Sie sind auf Seite 1von 8

SELA UPA KONJEVRATE I MIRLOVI ZAGORA

U MLETAKIM KATASTRIMA DALMACIJE


IZ XVIII STOLJEA
LOVORKA ORALI
UDK 94(497.581.2)"17"(093):27-774
349.418(497.58)"17"
Izvorni znanstveni rad

Predmet istraivanja su sela upa Konjevrate i Mir/ovi Zagora u mletakim katastrima Dalmacije
iz XVIII. stoljea. Nakon konanog prestanka osmanlijske vlasti u vrijeme Morejskog rata (1684.1699.), nastupa mirodopsko razdoblje tijekom kojega se na iri prostor dalmatinskog zalea uvodi
mletaka uprava. Novosteena zemljite u dravnom vlasnitvu podjeljuje se zaslunim obiteljima i
pojedincima te poradi potrebe reguliranja zemljinih odnosa na tim prostorima nastaje tijekom prve
polovine XVIII. stoljea vie katastarskih popisa i premjera. Na osnovi podataka iz katastara od
1709. do 1751. godine prikazano je stanovnitvo naselja Mir/ovi Zagora, Pakovo Selo i Pokrovnik s
obzirom na ukupnu brojnost, obitelji i njihovu unutarnju strukturu, prostranost i vrstu dodijeljenih
zemljinih povrina, koliinu stonoga fonda i dr. Za povijest samih naselja od posebnog su znaenja
podaci o obiteljima i njihovim ograncima, brojnosti, a samim time i o njihovoj ulozi u onodobnom
gospodarskom i drutvenom razvoju toga kraja.

U ozraju mletako-turskih ratova:


leu od XVI. do XVIII. stoljea

ope vojno-politike

prilike u ibenskom za-

oba od XVI. do XVIII. stoljea po mnogo emu se moe drati burnom, dogaajima
intenzivnom i dalekosenim posljedicama ispunjenom etapom iz prolosti ibenskoga zalea. Poetkom XVI. stoljea, usporedo s intenziviranjem osmanlijskih prodora
i njihovim osvajanjem prostranoga kopnenog podruja od zadarskog do splitskog zalea,
za vie stoljea unaprijed prekrajaju se dravno-politiki zemljovidi i iz korijena mijenja
demografska (etnika, vjerska) slika ovih prostora. Pobjedonosnim osvajanjima glasovitog
osmanlijskog vojskovoe Husrev-bega pod vlast Osvajaa s Istoka tijekom 1520-ih godina
padaju vane hrvatske utvrde Knin, Drni, Skradin i Ostrovica, kao i njihova oblinja kopnena podruja. Nakon ratnih zbivanja 1537.-1540. godine uspostavljena je u Dalmaciji mletako-turska granica koja je polazila od Obrovca na sjeveru preko Ravnih kotara, opasujui
utvrde Islam, N adin, Karin i Vranu, pa zapadnom obalom Vranskog jezera prema Velimu,
a odatle preko Krke na Skradin. Od Skradina se granica sputala gotovo pravom crtom do
Solina (u osmanlijskoj vlasti), pa na utvrdu Kamen do granice Poljica. Nakon novoga mletako-turskog ratnog sukobljavanja (Ciparski rat, 1570.-1573.), Osmanlije su na ibenskom
podruju zauzeli sela Dazlinu, Rakitnicu, Zaton, Rasline, Grabovce, Putianje i neka druga

183

KONJEVRATE l MIRLOVI ZAGORA UPE IBENSKE BISKUPIJE- ZBORNIK RADOVA

mjesta, ime je grad ibenik na kopnu zadrao samo sedam od prijanjih 19 sela. Time se
zaokruuju osmanlijska osvajanja u Dalmaciji, a mletako-turska granica ustaljuje sve do
izbijanja Kandijskoga rata 1645. godine}
U Kandijskom ratu (1645.-1669.), zahvaljujui poetnim pobjednikim osvajanjima mletakoga generalnog providura i vojnog zapovjednika Leonarda Foscola, Mleani privremeno zauzimaju utvrde Klis, Knin i Drni, ali ih (osim Klisa) razgranienjem iz 1671. godine - ponovo gube. Na ibenskom podruju crta razgranienja (tzv. linea Nani) tekla je
od brda Trtar u smjeru Primotena i Rogoznice, a odatle k brdu Dabgora i Vlakom brdu
iznad Trogira. U svezi s tamonjim razgranienjem voeni su dugotrajni pregovori koji su
naposljetku okonani sporazumom o ostanku Skradina pod osmanlijskom vlau, doim
je Vrpolje pripalo Mleanima. Takoer sporno mjesto Danilo i dalje je ostalo izvan mletakih steevina. 2 Sudbinu nametnutu mirovnim ugovorima i razgranienjima slijedila su i
sela ibenskoga zalea, privremeno osvajana od strane domaih i mletakih postrojbi, ali
potom najee razarana i raseljavana u nizu brojnih sukobljavanja koja su u ratno, ali i u
poratna doba, trajala na vruoj ibenskoj pograninoj terrafermi.
Morejski, oslobodilaki rat (1684.-1699.), znaio je za sela ibenskoga zalea konani prestanak osmanlijske uprave. Gradovi poput Zadra, ibenika i Splita konano, ve na samom
poetku ratnih djelovanja, stjeu toliko potrebno i prirodno okruje u zaleu. Razgranie
njem provedenim nakon okonanja rata i potpisivanja mira u Srijemskim Karlovcima 1699.
godine, ibensko je zalee znatno proireno. Granica je sada tekla pravcem Knin-VrlikaSinj-Zadvarje-Vrgorac-itluk. Novouspostavljena mletaka granica nazvana je linea Grimani, a sva podruja steena Morejskim ratom nazvana su Acquis to Nuovo. 3
S prestankom ratova i viedesetljetnih kontinuiranih borbi, etovanja i hajdukovanja,
razaranja i pustoenja, poetkom XVIII. stoljea za dalmatinsko zalee napokon zapoinje
novo doba. Za sela ibenskog zalea, prvi put ukljuena u mletake prekojadranske stee
vine, nastupa razdoblje postupnog demografskog i gospodarskog oporavka i obnove. Razdioba zemljinih posjeda na novosteenom, dravnom podruju pritom je inila jednu od
osnovnih sastavnica na kojima se u budunosti izgraivao sustav mletake uprave i usmjeravao ivot stanovnitva. Katastarski popisi, nastali po uspostavi mletake uprave tijekom
XVIII. stoljea, stoga su prvorazredno vrelo za utvrivanje temeljnih podataka o naseljima,
stanovnitvu, zaslunim (vojnikim) obiteljima i pojedincima, gospodarskim mogunostima
i ivotu uope na irokom pojasu dalmatinskog zalea. Upravo e ralamba dalmatinskih
katastarskih popisa za podruje ibenskog zalea biti osnovna smjernica kojoj je upravljena
glavnina istraivakih pitanja ovoga rada.
1
S. M. TRALJI, Tursko-mletake granice u Dalmaciji u XVI. i XVII. stoljeu, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. 20, Zadar 1973., str.
447-448,450, 453; S. GRUBII, ibenik kroz stoljea, ibenik 1974., str. 65-72; G. NOVAK, ibenik u razdoblju mletake vladavine
1412 -1797. godine, u: ibe11ik -spomeu zbornik o 900. obljetnici, Muzej grada ibenika, Posebna izdanja, ibenik 1976., str. 163, 168. (dalje:
G. NOVAK, ibenik u razdoblju ...,); ISTI, Prolost Dalmacije, Zagreb 2001., str. 152-153. (dalje: G.NOVAK, Prolost Dalmacije).
2
G. STANOJEVI, jugoslovenske zemlje u mletako-turskim ratovima XVI-XVIII vijeka, Beograd 1970., str. 293-294; S. M. TRALJI,
n. dj., str. 456-457; S. BUZOV, Razgranienje izmeu Bosanskog paaluka i mletake Dalmacije nakon Kandijskog rata, Povijesni
prilozi, sv. 12, Zagreb 1993., str.16-18,23; S. GRUBII, n. dj., str.109; G. NOVAK, ibenik u razdoblju ..., str. 210; ISTI, Prolost Dalmacije, str. 171; F. DIFNIK, Povijest Kandijskog rata 11 Dalmaciji, Split 1986., str. 330-332, 337, 383; M. JAOV, Le guerre Veneto-Turche
del XVII secolo in Dalmazia, Atti e memorie della Societa dalmata di arcl1eologia e storia patria, sv. 22, Venezia 1991., str. 41, 145.
3
S. GRUBII, n. dj., str. 110-111; G. STANOJEVI, Dalmacija 11 doba Murejskog rata 1684-1699, Beograd 1962., str. 170-171; G. NOVAK, ibenik u razdoblju ..., str. 212; ISTI, Prolost Dalmacije, str. 175; M. JAOV, n. dj., str. 218-219.

184

POVIJESNI

PRILOZI

Izvori i literatura
Za razdoblje poetnih desetljea mletake uprave na novosteenim podrujima u zaleu
Dalmacije od neprocjenjive su vanosti katastarski popisi nastali nakon razgranienja 1699.
godine. Pohranjeni su u Dravnom arhivu u Zadru (dalje: DAZ) u sklopu fonda Katastri
Dalmacije (dalje: KD). U ovom su radu uporabljeni katastarski popisi i premjeri oznaeni
sljedeim nazivima: Rubriche delle ville del territorio di Sebenico e Scardona dal pubblico perito
Cosmo Faventini, relative al Catastico 1709, tomo primo (DAZ, KD, sv. 12); Rubriche delle ville del

territorio di Sebenico e Scardona dal pubblico perito Cosmo Faventini, relative al Catastico 1709,
tomo secondo (DAZ, KD, sv. 13); Rubriche delle ville del territorio di Knin ripartite dal pubblico
perito Pietro Cigni, anno 1735, 1736, 1737 (DAZ, KD, sv. 15); Rubriche delle famiglie rurali benestanti dei soldati etc. e di quelli con investite Knin - Drni (DAZ, KD, sv. 20); Rubriche delle 36
ville apartenenti al territorio di Knin -Drni come nei dettagli 1756 (DAZ, KD, sv. 34); Rubriche
delle 36 ville del Contado di Knin formate da pubblici periti per identificare gl'assegnanti a vi/lici, et
i riparti a graziati in esecuzione de dettagli compilati di pugno di sua ecce/enza Francesco Grimani
provveditor general in Dalmazia, et Albania, le qua/i hanna dato fondamento all'estese delle investite,
come in Catastico ... fattane secondo gl'ordini dell'eccelenza sua nelli anni 1755 e 1756 (DAZ, KD,
sv. 35) i Registra d'investiti del Contado di Knin, tomo secondo, 1748-1751 (DAZ, KD, sv. 56). U
spomenutim katastrima sadrani su, kad je rije o selima ibenskoga zalea koja pripadaju
upama Mirlovi Zagora i Konjevrate, podaci o naseljima Mirlovi Zagora, Pokrovnik i
Pakovo Selo te e glavno teite istraivanja biti upravljeno na njihovu ralambu. Katastri
su redovito pisani jednoobrazno za sva podruja te poglavito sadre imena glavara obitelji, kao i opis veliine i vrste estica koje su im dodijeljene investiturom. Osim toga, dio
katastara sadri i podatke o broju lanova obitelji s obzirom na spol i dob, kao i podatke o
posjedovanju krupne i sitne stoke po svakom domainstvu. Kad je rije o katastru iz 1748.1751. godine, potrebno je naglasiti kako se radi o knjizi ubiljeenih investitura zemljinih
posjeda. U knjizi su navedeni svi ugovori koje je mletaka drava sklapala s glavarima obitelji, a u kojima se, osim uobiajenih i redovito koritenih formula za tu vrstu dokumenta,
navodi i smjetaj, veliina i vrsta posjeda te obveze posjednika spram drave.
Kad je rije o dosadanjim saznanjima historiografije odnosno o uporabljivoj literaturi,
podaci o povijesnom razvoju sela ibenskoga zalea (koja su predmet ovoga rada) nalaze
se u sklopu nekih veih monoprafskih djela ili rasprava koje se bave ranonovovjekovnom
prolou gradova i podruja Sibenika, Knina i Drnia. Ponajprije, vrijedne podatke o stanovnitvu, obiteljima, zaslunim pojedincima, crkvenim zdanjima u upama i naseljima
ibenskoga zalea biljeimo u davno nastalom, ali i danas vrlo uporabljivu djelu Krste
Stoia Sela ibenskog kotara (ibenik 1941.). 5
Za upoznavanje opih politikih, vojnih i drutvenih prilika na ibenskom podruju dragocjena su nam i neka djela opeg obiljeja. Iako su u njima podaci o tim naseljima najee spomenuti
uopeno i saeto, njihova uporabljivost nam je - u nedostatku zasebnih pojedinanih uradaka od nemale vanosti. Ponajprije se izdvajaju opa djela o prolosti Dalmacije u vrijeme Kandijskog
~

O strukturi katastara Dalmacije iz vremena

mletake

uprave u XVIII.

stoljeu

vidi moj rad: Agrama-proizvodni odnosi n_a

podruju kninskog distrikta potkraj 18. i na poetku 19. stoljea, Kninski zbornik, Zagreb 1993., str. 169-179. (dalje: L. ORALIC,

Agrarne-proizvodni...,). Posebno usporedi str. 170-171.


O selima Mirlovi Zagora, Pokrovnik i Pakovo Selo usporedi str. 103-105.

185

KONJEVRATE l MIRLOVI ZAGORA

POVIJESNI

UPE IBENSKE BISKUPIJE- ZBORNIK RADOVA

i Morejskog rata, na osnovi kojih saznajemo temeljne podatke o mletako-turskoj granici, tijeku
vojnih djelovanja i razgranienja u XVII. i poetkom XVIII. stoljea-' Za istraivanje sela ibenskog
zalea uporabljiyi su nam i pojedinani uradci koji se bave pojedinim sastavnicama i razdobljima
povijesti grada Sibenika i njegova kotara (G. Novak, J. A. Soldo),' kao i radovi koji obrauju pojedine etape iz prolosti Drnia (K. Kosor, A. Gamulin, D. Gaurina) 8 i Knina (L. orali).'
Kako je napomenuto u prethodnim navodima, ovaj rad pokuaj je iitavanja i razmatranja jedne od sastavnica iz povijesnoga razvoja sela ibenskog zalea. Zasniva se na ralambi
dosadanjih saznanja historiografije te - poglavito - na uporabi prethodno opisane izvorne
grae iz Dravnog arhiva u Zadru (Katastri Dalmacije). Na osnovi tih, dosad neobjavljenih
vrela, pokuat u - njihovim iznoenjem, ralambom i selektivnim objavljivanjem - prikazati stanovnitvo nekoliko naselja ibenskog zalea nakon mletako-turskih razgranienja
u Dalmaciji u XVIII. stoljeu. Poradi dostupnosti i sauvanosti vrela, u rad su iskljuivo
ukljuena naselja Mirlovi Zagora, Pokrovnik i Pakovo Selo, sela o kojima su u katastrima
Dalmacije XVIII. stoljea sauvani podaci dostatni za vievrsnu istraivaku ralambu.

PRILOZI

Kao to je iz prethodnog razvidno, najvei broj ogranaka biljee obitelji Naki (5), Brali (4)
te Bulat (3), Buri (3) i Stipievi (3). Obitelj s najvie osoba zabiljeena je u kui glavara Dujma Nakia pokojnog Tome (ukupno 23 osobe). U ostalim primjerima (izuzev Petra
Ivanevia koji je glavar obitelji od 20 osoba), domainstva su mnogo manja i u prosjeku imaju 9 lanova po obitelji. Razdioba stonoga fonda takoer u velikoj mjeri odraava
brojanu strukturu domainstava. U Mirlovi Zagori ukupno je zabiljeeno 185 konja, 184
vola, 151 tele, 222 krave, pri emu brojem grla prednjae obitelji Naki, Ivanevi i Stipie
vi. Ukupan broj kampa (campo padovana= 3555m2 ) podijeljenih stanovnicima sela iznosi
1056 (obradive povrine odnosno oranice = campi arrativi)P Posjedi su usitnjeni na vie
zemljinih estica, a njihov ukupan zbroj kree se od 1,5 - 2 kampa obradive povrine po
osobi u domainstvu. Kao i u primjeru ralambe posjednika stonoga fonda, lanovi obitelji Naki (izrijekom se spominju posjedi Dujma pok. Tome, Ilije pok. Pavla, Martina pok.
Dmitra, Stjepana pok. Stjepana, Jurja pok. Mihovila i Ivana Nakia te zajedniki posjedi
u vlasnitvu Dujma i Ilije te Ivana i Stjepana Nakia) prednjae kao posjednici s najvie
estica. 14

Sela Mirlovi Zagora, Pokrovnik i Pakovo Selo u katastrima Dalmacije XVIII.


- ralamba podataka

stoljea

Prvi razmatrani katastarski popis nastao je 1709. godine radom mletakog mjernika Cosrne Faventinija (Rubriche delle ville del territorio di Sebenico e Scardona dal pubblico perito Cosmo Faventini, relative al Catastico 1709, tomo primo, DAZ, KD, sv. 12) i sadri podatke za selo
Mirlovi Zagora, 10 Na samom poetku popisa sadrani su, na ukupno dvije stranice, popisi
glavara obitelji s pripadajuim podacima o ukupnom broju lanova domainstva i njihovoj
razdiobi prema spolu i dobi (podjela na "ljude sposobne za oruje"/homini d'arme, djeake/put
ti, ene/donne i djevojice/putte), kao i podaci o stonom fondu po svakoj kui (konji, krave,
volovi, telad, stoka sitnog zuba). Upisano je ukupno 49 glavara obitelji iz sela Mirlovi Zagora,
kojima se, na kraju popisa, pridodaju i dvojica glavara iz sela Badanj,'1 a koji takoer imaju
udjel u zemljinom fondu na podruju sela Mirlovi Zagora. Izrijekom se spominju sljedee
obitelji (u zagradi je broj ogranaka po svakoj obitelji: Auina (1), Beri (1), Brali (4), Bulat
(3), Buri (3), ukovi (2), Doljan (2), Gaurina (1), Gugo (l), Ivanevi (1), Jurii (1), Juri (l),
Knee(v) (Chinese) (1), Kova (1), Kovaevi (1), Krika (1), Lugojevi (2), Male (1), Maljkovi
(2), Mami (1), Matasovi (1), Miloevi (1), Naki (5), Pili (2), Radan (1), Smoli (2), Stipie
vi (3), Sui (1), Sudarevi (1), Vukovi (l) i Zavali (1). Ukupan broj osoba je 456, od ega na
vojno sposobne mukarce otpada 78 osoba, na djeake 99, ene 94 te djevojice 136 osobaP
Usporedi prethodno spomenuta djela S. M. TRALJIA, G. STANOJEVIA, F. DIFNIKA, M. JAOVA, G. NOVAKA i S. BUZOVA.
G. NOVAK, ibenik u razdoblju ...; J. A. SOLDO, Crkveni ivot na proirenom podruju ibenske biskupije nakon uzmaka
Osmanlija, Sedam s!oljea ibenske biskupije, Z/Jomik radova sa znanstvwog skupa "ibenska biskupija od 1298. do 1998.", ibenik, 22.
do 26. rujna 1998., Sibenik 2001., str. 319H350. (posebno usporedi str. 324, 337H338).
8
K. KOSOR, Drni pod Venecijom, Kai, sv. VII, Split 1975., str. 5H69; A. GAMULIN, Katalog spomenika (Drni), Ethnologica
Dalma tica, sv. 3, Split 1994., str. 85H102. (o crkvama sela Mirlovi Zagora, Pokrovnik i Pakovo Selo usporedi str. 93, 97H98); D. GAH
URINA, Drni pod vlau Venecije, Etlmologica Dalmatica, sv. 3, Split 1993., str. 109Hl12.
9
L. ORALI, AgrarnoHproizvodni.. .. Usporedi i ostale radove u Kninskom zborniku.
10
Bandiera della Villa di Mirilovich della compagna Giacomo Rachich, str. 18H26.
n Izrijekom se spominju Matija Vukorepi i Jakov Kosor, ali se podaci o njihovim obiteljima i stonom fondu ne navode u popisu.
12
Zbroj osoba prema spomenutim dobnim i spolnim kategorijama daje broj 407. Manjak do broja 456 vjerojatno se odnosi na
nepopisane stanovnike, vjerojatno starije i nemone osobe koje nisu uvrtene u prethodne kategorije stanovnitva.
6

186

Svezak broj 2 toga katastarskog popisa, takoer raen marom mjernika Cosme Faventinija 1709. godine, otkriva analogne podatke i za Pakovo Selo. Rije je o katastarskom popisu
naslovljenom Rubriche delle ville del territorio di Sebenico e Scardona dal pubblico perito Cosmo
Faventini, relative al Catastico 1709, tomo secondo (DAZ, KD, sv. 13), a podaci koje moemo
iitati za Pakovo Selo jesu15 : ukupno je zabiljeena 171 osoba, od ega se 38 odnosi na mukarce, 45 na djeake, 36 na ene te 52 na djevojice. U Pakovu Selu zabiljeeno je ukupno
17 obitelji (u zagradi je broj ogranaka unutar iste obitelji): osi (1), Delalija (1), Jakeli (2),
Kova (l), Lovri (l), Marinovi (1), Milijevi (1), Radeli/Radelja (1), Raki (1), Vukovi (l),
Zorii (4), Zori (l) i uri (1). Brojem ogranaka, razvidno je, prednjai obitelj Zorii, doim je u drugim primjerima (s izuzetkom obitelji Jakeli) zabiljeena samo po jedna obitelj.
Najvei broj lanova domainstva biljee kua glavara Matije Zoria (19 osoba) i Stjepana
Zoriia (20). Ukupna koliina dodijeljenih estica u Pakovu Selu iznosi 365 kampa, od ega
na obradivu zemlju otpada 339 kampa, a na neobraeno (zakrena) tlo 25 kampa. Stoni
fond u selu jest: ukupno 7 konja, 40 magaraca, 59 volova, 67 krava, 66 teladi i 1160 ovaca.
Kad je rije o zemljinom fondu, i u primjeru Pakova Sela potrebno je - kao i u sluaju
Mirlovi Zagore - napomenuti da su raspodijeljena zemljita usitnjena na vie estica te da
veliinom i brojem estica prednjae najmnogobrojnije obitelji, Jakeli i Zorii.
Katastar broj 15 naslovljen je Rub riche delle ville del territorio di Knin ripartite dal pubblico perilo Pietro Cigni, anno 1735, 1736, 1737 (DAZ, KD, sv. 15) i sadri (str. 1-27) podatke vezane za
podruje naselja Mirlovi (Mirilovich Superior e Inferior). 16 Broj posjednika (glavara obitelji)
iskazanih u popisu je 82, pri emu se iz Faventinijeva popisa iz 1709. godine poklapa ukupno 62 prezimena. Obitelji koje se spominju i u katastrima iz 1709. i 1735.-173Z godine jesu
(u zagradi je broj ogranaka po dotinoj obitelji): Brali (10), Bulat (10), Buri (9), Gaurina (1),
13 O mletakim i padovanski m mjerama u Dalmaciji usporedi rad M. ZANINOVI RUM ORA, Stare mjere za povrinu u sjeverH
noj Dalmaciji, Radovi Zavoda za povijesne Zllmwsti HAZU u Zadnt, sv. 35, Zadar 1993., str. 121H135.
14
DAZ, KO, sv. 12, str. 18H26.
15 Rubricha di Pacova Sello col suo allfabeto, str. 1-11.
16 Ovakva formulacija moda upuuje kako je rije o katastru za oba naselja Mirlovi (Mirlovi Zagora i Mirlovi Polje). MeuH
tim, na osnovi usporedbe s prethodnim katastarskim popisima, poglavito usporedbom prezimena obitelji, moemo drati kako
katastar broj 15 poglavito sadri podatke o selu Mirlovi Zagora.

187

KONJEVRATE l MIRLOVI ZAGORA UPE IBENSKE BISKUPIJE- ZBORNIK RADOVA

Ivanevi

(4), Knez/Kneev (1), Male (2), Maljkovi (4), Matas/Matasovi (2), Naki (6), Pili
(5), Radan (1), Smoli (2), Stipievi (2), Sui (3) i Zavali (1). Prezimena koja se spominju u
tom katastru, a nisu zabiljeena u popisu mjernika Faventinija iz 1709. godine, jesu: Bari
(2), Cassar (1), Kurtovi (1), Mari (3), Mareti (3), Pei (3), Sudar (1), Tili (1) i Vukorepi
(2). Ostali zabiljeeni posjednici uglavnom su ibenski graani, stanovnici Varoi (Borgo
di Sebenico) i naselja Manda lina (Maddalena), koji su u katastar uvrteni kao posjednici
manjih estica na podruju katastarske opine Mirlovi Zagora.17 Najvie ogranaka u Mirlavi Zagori biljee obitelji Bulat (10), Brali (10), Buri (9), Naki (6), Pili (5), Ivanevi (4) i
Maljkovi (4). Ukupan je broj osoba, rasporeenih unutar navedenih obiteljskih ogranaka(8
760. Zemljini posjedi kojima raspolau ukupno iznose 1323 kampa, to s obzirom na broj
stanovnika iznosi 1,7 kampa po osobi.
Razmotrimo redom nekoliko obitelji i strukturu njihovih zemljinih posjeda. Nakii
broje est obiteljskih ogranaka s ukupno 84 osobe. Ukupna povrina njihovih posjeda iznosi 100 kampa, pri emu se najvei dio nalazi u vlasnitvu najmnogobrojnijih, domainstva
Frane i Ivana Nakia (ukupno broje po 17 osoba po domainstvu, a svako raspolae s po
24 kampa). Iako broji vie (10) zasebnih ogranaka, obitelj Bulat iskazuje ukupno 72 osobe.
Ukupna povrina dodijeljenog im zemljita iznosi 145 kampa, pri emu prednjai obitelj
Mije Bulata (22 osobe, 44 kampa). Isti broj ogranaka (10), ali jo manji broj osoba (62) biljei obitelj Brali. Agrarna povrina kojom raspolau iznosi 100 kampa, a glavar s najvie
lanova po jednom domainstvu je Jure Brali zvan Jaki (ll lanova obitelji, 22 kampa).
U odnosu na Bralie, obitelj Buri biljei jedan ogranak manje (9), ali i tri osobe vie (65).
Raspolau s ukupno 128 kampa obradivog tla, a brojem lanova izdvaja se obitelj imuna
Buria (15 lanova u domainstvu, 30 kampa). Iz prehodnog je popisa i uinjene ralambe
razvidno da se moe utvrditi prilino strogo potovana pravilnost u dodjeli raspoloivog
zemljita te da ono iznosi - kako je to najee uobiajeno - oko 2 kampa po osobi. Takvo
pravilo nije karakteristika samo toga podruja ve i cjelokupnog prostora mletakih stee
vina u dalmatinskom zaleu.
Iz istoga razdoblja potjee i katastar koji sadri podatke o Pakovu Selu, kao cjelina naslovljen Rubriche delle famiglie rurali benestanti dei soldati etc. e di quelli con investite Knin - Drni
(DAZ, KO, sv. 20).19 Katastar sadri popis osoba podijeljenih prema obiteljima u Pakovu Selu
s oznakama zemljinih posjeda kojima raspolau u Pakovu Selu i Radoniu. Ukupno je 280
osoba rasporeenih u 11 obitelji i njihovih ogranaka. 20 Povrina zemljita u Pakovu Selu iznosi
483,76 kampa, doim u Radoniu raspolau s jo 76 kampa, to daje ukupan zbroj od 560 kampa. Brojem ogranaka (ll) i lanova (118) prednjai obitelj Zorii. lanovi te obitelji raspolau
u Pakovu Selu s ukupno 236 kampa, doim u Radoniu posjeduju 26 kampa. S etiri ogranka
(ukupno 39 osoba) slijedi ih obitelj Raki. Njihov posjed u Pakovu Selu obuhvaa 65 kampa,
doim u Radoniu raspolau sa svega 11 kampa. Obitelj uri broji ukupno 27 osoba, podijeljenih u tri ogranka. Njihov pakovski posjed obuhvaa 46 kampa, doim je onaj u Radoniu
17
Izrijekom se iz ibenske Varoi spominju prezimena Gugi, Knei, Lugovi, Maglov i Milovan, doim su iz Mandaline posjednici iz obitelji Brali, Miuri, Pili i Vuki. Osim navedenih, kao posjed ni k je imenovan i Boe Bibi iz Pod svilaje.
18
U popis je ukljuen i katoliki upnik (samo s oznakom funkcije, bez imena i prezimena) naveden kao posljednji u popisu
posjed nika u Mirlovi Zagori.
19
Piano delle terre asse"gnate alle famiglie qui sottoscritte, della Villa Pacovosello, e del suplimento conseguito nella Villa Radonich, str. 2-3.
20
Izrijekom se spominju obitelji Bili, Cigi, osi, Delalija, Jakeli, Lovri, Milijevi, Radelja, Raki, Zorii i uri.

188

POVIJESNI

PRILOZI

znatno manji i iznosi 6 kampa rasporeenih u dvije estice. Obitelji Jakeli i Radelja imaju po
dva ogranka (s po 25 odnosno 9 osoba). Posjed Jakelia u Pakovu Selu iznosi 50 kampa (uRadoniu nemaju iskazan zemljini posjed), doim Radelje obrauju 13 kampa u Pakovu Selu te
etiri u Radoniu. Sve ostale obitelji imaju samo po jedan ogranak, a veliine njihovih posjeda
sukladne su broju lanova unutar svakoga pojedinog domainstva. 21
Podaci za naselja Pakovo Selo i Pokrovnik nalaze se u katastarskom popisu iz 1756. godine (Rubriche delle 36 ville apartenenti al territorio di Knin- Drni come nei dettagli 1756, DAZ,
KO, sv. 34). 22 Prema raspoloivim podacima, u Pakovu Selu zabiljeeno je 11 obitelji koje
se dijele na ukupno 28 ogranaka i daju ukupan zbroj od 249 osoba. Prethodno spomenuta
razdioba zemljita i tu je strogo pridravana te ukupan broj kampa zabiljeenih po svakom
lanu domainstva iznosi 2, to za cijelo selo daje ukupan zbroj od 498 kampa. Zabiljeene
su sljedee obitelji (u zagradi je broj ogranaka po svakoj obitelji): Bili (1), Cigi (1), osi (1),
Delalija (1), Jakeli (2), Lovri (1), Milijevi (1), Radelja (2), Raki (4), Zorii (11) i uri (3).
Razvidno je da se i 1756. godine kao najmnogobrojnija obitelj izdvajaju Zoriii (11 ogranaka, ukupno 98 osoba), koji u ukupnom omjeru raspolau i s najprostranijim zemljinim
posjedom (196 kampa). Slijede obitelji Raki i uri s po etiri odnosno tri ogranka, a zanimljivo je spomenuti da je najmnogobrojnije domainstvo zabiljeeno u primjeru obitelji
koja broji samo jedan ogranak (glavar Luka Bili- ukupno 23 osobe, 46 dodijeljena kampa).
Brojem lanova u domainstvu izdvajaju se brojnou jo i obitelji Luke Jakelia (17), Matije
Zoriia pok. Nikole (16), Antuna Zoriia (13), Lovre Rakia (13), imuna Zoriia (12) i
Matije Zoriia pok. Luke (10).
Istovjetni podaci o obiteljima, pojedincima i dodijeljenim zemljinim esticama zabiljeeni su i u rubrici za selo Pokrovnik. Selo broji ukupno 202 stanovnika koji - slijedom tone
razdiobe- raspolau s ukupno 404 kampa agrarne povrine. Stanovnici Pokrovnika rasporeeni su u ukupno osam obitelji odnosno 25 ogranaka. Obitelji spomenute u katastru jesu:
Aleksi (1), Copi (4), ipi (1), Drirep (1), Gugi (1), Luci (4), Menui (5), trkalj (8).
Razvidno je da najvie ogranaka biljei obitelj trkalj (8), na koje otpada ukupno 64 stanovnika sela Pokrovnik. Slijede Menuii s pet ogranaka i 41 lanom, Lucii s etiri ogranka
i 40 dua te Copii s takoer etiri ogranka i 29 lanova. Najvie lanova zabiljeeno je u
obiteljima Antuna Aleksia (19) i Antuna trkalja (18), doim se meu mnogobrojnija domainstva mogu ubrojiti i obitelji imuna Menuia (17), Antuna Lucia (12) i imuna
trkalja (11).
Dodatni podaci, koji se u nekim sastavnicama razlikuju od prethodnog popisa, sadrani
su za Pakovo Selo i Pokrovnik i u katastru datiranom u 1755. odnosno 1756. godinu (Rubric-

he delle 36 ville del Contado di Knin formate da pubblici periti per identificare gl'assegnanti a villici,
et i riparti a graziati in esecuzione de dettagli compilati di pugno di sua eccelenza Francesco Grimani
provveditor general in Dalmazia, et Albania, le quali hanna dato fondamento all'estese delle investite,
come in Catastico ... fattane secondo gl'ordini dell'eccelenza sua nelli anni 1755 e 1756, DAZ, KO,
sv. 35). Rije je iskljuivo o skupnim podacima koji se odnose na vrstu, veliinu i razdiobu
agrarnih povrina po svakom selu, pri emu su podaci o stanovnitvu takoer navedeni
Delalija (9 osoba): 15 kampa u Pakovu Selu i 2 u Radoniu; osi (6 osoba): 11 kampa u Pakovu Selu i manje od jednog kampa
Radoviu; Milijevi (10 osoba): 15 kampa u Pakovu Selu i 4 u Radoviu; Bili (24 osobe): 41 kamp u Pakovu Selu i 6 u Radoviu;
Cigi (6 osoba): 12 kampa u Pakovu Selu; Lovri (7 osoba): 4 kampa u Pakovu Selu i 9 u Radoviu.
22
Villa Pacovosello, str. 195-197; Villa Pocrovnich, str. 203-205.
21

189

KONJEVRATE l MIRLOVI ZAGORA- UPE IBENSKE BISKUPIJE -ZBORNIK RADOVA

skupnim opisom." U tom popisu Pakovo Selo zabiljeeno je kao mjesto s 249 stanovnika
rasporeenih u 28 obitelji. Raspolau s obrad ivom povrinom (terre arrative) od 541 kampa,
doim na panjake i gajeve (gaia e pascoline) otpada vie od 3000 kampa. U napomeni se navodi da je 17 kampa u Pakovu Selu dodijeljeno seljacima koji prebivaju u Pokrovniku. Kad je
rije o potonjemu mjestu, popis biljei ukupno 25 obitelji s 202 osobe. Na oranine povrine
otpada 363 kampa, na vinograde (terre vignate) samo 7 kampa, doim je najvea povrina
prostor gajeva i panjaka (1948 kampa). U napomeni se navodi kako od ukupne povrine,
izuzete od promjera, otpada jo 34 kampa dodijeljenih seljacima iz Veluia.
Posljednja razmatrana katastarska knjiga odnosi se na investiture podijeljene u Pakovu
Selu 1751. godine. Registar je naslovljen Registra d'investiti del Contado di Knin, tomo secondo,
1748-1751 (DAZ, KD, sv. 56), a podaci o zaslunicima i obdarenicima u Pakovu Selu nalaze
se na str. 182-195. Rije je, kako je prije spomenuto, o specifinom tipu ugovora koji drava (mletaka uprava) sklapa s pojedincima (glavarima obitelji), poglavito onima koji su
tijekom proteklih protuturskih ratova stekli vojne zasluge za osloboenje jo donedavno
osmanlijskih steevina. Svi su ugovori pisani jednoobraznim, tipiziranim stilom, i za konkretno podruje Pakova Sela i za druga agrama podruja diljem dalmatinskoga zalea. U
naslovu investiture navedeni su mletaki predstavnici (dravni sindici i inkvizitori) koji
u ime Prevedre Republike sklapaju ugovor sa zaslunicima - Giovanni Battista Loredan,
Nicola Erizzo i Sebastian Molin. U uvodnom dijelu dokumenta navodi se kako je investitura rezultat dekreta mletakoga Velikog vijea od 17. XII. 1747. i dukale Senata od 9. IV.
1750. godine. Slijedi imenovanje osobe kojoj je upuena investitura, uz navoenje podataka
o mjestu njegova stanovanja (Pakovo Selo) i pripadajuem okrugu te potom podaci o veliini (u padovanskim kampima) i smjetaju dodijeljene estice. Napominje se da je razdioba
nainjena prema broju lanova obitelji u domainstvu te da - prema ustaljenom pravilu
-iznosi dva kampa po osobi. Obveza svakog obdarenika je davanje jedne desetine plodova
dravi, a duni su po svakom kampu zasaditi po etiri stabla masline ili duda. U uivanju
posjeda nitko ih ne smije sprjeavati ili na bilo koji nain ometati, a nasljeivanjem po mukoj liniji posjed in perpetuum prelazi u uivanje nasljednicima imenovanih obdarenika. U
primjeru Pakova Sela zabiljeeno je ukupno 28 darovnica/investitura, a izrijekom su spomenute sljedee obitelji (u zagradi je broj ogranaka): Bili (l), Cigi (1), osi (l), Delalija
(1), Jakeli (2), Lovri (1), Milijevi (1), Radelja (2), Raki (4), Zorii (ll) i uri (3). Ukupno
je podijeljeno 560 kampa, pri emu - sukladno broju lanova obitelji i ogranaka - najvee
povrine pripadaju obiteljima Zorii (236 kampa), Raki (54 kampa) i uri (54 kampa).

POVIJESNI

PRILOZI

Selo i Pokrovnik. Tragom konkretnih podataka mogue je odgovoriti na istraivaka pitanja o veliini i brojnosti reenih naselja, njihovu stanovnitvu i njegovoj strukturi te o
vrstama i veliini agrarnih povrina na podruju mletakih kopnenih steevina. Na kraju
treba napomenuti kako ovaj prilog zasigurno ne moe teiti cjelovitosti i odgovorima na
sva pitanja. Ipak, uvidom u prethodno ralanjene podatke mogue je stei okvirnu sliku o
stanovnitvu i uvjetima njegova ivljenja, ime se ujedno stvara i preduvjet za neka druga,
dubinska i novim vrelima bogatija istraivaka pregnua.

Katastri Dalmacije iz XVIII. stoljea nedvojbeno su vrijedan izvor za prouavanje demografske, gospodarske i drutvene slike dalmatinskoga zalea u razdoblju nakon prestanka mletako-turskih ratova i otpoinjanja mirodopskog ivota pod okriljem Republike
svetoga Marka. Iako katastarski podaci nisu ravnomjerno i redovito sauvani za sva sela
ibenskoga zalea, uvodom u premjere i popise u rasponu od 1709. do 1751. godine, mogue je iitati i ralaniti neke vane sastavnice iz ivota naselja Mirlovi Zagora, Pakovo
23

Za Pakovo Selo i Pokrovnik usporedi str. 28-29.

190

191

KONJEVRATE l MIRLOVI ZAGORA~ UPE IBENSKE BISKUPIJE- ZBORNIK RADOVA

PRILOZI
Rubriche delle ville del territorio di Sebenico e Scardona dal pubblico perito Cosmo Faventini,
relative al Catastico 1709, tomo primo (DAZ, KD, sv. 12): Bandiera della Villa di Mirilovich della
compagna Giacomo Rachich (str. 18-26.f4
l)

l. Bartolo Bulat q.(ondarn) Luca (13)


2. Coe Lugoevich q. Nicola (6)
3. Duirno Nachich q. Tomaso (23)
4. Ellia Nachich q. Paulo (9}
5. Ellia Doglian q. Zuane (5)
6. Ellia Chinese q. Stipan (6)
7. Giacomo Gugo (8)
8. Gregorio Zavalich q. Ellia (5}
9. Gregorio Males q. Michiel (16)
10. Gregorio Stipichevich q. Nicola (9)
ll. Luca Bralich q. Michiel (ll)
12. Luca Stipichevich q. Francescho (16)
13. Milivo Crischa q. Vuscho (5)
14. Martin Nachich q. Dernitri (6)
15. Michiel Burich q. Vido (5)
16. Michiel Sudarevich q. Bartolo (5)
17. Mattio Pilich q. Zorzi (7)
18. Mattio Gaurina (12)
19. Michiel Marnich q. Martin (8)
20. Nicalo Milosevich q. Milovaz (5)
21. Nicalo Gurichich (8)
22. Nicolo Bralich q. Zorzi (ll)
23. Piero Bulat q. Luca (6)
24. Piero Ivancevich (20)
25. Piero Pilich q. Vido (17)
26. Piero Suchich q. Piero (10)
27. Paulo Srnolich (16)
28. Piero Malcovich q. Zuane (9)
29. Piero Chiucovich q. Luca (ll)
30. Rade Covazevich (8)
31. Steffano Nachich q. Steffano (6)
32. Simon Burich q. Zuane (14)
33. Steffano Bralich q. Steffano (9)
34. Tomaso Bulat q. Zuane (8)
U prilogu se objavljuje selektivni prijepis katastarskog popisa za selo Mirlovi Zagora. U prijepisu se daje popis imena glavara
obitelji i (u zagradi) broj osoba u njihovu domainstvu. Imena i prezimena su transkribirana prema mletakom izvorniku, doim su u prethodnom tekstu navedena u njihovu hrvatskom obliku.
24

192

POVIJESNI

PRILOZI

35. Vicenzo Chiucovich q. Gregorio (16)


36. Vido Radan q. Nicolo (8)
37. Zorzi Nachich q. Michiel (10)
38. Zuane Covaz q. Cuve (9)
39. Zuane Ausina q. Piero (4)
40. Zorzi Vucovich (3)
41. Zuane Doglian q. Zuane (7)
42. Zorzi Bralich q. Giacomo (12)
43. Zuane Giurich detto Burich (4)
44. Zaficho Srnolich (8)
45. Zorzi Berchich q. Piero (ll)
46. Zorzi Malcovich q. Zuane (4)
47. Zuane Matazovich q. Domenico (10)
48. Zorzi Stipichevich q. Nicola (ll)
49. Nadal Burich q. Nicolo (6)
Mattio Vucorepich da Badagno
Giacomo Cossoe da Badagno

II) Rubriche delle ville del territorio di Sebenico e Scardona dal pubblico perito Cosmo Faventini
relative al Catastico 1709, tomo secondo (DAZ, KD, sv. 13)
'
Rubricha di Pacova Sello col suo alifabeto (str. 1-11) 25
l. Mattio Zorich detto Petrovich q.(ondarn) Piero (19)
2. Zorzi Giachelich q. Zuane (13)
3. Illia Rachich de Illia (14)
4. Steffano Zoricich q. Antonio (20)
5. Nicola Zoricich q. Zuane (18)
6. Torna Zurich q. Martin (9)
7. Luca Chiosich q. Francesco (8)
8. Bartolo Giachelich q. Tomaso (12)
9. Marco Miglievich q. Milin (3)
10. Luca Zoricich de Luca (14)
ll. Pietro Marinovich q. Simon (6)
12. Luca Radelich q. Nicola (4)
13. Mattio Lovrich q. Marco (9)
14. Mattio Vuscovich q. Luca (7)
15. Zuane Covaz q. Usso (5)
16. Andrea Zelalich q. Simon (7)
17. Sfitco Zoricich q. Michel (3)
5

~ U prilog~ se d~je selekti~~i prijepis k~~astarskog pop~sa za.Pakovo Selo. U prijepisu se objavljuje popis imena glavara obitelji

I (u zagradt) broJ osoba u nJihovu domacmstvu. Imena 1 prezimena su transkribirana prema mletakom izvorniku doim s
prethodnom tekstu navedena u njihovu hrvatskom obliku.
'
uu

193

KONJEVRATE l MIRLOVI ZAGORA- UPE IBENSKE BISKUPIJE- ZBORNIK RADOVA

III) Rubriche delle famiglie rurali benestanti dei soldati etc. e di quel li con investite Knin -Drni (DAZ,
KD, sv. 20)
Piano delle terre assegnate alle Jamiglie qui sottoscritte, della Villa Pacovosello, e del suplimento conseguito nella Villa Radonich (str. 2-3) 26
l. Gregorio q.(ondam) Steffano Zoricich (8), kampa 16
2. !seppo Zoricich (6), kampa 12
3. Simon Zoricich (13), kampa 26
4. Antonio Zoricich (18), kampa 36
5. Gregorio q. Nicolo Zoricich (11), kampa 22
6. Paolo Zoricich (8), kampa 16
7. Nicolo Zoricich (12), kampa 24
8. Tomaso Zoricich (7), kampa 14
9. Martin Zoricich (9), kampa 18
10. Mattio q. Luca Zoricich (10), kampa 20
ll. Mattio q. Nicolo Zoricich (16), kampa 32
12. Antonio Rachich (8), kampa 16
13. Steffano Rachich (5), kampa 10
14. Lorenzo Rachich (14), kampa 28
15. Giacomo Rachich (12), kampa 24
16. Michiel Zelalia (9), kampa 18
17. Zuanne Radeglia (7), kampa 14
18. Antonio Radeglia (2), kampa 4
19. Zorzi Giacheglich (7), kampa 14
20. Luca Giacheglich (18), kampa 36
21. Luca Chiossich (6), kampa 12
22. Zuanne Miglievich (10), kampa 20
23. Zorzi Zurich (10), kampa 20
24. Steffano Zurich (11), kampa 22
25. Gierco Zurich (6), kampa 12
26. Luca Billich (24), kampa 48
27. Tomaso Zigich (6), kampa 12
28. Mattio Lovrich (7), kampa 14
IV) Rubriche delle famiglie rurali benestanti dei soldati etc. e di quel/i con investite Knin - Drni
(DAZ, KD, sv. 20); Rubriche delle 36 ville apartenenti al territorio di Knin- Drni come nei dettagli
1756 (DAZ, KD, sv. 34)

Villa Pacova Sello (str. 195-197) 27


U prilogu se objavljuje selektivni prijepis katastarskog popisa za Pakovo Selo. U prijepisu je popis imena glavara obitelji, broj
osoba u njihovu domainstvu (u zagradi) te veliina dodijeljene agrarne povrine po osobi. Imena i prezimena su transkribirana
prema mletakom izvorniku, doim su u prethodnom tekstu navedena u njihovu hrvatskom obliku.
27 U prilogu se objavljuje selektivni prijepis katastarskog popisa za Pakovo Selo i Pokrovnik. U prijepisu se objavljuje popis imena glavara obitelji, broj osoba u njihovu domainstvu (u zagradi) te veliina dodijeljene agrarne povrine po osobi. Imena i prezimena su transkribirana prema mletakom izvorniku, doim su u prethodnom tekstu navedena u njihovu hrvatskom obliku.
26

194

POVIJESNI

PRILOZI

l. Gregorio Zoricich (7), kampa 14

2. Stipan Zoricich (5), kampa 10


3. Simon Zoricich (12), kampa 24
4. Antonio Zoricich (13), kampa 26
5. Gregorio Zori ci ch q.(onda m) Nicolo (9), kampa 18
6. Paolo Zoricich (5), kampa 10
7. Nicolo Zoricich (8), kampa 16
8. Tomaso Zoricich (5), kampa 10
9. Martin Zoricich (8), kampa 16
10. Mattio Zoricich q. Luca (10), kampa 20
ll. Mattio Zoricich q. Nicolo (16), kampa 32
12. Antonio Rachich q. Pietro (8), kampa 16
13. Steffano Rachich (4), kampa 8
14. Lorenzo Rachich (13), kampa 26
15. Giacomo Rachich (11), kampa 22
16. Michiel Zelalia (9), kampa 18
17. Zuanne Radeglia (6), kampa 12
18. Antonio Radeglia (2), kampa 4
19. Zorzi Giacheglich (7), kampa 14
20. Luca Giacheglich (17), kampa 34
21. Luca Chiossich (4), kampa 8
22. Marco Miglievich (9), kampa 18
23. Zorzi Zurich (9), kampa 18
24. Steffano Zurich (10), kampa 20
25. Gierco Zurich (6), kampa 12
26. Luca Billich (23), kampa 46
27. Tomaso Cigich (6), kampa 12
28. Mattio Lovrich (7), kampa 14

Villa Pocrovnich (str. 203-205)


l. Francesco Zoppich (5), kampa 10
2. Mattio Zoppich (8), kampa 16
3. Zorzi Zoppich (8), kampa 16
4. Giacomo Zoppich (8), kampa 16
5. Antonio Mengiusich (5), kampa 10
6. Lorenzo Mengiusich (10), kampa 20
7. Simon Mengiusich (17), kampa 34
8. Gregorio Mengiusich (6), kampa 12
9. Luca Mengiusich (3), kampa 6
10. Dujam Cipcich (4), kampa 8
11. Zvito Darzirep (5), kampa 10
12. Paulo Starzagl (9), kampa 18
13. Antonio Starzagl (18), kampa 36
195

KONJEVRATE l MIRlOVI ZAGORA- UPE IBENSKE BISKUPIJE- ZBORNIK RADOVA

14. Michiel Starzagl q. Zorzi (7), kampa 14


15. Mattia Starzagl (2), kampa 4
16. Zuanne Starzagl (3), kampa 6
17. Gregorio Starzagl (7), kampa 14
18. Simon Starzagl (ll), kampa 22
19. Zuanne Starzagl (7), kampa 14
20. Zorzi Gughich (10), kampa 20
21. Michiel Lucich (8), kampa 16
22. Antonio q. Nicalo Lucich (3), kampa 6
23. Luca Lucich (7), kampa 14
24. Antonio q. Gregorio Lucich (12), kampa 24
25. Antonio Alexich (19), kampa 38

196