Sie sind auf Seite 1von 504

REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.


DOKUMENTI
Knjiga 13.
DOKUMENTI VOJNE PROVENIJENCIJE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(srpanj prosinac 1994.)

REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI


KNJIGA 13.
Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Recenzenti:
Dr. sc. Miroslav Akmada
Dr. sc. Davor Marijan
Urednici:
Natko Martini Jeri, prof.
Domagoj tefani, prof.
Suradnici:
Julija Baruni Pletikosi, prof.
Ivan Brigovi, prof.
Dr. sc. Ana Holjevac Tukovi
eljka Krie, prof.
Mr. sc. Anela Ljubas
Josipa Maras Kraljevi, prof.
Petar Miji, prof.
Ivan Rado, prof.
Mate Rupi, prof.
Dr. sc. Slaven Rui
Dr. sc. Janja Sekula
Ilija Vuur, prof.
Lektorica:
Julija Baruni Pletikosi, prof.
Izrada kazala:
Domagoj tefani, prof.
Prijepis:
Natko Martini Jeri, prof.
Priprema za tisak:
Kolumna d.o.o.
Tisak:
Stega tisak d.o.o.
Naklada:
500 primjeraka

REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 13.

DOKUMENTI VOJNE
PROVENIJENCIJE REPUBLIKE
SRPSKE KRAJINE
(srpanj prosinac 1994.)

Zagreb, veljaa 2013.

SADRAJ

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.

1994., srpanj 1., [Knin] Biljeke sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj
se raspravljalo o obrambenim pripremama te kadrovskim promjenama i materijalnom
osiguranju SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. 1994., srpanj 1., Stara Gradika Izvjee upravitelja Vojno-istranog zatvora Stara
Gradika Komandi 18. korpusa SVK o zatvorenicima i stanju u zatvoru . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. 1994., srpanj 3., [Knin] Izvjee Odseka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK
Organu bezbednosti 7. pozadinske baze o obavjetajno-izvidnikom djelovanju
pripadnika HV-a i UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa i looj sigurnosnoj
situaciji u postrojbama korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. 1994., srpanj 4., [Knin] Redovno operativno izvjee Glavnog taba SVK podreenim
korpusima o pojaanim aktivnostima i prikupljanju obavjetajnih podataka HV-a du
crte razdvajanja, situaciji u Cazinskoj krajini i aktivnostima ABiH s ciljem presijecanja
Koridora, politikim sukobima na podruju RSK, rjeavanju problema u postrojbama
SVK nakon povlaenja na nove poloaje prema odredbama Zagrebakog sporazuma,
te niskom moralu i tekoj socijalnoj situaciji u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5. 1994., srpanj 5., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK podreenim korpusima
i postrojbama s analizom izvanrednih dogaaja u SVK u lipnju 1994. godine . . . . . . . . . . . 31
6. 1994., srpanj 6., Banski Grabovac Zapovijed Obavjetajnog organa Komande
39. korpusa SVK podreenim postrojbama o nadgledanju i kontroli zone razdvajanja
te izvianju prednjih krajeva HV-a, s ciljem otkrivanja obavjetajno izvidnikih
aktivnosti prema prostoru Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7. 1994., srpanj 6., [Vojni] Izvjee Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK
o aktivnostima izvidnikih postrojbi brigade i njihovim saznanjima o situaciji u redovima
HV-a u zoni odgovornosti brigade, te uestalim prelascima civila iz Republike Hrvatske
na okupirano podruje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8. 1994., srpanj 7., Vukovar Izvjee Odseka bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o proslavi tree godinjice osvajanja Tenje i nezadovoljstvu zapovjednika
u 11. korpusu isplaenim plaama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9. 1994., srpanj 7., [Korenica] Izvjee Odsjeka za obavjetajne poslove Komande
15. korpusa SVK Odjeljenju za obavjetajne poslove Glavnog taba SVK s prikupljenim
podacima o aktivnostima postrojbi HV-a i UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa . . 35
10. 1994., srpanj 8., [Beograd] Zapovijed naelnika Generaltaba Vojske Jugoslavije,
general-pukovnika Momila Periia, o regulaciji naknade putnih i drugih trokova
zapovjednicima VJ rasporeenima na dunosti u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
11. 1994., srpanj 8., Knin Izvjee Resora dravne bezbjednosti MUP-a RSK s
informacijama o ulinim borbama u Bihau izmeu pristaa 5. korpusa ABiH i Fikreta
Abdia u kojima je bilo mrtvih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
V

12. 1994., srpanj 9., [Knin] Tjedno izvjee Glavnog taba SVK o opsenim pripremama
i popuni HV-a du cijele crte razdvajanja s ciljem napada na RSK, to zagovaraju i
vodei hrvatski politiari, o hrvatskoj blokadi snaga UNPROFOR-a, suradnji i popuni
postrojbi ABiH i HVO-a u BiH te situaciji na podruju Cazinske krajine i pobuni dijela
vojnika i naroda protiv Komande 5. korpusa ABiH, koju smatraju odgovornom za velike
rtve i teko stanje na tom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
13. 1994., srpanj 9., Knin Izvjee Resora dravne bezbjednosti MUP-a RSK o borbama
na podruju Bihaa, rasulu u redovima 5. korpusa ABiH, prelasku stanovnitva na stranu
Fikreta Abdia i dranju pojedinih brigada u sukobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
14. 1994., srpanj 10., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK predsjednicima Republike
Srbije i RSK, Slobodanu Miloeviu i Milanu Martiu, i naelniku Generaltaba VJ,
general-pukovniku Momilu Periiu, o opsenim pripremama i popuni HV-a du
cijele crte razdvajanja s ciljem napada na RSK, hrvatskoj blokadi snaga UNPROFOR-a,
suradnji i popuni postrojbi ABiH i HVO-a u BiH, stanju na podruju Cazinske krajine
i rasulu u redovima 5. korpusa ABiH, rjeavanju problema u postrojbama SVK nakon
povlaenja na nove poloaje, u skladu s odredbama Zagrebakog sporazuma, te niskom
moralu i tekoj socijalnoj situaciji u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
15. 1994., srpanj 11., [Okuani] Zahtjev zapovjednika 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama da mu dostave prijedloge za izmjetanje dijela elemenata rasporeda snaga
UNPROFOR-a na nove lokacije u zoni odgovornosti korpusa, kako bi se stvorili bolji
uvjeti postrojbama korpusa za obavljanje borbenih zadaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
16. 1994., srpanj 12., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 1. lbr SVK
o potrebi prikupljanja vojne opreme, naoruanja, streljiva i materijalno-tehnikih sredstava
koja su otuena i razasuta tijekom rata u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
17. 1994., srpanj 13., Vukovar Protestno pismo zapovjednika 11. korpusa SVK
zapovjedniku UNPROFOR-a u Zagrebu zbog agresivnog ponaanja pripadnika
UNPROFOR-a prema predstavnicima SVK i RSK s jedne strane, te toleriranja
hrvatskog agresivnog nastupa i blokade snaga UNPROFOR-a s druge strane . . . . . . . . . . . 50
18. 1994., srpanj 15., [Knin] Informacija Odsjeka bezbednosti Komande 7. korpusa
SVK o sukobu grupe izviaa iz 1. lbr SVK s hrvatskim snagama na Dinari . . . . . . . . . . . . 51
19. 1994., srpanj 16., [Vojni] Izvjee Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa
SVK o aktivnostima izvidnikih postrojbi brigade i stalnom nadzoru sela Broani . . . . . . . 52
20. 1994., srpanj 16., Topusko Protest zapovjednika UNPROFOR-a u Sektoru Sjever
zapovjedniku 21. korpusa SVK zbog krenja sporazuma o prekidu vatre i ograniavanja
kretanja pripadnika UNPROFOR-a od strane pripadnika 21. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . 53
21. 1994., srpanj 19., [Petrova Gora] Izvjee Organa bezbednosti Komande 21. korpusa
SVK SUP-u Vojni o naoruanim grupama civila na podruju Komesarca i Gredara na
podruju opine Slunj, koji dre pod kontrolom taj dio teritorija i ine ga nesigurnim
za graane RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
22. 1994., srpanj 19., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK Ministarstvu obrane RSK
o nezadovoljstvu pripadnika SVK visinom isplaenih plaa, sa zahtjevom da preko
Vlade RSK utjeu na poveanje vojnikih plaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
23. 1994., srpanj 19., [Buni] Pripremna borbena zapovijed s mobilizacijskom uzbunom
Komande 18. pbr SVK podreenim postrojbama, u svrhu poboljanja njihove
mobilizacijske spremnosti u sluaju napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
24. 1994., srpanj 20., [Knin] Odluka Vrhovnog savjeta obrane RSK o stavljanju pod
upravu SVK, u smislu pozadinskog i borbenog osiguranja, stacionarnih radio-relejnih
vorita SVK, radio-relejnih vorita PTT Krajine i prijenosnih objekata
RTV Krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
VI

25. 1994., srpanj 20., [Vojni] Izvjee Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa
SVK o aktivnostima izvidnikih postrojbi brigade, izvianju hrvatskih poloaja i
nadzoru sela Broani s ciljem prekida dodira njegovih mjetana sa stanovnicima sela
pod hrvatskom vlau na lijevoj obali Kupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
26. 1994., srpanj 20., [Petrinja] Zapovijed Komande 39. korpusa SVK podreenim
postrojbama o hitnoj domobilizaciji i stavljanju u punu borbenu spremnost zbog
pogoranja sigurnosne situacije u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
27. 1994., srpanj 21., [Knin] Biljeka sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj
se raspravljalo o sigurnosnoj situaciji na podruju RSK, potrebi podizanja borbene
spremnosti i materijalnog osiguranja SVK zbog izglednog napada hrvatskih snaga na
RSK, potrebi fleksibilnijeg odnosa prema snagama UNPROFOR-a te potrebi
rasformiranja 21. diverzantskog odreda SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
28. 1994., srpanj 21., [Knin] Slubena biljeka sa sastanka ministra obrane RSK
i predstavnika Zapovjednitva UNPROFOR-a za civilne poslove na kojem se
raspravljalo o potrebi revizije svih lokacija baza UNPROFOR-a na prostoru RSK
i njihovom daljnjem boravku u Junoj kasarni u Kninu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
29. 1994., srpanj 21., Dvor na Uni Izvjee Obavjetajnog organa 33. pbr SVK
Obavjetajnom organu Komande 39. korpusa SVK o razgovoru civilnih, vojnih
i policijskih predstavnika SO Dvor na Uni s predstavnicima EZ-a i UNPROFOR-a
smjetenim na podruju Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
30. 1994., srpanj 22., opot Izvjee Komande 3. pbr SVK o stanju borbenih oklopnih
vozila i popunjenosti oklopno-mehaniziranih postrojbi brigade ljudstvom i tehnikomaterijalnim sredstvima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
31. 1994., srpanj 22., [Petrinja] Izvjee Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa
SVK s neprovjerenim podacima o planovima povlaenja pripadnika Danskog bataljuna
UNPROFOR-a iz UNPA zone u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
32. 1994., srpanj 24., [Vrginmost] Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK
Tehnikom organu Komande 21. korpusa SVK za hitnu popunu postrojbe dizel
gorivom D-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
33. 1994., srpanj 25., Knin Izvjee Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK Organu
bezbednosti Glavnog taba SVK o stanju na podruju likih podvelebitskih sela
i namjeri njihovih mjetana, ukoliko doe do novih sukoba, da napuste svoje domove
jer je to podruje prodano ustaama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
34. 1994., srpanj 27., [Graac] Informacija Komande 9. mtbr SVK podreenim
postrojbama o pripremama hrvatskih snaga za napad, aktivnostima i situaciji
u postrojbama 15. korpusa SVK nakon povlaenja na nove poloaje, blokadi
UNPROFOR-a od strane Hrvatske, to se tumai kao priprema za napad hrvatskih
snaga, te slaboj popunjenosti i tekom materijalnom stanju u postrojbama SVK . . . . . . . . . 70
35. 1994., srpanj 27., [Korenica] Izvjee Odsjeka za obavjetajne poslove Komande
15. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o snazi, rasporedu i aktivnostima postrojbi HV-a
i MUP-a RH u zoni odgovornosti korpusa, pritisku na preostale Srbe na podruju
Hrvatske, aktivnostima 5. korpusa ABiH te popunjenosti obavjetajnih i izvidnikodiverzantskih postrojbi korpusa i problemima s kojima su one suoene . . . . . . . . . . . . . . . . 71
36. 1994., srpanj 27., [Knin] Izvjee Komande 7. korpusa SVK o odranom seminaru
pomonika zapovjednika za moralno-vjerske i propagandne poslove postrojbi korpusa
na kojem se raspravljalo o brojnim problemima i slabostima koje optereuju moral
u postrojbama korpusa, s prijedlogom mjera koje treba poduzeti da bi se situacija
poboljala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
VII

37. 1994., srpanj 27., [Vrginmost] Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK
Tehnikom organu Komande 21. korpusa SVK za osiguranje popune postrojbe
raketama i strojnicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
38. 1994., srpanj 28., Knin Izvjee Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK ministru
unutarnjih poslova RSK sa saznanjima, dobivenim od Resora dravne bezbednosti Srbije,
o namjeri hrvatskih specijalaca da, preobueni u uniforme VJ, izvre helikopterski
desant u podruju mostova na Dunavu kod Bezdana i Bogojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
39. 1994., srpanj 29., Knin Izvjee Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK ministru
unutarnjih poslova RSK sa saznanjima o poveanoj koncentraciji hrvatskih snaga i
vojne tehnike na podruju Zbornog podruja Osijek i prema zapadnoj Slavoniji . . . . . . . . 79
40. 1994., srpanj 29., [Knin] Obavjetajna informacija Glavnog taba SVK o intenzivnoj
obuci pilota HRZ-a, pojaanim aktivnostima hrvatskih snaga i njihovom moguem
skoranjem napadu na RSK, tekom stanju na podruju Cazinske krajine te pritisku
meunarodne zajednice na bosanske Srbe da prihvate prijedlog mirovnog plana
Kontakt grupe za BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
41. 1994., srpanj 30., [Vrginmost] Izvjee zapovjednika 21. oklopnog bataljona SVK
Komandi 21. korpusa SVK o velikom broju neispravne borbene i neborbene tehnike
u postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
42. 1994., srpanj 31., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK predsjednicima Republike
Srbije, Slobodanu Miloeviu, i RSK, Milanu Martiu, te naelniku Generaltaba VJ,
general-pukovniku Momilu Periiu, o intenzivnim hrvatskim pripremama za napad
na RSK, nabavi oruja iz inozemstva i obuci pripadnika HV-a od strane vojnih
instruktora iz inozemstva, mobilizaciji muslimana u zapadnoeuropskim zemljama,
pojavi ideje svemuslimanskog pomirenja na podruju Cazinske krajine, tekoj
situaciji u postrojbama SVK te stavu pripadnika SVK da su mape Kontakt grupe
za BiH pogubne i neprihvatljive za srpski narod u cjelini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
43. 1994., srpanj, [Knin] Podsjetnik Glavnog taba SVK za koordinaciju u Generaltabu
VJ s podacima o opsenim pripremama hrvatskih snaga za napad na RSK i koridor
u Bosanskoj Posavini, niskom moralu i situaciji u postrojbama SVK te poduzetim
mjerama nakon njihovog povlaenja na nove poloaje, selektivnoj podrci SVK
postrojbama Fikreta Abdia u borbama u Cazinskoj krajini, pokretanju rjeavanja
pitanja dravljanstva zapovjednika VJ koji se trenutno nalaze u SVK, a nemaju
dravljanstvo SRJ, nedostatku streljiva, goriva, motornih vozila i sanitetskog kadra
i materijala te neispravnosti tehnike u postrojbama SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
44. 1994., kolovoz 3., [Petrinja] Izvjee Komande 39. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o napadu vojnih obveznika na aktivne vojne osobe tijekom 1992. i 1993. godine . . . . 95
45. 1994., kolovoz 4., [Knin] Zamolba Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu
odbrane SRJ za slanje strunog osoblja koje bi provelo pregled proizvedenog lansera
zrakoplovnih bombi i obuku posluga lansera na poligonu u Slunju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
46. 1994., kolovoz 5., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o odranoj Skuptini RSK na kojoj je bilo prisutno i 7 zastupnika iz Skuptine RS,
izlagaima i tokama dnevnog reda, te politikom radu u postrojbama na temelju
ovih podataka, s naglaskom na odranje jedinstva SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
47. 1994., kolovoz 5., [Petrova Gora] Izvjee Komande 21. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o problemima u organizaciji protuzrane obrane, sa zahtjevom za
rasporeivanje raketnog divizijuna DVINA u zoni odgovornosti korpusa, odakle
je najbolji poloaj za gaanje velikog broja ciljeva na slobodnom dijelu Hrvatske . . . . . . . . 98
48. 1994., kolovoz 5., Knin Izvjee naelnika Vojnoplanskog sektora ministru obrane
RSK o stanju i mogunostima angairanja proizvodnih i remontnih metalskih pogona
u namjenskoj proizvodnji za vojne potrebe RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VIII

49. 1994., kolovoz 6., [Petrinja] Obavijest Komande 39. korpusa SVK podreenim
postrojbama o rezultatima zranog udara NATO-a na poloaje VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
50. 1994., kolovoz 6., [Otrelj] Brzojav Odelenja za obavjetajne poslove 2. korpusa
VRS Glavnom tabu SVK o porazu snaga AP Zapadna Bosna kod Peigrada od strane
5. korpusa ABiH i zarobljavanju preko 1500 vojnika Fikreta Abdia . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
51. 1994., kolovoz 6., Petrinja Zapovijed Komande 31. brigade SVK podreenim
postrojbama za suzbijanje pojaanog izvianja hrvatskih snaga na linijama razdvajanja . . . 105
52. 1994., kolovoz 6., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK Komandi
54. pbr SVK sa zakljucima sjednice Skuptine RSK, odrane na Plitvicama 4. kolovoza,
koji se odnose na podrku odlukama Narodne skuptine RS i prijedlogu Skuptine RS,
da se Skuptinama Srbije i Crne Gore uputi prijedlog o provedbi ujedinjenja svih
srpskih zemalja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
53. 1994., kolovoz 8., [Jasenovac] Obavijest Komande 98. pbr SVK Komandi 18.
korpusa SVK o rasporedu i jaini snaga HV-a na liniji razdvajanja u zoni odgovornosti
brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
54. 1994., kolovoz 8., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o provedbi primirja na bojitima, vojnom poloaju snaga Fikreta Abdia, stavovima
boraca i politikog vrha RSK oko ponude Kontakt grupe za rjeavanje rata u BiH,
krivo protumaenoj izjavi predsjednika Vlade RSK Borislava Mikelia u vezi povlaenja
jedne od odluka Skuptine RSK, te o provedbi mjera protiv nesretnih smrtnih sluajeva
meu vojnicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
55. 1994., kolovoz 9., Knin Obavijest Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK
o namjeri hrvatskih snaga da izvre diverziju na mostu kod Bogojeva i provjeri podatka
o prisutnosti hrvatskih obavjetajaca u Centru PJM u Erdutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
56. 1994., kolovoz 9., Golubi Obavijest brigade MUP-a RSK o zakljucima kolegija
MUP-a RSK na kojem je dogovorena organizacija, prava pripadnika i rad u PJM . . . . . . . 111
57. 1994., kolovoz 10., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o borbama izmeu 5. korpusa ABiH i snaga Fikreta Abdia oko Velike Kladue . . . . . . . . 112
58. 1994., kolovoz 10., [Plaki] Zapovijed Komande 70. pbr SVK naelniku topnitva
70. pbr da zbog oekivanog napada hrvatskih snaga zaposjednu vatrene poloaje . . . . . . . 113
59. 1994., kolovoz 10., Stara Gradika Izvjee upravitelja Vojno-istranog zatvora Stara
Gradika zapovjedniku 18. korpusa SVK o radu zatvora i zatvorenicima koji su poinili
teka kaznena djela od lipnja do kolovoza 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
60. 1994., kolovoz 12., Dvor na Uni Slubena zabiljeka Obavjetajnog organa 33.
pbr SVK o sastanku predsjednika SO s Korduna, Banije i iz Like, na kojem su odbili
slati vojnike na ratite prema Bihau, o velikim gubicima srpskih specijalaca koji su
s podruja Likog Petrova Sela upueni prema Bihau te o politikim sukobima oko
odnosa prema Republici Srpskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
61. 1994., kolovoz 12., Knin Prijedlog projekta za obnovu sustava za opskrbu vodom
na podruju Dalmacije i Like koji je sastavilo Zapovjednitvo UNPROFOR-a Sektor
Jug za Komandu 7. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
62. 1994., kolovoz 13., [Knin] Tjedno izvjee Odjela bezbjednosti Glavnog taba SVK
o stanju na ratitima u Hrvatskoj i BiH, pripremama OS RH za napad na RSK, te
procjeni da Hrvatska nije dobila meunarodnu podrku za napad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
63. 1994., kolovoz 13., Muljava Zapovijed IKM-a Glavnog taba SVK Komandi 39.
korpusa SVK da daju topniku potporu snagama NO AP Zapadna Bosna u sluaju
napada 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
64. 1994., kolovoz 13., Vrhovine Zahtjev 50. pbr SVK Komandi 15. korpusa SVK za
potvrdu formacijskog mjesta zapovjednika Odjeljenja topnikih posada . . . . . . . . . . . . . . 125
IX

65. 1994., kolovoz 13., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o
posljedicama politikog sukoba SRJ i RS oko potpisivanja mirovnog sporazuma u BiH,
problemu opskrbe RSK iz RS, te stanju u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
66. 1994., kolovoz 14., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o postupcima pojedinih jedinica i komandi SVK koje naruavaju ugled SVK,
te pritubama pojedinih pripadnika SVK na nepravilne postupke asnika SVK . . . . . . . . 127
67. 1994., kolovoz 14., Vrlika Izvjee Organa bezbjednosti 1. lbr Komandi 7. korpusa
SVK o loem stanju u brigadi, tekom materijalnom stanju vojnika, nedostatku
zapovjednog kadra te slaboj popunjenosti postrojbi na poloaju vojnim obveznicima . . . . 129
68. 1994., kolovoz 15., Okuani Protestno pismo Komande 18. korpusa SVK
Zapovjednitvu Nepalskog bataljuna UNPROFOR-a zbog razmjetaja topnikog oruja
HV-a u zoni dodira, zbog ega pripadnici 18. korpusa SVK vie ne ele dolaziti na
sastanke o provoenju sporazuma o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
69. 1994., kolovoz 15., [Knin] Obavijest Obavjetajnog odjeljenja Glavnog taba SVK
podreenim postrojbama o meunarodnim pritiscima na RS da prihvati mirovni plan
za BiH, nastojanju SAD-a da prenese rat u Srbiju (na podruje Kosova i Vojvodine),
te naoruavanju Hrvatske orujem iz SR Njemake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
70. 1994., kolovoz 15., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o dogovoru Turske i Hrvatske o pomoi Turske Armiji BiH, te moguem projektu novog
tenka koji bi proizvodila hrvatska industrija uz pomo vojne industrije BiH . . . . . . . . . . . 132
71. 1994., kolovoz 16., Slunj Izvjee Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK
o opskrbi 5. korpusa ABiH naoruanjem iz Hrvatske zranim putem . . . . . . . . . . . . . . . . 133
72. 1994., kolovoz 16., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o odluci Vrhovnog savjeta obrane RSK o zabrani naputanja RSK s objanjenjem na
koje se dravljane ta zabrana odnosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
73. 1994., kolovoz 17., [Korenica] Izvjee Komande 15. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK u kojem navode da su tijekom rata zarobili samo jednog stranca u postrojbama
HV-a, Johannesa Tildera, te da su nakon obrade sav materijal proslijedili misiji
SR Jugoslavije pri UN-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
74. 1994., kolovoz 18., [Knin] Dnevno izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba
SVK o naoruavanju hrvatskih snaga, moguem pokuaju HV-a da oslobodi okupirana
podruja oko Drnia i Okuana, sukobima s pripadnicima UNPROFOR-a, te nasilnom
protjerivanju Hrvata iz Iloka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
75. 1994., kolovoz 18., Muljava Operativno izvjee IKM-a Muljava o smirivanju
borbenih aktivnosti u Cazinskoj krajini, pregovorima sukobljenih strana, te
mogunostima daljnjeg napredovanja 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
76. 1994., kolovoz 18., [Knin] Redovno operativno izvjee Komande 7. korpusa SVK
podreenim postrojbama o stanju morala u jedinicama korpusa, organizacijskim i
mobilizacijskim problemima, materijalnom i zdravstvenom osiguranju, sigurnosnom
stanju u postrojbama i podruju u zoni odgovornosti, te o suradnji s UNPROFOR-om . . 142
77. 1994., kolovoz 19., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o sastanku s predstavnicima promatrake misije EZ-a na kojem su predstavnici
Komande 18. korpusa izjavili da hrvatska strana kri sporazum o prekidu vatre, da ne
znaju za dogovor Tuman Miloevi o razmjeni teritorija, da su dovoljno vojno jaki
da se suprotstave napadu HV-a, te da je elja i cilj srpskog naroda ujedinjenje srpskih
zemalja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
78. 1994., kolovoz 20., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK o nainu pozivanja
prosvjetnih djelatnika u ratne postrojbe SVK za vrijeme kolskih praznika . . . . . . . . . . . . 146
79. 1994., kolovoz 21., [Slunj] Izvjee Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa
SVK u kojem se navodi da su snage 5. korpusa ABiH zauzele Veliku Kladuu . . . . . . . . . . 147
X

80. 1994., kolovoz 21., Korenica Zabiljeka sa sastanka Komande 15. korpusa SVK i
zapovjednika brigada korpusa, na kojem je raspravljano o popunjenosti postrojbi SVK,
kadrovskim problemima, nedostatku goriva, dezerterstvu, te slabom pokrivanju
pojedinih linija dodira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
81. 1994., kolovoz 22., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK o upuivanju ronika
na sluenje vojnog roka u Batajnicu u Republici Srbiji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
82. 1994., kolovoz 23., Okuani Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK za promaknue potpukovnika Milana Romia u in pukovnika . . . . . . . . . . . . . . . . 150
83. 1994., kolovoz 24., [Petrinja] Izvjee Komande 39. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o povlaenju 1. pbr NO AP Zapadna Bosna i oko est tisua civila na okupirano
podruje Hrvatske pod kontrolom 24. pbr SVK koja je izvrila razoruavanje istih te ih
uputila u naselje Staro Selo u zonu odgovornosti 21. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
84. 1994., kolovoz 24., Muljava Operativno izvjee IKM-a Muljava o broju i razmjetaju
civila i vojnika iz AP Zapadna Bosna, moguoj pojavi epidemije zbog loih uvjeta
smjetaja, oduzetom naoruanju od pripadnika Narodne obrane, te saznanjima o
daljnjem politikom djelovanju Fikreta Abdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
85. 1994., kolovoz 24., [Knin] Dnevno izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba
SVK o pritvaranju tri izbjeglice iz AP Zapadna Bosna, za koje se sumnja da rade kao
obavjetajci 5. korpusa ABiH, o zabrani ulaska pripadnika SVK na teritorij Republike
Srbije, te etnikom ienju nesrpskog stanovnitva iz Iloka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
86. 1994., kolovoz 25., [Knin] Zapisnik sa sastanka Vrhovnog savjeta odbrane RSK
na kojem je razmatrano ope stanje sigurnosti u RSK, secesionistike tenje Istone
Slavonije i Zapadnog Srijema, materijalno stanje u SVK, problemi opskrbe i dostave
pogonskog goriva iz SRJ, te rjeavanje prijevoza vojnika iz 11. korpusa SVK na liniju
bojita u Liki Osik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
87. 1994., kolovoz 26., [Okuani] Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK za promaknue kapetana Marka Vujia u in kapetana prve klase . . . . . . . . . . . . . . . 158
88. 1994., kolovoz 26., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o zabrani prelaenja preko mosta na Savi izmeu Bosanske Gradike i
Stare Gradike uniformiranim i naoruanim osobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
89. 1994., kolovoz 26., Polom Pismo Zapovjednitva UNPROFOR-a Sektor Zapad
Komandi 18. korpusa SVK u kojem ih obavjetavaju da ne mogu ukloniti tri unitena
tenka u selima Subocka, Jazavica i Gorice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
90. 1994., kolovoz 26., Polom Pismo Zapovjednitva UNPROFOR-a Sektor Zapad
Komandi 18. korpusa SVK u kojem ih izvjeuju da su dva snajperista otvorila vatru
na dva civila na cesti prema Brusniku, te da je to ve drugi napad na cesti Pakrac
Poega u 15 dana, a da su poinitelji jo uvijek nepoznati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
91. 1994., kolovoz 26., [Okuani] Redovno izvjee Komande 18. korpusa SVK
Glavnom tabu SVK o osiguranju linija razdvajanja i izgradnji utvrenja, bunkera
i sklonita, te o sukobu s pripadnicima UNPROFOR-a na mostu kod Stare Gradike . . . 162
92. 1994., kolovoz 27., [Liki Osik] Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podreenim
postrojbama o stavu G SVK oko politikog sukoba Republike Srpske i Republike
Srbije, poloaju muslimanskih izbjeglica iz V. Kladue na podruju Korduna, pojavi
smrtnih sluajeva kod izbjeglica, te slaboj informiranosti postrojbi SVK i slabom
protoku podataka od viih prema niim postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
93. 1994., kolovoz 28., Okuani Biljeka s izlaganja zapovjednika korpusa SVK
o stanju na bojitima, potrebnim poboljanjima uvjeta u postrojbama, ispravcima
uoenih nedostataka na linijama bojita, borbenom djelovanju u sluaju napada HV-a,
pozadinskom osiguranju, mobilizaciji i evakuaciji, te o suradnji s civilnim strukturama . . 165
XI

94. 1994., kolovoz 30., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o osnivanju Vojnog suda u Kninu, Glini i Vukovaru te obvezama pruanja pomoi
sigurnosnih organa i Vojne policije radu sudova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
95. 1994., kolovoz 30., Liki Osik Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podreenim
postrojbama o informativno-propagandnom djelovanju hrvatske strane koja je posebno
iskoristila pojavu izbjeglica iz Cazinske krajine na podruju Korduna u korist svojih
politikih probitaka, te o nunosti da zapovjednici u postrojbama SVK porade na
ispravljanju takvih uinaka hrvatske propagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
96. 1994., kolovoz 30., Vrginmost Zahtjev 21. oklopnog bataljona SVK Komandi
21. korpusa SVK za dostavu goriva za izgradnju tenkovskih poloaja, te za opskrbu
drvima za ogrjev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
97. 1994., kolovoz 30., [Plaki] Zapovijed Komande 70. pbr SVK za vrenje borbenih
priprema, odreivanje broja pokrenutih snaga i zaposjedanje odreenih linija bojita . . . . 172
98. 1994., kolovoz 31., Liki Osik Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podreenim
postrojbama o opremanju postrojbi hranom, odjeom i obuom iz donacija, te
uspostavljanju vlastite vojne ekonomije za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
i mesa za prehranu vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
99. 1994., kolovoz 31., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama da zbog mogueg napada HV-a na RSK, poetkom rujna izvre popunu
postrojbi mobilizacijom rezervnog sastava i materijalnih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
100. 1994., kolovoz, Vrlika Kontraobavjetajna procjena o stanju u 1. lbr SVK,
nedovoljnoj prisutnosti vojnika na poloajima, slabom radu graninih punktova,
nedovoljnoj zatiti topnikih i oklopnih sredstava te djelovanju paravojne grupe
u 1. graniarskoj eti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
101. 1994., rujan, Liki Osik Dopis Odjeljenja vojnog odsjeka Teslingrad (Liki Osik)
nadreenom zapovjednitvu s popisom ena vojnih obveznika rasporeenih u ratne
jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
102. 1994., rujan 1., [Kistanje] Obavijest Komande 2. pbr SVK podreenim postrojbama
o zahtjevima roditelja ronika SVK da vojni rok slue u lokalnim jedinicama te stavu
vojnog i politikog vodstva RSK o njihovim zahtjevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
103. 1994., rujan 2., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK Organu bezbednosti 39. korpusa
SVK u kojem se upozorava na potrebu potivanja zakona u radu sigurnosnih organa
i Vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
104. 1994., rujan 2., [Knin] Dopis Odjeljenja bezbednosti Glavnog taba SVK
sigurnosnim organima podreenih postrojbi o planu izvoenja operativnih radnji
nad ratnim zarobljenicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
105. 1994., rujan 4., Ostojii [Dvor na Uni] Izvjee Organa bezbednosti 33. brigade
SVK nadreenom zapovjednitvu o stanju na podruju odgovornosti brigade . . . . . . . . . . 183
106. 1994., rujan 4., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK Vladi RSK o zapovijedi za
uvoenje u vojnu evidenciju ena koje podlijeu vojnoj obvezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
107. 1994., rujan 5., Knin Izvjee pomonika ministra za industriju Vlade RSK
vrhovnim tijelima vlasti o rezultatima slubenog puta u Izrael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
108. 1994., rujan 5., Okuani Prigovor potporunika SVK Duka Smiljania
nadreenom zapovjednitvu na dodijeljenu slubenu ocjenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
109. 1994., rujan 5., [Okuani] Zapisnik sjednice Ratnog savjeta SO Zapadna Slavonija
od 30. kolovoza 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
110. 1994., rujan 6., [Knin] Zapisnik sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK odrane
6. rujna 1994. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
111. 1994., rujan 6., Knin Izvjee Ministarstva obrane RSK o tehnikom stanju sustava
odailjaa i veza na podruju RSK i potrebi njihovog stavljanja u sastav SVK . . . . . . . . . . 199
XII

112. 1994., rujan 6., Knin Provedbeni plan Ministarstva obrane RSK za objedinjavanje
sustava odailjaa i veza u sastavu SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
113. 1994., rujan 7., [Korenica] Obavijest Komande 15. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju na ratitu Cazinske krajine i gubicima postrojbi SVK . . . . . . . . . . . 203
114. 1994., rujan 7., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama za postupanje prilikom najavljenog dolaska vojnih promatraa
UNPROFOR-a na njihovo podruje odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
115. 1994., rujan 7., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o vojnim osobama iz Republike Srpske koje se nalaze u postrojbama korpusa . . . . . . 206
116. 1994., rujan 9., Knin Dopis Glavnog taba SVK podreenim postrojbama sa
sadrajem obavjetajne informacije Generaltaba Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
117. 1994., rujan 9., [Knin] Izvjee zapovjednika Glavnog taba SVK naelniku
Generaltaba Vojske Jugoslavije o dogaajima na ratitu Cazinske krajine u podruju
odgovornosti 39. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
118. 1994., rujan 10., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK zapovjedniku UNPROFOR-a
za Hrvatsku u vezi, po njihovom miljenju, krivih i zlonamjernih informacija o
srpskoj vojsci i politici, koje dolaze od strane UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
119. 1994., rujan 12., Knin Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o dozvoli Generaltaba Vojske Jugoslavije za zapoljavanje civilnih osoba u SVK . . . . . . . . 212
120. 1994., rujan 12., [Petrova Gora] Izvjee 21. korpusa SVK Glavnom tabu SVK
o stanju oklopno-mehaniziranih postrojbi u sastavu korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
121. 1994., rujan 12., [Korenica] Obavjetajno izvjee 15. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o situaciji na bojitu u podruju odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
122. 1994., rujan 13., Knin Zapovijed vrhovnog zapovjednika SVK vojnim i civilnim
vlastima za potivanje zakonitosti u voenju i zapovijedanju Srpskom vojskom Krajine . . 217
123. 1994., rujan 13., Glina Izvjee Komande 39. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju u 33. pbr SVK i na bojitu u podruju odgovornosti brigade . . . . . . 218
124. 1994., rujan 13., Petrinja Obavijest 31. pbr SVK podreenim postrojbama
o borbenim djelovanjima u podruju odgovornosti 24. pbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
125. 1994., rujan 13., Petrinja Obavijest 31. pbr SVK Komandi 4. pb o pregovorima
s ABiH u vezi razmjene zarobljenih i poginulih vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
126. 1994., rujan 14., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o problemima u provedbi Zagrebakog sporazuma u podruju odgovornosti
korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
127. 1994., rujan 15., [Knin] Izvjee Ministarstva obrane RSK o rezultatima ispitivanja
raketnog lansera zrakoplovnih bombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
128. 1994., rujan 16., [Kistanje] Dopis 2. pbr SVK kojim se 1. graninoj eti dostavlja
redovno operativno izvjee Glavnog taba SVK o stanju na ratitima . . . . . . . . . . . . . . . . 224
129. 1994., rujan 17., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o potrebi borbe protiv kriminala u redovima SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
130. 1994., rujan 18., [Petrinja] Obavijest Komande 31. pbr SVK pripadnicima
postrojbe o stanju na podruju odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
131. 1994., rujan 19., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama za pritvaranje svih sudionika nedozvoljene trgovine s Cazinskom krajinom . . 231
132. 1994., rujan 19., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
za smanjenje potronje pogonskog goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
133. 1994., rujan 20., [Kistanje] Zapovijed Komande 2. pbr SVK 1. bataljonu za
smanjenje brojnog stanja postrojbi, na temelju zapovijedi 7. korpusa SVK i novih
saznanja o tome da ne postoje osnove za napad HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
XIII

134. 1994., rujan 21., [Kistanje] Obavijest Komande 2. pbr SVK 1. graninoj eti
o problemima u isplati novanih sredstava i gradnji nadgrobnih spomenika poginulim
pripadnicima SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
135. 1994., rujan 21., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim korpusima
kojom se zabranjuje davanje podataka vojnog znaaja civilnim tijelima vlasti . . . . . . . . . . 235
136. 1994., rujan 23., Glina Obavijest Komande 39. korpusa SVK podreenim
postrojbama o postupanju prilikom pregovora o provedbi Zagrebakog sporazuma,
te postupanju prema civilnim i vojnim zarobljenicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
137. 1994., rujan 28., [Otrelj] Izvjee 2. krajikog korpusa VRS Glavnom tabu SVK
o stanju na bojitu Cazinske krajine, uinkovitosti zapovijedanja Izeta Nania,
zapovjednika 505. buimske brigade, te stanju u bihakoj bolnici, dranju HVO-a
i djelovanju humanitarnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
138. 1994., rujan 28., iroka Rijeka Slubena zabiljeka Vojne policije 21. korpusa SVK
o uhienju osobe uhvaene u nedozvoljenoj trgovini s neprijateljskom stranom,
te injenici da se takva trgovina odvija neometano u podruju Crnog Potoka,
a granina policija je ne sprjeava, ve u njoj sudjeluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
139. 1994., listopad 3., Knin Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o usklaivanju brojnog stanja ljudstva za prehranu zbog teke gospodarske
situacije u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
140. 1994., listopad 5., [Petrinja] Izvjee Komande 31. pbr SVK Komandi 39. korpusa
SVK o razgovoru s predstavnicima UNPROFOR-a o povredama zone sigurnosti,
putovima patroliranja snaga UN-a i ograivanju minskih polja te sjei drva u Kotar
umi, kako bi se osigurala sredstva za oblaenje pripadnika 31. pbr SVK . . . . . . . . . . . . 240
141. 1994., listopad 5., [Jasenovac] Zapovijed zapovjednika 98. pbr SVK o stavljanju
postrojbi brigade u punu borbenu spremnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
142. 1994., listopad 5., Sisak Caprag Zahtjev zapovjednika Odreda Sisak-Caprag
Opinskom odboru Caprag za pomo u prehrambenim namirnicama . . . . . . . . . . . . . . . 243
143. 1994., listopad 5., Knin Izvjee Uprave javne bezbednosti MUP-a RSK za razdoblje
od 1. sijenja do 1. rujna 1994., o organiziranju policijskih snaga RSK, njihovom
sudjelovanju u borbama na okupiranom podruju Hrvatske i BiH, te o reguliranju
statusa policajaca kao vojnih obveznika i sudionika rata od 17. kolovoza 1990. godine . . . 243
144. 1994., listopad 9., Biljane Gornje Informacija Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
podreenim postrojbama o odnosima s pripadnicima UNPROFOR-a i o stanju
u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
145. 1994., listopad 11., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK zapovjedniku Glavnog
taba SVK o loem financijskom stanju i problemima s opskrbom u SVK . . . . . . . . . . . . . 247
146. 1994., listopad 12., Biljane Gornje Zahtjev Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK
7. pozadinskoj bazi Benkovac za veom koliinom kruha zbog loe ekonomske situacije
i pogoranih uvjeta ivota u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
147. 1994., listopad 13., opot Informacija Komande 3. pbr 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o nepotivanju Zagrebakog sporazuma, vanosti zauzimanja Cazinske
krajine i unutarnjim problemima u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
148. 1994., listopad 13., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK i 75. pozadinske baze
za izvoenje obuke za osiguranje i obranu skladita erkezovac i Volinja . . . . . . . . . . . . . . 251
149. 1994., listopad 13., [Knin] Analiza Glavnog taba SVK o izvanrednim dogaajima
u SVK u rujnu 1994., s naglaskom na velik broj smrtnih sluajeva pripadnika SVK
zbog nepanje i nediscipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
150. 1994., listopad 14., iroka Rijeka Slubena zabiljeka Vojne policije 21. korpusa
SVK o doputanju nezakonite trgovine sa stanovnicima Cazinske krajine . . . . . . . . . . . . . 256
XIV

151. 1994., listopad 15., [Korenica] Zapovijed Komande 15. korpusa SVK Komandi
50. pbr SVK za pojaano osiguranje i kontrolu teritorija prema Cazinskoj krajini . . . . . . . 257
152. 1994., listopad 15., Knin Zahtjev pukovnika Duana Smiljania za razgovor
s generalom Ratkom Mladiem u kojemu objanjava svoju i ulogu JNA u naoruavanju
pobunjenih Srba u Hrvatskoj 1991. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
153. 1994., listopad 15., [Knin] Informacija Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o stanju na ratitu, nedostatku sredstava za isplatu plaa i statusu aktivnih vojnih osoba
u SVK i VJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
154. 1994., listopad 16., iroka Rijeka Slubena zabiljeka Vojne policije 21. korpusa SVK
o preprodaji i krijumarenju ulja i goriva od strane pripadnika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
155. 1994., listopad 16., Omanovac Dubovac Izvjee Radio prislune grupe Omanovac
Dubovac obavjetajnom tijelu Glavnog taba SVK o pokretima i aktivnostima hrvatskih
snaga na podruju zapadne Slavonije te stanju na podruju Bihaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
156. 1994., listopad 17., [Korenica] Obavjetajna procjena Komande 15. korpusa SVK
o stanju u Hrvatskoj i pripremama HV-a za napadna djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
157. 1994., listopad 17., [Okuani] Obavijest Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o stanju na ratitu te problemu statusa aktivnih vojnih osoba u SVK i
samoubojstvu pripadnika korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
158. 1994., listopad 19., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za osiguravanje
spoja izmeu 98. pbr i TG-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
159. 1994., listopad 21., Liki Osik Obavjetajna procjena Komande 1. pjeakog
bataljona 18. pbr 15. korpusa SVK o stanju u Hrvatskoj, pripremama HV-a te stanju
u Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
160. 1994., listopad 25., [Knin] Dopis Glavnog taba VRS Glavnom tabu SVK,
predsjedniku i ministru unutarnjih poslova RSK kojim se zahtijeva prekid krijumarenja
oruja i namirnica prema Cazinskoj krajini, pojaana kontrola ulaza, posebno postrojbi
UNPROFOR-a, te da se dostave brojani podaci o osobama i vozilima koja idu u
Cazinsku krajinu i omogui uvid u obavjetajne podatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
161. 1994., listopad 25., Knin Zapovijed ministra unutarnjih poslova RSK postrojbama
MUP-a za borbenu spremnost zbog napada 5. korpusa ABiH i proboja srpske obrane
na podruju mjesta Ripa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
162. 1994., listopad 26., [Korenica] Obavijest Komande 15. korpusa SVK podreenim
postrojbama o napredovanju 5. korpusa ABiH i povlaenju 2. krajikog korpusa VRS
na podruju Grabea zbog slabog borbenog morala i loeg zapovijedanja kod srpskih
snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
163. 1994., listopad 26., [Otrelj] Obavjetajno izvjee Odjeljenja za obavjetajne poslove
2. krajikog korpusa VRS Glavnom tabu VRS o borbama na podruju Bihaa i
napredovanju postrojbi 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
164. 1994., listopad 26., Knin Obavijest MUP-a RSK podreenim postrojbama o
okupljanju postrojbi Brigade milicije u Bosanskom Petrovcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
165. 1994., listopad 26., Knin Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama o hitnoj uspostavi sustava zapovijedanja, te sprjeavanju samovolje
i nereda nakon uvida u loe stanje u 1. lbr SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
166. 1994., listopad 27., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama za punu borbenu spremnost zbog napredovanja 5. korpusa ABiH
na podruju Grabea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
167. 1994., listopad 27., [Knin] Obavijest Odjeljenja bezbjednosti Glavnog taba SVK
sigurnosnim tijelima 15., 21. i 39. korpusa SVK o krijumarenju prema Cazinskoj
krajini i nunosti poduzimanja mjera da se takvi postupci sprijee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
XV

168. 1994., listopad 27., [Knin] Zahtjev za pomo Glavnog taba VRS upuen Glavnom
tabu SVK u kojem se izvjeuje o napredovanju hrvatskih i muslimanskih snaga, trai
uvoenje postrojba SVK prema Bihau i presijecanje krijumarskih kanala te zahvaljuje
na dotadanjoj pomoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
169. 1994., listopad 29., [Otrelj] Obavjetajno izvjee Odjeljenja za obavjetajne poslove
Komande 2. krajikog korpusa VRS o pokretima postrojbi ABiH, njihovom borbenom
djelovanju i zauzimanju Kulen Vakufa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
170. 1994., listopad 29., Bosanski Petrovac Izvjee PJM Upravi javne bezbjednosti
MUP-a RSK o aktivnostima 27. i 28. listopada 1994., te upuivanju i djelovanju
jedinice na bihakom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
171. 1994., listopad 29., Knin Zapovijed zapovjednika ete Vojne policije 7. korpusa
SVK za blokadu i unitavanje hrvatske izviake grupe na podruju Kijeva . . . . . . . . . . . . 286
172. 1994., listopad 29., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK za upuivanje
postrojbe za posebne zadatke u zonu odgovornosti 15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 288
173. 1994., listopad 29., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama za izbor, pripremu i upuivanje vojnika na zamjenu postrojbi TG-1
koja se upuuje na poseban zadatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
174. 1994., listopad 30., Korenica Obavijest Komande 15. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o organiziranju vojno teritorijalnih odjeljenja u zoni odgovornosti korpusa . . . 290
175. 1994., listopad 30., [Korenica] Zapovijed Komande 18. pbr 15. korpusa SVK
podreenim postrojbama za borbenu spremnost, poveanje ljudstva u postrojbama i
opremanje naoruanjem zbog priprema HV-a i napredovanja ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
176. 1994., listopad 31., [Knin] Operativno izvjee Glavnog taba SVK o stanju na
ratitu prema Cazinskoj krajini i pristizanju novih vojnika VRS i SVK na poloaje
uz rijeku Unu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
177. 1994., listopad 31., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK za ustrojavanje taktikih
borbenih grupa i njihovo upuivanje na bihako ratite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
178. 1994., listopad 31., Glina Zahtjev Komande 39. korpusa SVK podreenim
postrojbama za upuivanje dragovoljaca u zonu odgovornosti 2. krajikog korpusa
VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
179. 1994., listopad 31., Knin Zapovijed naelnika Uprave javne bezbednosti MUP-a
RSK Stanici javne bezbednosti Donji Lapac za zauzimanje kule kraj Kulen Vakufa . . . . . . 298
180. 1994., listopad, Knin Izvjee Glavnog taba SVK o stanju i mogunostima
popune ljudstvom SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
181. 1994., studeni 1., Nebljusi Redovno izvjee 103. pbr SVK zapovjednitvima
Glavnog taba SVK i 15. korpusa SVK o zauzimanju objekta Ostrovica i Kulen
Vakufa, te spajanju s postrojbama 2. krajikog korpusa VRS za nastavak zajednikih
napadnih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
182. 1994., studeni 2., [Petrova Gora] Dopis Odseka bezbednosti Komande 21. korpusa
SVK podreenim postrojbama o namjerama 5. korpusa ABiH prema prostoru RSK,
potrebi stroge kontrole humanitarnih konvoja, te o logistikoj potpori pripadnika
UNPROFOR-a snagama 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
183. 1994., studeni 3., [Banski Grabovac] Zahtjev Odseka bezbednosti Komande
39. korpusa SVK Odseku bezbednosti Glavnog taba SVK za rjeavanje pitanja
zatvaranja graninog prijelaza Moenica radi sprjeavanja krijumarenja oruja i
streljiva za 5. korpus ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
184. 1994., studeni 3., [Petrova Gora] Dopis Odseka bezbednosti Komande 21.
korpusa SVK kojim se podreenim postrojbama prosljeuje naputak MUP-a RSK
o uvjetima obavljanja sigurnosnih poslova na prostoru Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . 305
XVI

185. 1994., studeni 3., [Korenica] Redovno izvjee Glavnog taba SVK o borbama
sa snagama 5. korpusa ABiH i potiskivanju istih prema selu Oraac . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
186. 1994., studeni 4., [Okuani] Dopis Komande 18. korpusa SVK zapovjedniku
Glavnog taba SVK i Centralnoj komisiji Glavnog taba SVK kojim se trae stavovi
istih u vezi rjeavanja problema oko crte razdvajanja u Bukovanskoj ulici u Pakracu . . . . 306
187. 1994., studeni 4., opot Dopis Komande 3. pbr SVK zapovjedniku 7. korpusa
SVK o sastanku sa zapovjednikom Kanadskog bataljuna UNPROFOR-a radi
otklanjanja nesporazuma i trajnog rjeavanja pitanja patroliranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
188. 1994., studeni 5., Knin Tjedna obavjetajna informacija Odjeljenja za obavjetajne
poslove Glavnog taba SVK o aktivnostima i interesima meunarodne zajednice u
rjeavanju krize na podruju RH, te o stanju na ratitima u RH i BiH . . . . . . . . . . . . . . . 309
189. 1994., studeni 5., Glina Zapovijed Komande 24. pbr SVK, prema zapovijedi 39.
korpusa SVK, za smanjenje podjele svjeeg mesa i suhomesnatih proizvoda u prehrani
pripadnika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
190. 1994., studeni 6., [Knin] Informacija Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o odlasku Marinka Gajia s dunosti pomonika zapovjednika SVK za moral, vjerska
pitanja i pravne poslove u VRS, kako bi pomogao srpskom narodu RS u borbi s
hrvatsko-muslimanskim snagama u vrijeme kad je SRJ odbila isplaivati plae
pripadnicima VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
191. 1994., studeni 7., Golubi Izvjee Brigade milicije MUP-a RSK o izvoenju
borbenih djelovanja na bihakom ratitu od 26. listopada do 2. studenoga 1994. godine . 314
192. 1994., studeni 7., [Knin] Obavjetajna informacija Glavnog taba SVK o vojnim
pripremama i djelovanjima HV-a, HVO-a, ABiH i VRS na prostoru BiH i RH . . . . . . . . 317
193. 1994., studeni 7., Nebljusi Zapovijed TG-1 podreenim postrojbama za napad
na naselja u irem podruju Bihaa i napredovanje prema Bihau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
194. 1994., studeni 8., [Petrova Gora] Zapovijed Komande 21. korpusa SVK o zatvaranju
granice prema Cazinskoj krajini, likvidaciji osoba koje se zateknu u krijumarenju
i ruenju svih letjelica koje bez najave budu prelijetale prostor RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
195. 1994., studeni 9., [Otrelj] Obavjetajni podaci Odjeljenja za obavjetenje poslove
Komande 2. krajikog korpusa VRS o djelovanju srpskog zrakoplovstva po Bihau,
granatiranju bihakog podruja od strane SVK, te o pjeakim napadima snaga
SVK i VRS na to podruje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
196. 1994., studeni 10., [Korenica] Izvjee Glavnog taba SVK Glavnom tabu VJ
o izvedenim borbenim djelovanjima srpskih snaga prema Bihau i potiskivanju snaga
HVO-a i 5. korpusa ABiH na tom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
197. 1994., studeni 10., [Knin] Odgovor Glavnog taba SVK Zapovjednitvu
UNPROFOR-a u vezi optubi za granatiranje Bihaa od strane SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 327
198. 1994., studeni 10., Knin Zapovijed Uprave Sjeverna Dalmacija Ministarstva
obrane RSK za demobilizaciju pripadnika Civilne zatite i premjetanje civilne
obrane RSK kao oruanog dijela sustava obrane u nadlenost SVK . . . . . . . . . . . . . . . . 328
199. 1994., studeni 10., [Petrova Gora] Zahtjev Komande Pauk Komandi 15. korpusa
SVK da s Vodom topova 130 mm stavi pod vatrenu kontrolu zranu luku
u oraliima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
200. 1994., studeni 10., [Petrova Gora] Obavijest Komande Pauk Glavnom tabu
SVK da je oklopnitvo i pjeatvo HV-a iz Splita otilo na kupreko ratite i zahtjev
da se djeluje Vodom topova 130 mm po zranoj luci oralii ukoliko doe do opskrbe
snaga 5. korpusa ABiH od strane UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
201. 1994., studeni 11., [Borovo] Dopis Komande 11. korpusa SVK kojim se predsjednik
RSK Milan Marti poziva na proslavu trogodinjice osloboenja Vukovara . . . . . . . . . . 331
XVII

202. 1994., studeni 11., [Banski Grabovac] Dopis Odseka bezbednosti Komande
39. korpusa SVK pukovniku Duanu Smiljaniu i Odseku bezbednosti 15. korpusa
SVK o prihvatu vojnika NO APZB u Petrinji, djelovanju operativaca Odseka
bezbednosti, blokiranju humanitarnih konvoja i prepoznavanju jedne osobe koja
iz Gline odrava vezu sa Zagrebom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
203. 1994., studeni 11., [Petrova Gora] Izvjee Komande 21. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o pripremama za vatreno djelovanje po zranoj luci u oraliima . . . . . . . . . . 333
204. 1994., studeni 11., Knin Izvjee Aluna Robertsa, slubenika za tisak i informiranje
UNPA sektora Jug Press-centru Krajine, Radiju Knin, TV Krajini i Iskri, o zranim
napadima i granatiranjima Bihaa s prostora RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
205. 1994., studeni 12., [Petrova Gora] Dopis Komande Pauk Komandi 1. krajikog
korpusa VRS da se iz Operativne grupe Doboj izdvoje 22 pripadnika 21. diverzantskog
odreda SVK radi borbenih djelovanja na ratitu pod zapovijedanjem Komande Pauk . . 335
206. 1994., studeni 13., [Korenica] Izvjee Odeljenja bezbednosti Glavnog taba SVK
predsjedniku RSK o aktivnostima ABiH i UNPROFOR-a, o stanju u postrojbama
na bihakom ratitu, postrojbama NO APZB, stradanju hrvatskih civila u Skoaju
i djelovanju Vojne policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
207. 1994., studeni 13., [Petrova Gora] Dopis Komande Pauk Glavnom tabu SVK
kojim se trai upuivanje viecjevnog bacaa raketa Orkan i jedne baterije Luna
iz VRS u zonu odgovornosti 21. i 39. korpusa SVK radi mogunosti gaanja teritorija
RH po dubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
208. 1994., studeni 13., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr SVK, na osnovu
zapovijedi Komande 7. korpusa SVK, o zabrani izdavanja dozvola za naputanje RSK
i zabrani naputanja RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
209. 1994., studeni 13., [Petrova Gora] Dnevno izvjee Komande Pauk o djelovanju
hrvatskih snaga u RH, stanju i planovima 5. korpusa ABiH, te o stanju u izbjeglikim
kampovima Batnoga i Turanj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
210. 1994., studeni 14., Glina Izvjee Komande 24. pbr SVK Komandi 39. korpusa
SVK o sastanku s asnicima za vezu Ukrajinskog bataljuna UNPROFOR-a iz Gline
i vojnim promatraima iz Gline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
211. 1994., studeni 15., [Petrova Gora] Izvjee Komande Pauk Glavnom tabu SVK
i predsjedniku RSK o polijetanju tri i slijetanju dva zrakoplova koji su poletjeli iz Zagreba
u zranu luku u oraliima, za koju zahtijevaju da se omogui stalno djelovanje
topnikom vatrom radi ometanja slijetanja neprijateljskih zrakoplova . . . . . . . . . . . . . . . . 347
212. 1994., studeni 16., [Petrova Gora] Izvjee Komande Pauk Glavnom tabu
SVK o napadnom djelovanju srpskih snaga na kladukom ratitu u sklopu operacije
Pauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
213. 1994., studeni 16., [Knin] Operativno izvjee Glavnog taba SVK Glavnom tabu
VJ i Glavnom tabu VRS o zajednikim napadima SVK, VRS i NO APZB na 5.
korpus ABiH u zapadnoj Bosni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
214. 1994., studeni 17., [Okuani] Dopis Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama o zadacima koje treba provesti zbog mogueg djelovanja hrvatskih snaga
na podruju zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
215. 1994., studeni 17., [Petrova Gora] Izvjee Komande Pauk Glavnom tabu SVK
i IKM-u Glavnog taba SVK o napadima srpskih snaga na podruju Velike Kladue . . . . . 351
216. 1994., studeni 19., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK Komandi MUP-a RSK
za provedbu mobilizacije vojnih obveznika SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
217. 1994., studeni 19., [Knin] Prijedlog Komande 7. korpusa SVK Komandi Glavnog
taba SVK o formiranju postrojbe za intervenciju na osnovi usmene zapovijedi
Glavnog taba SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
XVIII

218. 1994., studeni 19., [Petrova Gora] Redovno borbeno izvjee Komande 21. korpusa
SVK IKM-u Glavnog taba SVK o borbama oko Velike Kladue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
219. 1994., studeni 21., Banski Grabovac Izvanredno izvjee 39. korpusa SVK podreenim
postrojbama o djelovanju OS RH, oteanoj obrani Bihaa 5. korpusu ABiH i povlaenju
pripadnika UNPROFOR-a, smjetenih u privatnim kuama, u zapovjednitvo Sektora
Sjever te stavljanje svih postrojbi UNPROFOR-a u punu borbenu spremnost . . . . . . . . . 355
220. 1994., studeni 1994., Glina Obavijest Komande 39. korpusa SVK u kojoj se zauzima
stav prema Rezoluciji 958 Vijea sigurnosti UN-a, koja nalae primjenu sile snaga
NATO-a prema srpskim snagama koje napadaju zatienu zonu Biha . . . . . . . . . . . . . . . 357
221. 1994., studeni 21., [Petrova Gora] Redovno borbeno izvjee Komande Pauk
Glavnom tabu SVK o tijeku borbi oko Velike Kladue sa zahtjevom da se iz 39. korpusa
SVK uputi ojaani bataljun, iz 11. korpusa SVK jedan bataljun, te iz 7. korpusa SVK
top 88 mm sa streljivom za daljnji napad na snage 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
222. 1994., studeni 22., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK IKM-u o oekivanim novim
napadima NATO snaga ukoliko se nastave napadi na Biha ili u sluaju napada na
UNPROFOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
223. 1994., studeni 22., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
o napadu NATO zrakoplova na zranu luku u Udbini te o posljedicama tog napada . . . . 360
224. 1994., studeni 22., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK IKM-u Glavnog taba SVK
u kojem trae njihov stav o molbi direktora poduzea Gavrilovi Petrinja da se vojne
obveze oslobodi barem 140 radnika kako bi se odrala minimalna proizvodnja . . . . . . . . . 361
225. 1994., studeni 22., Petrova Gora Izvjee Komande 21. korpusa SVK IKM-u
Glavnog taba SVK o dranju HV-a, spremnosti snaga korpusa SVK u sluaju hrvatskog
napada, uspjenoj blokadi UNPROFOR-a i djelovanju SVK u Cazinskoj krajini . . . . . . . 362
226. 1994., studeni 23., [Banski Grabovac] Obavijest Odsjeka bezbjednosti Komande
39. korpusa SVK Odsjeku bezbjednosti 15. korpusa SVK o postupcima i pokretima
UNPROFOR-a, te obavijesni podaci o HV-u i stanju na Banovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
227. 1994., studeni 23., [Petrova Gora] Zahtjev Komande Pauk Izdvojenom pomonom
komandnom mjestu i Pozadini Glavnog taba SVK za odobrenje izuzimanja tehnikomaterijalnih sredstava u svrhu borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
228. 1994., studeni 23., [Okuani] Molba Komande 18. korpusa SVK zapovjedniku
Glavnog taba SVK da vrati postrojbe TG-1 18. korpusa SVK iz zone djelovanja
15. korpusa SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
229. 1994., studeni 23., [Korenica] Obavijest Odeljenja bezbednosti IKM-a Glavnog
taba SVK da su NATO snage dobile odobrenje za granatiranje poloaja i zapovjednitava
VRS i SVK ukoliko se nastavi prekomjerno granatiranje poloaja ABiH . . . . . . . . . . . . . . 366
230. 1994., studeni 23., [Petrova Gora] Zahtjev Komande Pauk Glavnom tabu SVK
i MUP-u RSK da se eta milicije Glina hitno podini sastavu TG-2 radi izvoenja
borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
231. 1994., studeni 24., Otrelj Dnevno izvjee Komande 2. krajikog korpusa
VRS podreenim postrojbama o tijeku borbi i napredovanju snaga korpusa na
bihako-krupskom ratitu, napadima NATO-a, te stanju morala i sigurnosnoj situaciji . . 368
232. 1994., studeni 24., Petrova Gora Dopis general-majora Mile Novakovia ministru
energetike RSK i generalnom direktoru Elektroprivrede Krajine u kojem se moli
poveanje kvote elektrine energije zbog ratnih djelovanja na podruju Korduna i
zapadne Bosne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
233. 1994., studeni 24., Dvor na Uni Dopunsko izvjee Obavjetajnog organa 33. pbr
SVK o raketiranju podruja amarice od strane NATO-a, djelovanju protuzrane obrane
SVK, iseljavanju dijela snaga UN-a iz logistike baze Dvor, te obavijesni podaci o
naoruanju i zrakoplovstvu HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
XIX

234. 1994., studeni 25., [Korenica] Zapovijed IKM-a Glavnog taba SVK Komandi
39. korpusa SVK o osnivanju taktike grupe radi izvoenja borbenih djelovanja u cilju
oslobaanja teritorija AP Zapadna Bosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
235. 1994., studeni 25., [Korenica] Zapovijed IKM-a Glavnog taba SVK zapovjednitvima
korpusa o provedbi kontrole utroka streljiva i goriva, te zabrani troenja brigadnih
rezervi bez dozvole nadreenog zapovjednitva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
236. 1994., studeni 27., [Banski Grabovac] Dopis Odsjeka bezbjednosti Komande
39. korpusa SVK Odsjeku bezbjednosti 15. korpusa SVK o ubaenim i zarobljenim
pripadnicima postrojbi 5. korpusa ABiH, zajednikom uvoenju pripadnika NO
APZB i 39. korpusa SVK u borbu na bihakom ratitu, te otkrivanju otrovanog brana
u 3. bataljonu 24. brigade SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
237. 1994., studeni 27., [Buni] Dopis Komande 18. pbr SVK podreenim postrojbama
o nastavku borbenih djelovanja snaga VRS, dranju postrojbi 15. korpusa SVK na
bihakom ratitu i gomilanju snaga HV-a na linijama dodira sa srpskim snagama . . . . . . . 374
238. 1994., studeni 27., [Korenica] Zapovijed Glavnog taba SVK komandama korpusa
i Komandi Pauk za racionalizaciju utroka streljiva u borbenim djelovanjima na
bihakom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
239. 1994., studeni 28., Petrova Gora Dopis Komande 21. korpusa SVK Komandi 13.
pbr SVK o nainu djelovanja prema ustaama u sluaju koncentracije istih u ili izvan
zone razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
240. 1994., studeni 28., [Borovo] Dopis Komande 11. korpusa SVK zapovjedniku
Glavnog taba SVK u vezi zapovijedi o upuivanju pripadnika korpusa na liko ratite,
uspjeno provedenoj mobilizaciji, te o koncentraciji hrvatskih snaga Zbornog podruja
Osijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
241. 1994., studeni 28., [Knin] Dopis Glavnog taba SVK ministru obrane RSK
o zapovijedima za otpust vojnih obveznika na radnu obvezu, koje nisu provedene,
te zahtjev za provedbu istih i trenutno otputanje prosvjetnih radnika iz ratnih postrojbi . 378
242. 1994., studeni 28., Petrova Gora Izvjee Komande 21. korpusa SVK IKM-u
Glavnog taba SVK o upotrijebljenim snagama i sredstvima u operaciji Potez . . . . . . . . 379
243. 1994., studeni 29., [Kistanje] Dopis Komande 2. pbr SVK o otmici i drugim
napadima na pripadnike i objekte UNPROFOR-a, te zapovijed o postupcima
sprjeavanja takvih napada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
244. 1994., studeni 29., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK o osiguranju
linije razdvajanja i postupcima prema hrvatskim snagama i snagama UNPROFOR-a . . . . 382
245. 1994., studeni 30., [Korenica] Dopis s podacima i prijedlozima IKM-a Glavnog
taba SVK ministru obrane RSK za izlaganje na Skuptini RSK o mobilizaciji, ciljevima
vojne operacije na zapadnobosanskom ratitu, utroku materijalno-financijskih sredstava
u provedbi operacije i prijedlozima za odranje borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
246. 1994., studeni, [Knin] Informacija Vrhovnog savjeta obrane RSK o provedenoj
mobilizaciji i analiza postojeeg stanja u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
247. 1994., prosinac 1., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK podreenim
postrojbama za organiziranje protuzrane obrane na liniji Obrovac Graac radi
onemoguavanja dopreme vojnih i drugih materijalnih sredstava 5. korpusu ABiH
zranim putem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
248. 1994., prosinac 1., [Drni] Obavijest Komande 75. mtbr SVK podreenim
postrojbama o napadu NATO zrakoplova na zranu luku u Udbini i upute za
djelovanje pripadnicima 75. mtbr SVK u sluaju ponavljanja napada . . . . . . . . . . . . . . . 391
249. 1994., prosinac 1., Drni Informacija Komande 75. mtbr SVK podreenim
postrojbama o sukobu pripadnika SVK i VRS s pripadnicima HV-a i HVO-a na Dinari,
te zapovijed podreenim postrojbama da budu u stalnoj borbenoj spremnosti i
XX

ne dozvole pripadnicima UNPROFOR-a prilaz podruju gdje su postavljeni


minobacai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
250. 1994., prosinac 1., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK o brojnom
stanju ljudstva i sredstava korpusa koje je angairano na bihakom ratitu . . . . . . . . . . . . 393
251. 1994., prosinac 1., [Petrinja] Izvjee Komande 39. korpusa SVK o nastavku rada
zarobljenikog logora u mjestu Balinac, gdje se dovode zarobljeni pripadnici 5.
korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
252. 1994., prosinac 2., [Donji Lapac] Zahtjev IKM-a Glavnog taba SVK Komandi
11. korpusa SVK da za potrebe postrojbi na likom ratitu poalju oruje, streljivo
i druga materijalna sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
253. 1994., prosinac 2., [Petrinja] Izvjee Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa
SVK o problemima u voenju i zapovijedanju u SVK, pljaki i dezerterstvu u 39.
korpusu SVK, oslobaanju vercera na zahtjev paravojske, formiranju logora u mjestu
Balinac, te o sjei ume za potrebe vojske, pri emu je jedan vojnik ranjen u minskom
polju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
254. 1994., prosinac 4., [Knin] Odluka Glavnog taba SVK o povlaenju asnika i
doasnika poslanih na kolovanje u Centar vojnih kola VRS Banja Luka zbog uvoenja
istih u borbena djelovanja u BiH, bez odmora i smjene, pri emu su etvorica poginula,
a desetak ih je ranjeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
255. 1994., prosinac 6., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK zapovjedniku IKM-a
Glavnog taba SVK o aktivnostima i koncentriranju hrvatskih snaga prema okupiranom
teritoriju, te o intenzivnoj pomoi HV-a snagama 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
256. 1994., prosinac 7., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama da ne dozvole hrvatskoj strani koritenje autoceste kod Okuana, kao
ni uklanjanje punktova UNPROFOR-a i vojnih zapreka na liniji razdvajanja dok
za to ne dobiju pismenu zapovijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
257. 1994., prosinac 7., [Beograd] Zapovijed naelnika Glavnog taba VJ, prema nalogu
predsjednika Srbije Slobodana Miloevia, da predsjednik RSK Milan Marti i
zapovjednik Glavnog taba SVK Milan eleketi omogue prolaz humanitarne pomoi
UNPROFOR-a u zapadnu Bosnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
258. 1994., prosinac 8., [Knin] Obavijest Glavnog taba SVK Komandi 21. korpusa
SVK o dostavi ubojitih sredstava za zrakoplov AN-2 i preuzimanju zrakoplova AN-2
od VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
259. 1994., prosinac 8., [Petrova Gora] Izvjee Odseka za bezbednost Komande Pauk
o traenju pomoi zapovjednika 5. korpusa ABiH od RH jer je situacija na ratitu
kritina, te o paljenju sedam od ukupno osam hrvatskih sela na bihakom podruju
i problemima srpskih snaga s tim jednim nezapaljenim selom iji mjetani bjee,
a nemaju se gdje sakriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
260. 1994., prosinac 9., [Petrova Gora] Molba Komande Pauk IKM-u Glavnog taba
SVK da im se zbog intenzivnog troenja i nedolaska obeane pomoi iz SRJ, osiguraju
streljivo i minsko-eksplozivna sredstva za iduih 5-7 dana borbenih djelovanja . . . . . . . . . 403
261. 1994., prosinac 10., [Biljane Gornje] Zapovijed Komande 92. mtbr SVK vodu
Vojne policije o zamjeni postrojbi 1. lbr SVK na podruju Dinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
262. 1994., prosinac 10., [Knin] Tjedno izvjee Komande 7. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o borbama hrvatskih i srpskih snaga na Livanjskom polju, zaposjedanju
dijela Dinare od strane hrvatskih snaga, prevelikoj aurnosti UNPROFOR-a, te
o problemima s mobilizacijom, nedostatkom odjee i obue i isplatama plaa u SVK . . . . 406
263. 1994., prosinac 10., Hrvatska Kostajnica Obavijest Komande 26. pbr SVK
Obavetajnom organu Komande 39. korpusa SVK o angairanju suradnika koji ivi
u Zagrebu i poznaje osobe iz vrha vlasti u RH za obavjetajni operativni rad . . . . . . . . . . . 407
XXI

264. 1994., prosinac 12., Vrlika Izvjee Komande 1. lbr SVK Komandi 7. korpusa SVK
o djelovanju hrvatskih snaga prema teritoriju RSK, snimkama poginulih pripadnika
HV-a na Kleku, te naputanju i loem utvrivanju poloaja pripadnika SVK . . . . . . . . . . 408
265. 1994., prosinac 12., [Knin] Informacija Glavnog taba SVK o pripremama za
otvaranje autoceste kod Okuana, pokretima i obuci hrvatskih snaga, tekom stanju
na podruju Bihaa, te o nastavku djelovanja hrvatskih snaga na grahovskom i
glamokom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
266. 1994., prosinac 12., [Knin] Informacija Glavnog taba SVK IKM-u Glavnog taba
SVK o angairanju taktikih grupa SVK na podruju Bihaa, te o pogibiji jednog i
ranjavanju pet pripadnika SVK vlastitom nepanjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
267. 1994., prosinac 12., Knin Izvjee MUP-a RSK o zamjeni i napadnom djelovanju
PJM RSK na bihakom ratitu, te o potrebnom naoruanju i drugoj vojnoj opremi
za daljnje djelovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
268. 1994., prosinac 12., Biljane Gornje Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim
postrojbama da se zarobljeni i ubijeni pripadnici HV-a predaju u nadlenost Vojne
policije zbog samovolje i loeg postupanja pripadnika SVK prema istima . . . . . . . . . . . . . 414
269. 1994., prosinac 12., [Petrinja] Informacija Komande 31. pbr SVK Komandi 39.
korpusa i Glavnom tabu SVK o sukobu vojske s politikim vlastima, privrednicima
i pojedinim smijenjenim zapovjednicima s podruja Banovine jer potonji ire
dezinformacije na tetu vojske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
270. 1994., prosinac 13., Vukovar Izvjee Odseka bezbednosti Komande 11. korpusa
SVK Odelenju bezbednosti Glavnog taba SVK o inenjerijskim radovima HV-a
u Baranji, stranakim sukobima na podruju istone Slavonije i zapadnog Srijema,
te o optubama Gorana Hadia da Milan Marti likvidira politike protivnike
na bihakom ratitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
271. 1994., prosinac 13., Beograd Obavijest Slobodana Jarevia, savjetnika predsjednika
RSK, generalnom konzulu Ukrajine u SRJ Vadimu Primaenku, da se mogu preuzeti
posmrtni ostaci posade ukrajinskog transportnog zrakoplova koji je pao na teritorij
pod nadzorom pobunjenih Srba, no ne i crna kutija i drugi dijelovi neprijateljskog
zrakoplova koji su ratni plijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
272. 1994., prosinac 13., [Bosanska Krupa] Izvjee zapovjednika snaga VRS na
bihako krupskom ratitu, Manojla Milovanovia, o stanju na tom ratitu,
te o pomoi Republike Hrvatske snagama 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
273. 1994., prosinac 14., [Knin] Ugovor DP Banijametal iz Dvora na Uni i
Ministarstva obrane RSK o izradi i isporuci raketnog lansera zrakoplovnih bombi
za potrebe SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
274. 1994., prosinac 15., [Bosanska Krupa] Izvjee zapovjednika snaga VRS na
bihako krupskom ratitu, Manojla Milovanovia, o napredovanju srpskih snaga
na tom ratitu, te o naporima 5. korpusa ABiH da dobije pomo za obranu . . . . . . . . . . . 421
275. 1994., prosinac 16., [Knin] Radni materijal Glavnog taba SVK za sjednicu
Vrhovnog savjeta obrane RSK o nedostatku svih vrsta materijalnih rezervi, pomoi
SVK u ljudstvu i materijalnim sredstvima pobunjenim Srbima u BiH u borbi s
5. korpusom ABiH, pomoi SVK u oruju pripadnicima AP Zapadna Bosna,
velikoj potronji ubojitih sredstava u napadu na 5. korpus ABiH, te o potrebnim
financijskim sredstvima za nastavak operacije i unitenje 5. korpusa ABiH . . . . . . . . . . . . 422
276. 1994., prosinac 17., [Vukovar] Izvjee Odseka bezbednosti 11. korpusa SVK
naelniku sigurnosti Glavnog taba SVK o agresivnom djelovanju stranaka u istonoj
Slavoniji prema vodstvu 11. korpusa SVK, odbijanju Baranjske divizije da ide na bihako
ratite, optubama Gorana Hadia da Milan Marti dobiva novce od Fikreta Abdia
XXII

za slanje vojnika na bihako ratite, te o sukobu privrednika i vojske u istonoj


Slavoniji zbog mobilizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
277. 1994., prosinac 17., [Okuani] Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o postavljanju prepreka od strane pripadnika 18. korpusa SVK na autocesti
kod Dragalia i motela Sjever-Jug kod Paklenice nakon to su ih pripadnici
UNPROFOR-a bili uklonili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
278. 1994., prosinac 17., [Knin] Izvjee Glavnog taba SVK o stanju na ratitu,
neisplaenim plaama i nedostatku odjee, obue i opreme za zimske uvjete u SVK,
te o pogibiji tri i ranjavanju pet vojnika 39. korpusa SVK u vlastitom minskom polju
na podruju BiH zbog nepanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
279. 1994., prosinac 18., [Korenica] Informacija obavjetajne slube Komande 15.
korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitima u Hrvatskoj i BiH,
premjetanju hrvatskih snaga, te o borbama NO AP Zapadna Bosna i pripadnika
5. korpusa ABiH oko Velike Kladue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
280. 1994., prosinac 19., Vukovar Izvjee Komande 11. korpusa SVK Glavnom
tabu SVK o pripremi postrojbi 11. korpusa SVK za odlazak u zapadnu Slavoniju,
neisplaivanju plaa pripadnicima korpusa, te o nedostatku goriva za odlazak
pripadnika 11. korpusa na bihako ratite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
281. 1994., prosinac 19., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK da se
na razini Komande korpusa formira tim za osiguranje autoceste kod Okuana
radi otvaranja autoceste za promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
282. 1994., prosinac 19., [Bosanska Krupa] Izvjee zapovjednika snaga VRS na
bihako krupskom ratitu, Manojla Milovanovia, o napredovanju srpskih snaga
na tom ratitu, te o apelu 5. korpusa ABiH muslimanima u inozemstvu da dou
pomoi u obrani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
283. 1994., prosinac 18., [Okuani] Informacija Obavetajnog odseka Komande
18. korpusa SVK da se hrvatske snage pripremaju za oslobaanje zapadne Slavonije . . . . . 436
284. 1994., prosinac 20., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama da budu u punoj borbenoj spremnosti zbog mogueg napada hrvatskih
snaga na okupirani teritorij u zapadnoj Slavoniji, te da se svi pripadnici 18. korpusa
vrate s dopusta u postrojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
285. 1994., prosinac 21., [Petrova Gora] Zahtjev Komande Pauk Glavnom tabu
SVK i zapovjedniku 39. korpusa SVK da postrojbe korpusa umjesto pljakanja kua,
to negativno utjee na pripadnike NO AP Zapadna Bosna, prate djelovanje TG-2
u napadu na 5. korpus ABiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
286. 1994., prosinac 21., [Okuani] Informacija Komande 18. korpusa SVK
podreenim postrojbama o realizaciji Gospodarskog sporazuma izmeu pobunjenih
Srba i Republike Hrvatske otvaranjem autoceste kod Okuana za sav promet, te
o uvjetima koritenja i znaaja autoceste za pobunjene Srbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
287. 1994., prosinac 21., [Knin] Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama
da osiguraju vlastita minska polja jer se najvei broj gubitaka pripadnika SVK u 1994.
godini odnosi na ranjene i poginule u minskim poljima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
288. 1994., prosinac 23., Glina Izvjee Komande 39. korpusa SVK o pucnjavi srpskih
snaga na helikopter u zoni 33. pbr SVK koji je letio za Cazin, te iz Cazina za Sunju . . . . . 442
289. 1994., prosinac 23., [Petrova Gora] Zapovijed Komande Pauk komandama 21.
i 39. korpusa SVK i Glavnom tabu SVK da se nastave borbena djelovanja na
bihakom podruju s ciljem osvajanja teritorija AP Zapadna Bosna jer su pripadnici
5. korpusa ABiH u sve loijem poloaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
XXIII

290. 1994., prosinac 24., Vrlika Izvjee Organa bezbednosti Komande 1. lbr SVK
Odseku bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o potrebi eih smjena postrojbi
na Dinari zbog snijega i velike hladnoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
291. 1994., prosinac 24., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim
postrojbama da to bolje organiziraju osiguranje i obranu crte razdvajanja i autoceste
jer naoruani i uniformirani pripadnici SVK odlaze na autocestu i slobodni teritorij RH,
zaustavljaju motorna vozila na autocesti i mole pie i cigarete, organiziraju verc
i druge kriminalne radnje, to naruava ugled SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
292. 1994., prosinac 26., [Okuani] Zapovijed Komande 18. korpusa SVK kojom
se zabranjuje kretanje pripadnika SVK autocestom, kao i prijevoz materijalno-tehnikih
sredstava za potrebe SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
293. 1994., prosinac 27., [Knin] Zakljuci s izlaganja zapovjednika postrojba 7. korpusa
SVK o podizanju borbene spremnosti korpusa, potrebi da se korpus popuni
odgovarajuim zapovjednim kadrovima, o ustrojavanju izviakih postrojba, postrojba
vojne policije i postrojba veze od profesionalnih vojnika i zapovjednika u svakoj
brigadi korpusa, daljnjem utvrivanju crte razdvajanja, podizanju borbenog morala
i drugim radnjama u cilju jaanja korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
294. 1994., prosinac 28., Biljane Gornje Informacija Komande 92. mtbr SVK Skuptini
opine Benkovac o vojnoj i politikoj situaciji u RH i BiH, nefunkcioniranju RSK
kao drave, potrebi zajednike obrane RS i RSK, siromatvu i nefunkcioniranju
proizvodnje u RSK, nezadovoljstvu pripadnika SVK zbog nesankcioniranja dezerterstva
i verca, rasporedu i djelovanju hrvatskih snaga na benkovakom podruju, te
o napredovanju hrvatskih snaga na livanjskom bojitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
295. 1994., prosinac 28., Korenica Obavijest Glavnog taba SVK komandama 18. i 21.
korpusa SVK o dopisu Sektora za operativnotabne poslove Generaltaba VJ, prema
kojemu se hrvatske snage pripremaju za zauzimanje dijela autoceste koji je pod
nadzorom pobunjenih Srba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
296. 1994., prosinac 29., Glina Izlaganje zapovjednika 24. pbr SVK Milana Beke
na sjednici SO Glina o mobilizaciji 24. pbr SVK, napadnom djelovanju borbenih
grupa SVK na bihakom ratitu, pogibiji pripadnika 24. pbr za vrijeme tih djelovanja,
veinom vlastitom nepanjom, te o nevoljkosti snaga Fikreta Abdia za poduzimanje
napadnih djelovanja nakon to su oslobodili svoja sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
297. 1994., prosinac 29., [Udbina] Dopis Komande 105. vbr SVK Glavnom tabu SVK
da upozore pripadnike UNPROFOR-a kako im ne mogu jamiti siguran let
helikopterima u dometu protuzrane obrane zrane luke u Udbini nakon to su
zrakoplovi NATO-a djelovali po zranoj luci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
298. 1994., prosinac 31., [Raji] Dopis Komande 98. pbr SVK Komandi 18. korpusa
SVK o poduzetim mjerama u vezi pojaanog osiguranja autoceste kod Okuana . . . . . . . 459
Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

XXIV

PREDGOVOR

okumenti vojne provenijencije Republike Srpske Krajine (srpanj-prosinac 1994.)


trinaesta su knjiga u seriji koju je pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski
rat 1990.-1995. Dokumenti, od 2007. poeo objavljivati Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar). U knjizi su predstavljeni
dokumenti iz arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine (RSK) koji se uvaju u Centru
i drugim arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronolokim slijedom
s potrebnim znanstvenim aparatom, a obuhvaaju razdoblje druge polovice 1994. godine.
Svi navedeni dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu
su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata izvrene su nune transkripcije radi njihove
bolje itljivosti. Vei zahvati u tekstu naznaeni su stavljanjem teksta u uglatu zagradu, a u
biljekama je upozoreno na dijelove dokumenta koji su u izvorniku oteeni i na dijelove koji
su izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u biljekama su navedena imena ili
prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci o drugim dokumentima i
literaturi u kojima se spominje isti dogaaj. Dakako, dokumenti pokazuju stajalita njihovih
stvaratelja i zahtijevaju posebnu kritiku ralambu koja bi ukazala na neobjektivno i
netono navedene podatke u njima. Primjerice, navodi da Savezna Republika Jugoslavija
nije vojniki pomagala RS i RSK (dok. 77), da je Hrvatska 1992. nabavila 24 bespilotne
letjelice (dok. 107), da je Republika Hrvatska drugo ime za Nezavisnu Dravu Hrvatsku
iz Drugog svjetskog rata, iji je jedini i osnovni cilj unitenje srpskog naroda na prostoru
RSK, RS i ire (dok. 294), itd.
Dokumenti pokazuju da je od srpnja 1994. vodstvo RSK (Vrhovni savet obrane RSK)
oekivalo agresiju RH na RSK (dok. 1, 40 i dr.), te da je, s obzirom na takvu procjenu,
nastojalo ojaati materijalne rezerve SVK do razine koja je jamila minimalno tri meseca
ratovanja sa osloncem na vlastite snage. Posebno je trebalo stvoriti dovoljne zalihe
pogonskoga goriva za sluaj blokade Koridora (dok. 1, 98 i dr.). Informacije o moguem
napadu hrvatskih snaga, vodstvu RSK slale su i slube za obavjetajno djelovanje iz
Jugoslavije, kako iz struktura MUP-a Srbije (Resor dravne bezbednosti Srbije), tako i
iz Vojske Jugoslavije (Obavjetajna uprava G VJ). Tako je Resor dravne bezbednosti
MUP-a RSK krajem srpnja 1994. dobio informaciju da hrvatski specijalci preobueni u
uniforme VJ planiraju helikopterski desant u podruju mostova na Dunavu kod Bezdana
i Bogojeva, te da bi u operacijama prema zapadnoj i istonoj Slavoniji sudjelovalo oko
100.000 hrvatskih vojnika (dok. 38).
Sukladno strategiji realne prijetnje, zapravo odmazde, koju je SVK provodila tijekom
dotadanjih operacija hrvatskih snaga, vojno vodstvo RSK na mogui napad hrvatskih
snaga planiralo je odgovoriti vatrenim udarom ORKANOM po vitalnim objektima
neprijatelja, primjerice, u Splitu, Zadru i ibeniku (dok. 93). U skladu s takvom strategijom,
Komanda operacije Pauk je u studenom 1994. od Glavnog taba SVK traila upuivanje
1

viecjevnog bacaa raketa Orkan i jedne baterije Luna iz VRS u zonu odgovornosti 21. i
39. korpusa SVK, radi mogunosti gaanja teritorija RH po dubini (dok. 207).
Kao i dokumenti iz prethodnog razdoblja, tako i dokumenti u ovoj knjizi pokazuju da je
stanje sigurnosti i morala u oruanim formacijama RSK bilo optereeno nizom problema:
nezadovoljstvo boraca sa platama i statusom boraca na prvim borbenim linijama,
samovoljno naputanje bojita, odnosno dezerterstvo, mali broj boraca na odreenim
visovima i vitalnim objektima za odbranu primjerice Promina i oklajsko podruje,
kraa goriva i druge vojne opreme; pretnje jednog broja dobrovoljaca koji se jo nalaze u
jedinicama korpusa da e prei na ustaku stranu, pljake, samovolja, i sl., problemi oko
regruta i otpor dolaska u mesta dalja od rodnog kraja, obezbeenje skladita municije,
naoruanja i dr. borbene tehnike, nedovoljna popunjenost jedinica SVK hranom,
odjeom, obuom, gorivom, mazivom, rezervnim djelovima, municijom, posebno veim
kalibrima municije te s vojnicima i zapovjednim kadrom stareinama, loa struna
osposobljenost i nedisciplina, nefunkcioniranje pravne drave, posebice protiv vercera i
ratnih profitera, itd. (dok. 3, 16, 42, 78, 80, 105, 286 i dr.).
Prema podacima iz dokumenata, nestaica goriva je u drugoj polovici 1994. bila toliko
velika da je katkad ugroavala realizaciju svakodnevnih zadataka (smetaj ljudstva u novim
rejonima razmetaja, smetaj TMS, ureenje teritorije, obezbeenje minimalnih uslova
za izvoenje obuke regruta). Kao posebno kritian naveden je nedostatak sredstava
veze, optikih instrumenata, pogonskih motora borbenih i neborbenih m/v i cevi za art.
orua i tenkovske topove. Situaciju je jo sloenijom inila nepovoljna starosna struktura
raspoloivih borbenih i neborbenih sredstava (20 do 30 godina, 26% tenkova iz Drugog
svetskog rata, a najnoviji tenkovi M-84 su ispunili resurse za generalni remont), to je
zahtjevalo znaajna finansijska sredstva za nove nabavke, odravanje i remont. Ratne MR
rezervnih delova za borbena i neborbena sredstva, guma, akumulatora i ostalih sredstava
bila su na nuli, pa su zbog nedostatka rezervnih delova remontnih kapaciteta i strune
radne snage za odravanje sloenih borbenih sistema koriteni remontni kapaciteti
Republike Srbije i Vojske Jugoslavije. Nije bilo ni rezerve odee, obue i dr. intendantskih
MS, a potroene su i robne rezerve RSK. Posebno je naveden i nedostatak sanitetskog
kadra u jedinicama kao i nepopunjenost zdravstvenih ustanova na terenu na koje se oslanja
SVK u SnOb (dok. 42).
O looj ekonomskoj situaciji i potrebi racionalnog raspolaganja sa sredstvima svjedoi i
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK (od 12. srpnja 1994.) Komandi 1. lbr SVK o
potrebi prikupljanja vojne opreme, naoruanja, streljiva i materijalno-tehnikih sredstava
koja su otuena i razasuta tijekom rata u zoni odgovornosti brigade. Uz cilj racionalizacije
uporabe i troenja sredstava, spomenuta akcija imala je za cilj da svaki Krajinik ima jednu
puku koju moe upotrijebiti i koja treba da se uva kod njega a da sa ostalim naoruanjem
moramo naoruavati mlade narataje i vojnike (dok. 16).
Loa ekonomska situacija oituje se i u Zapovijedi Glavnog taba SVK podreenim
postrojbama za smanjenje potronje pogonskog goriva (rujan 1994.), u kojoj je zatraeno da
se za prevoenje hrane i drugih lakih tereta uvedu alternativna prevoenja (zaprega, tovarni
transporti i dr.), te da se prevoenje vojnika i v/o na terene za obuku koji nisu dalji od 10 km,
potpuno iskljui (dok. 132). Zbog nedostatka goriva dolazilo je i do poniavajuih situacija
za pojedine oficire SVK, primjerice, za oficira koji je po sat dva na raskru stajao i
molio nekoga da ga poveze na traktoru, u kombiju, kamionu, pa ak i u zaprenim kolima
(dok. 108). Teko ekonomsko stanje primoralo je zapovjednitva pojedinih postrojbi SVK
2

na smanjenje podjele svjeeg mesa i suhomesnatih proizvoda u prehrani svojih pripadnika


(dok. 189).
Najvei problem u opskrbi srpskih postrojbi na okupiranom podruju predstavljale su sankcije
koje je meunarodna zajednica uvela Jugoslaviji i koje su znatno utjecale na gospodarsko
stanje u toj zemlji, pa tako i na mogunost Beograda da nastavi istim intenzitetom slati
pomo zapadnim srpskim dravama, prije svega u vojnoj opremi. I vodstvo RSK bilo je
svjesno da o gospodarskoj stabilizaciji Srbije ovisi opstanak vlasti Slobodana Miloevia te
da je ivotni interes Srbije ublaiti ili ukinuti sankcije (dok. 62). Dakako, vojna oprema
nije nabavljana samo iz Jugoslavije, nego i iz prijateljskih, pravoslavnih zemalja (Grka,
Rusija), a u nedostatku novanih sredstava nabava se nastojala kompenzirati trinim
vikovima hrane (dok. 27, 132 i dr.).
Posebno je zanimljiv pokuaj vodstva RSK i Jugoslavije (zapravo Srbije) da, usprkos
gospodarskoj krizi u RSK i Jugoslaviji te nametnutim sankcijama, nabavi modernu vojnu
opremu u Izraelu. Naime, delegacija gospodarstvenika te dunosnika Vlade RSK i Vojske
Jugoslavije je krajem srpnja i poetkom kolovoza 1994. bila na slubenom putu u Izrael, radi
nabave izviake i komunikacijske opreme za bezpilotne letelice VJ, jednog kompletnog
sistema bezpilotnih letilica, instrumenata i elektronike, opreme za avion za obuku pilota
VJ (LASTA-2). Vrhovni savet odbrane RSK dao je suglasnost za nabavu jednog
sustava (zemaljska stanica, etiri letjelice, oprema za testiranje, rezervni dijelovi, tehnika
dokumentacija) radi izvianja iz zraka danju i nou na liniji razdvajanja i u operativnoj
dubini ratita. Dunosnik RSK je u Izraelu nastupao kao predstavnik institucija Vojske
Jugoslavije (radi bezbednosne zatite), a delegacija je upoznata s opremom tri proizvoaa
(primjerice, s opremom firme RADOM koja se koristi u Izraelu, Argentini, panjolskoj,
Hrvatskoj i nekoliko zemalja Dalekog istoka). Izmeu ostaloga, ponuena je oprema za
dnevno izvianje koja omoguava raspoznavanje vojnika na 400 m i tenka na 6 km u
uvjetima dobre vidljivosti, oprema za nono izvianje u uvjetima potpunog mraka, koja
omoguuje prepoznavanje tenka u rasponu od 1,5 do 2 km, a njegovu detekciju do 6 km, s
tim da se na rastojanjima manjim od 1 km moe uoiti ak i razina goriva u rezervoarima,
te je li motor radio i slino. Ponuena je i oprema za komunikaciju koja omoguuje, ovisno
o konfiguraciji terena, visini leta, uvjeta u atmosferi i dr., voenje letjelice i prijem slike na
rastojanjima od 50 do 200 km, te oprema za navigaciju, koja se sastoji od GPS-a (sustav
za globalnu satelitsku navigaciju) i omoguuje tonost navigacije bolju od 100 m u svim
uvjetima (ako se koriste dva prijemnika njihova diferencijalna greka je manja od 10 m, a
greka odreivanja brzine je manja od 0,1 km/h).
Slubeni put odradila je jedna meunarodna firma iz Beograda, koja je i u uvjetima
embarga mogla osigurati izvozne dozvole i transport opreme do granica SRJ, uz pomo
Ambasade SRJ u Izraelu. Zbog teke gospodarske situacije u RSK i nedostatka gotova
novca, predloeno je da se financijski inenjering moe zatvoriti barterom (robnom
kompenzacijom), te da se pritom aktiviraju ve due vrijeme uspostavljeni kontakti sa
predstavnicima Grke i Kiparske pravoslavne crkve. S obzirom na veliku cijenu sustava
(spominju se iznosi od 2.500.000 $ do 4.657.000 $), njegovo koritenje planirano je
zajedno s Vojskom Republike Srpske, kako bi u sluaju veih ofenzivnih djelovanja na RSK
i RS mogli opservirati operativnu dubinu neprijatelja i sa punim efektima upotrebljavati
sredstva za odmazdu, te kako bi se pravovremenom uporabom artiljerijsko-raketnih sustava
preventivno mogla spreiti agresija. Oekivana uinkovitost sustava bespilotnih letjelica
3

temeljena je na iskustvima njihove uporabe u izraelskoj vojsci od 1967. do Pustinjske


oluje (dok. 107).
Loe gospodarsko stanje odrazilo se i na tehniko stanje emisione tehnike i veza u RSK,
pa je predloeno formiranje jedinstvenoga sustava odailjaa i veza i potreba njihova
stavljanja u sastav SVK. Emisiona i prenosna tehnika u RSK bila je koncentrirana u tri
emisione stanice elavac, Pljeevica i Belje, zatim u objektima bez posade Promina,
Konj, Vrlika, Obrovac, Karin, Srb, Lapac, Suvaja, Dobroselo, Lika Kaldrma, zatim u novoj
emisionoj stanici Petrova Gora i dijelom u RTV centrima Knin, Beli Manastir, Korenica,
Vrginmost, Petrinja i Vukovar. Pitanje odravanja objekata i tehnike ovog sustava bilo je
od stratekog znaaja za voenje medijskog, propagandnog rata, elektronsko osmatranje i
ometanje, te uspostavljanje vojnih komunikacija, jer su emisione stanice Belje, Pljeevica
i elavac televizijskih i radio programa pokrivale 90% podruja RSK, Cazinsku krajinu,
60% Republike Hrvatske, dio Slovenije i Maarske te Vojvodine. Ova emisiona i prijenosna
tehnika je od poetka rata radila zahvaljujui profesionalnom odravanju prije rata,
rezervnim dijelovima zateenim na emisionim stanicama, rezervnim dijelovima iz RTS i
strunoj pomoi radnika iz RTS te savjesnom odravanju od strane ekipa na emisionim
stanicama, no zbog nedostatka rezervnih dijelova i improvizacija kod popravaka i odravanja
ureaja (nuno zlo), prijetila je opasnost da veina predajnika prestane s radom i da na
njima nastanu velika oteenja (dok. 111).
Kao i u prethodnom razdoblju, dokumenti pokazuju da ni i u drugoj polovici 1994.
problem iseljavanja stanovnitva s teritorija RSK nije rijeen. Primjerice, navodi se da je u
zapadnoj Slavoniji, a posebno u optini Pakrac problem iseljavanja stanovnitva poprimio
zabrinjavajue razmere (dok. 4). Uzrok iseljavanju, uz egzistencijalne, odnosno socijalne
razloge (dok. 93), bilo je i nepovjerenje dijela stanovnitva na okupiranom podruju RH
prema vodstvu RSK i mogunostima obrane od napada hrvatskih snaga. Primjerice,
stanovnitvo likih podvelebitskih sela je u sluaju novog sukoba namjeravalo napustiti
svoje domove jer je to podruje prodano ustaama (dok. 33). Glasine o postojanju
dogovora predsjednika F. Tumana i S. Miloevia o razmeni teritorija vodstvo RSK je
demantiralo, naglaavajui da o tome nije raspravljano ni na jednom slubenom sastanku
te da o tome ionako ne mogu odluiti oni, ve narod (dok. 77).
Uz iseljavanje srpskog stanovnitva, najee radi egzistencije i izbjegavanja vojne obveze,
dokumenti RSK iz druge polovice 1994. svjedoe da se nastavilo iseljavanje, zapravo
protjerivanje Hrvata koji su ostali ivjeti na podruju RH pod srpskom okupacijom.
Primjerice, zabiljeeno je istjerivanje Hrvata (uglavnom ene i deca i to u nonim satima)
iz Iloka, koje je UNPROFOR u svojim izvjeima nazvao organiziranim iseljavanjem od
strane SVK i etnikim ienjem (dok. 74, 85).
Iseljavanje stanovnitva posebno negativno odraavalo se na popunu jedinica SVK, stoga je
Vrhovni savjet obrane sredinom kolovoza 1994. donio odluku o zabrani naputanja RSK
stanovnitva sposobnog za obranu (dok. 72). Iseljavanje stanovnitva za posljedicu je imalo
i lou starosnu strukturu vojnika, jer se manjak ljudstva morao nadopunjavati osobama
starije ivotne dobi. Radi kontrole teritorije na kojoj ne lociraju jedinice SVK, a postoje
mogunosti za ubacivanje i dejstva izviakih, diverzantskih i policijskih jedinica ustake
vojske, osnovana su vojno teritorijalna odjeljenja u zoni odgovornosti pojedinih korpusa,
koja su uglavnom bila sastavljena od osoba starije dobi. Primjerice, krajem listopada 1994.
starosna i zdravstvena struktura takvih vojno teritorijalnih odjeljenja u zoni odgovornosti
15. korpusa SVK bila je iznimno nezadovoljavajua, jer je vie od 80% boraca imalo 60 i
4

vie godina starosti (dok. 174). Prema izvjeu iz studenoga 1994., ukupno je u ovoj vrsti
jedinica angaovano 5.600 graana meu kojima su pre svega ljudi stariji od 55 godina, ene
vojni obaveznici, ogranieno sposobni za vojnu slubu i sl. (dok. 246). Dakle, nedostatak
ljudstva pokuavao se nadomjestiti i angairanjem ena, ne samo u radnim jedinicama,
nego i kao vojnih osoba u ratnim jedinicama. U tom je cilju zahtijevano uvoenje u
vojnu evidenciju ena koje podlijeu vojnoj obavezi (sve ene od 19 do 45 godina starosti)
obavezi sluenja u rezervnom sastavu na osnovu lana 259. stav 2. Zakona o SVK a koje
nisu rasporeene po drugom osnovu za potrebe odbrane zemlje, o emu je odluivala i
Vlada RSK, a general Milan eleketi, zapovjednik Glavnog taba SVK, zapovjedio je da
se s mobiliziranim enama v/o provede obuka i gaanje (dok. 93, 101, 106 i dr.).
Prema strogo povjerljivom izvjeu Glavnog taba SVK iz listopada 1994., o stanju i
mogunostima popune sa ljudstvom SVK, tadanja ratna popuna sa ljudstvom Srpske
vojske Krajine realizovana je 78,3% (sleduje 82.678, popunjeno 62.728), od ega iz stalnog
sastava sa 7852 lica (lica u profesionalnoj slubi i vojnici na sluenju vojnog roka), a ostalo
sa licima iz rezervnog sastava; sa oficirima 53,7% (sleduje 6211, popunjeno 3336), sa
podoficirima 99,7% (sleduje 4412, popunjeno 4400), sa vojnicima 79,1% (sleduje 72055,
popunjeno 56992). No, brojno stanje trenutno angairanog ljudstva u ratnim jedinicama
SVK iznosilo je 27.246 lica ili 32,5% u odnosu na potrebe po ratnim formacijama, odnosno
42% u odnosu na stvarno izvrenu popunu (65.148), tako da je trebalo mobilisati
domobilisati 48% ljudstva iz rezervnog sastava koje se nalazi na ratnom rasporedu, odnosno
67% da bi se izvrila popuna do punih RF (dobrovoljcima i licima koja su sada rasporeena
u druge strukture van SVK). U istom izvjeu navodi se da mogunosti teritorije RSK u
popuni ljudstvom u cjelini iznose 103.316 vojnih obveznika koji se vode u vojnoj evidenciji,
svih starosnih dobi od 19 do 60 godina. Od toga broja rasporeeno je 75.588 (SVK
62805 v/o; MUP, VTOd 5776; RO 4570; CZ 2437), a nerasporeeno 27.728 (za
RR 6447; RS, SRJ 3751; Inostranstvo 6416; Studenti 614; nepoznato 9802;
ostalo 698).
Potom se zakljuuje da je prema mobilizacijskom razvoju i formacijama RJ SVK za ratnu
popunu potrebno 90.000 lica (po predlozima novih formacija), od ega se iz stalnog sastava
popunjava sa oko 7000 lica a ostalo licima iz rezervnog sastava (83.000). Prema tome,
za popunu SVK nedostajalo je oko 25.000 lica iz rezervnog sastava ili 28%, a ako bi se
popuna ograniila na lica do 45 godina starosti, to bi bilo realno s obzirom na potrebe
drugih struktura (civilna zatita, radna obaveza i dr.), za popunu bi nedostajalo oko 45.000
lica, odnosno 50% u odnosu na formacije RJ. Nerasporeene osobe (27.728) samo su
se malim dijelom mogle angairati za poetnu popunu i to samo na prostoru Istone
Slavonije (6447), dok su ostali u vojnoj evidenciji u RSK a nalaze se u SRJ (legalno 3751),
inostranstvu (6416), studenti (614) ili su ilegalno napustili RSK (oko 11000).
U izvjeu se navodi i da ratna popuna sa enama do sada nije vrena planski a vojna
obaveza ena nije ni propisima precizno regulisana pa je G naredio VOd da se iste uvedu u
vojnu evidenciju do 15. 10. 1994. godine. Do tada je na RR u RJ rasporeeno 1900 ena
(dobrovoljno), a procijenjeno je da bi se u RJ moglo angaovati 10-15.000 ena. Takoer,
procijenjeno je da se u drugim srpskim dravama i inostranstvu nalazi jo oko 20000 v/o
koji su izbjegli sa teritorije RH a nisu uvedeni u vojnu evidenciju u RSK, pa se realno moe
oekivati, pretpostavljajui saradnju drugih srpskih drava, da se na znak opte mobilizacije
odazove oko 20000 v/o koji u tim dravama borave, sa ime treba raunati za naknadnu
popunu ratnih jedinica, kao i za popunu gubitaka u ljudstvu u toku rata (dok. 180). Ubrzo
5

potom, u izvjeu iz studenoga 1994., upozoreno je kako je neophodno da se ima u vidu


uticaj nesklada izmeu zahteva formacije SVK (koja trai za sluaj rata popunu sa 88.415
vojnika i stareina) i stanja i mogunosti popune na teritoriji RSK (na teritoriji ima ukupno
69.858), to znai da broj raspoloivog ljudstva za popunu pokriva svega 79%, te da zato
apsolutni prioritet u popuni mora imati SVK, zbog ega na radnoj obavezi moemo drati
samo onaj broj bez koga se stvarno ne moe (dok. 246).
Dokumenti u ovoj knjizi pokazuju da je nedisciplina u SVK i dalje bila problem i uzrok
velikog broja poginulih i ranjenih. Tako se navodi da je u prvoj polovici 1994. iz stroja
izbaeno 207 vojnih osoba to ini ekvivalent jednog dobrog bataljona (poginulih 97 i
ranjenih 110). Meu poginulima samo je 3 ili 3,4% od ustakog uticaja, a istovremeno
je bilo 33 ubistva to ini 34% svih smrtnih sluajeva, kao i 20 ili 19,5% samoubistava.
Alkohol je jo uvek bio jedan od glavnih uzroka stradanja, odnosno vanrednih dogaaja
(dok. 5). Prema ralambi Glavnog taba SVK o izvanrednim dogaajima u SVK u rujnu
1994., moe se zakljuiti da se situacija nije popravila ni u drugoj polovici 1994. te da su
uzrok velikog broja smrtnih sluajeva pripadnika SVK nepanja i nedisciplina (dok. 149).
Kao i dokumenti RSK iz prethodnoga razdoblja, tako i dokumenti u ovoj knjizi svjedoe da
SR Jugoslavija, zapravo Srbija, i Vojska Jugoslavije nisu prestale pruati politiku, materijalnu
i vojnu pomo pobunjenim Srbima u Hrvatskoj, te da je u organizacijskom smislu SVK bila
povezana s Vojskom Jugoslavije. Tome u prilog govori i ponovljena Zapovijed naelnika
Generaltaba Vojske Jugoslavije, general-pukovnika Momila Periia (od 8. srpnja 1994.),
o regulaciji naknade putnih i drugih trokova starjeinama VJ rasporeenim na dunosti u
SVK, koju je donio na osnovu Nareenja predsednika Republike Jugoslavije Slobodana
Miloevia (dok. 10). O tome, kao i o upuivanju zapovjednog kadra (stareina) u SVK
brinulo je Odelenje za kadrovske poslove 40. KC u PsU G VJ (dok. 42). Istodobno,
radi rjeavanja problema statusa aktivnih vojnih osoba u SVK, prihvaen je prijedlog
da se svi premetaji u okviru SVK, tretiraju kao premetaji u VJ, i da na ime toga AVL
pripadaju sve prinadlenosti (dok. 157). Povezanost s Jugoslavijom (zapravo Srbijom)
i Vojskom Jugoslavije potvruju i razna izvjea koja je Glavni tab SVK redovito slao
predsjednicima Republike Srbije i RSK, Slobodanu Miloeviu i Milanu Martiu, te
naelniku Generaltaba VJ, general-pukovniku Momilu Periiu (dok. 14, 42 i dr.).
Takoer, dokumenti u ovoj knjizi potvruju da su oficiri JNA poeli naoruavati srpsko
stanovnitvo u Hrvatskoj prije otvorenih sukoba na tom podruju. Primjerice, kapetan
JNA Marko Vuji se ve 1. marta 1991. angairao na doturu naoruanja i obuci ljudstva
u Zapadnoj Slavoniji (dok. 87). Pukovnik Duan Smiljani, prije poetka rata naelnik
bezbednosti u 10. korpusu u Zagrebu, koji se nakon dogaaja na Plitvicama 31. oujka
1991. ilegalno povezao s elnim ljudima iz SDS-a za prostor Like, Banije, Korduna i Banja
Luke, sa svojom grupom je krajem travnja i poetkom svibnja 1991. otpoeo s ilegalnim
naoruavanjem srpskog naroda iz skladita JNA (Otoac, Perui, Gospi, Sveti Rok i
Skradnik), vrbujui nae rukovaoce Srbe iz ovih skladita. Na taj je nain do kraja srpnja
1991. srpskom stanovnitvu na tom podruju podijeljeno oko 15.000 raznog peadijskog
naoruanja, MB, PA topova 20 mm te vee koliine municije. Istodobno, tijekom srpnja
1991. iz skladita JNA Skradnik odvezeno je u SO elinac i Drvar preko 20.000 komada
raznog naoruanja ukljuujui MB, bombe, zolje i sa dva b/k municije (dok. 152).
Vodstvo (i politiko i vojno) pobunjenih Srba i dalje je odbijalo mirnu reintegraciju u
ustavno-pravni sustav RH, teei stvaranju jedinstvene srpske drave (velike Srbije), to
su u tadanjim okolnostima smatrali prioritetom. I dalje je prevladavalo miljenje da je
6

to razdoblje poslednja ansa Srpskom narodu da stvori jedinstvenu Srpsku dravu u koju
e ui svi etniki prostori na kojim vekovima ivi Srpski narod (identinu formulaciju
nalazimo i u dokumentima iz prethodnog razdoblja), da to mora znati svaki poteni Srbin
kome u srcu lei jedinstvena Srpska drava, da je to zadatak ispred svih zadataka svakog
Srbina, te da je, sukladno tome, osnovni cilj i svrha postojanja i delovanja SVK formiranje
jedinstvene Srpske drave na vekovnim Srpskim prostorima i da u tom cilju pripadnici
SVK rade, deluju i ponaaju se u duhu Ustava, Zakona i propisa jedinstvene Srpske drave
(dok. 36). U tom duhu su bile i odluke Skuptine RSK odrane na Plitvicama 4.
kolovoza 1994., kojoj su nazoili i zastupnici Narodne skuptine Republike Srpske, da
se uputi zajednika inicijativa skuptinama Srbije i Crne Gore za ujedinjenje ovih srpskih
zemalja te da dravni organi Republike Srpske Krajine realiziraju projekt ujedinjenja
Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, na osnovu Prijedorske deklaracije (od 31.
listopada 1992., nap. ur.) i odranog referenduma naroda Republike Srpske Krajine (dok.
46).
U javnim priopenjima i izvjeima jasno je istaknuto da se nee prihvatiti autonomija
za Srbe u RH u avnojevskim granicama, da je srpska strana dovoljno vojniki jaka da se
suprotstavi HV, da je ujedinjenje srpskih zemalja elja naroda i jedan od ciljeva njegove
borbe (dok. 77), te da sa Hrvatima nema suivota (dok. 109). Radi ostvarenja toga cilja
politiki i vojni dunosnici RSK hrabrili su stanovnitvo, odnosno svoje borce i pozivali
se na bliu istoriju, Drugi svjetski rat, svoje oeve i djedove, te na uvjete u kojima su se oni
borili. U jednom od takvih primjera, iz listopada 1994., istaknuto je da e Srbi kao Srbi
iz ovog problema izai kao pobjednici, jer znaju da piu novu istoriju S R P S T V A
(dok. 144).
U obavjetajnim informacijama Odjeljenja za obavetajne poslove G SVK, u kojima se
govori o aktivnostima i interesima meunarodne zajednice u rjeavanju krize na podruju
RH, nalaze se zanimljivi podaci (pitanje je koliko su pouzdani) o djelovanju predstavnika
pojedinih europskih drava. Tako se u Sedminoj obavetajnoj informaciji za razdoblje
od 31. 10. do 5. 11. 1994. navodi da su predstavnici Velike Britanije, boravei u Kninu,
istraivali politiko opredeljenje rukovodstva da istraje u borbi protiv RH i irenja
germanizacije June Evrope i Balkana, da su jasnije nego pre pokazali da su zainteresovani,
da se na granicama RSK zaustavi taj proces, te da smatraju da bi bilo za RSK najpovoljnije
zamrzavanje trenutnog stanja na period od pet godina pod protektoratom UN, a nakon toga
izjanjavanje naroda plebiscitom to bi trebalo rezultirati proglaavanjem sopstvene drave
i dalje udruivanje sa ostalim srpskim dravama. Navedeno je da takvo stajalite podrava
i Francuska. U istoj informaciji navedeno je i da se aktivnost Petera Galbrajta, Leonida
Vladimirovia Kerestedijanca, grupe Z-A, a verovatno i novog posrednika Aleksandra
Zotova, svodi na pritiske da RSK prihvati autonomiju u Hrvatskoj slinu onoj koju su imali
SAP Kosovo i Vojvodina po Ustavu SFRJ iz 1974. godine te da se unapred rauna da e
ova varijanta proi iz razloga to su predlagai SAD i Rusija, a da Hrvatska uz podrku
SR Nemake iskljuuje oba predloga i dri se postojee administrativno-teritorijalne podele
na upanije i kotare, te u tom kontekstu nude RSK formiranje Kotara Knin i Glina dok
se ostatak teritorije RSK (Zapadna Slavonija, Istona Slavonija i Baranja) ne tretiraju u
pogledu priznavanja prava na dobijanje kotara (dok. 188).
Kao i dokumenti iz prethodnog razdoblja, tako i dokumenti (obavjetajne informacije)
u ovoj knjizi pokazuju postojanje pete kolone u Hrvatskoj, odnosno osoba (izvor,
provereni izvor) koje su ivjele u Hrvatskoj i prikupljale podatke za neprijateljske slube
7

(u razgovorima s pripadnicima Oruanih snaga RH ili lanovima njihovih obitelji, osobnim


uvidom u dokumentaciju i promatranjem pokreta hrvatskih snaga, itd.). Primjerice,
podatak o moguoj akciji hrvatskih snaga u Slavoniji krajem srpnja 1994. dobiven je od
ene oficira HV (dok. 38), a provereni izvori javljali su o stanju na pulskom aerodromu
i u Bjelovaru (dok. 40), o odlasku tenkovske jedinice iz Konjskog iznad Solina i pjeatva iz
Splita na Kupreku visoravan (dok. 200), itd. Posebno zanimljiv je prijedlog o angairanju
suradnika koji ivi u Zagrebu i poznaje osobe iz vrha vlasti u RH za obavjetajni operativni
rad (dok. 263).
Dokumenti u ovoj knjizi govore i o upadima izviako-diverzantskih grupa u zone
razdvajanja izmeu hrvatskih i srpskih snaga te u dubinu neprijateljskog teritorija,
radi izvianja njegovih poloaja, zarobljavanja neprijateljskih vojnika ili diverzija na
infrastrukturu i pojedine obrambene objekte (dok. 18). Primjer zarobljavanja izviaa
SVK koji su izviali teren u civilnim odijelima pokazuje na koje naine je vodstvo SVK
pokuavalo prikriti svoju obavjetajnu djelatnost (dok. 14).
Odnos vodstva RSK prema UNPROFOR-u uglavnom je bio pragmatian, a razina
odnosa ovisila je o situaciji na terenu. Vodstvo RSK pokuavalo je UNPROFOR iskoristiti
radi zamrzavanja postojee situacije. Tako su zabiljeeni sluajevi ograniavanja kretanja
pripadnika UNPROFOR-a na podruju pod kontrolom srpskih snaga (dok. 20), no kad bi
se suoilo s ozbiljnom prijetnjom UN-a, vodstvo RSK trailo je od zapovjednika srpskih
postrojbi da potuju sporazume s UN-om i surauju s postrojbama UNPROFOR-a na
terenu. Kad je trebalo ispotovati odredbe UN-a koje im nisu ile u prilog i kad im je
zbog nepotivanja sporazuma s UN-om i hrvatskim vlastima prijetila vojna intervencija,
vodstvo RSK trailo je dodatne mirovne pregovore sa meunarodnim faktorom i RH,
ne zbog elje za provedbom mirne reintegracije, nego da bi dobilo na vremenu kako bi to
spremniji doekali agresiju (dok. 1).
Osim dobivanja na vremenu, vodstvo RSK pristajalo je na pregovore s hrvatskim
vlastima i zbog pritiska meunarodne zajednice i vlasti iz Beograda, ali i zbog nade da
e popraviti ekonomsku situaciju u RSK. Tako su nakon Sporazuma o prekidu vatre
(potpisan 29. oujka 1994. u Zagrebu), poznatijeg pod imenom Zagrebaki sporazum, u
ljeto i jesen 1994. voeni pregovori o normalizaciji gospodarskih odnosa, koji su rezultirali
potpisivanjem Gospodarskog sporazuma 2. prosinca 1994. godine. Uz predstavnike hrvatske
i srpske strane, Hrvoja arinia i Borislava Mikelia, sporazum su potpisali i supredsjedatelji
Meunarodne konferencije o bivoj Jugoslaviji, David Owen i Thorvald Stoltenberg, te
ameriki veleposlanik u Hrvatskoj, Peter Galbraith i ruski veleposlanik u Hrvatskoj, Leonid
Keresteijanc. Sporazumom je dogovorena obnova i putanje u pogon vodovodnih sustava
i visokonaponskih dalekovoda izmeu Republike Hrvatske i etiriju UNPA podruja,
putanje u promet naftovoda u Sektoru Sjever, a zatim je trebalo osigurati i popravak dionice
naftovoda koja je prolazila kroz sektore Zapad i Istok te otvaranje autoceste na podruju
sektora Zapad i Istok. Trebali su se nastaviti i pregovori oko povratka izbjeglica i prognanika,
isplata mirovina umirovljenicima na okupiranom podruju, otvaranja eljeznike pruge
Zagreb-Okuani-Beograd, Zagreb-Knin-Split i otvaranja ceste Zagreb-Knin-Split. Provedba
sporazuma trebala je poeti odmah nakon njegova potpisivanja, odnosno pojedinih odredbi
u roku od mjesec dana. Vodstvo pobunjenih Srba je Gospodarski sporazum planiralo
implementirati samo u pojedinim dijelovima koji su se odnosili na poboljanje gospodarske
situacije u RSK, a hrvatsko vodstvo vjerovalo je da e normalizacija odnosa izmeu vlasti
u Zagrebu i pobunjenih Srba postupno dovesti do reintegracije okupiranog podruja u
8

ustavno-pravni sustav RH. Kao poseban problem u realizaciji spomenutoga sporazuma,


na srpskoj strani pojavilo se pitanje gospodarskih i politikih posljedica za RSK nakon
otvaranja autoceste, odnosno pitanje je li njeno otvaranje u interesu RSK. Ipak, autocesta
je putena u promet, a njezino otvaranje je u Informaciji Komande 18. korpusa SVK
podreenim postrojbama prokomentirano rijeima da je 21. prosinca 1994. u 14.30 sati,
otvaranjem autoputa od Zagreba do Lipovca otpoela realizacija Ekonomskog sporazuma
RSK i RH (dok. 286).
Otvaranje autoceste kod Okuana nije bilo jedino sporno pitanje o prometnicama. S
posebnom pozornou vodstvo RSK pratilo je i prometovanje vozila preko pontonskog
mosta na Novskom drilu, pa je krajem prosinca 1994. u Informaciji SVK navedeno
da je saobraaj na pontonskom mostu dosta jakog intenziteta te da se izgradnja novog
mosta vri za oko 1000-1500 m od prije sruenog mosta i da je na sjevernoj strani kanala
izgraeno betonsko postolje nosa za nov most (dok. 294).
SVK esto nije potivala obvezu dranja tekog naoruanja u skladitima te zabranu noenja
dugog oruja na liniji razdvajanja. Primjerice, komandant 18. korpusa SVK, pukovnik
Milan eleketi, odobrio je potporuniku SVK Duku Smiljaniu nabavku izvesne koliine
naoruanja iz Draksenikog skladita poetkom jula 1993., a on je, unato tome to je
bio blokiran sa 29 transportera UN-a, u Brusnik dovezao 200 komada PAP, 20 komada
automatskih puaka, 10 PM M-72, 14 PM M-53, 12 RR M-57, 2 BROVING-a 12,7 mm,
1 komad MB 60 mm i 2 komada MB 82 mm te po tri borbena kompleta za svako oruje i
orue. Potom je iz skladita pod kontrolom UN-a u eovici sa tri lana ekipe izvukao jo
pet MB-82 mm, jednu PAB2AT i jo nekih sitnica (dok. 108).
Kao i do tada, u dokumentima RSK Hrvati se i dalje najee nazivaju ustaama, za
politiku hrvatskog vodstva navodi se da je ustaka, nacional-faistika, neofaistika i
imperijalna i slino (dok. 33, 62, 95, 136, 174 i dr.), a predsjednik F. Tuman nazivan je
poglavnikom (dok. 295), ime se pokuavalo sugerirati da je suvremena hrvatska drava
nastavak NDH iz Drugog svjetskog rata, to je bila jedna od smjernica srpske protuhrvatske
promidbe. Uz to, navodi se da su takvu politiku, u cilju stvaranja novog svetskog poretka,
provodile Njemaka, Austrija, Vatikan, a katkad se navodi i EU, u sklopu opteg rata
protiv srpskog naroda u RS i RSK (dok. 98). U jednoj zapovijedi navodi se da svakog
pojedinca ili grupu ustaa koja se pojavi na naoj liniji razdvajanja ne zarobljavati ve
likvidirati (dok. 244). Istodobno, pripadnici Armije BiH u dokumentima se nazivaju
balijama i Turcima (dok. 105, 113, 136, 176, 185 i dr.).
Vodstvo RSK s posebnom pozornou pratilo je dogaaje u Bosni i Hercegovini, posebice
borbe na podruju Bihaa i Cazinske krajine, te stanje u redovima 5. korpusa Armije BiH i
njegovom sukobu s postrojbama NO AP ZB, odnosno pristaama Fikreta Abdia (dok. 13,
40, 147 i dr.). Primijeeno je da se naoruavanje muslimana odvija najveim delom preko
Hrvatske, te da je potpisivanje sporazuma i ugovora izmeu predsjednika Franje Tumana
i Sami Sleymana Gndodua Demirela na Brijunima ovu aktivnost gotovo legalizovalo
(dok. 42). Pritom se istie uloga aerodroma oralii, na iju pistu pokrivenu nabijenim
ljunkom sleu avioni do 2t teine i to iskljuivo nou. Avioni poleu iz Republike Hrvatske,
a RSK preleu sa ugaenim svetlima i motorima i odmah pri preletanju RSK stavljaju u
pogon motore i pale svetla (dok. 206). Osim toga, za opskrbu Cazinske krajine i Bihaa
koriteni su razni privatni kanali, ak i suradnja (verc) sa srpskom stranom. Posebice
je bio rairen verc sa svim vrstama robe, pogonskim gorivom do organizovane prodaje
naoruanja, municije i ostalih MTS neprijatelju, a pre svega Muslimanima u Cazinskoj
9

krajini. Prema navodima iz dokumenata RSK, u vercu su sudjelovali i pripadnici


UNPROFOR-a, ponajvie u vercu naftom (dok. 105, 137, 138, 147, 160, 194 i dr.).
Borbe izmeu postrojbi Armije BiH i NO AP ZB izravno su utjecale i na stanje u dijelu
RSK koji je graniio s tim prostorom. Tako je nakon ulaska snaga 5. korpusa Armije BiH
u Veliku Kladuu (21. kolovoza 1994.) u RSK prebjeglo oko 45.600 pripadnika snaga
NO AP ZB i stanovnika s toga podruja. Oko 3500 pripadnika NO AP ZB je razoruano
(osim pratioca Fikreta Abdia) i prolo posebnu provjeru, zbog sumnji da su meu
njima obavjetajci 5. korpusa Armije BiH (dok. 85), a prikupljena je i znatna koliina
streljiva. Posebno je naglaeno da je s podruja koje je do tada bilo pod nadzorom Abdievih
pristaa izmjetena i celokupna vojna dokumentacija koja nas je mogla kompromitovati
(dokumentacija obuhvata ugovore SVK Ministarstva odbrane i k-da 21. K o isporuci,
kupovini, predaji oruja, municije i druge vojne opreme, materijalne liste o izdatim
MTS i dr.) te da je privremeno predana u SUP Vojni, ali da bi bilo dobro da se sva
dokumentacija izuzme i uva u G VJ ili u G SVK (dok. 84).
I spomenuti dokument jasno svjedoi o suradnji dijela muslimana u zapadnom dijelu Bosne
(Autonomna pokrajina Zapadna Bosna) sa SVK, odnosno s vodstvom RSK. Katkad su
poduzimana napadna djelovanja postrojbi SVK u Cazinsku krajinu, planirana na niim
razinama zapovijedanja. Jedna od takvih, neuspjelih akcija poduzeta je poetkom rujna
1994. i zavrila je velikim gubicima pripadnika jedinice iz 15. korpusa SVK. Spominje
se broj od najmanje 16 poginulih i nestalih te najmanje 16 ranjenih boraca, no on se
razlikuje od izvjea do izvjea. Srpske snage potom su vratile izgubljeno podruje, no
nezadovoljstvo zbog gubitaka produbilo je nezadovoljstvo boraca u RSK (dok. 113,
117, 124, 125).
Posebno kritina situacija za srpske snage bila je nakon to je u napadnoj operaciji pokrenutoj
krajem listopada 1994., 5. korpus Armije BiH ovladao Kulen Vakufom (Srbi su ga nazivali
Spasovo) i podrujem mjesta Ripa i Grabe te krenuo prema Bosanskom Petrovcu i
Krupi na Uni. Uz zahvalu na dotadanjoj pomoi, Glavni tab VRS je zbog napredovanja
5. korpusa Armije BiH odmah zatraio pomo od Glavnog taba SVK u saniranju
stanja u Drvarskoj krajini i urno uvoenje postrojbi SVK u borbe na tom podruju,
jer su to najkritiniji momenti u ovome ratu za Srbe zapadno od Drine. Zajednikim
protunapadom srpskih postrojbi iz RS i RSK (operacija Pauk), uz podrku postrojbi NO
AP ZB odanih Fikretu Abdiu, snage 5. korpusa Armije BiH u estokim borbama, s mnogo
rtava, potisnute su natrag prema Bihau. Ipak, prema podacima iz dokumenata, uspjele
su 12. studenoga 1994. odbiti glavni napad srpske vojske, to je pripadnicima 5. korpusa
Armije BiH dalo nadu u pobedu i ostanak na sadanjim poloajima. U tim su borbama
stradali i Hrvati i njihova sela na tom podruju, posebice Skoaj, a Komanda 5. K Armije
BiH u zapadnoj Bosni bila je svjesna da bi Biha sigurno bio u srpskim rukama, da nije bilo
napadnog djelovanja prema srpskim snagama na Kupresu (dok. 161, 162, 168, 169, 181,
185, 188, 191, 196, 206, 212, 213, 234, 285, 294 i dr.).
Naime, u tijeku protunapada srpskih snaga prema Bihau, hrvatske snage, uz sudjelovanje
snaga Armije BiH, poduzele su poetkom studenoga napadna djelovanja prema Kupresu i
oslobodile taj grad (operacija Cincar). Obavjetajna informacija Glavnog taba SVK od
7. studenoga 1994. navodi da je nakon viemesenih priprema, izvrenih domobilizacija
i pregrupisavanja snaga pod rukovodstvom muslimansko-hrvatske federacije i uz podrku
(organizovanje i planiranje) amerikih oficira, otpoeo napad irih razmera na Kupreko
polje, te da je u napadu angairan 7. muslimanski korpus (Travnik) jaine osam brigada
10

(oko 10.000 ljudi), na pravcu Bugojno-Kupres i snage HVO, ojaane sa dve brigade
regularne HV (4. gbr Split i 115. br HV Imotski), ukupno est brigada (oko 6-7.000
ljudi), glavnim snagama na pravcu uica-Malovac, a pomonim na pravcu Zvirnjaa-s.
Ravno-s. Rili. U Informaciji je zabiljeeno da su hrvatske snage (HVO i HV) do 13,00
asova 03. 11. 1994. g. izbile 5 kilometara juno od grada Kupresa, a zatim, bez otpora, ule
i u sam grad, te da su padom Kuprekog polja i Kupresa stvoreni uslovi i za dalja dejstva
na pravcima: Bugojno Srbobran (Donji Vakuf, op. ur.) Jajce (Muslimani) i Kupres
ipovo (Hrvati) (dok. 192).
Uspjesi hrvatskih snaga i Armije BiH na kuprekom bojitu uspjeli su oslabiti, ali ne i
zaustaviti napade srpskih snaga na Biha. O intenzitetu borbi govori izvjee Komande 21.
korpusa SVK (od 28. studenoga 1994.) IKM-u Glavnog taba SVK o upotrijebljenim
snagama i sredstvima u operaciji Potez, koja su angairana prema planu Komande PAUK
izuzev snaga i sredstava 13. pbr koja se angauju po planu IKM G SV RSK (dok. 242).
Meutim, izvjee SVK od 30. studenoga 1994. pokazuje da su stalne i estoke borbe za
Biha iscrpile zalihe streljiva i materijalno tehnikih sredstava te rezerve odjee i obue, kao
i sanitetskog materijala SVK, koja je zbog nemogunosti da obezbedi zanavljanje i popunu
MR bila prinuena da kod nekih brigadnih sastava troi i brigadne rezerve, to je, u sluaju
da se hitno ne organizira popuna, dovodilo u pitanje b/g pojedinih jedinica pa i SVK u
celini. Stoga je, uz streljivo, trebalo hitno osigurati minimum 800 tona pogonskog goriva
radi popune rezervoara borbenih i neborbenih vozila i normalno snabdevanje jedinica u
toku borbenog djelovanja, a za strategijske artikle hrane (brano, pasulj, eer, ulje, sok i
druge potrebne artikle) izvriti nabavku za brojno stanje ljudstva 60 do 70 hiljada dnevno
(dok. 245).
Prema radnom materijalu Glavnog taba SVK, od 16. prosinca 1994., u operaciji Pauk
SVK je utroila preko 6 miliona raznih ubojnih sredstava: est miliona metaka peadijske
municije i sredstava za PoB; 24.000 raznih mina za minobacae; 11.300 artiljerijskih
granata; 4700 granata za tenkovske topove; 110.000 zrna PA municije i 183 rakete; 756
tona goriva pored redovne delatnosti (581 tona D-2 i 175 tona MB) i 9 tona raznih maziva,
a pripadnicima AP ZB dato je 7.260 cevi raznog peadijskog naoruanja. Stoga je posebno
napomenuto da u sluaju totalne agresije na RSK SVK nema potrebne rezervne municije,
goriva, odee, obue i artikala hrane (dok. 275).
Tijekom borbi za Biha, koji je UN proglasio zatienom zonom, zbog srpskog granatiranja
toga grada zrakoplovi NATO-a napali su srpske postrojbe i zranu luku SVK u Udbini
(dok. 220, 223). Dakako, ni Hrvatska nije mogla mirno promatrati borbe za Biha, koji su
napadale i srpske postrojbe iz okupiranog dijela RH, niti je mogla dopustiti njegov pad, jer
bi u tom sluaju srpske snage postigle pobjedu od stratekog znaenja. I srpski izvori navode
da bi porazom 5. korpusa Armije BiH cjelokupne srpske snage na Banovini (oko 4000
boraca) bile angairane na frontu u Republici Hrvatskoj (dok. 296). Vodstvo RSK
bilo je svjesno da je upuivanjem boljih jedinica SVK i milicije iz RSK oslabilo obranu
toga podruja. Stoga je, prema Informaciji Vrhovnog savjeta obrane RSK, da bi Hrvatsku
odvratilo od agresije na RSK, ali i provere sistema mobilizacije koji je uspostavljen tek
aprila 1994. godine u studenom 1994. provelo mobilizaciju celokupnog sastava Srpske
vojske (dok. 246).
Kad se krajem studenoga 1994. obrana Bihaa nala u kritinoj situaciji, hrvatske snage su
poduzele nova napadna djelovanja kako bi rasteretile obranu Bihaa (operacija Zima 94).
Prema izvjeu Odseka za bezbednost Komande Pauk, od 8. prosinca 1994., pomo
11

Republike Hrvatske zatraio je i zapovjednik 5. korpusa Armije BiH. U istom izvjeu govori
se o paljenju sedam od ukupno osam hrvatskih sela na bihakom podruju i problemima
srpskih snaga s tim jednim nezapaljenim selom iji mjetani bjee, a nemaju se gdje sakriti
(dok. 259). Informacija Komande 75. mtbr 7. SVK od 1. prosinca 1994. svjedoi da je
u toku dana 30. 11. 1994. godine dolo do borbenog djelovanja na spoju izmeu naeg
i 2. KK u rejonu masiva Dinare, da su izviai iz 1. lbr (Vrlika) zarobili dvojicu ustaa
(pripadnici HVO), koji su na sasluanju rekli da su navedena dejstva sraunata sa ciljem
vezivanja snaga 2. KK i naih snaga (7. K) radi olakanja situacije u Bihakom depu, kao
i za postizanje odreenih ogranienih ciljeva na drugim delovima ratita (dok. 249), a
putem sasvim pouzdanog izvora, dolo se do saznanja da je namjera hrvatskih snaga da se
Kninu doe iza lea u relativno kratkom vremenu (dok. 256). Tjedno izvjee Komande
7. korpusa SVK, od 10. prosinca 1994., govori o nastavku borbi izmeu hrvatskih i
srpskih snaga na Livanjskom polju te zaposjedanju dijela Dinare od strane hrvatskih snaga
(dok. 262). Potom se u drugom izvjeu navodi da su u ranim jutarnjim asovima 23.
12. 1994. ustake snage otpoele sa ofanzivnim dejstvima grebenima pl. Dinare, Staretine
i Livanjskim poljima prema Grahovu te razbile odbranu snaga 9. mtbr (2. KK) i izbile su
na liniju Brjeg-Jaruge (s. Ivetii) (dok. 294). O pomoi Republike Hrvatske snagama 5.
korpusa ABiH svjedoi i izvjee zapovjednika snaga VRS na bihako krupskom ratitu
Manojla Milovanovia (dok. 272).
Prema tome, injenica da se sadraj dokumenata RSK (vojne provenijencije) u ovoj knjizi
ne razlikuje znatno od sadraja dokumenata RSK u prethodnim godinama (od 1990.),
svjedoi o kontinuitetu srpske politike u ostvarenju svoga krajnjeg cilja da svi Srbi ive u
jednoj dravi i odlunosti srpskih dunosnika da je provedu do kraja, bez obzira na rtve.
Urednici knjige

12

KRATICE

A BiH/A.BiH/ABiH Armija Bosne i


Hercegovine
a. aerodrom
a/a ad acta
a/cg automobil-cisterna za gorivo
AB avionska bomba
ABHO atomsko bioloko hemijska odbrana
abr artiljerijska brigada
AG artiljerijska grupa
AO ZB Autonomna oblast Zapadna Bosna
AP automatska puka
AP autonomna pokrajina
AP ZB/APZB Autonomna pokrajina
Zapadna Bosna
AR artiljerijsko-raketni
ARJ PVO artiljerijsko raketne jedinice
protivvazdune obrane
art. artiljerijski
AVL aktivno vojno lice
b/d borbeno djelovanje
b/g borbena gotovost
b/k borbeni komplet
b/r borbeni raspored
b/s borbena sredstva
BA bugarska armija
bat baterija
BBC British Broadcasting Corporation
(Britanska radiotelevizija)
BD Baranjski divizion
bezb. ob. bezbednosno obavjetajni
BiH Bosna i Hercegovina
BIN/bin bataljon za intervencije
b-j baterija jedinica
BK borbeni komplet
BO br bosanska oslobodilaka brigada
BOV borbeno oklopno vozilo

br brigada
Br/br broj
BrAG brigadna artiljerijska grupa
BRDM borbeno oklopno izvidniko vozilo
brMUP brigada ministarstva unutranjih
poslova
BST/BsT bestrzajni top
BTR oklopni transporter
BU borbena upotreba
buz. br buimska brigada
bv bataljon veze
BVG bataljunska vatrena grupa
bVOJIN bataljon za vazduno osmatranje,
javljanje i navoenje
bVP bataljon vojne policije
BVP borbeno vozilo pjeatva
. as
ABHO eta za atomsko bioloko hemijsku
odbranu
cca cirka
EI eta elektronskog izvianja
CIA Central Intelligence Agency (Sredinja
obavjetajna agencija)
CK Cazinska krajina
CK Crveni kri
CL civilno lice
COiO centar za osmatranje i obavjetavanje
CSB centar slube bezbednosti
CV centar veze
v eta veze
VOIN eta vazdunog osmatranja, javljanja i
navoenja
VP eta vojne policije
CV centar vojnih kola
CZ civilna zatita
ZI eta za izvianje
13

D-2 dizelsko gorivo


DB dravna bezbjednost
DG diverzantska grupa
din. dinar
dipl. el. in. diplomirani inenjer
elektrotehnike
dipl. ing. diplomirani inenjer
DM Deutsche Mark (njemaka marka)
DO deurno odjeljenje
DP drutveno poduzee
DP/dp domobranska pukovnija
dr. drugo
Dr./dr. doktor
dRV i PVO divizijun ratnog vazduhoplovstva
i protuvazdune obrane
DTA diverzantsko-teroristika aktivnost
DTD diverzantsko-teroristiko djelovanje
DTG diverzantsko-teroristike grupe
DTM diverzantsko-teroristike metode
EEZ Europska ekonomska zajednica
EI elektronska industrija
EI elektronsko izvianje
EU Europska Unija
EZ Europska zajednica
F formacijski in
Fin. sl. financijska sluba
FM formacijsko mjesto
fug. fugasna
g. godina
g. gospodin
g/m general major
g/s glavne snage
gard. gardijska
gbr gardijska brigada
g granina eta
gen. general
gen.-puk. general pukovnik
gl. glavna
gmtbr gardijska motorizirana brigada
god. godina
GONG grupa orua za neposredno gaanje
gosp. gospodin
gr. gram
gr. granini
Gr.Od. granino odjeljenje
14

grb granini bataljun


gr granina eta
grmtbr gardijska motorizirana brigada
GRO/GrOd granini odred
G Glavni tab
GS HVO Glavni stoer Hrvatskog vijea
obrane
G SVK Glavni tab Srpske vojske Krajine
G VJ Generaltab Vojske Jugoslavije
G VRS Glavni tab Vojske Republike Srpske
hab haubika baterija
Had/had haubiki divizijun
HDZ Hrvatska demokratska zajednica
HE helikopter
HIC Hrvatski informativni centar
HIS Hrvatska informativna sluba
HMDCDR Hrvatski memorijalnodokumentacijski centar Domovinskog rata
HOS Hrvatska obavjetajna sluba
HOS hrvatske oruane snage
HR HB Hrvatska Republika Herceg-Bosna
HRT Hrvatska radiotelevizija
HRZ Hrvatsko ratno zrakoplovstvo
HV Hrvatska vojska
HVO Hrvatsko vijee obrane
IC infracrveno
ID/I-D izviako-diverzantski
id izviako interventna eta
IDG izviako-diverzantska grupa
IDO izviako-diverzantski odred
IDOd izviako-diverzantski odred
IDV izviako-diverzantski vod
IG izviaka grupa
IK izbjegliki kamp
IKM izmjeteno komandno mjesto
INT/Int/int. interno
InTMS intendantska tehniko-materijalna
sredstva
inv. br. inventarni broj
in inenjerijski
In. ob. ininjersko obezbeenje
IS izvrni savjet
itd. i tako dalje
iv izviaki vod
izd. izdvojeno

izv. izvidniki
J/I / j/i jugoistono, jugoistok
j-ca jedinica (postrojba)
JNA Jugoslavenska narodna armija
JORBAT Jordanski bataljun UNPROFOR-a
k komad
K komanda
K (k) korpus
K (k) kota
KANBAT/KAN bat Kanadski bataljun
UNPROFOR-a
kap. kapetan
KC kadrovski centar
K komandant ete
KD kazneno djelo
K-da/k-da komanda
K-dant/k-dant/K-T komandant
K-de komande
K-dir/k-dir komandir
k-dovanje komandovanje
kg kilogram
KIK / kIk kapetan prve klase
Kiz kaptirani izvor
KK Kordunaki korpus
KK Krajiki korpus
kl. klasa
KM komandno mjesto
k-nt komandant
KO komandant odreda
KO kontraobavjetajna
KOG komanda operativne grupe
kom. komad
KOP kontraobavjetajna procjena
KP kaznena prijava
KPMR kontraobavjetajna primjena metode
rada
KPS kontrolna propusna stanica
KS kopnene snage
KS kurirska sluba
KS/ks komanda stana
kut. kutija
KV kilovat
KV komandant voda
KVO korpusni vod
KVPT/KPVT teki mitraljez

KW kilovat
KZS kontrolno zatitna sluba
l litra
l/r linija razdvajanja
lap laki artiljerijski puk
lard laki artiljerijski raketni divizijun
larp laki artiljerijski raketni puk
larp PVO laki artiljerijski raketni puk
protivvazdune obrane
larv laki artiljerijsko-raketni vod
lbr laka brigada
lit. litra
LLZ list linog zaduenja
lpbr laka pjeaka brigada
LPD lini pribor za dekontaminaciju
LRL laki raketni lanser
M municija
M.P. mjesto peata
m/ moto-as
m/p minske prepreke
m/p minsko polje
m/v motorno vozilo
MAB mjeoviti artiljerijski bataljun
mabr mjeovita artiljerijska brigada
mad mjeoviti artiljerijski divizion
map mjeoviti artiljerijski puk
Map/map mjeoviti artiljerijski puk
mat. tr. materijalni trokovi
MB minobaca
MB motorni benzin
MC medicinski centar
m motorizirana eta
MCK Meunarodni Crveni kri
MES minsko-eksplozivna sredstva
MiG Mikojan i Gurjevi
MIP Ministarstvo inostranih poslova
MK meunarodni komitet
MKCK Meunarodni komitet Crvenog kria
ML materijalna lista
mm milimetar
MO ministarstvo obrane
MO RSK Ministarstvo odbrane Republike
Srpske Krajine
mob. mobilizacijski
15

mpoad mjeoviti protivoklopni artiljerijski


divizion
mpoap mjeoviti protivoklopno-artiljerijski
puk
MR materijalne rezerve
mr. magistar
MRUD mina rasprskavajua usmjerenog
djelovanja
MS materijalna sredstva
mtb motorizirani bataljun
mtbr motorizirana brigada
MTS/mts materijalno-tehnika sredstva
mun. municija
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova
MV megavat
mv motorizirani vod
MV muslimanska vojska
MV (m/v) moralno vaspitanje
MV i PPA moralno vaspitanje i psiholokopropagandna aktivnost
MVPP moralno vaspitanje i pravni poslovi
MZ mjesna zajednica
N naelnik
n. l. na lino
N/M nosa mosta
n/r na ruke
na. naelnik
napr. na primjer
NATO North Atlantic Treaty Organisation
(Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora)
NB naelnik bezbjednosti
NC nastavni centar
ND Novi dinar
NDH Nezavisna Drava Hrvatska
NEPBAT Nepalski bataljun UNPROFOR-a
NG naelnik glavnog taba
NI naelnik inenjerije
NInSl naelnik intendantske slube
NO narodna obrana
NO AP ZB Narodna obrana Autonomne
pokrajine Zapadna Bosna
N naelnik taba
N za OP naelnik taba za operativne
poslove
NSnSl naelnik sanitetske slube
16

NV naelnik veze
NVLK nia vojno ljekarska komisija
NVO nadogradnja vojne opreme
o. g. ove godine
O.B.P. obavjetajni poslovi
OB G SVK Organ bezbjednosti Glavnog
taba Srpske vojske Krajine
OB SV organi bezbjednosti Srpske vojske
OB SVK Organ bezbjednosti Srpske vojske
Krajine
ob. obavjetajni
ob.bezb. obavjetajno bezbednosne
OB/Ob organ bezbednosti
OBAV/OBV obavjetajni
OBB obavjetajno bezbednosni poslovi
OBBO obavjetajno bezbednosni organ
OBC obavjetajni centar
ObC obavjetajni centar
OBO obavjetajno-bezbednosni organ
OBP obavjetajno-bezbednosni poslovi
ObP/Obp obavjetajni poslovi
OC operativni centar
OC G operativni centar Glavnog taba
Od odred
of. kola oficirska kola
OG operativna grupa
OI obavjetajno izviaki
OKB/Okb/okb oklopni bataljon
okbr oklopna brigada
okl. oklopni
OMB oklopno-mehanizirani bataljon
OMJ oklopno mehanizirana jedinica
OMPP organizacijsko mobilizacijski i
personalni poslovi
ONO operativno nastavni organ
ONP operativno nastavni poslovi
OONP odsjek za operativno nastavne poslove
OP obavjetajna procjena
op. br. operativni broj
op. opina
OR osmatranica, rezervna
OS oruane snage
OS RH Oruane snage Republike Hrvatske
OS RSK Oruane snage Republike Srpske
Krajine

OSUP Opinski sekretarijat unutranjih


poslova
OT oklopni transporter
OUN Organizacija Ujedinjenih naroda
OUP odjeljenje unutranjih poslova
OV odjeljenje veze
OVP odjeljenje vojne policije
OVP osmatranica vazdunog prostora
OZ operativna zona
p.b. pjeadijski bataljun
p.. pjeadijska eta
p.por potporunik
p.puk potpukovnik
p/g pogonsko gorivo
p/k prednji kraj
p/n protunapad
p/p poetni poloaj
p/r punjenje rezervoara
PA protivavionski
PAA protuavionska artiljerija
PAB-2AT periskopska artiljerijska busola 2AT
PAP poluautomatska puka
part partizanski
PAT protuavionski top
PB pozadinska baza
PB/pb pjeadijski bataljon
p-br puk brigada
PBR/pbr pjeadijska brigada
p pjeaka eta
pd pjeaka divizija
PDB protudiverzantska borba
PdivB protudiverzantska borba
PDLO pribor za dekontaminaciju linog
oruja
PDTB pozadinska teritorijalna bezbednost
PE poljoprivredna ekonomija
PED protuelektronsko djelovanje
pers. personalni
pe. pjeadijski
PgMS pogonska materijalna sredstva
pion. o. pionirsko odjeljenje
PJM posebna jedinica milicije
PK pomonik komandanta
PK M pomonik komandanta za moral

PK MVP i PP pomonik komandanta za


moral, vjerska pitanja i pravne poslove
PKM pozadinsko komandno mjesto
PKMV/PkMV pomonik komandanta za
moralno vaspitanje
PKPo/PkPO/ pomonik komandanta za
pozadinu
PKT/pkt mitraljez ope namjene
pl. planina
PM pukomitraljez
PM V PP pomonik za moral, vjerska i
pravna pitanja
PNHBO protivnuklearna-hemijska-bioloka
obrana
PN pomonik naelnika taba
PN ONP pomonik naelnika taba za
operativno nastavne poslove
PN za ObP pomonik naelnika taba za
obavjetajne poslove
PO protuoklopni
PoB pozadinska baza
POB/PoB protuoklopna borba
Pom/pom. pomonik
PoOB/PoOb pozadinsko obezbeenje
por. porunik
potpuk. potpukovnik
pov. povjerljivo
pov. br. povjerljivo broj
poz. pozadinski
poz. v. pozadinski vod
poz. bat. pozadinski bataljon
poz pozadinska eta
PP protupjeaki
ppk potpukovnik
PPM/PPMN protupjeaka mina
ppukovnik potpukovnik
PPZ protupoarna zatita
pred. predsjednik
PRM protupjeaka rasprskavajua mina
PROM protupjeaka rasprskavajua
odskona mina
PSS poletno-sletna staza
PsU Personalna uprava
PTK poljski telefonski kabel
PTT pota, telegraf, telefon
17

Pu politika uprava
puk./pukov. pukovnik
PVO protuvazduna obrana
R. republika
r. rijeka
r/d rezervni dijelovi
r/s rezervni sastav
RB runa bomba
rbr raketna brigada
rbr rezervna brigada
RBR runi baca raketa
RD PVO/rbr PVO raketna brigada
protuvazdune obrane
reg. registarski
rez. rezervni
rez. kap. I. kl. rezervni kapetan prve klase
RF ratna formacija
RH Republika Hrvatska
RiK rukovoenje i komandovanje
RIM/Rim rimski
RJ ratna jedinica
RKSb ratno kretanje saobraaja
RM ratna mornarica
RO radna organizacija
ROB rune obrambene bombe
ROSt radarska osmatraka stanica
RPG radio prisluna grupa
RR ratni raspored
RR/RR radio relejno vorite
RS Republika Srpska
RSK Republika Srpska Krajina
RTV radiotelevizija
RTVS Radiotelevizija Srbije
RU radioureaj
RV ratno vazduhoplovstvo
RV i PVO ratno vazduhoplovstvo i
protuvazduna obrana
s selo
S.P/s.p. strogo povjerljivo
s.r. svojom rukom
S/z (s/z) sjeverozapad
SAD Sjedinjene Amerike Drave
SAO Krajina Srpska autonomna oblast
Krajina
SB Savet bezbednosti (Vijee sigurnosti)
18

SB Sluba bezbednosti
SB UN Savet bezbednosti Ujedinjenih naroda
C kolski centar
C VRS kolski centar Vojske Republike
Srpske
SCV stacionarni centar veze
SDA Stranka demokratske akcije
SDB sluba dravne bezbednosti
SDO suhi dnevni obrok
SDS Srpska demokratska stranka
SFRJ Socijalistika Federativna Republika
Jugoslavija
SJB sluba javne bezbednosti
SJB stanica javne bezbjednosti
SJI sredstva javnog informiranja
SJM specijalna jedinica milicije
SK PG skladite pogonskih sredstava
SKM skladite municije i minskoeksplozivnih sredstava
sl. slino
slo. sloeni
SM stanica milicije
SMB sivo-maslinasta boja
SMON stanica milicije opte nadlenosti
Sn sanitet
sn. sanitetski
SnMS sanitetska materijalna sredstva
SNO Sekretarijat za narodnu odbranu
NO kola narodne obrane
SNO Srpska narodna obnova
SnOb sanitetsko obezbeenje
SnSl sanitetska sluba
SnSt sanitetska stanica
SO samohodno artiljerijsko orue
SO skuptina opine
SOd samostalni odred
SOD C samostalni odred Caprag
SOS srpske obavjetajne slube
sp snajper
SP/Sp strogo povjerljivo
SPAT samohodni protuavionski top (praga)
SPC Srpska pravoslavna crkva
spec. specijalna
SPO Srpski pokret obnove

SR (Jugoslavija) Savezna Republika


(Jugoslavija)
SRJ Savezna Republika Jugoslavija
SRS Srpska radikalna stranka
SRT sredstva ratne tehnike
SSNO Savezni sekretarijat za narodnu obranu
str. pov. strogo povjerljivo
STR. POV. BR./Str. pov. br. strogo povjerljivo
broj
STV Srpska televizija
SUP sekretarijat unutranjih poslova
SV Srpska vojska
SVK Srpska vojska Krajine
SVL Slubeni vojni list
SZ Sektor Zapad
t tona
T/t tenkovska eta
Tfg/tf trenutno-fugasna
TG taktika grupa
Tlg telegram
TMS tehniko-materijalna sredstva
TO telefonsko odjeljenje
TO teritorijalna obrana
TOb tehniko obezbeenje
trombl. tromblonski
TRZ tehniki remontni zavod
TSL tehnika sluba
TT/tt trigonometrijska toka
TU tehnika uprava
TV televizija
tv tenkovski vod
TZI tenk za izvlaenje
tzv. takozvani
u/s ubojita sredstva
UB uprava bezbednosti
UBS ubojita sredstva
UHF Ultra high frequency (Ultra visoka
frekvencija)
UIRP Uprava za istraivanje, razvoj i
proizvodnju
UN Ujedinjeni narodi
UNCIVPOL/UNCIPOL United Nations
Civilian Police (Civilna policija Ujedinjenih
naroda)

UNHCR United Nations High


Commissioner for Refugees (Ured visokog
povjerenika Ujedinjenih naroda za
izbjeglice)
UNPA United Nations Protected Area
(zatiene zone Ujedinjenih naroda)
UNPROFOR/UNPR. United Nations
Protection Force (Zatitne snage
Ujedinjenih naroda)
UP unutranji poslovi
USD United States dollar (ameriki dolar)
V i PP vjerski i pravni poslovi
V RSK Vojska Republike Srpske Krajine
V VP vod vojne policije
V.I. vojni izvor
V.P. vojna pota
v.r. vlastitom rukom
v/o vojna osoba
v/o vojni obveznik
v/p vatreni poloaj
v/v vuni voz
VAG vojino artiljerijska grupa
VaP vazduni prostor
vat. vatreni
vazd. vazduhoplovni
vbr vazduhoplovna brigada
VBR viecijevni baca raketa
vbr. vazduhoplovna brigada
VD vanredni dogaaj
vdbr vazduno desantna brigada
VES vojno evidencijska specijalnost
VIZ vojno-istrani zatvor
VJ Vojska Jugoslavije
VLK vojno ljekarska komisija
VO vojna oblast
VO/Vod/VOD vojni odsjek
VOA vojna oblast
VOC Vazduhoplovni opitni centar
Vod vojno odjeljenje
VOJIN voenje, osmatranje, javljanje i
navoenje
VP vatreni poloaj
VP vojna policija
VP vojna pota
VPo osnovni vatreni poloaj
19

VPP vjerska i pravna pitanja


VPS vojnoplanski sektor
VRS Vojska Republike Srpske
VSF vojni stambeni fond
VSO Vrhovni savet odbrane
VSOA Vojno sigurnosno-obavjetajna
agencija
VTI Vojno tehniki institut
VTO vojno teritorijalni organi
VTOd vojno-teritorijalni odred
Z. Slavonija Zapadna Slavonija

20

z/o zona odgovornosti


Z I K zastavnik prve klase
ZB Zapadna Bosna
ZIS top 76 mm
ZM zatitna maska
zopmr zabiljeka o primjeni metode rada
ZP zborno podruje
/s iva sila
/v iana veza
R. iro-raun

1994., srpanj 1.
[Knin]
Biljeke sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj se raspravljalo o obrambenim
pripremama te kadrovskim promjenama i materijalnom osiguranju SVK
ZABELEKA
sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
odrane 01. jula 1994. g.
Prisutni:
Milan Marti, predsednik RSK
Borislav Mikeli, predsednik Vlade
Rade Tanjga, ministar odbrane
Ilija Priji, ministar UP
g/m Milan eleketi, komandant SVK
Dnevni red:
1. Politiko-bezbednosna situacija i odbrambene pripreme RSK u svetlu najnovijih pretnji
RH.
2. Kadrovske promene u Vojsci.
3. Isplata linih primanja za pripadnike SVK i milicije.
4. Materijalno obezbeenje SVK.
5. Situacija u AP ZB.
1. Odbrambene pripreme
Procenjuje se da je agresija RH na RSK veoma izvesna.
Ojaati materijalne rezerve SVK do nivoa koji garantuje minimalno tri meseca ratovanja sa
osloncem na vlastite snage.
Stvoriti dovoljne zalihe pogonskog goriva za sluaj blokade Koridora.
Vojnici na poloajima moraju imati prvenstvo u isplati linih primanja i moraju se adekvatno
materijalno zbrinuti.
Ulaskom u dodatne mirovne pregovore sa meunarodnim faktorom i RH, dobiti na
vremenu kako bi to spremniji doekali agresiju.
Planirati i realizovati vojne vebe u cilju provere jedinica SVK i demonstracije nae
odlunosti i spremnosti da se branimo.
Posvetiti veu panju ekonomskom i vojnom jaanju rubnih podruja na granici sa RH.
2. Kadrovske promene u Vojsci
Komandant 7. K puk. Vukosavljevi1 se pismeno obratio generalu eleketiu sa neopozivim
zahtevom da ode u penziju.
Nakon usmenog razgovora sa puk Vukosavljeviem, na kome je ovaj ostao pri svom stavu,
general eleketi predlae da se na mesto komandanta 7. K postavi puk Poznanovi,2 sada
naelnik peadije G SVK, svi prisutni lanovi VSO su prihvatili predlog.
1
2

Slobodan.
Boro.

21

3. Isplata pripadnika SVK i milicije


Vojska i milicija moraju imati prioritet u raspodeli linih primanja. Niko ne moe biti
isplaen pre te dve strukture.
4. Materijalno obezbeenje SVK
Nabavka municije i obezbeenje pogonskog goriva su3 od vitalnog interesa za odbranu
RSK.
Stvoriti zalihe nafte od najmanje 1000 t.
Stanje zaliha hrane je zadovoljavajue.
Namenska industrija SRJ saglasna je da isporuke municije kompenzira naom robom.
Potrebno je ostvariti veu ekspeditivnost i racionalnost u trgovinskoj razmeni i novanim
transakcijama sa SRJ. Nabavka robe iz SRJ mora biti centralizovana i dobro usaglaena.
Oiveti nau namensku proizvodnju (Teslingrad4).
Svi ugovori i nabavke za potrebe SVK moraju ii preko MO radi efikasnog planiranja i
kontrole trgovinske razmene sa SRJ i RS.
Obezbediti oko 800 900 t nafte za potrebe ureenja teritorije.
N/LJS
ZABILJEKU SAINIO:
major
arko Novakovi, [v.r.]
M.P.5
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

1994., srpanj 1.
Stara Gradika
Izvjee upravitelja Vojno-istranog zatvora Stara Gradika Komandi 18. korpusa SVK o
zatvorenicima i stanju u zatvoru
KOMANDA 18. MAP-a
Str. pov. broj 28-584-01
Dana 01. 07. 1994. godine
Stara Gradika
KOMANDI 18. KORPUSA
Na osnovu Vaeg nareenja str. pov. broj 18-620 od 11. 06. 1994. godine a u vezi dostavljanja
podataka o zatvorenicima u VIZ-u Stara Gradika dostavljamo vam podatke po sledeem:
Dana 1. 07. 1994. godine u VIZ-u se nalazi ukupno 153 pritvorenika. Od 11.-28. 06.
1994. ukupno u VIZ primljeno 174 pritvorenika.
3
4
5

Dopisano rukom.
Liki Osik.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab SVK, Kabinet komandanta.

22

D E L O:
UBISTVO
UBISTVO IZ
NEHATA
UBISTVO NA
MAH
POKUAJ
UBISTVA
NANO. TE.
TELES. POVR.6
KRAA NAORU.7
I VERC
IZAZIVANJE
OPTE OPASN.8
U K U P N O:

7.K
2

11.K
26

15.K
25

18.K
11

21.K
23

39.K
21

SVEGA
108

14

16

32

26

17

46

41

164

6 7 8

N A P O M E N A:
Dana 22. i 23. 06. 1994. godine iz 11. K Beli Manastir pristiglo 10 zatvorenika za koje
nema prateih dokumenata i nisu svrstani u ovu tabelu brojnog stanja.
A dana 21. 06. 1994. godine u 05.50 . 2 pritvorenika iz 39. K odvedeni u Glinu na sud,
gde su zadrani i 1 iz 21. K.
Dana 24. 06. 1994. godine u 14.45 . 1 pritvorenik iz 15. K /boluje od utice/ odvezen u
MC B.9 Luka /infektoloki kabinet/.
Dana 27. 06. 1994. godine u 07.30 . 3 pritvorenika iz 39. K odvezeni u Glinu na
sud gde su zadrani. Istog dana u 14.30 . otputen je na slobodu 1 pritvorenik po
usmenom nareenju k-danta korpusa /Zgonjanin Miroslav/ jer je utvreno po pristiglim
dokumentima da se radi o drugoj osobi.
Dana 27. 06. 1994. godine u 07.50 . 5 pritvorenika iz 21. K odvezeni u Glinu na sud
gde su i zadrani.
Dana 30. 06. 1994. godine u 14.50 . 2 pritvorenika iz 21. K na predlog lenika prevezeni
u Vojni radi daljeg leenja, i 1 lice iz 15. K Korenica.
Dana 01. 07. 1994. godine u 08.00 . 1 pripadnik iz 39. K i 4 pritvorenika iz 21. K
odvezeni na sud u Glinu gde su i zadrani.
U VIZ-u se nalazi zbog disciplinskih prestupa: iz 7. K = 17, 18. K = 5, ukupno 22
pritvorenika.
Po prekraju nalazi se 1 lice muslimanske nacionalnosti /ilegalan prelazak granice/ ija
kazna istie 04. 07. 1994. god.
U pritvoru se nalaze 3 osobe sa oslobaajuim presudama iz 18. K 2 osobe /egarac Iso i
Persa/ iz 21. K /Malobabi Milan/.
Iz Republike Srpske nalaze se 2 lica koja su poinila ubojstva na teritoriji RS, jedno
lice sueno na 2,5 god. sa odgodom do zavretka ratnih dejstava i protiv jednog se vodi
Nanoenje tekih telesnih povreda.
Naoruanja.
8
Opasnosti.
9
Banja.
6
7

23

postupak i brani se sa slobode. U momentu izvrenja ovih dela obojica su bili pripadnici RS,
a u momentu liavanja slobode bili su pripadnici 18. K.
Dana 01. 07. 1994. godine u 10.00 asova u ovom zatvoru posetio je advokat Nikodin
Savi, svoje klijente Lazi Vasilja i Simi ora u pratnji potpuk. Miliki ora po
odobrenju k-danta Korpusa.
UPRAVNIK ZATVORA
vodnik
Romevi Jovan
M.P.10
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.

1994., srpanj 3.
[Knin]
Izvjee Odseka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK Organu bezbednosti 7. pozadinske
baze o obavjetajno-izvidnikom djelovanju pripadnika HV-a i UNPROFOR-a u zoni
odgovornosti korpusa i looj sigurnosnoj situaciji u postrojbama korpusa
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
ODSEK BEZBEDNOSTI STROGO POVERLJIVO

Sp Br. 23-387

03. 07. 1994. god.
Neke pojave i problemi koji su
uticali na bezbjednost jedinice i
zone odgovornosti korpusa.

ORGANU BEZBEDNOSTI 7. poz. baz.-e11

1.- Obavjetajno-izviaka djelatnost:


U proteklih 15-ak dana prema zoni odgovornosti korpusa i njenim jedinicama nastavljena je
intenzivna obavetajna aktivnost Hrvatske obavetajne slube, pripadnika UNPROFOR-a,
EU i drugih meunarodnih organizacija s ciljem dubljeg prodora i prikupljanja znaajnih
podataka o b/g korpusa. Intenzivno je vreno opserviranje ponaanja SVK, borbenih
poloaja, objekata kao i smena koje su vrene proteklih dana u svim jedinicama korpusa.
HOS i ostale slube intenzivno su izuavale i funkcionisanje organa vlasti kao i ponaanje
pripadnika korpusa na javnim mestima, disciplina i pridravanje sporazuma o prekidu vatre.
Prema zoni odgovornosti 75. mtbr (itni-Pakovo Selo) bilo je organizovano provokativno
okupljanje civila-Hrvata koji su doli s ciljem nasilnog ulaska u Drni.
U zoni odgovornosti 3. pbr (s. Kakma, Stabanj i Pristeg) HOS i ustake vlasti svakodnevno
podgrevaju situaciju oko vodovoda u Kakmi gde se svakog trenutka moe oekivati ozbiljan
sukob. Vodovod nakon svih manipulacija, pritisaka i indikativnog ponaanja pripadnika
10
11

Prijemni peat: Brzojav br. 3538, primljen 1. 7. 1994. u 13,50.


Dopisano rukom.

24

kanadskog bataljona ponovo obezbeuju pripadnici iz sastava 3. pbr. Kampanja vezano za


ovaj prostor je sve izraenija, a u zadnje vrijeme ustae otvoreno napadaju i pripadnike
kanadskog bataljona.
Izraenije je opserviranje od strane UNPROFOR-a, EU i drugih meunarodnih
organizacija skladita naoruanja, municije, raketnih sistema kao i izvianje prednjeg kraja
korpusa od strane UNPROFOR-a iz HE. I dalje sa pripadnicima UNPROFOR-a, EU u
zone razdvajanja pa i dublje ulaze prevodioci hrvatske nacionalnosti koji stvaraju i odreene
kontakte sa indikativnim licima. Ovu pojavu moramo12 pratiti i spreavati.
Zapaeno je da u pograninim zonama postoji odreeni broj lica koji poseduju motorole
s kojima ostvaruju vezu sa ustaama to moe znatno uticati na oticanje podataka o b/g
jedinice i ugroziti zonu. U narednom periodu ovu pojavu treba potpuno spreiti, posebno
na oklajskom i skradinskom podruju.
Ustae esto ubacuju IG i DTG (oklajsko podruje, skradinsko podruje, zona 3. pbr i
92. mtbr) s ciljem prikupljanja podataka o naim jedinicama, odbrambenoj sposobnosti,
rue i pale srpske kue, izviaju mogue pravce ubacivanja DTG, pravac napada, objekte
za izvoenje diverzija i sl. Zarobljeni ustaa u zoni odgovornosti 3. pbr dao je niz znaajnih
podataka o rasporedu ustaa, moralu, pripremama za napad na Krajinu, sakrivenom oruju,
a imenovao je i zloince i pripadnike ustakih DTG.
Operativna saznanja govore da se ustae i civili najee ubacuju na oklajski pravac, Veliku
Glavu (2. pbr), Pristeg i okolinu (3. pbr) te Islam Grki i Kai (92. mtbr). Ova zapaanja
zahtevaju od svih organa navedenih jedinica pa i organa bezbednosti daleko vee operativno
i fiziko prisustvo u tim reonima. Pripadnici UNPROFOR-a i EU i dalje snimaju i
fotografiu odreena mesta i pozicije u zoni korpusa, a pripadnicima hrvatske pa i srpske
nacionalnosti dovoze i odvoze potu i pakete rodbini ili od rodbine u RH.
U ovom periodu iz RH i drugih drava u zonu odgovornosti korpusa doao je vei broj
civila srpske nacionalnosti koji su nakon obilaska rodbine ponovo se vratili u RH i druge
drave.
Kroz razgovore sa navedenim licima doli smo do veoma znaajnih i interesantnih saznanja
o loem odnosu vlasti i stanovnitva hrvatske i slovenake nacionalnosti (pa i u Njemakoj
i vajcarskoj13) prema Srbima koji su tamo ostali da ive i rade. Jedan broj Srba potpuno je
potpao pod uticaj hrvatske-ustake vlasti, neki rade za HOS i dr. obavetajne slube, a neki
optuuju Srbe da su za sve krivi.
Sva do sada saznanja ukazuju da se ustae intenzivno pripremaju (dovoze i uvoze teku
borbenu tehniku, avione i sl.) za novu agresiju na Krajinu, a ispred prednjeg kraja zone
odgovornosti korpusa u toku je ininjerisko utvrivanje, izvianje (IG ulaze dublje
u teritoriju) i uspostavljanje centra veze i dr. elemenata b/r. Komandni kadar ustaa
svakodnevno kroz informisanje vojnikog sastava vri presiju na punu spremnost za skoru
agresiju na Krajinu.
Stanje u ustakoj vojsci takoer optereuju problemi statusa, loih plata, nevoljnost za
ratovanje i gubljenje glava, meutim preovlauje ekstremna struja koja zastupa tezu o
povratku Krajine u RH ratnom opcijom. Iako je vei broj graana (po izjavama civila koji
su doli iz RH) za reenje problema mirnim putem niko se od njih ne odrie Krajine.
12
13

Dopisano rukom. U izvorniku je umjesto rijei moramo pisala rije masovno, koja je prekriena.
vicarska.

25

U Zadru su prisutni vojnici iz Vinkovake, Zadarske i Bjelovarske brigade to govori da


se ustae pripremaju za agresiju bez obzira na Sporazum o prekidu vatre. Ista je situacija sa
Biogradskom i ibenskom brigadom, kao i obuavanje veeg broja ustakih diverzanata za
ubacivanje u na borbeni raspored.
Ustae dosta ine i na izgradnji pogodnih puteva i mostova za dovoenje teke borbene
tehnike blie naem p/k (prema Miljevakom platou, Novigradu, Kakmi, istoj Maloj,
Velebitu, Svilaji i Dinari) na to se treba obratiti velika panja.
Prema do sada dobijenim saznanjima o skrivenosti veeg broja teke borbene tehnike od
strane ustaa, svi indikatori govore da se agresija moe oekivati do septembra o.g. a moda
i pre. Iz svih navedenih saznanja treba da izvuete zakljuke za svoje daljnje operativno
angaovanje i svoj uticaj na organe komandovanja.
2.- Stanje u jedinicama:
Stanje bezbednosti (osim operativne situacije) u jedinicama optereivalo je niz pojava a kao
najbitnije su:
nezadovoljstvo boraca sa platama i statusom boraca na prvim borbenim linijama;
dezerterstvo i mali broj boraca na odreenim visovima i vitalnim objektima za odbranu
(Promina, oklajsko podruje, 2. pbr, 3. pbr kao i deo poloaja u 1. lbr i 7. map-a);
privoenje lica koja su poinila teka krivina dela i koji su due izbegavali vojnu obavezu
i slanje u Centralni zatvor Stara Gradika i na druga ratita;
kraa goriva i druge vojne opreme;
problemi oko privoenja manjeg broja v/o zbog otpora kojeg pruaju i opasnosti po ivot
patrole vojne policije;
ucene i pretnje jednog broja dobrovoljaca koji se jo nalaze u jedinicama korpusa (da e
prei na ustaku stranu, pljake, samovolja, nepoznata prolost i sl.);
prijetnje napadom na komandu brigade i korpusa u sluaju da se ne oslobode zatvorena
lica (1. lbr i 2. pbr);
problemi oko regruta i otpor dolaska u mesta dalja od rodnog kraja (okb 92. mtbr);
obezbeenje skladita municije, naoruanja i dr. borbene tehnike i dalje predstavlja
znaajan bezbedonosni problem.
Sve su ovo pojave i problemi koji su imali i imae uticaj na bezbednosno stanje u jedinicama
i na teritoriji. S obzirom na navedeno u narednom periodu proistie nekoliko zadataka
veoma znaajnih za organe bezbednosti:
Praenje broja ljudstva na prvim borbenim linijama i uticaj na komandovanje da se brzo
reaguje i izbegnu ozbiljnija iznenaenja.
Otkrivanje i spreavanje ulazaka civila i ustaa u zone razdvajanja i dublje u teritoriju kao
i kontakte u pograninim zonama.
Preduzimanje operativnih, komandnih, izviakih i policijskih mera na spreavanju
ulaska IG i ustakih DTG u zone odgovornosti jedinica uz saradnju sa SJB i SDB u zonama
odgovornosti brigada-pukova.
KO procene i zatite ostalih objekata u zoni odgovornosti (privredni i drugi objekti,
skladita naoruanja i municije, SCV i dr.).
Otkrivanje i spreavanje svih oblika kriminala (posebno kraa goriva, municije, borbene
tehnike) kao i sabotane delatnosti.
Navedene informacije za informisanje svih OB i OBO vaih jedinica. Svi naelnici OB
brigade-puka duni su sa ovim informacijama i dr. informacijama upoznati sve OB i OBO
a izvodno i K-te jedinica.
26

MT/N
NAELNIK
potpukovnik
Luka Milju, [v.r.]
M.P.14
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 15.

1994., srpanj 4.
[Knin]
Redovno operativno izvjee Glavnog taba SVK podreenim korpusima o pojaanim
aktivnostima i prikupljanju obavjetajnih podataka HV-a du crte razdvajanja, situaciji u
Cazinskoj krajini i aktivnostima ABiH s ciljem presijecanja Koridora, politikim sukobima
na podruju RSK, rjeavanju problema u postrojbama SVK nakon povlaenja na nove
poloaje prema odredbama Zagrebakog sporazuma, te niskom moralu i tekoj socijalnoj
situaciji u postrojbama SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO

STR. POV. Br. 3-321

04. 07. 1994. god.
Redovni operativni izvetaj G SVK,
d o s t a v lj a.
11., 15., 18., 21., 39. K15
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
U odnosu na prethodni izvetaj prikupljeni su sledei obavetajni podaci:
a) Oruane snage Hrvatske
U periodu 28. do 30. 06. poveana je aktivnost graninih jedinica na prostoru Z.16 Slavonije
i Like (na pravcu Otoac-Brinje), a na prostoru G.17 kotara i Karlovca vrena je i mobilizacija
dela jedinica. Meu mobilisanima ima i Srba.
Povean je broj uesnika u radio-saobraaju, a na iri prostor Sl.18 Poega prema Pakracu
25. 06. stigla nova jedinica nepoznate jaine, najverovatnije, a prema nekim indicijama
iz Splita. U poslednjih 48 sati na prostoru Z. Slavonije zapaeni su sve uestaliji obilasci
jedinica od strane funkcionera RH i HV.
14
15
16
17
18

Okrugli peat: Komanda 7. korpusa, Odsek bezbednosti.


Dopisano rukom.
Zapadne.
Gorskog.
Slavonska.

27

Na prostoru Banije, severno od Petrinje (iri reon Bresta) zabranjen je pristup UNPROFOR-u.
Zapaeno je dovoenje jedinica, a prema nekim saznanjima tu je razmetena i jedna bat.
203 mm. Raspolaemo saznanjem da su u tom reonu (s. Tonkovii, s. Farkai i s. Vrateko)
podignuta i tri pontonska mosta.
Prema nekim podacima, na prostoru Sl.19 Broda formirana je hrvatsko-muslimanska
jedinica, jaine bataljona, najverovatnije od izbeglica iz bive bosanske Posavine, koji su
obueni i opremljeni za ubacivanje na teritoriju RS.
Povremeno, u poslednjih nekoliko dana, sa formiranog IKM u Otocu, daju se poviene
mere pripravnosti, a u cilju odravanja vieg nivoa b/g potinjenih jedinica na poloaju.
Snagama UNPROFOR-a, posebno na prostoru Like, ne dozvoljava se pristup u pojedine
zone, iako su u neposrednoj blizini linije razgranienja uestale provokacije pripadnika i
jedinica UN. Uestalim provokacijama pripadnika UN, ustae ispituju njihovu efikasnost
u kontrolisanju tampon zona, a neprekidnim izvianjima ispituju pravce i mogunosti za
ubacivanje DTG, kao i efikasnost mera borbenog obezbeenja naih jedinica na p/k.
b) Stanje u bivoj BiH
Vojno i politiko rukovodstvo bive BiH za sada ne namerava da prihvati bilo kakve mirovne
inicijative. Naprotiv, vri se mobilizacija i pojaava pritisak na koridor, nastojei da privole
vojno i politiko rukovodstvo RH na sadejstvo i podrku.
Sve vie jedinica grupie se juno od koridora, i sve su opremljenije tekom tehnikom i
savremenim naoruanjem. Za oekivati je da e po isteku primirja (10. 07.) doi do opte
ofanzive na koridor u cilju njegovog presecanja.
Ukoliko do toga doe, moemo oekivati angaovanje i jedinica HV.
c) Stanje u AP ZB
Na liniji sukoba snaga 5. K i AP ZB, situacija je neizvesna. Snage 5. K pripremaju novu
ofanzivu. Vri se opta mobilizacija. 5. K oformio je i jo jednu brigadu.
U Bihau se nalazi centar za ubrzanu obuku vojnika, posle ega se mobilisani odmah
upuuju u jedinice na frontu. U dosadanjim borbenim dejstvima i pored velikih gubitaka
na obe strane nije dolo do znatnijih pomeranja linije fronta.
U reonu V.20 Reka Buim jedinice 5. K ojaavaju jedinice prema naim snagama. VP
su posednuti sa MB-120mm H-105mm i ZIS-76mm. Ukoliko se nastave nae aktivnosti
prema AP ZB, postoji mogunost napada dela snaga 5. K na poloaje vojske RSK.
2. NAE SNAGE
Teite rada komandi i jedinica SVK i u ovom periodu bilo je na reavanju problema nastalih
nakon povlaenja na nove poloaje, shodno Zagrebakom sporazumu o prekidu vatre, od
kojih posebno istiemo:
dogradnju poloaja i rejona na koje su se jedinice povukle,
dopunskom zapreavanju na novim poloajima i meuprostorima,
izradi prilaznih puteva do poloaja i rejona na koje su se jedinice povukle,
prijemu i poetku obuke prve partije vojnika regruta u SVK,
pregledu i opravci TMS.
U ovom izvetajnom periodu nije bilo provokacija od strane neprijatelja.
19
20

Slavonskog.
Varoka Rijeka.

28

Gubici: U ovom izvetajnom periodu 1 stareina izvrio samoubistvo, a 2 borca su ranjena


u okolnostima vanrednih dogaaja.
2.1. Stanje morala:
Moral pripadnika SVK i dalje je optereen brojnim nereenim pitanjima, a koje smo ranije
isticali. Posebno istiemo sporo reavanje statusnih pitanja profesionalnih vojnika, zbog
ega sve vei broj lica raskida ugovor. Niska i neredovna primanja posebno iritira v/o.
Odluka Vlade da prvo obezbedi novac za isplatu novanih primanja za pripadnike SVK
pozitivno e se odraziti na moral boraca.
Aktivnosti vezane za obeleavanje Vidovdana pozitivno su se odrazile na stanje morala u svim
jedinicama. Organizovan je vei broj sportskih susreta, kulturno-zabavnih i dobrotvornih
manifestacija. Posebno je zapaena aktivnost Kola Srpskih sestara.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeenje:
Organi pozadine su teino angaovani na kontroli i pruanju pomoi komandama i
jedinicama, radi otklanjanja nedostataka u materijalnom i zdravstvenom obezbeenju u
novim rejonima razmetaja. U realizaciji teinih zadataka osnovni problemi se javljaju zbog
nedostatka goriva, guma i akumulatora, kao i nedostatka graevinskog materijala za izradu
zaklona i nastrenica za smetaj TMS i ljudstva.
Navedeni problemi su za SVK nereivi zbog nedostatka novanih sredstava i odbijanja
dobavljaa da posluju sa SVK zbog kanjenja u isplatama.
U oblasti zdravstvenog obezbeenja i dalje je prisutan problem nekontrolisanog odliva
medicinskog kadra iz RSK. Veliki broj lekara se upuuje na specijalizacije dok ambulante na
terenu nemaju potrebne i dovoljne zdravstvene radnike.
U VJ se nalazi 138 oficira i podoficira SnSl roenih u RSK. U maju mesecu ove godine
oformljen je zahtev za upuivanje 76 lica, sa predlozima funkcionalnih dunosti na koje ih
treba uputiti. Po ovom zahtevu nita nije preduzeto niti ima povratnih informacija.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika:
U ovom periodu teite je bilo na izradi predloga formacije Glavnog taba i komandi
korpusa SVK sa pritapskim jedinicama i obradi primljenih predloga mirnodopske i ratne
formacije komandi i jedinica SVK.
U toku je prijem regruta za obuku u SVK i priprema 55 regruta za upuivanje na obuku
u VJ (specijalnost RV i PVO i ABHO). Prijem regruta je planiran za period 01.-05. jula
1994. godine. Do sada od planiranih 742 regruta primljeno je 132, odnosno 18%.
Izvren je prijem i rasporeivanje 35 profesionalnih oficira I klase SVK, 39 profesionalnih
podoficira SVK I i II klase koji su kolovani u C VRS u Banja Luci.
Zavreno je auriranje realizacije popune SVK sa stareinama upuenim iz VJ i dostavljeni
spiskovi 40. KC za preduzimanje mera protiv stareina koji su samovoljno napustili SVK.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji:
U ovom periodu nismo registrovali aktivna DTD HV na prostoru RSK, ali saznanja sa
kojima raspolaemo govore da taktike jedinice neposredno uz liniju razdvajanja gotovo
svakodnevno ubacuju svoje IDG u dubinu nae teritorije radi prikupljanja podataka o
borbenom rasporedu naih snaga. Ista saznanja govore da bi ubacivanje pojedinih lanova
DTG moglo da se oekuje i preko teritorije SRJ, a radilo bi se uglavnom o licima koja
potiu sa prostora Krajine (izbjeglice, prognanici i dr.).
Pored uobiajenih aktivnosti UNPROFOR-a i drugih meunarodnih organizacija na
praenju stanja u SVK i RSK, uoeno je da su isti ukljueni i u otkrivanje indikatora oruane
29

agresije RH na RSK. Tako je na podruju Z. Slavonije uoeno ojaavanje Jordanskog


bataljona UN te postavljanje vie punktova sa tekom tehnikom prema Novskoj i N.21
Gradici te eem patroliranju u zoni razdvajanja.
Pojaan intenzitet dolaska graana RH srpske nacionalnosti u RSK se nastavlja, to cenimo
kao planski i organizovan rad HOS-a, kako na ubacivanju svojih veza na na prostor, tako
i kroz plasiranje razliitih dezinformacija i glasina sraunatih na uznemiravanje stanovnitva.
Stanje na teritoriji karakterie pojaana uznemirenost stanovnitva usled jake hrvatske
propagande o skorom oslobaanju okupiranih teritorija, te novi politiki sukobi u
pojedinim delovima RSK, posebno na Baniji i Slavoniji. U Zapadnoj Slavoniji, a posebno u
optini Pakrac, problem iseljavanja stanovnitva poprima zabrinjavajue razmere.
Kontinuiranom aktivnou OB i VP u jedinicama SVK smanjen je broj izvrenih
kriminalnih radnji, vezanih za krau naoruanja i municije i njihovu prodaju neprijatelju,
ali su ove pojave i dalje prisutne posebno u 15., 21. i 39. K. U ovom periodu beleimo i
manji broj vanrednih dogaaja sa traginim posledicama po pripadnike SVK.
3. ODNOSI SA UNPROFOR-om
Odnosi sa UNPROFOR-om su na nivou uobiajene korektnosti. Incident koji se dogodio
u selu Pristeg (Ravni kotari), brzo je razreen na obostrano zadovoljstvo.
U G SVK je primljen pukovnik Sarna,22 izaslanik generala Delaprela,23 lan pregovarakog
tima glavne komande UNPROFOR. Izraeno je obostrano zadovoljstvo provoenjem
Sporazuma o prekidu vatre i spremnost da svi nesporazumi budu reeni na najbolji mogui
nain.
Aktivnosti predstavnika UNPROFOR-a vezane za problem izvora vode u Kakmi usmeravali
smo na civilne vlasti RSK i celovito reavanje ekonomskih i drugih nevojnih pitanja.
4. ZAKLJUCI I PREDVIANJA
1) nema indicija da RH u narednih 7-8 dana izvri agresiju ili borbena dejstva manjih
razmera na RSK. Aktivnosti koje preduzimaju na pojedinim delovima fronta na Kordunu i
Baniji, verovatno su u vezi i u cilju slabljenja naeg angaovanja na prostoru AP ZB.
2) Sadanja manja pomeranja vri i u cilju smene pojedinih jedinica.
3) Treba i dalje oekivati provokativna dejstva na pojedinim pravcima, kao i ubacivanje
DTG manjeg sastava, posebno na prostoru Like i Z. Slavonije.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT
general-major
Milan eleketi, [v.r.]
M.P.24 M.P.25
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.
21
22
23
24
25

Novoj.
Saroj Raj Sharma, zapovjednik UN-ova sektora Zapad.
Bertrand de Sauville de La Presle.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.
Prijemni peat: Brzojav br. 3182, primljen 4. 7. 1994. u 08,00; predan u 14,20.

30

1994., srpanj 5.
[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK podreenim korpusima i postrojbama s analizom izvanrednih
dogaaja u SVK u lipnju 1994. godine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 15-350

05. 07. 1994. god.
Analiza VD za juni
1994. godine
Dostaviti: 7., 11., 15., 18., 21., 39. K, 105. vbr., 44. rbr, 45. bVOJIN, bVP i 75. PoB
U prilogu akta dostavljamo vam analizu VD u SVK za juni 1994. godine.
Iz analize je vidljivo da je broj VD u blagom padu, ali jo uvek je velik i zabrinjavajui.
Najvie VD bilo je u 21. i 39. K (po 6 ili 28%), na koje otpada 56% svih VD u SVK.
Istovremeno u 44. rbr i 45. bVOJIN, 75. PoB i bVP nema ni jednog.
Posebno nas zabrinjava veliki broj poginulih i ranjenih. Samo u junu mesecu poginulo je 13
i ranjeno 8 v/o to znai da je u miru izbaeno iz stroja 21 borac.
U prilogu ove analize dostavljamo vam tabelarni pregled VD za prvo polugodite 1994.
godine.26 Od 158 VD u SVK u 7. K bilo je 43 ili 27% svih VD u SVK. U 158 VD poginulo
je 97 v/o od toga samo 3 ili 3,4% od ustakog uticaja. Istovremeno je bilo 33 ubistva to ini
34% svih smrtnih sluajeva, kao i 20 ili 19,5% samoubistava.
Ako se sabere broj poginulih (97) i ranjenih (110) vidi se da je iz stroja izbaeno 207 v/o to
ini ekvivalent jednog dobrog bataljona. Jo uvek je alkohol jedan od osnovnih uzronika
VD.
Ostali podaci vidljivi su iz pregleda.
Zadaci:
1. Izvriti analizu VD za prvo polugodite u vaim jedinicama sagledati uzroke i preduzeti
potrebne mere.
2. Borba protiv alkoholizma, samovolje i siledijskog ponaanja i dalje je teini zadatak.
3. Radu sa ljudima posvetiti jo vie panje.
4. Sa k-dirima odelenja, vodova i eta (baterija) proraditi uputstvo o radu sa vojnicima.
5. Od niih nivoa k-dovanja zahtevati bolje poznavanje njihovih potinjenih lica.
MG/MB
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.27
26
27

Prireivai su izostavili prilog.


Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.

31

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

1994., srpanj 6.
Banski Grabovac
Zapovijed Obavjetajnog organa Komande 39. korpusa SVK podreenim postrojbama
o nadgledanju i kontroli zone razdvajanja te izvianju prednjih krajeva HV-a, s ciljem
otkrivanja obavjetajno izvidnikih aktivnosti prema prostoru Banovine
KOMANDA 39. KORPUSA VOJNA TAJNA
OBAVETAJNI ORGAN STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 08/5-3
Dana 06. 07. 1994. god.
s. B.28 Grabovac
Kontrola zone razdvajanja,
nareenje, dostavlja. ObO 39. K29
Na osnovu obavetajnih informacija i procena o moguim pravcima ubacivanja IDG HV
na prostor Banije, te konstantnog ulaska u zonu razdvajanja od strane pripadnika HV, a u
cilju kontrole iste,
NAREUJEM
1.- Izvriti dislokaciju tri borbene grupe iz sastava 39. IDO i to:
a) prva borbena grupa, pet izviaa-diverzanta u rejon Haer, sa ciljem opservacije prostora
Donjih Jama.
b) druga borbena grupa, pet izviaa-diverzanta u rejon Gore, sa ciljem opservacije prostora
upi i Pribilovi brdo.
c) trea borbena grupa, pet izviaa-diverzanta u rejon vodovod-Petrinja sa ciljem opservacije
prostora Konjska glava.
2.- Zadatak borbenih grupa je izvianje prednjeg kraja HV i otkrivanje eventualnih
aktivnosti IDG HV na tim prostorima, po mogunosti hvatanje ivog jezika (ukoliko se
pojavi u zoni razdvajanja), te borba protiv IDG HV.
3.- Komandant 39. IDO (zamenik) odredie tri borbene grupe i komandira za svaku
borbenu grupu (koji je odgovoran za rad grupe).
Borbena grupa se predpoinjava Komandantu bataljona u ijoj zoni vri izviake aktivnosti.
Za koordinaciju rada borbenih grupa odgovorni su PN za ObP u 24. i 31. pbr, u ije zone
odgovornosti su grupe upuene.
4.- Za eventualne intervencije iz sastava 39. IDO imati u pripravnosti 10 izviaadiverzanata, a iz svake brigade deo izviakog voda (koji se nalazi u smeni).
5.- Za prevoz borbenih grupa odreujem jedno m/v, isto e biti locirano u rejonu Haera.
28
29

Banski.
Dopisano rukom.

32

6.- Pozadinsko obezbeenje izvrit e 24. i 31. pbr (za grupe u njihovoj zoni odgovornosti).
7.- Aktivnosti e trajati dva dana (po potrebi i due), a poinju dana 07. 07. 1994. godine
u jutarnjim asovima.
Posle izvrenog zadatka Komandant 39. IDO e mi podneti pismeni izvetaj.
[Grupe ne smeju prelaziti granicu dodira, niti na teritoriju RH.]30
DM/DM
Dostavljeno: K O M A N D A N T
ObO 39. K p u k o v n i k
39. IDO Stanko Leti, [v.r.]
K-dant 24. pbr
K-dant 31. pbr
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 28.

1994., srpanj 6.
[Vojni]
Izvjee Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o aktivnostima izvidnikih
postrojbi brigade i njihovim saznanjima o situaciji u redovima HV-a u zoni odgovornosti
brigade, te uestalim prelascima civila iz Republike Hrvatske na okupirano podruje
Komanda
11. peadijske brigade
Str. pov. br.: 207/4
Dana: 06. 07. 1994.
Komandi 21. korpusa
Vanredni izvjetaj OB organa
U vezi usmenog nareenja k-danta 21. K. K. i novonastale vojno-politike situacije,
I Z V J E T A V A M O:
Angaovanje izviakih jedinica i dalje po posebnom planu. Za sada najvie aktivnosti
kod neprijatelja primjeene su u zoni odgovornosti 2/11. pbr gdje se nalazi 137. br
HV. Konstantno se viaju nova lica, koja do sada nisu viana: pucaju, etaju se, kupaju.
Pretpostavka da isti nisu iz graninog prostora ve iz dubine ustake teritorije.
Juer, cijeli dan kod mosta u Bariloviu se kupa jedan Hrvat iz istog mjesta ija su dva brata
na naoj strani. Isti je bio u ronilakoj opremi i vie je ronio i plivao na naoj strani vode.
Oko 17,00 asova dva civila iz Barilovia prela su preko mosta 50 i vie metara u pravcu
UN-a, tu su bili kratko vrijeme i vratila su se nazad. Takav ili slian sluaj primijeen je na
jo nekim mjestima, napr. nasuprot Gazibara i Konalovia gdje se ustae kupaju i prelaze
preko vode na nau stranu. Pretpostavljamo, s obzirom na ove aktivnosti da ustae ele
30

Dopisano rukom.

33

ostvariti to vie kontakta kao i vidjeti eventualno m/p te sve druge znaajnije elemente u
naoj odbrani. Za ovu situaciju traimo miljenje k-danta i K-de korpusa radi poduzimanja
odgovarajuih mjera pri spreavanju ovakvih radnji. Neke mjere kao zabrana kupanja naih
pripadnika i civila smo ve poduzeli, a neke jo planiramo.
Situacija sa UN-om se smiruje, a poznata vam je i preko sredstava javnog informisanja. U
vezi sa ovom situacijom i danas smo angaovali nae izviake jedinice na tom pravcu.
KOMANDANT
Potpukovnik
Dragan Kovai
M.P.31
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

1994., srpanj 7.
Vukovar
Izvjee Odseka bezbednosti 11. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o proslavi tree
godinjice osvajanja Tenje i nezadovoljstvu zapovjednika u 11. korpusu isplaenim plaama
Komanda Slavonsko-baranjskog korpusa
Odsek bezbednosti
Strogo pov. br. 1-337
07. 07. 1994. godine
Vukovar
Dnevni izvetaj
G SVK Knin, odelenju bezbednosti
1. Za poslednja 24 asa nismo registrovali aktivnosti ustake vojske na liniji razgranienja.
Nije bilo oruanih provokacija.
2. Danas, 07. 07. slavi se trea godinjica osloboenja s. Tenja. Pored ostalih oekuje se ...32
3. Isplata vojnikih plata za mesec maj-jun unela je dosta nejasnoa i nezadovoljstva.
Naime, dogaa se da major dobiva manju platu od porunika, ak i od vojnih policajaca i
od nekih istaica. Nismo naisto kome slue koeficijenti koji imaju za cilj da se i dalje
javno omalovaavaju oficiri.
Imamo oseaj da se sve ovo radi smiljeno i da je upereno na dalje ruenje asnijih rodoljuba.
NAELNIK
pukovnik
Duan Grahovac
31
32

Prijemni peat: Brzojav, primljen 6. 7. 1994. u 14,10; obraen u 14,20; predan u 14,30.
Nejasno u izvorniku.

34

M.P.33 M.P.34
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.

1994., srpanj 7.
[Korenica]
Izvjee Odsjeka za obavjetajne poslove Komande 15. korpusa SVK Odjeljenju za
obavjetajne poslove Glavnog taba SVK s prikupljenim podacima o aktivnostima postrojbi
HV-a i UNPROFOR-a u zoni odgovornosti korpusa
KOMANDA 15. KORPUSA
Odsek za ob. poslove
Strogo pov. br. 571-59
07. 07. 1994. godine
Obavetajni izvetaj
dostavlja,
G SVK Odeljenje za ob. poslove
Od poslednjeg izvetaja prikupljeni su sledei podaci o neprijatelju:
1. Aktivnou obavetajno-izviakih organa i jedinica
u rejonu Bilaj-Ribnik vri se dodatno ureenje poloaja in. mainama (rovokopaem),
dana 30. 06. o.g. Meunarodna organizacija visokog komesarijata za izbeglice posetila je
Divoselo i itluk,
pripadnici jordanskog bataljona UN postavili su 5 novih punktova u zoni 9. mtbr i to:
Poljari, Kamenjua (K-601), D.35 Glava (K-752), Tavani i Razbojna draga,
osmatranje sa dominantnih kota ustake snage vre uobiajenim intenzitetom i bez
pojaanja snaga,
na sportskom aerodromu pilnik u toku je izrada 3 nova zaklona, ali se zasada ne zna
njihova prava namena,
ustake snage ne dozvoljavaju kretanje pripadnicima ekog bataljona UN putem SinacVrlo-Ramljani, a pri izlasku na punkt UN Padovica prati ih ustaka policija.
Cenimo da u rejonu Ramljana imaju skriven deo teeg naoruanja te iz tog razloga
ograniavaju i kontroliu kretanje pripadnika UN,
uoen je povremen izlazak ustakih osmatraa u rejon brda Radoi (70. pbr),
tzv. prognanici posljednjih dana organizovano, uz podrku organa vlasti, vre pritisak u
rejonu punkta UN kod Um-a (70. pbr) i istiu zahtev da se vrate u Saborsko.
2.- Elektronskim izvianjem
Zbog postavljanja novih punktova UN u zoni 9. mtbr i detaljnijeg angaovanja snaga
UN u tu svrhu 30. 06. i 01. 07. uoeno je uurbano skrivanje linog naoruanja i opreme
33
34
35

Prijemni peat: Srpska vojska Krajine, Glavni tab, Odeljenje bezbednosti, br. 314-237.
Prijemni peat: Brzojav br. 1514, primljen 7. 7. 1994. u 18,10; obraen u 18,15.
Debela.

35

pripadnika HV koji e u tzv. tampon zoni ostati u civilnom odelu. U saobraaju preko
sredstava veze lino naoruanje i opremu zovu ribarski tapovi i pribor, a pripadnike UN
nazivaju telad ili telci,
Uoava se ograniavanje kretanja i pojaana kontrola snaga UN od strane organa civilne i
vojne policije RH du puteva koji izvode od Karlovca prema moru,
u neslubenim razgovorima preko mobitela istie se da ovo stanje ne moe ovako dugo
potrajati i da se to mora reiti ratom, jer od pregovora nema nita. Kao kritian period istiu
mesec septembar ove godine. Cenimo da su ovi razgovori u svrsi medijske kampanje koju
plasira vrhovnitvo RH u poslednje vreme, dok obini graani, naroito oni ekstremniji to
verbalno podravaju u svakodnevnim kontaktima.
Dana 03. 07. o.g. 111. br HV proslavila je godinjicu svog formiranja u selu Klanac. Ovo
potvruje da je KM navedene brigade u s. Klanac,
nagovetava se premetanje KM 138. br HV, koje je sada u rejonu Kripolja, ali se za to
mora traiti saglasnost iz Zagreba. Istie se da bi se mogla koristiti neka privatna kua u
rejonu Brinje,
pukovnik HV Balen36 (sa IKM Otoac) u jednom razgovoru istie da moraju izvriti
premetanje velikih auta. Mogue da se to radi pod pritiskom UN i verovatno o izmetanju
tee borbene tehnike i tenkova, a ne iskljuujemo pomeranje na bolje skrivene poloaje,
u 138. br HV, navodno, postoji raskol meu stareinama koji su podeljeni u dve struje, a
taj raskol se u poslednje vreme produbljuje,
registrovano je premazivanje oklopnih transportera emulzijom. Ne navodi se u kom
rejonu. Cenimo da se radi o zatiti od osmatranja IC ureajima,
praeni saobraaj preko beinih sredstava prenosa ne ukazuje na pojaano grupisanje
ustakih snaga u zoni odgovornosti 15. K. Meutim, pojaava se psiholoko propagandna
kampanja koja je inae prisutna u hrvat. medijima.
Z a k lj u a k
Ustake snage ne ispoljavaju znaajniju aktivnost prema liniji razdvajanja u zoni Korpusa,
ali pojaavaju psiholoko propagandni pritisak na snage UNPROFOR-a kako na teritoriji
RH tako i na pojedinim punktovima UN u tzv. tampon zoni, promoviui svoje namere
u narednom periodu, a u cilju pripreme sopstvenog stanovnitva i vojske za novu agresiju
RSK. Cenimo da su sve aktivnosti za sada svedene na psiholoko propagandnu kampanju i
u svrhu ouvanja postojeeg reima.
Naelnik
potpukovnik
Dragoslav Petrovi, [v.r.]
M.P.37
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6023.

36
37

Miljenko.
Prijemni peat: Brzojav br. 1448, primljen 7. 7. 1994. u 18,00; predan u 20,00.

36

10

1994., srpanj 8.
[Beograd]
Zapovijed naelnika Generaltaba Vojske Jugoslavije, general-pukovnika Momila Periia,
o regulaciji naknade putnih i drugih trokova zapovjednicima VJ rasporeenima na
dunosti u SVK
GENERALTAB VOJSKE JUGOSLAVIJE
SEKTOR ZA OPERATIVNO TABNE POSLOVE
V. UPRAVA

Str. Pov. Br. 369-138

08. 07. 1994. god.
Na osnovu Nareenja predsednika Republike Jugoslavije, str. pov. broj 1/2-02-033/93-1 od
10. 11. 1993. godine, a shodno mom Nareenju str. pov. br. 965-1 od 12. 11. 1993. godine
NAREUJEM
1. Stareine Vojske Jugoslavije rasporeene na dunosti u Vojsci Republike Srpska Krajina,
pravo na naknadu trokova, shodno odredbama Pravilnika o naknadama putnih i drugih
trokova (Slubeni vojni list, br. 38/93), ostvarie na teret umanjenja rezerve novanih
sredstava za tekue rashode (Plan Pete uprave, zadatak 608) u iznosu od 265.000 dinara.
2. Radi praenja njihove realizacije u Raunovodstvenom centru Vojske Jugoslavije, odreuje
se izvetajna ifra 30800010, knjigovodstvena ifra 870, za Vojsku Republike Srpska Krajina.
3. Naredbodavci za isplatu putnih i drugih trokova su komandanti brigada, njima ravnih
i viih jedinica.
4. Na osnovu ovog nareenja izvriti odgovarajue izmene u evidenciji plana zadataka i
finansiranja za 1994. godinu.
NAELNIK GENERALTABA
VOJSKE JUGOSLAVIJE
general-pukovnik
Momilo Perii, [v.r.]
M.P.39
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5007.

11

1994., srpanj 8.
Knin
Izvjee Resora dravne bezbjednosti MUP-a RSK s informacijama o ulinim borbama u
Bihau izmeu pristaa 5. korpusa ABiH i Fikreta Abdia u kojima je bilo mrtvih

38
39

Dopisano rukom.
Okrugli peat: Generaltab Vojske Jugoslavije, Sektor za operativno tabne poslove, 5. uprava.

37

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
RESOR DRAVNE BEZBJEDNOSTI
Broj: 08/2-840/94.
Knin, 08. 07. 1994.
MINISTAR UNUTRANJIH POSLOVA RSK
K N I N
Predmet: Saznanja o stanju unutar dijela Cazinske krajine koju kontrolie 5. korpus.
Danas oko 16,00 asova u kontaktu sa naom operativnom vezom smo saznali da su u
samom gradu Bihau otpoeli oruani sukobi izmeu snaga lojalnih 5. korpusu i dijela
stanovnitva koji podrava Fikreta Abdia (na izvor je kontaktirao u predjelu naselja
eljava sa svojim poznanikom Hrvatom iz Vedrog Polja koji je sada pripadnik HVO-a
optine Biha).
U ovim ulinim borbama do sada prema izvoru ima dosta mrtvih i situacija se ne kree
prema smirivanju. Oruani sukob je poeo nakon zahtjeva grupe graana za smjenjivanje
optinskog i okrunog rukovodstva, te zahtjeva za smjenjivanje u vojnom vrhu.40
Pored politikih nesuglasica otpoinjanju sukoba je doprinela i teka ekonomska situacija
koja je sada takoe veoma bitan faktor nezadovoljstva. Ovakva ekonomska situacija je
posljedica bolje kontrole granice RSK prema ovom dijelu.
Prema naim procjenama ova pobuna moe lako biti uguena ako ne bude aktivnih borbenih
dejstava snaga AP Zapadna Bosna ili VRS iz prostog razloga to e 5. korpus tada moi
osloboditi Buimsku brigadu koja e sigurno uguiti pobunu po bilo koju cijenu.
NAELNIK RESORA
Draa Aco, [v.r.]
M.P.41
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

12

1994., srpanj 9.
[Knin]
Tjedno izvjee Glavnog taba SVK o opsenim pripremama i popuni HV-a du cijele crte
razdvajanja s ciljem napada na RSK, to zagovaraju i vodei hrvatski politiari, o hrvatskoj
blokadi snaga UNPROFOR-a, suradnji i popuni postrojbi ABiH i HVO-a u BiH te situaciji
Radi se o kontraobavjetajnoj operaciji 5. korpusa Armije BiH Tigar-sloboda 94 u kojoj su se pripadnici
5. korpusa ABiH uvukli u politiki i vojni vrh AP Zapadna Bosna pod izlikom da ele iznutra sruiti vodstvo
5. korpusa ABiH. Borbe na podruju Bihaa fingirane su od strane 5. korpusa ABiH od 6. do 9. srpnja 1994.,
a prekinute su nakon to je na podruje Bihaa stigao dio naoruanja i vojne opreme od Fikreta Abdia i
pobunjenih hrvatskih Srba za pobunjenike iz 5. korpusa ABiH. Vidi: Bejdo FELI, Peti korpus (1992.-1995.),
Sarajevo, 2002., str. 216-221.
41
Okrugli peat: RSK, MUP, Resor dravne bezbednosti, Knin.
40

38

na podruju Cazinske krajine i pobuni dijela vojnika i naroda protiv Komande 5. korpusa
ABiH, koju smatraju odgovornom za velike rtve i teko stanje na tom podruju
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 53-153
09. 07. 1994. godine
Sedmina informacija
za period od 03. do 09. jula 1994. godine
Neprijatelj.
a) Oruane snage Hrvatske
U poslednje vreme na prostoru RH vre se opsene pripreme HV, MUP-a i stanovnitva
za agresiju na RSK. Primirje izmeu RSK i RH u Hrvatskoj vojsci intenzivno se koristi za
mobilizaciju, popunu sa MTS i vebovne aktivnosti. I ovim aktivnostima u SJI pridaje se
veliki znaaj. U javnim nastupima, vodee politike linosti Hrvatske svakodnevno praze42
kako e silom pokoriti Srbe i prostor kojeg su oni okupirali vratiti u celovitu Hrvatsku.
Prema UNPROFOR-u se preduzimaju razne provokacije od strane MUP-a, izbjeglica i
ekstremista iz redova HV. Zbog pogoranih odnosa, u jedinicama UN uvode se posebne
mere bezbednosti, a mogue je i preseljenje komande iz Zagreba u Beograd ili na prostor
RSK (Pl.43 Jezera). Treba oekivati da se nezadovoljstvo izbeglica iskoristi i za nasilni ulazak
na RSK, to se najavljuje za 16. jula na prostoru Glinske Poljane, Mokrice i Moenice.
Blokade UNPROFOR-a i nezadovoljavanje kretanja i vrenja njihovih planskih aktivnosti,
ideja je vladajue stranke, kako bi prikrili svoju nemo i imali povoda da u septembru
mesecu otkau gostoprimstvo snagama UN, posle ega treba oekivati napad na RSK.
Kao mogui datum agresije navodi se 10. septembar. Najopsenije pripreme vre se na
prostoru Lika-Gorski kotar, u trouglu Zagreb-Karlovac-Sisak i na prostoru Z.44 Slavonije.
Aktivirani su svi repetitori i zadejstvovan veliki broj ostalih veza.
U radio saobraaju svakodnevno se poveava broj uesnika. U toku je mobilizacija,
pregrupisavanje jedinica i nasilna izvianja uz ubacivanje DTG, posebno na prostoru
Korduna, Banije i srpske Posavine.
Na prostoru Sl.45 Brod-Oraje dovode se jedinice HV popunjene sa izbeglicama, pre svega
Muslimanima iz Posavine, koji se nalaze u Hrvatskoj i zapadno-evropskim zemljama, to je
u funkciji motivisanja postojeih jedinica HVO za napad na srpsku Posavinu, ukoliko doe
do agresije Muslimana na koridor.
Na prostoru Lika-G.46 kotar vre se opsene pripreme za agresiju pod nazivom Metla-94
(mogu naziv za optu agresiju na RSK). Dopremaju se velike koliine pogonskog goriva,
a na moguim pravcima dejstva dovedene su, a sada se popunjavaju odreene jedinice. Na
42
43
44
45
46

Prijete.
Plitvika.
Zapadne.
Slavonski.
Gorski.

39

pravcu: Gospi-Teslingrad47-Ljubovo i Gospi-Graac dejstvovale bi 9. gmtbr, 128.br HV i


Samostalna domobranska pukovnija Gospi.
Na pravcu: Ogulin-Plaki-Cazinska krajina planirano je dejstvo 1. gmtbr (1 bataljon se ve
nalazi u Ogulinu), 138. i 143. br HV i domobranske pukovnije Slunj.
U sklopu optih priprema, Komanda ZP Karlovac, Policijska uprava i Vojni sud premestili
su se iz Karlovca u Ozalj. Izvesne pripreme vre se i na prostoru severne Dalmacije.
113. br HV svakodnevno u UNPA zone ubacuje svoje IG i IDG. Deo varadinske brigade
sa poloaja ispred Biograda,48 sad brani poloaje neposredno kod a. Zemunik (s. Ratane-s.
Galovac). Ostale jedinice ubrzano rade na utvrivanju i zapreavanju svojih poloaja.
U koliko doe do borbenih dejstava na prostoru Like, treba oekivati dejstva 4. gmtbr ka
Drniu i 7. gmtbr ka Benkovcu i Obrovcu u cilju razvlaenja snaga vojske RSK.
RH raspolae nepoznatim brojem aviona MIG-21 (do jedne eskadrile), kao i helikopterima
MI-24. U koliko doe do agresije na RSK, treba oekivati da e borbena dejstva na zemlji
biti podrana i dejstvima iz vazdunog prostora.
b) Stanje u bivoj BiH
Mobilizacija i popuna muslimanskih i jedinica HVO je u toku. Nastavlja se pojaavanje
pritiska i svakodnevno granatiranje koridora.
Mirovne inicijative zapada najverovatnije nee uroditi plodom i doneti mir na ove
prostore.
Zvanina vojna i politika rukovodstva rade na uvrivanju Federacije i konstituisanju
zajednikih organa vlasti i komandi OS, ali ne sa mnogo uspeha. [Potekoe za zajednika
ofanzivna d]ejstva predstavljaju narueni odnosi i meusobno poverenje Hrvata i Muslimana.
HVO nastavlja sa konstituisanjem gardijskih brigada, kao jezgra budue federalne armije,
koje e biti pod iskljuivom komandom ZP i GS HVO, a ne federalnih organa kako je to
zvanino proklamovano.
c) Stanje u AP Zapadna Bosna
U toku priprema 5. K za zavrnu ofanzivu, dolo je do preokreta na vojnom planu. U toku
noi 7./8. jula jedinice AP ZB, potpomognute sa snagama mira iz ireg reona Bihaa, koje
su formirale tab pod nazivom Sloboda-94 (ije su pristalice u velikom broju ukljuene
u 501., 502. i 517. br 5. K) izbile na liniju Gata-V.49 Bisovac-Amidii-Bakaiki most (u
Bihau)-Klokot, ime su predupredile i osujetile planiranu ofanzivu 5. K.50
Ovom uspjehu jedinica AP doprinelo je nezadovoljstvo meu borcima a pogotovo meu
stanovnitvom Bihaa i okolnih mesta, zbog meusobnih sukoba i velikih rtava na obe
strane. Dolo je do pobune dela jedinica i naroda protiv komande korpusa i plaenika, koje
smatraju direktnim vinovnicima krvoprolia i tekog stanja u pok.51
Dve brigade 5. K (501. i 502.) su razbijene, dok je 517. br pred rasulom. U Bihau se vode
borbe. Pripadnici MUP-a Biha masovno prelaze na stranu AP ZB i vlada optimizam da e
za narednih nekoliko dana Biha biti osloboen.
101. bojna HVO u Vedrom Polju dri se pasivno, ali pokuaji da se sa njima ostvari saradnja
nisu dali rezultata.
47
48
49
50
51

Liki Osik.
Biograd na Moru.
Veliki.
Vidi fusnotu br. 40.
Pokrajini.

40

d) Zakljuak
1) Cilj propagandno-psiholokog delovanja rukovodstva Hrvatske je da se stanovnitvo i
vojska RSK zaplai snagom i opremljenou HV i da u trenutku napada na RSK zavlada
panika i strah, to bi u velikoj meri uticalo na stabilnost odbrane vojske RSK.
2) Sadanje aktivnosti HV cenimo kao pritisak na RSK, zbog pruanja podrke AP ZB,
ali ne i kao realnu pretnju oruanim intervencijama, u cilju pruanja pomoi i sadejstva
jedinicama 5. K.
3) Aktivnosti HV u Z. Slavoniji usmerene su ka RS, pri emu moe doi i do direktnog
angaovanja jedinica HV u srpskoj Posavini, zajedno sa jedinicama tzv. ABiH, u cilju
presecanja koridora.
Odelenje za obavetajne poslove
G SVK
pukovnik
Orli Rade
Dostavljeno:
obavetajnom organu 15., 21., 39., 18., 39. i 11. K
G VRS obavetajni organ
1. i 2. KK obavetajnom odeljenju
Uprava za ob. poslove G VJ
M.P.52
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

13

1994., srpanj 9.
Knin
Izvjee Resora dravne bezbjednosti MUP-a RSK o borbama na podruju Bihaa, rasulu
u redovima 5. korpusa ABiH, prelasku stanovnitva na stranu Fikreta Abdia i dranju
pojedinih brigada u sukobu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
RESOR DRAVNE BEZBJEDNOSTI
Broj: 08/2-843/94.
Knin, 09. 07. 1994.
MINISTAR UNUTRANJIH POSLOVA RSK
K N I N
Predmet: Najnovija saznanja o deavanju u Cazinskoj krajini.
52

Prijemni peat: Brzojav br. 2993/3282, primljen 9. 7. 1994. u 21,12; obraen u 21,15; predan u 21,20.

41

Trenutno i dalje traju borbena dejstva na podruju Bihaa i okoline. Snage Fikreta Abdia
su sve nadmonije i prema zadnjim informacijama u gradu se vode borbe za vitalne objekte.
Veina elnika SDA i poznatijih ekstremista pobjegla je u logor UNPROFOR-a i trai
evakuaciju prema Republici Hrvatskoj.53
505. Buimska brigada i 511. Krupska brigada odbile su pomo 5. korpusu i pasivno
posmatraju rasplet situacije. HVO se takoer jo uvijek ne ukljuuje u borbena dejstva.
U toku noi i selo oralii diglo se i stalo na stranu Fikreta Abdia.
Danas (9. 07. 1994.) u toku dana kree ofanziva du itave linije fronta koju dri 5. korpus.
Uskoro oekujemo novi izvjetaj o emu emo Vas odmah obavjestiti.
NAELNIK RESORA
Draa Aco, [v.r.]
M.P.54
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

14

1994., srpanj 10.


[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK predsjednicima Republike Srbije i RSK, Slobodanu Miloeviu
i Milanu Martiu, i naelniku Generaltaba VJ, general-pukovniku Momilu Periiu, o
opsenim pripremama i popuni HV-a du cijele crte razdvajanja s ciljem napada na RSK,
hrvatskoj blokadi snaga UNPROFOR-a, suradnji i popuni postrojbi ABiH i HVO-a u BiH,
stanju na podruju Cazinske krajine i rasulu u redovima 5. korpusa ABiH, rjeavanju
problema u postrojbama SVK nakon povlaenja na nove poloaje, u skladu s odredbama
Zagrebakog sporazuma, te niskom moralu i tekoj socijalnoj situaciji u postrojbama SVK
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. br. 3-326
10. 07. 1994. god.
Redovni operativni izvetaj G SVK,
d o s t a v l j a.
KABINETU PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
(na linost g. Slobodana Miloevia)
PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(g. Milanu Martiu)
53
54

Vidi fusnotu br. 40.


Okrugli peat: RSK, MUP, Resor dravne bezbednosti, Knin.

42

KABINETU NAELNIKA GENERALTABA VJ


(na linost general-pukovnika Momila Periia)
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
a) Oruane snage Hrvatske
U poslednje vreme na prostoru RH vre se opsene pripreme HV, MUP-a i stanovnitva
za agresiju na RSK. Primirje izmeu RSK i RH u hrvatskoj vojsci intenzivno se koristi
za mobilizaciju jedinica, popunu sa MTS i vebovne aktivnosti. Ovim aktivnostima
u SJI pridaje se veliki znaaj. U javnim nastupima, vodee politike linosti Hrvatske
svakodnevno prete kako e silom pokoriti Srbe i prostor kojeg su oni okupirali vratiti u
celovitu Hrvatsku.
Prema UNPROFOR-u se preduzimaju razne provokacije od strane MUP-a, izbjeglica i
ekstremista iz redova HV. Zbog pogoranih odnosa, u jedinicama UN izvode se posebne
mere bezbednosti, a mogue je i preselenje komande iz Zagreba u Beograd ili na prostor
RSK (Pl.55 Jezera). Treba oekivati da se nezadovoljstvo izbjeglica iskoristi i za nasilni ulazak
na RSK, to se i najavljuje za 16. jul na prostoru Glinske Poljane, Mokrice i Moenice.
Blokada snaga UNPROFOR-a i nedozvoljavanje kretanja i vrenja njihovih planskih
aktivnosti, ideja je vladajue stranke, kako bi prikrili svoju nemo i imali povoda da im u
septembru mesecu otkau gostoprimstvo posle ega se moe oekivati napad na RSK.
Kao mogui datum agresije navodi se 10. septembar.
Najopsenije pripreme vre se na prostoru Lika Gorski kotar; u trouglu Zagreb-KarlovacSisak i na prostoru Z.56 Slavonije. Aktivirani su svi repetitori i zadejstvovan veliki broj ostalih
veza. U radio-saobraaju svakodnevno se poveava broj uesnika. U toku je mobilizacija,
pregrupisavanje jedinica i nasilna izvianja uz ubacivanje DTG, posebno na prostoru
Korduna, Banije i Srpske Posavine.
Na prostoru Sl.57 Brod-Oraje dovode se jedinice HV popunjene sa izbeglicama, pre svega
Muslimanima iz Posavine, koji se nalaze u Hrvatskoj i Zapadno-Evropskim zemljama, to je
u funkciji motivisanja postojeih jedinica HVO za napad na Srpsku Posavinu, ukoliko doe
do agresije Muslimana na koridor.
Na prostoru Lika-G.58 kotar vre se opsene pripreme za agresiju pod nazivom Metla-94
(mogu naziv za optu agresiju na RSK). Dopremaju se velike koliine pogonskog goriva, a
na moguim pravcima dejstva dovedene su, a sada se popunjavaju odreene jedinice.
Na pravcu: GospiTeslingrad59-Ljubovo i Gospi-Graac najverovatnije bi dejstvovale 9.
gmtbr, 128. brigada HV i Samostalna domobranska pukovnija Gospi.
Na pravcu: Ogulin-Plaki-Cazinska krajina planirano je dejstvo 1. gmtbr (1 bataljon se ve
nalazi u Ogulinu), 138. i 143. br HV i domobranske pukovnije Slunj.
U sklopu optih priprema, komanda ZP Karlovac, policijska uprava i vojni sud premestili
su se iz Karlovca u Ozalj.
Izvesne pripreme vre se i na prostoru Severne Dalmacije. 113. br HV svakodnevno u UNPA
zone ubacuje svoje IG i DTG. Deo varadinske brigade sa poloaja ispred Biograda,60 sada
brani poloaje neposredno kod a. Zemunik (s. Ratane-s. Galovac).
55
56
57
58
59
60

Plitvika.
Zapadne.
Slavonski.
Gorski.
Liki Osik.
Biograd na Moru.

43

Ostale jedinice ubrzano rade na utvrivanju i zapreavanju svojih poloaja.


Ukoliko doe do borbenih dejstava na prostoru Like, treba oekivati dejstva 4. gmtbr ka
Drniu i 7. gmtbr ka Benkovcu i Obrovcu u cilju razvlaenja snaga vojske RSK.
RH raspolae nepoznatim brojem aviona MIG-21 (do jedne eskadrile), kao i helikopterima
MI-24. Ukoliko doe do agresije na RSK, treba oekivati da e borbena dejstva na zemlji
biti podrana i dejstvima iz vazdunog prostora.
b) Stanje u bivoj BiH
Mobilizacija i popuna muslimanskih i jedinica HVO je u toku. Nastavlja se pojaavanje
pritiska i svakodnevno granatiranje koridora.
Mirovne inicijative Zapada najverovatnije nee uroditi plodom i doneti mir na ove
prostore.
Zvanina vojna i politika rukovodstva rade na uvrivanju Federacije i konstituisanju
zajednikih organa vlasti i komandi OS, ali ne sa mnogo uspeha.
Potekoe za zajednika ofanzivna dejstva predstavljaju narueni odnosi i meusobno
poverenje Hrvata i Muslimana. HVO nastavlja sa konstituisanjem gardijskih brigada, kao
jezgra budue federalne armije, koje e biti pod iskljuivom komandom ZP i G HVO, a
ne federalnih organa kako je to zvanino proklamovano.
c) Stanje u AP ZB
U toku priprema 5. K za zavrnu ofanzivu, dolo je do preokreta na vojnom planu. U toku
noi 7./8. jula jedinice AP ZB, potpomognute sa snagama mira iz ireg reona Bihaa, koje
su formirale tab pod nazivom Sloboda-94 (ije su pristalice u velikom broju ukljuene
u 501., 502. i 517. brigadu 5. K) izbile na liniju Gata-V.61 Bisavac-Amidii-Bakaiki most
(u Bihau)-Klokot, ime su predupredile i osujetile planiranu ofanzivu 5. K.
Ovom uspjehu jedinica AP doprinelo je nezadovoljstvo meu borcima a pogotovo meu
stanovnitvom Bihaa i okolnih mesta, zbog meusobnih sukoba i velikih rtava na obe
strane. Dolo je do pobune dela jedinica i naroda protiv komande korpusa i plaenika, koje
smatraju direktnim vinovnicima krvoprolia i tekog stanja u Pokrajini.
Dve brigade 5. K (501. i 502) su razbijene, dok je 517. br pred rasulom.
U Bihau se vode borbe. Pripadnici MUP-a Biha masovno prelaze na stranu AP ZB i vlada
optimizam da e za narednih nekoliko dana Biha biti osloboen.
101. bojna HVO u Vedrom Polju dri se pasivno, a svi pokuaji da se sa njima ostvari
saradnja nisu dali rezultata.
2. NAE SNAGE
Komande i jedinice SVK u ovom izvetajnom periodu i dalje su teino bile angaovane
na reavanju problema nakon povlaenja na nove poloaje i rejone shodno odredbama
Zagrebakog sporazuma o prekidu vatre od kojih posebno istiemo:
Dogradnja poloaja i rejona na koje su se jedinice povukle,
Izrada prilaznih puteva do novih poloaja i rejona sredstava za podrku,
Dopunskom zapreavanju meuprostora,
Izvianju i prikupljanju podataka o pokretima snaga neprijatelja,
Obuci prve partije vojnika-regruta u SVK i
Pregledu i opravci SRT.
U ovom izvetajnom periodu nije bilo provokacija od strane neprijatelja.
2.1. Stanje morala:
61

Veliki.

44

Na stanje morala u jedinicama pozitivno se odraava odluka o privremenom oslobaanju


vojne obaveze kombajnera kako bi se uspeno obavila etva. Moral boraca i naroda je jo
uvek optereen problemima ekonomske prirode. Niska primanja pripadnika SVK i invalida
kao i nepovoljna situacija u veini privrednih preduzea dovelo je u veoma teku situaciju
brojne porodice. Loa finansijska situacija i niska primanja lica primljena po ugovoru u
SVK izazivaju burne reakcije i negodovanja pa veliki broj vojnika trai raskid ugovora.
Na moral se veoma nepovoljno odraava zarobljavanje dvojice stareina i 4 v/o od strane
HV i razoruavanje etvorice v/o od strane pripadnika UNPROFOR-a.
Poginulo u saobraajnoj nesrei: 2 v/o.
povreeno u saobraajnoj nesrei: 7 v/o.
Nestalo: 6 v/o.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeenje
Organi pozadine su teino angaovani na reavanju i dogradnji organizacije formacije
pozadinskih jedinica, usklaivanju obaveza sa MO u oblasti materijalnog i zdravstvenog
obezbeenja SVK, popisu inventarisanju MS i kontroli rada k-di i jedinica.
U realizaciji teinih zadataka osnovni problemi se javljaju zbog nedostatka i istroenosti
svih vrsta MS, nedostatka novanih sredstava i kadrova, posebno u sanitetskoj i tehnikoj
slubi.
U protekloj nedelji ekipe iz TRZ aak zavrile su tehnike preglede i delimine opravke
SRT.
Zbog sve eih i duih restrikcija u potronji elektrine energije prinueni smo da troimo
dodatne koliine goriva za rad centara veze, snabdevanja sa vodom i ureenje novih vatrenih
poloaja.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika
U ovom periodu teite je bilo na prijemu regruta na odsluenje vojnog roka. Od planiranih
804 primljeno je 82% odnosno 660 regruta od kojih je upueno na obuku u VJ 55
(specijalnosti RV i PVO i ABHO), u VRS 50 (vozai gusjeninih vozila), a za 555 je obuka
organizovana u naim jedinicama.
U toku je obrada primljenih predloga organizacije i formacije komandi i jedinica SVK.
Izvreno je auriranje i analiza popune stareinskim sastavom sa teitem na iznalaenju
reenja popune stalnim sastavom.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
U poslednje vreme ustae u zoni razgranienja vre zarobljavanje pripadnika SVK. Tako su
dana 04. 07. 1994. godine zarobili 6 v/o koji su izviali teren u civilnim odelima i nisu bili
naoruani. Isti se sada nalaze u istranom zatvoru u Zadru.
Pripadnici hrvatske nacionalnosti koji su odselili sa prostora RSK u zoni razdvajanja
blokiraju snage UNPROFOR-a na prostoru Pakova Sela kod Drnia i s. Nemetin i Mirkovci
u Istonoj Slavoniji.
Avioni NATO gotovo svakodnevno probijaju zvuni zid iznad Udbine.
Opservacija prostora RSK vri se iz vazduha i sa vodenih povrina tako da je u tim
aktivnostima dana 04. 07. o. g. uhvaen graanin Republike Maarske koji se spustio
sa jedrilicom na prostor s. Darde, SO Beli Manastir koji poseduje komplet opremu za
snimanje, a 05. 07. o. g. graanin Italije uplovio je jahtom u Prokljansko jezero uz urednu
dozvolu vlasti RH.
45

Predstavnici HV u kontaktima sa predstavnicima kanadskog bataljona UNPROFOR-a


istima u sluaju eskalacije dogaaja nude punu logistiku podrku, predlau da se povlae
prema Zadru gde e im obezbediti brodove za prevoenje.
U jedinicama 7. i 11. K vlada nezadovoljstvo pripadnika SVK koji su potpisali profesionalne
ugovore zbog neisplaenih novanih primanja, zbog ega pojedinci najavljuju raskid
ugovora.
Zajednikom akcijom OB SVK, vojne policije i SJB Graac, 02. 07. o. g. otkrivena je i
liena slobode grupa od 6 lica koja je ukrala naoruanje od pripadnika jordanskog bataljona.
Pronaeno je naoruanje i oprema, a dva od est lica su zadrana u zatvoru i bie podneta
KP protiv njih.
3. ODNOSI SA UNPROFOR-om
U G SVK su voeni razgovori s izaslanikom generala Delaprela,62 pukov. Sarnom,63
a na nivou komandi korpusa s najodgovornijim predstavnicima sektorskih komandi
UNPROFOR-a. Najvie aktivnosti odnosilo se na reavanje spora vezanog za selo
Kakma, kao i za oslobaanje est vojnih obveznika koje su pripadnici HV zarobili na
podruju sela Islam Grki u Ravnim kotarima. Incident vezan za razoruavanje etiri v/o
SVK u selu Liane Tinjske (Ravni kotari) od strane pripadnika UNPROFOR-a uspeno
je razreen.
Odnosi sa UNPROFOR-om cenimo da su dosta optereeni njihovom krivicom. Preduzete
su sve mere da se isti normalizuju.
4. ZAKLJUCI I PREDVIANJA
1) Cilj propagandno-psiholokog delovanja rukovodstva Hrvatske je, da se stanovnitvo
i vojska RSK zaplai snagom i opremljenou HV i da u trenutku napada u RSK zavlada
panika i strah, to bi u velikoj meri uticalo na stabilnost odbrane vojske RSK.
2) Sadanje aktivnosti HV cenimo kao pritisak na RSK, zbog pruanja podrke AP ZB,
ali ne i kao realnu pretnju oruanom intervencijom u cilju pruanja pomoi i sadejstva
jedinicama 5. K.
3) Aktivnosti HV u Z. Slavoniji usmerene su ka RS, pri emu moe doi i do direktnog
angaovanja jedinica HV u Srpskoj Posavini, zajedno sa jedinicama tzv. ABiH, u cilju
presecanja koridora.
5. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT
general-major
Milan eleketi, [v.r.]
M.P.64 M.P.65
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

62
63
64
65

Bertrand de Sauville de La Presle.


Saroj Raj Sharma.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.
Prijemni peat: Brzojav br. 3297, primljen u 21,00; predan u 23,05.

46

15

1994., srpanj 11.


[Okuani]
Zahtjev zapovjednika 18. korpusa SVK podreenim postrojbama da mu dostave prijedloge
za izmjetanje dijela elemenata rasporeda snaga UNPROFOR-a na nove lokacije u zoni
odgovornosti korpusa, kako bi se stvorili bolji uvjeti postrojbama korpusa za obavljanje
borbenih zadaa
KOMANDA 18. KORPUSA
Str. pov. br. 1-130
11. 07. 1994. god.
Predlog za izmetanje elemenata rasporeda
UNPROFOR-a, t r a i. a/a66
Radi stvaranja boljih uslova naim jedinicama za izvrenje borbenih zadataka, odlueno
je da se komandi UNPROFOR-a uputi zahtev za izmetanjem delova njihovih elemenata
rasporeda, sa osetljivih lokacija na naem prostoru.
U tom cilju dostavite nam predlog:
1. Sa kojih lokacija i koje elemente rasporeda snaga UNPROFOR-a (osmatranica,
kontrolni punkt, kamp, komanda ete-bataljona i dr.) izmestiti na nove lokacije.
2. Koje im nove lokacije razmetaja treba ponuditi za elemente rasporeda koji se izmetaju
(po mogunosti vie alternativa).
U pripremi predloga ii strogo selektivno, racionalno i realno, vodei rauna o elementima
rasporeda i zadacima naih snaga, kao i o uslovima i kapacitetima novih lokacija. Pri tome
polaziti od osnovnog opredeljenja, da se UNPROFOR razmesti to blie liniji razdvajanja sa
ustakim snagama, i da se izmeste sa vanijih komunikacija i objekata od posebnog vojnog
i privrednog znaaja.
Predlog doneti lino u Komandu Korpusa do 12,00 asova 14. 07. 1994. godine.
NB/VN
KOMANDANT
Pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]
M.P.67
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

66
67

Dopisano rukom.
Okrugli peat: Komanda 18. korpusa.

47

16

1994., srpanj 12.


[Knin]
Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 1. lbr SVK o potrebi prikupljanja vojne
opreme, naoruanja, streljiva i materijalno-tehnikih sredstava koja su otuena i razasuta
tijekom rata u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 10-447 STROGO POVERLJIVO
12. 07. 1994. godine KURIROM
Prikupljanje naoruanja i vojne opreme,
nareenje dostavlja. KOMANDI 1. lbr68
Na osnovu ukazane potrebe o prikupljanju naoruanja i vojne opreme razasute u toku rata
a koja ne slui svojoj svrsi i ne moe se staviti u funkciju odbrane naroda u sluaju ustake
agresije a u cilju prikupljanja istog,
N A R E U J E M:
1. Odmah otpoeti sa prikupljanjem naoruanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava
i vojne opreme, koja je na bilo koji nain otuena, razvuena ili dana na korienje
licima koja je i sada koriste a neophodna je Srpskoj vojsci Krajine.
a) Pod naoruanjem podrazumevati sve vrste peadijskog naoruanja, artiljerijskih orua
i orua PVO svih modela i kalibara, zolje, ose, signalne pitolje i delove naoruanja.
b) Pod municijom podrazumevati sve vrste i sve kalibre municije svih modela za
peadijsko artiljerijsko i naoruanje PVO, sve vrste runih odbrambenih bombi i
aure svih vrsta.
c) Pod minsko-eksplozivnim sredstvima podrazumevati sve vrste protivpeadijskih i
protivoklopnih mina, sve vrste eksploziva, sredstava za paljenje, detonatora, kao i
njihove delove.
d) Pod vojnom opremom podrazumevati:

Sve vrste motora, motornih vozila, prikljunih vozila, prikolica i agregata i
njihovih delova, ije je poreklo iz bive JNA ili iz ratnog plena.
Sve vrste optikih instrumenata: dvogledi svih vrsta, IC dvogledi, artiljerijske
busole, daljinomeri, durbini, nianske sprave art. orua, snajperi i ostalo.
Sve vrste in. maina, amaca, brodskih i vanbrodskih motora i druge ininjerijske
opreme
Sve vrste i kategorije sredstava veze posebno moto-role
Sve vrste i kategorije sredstava ABHO
Sve vrste sanitetskih sredstava
Sve vrste intendantskih sredstava: ebad, dueci, jastuci, atori, kuhinje, termos
posude i ostali pribori za mesare, kuvare i pekare.
Sve vrste alata i delova tih alata, mernih i drugih ureaja i instrumenata, dizalica,
kanti i buradi za gorivo, pumpi za pretakanje goriva, pumpi za podmazivanje i
ostalih pribora za rad.
68

Dopisano rukom.

48

2. Prikupljanje otpoeti na najirem planu: preko komandira osnovnih jedinica, preko


predstavnika organa vlasti, preko predstavnika mesnih zajednica, preko organa i jedinica
prostorne strukture, preko donatora i predstavnika stranaka koje su dovozile, delile,
naoruavale i opremale dobrovoljake i druge jedinice Srpskog naroda za borbu protiv
ustake drave.
Kod prikupljanja nastojati da svaki Krajinik donese viak oruja, municije i ostale vojne
opreme koja se nalazi kod njega, bez obzira na kakav je nain kod njega dospjela, bez
ikakvih posljedica za donosioca.
Objasniti da je ovo iroka akcija koja ima za cilj da svaki Krajinik ima jednu puku koju
moe upotrijebiti i koja treba da se uva kod njega a da sa ostalim naoruanjem moramo
naoruavati mlade narataje i vojnike koji slue vojni rok ili e doi da ga slue a za koje
sada nemamo naoruanje niti ga moemo dobiti od bilo koga, niti nabaviti na drugi
nain.
3. Posebno voditi rauna da se na ovaj nain sakupi naoruanje i vojna oprema od sledeih
kategorija lica:
od porodica lica koja su umrla,
od porodica lica koja su otila u SRJ ili inostranstvo,
od porodica lica koja su dezertirala ili se ve due vremena nalaze na potragama,
od lica koja su iz jedinica otila i ne zna se dali su u drugim jedinicama,
od lica koja nisu angaovana u jedinicama iz bilo kojih razloga,
od lica koja su oglaena nesposobnim za rat i koja se ne nalaze na ratnom rasporedu
u jedinicama,
od svih lica za koja se pouzdano zna da imaju dva ili vie naoruanja,
od lica koja su u istranom zatvoru ili u zatvoru due od tri meseca.
4. U pripremi ove aktivnosti sakupiti sve spiskove zaduenja naoruanja i vojne opreme u
jedinicama (bivim ili sadanjim) te spiskove predstavnika stranaka koje su naoruavale
stanovnitvo i spiskove radnih organizacija i pojedinaca kojima su davana na koritenje
sredstva vojne opreme.
5. Celokupnom sastavu jedinica i stanovnitvu saoptiti da je ovo poetak prikupljanja
naoruanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava i sredstava vojne opreme i vojne
imovine i da e se te aktivnosti nastaviti sve do konanog prikupljanja naoruanja i vojne
imovine.
6. Prikupljanje organizovati na nivoima osnovnih jedinica i na nivou pukova-brigada u
zonama odgovornosti pukova-brigada.
7. Izvetaj o prikupljenim sredstvima u pismenom obliku dostaviti Komandi 7. korpusa do
15. 08. 1994. godine.
8. Za sva nejasna pitanja obraati se PKPo 7. korpusa.
MV/DK
K O M A N D A N T
M.P.69 pukovnik
Boro Poznanovi, [v.r.]
M.P.70

69
70

Prijemni peat: Vojna pota 9037, Vrlika.


Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.

49

Dostaviti:
1. i 4. lbr, 2. i 3. pbr, 75. i 92. mtbr,
7. larp PVO, 7. map, 7. mpoap,
7. PoB, Odeljak 7. PoB, 7. okb,
7. in. bataljon, eta veze, VP,
izviaka eta, Komanda stana
arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 17.

17

1994., srpanj 13.


Vukovar
Protestno pismo zapovjednika 11. korpusa SVK zapovjedniku UNPROFOR-a u Zagrebu
zbog agresivnog ponaanja pripadnika UNPROFOR-a prema predstavnicima SVK i RSK s
jedne strane, te toleriranja hrvatskog agresivnog nastupa i blokade snaga UNPROFOR-a s
druge strane
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
KOMANDA SLAVONSKO-BARANJSKOG KORPUSA
Vukovar
Int. br. /7-310/2
13. jula 1994. godine
Agresivne aktivnosti i namjere Hrvatske,
protest, dostavlja,
Komandantu SVK (na znanje)
Potovani gospodine komandante,
Svjedoci smo sve jae eskalacije agresivnog nastupanja aktuelne hrvatske vlasti prema
pripadnicima UNPROFOR-a, a to je u sutini priprema agresije na teritoriju Republike
Srpske Krajine. To je metod koji je ve primijenjen na ovim prostorima. Raspolaemo sa
pouzdanim podacima da je potpuna blokada snaga Ujedinjenih nacija odobrena i dirigovana
od strane aktuelne hrvatske vlasti. Oito je da komanda UNPROFOR-a sa sjeditem u
Zagrebu ili ne eli ili nije u stanju da razrei trenutnu situaciju. to je za nas nerazumljivo
nema jasne osude ovakvog ponaanja hrvatske strane niti od komande UNPROFOR-a
niti od Savjeta bezbednosti UN. Istovremeno krajnje je agresivan nastup pripadnika
UNPROFOR-a prema predstavnicima Republike Srpske Krajine i Srpskoj vojsci Krajine
da u potpunosti ispotuje svoje obaveze iz sporazuma, a ak i vie od toga, to je obzirom
na dosadanju nau kooperativnost nepotrebno. Posedujemo pouzdane informacije da je
hrvatska strana spremna i orujem podrati, oito planiranu i odobrenu blokadu pripadnika
UNPROFOR-a.
50

Posebno smo iznenaeni i ogoreni namjerama da se na teritoriju Republike Srpske Krajine,


konkretno na aerodrom Klisa dovedu snage NATO, za to nema nikakve potrebe.
Istiemo da je aerodrom Klisa dat iskljuivo za potrebe lociranja snaga UNPROFOR-a.
Ako se bude mjenjala njegova namjena biemo prinueni da to spreimo, jer u protivnom
ne bi smo mogli kontrolisati ponaanje naeg stanovnitva koje takve namjere nikad nee
prihvatiti.
Gospodine komandante,
Zahtjevamo da se od najviih organa komande UNPROFOR-a provere nai navodi i da
nam se poalje pismena informacija.
Zahvaljujemo na dosadanjoj saradnji.
S potovanjem.
KOMANDANT
general-major
Duan Lonar M.P.71
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 56.

18

1994., srpanj 15.


[Knin]
Informacija Odsjeka bezbednosti Komande 7. korpusa SVK o sukobu grupe izviaa iz 1.
lbr SVK s hrvatskim snagama na Dinari
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
ODSEK BEZBEDNOSTI Strogo poverljivo
Sp. Br. 23-441
15. 07. 1994. god.
(Organ bezbednosti)
Dana 15. 07. 1994. godine
Raeno u 2 (dva) primerka
Dostavljeno: 1 x OB G SVK
1 x OB 7. K
Reg.
Broj
M.P.72
INFORMACIJA
Incident u zoni razdvajanja 1. lbr,
podaci.
71
72

Prijemni peat: Brzojav br. 1566, primljen 14. 7. 1994. u 12,00.


Prijemni peat: Srpska vojska Krajine, Glavni tab, Odeljenje bezbednosti, str. pov. br. 345-199, 22. 7. 1994.

51

U prilogu vam dostavljamo ZOPMR OB 1. lbr sa podacima o incidentu koji se dogodio u


zoni razdvajanja ove brigade. Naime, grupa izviaa (5) iz 1. lbr dana 12. i 13. 07. o. g. je
ula u zonu razdvajanja, postavila mine na ustake poloaje (karaula tt 1251 pl. Dinara) i
zasjedu sa ciljem zarobljavanja ustake smene koja je trebala da doe na taj poloaj. Pojavom
dvojice ustaa u neposrednoj blizini navedenog poloaja dolo je do obostranog oruanog
sukoba kojom prilikom su ranjena dvojica naih boraca. Sa ovim podacima upoznali smo
komandovanje koje radi na daljnjem rasvetljavanju ovog sluaja i preduzimanja drugih
mera.
Od strane SUP-a Knin i vojne policije izvren je uviaj, a OB 1. lbr bie i dalje operativno
prisutan na sagledavanju motiva ovog sluaja.
MT/N
Za N A E L N I K-a
potpukovnik Luka Milju,
[., v.r.]73
M.P.74
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 30.

19

1994., srpanj 16.


[Vojni]
Izvjee Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o aktivnostima izvidnikih
postrojbi brigade i stalnom nadzoru sela Broani
Komanda 11. pe. br.
Str. pov. br: 223/1
Dana: 16. 07. 1994. g.
M.P.75
Komandi 21. K. K.
Vanredni izvetaj
Na osnovu nareenja komandanta 21. K. K. a u vezi sa novonastalom vojno-politikom
situacijom izvjetavamo.
Izviako odelenje pb angaovano na bataljonskim osmatranicama 2. pb u Kozincu, 3. pb
na Jelaima, 1. pb na crkvi u Kamenskom, 4. pb u B.76 Kovaevcu. Od proteklog izvjetaja
nije bilo novosti osim to su u zoni odgovornosti 2. pb nasuprot Kozincu u reonu ulca
uoeni izviai sa dvogledom i uniformama HV a u ostalim zonama bataljona nije bilo
uoeno pristupa vojnika u tampon zonama.
73
74
75
76

Potpis neitak.
Okrugli peat: Komanda 7. korpusa, Odsek bezbednosti.
Prijemni peat: Komanda Kordunakog korpusa, st. pov. br. 1637/4, 17. 7. 1994.
Banskom.

52

IDV maksimalno angaovan i predvoena lino obavjetajnim organima 11. pbr u selo
Broani gdje smo odluili da selo Broane moramo drati pod stalnom kontrolom jer je
evidentno da stanovnici sela Broani amcima preko reke Kupe prelaze u selo D.77 Reica
i tako grubo povreuju granicu RSK i dovode u pitanje odbranu RSK a evidentno je da sa
druge strane iz sela D. Reica takoer dolaze stanovnici RH. Za sada je cjelokupna situacija
pod maksimalnom kontrolom i daljnji izvjetaji i predlozi slijede. Zbog ovoga prioritetnog
zadatka obavjetajni organi ne alju redovito izvjetaje ali o svim bitnim podacima bit e te
pravovremeno obavjeteni.
Napomena: ova akcija se sprovodi u maksimalnoj tajnosti tako da nebi povredili sporazum o
razdvajanju snaga i pristupu vojnika u tampon zonama jer se selo Broani nalazi u tampon
zoni.
KOMANDANT
potpukovnik
Dragan Kovai M.P.78
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

20

1994., srpanj 16.


Topusko
Protest zapovjednika UNPROFOR-a u Sektoru Sjever zapovjedniku 21. korpusa SVK zbog
krenja sporazuma o prekidu vatre i ograniavanja kretanja pripadnika UNPROFOR-a od
strane pripadnika 21. korpusa

UNPROFOR FORPRONU
United Nations Protection Force
Force de Protection des Nations Unies
Sector North

MEMORANDUM
Datum: 16 Juli 1994
Za: KOMANDANT snaga teritorijalne odbrane
KORDUNAKI korpus
Informacija: Naelnik MILICIJE SLUNJ
Od: ef CIVILNE POLICIJE UNPROFOR-a u Sektoru Sjever, TOPUSKO
Hans J. LAURITZEN
Predmet: SLUBENI PROTEST SNAGE TERITORIJALNE ODBRANE
KRENJE DOGOVORA O PREKIDU VATRE ZABRANE KRETANJA
77
78

Donja.
Prijemni peat: Brzojav primljen 16. 7. 1994. u 22,20; obraen u 22,35.

53

Obavjetavam vas da ste prekrili DOGOVOR o PREKIDU VATRE od 29tog Marta


1994, posebno paragraf broj pet.
15tog Jula 1994 UNCIVPOL je vrio dopremu humanitarne pomoi u DONJI
NIKI kada se pripadnik TO odbio identificirati i savjetovao UNCIVPOL da im nije
dozvoljen pristup u to podruje bez dozvole. Naelnik MILICIJE gosp. KLIPA79 je odmah
obavjeten o tom dogaaju. Gosp. KLIPA je imao sastanak sa komandantom 13te brigade,
pukovnikom RELIEM80 i komandantom Kordunakog korpusa Veljkom BOSANCEM.
Oni su informisali gosp. KLIPU, da e od 16. Jula 1994. UNCIVPOL morati najavljivati
svoje patrole Komandantu TO-a etiri sata unapred.
Komandant 13te brigade i Komandant Kordunakog korpusa ograniavaju kretanje
UNCIVPOL-a SLUNJ na njihovom podruju odgovornosti. Najava etiri sata unapred e
spreiti UNCIVPOL u njihovim obavezama da izvravaju svoj mandat.
UNCIVPOL nee najavljivati etiri sata unapred izvravanje svojih dunosti:
1. posmatranja
2. patroliranja unutar zatienih zona i zona razdvajanja
3. pruanja pomoi priznatim humanitarnim agencijama UN-a
elite li raspraviti o ovim stvarima kontaktirajte me u bilo koje vrijeme.
NAJBOLJI POZDRAVI
Hans J. Lauritzen
ef Sektora
Sektor Sjever TOPUSKO
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. BJ-010-370.

21

1994., srpanj 19.


[Petrova Gora]
Izvjee Organa bezbednosti Komande 21. korpusa SVK SUP-u Vojni o naoruanim
grupama civila na podruju Komesarca i Gredara na podruju opine Slunj, koji dre pod
kontrolom taj dio teritorija i ine ga nesigurnim za graane RSK
KOMANDA 21. KORPUSA VOJNA TAJNA
ORGAN BEZBEDNOSTI STROGO POVERLJIVO
SP 2-359
19. 07. 1994. M.P.81
SEKRETARIJATU UNUTRANJIH POSLOVA V O J N I

Na linost Sekretara
79
80
81

Ljuban.
Marko.
Prijemni peat: RSK, SUP Vojni, 20. 7. 1994., 08-03/1-Sp. 141/1-94.

54

Organi bezbednosti 21. korpusa raspolau neproverenim podacima da se u rejonu s.


Komesarca i Gredara, SO Slunj, u graninom delu pored dravne granice RSK sa AP
Zapadna Bosna, nalaze naoruane grupe civila za koje se pretpostavlja da se naoruavaju
i imaju drugu logistiku podrku preko ekstremista HVO iz sela mrekovca i dre pod
kontrolom taj deo dravne teritorije RSK ili ga ine nesigurnim za graane RSK.
Navedeni civili navodno nisu pod kontrolom snaga NO AP ZB niti su lojalni graani RSK,
ve naprotiv, prema podacima bezbednosnih organa NO AP ZB povremeno otvaraju vatru
i na teritoriju AP ZB u rejonu urinog Potoka i D.82 Vidovska.
Molimo vas da u okviru vae nadlenosti i ovlatenja operativnim radom na terenu prikupite
podatke i obavetenja o kakvim se grupama naoruanih civila radi u cilju eventualnog
planiranja zajednike akcije za neutralisanje odnosno unitenje pomenutih grupa.
K1M/MK
ZASTUPA NAELNIKA
Potpukovnik
Mladen Karan, [v.r.]
M.P.83
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1069-2.

22

1994., srpanj 19.


[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK Ministarstvu obrane RSK o nezadovoljstvu pripadnika SVK
visinom isplaenih plaa, sa zahtjevom da preko Vlade RSK utjeu na poveanje vojnikih
plaa
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE POVERLJIVO
Pov. Br. 21-93
19. 07. 1994. god.
Plate profesionalnih vojnika i
naknade v/o, reagovanja.
MINISTARSTVO ODBRANE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
Vie jedinica SVK pismeno ili usmeno preko nadlenih stareina G SVK izrazilo je
nezadovoljstvo visinom plata profesionalnih vojnika za maj i jun mesec ove godine.
Konstatuje se da su izjednaena primanja profesionalnih vojnika i vojnih obveznika, te da
mnoga lica primljena po ugovoru ele da raskinu ugovorni odnos, dok je manji deo odbio
da primi platu. Pored toga K-da 7. K naglaava da su to samo 1/3 primanja u VJ.
82
83

Donja.
Okrugli peat: Komanda 21. korpusa, Organ bezbednosti.

55

Posebno je izraeno reagovanje profesionalnih podoficira i oficira na obraun naknade


od 75% za prijem u slubu primenom stava 2. lana 28. Pravilnika o platama i drugim
novanim primanjima profesionalnih vojnika u RSK (vojnik po ugovoru primi vie nego
ppukovnik).
Zato vas molimo da se preko Vlade RSK uz prezentiranje injeninog stanja obezbedi
adekvatno poveanje vrednosti boda za obraun plata profesionalnih vojnika SVK,
uzimajui u obzir mogunost obezbeenja novanih sredstava, te ujedno da se izmeni lan
28. gore navedenog Pravilnika.
Pravilnik o naknadama rezervnog sastava Srpske vojske RSK u miru i za vreme ratnog stanja
sa svojim regulativama izuzetno je komplikovan i u suprotnosti je sa odredbama lana 271.
Zakona o SVK. Pod hitno treba doneti saet i jasan pravilnik kao u VJ (SVL br. 7/94,
odnosno Slubeni list SRJ broj 40/94), sa specifinim reenjima za RSK.
MG/D
POMONIK KOMANDANTA
ZA POZADINU
general-major
za84 Mirko Bjelanovi,
Mandari J.85 [v.r.]
M.P.86 M.P.87
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 2.

23

1994., srpanj 19.


[Buni]
Pripremna borbena zapovijed s mobilizacijskom uzbunom Komande 18. pbr SVK
podreenim postrojbama, u svrhu poboljanja njihove mobilizacijske spremnosti u sluaju
napada hrvatskih snaga
KOMANDA VOJNA TAJNA
18. PEADIJSKE BRIGADE POVERLJIVO
Pov. Br. 1464-2 BEDEM-94
19. 07. 1994. god. Primerak br. 2
PRIPREMNO BORBENO NAREENJE Br. 2
MOBILIZACISKA UZBUNA,
dostavlja
84
85
86
87

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Prijemni peat: RSK, Ministarstvo odbrane, 20. 7. 1994., org. jed. 102, broj 1700-1.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.

56

1. NEPRIJATELJ: Ustae organizovano posele p/p. Po dubini rezerve jedinica i II borbene


ealone su primakle ka p/p. Izvrili su popunu municijom, MTS, gorivom, priborima za
nona osmatranja i sredstvima veze do pune norme za 5-7 dana rata.
Disciplina: maskirna disciplina, borbeni moral i obezbeenje borbenih dejstava im je na
zavidnom nivou. Kliu borbenoj pobedi i unitavanju PRAVOSLAVLJA I SVAKE SRPSKE
KOLJEVKE.
Blokirali su snage UNPROFORA i svakog onog ko im se ne pridruuje na njihovu stranu
za njihovu Pravednu borbu, hapse i trpaju u zatvor. Pripremili su izbjeglice, da po
zauzimanju delova RSK odmah naseljavaju mesta, a ratni pljen da bude njihova imovina u
trajnom vlasnitvu.
Odluku SB UN iz Njujorka88 ignoriu i podsmijavaju se, govorei Sad je prilika da ih
pokoljemo, sve miri na jedno oko, IDG zarobila 3 srpska borca u rejonu ukovca i
odvela u nepoznatom pravcu.
Avijacija je poela bombardovati u 3 naleta: Udbinu, Ljubovo i Barlete.
2. NAE SNAGE: Sve jedinice su otpoele sa mobilizacijom.
3. ZADATAK: 1. Dajte mobilizacijsku uzbunu celokupnom sastavu bataljona, civilnoj
miliciji i svim jedinicama civilne zatite.
2. Dovedite sve jedinice u punu b/g u rejone odbrane po borbenoj
zapovesti.
3. Dok ne ponu borbena dejstva u vaoj zoni odgovornosti izvrite
ubrzano neposredne pripreme svih jedinica, jedinica OZ i milicije za
borbu.

4. Svi KO, KV, K (baterija) i k-da bataljona posesti e svoje
osmatranice.
5. Obezbediti kretanje kroz zonu odgovornosti.
4. IZVETAJ: O realizaciji zadatka dostavie mi stareine K-de 18. pbr.
KOMANDANT
Potpukovnik
Mirko Radakovi, [v.r.]
M.P.89
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. GS-0128-038.

24

1994., srpanj 20.


[Knin]
Odluka Vrhovnog savjeta obrane RSK o stavljanju pod upravu SVK, u smislu pozadinskog i
borbenog osiguranja, stacionarnih radio-relejnih vorita SVK, radio-relejnih vorita PTT
Krajine i prijenosnih objekata RTV Krajine

88
89

New York.
Okrugli peat: Komanda 18. peadijske brigade.

57

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


VRHOVNI SAVJET ODBRANE
Broj: 188-52
Knin, 20. 07. 1994. g.
Na osnovu lana 41. stav 1. toka 8. Zakona o odbrani (Slubeni glasnik RSK,
broj 2/93.), zbog stanja prenosnih i emisionih sistema i objekata, te spreavanja daljnje
devastacije od strane korisnika i drugih lica, a posebno imajui u vidu da se postojei sistemi
nalaze u vojnom okruenju, Vrhovni savjet odbrane na svojoj sjednici broj 4, odranoj dana
21. jula 1994. godine, d o n o s i
ODLUKU
lan 1.
Pod upravu Srpske vojske Krajine u smislu borbenog i pozadinskog obezbeenja stavljaju se
sljedei objekti i sistemi:
1. 
Stacionirana radio-relejna vorita Srpske vojske Krajine i to: Promina, Pljeevica,
elavac, Petrova Gora i Zrinska Gora;
2. Radio relejna vorita PTT Krajine i to: elavac, Pljeevica i Petrova Gora.
3. Emisioni prenosni objekti RTV Krajine i to:
a) Emisione stanice: elavac, Pljeevica i Belje;
b) Repetitorske stanice: Promina, Konj, Vrlika, Obrovac, Karin, Srb, Lapac90, Suvaja,
Dobroselo, Lika Kaldrma, stanica u izgradnji Strmica i nova emisiona stanica
Petrova Gora;
c) Prenosne veze u RTV centrima: Knin, Beli Manastir, Korenica, Vrginmost, Petrinja i
Vukovar.
lan 2.
Sve ljudstvo koje se nalazi na postojeim objektima i sistemima ima status v/o.
lan 3.
Svi dosadanji upravitelji zadravaju ista prava za upravljanje resursima u funkcionalnom
smislu.
lan 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donoenja.
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
Milan Marti, [v.r.]
M.P.91
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.
90
91

Donji Lapac.
Okrugli peat: RSK, Predsjednik Republike, Knin.

58

25

1994., srpanj 20.


[Vojni]
Izvjee Komande 11. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o aktivnostima izvidnikih
postrojbi brigade, izvianju hrvatskih poloaja i nadzoru sela Broani s ciljem prekida
dodira njegovih mjetana sa stanovnicima sela pod hrvatskom vlau na lijevoj obali Kupe
Komanda
11. peadijske brigade
Str. pov. br: 226/4
Dana: 20. 07. 1994.
Komandi 21. korpusa
Vanredni izvetaj
Na osnovu nareenja k-danta 21. korpusa a u vezi novonastale vojnopolitike situacije,
I Z V J E T A V A M O:
1.- Izviaka odelenja peadijskih bataljona angaovana na bataljonskim osmatranicama
u toku dana i to: 2. pb u Kozincu, 3. pb. na Jelaima, 1. pb na crkvi u Kamenskom, 4.
pb u B.92 Kovaevcu. Zbog loeg vremena vidljivost je bila malo slabija ali na hrvatskoj
strani osim svakodnevnog saobraaja i poljoprivrednih radova nisu uoeni nikakvi posebni
pokreti. Hrvatski vojnici u uniformi su uoeni u reonu Martinaka sa civilnim vozilom.
Iz vozila izala dva vojnika za koje cijenimo da su hrvatski osmatrai i uoeni su civili sa
traktorom na Martinaku kako neto iste i pale smee. Takoer su uoena dva civilna
vozila u reonu Logorita na groblju Doroteja iz kojih su izala po tri vojnika koji su otili
na groblje gdje se nalazi poloaj hrvatske vojske od poetka rata i kasnije se vidio gust dim
to smatramo da su istili i ureivali poloaj. IDV 11. pbr angaovan po posebnom planu u
selu Vukmani, Knez Gorica i Broani.
U selu Broani se nalaze ubaene dvije grupe po etiri izviaa koji imaju zadatak da snime
situaciju tko i kada prelazi rijeku Kupu. Poto smo u dosadanjoj akciji koju vode lino
obavjetajni organi otkrili da su povezani hrvatski stanovnici sela Vukmani i Knez Gorice i
sela Broani i da ostvaruju kontakte na rijeci Kupi razgovorom i prelaskom amcem s jedne
i druge strane. Do sad smo evidentirali osobe za hapenje koje ive u RSK, a radi veeg
obavjetajnog interesa akciju sprovodimo u strogoj tajnosti i razradili smo plan za hapenje
stanovnika Republike Hrvatske koji amcem prelaze iz D.93 Reice u selo Broane koje se
nalazi u RSK. U prelaenju uestvuje i hrvatska policija tako to amcem i psom vujakom
dolaze do nae obale. Detaljno izvjetavanje o svim novostima i dogaajima slijedi.
KOMANDANT
potpukovnik
Dragan Kovai M.P.94
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.
92
93
94

Banski.
Donja.
Prijemni peat: Brzojav, neitko.

59

26

1994., srpanj 20.


[Petrinja]
Zapovijed Komande 39. korpusa SVK podreenim postrojbama o hitnoj domobilizaciji
i stavljanju u punu borbenu spremnost zbog pogoranja sigurnosne situacije u zoni
odgovornosti korpusa
VOJNA POTA 9136 M.P.95
SP br. 900-1
20. 07. 1994. godine
Vrlo hitno
Stavljanje jedinica u punu b/g
N a r e e n j e.
Komandi 24., 26., 31., 33. pbr, 87. Pob
(31. pbr predati c, 39. poz. bataljonu)
Vojni odsek Petrinja
Na osnovu novonastale situacije u zoni odgovornosti a vezano za odbranu RSK Banije,
N A R E U J E M:
1.- Odmah domobilisati jedinice PVO i staviti u punu b/g posesti odbranbene poloaje u
zoni razmetaja sadanjoj lokaciji jedinica.
2.- Odmah domobilisati sve jedinice artiljerije za podrku i POB i biti u gotovosti za
posedanje poloaja u zonama svojih jedinica.
3.- Odmah domobilisati jedinice OMJ i staviti u punu b/g, proveriti ispravnost tenkova,
stanje goriva i municije, pripreme izvriti u reonu razmetaja a nareenje za angaovanje
sledi.
4.- Odmah pozvati svo ljudstvo k-di brigada i bataljona u jedinice.
5.- Izvianje i osmatranje na p/k staviti u funkciju na najvei mogui nivo, u sluaju
uoavanja pokreta jedinica HV odmah izvetavati K-du 39. K.
Proveriti u svim jedinicama sopstvenu kurirsku slubu a stupite u vezu sa SNO u cilju
dopune kurirske slube i reavanja pitanja pozivanja v/o u RJ, ostale jedinice posebno na
granici staviti odmah sto posto (100%) na poloaje sa sredstvima za voenje b/d.
SP/SP
KOMANDANT
pukovnik
Stanko Leti
Preslika izvornika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.
95

Prijemni peat: Vojna pota 9144, Sp. br. 605-1, 21. 7. 1994., Sisak-Caprag.

60

27

1994., srpanj 21.


[Knin]
Biljeka sa sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK na kojoj se raspravljalo o sigurnosnoj
situaciji na podruju RSK, potrebi podizanja borbene spremnosti i materijalnog osiguranja
SVK zbog izglednog napada hrvatskih snaga na RSK, potrebi fleksibilnijeg odnosa prema
snagama UNPROFOR-a te potrebi rasformiranja 21. diverzantskog odreda SVK
ZABELEKA
sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
odrane 21. jula 1994. g.
Prisutni:
Milan Marti, predsednik RSK
Borislav Mikeli, predsednik Vlade
Rade Tanjga, ministar odbrane
Neboja Pavkovi, na. javne bezbednosti
g/m Milan eleketi, komandant SVK
Dnevni red:
1. Analiza stanja bezbednosti u RSK.
2. Odluka o upravljanju prenosnim komunikacijsko-informativnim sistemima.
3. Materijalna situacija u OS RSK.
4. Odluka o rasformiranju 21. odreda sa Slunja.
5. Informacija sa Koordinacije u G VJ od 19. jula 1994. godine.
1. Stanje bezbednosti
Na osnovu obavetajnih informacija procenjuje se da bi RH mogla iskoristiti proteste i
blokade usmerene protiv pripadnika UNPROFOR-a i napasti RSK pre nego se to indirektno
najavljuje. Podii nivo b/g SVK u skladu sa sugestijom predsednika Republike Srbije.
Spremno doekati napad, amortizovati ga i kroz aktivnu odbranu i protivnapad naneti RH
definitivan vojniki poraz.
Prioritet dati odbrambenim pripremama i materijalnom jaanju SVK.
Evidentan je pozitivan pomak u podizanju nivoa borbene osposobljenosti SVK, ali ima i
problema Ne postoji veliki interes i motivacija v/o za potpisivanjem Ugovora osim kod
vojnika i stareina sa loim socijalnim statusom.
Pridati vei znaaj materijalnom obezbeenju boraca na p/k u cilju jaanja motivacije,
pozitivnog voljnog momenta i spremnosti za odlunu i upornu odbranu od agresije.
Podignut je nivo b/g u skladu sa aktuelnim vojno-politikim trenutkom i najnovijim
obavetajnim informacijama. Nema relevantnih pokazatelja da e do agresije doi u danima
koji su apostrofirani u najnovijim obavetajnim izvetajima.
Javni red i mir je na zadovoljavajuem nivou. Pojave kriminala belee stagnaciju i pad.
Specijalna brigada MUP-a vri intenzivne pripreme na osposobljavanju za izvrenje planskih
borbenih zadataka u sluaju agresije.
Jaati oseaj sigurnosti stanovnitva u rubnim podrujima koje je izloeno velikom
psiholoko-propagandnom pritisku. Izvriti procenu ugroenosti pojedinih podruja i
selektivno pristupiti jaanju odbrambenih mogunosti najugroenijih pravaca.
61

Saoptenje:
Situacija po pitanju bezbednosti je sloena ali oigledan je pozitivan pomak u tom smislu.
Oruane snage RSK su spremne da odbrane narod i zemlju bez obzira na snagu naih
neprijatelja i njihovih sponzora. Odbrana je i dalje prioritetan zadatak svih dravnopolitikih struktura.
Odluka:
Ponuditi UNPROFOR-u smetajne, boravine i radne kapacitete na teritoriji RSK za
komande i jedinice koje su blokirane u RH. U ponudu ukljuiti kompletan aranman:
smetaj, hrana, snabdevanje
Ekonomski i politiki iskoristiti blokadu UNPROFOR-a na hrvatskoj strani. Pokazati vei
stepen kooperativnosti i zauzeti fleksibilniji stav prema mirovnim snagama.
Vlada i SVK e se zvanino obratiti UNPROFOR-u sa ponudom gore navedenih aranmana.
2. Upravljanje prenosnim sistemima
Informativno-komunikacijski prenosni sistem zbog ratnih uslova u kojima se nalazimo,
mogunosti zloupotrebe a i radi domainskog odnosa i kvalitetnog tehnikog odravanja
moraju biti pod kontrolom i upravom vojnih struktura.
Odluka: Ministarstvo odbrane e doneti reenje o predaji informativno-komunikacijskih
prenosnih sistema na upravu G SVK.
3. Materijalna situacija u OS RSK
Obezbediti gorivo za popunu borbenih i neborbenih m/v prioritetno tenkova.
Trine vikove etve usmeriti u kompenzacione poslove sa namenskom industrijom SRJ.
Program jesenje see ume zahtevat e angaovanje i razumevanje svih drutvenih struktura
kao i upuivanje oko 1500 ljudi na radnu obavezu u toku kampanje.
Formirati i dostaviti spiskove vojnika i stareina na p/k u cilju stimulativnog nagraivanja
boraca na prvoj liniji. Trine vikove hrane ukljuiti u kompenzacione poslove oko nabavke
vojne opreme iz Rusije i Grke (uniforme).
4. Rasformiranje 21. odreda
Odred se prioritetno bavio vercom. Nije izvravao postavljene zadatke na odbrani RSK.
Re je o paravojnoj formaciji. Pod vidom zatite Gorskog kotara oni su zloupotrebili nae
gostoprimstvo. Pripadnici te jedinice su uglavnom iz RSK, RS i SRJ a gotovo da nema ljudi
iz Gorskog kotara. Pod hitno izvriti primopredaju TMS koja su bila u sastavu Odreda.
U cilju ublaavanja nespokojstva i stvaranja oseaja sigurnosti kod naroda u rejon Slunja
uputiti i razmestiti jedan sastav pripadnika MUP-a.
ZABILJEKU SAINIO
major
arko Novakovi, [v.r.]
M.P.96
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

96

Okrugli peat: RSK, Glavni tab, Kabinet komandanta.

62

28

1994., srpanj 21.


[Knin]
Slubena biljeka sa sastanka ministra obrane RSK i predstavnika Zapovjednitva
UNPROFOR-a za civilne poslove na kojem se raspravljalo o potrebi revizije svih lokacija
baza UNPROFOR-a na prostoru RSK i njihovom daljnjem boravku u Junoj kasarni u
Kninu
S LU B E N A Z A B I LJ E K A
Dana 21. 07. 1994. godine u kabinetu Ministra odbrane RSK, sa poetkom u 10,00
asova odran je sastanak kojem su prisustvovali: sa nae strane Ministar odbrane puk.
dr. R.97 Tanjga i puk. mr. D.98 Arula, a sa strane UNPROFOR-a gosp. Agiljar,99 ovlateni
predstavnik Glavne Komande UNPROFOR-a za civilne poslove, sa jednom saradnicom za
administrativne poslove.
Na sastanku su razmatrana sledea pitanja:
1. Pismo koje je MO uputilo Komandi UNPROFOR-a 12. 07. 1994. g. u kojem se zahtjeva
iseljenje UNPROFOR-a iz June kasarne u Kninu ili obavezu da se plaa naknada za
korienje.
2. Potreba revizije svih lokacija baziranja UNPROFOR-a na prostoru RSK.
Na kraju razgovora zajedniki je zakljueno:
1. Da ovlateni struni organi RSK, kao prilog navedenom pismu, naprave i dostave
Komandi UNPROFOR-a konkretan zahtjev za eventualnu kompenzaciju za korienje
June kasarne u Kninu i to za dvije varijante:
a) financiranjem od strane UN-a izgradnje adekvatnog jednog ili vie objekata u Kninu i,
b) trokovnik-cijena eventualne najamnine za objekte i prostore u Junoj kasarni Knin.
Nakon toga, u najskorije vrijeme organizovati sastanak mjeovitih ekspertskih grupa
RSK i UNPROFOR-a, koje bi struno dogovorile realizaciju prihvaene varijante.
2. U vezi sa revizijom lokacija UNPROFOR-a na prostoru RSK gosp. Agiljar je sugerisao
da se to pitanje uvrsti u dnevni red skorog susreta generala eleketia100 i Novakovia101
sa visokim predstavnicima Komande UNPROFOR-a.
DD/DM
Zabiljeku sainio
[Dostaviti p u k o v n i k
-general Piters mr. Dmitar Arula, [v.r.]
-puk. Diburg M.P.102
-za civilni sektor Agillar] 103
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 5., kut. 2
Rade.
Dmitar.
99
Enrique Aguilar.
100
Milan.
101
Mile.
102
Okrugli peat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.
103
Dopisano rukom.
97
98

63

29

1994., srpanj 21.


Dvor na Uni
Izvjee Obavjetajnog organa 33. pbr SVK Obavjetajnom organu Komande 39.
korpusa SVK o razgovoru civilnih, vojnih i policijskih predstavnika SO Dvor na Uni s
predstavnicima EZ-a i UNPROFOR-a smjetenim na podruju Banovine
VOJNA POTA 9143
OBAVETAJNI ORGAN
Str. pov. br. 09/3-406
Dvor, 21. 07. 94.
Redovni izvetaj
dostavlja.
VOJNA POTA 9136
OBAVETAJNI ORGAN 39. K
U zoni odgovornosti 33. pbr nije bilo oruanih dejstava. Nisu primeeni pokreti musl.104
snaga osim pokreta IDG-a koji konstantno izvia na prednji kraj.
Proteklih dana pripadnici vojske RS likvidirali su navodno tri civila u rejonu orkovae
stoga postoji mogunost odmazde musl. vojske iz razloga to su pripadnici vojske RS uli
sa zone odgovornosti 33. pbr. Na ove okolnosti upozoren komandant rim. dva i rim. etiri
pb 33. pbr.
Danas u kampu logistike baze danske ete u Dvoru odran je sastanak sa civilnim, vojnim
i policijskim predstavnicima SO Dvor i sa druge strane pripadnici UN Ukrajinci, Danci,
civilna i UNHCR policija, kao i pripadnici Evropske zajednice. Na ovom susretu pripadnici
EEZ-a Johan105 je izvestio da je na podruju optine Glina u toku noi izvrena mobilizacija
ali da se nada da nije u pitanju novi rat sa RH. Pripadnici E ete Divua Danska eta
koja na podruju SO Dvor ima samo kamp u Divui i obezbeenje (jaine jednog voda)
iji pripadnici su pokuali za vrijeme borbenih dejstava (17. 07. 94.) prii rejonu orkovae
(gde su rasporeene snage Ukrajinske ete) i nije im omogueno i danas su uloili protest.
Stoga je potrebno pismeno odgovoriti dali pripadnici E ete Danske iz Divue ije snage
su rasporeene na liniji Sunja-Petrinja ovdje samo kamp kojeg obezbeuje jedan vod imaju
pravo da vre kontrolu teritorije po dubini tj. teritoriju gde nemaju svoje snage.
Odgovor je potreban za sledei sastanak.
Takoer pripadnicima UN je postavljeno pitanje, zato i to neto nepoduzimaju protiv
Hrvatske i njenih vlasti u vezi blokade UN. Odgovor je dao komandir logistike baze
Danske ete Major Nilsen106 da oni nisu ovlateni da daju odgovor za ovo pitanje.
Za napomenut je da je danas prvi put ovaj organ dobio pismeni izvetaj o ovom sastanku (i
ako je to ve dugo dugo traeno).
104
105
106

64

Muslimanskih.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Prireivai nisu utvrdili ime.

PN za OBP
Radovan Milkovi
M.P.107
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 48.

30

1994., srpanj 22.


opot
Izvjee Komande 3. pbr SVK o stanju borbenih oklopnih vozila i popunjenosti oklopnomehaniziranih postrojbi brigade ljudstvom i tehniko-materijalnim sredstvima
KOMANDA 3. pbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 292-11108 STROGO POVERLJIVO
22. 07. 1994. godine Kurirom
KM OPOT
Stanje borbenih oklopnih vozila i popunjenost OMJ
sa ljudstvom i TMS, izvetaj,
d o s t a v l j a. ARHIVA109
1. T formacijski popunjava sa ljudstvom OT ne poseduje.
2. Popunjena sa komandirima tenkova i komandirima vodova OT se nalaze u sastavu 2.
br.
3. Tenkovi popunjeni sa jednim b/k.
svaki tenk ima 400 kom metaka za broving 12,7 mm
svaki tenk ima po 100 kom metaka sa DTM 7,62 mm
Tenkovi popunjeni sa jednim b/k
T ima 10 tenkova
Trenutno fugasti 270 kom
Pancirni 130 kom
Kumulativni 120 kom
4. Svi vei kvarovi na tenkovima otklonjeni.
5. Stanje goriva: U 4 tenka koja su u pripravnosti ima u svakom 210 litara goriva u ostalih
6 ima 10-15 litara.
6. Krupnijih nedostataka na tenkovima nema.
7. _______________ nije u nadlenosti 3. pbr.
8. lemafoni u tronom stanju (slue ispravni) za tenkove T-34.
9. _______________
107
108
109

Prijemni peat: Brzojav br. 1140, primljen 21. 7. 1994. u 17,00; obraen u 17,00.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

65

10. Imamo dosta problema sa akumulatorima, dosta su stari i dosta puta bili na punjenju,
tako da su izgubili na kvalitetu i svakih 10 dana potrebno je pojedine skidati i
vriti dopunjavanje. Za v/o koji se nalaze na tenkovima potrebno obezbediti radne
kombinezone, ili radna odela.
11. Sva sredstva se momentalno nalaze u sastavu mir. jedinice.
12. U T 3. pbr jedan tenkovski vod je mobilisan i nalazi se u kasarni skupa sa komandirom
T svakodnevno se izvodi dopunska obuka i radi se na pregledu tehnike i otklona sitnih
kvarova koji su u zavrnoj fazi. Tenkove palim jednom sedmino (petak) dan tehnike.
Planiram izvriti smjenu voda (ljudstva) 01. 08.
U sluaju potrebe v/o u pozvati pomou mob. poziva gde sam uredno predao spisak
v/o T sa adresama u vojni odsek Benkovac.
KOMANDANT
potpukovnik
Janko urica, [v.r.]
M.P.110
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 19.

31

1994., srpanj 22.


[Petrinja]
Izvjee Odseka bezbednosti Komande 39. korpusa SVK s neprovjerenim podacima o
planovima povlaenja pripadnika Danskog bataljuna UNPROFOR-a iz UNPA zone u zoni
odgovornosti korpusa
KOMANDA 39. KORPUSA
ODSEK BEZBEDNOSTI
SP Br. 2-54
22. 07. 1994. god.
Izvetaj, dostavlja.
G SVK
ODELJENJU BEZBEDNOSTI
Raspolaemo neprovjerenim podacima da se pripadnici danskog bataljona planiraju povui
iz UNPA zone kroz nekoliko dana. Kao razlog navodi se nemogunost izvravanja zadatka
zbog nedostatka goriva /nafte/, namirnica i blokade od strane RH. Povlaenje bi izvrili u
pripadajue kampove ija lokacija nam nije poznata.
Na sastanku odranom u komandi sektora Sever, komandant korpusa postavio je pitanje
postupka i aktivnosti UNPROFOR-a u sluaju agresije na RSK. Komandant sektora je
odgovorio da e se snage UNPROFOR-a u sluaju agresije na RSK povui u svoje kampove.
110

66

Okrugli peat: Vojna pota 9051, Benkovac.

Povlaenjem UNPROFOR-a iz UNPA zone /demilitarizovanog pojasa/ prestala bi kontrola


na liniji razgranienja naih i snaga HV. Dobijeni podatak emo proveravati i komandovanju
predlagati preventivne mere u koliko doe do povlaenja UNPROFOR-a.
M, DV/M
za111 N A E L N I K
m a j o r Vukain Gledi
[., v.r.]112
M.P.113 M.P.114
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 33.

32

1994., srpanj 24.


[Vrginmost]
Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK Tehnikom organu Komande 21.
korpusa SVK za hitnu popunu postrojbe dizel gorivom D-2
VOJNA TAJNA
POVERLJIVO!
21. OKLOPNI BATALJON
Pov. br. 484-103115
24. 07. 1994. godine
Popunu sa dizel gorivom D-2
trai.
KOMANDI 21. KORDUNAKOG KORPUSA
/Tehnikom organu/
Molimo vas da nas HITNO popunite sa dizel gorivom D-2. Jedinica je do sada raspolagala
sa rezervom od 6.800 litara dizel goriva D-2 u a/cg u pozadinskom vodu. Meutim, isto je
utroeno na vanredne zadatke koje je jedinica imala u 5., 6., 7. mjesecu, a nije popunjavana
sa gorivom za izvrenje ovih zadataka, ve je koriteno gorivo iz rezerve bataljona. Za
redovne potrebe ivota i rada jedinice takoer nismo popunjavani u dovoljnim koliinama
sa gorivom, pa je i tu koriteno gorivo iz rezerve, kao primjer navodimo 7. mjesec gde smo
za redovne potrebe za ceo mjesec dobili 400 litara D-2, a vozilo koje snabdeva sa hranom
nau jedinicu i delove jedinica 19. pbr koje su razmetene jugo-zapadno od Topuskog u
toku meseca potroi cca 900 litara goriva.
Pod vanrednim zadacima prvenstveno podrazumjevamo promjenu lokacije razmjetaja
tenkova sa lokacije iz s. Kuplensko u lokaciju s. Perna 10 tenkova i s. Kremen 8 tenkova, a
111
112
113
114
115

Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Okrugli peat: Komanda 39. korpusa, Odsek bezbednosti.
Prijemni peat: Brzojav br. 1610, primljen 22. 7. 1994. u 10,30; obraen u 11,23; predan u 11,35.
Dopisano rukom.

67

potom ovih 8 tenkova opet menjaju lokaciju i iz s. Kremen dolaze u s. Perna. Lokaciju su
isto tako promenili i tenk nosa mosta i tenk za izvlaenje, tako da su tenkovi ukupno za
promjene lokacije potroili 5.500 litara D-2.
U 7. mjesecu izvrena je predislokacija pozadinskog dela jedinice iz sela Kuplensko u s.
Perna, preveena tenkovska municija i ostala MS neophodna za ivot i rad jedinice. Dva
puta smo vunim vozom MAZ prevozili borbena sredstva za 11. pbr i jednom za potrebe
korpusa. Davali smo uslugu tenkom nosaem mosta i pokretnom radionicom tenkovskoj
eti 19. pbr. Svi navedeni zadaci izvravani su gorivom iz rezerve nae jedinice.
Potrebe goriva za izvrenje redovnih zadataka u mjesecu su sledee:
1. Za kondiciranje tenkova M84 po dva m/ mjeseno (18 tenkova)
1440 l
2.

BVP M80 (11 BVP)


330
3.

OT M60 (9 OT)
270
4.

TZI i N/M
120
5.

V/V MAZ
60
6.

BTR 50 PU
60
7. Prevoz hrane za jedinicu u s. Perna i deo jedinice 19. pbr
900
8. Za prevoz hrane za deo jedinice u s. Kuplensko
150
9. Prevoz smena 4 puta meseno sa dva vozila
340
10. Za redovno odravanje i snabdevanje MS
200
11. Za slubenu upotrebu putnikog automobila k-danta
300
UKUPNO: D-2=3.870 i MB-86=300
Svi drugi zadaci van gore navedenih su vanredni zadaci i za izvrenje istih potrebne su
dodatne koliine goriva.
SB/BS.
Za116
Komandant
Major
Miomir Majstorovi
[..., v.r.]117
M.P.118
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.

33

1994., srpanj 25.


Knin
Izvjee Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK Organu bezbednosti Glavnog taba SVK o
stanju na podruju likih podvelebitskih sela i namjeri njihovih mjetana, ukoliko doe do
novih sukoba, da napuste svoje domove jer je to podruje prodano ustaama

116
117
118

68

Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Okrugli peat: Vojna pota 9113, Vrginmost.

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA M.P.119
RESOR DRAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2 919/94.
Knin, 25. 07. 1994.
G SVK
Organ bezbednosti
Predmet: Stanje na podruju likih podvelebitskih sela.
Boravei na podruju likih podvelebitskih sela, Radua, Metka, Papua i Krukovca u
razgovoru sa vie mjetana doli smo do saznanja, da mjetani ukoliko doe do agresije
vojske RH na navedeno podruje, uopte ne ele vie ratovati sa ustaama, ve odmah
napustiti sela pravcem preko sela Ploe120 na Udbinu. Razlog za ovakve odluke mjetani
nalaze u tome to smatraju da je teritorija ovog dijela Like prodana ustaama i da nee sebi
dozvoliti da se ponovi Divoselo i itluk.
Stanje na linijama razdvajanja u SVK je vrlo loe, na linijama nema boraca, ili ih ima
minimalno. Mjetani tvrde da su oekivali da e se stanje popraviti, uvoenjem reda, rada i
discipline, stvaranjem kvalitetnih jedinica kopanjem rovova i utvrivanjem, meutim poto
od toga nita nije uinjeno, smatraju da je to sve smiljeno i da je teritorija prodana, pa zbog
toga ne vide razlog da se ratuje i gine, pa opet naputaju rodna ognjita.
U svim navedenim selima stanovnitvo po kuama dri pripremljen minimum stvari
za bjeanje, a traktori sa prikolicama, ili druga prevozna sredstva stoje pripremljena za
eventualno bjeanje prema Udbini.
Mjetanima je poznato da na podruju velebitskih visova ustae dre punktove koje su i
ojaali sa ljudstvom, a da u isto vrijeme sa nae strane nitko nita ne poduzima, pa i u tome
vide prodaju ovih teritorija i razlog za bjeanje. Mjetani se meusobno dogovaraju, poto
oekuju agresiju, da se mladi ljudi u prvom naletu suprostave dok se stariji i djeca izvuku
prema Udbini, a nakon toga da e se i ovi borci povui za mjetanima.
NAELNIK RESORA
M.P.121 Draa Aco, [v.r.]
M.P.122
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 31.

U desnom kutu dopisano rukom: Sa ovim je upoznat k-dant G SVK jer je zajedno sa Pred. RSK primio
delegaciju sa ovog podruja 25. 07. 94. neitko razmena podataka sa SDB. [v.r.]
120
Gornja Ploa.
121
Prijemni peat: Srpska vojska Krajine, Glavni tab, Odeljenje bezbednosti.
122
Okrugli peat: RSK, MUP, Resor dravne bezbednosti, Knin.
119

69

34

1994., srpanj 27.


[Graac]
Informacija Komande 9. mtbr SVK podreenim postrojbama o pripremama hrvatskih snaga
za napad, aktivnostima i situaciji u postrojbama 15. korpusa SVK nakon povlaenja na nove
poloaje, blokadi UNPROFOR-a od strane Hrvatske, to se tumai kao priprema za napad
hrvatskih snaga, te slaboj popunjenosti i tekom materijalnom stanju u postrojbama SVK
KOMANDA 9. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 2-823/1123 STROGO POVERLJIVO
27. 07. 1994. god.
Informacija podinjenim
jedinicama KOMANDI poz. v.124
Iz procene neprijatelja proizlazi da se oruane snage Hrvatske pripremaju za agresiju, a
grupiu se uglavnom na pravcu Gospia, Ogulina, Korduna, Siska, Slavonskog Broda i
upanje. Mobilizaciju su djelomino izvrili, a u nekim krajevima je predviena u augustu,
na vjebama prisustvuju visoke vojne i politike linosti. Neke im se jedinice ve nalaze na
terenu i po saznanju nee se due vraati u kasarne. Povean broj uesnika u radio mreama
ukazuje na poveanje jedinica. Vri se doprema ratne tehnike i TMS na pravcima Ogulin,
Sisak, Zapadna Slavonija, a vei dio borbene tehnike ostao je maskiran i sakriven u rejonu
Gospia i Ogulina. Odnos prema UNPROFORU govori da se eli iznuditi njihovo
povlaenje to ne ide u prilog miru i reenju odnosa izmeu RH i RSK, nije iskljueno da su
ovi sukobi sa UNPROFOR-om izreirani i dogovoreni, a na tetu Srba.
Jedinice 15. korpusa su se teino aktivirale na rjeavanju problema nastalih nakon izvlaenja
na nove poloaje: dogradnja rukovoenja i komandovanja, obuka, utvrivanje, zapreavanje,
poboljanje smetaja, po ovim pitanjima maksimalne rezultate postigla je 9. mtbr.
Unapreena je suradnja komandi sa predstavnicima Civilne vlasti, milicije, privrednicima
te usaglaeni stavovi oko spreavanja verca i drugih nedozvoljenih radnji. Stanje morala
obezbeuje u celosti izvrenje borbenih zadataka.
Na moral pozitivno utiu odluke vlade o reenju statusa boraca i njihovih porodica.
Negativno utjee to to je velik dio boraca pobjegao u Srbiju, a i sada odlaze sa ili bez
odobrenja, ali je Komanda Korpusa preko G SVK uputila zahtjev na najvii nivo SRJ da
se i tu neto preduzme i da se vrate svi izbjegli v/o kao i profesionalni oficiri i podoficiri iz
ovih krajeva.
Blokada UNPROFORA stvara sumnju da vrhovnitvo RH priprema agresiju RSK, posebno
je simptomatino da ovo tolerie i savet bezbednosti.
U posljednje vreme Hrvatska delegacija je posetila sjedite NATO pakta u Briselu,125 turski
predsednik Demirel126 sastao se sa Tumanom127 i Izetbegoviem,128 ameriki sekretar za
123
124
125
126
127
128

70

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Bruxelles.
Sami Sleyman Gndodu.
Franjom.
Alijom.

odbranu posjetio je neke evropske zemlje, skrojene su nepravedne mape u bivoj Bosni, sve
ovo govori da se i dalje kuva na balkanskim prostorima, a na tetu Srba.
Vojska RSK u cjelini je u dosta tekom materijalnom poloaju poseban problem je gorivo i
materijalno tehnika sredstva, zato ono to imamo moramo maksimalno uvati. Komanda
se zauzela da informie ljude o financijskoj problematici, statusu i pravima ljudi, rjeavanju
problema. U zadnje vrijeme je povean broj graana RH iz ovih krajeva koji dolaze u posjetu
rodbini pa su i tu preduzete mjere da bi se spreilo oticanje podataka iz RSK.
Zakljuci i predvianja:
1. U okruenju RSK vojno politika situacija se usloava i pogorava pa su i preduzete mere
borbene gotovosti.
2. Hrvatska vojska nastavlja sa optim pripremama jedinica za izvoenje ofanzivnih
dejstava, koja bi mogla otpoeti po isteku mandata UN krajem septembra a moda i pre tog
roka. Ova procena je vezana i sa nagovetajem nekih opozicionih stranaka vjerovatno nee
dozvoliti traei razlog u obvezama vezanim za ratna dejstva.
3. Nastaviti e se psiholoko-propagandna djelatnost i subverzivna aktivnost prema RSK
kao i pokuaj ubacivanja DTG u dubinu nae teritorije, sa ciljem da se prikupe podaci i
nanesu gubici.
POMONIK KOMANDANTA ZA MORAL
KIK
Kalini Milan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5007.

35

1994., srpanj 27.


[Korenica]
Izvjee Odsjeka za obavjetajne poslove Komande 15. korpusa SVK Glavnom tabu
SVK o snazi, rasporedu i aktivnostima postrojbi HV-a i MUP-a RH u zoni odgovornosti
korpusa, pritisku na preostale Srbe na podruju Hrvatske, aktivnostima 5. korpusa ABiH
te popunjenosti obavjetajnih i izvidniko-diverzantskih postrojbi korpusa i problemima s
kojima su one suoene
KOMANDA 15. KORPUSA M.P.129
Odsek za ob. poslove
Str. pov. br. 571-77
27. 07. 1994. godine
Referisanje ob. organa
dostavlja.
G SV RSK odeljenje za ob. poslove

129

Prijemni peat: Brzojav NIAN, primljen 3. 8. 1994.; poslan u 14,05.

71

1.- Obavetajna situacija u zoni odgovornosti 15. K


U zoni Korpusa ustae imaju 4 br. iz rezervnog sastava (143. iz ZP-KARLOVAC, 133. i
138. pod komandom IKM OZ-Rijeka i 111. iz sastava ZP-GOSPI), delove dve gardijske
brigade (do jednog gard. bataljona u Gospiu, Otocu i Ogulinu), domobranske snage
(slunjski, brinjski, peruiki i gospiki bataljon) i snage specijalne namene iz MUP-a RH na
Velebitu jaine jednog bataljona.
U brigadama rezervnog sastava trenutno se nalazi do 600 ljudi (u komandama, pritabskim
jedinicama, pozadini i jedan bataljon). Gardijske jedinice (jedan bataljon 9. gbr u Gospiu,
jedan u Otocu i jedan iz 1. gbr u Ogulinu) broje oko 1400 ljudi.
Specijalne snage MUP-a RH dre poloaje na Velebitu od Badnja do Tulovih Greda, a broje
oko 300 ljudi. Procenjujemo da u zoni 15. K ima oko 5000 vojnika RH. Popunom jedinica
do pune formacije i dovoenjem jo jedne br HV oekujemo da bi se u zoni Korpusa
nalo oko 15000 vojnika RH (4-5 br HV, 2 gardijske brigade, 2 tenkovska bataljona, 1-2
mehanizovana bataljona, 3-4 art. diviziona, 1-2 art. raketna diviziona i jedan PAA divizion).
Oekujemo upotrebu manjih taktikih desanata i podrku borbene avijacije.
Ustake snage sada ne ispoljavaju znaajnu aktivnost. U zoni 9. mtbr i 70. pbr povremeno
upuuju manje IG u tzv. tampon zoni koje, pored izlaska na svoje ranije poloaje, povremeno
provokativno dejstvuju iz peadijskog naoruanja. U dva navrata (druga polovina meseca
jula) vrili su neku vrstu komandantskog izvianja na pravcu Ramljani Turjanski i Otoac
Vrhovine.
Pored propagande koju intenzivira hrvatsko vrhovnitvo i ometanja kretanja snaga UN kroz
RH, sve vie je izraen pritisak na preostalo srpsko stanovnitvo u Lici, Gorskom kotaru i
Istri (mobilizacija, pozivanje srpskih mladia na redovno sluenje roka u HV, demonstracija
sile i ikaniranje seoskog stanovnitva, otputanje s posla i dr.) to prouzrokuje poveanje
broja onih Srba koji ele napustiti RH.
U zoni Korpusa 5. K Alijine130 vojske sada dre manje snage za kontrolu i obezbeenje
granice (101. bataljon HVO), oko jedne ete od Baljevca do Sadilovca i oko jedan bataljon
od Skoaja do spoja sa VRS. Gro snaga 5. K angauje se prema snagama VRS i u sukobima
sa snagama AP ZB. Alijine snage prema naoj zoni ne ispoljavaju aktivnosti, osim to
vre ureenje poloaja za odbranu na kojima redovno smenjuju ljudstvo. Posebno nastoje
odravati kontakte radi verca. Ove snage su naoruane samo peadijskim naoruanjem.
Sagledavajui trenutnu situaciju, za sada nema indikatora koji ukazuju na veu pretnju i
ugroavanje naeg prostora od strane 5. K.
2.- Popunjenost jedinica sa obavetajnim kadrovima i predlog mera za unapreenje
obavetajne delatnosti.
U komandi korpusa i potinjenim komandama brigada ima 6 oficira na dunosti PN
za ob. poslove (2 AVL, 3 po ugovoru i 1 v/o). Obavetajni kurs nisu zavrila 2 oficira (iz
9. mtbr i 70. pbr). Odsek za ob. poslove u k-di korpusa nije popunjen jednim oficirom
referentom.
Preduzimamo mere da se 103. lbr popuni oficirom po ugovoru i da se isto tako popuni
mesto referenta u odseku k-de Korpusa.
Problemi sa kojima smo suoeni, manje-vie su poznati, a verujemo da su slini u drugim
korpusima, kao: angaovanje ob. organa u brigadama na drugim zadacima, nemogunost
130

72

Alija Izetbegovi.

pravovremenog izvrenja odreenih zadataka zbog nedostatka m/v, nedostatak pravila i


uputstava, ne regulisanje pitanja saradnje i razmene podataka u zoni brigade i dr.
P r e d l o g:
da se obaveu organi DB da podatke o neprijatelju vezane za zonu brigade ili korpusa
dostavljaju obavetajnom organu, odnosno, da upoznaju istog u sluajevima kada u zoni
boravi obavetajno interesantno lice.
da se obaveu organi bezbednosti da podatke obavetajnog karaktera daju na korienje
i procenu ob. organu.
da svojim angaovanjem ispoljavamo uticaj na celokupni sastav k-di i jedinica kako da se
u okviru svojih nadlenosti angauju na prikupljanje obavetajnih podataka.
3.- Popunjenost i stanje izviako-diverzantskih jedinica i predlog mera za unapreenje
trupnog izvianja.
Izviako-diverzantske jedinice korpusa jo su u poetnoj fazi formiranja i popune. Proces
je u toku, tako da se podaci menjaju. Stanje sada izgleda ovako:
15. IDO: 3 oficira, 5 podoficira i 12 vojnika po ugovoru, 1 aktivni podoficir i 16 v/o
(ukupno 21 profesionalac i 16 v/o).
Od naoruanja i opreme: 2 pkt, 3 sp, 1 dvogled, 2 pasivni dvogled, 1 pasivni nian
(nema punja i baterije), 2 MB 60 mm; 1 m/v AR-55, 2 m/v PINC, 1 TAM-110, 1
TAM-110 sa saastim lanserom raketa, 2 TAM-150, 4 BRDM (sada su u 37. pb),
IDV/9. mtbr: 1 podoficir AVL, 1 podoficir i 1 vojnik po ugovoru i 14 v/o. Od naoruanja
i opreme ima samo lino naoruanje i 1 m/v TAM-5000.
IDV/18. pbr: 8 v/o. Ima lino naoruanje i 2 sp.
IDV/50. pbr: 8 vojnika po ugovoru i 6 v/o. Imaju lino naoruanje, 2 sp i 2 dvogleda.
IDV/70. pbr: 10 v/o. Ima lino naoruanje, 8 sp, 1 pkt, 2 dvogleda (jo 6 dvogleda
posueni jedinicama brigada), 1 lanser raketa 128 mm.
IDV/103. lbr: 2 vojnika po ugovoru i 12 v/o. Imaju samo lino naoruanje.
Ukupno u izviako diverzantskim jedinicama 15. K ima 3 oficira, 6 podoficira i 23 vojnika
po ugovoru, 2 aktivna podoficira i 66 v/o.
Obuenost i uvebanost ID jedinica nije na nivou potreba, jer je deo primljenog kadra po
ugovoru izvravalo druge zadatke tokom rata. Problem opremljenosti je posebno izraen jer
je dosta opreme po jedinicama i kod pojedinaca bez evidencije. Nastojimo ui u trag i preko
organa u jedinicama uzeti sredstva koja su namenjena ID jedinicama.
Predlog je da se u ovom periodu intenzivira popuna ID jedinica profesionalnim kadrom i
da se neprekidno vri obuka i uvebavanje na svakodnevnim zadacima.
NAELNIK
potpukovnik
Dragoslav Petrovi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6023.

73

36

1994., srpanj 27.


[Knin]
Izvjee Komande 7. korpusa SVK o odranom seminaru pomonika zapovjednika za
moralno-vjerske i propagandne poslove postrojbi korpusa na kojem se raspravljalo o brojnim
problemima i slabostima koje optereuju moral u postrojbama korpusa, s prijedlogom mjera
koje treba poduzeti da bi se situacija poboljala
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 16-407 STROGO POVERLJIVO
27. 07. 1994. god. KURIROM
Zakljuci i zadaci sa seminara,
dostavlja. KOMANDI _________________________
Na seminaru PK MVP i PP odranom 27. 07. 1994. godine u Komandi 7. K dana je
ocena stanja morala, problemi i slabosti koji optereuju moral u jedinicama. Na seminaru
su sagledana iskustva sa stanovita mesta i uloge pomonika k-ta za M, VP i PP i precizan
sadraj i metod rada. Osnovni problem je nedovoljna popunjenost jedinica ranga bataljona
sa pom. k-ta za moral i njihova nedovoljna osposobljenost za rad. Prisutan je i izraen
problem zanemarenosti i zapostavljenosti pom. k-ta za moral, neshvatanje njihovog mesta,
uloge i potrebe za ivot i rad jedinica.
Na moral boraca bitnog uticaja ima nefunkcionisanje pravne drave i njenih organa.
Poseban problem je nepostojanje Vojnog suda, nereen status porodica poginulih boraca,
invalida ovog rata, porast verca, razna obeanja koja se ne ispunjavaju (po pitanju odee,
obue, plata i dr.), stranaka prepucavanja i slaba primena poreske politike.
Alkoholizam je uzeo velikog maha i preti da preraste u epidemiju sa velikim posledicama.
Porastu alkoholizma doprinosi slab rad, red i disciplina, koja je na nivou sa kojim nemoemo
biti zadovoljni. Saradnja sa sredstvima informisanja je povrna i bez odreenih ciljeva i
zadataka. Sredstva informisanja nisu u funkciji jaanja borbenog morala boraca i naroda,
odnosno borbene gotovosti SVK. Psiholoko propagandna delatnost protiv neprijatelja je
na nivou sa kojim nesmemo biti zadovoljni.
Svesni svih slabosti i propusta, uesnici seminara zauzeli su jedinstven stav da je ovo
poslednja ansa Srpskom narodu da stvori jedinstvenu Srpsku dravu u koju e ui svi
etniki prostori na kojim vekovima ivi Srpski narod. Za sve slabosti, nedostatke i propuste
IMAMO VREMENA da ih otklonimo, ali sad povuenu i ZACRTANU DRAVNU
GRANICU NEEMO NIKAD IMATI VREMENA da je promenimo. Ovaj stav mora
znati svaki poteni Srbin kome u srcu lei jedinstvena Srpska drava. Ovo je zadatak ispred
svih zadataka svakog Srbina.
Imajui u vidu ove stavove i zakljuke, a u cilju realizacije istih
NAREUJEM
1. Izvriti popunu ratnih i mirnodopskih dunosti u organima za moral od bataljona
do brigade (puka). Rok od 01. 08. 1994. godine trajan zadatak. Spisak lica koja budu
postavljena dostaviti do 10. 08. 1994. godine u Komandu Korpusa (organu za moral).
2. Pomonik k-ta za moral je struni (rukovodei) organ Komande za moral, prati stanje,
predlae mere za unapreenje rada u oblasti morala, lino se angauje u realizaciji zadataka
74

i mera po zadatku komandanta i po formacijskoj nadlenosti. Njegov rad i aktivnost mora


biti u funkciji RiK-a radi ostvarivanja zadatka jedinice. Komandanti su obavezni da trae
i sasluaju predloge pomonika za moral. Teini zadatak PKM, VP i PP je razvijanje
svesti; uverenja i ubeenja u neophodnost odgovornog odnosa i discipline u ostvarivanju
zadataka koje komanda jedinice postavlja u cilju odbrane RSK. Sa tog stanovita ceni svoj
rad i rad ostalih da bi aktivnost, ponaanje i delovanje doprinelo odbrani slobode i opstanka
Srpskog naroda i njegove drave. Konkretnije reeno da li je odgovornost i disciplina u
radu i ponaanjima na tom nivou da doprinosi jaanju morala, odnosno borbene gotovosti
jedinice. Ovo je trajan zadatak PK za moral.
3. Osnovni princip odnosa u SVK jeste jednostareinstvo i subordinacija, a taj princip
moraju potovati i u svom radu i RiK-u razvijati sve stareine. To znai da je za ukupno
stanje u jedinici odgovoran komandant te jedinice, a svaki v/o i stareina odgovoran je za
svoj rad pretpostavljenom stareini. Svaki stareina kao i PK za M mora da radi na izgradnji
principa jednostareinstva i subordinacije sa ciljem ouvanja izgradnje autoriteta RiK-a.
Rok odmah, trajan zadatak.
4. Raditi na izgradnji discipline, tako da se za svako vee naruavanje discipline mora
odgovarati u skladu sa Zakonom o SVK. Uticati na svest i ponaanje, da je disciplina
tano i odgovorno izvravanje nareenja pretpostavljenih i pridravanje propisa u SVK.
Za neblagovremeno odazivanje u jedinicu, privoenje od organa Vojne policije, tj. za
svako neopravdano izostajanje i nedolazak u jedinicu obavezno pozivati na disciplinsku
odgovornost. Obavezno na disciplinskoj odgovornosti sasluati razloge disciplinskog
prestupa, sainiti slubenu zabeleku, izrei odgovarajuu meru uz obavezno nadoknaivanje
vremena koje je v/o proveo van jedinice. Svaki pretpostavljeni stareina u okviru svoje
nadlenosti preduzima odgovarajue disciplinske mere (kazne) prema Zakonu o SVK, a
ako je disciplinski prestup, onda predlae vie pretpostavljenom da on izrekne odgovarajuu
meru u skladu sa njegovom nadlenou. Ovako se mora raditi i u drugim sluajevima
nediscipline. Razviti saznanje da SVK, tako i svaka njena jedinica mora biti disciplinovana,
jer bez potrebne discipline nemoemo ostvariti ciljeve nae borbe, odbranu teritorije i
opstanka svog, svoje porodice i naeg naroda. Rok odmah, trajan zadatak.
5. Obilazak poloaja, pruanje pomoi potinjenim K-dama i razgovor sa borcima i
narodom mora biti teini zadatak organa za moral. Za obilazak boraca na poloajima
povremeno pozivati i svetena lica SPC. Rok odmah, trajan zadatak.
6. Uspostaviti i odravati to tenju saradnju sa svetenim licima SPC u zoni odgovornosti
Korpusa i brigade. Rok 01. 08. 1994. godine, trajan zadatak.
7. Uiniti maksimalne napore da se sprei svaka samovolja i nezakonito vladanje i ponaanje
pojedinaca. Rok odmah, trajan zadatak.
8. Raditi stalno na upoznavanju problema kod ljudi jer se ne moe biti human ako se ne
poznaju ljudi i njihovi problemi. Briga za ljude (borce i stareine) mora biti stalna, tako
da se vodi rauna o ishrani, odei, obui, zdravlju i odmoru, ali i o porodici. Rok odmah,
trajan zadatak.
9. Informisanju pokloniti znaajnu panju tako da svako zna svoje mesto i ulogu. Teini
zadatak. Teiti da se poznaju rezultati i uspesi, poloaj srpskog naroda kako u RSK tako i u
RS i u SRJ, u Evropi i Svetu.
Informisanjem se moraju davati odgovori na konkretna pitanja u jedinici, tako da se sastav
jedinice motivie za izvrenje zadataka i razvija odgovornost i disciplina. U informisanju
polaziti od toga da na svest i ponaanje sastava jedinice najneposrednije utiu okolnosti
75

i uslovi u kojima se ivi i radi. Od toga uvek polaziti i tome se vraati. Na moral najbolje
utiu odgovori na postavljena aktuelna pitanja i reavanje problema. Svaki problem i pitanje
gledati sa stanovita izvrenja zadataka jedinice, tj. obezbeenja zone odbrane od napada
ustaa. Otvoreno saoptiti ako se nemoe odgovoriti na pitanje i reiti problem ta e se
uiniti i podsetiti da nema ni jednog razloga koji bi nas mogao odvratiti da odgovorno
vrimo zadatak odbrane svoje Otadbine. Rok odmah, trajan zadatak.
10. Linim angaovanjem PKMVP i PP u saradnji sa odgovornim licima za politiki rad u
optinama, MZ, kolama, RO i drugim sredinama u zoni odgovornosti jedinica, poboljati
politiki rad na terenu koji doprinosi jaanju borbenog morala. Rok odmah i trajan zadatak.
11. Svim pripadnicima SVK, dok su u uniformi zabraniti propagairanje i delovanje sa
pozicija bilo koje politike stranke ili pokreta. Rok odmah i trajan zadatak.
12. Spreiti i zabraniti svako stranako delovanje u jedinicama SVK, u sredstvima
informisanja i na drugim mestima i aktivnostima gde je vojska organizator i izvoa. Rok
odmah i trajan zadatak.
13. Osnovni cilj i svrha postojanja i delovanja SVK je formiranje jedinstvene Srpske drave
na vekovnim Srpskim prostorima. U tom cilju pripadnici SVK rade, deluju i ponaaju se u
duhu Ustava, Zakona i propisa jedinstvene Srpske drave. Pripadnici SVK nisu i ne smeju
biti politiki opredeljeni. Pripadnici SVK priznaju i besprekorno izvravaju odluke Vrhovne
komande SVK, odnosno SRPSKE VOJNE KOMANDE. Rok odmah i trajan zadatak.
14. Angaovanjem svih vojnih, drutvenih struktura i subjekata da se smanje vanredni
dogaaji u jedinicama. Rok odmah i trajan zadatak.
15. Vriti redovno analize vanrednih dogaaja i preduzimati disciplinske i druge mere
prema onim licima koji ne preduzimaju adekvatne mere za smanjenje i eliminisanje VD.
Rok odmah i trajan zadatak.
16. Za borbu protiv alkoholizma angaovati sva raspoloiva sredstva, snage i mogunosti.
Upozoriti sve drutvene strukture da alkoholizam uzima sve veeg maha sa svim predznacima
epidemije sa najtraginijim posledicama po Srpski narod. Rok odmah i trajan zadatak.
17. Da bi poboljali informisanje ne samo v/o ve i stanovnitva nuno je predlagati
Komandi Korpusa (PKM, VP i PP) priloge za RTV RSK. Predloge dostavljati ponedeljkom
za utorak na TV, a subotom za nedelju radi emitovanja na radiju Knin. Rok trajan zadatak
od 01. 08. 1994. godine.
18. Svake subote u mesecu G SVK dostavljati sedmino izvetaj o stanju morala. U izvetaju
obuhvatiti ta je raeno u prethodnoj i ta se planira u narednoj sedmici, karakteristini
oblici ispoljavanja morala, broj poginulih i ranjenih v/o, broj i vrste VD (po tabeli koja vam
je dostavljena) i predlog za sedminu analizu Predsedniku Republike. Trajan zadatak.
19. Izraditi plan obeleavanja godinjica vanijih dogaaja i pogibija stareina i boraca u
brigadama pukovima. Planom obuhvatiti celu kalendarsku godinu, a jedan primerak
dostaviti Komandi 7. K. (PKM, VP i PP) do 15. 08. 1994. godine.
20. Raditi na oivljavanju kulturno-zabavnih i sportskih aktivnosti u kasarnama (u radu sa
mladim vojnicima) a na terenu prema uslovima i okolnostima (prema mogunostima). Rok
odmah, trajan zadatak.
21. Angaovanjem svih vojnih i civilnih struktura i subjekata spreiti krau i prisvajanje
vojne, dravne i privatne imovine, kao i svaki drugi oblik verca, kriminala i nezakonitog
bogaenja. Rok odmah i trajan zadatak.
76

22. Koliko je to god mogue omoguiti sportistima koji su v/o da uestvuju u sportskim
takmienjima na svim nivoima. Takve v/o angaovati u smenama kad nemaju takmienje.
Rok trajan zadatak.
23. Razvijati pravilne odnose meu sastavom jedinice, tako to obezbediti potovanje linosti
i dostojanstva i asti svakog borca i stareine. Prema nosiocima nedrugarstva pravovremeno
preduzimati odgovarajue mere sa ciljem da odnosi izmeu boraca i stareina budu
primereni potrebama i interesima narodne vojske RSK koji se bore za slobodu i opstanak
srpskog naroda, spreiti sve oblike veze, protekcije i dr., a nosioce tih pojava pozivati na
odgovornost i preduzimati odgovarajue mere. Rok odmah, trajan zadatak.
24. Svaki pom. k-ta za M radi meseni i dnevni plan rada, a za vanije konkretne zadatke
radi podsetnik za rad. Pre izvrenja svakog zadatka dobro osmisliti cilj, metod i sadraj rada
i dobro se lino pripremiti. Kod komandanta ii sa predlogom i stavom o nekom problemu
i u svakom trenutku biti spreman da se izloi procena stanja morala u jedinici. Voditi
evidenciju o problemima znaajnim za moral jedinice. U svakom kontaktu sa ljudima uvati
ugled i autoritet svoj i drugih stareina, uvek misliti ta rei pred kime i na koji nain. Ne
davati obeanja koja ne mogu da se ispune. Rok od 01. 08. 1994. godine, trajan zadatak.
Ovaj akt je trajnog karaktera, uvati ga kao podsetnik za rad pomonika k-ta za M, sa
sadrajem upoznati sve stareine u jedinici, a v/o izvodno prema potrebi. Zadaci se moraju
realizovati u delo, a nema valjanog razloga da se oni ne sprovedu.
SD/ST
KOMANDANT
Pukovnik
Boro Poznanovi, [v.r.]
M.P.131

M.P.132
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 19.

37

1994., srpanj 27.


[Vrginmost]
Zahtjev zapovjednika 21. oklopnog bataljuna SVK Tehnikom organu Komande 21.
korpusa SVK za osiguranje popune postrojbe raketama i strojnicama
VOJNA TAJNA
POVERLJIVO!
21. OKLOPNI BATALJON
Pov. br. 484-116133
27. 07. 1994. godine
131
132
133

Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.


Prijemni peat: Vojna pota 9046, Str. pov. br. 1591-1, 6. 8. 1994., Benkovac.
Dopisano rukom.

77

Popuna sa raketama 9M14M i


mitraljezima 7,9 mm M-53, trai.
KOMANDI 21. KORDUNAKOG KORPUSA

/Tehnikom organu/
Molimo vas da nam za etu BVP M-80 obezbedite popunu sa raketama 9M14M u iznosu
od 60 komada. eta raspolae sa 11 komada BVP M-80, svaki BVP sleduje za jedan b/k 4
komada PO raketa 9M14M, to je ukupno potrebno 44 komada.
Isto tako u pozadinskom vodu imamo svega 6 komada navedenih raketa, a treba biti 0,5 b/k
odnosno 22 komada raketa.
etu OT-M60 (9 kom. OT M60) trebamo popuniti sa 5 komada mitraljeza 7,9 mm M-53,
koji po formaciji pripadaju ovoj eti. Za sada svega 4 OT M-60 imaju mitraljeze 7,9 mm
M-53 a ostalih 5 to nemaju. Za svaki mitraljez treba obezbediti i 1 b/k municije 7,9 mm,
ukupno 15.000 komada (b/k mitraljeza je 3000 komada metaka).
Molimo vas da popunu izvrite to pre kako bi b/g jedinice podigli na vii nivo.
SB/BS
Komandant
Major
Miomir Majstorovi, [v.r.]
M.P.134
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.

38

1994., srpanj 28.


Knin
Izvjee Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK ministru unutarnjih poslova RSK
sa saznanjima, dobivenim od Resora dravne bezbednosti Srbije, o namjeri hrvatskih
specijalaca da, preobueni u uniforme VJ, izvre helikopterski desant u podruju mostova na
Dunavu kod Bezdana i Bogojeva
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
RESOR DRAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2-946/94.
Knin, 28. 07. 1994.
MINISTAR UNUTRANJIH POSLOVA RSK

KNIN
Predmet: Aktivnosti HV.
134

78

Okrugli peat: Vojna pota 9113, Vrginmost.

Dana 27. 7. 1994. godine od Resora DB Republike Srbije dobili smo hitnu depeu sledeeg
sadraja:
Raspolaemo saznanjima da se u reonu sela Nutar, bazira jedinica za specijalne namjene
Hrvatske vojske koja uvjebava helikopterski desant. Helikopterski desant bi trebalo da se
izvede u reonu mostova na rijeci Dunav kod Bezdana i kod Bogojeva. Hrvatski specijalci bi
desant izveli preobueni u uniforme VJ, to bi pred meunarodnom javnou prikazali kao
CASUS-BELLI, omoguavajui po scenariju vazdunim snagama NATO-a da bombarduju
i srue navedene mostove. Tokom protekle sedmice HV je na potezu Vinkovci Osijek
izvrila koncentraciju oklopno-mehanizovanih jedinica i to zdruenih sastava.
Podatke vam dostavljamo na znanje i daljnje operativno koritenje.
Za135 NAELNIK RESORA
Draa Aco
[., v.r.]136
M.P.137
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

39

1994., srpanj 29.


Knin
Izvjee Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK ministru unutarnjih poslova RSK sa
saznanjima o poveanoj koncentraciji hrvatskih snaga i vojne tehnike na podruju Zbornog
podruja Osijek i prema zapadnoj Slavoniji
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
RESOR DRAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2-953/94.
KNIN, 29. 07. 1994.
MINISTAR UNUTRANJIH POSLOVA RSK
KNIN
Predmet: Saznanja o aktivnostima HV usmjerenim prema teritoriji RSK.
Prema saznanjima koja pristiu od izvora sa teritorija RH na podruju Zbornog podruja
Osijek (linija akovo-Osijek) poveava se koncentracija HV i tehnike.
U poslednje vrijeme na aerodromu epin dovoze se helikopteri Gazela, a pomou
tegljaa-labudica dovlae se i tenkovi. Izvor koji je prije nekoliko dana stigao na teritorij
SRJ upozorava da je na aerodromu epin prije nekoliko dana prebaeno kamionima vie
135
136
137

Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Okrugli peat: RSK, MUP, Resor dravne bezbednosti, Knin.

79

helikoptera, a isto tako tvrdi da je primjetio tegljae koji su vukli tenkove. Tim tvrdnjama
idu u prilog informacije da je HV preko aerodroma Split dobila nove avione i helikoptere.
Osim prebacivanja tehnike, jedinice koje se nalaze oko Osijeka pristigle su sa podruja
Dalmacije i zapadnih delova RH to ukazuje na pregrupisavanje hrvatskih snaga na ovom
prostoru sa ciljem postavljanja u poloaj za izvoenje glavnog udara na pravcu OsijekVukovar. U prilog ovoj informaciji idu i operativna saznanja o poveanoj koncentraciji
i grupisanju snaga RH prema Okuanima i okolini Naica. Takoer HV neprekidno se
utvruje na pozicijama Spavanskih uma sa ciljem zaustavljanja jugoslavenske vojske u
sluaju pruanja pomoi, te davanja artiljerijske podrke jedinicama koje bi napadale iz
pravca upanje i Vinkovaca. Osim HV u operativnoj zoni Osijek uoava se i vei broj
stranih plaenika iz Njemake, Italije i drugih zemalja od kojih se stvaraju posebne jedinice.
Prema neprovjerenim informacijama u sluaju izvoenja agresije prema Zapadnoj i Istonoj
Slavoniji Vrhovnitvo RH planira upotrebiti oko 100.000 vojnika. Ovaj podatak je sa
teritorije Podravske Slatine od ene oficira HV.
Takoer izvor blizak oficiru HV u informativnom razgovoru navodi da se od 01. 08.
1994. godine planira izvriti opta mobilizacija gdje bi bilo ukljueno sve fiziki i radno
sposobno stanovnitvo radi stavljanja u funkciju oruane borbe hrvatskih snaga. U
odnosu na vrijeme izvoenja oruane agresije u vie sluajeva potvruje se informacija da
e se to uiniti u prvoj polovini 8. mjeseca. Takve izjave mogu se uti meu hrvatskim
vojnicima i oficirima, a raspolaemo i saznanjima da iz vicarske stiu upozorenja
hrvatskim radnicima na privremenom radu u inostranstvu da se vraaju sa godinjih
odmora na radna mjesta.
Osim navedenog raspolaemo saznanjima da je iz podruja istonog djela Osijeka izvren
razmjetaj materijalno-tehnikih sredstava po dubini, kao i na podruju Virovitice.
Budui da su ova saznanja i informacije o koncentraciji HV i tehnike i njihove namjere
za agresiju prema RSK neprovjerena postoji mogunost fingiranja priprema za agresiju
prema odreenim dijelovima teritorije RSK. Ovim aktivnostima ili ak dezinformacijama
plasiranim od strane HV, uzimajui u obzir i ranija saznanja o koncentraciji snaga i tehnike
prema drugim dijelovima teritorije RSK, namee se zakljuak da se ovim prikriva stvarna
namjera za agresiju na odreenim dijelovima a izvela bi se na drugim djelovima teritorije
RSK.
Ova saznanja Vam dostavljamo na koritenje i daljnju analizu.
Za NAELNIK RESORA
Draa Aco
[.., v.r.]138
M.P.139
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

138
139

80

Potpis neitak.
Okrugli peat: RSK, MUP, Resor dravne bezbednosti, Knin.

40

1994., srpanj 29.


[Knin]
Obavjetajna informacija Glavnog taba SVK o intenzivnoj obuci pilota HRZ-a, pojaanim
aktivnostima hrvatskih snaga i njihovom moguem skoranjem napadu na RSK, tekom
stanju na podruju Cazinske krajine te pritisku meunarodne zajednice na bosanske Srbe
da prihvate prijedlog mirovnog plana Kontakt grupe za BiH
OBAVETAJNA INFORMACIJA
Za dan 29. jula 1994. godine
U toku 29. jula 1994. godine dobijeni su sljedei obavjetajni podaci:
I. Od obavjetajne uprave G VJ:
Sektor za operativno-tabne poslove:
Pulski aerodrom postao je glavni vojni aerodrom za obuku pilota HV. U zadnjih mjesec
dana vre se intenzivni letovi sa izvoenjem bojevih gaanja na objektima na kopnu, moru
i vazduhu. U vazduhu se uoi i po 10 aviona istovremeno (radi se uglavnom o MIG-21).
Pored taktikih radnji gaanja se vre iz linog naoruanja te topova i minobacaa.
U Bjelovaru su u toku opsene pripreme za mobilizaciju svih raspoloivih snaga, pre svega,
Bjelovarskih brigada. Poziv je upuen javno a izvor kae da se do 12. augusta moe ui
ili napustiti RH a poslije tog datuma ta mogunost se ukida. Bjelovarske brigade e biti
upotrebljene jedna u rejonu Okuana a druga prema Pakracu.
Izvor daje procjenu da je napad Hrvatske na RSK neizbjean.
II. Organi bezbednosti:
Nema podataka.
III. Od komanda korpusa obavjetajnih organa:
Komanda 15. korpusa:
Nita znaajno.
Komanda 21. korpusa:
Na prednjem kraju primjeena pojaana aktivnost ustakih snaga uz r. Koranu i r. Kupu i
to u zoni razdvajanja. Maskirani u civilna odijela patroliraju amcima, vre poljoprivredne
radove naroito u rejonu s. Reica, Lasinja a u rejonu s. Trgovii brdo bagerom utvruju
liniju na p/k.
Na ratitu AP ZB nema znaajnijih promjena. Borbe se vode na liniji Trac Krakaa
Todorovo Golubovii Crevareno140. I pored estokih napada 5. K linija dodira uglavnom
ostaje nepromenjena. Snage NO AP ZB su djelomino izgubile moral, tako da svakodnevno
deo v/o bjei preko nae teritorije u RH. Problema sa mobilizacijom imaju i jedinice 5. K.
Na graninom prelazu prema RSK na Turnju, umesto izbjeglica prelaze kontroliu pripadnici
MUP-a Karlovac.
Komanda 11. korpusa:
Blokada UN-a na punktovima kod Osijeka i Vinkovaca prekinuta je posredstvom policije.
140

Vjerojatno se radi o mjestu Crvarevac.

81

Ne raspolae se podacima o grupisanju oklopno-mehanizovanih sastava u rejonu Osijeka,


izuzev ranije registrovanog prisustva sedam tenkova u rejonu epina i manji broj u kasarni
Drava. Jedinica specijalnog sastava HV je boravila u s. Nutar, ali je zbog incidenta sa
lokalnim stanovnitvom 21. 07. 1994. godine vraena u Vinkovce.
Komanda 7. korpusa:
Nema podataka.
Komanda 39. korpusa:
Nema podataka.
Komanda 18. korpusa:
Nema podataka.
IV. 101. Obavjetajni centar:
U periodu 15.-16. 08. 1994. godine realno je oekivati znaajno pogoranje situacije izmeu
RSK i RH. Sve je vie najava da bi u tom vremenu moglo doi do napada na RSK. Za sada
se ne moe pouzdano utvrditi na kojim pravcima bi napad mogao biti izveden.
Trenutno se formiraju ekipe lekara i ostalog medicinskog osoblja za sanitetsko zbrinjavanje.
U narednom periodu 2-3 dana ekipe e biti formirane, a njihovo upuivanje na teren moe
se pratiti.
MUP-RSK:
Resor DB:
Dana 19. 07. 1994. godine u Suhopolju primjeena velika kolona vojnih kamiona (nepoznat
broj) punih vojnika. Kolona je dola iz Varadina a dalje kretanje je nepoznato. Na putu
Bjelovar Virovitica primeena kolona HV duine oko 500 metara koju su sainjavali
kamioni puni vojnika, oklopna vozila, tenkovi (oko 5 tenkova) i dipovi koji su vukli topove.
Izvor tvrdi da je pravac kretanja kolone Okuani.
Na podruju Delnica se provodi mobilizacija a jedinice predviene za odbranu Rijeke
pripremaju se za pokret u pravcu Likog ratita.
V. Elektronskim izvianjem:
RPG Crveni ot:
Na nivou Vlade RH i BiH dogovoreno da se iz RH uveze kamenit u BiH. Hrvati bi izvrili
transport do Zenice a onda bi se transportovalo dalje (ne navodi se gdje, koliko ni za koje
potrebe).
RPG Petrova Gora:
Nita znaajno.
RPG Vinali:
Ininjerijske jedinice 126. brigade su jue i danas zavrile poslove oko ureenja poloaja.
Disciplina HV zadnjih dana je na zavidnom nivou.
RPG Benkovac:
Od 05.00 asova poeli su sukobi izmeu Fikretovih141 snaga i snaga Alije Izetbegovia.
Borbe se vode oko Todorova.

141

82

Fikret Abdi.

VI. Podaci dobiveni od VRS:


G VRS:
Tokom 28. 07. 1994. godine u vreme zasedanja skuptine RS povodom ponovnog razmatranja
predloga kontakt grupe o teritorijalnom razgranienju, vie zapadnih obavjetajnih slubi nam
je na razne naine plasiralo podatke da treba predlog kontakt grupe prihvatiti, uslovljavajui
to kaznenim mjerama meunarodne zajednice protiv RS. Plasirali su podatke o: mogunosti
korekcije plana nakon njegovog prihvatanja, opasnosti od intervencije snaga NATO-a
pojaanim ofanzivnim dejstvima snaga Federacije, agresijom NDH na RS i RSK, skidanjem
embarga na uvoz vojne opreme Muslimanima, povlaenjem UNPROFOR-a i drugih
meunarodnih organizacija sa teritorije RS, bombardovanjem gradova u RS, SRJ i slino.
Pojedini izvori bliski NATO strukturama najavljuju da je kontakt grupa spremna uvaiti
odreene zahtjeve koje je uslovio i parlament RS na predloeni plan kontakt grupe, uz uslov
da se pitanje ustavnog ureenja odgodi za najmanje dvije godine. To obrazlau potrebom
da se sukobi i mrnja zaraenih strana u bivoj BiH smire, nakon ega bi se stvorili uslovi za
jedinstvenu i cjelovitu BiH.
1. KK:
U Bihau je sve mobilisano. Stanje je dosta loe a dio stanovnitva je zahvatila glad tako da
se svakodnevno poveava panika a narod se posebno boji predstojee zime. Vode se estoke
borbe u rejonu Todorova. Dana 27. 07. 1994. g. na zakletvi mladih vojnika u Koprivni su
padale granate koje su izazvale pravi masakr.
2. KK:
Obzirom na teko stanje u Bihau u pogledu namirnica krizni tab Bihaa na svojoj sednici
je odluio da se sa Srbima iz RSK ide u najotvorenije pregovore i da se pristane na visoku
cijenu koju budu traili samo da konvoj od 160 kamiona koji eka u Zagrebu propusti
preko L. P. Sela.142
Snage 5. K koje se nalaze u Stijeni danas prelaze u ofanzivna dejstva. Takoer pripremaju
napad prema Goluboviima.
Z a k lj u a k:
1. Nema znaajnijih promena u odnosu na prethodni izvetaj. Svi podaci ukazuju da se u
Hrvatskoj vre opsene pripreme, ali u navedenih 15-20 dana nije realno oekivati sukobe
sa HV.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 31.

41

1994., srpanj 30.


[Vrginmost]
Izvjee zapovjednika 21. oklopnog bataljona SVK Komandi 21. korpusa SVK o velikom
broju neispravne borbene i neborbene tehnike u postrojbi

142

Likog Petrovog.

83

V O J N A T A J N A
P O V E R L J I V O!
21. OKLOPNI BATALJON
Pov br. 484-119143
30. 07. 1994. godine
Podatke o ispravnosti borbene i
neborbene tehnike, dostavlja.
KOMANDI 21. KORDUNAKOG KORPUSA
Usled nedostataka r/d i novanih sredstava za nabavku r/d putem kupovine i izrade, u
jedinici imamo velik postotak borbenih i neborbenih m/v u neispravnom stanju.
Sa nae strane uinili smo sve da nabavimo potrebne r/d, pisali smo trebovanje Komandi
korpusa, odlazili u PB Knin i PB Banja Luka, samoinicijativno smo odlazili u G VJ
TU i PB Beograd gde smo dobili podatke sa kojim r/d raspolau u VJ i objanjenje da
r/d moemo dobiti od VJ, samo putem trebovanja preko G vojske RSK. Traili smo od
Komande korpusa novana sredstva za nabavku r/d, ali zbog nedostatka istih nismo mogli
uraditi nita. Vrili smo skidanje r/d sa m/v koja su rashodovana i iste ugraivali na m/v i
dovodili ih u ispravno stanje, meutim i toga izvora snabdevanja vie nema.
Najveu pomo smo imali od PB Banja Luka, naroito za borbena m/v, gde smo od ove PB
dobili odreeni broj r/d i strunu radnu snagu koja je radila na naoj tehnici, ovo inimo
i sada i oni su nam najvei oslonac po ovom pitanju. Radi ilustracije i uvida u ispravnost
borbene i neborbene tehnike dajemo vam pregled ispravnih i neispravnih m/v.
1. Od 18 tenkova M-84, 2 su zbog neispravnosti rezervoara za ulje neispravna, ili u
postocima 11,2%.
2. Od 11 BVP M-80, 3 su neispravna ili 27,3%.
3. Od 9 OT M-60, 3 su neispravna ili 33,3%.
4. Tenk n/m, TZI i BTR-5OPU su ispravni 100%.
5. Od 25 neborbenih m/v, 11 su neispravni ili 44%.
Rekapitulacija: Od ukupno 41 borbeno m/v, 8 neispravnih ili 19,5%.
Od 25 neborbenih m/v, 11 neispravno ili 44%.
Kod neborbenih m/v koja za sada raunamo ispravna, u stvari su tehniki neispravna, naroito
zbog istroenosti guma, kao i drugih nedostataka koja spadaju u tehniku ispravnost vozila,
ali su u pokretnom stanju i za sada bi mogla sluiti za izvrenje snabdevanja u izvrenju
borbenih zadataka.
SB/BS
Komandant
Major
Miomir Majstorovi, [v.r.]
M.P.144
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.
143
144

84

Dopisano rukom.
Okrugli peat: Vojna pota 9113, Vrginmost.

42

1994., srpanj 31.


[Knin]
Izvjee Glavnog taba SVK predsjednicima Republike Srbije, Slobodanu Miloeviu, i
RSK, Milanu Martiu, te naelniku Generaltaba VJ, general-pukovniku Momilu Periiu,
o intenzivnim hrvatskim pripremama za napad na RSK, nabavi oruja iz inozemstva i
obuci pripadnika HV-a od strane vojnih instruktora iz inozemstva, mobilizaciji muslimana
u zapadnoeuropskim zemljama, pojavi ideje svemuslimanskog pomirenja na podruju
Cazinske krajine, tekoj situaciji u postrojbama SVK te stavu pripadnika SVK da su mape
Kontakt grupe za BiH pogubne i neprihvatljive za srpski narod u cjelini
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 3-359
31. 07. 1994. god. VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Redovni operativni
izvetaj G SVK,
d o s t a v lj a.
PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE
/gospodinu Slobodanu Miloeviu/
PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
/gospodinu Milanu Martiu/
NAELNIKU GENERALTABA VJ
/general-pukovniku Momilu Periiu/
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
U Hrvatskoj se sa nesmanjenim intenzitetom nastavljaju pripreme za agresiju na RSK. Javni
nastupi su ratno-hukaki i usmereni su na psiholoke pripreme stanovnitva i pripadnika
Hrvatske vojske za rat protiv Srba u RSK. Hrvatska ne krije opredeljenje da ratom reava
probleme odnosa sa RSK. Hrvatska oruana sila se predstavlja kao dobro opremljena i
obuena vojska sposobna da oruanom borbom uspostavi suverenitet Hrvatske nad RSK.
U porastu su aktivnosti kao to su: izvianja du linija razgranienja, ulasci policije u
zabranjene zone, pokreti borbenih sredstava i jedinica ka liniji razgranienja. U toku je
formiranje sanitetskih ekipa i priprema za njihovo upuivanje na mogue pravce agresije
(ove ekipe su za sada upuene na pravac Sisak Petrinja). Nastavlja se sa pozivanjem ljudstva
u ratne jedinice i formiranje novih sastava specijalne namene. Prisutan je otpor mobilizaciji
na prostoru Istre (119. br HV due vremena je nepopunjena). U Operativnoj grupi Zadar
formiran je 84. specijalni samostalni bataljon Termiti koji je popunjen ekstremistima
preteno izbeglim sa teritorije RSK.
Oblast Gorskog kotara je pod pojaanom kontrolom MUP-a i Hrvatske vojske. Kontrola
ove teritorije je pojaana od 20. 07. 1994. godine.
Blokada pripadnika UNPROFOR-a u kontekstu ukupnih priprema, pored diskreditiranja
UN, ima za cilj da se prikriju taktika i operativna pomeranja HV prema linijama fronta i
zauzimanje povoljnijeg taktikog poloaja prema snagama RSK.
85

Posle 15. 08. 1994. godine oekuje se pogoravanje stanja izmeu Hrvatske i RSK. To se
poklapa sa zamiljenim vremenom okonanja blokade UNPROFOR-a (Hrvatska oekuje
povlaenje UNPROFOR-a sa linija razdvajanja). Rauna se i na vee sukobe srpskih i
hrvatsko-muslimanskih snaga.
Logistika podrka HV se i dalje nastavlja iz inostranstva gde se nabavljaju raketni sistemi
i letelice, te druga oprema i naoruanje koje namenska proizvodnja Hrvatske ne moe
obezbediti. U meuarmijskoj saradnji Hrvatska obezbeuje vojne instruktore, posebno iz
SRN,145 Francuske Legija stranaca i zemalja Beneluxa.
Pripadnici Legije stranaca su ukljueni u obuku specijalnih sastava, a njihovo angaovanje
smo registrovali i u pripremi pokazne vebe na Viru. Instruktori iz SRN i zemalja Beneluxa
su uglavnom lanovi klubova koji u svom programu rada imaju faistiku orjentaciju, a
ideje u ovom asu realizuju na prostoru Hrvatske i bive BiH.
U Hrvatskoj vojsci usvojena je potpuna orjentacija promene taktike koja je zadrana od JNA
i uglavnom se preuzima taktika NATO. Na to ukazuje formacija oklopnih i mehanizovanih
sastava, raspored orua na VP, te pripreme za izvoenje napada na pojedinim pravcima.
Stanje u bivoj BiH
U vie zemalja Zapada nastavlja se mobilizacija muslimana i njihovo upuivanje u tzv.
Armiju BiH. Mobilizacija se izvodi u organizaciji muslimanskih ambasada i zaviajnih
klubova. Pored borbenih dejstava koja su u toku dalji tok razvoja situacije oekuje se posle
30. 07. 1994. godine nakon to budu obelodanjene odluke Ministarskog sastanka u enevi.
Kao kritino vreme nagovetava se 01. 08. 1994. kada bi mogla otpoeti dejstva na Koridor.
Ozbiljni problemi javljaju se u funkcionisanju vetake hrvatsko-muslimanske federacije
i sva predvianja govore da je verovatnije oekivati nove vee sukobe nego potpuno
zaivljavanje koalicije.
Naoruavanje muslimana odvija se najveim delom preko Hrvatske, a potpisivanje
sporazuma i ugovora izmeu Tumana146 i Demirela147 na Brijunima je ovu aktivnost
gotovo legalizovao.
Uloga turskih snaga u sastavu UN na prostoru BiH je u kontekstu ukupnih nastojanja
muslimanskog sveta da potpuno zauzme teritoriju BiH.
Stanje u AP ZB
Stanje na liniji dodira izmeu snaga NO AP ZB i 5. K je bez promjene. Intenzitet borbi
je slab i nema realnih izgleda da snage NO AP ZB u borbi ostave kvalitet. tavie, ima
sve vie zagovornika ideja o svemuslimanskom pomirenju. Jedan broj takvih nalazi se i u
neposrednom okruenju Fikreta Abdia. Indikativna je i normalizacija odnosa na liniji RH
AP ZB, otvaranje trgovakog koridora, pomo u zbrinjavanju ranjenih i obolelih i sl.
F. Tuman se u ovom asu nudi da bude posrednik u kontaktima izmeu A.148 Izetbegovia
i F.149 Abdia sa nadom da to ini u vlastitom interesu.
Raspolaemo nepotvrenim podacima da u savetodavnom pogledu znaajnu ulogu igra
Ragib Heudani, koji ivi u Hrvatskoj, a odrava prisne veze sa Abdiem.
145
146
147
148
149

86

Savezna Republika Njemaka.


Franje.
Sami Sleyman Gndodu.
Alije.
Fikreta.

Stanje na teritoriji koju kontrolie 5. K je vrlo sloeno zbog smanjenih mogunosti


snabdevanja. Sve je vie lica koja ele napustiti taj prostor i preko RSK otii u Hrvatsku.
101. bojna HVO ne uestvuje u borbama.
Z A K LJ U A K:
1. Pripreme HV za agresiju na RSK se nastavljaju, a u psiholokom pogledu vri se priprema
celokupnog stanovnitva za predstojee napore. Problemi za UN i popuna jedinica ne
ukazuju da bi do agresije moglo doi u narednih 15-20 dana.
2. NAE SNAGE
Teite rada Komandi i jedinica bilo je na praenju aktivnosti Hrvatske vojske, posebno
pokreta i aktivnosti na liniji razdvajanja. Utvrivanje naih poloaja i rejona vri se po planu.
Zbog nedostatka goriva ureenje poloaja i saobraajnica praktino je prestalo.
Preduzeto je vie mera sa ciljem da se povea intenzitet obuke. U veini korpusa u toku
su viednevni kursevi komandira odelenja i vodova. U obuci mladih vojnika teite je na
gaanjima i taktikom uvebavanju. U toku su pripreme za tabne ratne vebe komandi
korpusa i brigada. Organi G SVK angaovali su se na praenju radova na ininjerijskom
obezbeenju i obuke mladih vojnika. Trae se mogunosti da se obezbede minimalne
koliine materijalnog obezbeenja obuke mladih vojnika.
Artiljerija 21. i 39. K selektivno je vrila podrku snaga Narodne odbrane AP Zapadna
Bosna. Zbog ograniene koliine municije podrka je simbolina i bez veeg uticaja na
stanje narodne odbrane.
2.1. Stanje morala
Mape kontakt grupe za bivu BiH pripadnici SVK smatraju pogubnim i neprihvatljivim
za srpski narod. To je praktina primena ustake teorije o istrebljenju Srba sa prostora bive
NDH. Svakodnevne pretnje iz RH, koncentracija snaga oko RSK i blokada UNPROFOR-a
u RH dokaz je te ustake teorije. Borci i narod RSK apsolutno podravaju odluku skuptine
RS po pitanju mapa za bivu BiH. Borci opravdano strahuju da bi kontakt grupa mogla
slino postupiti i sa RSK. Zato predlau veu aktivnost na meunarodnom planu i jo tenje
povezivanje i saradnju sa RS. Prisutna su i miljenja da su sazreli uslovi za ujedinjenje dve
srpske drave (RS i RSK) u jedinstvenu dravu, jer su meunarodni faktori Vaingtonskim
sporazumom razbili jedinstvenu BiH lanicu UN.
Stanje odee i obue je dosta kritino. Molimo da se preduzmu mere za obezbeenje
iste pre poetka zime. Moral boraca i dalje je optereen problemima ekonomske prirode
(nedostatak goriva, maziva, municije, odee, obue i drugih roba), kao i neravnomernom
podelom tereta rata. Borce posebno iritira to se izbeglice ne vraaju iz SRJ koji su im veliko
optereenje, a nama su jako potrebni. U proteklih sedam dana imali smo jednog poginulog
(samoubistvo) i dva ranjena (od zaostale mine).
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeenje
U izvetajnom periodu materijalno i finansijsko obezbeenje ostvarivano je uz dobro
poznate tekoe. Teini zadaci organa pozadine u ovom periodu su obezbeenje MS za
ureenje vatrenih poloaja, obuke regruta i MS za redovnu delatnost Vojske. U toku je
organizacija obezbeenja ogrevnog drveta i artikala hrane za zimu.
Sa finansijskim sredstvima koje smo dobili u protekloj sedmici uspeli smo da znaajnije
smanjimo obaveze prema isporuiocima MS i izvriocima usluga u SRJ, RS i RSK.
2.3. Mobilizacijska i personalna problematika
Teite rada mobilizacijsko-personalnih grupa u ovom izvetajnom periodu bilo je:
87

Kontinuiranom prijemu lica po ugovoru na odreeno vreme u SVK i reavanje njihovih


statusnih pitanja.
Sveani zavretak, prijem i raspored profesionalnih oficira i podoficira koji su kolovanje
zavrili u Vojsci Jugoslavije.
Priprema i odlazak na kolovanje (II klase oficira i III klase podoficira) SVK u kolski
centar Banja Luka VRS.
Rad na organizacijsko-formacijskim promenama SVK (izrada i dorada predloga na
mirnodopskim formacijama).
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
U ovom periodu nismo registrovali DTA HV, ali raspolaemo podacima da ustae gomilaju
svoje snage na prostoru Zadra i Otoca. Nastavljaju sa intenzivnim p/k nae odbrane o
emu svedoi ruenje letilice HV na prostoru Istone Slavonije 27. 07. o. g.
Prema neproverenim podacima HV planira napad na koridor u RS i RSK poetkom
septembra. Pripadnici UNPROFOR-a najavljuju provokacije od strane HV prema SVK
kako bi izazvali incident, a ukoliko SVK odgovori energino to bi HV iskoristila kao povod
za napad na RSK za ta bi okrivili Srbe.
Pripadnici UNPROFOR-a i dalje rade obavetajno u korist HOS. Tako su 26. 07. o. g. u
z/o 11. K snimali gaanje nae 39. pbr iz tenka T-34.
Dana, 21. 07. o. g. na poligonu Slunj zarobljena su tri muslimana u nameri da iz Cazinske
krajine preu u RH. Narednog dana uhvaena su jo 4 lica iz AP ZB na prostoru Tuilovia,
SO Dvor na Uni. verc sa Cazinskom krajinom i dalje se odvija sa prostora Korduna i pored
preduzimanja mera na planu osujeenja istog.
3. ODNOSI SA UNPROFOR-om
U ovom periodu saradnja G SVK i UNPROFOR-a je bila na nivou uobiajene korektnosti.
Obzirom da G SVK poseduje pouzdane informacije o pripremi hrvatske vojske za
ponovnu agresiju na RSK, G je u tom smislu odrao jedan vaan sastanak, gde su od
strane UNPROFOR-a uee uzeli gen. Piters150 i puk Diburg,151 a sa nae strane gen.
Novakovi,152 s ciljem preduzimanja mera i spreavanja pomenute agresije.
Na ovom sastanku su predstavnici UNPROFOR-a na indirektan nain potvrdili da Hrvatska
ozbiljno kri Sporazum o prekidu vatre, tj. da u zonama (10) i (20) km vri pokrete jedinica
i naoruanja. U ovom periodu, 29. 07. 94. odran je sastanak predstavnika G SVK i gen.
Al-Tajeba153 gde se diskutovalo o moguim implikacijama i agresiji Hrvatske na RSK.
4. ODLUKA
Nepromenjena.
KOMANDANT
general-major
Milan eleketi, [v.r.]
M.P.154 M.P.155
150
151
152
153
154
155

88

Pierre Peeters.
Roger Diburg.
Mile.
HawaaEl-Tayeb.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.
Prijemni peat: Brzojav br. 3645, primljen 1. 8. 1994. u 10,00; predan u 12,20.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

43

1994., srpanj
[Knin]
Podsjetnik Glavnog taba SVK za koordinaciju u Generaltabu VJ s podacima o opsenim
pripremama hrvatskih snaga za napad na RSK i koridor u Bosanskoj Posavini, niskom
moralu i situaciji u postrojbama SVK te poduzetim mjerama nakon njihovog povlaenja na
nove poloaje, selektivnoj podrci SVK postrojbama Fikreta Abdia u borbama u Cazinskoj
krajini, pokretanju rjeavanja pitanja dravljanstva zapovjednika VJ koji se trenutno
nalaze u SVK, a nemaju dravljanstvo SRJ, nedostatku streljiva, goriva, motornih vozila i
sanitetskog kadra i materijala te neispravnosti tehnike u postrojbama SVK
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
PODSETNIK
ZA KOORDINACIJU G VJ
Jul 1994. godine
1.- NEPRIJATELJSKE SNAGE
U poslednje vreme na prostoru RH vre se opsene pripreme HV, MUP-a i stanovnitva
za agresiju na RSK. Primirje izmeu RSK i RH u hrvatskoj vojsci intenzivno se koristi za
mobilizaciju jedinica, popunu sa naoruanjem i MTS i vebovne aktivnosti.
Ovim aktivnostima u SJI pridaje se veliki znaaj. U javnim nastupima, vodee politike
linosti Hrvatske svakodnevno prete da e silom pokoriti Srbe a prostor kojeg su okupirali
vratiti u celovitu Hrvatsku.
Najopsenije pripreme vre se na prostoru Like i Gorskog kotara; u trouglu Zagreb
Karlovac Sisak i na prostoru Zapadne Slavonije. Aktivirani su svi repetitori i zadejstvovan
veliki broj veza. U radio-saobraaju svakodnevno se poveava broj uesnika.
Na prostoru Sl.156 Brod Oraje, jedinice HV popunjavaju se sa muslimanima koji su
izbegli iz Srpske Posavine u Hrvatsku, pa ak i u Zapadno-evropske zemlje.
Od ovih pripadnika HV, obuenih i dobro opremljenih formiraju se DTG za ubacivanje u
RS, to je u prvom redu u funkciji motivisanja postojeih jedinica HVO za napad na Srpsku
Posavinu, a neiskljuujemo ni mogunost njihovog dejstva na Z.157 Slavoniju.
Na prostoru Like i Gorskog kotara vre se pripreme pod nazivom Metla-94 to bi mogao
biti naziv za optu agresiju na RSK. Pored popune jedinica ljudstvom, na odreenim
pravcima dejstva dopremaju se velike koliine pogonskog goriva, a komanda ZP Karlovac,
policijska uprava i vojni sud iz Karlovca premeteni su u Ozalj.
Pored mobilizacije dela jedinica na prostoru Zagreb Sisak, vri se i dovoenje jedinica ka
Kupi. Raspolaemo podacima da iz tog prostora (reon Bresta) nije povuena ni sva artiljerija,
156
157

Slavonski.
Zapadnu.

89

a da su u poslednje vreme u reonu sela Tonkovii Farkai Brateko158 podignuta tri


pontonska mosta.
Izvesne pripreme vre se i na prostoru Severne Dalmacije. Pojaana je odbrana a. Zemunik,
ubrzano se radi na utvrivanju i zapreavanju poloaja, a skoro svakodnevno u UNPA zone
ubacuju izviake i DTG.
Prema UNPROFOR-u se preduzimaju razne provokacije, a u poslednje vreme zabranjuje
im se svako snabdevanje iz mesnih izbora na teritoriji RH. Nosioci ovih radnji su MUP,
izbeglice i ekstremisti iz redova HV, a vladajua stranka je reiser ovih radnji, kako bi prikrili
svoju nemo i imali povoda da u septembru, ako ne i prije, otkau gostoprimstvo snagama
UN, posle ega treba oekivati agresiju na RSK.
Stanje u AP ZB
Ne raspolaemo tanim informacijama ta se zapravo zbivalo u poslednje vreme na prostoru
C.159 Krajine. Prema poslednjim saznanjima konsolidovani su redovi i jedne i druge strane
u sukobu. Na pojedinim objektima vode se b/d uz neznatnu nadmo jedinica AP ZB, ali
bez znaajnog pomeranja linije fronta. 5. K vri izvesna pomeranja dela svojih jedinica u
cilju jaanja fronta prema 1. i 2. KK RS. Miljenja smo da je i dalje potrebna naa pomo
jedinicama F.160 Abdia, ali da u svemu tome moramo biti obazriviji.
Z a k lj u c i:
1) HV e nastaviti sa optim pripremama za izvoenje ofanzivnih dejstava, koja bi mogla
otpoeti po isteku mandata snagama UN.
Meutim, sadanji pritisci na ove snage i nedozvoljavanje njihovog delovanja na prostoru
Hrvatske, kao i najavljena opta mobilizacija u RH u avgustu mesecu, navodi na zakljuak
da bi snage UN mogle napustiti hrvatsku teritoriju i pre isteka njihovog mandata, a da bi do
agresije na RSK dolo po zavretku mobilizacije, tj. krajem avgusta ili poetkom septembra.
Na ovakav zakljuak navodi i od nekih stranaka najavljena mogunost prevremenih izbora,
koji se nagovetavaju za septembar, ime bi isti bili onemogueni i odloeni od strane
vladajue stranke, za kasnije.
2) Sadanje aktivnosti HV, pored optih priprema za agresiju, cenimo kao pritisak na RSK
u cilju smanjenja i slabljenja nae podrke koju pruamo jedinicama AP ZB, a ne kao realnu
pretnju oruanom intervencijom u sadanjem trenutku.
3) Nastavie se psiholoko-propagandna i subverzivna delatnost prema RSK. Cilj sadanjeg
delovanja dravnog i vojnog rukovodstva RH i svakodnevno velianje snage i tehnike
opremljenosti HV kroz SJI jest, da se Hrvatska javnost pripremi za oruani sukob sa RSK,
a u isto vreme da se srpsko stanovnitvo u Hrvatskoj, narod i vojska RSK zaplai snagom i
opremljenou HV, i da u trenutku agresije u RSK zavlada panika i strah, to bi u velikoj
meri uticalo na stabilnost odbrane vojske RSK.
2.- OPERATIVNO-STRATEGIJSKI RASPORED SNAGA SVK
U operativno-strategijskom rasporedu snaga SVK u odnosu na prethodni period nije dolo
do bitnih promena. Komande i jedinice teino su bile angaovane na reavanju problema
nastalih nakon izvlaenja na nove poloaje i rejone, shodno Sporazumu o prekidu vatre s
ciljem podizanja b/g na vii nivo, od kojih posebno istiemo:
158
159
160

90

Krivo navedeno u izvorniku. Mjesto se zove Vrateko.


Cazinske.
Fikreta.

dogradnji sistema RiK naruenog nakon izvlaenja na nove poloaje i rejone;


dogradnji poloaja i rejona na koje su se jedinice povukle;
dopunskom zapreavanju na novim poloajima i rejonima;
uklanjanju minskih polja u tampon zonama i na graninim prelazima;
izgradnji prilaznih puteva do poloaja i rejona na koje su se jedinice povukle;
prijem i obuka prve partije vojnika regruta u jedinicama SVK;
izgradnja i adaptacija objekata za smetaj MTS;
pregled, opravka i remont MTS.
Za ovaj period karakteristian je incident koji se dogodio kod brane Perua gde su naa
dva borca ranjena, jedan neprijateljski vojnik je ubijen, a jedan ranjen.
I dalje vrimo selektivnu podrku snagama NO AP ZB. Do sada smo za podrku utroili:
1. Metaka 130 mm za top 130 mm 363 kom, puno punjenje;
2. Granata 122 mm tf, puno barutno punjenje, 170 kom;
3. Raketa 123 mm za Oganj 16 komada;
4. Granata 76 mm za ZIS 80 komada;
5. Granata za BsT 82 mm 6 komada;
6. Mina za mb 82 mm 39 komada;
7. Granata za tenk T-34 izdato 232 komada.
3.- STANJE MORALA
Na stanje morala u jedinicama pozitivno se odraavaju stavovi Vlade RSK o odbrambenim
pitanjima i statusu pripadnika SVK.
Moral boraca i naroda je jo uvek optereen problemima ekonomske prirode. Niska primanja
pripadnika SVK i invalida kao i nepovoljna situacija u veini privrednih preduzea dovelo
je u veoma teku situaciju brojne porodice. Loa finansijska situacija i niska primanja lica
primljena po ugovoru u SVK izazivaju burne reakcije i negodovanja pa veliki broj vojnika
trai raskid potpisanog ugovora o profesionalizaciji.
Na moral se veoma nepovoljno odraava zarobljavanje dvojice stareina i 4 v/o od strane HV i
razoruavanje etvorice v/o od strane pripadnika UNPROFOR-a. Blokada UNPROFOR-a
u RH tumai se kao lukavstvo RH i strah da e se to iskoristiti za pripremu agresije na RSK.
U naim ranijim zahtevima traili smo muzike instrumente za tri vojna orkestra i do
danas nismo nita dobili. Takoe smo traili po 200 komada pravila slube, Propisa o
vojnoj disciplini i materijala za teme iz moralnog vaspitanja. Molimo da nam se ovo to pre
obezbedi.
4.- KADROVSKA PROBLEMATIKA
a/ REAVANJE DRAVLJANSTVA SR JUGOSLAVIJE
Zakon o Vojsci Jugoslavije, lan 8. stav 3. predvia da slubu u Vojsci mogu da vre samo
jugoslavenski dravljani. Shodno tome pokrenuli smo pitanje reavanja dravljanstva
profesionalnih oficira i podoficira kao i CL u VJ, koji se sada nalaze u SVK, a nemaju
dravljanstvo Republike Srbije ili Crne Gore odnosno jugoslovensko dravljanstvo.
Molbe sa neophodnom dokumentacijom dostavili smo Personalnoj upravi Generaltaba
Vojske Jugoslavije krajem februara 1994. godine.
Sporo reavanje dravljanstva dosta oteava reavanje ostalih statusnih pitanja kao to su:
reavanje stambenog pitanja na teritoriji SR Jugoslavije,
dobivanje dravljanstva za lanove porodica koje ive na teritoriji SR Jugoslavije,
zaposlenje lanova porodica je oteano, jer se trai da imaju dravljanstvo SR Jugoslavije.
91

Molimo vas da se preduzmu mere na reavanju ovog pitanja, koje dosta optereuje
pripadnike VJ, koji su u sastavu Srpske Vojske Krajine.
Ukoliko postoje zakonske ili tehnike smetnje u reavanju ovog pitanja, molimo vas da nam
dostavite objanjenje, kako bi mogli upoznati lica koja trae dravljanstvo.
b/ PREMETAJ I UPUIVANJE STAREINA U 40. KADROVSKI CENTAR
Odelenje za kadrovske poslove 40. KC u PsU G VJ pozvalo je 163 stareine, koji se
upuuju ili premetaju u 40. KC.
Dana 13. jula 1994. odazvala se samo etvorica (4) stareina.
Najkritiniji i najslabiji je odaziv stareina sanitetske slube. Dana 13. jula 1994. godine od
pozvanih 36 stareina SnSl nije se nijedan odazvao.
Napominjemo da nemamo popunu ni na nivou korpusa sa naelnicima sanitetske slube.
Molimo da se zauzme jasan stav oko upuivanja stareina SnSl u SVK.
c/ STAMBENA PROBLEMATIKA
Novim Pravilnikom o stambenom obezbeenju, regulisano je da se molbe za stan mogu
reavati u mestu slubovanja, to znai da sve stareine 40. KC mogu se reavati iskljuivo u
garnizonu Beograd. Mnoge stareine su podnele molbe u drugim garnizonima SRJ, a sada
im komande garnizona vraaju molbe. Predlaemo da se u Pravilniku izvri ispravka i da
stareine 40. KC stambeno pitanje mogu reavati u garnizonima gde su podnele molbe, jer
su iz tih garnizona premeteni u 40. KC i u tim garnizonima im ive porodice.
5.- POZADINSKO OBEZBEENJE, STANJE I PROBLEMI
U realizaciji zadataka PoOb-a SVK prisutni su brojni problemi zbog visokog intenziteta
upotrebe tehnike u protekle tri godine i istroenosti materijalnih resursa u svim oblastima,
problemi PoOb-a su svakim danom sve vei.
Pomo VJ u municiji, artiklima hrane, lekovima i drugim kritinim TMS, bila nam je
dragocena ali nedovoljna. U ovoj fazi primirja preduzimamo sve potrebne mere za pripremu
materijalnih potencijala za odbranu RSK. Meutim, u realizaciji tako znaajnog zadatka
nailazimo na probleme koje ne moemo kao vojska i drava reiti.
Najizraeniji problemi su:
Nedostatak skoro svih vrsta municije. Posebno zabrinjava injenica da nedostaje ona
municija koja pripada sredstvima za vatrenu podrku (haubice, VBR), sredstva za blisku
POB (bacai raketa Osa i Zolja, Maljutka), i sredstva za PVO (PVO top 20 mm M55
Hispono, PVO top 30 mm M53 Praga i Strela 1M i 2M).
Pogonsko gorivo za izvoenje b/d SVK ne dobiva, a sa koliinama koje dobivamo ne mogu
se podmiriti ni redovne potrebe. Zbog nedostatka goriva dovedena je u pitanje realizacija
zadataka smetaja ljudstva u novim rejonima razmetaja, smetaj TMS, ureenje teritorije, i
obezbeenje minimalnih uslova za izvoenje obuke regruta.
Od savremenih osnovnih sredstava u zalihama nemamo nita. Posebno je kritian
nedostatak sredstava veze, optikih instrumenata, pogonskih motora borbenih i neborbenih
m/v i cevi za art. orua i tenkovske topove.
Situaciju ini jo sloenijom injenica da je starosna struktura raspoloivih borbenih i
neborbenih sredstava nepovoljna (20 do 30 godina, 26% tenkova iz drugog svetskog rata,
a najnoviji tenkovi M-84 su ispunili resurse za generalni remont). Ovakvo stanje sredstava
zahteva znaajna finansijska sredstva za nove nabavke, odravanje i remont.
Ratne MR rezervnih delova za borbena i neborbena sredstva, guma, akumulatora i ostalih
sredstava su na nuli. Zbog nedostatka rezervnih delova remontnih kapaciteta i strune
radne snage za odravanje sloenih borbenih sistema koristimo remontne kapacitete RS i
92

VJ. Prema proraunu koga smo izveli na poetku godine, samo za potrebe TOb-a, potrebno
je obezbediti preko 48 miliona dinara. Samo ova novana sredstva nije u stanju da obezbedi
RSK.
Rezerve odee, obue i dr. intendantskih MS nemamo.
Robne rezerve RSK su potroene i ne moemo raunati, znaajnije, kao izvor popune.
Zbog loe finansijske situacije nemamo stalnih izvora Sn snabdevanja te se u nabavci
lijekova oslanjamo na humanitarnu pomo i Crveni Krst.
Poseban problem predstavlja neredovan i nepotpun priliv novanih sredstava, te se
trokovi redovne djelatnosti Vojske pokrivaju na nivou preivljavanja.
Ovakvo stanje nelikvidnosti Vojske nanosi direktnu tetu isporuiocima roba koji zbog
neredovnih isplata ili odbijaju ili trae avansno plaanje.
Nedostatak sanitetskog kadra u jedinicama kao i nepopunjenost zdravstvenih ustanova na
terenu na koje se oslanja SVK u SnOb.
Od est korpusa SVK samo 39. K ima Naelnika SnSl odgovarajueg VES-a. U 21. K i
18. K nema NSnSl a u ostalim korpusima na toj dunosti su stareine neodgovarajueg
sanitetskog VES-a.
Na nivou brigada i samostalnih pukova situacija je jo gora.
U cilju bolje organizacije i pruanja pomoi SVK, predlaemo da zajedno sa VJ i VRS,
realizujemo sledee zadatke i aktivnosti:
1.- Ukljuivanje organa pozadine G SVK u proces nabavke mun. i slo. sistema NVO a
koji se realizuju preko VJ.
2.- kolovanje kadrova koji su sada u SVK, posebno prisustvo seminarima, savetovanjima i
dr., od srednjih do najviih Vojnih kola.
3.- Angaovanje i uee kadrova iz SVK u izradi pravila i propisa VJ.
4.- Da se jo jednom razmotri mogunost upuivanja Krajikih kadrova pozadinskih
slubi iz VJ u SVK (prilog 7 iz plana koordinacije iz maja meseca).
5.- Da se jo jednom razmotri mogunost reavanja zahteva za ustupanje MS iz prethodnih
koordinacija, posebno po graevinskoj i tehnikoj slubi i to:
Evidencija o nepokretnosti iz VSF bive JNA na teritoriji RSK (na pov. br. 30-21 od 03.
03. 1994. godine).
Ustupanje avionskih ulja, zahtev iz plana koordinacije za april mesec.
Molimo da date saglasnost k-di RM za ustupanje rezervnih delova za top 130 mm M 46
i to:
* 1076-1245-5466, IGLA udarna
8 kom
* 1076-1245-3168, KLIPNJAA povratnika
2 kom
* 1230-1143-7099, LIBELA kontrolna
20 kom
* 1083-1245-0055, ETKA
15 kom
* PRIBOR za osvetljenje nianskih sprava
45 kom
* NAVLAKA usta cevi
45 kom
* NAVLAKA nianske sprave
45 kom
* NAVLAKA zadnjaka
45 kom
Za potrebe obuke regruta, molimo da odobrite ustupanje umetnih cevi za gaanje iz
tenka T-55, i to:
* Umetnuta cev 7,9 mm M 68 o j 4 za tenkovski top 100 mm 14 kom
* Umetnuta cev 20 mm M 62 o j 4 14 kom
93

6.- BEZBEDNOST U JEDINICAMA I NA TERITORIJI


Bezbedonosno stanje u jedinicama i na teritoriji je stabilno i pod kontrolom RiK-a ali sloeno
i optereeno problemima koji su ve istaknuti. Vojna sluba bezbednosti u kontinuitetu
prati i registruje pojaanu aktivnost hrvatske i drugih obavetajnih slubi u prikupljanju
obavetajnih podataka i drugih informacija o SVK i pripremama Republike za odbranu.
Posebno se interesuju za transformaciju Vojske, borbenu gotovost, moral, kadrovskopersonalne promene i dr. Znatan deo ovih zadataka za potrebe Hrvatske obavlja strani
faktor na prostoru RSK, posebno predstavnici EU.
Izuzetno je izraena psiholoko-propagandna kao i subverzivna aktivnost. To se vidi po
agresivnosti hrvatskih medija i upornosti kojom pripadnici UNPROFOR-a i EU nasru
na nae ljude, ostvaruju kontakte, ne samo sa obinim pripadnicima vojske, ve i onima
sa viim inovima. Upravo je u toku jedna ira, dobro smiljena i planirana akcija stranog
faktora iji je cilj pokuaj pacifikacije i mirne reintegracije Krajine u hrvatski dravnopravni sistem. U funkciji ovog plana jeste i ubacivanje finansijskih sredstava za revitalizaciju
i oivljavanje privrede po regijama, bez znanja i odobrenja aktuelnih dravnih vlasti, to je
pokuaj njene diskreditacije, a krajnji cilj je usmeren na obaranje aktuelnog predsednika
RSK, jer je on navodno nosioc tvrde opcije u reavanju problema Krajine.
Iako je smanjen broj izvedenih DTA na prostoru RSK, u posedu smo podataka da se HV
priprema, u sklopu oruane akcije, za masovno ubacivanje DTG i drugih specijalnih snaga,
a sastav specijalista koji ine borbeni deo snaga za izvoenje specijalnih dejstava na ovom
prostoru. Iz svega to je do sada preduzela hrvatska strana, cenimo da oni najozbiljnije
raunaju da izvoenjem DTA postignu krupan uspeh ne samo na psiholokom planu, ve
kao i uvod za agresiju.
Kriminalitetu, posebno onom koji ugroava ivot i zdravlje ljudi i b/g komandi i jedinica,
odlunim merama, u saradnji sa organima MUP-a, nesumnjivo da smo stali na put. Posle
odlunih mera, koje je preduzeo i Predsednik RSK, u Krajini je sigurnije i bezbednije, a
ljudi su osetili da je zaivela pravna drava. Naalost, iz stranakih razloga, i ova akcija
je doivela osporavanje, ali se na to neemo obazirati. Smatram da emo poetkom rada
vojnog pravosua, moi jo efikasnije da presecamo kriminal i druge pojave koje negativno
utiu na b/g i moral jedinica.
7.- SARADNJA SA UNPROFOR-om
Pratei poslednje aktivnosti hrvatske vojske oko izuzimanja tekog naoruanja (9 haubica 203
mm) iz skladita naoruanja, G SVK uloio je otar protest gl. komandi UNPROFOR-a u
Zagrebu. Otar protest uloen je i zbog probijanja zvunog zida od strane avijacije NATO
nad teritorijom RSK kojom prilikom je priinjena znatna teta na nekim objektima i zbog
uznemiravanja naeg stanovnitva.
Blokada puteva kojom se onemoguava saobraaj za potrebe UNPROFOR-a na teritoriji
Hrvatske od strane hrvatskih izbeglica prividno su stvoreni izvesni problemi mirovnim
snagama UN. U stvari zbog borbi 5. korpusa i Abdievih snaga, UNPROFOR je traio
da se dozvoli prelazak Franc.161 BAT-3, koji ne pripada UNPA zoni, preko nae teritorije
koridorom Liko Petrovo Selo Otoac Ogulin Zagreb i nazad.
Drei se principa da se svaki prelazak preko dravne granice i teritorije odobrava Vladi i
MIP, G SVK je ovom problemu posvetio posebnu vanost.
161

94

Francuskog.

KOMANDANT
General-major
Milan eleketi, [v.r.]
Preslika, strojopis, latinica
Preslika u posjedu urednika.

44

1994., kolovoz 3.
[Petrinja]
Izvjee Komande 39. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o napadu vojnih obveznika na
aktivne vojne osobe tijekom 1992. i 1993. godine
KOMANDA 39. KORPUSA

ODSEK BEZBEDNOSTI
SP Br. 2-55

03. 08. 1994. god.
Potpukovnik Kosijer dr. ure,
izvetaj.
G SVK
ODELJENJU BEZBEDNOSTI
Dana 03. 08. 1994. godine, obavljen je razgovor sa potpukovnikom Kosijer dr. urom,
Naelnikom SnSl u 39. korpusu, u vezi sa njegovom depeom upuenom G SVK.
Potpukovnik Kosijer istie da je u periodu 1992.-1994. godine, bilo est pokuaja fizikog
napada na njega od strane v/o i vei broj verbalnih napada gdje je nazivan komunjarom,
jugoizdajnikom i slinim drugim pogrdnim nazivima. U periodu jul 1992 mart 1993.
godine, uru su pokuali fiziki napasti 4 puta, meutim on nijednom nije prijavio pokuaj
napada. Kao obrazloenje navodi da u PMJ i do marta 1993. godine nije bilo Vojne policije.
U martu 1993. godine, prijavio je jedan sluaj verbalnog napada, meutim prema urinoj
izjavi nisu preduzete nikakve mere.
Na pitanje, zbog ega misli da OB nisu zatitili njega, ve da tite mafiju, uro istie da
su OB trebali reiti sve ove sluajeve, te samim tim to ni jedan sluaj nije reen, titi se
mafija.
Na pitanje da li mu je poznato u ijoj su nadlenosti disciplinske greke i prestupi, uro ne
zna odgovoriti, i ako je imao konkretan sluaj, koji je po nareenju K-danta 39. korpusa
trebala reiti 31. pbr. uri nisu opte poznati zadaci i delokrug rada OB i vojne policije, kao
i to da od ovih organa niko nema pravo izricati disciplinske mere i kazne.
uro je na kraju razgovora izneo da je on preoptereen poslom, navodi svoje angaovanje
na vie mesta koja nisu popunjena, te da su mu popustili ivci i da se osea nezatienim.
Na kraju opet postavlja pitanje, ko je duan da ga zatiti i da rei sve ove sluajeve napada
na njega i druga AVL.
95

Za N A E L N I K
Major
Vukain Gledi, [v.r.] M.P.162
VD/M M.P.163
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 30.

45

1994., kolovoz 4.
[Knin]
Zamolba Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane SRJ za slanje strunog osoblja
koje bi provelo pregled proizvedenog lansera zrakoplovnih bombi i obuku posluga lansera na
poligonu u Slunju
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
MINISTARSTVO ODBRANE POVERLJIVO
Pov. br. 1627-2 TELEGRAM
04. 08. 1994. godine
HITNO
Strunu pomo trai
MINISTARSTVU ODBRANE SRJ (UIRP)
KOMANDI RV I PVO VJ
Preduzee Banijametal iz Dvora na Uni, uz strunu pomo jedinica i ustanova Vojske
Jugoslavije izradilo je prototipove raketnog lansera avio bombi od 100 i 250 kg i raketni
lanser vazduhoplovne rakete SR-20 (K-13), sa kojima je vreno konstrukcijsko gaanje i
rezultati su zadovoljavajui. Pre donoenja konane odluke o daljem razvoju i proizvodnji
navedenih sredstava, organizujemo lokalno gaanje za najodgovornije predstavnike MO
RSK, SVK i Vlade, na poligonu Slunj. Molimo da odobrite angaovanje stareina za pregled
sredstava i obuku posluga u vremenu 10. do 16. 08. 1994. godine, i to:
1. potpukovnik Markovi Danilo iz VOC-a
2. potpukovnik Mihajlovi Jovan iz VTI-a (sektor 024)
3. kapetan Gluvaevi Miroslav sa aerodroma Batajnica i
4. zastavnik Stanevi Cvijo sa aerodroma Batajnica.
Smetaj i ishrana obezbeeni su u Dvoru na Uni.
Detaljnije informacije moete dobiti na telefon 23-51-179 i 23-265 (pukovnik Stanii
Boro ili potpukovnik Mihajlovi Simo).
SM/SM
MINISTAR ODBRANE
pukovnik
162
163

96

Okrugli peat: OB Komande 39. korpusa.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1701, primljen 3. 8. 1994. u 15,30; predan u 17,40 sati.

dr. Rade Tanjga, [v.r.]


M.P.164 M.P.165
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HIC, A 032-001.

46

1994., kolovoz 5.
[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o odranoj Skuptini RSK na
kojoj je bilo prisutno i 7 zastupnika iz Skuptine RS, izlagaima i tokama dnevnog reda,
te politikom radu u postrojbama na temelju ovih podataka, s naglaskom na odranje
jedinstva SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE STROGO POVERLJIVO
SP Br. 15-375

05. 08. 1994. VRLO HITNO
Informaciju, dostavlja.
KOMANDI:

7., 15., 21., 39., 18., 11. K, 105. vbr, 75. PoB, 44. rbr PVO,
45. bVOJIN, NC SVK, NC Bruka, bVP SVK, v G SVK

Dana 04. avgusta 1994. na Plitvicama odrana je 3. sjednica Skuptine RSK, vanredno
zasedanje, sa jednom takom dnevnog reda: Stanje odbrane i zatite RSK.
Meutim, vreme i dogaaji uz asistenciju nekih odbornika skuptine, dnevni red je
dopunjen sa jednom takom koja govori o odnosima izmeu srpskih zemalja.
Ovoj Sjednici prisustvovalo je sedam delegata iz Skuptine Republike Srpske.
Na tematskom delu Skuptine RSK koje je usledilo nakon donoenja odluke (u prilogu)
prisustvovali su i podneli izlaganje Ministar odbrane RSK, pukovnik mr. Rade Tanjga,
Komandant G SVK, general-major Milan eleketi, general-major Mirko Bjelanovi i
pukovnik Milan Lali. Sastanku su prisustvovali i deo pomonika ministara.
Izlaganje svih uesnika veoma pozitivno je delovalo na delegate Skuptine RSK. Gotovo
svi delegati isticali su da prilikom donoenja Odluke koja je saoptena javnosti nisu imali
dovoljno elemenata i spoznaje za pravilno odluivanje, te je na osnovu toga u daljem radu
Skuptine brisana taka 4. Odluke.
Sa informacijom upoznati ui deo komande. Ovu informaciju koristiti u politikom radu
i ne saoptavati izvor. Teite rada usmeriti na obezbeenje granica RSK. Ne meati se u
stranaka delovanja i borbu za vlast. Po svaku cenu odrati jedinstvo Vojske RSK i vojske u
celini, pri emu imati u vidu da bez logistike i kadrovske podrke SVK ne moe ostvariti
navedene ciljeve.
Prilog: Odluka Skuptine RSK
164
165

Okrugli peat: Ministarstvo odbrane RSK, Knin.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3713, primljen 4. 8. 1994. u 08,00; predan u 09,25 sati.

97

ZAMENIK KOMANDANTA
pukovnik
Duan Lonar, [v.r.]
M.P.166
Na treoj sjednici Vanrednog zasjedanja odranoj na Plitvicama dana 4. avgusta 1994.
godine, Skuptina Republike Srpske Krajine donijela je slijedeu
ODLUKU
1. Skuptina Republike Srpske Krajine podrava odluke Narodne Skuptine Republike
Srpske, usvojene na Prvom vanrednom zasjedanju na Palama 3. augusta 1994. godine.
2. Skuptina Republike Srpske Krajine prihvata prijedlog Narodne Skuptine Republike
Srpske da se uputi zajednika inicijativa dviju skuptina, Narodne Republike Srpske i
Skuptine Republike Srpske Krajine, skuptinama Srbije i Crne Gore, za ujedinjenje ovih
srpskih zemalja.
3. Radi realizacije ove inicijative odreuje se skuptinska delegacija koja e posjetiti
parlamente svih srpskih zemalja u slijedeem sastavu: Predsjednik Skuptine Branko
Vojnica, potpredsjednik Marko Atlagi, potpredsjednik Milan Ernjakovi, ef poslanike
grupe SDS Krajine Drago Kovaevi, ef poslanike grupe SRS Ranko Vuji i ef poslanike
grupe SDS srpskih zemalja Veljko Vukeli.
4. Skuptina Republike Srpske Krajine zahtjeva od dravnih organa Republike Srpske Krajine
realizaciju projekta ujedinjenja Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, na osnovu
Prijedorske deklaracije167 i odranog referenduma naroda Republike Srpske Krajine.
Broj: 01/1-02-04-3/1-94.
Na Plitvicama, 04. 08. 1994. godine
PREDSJEDNIK SKUPTINE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJIINE
Branko Vojnica s.r.
M.P.168
Izvornik, strojopis, latinica i irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

47

1994., kolovoz 5.
[Petrova Gora]
Izvjee Komande 21. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o problemima u organizaciji
protuzrane obrane, sa zahtjevom za rasporeivanje raketnog divizijuna DVINA u
zoni odgovornosti korpusa, odakle je najbolji poloaj za gaanje velikog broja ciljeva na
slobodnom dijelu Hrvatske

Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.


Na zajednikoj sjednici u Prijedoru, 31. listopada 1992., Skuptine RSK i RS donijele su Deklaraciju o
planiranom ujedinjenju RS i RSK, vidi: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995., Dokumenti, knjiga
6, Zagreb Slavonski Brod, 2009., Dok. br. 143., str. 304.
168
Okrugli peat: Skuptina RSK, Knin.
166
167

98

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA


Komanda 21. korpusa POVERLJIVO
Pov. br. 1890/1
05. 08. 1994. godine
Organizovanje PVO u zoni odgovornosti
21. korpusa, uoeni problemi
G SVK-e
(pukovnik Lonar Duan)
I pored poduzetih mera od strane G SVK-e i K-de 21. korpusa stanje PVO nije na
potrebnom nivou. Do sada su uoeni sledei problemi:
1.- Jedan broj stareina iz G dolazi u zonu odgovornosti Korpusa, a ne javljaju se K-dantu
i organima komande, te se ceo sistem ne uvezuje u jednu celinu.
2.- VOST i radar nije uvezan. Nisu usaglaene obaveze izmeu VOJIN-a i N PVO Korpusa.
3.- Od pojave aviona ispred zone odgovornosti do aktiviranja osmatrakog radara treba da
proe 7-10 minuta i ne moe se aktivirati sistem PVO. Radar ne moe da radi 24 asa, a
posluga nije na svom mestu. Ovome treba dodati kao specifinost i malu dubinu dravne
teritorije.
4.- RPG nije uvezana u sistem PVO. Ona treba da aktivira radar kada otkrije pripremu
aviona za poletanje ili njegovo prisustvo u vazdunom prostoru.
5.- Nenajavljeno, na objekat Petrovac stigla je grupa stareina iz RS. Nismo bili upoznati sa
njenim zadacima kao ni obavezama Korpusa prema istoj.
6.- Na izvianju poloaja za DVINU169 dogovoreno je da ista bude rasporeena u zoni
odgovornosti naeg Korpusa. Kao sporna pitanja navedeno je sledee: ureenje vatrenog
poloaja, izrada prilaznih puteva i sea ume. Mi smo prihvatili da to reimo, ali N PVO G
potpukovnik Bani Dane to nije obrazloio u svom predlogu. Na osnovu toga ova sredstva
su rasporeena u zoni odgovornosti 39. K.
Smatramo da su povoljniji poloaji u zoni nae odgovornosti jer sa istim moemo gaati
ciljeve u vazduhu i na zemlji u veoj dubini ustake teritorije.
7.- Molimo vas da sagledate sva ova pitanja, da uoene propuste zajednikim snagama
reimo i ostvarimo jo bolju saradnju u izvravanju zajednikih zadataka.
LjI/BB
KOMANDANT
pukovnik
Veljko Bosanac, [v.r.]

M.P.170

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.

169
170

Protuzrani raketni sustav V-75 Dvina.


Okrugli peat: Komanda Kordunakog korpusa.

99

48

1994., kolovoz 5.
Knin
Izvjee naelnika Vojnoplanskog sektora ministru obrane RSK o stanju i mogunostima
angairanja proizvodnih i remontnih metalskih pogona u namjenskoj proizvodnji za vojne
potrebe RSK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Pov. br. _________
Knin, 05. 08. 1994.
INFORMACIJA o stanju i mogunostima
namenskih kapaciteta na teritoriji RSK.
MINISTRU ODBRANE
U cilju sagledavanja mogunosti angaovanja proizvodnih i remontnih kapaciteta
metalnog kompleksa u namjensku proizvodnju, dostavljamo pregled tehnolokih
mogunosti preduzea na podruju RSK.
1. MOL TESLINGRAD171
Preduzee moe uspjeno da proizvodi za potrebe vojske slijedei asortiman proizvoda:
a/ minski program:
mina 60 mm
mina 82 mm
mina 120 mm
b/ artiljerijski program
zrno 105 mm sa aurom
zrno 100 mm bez aure
zrno 76 mm skraeno
zrno 122 mm skraeno
c/ trotilski metak 100 gr, 250 gr. i 500 gr.
d/ razminira
e/ mehaniki elemenat za RU /Ru20 i Ru 100/
f/ remont aviobombe i proizvodnja aviobombe od 250 kg
U civilnom delu proizvodnje, najznaajnija je proizvodnja steznih glava u emu tvornica
ima znaajnu ulogu na svetskom tritu.
Tvornica raspolae znaajnim kapacitetom proizvodnje alata i kuita za tancovanje.
Proizvodi sve vrste alata sa vlastitom konstrukcijom za presjecanje, probijanje, alata za
livanje gravitaciono i pod pritiskom.
Preduzee raspolae i sa znaajnim kovakim kapacitetom, a mogu se proizvoditi otkivci
do 200 kg teine.
U okviru preduzea locirana je i proizvodnja radijatora sa varijantom projektovanja i
izvoenja radova na objektima.
Trenutno je mogue i proizvodi se LTF mina 120 mm.
171

Liki Osik.

100

2. TVIK KNIN
Osnovna djelatnost je proizvodnja vezanih elemenata tehnologijom hladnog kovanja
u podruju vijaka i matica od M4 do M24. Proizvode se svi kvaliteti obzirom da tvornica
raspolae linijama za tvorniku obradu. Pored linija za termiku obradu postoji i automatska
linija za povrinsku zatitu.
TVIK proizvodi vezane elemente i rotacione dijelove, van ovog podruja obzirom
da raspolae i znaajnim kapacitetima za strunu obradu. Raspolae sa jednovretenim
i vievretenim automatima za struganje sa gabaritnim prihvatom materijala do 60.
Posjeduje obradne centre tipa Prvomajska.
U sastavu TVIK-a postoji Alatnica osposobljena za proizvodnju alata za vijanu
industriju, a proizvodi i alate po zahtjevima kupaca, tance, naprave, alate za livanje i slino.
TVIK raspolae i znaajnim remontnim kapacitetom, a prvenstveno je osposobljen za
remont automatskih linija za proizvodnju vijaka i matica.
U novije vrijeme TVIK je osvojio proizvodnju upaljaa iz minskog i artiljerijskog
programa.
3. Tvornica hidraulinih cilindara /THC/ Obrovac
Proizvodni program je proizvodnja hidraulinih cilindara. Oprema sa kojom tvornica
raspolae je sledeih karakteristika:
maina za dubinsko buenje, buenje u puno 30-100 mm na duini max 3500 mm,
proirivanje 300
maina za hondovanje 20 300 mm, duina hondovanja max 4300 mm
maina za indukciono kaljenje, okretanjem radnog komoda u lineti max 300 mm,
dubina kalenja 1-3 mm
oprema za tvrdo kromiranje /radni komodi max 800 x 4500/
oprema za tokarenje max 800 x 5000 mm.
oprema za buenje /max 800 x 4000 mm.
4. METALIJA Srb
Osnovna djelatnost je proizvodnja graevinskog okova za vrata i prozore,
Posjeduje kapacitet livnice obojenih metala sa kakilnim livom, te teinom odlivka do 2,5
kg.
Ima linija ekscentar presa za tancanje sa max. silom od 180 tona, te
linija za elaksau aluminijuma sa max gabaritima kade 3500 x 1200 x 1000 mm.
U toku 1993. godine tvornica je uspjeno osvojila proizvodnju sanduka za municiju.
5. METALNA INDUSTRIJA Okuani
Proizvodi sve vrste posuda za tene fluide, bojlere, spremnike potrone tople vode, stojee
rezervoare prostrujne izmjenjivae topline, eline konstrukcije i prirubnice, toplovodne
eline kotlove, staklenike i plastenike.
6. SINTAL Oklaj
Proizvodni program je sinter proizvodi i kompozitni materijal sa primjenom za izradu
alata u metalnoj industriji i u geolokim istraivanjima.
Oprema koja se nalazi u tvornici je: pe za zagrijavanje stabilizatora, frikciona presa za
razbijanje istronog tvrdog metala, termika obrada te klasini strojevi za mainsku obradu
/glodalice, strugovi, brusilice/
7. JUGOTURBINA Vojni
Osnovni proizvodni program tvornice je proizvodnja svih tipova pumpi i hidrauline
opreme.
101

U sastavu tvornice se nalazi i pogon za namjensku proizvodnju u kojem se mogu


izraivati svi dijelovi za automatsku puku izuzev cijevi
Tvornica raspolae i sa prostorom za remont borbenih i neborbenih motornih vozila do
nivoa srednjeg remonta.
U ratnom periodu tvornica je poela i sa proizvodnjom eksera, a program obuhvata sve
tipove duine do 120 mm.
8. MIG Graac
Raspolae sa kapacitetima strune obrade. Oprema je klasina a sainjavaju je strugovi,
glodalice, brusilice, obradni centri. Prije rata je deo kapaciteta koriten za proizvodnju
stabilizatora na mini 120 mm, a u toku rata je znatan deo pribora i alata otuen iz fabrike.
9. BENBAGAT Benkovac
Raspolae sa znaajnim kapacitetima za tlano livenje. Osnovni proizvod je bio odlivak
kuita za ivae maine iji je finalista bio Bagat Zadar. Sada su u toku kontakti sa EI
Ni i ajavec Banja Luka oko osvajanja programa ivaih maina na naem prostoru.
Oprema je fleksibilna te se na njoj mogu tlano liti komadi sloene geometrije od
obojenih metala do 5 kg teine.
Tvornica raspolae i sa kapacitetima strojne obrade, a nju sainjavaju klasini alatni
strojevi koji su koriteni za obradu odlivaka.
10. MOD Dubica172
Raspolae sa kapacitetima strojne obrade koju sainjavaju klasini alatni strojevi. Ovaj
kapacitet je koriten za obradu odlivaka, kao to su kuita ventila i armatura zasuna.
11. MIG Glina
Posjeduje impozantan strojni park novijeg datuma, a sainjavaju ga numeriki obradni
centri i klasini alatni strojevi. Osnovni proizvod je izrada radijatorskih i cjevnih spojnica te
izrada opreme dijelova i pribora.
12. TIM Topusko
Tvornica raspolae sa opremom za proizvodnju istegnutih metala. Osnovni proizvod je
zatitna ograda za vozila odbojnici, istegnuti metal i ogradne mree. Proizvodni i metalne
konstrukcije a sve na bazi prerade limova tehnologijom istezanja i deformacije. Godinja
produkcija se kretala 20-25 hiljada tona preraenih limova i cijevi.
13. BANIJAMETAL Dvor na Uni
Osnovna djelatnost: obrada cijevi za hidrauliku i pneumatiku promjera od 38 do
305 mm, pritiska 5 do 500 bara, proizvodnja hidraulinih i pneumatskih cilindara, izrada
ovjesa i oslonaca u gradnji proizvodnih i industrijskih objekata, rafinerija, termoelektrana,
energovoda, plinovoda, parovoda, grijaa i slino.
Izrauje i potparne konstrukcije, montane objekte, graevinsku bravariju, zatitne stege
i ograde za graevinarstvo.
Strojni park sa kojim raspolae su univerzalne planske maine, brusilice, otrice, rezalice,
strojevi za samarenje, CIC tokarilice, strojevi za dubinsko buenje i rolovanje, univerzalne
tokarilice, glodalice i builice.
Remontni kapaciteti
Od stacioniranih radionica srednjeg remonta jedino 15. korpus raspolae takvom
radionicom u eljavi. Za samostalni srednji remont i delimino generalni remont borbenih
172

Hrvatska Dubica.

102

i neborbenih vozila nedostaje im brusilica za radilice, magnetna brusilica za blokove motora,


univerzalna glodalica i maina za hondovanje cilindara motora.
Kazneno-popravni dom u Glini raspolae sa radionicom u kojoj se uspjeno obavlja
srednji remont borbenih i neborbenih sredstava.
U Strmici je locirana radionica srednjeg remonta inae vlasnitvo SO Knin, a nasleeno
od Brodosplita.
Remont Beli Manastir ima osvojenu tehnologiju srednjeg i generalnog remonta
neborbenih vozila, a za borbena vozila i naoruanja mogla bi se brzo osvojiti. Ova radna
organizacija je savremeno opremljena i kadrovski osposobljena.
S potovanjem!
DB/R NAELNIK VPS
Dobrijevi Branko, dipl. ing., [v.r.]
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 5., kut. 1.

49

1994., kolovoz 6.
[Petrinja]
Obavijest Komande 39. korpusa SVK podreenim postrojbama o rezultatima zranog udara
NATO-a na poloaje VRS
VOJNA POTA 9136
Str. pov. br. 987-2
06. 08. 1994. god.
VRLO HITNO
M.P.173
Informacija o dejstvu avijacije NATO,
dostavlja.
K-di: 24., 26., 31., 33. pbr, 31. pbr predati SOD C i 39. lard PVO
Sredstva javnog informisanja SV donijela vijesti o dejstvima NATO avijacije po ciljevima
vojske RS, koje su dvosmislene i nepotpune. Radi potpunog informisanja dajemo sledeu
informaciju pristiglu od G SVK.
Dana 05. 08. 1994. godine u 18,45 asova jedan avion snaga NATO tip F-16 dejstvovao
je u zoni 2. lpbr/VRS kod mjesta Ovarevac na samohodku M-18, koja je ve mjesecima
neispravna. Ljudskih rtava nije bilo. Bez obzira na posledice dejstvo avijacije NATO ovo
je ukupan rezultat pritiska medjunarodne zajednice na RS da prihvati plan kontakt grupe.
Sa ovom informacijom to hitnije upoznati cjelokupan va sastav.
NAELNIK TABA
pukovnik
173

Prijemni peat: Vojna pota 9144, sp. br. 652-1, 7. 8. 1994., Sisak-Caprag.

103

arko Gai
JD/DV M.P.174
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus, kut. 25.

50

1994., kolovoz 6.
[Otrelj]
Brzojav Odelenja za obavjetajne poslove 2. korpusa VRS Glavnom tabu SVK o porazu
snaga AP Zapadna Bosna kod Peigrada od strane 5. korpusa ABiH i zarobljavanju preko
1500 vojnika Fikreta Abdia
KOMANDA 2. KK M.P.175
ODELENJE ZA OB POSLOVE
Str. pov. br. 15/25-1334
06. 04.176 1994.
G SVK (15. i 21. K obav. i bezb.)
IKM 2. KK
1/KK /1. novigradska/
Obavetajni podaci
Dobiveni do 08.00 h.
a) Stanje u AP ZB
Peti korpus je zauzeo Peigrad. Sino je u Bihau, Buimu i Cazinu bilo opte slavlje zbog
pada Peigrada. Zarobljeno je oko 1500 Abdievih vojnika i sino su ih postrojili u Bihau.
Sino izmedju 21.00 i 23.00 asova naa 15. pbr uoila je dolazak kamiona iz pravca s.
Kamenica u Biha i ula se uestala pucnjava u gradu a ispred linije 3/15, sa reona ulumak
uli su se povici vidite kako slavimo pobedu u Peigradu, tako emo uskoro slaviti i pobedu
nad vama Srbima i provokativna dovikivanja jeste li poeli rat izmedju sebe. Jedan dio
zarobljenika NO AP ZB odveden je u Pernu gde su angaovani na izvodjenju nekih radova.
Kroz vie razgovora potvrdjuje se podatak da je komandant 4. br. NO AP ZB Nevzad eri
[Kedo poginuo u borbama oko Peigrada.]177
Snage AP ZB evakuisale su sela Kudie, abie i iz Kladue178 tokom sutranjeg dana polazi
konvoj sa Hrvatima koji se evakuiu u apljinu.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6029.
174
175
176
177
178

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1221, primljen 6. 8. 1994. u 21,50; obraen u 21,55.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3248, primljen 6. 8. 1994. u 13,00; predan u 13,35.
Pogreno napisan mjesec, treba pisati: 08.
Dopisano rukom.
Velika Kladua.

104

51

1994., kolovoz 6.
Petrinja
Zapovijed Komande 31. brigade SVK podreenim postrojbama za suzbijanje pojaanog
izvianja hrvatskih snaga na linijama razdvajanja
VOJNA POTA

9142

SP Br. 833-2

06. 08. 1994. god.

PETRINJA
Izvianje aktivnosti ustakih snaga u
pograninim podrujima. K-di 4.PB179
Na osnovu nareenja 39. K a u vezi pojaanih aktivnosti ustakih snaga u pograninom
podruju z/o 39. K,
N A R E U J E M:
1. Svi Komandanti bataljona odmah organizovati intenzivno i neprekidno osmatranje
ispred p/k prema ustakoj strani, sa teitem na spojevima izmeu bataljona u
meuprostorima.
2. Linim kontaktom na spojevima K-danti bataljona obezbediti koordinaciju izvianja po
mjestu i vremenu kako ne bi dolo do zabuna i neeljenih posljedica i u tom cilju ugovoriti
znakove raspoznavanja.
3. Izviaki vod brigade teino i dalje angaovati na osmatranju p/k ustaa u rejonu
odbrane 4. pb.
Pom. N za OP uraditi Plan i uvezati sa K-dantom 4. pb, odnosno jedinicom u ijoj zoni
izvrava zadatke. O svemu primjeenom i uoenom odmah obavjetavati DO brigade.
Dostaviti: K O M A N D A N T
1., 2., 3., 4. pb. za180 p.p u k o v n i k
-SOd C Milorad Jankovi,
Pom. N za OP [, v.r.]181
ONO M.P.182
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 9.

179
180
181
182

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Okrugli peat: Vojna pota 9142, Petrinja.

105

52

1994., kolovoz 6.
[Okuani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK Komandi 54. pbr SVK sa zakljucima sjednice
Skuptine RSK, odrane na Plitvicama 4. kolovoza, koji se odnose na podrku odlukama
Narodne skuptine RS i prijedlogu Skuptine RS, da se Skuptinama Srbije i Crne Gore
uputi prijedlog o provedbi ujedinjenja svih srpskih zemalja
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 20-232 STROGO POVERLJIVO
06. 08. 1994. godine
Informaciju potinjenim
jedinicama, dostavlja. KOMANDI 54. pbr
Dana 04. 08. 1994. godine na Plitvicama je odrana 3. sednica Skuptine RSK sa jednom
takom dnevnog reda: Stanje odbrane i zatite RSK. Meutim, vreme i dogaaji koji su se
u to vreme odvijali, uz asistenciju nekih poslanika Skuptine uvjetovali su dopunu dnevnog
reda takom koja govori o odnosima srpskih zemalja.
Ovoj sednici prisustvovalo je i 7 delegata iz Skuptine RS. Donesena je odluka (na kraju
informacije) iz koje je u kasnijem radu brisana taka 4.
Gotovo svi delegati su isticali da prilikom donoenja odluke koja je saoptena javnosti nisu
imali dovoljno elemenata za pravilno odluivanje, a do njih su doli u toku rada tematskog
dela sednice posle izlaganja ministra odbrane, komandanta SVK, PkPo i drugih uesnika u
raspravi. Ovu informaciju koristiti u politikom radu i ne saoptavati izvor informacije, a sa
sadrajem upoznati ui deo komande.
Teite rada usmeriti na obezbeenje granica RSK. Ne meati se u stranaka delovanja i
borbu za vlast, a u jedinicama onemoguiti stranako delovanje i podele po tom osnovu.
Pod svaku cenu odrati jedinstvo u jedinicama, jedinstvo vojske RSK.
Treba imati u vidu da se jedinstvo vojske u svim srpskim zemljama mora odrati jer bez
logistike i kadrovske podrke SVK ne moe ostvariti postavljene zadatke.
Take odluke:
1. Skuptina Republike Srpske Krajine podrava odluke Narodne Skuptine Republike
Srpske. Usvojene na prvom vanrednom zasedanju na Palama 3. avgusta 1994. godine.
2. Skuptina Republike Srpske Krajine prihvata predlog Narodne Skuptine Republike
Srpske da se uputi zajednika inicijativa dviju Skuptina, Narodne Skuptine Republike
Srpske i Skuptine Republike Srpske Krajine, Skuptinama Srbije i Crne Gore, za ujedinjenje
svih srpskih zemalja.
3. Radi realizacije ove inicijative odreuje se skuptinska delegacija koja e posjetiti
parlamente ovih srpskih zemalja u sledeem sastavu: predsednik Skuptine Branko Vojnica,
potpredsednik Marko Atlagi, potpredsednik Milan Ernakovi, ef poslanike grupe SDS
Krajine Drago Kovaevi, ef poslanike grupe SRS Ranko Vuji, i ef poslanike grupe
SDS srpskih zemalja Veljko Vukeli.
4. Skuptina Republike Srpske Krajine zahteva od dravnih organa Republike Srpske
Krajine realizaciju projekta ujedinjenja, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske, na
osnovu Prijedorske deklaracije i odranog referenduma naroda Republike Srpske Krajine.
106

BZ/GS
POMONIK KOMANDANTA
potpukovnik
Branko Zebi, [v.r.]
M.P.183 M.P.184
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

53

1994., kolovoz 8.
[Jasenovac]
Obavijest Komande 98. pbr SVK Komandi 18. korpusa SVK o rasporedu i jaini snaga
HV-a na liniji razdvajanja u zoni odgovornosti brigade

K O M A N D A VOJNA TAJNA
98. PEADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO

Str. pov. Br. 311-2

8. 8. 1994. god.
Podatke o neprijatelju
dostavlja. KOMANDI 18. KORPUSA
Veza Va akt str. pov. broj 1-146 od 4. avgusta 1994. godine.
Na osnovu prikupljenih podataka o rasporedu neprijateljskih snaga u zoni odgovornosti
98. pbr dostavljamo vam naa saznanja o rasporedu njihovih snaga, jaini i materijalno
tehnikoj opremljenosti.
punkt auto-put, stalno zaposednut sa pet ljudi, sa kratkim naoruanjem, verovatno da im
je dugo naoruanje sakriveno kao i protuoklopna orua, svakodnevno se uoava njihovo
prisustvo.
punkt na pruzi ispod sela Stari Grabovac, stalno zaposednut sa pet ljudi, sa kratkim i
dugim naoruanjem, verovatno da imaju protuoklopna orua, svakodnevno se uoava
njihovo prisustvo.
punkt civilne policije u selu Stari Grabovac, stalno zaposednut, sa etiri oveka, sa kratkim
naoruanjem, svakodnevno se uoava njihovo prisustvo.
punkt civilnih lica /vojna lica u civilnim odelima, rade u smeni, sastavljene smene delimino
od metana i deo lica koji nisu metani/, punkt se nalazi neposredno uz liniju razdvajanja u
kui porodica KOZI i BLAEKOVI, stalno zaposednut sa po pet ljudi, smene se vre
ujutro i uvee, hrana im se dovozi putnikim vozilima plava DIJANA, reg. broj KT 850
E, Zastava 128, reg. broj KT-239 N, oruje kod njih nije primeeno, verovatno da se nalazi
u kuama. U selu u tampon zoni, svakodnevno je prisutno oko trideset ljudi-civila, koji
183
184

Prijemni peat: 54. pjeaka brigada, str. pov. br. 42-50, 8. 8. 1994.
Okrugli peat: Komanda 18. korpusa SVK.

107

nisu svi metani Grabovca, zato predpostavljamo da su to pripadnici HV. Predpostavlja se


da im je oruje sakriveno po okolnim kuama.
punkt Peji kosa. uma severno od sela Stari Grabovac, dolaskom pripadnika UN na
njihov prijanji punkt kota 179, procenjujemo da su se povukli do Peji kose, gde su od
ranije imali iskopane rovove, stalno zaposednut sa desetak ljudi, nemamo podatke o tome
sa kakvim naoruanjem raspolau. Nije uoeno njihovo prisustvo u blizini naih poloaja.
punkt Puji kota 278, stalno zaposednut sa oko petnaest ljudi, sa kratkim i dugim
naoruanjem, predpostavlja se da imaju i minobacae, uoeno je prisustvo specijalno
obuenih pasa. Kretanje prema naim poloajima nije uoeno.
punkt srednje groblje u Krikama, primeuju se povremeno tri do etri oveka sa dugim
naoruanjem i dvogledima.
Sa podacima o neprijatelju u dubini teritorije ne raspolaemo.
BR/BR
KOMANDANT
potpukovnik
Milenko Babi, [v.r.]
M.P.185
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 82.

54

1994., kolovoz 8.
[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o provedbi primirja na bojitima,
vojnom poloaju snaga Fikreta Abdia, stavovima boraca i politikog vrha RSK oko ponude
Kontakt grupe za rjeavanje rata u BiH, krivo protumaenoj izjavi predsjednika Vlade RSK
Borislava Mikelia u vezi povlaenja jedne od odluka Skuptine RSK, te o provedbi mjera
protiv nesretnih smrtnih sluajeva meu vojnicima
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE

SP br. 15-375
08. 08. 1994. god.
Informacija potinjenim jedinicama.
Dostaviti: 7., 11., 15., 18., 21. i 39. K, 105. vbr, 75. PoB, 44. rbr, 45. bVOJIN, bat. VP i v
Primirje potpisano zagrebakim sporazumom uglavnom se potuje.
Ustae su vrile provokacije peadijskim naoruanjem u Zapadnoj Slavoniji i Dalmaciji bez
posledica. Nae jedinice nisu odgovarale na ustake provokacije.
185

Okrugli peat: Komanda 98. peadijske brigade.

108

Primeen je pokret ustakih snaga u zonama do 20 km zbog ega je upueno vie protesta
UNPROFOR-u. Avijacija NATO pakta i dalje vri povredu VaP-a 20-30 puta dnevno.
Stanje u Cazinskoj krajini i dalje je neizvesno. Prema nekim saznanjima F.186 Abdi bi u
toku dana trebao doneti odluku da li e se predati ili nastaviti borbu. Naa saznanja govore
da je pretrpio velike gubitke i da je nastala panika u Abdievim jedinicama. Ima dosta
prebega na teritoriju RSK.
Trenutni odnosi RS i SRJ su prisutni i u naim jedinicama.
Borci smatraju da je mapa kontakt grupe187 pogubna i neprihvatljiva za Srpski narod. I
Skuptina RSK apsolutno je podrala stavove i zakljuke Skuptine RS. Ponuena mapa
je potpuna libanizacija bive BiH pa i veeg dela bive RS. Kao takva ona ne odgovara
ni jednom narodu u BiH a to je poznato i predlagaima i tvorcima te karte. Ona jedino
garantuje dugogodinji rat i stradanja sva tri naroda u bivoj BiH.
Predsednik RSK gospodin Marti188 i Vlade RSK gospodin Mikeli189 posreduju i nastoje da
se prevaziu nesporazumi izmeu dve Srpske drave i celokupnog srpskog naroda. Sigurno
je da ti nesporazumi tete samo Srpskom narodu i da je to poslednja karta na koju su zaigrali
nai neprijatelji. Duboko verujemo da u Srpskom narodu ima umnih i pametnih glava koje
e nai izlaz za dobro naeg naroda. U pojedinim sredinama pogreno je shvaena izjava
predsednika Vlade gospodina Mikelia o odustajanju od etvrte take iz odluke Skuptine
RSK. Povlaenje ove take moralo je uslediti iz vie razloga.
1. Inicijativom Skuptine RS nije bila predviena takva mogunost to znai da do
ujedinjenja moe doi samo ako se saglase obe skuptine i ako postoji volja naroda.
2. Poslanici Skuptine RSK ovu odluku doneli su pre nego su sasluali izlaganje o vojnopolitikoj situaciji i poloaju RSK kao i o stanju u SVK.
3. Prema Vensovom190 planu RSK se ne moe ujedinjavati sa bilo kojom dravom pre
politikog reenja sa RH. Realizacijom pomenute take bila je gruba povreda Vensovog
plana to bi moglo imati teke posledice za RSK.
Ono to je bitno za Srpski narod, sve odluke koje donese Skuptina RS, Skuptina, Vlada
i sve strukture RSK apsolutno uvaavaju. Zato nema nikakvog osnova za osudu izjave
gospodina Mikelia. Njegova izjava usledila je nakon zavretka rada Skuptine, a ne nakon
odlaska u Beograd kako to pojedini zlobnici prepriavaju. Sve strukture RSK maksimalno
e se angaovati na prevazilaenju sadanjih srpskih nesporazuma. Duboko verujemo da
e razum prevladati i da Srpski narod mora ostati jedinstven kao i do sada. Najvea Srpska
pobeda u ovom nametnutom ratu je to nije dolo do oruanog sukoba izmeu brae.
U nekim jedinicama jo uvek nam ginu ljudi od naih mina, od samoubistava, ubistava,
saobraajnim udesima i slino. Molimo da se preduzmu sve mere kako bi se ovo spreilo.
Moraju se ljudima davati konkretni zadaci i obaveze. Ljudi se moraju daleko bolje poznavati.
Informaciju proraditi sa stareinama do k-di bataljona, a izvodno upoznati sve pripadnike
SVK.
Fikret.
Kontakt-grupa (Velika Britanija, Francuska, Njemaka, Rusija i SAD) predloila je plan po kojem je BiH
trebalo podijeliti tako da Republici Srpskoj pripadne 49% teritorija, a hrvatsko-bonjakoj federaciji 51%.
Hrvati i Bonjaci su prihvatili taj plan, dok su ga Srbi, koji su drali oko 70% teritorija BiH, odbacili nakon
provedenog referenduma.
188
Milan.
189
Borislav.
190
Cyrus Vance.
186
187

109

POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gaji, [v.r.] M.P.191
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

55

1994., kolovoz 9.
Knin
Obavijest Resora dravne bezbednosti MUP-a RSK o namjeri hrvatskih snaga da izvre
diverziju na mostu kod Bogojeva i provjeri podatka o prisutnosti hrvatskih obavjetajaca u
Centru PJM u Erdutu
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
RESOR DRAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/2-1005/94.
Knin, 09. 08. 1994.
MINISTAR UNUTRANJIH POSLOVA RSK
K N I N
Predmet: Aktivnosti HV.
Prema indikativnim saznanjima oruane snage RH u sklopu specijalnih aktivnosti planiraju
izvesti diverziju na Bogojevskom mjestu.192 Po toj osnovi raspolaemo informacijama da je
za tu akciju na podruju Istone Slavonije ubaena vea koliina deviznih sredstava.
Takoer od pripadnika vojne obavjetajne Slube upozoreni smo da i oni raspolau
informacijama o takvim namjerama HV, te da postoje osnovi sumnje da e se akcija izvesti
preko pozicija obavjetajne Slube RH koje se nalaze u sastavu posebnih jedinica milicije
u erdutskom Centru. Iako za sada ne raspolaemo informacijama pomou ega bi se i na
koji nain izvela diverzija upozoravamo da je za vrijeme borbenih operacija JNA 1991/92.
godine nedaleko od eljeznikog mosta u Dravi ostala minsko eksplozivna naprava velike
razorne moi. Navedeno sredstvo izradila je diverzantska grupa, a trebala se aktivirati na
principu lasera. Tokom izvrenja diverzantske akcije na Dravi u cilju ruenja eljeznikog
mosta u Osijeku, najvjerovatnije zbog sabotae nije dolo do aktiviranja minsko eksplozivnog
sredstva ve je ono potonulo nedaleko eljeznikog mosta.
Na kraju napominjemo da organi vojne obavjetajne Slube nisu dali ire podatke niti
objanjenja na osnovu ega postoje indicije da je u Centru Erdut bazirana mrea hrvatskih
obavjetajaca. U narednom periodu poduzeemo operativne mjere u cilju provjere ovih
informacija.
191
192

Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.


Pogreno napisano, rije je o mostu.

110

NAELNIK RESORA
Draa Aco, [v.r.]
M.P.193
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 4.

56
1994., kolovoz 9.
Golubi
Obavijest brigade MUP-a RSK o zakljucima kolegija MUP-a RSK na kojem je dogovorena
organizacija, prava pripadnika i rad u PJM
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
BRIGADA MUP-a
Broj: 08/1-1/4418/1-94.
Golubi, 09. 08. 1994. g.
Sekretarima SUP-ova
svima
Komandirima PJM
svima
Na sastanku Kolegija MUP-a RSK odranog dana 05. 08. 94. godine kao i razgovorima
koji su voeni sa pripadnicima PJM koji su pohaali kursnu obuku u Nastavnom centru
17 AVGUST u Golubiu dolo se do saznanja da status pripadnika PJM na nivou MUP-a
nije univerzalno rjeenje pa Vam dostavljamo prijedloge rjeenja na nivou MUP-a.
1. Brigada MUP-a RSK po regijama i SJM sa sjeditem u Golubiu i Erdutu.
2. Regionalne jedinice ine 3 pjeadijska i jedan vod podrke, pjeadijski vod ine 3
odelenja sa po 9 pripadnika.
3. Regionalne PJM Korduna i Banije ine 2 pjeadijske i jedan vod podrke.
4. Svi pripadnici PJM i SJM izvravaju poslove i zadatke iz djelokruga rada OUP-a i
zadatke iz dijela borbenih dejstava.
5. 
Upotrebu, koritenje i rad jedinice pismenom Naredbom regulie ministar UP-a.
Upotrebu, koritenje i rad PJM Naredbom regulie Sekretar Sekretarijata UP-a po
regijama.
6. Za svoj rad komandiri PJM odgovorni su sekretarima SUP-a i ministru UP-a.
PRAVA PRIPADNIKA PJM i SJM:
1. Svi pripadnici PJM i SJM su aktivnog sastava MUP-a, bez obzira da li su zavrili kurs ili
srednju kolu za milicionere.
2. Svim pripadnicima pripada pravo na slubenu legitimaciju.
193

Okrugli peat: Resor dravne bezbednosti MUP-a RSK.

111

3. Svi pripadnici PJM koji nemaju kurs za milicionera duni su kada to mogunosti budu
doputale da zavre taj kurs.
4. Koeficijent pripadnika PJM je uvean za 74 u odnosu na druge radnike OUP-a.
5. Pripadnicima PJM kada su angaovani na terenu pripadaju dnevnice po odredbama
Pravilnika.
Organizacija i rad PJM
1. Na nivou Sekretarijata SJB dune su da iz sastava PJM imaju po jedan vod.
2. Ovi vodovi ako to mogunosti doputaju imaju svoj samostalni objekat sa deurnom
slubom, a ako nemaju objekta odreuje im se prostorija u SJB.
3. Vodovi rade sa 50% sastava to se regulie rasporedom 3x3.
4. Ako to interesi zahtjevaju ili Naredbom rukovodioca u pripravnost se stavlja cjelokupan
sastav jedinice.
5. Posebna jedinica milicije moe biti angaovana u cjelosti ili onako kako to Sekretar
SUP-a naredi, za izvrenje zadataka na regiji.
6. Komandiri PJM lanovi su Kolegija SUP-a, a komandiri vodova lanovi su kolegija SJB.
MINISTAR
mr. Ilija Priji
Preslika, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 38.

57

1994., kolovoz 10.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o borbama izmeu 5. korpusa ABiH
i snaga Fikreta Abdia oko Velike Kladue
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
SP Br. 3-374
10. 08. 1994. god.
Stanje u AP ZB,
i n f o r m a c i j a.
KOMANDI: 7., 11., 15., 18., i 39. K i 75.PoB
Posle preduzete ofanzive i snanog pritiska 5. K (ABIH), snage NO AP ZB, usled razvuenosti
i nepovoljnog taktikog poloaja, napustile su dosadanje poloaje i organizuju odsudnu
odbranu na liniji s. Kudii s. Vejnovac194 s. aglica to je i inae administrativna granica
teritorije optine V.195 Kladua.
194
195

Vjerojatno se radi o mjestu Vejinac.


Velika.

112

U dosadanjim borbama obe strane pretrpele su velike gubitke. Procenjuje se da su snage 5.


K imale oko 1000 poginulih boraca a isto toliko i ranjenih, a snage NO AP ZB imale su oko
100 poginulih i 300 ranjenih boraca a oko 800 boraca predalo se 5. K. U redovima NO AP
ZB dolo je do masovnog dezerterstva i izdaje. Posle jednog haotinog stanja rukovodstvo
AP ZB je uspjelo konsolidovati redove i organizovati odsudnu odbranu na pomenutoj liniji.
Odbranom lino rukovodi Fikret Abdi koji se nalazi u V. Kladui a oekuje se da e se u
toku dana preko radio Velkaton obratiti stanovnitvu AP ZB.
ZASTUPA NAELNIKA
pukovnik
Milan Lali, [v.r.]
M.P.196 M.P. 197
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

58

1994., kolovoz 10.


[Plaki]
Zapovijed Komande 70. pbr SVK naelniku topnitva 70. pbr da zbog oekivanog napada
hrvatskih snaga zaposjednu vatrene poloaje
KOMANDA 70. pbr Vojna tajna
St. pov. br. 819 Strogo poverljivo

10. 08. 1994. g.
Posedanje art. poloaja
N A R E D J E N J E.

NAELNIKU ARTILJERIJE 70. pbr

Na osnovu raspoloivih podataka mogue je oekivati ustaki napad na poloaje 70. pbr. u
tome cilju
N A R E DJ U J EM
1. Uz maksimalne mere budnosti i tajnosti posesti art. poloaje i to:
a) u reonu Kesii sa 3 topa B1 76 mm,
b) u reonu Vidakovii sa 3 topa B1 76 mm,
c) u reonu Mudri Glavica jedno odelenje POLK 9 K 11.
2. Posedanje poloaja izvriti od 23,00 asova do 02,00 asova 10/11. 08. 1994. godine.
3. Po zavrenom posedanju izvriti totalno maskiranje orudja tako da se izvidjanjem
sa zemlje i vazduha nesme otkriti ni jedno orue. Ljudstvo mora biti u blizini poloaja.
Obezbediti preko komandi bataljona sigurnu vezu sa komandom 70. pbr.
4. Ni jedno lice ne sme da zna o ovoj akciji, sem onih koji su odredjeni da uvaju i u datom
momentu da posednu poloaj.
196
197

Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3841, primljen 10. 8. 1994. u 18,00; predan u 22,55.

113

U koliko dodje do otkrivanja poloaja odmah e biti preduzete krivine mere protiv
odgovornih lica.
KOMANDANT
Potpukovnik
Djuro Bjegovi, [v.r.]
M.P.198
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

59

1994., kolovoz 10.


Stara Gradika
Izvjee upravitelja Vojno-istranog zatvora Stara Gradika zapovjedniku 18. korpusa SVK
o radu zatvora i zatvorenicima koji su poinili teka kaznena djela od lipnja do kolovoza
1994.
VIZ St.199 Gradika
Dana, 10. 08. 1994. god.

Komandantu 18. korpusa

IZVETAJ
o radu VIZ-a St. Gradika, u vremenu od 11. 06. 94. god. do 04. 08. 94. godine, a na
osnovu naredbe Komandanta 18. korpusa SVK br. str. pov. 18-620 od 11. 06. 1994. god.
U napred navedenom vremenu privedeno je 176 lica poinioca tekih KD iz nie navedenih
Korpusa:
Iz sastava 7. K privedena su 2 lica za ubojstva, a za ista lica naknadno je dostavljena
delomina dokumentacija o poinjenim KD.
Iz sastava 11. K u tri navrata privedeno je 42 lica osumnjiena za ubojstva. Prilikom
privoenja i prijema u VIZ uz lica nije dostavljena nikakova dokumentacija samo spisak
po imenu i prezimenu bez potpisa i overe tko ih upuuje. Naim naknadnim traenjem
dostavljeno je delimina dokumentacija /fotokopije krivinih prijava/, sa privedenim iz 11.
K osoblje VIZ-a imalo je problema prilikom smetaja jer je dolo do pobune istih zbog ega
su privedeni bez ikakovih reenja, tom prilikom su odbili primati hranu te su razmeteni po
vie prostorija da nisu zajedno tako da su se smirili, o emu je upoznat K-dant koji je lino
obiao VIZ u pratnji k-danta puka i naelnika OB.
Po naredbi Okrunog suda B.200 Manastir, odvedena su dva lica na sud u B. Manastir, a
dva lica na predlog ljenika upuena su na leenje u B. Manastir. Odmah iza odvoenja
pomenutih lica nastupila je ponovna pobuna meu pripadnicima 11. K, kojom prilikom
je osoblje VIZ-a moralo izdvojiti u izolaciju /samicu/ 5 lica, a ostalim su uskraene posete
i primanje paketa. U ovoj pobuni dolo je do samopovreivanja Radosavljevi Nikole koji
198
199
200

Okrugli peat: Vojna pota 9073, Plaki.


Stara.
Beli.

114

je otrim predmetom sekao vene na ruci, kome je pruena lenika pomo u MC Gradika,
nakon ega je vraen u VIZ.
Dana 26. 07. 94. god. po naredbi Okrunog suda B. Manastir preostali pritvorenici iz 11.
K preveeni su vozilima i pod pratnjom civilne i Vojne policije 11. K na sud Beli Manastir.
Iz sastava 15. K privedeno je 28 lica osumnjienih za izvrenje teih KD, za koje smo dobili
delominu dokumentaciju. Na predlog lenika i suglasnost K-danta K, dva lica su otputena
na lijeenje, zbog tee bolesti. Po naredbi Okrunog suda Knin dio pritvorenika je 04. 08.
94. prevezeno u Knin, a dio je otputen kui da se brani sa slobode.
Iz sastava 18. K privedeno je 18 osumnjienih lica, od toga jedna ena, bez bilo kakove pratee
dokumentacije, a naknadno smo utvrdili da su dva lica imala pravomono oslobaajuu
presudu, a protiv 3 lica nisu ni pokrenuti krivini postupci, te 2 lica koja su djela poinila u
RS, gde su i voeni postupci. Po naredbi Okrunog suda Glina i Optinskog suda Okuani,
ostali su puteni na slobodu.
Iz sastava 21. K privedeno je 46 lica, poinioca teih KD, od ega jedna ena, sa urednom
prateom dokumentacijom. Na predlog lijenika i suglasnost K-danta K, preveena su 2 lica
na lijeenje u njihov K.
Po naredbi Okrunog suda Glina, prepraeno je vie lica u zatvor Glina, a preostali
pritvorenici su prepraeni po vojnoj policiji 18. K 04. 08. 94. god. u Glinu.
Iz sastava 39. K u tri navrata privedeno je 41 lice sa nepotpunom prateom dokumentacijom
koja je djelomino naknadno dostavljena. Jedno lice u toku boravka u VIZ-u izvrilo je
samopovreivanje otrim predmetom /sjea vena/, nakon ukazane ljenike pomoi vraen
je u VIZ. Jedno lice je grekom privedeno u VIZ, a nakon pristizanja dokumentacije utvren
je identitet i u suglasnosti s K-dantom K puten je na slobodu. Po naredbi Okrunog suda
Glina dio pritvorenika je po njihovom planu sprovoen u Sud Glina koji se nisu vraali
nazad u VIZ, a preostali zatvorenici 04. 08. 94. po Vojnoj policiji 18. K sprovedeni su u
zatvor Glina gde su i zadrani.
Prilikom zaprimanja osumnjienih u VIZ bio je prisutan lijenik koji je vrio preglede
i otvarao zdravstvene kartone, kojom prilikom je utvreno da e se obavljati svakog
ponedeljka i petka lijeniki pregledi, a za hitne sluajeve da se ukljue vojni lijenik i civilni
iz Doma zdravlja Okuani. Prilikom hitnih sluajeva problemi su bili izraeni kao prevoz
bolesnih poto se ekalo po vie sati, pa i dan dva, i ako smo se obraali direktno naelniku
saniteta ppuk. Rakiu201.
U navedenom vremenu obavljeno je 225 poseta pritvorenicima gdje nije bilo veih problema
unutar VIZ-a, prilikom obavljanja posjeta i dnevnih etnji u kojim radnjama osoblju VIZ-a
pomagalo je odelenje vojne policije 18. map-a, gdje je ostvarena odlina saradnja. Za vanjsko
obezbeenje VIZ-a vrila je straa 18. map-a koja nije izvravala dogovorene zadatke uprkos
estim upozorenjima komandi.
Saradnja sa poz. bazom po njihovim zadacima izvrena je u potpunosti.
Pridodani pripadnici VP za rad u VIZ-u djelomino su obavili svoj zadatak.
Prilikom ureivanja i adaptacije VIZ-a bila je dobra suradnja i pomo od strane Metalnog
i drvnog pogona. U napred navedeno vreme organizaciju i rad unutar VIZ-a izvrilo je
odelenje VP od 13 ljudi. Svi izvetaji i dokumentacija vezana za rad VIZ-a u pomenutom
vremenu nalaze se pohranjeni u arhivi VIZ-a St. Gradika. Prema napred navedenom po
201

Borislav.

115

naredbama Okrunih sudova Glina, B. Manastir i Knin, svi pritvoreni su 04. 08. 94. god.
prepraeni u pomenute sudove, tako da se ni jedno lice sada ne nalazi u VIZ-u.
Dostavljeno: 1 x K-dantu 18. K
1 x Naelnik OB 18. K
1 x Arhiva VIZ-a
JR/M
Upravnik VIZ-a:
rez. vodnik, Romevi Jovan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.

60

1994., kolovoz 12.


Dvor na Uni
Slubena zabiljeka Obavjetajnog organa 33. pbr SVK o sastanku predsjednika SO s
Korduna, Banije i iz Like, na kojem su odbili slati vojnike na ratite prema Bihau, o
velikim gubicima srpskih specijalaca koji su s podruja Likog Petrova Sela upueni prema
Bihau te o politikim sukobima oko odnosa prema Republici Srpskoj
VOJNA POTA 9143
OBAVETAJNI ORGAN
STR. POV. BR. 09/3-435
DVOR, 12. 08. 1994. god.
SLUBENA ZABELEKA
U razgovoru sa ns doao sam do sledeih saznanja.
Dana 05. 08. 1994. god. u petak sazvani su predsednici svih SO Kordun, Like i Banije
koje granie sa AP Zap.202 Bosna, na dogovor oko napada na AP Zap. B.203 iz svih pravaca,
presecanju linije prema 5-om korpusu, ienje tog podruja, te kao mogunost prijema
veeg broja izbeglica na podruja tih SO. Prisutni general M.204 Novakovi i drugi.
Dogovoreno: Neprihvata se napad naim snagama a o izbeglicama da postoji mogunost
prihvata. Dana 09. 08. vrena je analiza tih dogaaja na zatvorenoj sjednici IS i podran stav
da naa (srbska) iz navedenih podruja neide u borbu i da nai ljudi neginu radi promaene
srbske politike na tom podruju jer se zna da e se turci ujediniti i da bi na ovaj nain trebalo
pokriti veliku koliinu oruja, municije, hrane, pog. goriva i drugo to je dato muslimanima
te su i jedni i drugi (5-i korpus i vojska AP Zap. Bosne). Promaaj grupe za koordinaciju
dejstava je velik, neodgovorno i nestruno voenje akcije i planiranja. Navodno da je
202
203
204

Zapadna.
Bosna.
Mile.

116

izginulo oko 400 srbskih specijalaca (Arkanovi,205 kap. Draganovih206 i Nike jedinice nae
ubaene iz rejona Likog Petrovog Sela), da je uhvaen jedan na i jedan Abdiev207 oficir
za vezu ili oficir bezbednosti negde oko Cazinsko slunjskog podruja. Tad je navodno
musliman doslovno prebijen na svakih 20-tak cm, muen i da je priznao planove i zadatke.
Izvor (sds-krajine P.C.) i radikali (C.M. i D.S.).
U ponedeljak 08. 08. 1994. god. odran IS SDS-Krajine na kojem je dogovorena podrka
RS u neprihvatanju mapa kontakt grupe, predloeno je ujedinjenje RS i RSK, te proglaenje
Kneevine knez Tomislav Karaorevi. Predloena je ostavka Vlade Krajine jer je mimo
skuptine u nekom sumnjivom sastavu u toku noi kada su delegati otili kui (velik dio)
odluka promenjena a sutradan je Mikeli208 navodno suspendovao izjavom donoene
zakljuke skuptine. To je navodno bilo namjerno kao podilaenje S.209 Miloeviu, te
samovoljno suspendovao platni promet sa RS. Sve je napravljeno na nivou rukovodstva bez
znanja naroda, te neodraava volju naroda. Sledi opet navodno novo pismo S. Miloevia
kao pojanjenje prvog te ga Mikeli eka u Beogradu zajedno sa Martiem.210 Navodno
sve kripi oko Sarajeva (izvor P.C.). IS SO Dvor zakazao novu sjednicu za 12. 08. 1994. na
temu kadrovi brigade i bataljona (posebno AVL) zbog neslaganja sa rukovodstvom optine
i do sada nereavanjem problema i pored vie upozorenja. To e verovatno ii na SO ili ak
biti izvreno silom. Posle sednice izvestiti emo o zakljucima.
ZABELEKU NAPISAO
Boris Nuda, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 4.

61

1994., kolovoz 12.


Knin
Prijedlog projekta za obnovu sustava za opskrbu vodom na podruju Dalmacije i Like koji
je sastavilo Zapovjednitvo UNPROFOR-a Sektor Jug za Komandu 7. korpusa SVK
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
UNPROFOR
Komanda Sektora Jug
Knin
12 Avgust 94
Pukovnik Boro Poznanovi
Komandant Sjeverno Dalmatinskog Korpusa
205
206
207
208
209
210

eljko Ranatovi.
Dragan Vasiljkovi.
Fikret.
Borislav, predsjednik Vlade RSK.
Slobodan, predsjednik Republike Srbije.
Milan, predsjednik RSK.

117

Potovani Pukovnie,
Koncept sporazuma o koritenju vode Pregled
Sadraj:

Sastanak Sektorske Mjeovite Komisije 28 Jula 1994

1. Za vreme sastanka Sektorske Mjeovite Komisije postavljen je poetni nacrt koncepta


koritenja vode. Naredni sastanci odrani su sa radnim grupama koje su formirale obe
strane i nainjen je razradjeniji nacrt. Kopija tog nacrta, manji aneks B, priloen je za vau
informaciju.
2. Razradjeniji nacrt, ukljuujui aneks B, pripremljen je sa radnim grupama a primjedbe
su traene za 28 Avgust. Predvidjeno je da e aneks B trebati neke dodatne pregovore i stoga
se u ovoj fazi nee ire raspodjeljivati. Po primitku primjedbi e biti odlueno hoe li se
raditi daljnji nacrt ili traiti neki dogovor da se sprovede koncept.
3. Radne grupe su slubeno traile primjedbe. Medjutim ukoliko elite dati neke komentare
u vezi koncepta, posebno u odnosu na njegove bezbjedonosne aspekte, molim vas da to
uinite uvaavajui oekivani datum 28 Avgust.
Kotil211
General Major
Komandant Sektora
NACRT
ZATITNIH SNAGA UJEDINJENIH NACIJA
GLAVNI TAB SEKTORA JUG
PLAN PROJEKTA ZA OBNOVU SISTEMA ZA SNABDIJEVANJE VODOM
KOJI PROLAZI KROZ ZONU RAZDVAJANJA
OD . AVGUSTA 1994.
Predloeno je da se hrvatske i srpske vlasti dogovore o zajednikom radu na obnovi putanja
pitke vode zajednicama na obje strane Zone razdvajanja, kojima su, uslijed sukoba,
uskraene ove humanitarne potrebe. Kako bi rjeenje do koga se doe bilo izvedivo,
sveukupni problem obnove vodosnabdjevanja e biti podjeljen u faze i sproveden na osnovi
reciprociteta. Strane su se u principu dogovorile da e prvu fazu initi zajedniki rad na
obnovi tri sistema:
IKOLA DRNI
OBROVAC BENKOVAC KAKMA FILIP JAKOV212 BIOGRAD
PERUI GOSPI TESLINGRAD213 MEDAK
Strane su se dogovorile da po uspjenom zavretku ove prve faze doe do razmatranja
problematike i drugih vodovodnih sistema o kojima e se pregovarati pod uvjetima
naknadno pristignutih sporazuma.
Kako bi se osigurala uspjena obnova vodosnabdijevanja zajednicama navedenim u ovom
sporazumu, obje e se strane pozvati da potpiu zajedniki sporazum kojim e se sloiti
da e, i po obliku i po sadraju, postupati po odredbama kako paragrafa koji slijede, tako
i Zajednikog plana izloenog u Dodatku A. Prihvaanje ovog plana podrazumijevat e i
211
212
213

Rostislav Kotil.
Sveti Filip i Jakov.
Liki Osik.

118

prihvaanje Dodatka B kojim e se obje strane pojedinano sloiti da izvre potrebne radove
izvan Zone razdvajanja i da prue pomo UNPROFOR-u u obnovi, odravanju i izvoenju
odreenih radova i objekata unutar Zone razdvajanja.
1. Strane e UNPROFOR-u dati na raspolaganje svu tehniku dokumentaciju koja se
odnosi na navedene vodovodne sisteme. To se naroito odnosi na:
a. Planove i tehnike specifikacije instalacija, cjevovoda, elektrinih vodova i drugih
srodnih objekata i opreme;
b. Procjene tete;
c. Procjene neophodnih radova;
d. Procjene potrebno materijala;
e. Prijedlog vremenskog rasporeda za svaki projekt pojedinano.
2. Sigurnost svih instalacija, objekata i radnika koji rade na projektu izvan Zone razdvajanja,
kako za vrijeme samog procesa obnove vodovodnih sistema tako i tokom naknadnih
operacija, bit e odgovornost srpskih i hrvatskih civilnih i vojnih vlasti, svake na svojoj
strani.
3. Sigurnost svih instalacija, objekata i radnih timova ukljuenih u projekat unutar Zone
razdvajanja bit e iskljuivo odgovornost UNPROFOR-a za itavo vrijeme njegovog
mandata. Strane se obavezuju da e pruiti pomo UNPROFOR-u u raiavanju mina
i u rjeavanju incidenata koji se dogode unutar Zone razdvajanja, kao to je to navedeno u
Dodacima A i B.
4. Strane e radnim timovima, onda kada to zatrai UNPROFOR u cilju kontrole
i izvrenja radova na projektu obnove vodovodnih sistema unutar Zone razdvajanja,
omoguiti slobodan i neogranien pristup Zoni razdvajanja s obje strane.
5. Strane e posmatrakim timovima UNPROFOR-a omoguiti slobodan i neogranien
pristup radovima, instalacijama i objektima van Zone razdvajanja na obje strane, kako za
vrijeme procesa obnove tako i tokom naknadnih operacija.
6. Sve radove navedene u Dodacima A i B strane e izvoditi kako unutar tako i van Zone
razdvajanja. Ondje gdje problemi sa nedostatkom materijala, novanih sredstava ili radne
snage sprjeavaju izvrenje radova na bilo kojoj od strana, detaljni podaci o tim problemima
bit e predani UNPROFOR-u kako bi ih se razrijeilo.
7. Ako doe do ikakvog spora ili krenja neke od odredbi ovog sporazuma, nijedna od
strana nee uzvratiti niti poduzeti bilo kakvu jednostranu akciju, ve e se problem predati
Mjeovitoj komisiji koja e ga ispitati i o njemu presuditi onako kako to nalau odredbe
mirovnog sporazuma od 29. 03. 1994.
Dodaci: A. Zajedniki plan djelovanja
B. Sporazum o odgovornostima hrvatskih vlasti tokom prve faze obnove vodovodnih
sistema.
DODATAK A
PLANA ZA OBNOVU SISTEMA
ZA SNABDIJEVANJE VODOM
OD AUGUSTA 1994.
ZAJEDNIKI PLAN DJELOVANJA
CILJ
1. Obnoviti vodovodne sisteme unutar Zone razdvajanja i to na osnovi reciprociteta, kako
bi se ponovo uspostavilo neophodno snabdijevanje vodom na obje strane od Zone.
119

OPIS
2. Operacija e biti sprovedena u fazama. Tokom prve faze prioritetan zadatak bit e obnova
tri sistema: IKOLA/DRNI,OBROVAC/BENKOVAC/KAKMA/FILIP JAKOV/
BIOGRAD i PERUI/GOSPI/TESLINGRAD/MEDAK. Nakon uspjeha ove faze,
idue faze o kojima e se pregovarati po odredbama naknadnih sporazuma, e:
a. Ispitati mogunosti obnove ostalih vodovodnih sistema u zoni odgovornosti Sektora jug;
i
b. Ispitati mogunosti obnove vodovodnih sistema u drugim Zatienim podrujima UN-a
(UNPA).
3. Radovi i sigurnost tokom prve faze bit e izvedeni prema rasporedu koji slijedi:
a. Unutar Zone razdvajanja. Radovi i sigurnost bit e pod iskljuivom kontrolom
UNPROFOR-a, onako kako je to detaljno navedeno u ovom planu.
b. Van Zone razdvajanja na hrvatskoj strani. Radovi i sigurnost na hrvatskoj strani od Zone
razdvajanja bit e odgovornost hrvatskih vlasti, onako kako je to detaljno navedeno u ovom
planu, uz pomo i posmatranje UNPROFOR-a, onda kada to bude potrebno.
c. Van Zone razdvajanja na srpskoj strani. Radovi i sigurnost na hrvatskoj strani od Zone
razdvajanja bit e odgovornost srpskih vlasti, onako kako je to detaljno navedeno u ovom
planu, uz pomo i posmatranje UNPROFOR-a, onda kada to bude potrebno.
4. Snabdjevanje vodom iz svih izvora bit e mjereno i garantirano prema potrebnom
protoku. Kvalitativno i kvantitativno posmatranje bit e odgovornost hrvatskih i srpskih
vlasti. Za rjeavanje bilo kakvog spora bit e nadlene Mjeovite komisije na nivou sektora.
TEHNIKA ODGOVORNOST
5. ikola/Drni.
a. Hrvatske vlasti. Obnova izvora vode na ikoli kako bi se ponovo uspostavilo i odralo
snabdijevanje Drnia pitkom vodom.
b. Srpske vlasti. Obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode neophodnih za snabdijevanje
Drnia vodom.
c. UNPROFOR. Koordiniranje, kontroliranje i nadziranje svih radova u Zoni razdvajanja
neophodnih da bi se izvor vode povezao sa sistemima za raspodjelu, te posmatranje kako
radova van Zone tako i naknadnih operacija za snabdijevanje.
6. Perui/Gospi/Teslingrad/Medak.
a. Hrvatske vlasti. Obnova izvora vode kod Peruia kako bi se ponovo uspostavilo i odralo
snabdijevanje Teslingrada, te obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode neophodnih za
snabdijevanje Gospia.
b. Srpske vlasti. Obnova izvora vode u Metku kako bi se ponovo uspostavilo i odralo
snabdijevanje Gospia, te obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode neophodnih za
snabdijevanje Teslingrada.
c. UNPROFOR. Koordiniranje, kontroliranje i nadziranje svih radova unutar Zone
razdvajanja neophodnih da se izvori vode poveu sa sistemima za raspodjelu, te posmatranje
kako radova van Zone tako i naknadnih operacija za snabdijevanje.
7. Obrovac/Benkovac/Kakma/Filip Jakov/Biograd.
a. Hrvatske vlasti. Obnova cjevovoda i sistema za raspodjelu vode pomou kojih bi trebalo
da se Filip Jakov i Biograd na hrvatskoj strani snabdjevaju vodom iz Kakme.
b. Srpske vlasti. Obnova mree za snabdijevanje Obrovac/Benkovac/Kakma kako bi se
dovoljnim koliinama iz Obrovca omoguilo dosljedno snabdijevanje Biograda vodom iz
Kakme.
120

c. UNPROFOR. Koordiniranje, kontrola i nadziranje svih radova unutar Zone razdvajanja,


posmatranje radova van Zone razdvajanja i kontrola operacija na pumpnoj stanici Kakma
po zavretku obnove.
KOORDINACIJA
8. Sigurnost
a. Hrvatske vlasti. Hrvatske vlasti e biti odgovorne za sigurnost radova i svih objekata van
Zone razdvajanja na hrvatskoj strani te za slobodan pristup. Ovo ukljuuje i raiavanje
mina koje e se vriti pod kontrolom UN-a u Zoni razdvajanja s hrvatske strane ukoliko to
bude potrebno.
b. Srpske vlasti. Srpske vlasti e biti odgovorne za sigurnost radova i svih objekata van Zone
razdvajanja na srpskoj strani te za slobodan pristup. Ovo ukljuuje i raiavanje mina
koje e se vriti pod kontrolom UN-a u Zoni razdvajanja sa srpske strane ukoliko to bude
potrebno.
c. UNPROFOR. UNPROFOR e biti odgovoran za sigurnost radova i svih objekata
unutar Zone razdvajanja, te e koordinirati, nadzirati i provjeravati raiavanje mina od
strane srpskih i hrvatskih vlasti unutar Zone razdvajanja.
9. Vremenski okvir. I srpske i hrvatske vlasti e podnijeti prijedlog sa spiskom radova
neophodnih za izvrenje projekta. Nakon procjene ovih prijedloga, UNPROFOR e izraditi
cjelokupan vremenski raspored sa projektom oko kojeg treba da se sloe obje strane.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

62

1994., kolovoz 13.


[Knin]
Tjedno izvjee Odjela bezbjednosti Glavnog taba SVK o stanju na ratitima u Hrvatskoj
i BiH, pripremama OS RH za napad na RSK, te procjeni da Hrvatska nije dobila
meunarodnu podrku za napad
SEDMINA INFORMACIJA
za period od 07.-13. 08. 1994. godine
Globalne su ocene, da e RS Krajina morati stupiti u neki odnos sa Hrvatskom, slino
federaciji u BiH. U tim uslovima UNPROFOR bi ostao i dalje kako bi u prelaznom
periodu omoguio povratak izbeglica na teritoriju RSK i pomogao u normalizaciji odnosa.
Hrvatska strana je posebno zainteresovana da vrati izbeglice u optinu Slunj, Topusko i
sela na Baniji, te preko meunarodnih organizacija obezbedi da u tim mestima otvori svoje
policijske stanice i obezbedi zatitu UN.
Trenutno RSK dobro vodi politiku prema UN i Hrvatskoj, izbija sve argumente kojima bi
Hrvati opravdali novu agresiju. Hrvati nemaju zeleno svetlo za napad na Krajinu i njihovi
pokuaji da obezbede podrku za sada nemaju rezultata. Nemaka je svu svoju panju
usmerila na Srbiju, jer smatraju da jaka Srbija moe podravati Srbe zapadno od Drine i
da to SAD tajno potpomae. Nemaka ini sve da na srpskoj svai sprei deblokadu Srbije
121

odnosno SRJ. Jasno im je da je u Srbiji nastupila presudna faza stabilizacionog programa od


ega zavisi opstanak vlasti i zato je ivotni interes Srbije ublaiti ili ukinuti sankcije.
a) Oruane snage Republike Hrvatske
Mada u ovom asu Hrvatska nema podrku svojih saveznika za napad na RSK, vie razliitih
izvora navodi da Hrvatska i njene OS planiraju napad. S tim u vezi se navodi da polovina
septembra 1994. godine treba da pokae stvarne namere Hrvatske.
Trenutno stanje u Hrvatskoj podsea na 1991. godinu kada je bilo angaovano celokupno
stanovnitvo u sprovoenju nacional-faistikog programa.
Tenzije i neraspoloenje prema pripadnicima UNPROFOR-a su u funkciji ukupnih
priprema Hrvatske za rat sa RSK. Hrvatska vojska je, koristei blokadu izvrila vojne
aktivnosti i planirani deo jedinica rasporedila znatno povoljnije za agresivne ciljeve.
Novi raspored HV u suprotnosti je sa odredbama Sporazuma o prekidu vatre. Na onim
delovima Hrvatske gde je HV zavrila planirane aktivnosti oko dislociranja jedinica i tehnike
blokada UNPROFOR-a poputa i prelazi se otvaraju. Na prostoru jedinstvenog hrvatskog
ratita u proteklom periodu registrovali smo sledee aktivnosti HV:
1. Juno vojite
Na ostrvima Vis, Lastovo i Krk, te na Grobnikom Polju kod Rijeke, pripadnici specijalne
brigade MUP-a RH, 8. laka jurina br., delovi 1., 4. i 9. gmtbr uvebavaju desant. Vebovne
aktivnosti sprovode 1200-1500 vojnika uz upotrebu helikoptera MI-8 i aviona AN-26.
Desant se uvebava za sloene reljefne uslove krakog terena i guste poumljenosti.
U neposrednoj blizini Livna vri se obuka lica za popunu DTG koja bi bila ubaena u rejon
Drnia. Ve sada su registrovana izvianja u rejonu s. Krike, upii do Siveria.
Na sastanku u ZP Split je naglaeno, da je pritisak hrvatske javnosti na politiare i vojsku
takav da e uskoro morati povratiti deo teritorije. Naglaeno je, da je sada situacija u HV
bitno drugaija od one iz 1991. godine kada nisu imali ni vojsku ni opremu.
Istiu da su njihovi vojnici dobro obueni kroz svakodnevni trening i izuzetno disciplinovani,
te da su opremljeni savremenim naoruanjem.
2. Centralno vojite
Potvrdili smo podatak da se u Petrinjskom depu nalazi oko 20 tenkova od ega je pouzdano
10 T-72. U s. Blinjski Kut bazira diverzantska jedinica koja planira ubacivanje grupa na
prostor Banije. Potvruje se podatak da su formirane sanitetske ekipe u s. Farkai, Nebojan
i Mokrice.
Na prostor Like je doveden deo 7. gmtbr iz Varadina. Deo te brigade nalazi se i dalje u s.
Stankovci. U s. Smiljan je KM 119. br HV iz Pule. Komanda brigade sa delom jedinica je
posela poloaje u Lici tokom 05. 08. 1994. godine.
U irem rejonu Karlovca prema Ozlju ZP Karlovac je izvelo pokaznu vebu, a izvedeno je
gaanje peadijskim naoruanjem.
Pojaane su aktivnosti HRZ u funkciji izviake delatnosti, a povrede vazdunog prostora
RSK su dnevne.
Grupisanje snaga HV na Centralnom ratitu posebno u Lici i na liniji Ogulin-Karlovac
dovodi se u vezu sa zbivanjima u Cazinskoj krajini i obraunom 5. K sa snagama NO AP
ZB.
3. Istono vojite
Sastav snaga HV na ovom vojitu je bez promene u odnosu na prethodne informacije.
Pojaane su izviake aktivnosti HV, a cilj interesovanja je i volja za Koridor.
122

Potvrdili smo informaciju o nabavci helikoptera MI-24. Hrvatska je nabavila dve eskadrile
ovih helikoptera koji baziraju na nepoznatoj lokaciji u blizini Ivani Grada. Helikopteri su
nabavljeni u bivoj DDR.
b) Stanje u bivoj BiH
Odnosi u muslimansko-hrvatskoj konfederaciji i na relaciji konfederacija-Hrvatska se
usloavaju sa tendencijom pogoravanja. Raspolaemo pouzdanim informacijama da
Hrvatska uestvuje u toj koaliciji onoliko koliko joj je potrebno da stvori novo politiko
stanje na svojoj teritoriji reintegracijom RSK u svoj ustavno-pravni sistem.
S druge strane, Hrvatska uskrauje Muslimanima punu pomo koju islamske zemlje
upuuju kako u vidu humanitarne pomoi, tako novanih sredstava, naoruanja i druge
vojne opreme.
Prema neproverenim informacijama HV zadrava kvalitetnije naoruanje za sebe, a tzv. A
BiH upuuje trofejno i veim delom upotrebljavano naoruanje u dosadanjem toku rata.
Planovi i namere HV u agresiji na RSK u tesnoj su vezi sa angaovanjem dela snaga tzv. A
BiH, posebno 5. K koji je u znatnoj meri priveo kraju sukob sa NO AP ZB i pribliio se
istonoj granici RSK, odnosno na likom delu potpuno izaao na granicu.
c) Stanje u AP ZB
Dana 08. 08. 1994. godine F.214 Abdi se sastao sa generalom Delaprelom215 i odbio njegov
predlog da se snage NO AP ZB potine i uu u sastav tzv. A BiH. Manipulacija oko pokuaja
da Abdi ide na sastanak sa A.216 Izetbegoviem su takoer neosnovane.
Stanje u AP ZB je vrlo sloeno, a snage NO su u rasulu i dezorganizovanosti. Sam Abdi
je konano izjavio da oko sebe ima dosta izdajnika koji rade u korist A. Izetbegovia i da
dosadanji neuspesi snaga NO su rezultat izdaje kako u politici tako i u jedinicama.
Na prostoru RSK je prisutan vei broj izbeglica iz s. turli i Trac. Isti se organizovano
prevoze u Kladuu217. Jedan broj lica izraava elju i spremnost da pree u Hrvatsku. Ovakve
zahteve reava Crveni krst. Dalji razvoj situacije na ovom delu Cazinske krajine je potpuno
neizvestan, jer snage NO AP ZB nisu u stanju da prue ozbiljniji otpor 5. K.
Zakljuci:
1. I pored vie podataka da HV sprovodi pripreme za agresiju na RSK u navedenom periodu
nema realnih izgleda da napad usledi.
Mogui su upadi DTG na Baniji, irem rejonu Drnia i na prostor optine Slunj.
2. Stanje u AP ZB se odvija po naoj proceni kako je naznaeno u informaciji str. pov. br.
53-181 od 06. 08. 1994. godine.
POMONIK KOMANDANTA
ZA OBEZB. POSLOVE
pukovnik
Duan Smiljani, [v.r.]
M.P.218
214
215
216
217
218

Fikret.
Bertrand de Sauville de La Presle.
Alija.
Velika Kladua.
Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.

123

Dostaviti:
obavetajnom organu 7., 15., 18., 11., 21. i 39. K SVK
G VRS, obavetajnom organu 1. i 2. KK
Upravi za obavetajne poslove G VJ
MUP-u RSK resor DB (potom)
M.P.219 M.P.220
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

63

1994., kolovoz 13.


Muljava
Zapovijed IKM-a Glavnog taba SVK Komandi 39. korpusa SVK da daju topniku potporu
snagama NO AP Zapadna Bosna u sluaju napada 5. korpusa ABiH
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
G SVK
IKM MULJAVA
Str. pov. br. 1350/20
Od 13. 08. 1994. godine
G SVK na znanje
Komandi 39. K
Sadejstvo sa snagama AP ZB
Prema obavetajnim podacima snage 5.K u BiH planiraju napad na pravcu s. Crvarevac
Vrnogra u cilju odsecanja 1. i 2. pbr NO AP ZB. Postoji verovatnoa da snage 5. K BiH u
zonu napada ukljue i s. Gradina Bojna.221
U sluaju napada obezbediti sadejstvo sa 1. i 2. pbr NO AP ZB.
Ostvariti artiljerijsku podrku po planu i zadatku.
O zahtevu NO AP ZB izvestiti G SVK (k-danta, N ili operativnog deurnog).
General major
Borislav uki
Na osnovu telegrama G SVK poveati budnost, osmatranjem i izvidjanjem pratiti situaciju
i hitno obavjetavati KM. 39. K.
Komandi: 24. i 33. pbr
KOMANDANT
pukovnik
Stanko Leti
219
220
221

Prijemni peat: G SVK, sp. br. 53-184., 13. 8. 1994.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3880/3307, primljen 13. 8. 1994. u 08,00; poslan u 11,45.
Bosanska Bojna.

124

M.P.222
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 20.

64

1994., kolovoz 13.


Vrhovine
Zahtjev 50. pbr SVK Komandi 15. korpusa SVK za potvrdu formacijskog mjesta
zapovjednika Odjeljenja topnikih posada
VOJNA POTA 9071
Pov. broj: 50-1223/94
Vrhovine, 13. 08. 1994.
KOMANDI 15. korpusa
K o r e n i c a
ZAHTEV ZA ODOBRENJE FM
ARTILJERIJE, ZA VOJNIKE PO
UGOVORU, dostavlja.
Zbog ukazane potrebe za vojnicima po ugovoru na odredjeno vreme, VES-ti artiljerije, a na
dunosti KO potrebno nam je odobriti najmanje 5 formacijskih mjesta da bi se rad odvijao
nesmetano i kvalitetno iz razloga razliitog mjesta razmjetaja jedinica MAD-a i njihovih
vatrenih poloaja to je neophodno zbog konfiguracije zemljita i zone odbrane brigade.
Mad je sastava:
1. baterija B-1, Boikovi Draga kare.
2. mab, Doljani
3. mab, Vrhovine, Brda i
4. mab, Turjanski, Seivica.223
a imamo trenutno odobreno 13 FM u okviru mab-a, to nam je nedovoljno i izaziva
nezadovoljstvo u mad-u jer isti kao jedinica ini okosnicu odbrane zone brigade.
ZASTUPA KOMANDANTA:
Kap. I kl.
akula Djordje, [v.r.]

M.P.224 M.P.225
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 15. korpus SVK, kut. 1.
222
223
224
225

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1354, primljen 14. 8. 1994. u 04,50; obraen u 04,55.
Vjerojatno se radi o mjestu Sjeivica.
Prijemni peat: Vojna pota 9065, pov. br. 742-35, 15. 8. 1994., Korenica.
Okrugli peat: Vojna pota 9071, Vrhovine.

125

65

1994., kolovoz 13.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o posljedicama politikog sukoba
SRJ i RS oko potpisivanja mirovnog sporazuma u BiH, problemu opskrbe RSK iz RS, te
stanju u Cazinskoj krajini
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 15-381
13. 08. 1994. god.
Informacija potinjenim jedinicama.
Dostaviti:

7, 11, 15, 18, 21. i 39. K, 105. vbr, 45. bVOJIN,


44. rbr, 75. PoB, bVP, v i k-da stana

Potpisano primirje zagrebakim sporazumom uglavnom se potuje. Ima pojedinanih


sluajeva obostranog naruavanja istog. Meutim, blokada UNPROFOR-a u RH je gruba
povreda potpisanog sporazuma kojeg je osudio i SB UN predsednikim saoptenjem.
Avijacija NATO pakta i dalje vri povredu naeg VaP-a u proseku 20-25 puta dnevno. U
poslednjih nekoliko dana primeeni su avioni koji preko RSK vre snabdevanje 5. K tzv. a
BiH. Verujemo da e nae jedinice PVO i ove avione nasilno prizemljiti.
U naim jedinicama preduzimaju se mere za uspenu odbranu RSK u sluaju ustake agresije.
Na moral boraca pozitivno je uticala podela plata, mada je bilo primedbi zbog razlika u
primanjima izmeu prve linije i pozadine. Moral boraca i dalje optereuje nedovoljno
funkcionisanje pravne drave.
Pri G SVK formirana je via vojno-lekarska komisija koja e reavati pitanja iz svoje
nadlenosti. Za 17. 08. 1994. godine predvien je poetak rada Vojnog suda i polaganje
zakletve vojnih sudija pred predsednikom RSK. Verujemo da e se to pozitivno odraziti na
moral boraca. Mada su neke stranke i ministri u Vladi RSK bili protiv vojnih sudova, on e
biti formiran i vrie svoje obaveze i namenske zadatke.
Odnos izmeu RS i SRJ i pored nastojanja svih faktora iz RSK, nisu dali eljene rezultate.
Dovedeno je u pitanje jedinstvo platnog prometa, komunikacijskih veza, odnosa i saradnje
izmeu dve srpske drave. Ovakvo stanje samo teti celokupnom srpskom narodu. Ima
opravdanih revolta i neslaganja sa odlukama SRJ od strane naih graana i RO. Meutim,
ne treba izgubiti iz vida da su jedni i drugi naa braa. Kad se dva brata porekaju trei mora
smirivati i ukoravati obadva. Zato mi moramo pomiriti nau brau, koja su se trenutno
naljutili.
Pojedinci su zloupotrebili ovaj nesporazum pa su neovlaeno podigli cenu pojedinih roba.
Vlada RSK je preduzela mere da se sve cene vrate, a vinovnici najstroije kazne. Ovaj
nesporazum RS i SRJ nema nikakvog uticaja na snabdevanje u RSK. Ono e biti redovno
kao i do sada. U toku su pregovori u cilju pronalaenja naina realizacije tog snabdevanja.
Za sad postoje dve varijante. Prvo da milicija SRJ prati sve konvoje za RSK preko teritorije
RS i druga da UNPROFOR pregleda sva vozila koja iz SRJ ulaze u RSK. Meutim, nije
iskljueno i neka sasvim trea varijanta. U svakom sluaju snabdevanje e ii i nema razloga
za paniku.
126

U nekim sredinama pojavila se glasina po kojoj je predsednik Miloevi226 priznao RH u


avnojevskim granicama. To je ista izmiljotina i ona je poreklom iz Zagreba i njen je cilj
poznat. Takve glasine nemaju nikakvog osnova i treba ih demantovati i objanjavati njen cilj
(demoralisanje naeg stanovnitva, sukob meu Srbima, itd.).
O stanju u Cazinskoj Krajini dostavljene su vam tri informacije od organa G SVK (ONO,
Moral i Bezbednost). Sadanje stanje je relativno mirno. Abdi227 ne odustaje od autonomije
i po cenu jo veih gubitaka. Sadanje mirno stanje moe se tumaiti kao:
1. Da jedinice 5. K vre pripremu za konaan obraun sa Abdiem i okupacija celog prostora.
2. Da se ekaju pregovori za koje je Abdi spreman, ali ne sa Alijom.
3. Da se eka predaja pripadnika NO AP ZB, za koje je Alija228 obeao amnestiju ako se
predaju za 8 dana.
Ukoliko bi dolo do daljeg uspeha jedinica 5. K i zauzimanje Kladue229 na nau stranu
prebeglo bi oko 50.000 izbeglica. Mi smo izvestili MKCK i visoki komesarijat za izbeglice
da se preduzmu mere za eventualni prihvat tih ljudi. Dobili smo vrsto obeanje da e nam
pruiti pomo u tom sluaju.
Kao to je poznato 17. avgust je dravni praznik Dan ustanka Srpskog naroda RSK.
Praznik treba obeleiti radno uz pomen i podseanje na nae pale drugove. U ovim tekim
trenucima za srpski narod treba izbegavati svako gozbenje i nepotrebno troenje sredstava.
Sadanje vreme nije za velika slavlja.
Sa informacijom upoznati stareine komandi, a izvodno i sve pripadnike SVK.
POMONIK KOMANDANTA
Pukovnik
Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.230
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

66

1994., kolovoz 14.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o postupcima pojedinih jedinica i
komandi SVK koje naruavaju ugled SVK, te pritubama pojedinih pripadnika SVK na
nepravilne postupke asnika SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
Str. pov. Br. 15-382
14. 08. 1994. god.
226
227
228
229
230

Slobodan.
Fikret.
Izetbegovi.
Velika Kladua.
Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.

127

Propusti koji tete ugledu SVK.


Dostaviti:

7., 11., 15., 18., 21. i 39. K, 105. vbr, 45. bVOJIN, 44. rbr,
75. PoB, bVP, v i k-di stana

U pojedinim jedinicama i komandama SVK jo uvek ima pojava povrnog rada i ponaanja
kojim se naruava ugled SVK i stvara nezadovoljstvo boraca i stanovnitva. Ovom prilikom
istiemo neke:
1. U treu klasu podoficirske kole poslato je 56 kandidata a njih trojica su odmah po
dolasku u C najavili da e istu napustiti. Od 58 kandidata za 2. klasu oficirske kole 9 njih
eli da je napusti. Ovo je dokaz da nam nie Komande nedovoljno poznaju ljude i da im
nije stalo do kvalitetne popune stareinskim kadrom.
Komanda 11. K je oduzela in rez. vodnika dvojici kandidata koji su samovoljno napustili
podoficirsku kolu i iste rasporedila na dunost kao v/o bez inova.
2. Na kursu k-dira eta (baterija) i k-danata bataljona (diviziona) bilo je i onih koji su na
kurs dovoeni vojnom policijom. Takvi ljudi nemogu obavljati dunosti k-dira i k-danata
jedinica u SVK. Osnovno pravilo i uslov da bi mogao biti postavljen na k-dnu dunost je
osposobljenost i njegov pristanak i volju da tu dunost obavlja.
3. Predsedniku RSK i K-dantu G SVK upueno je nekoliko albi, pritubi i anonimnih
pisama gde se pripadnici SVK ale na nepravilne postupke pojedinih stareina. U tim
pismima graani istiu sledee:
a) Da se licima koja su na leenju posle ranjavanja ili se vode kao nestala ne isplauje nikakva
nadoknada,
b) Da se o nestalim borcima nezna nita kad i gde su nestali i sl.
c) Da se na prve linije alju stari, invalidi, nesposobni, a da u k-dama korpusa, brigada,
bataljona i u pozadinskim jedinicama nalaze mladi, zdravi i sposobni v/o na dunostima
vozaa, kurira, veze i sl.
d) Da se od vojne obaveze oslobaaju privatnici koji se bave vercom i drugim nezakonitim
radnjama dok se sirotinji neda ni slobodno vreme za prikupljanje ljetine.
e) Da su se neke visoke stareine povezale sa kriminalcima koji im omoguuju velike zarade
i bogaenje te da u tom poslu nemaju nikakve mere.
f ) Da pojedine stareine, pod vidom pomoi borcima, od privatnika i RO sebi prisvajaju
velike koliine razne robe i tako se bespravno bogate.
g) Da ima pojava da privatnici donatorstvom obezbeuju uee u ratu i da takvih ima
mnogo.
U tim pismima verovatno ima i proizvoljnih tumaenja ali je vei deo dobronameran.
Posebne albe odnose se na Baniju i Kordun kad je u pitanju verc i druge kriminalne
radnje.
4. Od K-di korpusa traili smo spisak najugroenije dece poginulih boraca kojim bi
udruenje Srba iz Njemake za njih 20 obezbedili stipendiju. Odgovor je dobijen samo od
18. i 39. K, a 7. K traio je odlaganje roka.
5. Svim korpusima dostavili smo spisak poginulih boraca da ga eventualno dopune. Do
danas nismo dobili niti jedan iako je rok istekao.
6. Od korpusa smo traili i drugih podataka, sem izuzetaka, odgovore nismo dobili. Moda
i u ovom sluaju moemo traiti uzroke ovakvim pojavama.
eljeli smo izneti ove slabosti znanja radi. Ostavljamo komandama korpusa i jedinicama da
same odrede zadatke svojim organima i potinjenim jedinicama.
128

POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.231
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 25.

67

1994., kolovoz 14.


Vrlika
Izvjee Organa bezbjednosti 1. lbr Komandi 7. korpusa SVK o loem stanju u brigadi,
tekom materijalnom stanju vojnika, nedostatku zapovjednog kadra te slaboj popunjenosti
postrojbi na poloaju vojnim obveznicima
OB 1.lbr Vojna tajna
Vrlika, 14. 08. 1994. god. Str. pov. br. 5-159
REFERAT,
dostavlja. Odsjeku bezbjednosti 7. K
1.- Stanje bezbednosti u zoni odgovornosti 1. lbr, po mojoj procjeni je na zadovoljavajuem
nivou. Praenje stanja optereuje nekoliko pojava i problema:
Nesmetano kretanje u zoni odgovornosti, pripadnika UN, EU i drugih meunarodnih
organizacija. Slaba saradnja sa SDB.
Niska bezbjedonosna kultura stanovnitva i boraca, neprijavljivanje i nespreavanje
nedozvoljenih radnji pripadnika UN, EU i drugih meunarodnih organizacija.
Neprijavljivanje dolaska i boravka lica iz RH i dr. drava.
Obilaskom i operativnim radom doao sam do saznanja da je stanje u jedinicama na
poloajima jako loe.
Mali broj ljudstva na poloaju, velika oputenost boraca i slabo osmatranje.
Nepopunjenost jedinica vojnikim i oficirskim kadrom.
RiK slabo funkcionie.
Nezadovoljstvo boraca, ta nemaju smjenu.
Teko materijalno stanje boraca, slab rad civilnih organa vlasti.
Nedovoljno utvreni poloaji i prostor za boravak ljudstva.
Veliki meuprostori, pogodni za ubacivanje IDG i DTG.
2.- Brojno stanje ljudstva u vodu VP je 19, od toga je 6 potpisalo ugovor. Dvojica se ve
due vremena nalaze na bolovanju (Brada i Kneevi). Vozilo Pinzgauer nije u voznom
stanju, nedostaju akumulatori.
MK/MK
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 17.
231

Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.

129

68

1994., kolovoz 15.


Okuani
Protestno pismo Komande 18. korpusa SVK Zapovjednitvu Nepalskog bataljuna
UNPROFOR-a zbog razmjetaja topnikog oruja HV-a u zoni dodira, zbog ega pripadnici
18. korpusa SVK vie ne ele dolaziti na sastanke o provoenju sporazuma o prekidu vatre
V O J N A P O T A

9165
INT Br. 50-4

15. 08. 1994. god.

OKUANI
Protestno pismo,
dostavlja. KOMANDI NEPALSKOG BATALJONA
[por. Boi232 na znanje]233
Potovana gospodo,
Blokadom snaga UNPROFOR-a na teritoriji R. Hrvatske i onemoguavanjem njihovog
rada i sticanje uvida u dosledno sprovoenje Sporazuma o prekidu vatre, HV iskoristila je
takvo stanje i koncentrie svoje snage prema naim snagama.
Dostavljamo Vam na dalji postupak krenje Sporazuma o prekidu vatre, koji su nastupili po
naim saznanjima, a odnose se na sledee:
1) U rejonu Pivare (XL77-07) prisutne su snage HV ekvivalenta jedne ojaane ete koje
poseduju najmanje 2 (dva) oklopna transportera i 2 MB 82 mm. Ovo tee naoruanje ne
smije biti u toj zoni, po odredbama sporazuma.
2) U irem rejonu Cernike agovine (XL 82-20), pored prisustva snaga specijalnih jedinica
policije, jaine ete poseduju najmanje 1 (jedan) protivavionski top 20 mm i protivoklopno
naoruanje, to isto naruava potovanje odredaba Sporazuma.
3) U rejonu Muki bunar-Kik (XL 82-24) pored snaga 2 (dvije) ete do bataljona prisutno
je 4-6 artiljerijskih orua koja se po Sporazumu nebi smela nalaziti na tom mestu.
Poto dosadanji sastanci Lokalnih komisija nisu doneli nikakvo pozitivno stanje, ve je
ono pogorano, nismo spremni dolaziti na budue sastanke, dok se ne utvrde i ne obezbede
uslovi predvieni po Sporazumu. Ovo se posebno odnosi na izmetanje teeg naoruanja.
MR/MB
za234 K O M A N D A N T a
potpukovnik Milan Romi,
[..v.r.]235
M.P.236 M.P.237
232
233
234
235
236
237

Nikola.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Prijemni peat: Vojna pota 9162, int. br. 1-177, 20. 8. 1994., Okuani.
Okrugli peat: Vojna pota 9165, Okuani.

130

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 44., kut. 82.

69

1994., kolovoz 15.


[Knin]
Obavijest Obavjetajnog odjeljenja Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o
meunarodnim pritiscima na RS da prihvati mirovni plan za BiH, nastojanju SAD-a da
prenese rat u Srbiju (na podruje Kosova i Vojvodine), te naoruavanju Hrvatske orujem iz
SR Njemake
GLAVNI TAB SVK
Obavetajno odelenje
Str. pov. broj 53-191
Dana 15. 08. 1994. godine
OBAVETAJNA INFORMACIJA
Od G VRS primili smo obavetajnu informaciju, koju zbog aktuelnosti trenutka
prosleujemo u njenom najinteresantnijem delu sadraja. Informacija je namenjena za
komandante i ui deo komande kao i za obavetajnog organa komande.
Izvori bliski komandi UNPROFOR-a najavljuju da su muslimani i hrvati od pojedinih
zemalja lanica kontakt grupe usmereni da formalno po principu dentlmenskog
sporazuma prihvate direktne pregovore sa RS o razmeni teritorija, korekciji mapa i izlasku
na more. Cilj ovih usmerenja je da se anuliraju argumenti RS da nije mogue nakon
potpisivanja sporazuma, kroz direktne pregovore sa neprijateljima obezbediti korekciju
mapa i vraanje prethodno ustupljenih teritorija. Na ovaj nain se ele podrati sve one
zemlje koje vre pritisak na RS da se plan prihvati, a da e se naknadno kroz direktne
pregovore izvriti odreena korekcija.
Prema saznanjima izvora bliskih nemakim diplomatskim krugovima, Nemaka je
nezadovoljna efektima hrvatske politike, posebno stagnacijom ekonomskog razvoja i
nesposobnou da izvri reintegraciju RSK u sastav Hrvatske, bez obzira na obimnu
nemaku podrku. Biznismeni koji su uloili kapital u RH nezadovoljni su jer jo ne
ostvaruju ekonomsku dobit. Nemaka smatra da RH, za sada, nije u mogunosti da ratnom
opcijom ostvari vojne i politike ciljeve prema RSK.
Izvori bliski amerikoj diplomatiji cene da e SAD nastaviti sprovoenje politike radi
nastavka rata na prostoru bive BiH njegovog prenoenja na teritoriju SRJ. Odravanjem
nestabilnosti na Balkanu ele da ostvare neposredan uticaj na islamski faktor, radi spreavanja
reintegracionih procesa u Zapadnoj Evropi i zadravanja statusa vodee sile u Svetu. Pri
tome smatraju da Srbi predstavljaju osnovnu konicu ovakvoj zamisli. Zbog toga istrauju
sve mogunosti koje bi mogle dovesti do razbijanja srpskog nacionalnog bia. Teite
aktivnosti je usmereno na izazivanje sukoba izmeu SRJ, RS i RSK, izazivanje sukoba
na Kosovu i u Vojvodini radi ostvarivanja iptarskih i maarskih separatistikih ciljeva i
stvaranja utiska da Srbi ne vode nacionalno-oslobodilaki rat, nego da se suprotstavljaju
restauraciji kapitalizma.
131

Cene da e metodom pritisaka na SRJ i RS uspeti da obezbede prihvatanje plana kontakt


grupe, obzirom da oekuju pogubne efekte blokade od strane SRJ po RS.
Blokadu planiraju podsticati najavom i eventualnim selektivnim skidanjem sankcija na
marginalnim politikim i ekonomskim segmentima.
UNPROFOR nastavlja intenzivnu zloupotrebu mandata u korist muslimana i hrvata u
emu prednjae kontigenti iz islamskih zemalja. Pakistanski kontigent UNPROFOR-u
prua logistiku podrku muslimanskim snagama na podruju srednje Bosne, a ima indicija
da su uestvovali i u borbenim dejstvima protiv VRS pri emu su pretrpeli gubitke od 2
poginula.
Prema saznanjima pouzdanog izvora, Hrvatska je u poslednje vreme ilegalno uvezla iz
Nemake 140 tenkova, 40 oklopnih transportera i 20 aviona MIG 21 i 23. U Nemakoj
kod Bodenskog jezera je organizovana obuka za hrvatske stareine i vojnika, verovatno
na savremenim sredstvima ratne tehnike koju planiraju nabavljati ili su je ve nabavili na
zapadu.
Za238 N A E L N I K
Pukovnik Rade Orli,
Mihajlo Kneevi239, [v.r.]
M.P.240
Dostaviti: Komandama 7, 11, 15, 18, 21. i 39. K SVK, Komandi 105. vazd. brigade
M.P.241
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

70

1994., kolovoz 15.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o dogovoru Turske i Hrvatske o
pomoi Turske Armiji BiH, te moguem projektu novog tenka koji bi proizvodila hrvatska
industrija uz pomo vojne industrije BiH
GLAVNI TAB SVK
Obavetajno odelenje
Str. pov. broj 53-192
Dana 15. 08. 1994. godine
OBAVETAJNA INFORMACIJA
Od Druge uprave G VJ primili smo informaciju sledee sadrine:
238
239
240
241

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3325/fax 3913, primljen 15. 8. 1994. u 19,55; predan u 20,10.

132

1.- Podsekretar za OS u MO Turske, general-potpukovnik Erkan Toeman,242 posetio je


polovinom jula ove godine po drugi put Hrvatsku. Tom prilikom je potpisan sporazum o
medjuarmijskoj saradnji, posebno vojno-ekonomskoj. Dogovoreno je da se Hrvatskoj isporui
odreena koliina NVO uz uslov da Hrvati obezbede sigurne prolaze za NVO namenjeno
muslimanima u BiH. Radi se o municiji tipa M-113 Nurol, proizvedenih u Turskoj.
Turska delegacija je zajedno sa hrvatima obavila izvianje na terenu radi utvrivanja marruta i punktova za dotur NVO muslimanima. Izabrani su naputeni rejoni u kojima nema
ni kontrole UNPROFOR-a.
2.- Strunjaci brodarskog instituta u Zagrebu izradili su projekt novog tenka, koji bi po
uzoru na T-72/84 mogla proizvoditi hrvatska industrija u saradnji sa kapacitetima vojne
industrije u bivoj BiH. Vlada RH niti MO nisu jo ozvaniili projekt, a u koliko njihov
stav bude pozitivan, serijska proizvodnja bi otpoela kroz oko 5 godina.
Za243 N A E L N I K
Pukovnik Rade Orli,
Mihajlo Kneevi244, [v.r.]
M.P.245
Dostaviti: Komandama 7, 11, 15, 18, 21. i 39. K SVK, 105. vazd. brigadi
M.P.246
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6021.

71

1994., kolovoz 16.


Slunj
Izvjee Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK o opskrbi 5. korpusa ABiH
naoruanjem iz Hrvatske zranim putem
K O M A N D A

13. peadijske brigade
Str. pov. br. 4207-1
Slunj, 16. 08. 1994. god.
Izvetaj,
dostavlja. M.P.247
KOMANDI 21. korpusa
Obavetajnom organu
242
243
244
245
246
247

Erkan Teoman.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3326/3912, primljen 18. 8. 1994. u 20,05; predan u 20,15.
Prijemni peat: Komanda Kordunakog korpusa, str. pov. br. 1976/1, 18. 8. 1994.

133

Dana 15. 08. 1994. godine u 18,30 sati iz dosta poverljivih izvora saznali smo slijedee:
/Izvor informacija Pjevac edo, komandir k-de stana 13.pbr.
5. korpus muslimanske vojske u Cazinskoj krajini snabdeven je sa dva VBR-a, isporuena
avio-transportom.
Isti se nalaze na poloaju u Peigradu, i oekuje se dalja isporuka. Marruta seta /OgulinSaborsko-kanjon Korane-juno od Drenika-Vaganac i slijee u Garovicu.
Odnosi izmeu HVO i 5-og korpusa su u zategnutom stanju. Na izvor informacija se moe
osloniti sa dosta pouzdanja. Treba predvidjeti obavetajne i taktike varijante.
ZASTUPA K-DANTA
major
Lazo Peke
M.P.248
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

72

1994., kolovoz 16.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o odluci Vrhovnog savjeta obrane
RSK o zabrani naputanja RSK s objanjenjem na koje se dravljane ta zabrana odnosi

GLAVNI TAB
SRPSKE VOJSKE KRAJINE

Pov. broj 11-218249

16. avgust 1994. godine
Odluku VSO o zabrani naputanja teritorije RSK,
sa objanjenjem, dostavlja. KOMANDI 18. korpusa250
U prilogu akta dostavljamo vam odluku Vrhovnog savjeta odbrane RSK, broj 01-626-1/93
od 08. 06. 1993. godine,251 o zabrani naputanja teritorije Republike Srpske Krajine za
odreene kategorije njenih dravljana.
Odluka vam je ranije dostavljena, meutim zbog sve uestalijih pojava da se ne potuju
odredbe odluke kojima se pojedinim kategorijama lica (taka 2. i 3. odluke) moe odobriti
naputanje teritorije RSK (putovanje u druge srpske drave) kao i zbog nepotivanja propisa
kojima se regulie putovanje u inostranstvo vojnih lica, daje se, sledee,
O B J A NJ E NJ E:
1. Takom 1. odluke zabranjuje se naputanje teritorije RSK svim vojnim obveznicima,
obveznicima civilne odbrane i zatite i obveznicima radne obaveze:
248
249
250
251

Prijemni peat centra veze: Brzojav primljen 17. 8. 1994. u 12,28.


Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Vidi: Republika Hrvatska i Domovinski rat, Dokumenti, knj. 7, Zagreb, 2009., Dok. br. 444., str. 607.

134

pod pojmom vojni obveznik podrazumjevaju se regrutni obveznici od dana kada im


nastaje regrutna obaveza propisana lanom 232. stav 2. i lica u rezervnom sastavu dok im
vojna obaveza ne prestane u skladu sa lanom 229. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine,
obveznici civilne zatite i radne obaveze su sva lica koja su odlukom, rjeenjem ili drugim
aktom nadlenog organa rasporeena u te strukture, odnosno, odgovarajue jedinice, bez
obzira da li su istovremeno i vojni obveznici (starija i mlaa godita koja ne podleu vojnoj
obavezi, privremeno i trajno nesposobni v/o, ene i dr.),
obveznici civilne odbrane su lica rasporeena, od strane nadlenih vojnih odsjeka, u sastav
vojnoteritorijalnih jedinica (odreda).
2.- Takom 2. odluke od zabrane naputanja RSK izuzimaju se lica koja su teko ranjena ili
oboljela, a za ije lijeenje nema uslova u RSK.
Odobrenje za putovanje van RSK po ovom osnovu izdaje se na osnovu predloga nadlene
zdravstvene ustanove ili vojnoljekarske komisije.
3.- Takom 3. odluke od zabrane naputanja RSK izuzimaju se lica od ijeg boravka i poslova
van RSK zavisi obezbjeenje minimalnih uslova snabdjevanja stanovnitva osnovnim ivotnim
artiklima i pruanja usluga, kao i obezbjeenje funkcionisanja osnovnih drutvenih i dravnih
funkcija u RSK u uslovima rata.
Odobrenje za putovanje i boravak van RSK po ovom osnovu izdaje se na osnovu zahtjeva
nadlenih dravnih organa uprave, ministarstava i Vlade RSK.
4.- Odobrenje za naputanje teritorije RSK (putovanje u druge srpske drave) za lica iz
take 2. i 3. odluke, izdaju:
komandanti korpusa i starjeine tog i vieg ranga u SVK za sva vojna lica i civilna lica
na slubi u SVK (podrazumjevaju se i lica u rezervnom sastavu rasporeena u ratne jedinice
SVK, u uslovima ratnog stanja), a ne organizacijske jedinice Ministarstva odbrane, kako
stoji u taki 5. odluke (regulisano nareenjem komandanta G SVK broj 61-220 od 10. 09.
1993. godine);
komandanti vojnih odsjeka regrutnim obveznicima, obveznicima radne obaveze, civilne
zatite i vojnoteritorijalnih jedinica (odreda).
5.- Putovanje u inostranstvo (van srpskih drava) odobrava se takoe u skladu sa odredbama
napred navedene odluke VSO.
Putovanja u inostranstvo svim kategorijama lica navedenim u taki 1. odluke VSO, u
skladu sa odredbama odluke i vaeim propisima, u uslovima proglaenog ratnog stanja,
odobravaju:
komandant G SVK: profesionalnim vojnicima, vojnicima na sluenju vojnog roka,
civilnim licima na slubi u Vojsci i svim licima u rezervnom sastavu rasporeenima u Srpsku
vojsku Krajine kojima je dostavljen poziv za vojnu slubu u smislu lana 266, stav 1, toka
1 (vojnim licima), na osnovu lana 33, stav 3. Zakona o Srpskoj vojsci Krajine. (Da je svim
licima u rez. sastavu, rasporeenima u SVK dostavljen poziv za vojnu slubu podrazumeva
se opti poziv za mobilizaciju u skladu sa odredbom lana 2609 Zakona o SVK, bez obzira
da li im je dostavljen i pojedinani poziv, te da li su se na taj poziv odazvali ili ne. planskim
odsustvovanjem vojnih obveznika iz ratnih jedinica ili njihovim privremenim upuivanjem
na radnu obavezu, isti zadravaju svojstvo vojnih lica u smislu odredbe lana 9. Zakona o
SVK i na njih se primjenjuju navedene odredbe u uslovima ratnog stanja.)
komandanti vojnih odsjeka: regrutnim obveznicima; na osnovu lana 264, stav 1. Zakona
o SVK, obveznicima radne obaveze (koji su na osnovu odobrene ratne sistematizacije
rjeenjem nadlenog organa rasporeeni na radnu obavezu), obveznicima civilne zatite i
135

obveznicima koji su rasporeeni u vojnoteritorijalne jedinice (odrede), na osnovu take 5.


napred navedene odluke VSO.
6.- Molbe za putovanje (naputanje RSK) pripadnici SVK podnose preko nadlenih
komandi jedinica (odnosi se i na vojne obveznike na RR-u, koji privremeno borave van
jedinica plansko odsustvo, radna obaveza i dr.), a ostali obveznici iz take 1. odluke, preko
nadlenih odeljaka vojnih odsjeka, i to:
molbe koje su osnovane u skladu sa odlukom VSO i kompletirane sa dokumentacijom,
te predlogom i miljenjem starjeine jedinice, dostavljati komandi, odnosno starjeini
nadlenom za rjeavanje, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku,
molbe koje su kompletirane sa dokumentacijom ali nisu osnovane u odnosu na odredbe
odluke VSO i vaeih propisa, odbie rjeenjem komandanti korpusa za pripadnike SVK
iz svog sastava, a komandanti vojnih odsjeka za ostale obveznike iz take 1. odluke VSO,
molbe koje nisu kompletirane sa dokumentacijom ili u njima nisu navedeni podaci o
mjestu, vremenu i razlogu putovanja ne primati.
7.- Molbe lica iz rezervnog sastava koja trae iseljenje u druge srpske drave ili u inostranstvo,
odnosno trajno naputanje teritorije RSK ne primati, bez obzira na njihov status, motive
i razloge zbog kojih trae iseljenje, jer organi SVK nisu nadleni za rjeavanje u toj oblasti.
Iste treba upuivati na nadlene dravne organe i Vladu RSK.
Molbe lica iz rezervnog sastava koja zbog preseljenja, odnosno promjene mjesta stalnog
prebivalita u okviru RSK, trae ukidanje ratnog rasporeda u RJ, treba rjeavati na osnovu
dokaza o promjeni mjesta stalnog prebivalita (prijava-odjava) izdate od strane nadlenih
organa MUP-a, pri emu komanda vojnog odsjeka takvim licima ukida ratni raspored u RJ
a dokumenta vojne evidencije dostavlja vojnom odsjeku na iju teritoriju se lice preseljava,
u skladu sa odredbama Uputstva o vojnoj evidenciji, uz provjeru podataka i obezbjeenje
odgovarajue povratne informacije.
8.- Odluku VSO sa obrazloenjem dostaviti izvorno do nivoa komandi puk-brigada
(samostalni bataljon-divizion), odeljak vojnog odsjeka i organima MUP-a nadlenim za
izdavanje putnih isprava graana.
9.- Za potrebna objanjenja obraati se organu za organizacijsko-mobilizacijske poslove u
VTO Glavnog taba telefon 0780/62-455 lokal 21-51.
SK-SK
Prilog:
odluka VSO o zabrani naputanja RSK
odluka predsjednika RSK o proglaenju ratnog stanja
PO OVLAENJU KOMANDANTA
Pukovnik
uro Poua [v.r.]

M.P.252
Dostaviti:
svim komandama korpusa, dRViPVO, 75. PoB, 107. NC ALFA, EI i PED, bVP i v
na znanje: Vladi RSK, MUP RSK i MO RSK
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.
252

Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.

136

73

1994., kolovoz 17.


[Korenica]
Izvjee Komande 15. korpusa SVK Glavnom tabu SVK u kojem navode da su tijekom
rata zarobili samo jednog stranca u postrojbama HV-a, Johannesa Tildera, te da su nakon
obrade sav materijal proslijedili misiji SR Jugoslavije pri UN-u
KOMANDA 15. KORPUSA
Pov. broj 151-57
17. 08. 1994. godine
Podaci o stranim plaenicima, dostavlja.
G SV RSK KNIN
(Pomoniku K-danta za moral V i PP)
Na osnovu vaeg akta pov. broj 15-385 od 17. 08. 1994. godine, izvetavamo vas da smo u
toku rata zarobili i obradili plaenika Johanesa Tildera253 rodom iz Nizozemske, a sa dvojim
dravljanstvom i R.254 Hrvatske. Sva zaplenjena dokumenta, fotografije, video-snimak,
izjavu i pisani dokumenti nalaze se u OB G SVK, te ih tamo moete privremeno izuzeti
radi dokumentovanja misije SRJ pri OUN u enevi.
Drugih plaenika zarobljenika u toku rata nismo imali.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Petar Vidakovi, [v.r.]
M.P.255 M.P.256 MP.257
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 772.

74

1994., kolovoz 18.


[Knin]
Dnevno izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba SVK o naoruavanju hrvatskih snaga,
moguem pokuaju HV-a da oslobodi okupirana podruja oko Drnia i Okuana, sukobima
s pripadnicima UNPROFOR-a, te nasilnom protjerivanju Hrvata iz Iloka
Glavni tab SVK
Odelenje bezbednosti
253
254
255
256
257

Johannes Tilder.
Republike.
Okrugli peat: Vojna pota 9065, Korenica.
Prijemni peat centra veze: Brzojav, primljen 17. 8. 1994. u 13,30.
Prijemni peat: Glavni tab Srpske vojske, 17. 8. 1994.

137

Str. pov. br. 314-336258


18. 08. 1994. godina
Dnevni izvetaj.
1.- Aktivnosti neprijatelja:
Prema raspoloivim podacima RH je od jula o.g. ponovo aktivirala pomorsku liniju izmeu
luke Dra u Albaniji i Rijeke. Ovom linijom transportuje se oruje kupljeno u Nemakoj, a
transporti kreu iz luke Rostok.259 Pored raketa za VBR, mina za MB, streljakog naoruanja
i MES, izmeu 14. i 19. 07. o.g. u luku Lora, kod Splita, brod pod panamskom zastavom
prevezao je iz Nemake 8 aviona MIG-21 i 4 helikoptera Mi-24. Letelice su remontovane i
spremne za upotrebu. Ovaj transport je izvren uz pomo koordinatora NATO-a.
Politiko-bezbedonosna situacija u RH je vrlo sloena i sa velikim previranjima, a u
njenim osnovama je problem povratka izbeglica, reintegracija RSK i borba za vlast. Na
celokupnoj teritoriji Hrvatske intenzivirana je obuka mirnodopskih i ratnih jedinica uz TV
sa bojevim gaanjima, a neprecizne stavove UN, EU i NATO-a prema Srbima Hrvatska
tumai u svoju korist i ozbiljno rauna sa nasilnim povratkom izgubljenih teritorija nakon
povlaenja UNPROFOR-a, koji oni gotovo sigurno oekuju.
Prema neproverenim podacima, dobijenim od pripadnika UNPROFOR-a, HV bi
sredinom septembra o.g. mogla izvriti oruanu agresiju na RSK, sa ogranienim ciljem.
Cilj agresije bio bi zauzimanje Drnia i nekih mesta oko Okuana, a radi stiavanja tenzija
u samoj Hrvatskoj.
U poslednje vreme uestale su provokacije i nasilni ulasci u tampon zonu od strane HV,
a u z/o 70. pbr, 15.K.
2.- Aktivnosti UNPROFOR-a:
Dana 07. 08. 1994. g. oko 01,00 as, na punktu UNPROFOR-a u s. Novi eminac, SO
Beli Manastir, dolo je do fizikog sukoba izmeu vojnika po ugovoru Miloevi Branka iz
39. pbr i pripadnika belgijskog bataljona UN-a. Do sukoba je dolo kada su neidentifikovani
pripadnici belbat,260 oito u pijanom stanju, poeli sa vreanjem Miloevia i jo jednog v/o
koji je bio sa njima, reima Vi Srbi okupatori Jugoslavija je mala:
Nou 15/16. 08. o.g. pripadnici belgijskog bataljona izvrili su pretres kue i drugih
objekata civila Suzi Stoje u s. Jagodnjaku, SO B.261 Manastir. Razlozi nisu poznati, ali je
oito da se radi o psiholokim pritiscima na civilno stanovnitvo.
Dana 27. 07. o.g. pripadnici belgijskog bataljona UN-a snimali su TV toranj u Belom
Manastiru TV kamerom, u emu su ih pokuali spreiti uvari tornja. Dana 15. 08. o.g. oko
13,00 asova isti pripadnici dolaze kod tornja sa dva m/v. Jedan od uvara ih je pokuao
zaustaviti ali je jedan Belgijanac na njega uperio puku.
Komandir stanice vojne policije UNPROFOR-a za sektor Istok iz Dalja uputio je akt na
ime Damira Krajnovia, k-dira VP 11. K u kome ga poziva na dogovor o daljnjoj saradnji
dvaju policija. Obzirom da smo ocenili da se radi o jo jednom pokuaju obavetajnog
prodora u nae jedinice ovaj poziv nije prihvaen.
258
259
260
261

Dopisano rukom.
Rostock.
Belgijski bataljun.
Beli.

138

3.- Stanje u jedinicama:


Zbog zloupotrebe slubenog poloaja i nesavesnog vrenja dunosti na kontrolnim
punktovima u reonu Trakih Ratela 6 vojnih policajaca 15. K kanjeno je disciplinski od
1-3 meseca zatvora, a isti e biti udaljeni iz VP, te sa njima raskinuti ugovori.
4.- Stanje na teritoriji:
Registrujemo nasilno iseljavanje Hrvata iz Iloka, SO Vukovar. Isteruju se uglavnom
ene i deca i to u nonim satima. Kako su u nekoliko navrata isterivai bili v/o 55. pbr262
UNPROFOR je u svojim izvetajima naveo da se radi o organizovanom iseljavanju od
strane SVK. Preduzete su mere preko k-de 55. pbr i SJB u Iloku da se ove radnje obustave.
TRM/TRM.
POM. KOMANDANTA
za bezb.-obav. poslove
p u k o v n i k
Duan Smiljani, [v.r.]
M.P. 263
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

75

1994., kolovoz 18.


Muljava
Operativno izvjee IKM-a Muljava o smirivanju borbenih aktivnosti u Cazinskoj krajini,
pregovorima sukobljenih strana, te mogunostima daljnjeg napredovanja 5. korpusa ABiH
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
G SVK
IKM MULJAVA
Str. pov. br. 1350/23
Od 18. 08. 1994. godine
Operativni izvetaj o stanju u AP ZB
Operativno vreme, 20,00 asova 18. 08. 1994. godine
1. SNAGE 5. K tzv. A BiH
U vremenu od 11. do 18. avgusta 1994. godine snage 5. K A BiH nisu izvodile napadna
borbena dejstva prema snagama NO AP ZB, SVK i VRS. Prema NO AP ZB nisu izvodile
napad, najverovatnije, iz sledeih razloga:
a da se sauva od razaranja industrijska zona Velike Kladue, preciznije Agrokomerc.
262
263

Vjerojatno je rije o 45. pjeakoj brigadi (Jankovci).


Okrugli peat: Odjeljenje bezbednosti Glavnog taba SVK.

139

b Procena da bi bili veliki obostrani gubici u ivoj sili, posebno meu stanovnitvom u
Velikoj Kladui koja je prenaseljena izbeglicama. Verovatno bi se teko sa politikog aspekta
pravdali ti gubici.
c 5. K A BiH verovatno ceni da bi se snage SVK angaovale na spreavanju daljeg napada,
i ovlaivanje sa V. Kladuom.
Shodno ovakvoj proceni K-dant 5. K A BiH se odluio da:
uini predah, prikupi podatke za temeljitiju procenu situacije, i izvri pregrupisavanje
snaga.
Izvri popunu MTS
da pokua pregovorima uz snanu propagandu razbiti snage NO AP ZB i uspostaviti vlast
lojalnu Aliji Izetbegoviu.
U operativnom rasporedu nema veih promena. Glavne snage su grupisane prema NO AP
ZB. Ukoliko se odlui za produetak napada, to je najverovatnije, napad e izvoditi po
sledeem:
U I etapi ubacivanjem snaga razbiti 1. i 2. br NO AP ZB na pravcu s. Crvarevac s.
Vrnogra i ovladati s. Vrnogra. Istovremeno razbiti delove 5. br NO AP ZB na pravcu s.
Johovica iljkovaa s. mrekovac, koristei spoj izmeu SVK i NO AP ZB.
U II etapi uz manja pregrupisavanja glavnim snagama napadae pravcem M.264 Kladua
V.265 Kladua, a pomonim na pravcima s. Vrnogra V. Kladua i s. Smrekovaa266 stari
grad (V. Kladua). Delom snaga bi se obezbedio prema SVK. Za ovlaivanje V. Kladue
aktivirao bi petu kolonu i ubacivao ID i DIG.
5. K A BiH ima realne mogunosti da realizuje cilj operacije.
Na propagandnom planu velia vojne uspehe, a u njegovu korist rade i hrvatska sredstva
masmedija. Narednu operaciju popularno nazivaju NO DUGIH NOEVA.
Na pregovarakom planu zahtevao je razgovore sa K-tom 21. K to nije prihvaeno.
Razgovori vlasti u Sarajevu F.267 Abdi nisu realizovani. Navodno je iz kabineta A.268
Izetbegovia stigao akt F. Abdiu, da nema pregovora. Do sada su organizovana posredstvom
UNPROFOR-a dva sastanka na lokalnom nivou (14 i 17. avgusta) izmeu predstavnika
vlasti Bihaa, 5. K A BiH i predstavnika AP ZB i taba NO AP ZB. Delegaciju 5. K A BiH
su inili: brigadir Dudakovi Atif K-nt, brigadir Selmanovi Mirsad, N 5. K, Veladi
Mirsad koordinator sa vlau u Sarajevu, i Kobiljagi Hamdija predsednik skuptine okruga
Biha.
Delegaciju AP ZB su inili: Koti Mehmed bivi potpukovnik JNA, naelnik vojnog
kabineta F. Abdia, Deli Asim, major, K-nt NO AP ZB, Kajtezovi Sead podpredsednik
parlamenta i Hirki Ramo ministar za privredu.
Osnovna karakteristika pregovora od strane 5. K A BiH je sa pozicije sile uz davanje
ultimatuma AP ZB. Na poslednjem sastanku dat je sledei ultimatum:
1. Da u roku od osam dana snage NO AP ZB uu u sastav 5. K A BiH uz amnestiju svih
boraca.
2. Da se u roku od mesec dana u V. Kladui konstituie nova vlast lojalna A. Izetbegoviu.
264
265
266
267
268

Mala.
Velika.
Vjerojatno se radi o mjestu mrekovac.
Fikret.
Alija.

140

3. U roku od tri dana tj. 20. 08. 1994. godine kada je zakazan sastanak, u pisanoj formi
predati odgovor.
Prekid vatre 5. K A BiH ne prihvata.
2. SNAGE NO AP ZB
Snage NO AP ZB prele su u odbranu. Proteklo vreme iskoristile su na utvrivanje i
delominom zapreavanju i popuni sa municijom. Koncept F. Abdia preko UNPROFOR-a
o proglaenju zatiene zone ili protektorata UN, to je i bilo za ceniti, nije prihvaen.
Fikret Abdi je prihvatio pregovore na lokalnom nivou da bi organizovao odbranu i dobio
na vremenu. U operativnom rasporedu snaga NO AP ZB nema veih promena u odnosu na
predhodni operativni izvetaj. Osnovna je ocena da bez angaovanja VRS i sadejstva sa SVK
nisu u mogunosti odbraniti sadanji prostor AP ZB.
Suoeni su sa sledeim problemima:
nizak nivo borbenog morala i veliki strah od 5.K A BiH, to optereuje izvoenje odbrane.
povean broj izbeglica u V. Kladui sa izraenim zahtevima izbeglica da im se obezbedi
smetaj i ishrana u V. Kladui, a ne i po selima optine.
Nedostatak svih vrsta municije i MES
obustava proizvodnje i troenje postojeih robnih rezervi
oteano snabdevanje sa proizvodima iroke potronje iz Republike Hrvatske uz napomenu
da su konvoji sa robom za AP ZB puteni iz Hrvatske.
Navodno ne znaju zvanian stav R. Hrvatske prema njima i oseaju zahlaenje odnosa
zvaninih hrvatskih vlasti.
Cene da su preputeni sami sebi i oekuju da im se saopti zvanian stav SRJ, RS, RSK
i R.269 Srpske posle novonastalih odnosa, zato su uputili u Beograd ministra inostranih
poslova Rajka Stevia.
Cene da nemaju relevantne injenice za realnu odluku o daljim postupcima.
3. UNPROFOR
Kontakata sa predstavnicima UNPROFOR vieg nivoa nije bilo.
UNPROFOR (francuski bataljon) obezbedio je lokalne kontakte delegacije 5. K A BiH i
NO AP ZB. Prema izvetaju pregovarake delegacije AP ZB, predstavnici UNPROFOR-a
zastupaju stavove 5. K AP ZB. Ne izraavaju spremnost da razdvoje zaraene snage.
ZAKLJUCI:
5. K A BiH ima realne anse, u uslovima neangaovanja snaga VRS i SVK da razbije snage
NO AP ZB i uspostavi vlast lojalnu Aliji Izetbegoviu. Najverovatnije e uslediti napad po
proceni datoj u taci 1. (jedan).
Zapoeti vojni pregovori izmeu 5. K A BiH i NO AP ZB su bez uspeha.
Takoer, razgovori F. Abdi UNPROFOR sa ponuenim konceptima F. Abdia za sada
nemaju perspektivu.
Snage NO AP ZB su sa 1.b/k i rezervom streljake municije oko 120.000 kom.
Ukupan operativni poloaj pa i politiki poloaj AP ZB i njenih snaga je dosta nepovoljan.
PREDLOG MERA:
Predlaem da se potvrdi ili redefinie stav od svih subjekata koji su doneli odluku u vezi AP
ZB iz koga bi usledile direktive i odluke za dalje postupanje angaovanih K-di i jedinica.
ZAHTEV:
Predstavnik G SVK dostavio G SVK zahtev za popunu municijom NO AP ZB.
269

Republike.

141

general-major
Borislav uki, [v.r.]
M.P.270
Dostavljeno:
Predsedniku Republike Srbije
G VJ Naelniku G VJ
Predsedniku RSK
G SVK K-dantu SVK
G VRS K-dantu VRS
Predsedniku vlade RSK
MUP SRBIJE (Jovica Stanii)
M.P.271
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

76

1994., kolovoz 18.


[Knin]
Redovno operativno izvjee Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o
stanju morala u jedinicama korpusa, organizacijskim i mobilizacijskim problemima,
materijalnom i zdravstvenom osiguranju, sigurnosnom stanju u postrojbama i podruju u
zoni odgovornosti, te o suradnji s UNPROFOR-om
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 13-220/1272 STROGO POVERLJIVO
18. 08. 1994. godine KURIROM
Redovni operativni izvetaj,
d o s t a v lj a. KOMANDI 4. lbr273
2.1. Stanje morala274
Odnosi izmeu RS i SRJ je nezaobilazna tema svih razgovora meu borcima i graanima
RSK. Opti je stav da se ti nesporazumi moraju u to kraem roku prevazii. Borci
opravdano sumnjaju da bi i RSK mogla biti dovedena u istu situaciju i u isti poloaj,
ako neko drugi bude odluivao o njenoj sudbini. Borci su posebno iznenaeni otrinom
blokade RS, a posebno prekidom PTT saobraaja. I ovu situaciju pojedinci su zlupotrebili
pa su neopravdano podigli cene proizvoda. Borci trae da se svi odgovorni za dizanje cena
Okrugli peat: Vojna pota 9104, Petrova Gora.
Prijemni peat centra veze: Brzojav primljen 18. 8. 1994. u 20,30; poslan u 21,50.
272
Dopisano rukom.
273
Dopisano rukom.
274
Iz izvjea je izostavljena toka 1. Neprijateljske snage jer je donesena u tjednom izvjeu Odjeljenja
bezbjednosti Glavnog taba SVK od 13. kolovoza. Vidi: Dok br. 62.
270
271

142

i druge neasne radnje najstroije kazne i obavezno mobiliu u jedinice SVK. Blokada
UNPROFOR-a u RH i blago reagovanje SB UN kod boraca i naroda stvara opravdan strah
o neasnim namerama velikih sila i SB UN. Smatramo da bi sve strukture u RSK i svim
spskim zemljama morale otrije reagovati na sve nepravedne postupke koji se ine srpskom
narodu.
Isplata julske plate, formiranje vojno-ljekarskih komisija i vojnog suda imali su pozitivnog
uticaja na moral boraca i jedinica.
Stanje morala je na nivou koji omoguuje uspeno izvrenje borbenih zadataka.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeenje.
Materijalno i zdravstveno obezbeenje SVK i dalje je optereeno poznatim problemima.
Dodatni problem predstavlja nedovoljno i neredovno snabdevanje sa pogonskim i dr. MS.
Posle uvedene blokade RS nastao je zastoj u snabdevanju svim vrstama MS. Nisu nam
poznati uslovi i nain odvijanja putnog saobraaja za prevoz ljudi i MS iz RSK u SRJ i
obratno. Formirane su VLK pri G i u zoni odgovornosti 11. K.
Zbog nedostatka kadrova SnSl u 18. K nismo u mogunosti formirati NVLK.
Nakon nabavke potrebnih SnMS u toku je odreivanje krvnih grupa za regrute i kurs za
bolniare u ratnoj bolnici Strmica, za potrebe 7. i 15. korpusa.
2.3. Organizacijsko-mobilizacijska i personalna problematika
Teite rada bilo je na auriranju evidencije rezervnog sastava, organizaciji prihvata vojnika
koji su zavrili prvu fazu obuke u NS Manjaa kao i na izradi predloga organizacijskoformacijskih promena u SVK.
Aurirana je datoteka podataka za profesionalne vojnike upuene iz VJ, te nastavljen
postupak prijema kandidata za vojnu slubu po ugovoru. Prema G VJ dostavljen je zahtev
za upuivanje u SVK odreenog broja stareina ininjerije i ARJ PVO.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
U ovom periodu nismo registrovali DTA HV na i prema teritoriji RSK, ali raspolaemo
pouzdanim podacima da HV nastavlja sa nasilnim izvianjem p/k nae odbrane, te da na
nau teritoriju ubacuje IDG, posebno u podruja sa hrvatskim stanovnitvom u z/o 7.K tj.
u iri reon Drnia.
I dalje beleimo intenzivne pripreme HV, kao i dovlaenje teke tehnike i naoruanja
blie liniji razdvajanja, a koristei blokadu snaga UNPROFOR-a od strane prognanika.
Neproverena saznanja govore i o intenzivnom naoruavanju i opremanju jedinica HV.
Pripadnici UNPROFOR-a i drugih meunarodnih organizacija nastavljaju sa nedozvoljenim
aktivnostima na teritoriji RSK, a u ovom periodu zabeleili smo opserviranje vojnih
objekata u z/o 11.K, te pojaanu aktivnost svih meunarodnih organizacija na praenju
i sagledavanju politikih kretanja u RSK. Takoe, pod pokroviteljstvom meunarodnih
mirovnih snaga na teritoriju RSK dovedene su dve novinarske ekipe iz Nemake, iako
naa saznanja govore da se kroz ovu aktivnost izvravaju obavetajni zadaci SOS-a.
Razvoj vojno-politike situacije i veliki priliv izbeglica iz AP stvara niz bezbedonosnih
problema na ovom delu RSK, zbog nemogunosti potpune kontrole i identifikacije lica koja
iz C.275 krajine ulaze na nau teritoriju.
Stanje u jedinicama SVK karakteriu reagovanja povodom produbljavanja sukoba
rukovodstva SRJ i RS. Da se uoiti da veliki deo borakog i stareinskog sastava ne odobrava
275

Cazinske.

143

politiku Srbije i Crne Gore prema Republici Srpskoj, ali meu pripadnicima SVK nema vee
politizacije i opte je miljenje da vojska ne treba da uestvuje u ovim politikim sukobima.
Meu stanovnitvom Krajine i dalje je prisutno nezadovoljstvo i uznemirenost zbog
zaotravanja sukoba izmeu SRJ i RS. Ogromna veina daje podrku rukovodstvu RS veui
svoju sudbinu za sudbinu RS. Ekonomska blokada nametnuta od strane SRJ izaziva i prve
reakcije meu graanima, kroz poveanu tranju i kupovinu veih koliina prehrambenih
i drugih artikala, a vetake nestaice pojedinih roba i nagli skok cena izazivaju una
reagovanja stanovnitva.
3. SARADNJA SA UNPROFOROM
U proteklom periodu G SVK usmerio je svoje aktivnosti u skladu sa Deklaracijom
skuptine RSK. Duna panja je takoe posveena reviziji koritenja objekata koji se nalaze
na odreenim pravcima i lokacijama a koje koristi UNPROFOR.
U ovom periodu odran je jedan sastanak najvii predstavnika UNPROFOR-a (gen.
Piters276) i predstavnika Vojske RSK (gen. Novakovi277).
4. ODLUKA
Nepromenjena.

M.P.279

KOMANDANT
pukovnik
za Boro Poznanovi,
Alavanja278 [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1536.

77

1994., kolovoz 19.


[Okuani]
Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o sastanku s predstavnicima
promatrake misije EZ-a na kojem su predstavnici Komande 18. korpusa izjavili da
hrvatska strana kri sporazum o prekidu vatre, da ne znaju za dogovor Tuman Miloevi
o razmjeni teritorija, da su dovoljno vojno jaki da se suprotstave napadu HV-a, te da je
elja i cilj srpskog naroda ujedinjenje srpskih zemalja
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA POVERLJIVO
Pov. br. 1-169 IFROVANO URUITI ODMAH
19. 08. 1994. godine
Izvetaj o odranom sastanku,
dostavlja.
276
277
278
279

Pierre Peeters.
Mile.
Tihomir. Dopisano rukom.
Okrugli peat: Vojna pota 9030, Knin.

144

M.P.280
G SVK KNIN
na linost k-danta
Izvetavamo vas da je dana 18. 08. 1994. u vremenu od 14.00-15.15 u Komandi Korpusa
odran sastanak sa predstavnicima posmatrake misije EZ. Sastanku su prisustvovali
general B. Cailloux, zamenik efa misije sa seditem u Zagrebu, R. de Normann,
ef koordinacionog centra Bizovac, J. Kramb, oficir za vezu Sektora, te prevodilac iz
UNCIVPOL-a Okuani.
G. Cailloux postavio je sledea pitanja:
1. Miljenje o sprovoenju Sporazuma.
Odgovoreno da je srpska strana Sporazum realizovala 100%, to je i UNPROFOR potvrdio,
meutim, hrvatska strana to nije uinila.
Problem predstavlja i nepostojanje linije razdvajanja na severnom delu zone, odnosno
prisustvo ogranienog broja policajaca, to hrvatska strana koristi.
2. Miljenje o dogovoru Tumana281 i Miloevia282 o razmeni teritorija.
Odgovoreno da o tome nema dovoljno informacija, da ni na jednom slubenom sastanku
to nije spomenuto, meutim, o tome ne mogu odluiti oni, ve narod.
3. Miljenje o autonomiji za Srbe u RH u avnojevskim granicama.
Odgovoreno je da to narod nee prihvatiti, te da e odluiti sam o tome, isto kao to sada
odluuje u RS.
4. Da li je srpska strana dovoljno vojniki jaka?
Srpska strana je dovoljno vojniki jaka da se suprotstavi HV.
5. ta bi se desilo ako bi UNPROFOR stao na avnojsku granicu RH?
Odgovoreno je da bi u tom sluaju bio smatran neprijateljskom stranom.
6. Miljenje o blokadi od strane SRJ.
Odgovoreno da SRJ ni do sada nije vojniki pomagala RS i RSK, u to se e svet sada
sigurno uveriti, te da je narod i u RS i u RSK spreman da se bori za opstanak.
7. Miljenje o ujedinjenju srpskih zemalja.
Odgovoreno da je to elja naroda i jedan od ciljeva njegove borbe.
Nakon ovog sastanka g. Cailloux nastavlja sa obilaskom ostalih sektora.
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]
M.P.283
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

280
281
282
283

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4010, primljen 19. 8. 1994. u 20,00; predan u 22,30.
Franjo.
Slobodan.
Okrugli peat: Komanda 18. korpusa.

145

78

1994., kolovoz 20.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK o nainu pozivanja prosvjetnih djelatnika u ratne postrojbe
SVK za vrijeme kolskih praznika

GLAVNI TAB
SRPSKE VOJSKE KRAJINE284
Pov. br. 11-222285
20. avgust 1994. godine
Angaovanje prosvjetnih radnika u RJ, nareenje,
Na osnovu zahtjeva Ministarstva odbrane RSK pov. broj 1721-30 od 19. 08. 1994. godine,
a u vezi sa odlukom Vrhovnog savjeta odbrane o nainu angaovanja prosvjetnih radnika u
ratnim jedinicama u vreme akih raspusta,
NAREUJEM
1.- Prosvjetne radnike koji imaju ratni raspored u ratnim jedinicama Srpske vojske Krajine
angaovati u ratnim jedinicama tako da im se obezbjedi 7 (sedam) dana nakon zavretka
i prije poetka obaveza u kolama (ljetni raspust ili drugi dui planski prekid nastavnog
procesa).
2.- Nadleni rukovodei organi kolskih ustanova duni su da vojnim odsjecima dostave
spiskove svih prosvjetnih radnika iz svoga sastava koji imaju ratni raspored u ratnim
jedinicama SVK, sa naznaenim vremenom kada su slobodni od obaveza u kolama due od
15 (petnaest) dana. Spiskove dostavljati na poetku kolske godine i po potrebi ih aurirati.
3.- Pozivanje prosvjetnih radnika u ratne jedinice vriti preko nadlenih vojnih odsjeka.
4.- Kada prosvetni radnici neplanirano (iznenada) budu osloboeni obaveza u koli ili
sluaju neposredne ugroenosti ratnim dejstvima i sl., iste upozoriti na obavezu da se u
jedinice jave odmah, a najkasnije do 24 asa od momenta nastanka navedenih okolnosti.
5.- U koliko iz ratnih jedinica do sada nisu otputeni prosvetni radnici koji imaju obaveze
oko popravnih ispita i drugih aktivnosti na pripremi kolske 1994/1995. godine iste iz
jedinica otpustiti odmah, a najkasnije 21. 08. 1994. do 18,00 asova.
6.- Za nejasnoe vezane za ovu problematiku obraati se Organu za organizaciju,
mobilizaciju, regrutovanje, popunu i VTO G SVK na lokal 21-51.
SK-SK
Za K O M A N D A N T
general-major
Milan eleketi [v.r.]
M.P.286
Dostaviti: svim komandama korpusa, dRViPVO, 75. PoB, bVP, EI PED, vojnim
odsjecima, v G i 107. NC
na znanje ministarstvu odbrane RSK.
284
285
286

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli peat: Glavni tab Srpske vojske.

146

M.P.287
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HIC, A 216-006.

79

1994., kolovoz 21.


[Slunj]
Izvjee Komande 13. pbr SVK Komandi 21. korpusa SVK u kojem se navodi da su snage
5.korpusa ABiH zauzele Veliku Kladuu

KOMANDA
13. peadijske brigade M.P.288
Pov. br. 4255-1

21. 08. 1994. god.
Izvetaj 21. korpusa
obavetajnom organu
1. Stanje i aktivnost neprijatelja:
Ne raspolaemo novim podacima o aktivnosti ustakih snaga ispred nae z/o.
Snage 5. korpusa vojske BiH zauzele su Veliku Kladuu.
2. Podaci o radu naih jedinica:
IDV 13.pbr danas se nalazi u stanju pripravnosti zbog novonastale situacije.
MV/RK
PN za OBP
Porunik
Milorad Vukovi
M.P.289
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

80

1994., kolovoz 21.


Korenica
Zabiljeka sa sastanka Komande 15. korpusa SVK i zapovjednika brigada korpusa, na
kojem je raspravljano o popunjenosti postrojbi SVK, kadrovskim problemima, nedostatku
goriva, dezerterstvu, te slabom pokrivanju pojedinih linija dodira

287
288
289

Prijemni peat: Ministarstvo odbrane RSK, br. 1991-31.


Prijemni peat: Komanda Kordunakog korpusa, pov. br . 2021/1, 22. 8. 1994.
Prijemni peat centra veze: Brzojav primljen 21. 8. 1994. u 22,15; obraen u 22,17.

147

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
ZABILJEKA
sastanak sa uim delom k-de 15. K
i komandantima brigada
Korenica, 21. 08. 1994. g.
9. mtbr GRAAC
Popunjenost j-ce 77%.
Trebalo bi angaovati jednu etu popunjenu na eksteritorijalnom principu radi zatvaranja
kritinih pravaca (Gospi-Medak).
Nuno je obezbediti odeu i obuu za vojsku pre nailaska zime.
18. lbr BUNI
Komandovanje na nivou voda / odeljenja ne funkcionie.
Kritina je obuka I-D sastava.
U Teslingradu290 je evidentirano 60 dezertera!
40. KC se ponaa birokratski.
Pojedine stareine ekaju unapreenje neopravdano dugo.
Nemaju dovoljne koliine goriva da obave adekvatne pripreme za odbranu. Mole da im se
daju odreene ruke ako G nije u mogunosti da ih logistiki podri.
(Kompenzacioni291 poslovi sa drvnom graom).
Trae ojaanje I-D grupom ili j-com VP kao i dva oficira bezbednosti.
Ne garantuju da e odbraniti Teslingrad!
Izvriti preraspodelu goriva na nivou drave i usmeriti ga ka prioritetima (odbrana).
U Teslingradu su na ispomo doli dobrovoljci i radikali stranaki orjentirani (smene 10
dana!?).
50. lbr VRHOVINE
Vatrena mo j-ce je nedopustivo mala.
Izvriti preraspodelu ratne tehnike unutar i meu korpusima.
Posuuju gorivo od privrede, kako je mogue da privrednici imaju daleko vie goriva od
vojske.
Odluno sankcionisati sluajeve dezerterstva stareina i neodazivanja u Krajinu.
Mole da k-t poseti brigadu.
70. lbr PLAKI
Popunjenost 50%.
Tehnika im se nalazi 40 km od p/k!?
Odbrana im je linijska nije organizovana po dubini.
Spoj sa 21. K je potpuno otvoren (21. K ga treba zatvoriti).
Kapelu uva maksimalno 100-200 ljudi a treba bar 600-700 boraca.
Predlau da se 40. KC premesti u Krajinu!?
103. lbr D.292 LAPAC
Prelaskom sa etne na bataljonsku organizaciju brigade uinjen je napredak.
290
291
292

Liki Osik.
U izvorniku pie kompromisni, rukom dopisano kompenzacioni.
Donji.

148

Popuna brigade se stabilizovala. Trae materijalnu popunu za mehanizovane delove bataljona


(preraspodelom iz drugih brigada).
Kursevi za k-dire eta bi trebali biti krai (predugo odsustvo iz j-ca).
Oko 50 boraca trai drvarska optina (jer na to administrativno ima pravo tamo su
evidentirani). Prisutan je sukob pred. optine i k-nta 2. bataljona (na stranakoj osnovi).
37. sam. bat. KORENICA
Dolaskom VP G u granini pojas verc gubi na intenzitetu i masovnosti.
Ui deo k-de K
Spoj 70. lbr (Plaki) i 13. lbr (Slunj) nepokriven na duini od 13 km to koriste ustake I-D
grupe. Saradnja dravne i vojne slube bezbednosti slaba (nema razmene informacija).
Nedisciplinovane borce alju u otkomandu u 9. i 70. brigadu do 2. meseca.
Javni tuilac u Korenici veoma nekorektan i nekooperativan.

M.P.293

ZABILJEKU SAINIO
major
arko Novakovi, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

81

1994., kolovoz 22.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK o upuivanju ronika na sluenje vojnog roka u Batajnicu u
Republici Srbiji
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE KRAJINE
Pov. br. 7-65
22. 08. 1994. godine
Upuivanje regruta na sluenje vojnog roka,
naredjenje.
Regrute roda EI i PED, VES 12001, planirane za upuivanje na sluenje vojnog roka naim
planom pov. br. 7-54 od 18. maja 1994. godine, uputiti da se jave dana 17. septembra
1994. godine do 20.00 asova, vojnoj poti 9031 Knin /sjeverna kasarna/.
Prihvat, smetaj i ishranu regruta organizuje komanda ete EI i PED, a sanitetsku obradu
i oblaenje komanda 7. K. Dana 19. septembra 1994. godine regrute prevesti u Centar za
obuku VP 3213 Batajnica. Prevoenje organizuje organ saobraajne slube a vodju puta
obavetajni organ G. Izvetaj o realizaciji plana dostaviti 5 dana nakon upuivanja-prijema
regruta.
SK-SK
293

Okrugli peat: Kabinet komandanta Glavnog taba SVK.

149

KOMANDANT
general-major
Milan eleketi
Dostaviti: svim komandama vojnih odseka, organu SbSl, obavetajnom organu, EI i PED
G i Komandi 7. K.
M.P.294
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5013.

82

1994., kolovoz 23.


Okuani
Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK za promaknue potpukovnika
Milana Romia u in pukovnika
VOJNA POTA

9162

POV Br. 7-397/3

23. 08. 1994. god.

OKUANI
Predlog za vanredno unapreenje ROMI MILANA,
potpukovnika u in pukovnika,
d o s t a v l j a.
G SVK KNIN
pers. organu
Potpukovnik ROMI Ilije MILAN, roen 29. 01. 1944. godine, u inu potpukovnika
nalazi se od 1986. godine.
U pripremi b/d i na ratitu uestvovao je od 17. avgusta 1990. godine do 09. septembra
1991. godine. Naredbom Naelnika PsU VJ upuen je u 18. korpus na dunost Naelnika
taba 54. pbr, koju je primio 23. 11. 1993. godine.
Naredbom Naelnika 40. Kadrovskog centra VJ br. 5-64 od 15. 02. 1994. godine postavljen
je na dunost Komandanta 54. pbr F pukovnika.
Kao starjeina vrlo savestan i odgovoran u radu. Ima posebno izraen smisao za rad sa
ljudima. Nenametljiv je, ali uporan i uspean organizator. U sistemu komandovanja strogo
uvaava i primenjuje principe na kojima je izgraena vojna organizacija.
Autoritativan je i uvaen od potinjenih i pretpostavljenih kao iskusan i sposoban stareina.
Kao linost neposredan i blizak sa ljudima. Vrlo poeljan suradnik. Nema izraenih poroka.
Poslednje dve slubene ocene su mu NAROITO SE ISTIE.
294

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4052/3391, primljen 23. 8. 1994. u 09,10; predan u 09,20.

150

Imajui u vidu ukupan rad i angaovanje na izgradnji b/g i stanje b/g jedinice kojom
komanduje, predlaem potpukovnika ROMI MILANA za vanredno unapreenje u in
pukovnika.
MV/MM

M.P.297

za 295 K O M A N D A N T
pukovnik
Lazo Babi,
[, v.r.]296

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 5003.

83

1994., kolovoz 24.


[Petrinja]
Izvjee Komande 39. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o povlaenju 1. pbr NO AP
Zapadna Bosna i oko est tisua civila na okupirano podruje Hrvatske pod kontrolom
24. pbr SVK koja je izvrila razoruavanje istih te ih uputila u naselje Staro Selo u zonu
odgovornosti 21. korpusa SVK
KOMANDA 39. KORPUSA

ODSEK BEZBEDNOSTI

Str. pov. Br. 256

24. 08. 1994. god.
Prelaz 1. pbr NO APZ u zonu
odgovornosti 39. K.
G SVK Odeljenje bezbednosti
Dana 21/22. 08. 1994. godine u zonu odgovornosti 39. K prela je 1. pbr NO APZB u
povlaenju pred snagama 5. K (Alijine298 vojske). Sa brigadom je prelo na nau teritoriju
i oko pet do est hiljada stanovnika. Prilikom prelaska 1. pbr NO APZB na nau teritoriju
izvreno je razoruavanje vojnika i oduzimanje vojne opreme i MTS.
Razoruavanje je izvrila 24. pbr iz Gline koja je u vezi toga oformila komisiju sa zadatkom
da izvri popis i skladitenje naoruanja i opreme. Nakon izvrenog razoruavanja pripadnika
1. pbr NO APZB sa stanovnitvom upueni su organizovano u zonu odgovornosti 21. K u
s. Staro Selo. Od stanovnitva nije oduzimana imovina niti MTS.
295
296
297
298

Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Okrugli peat: Vojna pota 9162, Okuani.
Alija Izetbegovi.

151

Prilikom trijae civilnog stanovnitva privedena su i pritvorena tri lica za koja se sumnja da
su ubaena od strane 5. K sa zadatkom da sagledavaju dranje izbeglica i stanja na naoj
teritoriji. Na navedena lica su ukazale izbeglice a radi se o sledeim licima:
AUEVI Huse MIRSAD, roen 17. 08. 1994.299 godine Kladua.300
TOPAGI Mustafe ARIF, roen 1940. godine.
DIZDAREVI Sulje ENES, roen 1961. godine.
Cenimo da meu izbeglicama ima jo ubaenih lica koja rade za 5. korpus.
Naelnik
major
Vukain Gledi, [v.r.]
M.P.301 M.P.302
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 30.

84

1994., kolovoz 24.


Muljava
Operativno izvjee IKM-a Muljava o broju i razmjetaju civila i vojnika iz AP Zapadna
Bosna, moguoj pojavi epidemije zbog loih uvjeta smjetaja, oduzetom naoruanju od
pripadnika Narodne obrane, te saznanjima o daljnjem politikom djelovanju Fikreta
Abdia
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

GLAVNI TAB SVK

IKM MULJAVA

Str. pov. br. 1350/27

od 24. 08. 1994. godine
Operativni izvetaj u vezi AP Zapadna Bosna
Operativno vreme 20,00 24. 08. 1994. godine
1.- Nakon pada V.303 Kladue 21. 08. 1994. godine u RS Krajinu su izbegle snage NO AP
ZB i stanovnitvo, ukupno 45.600. Izbeglice su prikupljene na teritoriji i to:
a) Turanj (optina Krnjak), granini prijelaz RSK Hrvatska oko 4.000 ena, dece i starijih
osoba. Hrvatske vlasti ne dozvoljavaju ulazak izbeglica u R.304 Hrvatsku. Pokuaj nasilnog
ulaska u Hrvatsku u popodnevnim asovima 24. 08. spreen je od hrvatske vojske, policije
i stanovnitva.
299
300
301
302
303
304

Godina roenja pogreno je navedena u izvorniku.


Velika Kladua.
Okrugli peat: Organ bezbednosti 39. korpusa SVK.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1850, primljen 24. 8. 1994. u 11,00; predan u 11,40.
Velika.
Republiku.

152

b) S. Batnoga (optina Slunj) u neposrednoj blizini granice sa AP ZB oko 35.600 izbeglica


od ega 2.300 pripadnika NO AP ZB sa 205 ranjenika.
c) S. Staro Selo (optina Vrginmost), oko 6.000 izbeglica od ega 1.200 pripadnika NO AP
ZB. Ukupno je oko 3.500 pripadnika NO AP ZB prelo na teritoriju RSK. Svi su sem osam
pratioca F.305 Abdia razoruani. Medju civilnim stanovnitvom u V. Kladui bilo je rtava,
ali do sada nije utvrdjen broj poginulih i ranjenih. Do sada je prema izvetajima k-di 39. K i
21. K SVK od NO AP ZB oduzeto i uskladiteno u korpusne PoB-a sledee koliine MTS:
Peadijsko naoruanje:
1. PAP 7,62 mm
748 kom
2. AP 7,62 mm
814 kom
3. PM 7,62 mm
108 kom
4. Puka 7,9 mm, snajper
9 kom
5. Automat 7,62 mm M-56
31 kom
6. PM 7,9 mm M-53
25 kom
7. AP 7,62 mm Kalanjikov
504 kom
8. Puka 7,9 mm M-48
90 kom
9. RB M-57
22 kom
10. RBR 90 mm Osa
3 kom
11. MB-60 mm
3 kom
12. MB-82 mm
10 kom
13. BST 82 mm
3 kom
14. Puka lovaka
1 kom
15. Automat Tomson
2 kom
16. Automat Posss
2 kom
17. Mitraljez OKT
7 kom
Naoruanje za PA:
1. Top 76 mm B-1
5 kom
2. Top 76 mm Zis M-42
3 kom
3. MB-120 mm
6 kom
4. PA top 20/3 mm
2 kom
5. PA top 20/1 mm
6 kom
6. PA top 30/1 mm
1 kom
B/V
1.Tenk T-34
5 kom
2. BPV M-80
1 kom
Municija i MES
1. Metak 7,62 mm za AP i PAP
94.790 kom
2. Metak 7,62 mm za PKT
61.100 kom
3. Metak 7,62 mm za automat
6.300 kom
4. Metak 7,65 mm za pitolj
1.000 kom
5. Metak 9 mm dugi
900 kom
6. Metak 7,9 mm un. zrno
111.760 kom
7. Metak 12,7 mm
28.300 kom
8. Metak 14,5 mm za KPVT
5.680 kom
305

Fikret.

153

9. Metak 20 mm
10. Metak 30 mm
11. Mina tromblonska
12. Mina za RB
13. Mina 60 mm
14. Mina 82 mm
15. Metak 76 mm za B-1
16. Metak 76 mm za ZIS
17. Mina 120 mm za MB
18. Metak 85 mm za T-34
19. Mina PROM-1
20. ROB
Motorna vozila
1. Automobil putniki
2. Automobil teretni
3. Automobil teretni S
4. Automobil teretni leper
5. Automobil spec. za prev. mesa
6. Automobil kombi 15 sed.
7. Automobil cisterna 9.000 l
8. Automobil cisterna 34.000 l
9. Automobil sanitetski
10. Automobil terenski
11. Ult-dozer
12. Traktor
Pogonska sredstva
1. Benzin motorni MB-98
2. Gorivo dizel D-2
3. Ulje za loenje

1.100 kom
1.480 kom
310 kom
259 kom
1.010 kom
98 kom
288 kom
56 kom
51 kom
32 kom
80 kom
668 kom
40 kom
10 kom
9 kom
14 kom
2 kom
2 kom
2 kom
3 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
27.800 lit
42.000 lit
26.000 lit

Od ukupno oduzetog naoruanja od pripadnika NO AP ZB iz 1. i 2. br. NO koje su


izvodile odbranu na pravcu s. Vrnogra V. Kladua predato je 98 poluautomatskih puaka
i 56 automatskih puaka koje su bile konzervirane, to ukazuje da taj broj pripadnika NO
AP ZB nije bio spreman da se bori sa 5. K A BiH.
Oduzeta intendantska MTS su po zahtevu taba vraena izbeglicama.
Ostale robne rezerve su primljene od taba.
2.- Zbog novonastale situacije Vlada RSK je 23. 08. 94. godine donela odluku i formirala
tab za prihvat, obezbedjenje i zbrinjavanje izbeglica iz AP ZB sa seditem u Topuskom
sastava 12 lanova.
tab organizuje i sprovodi mere na prihvatu, obezbedjenju i zbrinjavanju izbeglica.
U privremenom sabiralitu izbeglica u s. Staro Selo uslovi su zadovoljavajui dok su u
sabiralitima u s. Batnoga i Turanj uslovi za izbeglice krajnje nepovoljni.
Preti opasnost od pojave epidemije s tim pre to je deo izbeglica uglavnom pod vedrim
nebom, pomeane su zajedno sa stokom, a ukupno snabdevanje sa vodom, hranom i
lekovima je oteano. U toku su mere na saniranju ovakvog stanja.
154

3.- Fikret Abdi je na teritoriji RSK (Vojni-Topusko). Zajedno sa parlamentom, vladom


i tabom NO AP ZB nastoji da i dalje politiki deluje. Na osnovu dosadanjih postupaka
mogu se izvui sledei zakljuci:
Fikret Abdi nije spreman da prihvati koncept muslimansko-hrvatske federacije u bivoj
BiH niti da prizna sadanju vlast,
Sa ovolikim brojem izbeglica medjunarodnoj javnosti i UN eli negirati vlast A.306
Izetbegovia i time pokuati da se pojavi kao subjekat u reavanju sudbina muslimanskog
naroda u bivoj BiH,
Cenim da mu je osnovna ideja da izbeglice zbrine po mogunosti u izbeglike logore na
zapadu, a potom i sam da trai politiki azil kako bi na due staze obezbedio kontinuitet
politikog delovanja,
Dosledno je ispotovao dogovor sa predsednikom Vlade RSK da u sluaju vojnikog
neuspeha oruje preda SVK, i pravovremeno je organizovao svojim snagama izmetanje
tenkova, art. orudja i municije iz objekta PoB u farmi Dubrave kod V. Kladue,
Rasplet ove situacije e due trajati, ali je prioritetno pitanje reavanja problema izbeglica
u RSK,
Novonastala situacija ima za posledicu i popratne negativne pojave kao: nezakonito
oduzimanje imovine izbeglicama to je registrovano u odredjenom broju sluajeva, pojave
verca, i od ega nisu potedjeni ni pripadnici SVK. Mere k-di korpusa, brigada na
spreavanju ovakvih pojava su u toku.
Nastojanjima i merama F. Abdia uspeno pariraju hrvatske i muslimanske vlasti koje su
razvile stranu medijsku kampanju okrivljujui Srbe na globalnom planu.
4.- Procene i predvidjanja o daljim dejstvima 5. K A BiH dana je u prethodnom operativnom
izvetaju i na osnovu obavetajnih podataka uglavnom se potvrdjuje da e muslimanske
snage u bivoj BiH najverovatnije prei u optu ofanzivu i pokuati vojniki dobiti teritorij
po mapama kontakt grupe, to znai da bi 5. K teite imao na uspostavi tzv. zelene
transverzale ka Jajcu.
Gubici u 5. K A BiH u borbama za V. Kladuu su prema dosadanjim podacima 10
poginulih.
5.- Kao pozitivno treba istai:
a) izmetanje tenkova, art. orudja, municije i dela robnih rezervi na teritorij RSK
b) prihvat vojske AP ZB, razoruavanje i uskladitenje MTS u pob SVK
c) izmetanje celokupne vojne dokumentacije koja je privremeno predana u SUP Vojni
koja nas je mogla kompromitovati. Dokumentacija obuhvata ugovore SVK (ministarstva
odbrane i k-da 21. K o isporuci kupovini predaji oruja, municije i druge vojne opreme,
materijalne liste o izdatim MTS i dr.). Dat je predlog da se sva dokumentacija izuzme i uva
u G VJ ili u G SVK, o emu treba doneti odluku i izdati naredjenje.
Predlaem da G SVK saini detaljnu analizu o predatim i povraenim MTS posebno
naoruanja kako bi se izvukli podaci koliko je naoruanja zaplenjeno od strane 5. K A BiH.
General-major
Borislav uki
Dostavljeno: predsedniku R. Srbije

G VJ naelniku G VJ
306

Alija.

155


predsedniku RSK

G SVK k-dantu SVK

G VRS k-dantu VRS

MUP R. Srbije (Jovica Stanii)
M.P.307
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

85

1994., kolovoz 24.


[Knin]
Dnevno izvjee Odelenja bezbednosti Glavnog taba SVK o pritvaranju tri izbjeglice iz AP
Zapadna Bosna, za koje se sumnja da rade kao obavjetajci 5. korpusa ABiH, o zabrani
ulaska pripadnika SVK na teritorij Republike Srbije, te etnikom ienju nesrpskog
stanovnitva iz Iloka
Glavni tab SVK
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 314-353308
24. 08. 1994. godine
Dnevni izvetaj
1.- Aktivnost neprijatelja
Dana 22. 08. 1994. godine prilikom trijae izbeglica iz AP ZB privedena su i pritvorena tri
lica za koja se sumnja da su od strane 5. K ABiH ubaeni meu izbeglice sa zadatkom da
sagledavaju dranje izbeglica i stanje na naoj teritoriji. Na ta lica ukazale su same izbeglice
a radi se o: auevi Mirsadu, Topagi Arifu i Dizdarevi Enesu.
2.- Aktivnost UNPROFOR-a
U izvetajnom periodu nije bilo neuobiajenih aktivnosti UNPROFOR-a.
3.- Stanje na teritoriji
Od strane MUP-a R. Srbije do daljnjeg je zabranjen svaki ulazak pripadnika SVK na
teritoriju R. Srbije, to onemoguava kretanje naih pripadnika iz z/o 11. K u ostalih deo
RSK i obratno.
U Iloku je ponovo inicirano iseljavanje nesrpskog stanovnitva na taj nain to pojedini
civili oblae vojne uniforme i vre pritisak na druge nacionalnosti radi iseljenja. Ove
aktivnosti su registrovane od strane UNPROFOR-a i kvalifikuju se kao etniko ienje. Na
sastanku zamenika SM Ilok, zamenika sekretara SUP-a Vukovar, OB 11. K i K-ta 55. pbr
dogovoreno je da se ove aktivnosti spree.
R/VD
POM. KOMANDANTA
za bezbed. obav. poslove
307
308

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1426, primljen 25. 8. 1994. u 03,15; obraen u 04,20.
Dopisano rukom.

156

M.P.309

Pukovnik
Duan Smiljani

Izvornik, strojopis, irilica


HR-HMDCDR, 6., kut. 32.

86

1994., kolovoz 25.


[Knin]
Zapisnik sa sastanka Vrhovnog savjeta odbrane RSK na kojem je razmatrano ope stanje
sigurnosti u RSK, secesionistike tenje Istone Slavonije i Zapadnog Srijema, materijalno
stanje u SVK, problemi opskrbe i dostave pogonskog goriva iz SRJ, te rjeavanje prijevoza
vojnika iz 11. korpusa SVK na liniju bojita u Liki Osik
ZABELEKA
sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
odrane 25. augusta 1994. godine
prisutni:
Milan Marti, predsednik RSK
Borislav Mikeli, predsednik Vlade
Rade Tanjga, ministar odbrane
Ilija Priji, ministar VP
g/m Milan eleketi, komandant SVK
D n e v n i r e d:
1. Analiza stanja bezbednosti u RSK.
2. Razmatranje materijalnog stanja u oruanim snagama RSK (sa osvrtom na lina
primanja).
3. Razmatranje plana Breza 94.310
1. Stanje bezbednosti
Planira se formiranje stratekih rezervi G SVK koje bi bazirale na lokaciji eljave.
U septembru mesecu izvriti pozivanje jednog dela v/o na dosluenje vojnog roka na taj
nain brojano ojaati kontingent ljudi pod orujem.
Opravdano je prisustvo SVK na delu teritorije Cazinske Krajine u etniki srpskom podruju
Bosanske Bojne (demilitarizovana zona!?). Provesti zakon o podeli teritorije na okruge
podela bi imala pozitivan uinak na sistem mobilizacije.
U pojedinim regijama prisutne su tendencije secesije Istona Slavonija i Zapadni Srem.
Treba izai u javnost sa injenicama o ravnopravnom tretmanu Istone Slavonije kako bi se
ukazalo na neargumentovanost pozicija politikih grupacija koje zagovaraju secesiju.
Okrugli peat: Odeljenje bezbednosti G SVK.
Breza 94 je kodni naziv za operaciju Vojske Republike Srpske koja je trajala od 4. do 12. rujna 1994. u
Bosanskoj krajini. Cilj je bio slamanje 5. korpusa ABiH, no zavrila je neuspjehom srpskih snaga.
309
310

157

Izuiti mogunost uvoenja funkcionalne dunosti politikog komesara u jedinicama


milicije i vojske. MO intenzivno radi na izradi Plana odbrane.
U cilju podizanja javne, line i imovinske sigurnosti kao i jaanja poverenja u pravnu dravu
reiti pitanje voenja politike sankcionisanja tekih kriminalaca. Ministarstvo pravosua
tu nije odigralo pozitivnu ulogu. Sluba bezbednosti SVK treba dostaviti analizu posledica
takvog rada Ministarstva za upravu i pravosue.
Informisanje i politiki marketing ne zadovoljavaju. Ue vojno i politiko rukovodstvo
mora ii na teren meu ljude. Neprekidnim i blagovremenim informisanjem upoznati
ljude sa naim stavom i razbijati neizvesnost i zabrinutost kod stanovnitva.
Ne dozvoliti dui boravak izbeglica iz Cazinske Krajine na naoj teritoriji.
2. Materijalno stanje u OS RSK
Potrebno je korigovati slabosti koje se pojavljuju u metodologiji obrauna plata pripadnika
OS RSK. Istupiti u sredstvima javnog informisanja i argumentovano obrazloiti metodologiju
i model obrauna plata u SVK u cilju objanjenja nekih sluajeva paradoksalnih isplata
prezentiranih u tendencioznim TV prilozima u kojima se diskvalifikuje napor Vlade da
novano stimulie borce na p/k. Planirati struni sastanak na kome bi se razmotrile
mogunosti znaajnijeg nagraivanja ljudi na prvim linijama.
Stvoriti neprikosnovene rezerve p/g za OS RSK u koliini od 2.000 t.
Najkrupniji problem u vezi p/g je njegov transport kroz RS (brojna zaustavljanja i kontrole).
Intervenisati kod pred. Karadia311 i gm Mladia312 radi reavanja tranzitnih problema.
MO predlae da se ustanove i jedinice MUP-a u pozadinskom obezbeenju oslone na
matine korpuse.
Za potrebe SVK treba obezbediti 40.000 50.000 metara kubnih ogrevnog drveta.
Zalihe SDO na kritinoj rezervi (izvriti supstituciju konzervama mesnih preraevina).
Intenzivno raditi na obezbeenju odee i obue za pripadnike OS.
Pismeno se obratiti predsedniku Miloeviu313 u cilju reavanja problema prevoza smena
vojnika iz Istonoslavonskog korpusa u Teslingrad na obezbeenje dravne granice.

M.P.314

ZABILJEKU SAINIO
major
arko Novakovi, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., Vrhovni savet odbrane RSK, kut. 1.

87

1994., kolovoz 26.


[Okuani]
Prijedlog Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK za promaknue kapetana Marka
Vujia u in kapetana prve klase

311
312
313
314

Radovan, predsjednik Republike Srpske.


Ratko.
Slobodan.
Okrugli peat: Kabinet komandanta G SVK.

158

KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA


POV Br. 7-397/8 POVERLJIVO

26. 08. 1994. god.
Vanredno unapreenje
VUJI Matije MARKO,
pe. kapetan, predlog,
d o s t a v l j a. G SVK KNIN
per. organu
Peadijski kapetan VUJI Matije MARKO, roen 25. januara 1949. godine u Novska,
nalazi se na dunosti pomonika naelnika taba za OMPP u Komandi 18. korpusa,
predlae se za vanredno unapreenje u in kapetana I klase iz sledeih razloga:
Ve 01. marta 1991. godine angauje se na doturu naoruanja i obuci ljudstva u
Zapadnoj Slavoniji. Izbijanjem oruanih sukoba u Zapadnoj Slavoniji prikljuuje se 5.
KK i ulazi u sastav 329. okbr gde se nalazi na dunosti k-dira diverzantske jedinice, i
izvrava uspeno i najsloenije zadatke.
01. 10.1991. godine imenovan je za Naelnika taba TO Novska. Na ovoj dunosti
ostaje do marta 1992. godine, kad prelazi u ZnTO Zap. Slavonija, gde je postavljen za
PN za OMPP.
U Zonskom tabu Z. Slavonija (u decembru 1992. godine preformira u Komandu 18.
K) vri dunost pomonika Naelnika taba za OMPP.

Radi se o obrazovanom stareini (zavren fakultet narodne odbrane) i dobrom
poznavaocu posla koji obavlja.
Rad personalnog organa organizovao je vrlo dobro, tako da veih manjkavosti u poslu
nema. Naprotiv, u G SVK istican je za primer drugima.
Poseduje izrazite saradnike sposobnosti, a u vojnom kolektivu je uvaen i cenjen.
Uporan je u izvravanju i najsloenijih zadataka.
Nema poroka ili drugih izraenih negativnosti.
Zbog svega iznetog i injenice da je na ovom prostoru od poetka rata, a ne trai povratak u
VJ, predlaem da se vanredno unapredi u in kapetana I klase.
SP/MM

M.P.315

KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., kut. 5003.

315

Okrugli peat: Komanda 18. korpusa SVK.

159

88

1994., kolovoz 26.


[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama o zabrani prelaenja preko
mosta na Savi izmeu Bosanske Gradike i Stare Gradike uniformiranim i naoruanim
osobama
KOMANDA 18. KORPUSA

POV. Br. 1-182

26. 08. 1994. god.
Nareenje,
d o s t a v lj a. KOMANDI a/a316
U poslednje vreme dolo je do nekoliko ozbiljnijih incidenata na mostu na reci Savi kod
St.317 Gradike.
Dana 09. 08. 1994. godine oko 24,00 asova kolona od 6 vozila sa pripadnicima bataljona
za intervencije, koji su se vraali sa zadatka, stigla je na most. Kada su vojnici NEPBAT digli
rampu da proe putniko vozilo koje se nalazilo na elu kolone, cela kolona je prola kroz
punkt bez zaustavljanja.
Komanda NEPBAT uputila je ovoj Komandi protestno pismo u vezi navedenog dogaaja.
Informacija o istom dospela je i do najviih vrhova UNPROFOR-a (Zagreb i Nju Jork318).
Dana 25. 08. 1994. godine oko 18,00 asova dva autobusa sa pripadnicima specijalne
jedinice SUP-a stigla su na most. Svi su bili u maskirnim uniformama i sa naoruanjem. Prvi
autobus je proao na silu, a pojedinci su vikali i psovali nepalske vojnike, te ih odgurivali
sa naoruanjem. Kada je prvi autobus proao, drugi je zaustavljen, a u meuvremenu
je NEPBAT pokrenuo oklopna vozila i na 2 mesta blokirao cestu. Tek nakon to je
UNCIVPOL pregledao autobus i utvrdio da u njemu nema naoruanja, dozvoljeno mu je
da proe, ali poslednji put u uniformama.
Zbog svega ovoga NEPBAT se nalazi pod velikim pritiskom, uz obrazloenje da nisu efikasni
u radu, i stalno ih kontroliu vojni i evropski posmatrai kao i UNCIVPOL. Sasvim je
realna mogunost zamene NEPBAT sa kontigentom neke druge zemlje. S obzirom da je u
naem interesu da se spuste tenzije, kao i da se NEPBAT zadri na ovom teritoriju,
NAREUJEM
1.- Zabranjujem prelazak pripadnika jedinice preko mosta na reci Savi u uniformi. Kretanje
u uniformi du komunikacija i po naseljenim mestima smanjiti na najmanju moguu meru.
2.- Zabranjujem prenoenje bilo kakvog naoruanja preko mosta. Noenje naoruanja du
komunikacije i u naseljenim mestima smanjiti na najmanju moguu meru.
3.- Zabranjujem kretanje SMB vozila preko mosta.
4.- Sva vozila iz jedinice koja se kreu preko mosta moraju pruiti mogunost kontrole
od strane pripadnika UNPROFOR-a. Zabranjujem nekulturan i nevojniki odnos prema
vojnicima UN (psovanje, vikanje, vreanje, pokuaje fizikog obraunavanja itd.).
5.- Pripadnici VP i SUP-a na kontrolnom punktu na mostu duni su pruiti svu pomo
pripadnicima NEPBAT u njihovom radu.
316
317
318

Dopisano rukom.
Stare.
New York.

160

6.- Sve organizovane kolone najaviti Komandi Korpusa najmanje 24 asa unapred.
7.- Za izvrenje ovog nareenja odgovorni su mi komandanti i komandiri jedinica te
sekretaru OSUP-a. Rok izvrenja zadatka odmah.
NB/GS

M.P.319

KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

89

1994., kolovoz 26.


Polom
Pismo Zapovjednitva UNPROFOR-a Sektor Zapad Komandi 18. korpusa SVK u kojem
ih obavjetavaju da ne mogu ukloniti tri unitena tenka u selima Subocka, Jazavica i Gorice
KOMANDA UNPROFOR-a
Sektor Zapad KAMP POLOM, 26. avgust 1994.
PREDMET: Odgovor na zahtev za
uklanjanje unitenih tenkova
Pukovnik LAZO BABI
KOMANDANT 18. KORPUSA
OKUANI
Potovani pukovnie,
u vezi Vaeg pisma od 14. avgusta 1994. u kojem ste zahtevali uklanjanje tri unitena
i naputena tenka u selima SUBOCKA, JAZAVICA i GORICE, elim Vas uveriti da
razumem vau brigu o ovoj stvari. Meutim, nakon temeljitog razmatranja ovog pitanja
i prema slinim prolim iskustvima u slinim sluajevima do sada, zakljuio sam da bi
uklanjanje vozila moglo biti pogreno protumaeno i moglo bi na neki nain tetiti optem
progresu mirovnog procesa u ovom Sektoru.
Dakle, sa aljenjem Vas obavetavam da je Va zahtev nemogue uvaiti u ovom
momentu, ali e biti pravilno registrovan i bit e mu dat odgovarajui prioritet, kako bi se
osiguralo zadovoljavajue reenje im uslovi budu odgovarajui za takvu akciju.
Iskreno Va
SAROJ RAJ SHARMA
Brigadni general KS
UNPROFOR Sektor Zapad
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.
319

Okrugli peat: Komanda 18. korpusa SVK.

161

90

1994., kolovoz 26.


Polom
Pismo Zapovjednitva UNPROFOR-a Sektor Zapad Komandi 18. korpusa SVK u kojem
ih izvjeuju da su dva snajperista otvorila vatru na dva civila na cesti prema Brusniku, te
da je to ve drugi napad na cesti Pakrac Poega u 15 dana, a da su poinitelji jo uvijek
nepoznati
KOMANDA UNPROFOR-a
Sektor Zapad KAMP POLOM, 26. avgust 1994.
PREDMET: Zahtev za istragu incidenta
Puk. LAZO BABI
Komandant 18. korpusa
OKUANI
Potovani pukovnie,
24. avgusta u 16,45 asova dva neidentifikovana snajperista otvorila su vatru na dva
civila na motociklu blizu sruenog mosta na cesti prema BRUSNIKU. Nije bilo rtava u
incidentu. Ovo je drugi napad u poslednjih petnaest dana na CESTI PAKRAC POEGA
i do sada nema napretka prema identifikaciji napadaa.
Bilo bi od velike pomoi ako bi mogli raunati na istragu dogaaja sa Vae strane u cilju
identifikacije onih koji su odgovorni za te dogaaje.
Kao to ste dobro razumeli, u naem je interesu da se razjasne ove situacije koje ugroavaju
mirovni proces u ovom Sektoru. Dakle, spremni smo da primimo svaku pomo koju bi
mogli dobiti sa Vae strane.
Srdani pozdravi.
SAROJ RAJ SHARMA
Brigadni general KS
UNPROFOR Sektor Zapad
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

91

1994., kolovoz 26.


[Okuani]
Redovno izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o osiguranju linija
razdvajanja i izgradnji utvrenja, bunkera i sklonita, te o sukobu s pripadnicima
UNPROFOR-a na mostu kod Stare Gradike
VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
162

KOMANDA 18. KORPUSA


Str. pov. br. 18-996
26. 08. 1994. godine
REDOVNI BORBENI IZVETAJ.
G SVK KNIN
1. NEPRIJATELJ
U toku noi 25/26. 08. 1994. godine iz pravca Lipika ispaljena su 3 rafala iz peadijskog
oruja u 21,35 asova ali ne prema naim poloajima. Na provokaciju nije uzvraeno.
2. STANJE U KOMANDAMA I JEDINICAMA:
Komande i jedinice izvodile su planirane aktivnosti sa teitem na obezbeenju linije
razdvajanja i utvrivanju. U toku dana izraeno je 42 zaklona za strelca, 3 bunkera i 2
sklonita za ljudstvo. Komanda Korpusa angaovana je na pripremi referisanja.
3. G U B I C I :
Gubitaka nije bilo.
4. STANJE MORALA:
Stanje morala je na nivou koji obezbeuje izvrenje zadatka jedinici.
5. STANJE BEZBEDNOSTI:
Prikazano je u izvetaju naelnika OB.
6. ODLUIO SAM:
Nastaviti sa obezbeenjem linije razdvajanja i utvrivanjem zone odbrane.
7. ANGAOVANJE m/v i POTRONJA GORIVA:
U toku dana angaovano je 13 teretnih m/v sa preenih 1.172 km, 1 traktor sa 5 m/, 1
agregat sa 1 m/ i utroeno 259 l D-2. Pored ovoga angaovano je 12 putnikih m/v sa
preenih 1.139 km i utroeno 101 l MB-86.
8. AKTIVNOSTI UNPFOROR-a:
Dana 25./26. 08. 1994. godine oko 19,00 asova dolo je do incidenta na mostu preko r.
Sava kod St.320 Gradike u kome su uestvovali pripadnici milicije (specijalna jedinica) SUP
Okuani i pripadnici NEPBAT. Do incidenta je dolo na taj nain to su pripadnici milicije,
vraajui se sa terena i ulazei na most iz pravca Gradike, zaustavljeni na kontrolnom punktu
NEPBAT gde su pripadnici UN izvrili pregled autobusa. U oba autobusa milicijoneri su
bili sa dugim naoruanjem tako da im nije dozvoljen prijelaz preko punkta.
Milicijoneri iz prvog autobusa su na silu i pod pretnjom upotrebe oruja proli kroz punkt
dok je drugi autobus zadran, a u meuvremenu oruje je posakrivano. Komanda NEPBAT
pokrenula je 7 oklopnih transportera i blokirala put. Oficir za vezu NEPBAT doao je u
Komandu Korpusa da prijavi incident. Komandant Korpusa lino se angaovao i otiao
na lice mesta da se incident rei u emu je uspeo. Komanda NEPBAT o ovome je izvestila
komandu UNPROFOR-a Sektor Zapad.
Dana 26. 08. 1994. godine u Komandu Korpusa doao je komandant UNPROFOR-a
Sektor Zapad, general arma,321 da zajedno sa Komandom Korpusa i naelnikom SUP-a
razrei ovaj problem. Problem je razreen na taj nain da se uneto dugo oruje vrati preko
Save, na prostor Republike Srpske, uz obavezu da se ovakvi incidenti ne deavaju ubudue.
SP/GS
320
321

Stare.
Saroj Raj Sharma.

163

KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]
M.P.322
M.P.323
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

92

1994., kolovoz 27.


[Liki Osik]
Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podreenim postrojbama o stavu G SVK oko
politikog sukoba Republike Srpske i Republike Srbije, poloaju muslimanskih izbjeglica
iz V. Kladue na podruju Korduna, pojavi smrtnih sluajeva kod izbjeglica, te slaboj
informiranosti postrojbi SVK i slabom protoku podataka od viih prema niim postrojbama
KOMANDA 1. PB VOJNA TAJNA
Pov. br. 445324 POVERLJIVO
Dana, 27. 08. 1994. g.


MB BATERIJA325
Informacija o politikoj i vojnoj situaciji.
1. Stanje odnosa izmeu rukovodstva Republike Srpske i Republike Srbije iziskuje nau
posebnu panju i redovno praenje. U informaciji G SV RSK istie se da sve strukture
vlasti RSK preduzimaju ono to je u njihovoj moi da se postojei nesporazumi prevaziu. U
tome smislu pripadnici SVK podravaju put koji je izabralo rukovodstvo RS, ali i potpuno
razumije poloaj u kojem se nalazi Republika Srbija i njeno rukovodstvo.
2. Protekle sedmice bilo je provokacija kojim je hrvatska strana povredila Sporazum
o prekidu vatre. Analize UNPROFOR-a ukazuju na neke nae propuste u vezi sa time.
Moramo se tako organizovati da ne dajemo povoda da budemo optueni za naruavanje
primirja a u uslovima kada hrvatska strana nastoji da isprovocira dejstva naih snaga.
3. Muslimanske izbeglice sa podruja Zapadne Bosne (njih izmeu 40 i 50 hiljada) i dalje
se nalaze na podruju Korduna. Preduzimaju se sve mere za obezbeenje neophodnih
uslova za ivot. Unato tome ve je dolo do prvih smrtnih sluajeva. Iz humanih razloga
neophodno je da se sprei zloupotreba tekog poloaja izbeglica, jer neki verceri tu situaciju
koriste da zarade znaajne sume novca. G SVK odaje priznanje komandi i pripadnicima
21. korpusa, koji preduzimaju sve mere da problemi izbeglica budu reeni, ali da bezbednost
nae teritorije i ljudi ne bude dovedena u pitanje. Stav G SV RSK je da je problem izbeglica
322
323
324
325

Okrugli peat: Komanda 18. korpusa SVK.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4064, primljen 26. 8. 1994. u 15,45; poslan u 17,30.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

164

u nadlenosti dr. dravnih i nevladinih organizacija, kao i meunarodnih institucija, a SVK


mu treba pristupati prvenstveno sa stanovita bezbednosti RSK.
4. Predstavnici G SVK su protekle sedmice obili vei broj jedinica iz sastava korpusa
na severu RSK. Zapaeno je da se najvie primedbi odnosi na informisanje. Informacije se
nesputaju do niih jedinica. Posebno malo informacija dolazi do osnovnih jedinica. U tom
smislu je ponovo aktuelizovano izlaenje lista Vojska Krajine sa namerom da se popravi
situacija oko informisanja. Obzirom da su iste slabosti prisutne i u naim jedinicama
potrebno je da se sve preduzme iz Vae nadlenosti kako bi borci bili bolje informisani.
5. Prilikom obilaska jedinica ustanovljeno je da postoje propusti vezano za bezbedonosnu
kulturu i rad na rampama za prolaz i pregled vozila koja kroz iste prolaze.
Ovu informaciju proraditi sa sve etiri smene, zato inim odgovorne komandire jedinica.
KOMANDANT
potpukovnik
Vunjak Milan, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

93

1994., kolovoz 28.


Okuani
Biljeka s izlaganja zapovjednika korpusa SVK o stanju na bojitima, potrebnim
poboljanjima uvjeta u postrojbama, ispravcima uoenih nedostataka na linijama bojita,
borbenom djelovanju u sluaju napada HV-a, pozadinskom osiguranju, mobilizaciji i
evakuaciji, te o suradnji s civilnim strukturama
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
ZABILJEKA
referisanje komandanata korpusa
Okuani, 28. 08. 1994. godine
Teite teme:
1. Mobilizacija i domobilizacija komandi i jedinica u sluaju agresije HV.
2. Organizacija i funkcionisanje sistema komandovanja u iznenadnoj agresiji HV.
3. Pozadinsko obezbeenje mobilizacije i eventualnih borbenih dejstava.
7. K Poznanovi:326
U sluaju agresije sa ogranienim ili radikalnim ciljem odmah uzvratiti vatrenim udarom
po vitalnim objektima neprijatelja. Oteavajui faktor mobilizacije su: nedostatak p/g,
UNPROFOR, izmetena i grupisana tehnika.
Funkcionisanje sistema veza u sluaju napada od izuzetnog znaaja ceni se da bi prvi udar
mogao prekinuti fizike spojne puteve: osloniti se na idejnu i kurirsku vezu.
K-dni nivoi bat.-vod jo ne vladaju problemima iznenadnog napada nisu formirali rezerve.
326

Boro.

165

Uraeno je malo rezervnih poloaja.


Grupisati sredstva za PO borbu izvriti doobuku ljudstva.
Korpus treba 110 t D-2 i 16 t MB-86 to je minimum za dovoenje snaga na p/k.
Trebaju 16.000 pari obue. SDO imaju za 2 dana, nemaju porcija.
Izvori snabdevanja kod civilnih struktura su iscrpljeni.
Formirali su pokretne grupe za zapreavanje.
Borci e biti izuzetno optereeni problemom evakuacije stanovnitva iz zone b/d.
Treba im 5 t p/g za ostvarenje taktiko-vatrenog spoja sa 9. pbr (15. K).
Kritino je intendantsko zbrinjavanje boraca na poloajima u viim planinskim predelima.
ORKANOM tui Split Zadar ibenik!?
15. K evo:327
U pograninim delovima sve vie v/o iz socijalnih razloga naputaju teritoriju. Kvalitet
boraca ne zadovoljava (starosna struktura). Odlukom Vlade obavezati ene na sluenje u RJ.
Postoji realna potreba za veim angaovanjem ena.
Posluioce na RR poslati na kursiranje u VJ.
Vojni sistemi veza bi trebali dobiti prioritet (mnogo vie se ulae u civilne sisteme).
Vatrena podrka najveim delom bazira na oruima 105 mm.
Potrebno 4,5 t goriva za dovoenje ljudstva na p/k.
Nedostaju 104 m/v da bi se jednovremeno izvukla sva tehnika na VP.
Nemaju ni jedne vojne zdravstvene ustanove.
Potrebna im je pomo za obezbeenje smetaja ljudstva na M.328 Alanu.
Predlau formiranje korpusne rezerve na eljavi (snaga ekvivalenta jednog bataljona).
Obezbediti 10.000 din. za ureenje objekata za eljavi.
21. K Bosanac:329
Nemaju klasian skladini prostor (tehnika je disperzirana na terenu i u blizini VP).
Angaovali su oko 300 ena v/o. Proces trajnog naputanja RSK prekinut.
Art. jedinice izvuene na 20 km mogu da posednu VP i ispale prvi projektil za 2 asa.
18 topova 130 mm sakriveno posade u blizini i spremni za dejstvo.
Rezerve hrane za 60 dana rata. Potreban remont InTMS (kuhinja). Iz kojih izvora vriti
popunu gubitaka predlau skraenu obuku regruta i angaovanje za te potrebe.
Trae ojaanje sa PVO sistemima i sredstvima za delovanje po vitalnim ciljevima (na sebe
preuzimaju prihvat i ureenje vat. poloaja).
39. K Leti:330
K-de jedinica bi trebale planirati i organizovati domobilizaciju (narastanje nivoa b/g) i
javljanje v/o direktno na vat. poloaj a ne MZ. Rezerve hrane za 30 dana.
Vojske se nastoji uvui u meustranake sukobe.
Definisati stanje u kome se nalazimo (rat ili mir).
Ne dozvoliti oslobaanje v/o od smenskog sluenja u RJ.
18. K Babi:331
Osposobljeni su za realizaciju prve faze Odluke odbrana, drugu, izlazak na nove poloaje,
bez dodatne popune ne mogu realizovati.
327
328
329
330
331

Stevo.
Malom.
Veljko.
Stanko.
Lazo.

166

Stanovnitvo severnog dela z/o moe podlei panici i krenuti u egzodus.


NEP BAT se pokuava zameniti Kanaanima ili Turcima!?
Rade na probijanju rokadnih puteva mobilizacije i manevra.
Rezerve hrane za 20 dana ratovanja. VP nema ni jedno ispravno m/v.
Formirati tenkovski bataljon (postoje samo t).
Mole da im se dodele jo 2 topa 130 mm (dobili 4).
Obezbediti popunu korpusa na eksteritorijalnom principu (Ist.332 Slavonija).
Uvezati sadejstvo i pomo 1.KK.
11. K Lonar:333
Inferiorniji su u odnosu na HV u popuni, avijaciji, artiljeriji.
U trouglu Vinkovci Sl.334 Brod upanja stacionirano oko 6000 vojnika.
HV moe desantirati snage ekvivalenta jednog bataljona.
Raspolau snagama koje mogu blokirati desant ali ne i konano se obraunati s njim.
Imperativ za korpus je ojaavanje vatrene podrke i manevra vatrom.
to pre uspostaviti vatreni dodir sa neprijateljem.
Nemaju PO sredstva za borbu na dalekim i srednjim rastojanjima.
Raspolau snagama za prodor ka upanji (rasecanje neprijateljskog rasporeda).
Moraju imati rezerve i autonomiju u svakom pogledu bar za 10-15 dana (cene da se VJ nee
pre angaovati). Preko civ. struktura obezbedili novac za nabavku sredstava veze.
Raspoloenje roditelja je protiv eksteritorijalnog sluenja vojnog roka i angaovanja v/o.
NC u Erdutu bi trebala preuzeti vojska.
Dati detaljne smernice po pitanju mesta i uloge vojske u odbrani granica i integriteta drave
angaovanje u spreavanju secesije. Popuna poljskim kuhinjama 50%.
ORGANI G SVK:
Orli:335
Intenzivirati trupno izvianje i izvetavanje.
Pristupiti formiranju grupa za diverzije, planirati ciljeve, biti u gotovosti za upotrebu.
Penzionisanim stareinama i kursiranjem rezervnog sastava vriti popunu obavetajnih
organa i jedinica. Predlae da roditelji posete NC Alfa kako bi se uverili da su tamo
prihvatljivi uslovi za ivot i rad.
Smiljani 336
Prioritetan zadatak obezbeenje znaajnih art., raketnih i OM j-ca i sredstava.
Pruiti punu podrku vojnom sudstvu. Otkrivati indikatore agresije.
Organizovati efikasan sistem unutranje bezbednosti u rat. uslovima.
Lonar (N):337
Art. za podrku se moe iskoristiti za zaprenu vatru iz rejona sadanjeg razmetaja i usporiti
napad neprijatelja. Ne dozvoliti neprijatelju da izrazi teite razvlaenjem njegovih snaga
na drugom frontu. Predloit e se VSO da u sluaju rat. stanja k-nt K preuzima potpunu
vlast u z/o. Susreti bez dnevnog reda sa UNPROFOR-om i drugim meunarodnim
organizacijama nisu poeljni re je o prikupljanju obavetajnih informacija.
332
333
334
335
336
337

Istona.
Duan.
Slavonski.
Rade.
Duan.
Duan.

167

Od 01.09. svi k-dni nivoi trebaju imati konkretne planove ta raditi po otpoinjanju agresije.
Svakodnevno doraivati planove i obavetavati G. Provesti pripremu za zimske uslove.
Bjelanovi:338
Planira se preraspodjela i poravnavanje municije na nivou korpusa.
Glumac:339
Do 15. u mesecu dostaviti b/s v/o po dubini, na prvoj liniji, predlog dopune i izmene
pravilnika o naknadama Srediti materijalno-finansijsko knjigovodstvo u korpusima.
Gaji: 340
Dostaviti podatke o okolnostima pogibije ili nestanka v/o kao i odgovarajue potvrde.
Rok: 10.09.1994. godine. Postaviti PM V PP u brigadama.
g/m eleketi:341
Doneti naredbu kojom se k-ti korpusa ovlauju da pokreu potragu za dezerterima iz
VJ a organ bezbednosti G da izvri privoenje istih. Slati diverzantske sastave u dubinu
neprijatelja. Unaprediti obavetajno-izviaki rad u jedinicama.
Doneti naredbu o preraspodeli m/v iz 21. K u obavetajni organ G.
Narediti mobilizaciju ena v/o, provesti obuku i gaanje.
Do 01. 09. dostaviti predloge za unapreenje do 15. rezervnih stareina.
Intendantski zbrinuti vojnike na poloajima u viim planinskim predelima.
Osnovno odravanje reavati i sprovoditi na nivou ete.
ZABILJEKU SAINIO
major
arko Novakovi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 24.

94

1994., kolovoz 30.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o osnivanju Vojnog suda u Kninu,
Glini i Vukovaru te obvezama pruanja pomoi sigurnosnih organa i Vojne policije radu
sudova
GLAVNI TAB SVK M.P.342
ODELJENJE BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 321-66
od 30. 08. 1994. godine
Pruanje pomoi u radu vojnog suda,
dostavlja.
338
339
340
341
342

Mirko.
Mane, pukovnik, naelnik financijske slube.
Marinko.
Milan, zapovjednik Glavnog taba SVK.
Prijemni peat: Odsek bezbednosti Komande 39. korpusa, sp br. 3-76, 30. 8. 1994.

168

OB 7., 15., 21., 39., 18., 11. K i 105. vbr


Obavetavamo vas da je formiran vojni sud u Kninu, Glini i Vukovaru i da radi postupanja
u krivinim predmetima preduzmete sledee:
osposobite deurne slube vojne policije pri komandama korpusa radi obavetavanja i
izvetavanja deurnog sudije o dogadjajima koji zahtevaju izlazak sudije na lice mesta
radi izvrenja uvidjaja. Takodje, deurna sluba mora biti osposobljena za kriminalistiko
tehnike i druge poslove u okviru propisanog delokruga.
OB i VP trebaju dati puni doprinos prilikom pozivanja stranaka u krivinom postupku i
efikasnom vodjenju krivinog postupka kroz obezbedjivanje urednog odazivanja pozivima
vojnog suda.
teritorijalna i personalna nadlenost vojnog suda je sledea:
1. Vojni sud u Kninu teritorijalno je nadlean za 7. i 15. K i 105. vbr
2. Vojni sud u Glini teritorijalno je nadlean za 21., 39. i 18. korpus.
3. Vojni sud u Vukovaru teritorijalno je nadlean za 11. korpus.
Krivine prijave podnositi teritorijalno nadlenom sudu.
PS/MT
POMONIK KOMANDANTA
za bezb. ob. poslove
pukovnik
Duan Smiljani M.P343
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK., kut. 30.

95

1994., kolovoz 30.


Liki Osik
Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podreenim postrojbama o informativnopropagandnom djelovanju hrvatske strane koja je posebno iskoristila pojavu izbjeglica iz
Cazinske krajine na podruju Korduna u korist svojih politikih probitaka, te o nunosti da
zapovjednici u postrojbama SVK porade na ispravljanju takvih uinaka hrvatske propagande
KOMANDA 1. PB VOJNA TAJNA
Pov. br. 452 POVERLJIVO
Dana, 30. 08. 1994. g. Primerak br. 9
Teslingrad344
MB345
INFORMATIVNO-PROPAGANDNO DELOVANJE
USTAKOG STOERA HV I NJIHOVIH
SREDSTAVA INFORMISANJA NAIN SUPROTSTAVLJANJA
343
344
345

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2353, primljen 31. 8. 1994.; obraen u 12,28.
Liki Osik.
Dopisano rukom.

169

Vodea i vladajua HDZ-a stranka je informativno-propagandnim delovanjem i dola na


vlast u Hrvatskoj. Sva politika NDH kako unutranja, tako i spoljna poiva na medijski
iskrivljenoj slici o pravnoj stvarnosti. Veto se dre injenice, pravi uzroci i posljedice od oiju
i uiju graana Hrvatske, a i od svetskog javnog mjenja. Mnoge zemlje EU i Zapada imaju
na vlasti ili u vladi neofaista, sinove pobeenih oeva u II. svetskom ratu. Pod izgovorom
novog svetskog poretka, pomou Hrvatske prikrivaju njene neofaistike, imperijalne i
dravne apetite i pomau da uspije i obastane.
Hrvatska propaganda prema RSK, RS i SRJ, u irem smislu prema Srbima i pravoslavlju radi
u odnosu na bivu Gebelsovu propagandu. U dobroj meri ih pomae Austrija, Njemaka
i Vatikan, koriste veto, uspeno i stalno sva informativna i medijska sredstva (radio,
televizija, tampa, svako kulturno, sportsko, politiko i drugo istupanje i manifestovanje).
Takoer, veto koriste nau naivnost, lakomislenost i neinformiranost dobrog dela graana,
a i boraca.
Naveu samo jedan najsveiji primer specijalnog rata i propagandnog delovanja, a ima
ih bezbroj. Dogaaji u AP zapadna Bosna ili su svojim tokom, koji je naim borcima
u dobrom delu poznat. Izbjeglice iz Velike Kladue su na podruju od Turnja do iroke
Reke346 i od Topuskog do s. Bogovolja, dakle na prostoru optine Vojni i Slunj, tj. u RSK.
Sa OT, tenkovima, topovima, vojskom i milicijom preko Turnja nedaju izbjeglicama u
Karlovac, tj. u Hrvatsku. Pustili su samo stotinjak muslimanskih izbjeglica iz Velike Kladue
za medijski uzorak, a svetu preko svojih sredstava informisanja i izvetavanjem svetske
javnosti preko Karitasa i EU, da su uz pomo Meunarodnog crvenog Krsta, humanitarnih
organizacija i UN primili izbjeglice, pruili im odgovarajuu pomo, smestili u kampove u
dravi Hrvatskoj.
ta je sada uraeno hrvatskom propagandom:
izbjeglice su na teritoriji RSK, a ne Hrvatske,
utoite su dobili od Srba i RSK, a ne od Hrvata i Hrvatske, ali uspesi se pripisuju njima,
zaustavljene izbjeglice su Koridor izmeu Muslimana i Hrvata,
istjerivanje izbjeglica od strane Srba primenom sile sa podruja RSK nee dozvoliti: UN,
Meunarodno udruenje za zatitu izbjeglica, EU i dr., a ako se i pokua oni e im ii u
zatitu sa vojskom i to je dodatni moment i razlog za intervenciju Muslimanske vojske, HV
i UN prema neposlunim i pobunjenim Srbima.
Zakljuak:
1. Naivnost, lakomislenost, prepriavanje i defetizam nas odvodi od prave istine i pravih
zakljuaka, pa se ne mogu ni povlaiti pravi potezi.
2. Zbog pohlepnosti za devizama (koje su najjae oruje u rukama naeg neprijatelja)
vercovalo se i branio, opremao neprijatelj, dakle njegovala guja u njedrima.
3. Sluanjem Hrvatskog radija i televizije, itanjem njihovih novina i sluanjem raznih pria
i poluistina, dolazi do kolebanja boraca, do krivih podataka, do sumnje u ispravnost i rad
svakoga oko sebe, a to i jeste cilj ustake propagande.
4. Zadatak je svih komandira i komandanata da svakodnevno borcima tumae dogaaje i
da ih svakodnevno informiu. Ukoliko ne znaju neto protumaiti odmah trae objanjenje
od prvopredpostavljenog stareine.
Informaciju proraditi sa svim borcima sa sve etiri smene.
346

iroka Rijeka.

170

K O M A N D A N T:
potpukovnik
Milan Vunjak, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

96

1994., kolovoz 30.


Vrginmost
Zahtjev 21. oklopnog bataljona SVK Komandi 21. korpusa SVK za dostavu goriva za
izgradnju tenkovskih poloaja, te za opskrbu drvima za ogrjev
21. OKLOPNI BATALJON VOJNA TAJNA
Pov. br. 484-137347 POVERLJIVO!
Dana, 30. 08. 1994.
Gorivo za izvrenje vanrednog
zadatka, trai
KOMANDI 21. KORDUNAKOG KORPUSA
Molimo vas da nam se HITNO odobri gorivo za izvrenje sledeih vanrednih zadataka:
1. Dovoz kamena-jalovine za nasipavanje platoa za smetaj tenkova. Treba prevesti 200
m3 kamena, potrebno cca 500 litara dizel goriva. Prevoz bi vrili sa dva kamiona-kiper,
vlasnitvo APZB koji se nalaze na Petrovcu (kod spomenika), pa nam za iste takoer treba
odobrenje za upotrebu.
2. Obezbeenje jedinice sa ogrevnim drvetom na lokaciji s. Kuplensko i s. Perna u iznosu od
250 m3 drveta. Za izvrenje ovog zadatka treba obezbediti takoer cca 500 litara dizel goriva
D-2. Dogovorili smo sa umarijom Vrginmost da nam obezbedi ogrevno drvo, a mi da ga
dovezemo u sopstvenoj reiji. Zadatak treba odmah izvriti dok dozvoljavaju vremenski
uslovi, a ogrevno drvo je umarija ve pripremila tako da se moe odmah voziti.
3. Za rezanje ogrevnog drveta potrebno nam je 200 litara MB-86 i 50 litara ulja DS-30.
Rekapitulacija p/g i maziva:
1. Dizel gorivo D-2 = 1.000 litara
2. Benzin motorni MB-86 = 200 litara
3. Ulje motorno DS-30 50 litara.
SB/BS
Komandant
Major
Miomir Majstorovi, [v.r.]
M.P.348
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 4.
347
348

Dopisano rukom.
Okrugli peat: Vojna pota 9113, Vrginmost.

171

97

1994., kolovoz 30.


[Plaki]
Zapovijed Komande 70. pbr SVK za vrenje borbenih priprema, odreivanje broja
pokrenutih snaga i zaposjedanje odreenih linija bojita
KOMANDA 70. pbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 936-1 STROGO POVERLJIVO
30. 08. 1994. god.
Komandi OC349
BORBENO NAREDJENJE
Sekcija: 1:50 000 Ogulin 4, Gospi 2, Biha 1
1. Na osnovu dosadanjih proverenih obavetajnih podataka HV (ustae) vre mobilizaciju
a sa gotovim profesionalnim gardijskim brigadama vre pokrete prema planovima upotrebe.
Do sada su u vie navrata izvrile upade u tampon zonu i dublje sa IDG.
2. Odluio sam:
I dalje odravati b/g 1.2. i 3.p na nivo 50% prisutnosti.
Posada sa maskirnim orudjima imati u gotovosti za podrku gotovih snaga sa 30% posluge.
Prema planu dovodjenja borbenih sredstava i snaga iz rejona Rakovica biti u gotovosti sa
30% posada, a ostalo sa vunim m/v u gotovosti na signal BU izvrenje plana dovodjenja.
Izraditi poseban plan PdivB i dopunskog zapreavanja.
Na KM brigade odravati b/g 50% sa pritapskim jedinicama.
2.1. 1. pb sa 50% snaga zaposesti osnovne vitalne objekte na liniji razdvajanja, a sa delom
snaga tajno kontrolisati 1. liniju. Stalno imati u funkciji stalne osmatranice sa deurnim
orudjima. Obezbediti desni bok u pravcu Prkos i Drenovica.
Na KPS Vojnovac sa snagama UN uspostaviti potpunu ali konkretnu kontrolu.
Po posebnom naredjenju biti u gotovosti za posedanje 1. borbene linije.
2.2. 2.pb sa 50% snaga i vod/2.hab zaposesti liniju Latmanovii Raki Brdo Visoko
Brdo Kolac Grbska cesta (Komac) Prolom Tisovac (Blatna vlaka) Krmesa
Krasniki vrh sa zadatkom: zasednim dejstvima i pretraivanjem prostora spreiti prodor
ustaa u bok brigade i izbijanje u rejon Zebii i Blata.
Uvek biti u gotovosti za uvodjenje IDV brigade u Kapeli.
Po posebnom naredjenju biti u gotovosti za posedanje 1. borbene linije i aktivna dejstva.
2.3. 3. pb sa 50% snaga zaposesti liniju van tampon zona i biti u gotovosti zaposesti 1.
liniju odbrane. Delom snaga kontrolisati desni bok, a 50% 1. i 2.p imati u gotovosti u
rezervi brigade za borbeno obezbedjenje borbene tehnike sa OR Rakovica na OVP na liniji
Ljupa Ikanovac. Biti u gotovosti za PdivB u rejonu Garov Javornik i PDB u rejonu
Saborsko.
3.4. had, mpoad, lard PVO, t
Maskirna orudja sa 30% posluge u gotovosti za dejstvo po posebnom naredjenju.
349

Dopisano rukom.

172

Borbena sredstva i snage u OR Rakovica u gotovosti za dovodjenje u rejone upotrebe po


Planu dovodjenja.
4. Obavetajno obezbedjenje:
Sve osmatranice imati u funkciji prikupljanja podataka o neprijatelju.
IDV angaovati po posebnom planu. Odgovoran N.
5. Ininjerijsko obezbedjenje:
Izraditi dopunski plan zapreavanja sa teitem u rejonu Kapela.
N kordinira angaovanje IDV i in. voda. Gotovost 01. 09. 94. u 07,00 .
6. Ostalo: prema odluci K-ta i plana upotrebe brigade.
N/DV

M.P.350

KOMANDANT
ppuk Djuro Bjegovi, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

98

1994., kolovoz 31.


Liki Osik
Obavijest Komande 1. pb 18. pbr SVK podreenim postrojbama o opremanju postrojbi
hranom, odjeom i obuom iz donacija, te uspostavljanju vlastite vojne ekonomije za
proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i mesa za prehranu vojnika
KOMANDA, 1. pb
Pov. br. 453351 Primerak br. 5
Dana, 31. 08. 1994. g.
Teslingrad352
M.B.353
SNABDJEVANJE JEDINICA 18. pbr
HRANOM, ODEOM I OBUOM,
INFORMACIJA, dostavlja.
1. Neprijatelj: ustaka politika, politika novog svetskog poretka i EU je da u sklopu opteg
rata protiv srpskog naroda u RS i RSK vodi rat vatrenim sredstvima i m/v, informativni,
psiholoki, propagandni, ali i ekonomski rat. Smatraju, da kad srpske jedinice i stanovnitvo
ostanu bez hrane i osnovnih ivotnih potreptina e pasti borbeni moral i doi e do
defetizma, rasula u redovima jedinica SV RSK, a potom do konane kapitulacije i dolazak
pod upravu RH.
350
351
352
353

Okrugli peat: Vojna pota 9073, Plaki.


Dopisano rukom.
Liki Osik.
Dopisano rukom.

173

2. Komanda nae brigade preduzela je niz mera da se borci obuku i obuju i da se pripremi
dovoljna koliina hrane za borbu ako zatreba i u okruenju i do tri meseca neophodne borbe,
bez ikakvog dotura sa strane iz dubine, ve samo iz brigadnih rezervi. Svesni injenica da
naa mlada drava RSK nije u mogunosti da financijski obezbedi dovoljnu koliinu hrane i
da obezbedi odeu, obuu i rezervne delove za m/v, preduzeli smo sledee mere:
1. Putem donatorstva obezbeena je zapaena rezerva hrane. Poetkom ovog mjeseca u
brigadu je dolo:
a) jedan kamion hrane teine oko 16 t, raznih delova i, donator je Crveni krst grada Beograda
i RO Progres, a isto je dovezao rez. kap. I. kl. Lali,354 koji se stavio na raspolaganje kao
dobrovoljna K-da brigade da kao strunjak, mainski inenjer sanira kvarove u moguoj
meri kod m/v.
b) Jedan kamion teine 12 t, brana, kukuruza, penice, zaina i drugih potreptina donator
Savez udruenja boraca iz Sombora, a dovezao je na bivi dobrovoljac Veselinov Milan.
c) leper teine oko 22 t razne prehrambene robe, brana, kukuruza, penice, ulja, cigareta,
zaina i drugih potreptina, donator je Zaviajno udruenje Liana optina Sombor iz
MZ Kolut, a dovezli su lanovi toga udruenja.
Od prije a i kroz ove poiljke obezbedili smo pored redovnog snabdjevanja poboljanje
ishrane i zapaenu koliinu rezervne hrane u prvom redu: brana, rie, pasulja, makarona i
dr.
2. U Korenici smo 24. 08. 1994. godine odrali sastanak sa svim predstavnicima drutvenih
preduzea i privatnih preduzea. Odaziv je bio impozantan. Oko 70 direktora i predstavnika
raznih preduzea. Donjeta je odluka da se i pored potekoa u privreivanju i skromnih
zarada iznau dodatni napori i izdvoji odreena financijska sredstva, svak prema svojoj
mogunosti i kupi odea i obua za borce nae brigade.
Formirana je zajednika komisija koja e od RO prikupiti sredstva, uplatiti proizvoau
odee i obue, dovesti na poloaj i vriti oblaenje. Cenimo da emo na taj nain moi
obui obuti do poetka oktobra meseca bar 50% borakog sastava. Apelujemo na borce
koji kod kue imaju vie od dva kompleta odee i obue, da odmah viak vrate u jedinicu ili
direktno dadu (zadue) svoga saborca koji nema ni jednu uniformu.
3. Pravoslavna crkva je dobila na poklon 24 koze, rasno stado Alpina od borca 50. pbr.
Divjak Tomislava iz Konareva Kraja, a otac Braco Korenike eparhije navedeno stado koza
poklonio je 18. pbr. Imajui u vidu, da smo se od ranije bavili milju, kako bi sopstvenim
radom i inicijativom trebalo pomoi naoj mladoj dravi u prevazilaenju potekoa oko
opremanja SV RSK, na skromni doprinos je vojna ekonomija u svome poetnom razvoju,
ali sa zapaenim rezultatima. Vojna ekonomija ima:
24 koze,
3 krmae kotkinje, jedna je okoena, a dve se uskoro trebaju okotiti,
11 malih praia,
1 konja,
9,5 t zobi,
12 t penice,
15 t kukuruza, a krompir je u dobrom stanju, i bez obzira na umanjeni rod zbog kie,
cenimo da e krompira biti dovoljno za celu brigadu.
Ekonomija ima svoju upravu i minimalni broj potrebne radne snage.
354

Prireivai nisu utvrdili ime.

174

Trenutno se vri saniranje tete na tali a ureen je smjetaj i pripremljena hrana za koze,
ovaca do 150 komada, svinja do 50 komada i krava na muu do 15 komada. Ovim putem
elimo stvoriti rezervnu koliinu mesa za potrebe nae brigade u kritinom momentu,
spreiti tale od propadanja i kontrolu ireg prostora tala sa pripadnicima jedinice iz radne
obaveze.
Zato apelujemo na sve borce, da podre ovu akciju u skladu sa svojom eljom i svojim
mogunostima, da i oni, njihova rodbina ili prijatelji uestvuju kao donatori. Narod, borci
i Komanda e to znati ceniti i nee zaboraviti. Takoer molimo sve borce, da jo vie uine
truda i inicijativa na uvanju i odravanju MS, a naroito m/v i da od kue donesu i najmanji
deo zaboravljene vojne opreme i predaju u svoju jedinicu. Ukoliko budemo svi zajedno
doprinosili na svim poljima za bolje nae 18. pbr i SV RSK, nee nam neprijatelj moi nita.
K O M A N D A N T:
potpukovnik
Milan Vunjak, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 604.

99

1994., kolovoz 31.


Biljane Gornje
Zapovijed Komande 92. mtbr SVK podreenim postrojbama da zbog mogueg napada
HV-a na RSK, poetkom rujna izvre popunu postrojbi mobilizacijom rezervnog sastava i
materijalnih sredstava
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 1277-2355 STROGO POVERLJIVO
31. 08. 1994. godine KURIROM
KM Biljane Gornje
Postepeno narastanje b/g ratnih komandi i jedinica
n a r e e nj e.
Vod VP356
Naredba Komande 7. korpusa str. pov. br. 13-229 koja je usledila na osnovu procene
ugroenosti teritorije RSK agresijom, a u cilju priprema i osposobljavanja ratnih komandi i
jedinca za izvrenje namenskih zadataka u ratu.
N A R E U J E M:
1. Od 01. septembra 1994. godine izvriti planiranje postepenog narastanja brojnog stanja i
b/g ratnih komandi i jedinica u skladu sa odgovarajuim procenama o stepenu ugroenosti
od agresije pojedinih dijelova u zoni odgovornosti 92. mtbr.
355
356

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

175

2. Narastanje brojnog stanja ratnih komandi i jedinica obezbediti sukcesivnim pozivanjem


ljudstva iz rezervnog sastava i materijalnih sredstava iz popisa poevi od 01. septembra
1994. godine. Obezbediti da se do 15. 09. 1994. g. jedinice budu popunjene sa 50%
ljudstva i mts od formacijskog. Brojno stanje dostaviti do 14. 09. 1994. godine.
3. Pri pozivanju ljudstva u ratne jedinice obezbediti da se prethodno izvesti pozivanje ratnih
komandi svih nivoa koje e planski rukovoditi uvjebavanjem ratnih jedinica za izvravanje
borbenih zadataka.
4. Popunu i ukupnu borbenu gotovost ratnih komandi i jedinica odravati na takvom nivou
kojim e biti obezbeeno postizanje pune b/g za najkrae vreme.
5. Obezbediti da ljudstvo iz rezervnog sastava bude ravnomjerno optereeno u pogledu
vremena provedenog u ratnoj jedinici, odnosno da se jedinice smanjuju planski nakon
odreenog vremena provedenog na obuci i drugim pripremama za izvoenje borbe, vodei
rauna o odravanju napred navedenog nivoa borbene gotovosti.
6. Plansko pozivanje i obuke-rezervnog sastava, odnosno b/g ratnih komandi i jedinica,
dostavite do 10.00 asova 01. 09. 1994. g.
RR/JM
Dostavljeno:
1. gr Izv. vod K O M A N D A N T
2. gr eta veze potpukovnik
3. gr Personalac Mirko Uzelac, [v.r.]
MAB Arhiva M.P.357
OKB
lard PVO
V VP
K-da stana
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1535.

100

1994., kolovoz
Vrlika
Kontraobavjetajna procjena o stanju u 1. lbr SVK, nedovoljnoj prisutnosti vojnika na
poloajima, slabom radu graninih punktova, nedovoljnoj zatiti topnikih i oklopnih
sredstava te djelovanju paravojne grupe u 1. graniarskoj eti
O B R A Z L O E NJ E
KOP stanje u jedinici i zoni odgovornosti
1.- STANJE U JEDINICI
1. gr komandno mjesto ete (bataljona) jo nije odreeno, tako da se komandir ete
uopte ne nalazi u jedinici, samo ponekad navrati u etu i obie poloaje.
357

Okrugli peat: Komanda 92. mtbr.

176

Komandir 1. gr od 01. 05. 1994. god. je kap. Iglenda Boo.


Na poloajima je prisutan mali broj boraca (slabo vre osmatranje i straarsku slubu). U
eti ima vei broj boraca koji ne dolaze na poloaj, ali se protiv njih ne preduzimaju mjere,
to negativno utjee na ostale borce.
Poloaj Vukomanove staje Svilaja ve 4 mjeseca niko ne izlazi (sastav voda ine borci iz s.
G.358 Otii), sve ove borce (oko 25) komandir ete vodi na platnom spisku.
Zamjenik komandira ete por. Kolundija359 slabo sarauje sa komandirom ete kap.
Iglendom360 (svaki radi po svom) ta se loe odraava na stanje u eti. Rad komandira
vodova-smjena je jako lo. Komandant brigade nije preduzo mjere da se stanje u eti popravi.
2. gr stanje u eti je dosta dobro kao i prisutnost boraca na poloajima, osim na Opsenjaku
Dinara. Ljudstvo za Opsenjak je iz s. Cetina, koji su sami napravili smjene, pa se dogodi
da na poloaj dou dva borca, ali se i oni povuku, tako da niko ne ostane na poloaju.
Jedinice izmjetene na 20 km u s. M.361 Polaa. Ova jedinica je heterogenog sastava (Hab
105, ZIS, T-88, B-1 i T-55) broji po spisku 128 boraca, esto je prisutno samo 10 boraca.
Ne dre ni jedno straarsko mjesto kod orua. Stanje orua i vozila je jako loe. Ne
preduzimaju se nikakve mjere od strane komande brigade da se stanje popravi.
2.- DJELOVANJE SOS362
Djelovanje HOS je izraeno preko pripadnika EU, CP, UNPROFOR-a i dr. meunarodnih
organizacija, koji se kreu u zoni odgovornosti brigade, posjeuju Hrvate po selima, licima
iz zone odgovornosti brigade, prenose razne poiljke za rodbinu i prijatelje u RH. Iz
objektivnih razloga, slaba bezbedonosna kultura naih boraca, neposjedovanje m/v i goriva,
i subjektivnih, slabe operativne pozicije do sada nije otkriveno neposredno djelovanje HOS
(ubacivanje IDG i DTG).
3.- EKSTREMIZAM
U okviru 1. gr djeluje paravojna grupa, sastava 6 lica, brae Stojsavljevi Duana i Stevana.
Grupa u zadnje vrijeme nije ispoljila ekstremno djelovanje, ali je problem u tome ta oni
uvaju dio naoruanja koje je planski ostavljeno-skriveno.
Ovaj problem se moe rjeiti komandnom linijom, ali se nita ne preduzima od strane
komandira ete, a ni od strane lanova komande brigade.
4.- KRIMINAL
Prodaja AP od strane kap. Joki Nikole Hrvatu Uzun Niki i njegovoj eni Cviti.
kap. Iglenda Boo komandir 1. gr, zloupotreba poloaja, podizanje novca preko platnih
spiskova za mjesec jul (stavljanje na spisak lica koja nisu u sastavu 1. gr kao i upisivanje
istog lica dva puta). Tako je pribavio materijalnu korist vrednosti preko 1.000 dinara.
MK/MK
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 17.

358
359
360
361
362

Gornji.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Mala.
Pogreno napisano, treba pisati HOS (Hrvatska obavjetajna sluba).

177

101

1994., rujan
Liki Osik
Dopis Odjeljenja vojnog odsjeka Teslingrad (Liki Osik) nadreenom zapovjednitvu s
popisom ena vojnih obveznika rasporeenih u ratne jedinice
KOMANDA VOJNOG ODSEKA
KORENICA
Odjeljak Teslingrad363
Broj pov. 17-94
Pred:
POPUNA RJ SVK KOMANDI VOJNOG ODSEKA
SA ENAMA V/O
KORENICA
U vezi Vaeg dopisa broj pov. 02-385/2-94 od 5. 9. 94. g. dostavljamo Vam spiskove ena
V/O uvedenih u vojnu evidenciju i rasporedjenih u RJ.
Prilog:
spisak ena uvedenih u vojnu evidenciju364 1x
spisak ena rasporedjenih u RJ 1x
REFERENT:
mob. i reg. poslova
Radmanovi edo, [v.r.]
SPISAK ENA RASPOREENIH U RJ
1. Stankovi Darinka
2. Stankovi D. Branka
3. Petkovi P. Sava
4. Radmanovi Dj. Nada
5. Savatovi I. Stana
6. Radmanovi T. Slavica
7. Sudar . Milka
8. orgi N. Nada
9. Kljukovnica N. eljka
10. ankovi P. Tanja
11. Radmanovi Stana
12. Kova M. Danica
13. timac D. Vera
14. ujica . Jelena
15. Novkovi N. Branka
16. Jovi . Aleksandra
17. Dei M. Milena
18. Vukmirovi I. Tatjana
19. Mievi D. Vesna
20. Kova M. Ljubica
363
364

Liki Osik.
Prireivai su izostavili spisak.

178

1960.
1941.
1937.
1963.
1961.
1958.
1966.
1973.
1930.
1974.
1962.
1945.
1964.
1975.
1968.
1970.
1970.
1941.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Sudukovi R. Radmila
ubri (Raki) I. Ankica
Trtica M. Sofija
Karajlovi D. Radmila
Vukmirovi B. Ljubica
Konti D. Duanka
teti D. Sofija
Ratkovi P. Jelena
Vitas V. Bosiljka
uki D. Milka
ui M. uka
Liina M. Anka
Raji M. Soka
Mari D. Nedjeljka
vonja S. Danica
Mandari D. Vera
Uzelac M. Milka
Radovi N. Anka
Duki M. Vera
Vukmirovi M. Radmila
Miljanovi J. Ivanka

1971.
1955.
1958.
1962.
1952.
1939.
1952.
1946.
1946.
1944.
1952.
1938.
1952.
1975.
1951.
1950.
1948.
1964.
1954.
1975.

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 2., 15. korpus SVK, kut. 1.

102

1994., rujan 1.
[Kistanje]
Obavijest Komande 2. pbr SVK podreenim postrojbama o zahtjevima roditelja ronika
SVK da vojni rok slue u lokalnim jedinicama te stavu vojnog i politikog vodstva RSK o
njihovim zahtjevima
KOMANDA 2. pbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 1099-2365 POVERLJIVO
01. 09. 1994. god.
Zahtjev roditelja za
povratak regruta. KOMANDI 1. gr366
Sve je vei pritisak roditelja regruta na odsluenju vojnog roka da se isti vrate u lokalne
jedinice i da vojni rok slue kod kue. Takvi zahtevi su nerealni i neostvarljivi. Svi regruti
koji se nalaze na odsluenju vojnog roka posle obuke bie rasporeeni u jedinice SVK po
365
366

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.

179

potrebi slube, ali obavezno po eks teritorijalnom principu. To je stav G SVK, predsednika
RSK i Vlade RSK. Svim roditeljima davati takve odgovore i upuivati ih kod predstavnika
civilnih vlasti. Regruti e 18 meseci odsluiti pod takvim uslovima. Ovakvi zahtevi roditelja
su usmereni na podrivanje b/g SVK i predstavljaju sitno sopstveni i lokalistiki interes.
Regruti su se alili na uslove ivota i rada u kasarnama SVK. Veina tih albi je neosnovana,
ako se imaju u vidu materijalne mogunosti RSK. ivotni standard graana RSK i svih
srpskih zemalja, sad je u znatno niem nivou nego to je bilo pre rata. To su injenice koje
nai ljudi ne ele ili nee da shvate. U radu sa ljudima i razgovorom sa svim strukturama
moramo rei istinu koju svi dobro znaju i oseaju.
Regruti iz Istone Slavonije u razgovoru sa k-dom 11. K izneli su niz albi i protesta na
uslove ivota i rada u NC. Ekipa G SVK obila je NC Bruka na koji je bilo najvie pritubi
i ustanovila da veina tih pritubi ne stoji. Deo propusta su isto materijalne prirode i oni se
u ovoj situaciji ne mogu otkloniti (nema telefona, kupatila, vode, TV i slino).
Organi za moral moraju se vie angaovati na terenu radi pravilnog i istinitog tumaenja
materijalnih mogunosti RSK pa i ivotnog standarda naeg stanovnitva. U ovom momentu
prioritet svih prioriteta je odbrana RSK. Po tom pitanju G SVK garantuje potpuni uspeh
ako bude imao podrku svih struktura pa i roditelja naih regruta. Sa ovim aktom upoznati
sve pripadnike SVK, a koristiti ga i u razgovoru sa regrutima i porodicama naih regruta.
KOMANDANT
potpukovnik
Milorad Radi, [v.r.]
M.P.367
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.

103

1994., rujan 2.
[Knin]
Dopis Glavnog taba SVK Organu bezbednosti 39. korpusa SVK u kojem se upozorava na
potrebu potivanja zakona u radu sigurnosnih organa i Vojne policije
SRPSKA VOJSKA KRAJINE VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB STROGO POVERLJIVO

Odeljenje bezbednosti

S. P. Br. 331-29

02. 09. 1994. god.
ORGANU BEZBEDNOSTI 39.K368
Ve due vreme objektivno stanje na terenu i u jedinicama, namee organima bezbednosti
poveano angaovanje na poslovima suzbijanja kriminaliteta. U zonama odgovornosti nekih
367
368

Okrugli peat: Komanda 2. peadijske brigade.


Dopisano rukom.

180

korpusa kriminal, pljaka i profiterstvo narasli su do nevienih razmera, a angaovanje


organa bezbednosti i vojne policije na suzbijanju ovih tetnih pojava je toliko, da ozbiljno
ugroava izvravanje ostalih zadataka iz delokruga rada OB, koji su inae u teitu rada
slubi.
OB i VP su do sada dali vidan doprinos i postigli zapaene rezultate u borbi protiv kriminala
u jedinicama i na teritoriji, to je poznato rukovoenju i komandovanju na svim stepenima.
U G SVK se redovno prate mere i aktivnosti koje se preduzimaju u borbi protiv kriminala,
a ova komanda je i pismeno naredila da se preduzimaju najotrije mere, do upotrebe
oruja prema svima onima koji pokuavaju da kradu gorivo, oruje i municiju, preprodaju
ga neprijatelju ili koriste u druge svrhe, i time podrivaju u ovom odsudnom trenutku
borbenu gotovost vojske. Na nedavno realizovanim obilascima Komandi korpusa od strane
Komandanta i ueg dela G SVK, Komandant G SVK general-major eleketi Milan je
i javno odao priznanje organima bezbednosti i vojne policije na izvravanju postavljenih
zadataka i radu na podizanju ukupnog nivoa stanja bezbednosti u jedinicama i na teritoriji.
Odelenje bezbednosti G SVK je planiralo, realizovalo, pratilo i analiziralo ovu aktivnost
kako na nivou G SVK, tako i niih komandi, o emu je blagovremeno izvetavalo G i
nadlene organe.
U izgradnji instrumenata za organizovaniju borbu i suprotstavljanje kriminala u SVK,
ovih dana polo se korak dalje. Otpoeli su sa radom vojna tuilatva i vojni sudovi, u iju
nadlenost prelaze krivina dela protiv SVK. Sudovi sa seditem u Kninu, Glini i Vukovaru,
imaju teritorijalnu nadlenost i to:
Sud u Kninu podruje 7. i 15. korpusa, sud u Glini podruja 18., 21. i 39. korpusa i
sud u Vukovaru, podruje 11. korpusa. Organi bezbednosti i vojne policije u obavezi su
da vojno-pravosudnim organima prue neophodnu pomo, kako u fizikom obezbeenju
objekata, tako i u obavljanju funkcije ovih organa, to se odnosi na uvezivanje deurstva
deurnih istranih sudija i kriminalistikih tehniara, angaovanje patrole VP za potrebe
vojnoistranih radnji i sprovoenje lica u sudskom postupku i drugih zadataka.
Gore navedeno angaovanje organa bezbednosti i vojne policije na gonjenju i suzbijanju
kriminaliteta, dovelo je do pojava, koje ukoliko im se energino ne stane na put, mogu
izazvati i tee posledice, kako po integritet, tako ugled slube u celini.
Zbog ovlatenja koje ima svaki pripadnik slube (OB i VP) kao i dunosti koju obavlja,
izloen je sudu i oceni javnosti, koja na osnovu toga donosi i ukupan sud o slubi u celini.
U zadnje vreme Odelenje bezbednosti i G SVK dobilo je vie anonimnih ili potpisanih
predstavki, u kojima se ukazivalo na nezakonite radnje ili prekoraenje slubenih ovlaenja
pojedinih organa ili stareina iz organa bezbednosti i vojne policije.
Ovakve predstavke smo uz puno poverenje, sa organima na koje se odnose, razjanjavali i o
stvarnom stanju izvetavali nadlene organe. Iako se u veini sluajeva radilo o sluajevima,
gde podnosioci nisu bili u posedu pravih i potpunih informacija, mora se istai, da ovo
treba shvatiti kao upozorenje, za striktno potivanje zakonskih propisa u radu, posebno
u sluajevima privremenog oduzimanja predmeta, m/v ili novca od lica, prema kojima
se primenjuju ovlaenja. Imajui u vidu svu sloenost i uslove rada, ni jedan stareina
odnosno pripadnik slube bezbednosti ili vojne policije, ne smije sebe dovesti u situaciju da
kri ili prekorauje slubena ovlatenja, odnosno na bilo koji nain krnji ugled slube.
Svaki takav sluaj, ukoliko se pojavi, odgovorne stareine u organima bezbednosti e
razmotriti, i uz sve uvaavanje i potovanje linosti i doprinosa koji je dao u radu slube,
preduzeti energine zakonom propisane mere.
181

Naelnici organa bezbednosti korpusa duni su lino ovaj akt proraditi sa svim organima
bezbednosti i vojne policije na sastancima kolektiva, uz vlastoruan potpis.
Pismeni izvetaj o realizaciji ovog zadatka, uz fotokopiju spiska sa potpisima, odelenju
bezbednosti G SVK dostaviti najkasnije do 20. 09. 1994. godine.
SM/MT
POM. KOMANDANTA
za bezb. ob. poslove
pukovnik
Duan Smiljani, [v.r.]
M.P.369
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus, kut. 11.

104

1994., rujan 2.
[Knin]
Dopis Odjeljenja bezbednosti Glavnog taba SVK sigurnosnim organima podreenih
postrojbi o planu izvoenja operativnih radnji nad ratnim zarobljenicima
GLAVNI TAB VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE
SEKTOR ZA BEZBJEDNOSNO-OBAVJETAJNE POSLOVE
ODJELJENJE BEZBJEDNOSTI
Str. pov. br. 18/20-327/94
02. 09. 1994. godine
M.P.370
ODJELJENJU ZA OBP 1. KK, KOG G VRS, 410. OBC
(NAREENJE)
ODJELJENJU ZA OBP 2. KK (NA ZNANJE)
SEKTOR ZA OB P G SV RSK (PRIJEDLOG)
ORGANU BEZBJEDNOSTI 1. NOVIGRADSKE PBR
ORGANU BEZBJEDNOSTI 21. I 31. KORPUSA SVK
Operativni poduhvat ratnih zarobljenika,
d o s t a v lj a.
V e z a: Tlg. OB 1. novg371. pbr str. pov. br. 07/278-1063
od 31. 08. 1994. godine
Imajui u vidu nastalu operativnu situaciju prema telegramu u vezi i potrebu efikasnog
operativnog obuhvata navedenih ratnih zarobljenika ustupljenih od strane SVK, kao
369
370
371

Okrugli peat: Glavni tab, Odeljenje bezbednosti.


Prijemni peat: Komanda 39. korpusa, Odsek bezbednosti, str. pov. br. 23-6, 2. 9. 1994.
Novi Grad (Bosanski Novi).

182

i otkrivanje i zatvaranje ostalih pripadnika ubaene grupe i njihovu bezbjedonosno


[.............],372 potrebno je operativni tim koji e sa timom OB SV planirati i realizovati ovu
akciju do kraja.
U tim OB VRS kojim e rukovoditi starjeina iz OB komande 1.KK, pored OB 1.
novigradske pbr svakako ukljuiti pukovnika Karanovia373 i starijeg vodnika Brataneca374
iz 410. OBC (po nareenju pukovnika Salapure375), koji su zadueni za operativca iz
KOG G VRS (major Plemi376 i stariji vodnik eljkovi377). U skladu sa dogovorom sa
pukovnikom Smiljaniem,378 pukovnik Bogojevi379 e sa OB 21. K SVK (potpukovnik
Daran380) dogovoriti sastanak formiranih timova za 03. 09. 1994. godine u Glini ili Vojniu
gdje bi se akcija trebala detaljno isplanirati. Predlaemo da za potrebe obezbjeenja akcije
vod vojne policije ustupi SVK. Miljenja smo da su za realizaciju akcije pogodne prostorije
zatvora u Vojniu, koje e u operativno-tehnikom smislu opremiti pukovnik Karanovi.
O rezultatima ukupnog angaovanja radili bi se zajedniki izvjetaji koje bi rukovodioci
timova upuivali istovremeno OB G VRS i OB G SVK.
PO OVLAENJU NAELNIKA
potpukovnik
Milorad Mari
M.P.381
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1248.

105

1994., rujan 4.
Ostojii [Dvor na Uni]
Izvjee Organa bezbednosti 33. brigade SVK nadreenom zapovjednitvu o stanju na
podruju odgovornosti brigade
V.P. 9143/7 ORGANU BEZBEDNOSTI
Ostojii 04. 09. 1994.
I ZV J E T A J:
U periodu od 28. 08. 1994. do 04. 09. 1994. na liniji razdvajanja u zoni odgovornosti 3.p.b.
stanje postaje sve napetije. Do 01. 09. 1994. nije bilo sukoba sa muslimanima niti bilo
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Neitko u izvorniku.
Jovica.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Petar.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Duan.
Stevo.
Prireivai nisu utvrdili ime.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 2404, primljen 2. 9. 1994. u 15,28.

183

kakvih provokacija. Poslije sukoba pripadnika 24. p.b. sa muslimanima u rejonu B.382 Bojna
i Gradina muslimani su popunili svoje prijanje rovove u Velikom Grljevcu ispred poloaja
nae 3. p.. Sa tih rovova iz Grljevca dolo je do napucavanja na pripadnike 3. p.. 02. i 03.
(09.) 1994. Izvrena je potpuna mobilizacija i sve linije odbrane su ojaane u ljudstvu i u
tehnici a naroito u rejonu 3. p.. Potrebne su a i uvedene su najvie mjere pripravnosti radi
sprijeavanja mogunosti ubacivanja neprijateljskih diverzantskih i teroristikih grupa.
Pripadnici 2. p.. su u Ikanoviima otkrili stazu kroz umu prema muslimanskoj strani i
pronali praznih kanistara za 100 l. Ovdje se najvjerovatnije radi o vercovanju naftom koja
se kupuje od UNPROFOR-a a prodaje Turcima. Ovdje e biti obraena posebna panja i
provjerena minska polja. V/o Milinovi Zoran koji je nastradao to jest nagazio na minu na
muslimanskoj strani doao je sa lijeenja.
REFERENT ZA O.B.P.
Ostoji Branko, [v.r.]
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 18.

106

1994., rujan 4.
[Knin]
Dopis Glavnog taba SVK Vladi RSK o zapovijedi za uvoenje u vojnu evidenciju ena koje
podlijeu vojnoj obvezi

GLAVNI TAB
SRPSKE VOJSKE KRAJINE M.P.383
Pov. broj 10-4
04. septembra 1994. godine
Popuna ratnih jedinica SVK sa enama
vojnim obveznicima, nareenje. KOMANDI VLADA RSK384
Na osnovu lana 223. u vezi sa lanom 258. Zakona o srpskoj vojsci Krajine a u cilju
poboljanja popune sa ljudstvom ratnih jedinica SVK,
NAREUJEM
1.- Komande Vojnih odsjeka izvrie, za potrebe popune ratnih jedinica Srpske vojske
Krajine, uvoenje u vojnu evidenciju ena koje podlijeu vojnoj obavezi obavezi sluenja
u rezervnom sastavu na osnovu lana 259. stav 2. Zakona o SVK a koje nisu rasporeene po
drugom osnovu za potrebe odbrane zemlje.
Drugim potrebama odbrane zemlje smatraju se potrebe jedinica i organa unutranjih
poslova, jedinica veze dravnih organa, slube osmatranja i obavjetavanja, jedinica i organa
382
383
384

Bosanska.
Prijemni peat: RSK, Sekretarijat Vlade, Knin, 5. 9. 1994., br. 06-5-882/94.
Dopisano rukom.

184

civilne zatite, dravnih organa i preduzea i drugih dravnih lica koja su odlukom Vlade
RSK odreena da proizvode predmete odnosno vre usluge od posebnog interesa za potrebe
odbrane zemlje.
Da su ene rasporeene za druge potrebe odbrane zemlje utvruje se na osnovu ratnih
sistematizacija ratnih mjesta, odluka i drugih akata nadlenih organa, kao i injenicom da
su u stalnom radnom odnosu kod subjekata navedenih u stavu 2. ove take.
2.- U vojnu evidenciju, za potrebe popune ratnih jedinica SVK, uvesti sve ene od 19 do 45
godina starosti, osim onih koje su rasporeene za druge potrebe odbrane zemlje, u skladu
sa odredbama lana 272. i 274. Zakona o SVK, a dokumenta vojne evidencije ustrojiti na
nain propisan takom 19. i 20. Uputstva o vojnoj evidenciji.
ene vojne obveznike koje nisu rasporeene u ratne jedinice SVK uvesti u vojnu evidenciju
upisivanjem u matinu knjigu vojnih obaveznika (obrazac Vob-1), a za one kojima je ratni
raspored odreen ustrojiti sva propisana dokumenta: matini karton (Vob-2), jedinini
karton (Vob-3), azbuni karton (Vob-4) i vojnu knjiicu.
3.- Popunu ratnih jedinica SVK sa enama vojnim obveznicima vriti kada na teritoriji
nema dovoljno mukaraca vojnih obveznika odgovarajuih vojnoevidencionih specijalnosti.
Procjenu mogunosti teritorije za ratnu popunu sa ljudstvom i donoenje odgovarajuih
odluka o obimu popune ratnih jedinica sa enama v/o vrie komande korpusa uz strunu
saradnju komandi vojnih odsjeka.
4.- Pri odreivanju ratnog rasporeda enama vojnim obveznicima voditi rauna da se
rasporeuju na dunosti za koje se mogu brzo osposobiti prema kolskoj spremi i zanimanju
iz graanstva i psihofizikim sposobnostima, te da se rasporeuju prvenstveno u neborbene
dijelove komandi, jedinica i ustanova SVK.
5.- ene v/o koje se odrede na ratni raspored u RJ SVK komande jedinica su dune da
planski pozovu na obuku radi osposobljavanja za konkretne ratne dunosti na koje su
rasporeene. Nakon zavrene obuke, u dokumenta vojne evidencije unijeti podatke o
osposobljenosti za VES.
6.- ene vojne obveznike ne odreivati na ratni raspored u okolnostima propisanim lanom
261. stav 2. i lanom 262. stav 1. toka 2. Zakona o SVK, te one koje se redovno koluju na
kolama i fakultetima, odnosno ukidati im ratni raspored u RJ kada te okolnosti nastanu.
7.- Sa uvoenjem u vojnu evidenciju ena koje podlijeu vojnoj obavezi otpoeti odmah i
zavriti do 15. oktobra 1994. godine, o emu e vojni odsjeci dostaviti pismeni izvjetaj G
SVK do 20. oktobra 1994. godine.
8.- Za potrebna objanjenja obraati se organu za organizaciju, mobilizaciju, popunu i VTO
Glavnog taba telefon 21-51.
SK-SK
za385 K O M A N D A N T
general-major Milan eleketi,
[...v.r.]386
M.P.387

Dostaviti:
svim k-dama korpusa, svim Vod, 105. vbr, 44. pbr PVO, 45. bVOJIN,
385
386
387

Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.

185

75. PoB, bVP, v i 107. NC


na znanje: MO i Vladi RSK
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HIC, A-156-040.

107

1994., rujan 5.
Knin
Izvjee pomonika ministra za industriju Vlade RSK vrhovnim tijelima vlasti o rezultatima
slubenog puta u Izrael
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
NEBOJA MANDINI dipl.el.in.
POMONIK MINISTRA ZA INDUSTRIJU

RSK
Knin, 05. 09. 1994. M.P.388
VRHOVNOM SAVETU ODBRANE R S K
PREDSJEDNIKU REPUBLIKE
PREDSJEDNIKU VLADE
MINISTRU ODBRANE
KOMANDANTU G SVK
Predmet: Izvjetaj sa slubenog puta u Izrael
Na osnovu odluke Predsjednika RSK br. 020/1-707/94. od 20. jula 1994. godine
slubeno sam putovao u Izrael. Slubeni put je trajao od 25. 07. do 04. 08. 1994. godine.
Sastav delegacije:
Iz posrednike firme ATL International Enterprises Ltd, Beograd akarska 2
Milenko Isakov
predsjednik kompanije
Aneta ermanovi
izvrni direktor
Rade Pavlovi
menader
Jovo Kordi
iz Vojske Jugoslavije mr. puk. oki Ivan naelnik sektora za vazduhoplovne
sisteme VTI VJ
Tokom posete razmatrana je mogunost nabavke sledee opreme: izviake i
komunikacijske opreme za bezpilotne letelice VJ, jednog kompletnog sistema bezpilotnih
letilica, instrumenata i elektronike, opreme za avion za obuku pilota VJ (LASTA-2).

388

Prijemni peat: RSK, Vlada RSK, Knin, 20. 11. 1994., str. pov. br. 05-5-21/ 1-14.

186

1. OPREMA ZA BEZPILOTNE LETILICE


Upoznati smo sa opremom 3 proizvoaa koja se moe koristiti za bezpilotne letilice VJ,
i koja se ve koristi u letilicama izraelske proizvodnje.
1.1. OPREMA FIRME RADOM
Ugraena je u bezpilotnu letilicu VANGUARD koja je ve nekoliko godina u serijskoj
proizvodnji, a osim u Izraelu, koristi se u Argentini, paniji, Hrvatskoj, u nekoliko zemalja
dalekog Istoka. U toku su razgovori za prodaju Francuskoj i SAD.
Oprema za ugraivanje je dvostruka zbog pouzdanosti, a izviaka oprema jednostruka.
Meutim, letilice uvek nose TV kamere i FLIR kamere (termovizijske kamere).
Oprema za DNEVNO IZVIANJE sastoji se od stabilisane platforme i kolor TV
kamere visoke rezolucije. Omoguava raspoznavanje vojnika na 400 m i tenka na 6 km u
uslovima dobre vidljivosti. Ako se ne koristi stabilisana platforma tenk se prepoznaje na 2
km.
Oprema za NONO IZVIANJE se sastoji od termovizijske kamere (FLIR). U
uslovima potpunog mraka prepoznavanje tenka se vri u rasponu 1,5 do 2 km, a njegova
detekcija do 6 km. Na rastojanjima manjim od 1 km moe se uoiti nivo goriva u
rezervoarima, da li je motor radio i slino.
Oprema za KOMUNIKACIJU se sastoji od avionskog prijemnika komandi i
predajnika slike, zemaljskog predajnika komandi i prijemnik slike, sistema za praenje
letilice, odgovarajuih antena i monitora. Zavisno od konfiguracije terena, visine leta, uslova
u atmosferi i dr. voenje letilice i prijem slike su mogui na rastojanjima 50 do 200 km.
Oprema za NAVIGACIJU sastoji se od GPS (sistem za globalnu satelitsku navigaciju)
koji se izrauje kao nafilana tampana ploa za ugradnju u raunar ili kao poseban modul.
Radi na civilnom kanalu (koji se nikad ne iskljuuje). Vojni kanal je kodno zatien i
dostupan je samo armiji SAD i manjem broju saveznika. Tanost navigacije je bolja od 100
m u svim uslovima, a ako se koriste dva prijemnika njihova diferencijalna greka je manja
od 10 m. Greka odreivanja brzine je manja od 0,1 km/h
Elementi sistema UPRAVLJANJA su: vertikalni iroskop, kompas, dava brzine i visine
i pokretai svih komandnih povrina.
1.2. OPREMA FIRME EMIT
Ponuena oprema je ugraena u bezpilotne letilice STING-1 i STING-2 koja jo nisu
u serijskoj proizvodnji ali su u dosadanjim sluajevima primene pokazali dobre rezultate.
Performske opreme su na nivou opreme prethodne firme. Jedino je razlika u jednostrukom
pogonu letilice to omoguuje manju pouzdanost u sluaju otkaza.
1.3. OPREMA FIRME AMERICAN AVIATION
Oprema ove firme je ugraena u bezpilotne letilice HERNES 450 i MICRO VEE
koje proizvodi firma SILVER ARROW. Prezentirane su karakteristike kompletnih sistema
ali nisu date detaljne karakteristike ugradnje opreme. Nabavka opreme od ove firme nije
mogua u uslovima sankcija UN.
Oprema firme RADOM i EMIT bie kompletno tehniki definisana i uz financijsku
ponudu, preko firme ATL dostavljena na dalji postupak. Dalji eventualni razgovori
o cenama i u ugovoru bie obavljeni u Beogradu. Ako sve prethodne pripreme, kao
i suglasnost najviih organa RSK za nabavku jednog (ili moda vie) sistema dovedu do
sklapanja ugovora predlaem da se imenuje vielana grupa sa nae strane koja e razgovarati
o cenama i elementima ugovora obzirom, da se radi o dosta velikoj financijskoj konstrukciji.
187

2. SISTEM BEZPILOTNIH LETILICA


Vrhovni savet odbrane je dao suglasnost za provoenje posla oko nabavke jednog
sistema (zemaljska stanica, 4 letilice, oprema za testiranje, rezervni delovi, tehnika
dokumentacija) radi izvianja iz vazduha na liniji razdvajanja i u operativnoj dubini ratita.
Tokom posete dobio sam neophodnu specijalistiku pomo puk. oki Ivana iz VTI-a
(sektor vazduhoplovni sistemi) tako da smo definisali zahteve, tehnike razgovore, analizu
ponuenih i prikazanih sistema. Prikazani su sledei sistemi:
2.1. VANGUARD /proizvoa Electronic Security Countermeasures Ltd)
Tehnika je namenjena za izvianje iz vazduha danju i nou aero-foto izvianje, oznaavanje
ciljeva, elektronski rat i kao komunikacioni relej. Opseg dejstva je do 200 km od zemaljske
stanice. U vazduhu moe ostati do 16 asova. Posadu sainjavaju 3 oveka (komandir,
operator za upravljanje letom, operator za upravljanje izviakom opremom). Priprema za
let traje 30 minuta od trenutka dolaska na poloaj i sletanje se vri na pripremljenoj stazi
od oko 150 m. Postoji nekoliko modova upravljanja koji se mogu menjati u toku leta po
izboru operatera
runi mod
automatski
autonomni let (po unapred zadanoj trajektariji) GPS
povratak letilice u sluaju gubitka komunikacije sa zemaljskom stanicom
Letilica ima maksimalnu masu 175 kg, sa oko 30 kg korisnog tereta (opreme).
Ekonomina brzina krstarenja je 111 120 km/h. plafon leta je 3050 m. predstavlja mali
radarski odraz (0,2 m2) koji se jo moe smanjiti antiradarskim premazima. Proizvoa tvrdi
da nema potrebe za daljim smanjenjem odraza jer do sada imaju podatak o samo 2 sruene
letilice i to topovima VULKAN sa radarskim upravljanjem. Letilica je i mali IC odraz jer
se posebno kanalie vazduh za hlaenje motora, tako da se moe locirati termovizijskim
kamerama (FLIR) ali ne i IC i glavom rakete. Buka se moe smanjiti sa 120 db na 80 db
cevnim priguivaima tekim 3 kg.
U pogledu pouzdanosti sistema su duplirani (pogonska grupa, napajanje, sistem
upravljanja) i postignuta je pouzdanost 0,96 za zadatke od 16 sati leta. Letilica je projektovana
za vek od 200 sati. Najvei uzroci gubitka letilice su greka operatera za upravljanje letom.
Navigacija je sa tanou boljom od 100 m. na digitalizovanoj mapi se crtaju tajektarija,
trenutni poloaj letilice i poloaj na koji je usmerena oprema za izvianje. Na magnetnim
trakama se belee video snimak i svi telemetrijski podaci sa letilice (brzina, visina, komande
poslane sa zemlje, rad motora) za kasniju reprodukciju.
Oprema je zatiena od elektromagnetnih smetnji.
Letilica u svom sistemu nosi 3 raunara to govori o mogunostima upotrebe letenja i
opservacije prostorije.
Zemaljska stanica je bazirana sa raunarima INTEL 80486 sa specijalno projektovanim
interfejsima. Omoguava komforan rad, efikasnu pripremu leta, automatizovanu
kontinualnu proveru sistema pre i za vreme leta, promenu modova rada u toku leta itd. U
toku leta se moe birati signal sa TV kamere ili FLIR-a tako da se lako otkrivaju i maskirani
ciljevi.
Uz zemaljsku stanicu se mogu nabaviti izdvojeni pultevi za upravljanje, tako da poletanje
i sletanje moe biti do 30 km udaljeno od zemaljske stanice. Osim toga opciono se mogu
naruiti i izdvojeni izviaki punktevi (prijemnici i monitori) koji omoguavaju praenje
TV/termovizijske slike u realnom vremenu na isturenim komandnim mestima.
188

NAPOMENA: Pre dve godine Hrvatska je nabavila 24 letilice ovog tipa (starija verzija) i
nepoznat broj zemaljskih stanica. Puno ih je upotrebljavala za izvianje u
cilju planiranja agresija.
2.2. STING 1, STING 2 Proizvoa firma (EMIT)
Ove letilice se nalaze u prototipskoj fazi sa oko 200 asova leta.
STING 2 je u februaru dana na testiranje izraelskoj vojsci, kada je dobijena povoljna
ocena.
STING 1 je letilica sa 1100 kg maksimalne teine na poletanju, od ega je 280 kg
opreme i 340 litara goriva. U ovoj konfiguraciji letilica moe da ostane u vazduhu do 35
asova pri operativnoj brzini od 115 km/h. Pogone je dva etverocilindrina zvezdasta
motora snage 200 KS pri 2800 obrtaja/minuti. Polee i slee sa ureenih poletno-sletnih
staza duine 1600 m. Plafon leta je preko 10 000 m. Ova letilica je zanimljiva zbog velike
istrajnosti leta i mogunosti noenja veih tereta (opreme).
U ovim okolnostima nije od interesa za potrebe vojske RSK.
STING 2 je letilica sa 130 kg maksimalne teine na poletanju od ega je 30 kg izviake
opreme i 60 litara goriva. Istrajnost leta je oko 20 sati. Brzina krstarenja je 100 km/h. Plafon
leta je 6 000 m. Letilica je kanar konfiguracije to joj daje veliku stabilnost i smanjuje
verovatnou gubitka letilice usred greke pilota operatera. Pogon je jedan dvocilindrini
dvotaktni motor snage 18 KW. Polee i slee sa ureenih staza duine 250 m.
Za upravljanje letilicom koriste se tri nivoa: runo pomou autopilota i autonomni let
po unapred zadatoj trajektariji. Navigacija se vri pomou GPS (globalni pozicioni sistem)
prijemnika sa tanou boljom od 100 m.
Komunikaciona oprema omoguava pouzdan prijenos komandi i TV/termovizijske slike
do 100 km od zemaljske stanice u realnom vremenu. U sluaju gubitka veze prelazi se na
rezervni UHF kanal ili se letilica automatski vraa u pravcu zemaljske stanice pa zapamenom
azimutu na osnovi kompjuterski memorisane zadnje komunikacije sa zemaljskom stanicom
prije prekida veze.
Prikazana zemaljska stanica nije u konfiguraciji pogodnoj za operativnu upotrebu, ali
omoguava pretpoletnu pripremu i upravljanje letenjem i izviakom opremom. Kao
izviaka oprema ponuene su crno-bijele i kolor TV kamere, termovizijske kamere
(FLIR) i kamere niskog intenziteta svetla (LLL TV) ugraena na stabilisanim upravljivim
platformama. Meutim proizvoa tvrdi da se sasvim dobri rezultati postiu i bez platforme
zbog velike stabilnosti letilice (to treba primiti sa rezervom).
Izvetaj o probnim letovima koje je odbila izraelska vojska i IAI (izraelska avio industrija)
potvruju da se radi o dobrom konceptu letilice i da je mogue dostii istrajnost leta od 24
asa, pa se stoga preporuuju dalje aktivnosti na ovom projektu.
2.3. MICRO VEE i HERMES 450 (Proizvoa SILVER ARROW)
Ovim letilicama proizvoa nije davao detaljne tehnike podatke jer isporuka letilica nije
mogua do ukidanja sankcija UN prema SRJ, a tako i RS i RSK.
MICRO VEE je letilica namenjena pre svega za izvianja iz vaduha na prednjoj liniji
fronta. Podruje dejstva je do 50 km. Istrajnost leta je 5 asova pri operativnoj brzini
krstarenja 90 km/h. Plafon leta je do 5 000 m, ali operativna visina leta je 1000 1500 m.
Maksimalna teina na poletanju je 50 kg od ega je oprema teka 9 kg.
Letilicu pogone 2 motora. Kao opreme za izvianje koriste se stabilisane platforme sa
TV/FLIR kamerama.
189

HERMES 450 je letilica projektovana za dugotrajne zadatke (preko 24 asa) i za noenje


tereta do 150 kg. Tipina konfiguracija za izvrenje zadatka je sa ukupnom teinom na
poletanju od 420 kg od ega 50 kg opreme i 120 kg goriva. Duina staze za poletanje je 350
m, optimalna brzina krstarenja 115 km/h, a plafon leta 7 000 m. U ovakvoj konfiguraciji
letilica moe da ostane u vazduhu 27 asova. Oprema je viestruka (dvostruka i trostruka)
zbog poveanja pouzdanosti.
Osim TV kamera i FLIR-a nije poznato koju opremu jo nosi, ali proizvoa tvrdi da je
ovo jedina letilica koja po kvalitetu izvianja moe da zameni satelitske podatke.
Dogovoreno je sa isporuiocima sistema opisanom pod 2.1. i 2.2. da dostave kompletnu
tehniku specifikaciju sistema, dnevne i none video snimke sa letilice i financijsku ponudu
razbijenu po podsistemima. Primerak ponude i dokumentacija dostavlja se osim organima
RSK i VTI VJ.
NAPOMENA: U Izraelu sam nastupao kao predstavnik iz institucija VJ radi bezbednosne
zatite.
4. ORGANIZACIJA POSETE389
Kompletnu organizaciju posete, izvrila je firma ATL International Enterprises Ltd iz
Beograda. ATL ima veoma dobre kontakte sa veim brojem firmi iz Izralea koje i u uslovima
embarga mogu da obezbede izvozne dozvole i transport opreme do granica SRJ. Prezentacije
su profesionalno organizovane, obezbeeni su struni ljudi za razgovore i kompetentni za
odluivanje. Prikazane su mogunosti sistema i priprema za let sve do faze uzletanja.
Dozvola za prikazivanje operativne upotrebe nije obezbeena, ali je uz ponudu
dogovoreno dostavljanje video snimak TV/FLIR.
Za vreme nae posete kompletnu pomo obezbjedio je otpravnik poslova ambasade SRJ
u Izraelu g. Mirko Stefanovi.
Pri povratku iz Izraela ATL je organizovao nekoliko sastanaka u Rumuniji sa partnerima
koji treba da obezbede transport opreme u SRJ. U tim razgovorima punu pomo je pruio
ambasador SRJ u Rumuniji g. Desimir Jefti. Napominjem da je ATL nastupao kao kupac
opreme i na sebe preuzeo obezbeenje daljih kontakata oko eventualnih financijskih
razgovora u Jugoslaviji sa predstavnicima VJ i od Vlade RSK odreenim timom.
Sredstva koja kupuje VJ su obezbeena. Naelni dogovor za zatvaranje financijske
konstrukcije za kupovinu jednog sistema za SV RSK sadri sledee elemente:
Prezentirao sam predsjedniku kompanije ATL da RSK teko obezbjeuje gotov novac i
da financijski inenjering moe zatvoriti barterom (robnom kompenzacijom)
Uspostavio sam kontakte koji traju ve due vremena sa predstavnicima Grke i Kiparske
pravoslavne crkve.
Postoji mogunost da se u zajednikoj poseti predstavnika RSK i Srpske pravoslavne
crkve iz RSK u RC Grkoj i Kipru obezbede devizna sredstva. To mi je obeano u mojoj
lanjskoj poseti Atini u razgovorima sa rukovodiocem Ekonomskog saveta Grke pravoslavne
crkve arhimandritom g. NIKOLASOM PAPASTRATOSOM. Ta sredstva bi sluila kao
kreditna osnova sa rauna ATL-a u Atini za zatvaranje financijskog projekta za plaanje
sistema. Refundiranje sredstava ATL-u ilo bi kroz sporazum Vlade RSK i kompanije ATL
o mogunostima robne razmjene.
Ovo je samo predloeni model financijske konstrukcije koji se moe djelomino ili u
potpunosti mjenjati.
389

Toka broj 3 nije navedena u izvorniku.

190

Napominjem da za sve daljnje kontakte oko mogueg sklapanja ugovora i naina


finansiranje treba da rade ATL i Vlada (imenovana grupa Vlade) RSK.
Napominjem da je ponuda za sistem od 2.500.000 $ iz februara 1994. preko 3.500.000
$ u maju dola na 4.657.000 $ to govori sa im se slae i ATL, o moguem znatnom
skidanju zadnje cene.
elim jo jednom da naglasim da sam projekt po nalogu Predsjednika RSK do sada
vodio maksimalno profesionalno i korektno kao i neophodnost formiranja radnog tima
za dalje kontakte radi potpune dravne kontrole kako u tehnikom tako i u financijskom
smislu.
5. OCJENA EFEKATA POSJETE
Posjeta se moe ocjeniti vrlo povoljno iz sledeih razloga:
otvorena je mogunost nabavke opreme u uslovima sankcija i to opreme koja se nije
mogla nabaviti prije uvoenja sankcija (recimo FLIR kamera)
tokom razgovora dobijene su tehnike informacije koje se ne mogu nai u pisanim
dokumentima, a mogu se efikasno iskoristiti za borbu protiv bezpilotnih letilica Hrvatske
otvorena je mogunost za dugotrajnu saradnju na vojnom planu
ostvareni su kontakti sa uticajnim direktorima i vlasnicima firmi koji mogu otvoriti i
druga polja saradnje osim vojnih, a isti imaju poverenje samog dravnog vrha Izraela.
nije bilo posebnog interesa vezanog za politiku situaciju u SRJ i stanja u vojsci kako
SRJ tako i zapadno od Drine.
dobro su informisani o stanju na naim prostorima jer esto putuju u Maarsku,
Rumuniju, Bugarsku i SRJ.
6. PREDLOG MERA
6.1. Nastaviti postupak nabavke opreme i sistema kako bi razvoj letilica u VTI VJ bio
skoro zavren. Postignut je dogovor da letilice sistema koje bi kupila RSK budu u
potpunosti kompatibilne sa VANGUARD letilicama koje bi razvila VJ.
6.2. Traiti tehniku pomo od VJ VTI u nabavci i uvoenju u operativnu upotrebu
jednog sistema bezpilotnih letilica.
6.3. Zvanino ispred Vrhovnog Saveta Odbrane RSK zatraiti to je VTI ponudio kao
ideju, od naelnika generaltaba VJ da se oformi struna ekipa VJ (VTI VJ i Uprava
za EI i PED) koja bi u saradnji sa vojskom RSK i RS izvrila elektronska izvianja
i analizu radio-komunikacijskog spektra sistema bezpilotnih letilica Hrvatske i
NATO-a koje evidentno opserviraju nae prostore kako bi se pripremile odgovarajue
mjere i kontra mjere. Ovo predlau predstavnici VTI da se uradi HITNO jer je u
pitanju kako nae obezbjeenje borbenih dejstava tako i bezbjednost teritorije SRJ.
6.4. Preko diplomatskih i vojnih slubi izvriti vojno-strunu i nauno-tehniku (kao i
moguu ekonomsku) saradnju sa Izraelom kako bi se zaustavilo nae nazadovanje u
strunom pogledu.
6.5. Moje lino miljenje zato obavezno insistirati na kupovini sistema i planirati njegovo
korienje zajedno sa Vojskom RS je u tome to bi u sluaju veih ofenzivnih dejstava
na RSK i RS mogli opservirati operativnu dubinu neprijatelja i sa punim efektima
upotrebljavati sredstva za odmazdu. Takoer koristei zemaljske obavetajne podatke
povremeno vriti opservaciju iz vazduha na prednjem kraju u dubini ime bi se
preventivno mogla spreiti agresija pravovremenom upotrebom artiljerijsko-raketnih
sistema. Ovo predlaem na bazi efekata primene sistema od strane Izraelske vojske,
191

od 1967. do Pustinjske oluje, to nam je prezentirano kao informacija tokom nae


posete. Reeno nam je da je Izrael maloljudna zemlja u vie milionskom okruenju
to je sluaj sa RS u RSK.
PODNOSIOC IZVETAJA
Mandini Neboja, dipl.el.in., [v.r.]
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 4., kut. 24.

108
1994., rujan 5.
Okuani
Prigovor potporunika SVK Duka Smiljania nadreenom zapovjednitvu na dodijeljenu
slubenu ocjenu
SMILJANI ure DUKO
potporunik
VP 9165 Okuani
05. septembra 1994. g.
Prigovor na slubenu ocenu, dostavlja.
Dana 24. 08. 1994. godine saoptena mi je Slubena ocena za period rada od 31. 01. 1993.
godine do 24. 08. 1994. godine. Prosek brojane ocene mi je 3,50; dobar. Poto se ne slaem
sa navedenom brojanom i opisnom ocenom ulaem prigovor na iste iz sledeih razloga.
Po dolasku u 18. korpus 31. 01. 1993. godine, mimo moje elje koju su tada svim ispunjavali
da idem na pravac prema Daruvaru, odabran sam i rasporeen za komandira izviakodiverzantske ete. Na moje uporno insistiranje da preem u 59. odred, koje mi ponovno
nije odobreno, preao sam na mesto zamenika komandira minobacake ete 120 mm u
54. peadijskoj brigadi, kod komandira Nievi Mirka, sredinom marta 1993. godine. U
toj jedinici koja se nalazila u Ratkovcima390 postigli smo vrlo dobre rezultate, odnosno,
sa 5 orua, isto toliko obuenih posluga i dva raunaa postigli smo nivo od 17 orua sa
obuenim poslugama i utrostruenim brojem raunaa. U toj jedinici ostvario sam kod
vojske i komande ugled i reputaciju mladog, sposobnog i perspektivnog oficira.
Na moje ponovno insistiranje sredinom maja 1993. godine premeten sam u 59. odred
u Brusnik. U 59. odredu postavljen sam za komandira minobacakog voda 82 mm, koji
u svom sastavu nije imao niti jednog jedinog orua. Situacija je bila takva da je vojska
nosila na poloaje u velikoj veini sluaja mesto puke, sikiru u ruci iz razloga to je zbog
loe politike situacije i loeg sistema rukovoenja i komandovanja vojnicima oduzeto lino
naoruanje od strane UNPROFOR-a.
Na moje lino insistiranje, komandant Korpusa, pukovnik Milan eleketi, mi je odobrio
nabavku izvesne koliine naoruanja iz Draksenikog skladita poetkom jula 1993. godine.
Nareenje je glasilo: Ako ti UNPROFOR oduzme oruje, zatvorit u te!.
390

Krivo navedeno u izvorniku, mjesto se zove Ratkovac.

192

Kada se retko koji ovek tako neto usudio uiniti, u saradnji sa pozadinom 54. brigade u
tri ture, unato tome, to sam prilikom tree akcije bio izdan od jednog lana Komande 59.
odreda i Pakrac te noi bio blokiran sa 29 transportera, sa etiri lana ekipe u Brusnik sam
dovezao 200 komada PAP, 20 komada automatskih puaka, 10 PM M-72, 14 PM M-53,
12 RR M-57, 2 BROVING-a 12,7 mm, 1 komad MB 60 mm i 2 komada MB 82 mm i po
tri borbena kompleta za svako oruje i orue. Iz skladita pod kontrolom UN-a u eovici sa
tri lana ekipe izvukao sam jo pet MB-82 mm, jednu PAB2AT i jo nekih sitnica.
U 59. odredu vrio sam uporedo peadijsku obuku sa ljudstvom iz peadijskih eta i obuku
raundije i posluga za MB. Uredio sam vatreni poloaj za MB vod i predvidio 2 rezervna.
U 59. odredu sam stekao kod vojske ugled i reputaciju isto kao i u 54. pbr, mada zbog
nestrunosti i nesposobnosti lanova komande 59. odreda, sa Komandom nisam mogao
nai zajedniki jezik. Izmeu ostalog, bio sam i ubjeivan da vojsci nije potrebna obuka, da
je dovoljno da vojnik poznaje samo svoju puku koju poseduje.
Takoer sam i doivio da svoga komandanta uim njegovu poslu i objanjavam mu zadatke
koje treba da mi postavi da bih po njima radio.
Sredinom septembra 1993. godine sa 30 vojnika izdvojenih iz 51. pbr, 59. i 63. odreda
poslat sam na zadatak na Kordun u reonu Velike Kladue. Po povratku sa 15-odnevnog
zadatka zasluio sam od komandira Korpusa pukovnika eleketi Milana stisak ruke i
reenicu Svaka ast, nitko jo nije tako dobro izvrio zadatak kao ti.
Poetkom desetog meseca po Nareenju komandanta Korpusa, prebaen sam u 54. pbr.
U 59. odredu od one neimatine ostavio sam u svom MB vodu 5 MB 82 mm, 2 MB
120 mm, 1 MB 60 mm, 2 PAB2AT, pribor za rukovoenje vatrom, obuene posluge i
raundije.
U 54. brigadi primio me potpukovnik Miliki391 ovim rijeima: Ako si odvaan i hrabar,
kako kau, onda mi treba. Preuzet e etu u Praniku. Jedinica je u rasulu. U proteklom
periodu izginulo je i izranjavano dosta ljudi. Ispred tebe su ustae, a iza lea UNPROFOR.
Ustae dolaze na Fazaneriju i pucaju po tvojoj vojsci. Uini sve da ovlada reonom ispred
tebe.
Upornim i tekim radom u jedinici koja je fiziki odseena od svoje glavnine i osuena na
samostalnost, kada su se ljudi bojali izai na 50 metara od objekta u umu, povlaei mnogo
poteza i akcija na svoju ruku, doveo sam etu u red, zadobio poverenje kod ljudi, povratio
ljudima hrabrost i samopouzdanje.
Posjeli smo tri objekta u umi. Dogaalo se da sam po pet noi provodio pod vedrim nebom
sa vojskom, samo da objekat koji se gradi ne bi izgorio kao prethodni.
Pri zapreavanju reona PP minskim poljima, znao sam izvoditi radove i u toku noi.
Dugo se nije znalo nita o ustaama u Praniku. Nakon dueg vremena, kako je reon Kamen
izgubljen, kada je snana kora pucala pod nogama i izvianje bilo nemogue, sa osam ljudi
uao sam ustaama u bunker i doneo vane i tane informacije o njihovom poloaju.
Obavezno jednom meseno, na elu pred mojom vojskom, vrim izvianje ustakih
poloaja.
Kada je ustaka vatra postala nepodnoljiva, tukao sam ih minobacaem, drugi put sam im
sruio bunker.
Dozvolit u sebi i da laskam. Kada su se ustae morale povui, po zagrebakom sporazumu,
preko UNPROFOR-a, su me zamolili da sluajno ne otvorim vatru po njima ili da ne
391

ore, zapovjednik 54. pjeake brigade.

193

miniram puteve i dali mi obeanje i garanciju da e se iseliti u to kraem roku. Po tome se


usuujem zakljuiti, da sam im koliko-toliko uterao strah, tj. da sam uspio ovladati reonom
ispred sebe i da su moji potezi bili povueni uvek na pravom mestu i u pravo vreme.
Od februara meseca 1994. godine, do juna redovno sam inio usluge i zastupao komandanta
bataljona. Za izvanredno snalaenje u situacijama prihvata v/o iz Jugoslavije i organizacije
sistema odbrane u toku prvog stepena borbene gotovosti, pohvaljivan sam od komande
brigade pred svim lanovima komande brigade. Poetkom jula meseca za vreme dok sam
zastupao komandanta bataljona, osmislio sam i organizovao utvrivanje reona odbrane
bataljona na takav nain da nije bilo niti jedne primedbe od strane komandanta.
Mislim da je vano napomenuti da jedinicom komandujem ve 11 meseci bez zamenika, tj.
lica koje bi isto tako struno odraivalo posao kao ja, to iziskuje mnogo vie napora u radu.
Upravo zbog tolikih napora, zahtevao sam od komandanta bataljona da se odlui ili da
budem zamenik komandanta bataljona ili komandir ete jer dva posla vie nisam mogao da
radim.
Nisam naiao na razumevanje. U vie navrata i molio sam i zahtevao da mi se u radu
pomogne kako materijalno tako i struno i ni tu nisam naiao na razumevanje.
Samo sam zahtevao da stvaram i da dajem iz nepostojeeg.
Poznato je da sa svojom etom drim prostoriju brigade, ilu kucavicu i jedan od najteih
delova Zapadne Slavonije, a od mene se zahteva da sav posao, dolazak na posao, obilazak
jedinica, dolazak na referisanja u Komandu bataljona, organizaciju rada svih aktivnosti
odraujem pjeke ili da stopiram. Radio sam tako osam meseci, i miljenja sam da je veoma
poniavajue da jedan oficir stoji po sat dva na raskru i moli nekoga da ga poveze na
traktoru, u kombiju, kamionu, pa ak i u zaprenim kolima.
Doivljavao sam i da dobijem 10 litara nafte sa zadatkom da kamion odvezem na popravak
u radionu, doem na referisanje u D.392 Bogievce i napravim jedan bunker u Praniku.
Da bih primao neke obine zadatke koji se mogu zadati i putem telefona, morao sam ii u
D. Bogievce kako god znam na to naravno, nisam mogao ostati ravnoduan.
Ipak, kraj svih usmenih pohvala za moj rad, kada sam trebao prei za komandira ete
korpusne policije, doivio sam da se sav moj rad i sposobnosti negiraju i pone priati za
mene da sam nesposoban, neozbiljan i nekvalitetan. Reenica: Slobodno ga uzmite, ali ga
nemojte za mesec dana vratiti u brigadu, upuena Komandantu Korpusa mnogo znai.
Pitam se samo zato. Zato jedan oficir koji je zavrio vojnu akademiju, koji je struniji
po pitanju peadije i ima vie kole od sve i jednog komandanta bataljona mora stajati na
margini i ekati neiju samilost. Argumenti koje sam naveo i sama injenica to moram
pisati prigovor na Slubenu ocenu kojom nikako ne mogu biti zadovoljan, povredili su moju
ljudsku i oficirsku ast. O budunosti je teko govoriti, meutim, o mojoj vojno-strunoj
osposobljenosti, kvalitetu rada, samostalnosti u radu, inicijativi, kreativnosti, odnosu prema
pravima i dunostima potinjenih, ponaanju, ugledu i autoritetu, kako do sada tako i
ubudue govorit e moja djela i ljudi kojima komandujem i oni sa kojima saraujem.
PODNOSILAC PRIGOVORA:
potporunik
Smiljani Duko, [v.r.]
392

Donje.

194

[Poto nisam nadlean da reavam sluaj ppor. Smiljani Duka prigovor prosleujem komandi
54. pbr.]393
[., v.r.]394
395
M.P.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

109

1994., rujan 5.
[Okuani]
Zapisnik sjednice Ratnog savjeta SO Zapadna Slavonija od 30. kolovoza 1994. godine
KOMANDA 18. KORPUSA

Pov. br. 1-203

05. 09. 1994. god.
Sednica ratnog saveta od 30. 08. 1994. godine,
z a p i s n i k. K-DANTU 18. K
Prisutni: puk. L. BABI,396 kap. N. BOI,397 g. D. VITEZ,398 g. A. DRAGIEVI,399
g. M. GROZDANI,400 g. N. BRUJI,401, g. S. KRESOVI402
puk. Babi
svi ovde prisutni lanovi RS su ravnopravni, nedostaje jo Lukijan403
odrano referisanje komandanata korpusa, osnovni zadatak je priprema
jedinica
dobijeno nareenje o narastanju jedinica do 15. 09.
dogradnja sistema odbrane i zbrinjavanje stanovnitva
preduzete mere u pripremi sklonita, izvren obilazak, nije sve u redu,
komandanti brigada dobili zadatke za svoju z/o
o eventualnom napadu, na poetku nema beanja ni iseljavanja
po potrebi mobilisati i ene
uvezano sadejstvo sa 1. KK (lino general iao)
neprijatelj nema dovoljno snaga da ovo zauzme
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Prijemni peat: Komanda 54. peadijske brigade, pov. br. 42-68, 17. 9. 1994.
Lazo.
Nikola.
Duan.
Aran, predsjednik Skuptine opine Okuani.
Miroslav, predsjednik Skuptine opine Pakrac.
Nikola, naelnik Uprave Ministarstva obrane RSK.
Stevo, sekretar SUP-a Okuani.
Panteli, slavonski episkop.

195

sa Hrvatima nema suivota


pripremiti se za zimu, drva-odrediti parcele da vojska see ili da se plati, za
poginule i ranjene takoer treba obezbediti drva
g. Dragievi
to se tie poginulih i ranjenih, to je ve zavreno
puk. Babi

jaka art. jedinica nalazi se juno od r. Sava


imamo hrane za 20-30 dana bez lokalnih izvora
imamo rezerve goriva dobit emo jo
to se tie uniformi G e reiti ivanje, trebamo samo materijal
problem smetaja Vod
vanije da imamo kasarnu nego zatvor

g. Dragievi
teko opet ii preko privrede, jer ministri kau da se vojska redovno finansira
nema mogunosti prisile, jedino na dobrovoljnoj bazi
g. Vitez

Vlada nas ubeuje da ukoliko normalan sistem ne bude funkcionisao, nee


biti povratnog finansiranja, zato to oni nee da snose odgovornost
oni ele maks. popunjavanje budeta, te da onda finansiraju, a protiv su
lokalnih aranmana, jer smatraju da sredstva otiu nenamenski

g. Grozdani
treba angaovati finans. policiju za kontrolu poslovanja svih firmi
g. Vitez

neka optina da izvetaj o vanbudetskim sredstvima (npr. sa mosta) i o


njihovom utroku

g. Dragievi
sve to postoji i treba izneti pred skuptinom kao legalnim predstavnicima
g. Bruji

od privrede treba traiti redovne izvetaje o poslovanju

g. Dragievi
zahtevi su firmama dostavljeni, meutim, nitko nije dostavio izvetaj
g. Bruji

i kad daju izvetaje, ne daju realne iznose

puk. Babi
stambena komisija treba do 15. 09. da zavri svoj posao, da se oni koji imaju
kue isele (poevi od Stare Gradike), da se stanovi dodele vojsci i porodicama
g. Dragievi
Vlada naredila da se stanovi koji su vlasnitvo pravnih lica, istima vrate
za vanbudetska sredstva ne trebaju svi znati, jer neto mora ostati u rezervi
puk. Babi
g. Bruji, kada e biti vebovna uzbuna, da stanovnitvo ode u sklonita?
196

g. Bruji

postoje problemi u Rajiima, Borovcu, Okuanima (kola, u zgradama su


podrumi zauzeti sa drvima)
MO nema benzina

puk. Babi
koliko treba goriva da sve bude gotovo do 10. 09.
g. Bruji

treba 100 l neka puk. Babi da 50 i g. Dragievi 50

puk. Babi
vrit u pritisak na komandante da se i oni u ovoj aktivnosti angauju
napraviti naredbu za pranjenje podruma
g. Dragievi
treba skupiti svu vatrogasnu opremu i formirati vatrogasnu ekipu
g. Vitez

ta ekipa (desetak ljudi) treba biti profesionalna

puk. Babi
neka Vod formira spisak svih postojeih vatrogasnih TMS
g. Vitez

trebalo bi formirati neutralne radne ekipe na nivou Korpusa

puk. Babi
g. Vitez i ja trebamo obaviti razgovor sa g. ajinoviem404 u vezi plaanja
uniformi, videti i sa g. Staniem405
g. Dragievi
u petak e se odrati sastanak privrednika
puk. Babi
u petak e se odrati parada u JORBAT
g. Vitez

g. Bruji

ova smena UNPROFOR-a razvija veliki verc sa gorivom treba nae


preprodavce staviti pod kontrolu
problem snabdevanja lekovima u ambulanti Okuani g. Dragosavljevi406
odbila da kontaktira UNHCR
za to mesto u apoteci postoji kandidat iz RS

puk. Babi
izvrit e se provera u 1. KK u vezi istoga
NB/GS
404
405
406

Prireivai nisu utvrdili ime.


Stevan, direktor umskog gazdinstva Zapadnoslavonsko.
Radojka.

197

OFICIR ZA VEZU
kapetan
Nikola Boi, [v.r.]
M.P.407
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

110

1994., rujan 6.
[Knin]
Zapisnik sjednice Vrhovnog savjeta obrane RSK odrane 6. rujna 1994. godine
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
ZABELEKA
Sa sednice Vrhovnog saveta odbrane RSK
odrane 06. septembra 1994. godine
Prisutni:
Milan Marti, predsednik RSK,
Rade Tanjga, ministar odbrane,
Ilija Priji, ministar UP,
g/m Milan eleketi, komandant SVK
Odsutni:
Borislav Mikeli, predsednik Vlade.
D n e v n i r e d:
1. Rasprava o incidentu od 30. 08. 1994. godine u Borovu naselju.
2. Izvetaj o dogaaju od 01/02. septembra 1994. godine u rejonu Bosanske Bojne.
3. Kadrovske promene.
1. Incident u Borovu naselju:
VSO najotrije osuuje postupak smenjenih pomonika ministra unutranjih poslova
Kojia408 i Kostia,409 kao i sve one koji stoje iza njih: odreeni centri moi iz Beograda.
VSO e iskoristiti sva ovlatenja i raspoloiva sredstva u sluaju da se tako neto ponovi.
Ministar Priji e sastaviti saoptenje za javnost povodom incidenta.
Vlada je uinila veliki propust to se nije oglasila i odredila prema incidentu.
2. Dogaaj u rejonu Bosanske Bojne:
Okolnosti dogaaja se na licu mesta detaljno ispituju od strane strune ekipe G SVK.
407
408
409

Okrugli peat: Komanda 18. korpusa.


Ilija.
Radoslav.

198

Prvi deo akcije, zaposedanje dominantnih kota i popravak taktikog poloaja, uspeno
zavren. U drugom delu akcije uinjeni su grubi propusti u organizaciji i sprovoenju
borbenog obezbeenja na novoposednutim linijama.
Nakon detaljne istrage pokrenue se pitanje line odgovornosti svih onih koji su doprineli
takvom razvoju dogaaja kadrovske promene bie neminovne. G nije blagovremeno
upoznat sa akcijom koju su planirali i vodili komandant 39. K puk. Leti410 i N 24. brigade.
Komandant SVK, g/m eleketi e se na lini predlog obratiti javnosti preko STV Knin i
objasniti ta se zapravo dogodilo u rejonu Bosanske Bojne.
Sa komandantima korpusa izvriti analizu dogaaja u cilju sagledavanja njegovih uzroka i
posledica i preduzimanja svih mera da se ovo ne ponovi na drugim delovima RSK.
Evidentno je da zbog utvrene odgovornosti u vezi dogaaja u rejonu Bosanske Bojne treba
razreiti dunosti komandanta 39. K puk. Letia i N 24. lbr.
Ministar Tanjga predlae da se na jednoj od narednih sednica VSO razmotri krivina
politika sankcionisanje odgovornih lica za gubitke ljudskih ivota i dravne teritorije.
ZABELEKU SAINIO
major
arko Novakovi, [v.r.]
M.P.411
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 27., kut. 1.

111

1994., rujan 6.
Knin
Izvjee Ministarstva obrane RSK o tehnikom stanju sustava odailjaa i veza na podruju
RSK i potrebi njihovog stavljanja u sastav SVK
VLADA REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj: 1994-9412/94
Knin, 06. 09. 94.413
Predmet: Stanje Emisione tehnike i veza u RSK i predlog formiranja jedinstvenog sistema

predajnika i veza
Emisiona i prenosna tehnika u RSK, koncentrisana je u tri Emisione stanice elavac,
Pljeevica i Belje, zatim u objektima bez posade Promina, Konj, Vrlika, Obrovac, Karin,
Srb, Lapac414, Suvaja, Dobroselo, Lika Kaldrma zatim u novoj emisionoj stanici Petrova
410
411
412
413
414

Stanko.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab SVK, Kabinet komandanta.
Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Donji.

199

Gora i djelom u RTV centrima Knin, Beli Manastir, Korenica, Vrginmost, Petrinja i
Vukovar.
Ukupna vrednost opreme i infrastrukturnih objekata je preko 300 mil. ND.
Tako velika, tehnoloki sauvana vrednost, ne moe u ratnim uslovima da se odrava i
finansira bez izdvajanja sredstava za strateke potrebe RSK. Objekti i tehnika ovog sistema
su od stratekog znaaja za voenje medijskog, propagandnog rata, elektronsko osmatranje
i ometanje, te uspostavljanje vojnih komunikacija.
Emisiona stanica elavac i Belje, mogu istovremeno da emituju dva TV i tri radio
programa, a emisiona stanica Lika Pljeevica 4 TV i 5 radio programa.
U toku rata je izgraen zajedniki sistem radio televizijskih veza u RS i RSK koritenjem
ureaja i opreme koja je zateena na srpskom terenu. Ovaj projekat je izveden zahvaljujui
shvatanju stratekog znaaja od strane vojske RSK i RS, koja je obezbeivala teren i davala
potpunu logistiku.
Preko zajednikog sistema veza u RS i RSK, mogua je razmjena TV i radio programa
izmeu RTV CENTRA Knin, Banja Luka, Beli Manastir i Pale, meusobno i sa RTVS.
RTV centri Korenica, Vrginmost i Vukovar /samo radio/, takoe su povezani u taj sistem
veza.
Podruje pokrivanja emisionih stanica Belje, Pljeevica i elavac TV i radio programa
jest: 90% podruja RSK, Cazinska krajina, 60% Republike Hrvatske deo Slovenije i
Maarske te Vojvodine.
TV programi iz Studija Knin i Beli Manastir se emituju parcijalno (iz Studija Knin sa ES
elavac i ES Pljeevica, a iz Studija Beli Manstir sa ES Belje), prekidajui emitovanje prvog
TV programa RTS. Uz bolju organizovanost mogao bi prvi TV program RTS da se emituje
na jednoj mrei predajnika, a na drugoj zajedniki TV program proizveden u Kninu, Belom
Manastiru, Banja Luci i na Palama. Ostaje mogunost emitovanja i lokalnih TV programa
iz Knina i Belog Manastira.
Ova emisiona i prenosna tehnika je od poetka rata funkcionalisala zahvaljujui
profesionalnom odravanju pre rata, rezervnim djelovima zateenim na emisionim
stanicama, rezervnim djelovima iz RTS, strunoj pomoi radnika iz RTS i savjesnom
odravanju od strane ekipa na emisionim stanicama.
Pored toga, svi objekti su bili pod stalnom kontrolom vojske RSK.
Ve due vremena ne postoje rezerve materijala u RTS, nema osnovnih rezervnih djelovat
na objektima emisionih stanica.
Zbog nedostatka rezervnih djelova i improvizovanja kod opravaka i odravanja ureaja
(nuno zlo), neki predajnici ve sada ne rade a preti opasnost da veina predajnika prestane
sa radom i da na njima nastanu velika oteenja.
Pored nepostojanja sredstava za rezervne djelove, nikad dovoljno ozbiljno nisu rjeavane
potrebe energenata za napajanje agregata i grijanje postrojenja (20-30 tona nafte i 30 tona
ulja za loenje, godinje po svakoj emisionoj stanici).
Socijalni i egzistencijalni status radnika na emisionim stanicama nije rjeen od poetka
rata. Sve to moe, sasvim izvjesno, da dovede, do prekida emitovanja TV i radio programa
RTS i TV i radio programa SRT Krajine i STV, to bi imalo velike tetne posledice za srpski
narod u RSK, obzirom da se preko ovih predajnika informie ne samo Srpski narod u RSK
nego su ove informacije dostupne na veem delu Hrvatske, u delu Slovenije, Maarske.
Objekti emisionih stanica moraju da budu maksimalno obezbeeni od napada sa zemlje
i vazduha da bi se spreilo ruenje, a posebno zauzimanje od strane neprijatelja. Koritenje
200

predajnika od strane neprijatelja moe za vrlo kratko vreme da izazove haos u stanovnitvu i
u redovima vojske. Odgovornost za tako nastalo stanje bilo bi na Vrhovnom savjetu odbrane
RSK i na Vladi RSK.
Emisiona tehnika i veze je u svim RTV sistemima uvijek bila zasebna organizaciona i
tehnoloka cjelina. Danas je to posebna poslovna jedinica u sistemu RTS a u Crnoj Gori
pripojena je u sistem PTT Crne Gore tj. odvojena od RTV Crne Gore. U nekim zemljama
Evrope Emisiona tehnika i veze je posebno dravno ili privatno preduzee za davanje usluga
RTV kuama.
Djelatnost emisione tehnike i veza u RSK je u sledeem:
emitovanje, prijenos i organizovanje TV i radio programa na podruju RSK i ire, na
osnovu programskih potreba Vlade RSK odnosno njenog ministarstva informisanja,
koritenje mree za emitovanje i prijenos za potrebe vojske RSK prema procenama i
potrebama Vrhovnog savjeta odbrane RSK,
racionalno koritenje postojee i planiranje budue mree predajnika, veza i repetitora
kroz potrebe emitovanja i prenosa dravnih lokalnih i privatnih RTV programa u saradnji
sa Vladom RSK odnosno njenim ministarstvom za saobraaj i veze,
davanje usluga spoljnim korisnicima (radio telefonski ureaji, pejding sistemi i sl),
povezivanje i zajedniki RTV emisioni i prenosni sistem u RS; do konanog cilja
uspostavljanja jedinstvenog Tehniko-tehnolokog sistema za prijenos i emitovanje TV i
radio signala na svim srpskim prostorima u sklopu jedinstvene Srpske RTV u saradnji sa
Vladom RSK, RS i SRJ.
Emisiona i prenosna tehnika u svim RTS sistemima zahtjeva samostalno obavljanje
slijedeih poslova:
obezbeivanje objekata
racionalno koritenje i odravanje skupocjene opreme
odravanje graevinskih objekata
odravanje antenskih sistema (tornjevi i parabole)
planiranje i nabavka rezervnih djelova i novih predajnih, prenosnih i energetskih
ureaja
planiranje elektrine energije i energenata
planiranje pokrivanja i frekventnih planova
voenje financijskih i kadrovskih poslova
Navedeni poslovi odnose se i na relejne stanice PTT i na radio-relejna vorita Vojske,
iji se objekti nalaze na istim kotama kao i emisione stanice RTV.
Svaka od ovih grupacija, za obavljanje svoje djelatnosti i ovih poslova treba da ima
zasebne slube, timove strunjaka i ekipa za odravanje, skupocjene instrumente i ostalo.
Polazei od interesa sigurnosti i bezbednosti RSK, spreavanja da se neprijatelj dokopa
strateki vanih objekata, racionalnog snabdevanja i odravanja i koritenja postojeih
strunih kadrova, kao i ostalog to je izneseno PREDLAEM VLADI RSK da donese
ODLUKU O STAVLJANJU EMISIONE TEHNIKE I VEZA I RELEJNIH PTT
STANICA U SASTAV VOJSKE RSK.
Objekti emisione tehnike i veza i PTT relejnih stanica su ve u sastavu vojnih kompleksa.
Prednosti organizovanja ovakvog jedinstvenog tehniko-tehnolokog sistema veza u RSK su
sledea:
jedinstveno obezbeivanje objekata
jedinstveno izdvajanje sredstava iz budeta
201

koritenje skupocjene mjerne opreme za sve ureaje veza


iskoristivost postojeih specijalistikih visoko strunih ekipa za rad na svim ureajima
veza
iskoristivost postojeih ekipa na emisionim stanicama RTV za rad na PTT relejnim
stanicama
jedinstveno planiranje investicija i rezervnih djelova
velika uteda u zajednikom investicionom odravanju objekata (isti izvrioci)
jedinstveno pozadinsko snabdevanje ljudstva i tehnike (hrana, zatitna odjea i obua,
prevoz ekipa i smena, nabavka energenata, koritenje elektrine energije i ostalo).
Na emisionim stanicama danas radi 28 radnika, koji mogu da posluuju RTV i PTT
stanice. Za kvalitetno preventivno odravanje, posebno mree predajnika i repetitora RTV,
treba oformiti mobilnu ekipu za odravanje od jo 6-10 izvrilaca. Svi ovi radnici mogu da
imaju status graanskog lica u Vojsci.
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 5., kut. 1.

112

1994., rujan 6.
Knin
Provedbeni plan Ministarstva obrane RSK za objedinjavanje sustava odailjaa i veza u
sastavu SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj: 1994-8
Knin, 06. 09. 1994.
Da bi funkcionisao zajedniki sistem veza i predajnika RTV, PTT i Vojske potrebno je
urediti sledee:
1. Imenovati tehniki kolegijum Tehniki kolegijum utvruje i realizuje zajednike tekue
poslove odravanja ureaja, oprema i objekata.
2. Rjeiti radni status radnika na Emisionim stanicama u oteanim uslovima, koji e
obavljati poslove preventivnog odravanja na RTV i PTT ureajima.
Status radnika na vojnim objektima je rijeen ili je u postupku. Rok 15 dana.
3. Detaljno regulisati borbeno obezbeenje objekata RTV, PTT i Vojske. Rok 15 dana.
4. Obezbediti jedinstveno pozadinsko snabdevanje ljudstva i tehnike, a posebno:
a) Obezbediti hranu, zatitnu odeu i obuu, za radnike na Emisionim stanicama elavac,
Pljeevica i Belje, te rezerve hrane na vojnim objektima. Rok 15 dana.
b) Obezbediti sredstva za nabavku materijala potrebnog za trenutnu ugradnju u ureaje
(sanacija ureaja na RTV i PTT objektima) u vrednosti 60.000 novih dinara. Rok 15
dana.
c) Obezbediti snabdevanje gorivom i mazivom slubenih vozila za ekipe na Emisionim
stanicama elavac, Pljeevica i Belje 1.200 l meseno. Rok 15 dana.
d) Obezbediti energente za agregate i grijanje RTV, PTT i vojnih objekata:
202

Nafta D-1
250 t (Vojska, RTV, PTT),
Ulje za loenje
56 t (RTV),
Ulje za agregate
800 l
Antifriz
800 l
Destilovana voda
400 l
Termoakumulaciona pe
6 KV 1 kom
Rok 01. 10. 1994. godine.
e) Obaviti radove investicionog odravanja:
Popravak krova na pogonskoj zgradi RTV elavac, prema proceni oko 12.000 novih
dinara.
Zatvaranje PTT objekta na elavcu (prozori, vrata, mainska sala), prema proceni
oko 10.000 novih dinara.
Rekonstrukcija antenskog stupa na vojnom objektu Pljeevica za potrebe PTT,
obaviti statiki proraun, prema proceni oko 25.000 novih dinara.
Sanacija vojnih objekata elavac, Promina, Pljeevica i amarica, prema proceni.
Rok za procene do 15. 09. 1994. godine.
Rok za izvoenje 15. 10. 1994. godine
f ) Obezbediti terensko vozilo za mobilne ekipe 2 komada. Rok 01. 10. 1994. godine.
g) Obezbediti sredstva za elektronske cevi za RTV predajnike 140.000 novih dinara.
h) Obezbediti sredstva za neophodne rezervne delove za RTV i PTT ureaje, 180.000
novih dinara.
i) Obezbediti sredstva za neophodne rezervne delove za vojne ureaje, 200.000 novih
dinara. Rok 30. 11. 1994. godine.
MINISTAR ODBRANE-a
pukovnik
dr. Rade Tanjga, [v.r.]
M.P.415
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 1.

113

1994., rujan 7.
[Korenica]
Obavijest Komande 15. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju na ratitu Cazinske
krajine i gubicima postrojbi SVK

KOMANDA 15. KORPUSA


Pov. br. 151-64
415
416

M.P.416

Okrugli peat: RSK, Ministarstvo obrane, Knin.


Prijemni peat: Vojna pota 9071, pov. br. 50-1350, 10. 9. 1994., Vrhovine.

203

07. 09. 1994. godine KOMANDI: ARHIVA417


Informacija potinjenim jedinicama.
Dostaviti: 9. mtbr, 18. pbr, 50. pbr, 70. pbr, 103. lbr, 37. pb, i 81. PoB
Zagrebaki sporazum o prekidu borbenih dejstava uglavnom se potuje. Ima povremenih
provokacija iz peadijskog naoruanja sa obe strane, ali bez posledica. Ustaka strana jo nije
ispotovala odredbe Zagrebakog sporazuma jer se nije povukla 1 km u Zapadnoj Slavoniji.
I u ostalim delovima primeena su orua blie frontu od dozvoljene udaljenosti.
Snage 5. K A.BiH posele su poloaje prema RSK i vre utvrivanje poloaja. Izviai 15. K
primetili su da balije dovode snage iz dubine. Komandant 5. K tzv. A. BiH traio je sastanak
sa naom stranom, navodno eli razgovarati o liniji razdvajanja to je naa strana odbila.
Velike tekoe i probleme 21. K stvaraju izbeglice iz AP ZB, koji se kreu po Vojniu i
drugim mestima. Oko 1.000 izbeglica smeteno je po privatnim kuama kod prijatelja i
poznanika. Postoji velika opasnost od pojave i irenja epidemija.
Komanda 24. pbr tanije N brigade po odobrenju k-danta 39. K u toku 01. 09. 1994.
godine oistio je nekoliko etnikih srpskih sela u Cazinskoj Krajini. Akcija ienja
pripremljena je u strogoj tajnosti i realizovana brzo i efikasno. U ienju je uestvovao
izviaki vod i vod policije iz brigade ukupno 39 boraca. Za vreme ienja lake je ranjen
samo jedan borac. U toku ienja poginuo je jedan zastavnik pripadnik nekih samozvanih
izviaa koji su se naknadno samoinicijativno ukljuili u tu akciju. Pojavu tih samozvanih
izviaa mesto i okolnosti pogibije zastavnika ispituju organi bezbednosti.
Akcija ienja poela je oko 06,00 asova i zavrila do 15,00 asova. Od 15,30-18,00 asova
izvreno je razvoenje jedinica koje su trebale drati osloboeno podruje. Od 16,30-18,50
asova k-dant 39. K i N 24.pbr obili su celu liniju i izdali zadatak za ureenje dostignute
linije. Na nove poloaje dovedena je 4/4. i 1/5. 24. pbr. Ni jedan borac nije uradio zaklon
ni za leei stav. Oko 24,00 k-dir 4/4. pbr izvestio je zamenika k-danta 4.pb da eta
namerava napustiti poloaj. Zamenik je intervenisao i zamolio da ostanu do sutra pa e ih
zameniti, na to je k-dir 4. p i pristao. Meutim, 4. p je ve bila napustila poloaj i tamo
je ostao samo k-dir ete sa 3-5 v/o.
Od 04,00 borci su uli aktiviranje 5 PPM u meuprostoru izmeu eta, ali nisu reagovali
mislei da su ih aktivirale domae ivotinje. Balije su koristei no i nau nebudnost uspele
da dou iza lea naih snaga. Balije su sa napadom poele oko 06,00 i uz nefunkcionisanje
borbenog obezbeenja, vikom i pucnjavom stvorile pometnju i pravo rasulo. Balijski napad
trajao je oko 60 minuta. U tom vremenu zarobljeno je ili ubijeno 14, a 15 pripadnika SVK
je ranjeno. Uz velike napore k-danta 4. pb i N brigade uspelo se zaustaviti razbijene mase
i na 3-5 km organizovati nekakvu odbranu. Oko 16,00 na traenje samozvanih izviaa
k-dant 4. pb rez. porunik ukovi Dragan zvani Car odlazi na sastanak sa istima. Zatim
sam kree da izvue ranjenog k-dira ete koji je ostao izmeu balijskih i naih snaga. Oko
17,00 asova pod sumljivim okolnostima biva smrtno ranjen, a njegov le izvuen tek oko
24 05.09.
Angaovanjem sveih snaga u toku 03. 09. linije odbrane pomerene su priblino na one
koje su bile 31. 08. 1994. godine. U ovoj akciji poginuo je 1, nestalo 15 i ranjeno 16
boraca. U glinskoj bolnici zadrano je samo 8 ranjenih dok su ostali nakon ukazane
pomoi puteni kui ili vraeni u jedinice. Svi ranjeni su van ivotne opasnosti. Balije su
417

Dopisano rukom.

204

UNPROFOR-u rekle da imaju tela 14 naih boraca i jednog zarobljenog. Po njihovom


priznanju UNPROFOR-u oni su imali 34 poginula i 56 ranjenih terorista.
Iz ovog dogaaja karakteristino je sledee:
1. Akcija 01.09. poela u 06,00 , a k-dant korpusa pita k-danta SVK da li bi smeo da ih
malo ane tek oko 11 asova.
2. Za akciju je znao samo k-dant 39. K, N i obavetajac 24. pbr.
3. Na novodostignuti poloaj dovodi se 4/4. pb sa prethodnog poloaja koja je inae
problematina i nesigurna, a na njeno mesto dovodi se 3/4.pb sa odmora, koja spada u red
najaih u 24. pbr.
4. Svi ranjeni su sami dolazili, a ni jednog poginulog nisu izvukli. Komandira 4/4. pb tri
borca nosili, zatim su dva pobegla ostao samo jedan koji ga je nosio i vukao po ikarama,
a zatim ostavio oko 21 as potpuno iznemoglog i kako je priao mrtvog. Istog je ukrainski
bataljon izvukao ivog nakon 36 asova od ranjavanja. Sem izgubljene krvi i infekcije rane
nema veih posledica.
5. Na prvom i drugom poloaju nema zaklona ni za leei stav. Borbeno obezbeenje daju
samo oni koji se plae to im je neka njihova viza.
6. ete 4. i 5. pb bile su izmetene i prestavljale jednu zonu to je neshvatljivo.
7. Balije su zarobile enormne koliine intendantske opreme (1000 kom. ebadi, 35 manjerki
raznih veliina itd) kao i tehnike (1 kamion, lada, 2 BsT, 2 mb 60 mm itd.).
Sa informacijom upoznati k-dire i k-dante svih nivoa, a vojnike izvodno. U radu sa vojnicima
ova iskustva koristiti za motivaciju na ureenju poloaja.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Petar Vidakovi, [v.r.]
M.P.418
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 41., kut. 1.

114

1994., rujan 7.
[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama za postupanje prilikom
najavljenog dolaska vojnih promatraa UNPROFOR-a na njihovo podruje odgovornosti
KOMANDA 18. KORPUSA

POV. Br. 1-208

07. 09. 1994. god.
Nareenje,
d o s t a v lj a. a/a419
418
419

Okrugli peat: Vojna pota 9065, Korenica.


Dopisano rukom.

205

Dana 05. 09. 1994. godine u Komandi Korpusa bila je ekipa vojnih posmatraa iz Sektora
Zapad. Tom prilikom oni su najavili obilazak cele z/o 18. korpusa, uz angaovanje 2-3
patrole svakodnevno. Ova aktivnost e se odvijati sledeih desetak dana.
U vezi toga,
NAREUJEM
1.- Po dolasku navedene patrole vojnih posmatraa u z/o jedinice, ista e se javiti u komandu.
Nakon toga odrediti oficira iz komande koji e ii zajedno sa njima i pokazati im one
pravce za koje pokau interes.
2.- Odmah obavestiti jedinicu da se smanje ili prikriju aktivnosti koje nisu u skladu sa
Sporazumom, tako da po dolasku na lice mesta posmatrai zateknu normalno stanje.
3.- Nakon zavrenog obilaska odmah izvestiti oficira za vezu o vremenu patrole, uesnicima,
marruti, uoenim pojedinostima itd.
NB/GS
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]
M.P.420
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

115

1994., rujan 7.
[Okuani]
Izvjee Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o vojnim osobama iz Republike
Srpske koje se nalaze u postrojbama korpusa
VOJNA TAJNA POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
Pov. br. 1-206 M.P.421
07. 09. 1994. godine
Izvetaj o poseti MO BL,
d o s t a v lj a.
G SVK KNIN
n/r komandanta
Ovim Vas izvetavam da sam dana 06. 09. 1994. godine boravio u Ministarstvu odbrane
Banja Luka, radi usaglaavanja spiskova v/o iz RS koji se nalaze u jedinicama 18. korpusa.
420
421

Okrugli peat: Komanda 18. korpusa.


Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4146, primljen 7. 9. 1994. u 8,40; predan u 8,55.

206

Na predatom spisku nalazi se ukupno 514 v/o, od toga 349 v/o u TG-1 Jasenovac. Za
ove vojne obveznike nee biti nikakvih problema to se tie regulisanja njihovog ratnog
rasporeda. Od sada sam zabranio jedinicama 18.K prijem v/o sa teritorije RS.
Prijem v/o iz RS ubudue moe vriti samo Komanda Korpusa u saradnji sa vojnim
odsekom na osnovu reenja o otpustu iz bive jedinice, zavrnog peata i odobrenja MO iz
Banja Luke.
NB/GS
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]
M.P.422
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 44., kut. 82.

116

1994., rujan 9.
Knin
Dopis Glavnog taba SVK podreenim postrojbama sa sadrajem obavjetajne informacije
Generaltaba Vojske Jugoslavije
GLAVNI TAB SVK VOJNA TAJNA
Obavetajni organ STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 53-224423
09. 09. 1994. godine IFROVANO!
Prosleujem vam obavetajnu informaciju Druge uprave G VJ primljenu 09. 09. 1994.
godine:
1. Nakon zasedanja i saoptenja kontakt-grupe u Berlinu da e SB OUN predloiti ukidanje
sankcija zavedenih protiv SRJ, ministar inostranih poslova Francuske Alen ipe424 izjavio
je da je SRJ spremna da prihvati kontrolu na granici prema RS s tim da to ne budu vojni
posmatrai. U vezi sa ovim britanski stav je da e se razmotriti postupno ukidanje sankcija
pod uslovom da Beograd prihvati posmatrae na granici sa Bosnom. Slian stav je predloila
i parlamentarna delegacija Francuske nakon povratka iz zvanine posete SRJ od 29. 08. do
02. 09. 1994. godine. Istovremeno ministar inostranih poslova Nemake nakon zasedanja
kontakt grupe izjavio je da je kontakt-grupa bila jedinstvena po svim pitanjima, te da e se
ukidanju embarga na uvoz oruja za muslimane pribei tek kao krajnjem sredstvu.
2. Opte-vojnu situaciju u Bosni i Hercegovini karakterie neprekidno naruavanje primirja
od strane muslimanske vojske, aktivno izvianje poloaja vojske RS, pokuaji ubacivanja
DTG, obostrani minobacaki i artiljerijski dueli i nastojanja muslimanske vojske da
422
423
424

Okrugli peat: Komanda 18. korpusa.


Dopisano rukom.
Alain Jupp, ministar vanjskih poslova Francuske.

207

taktikom korak po korak stekne odreenu prednost i popravi taktike poloaje. Prema
sadanjim saznanjima, muslimani ne odustaju od ofanzivnih namera ka Niikoj visoravni,
Koridoru, Doboju i Srbobranu425. Za sada muslimani imaju velikih problema u mobilizaciji
i motivisanju ljudstva za preduzimanje jaih ofanzivnih dejstava prema vojsci RS.
U Hrvatskoj se ponovo istiu zahtevi za reintegracijom RSK i oekuje da Papina426 poseta
ubrza taj proces.
U jedinicama hrvatske vojske ovih dana teite obuke je na izvoenju napadnih dejstava sa
manjim udarnim grupama. Cene, da su u dosadanjim b/d ovi sastavi (udarni timovi) imali
najvie uspeha na svim pravcima. U toku jula i avgusta hrvatske vojne vlasti su intenzivirale
pozivanje Srba u rezervni sastav HV. Svi oni koji su odbili poziv, dobijali su otkaze sa radnih
mesta, uz druge vrste pritisaka, pretnji i poniavanja, ukljuujui i proterivanje u Srbiju.
3. U prisustvu komandanta korpusa krizno-reagujuih snaga, britanskog generala Deremi
Mekenzija,427 u RHEINDAZEL-u428 je uvedena u operativnu upotrebu novoformirana
multinacionalna divizija NATO, kao sastavni deo korpusa. Ova jedinica u svom sastavu ima
po jednu belgijsku, britansku i holandsku brigadu i nemaku 31.vdbr.
Deo OS Albanije na jugu zemlje du albansko-grke granice, i dalje se nalazi u povienom
stepenu b/g. Za popunu ovih jedinica izvrena je delimina mobilizacija i upuen poziv
penzionisanim stareinama i oficirima koji su otputeni sa posla da se jave u jedinice
u kojima su slubovali. U 1. pd (Skadar) i 2. pd (Kuks) deo jedinica izvodi obuku van
garnizona mirnodopske lokacije.
U graninim jedinicama intenzivirano je optiko-vizualno osmatranje zagraninog
prostora. Povodom smenjivanja NG i komandanta 1. armije u bugarskoj javnosti i dalje se
komentariu i istiu kao mere koje su neuspele i zakasnile. Za teko stanje u BA SJI istiu,
da su pre svega krivi: konsultativni savet za nacionalnu bezbednost predsednika Republike,
Skuptina, vlada, ekonomska situacija i neke strane ambasade. Dalje se u SJI istie da je
strani faktor uticao da se Bugarska destabilizuje i dovede dotle da se ne moe sama zatititi
pri eventualnoj vojnoj opasnosti.
4. Dravno i vojno rukovodstvo Republike Hrvatske nastojae da posetu Pape iskoristi
za afirmisanje zahteva za povratak svih teritorija pod svoju dravnost, to bi moglo imati
direktnog odraza na vojne aktivnosti prema RSK u periodu koji predstoji.
NAELNIK
pukovnik
za429 Rade Orli,
[..v.r.]
M.P.430
Dostaviti: 7, 11, 15, 21. i 39. K
105. vazduhoplovnoj brigadi
101. ObC (potom)
Donji Vakuf.
Karol Wojtyla, papa Ivan Pavao II.
427
Sir John Jeremy Mackenzie, britanski general.
428
Rheindahlen (Rheindahlen Military Complex), britanska baza kraj Mnchengladbacha, North Rhine-West
phalia, Njemaka.
429
Dopisano rukom.
430
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.
425
426

208

M.P.431
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5013.

117

1994., rujan 9.
[Knin]
Izvjee zapovjednika Glavnog taba SVK naelniku Generaltaba Vojske Jugoslavije o
dogaajima na ratitu Cazinske krajine u podruju odgovornosti 39. korpusa SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

GLAVNI TAB SVK

KABINET KOMANDANTA
Str. pov. Br. 188-58

09. 09. 1994. god.
NAELNIKU GENERALTABA VOJSKE JUGOSLAVIJE
Vanredni borbeni izvetaj.
Dana 01. 09. 1994. godine u zoni odgovornosti 39. korpusa na pravcu Glina Vrnogra
u irem reonu Bosanske Bojne, nakon napadnih dejstava 4/24. pbr zauzeti su dominantni
poloaji i popravljen taktiki poloaj u odnosu na nae snage, pri emu su neprijatelju
naneeni osetni gubitci. Dostignuta linija je posednuta sa dve ete iz dubine i organizovana
odbrana na novim poloajima.
U ranim jutarnjim asovima 02. 09. 1994. godine neprijatelj je izvrio protivnapad,
iznenadio nae snage (koje su se opustile nakon poetnog uspeha), razbio ih i odbacio na
poetne poloaje, pri emu smo imali znaajne gubitke 4 mrtva i 12 nestalih za koje se
predpostavlja da su takoe poginulih odnosno zarobljeni pa ubijeni.
Nakon detaljnog komisijskog ispitivanja dogaaja utvreno je sledee:
akcija planirana i izvedena bez znanja Glavnog taba SVK,
u planiranju i izvoenju izvreno je niz propusta u rukovoenju i komandovanju,
nenamenska upotreba jedinica,
lano izvetavanje od strane komande korpusa,
nepreduzimanje mera borbenog obezbeenja,
krajnja nedisciplina nieg nivoa komandovanja i boraca,
kukaviluk kod dela borakog sastava, koji je u toku noi napustio poloaje,
ne preduzimanje mera za spaavanje i izvlaenje ranjenika.
Posledice ovog, vrlo tetno se odraavaju na moral boraca i imaju negativan odraz na
politiku situaciju na Baniji koja je inae optereena sa bezbroj problema, koji su takoe
imali uticaja na ukupno stanje u jedinicama korpusa.
Zbog grubih propusta u rukovoenju i komandovanju u jedinicama u toku akcije i ranije
smenjeni su sa dunosti:
431

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4353/3582, primljen 9. 9. 1994. u 15,55; predan u 16,00.

209

komandant korpusa pukovnik Leti Stanko


pomonik komandanta za pozadinu u komandi korpusa
pomonik N za org. mob. i pers.432 poslove u komandi korpusa
komandant brigade pukovnik Mamula Jovo,
naelnik taba u brigadi,
pomonik komandanta za pozadinu u komandi brigade,
naelnik artiljerije u komandi brigade.
Za vrioca dunosti komandanta korpusa postavljen je pukovnik Gai arko dosadanji
naelnik taba korpusa, raniji komandant 24. pbr koji se nakon zavrene NO ove godine
vratio u Srpsku vojsku Krajine.
KOMANDANT
general-major
Milan eleketi, [v.r.]
M.P.433 M.P.434
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

118

1994., rujan 10.


[Knin]
Dopis Glavnog taba SVK zapovjedniku UNPROFOR-a za Hrvatsku u vezi, po njihovom
miljenju, krivih i zlonamjernih informacija o srpskoj vojsci i politici, koje dolaze od strane
UNPROFOR-a
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE

Int. Br. 40-61
10. 09. 1994. god.
KOMANDANTU UNPROFOR-a
generalu De Laprelu435
Gospodine generale,
Kako se pribliava kraj mandata UNPROFOR-a u RH i RSK hrvatska strana sve vie nastoji
ubediti svoju i svetsku javnost da snage UN nisu potrebne na ovom prostoru. Naalost da li
sluajno ili u dogovoru sa hrvatskim vrhovnitvom, komanda UNPROFOR-a iri netane i
zlonamjerne izjave o SVK. Kao dokaz istiem sledee:
1. U popodnevnoj emisiji vesti Radio UN iz Zagreba 07. 09. 1994. godine objavljeno je:
Srbi i dalje ispaljuju kasetne bombe na Cazin i Buim to je povealo broj civilnih rtava
Francuski mirovnjaci i dalje unitavaju neeksplodirane bombe pre nego to bi mogle ubiti
432
433
434
435

Naelnik taba za organizacijske, mobilizacijske i personalne poslove.


Okrugli peat: RSK, Glavni tab SVK, Kabinet komandanta.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4345, primljen 9. 9. 1994. u 8,00; predan u 9,20.
Bertrand de Sauville de La Presle.

210

sluajne prolaznike. Dalje se navodi da su te bombe ispaljene od strane Srba u UNPA


zonama.
2. U izjavi za Rojter436 08. 09. 1994. godine Pol Risli437 zamenik potparola UN izjavljuje
da Srbi u sektoru Istok prete da e oboriti helikopter UNPROFOR-a, nazivajui deo RSK
istonom Hrvatskom.
3. U direktnom javljanju BBS [BBC] u 12,00 09. 09. 1994. godine gospodin Pol Risli
istie da u junom Bihakom depu Srbi iz RS i dalje tuku kasetnim bombama i da ih Srbi
iz UNPA zone podravaju.
Gospodine generale, verujem da Vam nisu [poznate]438 ove izjave Vaih prestavnika za
tampu, pa Vas molim da te izjave demantujete. Ubeen sam da delim Vae miljenje da
nas ove tendenciozne izjave samo udaljavaju od mira. One koriste samo onim mranim
silama koje ne ele mir na ovom prostoru, silama koje ele rat i neduno stradanje ljudi i
unitavanje materijalnih dobara. Vojni posmatrai i prestavnici UNPROFOR-a rasporeeni
su irom RSK. Molim da mi se dostave koordinate vatrenog poloaja mog orua iz kojeg
je i kad gaana Cazinska krajina. Sva orua kojim raspolau SVK su u magacinima i pod
kontrolom UNPROFOR-a te oni mogu potvrditi da li su kad i koje orue izvueno iz
magacina.
Francuski mirovnjaci koji unitavaju neeksplodirane mine mogu potvrditi da li je bilo tih
mina i odakle su dole. Lino bih eleo videti sliku jedne takve neeksplodirane mine. Moje
je lino miljenje da se radi o obinim tempiranim minama 120 i 122 mm koje ispaljuje
VRS odbijajui napad koji je Dudakovi439 preduzeo na RS. To je opet neka muslimanska
podvala koju oni izmisle, a neprijatelji srpskog naroda prihvate, kad god im napad ne uspije
i kad pretrpe velike rtve.
Kao profesionalni vojnik ne mogu poverovati da bi ste Vi i Vaa komanda pristali na
irenje netanih informacija koje bi RH iskoristila za opravdavanje agresije na RSK. Vama
je dobro poznato da su predsednici Tuman440 i Izetbegovi441 potpisali ugovor o vojnom
savezu i zajednikoj borbi protiv Srba. Vau misiju hou i elim tumaiti kao mirotvornu
i dobronamernu, a nikako podlu i agresorsku. Meutim, elim da Vas uverim da hrvatska
sredstva informisanja zloupotrebljavaju netane izjave vaih predstavnika za tampu te svoju
javnost pripremaju za agresiju na RSK prenosei sledee:
Splitska Slobodna Dalmacija od 07. 09. 1994. godine izvetavajui sa konferencije za
tampu UNPROFOR-a pored ostalog prenosi: Vojni posmatrai izvestili su da je na Biha
ispaljeno nekoliko kasetnih bombi Ove bombe ispalili su Srbi iz UNPA zona
Hrvatski Radio Zagreb u 07,00 asova 09. 09. 1994. godine preneo je vest da u napadu
na Biha uestvuje 500 vojnika i 7 tenkova iz UNPA zone.
Gospodine generale, ovo je poetak pripreme svetske i hrvatske javnosti za agresiju na RSK.
Molim Vas da preduzmete mere kako Vi i sve snage UNPROFOR-a u RSK ne bi bili
sauesnici stradanja nedunih ljudi u RSK i RH. Molim Vas da nastavite Vau mirotvornu
misiju koja Vam je poverena. Iskreno se nadam da ete takvi i ostati.
S potovanjem!
436
437
438
439
440
441

Reuters.
Paul Risley.
U izvorniku pie prisutne.
Atif.
Franjo.
Alija.

211

KOMANDANT SVK
General-major
Milan eleketi, [v.r.]
M.P.442
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 14.

119

1994., rujan 12.


Knin
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o dozvoli Generaltaba Vojske
Jugoslavije za zapoljavanje civilnih osoba u SVK
GLAVNI TAB SVK
Pov. br. 6-78
Knin, 12. 09. 1994. g.
Odobrenje za prijem CL na odreeno vreme,
dostavlja. KOMANDI_____________
Obavetavamo Vas da je naelnik Pu G VJ aktom pov. br. 9-319 od 01. 09. 1994. godine
odobrio prijem lica iz graanstva na slubu u SVK vreme u trajanju od (5) meseci, sa
statusom CL u VJ. Popuna radnih mesta za koja je odobren prijem CL vri se poevi od 01.
augusta do 31. decembra 1994. godine.
21. K
VOd Vojni
1. jedan (1) naelnik organa za regrutaciju, popunu i mobilizaciju, VS
2. jedan (1) referent za regrutovanje, SSS
3. dva (2) referenta za mob. i kps., (1 VSS, 1 SSS)
Odeljak Krnjak:
4. jedan (1) naelnik odeljka, VS
5. jedan (1) referent za popunu i mobilizaciju, SSS
6. jedan (1) referent za regrutovanje, VSS
7. jedan (1) naelnik kancelarije, uj. daktilograf, SSS
Odeljak Slunj:
8. jedan (1) referent za regrutovanje, SSS
Prijem izvriti na osnovu lana 120. Zakona o VJ, a reenja o prijemu i postavljenju na
dunost dostavite raunskom centru MO VJ i Personalnoj upravi G VJ.
KOMANDANT
general-major
Milan eleketi, [v.r.]
442

Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.

212

M.P.443
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 7.

120

1994., rujan 12.


[Petrova Gora]
Izvjee 21. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o stanju oklopno-mehaniziranih postrojbi u
sastavu korpusa
KOMANDA KORDUNAKOG KORPUSA
Pov. br. 2227/1444 POVERLJIVO
12. 09. 1994. godine
Naelniku OMJ
G SVK
Izvetaj.
Na osnovu Nareenja str. pov. br. 272-1 od 30. 08. 1994. godine, a u cilju sagledavanja
stanja roda OMJ u 21. korpusu podnosim,
s l e d e i i z v e t a j.
1.- Organizacijsko-formacijska struktura roda OMJ 21. korpusa
U 21. korpusu rod OMJ formacijski je organizovan po sledeem:
21. okb sastava: K-da
OV
1.t
2.t
m BVP-80
m OT M-60
pozadinski vod
tenkovska eta 11. pbr
tenkovska eta 13. pbr
tenkovska eta 19. pbr
Po nareenju K-danta 21. korpusa m OT M-60 podeljena je po 1 mv tenkovskim etama
peadijskim brigadama. Rok realizacije ovog nareenja je do 20. 09. 1994. godine.
Ovakva organizacijsko-formacijska struktura obezbeuje pokrivanje cele zone odgovornosti
i uspeno izvoenje odbrambenih i napadnih dejstava.
Na predlog je da se formira jo jedan Oklopni bataljon tako da 11. pbr ima okb, 13. pbr
okb, a 19. pbr meovitu tenkovsku etu (4 tenka T-55 i 4 tenka T-34).
443
444

Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.


Dopisano rukom.

213

Osim toga bio je jedan predlog formiranja okbr sastava: K-da, K-da stana, vod VP, izv. vod,
1. okbr, 2. okb, 3. mtbr, divizion PVO, mad, poz. eta.
I jedna i druga varijanta organizacijsko-formacijske strukture ima svoje dobre i slabe strane.
2.- Kadrovsko obezbeenje i popuna
Rad OMJ u 21. korpusu popunjen je po formaciji. Kvantitet popune ne odgovara kvalitetu
popune. Podmlaivanje kadra se sprovodi planski i najvie je uinjeno u 21. okb, dok
popuna tenkovskih eta nije adekvatna i ne zadovoljava zahtevima.
Poseban problem ine kolovanje kadra jer se ne odazivaju na kurseve i kole. Do sada
jednogodinju kolu u Banja Luci zavrila su dva (2) oficira a jedan se nalazi u koli i dva (2)
podoficira u trajanju od 6 meseci. Kurs komandira eta zavrila su 2 oficira.
Rezervni sastav na tenku M-84 je izvrio preobuku u trajanju 21 dan u NC OMJ Banja
Luka. Vojni rok na tenku M-84 zavrilo je 15 vojnika, sada se nalazi na odsluenju 59
regruta i 4 regruta na tenku T-55. U planu je za Oktobar 10 regruta za vozae tenka T-55
na Manjai.
U sastavu roda ima 6 AVL (5 oficira i 1 podoficir), od toga 1 N OMJ, 1 zamenik k-danta
bataljona, 3 komandira eta i 1-kdir tenk. voda i k-dir tenka za izvlaenje.
Osim toga u 21. okb ima 3 podoficira AVL (tehniar, vezista i peadinac).
I pored velikog problema u izboru kadra za rod OMJ ipak moemo zakljuiti da je u
rodu uinjen napredak i da sada predstoji popuna tenkovskih eta pbr mlaim kadrom.
Popunjenost roda vidi se iz Prilog broj 1.
3.- Obuenost i uvebanost
Kroz kadrovsku problematiku istaknuta je i obuka kadrova kako stareina tako i vojnika.
Obuka u rodu se izvodi ali i tu ima ogromnih problema posebno kod rezervnog sastava
koji smatra da nakon 3 godine nije potrebna neka obuka ve samo odravanje tenkova i
sredstava.
Uslovi razmetaja eta posebno posle Zagrebakog sporazuma onemoguili su izvoenje
pokreta, ve jedinice su statine. Neto pokreta je izvreno prema granici sa 5. korpusom
spremno za izvrenje zadatka. Poseban problem obuke ini gorivo.
I pored toga smatramo da su jedinice obuene za izvravanje namenskih zadataka. Razmetaj
jedinica i smetaj po kuama ne omoguava dranje reda, rada i discipline.
Smenski rad takoer usloava rad.
4.- Stanje borbene tehnike, smetaj, uvanje i odravanje
Borbena tehnika roda OMJ funkcionalno je ispravna 90%. Neispravno funkcionira 1 tenk
M-84, 2 BVP-80, 3 OT M-60, 1 tenk T-55 i 2 tenka T-34.
Kvarovi na tenkovima su lake prirode i mogu se osposobiti da 1 tenk M-84 je u radu i bit
e kvar otklonjen u kratkom roku. Svih 10 BVP-80 e se osposobiti, ostaje 1 BVP-80 zbog
rezervnog dela koga ne moemo nabaviti.
OT M-60 su u slabom stanju i kvarovi su na 3 tee prirode. Nastoji se da se i oni osposobe.
Poseban problem su ni. sprave za nono osmatranje i gaanje.
Stanje borbene tehnike vidi se iz Priloga broj 2.
Smetaj borbene tehnike nije obezbeen i ve su 3 zime na otvorenom. Neto je bilo reeno
za 21. okb ali posle Zagrebakog sporazuma i to je narueno. Sredstva ne poseduju cerade.
U toku su pripreme za smetaj b/t pod nastrenice ukoliko to situacija bude dozvoljavala.
Odravanje borbene tehnike je sloeno. U Korpusu nema rezervnih delova, a ni strune
radne snage posebno za tenk M-84 i BVP-80.
214

Neto odrauje Vojska RS ali to je nedovoljno jer i oni nemaju rezervne delove.
Ve tri godine na tenkovima nisu menjani preistai za gorivo i oni su u stanju raspadanja
tako da neki tenkovi nemaju preistae. Za sada osnovno i tehniko odravanje sredstava
kao i opravke je u funkciji posade i priuenih majstora i ispomoi iz Banja Luke.
I pored ovih problema, uslova uvanja, neimanje r/d stanje b/t je dobro.
Zabrinjava gorivo posebno u zimskim uslovima i ve sada mora se razmiljati o zameni goriva
sa D-1 jer smo prolu zimu imali ogromnih problema sa zamrzavanjem cevi i preistaa.
Potrebno je ovom problemu posvetiti punu panju ukoliko elimo ouvati postojeu b/g.
5.- Problemi popune roda OMJ
Stalna b/g jedinica OMJ 50% a veim delom i puna b/g i te kako utie na odaziv i popunu
roda. Stariji deo v/o lekarskim putem trai da se oslobodi iz roda. Mogunost potpisivanja
ugovor i profesionalizacija vojske RSK imale su u rodu pored pozitivnih efekata i negativne
efekte. Problem je to su ugovore iskljuivo potpisali v/o na stareinskim dunostima, tako
da u tenku K-dir tenka prima vie od ostalih lanova posade zajedno.
Predlaem da se to pre iznau mogunosti da svi imaju pravo potpisati ugovor i da nestanu
razlike a osim toga ljudi nee beati iz roda, radi toga to nemaju prehraniti porodicu.
Osim toga predlaem da tenkovske ete pbr u ratu i miru imaju istu formaciju to jest da eta
bude u miru i ratu, ista. Napominjem da je sada u miru vod u ratu eta..
Drugo, treba reiti da oni koji zavre oficirsku i podoficirsku kolu u Banja Luci kao
stimulans budu plaeni kao AVL, ako ne iz VJ da to regulie vojska RS po istom platnom
sistemu. Generacije koje su do sada zavrile nisu reile ovaj problem i ako im je bilo obeano
da e ih plaati VJ. Sve ovo i te kako ima uticaja na moral i odaziv u rod OMJ.
NB/BB
NAELNIK OMJ
pukovnik
Nikola Bobi, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 21. korpus SVK, kut. 1.

121

1994., rujan 12.


[Korenica]
Obavjetajno izvjee 15. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o situaciji na bojitu u
podruju odgovornosti korpusa
KOMANDA 15. KORPUSA
Organ za Ob. poslove
STR. POV. Br. 571-120
12. 09. 1994.
Obavetajni izvetaj
dostavlja.
215

G SV RSK Organu za Ob. poslove


Od poslednjeg izvetaja prikupljeni su sledei podaci:
1. Aktivnosti Ob izviakih organa i jedinica:
Aktivnosti neprijateljskih vojnika na Velebitu se pojaava a oituje se u sledeem:
hrvatska vojska posela je poloaje na Prosinama i utvruje poloaje. Izala je na prostor
izmeu V.445 i M.446 Bila odakle su otvarali vatru prema naim poloajima 08. 09. oko
11,00 asova. Preleti helikoptera HV preko Velebita su uestali, uglavnom se sputaju
na Duice gdje se zadrava oko 15 minuta. IG HV sputaju se iznad naih poloaja
na Stajinama. Iz rejona Jezero izvode se izviake aktivnosti prema Medakom dolcu.
Detonacije sa suprotne strane se uju svakodnevno to ukazuje na probijanje puteva ka
vrhu Velebita.
Provokacija neprijatelja iz peadijskog naoruanja bilo je i u rejonu Kapele (Kuniki
kosanjak) sa Krevina prema Visokom brdu.
2. Elektronskim izvianjem:
Intenzitet radio veza na Kapeli i podruju izmeu Brinja i Ogulina znatno je pojaan u
poslednjih nekoliko dana a povean je i broj uesnika.
Sa pogodnih, neutvrenih lokacija osmatranica, HV svakodnevno osmatra dogaaje i
aktivnosti u irem podruju Plakog.
U irem rejonu Gospia angaovano je vie vunih vozova za prevoz tehnike, relacije
nepoznate.
Muslimanska vojska (5. K) trpi znaajne gubitke od snaga VRS a ima velik broj i ranjenih.
U razgovoru Rasima Delia i pripadnika muslimanske organizacije iz Francuske Deli
govori,
da je Mladi447 otpoeo najveu ofanzivu na njihovu dravu a najai udar je od B.448
Novog, prema Buimu i Bihau.
da Srbi ne postiu za sada vee uspjehe.
da Srbi nisu odustali od svog cilja Velike Srbije i napadaju iz RS i RSK ali da nee
uspjeti dok je i jedan Bonjak iv.
da je MV do sada bila u funkciji odbrane ali da e sada krenuti u oslobaanje cele
Bosne.
odaje priznanje organizaciji za dosadanju pomo i trai pomo prvenstveno u odjei,
obui i naoruanju.
sugovornik mu obeava svu moguu pomo.
ZAKLJUAK:
Aktivnosti HV na Velebitu i Kapeli se nastavljaju do sada su to uglavnom bile izviake
aktivnosti a sada veim delom su posednuti poloaji u tampon zoni na ovim podrujima.
Posednuti poloaji se odmah utvruju i izgrauju putevi dotura sa hrvatske strane. Sa
velikim uspjehom se mogu osmatrati gotovo celokupna zona odgovornosti 9. mtbr i 70. pbr
sa Velebita i Kapele to nae jedinice stavlja u nepovoljniji poloaj. Intenziviranje aktivnosti
na Velebitu podsjea na iste aktivnosti pre napada HV na Divoselo prole godine na to se
mora obratiti posebna panja.
445
446
447
448

Velikog.
Malog.
Ratko.
Bosanskog.

216

Za449 PN za Obp
Potpukovnik
PETROVI DRAGOSLAV
[v.r.] M.P.450
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6023.

122

1994., rujan 13.


Knin
Zapovijed vrhovnog zapovjednika SVK vojnim i civilnim vlastima za potivanje zakonitosti
u voenju i zapovijedanju Srpskom vojskom Krajine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
SRPSKA VOJSKA KRAJINE
VRHOVNI KOMANDANT
Str. pov. br. 020/-188-59/94
Knin, 13. 09. 1994. g.
Regulisanje nadlenosti u sistemu RiK-a SVK,
nareenje, dostavlja.
U zadnje vreme uestale su pojave da se pojedini predstavnici dravnih organa vlasti, kao i
neke javne politike linosti, neovlateno meaju u poslove rukovoenja i komandovanja,
koji su u striktnoj nadlenosti komandi SVK.
U cilju dosljednog i efikasnog sprovoenja naela RiK-a,
N A R E U J E M:
1. Pitanja upotrebe jedinice, izdavanje TMS kao i druga pitanja od vitalnog i strategijskog
znaaja za funkcionisanje SVK i odbranu dravne teritorije, su u iskljuivoj nadlenosti
komandanta SVK; general-majora Milana eleketia, i njegovog formacijskog zamenika,
N G SVK.
2. Obezbediti prisustvo predstavnika SVK na sastancima koje organizuju nosioci dravnosti
politikih funkcija. Zakljuke sa tih sastanaka ne prihvatati u naredbodavnoj formi ve
kritiki izuiti i proslediti G SVK na razmatranje i donoenje stava.
3. Komandant SVK e me blagovremeno izvetavati o odlukama donesenim na gore
navedenim sastancima. Stav VSO RSK po tim pitanjima bie konaan i jedino merodavan.
VRHOVNI KOMANDANT
Milan Marti
449
450

Dopisano rukom.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1921, primljen 12. 9. 1994. u 18,00; predan u 20,30.

217

M.P.451 M.P.452
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., VSOA, inv. br. OS-0795-146.

123

1994., rujan 13.


Glina
Izvjee Komande 39. korpusa SVK podreenim postrojbama o stanju u 33. pbr SVK i na
bojitu u podruju odgovornosti brigade
VOJNA POTA 9136
SP Br. 1093-3
13. 09. 1994. godine M.P.453
GLINA
Stanje u 33. pbr
informaciju, dostavlja.
24., 26. i 31. pbr
31. pbr predati SOD C
Dana 12. 09. 1994. godine oko 09,00 asova muslimanske snage su izvrile napad na
poloaje 1. i 2. pb 33. pbr u irem rejonu ulum kose. Dolo je do manjeg pomeranja linije
fronta i to u rejonu ulum kose, po dubini uma aava. Linija fronta je stabilizovana s tim
to su izgubljeni poloaji na ulum kosi, ostala linija odbrane ostala je nepromenjena.
U toku b/d nai gubici su: 2 poginula (oba komandira vodova), 6 nestalih, 8 ranjenih. Svi
mrtvi i ranjeni su izvueni. Preduzimaju se mere da se povrate izgubljeni poloaji.
Detaljna informacija i analiza svih uzroka i posledica ovih dejstava koja su slina dejstvima
u rejonu Gradine 01. 09. 1994. i 02. 09. 1994. godine biti e izvrena po okonanju b/d i
potpunoj stabilizaciji fronta. Spreiti irenje svih glasina i iseljavanje sela sa optine Dvor, o
hiljadama muslimana koji napadaju, o desetkovanim jedinicama i sl.
KOMANDANT
pukovnik
arko Gai
RM/NI M.P.454
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 45.
451
452
453
454

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3957, primljen 13. 9. 1994. u 17,00; predan u 17,15.
Prijemni peat: Komanda 18. korpusa, str. pov. br. 18-1055, 13. 9. 1994.
Prijemni peat: Vojna pota 9144, str. pov. br. 757-1, 14. 9. 1994., Sisak-Caprag.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 1434, primljen 13. 9. 1994. u 14,55.

218

124

1994., rujan 13.


Petrinja
Obavijest 31. pbr SVK podreenim postrojbama o borbenim djelovanjima u podruju
odgovornosti 24. pbr SVK
VOJNA POTA

9142

SP Br. 27-87

13. 09. 1994. god.

PETRINJA
Informacija potinjenim jedinicama, dostavlja.
_________________
Zagrebaki sporazum o prekidu borbenih dejstava sa ustakom stranom u zoni odgovornosti
korpusa se potuje. Stanje bezbednosti granice prema snagama 5. K tzv. A BiH je vrlo
sloeno. Komanda 24. pbr tonije N brigade po odobrenju K-danta 39. K u toku 01. 09.
1994. g. poseo je povoljnije poloaje u rejonu Cazinske krajine /Bojna455-Glinica/ gde su
iveli i ive Srbi. Akcija zauzimanja poloaja pripremana je u strogoj tajnosti i realizovana
brzo i efikasno. U b/d je uestvovao izviaki vod i vod vojne policije iz 24. pbr /39 boraca/.
Za vreme b/d lake je ranjen jedan borac.
Osloboeno podruje trebale su drati 4/4 pb i 1/5. pb 24. pbr. Prednju liniju sa k-dirima
eta i K-dantom bataljona obili su lino K-dant 39. K i N 24. pbr i izdali precizan zadatak.
Umesto da se pristupi utvrivanju poloaja oko 24,00 asova 01. 09. 1994. g. k-dir 4/4 pb
izvestio je zamenika K-danta 4. pb da eta namerava napustiti poloaj. Zamenik K-danta
4. pb je zamolio da ostanu do 02. 09. 1994. godine. K-dir je prihvatio ali dok se k-dir ete
vratio u jedinicu poloaj su napustili svi borci sem k-dira ete i 3-5 boraca.
02. 09. 1994. g. u 04,00 asova ova grupa boraca ula je aktiviranje 4 PPM u meuprostoru
izmeu eta, ali nisu reagovali mislei da su ih aktivirale domae ivotinje.
Balije su napad otpoele 02. 09. 1994. g. u 06,00 asova bukom i pucnjavom stvorile
pometnju i rasulo u pomenutim jedinicama 24. pbr.
Napad je trajao 60 minuta. U tom periodu poginula su 4 borca, ranjeno 19, a nestalo 12
boraca. Uz velike napore K-danta 4. pb i N 24. pbr uspeli su zaustaviti rasulo jedinica,
organizovati nekakvu odbranu gubei 3-5 km teritorije. Gubici neprijatelja su nepoznati.
03. 09. 1994. g. angaovanjem sveih snaga 24. pbr linije odbrane pomerene su na one koje
su bile pre ovih borbi, tanije 31. 08. 1994. g. U bolnici je zadrano 8 ranjenih dok su ostali
otputeni. Drugog dana 12. 09. 1994. g. u 10,20 asova snage 5. K tzv. A BiH izvrile su
napad 2/33. pbr u rejonu ulum Kose. Borbena dejstva jo traju. Stanje je ozbiljno ali nae
jedinice dre situaciju pod kontrolom. Do sada je 1 borac poginuo a 5 je ranjeno.
Komisija naa i Balijska za razmenu nestalih boraca i UNPROFOR pokuavaju izvriti
razmenu ali balije se neodgovorno ponaaju, a provociraju nae lanove komisije. Kada e
se razmena izvriti za sada je nepoznato.
Iz ovih dogaaja karakteristino je sledee:
455

Bosanska Bojna.

219

1. Prisutna je velika nebudnost posebno u prvom sluaju tako da su balije koristei no i


vrlo slabo borbeno obezbeenje uspele da dou iza lea naih jedinica.
2. Nije bilo evidencije koji su borci angaovani u borbi, to nema ni k-dir odelenja, ni voda,
ni ete, ime je ozbiljno naruen sistem rukovoenja i komandovanja iz ega proizlaze
ovakove tragine posledice.
3. U prvom sluaju ete su bile ak i izmeane, to je stvarno neshvatljivo pa se postavlja
pitanje dali su izdavane i zapovesti. /Ovo se deava i kod nas, informisanje u 3/4 . pb vre
provokatori i dezerteri iz 4. pb 24. pbr, koji lau i daju netane informacije ove odmah
pohapsiti/.
4. 
Po jedinicama vrljaju najvie provokatori irei glasine i dezinformacije znatno
komplicirajui situaciju a nadleni organi iz K-di ne preduzimaju efikasne mere jer ih
nisu ni pripremili pre b/d.
5. Jedinice izvrenje borbenih zadataka idu nepopunjene po formaciji emu K-da teko ili
vrlo slabo izvravaju zadatke uz poraavajue gubitke.
6. Ranjeni su naalost u prvom sluaju sami sebi ukazivali pomo a mrtve niko nije izvlaio.
Briga o saborcu je potpuno zatajila.
7. O stanju u podruju zahvaenom b/d preko sredstava informisanja objektivno i istinito
izvetavati javnost, ime spreavati paniku i rasulo.
8. Verovatno je da borci u borbu kreu sa jednim okvirom.
Sa informacijom upoznati K-dante i k-dire svih nivoa /zakljuno sa odelenjem/ a vojnike
izvodno uz motivaciju da samoorganizovani i disciplinovani moemo izvravati zadatke i
spasiti se genocida koji nam priprema neprijatelj.
PK za MV i PPA
kapetan I klase
Jani Jovan, [v.r.]
M.P.456
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 10.

125

1994., rujan 13.


Petrinja
Obavijest 31. pbr SVK Komandi 4. pb o pregovorima s ABiH u vezi razmjene zarobljenih i
poginulih vojnika
VOJNA POTA

9142

SP Br. 27-86

13. 09. 1994. god.

PETRINJA
456

Okrugli peat: Vojna pota 9142, Petrinja.

220

Kontakti sa muslimanskom stranom, informacija.


KOMANDI
4. pb457
G SVK svojom naredbom imenovao je komisiju za razmenu zarobljenih i ranjenih lica,
te razmenu posmrtnih ostataka pripadnika vojske strana u sukobu za podruje Banije i
Korduna. Preko predstavnika sektora Sever UNPROFOR-a u Topuskom, muslimanska
strana ponudila je naoj strani 17 leeva plus jedan zarobljen na borac nastradalih 02. 09.
1994. godine u rejonu Gradina Urge Prine kod B.458 Bojne.
Komisija je posredstvom UNPROFOR-a, stupila u kontakt sa komisijom 5. K muslimanske
vojske dana 10. 09. 1994. godine u s. Maljevac.
Na sastanku su predstavnici 5. K ponudili naoj strani samo 9 leeva poginulih naih boraca.
Naa strana insistirala je na razgovoru o jednom zarobljenom vojniku SVK i 17 leeva naih
boraca.
Budui muslimanska strana nije bila spremna razgovarati o dogovorenim zahtevima komisije
su se razile uz dogovor da e razgovori biti nastavljeni 11. 09. 1994. godine u 12,00 asova
sa UN u s. Maljevac.
Dana 11. 09. 1994. g. naa komisija ekala je na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme.
Preko predstavnika UNPROFOR-a muslimanska strana obavijestila je nau komisiju da se
sastanak odlae bez objanjenja razloga i naznaenja vremena kada bi do sastanka moglo
doi. Naa komisija angaovala je predstavnike MK Crvenog krsta i UN u cilju kontakata
sa predstavnicima 5. K muslimanske vojske radi isporuke zarobljenog vojnika i posmrtnih
ostataka poginulih boraca SVK. Informaciju koristiti u radu u jedinici.
PK za MV I PPA
kapetan I klase
Jani Jovan, [v.r.]
M.P.459
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 2.

126

1994., rujan 14.


[Okuani]
Obavijest Komande 18. korpusa SVK Glavnom tabu SVK o problemima u provedbi
Zagrebakog sporazuma u podruju odgovornosti korpusa
VOJNA TAJNA POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
KOMANDA 18. KORPUSA
457
458
459

Dopisano rukom.
Bosanske.
Okrugli peat: Vojna pota 9142, Petrinja.

221

Pov. br. 18-1059


14. 09. 1994. godine
Informaciju o odranom sastanku, dostavlja.
G SVK
na linost gen. eleketia460
Dana 14. 09. 1994. godine u Komandi Korpusa odran je sastanak izmeu gen. arma461
k-danta Sektora Zapad i k-danta 18. K u vezi problema nastalog samovoljnim premetanjem
kontrolnog punkta hrvatske policije kod Bukovanske ulice u Lipiku.
U momentu izbijanja incidenta k-da Korpusa zamoljena je od strane UNPROFOR-a da se
uzdri od bilo kakvih reakcija i omogui UNPROFOR-u da problem rei u naredna 2-3
dana. Od tada je prolo vie od mesec dana, a reenje je traio i g. Akai462 sa predstavnicima
hrvatske vlasti u Zagrebu.
Dana 08. 09. 1994. godine gen. arma predloio je kompromisno reenje puk. Babiu.463
Sutina predloga je u sledeem:
1. Da se hrvatski punkt vrati na poetnu poziciju, to jest preko mosta na r. eovica u pravcu
Lipika, a da UNPROFOR postavi punktove po sledeem:
a) na mostu na r. eovici
b) u sredini Bukovanske ulice
c) na putu Lipik-Okuani ispod brda Makovac.
2. Da na novopostavljene punktove u Bukovanskoj i pod Makovcem mogu ii zajednike
patrole civilne policije i UNPROFOR-a sa nae i hrvatske strane.
Komanda Korpusa odbila je takvo reenje aktom koji vam se takoer dostavlja.
Razlozi za odbijanje predloga su sledei:
1. Procenili smo, a to se kasnije u razgovoru sa predstavnicima UNPROFOR-a pokazalo
kao tano, da je to u stvari predlog hrvatske strane.
2. Samovoljno premetanje punkta je flagrantno krenje slova i duha Zagrebakog sporazuma,
u incidentu nije uestvovala naa strana i nema razloga da ini ustupke UNPROFOR-u ili
hrvatskoj strani.
3. Pomenutim reenjem se u stvari stvara tampon zona za hrvatsku stranu na teritoriji koja
ona nikad ranije nije kontrolisala. Na ovaj nain oni bi pod svoju kontrolu stavili i vei deo
lipikog i pakrakog polja.
Postoje osnovne indicije da bi odmah pristupili opravci kua u D.464 agliu i Bukovanskoj
(do novo uspostavljenih punktova) jer su takav zahtev izneli prije 2 meseca, a potom
verovatno i naseljavanje izbeglica to bi imalo veoma negativne efekte na nae borce i
stanovnitvo. Time bi se stvorili uslovi i za izbijanje incidenata sa obe strane.
Na dananjem sastanku general je ponovo obrazlagao navedeni predlog dopunjen njegovim
miljenjem da ni jedna strana ne bi imala suverenitet nad prostorom koji kontrolie
zajednikim patrolama, ali zato ne moe davati nikakve garancije. Stav da se predlog odbije
usaglaen je i sa k-dom brigade u Pakracu i najviim organima vlasti u optini Pakrac.
460
461
462
463
464

Milan.
Saroj Raj Sharma.
Yasushi Akashi.
Lazo.
Donji.

222

Poto je prekraj hrvatske strane oigledan traili smo od K-de Sektora Zapad da uspostavi
prvobitno stanje bez ikakvih ustupaka sa nae strane. General je izjavio da e sa sadrajem
dananjeg razgovora upoznati k-du u Zagrebu te da e na pismeni odgovor proslediti gen.
De la Prelu.465 Predlaemo da ako problem bude reavala Centralna komisija, ne prihvati
bilo kakav odgovor bez konsultacija sa K-dom Korpusa.
KOMANDANT
pukovnik
Lazo Babi, [v.r.]
M.P.466
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., inv. br. 1932.

127

1994., rujan 15.


[Knin]
Izvjee Ministarstva obrane RSK o rezultatima ispitivanja raketnog lansera zrakoplovnih
bombi
VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Pov. br. 1627-5
15. 09. 1994. godine
Informacija o ispitivanju raketnog lansera avio bombi

arhiva

Ispitivanje prototipa raketnog lansera avio bombi od 100 i 250 kg uraeno je u vremenu od
12. do 14. 09. 1994. godine.
Ispitivanje je vrila struna ekipa iz Vojske Jugoslavije, a ispitivanju su prisustvovali:
predstavnici MO RSK, Branko Dobrijevi i ppk. Simo Mihajlovi
predstavnik preduzea Banijametal iz Dvora na Uni
predstavnik 39. K, puk. Janjanin Stevo
predstavnik 1. KK.
Realizacija programa ispitivanja vrena je u dve faze:
1. Pregled, kompletiranje, taktiki prijem sredstava i obuka posluilaca
2. Ispitivanje gaanjem.
1. Faza je realizovana 12. i 13. 09. 1994. u preduzeu. Komisija je utvrdila da je sredstvo
kompletirano i spremno za izvrenje gaanja, a posluioci u dovoljnoj meri obueni za
izvrenje zadatka.
465
466

Bertrand de Sauville de La Presle.


Okrugli peat: Komanda 18. korpusa.

223

2. Ispitivanje gaanjem izvreno je na liniji dodira sa neprijateljem, u podrci 1. KK, a po


zahtevu i odluci naelnika artiljerije G VRS.
Gaani su stvarni ciljevi i to sa:
4 avio bombe od 100 kg, sa 3 raketna motora na daljinama 6-6,5 km
1 avio bomba od 250 kg, sa 4 raketna motora na daljini 8 km.
U toku gaanja lanser je imao ispravnu funkciju i sve bombe uspjeno su lansirane na
zadate ciljeve. Posle gaanja na lanseru nije bilo oteenja osim elektrinih kablova, koji
su predvieni da se menjaju posle odreenog broja opaljenja.
Za gaanje je utroeno 5 avio bomba (4+1) i 16 raketnih motora Grad 122.
U rezervama jo uvek imamo dovoljno avio bombi ali vie nema raketnih motora.
Detaljan izvetaj o ispitivanju dostavie struna ekipa Vojske Jugoslavije, a po zahtevima
propisa o kvalitetu proizvoda, koji vae za sredstvo VJ.
Zakljuak:
1. Razvoj prototipa raketnog lansera aviobombi i elemenata za kompletiranje ubojnih
sredstava je zavren i sredstvo se moe uvesti u naoruanje i staviti na upotrebu. (Sada se
lanser nalazi u 31/39.K).
2. Nije opravdano ii na dalju proizvodnju lansera dok se ne obezbedi potrebna koliina
raketnih motora Grad 122, a to je 100 raketnih motora po lanseru ili 56/k (30
aviobombi od 100 ili 250 kg).
3. Preduzee Banijametal je u mogunosti da proizvodi lansere i elemente za kompletiranje
ubojnih sredstava uz povremenu strunu pomo i kontrolu strune ekipe iz Vojske
Jugoslavije i u obavezi je da do 15. 10. 1994. godine napie uputstvo za rukovanje,
uvanje i odravanje.
SM/SN
PRISUSTVOVALI ISPITIVANJU
1. Branko Dobrijevi, [v.r.]
2. ppk. Simo Mihajlovi, [v.r.]
M.P.467
Dostavljeno:
arhiva
Ministru odbrane
Odelenju za VPD
G SVK
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HIC, A-032-001.

128

1994., rujan 16.


[Kistanje]
Dopis 2. pbr SVK kojim se 1. graninoj eti dostavlja redovno operativno izvjee Glavnog
taba SVK o stanju na ratitima

467

Okrugli peat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.

224

KOMANDA 2. pbr VOJNA TAJNA


Str. pov. br. 1137-2468 STROGO POVERLJIVO
16. 09. 1994.
Redovni operativni izvetaj
G SVK dostavlja

KOMANDA 1 g469

1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
a/ Oruane snage Republike Hrvatske
U proteklom periodu su smanjene vebovne aktivnosti i pokreti HV na itavom ratitu
Hrvatske. naajnije je pojaana izviaka aktivnost du itave linije razdvajanja sa
provokativnim dejstvima na Velebitu, Kapeli i na istonom delu fronta prema 11. K SVK.
Tokom jula i augusta meseca su dodeljeni pozivi v/o za javljanje u ratne jedinice u septembru,
a posebno posle 15. 09. 1994. god. Nastoji se ostvariti potpuna kontrola nad kretanjem lica
kako bi se spreila opstrukcija i obezbedila popuna jedinica po planiranoj dinamici.
1.1.- Juno vojite
Zbog zaotravanja odnosa u okviru muslimansko-hrvatske konfederacije deo jedinica ZP
Split je stavljen u stanje poviene b/g sa teitem angaovanja na kontroli rejona i pravaca
koji izvode prema Centralnoj Bosni. Aktivnosti prema 7. K SVK bez posebne promene.
1.2.- Centralno vojite
Du itavog fronta vre se radovi na ureenju teritorije tempom koji je i ranije registrovan.
Visoki oficiri iz Glavnog stoera HV svakodnevno obilaze jedinice, a ova aktivnost dovodi
se u vezu sa posetom Pape470. ojaana aktivnost HV osea se posebno na Kapeli i na pravcu
koji preko Slunja izvodi ka Cazinskoj krajini.
1.3.- Istono vojite
Koncentrisanje i grupisanje snaga HV na ovom vojitu bez promene. Teite interesovanja
i mogueg angaovanja je prema Srpskoj Posavini i Koridoru. Neprijatelj na ovom vojitu
intenzivno vri izvianje. Pripadnici 11. K SVK su zarobili dvojicu pripadnika HV.
b/ Stanje u bivoj BiH
Zotravanje odnosa u okviru muslimansko-hrvatske konfederacije je sve izvesnije, a
arogantnost muslimana prema Hrvatima prisutna je i u Bihau, posebno zbog pasivnog
odnosa HVO u borbama sa NO AP ZB. Napetost u Centralnoj Bosni je sve vea, a
manji sukobi izmeu Muslimana i Hrvata su svakodnevni. Muslimanski fundamentalisti
su zaneseni idejom o jedinstvenoj muslimanskoj BiH i sa tih pozicija nastupaju prema
Srbima, a nita manje ni prema Hrvatima. Da bi materijalizovali takvu ideju vre neskrivene
pripreme za ofenzivu veih razmera na itavom podruju BiH.
c) Stanje u Cazinskoj krajini
Nakon pobede nad snagama NO AP ZB 5.K tzv. A BiH je nastavio borbe sa 39. K SVK i 2.
KK VRS. Arogantno i bezobzirno ponaanje pripadnika 5. K prisutno je na svakom koraku.
Arogantnost je izvrena prema SVK nakon borbi sa 24. pbr 39. K, a ogleda se u odbijanju
pregovora o razmeni poginulih i ranjenih s jedne i druge strane.
468
469
470

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Karol Wojtyla, papa Ivan Pavao II.

225

Teite dejstava snaga 5. K je prema 2. KK i to Grabeu, Alibegovia Kose, Krupi471 i Otoci.


Planiraju dejstva i prema Novom Gradu472. Sve su uestaliji podaci o planovima 5. K da u
sadejstvu sa snagama RH izvre presecanje RSK na Baniji i Kordunu.
Logistiku podrku imaju od UNPROFOR-a i NATO kroz akciju Padobran. verc sa
RSK se nastavlja, a posebno je traena nafta i benzin za ta se plaaju i izuzetno veliki iznosi.
Pripadnici UNPROFOR-a na teritoriji RSK, kao i oni stacionirani u Cazinskoj krajini su
naklonjeni muslimanima. U izvetajima koje su upuivali povodom poslednjih dogaaja
i borbi svu odgovornost prebacuju na srpsku stranu, a u zakljuku izvetaja navode da je
jedini iskljuivi cilj dejstava artiljerije srpske strane bilo civilno stanovnitvo i objekti koji
nisu posednuti muslimanskom vojskom. Ovakav izvetaj je naruen radi podgrejavanja
javnosti za novu osudu srpske strane. U izvetaju se posebno naglaava brutalna upotreba
Orkana na Biha od ega je bilo vie civilnih rtava.
Stanje u izbeglikim kampovima muslimana iz AP ZB je vrlo sloeno, a meu izbeglicama
ima i onih koji po drugim osnova ele napustiti Cazinsku krajinu ili da su kao provokatori
i ubaeni kao izbeglice. Postoji verovatnoa da e Hrvatska dozvoliti prolaz jednom delu
izbeglica emu se muslimanska vlada u Sarajevu protivi i to je jo jedan u nizu generatora
nesloge. Fikret Abdi koristi izbeglice kao scenu za ciljeve koji jo uvek nisu dovoljno jasni.
d) Zakljuci i predvianja
1.- Ne treba oekivati vea napadna dejstva HV na RSK zbog niza okolnosti koje ih u tome
spreavaju.
2.- Provokativna i demonstrativna dejstva su mogua, posebno na pravcima koji izvode
prema Cazinskoj Krajini, Srpskoj Posavini i Koridoru.
3.- Realno je oekivati nastavak borbi sa 5. K veeg intenziteta kako prema VRS tako i
prema SVK.
2. NAE SNAGE
Teite rada komandi i jedinica SVK u ovom izvetajnom periodu bilo na preduzimanju
mera u podizanju b/g jedinica s obzirom na isticanje mandata UNPROFOR-a. Posebno
istiemo sledee mere i aktivnosti:
postepeno narastanje jedinica tako da do kritinog momenta budu popunjene 100%,
provera sistema komandovanja,
provera zapreavanja ispred p/k i dopunsko zapreavanje,
pojaano izvianje i osmatranje neprijatelja,
provera sredstava za podrku i sistema PVO kao i ostalih MTS.
Dana 01. 09. 1994. god. k-nt 39. K preuzeo je akciju na pravcu Glina s. Vrnogra u
irem rejonu Bosanske Bojne s ciljem popravljanja taktikog poloaja. Nakon napadnih
dejstava 4/24. pbr zauzeti su dominantni objekti i popravljen taktiki poloaj, pri emu su
neprijatelju naneeni osetni gubici.
U ranim jutarnjim asovima 02. 09. 1994. god. neprijatelj je izvrio protivnapad,
iznenadio nae snage (koje su se opustile nakon poetnog uspeha), razbio ih i odbacio na
poetne poloaje, pri emu smo imali znaajne gubitke 4 poginula, 12 nestalih za koje se
predpostavlja da su takoer poginuli odnosno zarobljeni pa ubijeni i 12 ranjenih boraca.
Nakon detaljnog komisijskog ispitivanja dogaaja utvreno je sledee:
akcija planirana i izvedena bez znanja G SVK,
471
472

Bosanska Krupa.
Bosanski Novi.

226

u planiranju i izvoenju uinjeno je niz propusta u RiK,


nenamenska upotreba jedinica,
lano izvetavanje od strane komande korpusa,
ne preduzimanje mera borbenog obezbeenja,
krajnja nedisciplina nieg nivoa komandovanja i boraca,
kukaviluk kod dela borakog sastava, koji je u toku noi napustio poloaje,
ne preduzimanje mera za spaavanje i izvlaenje ranjenika.
Posledice ovog dogaaja, vrlo tetno se odraava na moral boraca i imaju negativan odraz na
politiku situaciju na Baniji koja je inae optereena sa bezbroj problema, koji su takoer
imali uticaja na ukupno stanje u jedinicama korpusa.
Zbog grubih propusta u rukovoenju i komandovanju u toku akcije i ranije, smenjeni su
sa dunosti:
komandant korpusa
pomonik k-nta korpusa za pozadinu
pomonik NS korpusa za org. mob. i personalne poslove
komandant brigade
naelnik taba brigade
pomonik k-nta brigade za pozadinu
naelnik artiljerije brigade
U toku ovog izvetajnog perioda nije bilo krenja Zagrebakog sporazuma o prekidu vatre.
2.1. Stanje morala
Aktuelna politika pitanja koja privlae najvie panje su blokada RS od strane SRJ, dogaaji
u Cazinskoj Krajini i nefunkcionisanje jedinstvenog informativnog medija na celokupnom
prostoru RSK, zbog ega borci izraavaju otre zamerke Vladi RSK.
Borci i narod Banije i Korduna zbog neije neodgovornosti ne mogu pratiti program RTV
Knin niti B.473 Luke, tako da su prisiljeni gledati samo TV Zagreb ije su emisije antisrpske.
Ovaj problem se mora pod hitno reavati.
Borci su veoma iznenaeni pa i ogoreni blokadom RS. Cela Banija nema nikakve telefonske
veze sa SRJ jer su u PTT sistemu vezani preko pote u Prijedoru.
Nedovoljno organizovana i nepripremljena akcija koju je izveo 39. K u rejonu Bojne474
negativno se odrazio na moral boraca. Posebno veliki gubici koje je imala SVK u ovoj akciji.
Smena odgovornih stareina naila je na podrku boraca i naroda.
Stanje odee i obue kod boraca je jo uvek kritino to se negativno odraava na moral
boraca. Na Baniji vlada miljenje da je SRJ izvrila pljaku krajikih mozgova jer dri
mnotvo intelektualaca koji bi ovde u procesu stvaranja drava bili i te kako potrebni.
Obezbeenje novanih sredstava i podela plata v/o pozitivno je uticala na stanje morala.
Moral boraca omoguuje izvrenje borbenih zadataka.
2.2. Materijalno i zdravstveno obezbeenje
Materijalno i zdravstveno obezbeenje SVK i dalje je optereeno poznatim problemima
(nedovoljno i neredovno finansiranje, nepotpunost sa MS za obavljanje redovnih delatnosti,
nedostatak PgMS i dr.). Teini zadaci organa pozadine u ovom periodu su obezbeenje MS
za prelazak na zimske uslove ivota i rada jedinica.
473
474

Banja.
Bosanska Bojna.

227

Zbog nedostatka sredstava ne moemo obezbediti autonomnost odreenih sustava (RR i


dr.), pripremu m/v za zimske uslove eksploatacije, PgMS za ienje puteva, vrste objekte
za smetaj ljudstva a deo borbene tehnike izvuene nakon sporazuma o primirju i dalje e
ostati da se uva na otvorenom prostoru.
2.3. Organizacijsko-mobilizacijska i personalna problematika
U toku je izrada formacija komandi korpusa sa pritapskim i samostalnim jedinicama i
realizacije organizacijsko-formacijskih promena SVK.
Nastavlja se plansko narastanje brojnog stanja RS i uvebavanje komandi i jedinica za
izvravanje namenskih zadataka na osnovu nareenja o postepenom narastanju b/g SVK.
U toku su pripreme za vanredni uput 60 regrutnih obveznika u VRSK na obuku za vozae
guseninih vozila i 30 u VJ na obuku za specijalnosti EI i PED. Kontinuirani prijem lica po
ugovoru na odredjeno vreme u SVK i reavanje njihovih statusnih pitanja.
Aktuelno je bilo razmatranje vanrednog unapreenja profesionalnih oficira i podoficira u
SVK kao i RVS. Auriranje baze podataka profesionalnih oficira i podoficira i CL u SVK.
2.4. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji
Nismo registrirali ubacivanje OI i DTG u zoni b/d komandi i jedinica SVK. Meutim,
HOS-a i druge OS Zapadnih zemalja agenturnim putem i maksimalnim angaovanjem
meunarodnih organizacija i institucija akreditovanih u RSK dnevno istrauju raspored
naih snaga na p/k; artiljerijske raketne i avijacijske jedinice, a od civilnih pitanja raspoloenje
stanovnitva u odnosu na reintegraciju koju zagovara R. Hrvatska, do vrenja indoktrinacije
graana na ovom planu.
Snage UNPROFOR-a planski i kontinuirano izvravaju svoje redovne zadatke najee,
metodom opservacije nastoje pokriti sve armijske aktivnosti, promene u i oko vojnih
objekata do otvorenog i konkretnog ispoljavanja interesa kroz kontakte sa pripadnicima
SVK.
Obavezno su prisutni i pokrivaju sve nae organizovane pokrete, rejone KM, rejone izvuene
borbene tehnike i naoruanja, aerodrom, poloaje raketne tehnike i td.
Zonu odgovornosti 21. i 39. K i nadalje optereuje prisustvo izbeglica iz bive AP ZB. Sve
su izraeniji sluajevi nekontrolisanog ulaska i izlaska iz nae teritorije, nestanka pojedinaca
i itavih porodica pod nerazjanjenim okolnostima, irenja propagande da se radi o tihoj
okupaciji toga dela RSK, nekontrolisanog verca i sl.
Takoer, u politikom smislu, na teritoriji Banije i ire manipulie se nedavnim rtvama
u sukobu sa 5. K tzv. Armije BiH o emu se okrivljuju vojne organizacije, a posebno njen
stareinski sastav. U komandama, jedinicama i ustanovama, nije bilo negativnih pojava i
dogaaja koji bi ugroavali bezbednost SVK.
3. SARADNJA SA UNPROFOROM
I pored niza propusta UNPROFOR-a u misiji mira, pristrasnog ponaanja njihovih
pripadnika (u ovom periodu vrili snimanje naih poloaja sa kamerama i foto-aparatima).
G SVK i dalje nastoji da korektnim ponaanjem i diplomatskim sredstvima zadre
diplomatske odnose koji bi doprineli produenju mandata UNPROFOR-a i posle 30.
septembra 1994. g.
Sa predstavncima UNPROFOR-a odrano je vie sastanaka lokalnog i centralnog nivoa,
K-dant G SVK je uputio otvoreno pismo gen. Delaprelu475 u smislu sagledavanja uloge i
cilja produenja mandata UNPROFOR-u.
475

Bertrand de Sauville de La Presle.

228

U ovom periodu odran je sastanak sa gen. Bastijanom476 efom vojnih posmatraa za bivu
Jugoslaviju gde je razmatrana aktuelno-vojna tematika.
KOMANDANT
pukovnik
Milorad Radi, [v.r.]
M.P.477
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.

129

1994., rujan 17.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK podreenim postrojbama o potrebi borbe protiv kriminala u
redovima SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE

POV. Br. 15-428

17. 09. 1994. god.
Informaciju o krai naoruanja, dostavlja.
KOMANDI: 7. K, 15. K, 21. K, 39. K, 18. K, 11. K, 105. vbr, 75. PoB,
44. rbr PVO, 45. bVOJIN, NC SVK, NC Bruka, bVP SVK, v G
SVK
U posljednje vrijeme komanda 7. K SVK preduzima niz mjera na podizanju nivoa
borbene gotovosti svojih jedinica. U okviru te akcije vodi se energina borba protiv svih
vrsta kriminala, a posebno verca oruja i druge vojne opreme. Odgovarajuim mjerama
komandovanja otkrivena je grupa vojnika iz sastava 92. mtbr koji su otuili veu koliinu
oruja i druge vojne opreme najrazliitijeg asortimana. Ukradenu robu su preprodavali i
uestvovali u vercu goriva i drugih sredstava. Ima indicija da su saradnike u tom prljavom
poslu nali meu pripadnicima UNPROFOR-a.
Vojnici o kojima je rije su dobrovoljci iz Savezne Republike Jugoslavije, koji su potpisali
ugovor o angaovanju u Srpskoj vojsci Krajine. U toku je dokumentovanje kriminalne
djelatnosti i preduzimanje mjera krivinog gonjenja. Navedeni sluaj ukazuje na potrebu
preduzimanja energinih mjera borbe protiv kriminala u svim naim jedinicama. Posebno
je potrebno obratiti panju na lica koja nisu sa podruja matine jedinice, odnosno koja se
prijavljuju kao dobrovoljci. Neophodno je izvriti temeljitu provjeru svih podataka o njima.
S ovom informacijom na odgovarajui nain upoznati sve potinjene komande i jedinice.
476
477

Prireivai nisu utvrdili ime.


Okrugli peat: Komanda 2. peadijske brigade.

229

POMONIK KOMANDANTA
Pukovnik
Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.478
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

130

1994., rujan 18.


[Petrinja]
Obavijest Komande 31. pbr SVK pripadnicima postrojbe o stanju na podruju odgovornosti
brigade
KOMANDA 31. pbr
SP 27-88479
Dana 18. 09. 1994. g.
Informacija.
PKMV480
S obzirom na trenutnu situaciju UNPROFOR-a, datog zelenog svjetla od strane Njemake
ustakoj strani te poveane koncentracije ustakih snaga na pravcu Lekenik aina
i Glinska Poljana te prisustvo borbene tehnike u okolici Siska potrebno je maksimalno
budno praenje neprijateljskih snaga i njihove pokrete i u svakom momentu ne dozvoliti
iznenaenje. Prethodno deavanje u rejonu Bojna481 i Suva Mea moraju biti kao opomena
oputenosti i aljkavom obavljanju zadataka na prednjem kraju. Vriti stalnu kontrolu
prisutnosti boraca, kontrola opreme je veoma bitna poto se u zadnje vrijeme u rejonu
Suva Mea pojavilo skraivanje okvira na AP i pravljenje tzv. PEDERUA sa pet metaka,
nenoenje rapova i nepotivanja 1/3 boraca na dunosti, dovelo je do pogibije i ranjavanja
veeg broja boraca.
Pomonici K-danata za MV i PP duni su upoznavati sve borce o stanju i na terenu i
spreavati dezinformacije koje imaju za cilj destabilizaciju naih snaga.
Uoeno je da se ne uzima tampa koja svakodnevno stie u K-du stana kod Kee482 te da je
pomonici K-danta za MV ne itaju.
Povodom 21. 09. dana Optine uprilien je obilazak boraca gdje e biti prisutni predstavnici
Komande brigade, SO Petrinja, borake organizacije i poslanika te Kola Srpskih sestara gdje
e se moi dobiti odgovori na pitanja koja se u ovom momentu mogu rjeavati. Taj obilazak
e poeti 20. 09. u 08,00 asova.
478
479
480
481
482

Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.


Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Bosanska Bojna.
Prireivai nisu utvrdili ime.

230

PKMV i PPA
kapetan I klase
Jani Jovan, [v.r.]
M.P.483
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 19.

131

1994., rujan 19.


[Okuani]
Zapovijed Komande 18. korpusa SVK podreenim postrojbama za pritvaranje svih
sudionika nedozvoljene trgovine s Cazinskom krajinom
KOMANDA 18. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 18-1073 STROGO POVERLJIVO
19. 09. 1994. godine
Preduzimanje mera protiv verca orujem, municijom
i drugom vojnom imovinom,
n a r e e nj e. KOMANDI 54. pbr484
Upozorenjem primljenim od Kabineta komandanta SVK str. pov. br. 188-63 od 17. 09.
1994. godine upoznati smo da u poslednje vreme dolo je do naglog porasta krae i verca
naoruanja, vojne opreme, prehrambenih i drugih artikala, a najvei deo ovih sredstava se
prebacuje ilegalnim kanalima iz RSK u Cazinsku krajinu.
Takoer se istie da preduzete mere protiv verca i kriminala nisu dale rezultate prvenstveno
zbog sporosti nadlenih sudskih institucija u reavanju podnetih krivinih prijava.
U cilju pravovremenog preduzimanja mera protiv poinalaca ovakvih i slinih dela a na
osnovu akta Kabineta komandanta G SVK str. pov. br. 188-63 od 17. 09. 1994. godine,
NAREUJEM
1.- Sva lica koja su izvrila navedena dela verc oruja, municije, vojne opreme ili druge
vojne imovine, a u cilju spreavanja begstva, odmah putem vojne policije privesti u zatvor
Stara Gradika gde ih drati u izolaciji do otpoinjanja sudskog procesa.
2.- Za izvrenje naredbe odgovorni su mi komandanti jedinica, naelnik bezbednosti i
upravnik Vojnog zatvora St.485 Gradika.
SP/VN
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Lazo Babi, v.r.
483
484
485

Okrugli peat: Komanda 31. peadijske brigade.


Dopisano rukom.
Stara.

231

M.P.486 M.P.487
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 22., kut. 1.

132

1994., rujan 19.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim postrojbama za smanjenje potronje pogonskog
goriva
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
POV. BR. 27-434
19. 09. 1994. godine
Smanjenje potronje goriva, nareenje,
dostavlja.
KOMANDI:

7., 15., 21., 39., 18. i 11. K, 105. vbr (telegram), a,


75. PoB, 44. rbr i k-di stana G SVK (akt).

Zbog uvoenja ekonomskih sankcija SRJ prema RS snabdevanje gorivom svih vrsta postalo
je veoma sporo i komplikovano. Dalje usloavanje situacije izazvala je odluka Skuptine RS
da na graninom prelazu za gorivo naplauje akcize od 24000 DM po cisterni, to nas je
stavilo u gotovo bezizlaznu situaciju, to se snabdevanja gorivom tie.
Zato, radi to racionalnije potronje i rigorozne tednje goriva, preduzmite sledee:
1. Preispitajte potronju goriva svih vaih potinjenih jedinica i odredite im novu kvotu,
koja e u odnosu na dosadanju potronju, biti manja za 40 posto.
2. Za prevoenje hrane i drugih lakih tereta, uvedite alternativna prevoenja (zaprega,
tovarni transporti i dr.).
3. Prevoenje vojnika i v/o na terene za obuku: koji nisu dalji od 10 km, potpuno iskljuiti.
4. Korienje putnikih vozila staviti pod strogu kontrolu.
5. Za prevoenje robe i materijala iz 75. PoB izmeu korpusa i iz SRJ, obavezno koristiti
povratni transport.
6. U svim jedinicama i na nivou korpusa vriti redovnu mesenu analizu potronje goriva, pri
emu na prigodan nain isticati i stimulisati one koji se ponaaju ekonomino i racionalno.
I obrnuto, one koji se jo uvek ponaaju komotno upozoravati i eventualno preduzimati
prema njima sankcije.
S/NL
KOMANDANT
general-major
Milan eleketi
486
487

Prijemni peat: Komanda 54. peadijske brigade, str. pov. br. 42-70, 19. 9. 1994.
Okrugli peat: Komanda 18. korpusa.

232

M.P.488
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6041.

133

1994., rujan 20.


[Kistanje]
Zapovijed Komande 2. pbr SVK 1. bataljonu za smanjenje brojnog stanja postrojbi, na
temelju zapovijedi 7. korpusa SVK i novih saznanja o tome da ne postoje osnove za napad
HV-a
KOMANDA 2. pbr
Str. pov. br. 1155-1
20. 09. 1994. god.
Sravnjenje borbenog stanja
jedinica, dostavlja KOMANDI 1.b
Na osnovu prikupljenih podataka doli smo do saznanja da ne postoje realne mogunosti da
u narednim danima HV bi mogla izvriti agresiju na RSK i na osnovu nareenja k-de 7. K
str. pov. br. 13-247 od 18. 09. 1994. god.
N A R E U J E M:
1. 
Od 20. 09. 1994. god. poeti sa planskim smanjivanjem brojnog stanja jedinica
vodei rauna da se u svakom trenutku moe prihvatiti udar snaga neprijatelja u zoni
odgovornosti.
2. Iz jedinica otpustiti v/o koji vam nisu neophodni dovodei b/g na nivo priblino nivou
pre stupanja na snagu plana narastanja jedinica. T nee otpustiti v/o, a bataljoni e od
demobilisanih v/o u BVG ostaviti 50% v/o od broja demobilisanih.
Rok za izvrenje od 21. 09. 1994. g. do 24. 09. 1994. g. do 12,00 asova.
3. Povieni stepen b/g jedinica u budue drati planskim pozivanjem v/o na obuku u
neradne dane (subotom i nedeljom) i neisplaivati im nikakve naknade, a prevoz od
kue do jedinice organizovati u svojoj reiji.
4. Za realizaciju ovog nareenja odgovorni su mi komandiri i komandanti jedinica koji e
mi do 12,00 24. 09. 1994. g. u pismenoj formi dostaviti izvetaj.
KOMANDANT
ppukovnik
Milorad Radi, [v.r.]
M.P.489
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.
488
489

Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4012, primljen 22. 9. 1994. u 15,15; predan u 17,00.
Okrugli peat: Komanda 2. peadijske brigade.

233

134

1994., rujan 21.


[Kistanje]
Obavijest Komande 2. pbr SVK 1. graninoj eti o problemima u isplati novanih sredstava
i gradnji nadgrobnih spomenika poginulim pripadnicima SVK
KOMANDA 2. pbr
pov. br. 1154-1490
21. 09. 1994. god.
Finansiranje spomenika poginulih boraca
informaciju dostavlja KOMANDI 1. g491
Vie jedinica obraalo se G SVK za odobrenje novanih sredstava za izgradnju spomenika
palim borcima SVK. Mi shvatamo ta to znai, a pogotovo kad se ima u vidu srpski obiaj
i na mentalitet. Imajui u vidu srpske obiaje i odajui duno potovanje svim poginulim
srpskim borcima, G SVK je od bive JNA preuzeo obavezu da se za svakog poginulog
srpskog borca isplati tzv. nematerijalna i materijalna teta u koju spadaju:
trokovi sahrane
trokovi za crnu odeu ue rodbine
pretrpeli bol i
trokovi izgradnje spomenika.
Trokovi se isplauju u van sudskom sporu i kreu se od 5.100 do 10.500 ND to zavisi od
broja lanova ue porodice. Stranka koja nije zadovoljna time iznosom moe da pokrene
sudski spor protiv drave RSK i trai iznos za koji ona smatra da je oteena.
U Iloku gde je smeten pravni organ Vlade RSK koji reava ove zahteve doneo je oko 2.000
reenja, meutim Vlada RSK za sada nema mogunosti da isplati odjednom oko 20 miliona
dinara ve se to sukcesivno isplauje.
Zato molimo da se sa ovim aktom upoznaju sve jedinice i k-de te da se svim strukturama
i pojedincima koji se obraaju po ovom pitanju daju ovi stavovi. Molimo k-de i pojedine
stareine da u ime jedinice ili G SVK ne preduzimaju nikakve obaveze po pitanju
spomenika jer se to kasnije odraava negativno na ugled SVK.
KOMANDANT
ppukovnik
Milorad Radi, [v.r.]
M.P.492
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 18.

490
491
492

Dopisano rukom.
Dopisano rukom.
Okrugli peat: Komanda 2. peadijske brigade.

234

135

1994., rujan 21.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK podreenim korpusima kojom se zabranjuje davanje
podataka vojnog znaaja civilnim tijelima vlasti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA

GLAVNI TAB SVK

KABINET KOMANDANTA

Pov. Br. 188-64
21. 09. 1994. god.
Kontakti pripadnika vojske sa strukturama izvan SVK, nareenje,
d o s t a v lj a
KOMANDI: 7., 15., 21., 39., 18. i 11. K
na linost komandanta
G je u vie navrata upozoravao na neodrivost prakse nekoordiniranog ugovaranja
i odravanja sastanaka izmeu pripadnika SVK i predstavnika organa vlasti i drugih
drutveno-politikih struktura, a u vezi funkcionisanja vojne organizacije.
Evidentno je da se i pored navedenih upozorenja ovi kontakti nastavljaju, uz neprihvatljivo
oticanje informacija strogo vojnog karaktera. S tim u vezi,
NAREUJEM
Zabraniti davanje podataka od znaaja za funkcionisanje vojne organizacije organima vlasti
i drugim drutveno-politikim strukturama izvan SVK bez prethodne suglasnosti i prisustva
ovlatenog stareine Glavnog taba.
Za493 K O M A N D A N T a
general-major Milan eleketi,
[.., v.r.]494
M.P.495 M.P.496
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 19.

493
494
495
496

Dopisano rukom.
Potpis neitak.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4579, primljen 21. 9. 1994. u 20,55; predan u 21,45.

235

136

1994., rujan 23.


Glina
Obavijest Komande 39. korpusa SVK podreenim postrojbama o postupanju prilikom
pregovora o provedbi Zagrebakog sporazuma, te postupanju prema civilnim i vojnim
zarobljenicima
VOJNA POTA 9136
POV. BR. 6-156
23. 09. 1994. god.
G L I N A M.P.497
Informacija potinjenim jedinicama.
K-di 24., 26., 31., 33. pbr
31. pbr predati SOD C i 39. poz. bat. i PKM
24. pbr predati 39. Gr.Od.
33. pbr predati 1. RD PVO
U poslednje vreme sve je vie meovitih komisija na kojima se raspravlja o politikim i
ekonomskim pitanjima to nije u nadlenosti pripadnika SVK. Ovo je naroito prisutno
u 11. i 18. korpusu. O ovim pitanjima G SVK je vie puta upozoravao i zahtevali da se
takva praksa prekine. Jo jednom skreemo panju da pripadnici SVK ne mogu i ne smiju
raspravljati o tim pitanjima jer su ova van nae obaveze i nadlenosti.
Vlada RSK preko ministarstva inostranih poslova dala je stavove i direktive u vezi pregovora
sa ustakom stranom. Mi (pripadnici SVK) bez odobrenja Vlade moemo odravati
sastanke lokalnih i sektorskih komisija samo kad je u pitanju vojna problematika tj. vojna
povreda Zagrebakog sporazuma. Na sastancima civilnih struktura uestvujemo samo kao
posmatrai i garancija da u toku sastanka nee biti otvaranja vatre od strane SVK. Nikakve
obaveze i zadatke ne mogu se preduzimati bez saglasnosti i odobrenja k-danta SVK.
Sva zarobljena civilna lica ustake i balijske nacionalnosti kao i sva druga sumljiva lica
predaju se predstavnicima MUP-a, u njihovu nadlenost. Sva zarobljena uniformisana lica
predaju se naim organima bezbednosti u njihovu nadlenost. Organi bezbednosti i MUP-a
moraju ostvariti punu saradnju i uzajamno informisanje oko zarobljenih i uhapenih lica te
odluiti o njihovoj sudbini. Nakon istranog postupka o sudbini zarobljenih lica odluuju
zajedno MUP i k-da korpusa. U svakom sluaju upoznaje se sektorska i republika komisija
za razmenu ratnih zarobljenika koja e iste razmeniti ili preko MKCK isporuiti suprotnoj
strani.
Protiv svakog zarobljenog lica koje je na bilo koji nain uestvovalo u borbi protiv srpskog
naroda mora se pokrenuti krivini postupak i po hitno postupku izvesti pred sud i izrei
odgovarajuu presudu. U sluaju razmene predsednik RSK e doneti aboliciju i tek tada
moe biti razmenjeno.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gaji
497

Prijemni peat: Vojna pota 9144, pov. br. 798-1, 26. 9. 1944, Sisak-Caprag.

236

Tanost informacije overava:


ppukovnik
Lali Milovan
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 26.

137

1994., rujan 28.


[Otrelj]
Izvjee 2. krajikog korpusa VRS Glavnom tabu SVK o stanju na bojitu Cazinske krajine,
uinkovitosti zapovijedanja Izeta Nania, zapovjednika 505. buimske brigade, te stanju u
bihakoj bolnici, dranju HVO-a i djelovanju humanitarnih organizacija
KOMANDA 2. KK
Odelenje za OB poslove
Str. pov. br 15/25-1691
28. 09. 1994. g.
G SVK (15. i 21. K obav. i bezb.)
IKM-1 (1. i 17. lpbr), 3., i 15. pbr
IKM-2
1.KK (1. pbr, Novi Grad, IKM-3) OBBO
Obavetajni podaci
a) Dobiveni EI do 08.00 h
Cazinska krajina
Od osobe iz Buima saznajemo da je Nani Izet (k-dant 505. bu. br.) preuzeo kompletnu
koncepciju odbrane. Izdaje nova nareenja kako borcima tako i enama. ene su zaduene
da izvlae ranjenike i da ih transportuju do bolnice. Uvedena je gvozdena disciplina i
kanjava se za svaku nedisciplinu. Sa linije odsustvuju samo po jedan dan da se okupaju, i
odmah se vraaju na liniju.
Osoba iz Krupe498 kae da je jue bilo estoko na podruju Otoke, i da su imali dva
poginula. Srpska art.499 estoko tue i da je nemogue prei u kontraofanzivu u ovim
uslovima. Problem im zadaje i neposluno stanovnitvo koje nee da se iseljava. Povodom
ovoga iseljavanja Nani je naredio VP da mora da iseli svo stanovnitvo na rubnom dijelu
od Otoke do Brekovice. Ako neko odbija bie prisiljen na iseljenje.
U Bihakoj bolnici je stanje kritino za sve tee bolesnike, jer nemaju ljekova da im
pomognu. Jue su umrla 4 ranjenika. Svi apeli UNPROFOR-u da se takvi ranjenici prebace
u Zagreb na leenje su propali. Jedino im je obeao UNHCR da e im dopremiti lekove.
498
499

Bosanska.
Artiljerija.

237

Osoba iz M konzulata iz Zagreba (tel. 616-697), koji je zaduen za realizaciju hum.500


pomoi kae da je danas sastanak u Bihau sa svim strukturama [..]501 i predstavnicima
franc. bataljona. Tema sastanka e biti na koji nain da se dopreme ljekovi i ostala oprema
za ranjenike. Osoba iz konzulata navodi da ima svega toga u Zagrebu i da se samo eka
na transport. Na svim izlazima iz grada i punktovima postavljena je VP i ne dozvoljava
bilo kakvo kretanje civilima. Zabranjen je autobusni saobraaj na relaciji Biha-CazinKladua502. Sve je to zbog svakodnevnog granatiranja. Po gradu se kreu samo sa dozvolama.
Snage HVO-a su se povukle na svoj predhodne poloaje prema Lohovskim brdima i egaru.
Snage HVO-a su ponovo neovisne od k-de 5.K i rade po sopstvenom nahoenju. Za ovo se
optuuje general Vlado anti jer je isti naredio da snage HVO-a budu pasivne.
Na podruju eljave iznad Izaia Srbi iz RSK ponovo vercuju sa gorivom. Ovo je ublailo
nestaicu u CK a sledeih dana bie i brana. Punktovi pomau u vercu naroito kada se
radi o veim koliinama.
ML/ML
ZAMENIK NAELNIKA
pukovnik
Milan Atlagi M.P.503
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6022.

138

1994., rujan 28.


iroka Rijeka
Slubena zabiljeka Vojne policije 21. korpusa SVK o uhienju osobe uhvaene u
nedozvoljenoj trgovini s neprijateljskom stranom, te injenici da se takva trgovina odvija
neometano u podruju Crnog Potoka, a granina policija je ne sprjeava, ve u njoj sudjeluje
VOJNA POTA 9118
Vojna policija
Int. br. 04-65-20/94
Dana 28. 09. 1994. god.
iroka Rijeka
SLUBENA ZABELEKA
Dana 28. 09. 1994. god. oko 13,00 asova patrola Vojne policije 21. Gr. Od. u reonu
Crnog Potoka tonije u tzv. Tukovima ispod prodavnice i kue Jove Mijaka zatekla je u
nezakonitoj trgovini sa muslimanskom stranom sledee lice:
500
501
502
503

Humanitarne.
Neitko u izvorniku.
Velika Kladua.
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 3795/9693, primljen 28. 9. 1994. u 14,20; predan u 15,00.

238

LONAREVI Jovana MILE, od majke Stanice roene Paji, roen 02. 05. 1950. godine
u Poljanima, SO Vrginmost sa stalnim mjestom prebivalita Poljani br. 186 SO Vrginmost
po zanimanju automehaniar, v/o i pripadnik 21. Gr. Od. 3. Gr. bat. 3 eta, 2 vod.
Imenovani je navedenog dana u navedeno vreme uhvaen od patrole Vojne policije gdje sa
muslimanskom stranom vri ilegalnu trgovinu i tom prilikom kod njega zatekla 100 litara
benzina koju imenovani nije uspio preprodati muslimanskoj strani. Imenovani je izjavio da
je benzin kupio kod UNPROFORA u Crnom Potoku i da je isti platio 600 DM a da je
za isti od muslimanske strane trebao da dobije 800 DM. Imenovani takoer izjavljuje da
UNPROFOR svaki dan dogoni po cisternu nafte ili benzina i prodaje metanima i vojsci
koja je na poloaju a zatim ti isti metani i vojska preprodavaju muslimanskoj strani, te
da trgovina sa muslimanskom stranom na ovom delu granice traje neometano i u veem
intenzitetu a da graniari ne spreavaju takve radnje ve direktno sudeluju u tome ili
uzimaju proviziju od onih koji se tim bave.
Protiv imenovanog podneta je disciplinska prijava zbog povrede propisa o vrenju granine
slube i pokuaja vrenja krivinog dela vrenja ilegalne trgovine.
Prilog:
Izjava od Lonarevi Mile
Ovlateno slubeno lice
Vojne policije
Dejanovi eljko, [v.r.]
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1093-2.

139

1994., listopad 3.
Knin
Upozorenje Komande 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o usklaivanju brojnog
stanja ljudstva za prehranu zbog teke gospodarske situacije u SVK
KOMANDA 7. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 10-623 POVERLJIVO
Knin, 03. 10. 1994. god. IFROVANO
Upozorenje
Dostaviti:1. i 4. lbr, 2. i 3. pbr, 75. i 92. mtbr, 7. mpoap,


Odeljak 7. PoB, 107. NC, aktom: 7. map, 7. larp PVO,
7. PoB, 7. okb, NC, v, VP, iv, v ABHO, b VOJIN,
b EI, Dom SVK, 75. PoB
/Na ruke komandantima komandirima/

Na osnovu izvetaja koje dostavljate i brojnog stanja ljudstva na hrani ustanovljeno je da je


svaki dan na hrani vie po nekoliko stotina ljudi pa se hrana na ovaj nain baca.
239

Upozoravate se da emo ubudue usklaivati brojno stanje ljudstva na hrani i stvarnog


stanja kao i brojnog stanja u izvetajima i za razliku pokretati postupke za naknadu tete
RSK protiv nadlenih stareina (komandanata komandira). Pored toga organi komande
e proveravati stvarno brojno stanje ljudstva u jedinicama i tako doi do stvarnog brojnog
stanja.
Upozoravate se takoer da se na hranu stavlja samo onoliko ljudi koliko ih stvarno ima u
jedinicama jer se zbog blokade sve tee nabavljaju pojedini artikli a zbog siromatva mnoge
RO su ve raskinule ugovore jer im SVK duguje dosta novaca.
MV/JC
POMONIK KOMANDANTA
ZA POZADINU
pukovnik
Marko Vrcelj, [v.r.]
M.P.504
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 54.

140

1994., listopad 5.
[Petrinja]
Izvjee Komande 31. pbr SVK Komandi 39. korpusa SVK o razgovoru s predstavnicima
UNPROFOR-a o povredama zone sigurnosti, putovima patroliranja snaga UN-a i
ograivanju minskih polja te sjei drva u Kotar umi, kako bi se osigurala sredstva za
oblaenje505 pripadnika 31. pbr SVK

K O M A N D A VOJNA TAJNA
31. PEADIJSKE BRIGADE POVERLJIVO

Pov. Br. 1029-1

05. 10. 1994. god.
Izvetaj o razgovoru sa predstavnicima UNPROFOR-a,
d o s t a v l j a. KOMANDI 39. KORPUSA
Dana 03. 10. 1994. godine sa poetkom u 11,00 asova odran je sastanak sa K-dantom
Danskog bataljona UNPROFOR-a, puk. KUSK-om506 i komandirom Danske ete iz
Maara po sledeem:
1. Povrede linije zone odgovornosti sa nae strane, to je tano, jer se radi o izgradnji
bunkera u Drenini, Kotar umi do Maara, ovo nam nije uzeto kao veliko zlo, ali postavljaju
pitanje to nai vojnici idu u civilnom odelu i sa naoruanjem u zonu sigurnosti, to moe
izazvati eksces. Rekao sam da za te sluajeve ne znam i da u preduzeti mere, ali znam da idu
504
505
506

Okrugli peat: Vojna pota 9031, Knin.


Vidi napomenu u dokumentu broj 253.
Prireivai nisu utvrdili ime.

240

u umu da seku drva, a poto komanda UN bataljona i njeni pripadnici nisu unutar zone
sigurnosti, ve se kreu naim prednjim krajem. Moralo se pristupiti ovakovom postupku.
Ovdje je dogovoreno da UN kontrolie i patrolira nasipom Kupe prema Drenini /ispred
PE Stanci/, kako bi radnici nesmetano mogli da obavljaju jesenje radove, to je obeano da
e uiniti.
2. Putevi patroliranja, dati na oleati, a koje e koristiti Danski bataljon su veoma gusti,
praktino, kretanje svim putevima pa ak i umskim, to sam skrenuo panju da se tim
putevima ne moe kretati iz razloga to ima dosta zaostalih minskih polja i da mogu da
stradaju. Isto tako sam rekao da sam zapreio zonu odgovornosti i da je vrlo lako mogue da
miniram i sam put, a da ih ne stignem obavestiti. Radi se pre svega o ustakim pretnjama,
pa i mom odgovoru, jer mi je otvoreno rekao da oni nemaju ovlatenja da se suprotstave
orujem eventualnom ustakom napadu. Predloio sam da emo im na isto tako oleati
odobriti i nacrtati puteve koje oni mogu da koriste. Ovo trebaju da urade operativni organi
Korpusa i 31. pbr, jer se radi o veoma hitnom zadatku, jer moe doi do ekscesa.
3. Ograivanje minskih polja, nato nismo pristali, izuzev minskog polja koje emo
obeleiti, a najpre pregledati radi see drva u Kotar umi od strane umarije. Ovo su
pozdravili i ak su sutradan t.j. danas uputili in. oficira radi dogovora. Molili bismo i
vau pomo radi angaovanja u razminiranju oko 3 km irine i 200 m dubine umskog
kompleksa. Ovo je potrebno iz razloga da se to pre zavri posao i pone sea i izvlaenje
umskog materijala, a time i oblaenje SVK t.j. 31. pbr.
M.P.507 K O M A N D A N T
p.p u k o v n i k
Milorad Jankovi, [v.r.]
M.P.508
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 8.

141

1994., listopad 5.
[Jasenovac]
Zapovijed zapovjednika 98. pbr SVK o stavljanju postrojbi brigade u punu borbenu
spremnost
KOMANDA VOJNA TAJNA
98. PEADIJSKE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. 394-2
05. 10. 1994.
Stavljanje u punu b/g jedinica, nareenje
507
508

Prijemni peat: Vojna pota 9136, br. 1067-10, 6. 10. 1994., Glina.
Okrugli peat: Komanda 31. pbr.

241

U vremenu od 01.-04. 10. 1994. godine ustake snage izvode intenzivne aktivnosti
na severnom delu zone odgovornosti Korpusa i vre pomeranje svog p/k preko linije
razgranienja posebno u rejonu Lipika (Bukovanska ulica). U realizaciji ovih aktivnosti
vre pritisak na snage UNPROFOR-a da se pomere na linije razdvajanja pa je tako dolo do
povlaenja punkta JORBAT u predelu benzinske pumpe na junoj ivici Lipika. Osim toga
vre grupisanje snaga na liniji s. Subocka Lipik Pakrac s. Kusonje s. Dragovi s.
Buje. Uz sve ovo gotovo svakodnevno vre provokacije otvaranjem vatre iz peadijskog i
drugog naoruanja.
U cilju preduzimanja mera na zatiti i obezbeenju zone odbrane kao i spreavanju svakog
mogueg iznenaenja i agresije,
N A R E U J E M:
1.- Odmah, a najkasnije do 05. 10. 1994. godine do 24,00 asova u punu b/g staviti sledee
jedinice:
1/98. pbr posesti liniju razdvajanja,
4/98. pbr posesti liniju razdvajanja,
odelenje vojne policije staviti u punu b/g.
2.- U svim jedinicama pojaati obezbeenje linije razdvajanja, kontrolu meuprostora,
spojeva i bokova jedinica. Pojaati osmatranje i izvianje rasporeda, sastava i jaine
neprijateljskih snaga i ceniti namere neprijatelja.
O svemu primeenom izvetavati putem redovnih i vanrednih izvetaja.
3.- Strogo voditi rauna da se ne nasedne provokacijama neprijatelja a vatru otvarati samo
pri napadu na nae poloaje a u ostalim sluajevima po mom odobrenju.
4.- U svim jedinicama pojaati obezbeenje objekata od posebnog znaaja, KM, skladita,
CV i objekte gde su smeteni ljudstvo, municija, naoruanje, gorivo, borbena i druga
tehnika i ostala MTS.
5.- Slubu deurstava uspostaviti tako da u svakom trenutku poznaje situaciju i ima uvid
u stanje u jedinici. O svim dogaajima koji ukazuju na mogue aktivnosti ili su one ve
ispoljene od strane neprijatelja odmah izvetavati linijom deurstva i linijom komandovanja.
6.- U jedinicama kojima je nareenje puna b/g obustaviti do daljnjeg sve vidove odsustva
za vojnike i stareine.
Odsustvo se obustavlja i za komandante komandire svih jedinica do daljnjeg.
MM/LJZ
KOMANDANT
potpukovnik
Milenko Babi, [v.r.]
M.P.
Dostavljeno:
1. pb, 2. pb, 4. pb,
vojna policija,
arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 21., kut. 1.

242

142

1994., listopad 5.
Sisak Caprag
Zahtjev zapovjednika Odreda Sisak-Caprag Opinskom odboru Caprag za pomo u
prehrambenim namirnicama
VOJNA POTA

9144

Pov. Br. 838-1

05. 10. 1994. god.

SISAK-CAPRAG
Zahtjev za odobrenje prehrambenih artikala,
dostavlja se. Optinski odbor
CK Caprag
S obzirom na pojaane mjere b/g u proteklom vremenu, a s obzirom na skromne
izvore snabdjevanja, iscrpili smo sve zalihe prehrambenih artikala, te Vam se obraamo sa
zahtjevom da nam odobrite graha i ostalo to moete izdvojiti iz zaliha.
Smatramo da e ovaj zahtjev naii na Vae razumijevanje.
KOMANDANT
kapetan
Dragan aponja, [v.r.]
M.P.509
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 2.

143

1994., listopad 5.
Knin
Izvjee Uprave javne bezbednosti MUP-a RSK za razdoblje od 1. sijenja do 1. rujna
1994., o organiziranju policijskih snaga RSK, njihovom sudjelovanju u borbama na
okupiranom podruju Hrvatske i BiH, te o reguliranju statusa policajaca kao vojnih
obveznika i sudionika rata od 17. kolovoza 1990. godine
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SL. TAJNA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
UPRAVA JAVNE BEZBEDNOSTI
Broj: 08/3-2-1
Knin, 05. 10. 1994. god.
509

Okrugli peat: VP 9144, Sisak-Caprag.

243

MINISTAR UP
n/r Ilije Prijia
PREDMET: Izvjetaj za razdoblje od 01. 01. 94.-01. 09. 94.

dostavlja se.
U MUP-u RS Krajine za period od 01. 01. 94. g. do 01. 05. 94. g. nisu objedinjavani poslovi
po obrambenim pripremama, tako da se sve svodilo na lokalni rad SUP-ova po pojedinim
regijama. Pokazalo se da je to glavni razlog nejednakog i iz tog razloga nekvalitetnog rada
Ministarstva.
Da bi se prevazilo to vreme poduzeto je niz mjera s ciljem prevazilaenja perioda
nedefiniranosti poslova. Iz toga razloga Ministarstvo je svo vreme samoinicijativno trailo
mjesto i ulogu u sistemu odbrane i pored poslova i zadataka iz svoje nadlenosti, davalo je
stalno aktivno uee u obrani zemlje na svim prostorima Krajine.
Ovo je vidljivo kroz dosadanje iskustvo, posebno prilikom agresije R.510 Hrvatske na
RSK i to kroz primjer Maslenice, Medakog depa, Trla, ili najnovije podruje Bojne,511
kada su jedinice milicije meu prvima pruili jai i organizovani otpor i tako spreili dalji
neprijateljski prodor. Potvrdilo se da je mirnodopska i ratna formacija, te prijelaz s jedne na
drugu u okviru jedinica vie nego dobra. To je rezultat profesionalnosti pripadnika slube
ali i pravovremenog sreivanja evidencija mobilizacijskog razvoja, sreivanje jedinanih i
matinih kartona, te konstantnog auriranja spiskova pripadnika pojedinih formacija, kao
i sravnjivanja spiskova u Vojnim odsecima. Tu se vidi visoka odlunost, spremnost i dobra
organiziranost Ministarstva.
Da bi u potpunosti bili spremni za planirane i ne planirane mirnodopske i ratne poslove
izvreno je poimenino svrstavanje pripadnika po novoj ratnoj formaciji eta u okviru
SJB i SMON, bataljona pri SUP-ovima i brigada u okviru itavog MUP-a. Dobili smo
visoko profesionalnu i specijalnu brigadu namjenjenu za izvravanje svih vanrednih poslova
MUP-a u miru i ratu. Posebno istiem u ratu iz razloga to je isto potvreno dosadanjim
ueem u mnogim akcijama irom Krajine pa i R.512 Srpske. Pored toga na raspolaganju
je i B brigada koja u datoj situaciji, takoer po utvrenoj vojnoj formaciji, spremna za
izvrenje svih i najteih vojnih zadataka. Ovim nainom rada svi pripadnici podlijeu vojnoj
obavezi, kako je to propisano u Zakonu o obrani RS Krajine.
Ministarstvo unutranjih poslova zajednikim akcijama koje se provode u zadnje vrijeme
na podruju itave Krajine, s jedne strane omoguavaju provjeru rada jedinica, njihovog
naina okupljanja, rukovoenja i komandovanja, a sa druge strane to je prilika da se
praktino utvrdi postojea formacija, zatim da se upoznaju i naviknu pripadnici jedni na
druge, zajedniki uvjebaju brzinu i efikasnost, a sve s ciljem to profesionalnijeg izvravanja
eventualnih borbenih zadataka od vitalnog interesa za Republiku. Na ovaj nain odredili
smo svoje mjesto i dali predlog Plana obrane MUP-a u okviru Plana obrane RSK, koji
zvanino jo nije doneen.
U cilju upotpunjavanja navedenog predloga Plana sainili smo centralizovani unutranji
pozivarski sistem, tako da smo spremni u najkraem roku izvriti mobilizaciju i okupljanje
svih svojih pripadnika. U toku je izrada planova izmjetanja SJB, SMON, SUP-ova
i MUP-a. Na taj nain pokuat e se izbjei svi dosadanji problemi oko pozivanja,
mobilizacije i stavljanja jedinica u gotovost za rad i dejstvo. Takoer je vano istai da pored
510
511
512

Republike.
Bosanska Bojna.
Republike.

244

svog preventivnog znaaja ovakve pripreme daju veliki udio u uozbiljenju i kvalitetnijem
svakodnevnom radu pripadnika milicije. Da bi ovaj dio poslova u potpunosti bio izvren
potrebno je jo izvriti kontrolu i uvid u stanje na terenu do najisturenijih organizovanih
jedinica odelenja i stanica milicije.
Poseban problem u radu Ministarstva predstavlja materijalno tehniko obezbeenje, gdje
prioritetan problem predstavljaju prevozna terenska i druga vojna vozila, zatim naoruanje
i municija itd
Problem unutar MUP-a koji je takoer potrebno istai jeste rasporeenost pripadnika
aktivnost i rezervnog sastava milicije koji nije ravnomjeran u odnosu na veliinu teritorija
i problematiku SUP-ova. Nigdje nije doneena odluka o broju milicionara u RSK kako u
miru tako u ratu, a isto tako nije istaknut omjer aktivnog i rezervnog sastava u SUP-u a i
uopte u MUP-ova.
U vezi statusnog odreenja milicionara kao vojnih obaveznika potrebno je da svaki
pripadnik ima vojnu knjiicu sa upisanim rasporedom, ovjerenim u Vojnom odsjeku. To
je prvi preduslov da bi se mogla regulisati druga statusna pitanja. Tako problem uea
u ratu za period od 17. 08. 90. do danas nije rjeavan za pripadnike milicije, pa tako i
nije upisivano u vojne knjiice, osim pojedinanih sluajeva nekih organizacionih jedinica.
To je jo vei problem kada znamo da Zakon o obrani RSK ne regulie adekvatno tu
problematiku, ve samo onaj dio koji se odnosi na pripadnike TO i Vojsku RSK, dok je
vojska Savezne Republike Jugoslavije sve adekvatno regulisala u svojoj nadlenosti.
Ovakav paualan pristup zahtijeva sistemsko mijenjanje propisa, zato predlaem da Vladi
kao predlagau Zakonskih i pod zakonskih akti uputimo tekst Nacrta izmena i dopuna
Zakona o obrani RSK, koja e ga dalje proslijediti u Ministarstvo pravosua-Ilok, a oni na
usvajanje na sjednici Skuptine. U tekstu bi pravno i na drugi nain trebali izbjei propuste
i prazninu kojom se tretira uee u ratu pripadnika milicije. To su periodi od 17. 08. 90.
g. do formiranja SUP-a SAO Krajine 05. 01. 91. g. zatim period posebnih jedinica milicije,
zonskog taba na kraju Vojske i MUP-a RSK.
Ovakav kvalitetan predlog teksta Nacrta izmjena i dopuna predlaem da saini grupa
koju bi formirao MUP ili na na predlog Ministarstvo odbrane, koja bi bila sastavljena
od predstavnika MUP-a, SUP-a SAO Krajine, Ministarstva odbrane, nekog iz vremena
postojanja PJM, zonskog taba, te obavezno pravnog lica, po mogunosti iz MUP-a. Svako
odlaganje ovog problema jo vie e nas udaljiti od konanog rjeenja.
Vezano za prikupljanje podataka o UNPROFOR-u sa elementima bezbedonosne
procjene i procjene dravne granice u tampon zoni, potrebno je istai da operativni radnici
po obranbenim pripremama svih Sekretarijata Ministarstva redovno dostavljaju sva nova
saznanja. Na taj nain kao i uz pomo topografskih karata sa ucrtanim elementima rasporeda
snaga UNPROFOR-a MUP-a Resor obranbenih priprema ima konstantno uvid u stanje
na podruju itave Republike Srpske Krajine.
NAELNIK
Neboja Pavkovi
[]513, [v.r.]
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 20., kut. 9.
513

Potpis: Drai.

245

144

1994., listopad 9.
Biljane Gornje
Informacija Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o odnosima s
pripadnicima UNPROFOR-a i o stanju u zoni odgovornosti brigade
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 14[39]-1 POVERLJIVO
09. 10. 1994. godine KURIROM
KM Biljane Gornje
Informacija potinjenim jedinicama,
d o s t a v lj a. MAB514
Sporazum o prekidu borbenih dejstava u zoni odgovornosti 92. mtbr potuje se. Nema
znaajnijih krenja i naruavanja prekida vatre.
Slina situacija je i u ostalim djelovima RSK. Sva manja krenja od strane ustaa rjeavaju se,
zasad uspjeno, politikim putem i uz pomo snaga UNPROFOR-a.
Najozbiljnije probleme i naruavanje primirja odvijaju se u zoni odgovornosti 21. K od
strane 5. K muslimanske armije. Jo nije rjeen status muslimanskih izbjeglica, a i Hrvatska
i dalje ne eli primiti ih na svoj teritorij. Ogroman je pritisak i optereenje na sam Vojni i
okolicu, a samim tim i RSK. Srbi kao Srbi i iz ovog problema izai e kao pobjednici.
Na podruju zone odgovornosti 92. mtbr dolo je do smjena ljudstva KAN bat 1. Novi
komandanti i komandiri upoznati su i sprovedeni naom linijom i dobili smo vrsta
uvjerenja da e i dalje biti neopredjeljeni.
Zbog, po nama, loe preglednosti ustakih kretanja od strane UN sa stalne osmatrake
stanice iz Kaia traili smo da se ona premjesti u rajon Kule Jankovi Stojana. Po reakcijama
Komandira UN taj premjetaj trebao bi biti uskoro.
Mandat UNPROFOR-a produen je na est mjeseci i pored upornog nastojanja Hrvata
da ne izglasa taj i slian mandat. Bez obzira na mandat i prisutnost UNPROFOR-a mi se
nikako ne smijemo opustiti i uljuljati se u nekoj lanoj sigurnosti. Moramo biti maksimalno
oprezni i izvravati sve radnje kao da e ustae napasti ovog asa.
Mora se takoer pratiti i kretanje kolona UNPROFOR-a. Svako kretanje veih kolona
UNPROFOR-a mora se pratiti i javljati pretpostavljenoj komandi (dan, as, broj, broj
vozila, pravac kretanja, zastajanje i sl.). Ne dozvoliti slikanje i snimanje naih poloaja.
Potrebno je svako nepotrebno i uope pucanje izbaciti iz navike iz vie razloga:
1. Dobivamo negativne poene u meunarodnim razmjerima,
2. Moramo uzeti kao realnu injenicu nae ekonomske mogunosti (municija je skupa, a
mnogi nam je nee ni da prodaju).
Brao Srbi, svi moramo biti na visini zadatka. Vidimo to se deava u politikom svijetu.
Prisiljena je SR Jugoslavija da uvede sankcije protiv svog bratskog naroda RSK i RS.
Vjerujemo da e sva nepravda biti brzo uklonjena.
Za sve ovo meuvreme moramo se osloniti na sami sebe.
514

Dopisano rukom.

246

Poznato nam je da gorivo ne dolazi i da ga nema, prema tome sve radnje koje se mogu
obavljati bez troenja goriva moramo prilagoditi drugim nainima izvravanja. Ne smijemo
ovu situaciju shvatiti tragino. Bitno je da svi znamo zato smo ovdje i zato se borimo.
U najteim psiholokim momentima moramo se prisjetiti nae blie istorije. Moramo se
sjetiti II. rata, naih oeva i djedova. Nije na odmet upitati ili ponovo da nam ispriaju kako
i u kakvim uvjetima su se oni borili. Bilo im je mnogo tee, ali su pobjedili. Mi moramo i
hoemo pobjediti jer vodimo pravedni rat, jer znamo zato ga vodimo, jer znamo da piemo
novu istoriju S R P S T V A, jer titimo svoju djecu i branimo svoja ognjita. Nikad razloge
ove borbe ne smijemo zaboraviti i onda e svaka prepreka biti savladana.
Sigurno nije ovo nepremostiva prepreka, nije razlog da zavlada javaluk i neizvravanje
postavljenih nam zadataka. U ovom kao i drugim tekim trenucima zgusnimo svoje redove,
budimo prava braa, budimo S R B I, pomozimo jedan drugom, vjerujemo u pobjedu i
POBJEDIT e tada ovaj narod sve nepravde.
NEKA SREA PRATI SRBE PRAVOSLAVLJE
IVJELA 92. LEGENDARNA BRIGADA.
SD/JM
Dostavljeno: K O M A N D A N T
PKM potpukovnik
Svim jedinicama Mirko Uzelac, [v.r.]
Arhiva ovdje M.P.515
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 34.

145

1994., listopad 11.


[Knin]
Obavijest Glavnog taba SVK zapovjedniku Glavnog taba SVK o loem financijskom stanju
i problemima s opskrbom u SVK
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE
21-121

11. 10. 1994. god.
Funkcionisanje SVK Komandantu G SVK
Gospodine generale!
Na poetku godine planiran je budet RSK u iznosu od 453.600.000. dinara od ega su
planirani rashodi za SVK u iznosu od 336.769.000. dinara ili 74%. Predlogom Zakona o
izmenama i dopunama Zakona o budetu za 1994. godinu rashodi budeta smanjeni su
na 110.000.000. dinara od ega na SVK otpada 67.891.000. dinara ili 61,7%. Uee po
predlogu izmene Zakona smanjeno je za 12,3%.
515

Okrugli peat: VP 9035, Benkovac.

247

Vlada RSK do sada je obezbedila meseno po vojniku:


za line rashode (plate i naknade v/o)
40 dinara,
za sve materijalne rashode (ukupno PoOB)
56 dinara,
ili ukupno 35.141.000. dinara.
Sadanji dug SVK iznosi 3.000.000. dinara za materijalne rashode i oko 800.000 dinara za
trokove leenja pripadnika SVK (bolnica Sveti Sava Knin). Dnevne doznake iznose od
25.000 do 30.000. dinara, to pokriva ukupan dug sa 6 (promila).
Zbog nelikvidnosti i neredovnog plaanja obaveza sve je tee materijalno obezbeenje SVK.
Mnoge firme najavljuju obustavu isporuka materijalnih sredstava, te zbog toga u 11. K
nemogue je obezbediti prvi obrok (doruak). Stanje likvidnosti SVK svaki dan sve vie se
pogorava, sa ime se nanose ogromne tete privredi koja SVK obezbeuje materijalima i
uslugama, a za proces proizvodnje ne moe obezbediti obrtna sredstva i repromaterijal.
Prekid platnog prometa sa RS i potekoe sa nabavkama MS u SRJ zbog blokade i
nemogunosti plaanja dovodi PoOB u sve teu situaciju, to ima sve vei negativan uticaj na
b/g. Dolo je vreme kada trebao bezbediti vea sredstva za obezbeenje SVK sa zimnicom i
za stvaranje uslova za ivot u zimskom periodu. Sa ovako minimalnim novanim sredstvima
nemogue je izdravati, opremati, formirati i profesionalizirati vojsku.
Molimo Vas da preduzmete mere preko nadlenih organa vlasti za bolje i prioritetno
funkcionisanje Vojske.
Naelnik Fin. Sl. Pomonik komandanta
pukovnik za pozadinu
Mane Glumac, [v.r.] general-major
Mirko Bjelanovi, [v.r.]
M.P.516
Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 11.

146

1994., listopad 12.


Biljane Gornje
Zahtjev Komande 92. mtbr 7. korpusa SVK 7. pozadinskoj bazi Benkovac za veom
koliinom kruha zbog loe ekonomske situacije i pogoranih uvjeta ivota u RSK
KOMANDA 92. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 411-601 POVERLJIVO
12. 10. 1994. godine KURIROM
Biljane Gornje
Zahtev,
d o s t a v l j a. 7. pozadinska baza
Odeljak Benkovac
516

Okrugli peat: VP 9000, Knin.

248

Kako je pogorana ekonomska situacija naih boraca i sve su tei uvjeti ivota svakodnevno
stiu zahtjevi sa terena pozadinskim organima. Naime, radi se o smanjenju hleba u zadnjih
nekoliko dana tj. pola hleba po obroku (ruak i veera) za svakog borca.
Napominjemo da sa veerom dolazi i doruak za sljedei dan a hleba nema za doruak.
Zahtijevamo da se za ruak izdaju 2 hleba za 3 borca, a za veeru i doruak 1 hleb za 1 borca.
Kako dostavljamo svakodnevno tano brojno stanje na licu mesta, molimo Vas da nam
poveate broj obroka za 10% kako bi bilo dovoljno hrane.
M/DA
Za K O M A N D A N T a
Dostavljeno: potpukovnik
7. POB odeljak Benkovac Mirko Uzelac,
NInSl Odeljak Benkovac [.., v.r.]517
NInSl 92. mtbr M.P.518
Arhiva
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 8., kut. 34.

147

1994., listopad 13.


opot
Informacija Komande 3. pbr 7. korpusa SVK podreenim postrojbama o nepotivanju
Zagrebakog sporazuma, vanosti zauzimanja Cazinske krajine i unutarnjim problemima
u RSK
KOMANDA 3. pbr
Str. pov. br. 361-5
13. 10. 1994. godine
KM OPOT
Informacija potinjenim jedinicama,
d o s t a v l j a.

arhiva519

Informaciju koju smo dobili od Komande 7. korpusa u celini dostavljamo sa kojom ete
upoznati celokupan Va sastav.
Zagrebaki sporazum o prekidu vatre uglavnom se potuje. Meutim, u poslednje vreme
ustae su nekoliko puta izvrile tee povrede spomenutog sporazuma. Tako su u z/o 15.
korpusa na nekoliko mesta uli u tampon zonu i poseli p/k na kojem su bili 29. 03. 1994.
godine. U reonu Turnja (21. K) uli su u tampon zonu sa oko 100 policajaca i tehnikom
pod izgovorom da ele spreiti muslimanskim izbeglicama ulazak u RH.
517
518
519

Potpis neitak.
Okrugli peat: VP 9035, Benkovac.
Dopisano rukom.

249

U Lipiku (18. K) pomerili su svoj punkt za oko 50 metara i grupom graana i civilne
policije vrili pritisak na snage UN-a da se pomere za oko 100 m.
Posle due opsade i u nameri da se izbegne sukob JORDBAT se povukao sa svog punkta.
Za sve povrede i ponaanje ustaa upuen je otar protest K-di UNPROFOR-a. Komande
Sektora Sever i Zapad mole nau stranu da nita ne preduzimamo ve da e to oni sami
reiti. Izveteni smo da je sluaj Turanj i Lipik upoznat SB UN.
Komandant Sektora Zapad u razgovoru sa Komandantom 18. K rekao je da mi moemo
odraditi svoj posao ako se HV bude jo pomerala.
To praktino treba shvatiti kao izjavu da se snage UN nee boriti protiv HV.
Na delu fronta prema C. 520 Krajini bilo je povremenih provokacija iz peadijskog naoruanja
bez posledica po nae jedinice, te nije bilo razloga za odgovor na njih. Meutim, stanje u toj
turskoj enklavi je krajnje kritino. Ako bi se uspeli potpuno spreiti verc prema C. Krajini
samo 30 dana Dudakovi521 bi bio prinuen da se preda. To bi bilo veliko olakanje za RS i
RSK i imale bi bitnog uticaja na konano reenje situacije u bivoj BiH.
To bi morao znati svaki Srbin i morao bi dati svoj doprinos tome. Smatramo da je suvino
govoriti o tome u kakvoj bi se situaciji nala SVK u sluaju ustake agresije pre nego to se
rei pitanje C. Krajine.
Moral boraca i stanovnitva RSK i dalje je optereen brojnim slabostima koje su posledica
ne funkcionisanja pravne drave. Meutim, mora se imati u vidu da je naa drava jo
uvek u fazi formiranja, da je u ratu i da su sankcije koje su Srbima nametnuli tvorci novog
svetskog poretka uinili svoje. Mora se istini pogledati u oi, moramo zaboraviti blagostanje
u kojem smo iveli pre rata. Nama je ovaj rat nametnut i mi ga moramo dobiti.
Nama je ugroena ivotna egzistencija i mi moramo stvoriti svoju srpsku dravu. Drugog
izbora nemamo ako elimo ostati u svojim vekovnim prostorima.
I meu nama ima pojedinaca koji jo uvek ne daju od sebe onoliko koliko bi mogli. Jo uvek
se ponaamo mirnodopski, da ne kaemo neozbiljno. Svima je poznato da je do municije
vrlo teko doi ali se ona svakodnevno troi nemilosrdno, bez ikakvog razloga.
Na kurs Komandira eta-baterija K-danata bataljona-diviziona jo uvek se alju pojedine
stareine koji ne bi trebali ii. Stie se utisak da se eli samo ispuniti broj koji razrezom
odreen. U ovoj klasi se nalazi jedan slualac koji je bio u prvoj klasi na kursu za K-dira ete,
sada je poslat na kurs za K-danta bataljona, a u jedinici je rasporeen na dunost etnog
stareine. Smatramo da je ovde svaki komentar suvian.
NK/MD
KOMANDANT
potpukovnik
Janko urica, [v.r.]
M.P.522
Umnoeno u 8 primeraka
i dostavljeno:
1x svim jedinicama
1x arhiva

520
521
522

Cazinskoj.
Atif.
Okrugli peat: VP 9051, Benkovac.

250

Izvornik, strojopis, latinica


HR-HMDCDR, 8., kut. 19.

148

1994., listopad 13.


[Knin]
Zapovijed Glavnog taba SVK i 75. pozadinske baze za izvoenje obuke za osiguranje i
obranu skladita erkezovac i Volinja
KOMANDA 75. POZADINSKE BAZE VOJNA TAJNA

POV. Br. 1035-2 POVERLJIVO

13. 10. 1994. god.
Izvoenje obuke po
ininjeriji, dostavlja. KOMANDI ODELJKA PoB ERKEZOVAC
V e z a: Nareenje NI G SVK, Pov. br. 16-370/11. 10. 1994. godine;
Na osnovu ukazane potrebe, a u cilju osposobljavanja ljudstva iz obezbeenja i odbrane
skladita erkezovac i Volinja odmah pristupiti pripremama za obuku kompletnog ljudstva
iz navedene materije.
Navedenim nareenjem regulisano je da Komanda 39. K organizuje i izvede obuku
sa ljudstvom iz obezbeenja i odbrane skladita erkezovac i Volinja. Tema je Mine u
naoruanju SVK poznavanje, postavljanje i uklanjanje, mjere tehnike zatite.
Obuku planirati u mjesenom planu rada Odeljka Baze. Vrijeme izvoenja koordinirati sa
NI 39. K, a najkasnije do kraja oktobra 1994. godine.
Pri izvoenju obuke voditi rauna o mjerama zatite ljudstva.
MR/NL.
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Stevan Koul, [v.r.]
M.P.523 M.P.524
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., 39. korpus SVK, kut. 18.

149

1994., listopad 13.


[Knin]
Analiza Glavnog taba SVK o izvanrednim dogaajima u SVK u rujnu 1994., s naglaskom
na velik broj smrtnih sluajeva pripadnika SVK zbog nepanje i nediscipline

523
524

Prijemni peat: Vojna pota 9146, pov. br. 615-1, 14. 10. 1994., Glina.
Okrugli peat: RSK, Komanda 75. pozadinske baze.

251

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA


GLAVNI TAB SRPSKE VOJSKE

Str. pov. Br. 15-454

13. 10. 1994. god.
Analiza VD,
dostavlja. KOMANDI 45.bVOJIN525
U prilogu akta dostavljamo vam analizu vanrednih dogaaja za septembar 1994. godine.
Iz analize je vidljivo da je veliki broj smrtnih sluajeva od kojih zabrinjava broj ubistava (4)
i samoubistava (3). Takoe je vidljivo da je veliki broj nepanja i nedisciplina.
Veliki broj (12) vanrednih dogaaja desio se u 21. K to treba posebno analizirati i preispitati
preduzete mere. Mora se jo vie raditi na preduzimanju preventivnih mera za smanjenje
vanrednih dogaaja. Izvriti analizu po korpusima i preduzeti adekvatne mere.
POMONIK KOMANDANTA
pukovnik
Marinko Gaji, [v.r.]
M.P.526
REKAPITULACIJA VANREDNIH DOGAAJA
1. VANREDNI DOGAAJI
7. K
7
15. K
3
21. K
12
39. K
3
18. K
4
11. K
2
75. PoB
1
UKUPNO 32
2. UZROCI VANREDNIH DOGAAJA
Nepanja
11
Nedisciplina
6
Nesretan sluaj
5
Meusobne svae
3
Konzumiranje alkohola
1
Do sada nepoznati
6
3. KATEGORIJA VANREDNIH DOGAAJA
Smrtni sluajevi
10
Ranjavanja
16
Samoranjavanja
3
Ubistva
4
Samoubistva
3
UKUPNO 36
525
526

Dopisano rukom.
Okrugli peat: RSK, Glavni tab Srpske vojske.

252

OD TOGA:
Poginuli
Ranjeni

17
19

ANALIZA VANREDNIH DOGAAJA ZA SEPTEMBAR 1994. GODINE


7. KORPUS
Vreme 02. 09. 1994. godine
Oko 17,30 navedenog dana v/o Jozef Stefan, roen 1954. godine u Panevu uao je u
nae minsko polje u Miletama, te aktiviravi minu zadobio lake povrede. Imenovani je
pripadnik 75. mtbr.
Vreme 18. 09. 1994. godine
Prilikom popune minskog polja u rejonu s. kabrnja, usled aktiviranja PP mine ranjeni
su vojnici Relji Dragoslav sa teim ozljedama i Radmanovi Jovica lake. Imenovani su
pripadnici 92. mtbr.
Istog dana u zoni odgovornosti 75. mtbr u rejonu s. D.527 Marini od PP mine ranjen je
vojnik Babi Petar pod nejasnim okolnostima.
Vreme 21. 09. 1994. godine mesto, s. Ercegovci
V/o Beader ure Vojin, roen 1939. godine pripadnik 75. mtbr, sa dvojicom boraca
krenuo je iz s. Beaderi gdje se nalazio na poloaju u susjedni zaseok Ercegovci, po poret koji
je tamo ostao. U s. Ercegovci aktivirao je nagaznu minu koja mu je odnela levu nogu do
kolena i prilikom pada aktivirao i drugu minu koja mu je odnela desnu ruku do ramena i
nanela mu povrede rebara sa desne strane. Imenovani se nalazi van ivotne opasnosti.
Vreme 22. 09. 1994. godine
V/o Dopu Vladimira Branko, iz sastava 3. pbr za vreme redovnog odsustva iz jedinice, u
rejonu Veljanska kosa naiao je na PP minu, aktivirao je i zadobio lake tjelesne povrede.
Uzrok nepanja.
Vreme 26. 09. 1994. godine
U rejonu iste Male, prilikom obilaska i kontrole minskog polja v/o aki Ljubomir i
Bezbradica Petar, naili su na protivpeadijsku minu i pri tome zadobili lake povrede.
Vreme 28. 09. 1994. godine
U porodinoj kui u selu Ceranje G.528 dolo je do samoranjavanja v/o Draga Luke
Milenka, ro. 1963. godine. Imenovani se nalazi van ivotne opasnosti. Pri pokuaju da
ga preveze v/o kori Nikole Nenad, roen 1954. g. doiveo je saobraajnu nesreu, nakon
ukazane pomoi puten je kui.
15. KORPUS
Vreme 11. 09. 1994. godine
V/o Cvetianin Bogdan iz sastava 37. pbr u toku noi samovoljno je uzeo vojno m/v a
prevrnuo se sa njim na putu Korenica s. Dabar. Imenovani nije voza a osim toga bio je u
pijanom stanju. Osim materijalne tete na vozilu drugih posledica nema.
Vreme 11. 09. 1994. godine
527
528

Donji
Gornje.

253

V/o Ljubisavljevi Milan, pripadnik 70. pbr posekao je noem po ruci dobrovoljca Major
andora (koji je iz Plakog bio proteran pa se ponovo vratio) i pri tom mu naneo posektoine
po desnoj ruci uz vea oteenja krvnih sudova. Uzroci ovog dogaaja se ispituju.
Vreme 17. 09. 1994. godine mesto Teslingrad529
U rejonu Teslingrada v/o Vojvodi Milia, pripadnik 18. pbr izvrio je samoubistvo.
Imenovani nije bio na dunosti u jedinici.
21. KORPUS
Vreme 06. 09. 1994. godine mesto, s. Kamensko
Navedenog dana oko 13,45 dolo je do ubistva Lonar Nikole, ro. 1958. g. pripadnika
11. pbr. Do ubistva je dolo nakon meusobne svae i fizikog obrauna od strane brata
Lonar Miloa, ro. 1954. g., iz AP sa kojom je bio zaduen ubica.
Uzrok ovom dogaaju je meusobna svaa i ranija netrpeljivost brae.
Vreme 14. 09. 1994. g.
U toku premetanja OT-M60 na putu Vojni-Majevac dolo je do njegovog skretanja sa
puta i prevrtanja niz veliku strminu. Pri tom je poginuo vojnik na odsluenju vojnog roka
Mihajlovi Goran, ro. 1974. g. u s. Kuplensko optina Vojni, a lake povrede zadobili su
vojnici Vuini uro, Novakovi Dragan i Gojko Vukovi. Istraga je u toku.
Vreme 15. 09. 1994. g.
U 15,30 ulaskom u minsko polje smrtno je stradao Slijepevi Petra arko pripadnik 11.
pbr.
Vreme 16. 09. 1994. g.
U 13,00 u bolnici Sv. Georgije u Vojniu prirodnom smru od posljedica infarkta
preminuo je Pokrajac Miloa Mile, ro. 30. 03. 1946. g. pripadnik 11. pbr.
Vreme 15. 09. 1994. g. mesto s. Slivnjak
Navedenog dana u kui porodice Tumbus dolo je do porodine tragedije u kojoj su ivot
izgubila tri lana. Prema izjavama komija i roaka pretpostavlja se da je uzrok ovom
dogaaju meusobno razraunavanje u vezi deviza koje su drali kod sebe otac i baka, a koje
su pronaene nakon nesretnog sluaja. Pretpostavlja se da je Sinia Tumbus, pripadnik 13.
pbr iz AP ubio oca Tumbus Simu, pripadnika 13. pbr, a potom Milku Tumbus majku Sime,
a posle toga Sinia je izvrio samoubistvo.
Vreme 15. 09. 1994. godine
Odlaskom u minsko polje poginuo je v/o arko Stepevi. Imenovani je u vreme pogibije
koristio odsustvo.
Vreme 22. 09. 1994. godine
U sastavu 11. pbr desila su se dva vanredna dogaaja.
Vojnik Basara Dragomir, ro. 1968. godine nehotice je opalio metak i izvrio samoranjavanje
u stopalo desne noge.
v/o Drakuli Stevo sluajno je ispalio jedan metak iz pitolja u stomak Klipa Miloradu.
Vreme 25/26. 09. 1994. godine
U toku noi Popovi Miroslav ro. 1952. godine u pijanom stanju bacio je bombu u kui
gdje ivi i pritom zadobio lake povrede, od ostalih lanova porodice niko nije povreen.
Vreme 26. 09. 1994. godine
Eror Milo, ro. 1938. godine za vreme redovnog odmora izvrio je samoubistvo iz PAP.
Vreme 26. 09. 1994. godine
529

Liki Osik.

254

Navedenog dana oko 19,00 u Maljevakom Selitu ispred svoje kue v/o Vuleti Mike
Milan, roen 1948. godine izvrio je ubistvo iz PAP v/o Bosni ure Dragia ro. 1953. g.
Za vreme ubistva imenovani nisu bili u jedinici. Uzroci za sada nisu poznati.
Vreme 28. 09. 1994. godine
U rejonu Glinice u minskom polju dolo je do ranjavanja v/o Relji Miloa, pripadnika 21.
K. Radi se o teoj povredi noge. Imenovani je nakon hirurke intervencije preminuo.
39. KORPUS
Vreme 16. 09. 1994. godine
V/o Milan Malibabi, pripadnik 26. pbr iz nehata izvrio je samoubistvo pitoljem.
Vreme 21. 09. 1954. godine
U meusobnom obraunu vojnik Ostoji Nikole Milan, ubio je vojnika Ostoji Duana
Borivoja, obadvojica su u sastavu 33. pbr.
Vreme 28. 09. 1994. godine
Prirodnom smru preminuo je lan k-de 39. K major Jovo Jovii.
18. KORPUS
Vreme 09. 09. 1994. godine
Navedenog dana oko 12,00 prirodnom smru umro je Mirolovi Ljubomira Svetislav,
roen 06. 02. 1994.530 g. Imenovani je bio pripadnik 51. pbr.
Vreme 13. 09. 1994. godine
Oko 20,00 u 98. pbr smrtno je stradao v/o Lonar Milivoje, koji je zajedno sa Glamoi
Ljubiom v/o iz iste jedinice lovio divlja. Glamoi je pogreno nou osmotrio predeo
i pravac iz kog se kretao Lonar, te mislei da je divlja izvrio opaljenje i pri tom ubio
Lonara.
Vreme 21. 09. 1994. godine
Oko 17,20 navedenog dana dolo je do samoranjavanja v/o Ignji Duana Luke, ro. 1954.
godine. Do samoranjavanja je dolo usled nepaljivog rukovanja sa orujem improvizirane
izrade (kubura) koju je imenovani imao za pojasom i pri pokuaju da je izvadi dolo je do
samoranjavanja. Imenovani je zadobio prostrelnu ranu u donjem predjelu lea i nalazi se
van ivotne opasnosti.
Vreme 22. 09. 1994. godine
Navedenog dana u zahvatu puta Pakrac-Kusonje u rejonu rabin breg dolo je do ranjavanja
u desnu stranu grudi vod. Komlenc Milana Duana. Imenovani je bio na slobodnim danima
i zajedno sa jo trojicom v/o traktorom su otili u naputene kue u spomenutom rejonu
/tampon zona/, vjerojatno sa namjerom da izvuku neka sredstva, pri emu su ih ustae
primjetile i otvorile vatru.
11. KORPUS
Vreme 19. 09. 1994. godine
Vojnik Radakovi Duan, prilikom obavljanja stareinske dunosti izvrio je samoranjavanje
iz PAP. Radi se o lakoj povredi.
Vreme 29. 09. 1994. godine.
Prilikom izvlaenja oblica traktorom u sklopu pripreme drvene grae za objekte utvrivanja,
dolo je do aktiviranja zadnjim desnim tokom pp mine PROM-1 usled ega je dolo do
ranjavanja sa smrtnim posledicama v/o Mihi Milana ede, ro. 1951. godine, pripadnika
45. pbr.
530

Godina roenja krivo navedena u izvorniku.

255

75. PoB
Vreme 09. 09. 1994. godine
Od posljedica sranog udara, preminuo je CL Veselinovi Dmitra Petar, ro. 02. 07. 1934.
godine.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 8.

150

1994., listopad 14.


iroka Rijeka
Slubena zabiljeka Vojne policije 21. korpusa SVK o doputanju nezakonite trgovine sa
stanovnicima Cazinske krajine
VOJNA POTA 9118
Vojna policija
Int. br. 04-65-28/94
Dana 14. 10. 1994.
iroka Rijeka
S L U B E N A Z A B I LJ E K A
Dana, 14. 10. 1994. g., u vremenu od 10.50 asova iavi po slubenom zadatku kap.
Vuleti Nikola, nael. OB 21.GrOd i vojni policajac aula Zdravko u reonu Crnog Potoka
na mestu kod Vapnare primeena je nedozvoljena trgovina sa muslimanima Cazinske
krajine, jer je na mostu bilo okupljeno vie graanskih lica koji su komunicirali i trgovali.
Na licu mesta od strane v/o bili su:
1. Miljevi Nikole Pero, ro. 23. 12. 1967. g.
2. elap Milana Dragan, ro. 09. 12. 1964. g.
Imenovani su oba pripadnici 1. Toplike ete 3. grb koji su se nalazili na dunosti, a nisu
po slubenoj dunosti obavljali svoje zadatke. Dalje do mesta tzv. Perione u vremenu od
11.15 asova, zateena su 4 v/o koji su bili na dunosti i to: Vorkapi Marka Stevo, ro. 01.
11. 1972. g. u Vorkapi Selu, Bakari Milana Tihomir, r. 10. 08. 1968. g., elap Milana
Stojan, r. 02. 11. 1958. g. i Mievi Stevana Slavko, ro. 05. 02. 1966. g.
Imenovani su pripadnici 1. ete, 3. grb, koji su za vreme slube kartali a na granici,
odnosno na mostu je bila okupljena vea koliina graana koji su vrili nelegalnu trgovinu
sa muslimanima. Imenovani po svojoj dunosti nisu spreili okupljanje gra. i ilegalnu
trgovinu ve su to svojim ponaanjem dopustili.
Voa patrole: aula Zdravko
K-dir voda VP: Por. Mile Vujnovi,
[............, v.r.]531
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1093-2.
531

Potpis neitak.

256

151

1994., listopad 15.


[Korenica]
Zapovijed Komande 15. korpusa SVK Komandi 50. pbr SVK za pojaano osiguranje i
kontrolu teritorija prema Cazinskoj krajini
KOMANDA 15. K VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 152-377 STR. POVERLJIVO
15. 10. 1994. god.
Pojaano obezbeenje teritorije,
n a r e e nj e. KOMANDI 50. pbr532
Na osnovu ukazanih potreba, a u cilju sprovoenja pojaanog obezbeenja i kontrole dela
teritorije u zoni odgovornosti 18. pbr. i 37. pb.,
NAREUJEM
1.- Izvriti pojaano obezbeenje i kontrolu teritorije i putnih pravaca u cilju spreavanja
ilegalnog prelaza grupa i pojedinaca pripadnika muslimanskih snaga i HVO sa prostora
Cazinske krajine.
2.- Teritorija koja se obezbeuje i kontrolie
2.1.- 37. pb sa delom VTOd Korenica
izvriti obezbeenje sa teritorije i kontrolu putnih pravaca koji izvode u iri prostor
Plitvikih Jezera, s. Kapela, s. Prijeboj i s. L. P. Selo533.
2.2.- 18. pbr
potpuno obezbediti spoj sa 50. pbr, pri emu putem zaseda i patrola zatvoriti puteve i
staze koji izvode u iri rajon s. Kozjan534 i anak, sa teitem na Rapainskim Koritima535 i
objektu Pavenka.
2.3.- 50. pbr sa 2/103. pbr
potpuno zatvoriti prostor s. Trnavac, s. Turjanski i s. Homoljac, sa t