile usmerene prema teritoriji RSK. I na prostoru Istone Slavonije, u
rejonu Paulin Dvora, otkrivena je i neutralisana manja idg i tom prilikom su likvidirana
dvojica ustaa.
U toku jueranjeg dana, na delove teritorije RSK registrovane su povrede vazdunog prostora
koje su ustake snage vrile radi izvidjanja i preleta iz pravca Zagreba prema Bihau.
Danas 24.02.1993. godine u toku prepodneva ustae su napale nae snage u reonu ista Mala,
na pravcu Vodice-Benkovac. Ustae su razbijene, a linija dodira ostala je nepromijenjena. U
toj borbi ranjena su 3 naa borca.
2. Jedinice srpske vojske uspeno su odgovarale na sva neprijateljska dejstva i zadrale sve
linije odbrane. Nastavljeno je sa izvodjenjem planirane obuke, gadjanja, ininjerijskog
uredjenja sklonita i zaklona za ljudstvo i TMS i pripremama za dalja borbena dejstva.
3. Naroitu panju posvetite disciplini. Jue, 23.02.1993. na karauli u 11. K dolo je
do ubistva, iz nepanje i neobazrivosti. Prema prvoj informaciji, borac Boli Gojmir, je
najverovatnije u ali napunjen pitolj uperio u slepoonicu Radunkovi Iliji i bez povoda i
upozorenja povukao obara.
Izdvojene jedinice manjeg sastava nuno je ee obilaziti i skretati im panju na mogue
posledice ako se neoprezno i nepropisno upotrebljava oruje. Boli Gojmir je 1973. godite,
a ubijeni Radunkovi 1968. g. Radi se dakle o mladim ljudima na koje se mogao ostvariti
uticaj, vaspitno i disciplinski.
Pomonik komandanta
pukovnik
mr. Dmitar Arula

M.P.465
466

M.P.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR,8., kut. 2.

174
1993., veljaa 24.
Daruvar
Protestno pismo Zapovjednitva UN-a sektor Zapad 18. korpusu SVK zbog
ubojstva Hrvata u Pivarama, boravku pripadnika vojske izvan zone pod zatitom
UN-a te prijetnji zapovjednika Glavnog taba SVK

465
466

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6635, primljen 24. 2. 1993. u 21,05; predan u 21,15.
Prijemni peat: TH-4, pov. br. 88-1, 25. 2. 1993.

262

M.P.467

10,00 (SC)
GLAVNA KOMANDA
ZAPADNI SEKTOR
DARUVAR
24. 02. 1993. g.

Gospodinu Vitezu468 i
pukovniku eleketiu469
Moja zabrinutost raste i zaista sam razoaran nepotovanjem dogovora koje smo imali od
strane pojedinih elemenata na vaem podruju.
Imali smo mnogo sastanaka od kada je hrvatska armija napala juni Sektor pre mesec
dana.
Ja sam vas uverio u moje opredelenje i mogunost da odrim bezbednost. Ova uveravanja
su propraena posebnim radnjama sa moje strane kao to je razmetanje odreenih snaga na
istone i zapadne granice u podruju auto-puta kao i upozorenja drugoj strani.
Do dananjeg dana nijedna ozbiljna akcija u smislu ugroavanja bezbednosti ili ubacivanja
nije uinjena od druge strane.
Od vas sam dobio uveravanja da nee biti nikakvih provokacija, ili vojnih akcija u blizini
bive linije razgranienja.
Usprkos ovim uveravanjima nastavljena je sa ozbiljnim akcijama usmerenim protiv druge
strane to po mome ugroava vau bezbednost.
Ti potezi umanjuju moja zalaganja da spreim drugu stranu od reagovanja i nagovetavaju
mi da vi ili nemate dovoljno poverenja u mene ili da nemate kontrolu nad nekim delovima
u vaem podruju.
Posebno upozoravam na dva odvojena napada na civile u Pivarama 27. januara i 11. februara
kada je troje ljudi ubijeno i dvoje ranjeno.
Ti dogaaji rezultirali su porastom prisutnosti Hrvatske armije u tom predelu.
Zatim se dogodio sluaj otmice dva Hrvata blizu Pakraca (pod kontrolom Hrvata u zoni
pod zatitom), 08. februara i oruani sukob izmeu pripadnika TO i HV blizu Trnave za
vreme poslednjeg sastanka odranog u Vili (15. februar).
Dve zasebne istrage, jedan od strane Nepalskog bataljona, druga od strane Civilne policije
UNPROFOR-a potvrdile su da su srpski organi obezbeenja bili van zone pod zatitom
prilikom sukoba sa HV. Mi smo naravno protestvovali zbog prisustva naoruanih pripadnika
HV u blizini UNPA, ali na protest nema znaajnu podlogu jer su vae snage bile van zone
pod zatitom.
Zatim 17. februara dva Hrvata su ustreljena blizu Pakraca, na traktoru. Ovaj incident dogodio
se istog dana, sa komandantom Nove Gradike kada sam bio na sastanku. Protestvovao sam
zbog prisutnosti vojske blizu Pivara i nekih drugih povreda prostora zauzvrat, on je upozorio
na moja uveravanja u bezbednost ba u odnosu na sluajeve koje sam ve podvukao. Ubistvo
ta dva Hrvata desila su se ba u vreme kada sam se vraao sa sastanka.

467

Prijemni peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, br. 25-18, 16. 2. 1993.


Duan, predsjednik SO Okuani.
469
Milan, zapovjednik 18. korpusa SVK.
468

263

Da dodam i potpuno nepotrebne radnje koje ste preduzeli zbog opte pripreme odbrane
ukljuujui teku opremu za kopanje, na istonoj granici zone pod zatitom, usprkos
uveravanja da to neete initi.
Na kraju moram vam rei da pretnje koje su uputili neki vii ociri mojim snagama su vrlo
provokativne (izazivake).
Neprestano pravite pritube zbog kanadskih vojnika i njihovog grubog ponaanja, dok u
isto vreme neki lideri sa vae strane upuuju im pretnje.
Takve pretnje samo dokazuju da je neophodno da oni budu pripravni.
Posebno ukazujem na pretnje koje je izrekao general Novakovi470 za vreme oprotajne
veere 20. februara u ast gospodina ubria471. Ovo neodgovorno ponaanje od strane
voa umanjuje status organizacija koju predstavljaju.
Uveravam vas da su ovakve pretnje shvaene vrlo ozbiljno i da su prosleene Glavnom tabu
u Njujorku zbog moguih buduih istraga.
Ja sam vas uverio da vas neu spreavati u legitimnim pripremama vae strane za odbranu
od napada sa druge strane.
Ali ukoliko neke vae voe nastave sa pretnjama ili ako neodgovorni pojedinci nastave
sa teroristikim radnjama protiv druge strane to moe samo odvratiti od odbrambenih
mogunosti.
Ne moete traiti od mene odbranu dok u isto vreme nastavljate sa provokacijama i tako
u isto vreme preobraate moje opredelenje za odbranu, jer se pokazalo neophodnim da
poduzmem korake za zatitu samog sebe od mogueg napada snaga Teritorijalne odbrane.
Molim da razmotrite ozbiljno posledice ovih radnji i da uinite svaki napor da obuzdate one
koji su pretnja miru koji smo vi i ja u zajednikim naporima uspeli da ouvamo.
Brigadni general
C. M. Zabala
Ovjerena preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 26., kut.6.

175
1993., veljaa 24.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK da je 2. pbr zauzela selo Dragii,
te o velikim gubicima hrvatskih snaga
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-1228
24. 02. 1993. godine
470
471

Mile, zapovjednik G SVK.


Jovan, zapovjednik Zonskog taba TO Zapadna Slavonija.

264

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
URUITI ODMAH
KURIROM

Redovni borbeni
izvetaj.
GLAVNI TAB SV RSK
OPERATIVNI CENTAR
G IKM
1. U protekla 24 asa bilo je povremenih neprijateljskih artiljerijskih dejstava po naim
snagama u irem rejonu sela Kokii, Narandii i uline.
Vea grupisanja ustakih snaga peadije primeena su u rejonima sela Paljuv i Zemunik
Donji, a pokreti manjih grupa ustaa osmotreni su u selima Posedarja, Jasenica, Salina i
Podgradine.
Provokacije, kao i izvidjanja naih poloaja prisutna su svakodnevno.
2. Aktivna borbena dejstva izvodile su jedinice 2. pbr. U ovim dejstvima oslobodjeno je
srpsko selo Dragii, kao i vanu trigonometrijsku taku 166. Gradina. U ovoj akciji
zarobljeno 11 ustaa, vei broj poginulih i ranjenih.472
Gubitci kod naih snaga; 2 poginula, 5 ranjenih i lake oteen jedan tenk T-34.
Ostale jedinice izvode planiranu nastavu, vre izgradnju sklonita i zaklona za ljudstvo i
vatrenih poloaja za orudja. Kod veeg broja jedinica nedostaje intendantska oprema,
naroito maskirne bele uniforme i obua. Naroito za planirana dejstva u podnoju Velebita
i na samom Velebitu, gdje je temperatura -20 C.
Organi bezbednosti otkrili su da je provaljeno poljoprivredno skladite u s. Bratikovci
u zoni dejstva 2. pbr i tom prilikom odneena je vea koliina suhomesnatih proizvoda.
Pretpostavlja se da su to izvrili dobrovoljci koji su razmeteni. Istraga u toku.
ea je pojava da pojedini v/o odlaze u grupama da vre posetu Centru za obuku u rejonu
Bruka, bez najave i odobrenja pretpostavljene komande.
Opremanje vojne policije Komande 7. K dosta je oteano, naroito je izraena potreba za
motornim vozilima, odeom i ostalom opremom.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.473
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

472
473

U borbama za Dragii sudjelovali su pripadnici 15. domobranske pukovnije.


Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

265

176
1993., veljaa 24.
Drni
Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o maltretiranju i
pljakanju Hrvata u selima Bariii i Radeljci
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 64-1
24. 02. 1993. godine
Dostavljeno: OBO 7. korpusa
Na linost p.puk arac Dragan
U s. Bariii i Mujani maltretirani su i opljakani Hrvati kojih ima oko 10. Radi se o
starijim osobama, a vjerovatno su to uradili dobrovoljci.
U zaseoku Radeljci (Tepljuh) zadnja 2 dana dolo je do pljake i maltretiranja Hrvata.
Ukradene su pored pruta i bijele tehnike i krave. Tom prilikom je pretuen Ante zv. Djendar
i Radeljak Mile. Pojaana je kontrola od strane vojne policije mjesta gdje jo ive mjetani
hrvatske nacionalnosti. S ciljem spreavanja maltretiranja i pljake.
Za iseljavanje postoje zahtjevi Hrvata u selu Srednje Krike i jedan dio u samom Drniu.
NAELNIK
Kapetan
Mirsad Toki
M.P.474
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

177
1993., veljaa 24.
[Vukovar]
Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o jedinici zvanoj crvene
beretke osnovanoj po zapovijedi Gorana Hadia, kojom zapovijeda ministar
pravosua
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA SLAVONSKO
BARANJSKOG KORPUSA
474

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 218, primljen 24. 2. 1993. u 11,30; predan u 12,10.

266

Pov. br. 1-155


Dana 24. 02. 1993. god.
Status i ponaanje
crvenih beretki.
Raniji naziv crvene beretke, a sada specijalna jedinica a/a, koja je formirana naredbom
predsednika Republike gospodina Gorana Hadia, nalazi se u Iloku i sa njom k-duje
ministar pravosudja.
Njihova uloga i namena nije nam poznata.
to se tie rauna koje su napravili u kafanama, od strane k-de 45. pe. brigade do korpusa
niko nije isplatio, pa prema tome raune su mogli praviti na bilo koga.
Komanda korpusa je opremila navedenu jedinicu sa delom sredstava i opreme sve po naredbi
predsednika Republike, ali se ogradjujemo od bilo kakvih kompetencija nad njima.
BK/ND
Komandant
Pukovnik
Bogdan Sladojevi
M.P.475
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

178
1993., veljaa 25.
Knin
Obavjetajno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o granatiranju
vlastite kolone kod Liana Tinjskih, nezadovoljstvu izbjeglica u Benkovcu i vojnika
zbog neimatine, te da su hrvatske snage ponovo zauzele selo Dragii
KOMANDA 7. KORPUSA
Obav. bezbed. Organ
Str. pov. br: 21-82
25. februara 1993. godine

STROGO POV.
br. ev._______

OBAV. BEZ. ORGANU G SV RSK


Dnevni izvetaj,
d o s t a v lj a.

475

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 670, primljen 24. 2. 1993. u 14,10; predan u 14,15.

267

1. Dana 24.02.1993. godine u posljepodnevnim asovima na VBR je grekom navodjenja


zasuo nau kolonu vozila koja se kretala na podruju Liana Tinjskih. Sreom bio je promaaj
pa nije bilo rtava ni materijalne tete. Ispitujemo okolnosti pod kojim je dolo do ovakve
greke.
2. Dana 24.02.1993. godine vodnik Rajevi komandir baterije MB 120 mm u Kolarni
(benkovaki pravac) samoinicijativno i bez odobrenja ispalio je nekoliko mina, napamet u
pravcu ustakih poloaja. Ustae su uzvratile vatru i zahvatile deo nezatienih boraca, te su
trojica ranjena od kojih jedan tee.
Vodnik Rajevi istu je greku napravio i prije petnaestak dana, te je nakon uzvraene vatre
s ustake strane ranjen borac Medali Ljubomir, koji je kasnije umro u Kninskoj bolnici.
3. Meu izbjeglicama (ene i starci) u Benkovcu, Bjelini i Pariima prisutan je protest
zbog navodne izdaje i vojnim i politikim vrhovima, te su uvjerenja da su sva izgubljena
podruja namjerno preputena hrvatskoj strani i da je to rezultat politikog dogovora.
ale za kuama i poginulim borcima. Ovakva shvaanja su verovatno rezultat meusobnih
razmirica u Vladi RSK.
4. Posebno smo informisani da je u akciji ponovnog zaposedanja Gradine i s. Dragiia od
strane ustaa poloaj odbrane 2. pbr sino oko 21.00 sati samovoljno napustila grupa od
oko 20 vojnika je bio izvesni pporunik Dragani. Dragani je komandi preko motorole
javljao da e napustiti poloaj, to su ustae verovatno ule preko svojih sredstava veze i
ponovo bez problema zaposele Gradinu a zatim i s. Dragiie. Meu borcima kulminira
nezadovoljstvo zbog toga, te im je ponovo pored Dragania kriva komanda.
5. Raspolaemo saznanjima da dosta vojnika u jedinicama to je posebno izraeno u 7. larp
PVO, negoduje zbog vrlo tekog poloaja njihovih porodica radi besparice i neimatine.
Obav. bez. Organ
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

179
1993., veljaa 25.
Obrovac
Izvjee Komande 4. lbr Glavnom tabu SVK o naputanju kampa Alfa u Brukoj
od strane jednog dijela njihovih jedinica zbog loeg tretmana, slabe prehrane i
nehigijenskih uvjeta
Komanda 4. lbr
Str. pov. br. 351-2
Obrovac, 25. 02. 1993. god.
Glavnom tabu SV RSK
268

Izvetaj o naputanju kampa


Alfa od strane naih
vojnika, dostavlja
Veza: va akt str. pov. br. 270-1 od 25. 02. 1993. god.
Na razjanjavanju razloga naputanja kampa Alfa od strane naih vojnika, pripadnika 4.
lbr uestvovali su pripadnici komande uz uea organa bezbednosti. U toku razgovora sa
vojnicima i uzimanju pismenih izjava doli smo do sledeih podataka:
svi vojnici tvrde da su uslovi obuke i rada ispod svakog nivoa
ishrana je ispod svakog minimuma, pojedini vojnici su padali u nesvest ne od zikog
napora ve od gladi
higijenski uslovi su nikakvi, vojnici nisu prali porcije po dva dana, linu higijenu nisu
uopte odravali zbog nedostatka vode
pojedini vojnici tvrde da su uslovi u Velebitu daleko podnoljiviji nego u kampu Alfa
odmah su stareine i instruktori iz nae brigade promenili oznake pripadnika SV RSK
za oznake koje ne pripadaju naoj vojsci.
Predlaemo da vojnici ostanu na obuci u naem centru za obuku u s. agar, poto smo
napravili plan i program za obuku, a imamo dovoljno stareinskog kadra za izvodjenje
obuke, i ako se stvore povoljniji uslovi za obuku u kampu Alfa moe se razmotriti ponovno
upuivanje naih vojnika u isti.
Komandant
Potpukovnik
Samardi Pavao
M.P.476
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 23.

180
1993., veljaa 26.
Knin
Sigurnosno izvjee Obavetajno-bezbednosnog organa zapovjedniku IKM Glavnog
taba SVK o nastojanju dijela politikog vodstva zapadne Slavonije za mirno
rjeavanje sukoba s hrvatskim vlastima i potpisivanje Daruvarskog sporazuma
Glavni tab SV RSK
Bezb.-obav. organ
Str. pov. br. _____
26. 02. 1993. godina
476

STROGO POV.
br. ev.______

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 0151, primljen 25. 2. 1993. u 21,30; predan u 22,00.

269

Neka saznanja o stanju


u Zapadnoj Slavoniji.
IKM G SV RSK
na linost komandanta
Organi bezbednosti 18. K doli su do nekih saznanja o aktivnostima dela politikog
rukovodstva Oblasnog vijea Zapadne Slavonije za koje cenimo da nisu u skladu sa naporima
srpskog naroda u RSK da se odbrani od ustake agresije. Isti deluju pod parolom mirnog
reenja sukoba sa hrvatskim vlastima.
Poznato nam je da je 11.02. o. g. delegacija Oblasnog vijea, na elu sa potpredsednikom Kuli
Mladenom bila na pregovorima u Podravskoj Slatini, verovatno sa ciljem konkretizovanja u
vezi povratka Srba u podravskoslatinska sela, iako stanovnitvo u veini nije takvog uverenja
da se u ovoj situaciji moe bezbedno vratiti u ta sela.
Dana 14.02. o. g. na sednici Skuptine Z. Slavonije prisustvovali su Kaloper Nikola, Priji
Marko i Prodanovi Jovica, iz pokreta za Jugoslaviju sa seditem u Beogradu. Kaloper je
navodno omoguio kontakt Dakuli477 sa S.478 Miloeviem, preko Miloevieve supruge
koja je isto lan SK-PJ. Skuptina je tada osudila smenu u vladi RSK, sa ime se nije sloio
podpredsednik vlade RSK Duan Vitas pa je napustio sednicu. Inae je iz Knina stigla
depea, dva dana pre odravanja pomenute sednice, sa instrukcijama da se sednica sprei
po svaku cenu.
U Daruvaru je 18.02. o. g. gospodin Fier479 Izapal odrao zajedniki sastanak sa
predstavnicima svih optina u irem okruenju Z. Slavonije, kako pod kontrolom hrvatskih
tako i pod kontrolom naih snaga. Imamo podatak da kontakte ove vrste forsira vlada
Hrvatske.
Raspolaemo podacima da ovakve postupke pribliavanja vladi Hrvatske, od strane Oblasnog
vijea Z. Slavonije, prihvata sve vei broj srpskog stanovnitva, jer mu se servira stav da je to
jedini nain da se vrate svojim kuama. Zagovarai mirovnog plana istiu da se u Krajini
ratuje zbog budala koje narod guraju u rat i koji svoju karijeru grade na grobovima srpske
dece, iako unapred znaju da je suivot sa Hrvatima neminovan i jedino mogue reenje. U
tome prednjai Kuli Mladen, potpredsednik OV. Tako je 14.02. u kui Pavkovi Milana u
s. Rodanik, u prisustvu novinara i snimatelja TV NS480 i vie metana izjavio da je odbrana
Maslenice nepotrebna, da je agresija na to podruje plod neelastinosti vlasti RSK u
Kninu, koja nije shvatila da je Maslenica potrebna Hrvatskoj.
Preko pouzdanih izvora utvreno je da su predstavnici OV Z. Slavonije (Dakula, Kuli i
dr.) 18.02. sa predstavnicima hrvatske strane potpisali sporazum, iji sadraj dostavljamo u
prilogu informacije.

SPORAZUM

477

Veljko.
Slobodan.
479
Gerald.
480
Novi Sad.
478

270

1. Dana

18. 2.93. u

Daruvaru

prisustvu predstavnika UNPROFOR-a Gerald Fisher, [v.r.] (witnessed)481


[.., v.r.]482 (witnessed)
[.., v.r.]483 (witnessed)
sastali su se:
DAKULA VELJKO
DUAN EIMOVI
MILAN VLAISAVLJEVI
MLADEN KULI
LOVRI ORE
RADAKOVI MILAN

ZLATKO KOS
ZDRAVKO SOKI
IVAN VOLF
VLADIMIR DELA
MR. ELIMIR MALNAR

2. Na cjelokupnom podruju koje sainjavaju bive opine: Daruvar, Grubino Polje, Nova
Gradika, Novska i Pakrac, a koje su pod zatitom snaga UNPROFOR-a, osigurat e se
sljedee:
a. potpuna obnova sustava za opskrbu strujom i vodom;
b. slobodno kretanje privatnog prometa cestama ukljuujui Zagreb Beograd
AUTOPUT; naknadni e pregovori obuhvatiti i komercijalni prijevoz;
c. omoguiti popravak pruge na relaciji Novska Nova Gradika;
d. popravak telekomunikacijskog sustava (u skladu s rezultatima preliminarnog ispitivanja
stanja izvrenog u kolovozu 1992. s predstavnicima obiju strana);
e. osnivanje zajednike komisije za normalizaciju ivota graana u UNPA podruju, s
posebnim naglaskom na preispitivanju te kasnije i na uspostavljanju socijalnih djelatnosti
zdravstva, kolstva i sportskih aktivnosti;
f. neometani i redoviti susreti na kontrolnim tokama pod nadzorom UNPROFOR-a;
g. omoguiti povratak svih prognanika;
h. dopustiti civilima koji prebivaju na obje strane linije razdvajanja da rade na svojim
posjedima (posebice je znaajno i hitno u ovome trenutku da se ratarima zajami prinos u
doba etve kasnije tijekom godine);
i. sastanci predstavnika lokalnih vlasti kako bi se raspravile metode budue suradnje;
j. omoguiti postavljanje kontejnera u skladu s postignutim sporazumom; i
k. za pripremu, provoenje i praenje svake te nadzor svih toaka formirat e se zajednike
komisije.
3. Sporazum potpisuju predstavnici:
Dakula Veljko, [v.r.]
Eimovi Duan, [v.r.]
Vlaisavljevi Milan, [v.r.]
Kuli Mladen, [v.r.]
Lovri ore, [v.r.]
Radakovi Milan, [v.r.]

Kos Zlatko, [v.r.]


Soki Zdravko, [v.r.]
Volf Ivan, [v.r.]
Dela Vladimir, [v.r.]
Malnar elimir, [v.r.]

481

Svjedok.
Neitko.
483
Isto.
482

271

PREDSTAVNICI UNPROFOR-A:
Gerald Fischer, [v.r.]
......, [v.r.]484
., [v.r.]485
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 28.

181
1993., veljaa 26.
Knin
Redovno borbeno izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o provokacijama
du linije razdvajanja, razmjeni topnike vatre, privoenju vojnih obveznika koji su
dezertirali ili izvrili kriminalne radnje, te o problemima s dobrovoljcima iz Srpske
radikalne stranke
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. br. 30-1296
26. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
URUITI ODMAH
KURIROM

Redovni borbeni
izvetaj.
G IKM
G SV RSK
(Operativni centar)
1. Neprijateljska artiljerijsko-tenkovska provokativna dejstva po selima Baturi, Klapani i
Otrivi. Artiljerijska dejstva jaeg intenziteta po rejonima Paljika, Ustia Drage, Bratkovci,
Prokljan, ista Mala, Strabeni, kao i po zauzetoj Gradini i Dragiiima.
Danas u popodnevnim asovima ustae su artiljerijom dejstvovale po Kistanjama, na to je
naa artiljerija vratila dejstvom po Miljevcima.
Osmotreni su pokreti ustaa iz zaseoka Senj prema Goleu. Grupisanje ustaa primeeno je
u rejonu Vodice, Zaton, Badarinci i Mostarski Zemunik.
Prisutna su svakodnevna izvidjanja naih poloaja i jedinica, kao pokuaji ubacivanja
diverzantsko-teroristikih grupa.
Otkriveno je 9 letova ustake avijacije.

484
485

Neitko.
Isto.

272

2. U ranim jutarnjim asovima 25.02.1993. godine jedinice koje su zaposele novoosloboenu


Gradinu i selo Dragii, napustile su samovoljno ove poloaje, radi ega je dolo do
negodovanja ostalih boraca.
Ovakve pojave potrebno je spreiti, a prekrioce uzimati na odgovornost.
U jedinicama 7. K nastavlja se s planiranom obukom, pravljenju sklonita i zaklona za
ljudstvo i tehnika sredstva. Deo jedinica izvodi borbena dejstva na zadatim pravcima.
Organi bezbednosti danas su priveli 9 vojnih obveznika koji su napustili jedinicu.
Privedeni su i pritvoreni vojni obveznici Kleut Marko, Kepija Stojan, Veselinovi Gojko,
zbog sumnje da su krali gorivo iz vojnih vozila. Isti su pod sumnjom da su pljakali kue na
podruju sela Smilji.
Jedinice Radikala koje se nalaze na pravcu Karin-Pridraga, nad njima je vrlo oteano
komandovanje, kao i kontrola istih.
Jedna grupa boraca pripadnika 2. pbr iz Kistanja drale su jednog zarobljenog iz 113.
domobranske Brigade. Preduzete su mere da se isti uputi u zatvor Knin.
za KOMANDANT-a
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi486, [v.r.]
M.P.487
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

182
1993., veljaa 26.
Dodoi
Obavijest Komande 39. korpusa podreenim postrojbama da Glavni tab SVK
nastoji kod Vlade RSK isposlovati pravilniji nain isplate osobnih dohodaka i zakon
o vojnom sudstvu kako bi se uspostavila disciplina u postrojbama
KOMANDA 39. KOR. USA
Strogo pov. br. 910-2
26. 02. 1993. godine
s. Dodoi

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

Informacija potinjenim
jedinicama, dostavlja.

486
487

Stanko.
Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

273

KOMANDI 24. 26. 31. i 33. pbr


KS, 87. PoB, vP, V, I, OB
Od Glavnog taba SV RSK dobili smo 26.02.1993. godine informaciju sledee sadrine:
1. Povodom izvetaja iz nekih jedinica (jue iz 39. K) o razlikama u regulisanju plate
mobilisanih graana i radnika koji zbog prioriteta grana u kojima su zaposleni (PTT,
elektroprivredi, umarstvo itd.) nisu mobilisani, uputili smo Vladi RSK dopis u kome smo
traili da se preispita nain isplate i nivo plate za navedene graane. S obzirom da je za
moral boraca veoma znaajno da se ovo pitanje rei u skladu sa zakonom, insistiramo na
ovim pitanjima kod Vlade RSK.
2. Oekujemo da narednih dana nadleni organi RSK usvoje izmeu ostalih i zakon
o vojnom sudstvu. Ovim zakonom olakalo bi se zavoenje discipline i rad komandnom
sastavu. Meutim, s obzirom na stanje u jedinicama, mi ne moemo ekati donoenje bilo
kakvih zakona. Sami po sebi takvi nee doneti red. Zato komandne strukture, sa organima
bezbednosti, koristei se propisima ZS u OS bive JNA, moraju sve prekraje i prestupe van
svoje nadlenosti predavati putem prijave redovnom sudu.
Za hvatanje i privoenje lica koja su napustila jedinicu saradnju ostvariti sa MUP-om na
teritoriji.
Znajui da je posredstvom pokretanja krivinih prijava korist za disciplinu mala, ili spora
i ak kontraproduktivna u kratkom roku, ipak ukazujemo da je znaajno postojanje same
prijave i uvid o kojim licima se radi, te ovim elimo sve nadlene organe usmeriti da ova
sredstva koriste.
3. Jo uvek postoje pokuaji da se oforme nekakve jedinice u RSK. Prema izvetaju 39.
K u Glini je formirana jedinica umanjenog sastava (pod nazivom ilt), iji je predvodnik
izvesni Stiv. Njeni pripadnici su napustili jedinice u koje su nakon mobilizacije
rasporeeni. Neto ire o ovome nije nam poznato. Kod ovakvih sluajeva protiv boraca koji
su napustili jedinicu podneti prijavu organima gonjenja, a sa jedinicama MUP-a ovakve
grupe onemoguiti i podvesti po komandovanju SV RSK.
4. U toku jueranjeg dana najintenzivnija dejstva odvijala su se u rejonu Dragii
(koji su nae snage uzele 24.02.) i Cista Mala. U celoj zoni 7. K na liniji dodira ustake
snage provocirale su i vrile pregrupisavanje snaga. Naroito je to zapaeno na pravcima
Vodice-Zaton (kod ibenika) i Zadar-Benkovac. Sve jedinice SV RSK vre i dalje plansko
ininjerijsko utvrivanje i zatitu svojih poloaja.
Informaciju proradite sa celokupnim sastavom Vae jedinice uz potreban komentar.
Predloge koje nam jedinice dostavljaju, prvenstveno po pitanjima vezanim za moral,
objedinjujemo i koje ne moemo reiti traimo od pretpostavljene komande da nam
pomogne u tome. Meutim ima pitanja i predloga koje ne bi trebalo da se ire razmatraju u
naim sredinama. Tako smo iz nekih jedinica informisani kako se borci izmeu sebe dele po
liniji da su za Jugoslaviju. Smatramo da sada u jedinicama imamo preih zadataka nego da
po tim i slinim pitanjima meusobno vodimo rasprave.
GM/GJ
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Gojko Maray, [v.r.]

274

M.P.488
M.P.489
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 300.

183
1993., veljaa 27.
Knin
Obavijest Glavnog taba SVK zapovjednitvima korpusa o akcijama hrvatskih snaga
te dogaajima koji su utjecali na moral vojnika SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Pov. br. 01-193
27. 02. 1993. godine
Informacija o potinjenim
jedinicama, dostavlja.
Komandama: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K i 75. PoB
1. Podaci o neprijateljskim dejstvima:
U zoni odgovornosti 7. K
Artiljerijsko-tenkovska dejstva izvoena su u irem rejonu Paljika, Ustia Drage, s. Vuki,
Provi, ista Mala i Graac.
Povremena artiljerijska dejstva izvodio je po rejonu Obodina i Mirlovi Polja.
U zoni OG-1 ustae su artiljerijom tukle po s. Batriri, Klapani, Ostrivi. Iz rejona krabrnje
ispaljene su 3 zolje po naim snagama. Pregrupisavanje vre u rejonu Vodica, Zatona,
Brdarica i Mostara Zemunikog.
U zoni odgovornosti 15. K
Ustae su provocirale peadijskim naoruanjem iz pravca Gojmerice prema s. Vojnovac, iz
pravca Stari Liki Osik prema Teslingradu, iz Bilaja prema Barletama, iz s. Ornice prema
itluku, iz Ribnika prema s. Poitelj. Na provokacije nije odgovoreno.
U zoni odgovornosti 21. K
Na prelazu Turanj dolo je do eksplozije protivtenkovskih mina rasporeenih na glavnom
putu. Uzrok je verovatno projektil iz RB ispaljen sa ustake strane. Nae snage nisu
odgovarale.
U zoni odgovornosti 39. K

488
489

Okrugli peat: RSK, Vojna pota 7916, Glina.


Prijemni peat: Komanda 33. brigade, TO Dvor na Uni, sp. br. 372-1, 2. 3. 1993.

275

U veernjim asovima ustae su provocirale iz streljakog naoruanja u rejonu Sunje. Na


provokacije nije odgovoreno.
U zoni odgovornosti 18. K
25/26.02. primeeno je postavljanje ustakih zaseda u rejonu s. Pivare (uma Pranik), pri
emu je dolo do susreta sa naom patrolom i otvaranja vatre. Povreenih nije bilo.
U zoni odgovornosti 11. K
Nije bilo provokativnih dejstava.
2. Dogaaji od uticaja na moral:
u 7. K
Nae snage iz br-7 dejstvovale su po uoenim ustakim tenkovima u rejonu Novigrada. U
rejonu Maslenice pogoena su dva ustaka trajekta.
U ranim jutarnjim asovima jedinice koje su zaposele tt Gradina i s. Dragii napustile su
samovoljno ove poloaje, zbog ega je dolo do negodovanja u jedinici. Prekrioci su uzeti
na odgovornost.
Privedeno je u toku dana 9 boraca koji su samovoljno napustili jedinicu.
Pritvoreni su borci Klaut M., Kopinja S. i Veselinovi Gojko zbog sumnje da su krali
gorivo iz vojnih vozila. Oni su pod sumnjom i zbog pljake kua u s. Smili.
Oteano je komandovanje sa jedinicom Radikala na pravcu Karin-Pridraga.
26.02. oko 15,00 asova u rejonu s. Miranje poginuo je 1 na borac i 3 su lake ranjena
prilikom postavljanja minskog polja.
u 15. K
Kao pozitivan primer iz ovog korpusa istiemo brigu oko snabdevanja civilnog stanovnitva
neophodnim artiklima hrane.
U 50. br pritvorena su dva borca zbog pijanstva i upotrebe vatrenog oruja. Izreena im je
mera pritvora u trajanju 30 dana.
3. Dana 25.02. upuen je autobus sa 42 dobrovoljca (obuena i naoruana) iz Bubanj
Potoka u garnizon Slunj, javlja Predstavnitvo Vlade RSK u Beogradu.
4. Iz navedenog stanja vidno je da najvie problema oko borbenog morala ima u 7. K koji
trpi ustaku agresiju.
U ostalim jedinicama stanje morala ocenjuje se kao stabilno, dobro, dovoljno dobro da
obezbeuje izvrenje zadataka.
U jueranjem izvetaju iz 11. K naveli su kao jedan od razloga slabljenja morala dugo
trajanje rata. Moe se smatrati razumljivim elja boraca za mirom, ali treba objanjavati
uporno (moda mnogo puta ponovljeno) da uspostavljanje mira ne zavisi samo od nas.
Nadamo se da, posle dve godine borbe za slobodu srpskog naroda i za izdvajanje iz Hrvatske,
nijedan borac ne eli da rezultate te borbe obezvredi i poniti, koliko god nam ovo stanje
teko padalo. Nuno je, takoe, ponoviti borcima da svet posredno priznaje RSK, uvaava
je kao pregovaraa i objektivno, samim postojanjem i izvrenjem odluke o zatiti Srba u
RSK, priznaje agresivnost i genocidnost Hrvatske.
5. Molimo da nam od najniih jedinica navie predoite probleme morala kako bi naa
reagovanja, pravnim i politikim sredstvima, bila to ekasnija.
Ovo uinite u nekoj posebnoj informaciji naslovljenoj na Organ za moral G SV RSK (na
linost pukovnika Koste Novakovia).

276

POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Kosta Novakovi, [v.r.]
M.P.490
M.P.491
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 5.

184
1993., veljaa 28.
Knin
Zapovijed Glavnog taba SVK za osnivanje 1. jurine brigade SVK, formacijski
sastav brigade, mjesto osnivanja, vremenski rok osnivanja te odgovorne osobe
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA
Strogo pov. broj 299-1
Dana 28. 02. 1993. godine
Obzirom na sve veu opasnost proirenja agresije faistike Hrvatske na Srpsku Republiku
Krajinu i u cilju stvaranja jedinstvene operativne rezerve ofanzivnog karaktera za slamanje
agresorskih snaga
N A R E U J E M:
1.- Hitno formirati 1. jurinu brigadu Vojske Republike SK sastava: komanda,
komandni bataljon, pozadinski bataljon, vojni sud, vod za brigu o borcima, dva oklopna
bataljona mjeovitog sastava, tri jurina bataljona, mpoad, mad, 2 diverzantska odreda,
protivdiverzantski odred i mjeovita helikopterska eskadrila.
2.- Brigadu formirati od najkvalitetnijeg kadra Srpske Vojske, vojnika 19-25 godina i ocira
do 36 godina i najsavremenijih RMS.
3.- Za formiranje brigade, njene popune rezervama i pripreme, u skladu sa njenom
namjenom, planirati kadrove i potencijale Vojske Republike Srpske i Vojske SRJ kojima
odmah uputiti zahtjev.
4.- Brigadu formirati i osposobiti za proboj fronta i samostalna ofanzivna dejstva u ustakoj
pozadini, za razbijanje rezervi, unitenje KM, artiljerije i drugih vitalnih elemenata b/r, za
prihvat drugih jedinica pod komandu i izvoenje napadne operacije irih razmjera.

490
491

Okrugli peat: RSK, G SV.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6675, primljen 27. 2. 1993. u 14,40; predan u 17,55.

277

5.- Za formiranje i pripremu brigade odgovoran mi je puk. Vukosavljevi Slobodan koji e


sainiti plan dinamike i nosioce zadataka i dostaviti mi na odobrenje dana 28.02.1993. god.
do 10.00 asova.
Formiranje brigade izvriti do 19. marta a pripremu do 05.04.1993. godine.
6.- Formiranje i pripremu brigade izvriti i u irem rejonu s. Bruka, egar, Ervenik koji u
potpunosti pripremiti i zatiti to regulisati posebnim nareenjem.
7. Sve pripreme drati u strogoj tajnosti. Teite u pripremama imati na izboru ljudstva,
pripremi RMS492 i materijalnih rezervi, disciplini i borbenom osposobljavanju jedinica.
Plan imenovati PLAN MA i stepenovati ga STROGO POVJERLJIVO.
OBAVEZUJEM sve organe taba, K-dante korpusa i druge nosioce zadataka na dosledno
izvrenje zadataka ovog plana.
8.- KM brigade imati u s. Katel egarski.
Vezu sa komandantom taba imati u dva kanala.
Izvjetaje dostavljati do 18.00 asova.
Raeno u 6 primjeraka
i dostavljeno:
K-dantima 7, 1 5, 21, 39, 18. i 11. K
Organima G

KOMANDANT
general-major
Mile Novakovi, [v.r.]
M.P.493

M.P.494
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

185
1993., veljaa 28.
Knin
Obavijest Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju pregovora
s Hrvatskom, stavu Glavnog taba SVK da su svi dobrovoljci pod jedinstvenim
zapovijedanjem, te o razmjeni vatre na velebitsko-obrovakom, skradinskom i
novigradskom pravcu
KOMANDA 7. KORPUSA
Pov. br. 30-1370
28. 02. 1993. godine
Informacija potinjenim
jedinicama, dostavlja.
492

Ratna materijalna sredstva.


Okrugli peat: RSK, G TO, Knin.
494
Prijemni peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, str. pov. br. 18-152, 2. 3. 1993.
493

278

KOMANDAMA: OG-1, 92. mtbr, TG-4, 4. lbr, 1. lbr, 75. mtbr, 2. pbr,
7. map, 7. mpoap, 7. Larp PVO (aktom).
1. U ponedjeljak (01.03.1993.) nastavljaju se pregovori sa Hrvatskom. Pregovori e se
voditi u enevi posredstvom ovlatenih predstavnika UN. Stavovi nae delegacije oko kojih
pregovara ne moe biti, koje su UN (Savet bezbednosti) podrale, odnose se na obavezu
doslednog i potpunog povlaenja hrvatskih snaga sa zauzetih teritorija RSK posle agresije
od 22.01.1993. godine i na sadraj rezolucije 762 o povlaenju sa Miljevakog platoa.
Tek nakon toga mogue je stupiti u pregovore o reavanju pitanja Maslenikog mosta i
aerodroma Zemunik, HE Perua i drugih pitanja. Ovi stavovi dobro su poznati svim naim
borcima i na njihovom zastupanju politiko vodstvo RSK tvrdo stoji. Ovi politiki stavovi
su, takodje, baza za izgradjivanje morala u naim jedinicama. Na jednoj strani, upotreba
sile da vratimo nae teritorije ne bi bila osudjena, dok dalji pokuaji Hrvatske da upada na
teritoriju RSK ovoj moe oteati medjunarodni poloaj i dovesti je do blokade i sankcija.
Ovakav razliit poloaj u odnosu na upotrebu sile ide nama u prilog, ali ne treba da pokriva
nau pasivnost i eventualno gubljenje ivota, ve treba da nam poslui da u ovom periodu
pripremimo nae jedinice za vraanje zauzetih teritorija i uvanje granica RSK. Sve naredbe
koje jedinice imaju za plan izgradnje b/d zasnovane su na toj politikoj pozadini.
2. Jueranjim saoptenjem za javnost predsednika Republike Srpske Krajine i Vrhovnog
komandanta SV RSK potvrdjena su naa zalaganja za jedinstvenim komandovanjem u
SV. Taj stav vlasi svi dobrovoljci se nalaze pod jedinstvenom komandom Glavnog taba
Srpske vojske RSK.
Ponovo naglaavamo da ne postoje nikakvi ideoloki razlozi za posebnim tretmanom
bilo kojih pojedinaca ili jedinica. Jedini kriterijum je stavljanje na raspolaganje oruanim
snagama Republike i srpskog naroda i nunost disciplinskog voenja borbi pod jednom
komandom.
Ove stavove treba predoiti dobrovoljcima gde je to potrebno i obrazloiti ih ire u smislu
znaenja discipline, subordinacije i jedinstvenog komandovanja u svakoj vojsci, pa i naoj.
3. U toku jueranjeg dana ustake snage su pokuale da peadijskim napadom, uz snanu
artiljerijsku podrku, probiju linije odbrane srpske vojske na Velebitsko-obrovakom pravcu,
na liniji Tulove Grede-Jadransko more. Borci srpske vojske (hrabro) su odbili sve napade i
estoko uzvratili vatrom. Pri tome liniju fronta su pomerili za dva kilometra unapred.
Snanoj ustakoj artiljerijskoj vatri, u vremenu od 18,30 do 01,00 asova 27/28.02. bila su
izloena srpska sela i poloaji jedinica srpske vojske u Skradinskom zaledju. I na ovom pravcu
srpski branioci su ouvali liniju fronta i odbili sve napade agresora. Borbe su nastavljene i
jutros.
I na ostalim delovima severnodalmatinskog vojita bilo je artiljerijskih dejstava. Iz Islama
Grkog gadjana je Kosa i Veljane, iz rejona Vrane-Donje Miranje, a tokom celog dana
gadjana je i Cista Mala, Morpolaa i Medjare.
Provokativnih dejstava bilo je i na drugim rubnim delovima teritorije RSK. Prostor Banije
muslimani su gadjali protivavionskim topovima 30/2 mm iz pravca s. Letica. Na Kordunu,
u rejonu Turnja, otvorena je vatra iz peadijskog oruja na poloaje srpskih branilaca.
Prema naim saznanjima, poto dosadanje mobilizacije nisu dale najbolje rezultate, u toku
je nova mobilizacija u mnogim delovima Hrvatske, a naroito u Splitu i okolini. Neka
saznanja upuuju da se novomobilisani Hrvati bojovnici upuuju u prihvatni centar u
Gospi.
279

POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Mr Dmitar Arula
M.P.495
M.P.496
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1356, sn. 24-081-82.

186
1993., veljaa 28.
Knin
Izvjee Komande 7. korpusa Glavnom tabu SVK o topnikom napadu hrvatskih
snaga u skradinskom zaleu, itniu i Baljcima, o problemima s dragovoljcima,
vraenim posadama za tenkove iz Banja Luke te posjeti Mirka Jovia komandi
korpusa
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
KOMANDA 7. KORPUSA
Str. pov. 30-1358
28. 02. 1993. godine

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
URUITI ODMAH
KURIROM

Redovni borbeni
izvetaj.
GLAVNI TAB SV RSK
OPERATIVNI CENTAR
G IKM
1. Juer, 27.02.1993. godine, oko 23,00 asova ustae su otpoele sa artiljerijskim napadom
po irim rejonima sela Bratikovci, ista Mala i ista Velika i ostalim mestima Skradinskog
Zaledja. Ovaj napad trajao je do 03,00 asova 28.02.1993. godine.
Drugi artiljerijski napad otpoeo je danas oko 13,45 asova po irem rejonu Skradinskog
Zaledja. Napad je prestao u 15,45 .
Artiljerijom dejstvovao po Lisnici iri reon itnia iz Pakova Sela zaseok Cigii. Dejstva
su preneena po selima Baljci Donji i Manojlovii.
Provokativno peadijsko-artiljerijska dejstva vrena su na irem prostoru Severnodalmatinskog
vojita.

495
496

Prijemni peat: TG.4, pov. br. 108-1, 1. 3. 1993.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 6675, primljen 28. 2. 1993. u 23,40; predan u 23,50.

280

Osmatranja i izvidjanja poloaja naih jedinica su esta uz pokuaje ubacivanja


diverzantskoteroristikih grupa.
2. Jedinice 7. Korpusa odgovorile su artiljerijskim dejstvom po otkrivenim ustakim
ciljevima, naroito po vatrenim poloajima ustake artiljerije.
U pojedinim jedinicama 7. K vojni obaveznici, odnosno dobrovoljci zadravaju se u
jedinicama 5-7 dana to uslonjava izvodjenje borbenih zadataka, kao dranje dostignutih
linija. Ovakve pojave negativno se odraavaju na moral boraca u celini.
Posle nekoliko dana vraene su posade tenkova, kao i tenkovi, koji su bili u Severnoj
kasarni, danas u 14,00 as. pod vodstvom kapetana Kijca i upueni u OG-1 na poloaj.
Danas u 14. je as. u Komandi 7. Korpusa bio predsednik Srpske Narodne Obnove gospodin
Mirko Jovi.
Jutros oko 02,00 as. izbio je poar u vojnikom klubu u Golubiu. Naoruanje i oprema je
izvueno, klub je izgoreo.
U jedinicama i dalje se nastavljaju aktivnosti obuke jedinica, kao fortikacijskog uredjenja
zemljita.
Organi bezbednosti su javili u Operativni centar desetak minuta pre za artiljerijski ustaki
napad po Skradinskom Zaledju, a operativni deurni izvestio je jedinice.
za KOMANDANT-A
pukovnik
Milan ilas
Stjepanovi497, [v.r.]
M.P.498
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 2.

187
1993., veljaa 28.
Drni
Obavjetajno izvjee Komande 75. mtbr Komandi 7. korpusa SVK o pogoranju
sigurnosne situacije zbog nezadovoljstva dobrovoljaca iz Nia i Banja Luke
OBO 75. mtbr
Str. pov. br. 72-1
28. 02. 1993. godine
Dostavljeno: OBO 7. K. na linost potpukovnika arac Dragan

497
498

Stanko.
Okrugli peat: Z TO Severna Dalmacija, Knin.

281

1. U 2. mtb bezbedonosna situacija se iz dana u dan pogorava, to je po mom miljenju


osnovni uzrok nedovoljan broj ljudi i nedenisan status dobrovoljaca, u prvom redu koji
imaju status specijalaca.
Imamo dobrovoljce na vie punktova i to 18 dobrovoljaca u 1 mt kasarni u Trbounju,
40 (etrdeset) ih ima u 2. mt / 22 (dvadeset dva) u Miletama i na staroj cesti iz Nia, a
18 (osamnaest) u Viicima i Keriima /Banjaluani/, dok ih u 3. eti ima 40 (etrdeset)
i to 9 (devet) u Zidinama /Nilije/ i 31 (trideset i jedan) u Bariiima /Nilije aletovi
specijalci/.
U 3. mt samo je 9 (devet) dobrovoljaca u funkciji nalaze se moda na najteem mjestu tj. u
Zidinama, pa bez obzira na neke njene propuste moemo biti zadovoljni, dok se 31 ovjek
nalazi u Bariiima i rade samoinicijativno.
elim da vam ukaem na problem koji e nastati za par dana poto emo ostati bez veine
ovih dobrovoljaca poto idu na odmor. Naalost, na odmor idu ljudi koji su u funkciji, /sa
stare ceste, Mileta, Keria i Viia, kao i iz Zidina/, a ostat e samo aletovi specijalci. Zbog
svega ovoga treba se to hitnije pronai 100 ljudi koji e popuniti bataljon da nam se ne bi
dogodilo da napustimo neke punktove.
Pored problema koji proizlaze iz malog broja ljudi, problemi su i zbog razliitog tretmana
dobrovoljaca, to je najoitiji primjer ljudi iz Nia koje je ale poslao na staru cestu i Milete,
i oni se bune, tj. ele imati isti status kao i njihova grupa koja je sa aletom u Bariiima,
bune se na njihov status i dobrovoljci iz Banjaluke koji dre veoma dobro liniju a vide
prednosti Nilija.
K-dant Vukain je doao na ideju da ove aletove ljude postavlja sa milicionarima na most
u Drniu kako bi kontrolisali vojne obaveznike, ali su oni odmah uli u jednu hrvatsku kuu
/Kolomba/ i ukrali prut, vino i televiziju. Ovo pravdaju time to su u kui nali lansku
kartu HDZ od vlasnikove keri Kolombo Marije, hrvatsku zastavicu i bed bana Josipa
Jelaia. Mislim da je osnov svega ovoga pljaka, a to su pronali ove tri sitnice to po meni
nema neki znaaj jer se to moe nai u gotovo svakoj hrvatskoj kui.
Zbog svega iznjetog smatram da se ova grupa mora premjestiti iz itnia u neki drugi reon,
tj. da se koristi kao jedinica za intervenciju, i da se stavi pod neiju komandu poto nije pod
k-dom 2. bataljona /vidim da ale ide i kod ministra Martia499 i generala Djukia500, pa
ako mu oni komanduju neka bude i u njihovoj blizini./
Poto znam da ste upoznati sa veinom ovih problema, elim samo da vam napomenem da
nam za normalan rad bataljona nedostaje 100 vojnika, ali vojnika koji e drati poloaje i
staviti se pod komandu k-dira ete, ili k-ta bataljona, i da nema velike koristi od slobodnih
strelaca.
Sa navedenim zapaanjima upoznao sam k-ta brigade i s njim lino iao u 2. mtb. Dio
problema je u fazi rjeavanja. Navedena saznanja dostavljam za vae koritenje.
Naelnik
Kapetan
[, v.r.]501
M.P.502
499

Milan, ministar unutarnjih poslova RSK.


Milan, zapovjednik 7. korpusa SVK.
501
Neitko
502
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 235, primljen 28. 2. 1993. u 12,55.
500

282

Preslika, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 31.

188
1993., veljaa
Knin
Izvjee Odjeljenja MO Knin Upravi MO Sjeverna Dalmacija o provoenju i
rezultatima ope mobilizacije na podruju Knina
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
UPRAVA Sjeverna Dalmacija
Odjeljenje KNIN
Knin, ________________ 1993.
MINISTARSTVO ODBRANE
UPRAVA Sjeverna Dalmacija
KNIN
PREDMET: Izvjetaj o mobilizaciji
Dostavljamo vam Izvjetaj o provoenju i rezultatima mobilizacije koji ste traili vaim
aktom broj: __________/93. od 5.2.1993.
Prilog: Izvjetaj
NAELNIK
Sava Popovi
ODJELJENJE ZA ODBRANU
KNIN
IZVJETAJ
O PROVOENJU I REZULTATIMA OPTE MOBILIZACIJE
Mobilizacija je nareena i poela 22.1.1993. ujutro. Prvi zahtjev je bio za djelominom
mobilizacijom, to je obuhvatalo aktiviranje komandi i manjeg dijela nekih jedinica,
primjerice RJ 1917, 1919 i jo nekih, ali sve to u relativno manjem obimu.
U fazi pozivanja tog dijela ljudstva, nareena je potpuna mobilizacija svih jedinica 7.
Korpusa i Pozadinske baze.
Tada je poeo postupak organiziranog pozivanja 9.300 vojnih obveznika koliko smo imali
na raspolaganju. To ukljuuje sve, i vojnike i starjeine. Tako veliki broj obveznika trebalo
je pozvati s cijelog podruja kninske optine i pripojenih joj podruja, ukljuujui i neka
283

podruja bive drnike optine. To je vrlo veliko podruje koje je trebalo brzo i organizovano
obii, a neka obilaziti u vie navrata.
S obzirom da vrena prethodna preformacija, vei dio jedinica nije bio potpuno oformljen,
moe se rei da je bio u zavrnoj fazi konanog formiranja. Vana je injenica da taj zadatak
ipak nije bio do kraja zavren.
Za neke jedinice je samo bilo odreeno ljudstvo, ali je tek trebalo stvarno formirati
jedinicu (opredjeliti komandne dunosti, upoznati ljudstvo, saoptiti raspored, odrediti nie
jedinice, precizirati mobilizacijska zborita).
Ipak, bez obzira na sve navedene nepoznanice, mi smo napisali mobilizacijske pozive,s
potrebnim minimumom podataka kojima su ljudi mogli biti pozvani. Neke neophodne
podatke (mob. Zborita, na primjer) morali smo upisivati u posljednjem trenutku.
Ovo se naroito odnosi na formiranje triju samostalnih brigada iz bive RJ 1972. Jasno je
da je to obiman i odgovoran posao koji nije mogue uraditi na brzinu.
Mnogo bolje stanje bilo je u RJ 1917 i RJ 1919, za to postoji i objanjenje i opravdanje.
Te jedinice su na vrijeme znale svoju formaciju i imale su prioritet u formiranju i popuni.
Radi toga je njihovo formiranje poelo ranije od ostalih i u mobilizaciji tih sastava gotovo
da nije bilo veih problema.
U formiranju jedinicama imali smo vie problema. Tri smatramo najbitnija. Prvi je u
tome to smo imali na raspolaganju manje ljudstva od zahtjeva ispostavljenih planovima
popune. To se naroito odnosi na starjeinski kadar. Drugi je u nedostatku nekih specijalnosti
koji su se u prethodnom ratu pokazali neophodnim. To se naroito odnosi na VES OMJ i
neke artiljerijske specijalnosti. Trei problem je u dosljednoj realizaciji opredjeljenja da se
popuna vri po odreenim pravcima i s podruja koje taj pravac pokriva. Na taj nain se
mijenjaju ranije uspostavljeni kolektivi jedinica koje su zavrile prethodni rat. Radi toga je
bilo mnogo negodovanja i od strane komandnog kadra (koji hoe svoje ljude) i od strane
vojnih obveznika (koji hoe svoje jedinice). Radi toga su iskazivana velika negodovanja na
na raun, nekad i arogantna i nisu prihvaana objanjenja koja smo im mogli dati. Kasnije,
kad je vreno pozivanje u jedinicu, cijenimo da jedan broj vojnih obveznika nije posluao
na poziv, ve je ostao ili otiao u svoju jedinicu. Nemamo podatke koliko je takva pojava
rairena niti moemo procijeniti koliko je negativno utjecala na formiranje i sposobnost
jedinica. I u ovakvim sluajevima RJ 1917 i 1919, zbog razloga koje smo ve istakli, imali
su manje problema.
Ve smo istakli da su nae mogunosti manje od iskazanih zahtjeva. Karakteristina je
mogunost popune rezervnim ocirima. Naime, imamo na raspolaganju rez. ocira samo
za 50% zahtjeva, ukljuujui i one starije od 55 godina. Istiemo, takoer, da su u ovoj
mobilizaciji aktivirani uglavnom svi oni koji podlijeu vojnoj obvezi, osim onih koji su
se zatekli van Krajine. Samo je mali broj ljudi ostao za obavljanje drugih radnih zadataka,
za koje smatramo da ih je nuno obavljati i u fazi ratnih operacija. Smatramo potrebnim
istai da su, odmah nakon mobilizacije, vei broj preduzea i ustanova traio je izuzee
svojih radnika koji su im neophodni za obavljanje djelatnosti (elektroprivreda, saobraaj,
opskrba, komunalne djelatnosti, zdravstvo i dr.). Ove zahtjeve nismo rjeavali, ve je to
odobravao direktno ministar odbrane. Pokazalo se, meutim, da je odreen broj radnika
zaista neophodan na radnoj obavezi.
S obzirom da je javno oglaena opta mobilizacija, velik broj vojnih obveznika se
samoinicijativno odazvao u najbliu jedinicu. Dogaalo se tako da su mnogi ostali u svom
mjestu ili su ili traiti svoju jedinicu u kojoj su zavrili proli rat ili su se prikljuili prvoj
284

jedinici na svom terenu. Tako se dogaalo da takvi vojni obveznici nisu stigli u jedinicu koju
smo ga rasporedili iako je, po svojoj specijalnosti upravo tamo bio neophodan. Slino je bilo
i obveznicima koji su se nali u posebnim jedinicama milicije.
Povratne informacije koje smo dobili od kurira kazivale su da su pozvani ve otili u
jedinicu. Ne moemo procijeniti pouzdano koliki broj je takvih krivo rasporeenih i
kakve i kolike posljedice je to imalo za ukupne rezultate mobilizacije. Sigurno je, meutim,
da na to nismo mogli utjecati. ini nam se da su tom pridonijeli i pojedini komandanti koji
nisu dozvoljavali da netko odmah ide iz jedinice kad je u nju uao.
Manji broj ljudi se nije odmah odazvao. Takve smo prijavljivali i traili od milicije
njihovo prisilno privoenje. Ipak, stvarnih odbijanja poziva je bilo malo, a vie se radilo o
nedovoljnim informacijama, trenutnim odsustvovanjima ili odlasku u jedinicu za koji mi
nismo znali.
ak se moe rei da je ukupan motiv za mobilizaciju i odaziv na mobilizacijski poziv
bio vrlo velik. To je pokazalo dobrovoljno javljanje svih onih koji iz bilo kojih razloga nisu
primili poziv. S takvim motivom javio se i veliki broj dobrovoljaca, nesposobnih za vojnu
slubu, koji su htjeli pomoi u jedinicama bilo na koji nain.
Dobrovoljci izvan Krajine su rasporeivani uglavnom u 92. mtbr. i o njima nemamo
posebne podatke.
Ukupan odaziv cijenimo zadovoljavajuim, mada nemamo povratne informacije od
ratnih jedinica tko se kod njih javio. S tim podacima mogli bi preciznije procijeniti rezultat
odaziva sa stanovita rasporeda i specijalnosti.
Do sada smo dobili podatke o odazivu samo od 1. brigade, ali su i ti podaci bez VES-ova,
pa ne moemo sainiti dobar pregled. Druge jedinice su nam samo najavile da e spiskove
odazvanih dostaviti.
Kao posebno zapaanje istiemo injenicu da su pozivanjem svih vojnih obveznika ostala
bez izvrilaca vana radna mjesta u djelatnostima od javnog interesa. Smatramo da se bez tih
djelatnosti ne moe obezbjediti podrka oruanoj borbi. Nismo imali vremena analizirati
to to konkretno znai u sluaju posljednje mobilizacije, ali ima indikacija koje ukazuju da
bi se morao unaprijed obezbjediti ostanak u civilnim strukturama odreenom broju ljudi
bez kojih staju vane djelatnosti.
No, to zasluuje iru analizu, koju sada nismo u mogunosti izvriti, niti to moemo
sami.
Kao ilustraciju navodimo problem koji je nastao nakon zahtjeva za mobilizacijom vozila.
Da bismo vozilo mobilizirali morali smo odgovorne ljude prethodno dozvati iz ratne jedinice
gdje su ve bili otili. Poseban problem su oferi traenih vozila. U najveem broju bili su
mobilisani, pa su tako vozila ostala bez vozaa.
Mi smo se snalazili na razne naine, vozila su dola u jedinicu s neto zakanjenja, ali
problem koji smo opisali nije zanemarljiv.
Inae, zadovoljavanje potreba za vozilima bilo je polovino jer i vozila imamo tek za 50%
potreba. To se odnosi na teretna vozila, a putnikih automobila bilo je dosta.

285

PRILOG:
Tabelarni pregled odaziva
tabela 1
PODACI O ODAZIVU NA MOBILIZACIJU
1
Pozvano
Urueno poz.
Bolesni nesp.
MUP, SUP, RJM
Van Krajine
Za privoenje
Radna obaveza
Nepoznata adresa
U RJ
U kvaru
Upueno

VOJNICI
2
8.161
5.922
200
366
741
626
64
242

ML. OFIC.
3
465
416
4
7
29
3
4
2

OFIC.
4
441
383
2
7
32
1
15
1

VOZILA
5
92

3
1
85

NAPOMENA:
1. Mogue je da je u RJ dolo vie rez. ocira, radi toga to cijenimo da ih ima odreeni
broj koji su izvan nae evidencije (izbjeglice).
2. Treba oekivati da je u jedinicama vie mlaih ocira nego u naoj evidenciji jer su
mnogi unapreeni u posljednjem ratu, a mi o tome takoer nemamo evidenciju.
3. Cijenimo da je odreeni broj obveznika nakon to su se vratili s puta, samoinicijativno
otiao u jedinicu, a da se prethodno nisu javili nama, pa i taj podatak nismo zabiljeili.
Tabela 2503
PODACI O OBVEZNICIMA KOJI SE NALAZE U JEDINICAMA
Red
Br.

Jedinica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K-da 7. Korpusa
75. mtbr.
1. lbr.
2. pbr.
7. map
7. larp. PVO
Ukupno
405. pb

503

of.
35
180
39
69
114
15
452
23503

Osmi red je dopisan rukom.

286

ml. oc.
14
269
29
78
107
32
529

Brojno stanje
Voj.
Ukup.
57
106
3363
3812
1330
1398
2370
2517
1023
1244
207
254
8350
9331

Dobr.
342
120
209
7
678

Svega
106
4154
1518
2726
1251
254
10009

Preslika, strojopis, latinica


Hrvatski informativni centar, A-216-016.

189
1993., veljaa
Izvjee naelniku sigurnosti Glavnog taba SVK o uoenim slabostima na obuci
vojnika iz istone Slavonije u Zrenjaninu
ZAPAANJA O OBUCI
VOJNIKA RSK U
GARNIZONU ZRENJANIN

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO

NAELNIKU BEZBEDNOSTI G VRSK


NA OBUCI U GARNIZONU ZRENJANIN OD 10.02.1993. GODINE NALAZI SE 171
VOJNIK IZ RSK TENJA, MIRKOVACA, BOBOTE, VUKOVARA I DRUGIH MESTA.
KOORDINATOR OBUKE ISPRED VRS JE PORUNIK LONAR SLOBODAN IZ
TENJSKE BRIGADE. OSNOVNI PROBLEMI I SLABOSTI KOJE SU ISPOLJENE
OGLEDAJU SE U SLEDEEM:
VOJNICI RSK NEFORMALNO SE MEUSOBNO GRUPIU NA OSNOVU
PRIPADNOSTI PO MESTU IVLJENJA, POSEBNO JE IZRAENO KOD VOJNIKA IZ
S. TENJA;
MEU VOJNICIMA PRISUTNO JE DA OBUKA TREBA DA TRAJE DO PRVOG
SEPTEMBRA 93. GODINE, A ZVANINO JE POSTAVLJENO DA OBUKA TREBA DA
TRAJE DO POETKA OKTOBRA O. G. U VEZI SA TIM DEO VOJNIKA IZNOSI DA E
POETKOM SEPTEMBRA NAPUSTITI OBUKU JER TVRDE DA IM JE TAKO REENO
U SEKRETARIJATIMA OPTINA IZ KOJIH SU UPUENI NA OBUKU.
MEU VOJNICIMA JE PRISUTNO PODVAJANJE PO STRANAKOJ PRIPADNOSTI
A NA OSNOVU DELATNOSTI KONKRETNE STRANKE PO MESTU IVLJENJA
VOJNIKA. ISTAKNUTO MESTO U TOM POGLEDU ZAUZIMA SRS.
VOJNICI RSK VOJNIKE IZ VJ NAZIVAJU JUGOVOJSKOM, A AKTIVNE STAREINE
IZDAJNICIMA SVOGA NARODA.
OD STRANE POJEDINIH VOJNIKA PRISUTNA JE TEZA DA E U SLUAJU
NAPADA BRANITI SAMO SVOJE MESTO GDE IVI I STANUJE, A ODBRANA RSK U
MANEVARSKOM SMISLU UOPTE NIJE PRISUTNA.
PRISUTNA SU SAMOUDALJENJA VOJNIKA IZ GARNIZONA ZRENJANIN A
POJEDINCI SE UOPTE NE VRAAJU NA OBUKU OSTAJU KOD KUA. TAKOE
KOD POJEDINACA VLADA STANJE NEZAINTERESIRANOSTI ZA OBUKU;
PRILIKOM POLAGANJA SVEANE OBAVEZE ZASTAVNI VOD VOJNIKA IZ RSK
SLIKAO SE JE POD ETNIKOM ZASTAVOM KOJU JE DONEO IZ SEDITA SRS U
ZRENJANINU, REZERVNI POTPORUNIK MANDI VLADIMIR.
PROBLEM IZNETIH ZAPAANJA A I POSTOJEIH OPERATIVNIH PROBLEMA
OD STRANE KOMANDE 1. ARMIJE I ODELJENJA BEZBEDNOSTI PREDUZETE SU
KONKRETNE MERE SA CILJEM ORGANIZOVANE OBUKE, OPERATIVNOG OBUHVATA
287

POJEDINACA RADI RAZJANJAVANJA I PRESECANJA NJIHOVE DESTRUKTIVNE


DELATNOSTI I DRUGE EVENTUALNE NEGATIVNE DELATNOSTI.
PREDLAEM DA ORGAN BEZBEDNOSTI IZ 11. K STUPI U KONTAKT SA OB 1. ARMIJE
A U CILJU OPERATIVNOG SAGLEDAVANJA NOSIOCA