Sie sind auf Seite 1von 110

1

-

4
, , ,
esky
8
Omezen zruka Evropa, Blzk vchod, Afrika, Latinsk Amerika
Dansk
11
Begrnset garanti Europa, Mellemsten, Afrika, Latinamerika
Deutsch
14
Eingeschrnkte Gewhrleistung
Europa, Naher Osten, Afrika, Lateinamerika

18
, , ,
English
22
Limited Warranty
United States, Canada, APAC
Limited Warranty
Australia and New Zealand
Limited Warranty
EMEA, LATAM
Espaol
31
Garanta limitada
Europa, Oriente Medio, frica, Latinoamrica
Espaol (Amrica Latina)
34
Garanta limitada
Europa, Medio Oriente, frica, Amrica Latina
Eesti keel
37
Piiratud garantii - Euroopa, Lhis-Ida, Aafrika, Luna-Ameerika
Suomi
40
Rajoitettu takuu Eurooppa, Lhi-it, Afrikka, Latinalainen Amerikka
Franais
43
Garantie limite
Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amrique latine
Franais (Canada)
46
Garantie limite tats-Unis, Canada, Asie-Pacifique
Magyar
49
Korltozott garancia Eurpa, Kzel-Kelet, Afrika, Latin-Amerika
Bahasa Indonesia
50
Garansi Terbatas Amerika Serikat, Kanada, Asia-Pasifik
Italiano
53
Garanzia limitata Europa, Medio Oriente, Africa, America Latina
Lietuvi k.
56
Ribotoji garantija, skirta Europai, Artimiesiems Rytams, Afrikai, Lotyn Amerikai
Latvieu
59
Ierobeota garantija Eiropa, Vidjie Austrumi, frika, Latamerika
Nederlands
62
Beperkte garantie Europa, Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika
Norsk
66
Begrenset garanti Europa, Midtsten, Afrika, Latin-Amerika
Polski
69
Ograniczona gwarancja
Europa, Bliski Wschd, Afryka, Ameryka aciska
Portugus
72
Garantia limitada Europa, Mdio Oriente, frica, Amrica Latina
Portugus (Brasil)
75
Garantia limitada Europa, Oriente Mdio, frica, Amrica Latina
Romn
79
Garania limitat
Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latin

82

, , ,
Slovenina
86
Obmedzen zruka Eurpa, Stredn vchod, Afrika, Latinsk Amerika
Slovenina
89
Omejeno jamstvo Evropa, Blinji vzhod, Afrika, Latinska Amerika
Svenska
92
Begrnsad garanti Europa, Mellanstern, Afrika, Latinamerika

95
, ,

Trke
98
Snrl Garanti Avrupa, Orta Dou, Afrika, Latin Amerika

101

, , ,
Ting Vit
104
Bao hanh c gii han Hoa Ky, Canada, Chu A Thai Binh Dng

Linksys Products
Warranty Information

-

Cisco Systems, Inc./
()Cisco.
Cisco
.
.
.
:


Cisco .

.
( )i -
Cisco Cisco
.

:

( )24
( )12

( )90


Cisco (
):
)
) Cisco


)
) .

( )30 .
.Cisco

Cisco

. ( )90
.
Cisco
.
Cisco
.
:1
.
.
:2
..

.

( )ii
Cisco :
) Cisco


( )i
)

)

)


)
.
: Cisco
.

( )iii
:
)
) Cisco
) Cisco
)
Cisco
)

)
)
Cisco .
:

.

.


http://homesupport.cisco.com

.
.Cisco

Cisco
" "
.http://homesupport.cisco.com

.
.
( .)RMA


.
" " ( )RMA

.

( )RMA .
.


Cisco .

Cisco .

. - Cisco
-
Cisco .

. Cisco
.


.Cisco

.
.
( Cisco
) .http://homesupport.cisco.com
.

.


.

:Cisco


Cisco

)
)
)
( )
Cisco .
Cisco


.Cisco


" " ()i
/ ( )ii
/ ( )iii
( )

.


:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. 18558
Irvine, CA 92623


:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam

,
, ,

Cisco Systems, Inc. /


("Cisco")


,
,
,

.


,
Cisco.

.

,
.

:


,

;


,
Cisco,
.

(i)

(24)

(12)
,

(90)


, Cisco
(
):
a)
,
)
Cisco,

)
,30 , -.
, ,
Cisco.
Cisco , ,

,

.

(90)
.

, Cisco
.
,
Cisco
,
.

Cisco
Cisco

.
-
:


1: , ,
, -
,
.
.
2: -

,
. ,
,
,
. ,

,
,
.

(ii) ,

Cisco :
a) ,
Cisco ,

,
,
, A(i) -;
) ,
,
;
) ,
;
) , ,
, ,
, ,
,

)
,
.
:
Cisco,

.


(iii) ,


, :
)
,
)
Cisco,
)
, Cisco,
) , ,

Cisco ,
)
,
,
,
) ,
,
)
, ,
, Cisco
.
:

,

.


,
http://homesupport.cisco.com,


,
.
,
,
Cisco.
Cisco
,
" "
http://homesupport.cisco.com.

,
5


.
. ,

.
,
(RMA).,
,
. RMA
,
,
RMA
, .
,
.
, ,
Cisco
.
Cisco
- .

,
. Cisco ,
,
, Cisco

.. Cisco
,
. ,

,
Cisco
.

.

, .

Cisco (
)
http://homesupport.cisco.com.
, .


., ,
,

. ,
, ,
, Cisco:


, ,


.


,
, .
;


,
Cisco
;

) ,
) ,
,
) , , ,
,

( . ),

isco
.
Cisco

,
,
;


,
, ,
Cisco.

,
, ,
, (i)
/
(ii) , , / (iii)
,
6

,
( ) ,
, ,
.

,
:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
,
:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands

esky

esky
Omezen zruka Evropa, Blzk vchod,
Afrika, Latinsk Amerika
Tuto zruku vm poskytuje spolenost Cisco Systems, Inc.
anebo jej spznn subjekty (dle jen Cisco).

Informace ozruce
provedenm jedn z nsledujcch monost (dle jejho
vlastnho vbru):
a) opravou produktu novmi nebo renovovanmi dly,
b) vmnou produktu za bn dostupn odpovdajc
nov nebo renovovan produkt spolenosti Cisco,
c) vrcenm skuten kupn ceny produktu snen
oveker slevy arabaty, nebo
d) hradou nklad na opravu produktu.

DLEIT UPOZORNN TKAJC SE VAICH


SPOTEBITELSKCH PRV
Vhody, kter vm poskytujeme vtto zruce vrobce,
jsou poskytovny nad rmec ppadnch prv
aopravnch prostedk, kter vm mohou poskytovat
mstn zkony na ochranu spotebitele, anijak tato vae
prva nezkracuj.
Tato zruka vrobce se d zkony zem, ve kter jste
zakoupili produkt spolenosti Cisco. V mnoha zemch
maj spotebitel zkonn prva vyplvajc z mstnch
spotebitelskch zkon. Tato spotebitelsk prva
se mohou vrznch zemch, sttech aprovincich liit
aasto je nelze vylouit.
Clem tto zruky vrobce nen:

zmnit nebo vylouit zkonn spotebitelsk prva,


kter nelze prvoplatn zmnit nebo vylouit, ani

omezit i vylouit prvo, kter mte vi osob, kter


vm produkt spolenosti Cisco prodala, v ppad,
e tato osoba poruila kupn smlouvu, kterou svmi
uzavela.

A. ROZSAH ZRUKY VROBCE


(i) Vslovn zruka zrun doby aopravn
prostedky
Spolenost Cisco se zaruuje, e hardware v tomto
produktu spolenosti Cisco bude bhem zrun doby
hardwaru pi bnm pouvn bez vad materilu
azpracovn. Zrun doba hardwaru zan bet datem
zakoupen pvodnm koncovm uivatelem a trv po
dobu uvedenou ne.

Dvacet tyi (24)msc unovho produktu

Dvanct (12)msc urenovovanho produktu


vEvrop, na Blzkm vchod avAfrice

Devadest (90)dn urenovovanch produkt


vLatinsk Americe

Pokud podte na zklad tto zruky vrobce oprvnnou


reklamaci na hardware, spolenost Cisco tuto zruku spln

Na jakkoli opraven nebo nhradn produkty se vztahuje


zruka, kter je del z tchto dvou obdob: zbvajc
pvodn zrun doba nebo 30 dn. Veker produkty
a dly, kter jsou vymnny, se stvaj vlastnictvm
spolenosti Cisco.
Spolenost Cisco dle zaruuje, e dn mdia, na
kterch me bt poskytovn software, nebudou pi
normlnm pouit bhem zrun doby softwarovch
mdi vykazovat vady materilu nebo zpracovn. Zrun
doba softwarovch mdi je devadest (90)dn od data
pvodnho zakoupen. Uplatnte-li na zklad tto zruky
vrobce oprvnnou reklamaci na softwarov mdia,
spolenost Cisco tuto zruku spln vmnou softwarovch
mdi.
dn zamstnanec, zstupce ani prodejce spolenosti
Cisco nen oprvnn poskytovat jakkoli stn nebo
psemn zmny, rozen nebo doplnn tto zruky
vrobce.
Poznmka1: Upozorujeme, e zbo pedan koprav
me bt msto opravy zvadnho zbo nahrazeno
renovovanm zbom stejnho typu. Ppadn mohou
bt pi oprav pouity renovovan dly.
Poznmka2: Ve uveden prva aopravn prostedky
jsou jedinmi prvy aopravnmi prostedky, kter jsou
podle tto zruky vrobce dostupn. Avak zvada,
kter je dvodem reklamace podle tto zruky vrobce,
me zakldat tak prva vyplvajc podle pvodn
kupn smlouvy zmstnch zkon, apodle tchto zkon
mohou bt dostupn tak jin nebo dal opravn
prostedky. Dle mohou bt podle mstnch zkon
dostupn prva aopravn prostedky ivsouvislosti se
zvadami, zbom nebo slubami, na kter se zruka
vrobce vbec nevztahuje.

(ii) Vslovn zruky, kter NEJSOU poskytovny


Spolenost Cisco neposkytuje dnou vslovnou zruku:
a) na software nebo sluby poskytovan spolenost
Cisco spolen s produktem, a u pedinstalovan
8

esky

Informace ozruce

nebo obsaen na zvltnm mdiu, s vjimkou


omezench zruk uvedench vbod A(i) ve,
b) na software tetch stran nebo nabdky slueb,
kter mohou bt vproduktu obsaeny nebo snm bt
dodvny vjednom balku,
c) e bude provoz produktu, softwaru nebo slueb
neperuen i bez chyb,
d) e produkt, software nebo sluby i jakkoli zazen,
systm i s, ve kterch jsou produkt, software i
sluby pouvny, budou ochrnny ped naruenm
i tokem, nebo
e) na trvalou dostupnost sluby od tet strany,
kterou me pouvn nebo provoz tohoto produktu
vyadovat.
Poznmka: Ikdy spolenost Cisco tyto zruky vslovn
neposkytuje, mohou vyplvat zmstnch zkon nebo
jimi bt jinak dny.

(iii) Okolnosti, za kterch tato zruka vrobce


neplat
Tato zruka vrobce neplat vppad, e:
a) byla odstranna nebo pokozena plomba sestavy
produktu,
b) produkt byl pozmnn nebo upraven jinou osobou
ne spolenost Cisco,
c) produkt byl pokozen vdsledku pouit sprodukty
jinch spolenost ne Cisco,
d) produkt nebyl nainstalovn, pouvn, opravovn
nebo spravovn v souladu s pokyny dodanmi
spolenost Cisco,
e) produkt byl vystaven nadmrnmu fyzickmu
nebo elektrickmu namhn, nesprvnmu pouit,
nedbalosti nebo nehod,
f ) sriov slo na produktu bylo
znehodnoceno i odstranno, nebo

zmnno,

g) produkt je poskytovn nebo licencovn pro ely


betatestovn, hodnocen nebo pedvdn, u kterch
spolenost Cisco nevyaduje kupn cenu ani licenn
poplatek.
Poznmka: I kdy zruka vrobce za ve uvedench
okolnost neplat, mete mt pesto urit prva
aopravn prostedky podle mstnch zkon.

B. ZSKN SLUEB NA ZKLAD TTO


ZRUKY VROBCE
Mte-li
dotaz
tkajc
se
vaeho
produktu
nebo u nj dolo k potm, navtivte strnky
http://homesupport.cisco.com, kde najdete mnostv
online podprnch nstroj a informac, kter vm
pomohou. Vppad, e se na vaem produktu vyskytne
v zrun dob zvada, vrate produkt na mst, kter
vm sdl oddlen technick podpory spolenosti
Cisco. Telefonn slo oddlen technick podpory
spolenosti Cisco ve va oblasti najdete klepnutm
na odkaz Kontaktujte ns na domovsk strnce
http://homesupport.cisco.com.
Ped volnm nebo podnm reklaman stnosti si
pipravte k telefonu sriov slo produktu a doklad
ozakoupen. CHCETE-LI UPLATNIT ZRUKU, MUSME MT
DOKLAD O PVODNM ZAKOUPEN OPATEN DATEM.
Budete-li podni o vrcen produktu potou, obdrte
slo pro oven vrcen materil (RMA). Jste povinni
produkt na vlastn nklady ariziko dn zabalit aodeslat
a jste odpovdn za veker pepravn a manipulan
poplatky anavc za pslun clo, DPH adal doprovodn
dan apoplatky souvisejc svrcenm produktu. Vracteli produkt, pilote k nmu slo RMA a kopii dokladu
o pvodnm zakoupen opatenho datem. Produkty
pijat bez sla RMA a dokladu o pvodnm zakoupen
opatenho datem budou odmtnuty. Nevkldejte
do balku dn dal pedmty. Pokud jste produkt
zakoupili v Evropsk unii, Norsku nebo vcarsku,
muste tento produkt vrtit do centrlnho vmnnho
stediska v Evropsk unii urenho spolenost Cisco.
Dal podrobnosti se dozvte, kdy zavolte na oddlen
technick podpory Cisco, jak je uvedeno ve.
PED ODESLNM PRODUKTU K OPRAV NEBO VMN
SE UJISTTE, E JSTE ZLOHOVALI VECHNA SV DATA
ULOEN VPRODUKTU. Spolenost Cisco me vrmci
opravy nebo vmny produktu provst smazn vech
nebo nkterch vaich dat aza dnch okolnost nepebr
za jakkoli vmaz vaich dat dnou odpovdnost.
Vadn produkt, na kter se vztahuje tato zruka vrobce,
bude opraven nebo vymnn a vrcen do vaich rukou
zcela bezplatn. Spolenost Cisco nezasl vymnn
produkty na msta mimo zemi, kde byl zakoupen pvodn
produkt. Opravy nebo vmny, na kter se nevztahuj tato
zruka vrobce nebo vae zkonn spotebitelsk prva,
budou spolenost Cisco zpoplatnny sazbami platnmi
vokamiku splatnosti.

esky
C. DAL TECHNICK PODPORA
Tato zruka vrobce nen sluba ani smlouva opodpoe.
Informace o souasnch nabdkch a zsadch
technick podpory spolenosti Cisco (vetn ppadnch
poplatk za sluby podpory) najdete na adrese
http://homesupport.cisco.com. V mst vaeho pobytu
nemus bt telefonick podpora dostupn.

D. VEOBECN VJIMKY AOMEZEN


ODPOVDNOSTI.
Vrobce me v nkterch jurisdikcch a za uritch
okolnost zmnit nebo vylouit zruky, podmnky nebo
ruen vyplvajc ze zkona nebo uloen zkonem
nebo jinak omezit svou odpovdnost vi spotebitelm.
Vjurisdikcch, kde tak me prvoplatn uinit, avrozsahu
povolenm zkonem spolenost Cisco:

omezuje vechny pedpokldan zruky


apodmnky prodejnosti, pijatelnosti, dostaten
kvality nebo vhodnosti pro konkrtn el na
dobu trvn zrun doby,

vyluuje vechny ostatn vslovn nebo odvozen


podmnky, prohlen azruky vetn vekerch
odvozench zruk neporuen prv jinch osob,

vyluuje vekerou odpovdnost za ztrtu nebo


pokozen dat zpsoben pouvnm produktu
spolenosti Cisco nebo jeho opravou,

vyluuje vekerou odpovdnost, kterou by mohla


vi vm mt za:

Informace ozruce
jakkoli kody, kter (i) nemohly bt dnou smluvn
stranou pimen pedvdny anebo (ii) byly znm
vm, avak nikoli nm, anebo (iii)kter ob strany mohly
pimen pedvdat, ale kterm jste mohli zabrnit,
napklad (mimo jin) ztrty zpsoben viry, trojskmi
komi nebo jinmi kodlivmi programy nebo ztrta i
pokozen dat.

KONTAKTN DAJE ODDLEN TECHNICK


PODPORY AZRUNCH REKLAMAC

Pokud jste obyvateli Latinsk Ameriky, obracejte se
svekermi dotazy na adresu:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Pokud jste obyvateli Evropsk unie, obracejte se
svekermi dotazy na adresu:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Nizozemsko

a) ztrtu pjm nebo zisku,


b) ztrtu schopnosti pouvat produkty, software nebo
sluby tetch osob,
c) veker nepm, nsledn, zvltn, nhodn nebo
trestn postiiteln ztrty i kody,
kter vyplvaj z jakhokoli zkona (vetn zkona
o nedbalosti) a vztahuj se na vae pouvn nebo
neschopnost pouvat produkty nebo software
spolenosti Cisco nebo souvisejc sluby. Ve
uveden vylouen plat i v ppad, e spolenost
Cisco byla na monost tchto kod upozornna, atak
v ppad, e zruka nebo opravn prostedek, kter
jsou poskytovny vrmci tto zruky vrobce, nespln
svj zkladn el, a

omezuj jej penitou odpovdnost podle


libovolnho prva na cenu, kterou jste za produkt
spolenosti Cisco zaplatili.

Pokud jste obyvateli Evropsk unie, oznauj odkazy


na zvltn, nepm, nsledn nebo nhodn kody
10

Dansk

Garantioplysninger

Dansk

a) reparere produktet med nye eller renoverede


komponenter,

Begrnset garanti Europa,


Mellemsten, Afrika, Latinamerika

b) erstatte produktet med et rimeligt tilgngeligt,


tilsvarende nyt eller renoveret Cisco-produkt,

Du ydes denne garanti af Cisco Systems, Inc. og/eller dets


tilknyttede selskaber ("Cisco")
VIGTIG MEDDELELSE OM DINE RETTIGHEDER SOM
FORBRUGER
De fordele, vi giver i denne producentgaranti, er et
supplement til og ikke en forringelse af de rettigheder
og retsmidler, som du mtte have i henhold til lokal
forbrugerbeskyttelseslovgivning.
Denne producentgaranti er underlagt lovgivningen i
det land, hvori du har kbt dit Cisco-produkt. I mange
lande har forbrugeren lovbestemte rettigheder i
henhold til den lokale forbrugerlovgivning. Disse
forbrugerrettigheder kan variere mellem de enkelte
lande, stater og landsdele og kan som regel ikke
udelukkes.
Denne producentgaranti har ikke til forml at:

ndre eller udelukke nogen lovbestemt


forbrugerrettighed, som ikke lovligt kan ndres
eller udelukkes, eller

begrnse eller udelukke nogen ret, du har over


for den person, der solgte dig Cisco-produktet,
sfremt vedkommende har misligholdt den med dig
indgede kbsaftale.

A. PRODUCENTGARANTIENS OMFANG
(i) Udtrykkelig garanti garantiperioder og
retsmidler
Cisco garanterer, at hardwaren i dette Cisco-produkt ved
normal brug er fri for defekter i materiale og udfrelse i
hardwaregarantiperioden. Hardwaregarantiperioden
trder i kraft p dagen, hvor den oprindelige slutbruger
kber produktet, og lber i den nedenfor anfrte periode:

c) refundere produktets faktiske kbspris fratrukket


eventuelle nedslag og rabatter, eller
d) afholder udgiften til reparation af produktet.
Et repareret produkt eller erstatningsprodukt er omfattet
af garanti i resten af den oprindelige garantiperiode
eller 30 dage, alt efter hvilken periode der er lngst.
Alle erstattede produkter og komponenter bliver Ciscos
ejendom.
Cisco garanterer endvidere, at alle medier indeholdende
eventuelt software til produktet er fri for defekter i
materiale og udfrelse ved normal brug i garantiperioden
for softwaremedier. Garantiperioden for softwaremedier
har en varighed af halvfems (90) dage fra den
oprindelige kbsdato. Hvis du fremstter et berettiget
softwaremediekrav i henhold til denne producentgaranti,
opfylder Cisco garantien ved at erstatte softwaremediet.
Ingen af Ciscos medarbejdere, reprsentanter eller
forhandlere kan mundtligt eller skriftligt ndre, udvide
eller tilfje nye elementer til denne producentgaranti.
Note 1: Vr opmrksom p, at vi kan erstatte varer,
der indleveres til reparation, med renoverede varer af
samme type i stedet for at reparere den defekte vare.
Vi kan alternativt reparere varen med renoverede
komponenter.
Note 2: Denne producentgaranti giver kun de ovenfor
skitserede rettigheder og retsmidler. En defekt, som
udlser et krav i henhold til denne producentgaranti,
kan imidlertid ogs udlse rettigheder i henhold til
lokal lovgivning i medfr af den oprindelige kbsaftale.
Denne lovgivning kan stille andre eller yderligere
retsmidler til rdighed. Den lokale lovgivning kan
desuden give rettigheder og retsmidler for defekter,
varer eller tjenesteydelser, som slet ikke er omfattet af
denne producentgaranti.

Fireogtyve (24) mneder for nye produkter

Tolv (12) mneder for renoverede produkter i


Europa, Mellemsten og Afrika

(ii) Udtrykkelige garantier, der IKKE ydes

Halvfems (90) dage for renoverede produkter i


Latinamerika

Cisco yder ingen udtrykkelig garanti:

Hvis du fremstter et berettiget hardwarekrav i henhold


til denne producentgaranti, opfylder Cisco garantien ved
at gre t af flgende (efter eget valg):

a) i forbindelse med software eller tjenester, der leveres


af Cisco sammen med produktet, bde nr disse er
indlst p produktet fra fabrikken eller forefindes

11

Dansk
p medier, der flger med produktet, bortset fra de
begrnsede garantier omtalt i afsnit A(i) ovenfor,
b) i forbindelse med en tredjeparts software eller
servicetilbud, som mtte indg i eller flge med
produktet,
c) for, at produktet, softwaren eller tjenesterne vil vre
uden afbrydelser eller fejlfri;
d) for, at produktet, softwaren, tjenesterne eller noget
udstyr, system eller netvrk, hvorp produktet,
softwaren eller tjenesterne afvikles, ikke er srbare
over for indtrngen eller angreb, eller
e) for, at en tredjeparts tjeneste, som dette produkts
brug eller drift mtte vre afhngig af, vil vre
tilgngelig i fremtiden.
Bemrk: Selvom Cisco ikke udtrykkeligt yder disse
garantier, kan de vre underforstet eller p anden
mde vre indeholdt i lokal lovgivning.

(iii) Omstndigheder, hvorunder denne


producentgaranti ikke glder
Denne producentgaranti glder ikke, hvis:
a) produktets forsegling er blevet fjernet eller
beskadiget,
b) produktet er blevet ndret eller modificeret af
andre end Cisco,
c) produktskaden skyldes, at produktet er blevet brugt
sammen med produkter fra andre producenter end
Cisco,
d) produktet ikke er blevet installeret, betjent,
repareret eller vedligeholdt i overensstemmelse med
Ciscos anvisninger,
e) produktet har vret udsat for ekstraordinr fysisk
eller elektrisk belastning, fejlagtig eller skdesls
anvendelse eller uheld,
f ) serienummeret p produktet er blevet ndret,
fjernet eller gjort ulseligt, eller
g) produktet er leveret eller licenseret til beta-,
evaluerings-, test- eller demonstrationsforml, som
Cisco ikke opkrver en kbspris eller licensafgift for.
Bemrk: Selvom denne producentgaranti ikke glder
i ovenstende tilflde, kan du stadig have rettigheder
og retsmidler i henhold til lokal lovgivning.

Garantioplysninger
B. OPNELSE AF SERVICE I HENHOLD TIL
DENNE PRODUCENTGARANTI
Hvis du har sprgsml til dit produkt eller
har problemer med det, kan du besge
http://homesupport.cisco.com. Her finder du en lang
rkke online supportvrktjer og -oplysninger, s du
kan f svar p dine sprgsml. Hvis produktet viser sig at
vre defekt inden for garantiperioden, skal du returnere
det til det af Cisco teknisk support oplyste sted. Du finder
telefonnummeret til dit lokale Cisco teknisk support
ved at klikke p linket "Contact Us" p startsiden p
http://homesupport.cisco.com.
Hav produktets serienummer og kbsbeviset ved
hnden, nr du ringer eller fremstter et garantikrav. VI
SKAL BRUGE ET DATERET, ORIGINALT KBSBEVIS FOR
AT KUNNE BEHANDLE ET GARANTIKRAV. Hvis du bliver
bedt om at returnere produktet med posten, fr du et
RMA-nummer (Return Materials Authorization). Du
skal emballere og sende produktet for egen regning
og risiko og afholde alle forsendelsesomkostninger og
ekspeditionsgebyrer samt eventuelle toldafgifter, moms
eller andre dermed forbundne skatter eller afgifter, nr du
returnerer produktet. Du skal medsende RMA-nummeret
og en kopi af dit daterede, originale kbsbevis, nr du
returnerer produktet. Produkter uden RMA-nummer
og dateret, originalt kbsbevis afvises. Send kun selve
produktet, der skal returneres. Hvis du har kbt produktet
i EU, Norge eller Schweiz, skal du returnere det til Ciscos
centrale ombytningscenter inden for EU. Kontakt Cisco
teknisk support som ovenfor anvist for at f yderligere
oplysninger.
SRG FOR, AT SIKKERHEDSKOPIERE ALLE PRODUKTETS
DATA, INDEN DU INDSENDER DET TIL REPARATION
ELLER UDSKIFTNING. Cisco kan som led i reparationen
eller udskiftningen af produktet vre ndt til at slette
alle eller nogle af dine data og ptager sig under ingen
omstndigheder noget ansvar for sletningen heraf.
Defekte produkter, som er dkket af denne
producentgaranti, repareres/udskiftes og returneres til dig
uden beregning. Cisco sender kun erstatningsproduktet
til det land, i hvilket det oprindelige produkt blev kbt.
Reparationer eller udskiftninger, som ikke er dkket
af denne producentgaranti eller af dine lovbestemte
forbrugerrettigheder, udfres til Ciscos til enhver tid
gldende prissatser.

C. ANDEN TEKNISK SUPPORT


Denne producentgaranti er hverken en service- eller
supportaftale. Oplysninger om Ciscos nuvrende
12

Garantioplysninger

Dansk
tekniske supporttilbud og -politikker (herunder
eventuelle gebyrer for supportydelser) findes p
http://homesupport.cisco.com. Det er muligvis ikke
muligt at f telefonisk support, hvor du bor.

begge parter, men som du kunne have forhindret, ssom


(men ikke begrnset til) tab forrsaget af virus, trojanske
heste eller andre ondsindede programmer eller tab eller
beskadigelse af dine data.

D. GENERELLE UNDTAGELSER OG
ANSVARSBEGRNSNING

KONTAKTOPLYSNINGER FOR TEKNISK SUPPORT


OG GARANTIKRAV

I visse omrder og under visse omstndigheder kan en


producent ndre eller fravige garantier, betingelser og
underforstede eller lovfstede garantier og p anden
mde begrnse sit ansvar over for forbrugeren. Cisco
- i de omrder, hvor loven tillader det, og i lovens fulde
omfang:

begrnser alle underforstede garantier og


betingelser for salgbarhed, antagelighed,
tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et
bestemt forml til varigheden af den relevante
garantiperiode,

udelukker alle andre udtrykkelige eller


underforstede betingelser, erklringer og
garantier, herunder enhver underforstet garanti
for, at der ikke foreligger krnkelse,

frasiger sig ethvert ansvar for tab eller


beskadigelse af data, der mtte flge af brugen
eller reparationen af et Cisco-produkt,

frasiger sig ethvert ansvar, selskabet mtte have


over for dig for:


Hvis du bor i Latinamerika, skal du rette henvendelse til:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
USA
Hvis du bor i EU, skal du rette henvendelse til:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Holland

a) tab af indtgter eller fortjeneste,


b) tab af evnen til at bruge produkter, software eller
tjenester fra tredjepart, og
c) alle indirekte, resulterende, srlige, tilfldige eller
pnalt begrundede tab eller skader,
der opstr i henhold til nogen lovgivning (herunder
loven om uagtsomhed), og som vedrrer din brug
eller manglende evne til at bruge et Cisco-produkt
eller -software eller nogen relaterede tjenester.
Denne udelukkelse glder, selvom Cisco er blevet
underrettet om muligheden for sdanne skader, og
selv hvis nogen garanti eller noget retsmiddel i medfr
af denne producentgaranti ikke opfylder sit egentlige
forml, og

begrnser sit konomiske ansvar over for dig i


henhold til enhver lov til den pris, du har betalt for
Cisco-produktet.

Hvis du bor i EU, skal dette afsnits henvisninger til "srlige,


indirekte, resulterende eller tilfldige tab" forsts som
ethvert tab, som (i) ikke med rimelighed kunne forudses
af begge parter, og/eller (ii) som var kendt af dig, men ikke
af os og/eller (iii) som med rimelighed kunne forudses af
13

Garantieinformationen

Deutsch

Deutsch

zwlf (12) Monate fr berholte Produkte in


Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Eingeschrnkte Gewhrleistung Europa,


Naher Osten, Afrika, Lateinamerika

neunzig (90) Tage fr berholte Produkte in


Lateinamerika

Diese Gewhrleistung wird von Cisco Systems, Inc. und/


oder von einem seiner Partnerunternehmen (Cisco)
bereitgestellt.
WICHTIGER HINWEIS ZU IHREN RECHTEN ALS
VERBRAUCHER
Die Leistungen, die in dieser Herstellergewhrleistung
beschrieben
werden,
werden
zustzlich
zu
den Ihnen im Rahmen der jeweils geltenden
Verbraucherschutzgesetze zustehenden Rechte und
Rechtsmittel gewhrt und mindern diese in keinem Fall.
Diese Herstellergewhrleistung unterliegt den
Gesetzen des Landes, in denen Sie Ihr CiscoProdukt erworben haben. In vielen Lndern gelten
Verbraucherschutzgesetze, in denen bestimmte
gesetzliche Rechte fr Verbraucher festgeschrieben
sind. Diese Verbraucherrechte knnen je nach
Gesetzgebung unterschiedlich sein, und ihr Ausschluss
ist hufig nicht zulssig.
Diese Herstellergarantie zielt nicht darauf ab,

etwaige gesetzliche Verbraucherrechte, die


ausdrcklich nicht gendert oder ausgeschlossen
werden knnen, zu ndern oder auszuschlieen
oder

etwaige Rechte, die Sie gegenber der Person


haben, die Ihnen das Cisco-Produkt verkauft hat,
einzuschrnken oder auszuschlieen, falls diese
Person gegen den mit Ihnen geschlossenen
Kaufvertrag verstoen hat.

A. UMFANG DER
HERSTELLERGEWHRLEISTUNG

Berechtigten
Ansprchen
im
Rahmen
dieser
Herstellergewhrleistung kann Cisco wie folgt begegnen
(nach eigenem Ermessen):
a) Reparatur des Produkts mit neuen oder berholten
Teilen,
b) Austausch des Produkts gegen ein in zumutbarer
Weise verfgbares gleichwertiges Cisco-Produkt, neu
oder berholt,
c) Rckerstattung des tatschlichen Kaufpreises des
Produkts abzglich etwaiger Preisnachlsse oder
Rabatte oder
d) Erstattung der fr die Reparatur des Produkts
anfallenden Kosten.
Die Gewhrleistung fr reparierte oder Ersatzprodukte
gilt jeweils fr die Restdauer der ursprnglichen
Gewhrleistungsfrist, mindestens aber fr 30Tage. Alle
Produkte und Teile, die ausgetauscht werden, gehen in
das Eigentum von Cisco ber.
Cisco gewhrleistet darber hinaus fr die Dauer der
Softwaremedien-Gewhrleistungsfrist, dass alle Medien,
auf denen Software fr das Produkt bereitgestellt
wird, bei normaler Benutzung frei von Material- oder
Herstellungsmngeln sind. Die SoftwaremedienGewhrleistungsfrist betrgt neunzig (90) Tage ab
dem Datum des ursprnglichen Kaufs. Berechtigten
Ansprchen im Rahmen dieser Herstellergewhrleistung
fr die Softwaremedien begegnet Cisco durch Austausch
der Softwaremedien.
Diese Herstellergewhrleistung kann durch keinen CiscoMitarbeiter, -Vertreter oder -Wiederverkufer mndlich
oder schriftlich gendert, erweitert oder ergnzt werden.

(i) Vertragliche Gewhrleistung


Gewhrleistungsfristen und Rechtsmittel
Cisco gewhrleistet fr die Dauer der HardwareGewhrleistungsfrist, dass die Hardware in diesem CiscoProdukt bei normaler Benutzung frei von Material- und
Herstellungsmngeln ist. Die Hardwaregewhrleistung
tritt mit dem Kauf durch den ursprnglichen
Endbenutzerkufer in Kraft und gilt fr die unten
angegebene Dauer:

vierundzwanzig (24) Monate fr neue Produkte

14

Garantieinformationen

Deutsch
Anmerkung 1: Cisco behlt sich vor, Produkte, die zur
Reparatur eingeschickt wurden, nicht zu reparieren,
sondern durch berholte Produkte desselben Typs
auszutauschen. Falls eine Reparatur stattfindet, knnen
dabei berholte Teile zum Einsatz kommen.
Anmerkung 2: Die oben aufgefhrten Rechte und
Rechtsmittel sind die einzigen Rechte und Rechtsmittel,
die im Rahmen dieser Herstellergewhrleistung zur
Verfgung stehen. Ein Mangel, der zu Ansprchen im
Rahmen dieser Herstellergarantie fhrt, kann jedoch
auch zu Ansprchen im Rahmen der jeweils geltenden
Gesetze gem dem ursprnglichen Kaufvertrag
fhren, und in diesen Gesetzen knnen andere
oder zustzliche Rechtsmittel festgeschrieben sein.
Darber hinaus knnen gem der jeweils geltenden
Gesetze Rechte und Rechtsmittel fr Mngel, Waren
oder Dienstleistungen bestehen, die von dieser
Herstellergarantie in keiner Weise abgedeckt sind.

vertragliche

Gewhrleistungen

(iii) Umstnde, unter denen diese


Herstellergewhrleistung nicht gilt
Diese Herstellergewhrleistung gilt nicht, wenn:
a) das Siegel am Produkt entfernt oder beschdigt
wurde,
b) das Produkt von jemand anders als Cisco gendert
oder modifiziert wurde,
c) der Schaden am Produkt durch die Nutzung mit nicht
von Cisco stammenden Produkten zusammenhngt,
d) das Produkt nicht entsprechend den von Cisco
bereitgestellten Anweisungen installiert, verwendet,
repariert oder gewartet wurde,

(ii) NICHT enthaltene vertragliche


Gewhrleistungen
Cisco schliet
Folgendes aus:

Anmerkung: Auch wenn diese Gewhrleistungen


nicht ausdrcklich von Cisco genannt werden, ist es
mglich, dass sie in den jeweils geltenden Gesetzen
stillschweigend oder in anderer Art und Weise gewhrt
werden.

fr

a) vertragliche Gewhrleistungen fr Software


oder Dienstleistungen, die Cisco mit dem Produkt
bereitstellt, gleich ob werkseitig auf dem Produkt
geladen oder auf dem Produkt beiliegenden
Datentrgern enthalten, mit Ausnahme der in
Abschnitt A(i) oben aufgefhrten eingeschrnkten
Gewhrleistungen,
b) vertragliche Gewhrleistungen fr Software- oder
Dienstleistungsangebote Dritter, die im Produkt
enthalten oder mit ihm zusammen verkauft werden,
c) vertragliche Gewhrleistungen, dass das Produkt, die
Software oder die Dienstleistungen ununterbrochen
genutzt werden knnen oder frei von Fehlern sind,
d) vertragliche Gewhrleistungen, dass das
Produkt, die Software oder die Dienstleistungen
oder Ausrstungen, Systeme oder Netzwerke, in
bzw. auf denen das Produkt, die Software oder die
Dienstleistungen genutzt wird bzw. werden, vor
unbefugtem Zugriff oder Angriffen geschtzt ist bzw.
sind, oder
e) vertragliche Gewhrleistungen, dass eine
Dienstleistung eines Drittanbieters, die fr die
Verwendung oder den Betrieb dieses Produkts
eventuell bentigt wird, dauerhaft verfgbar ist.

e)
das
Produkt
bermigen
physischen
oder
elektrischen
Belastungen,
Missbrauch,
Vernachlssigung oder einem Unfall ausgesetzt war,
f ) die Seriennummer am Produkt
verunstaltet oder entfernt wurde oder

gendert,

g) das Produkt fr Beta-Tests, Evaluierungen, Tests oder


Demonstrationszwecke bereitgestellt oder lizenziert
wurde und Cisco weder einen Kaufpreis verlangt noch
eine Lizenzgebhr erhoben hat.
Anmerkung: Auch wenn die Herstellergewhrleistung
unter den genannten Umstnden nicht greift, knnen
Rechte und Rechtsmittel gem den jeweils geltenden
Gesetzen anwendbar sein.

B. INANSPRUCHNAHME VON
LEISTUNGEN AUFGRUND DIESER
HERSTELLERGEWHRLEISTUNG
Bei Fragen zum Produkt oder bei Problemen finden Sie unter
http://homesupport.cisco.com
eine
Reihe
von
Online-Support-Tools sowie Informationen, die Ihnen
weiterhelfen knnen. Sollte sich das Produkt whrend der
Gewhrleistungsfrist als fehlerhaft erweisen, senden Sie es
an die vom technischen Support von Cisco angegebene
Adresse zurck. Die Telefonnummer des technischen
Supports von Cisco in Ihrer Nhe finden Sie auf
http://homesupport.cisco.com unter Kontakt.

15

Garantieinformationen

Deutsch
Wenn Sie Ihren Gewhrleistungsanspruch geltend machen
mchten, sollten Sie beim Telefonanruf die Seriennummer
des Produkts und Ihren Kaufbeleg zur Hand haben. FR
DIE BEARBEITUNG VON GEWHRLEISTUNGSANSPRCHEN
MUSS EIN DATIERTER KAUFBELEG VORLIEGEN. Wenn
Sie zur Rcksendung des Produkts aufgefordert werden,
erhalten Sie eine RMA-Nummer (Return Materials
Authorization, Retourengenehmigung). Sie sind fr die
ordnungsgeme Verpackung und den Versand Ihres
Produkts verantwortlich und tragen die Kosten und das
damit verbundene Risiko. Smtliche Versandkosten,
Bearbeitungs- und Zollgebhren sowie Mehrwertsteuer
oder sonstige Steuern und Gebhren sind von Ihnen zu
tragen. Bei der Rcksendung des Produkts mssen die
RMA-Nummer und eine Kopie des datierten Kaufbelegs
beigelegt werden. Produkte ohne RMA-Nummer und ohne
datierten Kaufbeleg werden nicht angenommen. Legen
Sie bei der Rcksendung des Produkts keine weiteren
Objekte bei. Wenn Sie Ihr Produkt in der Europischen
Union, in Norwegen oder in der Schweiz gekauft haben,
ist die Rcksendung an das zentrale Umtauschzentrum
von Cisco fr die Europische Union zu richten. Nhere
Einzelheiten erfahren Sie vom technischen Support von
Cisco (siehe oben).

D. ALLGEMEINE HAFTUNGSAUSSCHLSSE
UND BESCHRNKUNGEN
Unter bestimmten Rechtsprechungen oder Umstnden
kann der Hersteller eines Produkts vom Gesetzgeber
stillschweigend
oder
ausdrcklich
auferlegte
Gewhrleistungsansprche, Bedingungen oder Garantien
ndern oder ausschlieen und anderweitig seine Haftung
gegenber Verbrauchern einschrnken. Dort, wo dies
gesetzlich erlaubt ist, gilt im vollen zulssigen Umfang
Folgendes:

Cisco beschrnkt alle stillschweigenden Garantien


und Bedingungen bezglich der Marktgngigkeit,
Angemessenheit, zufriedenstellenden Qualitt
oder Eignung fr einen bestimmten Zweck auf die
Dauer der jeweiligen Gewhrleistungsfrist.

Cisco schliet jegliche weiteren Bedingungen,


Zusicherungen und Gewhrleistungen sowohl
ausdrcklicher als auch stillschweigender Art
aus, einschlielich jeglicher stillschweigender
Gewhrleistungen der Nichtverletzung von
Rechten Dritter.

BITTE SICHERN SIE ALLE AUF DEM PRODUKT


GESPEICHERTEN DATEN, BEVOR SIE ES ZUR REPARATUR
ODER ZUM AUSTAUSCH ZURCKSENDEN. Bei der
Reparatur oder beim Austausch des Produkts werden Ihre
Daten mglicherweise ganz oder teilweise gelscht, und
Cisco bernimmt unter keinen Umstnden die Haftung
fr gelschte Daten.

Cisco schliet alle Haftungen fr den Verlust


oder die Beschdigung von Daten aufgrund der
Verwendung eines Cisco-Produkts oder seiner
Reparatur aus.

Cisco schliet jegliche Haftung Ihnen gegenber


aus fr:

Fehlerhafte
Produkte,
fr
die
diese
Herstellergewhrleistung gilt, werden repariert oder
ausgetauscht und an Sie zurckgesendet, ohne
dass Kosten fr Sie entstehen. Cisco versendet
Ersatzprodukte nicht an Orte auerhalb des Landes,
in dem das ursprngliche Produkt erworben wurde.
Fr Reparaturen oder Ersatzprodukte, fr die weder
diese Herstellergewhrleistung noch gesetzliche
Verbraucherrechte gelten, berechnet Cisco die jeweils
aktuellen Preise.

b) den Verlust der Fhigkeit, Produkte, Software oder


Dienstleistungen Dritter zu nutzen und

C. SONSTIGER TECHNISCHER SUPPORT


Diese
Herstellergewhrleistung
ist
weder
ein
Dienstleistungs- noch ein Supportvertrag. Aktuelle
Informationen zum Leistungsumfang sowie Richtlinien
(inklusive Preise der Supportdienstleistungen) des
technischen Supports von Cisco finden Sie unter
http://homesupport.cisco.com. Telefonischer Support
steht mglicherweise nicht berall zur Verfgung.

a) den Verlust von Einnahmen oder Gewinnen,

c) jegliche besonderen, indirekten oder Folgeschden


bzw. Schden zuflliger Art oder aufgrund von
Strafmanahmen,
die sich aufgrund eines beliebigen Gesetzes
(einschlielich der rechtlichen Bestimmungen
bezglich der Fahrlssigkeit) ergeben und im
Zusammenhang mit der Verwendung oder der
Unfhigkeit der Verwendung eines Cisco-Produkts, von
Cisco-Software oder zugehriger Dienstleistungen
stehen. Dieser Ausschluss gilt auch dann, wenn Cisco
ber die Mglichkeit solcher Schadensansprche in
Kenntnis gesetzt wurde und selbst dann, wenn eine(s)
der in dieser Herstellergewhrleistung genannten
Gewhrleistungen oder Rechtsmittel den eigentlichen
Zweck nicht erfllt.

Die finanzielle Haftung Ihnen gegenber ist,


unabhngig von der jeweiligen Rechtssprechung,
auf den Preis beschrnkt, den Sie fr das CiscoProdukt bezahlt haben.

16

Deutsch

Garantieinformationen

Wenn Sie in der Europischen Union leben, werden


unter besonderen, indirekten oder Folgeschden bzw.
Schden zuflliger Art Verluste verstanden, die (i) durch
beide Parteien nicht vorhersehbar waren, und/oder (ii)
die Ihnen, aber nicht uns bekannt waren, und/oder (iii)
die durch beide Parteien vorhersehbar waren, aber durch
Sie verhindert htten werden knnen, z.B. (jedoch nicht
darauf beschrnkt) Verluste, die durch Viren, Trojaner oder
sonstige schdliche Programme verursacht wurden, oder
Verlust oder Beschdigung Ihrer Daten.

KONTAKTDETAILS FR DEN TECHNISCHEN


SUPPORT UND DIE GELTENDMACHUNG VON
GEWHRLEISTUNGSANSPRCHEN

Wenn Sie in Lateinamerika leben, senden Sie Ihre Anfragen
an:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
USA
Wenn Sie in der Europischen Union leben, senden Sie
Ihre Anfragen an:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Niederlande

17

,
, ,

(12)
,

(90)

Cisco Systems,
Inc. / (
"Cisco")


.


Cisco. ,

.

, , ,
.
:Cisco,
.

(i)

Cisco
Cisco

.

,
:


, Cisco

(
):
)
,

)

Cisco,
)


)
.30 , .

Cisco.
Cisco.
(90)
.

, Cisco

.
,
Cisco
,
.

(24)

18


1:. ,
.
2:


. ,,
,
. ,


,

.

(ii)
Cisco :
)
Cisco ,

,
A(i) ,
)

,
) ,
,
) , ,
,
,

,
)

.
:
Cisco,

.


(iii)

, :
)
,
) ,
Cisco,
)
,
) , ,

Cisco,
)
, , ,
,
) ,
,
)
beta, ,
Cisco
.
:
,

.

,
http://homesupport.cisco.com,

,
.

,

Cisco.
Cisco
"Contact Us" ()
http://homesupport.cisco.com.


.
,

19


.
,
(RMA).

, ,
,
,

.
, RMA

.
RMA
.
.
,
,

Cisco .

Cisco
.


,
. Cisco ,
,
,
Cisco
.


.
Cisco

.

,
Cisco.

.

.

Cisco (
)
http://homesupport.cisco.com.

,


,
.
,

, Cisco:


, ,


,

,
, ,


,Cisco ,

) ,
)
,
) , , ,
,

( )
,
Cisco
. Cisco
,

,
,
Cisco.

,
", ,
"
(i)
/ (ii)
/ (iii)
, ,
20

, ,
Trojan
.
,
:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
,
:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands

21

English

English
Limited Warranty United States,
Canada, APAC
This warranty is provided to you by Cisco
Systems, Inc. and/or its affiliated entities
(Cisco)

IMPORTANT NOTICE REGARDING YOUR


CONSUMER RIGHTS
The benefits we give in this manufacturers warranty
are additional to, and do not detract from, any rights
and remedies that you may have under local consumer
protection laws.
This manufacturers warranty is governed by the laws of
the country in which you purchased your Cisco product.
In many countries, consumers have statutory rights
under local consumer laws. Those consumer rights
may differ between countries, states and provinces, and
often cannot be excluded.
This Manufacturers warranty is not intended to:

change or exclude any statutory consumer rights


that cannot be lawfully changed or excluded; or

limit or exclude any right you have against the


person who sold the Cisco product to you if that
person has breached their sales contract with you.

A. SCOPE OF MANUFACTURERS WARRANTY


(i) Express warranty warranty periods and
remedies
Cisco warrants the hardware in this Cisco product against
defects in materials and workmanship under normal use
for the Hardware Warranty Period. The Hardware Warranty
Period begins on the date of purchase by the original enduser purchaser and lasts for the period specified below:

Twelve (12) months for new product

Ninety (90) days for refurbished product

If you make an eligible hardware claim under this


manufacturers warranty, Cisco will honor this warranty by
doing one of the following (at its option):
a) repairing the product with new or refurbished parts,

Warranty Information
b) replacing the product with a reasonably available
equivalent new or refurbished Cisco product,
c) refunding the actual purchase price of the product less
any rebates and discounts, or
d) paying the cost of repair of the product.
Any repaired or replacement products are warranted
for the remainder of the original Warranty Period or 30
days, whichever is longer. All products and parts that are
replaced become the property of Cisco.
Cisco additionally warrants that any media on which
software for the product may be provided will be free
from defects in materials and workmanship under normal
use for the Software Media Warranty Period. The Software
Media Warranty Period is a period of ninety (90) days from
the date of original purchase. If you make an eligible
software media claim under this manufacturers warranty,
Cisco will honor the warranty by replacing the software
media.
No Cisco employee, agent or reseller can make any verbal
or written modification, extension or addition to this
manufacturers warranty.
Note 1: Be aware that goods presented for repair may be
replaced by refurbished goods of the same type rather
than the defective goods being repaired. Alternatively,
refurbished parts may be used in the repair.
Note 2: The rights and remedies outlined above are
the only rights and remedies available under this
manufacturers warranty. However, a defect which
gives rise to a claim under this manufacturers warranty
may also give rise to rights under local laws under the
original contract of sale, and different or additional
remedies may be available under those laws. Further,
rights and remedies may be available under local laws
even for defects, goods or services that are not covered
by this manufacturers warranty at all.

(ii) Express warranties NOT given


Cisco does not give any express warranty:
a) in relation to software or services provided by Cisco
with the product, whether factory loaded on the product
or contained on media accompanying the product, except
for the limited warranties given in section A(i) above;
b) in relation to any third party software or service offerings
which may be included in, or bundled with the product;
c) that the operation of the product, software or services
will be uninterrupted or error free;

22

English
d) that the product, software or services, or any equipment,
system or network on which the product, software or
services are used will be free of vulnerability to intrusion
or attack; or
e) as to the continued availability of a third partys service
which this products use or operation may require.
Note: Although these warranties are not expressly
given by Cisco they may be implied or otherwise given
under local laws.

(iii) Circumstances in which this manufacturers


warranty does not apply
This manufacturers warranty does not apply if:
a) the product assembly seal has been removed or
damaged,
b) the product has been altered or modified, except by
Cisco,
c) the product damage was caused by use with non-Cisco
products,
d) the product has not been installed, operated, repaired,
or maintained in accordance with instructions supplied by
Cisco,
e) the product has been subjected to abnormal physical
or electrical stress, misuse, negligence, or accident,
f ) the serial number on the product has been altered,
defaced, or removed, or
g) the product is supplied or licensed for beta, evaluation,
testing or demonstration purposes for which Cisco does
not charge a purchase price or license fee.
In the United States, this manufacturers warranty does
not apply to products purchased from a source other than
Cisco or a Cisco Authorized Reseller.
Note: Although this manufacturers warranty does not
apply in the above circumstances, you may still have
rights and remedies under local laws.

B. OBTAINING SERVICE UNDER THIS


MANUFACTURERS WARRANTY
If you have a question about your product
or experience a problem with it, please go to
http://homesupport.cisco.com, where you will find a
variety of online support tools and information to assist
you with your product. If the product proves defective
during the Warranty Period, then return the product to
the location designated by Cisco Technical Support. The
telephone number for Cisco Technical Support in your

Warranty Information
area can be found by clicking the Contact Us link on the
home page of http://homesupport.cisco.com.
Have your product serial number and proof of purchase
on hand when calling or lodging a warranty claim. A
DATED PROOF OF ORIGINAL PURCHASE IS REQUIRED
TO PROCESS WARRANTY CLAIMS. If you are requested
to return your product by post, you will be given a
Return Materials Authorization (RMA) number. You are
responsible for properly packaging and shipping your
product at your own cost and risk, and you are responsible
for all shipping and handling charges, in addition to
any applicable customs duties, VAT or other associated
taxes or charges when returning your product. You
must include the RMA number and a copy of your dated
proof of original purchase when returning your product.
Products received without a RMA number and dated
proof of original purchase will be rejected. Do not include
any other items with the product you are returning.
PLEASE MAKE SURE THAT YOU BACK UP ALL OF YOUR
DATA ON THE PRODUCT PRIOR TO SENDING IT IN FOR
REPAIR OR REPLACEMENT. Cisco may, as part of the repair
or replacement of your product, delete all or part of
your data, and Cisco will accept no responsibility for any
deletion of your data under any circumstances.
Defective product covered by this manufacturers
warranty will be repaired or replaced and returned to
you without charge. Cisco does not ship replacement
products to locations outside the country from which the
original product was purchased. Repairs or replacements
not covered under this manufacturers warranty or your
statutory consumer rights will be subject to charge at
Ciscos then-current rates.

C. OTHER TECHNICAL SUPPORT


This manufacturers warranty is neither a service nor
a support contract. Information about Ciscos current
technical support offerings and policies (including
any fees for support services) can be found at
http://homesupport.cisco.com. Telephone support may
not be available where you live.

D. GENERAL EXCLUSIONS AND LIMITATIONS


OF LIABILITY
IN SOME JURISDICTIONS AND CIRCUMSTANCES IT
IS POSSIBLE FOR A MANUFACTURER TO CHANGE OR
EXCLUDE WARRANTIES, CONDITIONS OR GUARANTEES
IMPLIED OR IMPOSED BY LAW, AND TO OTHERWISE LIMIT
ITS LIABILITY TO CONSUMERS. IN THOSE JURISDICTIONS
23

Warranty Information

English
WHERE IT CAN LAWFULLY DO SO, AND TO THE FULL
EXTENT THAT IT IS ALLOWED BY LAW TO DO SO, CISCO:

LIMITS ALL IMPLIED WARRANTIES AND


CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
ACCEPTABILITY, SATISFACTORY QUALITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE
DURATION OF THE RELEVANT WARRANTY PERIOD;
EXCLUDES ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED
CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED
WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT;

EXCLUDES ALL LIABILITY FOR THE LOSS OF, OR


DAMAGE TO, DATA CAUSED BY USE OF A CISCO
PRODUCT, OR ITS REPAIR;

EXCLUDES ANY LIABILITY IT MAY HAVE TO YOU


FOR:

A) LOSS OF REVENUE OR PROFIT,


B) LOSS OF THE ABILITY TO USE ANY THIRD PARTY
PRODUCTS, SOFTWARE OR SERVICES, AND
C) ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR PUNITIVE LOSS OR DAMAGES,
WHICH ARISES UNDER ANY LAW (INCLUDING THE
LAW OF NEGLIGENCE) AND RELATES TO YOUR USE, OR
INABILITY TO USE A CISCO PRODUCT OR SOFTWARE,
OR ANY RELATED SERVICES. THIS EXCLUSION APPLIES
EVEN IF CISCO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES AND EVEN IF ANY WARRANTY OR
REMEDY PROVIDED UNDER THIS MANUFACTURERS
WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE; AND

LIMITS ITS MONETARY LIABILITY TO YOU, UNDER


ANY LAW, TO THE PRICE THAT YOU PAID FOR THE
CISCO PRODUCT.

CONTACT DETAILS FOR TECHNICAL SUPPORT


AND WARRANTY CLAIMS

Limited Warranty Australia and New


Zealand
This warranty is provided to you by Cisco
Systems, Inc. and/or its affiliated entities
(Cisco)
IMPORTANT NOTICE REGARDING YOUR CONSUMER
RIGHTS
The benefits we give in this manufacturers warranty
are additional to, and do not detract from, any rights
and remedies that you may have under local consumer
protection laws.
This manufacturers warranty is governed by the laws of
the country in which you purchased your Cisco product.
In many countries, consumers have statutory rights
under local consumer laws. Those consumer rights
may differ between countries, states and provinces, and
often cannot be excluded.
For example, in Australia our goods come with certain
guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or
refund for a major failure and for compensation for any
other loss or damage. You are also entitled to have the
goods repaired or replaced if the goods fail to be of
acceptable quality and the failure does not amount to
a major failure. New Zealand also has similar consumer
protection laws.
This Manufacturers warranty is not intended to:

change or exclude any statutory consumer rights


that cannot be lawfully changed or excluded; or

limit or exclude any right you have against the


person who sold the Cisco product to you if that
person has breached their sales contract with you.

A. SCOPE OF MANUFACTURERS WARRANTY

Please direct all inquiries to:


Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.

(i) Express warranty warranty periods and


remedies
Cisco warrants the hardware in this Cisco product against
defects in materials and workmanship under normal use
for the Hardware Warranty Period. The Hardware Warranty
Period begins on the date of purchase by the original enduser purchaser and lasts for the period specified below:

Twelve (12) months for new product

Ninety (90) days for refurbished product

24

English
If you make an eligible hardware claim under this
manufacturers warranty, Cisco will honor this warranty by
doing one of the following (at its option):
a) repairing the product with new or refurbished parts,
b) replacing the product with a reasonably available
equivalent new or refurbished Cisco product,
c) refunding the actual purchase price of the product
less any rebates and discounts, or
d) paying the cost of repair of the product.
Any repaired or replacement products are warranted
for the remainder of the original Warranty Period or 30
days, whichever is longer. All products and parts that are
replaced become the property of Cisco.
Cisco additionally warrants that any media on which
software for the product may be provided will be free
from defects in materials and workmanship under normal
use for the Software Media Warranty Period. The Software
Media Warranty Period is a period of ninety (90) days from
the date of original purchase. If you make an eligible
software media claim under this manufacturers warranty,
Cisco will honor the warranty by replacing the software
media.

Warranty Information
product, except for the limited warranties given in
section A(i) above;
b) in relation to any third party software or service
offerings which may be included in, or bundled with
the product;
c) that the operation of the product, software or
services will be uninterrupted or error free;
d) that the product, software or services, or any
equipment, system or network on which the product,
software or services are used will be free of vulnerability
to intrusion or attack; or
e) as to the continued availability of a third partys
service which this products use or operation may
require.
Note: Although these warranties are not expressly given
by Cisco they may be implied or otherwise given under
local laws.

(iii) Circumstances in which this manufacturers


warranty does not apply
This manufacturers warranty does not apply if:

No Cisco employee, agent or reseller can make any verbal


or written modification, extension or addition to this
manufacturers warranty.

a) the product assembly seal has been removed or


damaged,

Note 1: Be aware that goods presented for repair may be


replaced by refurbished goods of the same type rather
than the defective goods being repaired. Alternatively,
refurbished parts may be used in the repair.

c) the product damage was caused by use with nonCisco products,

Note 2: The rights and remedies outlined above are


the only rights and remedies available under this
manufacturers warranty. However, a defect which
gives rise to a claim under this manufacturers warranty
may also give rise to rights under local laws under the
original contract of sale, and different or additional
remedies may be available under those laws. Further,
rights and remedies may be available under local laws
even for defects, goods or services that are not covered
by this manufacturers warranty at all.

(ii) Express warranties NOT given

b) the product has been altered or modified, except


by Cisco,

d) the product has not been installed, operated,


repaired, or maintained in accordance with instructions
supplied by Cisco,
e) the product has been subjected to abnormal
physical or electrical stress, misuse, negligence, or
accident,
f ) the serial number on the product has been altered,
defaced, or removed, or
g) the product is supplied or licensed for beta,
evaluation, testing or demonstration purposes for
which Cisco does not charge a purchase price or
license fee.
Note: Although this manufacturers warranty does not
apply in the above circumstances, you may still have
rights and remedies under local laws.

Cisco does not give any express warranty:


a) in relation to software or services provided by Cisco
with the product, whether factory loaded on the
product or contained on media accompanying the
25

Warranty Information

English
B. OBTAINING SERVICE UNDER THIS
MANUFACTURERS WARRANTY
If you have a question about your product
or experience a problem with it, please go to
http://homesupport.cisco.com where you will find a
variety of online support tools and information to assist
you with your product. If the product proves defective
during the Warranty Period, then return the product to
the location designated by Cisco Technical Support. A
full list of mailing, email and telephone contact details for
Cisco Technical Support in your area is provided at the end
of this document.

http://homesupport.cisco.com. Telephone support may


not be available where you live.

D. GENERAL EXCLUSIONS AND LIMITATIONS


OF LIABILITY
In some jurisdictions and circumstances it is possible for a
manufacturer to change or exclude warranties, conditions
or guarantees implied or imposed by law, and to otherwise
limit its liability to consumers. In those jurisdictions where
it can lawfully do so, and to the full extent that it is allowed
by law to do so, Cisco:

limits all implied warranties and conditions of


merchantability, acceptability, satisfactory quality
or fitness for a particular purpose to the duration
of the relevant Warranty Period;

excludes all other express or implied conditions,


representations and warranties, including any
implied warranty of non-infringement;

excludes all liability for the loss of, or damage to,


data caused by use of a Cisco product, or its repair;

excludes any liability it may have to you for:

Have your product serial number and proof of purchase


on hand when calling or lodging a warranty claim. A
DATED PROOF OF ORIGINAL PURCHASE IS REQUIRED
TO PROCESS WARRANTY CLAIMS. If you are requested
to return your product by post, you will be given a
Return Materials Authorization (RMA) number. You are
responsible for properly packaging and shipping your
product at your own cost and risk, and you are responsible
for all shipping and handling charges, in addition to
any applicable customs duties, VAT or other associated
taxes or charges when returning your product. You
must include the RMA number and a copy of your dated
proof of original purchase when returning your product.
Products received without a RMA number and dated
proof of original purchase will be rejected. Do not include
any other items with the product you are returning.

c) any indirect, consequential, special, incidental or


punitive loss or damages,

PLEASE MAKE SURE THAT YOU BACK UP ALL OF YOUR


DATA ON THE PRODUCT PRIOR TO SENDING IT IN FOR
REPAIR OR REPLACEMENT. Cisco may, as part of the repair
or replacement of your product, delete all or part of
your data, and Cisco will accept no responsibility for any
deletion of your data under any circumstances.

which arises under any law (including the law of


negligence) and relates to your use, or inability to use a
Cisco product or software, or any related services. This
exclusion applies even if Cisco has been advised of the
possibility of such damages and even if any warranty or
remedy provided under this manufacturers warranty
fails of its essential purpose; and

a) loss of revenue or profit,


b) loss of the ability to use any third party products,
software or services, and

Defective product covered by this manufacturers


warranty will be repaired or replaced and returned to
you without charge. Cisco does not ship replacement
products to locations outside the country from which the
original product was purchased. Repairs or replacements
not covered under this manufacturers warranty or your
statutory consumer rights will be subject to charge at
Ciscos then-current rates.

C. OTHER TECHNICAL SUPPORT


This manufacturers warranty is neither a service nor
a support contract. Information about Ciscos current
technical support offerings and policies (including
any fees for support services) can be found at

limits its monetary liability to you, under any law,


to the price that you paid for the Cisco product.

Note: None of the above general exclusions and


limitations of liability apply to persons in Australia who
purchase Cisco goods that:
a) are of a kind ordinarily acquired for personal, domestic
or household use or consumption; or
b) have a price of A$40,000 or less.


26

Warranty Information

English
CONTACT DETAILS FOR TECHNICAL SUPPORT
AND WARRANTY CLAIMS
Australia
Website:
http://www.linksysbycisco.com/ANZ/en/support
Phone: 1800 605 971 (Toll free, 24x7, English only, Cisco
Consumer Products products only)
New Zealand
Website:
http://www.linksysbycisco.com/ANZ/en/support
Phone: 0800-441-528 (Toll free, 24x7, English only, Cisco
Consumer Products products only)

Limited Warranty EMEA, LATAM


This warranty is provided to you by Cisco Systems, Inc.
and/or its affiliated entities (Cisco)
IMPORTANT NOTICE REGARDING YOUR CONSUMER
RIGHTS
The benefits we give in this manufacturers warranty
are additional to, and do not detract from, any rights
and remedies that you may have under local consumer
protection laws.
This manufacturers warranty is governed by the laws of
the country in which you purchased your Cisco product.
In many countries, consumers have statutory rights
under local consumer laws. Those consumer rights
may differ between countries, states and provinces, and
often cannot be excluded.
This Manufacturers warranty is not intended to:

change or exclude any statutory consumer rights


that cannot be lawfully changed or excluded; or

limit or exclude any right you have against the


person who sold the Cisco product to you if that
person has breached their sales contract with you.

A. SCOPE OF MANUFACTURERS WARRANTY


(i) Express warranty warranty periods and
remedies
Cisco warrants the hardware in this Cisco product against
defects in materials and workmanship under normal use
for the Hardware Warranty Period. The Hardware Warranty
Period begins on the date of purchase by the original enduser purchaser and lasts for the period specified below:

Twenty-Four (24) months for new product

Twelve (12) months for refurbished product in


Europe, the Middle East and Africa

Ninety (90) days for refurbished product in Latin


America

If you make an eligible hardware claim under this


manufacturers warranty, Cisco will honor this warranty by
doing one of the following (at its option):
a) repairing the product with new or refurbished parts,
b) replacing the product with a reasonably available
equivalent new or refurbished Cisco product,
c) refunding the actual purchase price of the product
less any rebates and discounts, or
27

English
d) paying the cost of repair of the product.
Any repaired or replacement products are warranted
for the remainder of the original Warranty Period or 30
days, whichever is longer. All products and parts that are
replaced become the property of Cisco.
Cisco additionally warrants that any media on which
software for the product may be provided will be free
from defects in materials and workmanship under normal
use for the Software Media Warranty Period. The Software
Media Warranty Period is a period of ninety (90) days from
the date of original purchase. If you make an eligible
software media claim under this manufacturers warranty,
Cisco will honor the warranty by replacing the software
media.
No Cisco employee, agent or reseller can make any verbal
or written modification, extension or addition to this
manufacturers warranty.
Note 1: Be aware that goods presented for repair may be
replaced by refurbished goods of the same type rather
than the defective goods being repaired. Alternatively,
refurbished parts may be used in the repair.
Note 2: The rights and remedies outlined above are
the only rights and remedies available under this
manufacturers warranty. However, a defect which
gives rise to a claim under this manufacturers warranty
may also give rise to rights under local laws under the
original contract of sale, and different or additional
remedies may be available under those laws. Further,
rights and remedies may be available under local laws
even for defects, goods or services that are not covered
by this manufacturers warranty at all.

(ii) Express warranties NOT given


Cisco does not give any express warranty:
a) in relation to software or services provided by Cisco
with the product, whether factory loaded on the
product or contained on media accompanying the
product, except for the limited warranties given in
section A(i) above;
b) in relation to any third party software or service
offerings which may be included in, or bundled with
the product;
c) that the operation of the product, software or
services will be uninterrupted or error free;

Warranty Information
d) that the product, software or services, or any
equipment, system or network on which the product,
software or services are used will be free of vulnerability
to intrusion or attack; or
e) as to the continued availability of a third partys
service which this products use or operation may
require.
Note: Although these warranties are not expressly
given by Cisco they may be implied or otherwise given
under local laws.

(iii) Circumstances in which this manufacturers


warranty does not apply
This manufacturers warranty does not apply if:
a) the product assembly seal has been removed or
damaged,
b) the product has been altered or modified, except
by Cisco,
c) the product damage was caused by use with nonCisco products,
d) the product has not been installed, operated,
repaired, or maintained in accordance with instructions
supplied by Cisco,
e) the product has been subjected to abnormal
physical or electrical stress, misuse, negligence, or
accident,
f ) the serial number on the product has been altered,
defaced, or removed, or
g) the product is supplied or licensed for beta,
evaluation, testing or demonstration purposes for
which Cisco does not charge a purchase price or
license fee.
Note: Although this manufacturers warranty does not
apply in the above circumstances, you may still have
rights and remedies under local laws.

B. OBTAINING SERVICE UNDER THIS


MANUFACTURERS WARRANTY
If you have a question about your product
or experience a problem with it, please go to
http://homesupport.cisco.com, where you will find a
variety of online support tools and information to assist
you with your product. If the product proves defective
during the Warranty Period, then return the product to
the location designated by Cisco Technical Support. The
28

Warranty Information

English
telephone number for Cisco Technical Support in your
area can be found by clicking the Contact Us link on the
home page of http://homesupport.cisco.com.
Have your product serial number and proof of purchase
on hand when calling or lodging a warranty claim. A
DATED PROOF OF ORIGINAL PURCHASE IS REQUIRED
TO PROCESS WARRANTY CLAIMS. If you are requested
to return your product by post, you will be given a
Return Materials Authorization (RMA) number. You are
responsible for properly packaging and shipping your
product at your own cost and risk, and you are responsible
for all shipping and handling charges, in addition to
any applicable customs duties, VAT or other associated
taxes or charges when returning your product. You
must include the RMA number and a copy of your dated
proof of original purchase when returning your product.
Products received without a RMA number and dated
proof of original purchase will be rejected. Do not include
any other items with the product you are returning. If
you purchased your product within the European Union,
Norway, or Switzerland, you must return such product
to Ciscos designated central exchange center within the
European Union. Please speak to Cisco Technical Support
as directed above for more details.
PLEASE MAKE SURE THAT YOU BACK UP ALL OF YOUR
DATA ON THE PRODUCT PRIOR TO SENDING IT IN FOR
REPAIR OR REPLACEMENT. Cisco may, as part of the repair
or replacement of your product, delete all or part of
your data, and Cisco will accept no responsibility for any
deletion of your data under any circumstances.

In some jurisdictions and circumstances it is possible for a


manufacturer to change or exclude warranties, conditions
or guarantees implied or imposed by law, and to otherwise
limit its liability to consumers. In those jurisdictions where
it can lawfully do so, and to the full extent that it is allowed
by law to do so, Cisco:

limits all implied warranties and conditions of


merchantability, acceptability, satisfactory quality
or fitness for a particular purpose to the duration
of the relevant Warranty Period;

excludes all other express or implied conditions,


representations and warranties, including any
implied warranty of non-infringement;

excludes all liability for the loss of, or damage to,


data caused by use of a Cisco product, or its repair;

excludes any liability it may have to you for:

a) loss of revenue or profit,


b) loss of the ability to use any third party products,
software or services, and
c) any indirect, consequential, special, incidental or
punitive loss or damages,
which arises under any law (including the law of
negligence) and relates to your use, or inability to use a
Cisco product or software, or any related services. This
exclusion applies even if Cisco has been advised of the
possibility of such damages and even if any warranty or
remedy provided under this manufacturers warranty
fails of its essential purpose; and

Defective product covered by this manufacturers


warranty will be repaired or replaced and returned to
you without charge. Cisco does not ship replacement
products to locations outside the country from which the
original product was purchased. Repairs or replacements
not covered under this manufacturers warranty or your
statutory consumer rights will be subject to charge at
Ciscos then-current rates.

C. OTHER TECHNICAL SUPPORT


This manufacturers warranty is neither a service nor
a support contract. Information about Ciscos current
technical support offerings and policies (including
any fees for support services) can be found at
http://homesupport.cisco.com. Telephone support may
not be available where you live.

D. GENERAL EXCLUSIONS AND LIMITATIONS


OF LIABILITY

limits its monetary liability to you, under any law,


to the price that you paid for the Cisco product.

If you live in the European Union, references in this


Section to special, indirect, consequential or incidental
losses shall mean any losses which (i) were not reasonable
foreseeable by both parties, and/or (ii) were known to you
but not to us and/or (iii) were reasonably foreseeable by
both parties but could have been prevented by you such
as, for example (but without limitation), losses caused by
viruses, Trojans or other malicious programs, or loss of or
damage to your data.

CONTACT DETAILS FOR TECHNICAL SUPPORT


AND WARRANTY CLAIMS

If you live in Latin America, please direct all inquiries to:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
29

English

Warranty Information

If you live in the European Union, please direct all inquiries


to:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands

30

Espaol

Informacin sobre la garanta

Espaol

Si efecta una reclamacin vlida con respecto al


hardware en virtud de la presente garanta del fabricante,
Cisco cumplir esta garanta de una de las siguientes
formas (a su discrecin):

Garanta limitada Europa, Oriente


Medio, frica, Latinoamrica
Cisco Systems, Inc. o sus filiales (Cisco) le otorgan la
presente garanta.
AVISO IMPORTANTE SOBRE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR
Los beneficios otorgados por la presente garanta del
fabricante se suman, y no restan valor, a los derechos y
recursos que pueda tener conforme a la legislacin local
de proteccin del consumidor.
Esta garanta del fabricante se rige segn las leyes del
pas donde adquiri el producto de Cisco. En muchos
pases, los consumidores gozan de derechos legales
conforme a la legislacin local sobre los consumidores.
Estos derechos de los consumidores pueden variar
segn el pas, el estado y la provincia, y a menudo no se
pueden excluir.
La presente garanta del fabricante no est concebida
para:

modificar o excluir ningn derecho legal del


consumidor que no sea posible modificar o excluir
legalmente, o

limitar o excluir ningn derecho que pueda tener


con respecto a la persona que le vendi el producto
de Cisco si dicha persona ha incumplido el contrato
de venta.

A. MBITO DE LA GARANTA DEL


FABRICANTE
(i) Garanta expresa: perodos de garanta y
recursos
Cisco garantiza el hardware de este producto Cisco frente
a defectos de materiales y fabricacin, siempre que se
haga un uso normal del mismo durante el perodo de
garanta de hardware. Este perodo comienza en la fecha
de adquisicin por parte del comprador y usuario final
inicial y se extiende durante el perodo que se especifica
a continuacin:

Veinticuatro (24) meses para productos nuevos

Doce (12) meses para productos reparados en


Europa, Oriente Medio y frica

Noventa (90) das para productos reparados en


Latinoamrica

a) reparando el producto con componentes nuevos o


reparados,
b) sustituyendo el producto por un producto de Cisco
equivalente nuevo o reparado,
c) reembolsando el precio real de compra del producto
tras los descuentos, o
(d) pagando el coste de reparacin del producto.
Todo producto reparado o sustituido estar garantizado
durante el tiempo restante del perodo de garanta
original o durante 30 das, siendo vlida la opcin de
mayor duracin. Todos los productos y las piezas que se
sustituyan pasarn a ser propiedad de Cisco.
Cisco garantiza de forma adicional que cualquier medio
en el que se proporcione el producto estar exento de
defectos de materiales y fabricacin en condiciones
normales de uso durante el perodo de garanta del medio
de software. Este perodo es de noventa (90) das a partir
de la fecha de compra original. Si efecta una reclamacin
vlida con respecto al medio de software en virtud de
esta garanta del fabricante, Cisco cumplir la garanta
sustituyendo el medio de software.
Ningn empleado, agente o distribuidor de Cisco est
autorizado a realizar modificaciones, extensiones o
adiciones, ya sea de forma oral o escrita, de la presente
garanta.
Nota 1: Tenga en cuenta que los productos enviados
para su reparacin podrn ser sustituidos por productos
reparados del mismo tipo, en lugar de por los productos
defectuosos reparados. Tambin es posible que se
utilicen piezas reparadas en la reparacin.
Nota 2: Los derechos y recursos descritos anteriormente
son los nicos disponibles en virtud de esta garanta
del fabricante. No obstante, si existe un defecto que
da lugar a una reclamacin conforme a esta garanta
del fabricante, tambin podr dar lugar a derechos de
conformidad con la legislacin local segn el contrato
de venta original, y dicha legislacin podr proporcionar
recursos diferentes o adicionales. Asimismo, la
legislacin local tambin podr conferir derechos y
recursos para defectos, productos o servicios que no
estn cubiertos por esta garanta del fabricante.

31

Espaol
(ii) Garantas expresas NO proporcionadas
Cisco no otorga garanta expresa alguna:
a) en relacin con el software o los servicios que Cisco
proporcione con el producto, ya sea incorporados al
producto por el fabricante o en uno de los soportes
que acompaan al producto, excepto por las garantas
limitadas proporcionadas en la seccin A(i) anterior;
b) en relacin con cualquier oferta de software
o servicios de terceros que incluya o contenga el
producto;
c) de que el funcionamiento del producto, el software
o los servicios se realizar de forma continuada o que
no tendr errores;
d) de que el producto, el software o los servicios, o
cualquier tipo de dispositivo, sistema o red en los que
se utilice el producto, el software o los servicios estar
exento de vulnerabilidades a intrusiones o ataques; o
e) en cuanto a la disponibilidad continuada de un
servicio de terceros que pudiera ser necesario para la
utilizacin o el funcionamiento de este producto.
Nota: Aunque Cisco no otorga estas garantas de
forma expresa, pueden estar implcitas u otorgarse de
conformidad con la legislacin local.

(iii) Circunstancias en las que no se aplica esta


garanta del fabricante
Esta garanta limitada dejar de tener vigor si:
a) se ha eliminado o daado el sello de montaje del
producto,
b) el producto se ha modificado o alterado, salvo si
Cisco ha efectuado tal modificacin o reparacin,
c) el producto se ha daado debido a un uso con
productos de otros fabricantes,
d) el producto no se ha instalado, utilizado, reparado
o mantenido segn las instrucciones proporcionadas
por Cisco,
e) el producto se ha sometido a un esfuerzo fsico o
elctrico anmalo, se ha utilizado de forma incorrecta
o negligente o ha sufrido un accidente,
f ) el nmero de serie del producto se ha alterado,
eliminado o borrado, o
g) el producto se suministra o se otorga con licencia
para una versin beta, para su evaluacin o prueba, o
para la realizacin de demostraciones, por la que Cisco
no cobra una tasa de compra ni de licencia.

Informacin sobre la garanta


Nota: Aunque esta garanta del fabricante no se
aplique en las circunstancias anteriores, puede que siga
teniendo derechos y recursos en virtud de la legislacin
local.

B. OBTENCIN DEL SERVICIO CONFORME A


ESTA GARANTA DEL FABRICANTE
Si tiene alguna pregunta sobre el producto
o
si
tiene
problemas
al
utilizarlo,
visite
http://homesupport.cisco.com, donde podr encontrar
diversas herramientas de asistencia tcnica en lnea,
as como informacin de ayuda relacionada con el
producto. Si el producto resulta defectuoso durante
el perodo de garanta, devulvalo a la ubicacin que le
indique el servicio de asistencia tcnica de Cisco. Podr
encontrar el nmero de telfono del servicio de asistencia
tcnica de Cisco correspondiente a su zona al hacer
clic en el enlace de contacto de la pgina de inicio de
http://homesupport.cisco.com.
Cuando llame o presente una reclamacin de garanta,
tenga preparado el nmero de serie de su producto y la
prueba de compra. PARA PROCESAR RECLAMACIONES
DE GARANTA, ES NECESARIO CONTAR CON UNA PRUEBA
DE COMPRA ORIGINAL FECHADA. Si se le solicita la
devolucin del producto por correo, se le asignar un
nmero de autorizacin de devolucin de material (RMA).
Usted es el responsable de embalar y enviar correctamente
el producto y debe hacerlo por su propia cuenta y riesgo,
y deber asumir todos los gastos de embalaje y envo,
adems de cualquier gasto de gestin aplicable, ya sea
IVA o cualquier otra tasa asociada al devolver el producto.
Al devolver el producto, debe incluir el nmero RMA y
una copia de la prueba de compra original fechada. No
se aceptarn los productos recibidos sin nmero RMA y
sin una prueba de compra original fechada. No incluya
ningn otro elemento junto con el producto que vaya
a devolver. Si adquiere el producto dentro de la Unin
Europea, Noruega o Suiza, deber devolver el producto
al centro de cambio de la Unin Europea designado por
Cisco. Como se ha indicado anteriormente, hable con el
servicio de asistencia tcnica de Cisco para obtener ms
informacin.
ASEGRESE DE HACER COPIAS DE SEGURIDAD DE TODOS
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRODUCTO ANTES DE
ENVIARLO A REPARACIN O SUSTITUCIN. Cisco podr,
como parte de la reparacin o sustitucin, eliminar todos
o parte de sus datos, sobre lo que no asumir ninguna
responsabilidad bajo ninguna circunstancia.
Los productos defectuosos que cubra esta garanta del
fabricante se repararn o sustituirn y se devolvern
sin ningn tipo de cargo. Cisco no enva productos de
32

Informacin sobre la garanta

Espaol
repuesto a ubicaciones fuera del pas donde se compr
el producto original. Las reparaciones o sustituciones
que no cubra esta garanta del fabricante o los derechos
legales del consumidor estarn sujetas a las tarifas
vigentes de Cisco.

C. OTRA ASISTENCIA TCNICA


Esta garanta del fabricante no es un contrato de servicio
ni de asistencia. Encontrar informacin acerca de las
ofertas y polticas de asistencia tcnica actuales de Cisco
(incluidas las tarifas de los servicios de asistencia tcnica) en
http://homesupport.cisco.com. Puede que no haya
asistencia tcnica telefnica disponible en su lugar de
residencia.

garanta del fabricante no cumple con su finalidad


esencial, y

limita su responsabilidad monetaria frente al


usuario, en virtud de cualquier legislacin, al
precio que ste pag por el producto de Cisco.

Si el usuario reside en la Unin Europea, las referencias


a "prdidas especiales, indirectas, derivadas o fortuitas"
de esta seccin se refieren a cualquier prdida que (i) no
fuera razonablemente previsible por ambas partes, y/o
(ii) fuera conocida por el usuario, pero no por nosotros,
y/o (iii) fuera razonablemente previsible por ambas
partes y el usuario hubiera podido evitarla, incluidas, sin
limitaciones, las prdidas provocadas por virus, troyanos
y otros programas peligrosos, o la prdida o los daos
provocados a los datos del usuario.

D. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE
RESPONSABILIDAD GENERALES

INFORMACIN DE CONTACTO PARA LA


ASISTENCIA TCNICA Y LAS RECLAMACIONES
DE GARANTA

En algunas jurisdicciones y circunstancias, es posible


que un fabricante cambie o excluya condiciones o
garantas implcitas o impuestas por la ley, y que limite
su responsabilidad frente a los consumidores. En esas
jurisdicciones donde sea legal y en la medida en que la
legislacin lo permita, Cisco:


Si reside en Latinoamrica, dirija todas sus consultas a:

limita todas las garantas y condiciones implcitas


de comercializacin, aceptabilidad, calidad
satisfactoria o idoneidad para un fin determinado
a la duracin del perodo de garanta en cuestin;

excluye el resto de condiciones, declaraciones y


garantas, explcitas o implcitas, incluida cualquier
garanta implcita de no infraccin;

excluye toda responsabilidad por la prdida o los


daos de los datos como resultado del uso de un
producto de Cisco o de su reparacin;

excluye cualquier responsabilidad que pudiera


tener frente al usuario por:

Cisco Consumer Products LLC


P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
EE.UU.
Si reside en la Unin Europea, dirija todas sus consultas a:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH msterdam
Pases Bajos

a) la prdida de ingresos o beneficios,


b) la prdida de la capacidad para utilizar cualquier
producto, software o servicio de terceros, y
c) cualquier prdida o dao indirecto, derivado,
especial, fortuito o punitivo,
que surja conforme a cualquier legislacin (incluida
la legislacin sobre negligencia) y est relacionada
con el uso o la incapacidad para utilizar un producto
o software de Cisco, o cualquier servicio relacionado.
Esta exclusin se aplicar incluso en el caso de que
se haya advertido a Cisco de la posibilidad de tales
daos o si algn recurso o garanta estipulados en esta

33

Espaol (Amrica Latina)

Espaol (Amrica Latina)


Garanta limitada Europa, Medio
Oriente, frica, Amrica Latina

Informacin sobre la garanta


Si realiza un reclamo de hardware admisible en virtud
de esta garanta del fabricante, Cisco honrar la garanta
mediante el cumplimiento de una de las siguientes
opciones (a su absoluta discrecin):
(a) reparar el producto con piezas nuevas o
reacondicionadas,

Esta garanta es otorgada por Cisco Systems, Inc. y/o sus


entidades afiliadas (en adelante, Cisco).

(b) reemplazar el producto con otro producto de Cisco


nuevo o reacondicionado que se encuentre disponible
y resulte razonablemente equivalente,

AVISO IMPORTANTE ACERCA DE SUS DERECHOS COMO


CONSUMIDOR
Los beneficios que se otorgan en esta garanta del
fabricante son complementarios a los derechos y
recursos que le confieren las leyes locales de proteccin
al consumidor, y no afectan su validez.
La presente garanta del fabricante se rige por las leyes
del pas en el que realiz la compra de su producto
de Cisco. En muchos pases, los consumidores tienen
derechos conferidos por la legislacin local de derechos
del consumidor. Tales derechos pueden diferir de un
pas, estado o provincia a otro, y generalmente no
pueden excluirse.
Esta garanta del fabricante no tiene por objeto:

(c) reintegrar el precio de compra del producto, al que


se le restarn las rebajas y los descuentos realizados,
o bien

modificar ni excluir ningn derecho legal del


consumidor que no pueda modificarse o excluirse
legalmente; ni

limitar o excluir ningn derecho del consumidor


contra la persona que le vendi el producto de Cisco
si esa persona ha infringido el contrato de venta
celebrado con el consumidor.

A. ALCANCE DE LA GARANTA DEL FABRICANTE


(i) Garanta expresa, perodos y recursos de la
garanta
Cisco garantiza el hardware de este producto de Cisco
contra defectos en sus materiales y de fabricacin en
condiciones de uso normal durante el Perodo de la
garanta de hardware. El Perodo de la garanta de
hardware se inicia en la fecha de compra realizada por
el comprador y usuario final original, y tiene vigencia
durante el perodo que se indica a continuacin:

Veinticuatro (24) meses para productos nuevos

Doce (12) meses para productos reacondicionados


en Europa, Medio Oriente y frica

Noventa (90) das para productos


reacondicionados en Amrica Latina

(d) pagar el costo de la reparacin del producto.


Todo producto reparado o de reemplazo quedar
cubierto por la garanta durante el resto del Perodo de
garanta original o, de ser una fecha posterior, durante un
plazo de treinta (30) das. Todos los productos y piezas
reemplazados sern propiedad de Cisco.
Asimismo, Cisco garantiza que todo medio de soporte
en el que se proporcione el software del producto no
presentar defectos de materiales ni de fabricacin en
condiciones de uso normales durante el Perodo de
garanta de medios de soporte de software. El Perodo de
garanta de medios de soporte de software tiene un plazo
de noventa (90) das desde la fecha de compra original.
Si realiza un reclamo admisible relacionado con los
medios de soporte de software en virtud de esta garanta
del fabricante, Cisco honrar la garanta mediante el
reemplazo del medio de soporte de software.
Ningn empleado, agente o revendedor de Cisco podr
realizar modificacin, extensin o agregado alguno a esta
garanta del fabricante de forma oral ni escrita.
Nota 1: Tenga presente que los artculos que se entreguen
para reparacin podrn ser reemplazados por artculos
reacondicionados del mismo tipo en lugar de repararse
los artculos defectuosos. Asimismo, podrn utilizarse
piezas reacondicionadas en la reparacin.
Nota 2: Los derechos y recursos que se exponen
ms arriba constituyen la totalidad de los derechos
y recursos disponibles en virtud de esta garanta del
fabricante. No obstante, todo defecto que d lugar a
un reclamo en virtud de esta garanta del fabricante
tambin podr dar origen a derechos conferidos por las
leyes locales en virtud del contrato de venta original, y
a otros recursos diferentes o adicionales disponibles en
virtud de esas leyes. Asimismo, pueden existir derechos
y recursos legales locales aun para defectos, artculos
o servicios que no se encuentren cubiertos de ningn
modo en esta garanta del fabricante.
34

Espaol (Amrica Latina)

Informacin sobre la garanta

(ii) Garantas expresas que NO se otorgan


Cisco no otorga ninguna garanta expresa:
a) en relacin con el software o los servicios
suministrados por Cisco junto con el producto, tanto
cargados en el producto como contenidos en los
medios que acompaan al producto, con excepcin
de las garantas limitadas que se otorgan en el artculo
A(i) anterior;
b) en relacin con ningn software de terceros ni
ofertas de servicio que pueden incluirse como parte
del producto o el paquete del producto;
c) que el funcionamiento del producto, el software o
los servicios sea ininterrumpido o carezca de errores;
d) que el producto, software o servicios, ni cualquier
equipo, sistema o red en los cuales se utilice el
producto, el software o los servicios, estn exentos de
vulnerabilidad a intrusiones o ataques; ni
e) respecto de la disponibilidad permanente de un
servicio de terceros que pueda requerirse para el uso o
funcionamiento de este producto.
Nota: Si bien estas garantas no son otorgadas
expresamente por Cisco, pueden estar implcitas en
virtud de las leyes locales.

(iii) Circunstancias en las que la garanta del


fabricante es inaplicable
Esta garanta del fabricante no ser de aplicacin si:
(a) el sello de ensamblaje del producto fue eliminado
o daado,
(b) el producto fue alterado o modificado, a menos que
tales modificaciones hayan sido realizadas por Cisco,
(c) los daos que sufri el producto fueron causados
por su uso con otros productos no fabricados por
Cisco,
(d) el producto no fue instalado, utilizado, reparado
o conservado de acuerdo con las instrucciones
proporcionadas por Cisco,

Nota: Sin perjuicio de las circunstancias anteriores, el


consumidor conservar los derechos y recursos que le
confieran las leyes locales.

B. OBTENCIN DE SERVICIO EN VIRTUD DE


ESTA GARANTA DEL FABRICANTE
Ante
cualquier
duda
o
dificultad
en
relacin
con
el
producto,
visite
http://homesupport.cisco.com, donde encontrar una
amplia variedad de herramientas tiles de asistencia
tcnica e informacin en lnea. Si el producto presenta
defectos durante el Perodo de garanta, devulvalo al lugar
designado por el rea de Asistencia tcnica de Cisco. Para
obtener el nmero telefnico de Asistencia tcnica de Cisco
correspondiente a su zona, haga clic en el enlace "Contacto"
de la pgina de inicio de http://homesupport.cisco.com.
Antes de comunicarse o de presentar un reclamo en
relacin con la garanta, recuerde tener a mano el nmero
de serie del producto y el comprobante de compra. PARA
PROCESAR UN RECLAMO EN VIRTUD DE ESTA GARANTA
SE REQUIERE EL COMPROBANTE DE COMPRA ORIGINAL
CON LA FECHA CORRESPONDIENTE. Si se le solicita que
devuelva su producto por correo postal, se le otorgar
un nmero de Autorizacin de devolucin de materiales
(RMA). Ser su responsabilidad enviar el producto
correctamente embalado a su cargo y riesgo. Tambin
ser responsable por los gastos de manipulacin y envo,
derechos aduaneros, IVA y todo otro impuesto y cargo
relacionado que corresponda al devolver el producto. Al
devolver el producto, deber incluir el nmero de RMA
y una copia del comprobante de compra original con la
fecha correspondiente. Los productos que no cumplan
con estos requisitos sern rechazados. No incluya ningn
otro elemento con el producto que devuelve. Si adquiri
el producto dentro de la Unin Europea, Noruega o Suiza,
deber devolverlo al centro de cambios central designado
por Cisco dentro de la Unin Europea. Comunquese con
el rea de Asistencia tcnica de Cisco tal como se indic
anteriormente para obtener ms informacin.

(f ) el nmero de serie del producto fue modificado,


alterado o eliminado, o bien

REALICE UNA COPIA DE SEGURIDAD DE TODA LA


INFORMACIN QUE GUARDA EN EL PRODUCTO ANTES
DE ENVIARLO PARA SU REEMPLAZO O REPARACIN.
Como parte del proceso de reparacin o reemplazo, es
posible que Cisco borre sus datos total o parcialmente,
y no asume responsabilidad alguna en este sentido bajo
ninguna circunstancia.

(g) el producto se suministra o se otorga en virtud


de una licencia de prueba beta, evaluacin o
demostracin por los que Cisco no cobra un precio de
venta o arancel de licencia.

Todo producto defectuoso que est contemplado en las


disposiciones de la presente garanta del fabricante se
reparar o reemplazar y se devolver sin cargo alguno.

(e) el producto fue objeto de abusos fsicos o tensin


elctrica anormal, uso incorrecto, actos de negligencia
o accidentes,

35

Informacin sobre la garanta

Espaol (Amrica Latina)


Cisco no enva productos de reemplazo fuera del pas
donde se realiz la compra original del producto. Las
reparaciones o reemplazos que no estn contemplados
en la presente garanta del fabricante ni en los derechos
legales del consumidor estarn sujetos a cargos de
conformidad con las tarifas vigentes de Cisco.

C. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA TCNICA


La presente garanta del fabricante no constituye
un contrato de servicio ni de asistencia tcnica.
Para obtener informacin acerca de los servicios
y polticas de asistencia tcnica vigentes de Cisco
(incluidos los aranceles del servicio tcnico), visite
http://homesupport.cisco.com. Es posible que no exista
un servicio de asistencia telefnica en su regin.

D. EXENCIONES Y LIMITACIONES DE
RESPONSABILIDAD GENERALES
En algunas jurisdicciones y circunstancias, el fabricante
puede modificar o excluir garantas, condiciones o
avales implcitos o impuestos por la ley, as como limitar
su responsabilidad para con los consumidores. En las
jurisdicciones donde est legalmente permitido, y de
conformidad con el alcance de las disposiciones legales,
Cisco:

limita todas las garantas y condiciones implcitas


de comerciabilidad, aceptabilidad, calidad
satisfactoria o adecuacin a un fin especfico a la
duracin del Perodo de garanta pertinente;

deja sin efecto todo otro tipo de condiciones,


representaciones o garantas explcitas o
implcitas, incluida toda garanta implcita de no
contravencin.

deslinda toda responsabilidad por la prdida o


dao producido en los datos por el uso de un
producto de Cisco, o sus reparaciones;

deslinda toda responsabilidad para con el


consumidor por:

de tales daos e incluso si cualquier garanta o recurso


contemplado en esta garanta del fabricante no
cumple con su fin esencial; y

limita su responsabilidad monetaria para con


el consumidor, en virtud de toda ley, al precio
pagado por el consumidor por el producto de
Cisco.

Si reside en la Unin Europea, las menciones que se realizan


en este artculo a las prdidas especiales, indirectas,
derivadas o incidentales harn referencia a todas las
prdidas que (i) no podan ser razonablemente previstas
por las partes y/o (ii) eran conocidas por el usuario pero no
por la empresa y/o (iii) eran razonablemente previsibles
para ambas partes pero el usuario podra haber evitado,
como, aunque de forma no taxativa, las prdidas
ocasionadas por virus, troyanos y otros programas
maliciosos, o las prdidas o daos en los datos del usuario.

INFORMACIN DE CONTACTO PARA ASISTENCIA


TCNICA Y RECLAMOS DE GARANTA

Si reside en Amrica Latina, dirija todas sus consultas a:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
Estados Unidos de Amrica
Si reside en la Unin Europea, dirija todas sus consultas a:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH msterdam
Holanda

a) prdida de ingresos o rentabilidad,


b) prdida de la capacidad de utilizar software,
productos o servicios de terceros, y
c) otros daos especiales, indirectos, derivados,
incidentales o punitivos
que surjan en virtud de toda ley (incluida la
responsabilidad por culpa) y se relacionen con el uso
o la imposibilidad de usar un producto o software de
Cisco, o cualquier servicio relacionado. Esta exclusin
regir aun si Cisco ha sido advertido de la posibilidad
36

Eesti keel

Garantiiteave

Eesti keel

Kui esitate kesoleva tootja garantii alusel phjendatud


riistvara nude, tagab Cisco kesoleva garantii, teostades
he jrgmistest toimingutest (omal valikul):

Piiratud garantii - Euroopa, Lhis-Ida,


Aafrika, Luna-Ameerika
Garantii andja on Cisco Systems, Inc. ja/vi selle
ttarettevtted ("Cisco").
OLULINE MRKUS TEIE TARBIJAIGUSTE KOHTA
Kesoleva tootja garantiiga antud hvitised tiendavad,
mis tahes igusi ja heastamisvahendeid, mis vivad teie
kohta kohalike tarbijakaitseseaduste alusel kehtida
ning ei vhenda nende vrtust.
Kesolev tootja garantii juhindub riigi seadustest,
kust Cisco toote ostsite. Paljudes riikides on tarbijatel
kohalike tarbijaseaduste alusel seadusjrgsed igused.
Sellised tarbijaigused vivad riigiti, osariigiti ja
maakonniti erineda ning neid ei saa vlistada.
Kesolev tootja garantii ei ole meldud:

a) toote parandamine uute vi parandatud osadega,


b) toote vljavahetamine mistlikult saadavaloleva
vrdvrse uue vi parandatud Cisco tootega,
c) toote tegeliku ostuhinna tagastamine mis tahes
maha- ja allahindluseta, vi
d) toote paranduskulude tasumine.
Mis tahes parandatud vi vljavahetatud toodetele
kehtib algse garantiiperioodi lejnud aeg vi 30 peva,
vastavalt sellele, kumb on pikem. Kik vljavahetatud
tooted ja osad on Cisco omandid.

mis tahes seadusjrgsete tarbijaiguste, mida ei saa


seaduslikul viisil muuta vi vlistada, muutmiseks
vi vlistamiseks; vi

Lisaks annab Cisco garantii, et mis tahes


tarkvaravahenditel, millel on toote tarkvara, puuduvad
tavaprasel
kasutamisel
garantiiperioodi
vltel
materjalide ja tkvaliteedi defektid. Tarkvaravahendi
garantiiperiood kestab heksakmmend (90) peva algse
ostu sooritamise kuupevast. Kui esitate kesoleva tootja
garantii alusel phjendatud tarkvara nude, tagab Cisco
kesoleva garantii, vahetades tarkvaravahendi vlja.

mis tahes iguse piiramiseks vi vlistamiseks, mida


vite kasutada teile Cisco toote mnud isiku vastu,
kui nimetatud isik on rikkunud teiega slmitud
mgilepingut.

Cisco ttajad, esindajad vi edasimjad ei vi


kesolevat tootja garantiid suuliselt vi kirjalikult muuta,
pikendada vi seda tiendada.

A. TOOTJA GARANTII KEHTIVUSALA


(i) Ekspressgarantii - garantii kehtivusaeg ja
heastamisvahendid
Cisco annab knealuse Cisco toote riistvara osas garantii
materjalide ja tkvaliteedi defektide puudumise kohta
tavaprasel kasutamisel riistvara garantiiperioodi vltel.
Riistvara garantiiperiood algab lppkasutaja-ostja algse
ostu sooritamise kuupeval ning kestab allpool toodud
perioodi vltel:

kakskmmend neli (24) kuud uue toote puhul,

kaksteist (12) kuud parandatud toote puhul


Euroopas, Lhis-Idas ja Aafrikas,

heksakmmend (90) peva parandatud toote


puhul Luna-Ameerikas.

Mrkus 1 Pange thele, et parandamiseks antud


kauba vib defektiga kauba parandamise asemel
vlja vahetada sama tpi parandatud kauba vastu.
Alternatiivselt vib parandatud tooteid parandamisel
kasutada.
Mrkus 2 Eespool toodud igused ja heastamisvahendid
on ainsad kesoleva tootja garantii alusel kehtivad
igused ja heastamisvahendid. Siiski vib defekt, mis
phjustab nude esitamist tootja garantii alusel, anda
ka kohalike seaduste kohaselt algse mgilepingu jrgi
aluse igustele ning nimetatud seaduste jrgi vivad
kehtida erinevad vi tiendavad heastamisvahendid.
Lisaks vivad kohalike seaduste jrgi igused ja
heastamisvahendid kehtida isegi selliste defektide,
kaupade ja teenuste kohta, millele kesolev tootja
garantii ei kehti.

37

Eesti keel
(ii) Ekspressgarantii MITTEandmine
Cisco ei anna mis tahes ekspressgarantiid:
a) seoses Cisco tootega antud tarkvara vi teenustega,
mis on kas tehases tootele laaditud vi mida hlmab
tootega kaasasolev vahend, vlja arvatud eespool
toodud punktis A(i) nimetatud piiratud garantiid;
b) seoses mis tahes kolmanda osapoole tarkvara vi
teenuse pakkumisel, mida toode vib hlmata vi
sisaldada;
c) et toote, tarkvara vi teenuste toimimisel ei esine
katkestusi vi vigu;
d) et toode, tarkvara vi teenused vi mis tahes seade,
ssteem vi vrk, kus toodet, tarkvara vi teenuseid
kasutatakse, on sissetungi- vi rnnakukindel; vi
e) kolmanda osapoole jtkuva kttesaadavuse kohta,
mids vib knealuse toote kasutamisel vi ttamisel
vajalik olla.
Mrkus Kuigi Cisco ei anna nimetatud garantiisid
selgesnaliselt, vivad need olla kaudsed vi muul viisil
kohalike seaduste alusel antud.

(iii) Olukorrad, mil tootja garantii ei kehti


Kesolev tootja garantii ei kehti, kui:
a) toote monteerimispitser on eemaldatud vi rikutud,
b) toodet on parandatud vi modifitseeritud, vlja
arvatud Cisco poolt,
c) toodet kahjustas Cisco poolt mittetoodetud toodete
kasutamine,
d) toodet ei seadistatud, kasutatud, parandatud vi
hoitud vastavalt Cisco antud juhistele,
e) tootele on avaldatud ebatavalist fsilist vi
elektrilist pinget, seda on valesti vi hooletult
kasutatud vi sellega on juhtunud nnetus,
f ) toote seerianumbrit on muudetud, moonutatud vi
see on eemaldatud vi
g) toode on antud vi litsentseeritud beetatestimise,
hindamise, katsetamise vi demonstreerimise
eesmrgil, mille eest Cisco ei vta ostuhinda vi
litsentsitasu.

Garantiiteave
B. TEENUSE SAAMINE KESOLEVA TOOTJA
GARANTII ALUSEL
Kui teil on toote kohta ksimusi vi on
tekkinud
probleemid,
minge
veebilehele
http://homesupport.cisco.com, kust leiate erinevaid
interneti tugivahendeid ja abistavat teavet toote
kohta. Kui tootel ilmnevad defektid garantiiperioodi
jooksul, tagastage toode Cisco tehnilise toe poolt
mratud asukohta. Leiate oma piirkonna Cisco
tehnilise
toe telefoninumbri,
klpsates
lingil
"Contact Us" ("Vtke meiega hendust") kodulehel
http://homesupport.cisco.com .
Kui helistate vi esitate garantiinude, hoidke toote
seerianumber ja ostutekk keprast. GARANTIINUETE
LBI TTAMISEKS ON VAJA ALGSET DATEERITUD
OSTUTEKK. Kui teil palutakse toode postiga saata,
antakse teile tagastatud materjalide autoriseerimise
(RMA) number. Vastutate oma toote ige pakendamise
ja saatmise eest oma kuludega ning omal riisikol ja toote
tagastamisel peate tasuma kik saatmis- ja ksitluskulud,
mis tahes kohaldatavad tollimaksud, kibemaksu vi
muud seotud maksud vi tasud. Toote tagastamisel
peate lisama RMA numbri ja algse dateeritud ostuteki
koopia. Tooteid, mis saadetakse ilma RMA numbri ja
algse dateeritud ostutekita, ei veta vastu. rge lisage
tagastatavale tootele mis tahes muid esemeid. Kui ostsite
toote Euroopa Liidus, Norras vi veitsis, peate toote
tagastama Cisco mratud vahetuskeskusse, mis asub
Euroopa Liidus. Palun prduge eespool nimetatud Cisco
tehnilise toe poole lisateabe saamiseks.
VEENDUGE, ET TEETE KIKIDEST TOOTEL OLEVATEST
ANDMETEST KOOPIAD ENNE SELLE TAGASTAMIST
PARANDAMISEKS VI VLJAVAHETAMISEKS. Cisco vib
toote parandamise vi vljavahetamise kigus kustutada
osa vi kik teie andmed ning Cisco ei vastuta mis tahes
juhul teie andmete mis tahes kustutamise eest.
Defektne toode, millele kehtib kesolev tootja garantii,
parandatakse vi vahetatakse vlja ning tagastatakse
teile tasuta. Cisco ei saada asendustooteid kohtadesse,
mis asuvad vljaspool riiki, kust algne toode osteti.
Parandustele vi vljavahetamistele, millele ei kehti
kesolev tootja garantii vi teie seadusjrgsed
tarbijaigused, kohaldatakse Cisco sel ajal kehtinud
tasusid.

Mrkus Kui kesolev tootja garantii ei kehti eespool


nimetatud juhtudel, vivad teile kohalike seaduste
alusel kehtida igused ja heastamisvahendid.

38

Eesti keel
C. MUU TEHNILINE TUGI
Kesolev tootja garantii ei ole teenindus- ega
toetamisleping. Informatsiooni Cisco kehtiva tehnilise
toe pakkumiste ja poliitikate kohta (kaasa arvatud mis
tahes tugiteenuste tasude kohta) leiate veebilehel
http://homesupport.cisco.com. Teie elukohas ei pruugi
telefonitoe kasutamine vimalik olla. Teie elukohas ei
pruugi telefonitoe kasutamine vimalik olla.

D. LDISED VLISTUSED JA VASTUTUSE


PIIRANGUD
Mnes piirkonnas ja mnel juhul on vimalik tootjal muuta
vi vlistada garantiid, tingimused vi tagatised, mis on
seaduse jrgi kaudsed vi mis on sellega kehtestatud,
ning muul viisil piirata oma vastutust tarbijate ees.
Piirkondades, kus selline tegevus on seaduslik ning tiel
mral seadusega koosklas, Cisco:

piirab kik kaudsed garantiid ning tingimused,


mis on kaubandusliku, vastuvetava, rahuldava
kvaliteediga vi sobivad teatud eesmrgiks
asjakohase garantiiperioodi vltel;

vlistab kik muud selgesnalised vi kaudsed


tingimused, esitused ja garantiid, kaasa arvatud
mitterikkumiste mis tahes kaudse garantii;

vlistab kogu vastutuse Cisco toote kasutamise


vi parandamise tttu phjustatud andmete
kadumise vi kahjustamise eest;

vlistab mis tahes vastutuse, mis Ciscol vib teie


ees olla:

Garantiiteave
Kui elate Euroopa Liidus, thendavad kesolevas osas
toodud viited "spetsiaalsele, kaudsele, tegevusest
tulenevale vi juhuslikule kahjumile" mis tahes kahjumit,
mida (i) mlemad osapooled ei prognoosinud, ja/vi
(ii) mis olid teade teile, aga mitte meile ja/vi (iii) mida
mlemad osapooled prognoosisid, kuid mida oleksite
saanud ennetada, nt (piiranguteta) viiruste, troojalaste vi
muude pahatahtlike programmide tekitatud kahjum vi
teie andmete kadu vi kahjustamine.

TEHNILISE TOE KONTAKTANDMED JA


GARANTIINUDED

Kui elate Luna-Ameerikas, prduge kigi oma
ksimustega:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
USA
Kui elate Euroopa Liidus, prduge kigi oma ksimustega:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Holland

a) tulu vi kasumi kaotamise eest,


b) mis tahes kolmanda osapoole toodete, tarkvara vi
teenuste kasutamisvime kaotamise eest, ja
c) mis tahes kaudse, tegevusest tuleneva, spetsiaalse,
juhusliku vi karistava kahjumi vi kahjustuste eest,
mis tuleneb mis tahes seadusest (kaasa arvatud
hooletu kasutamise seadusest) ning seondub Cisco
toote vi tarkvara, vi mis tahes seotud teenuste
kasutamisega, vi vimetusega neid kasutada.
Nimetatud vlistamine kehtib isegi siis, kui Ciscot on
selliste kahjude tenosusest teavitatud ning isegi siis,
kui mis tahes garantii vi heastamisvahend ei tida
tootja garantii alusel oma peamist eesmrki; ja

piirab oma rahalist vastutust teie ees mis tahes


seaduse alusel Cisco toote eest makstud hinna
ulatuses.

39

Suomi

Takuutiedot

Suomi

noudattaa tt takuuta tekemll jotain seuraavista


(harkintansa mukaan):

Rajoitettu takuu Eurooppa, Lhi-it,


Afrikka, Latinalainen Amerikka
Tmn takuun myntvt Cisco Systems, Inc. ja/tai sen
tytryhtit ("Cisco")
TRKE KULUTTAJIEN OIKEUKSIA KOSKEVA ILMOITUS
Tss valmistajan takuussa antamamme edut
lisvt, eivt rajoita, mahdollisia paikallisen
kuluttajansuojalainsdnnn kuluttajille takaamia
oikeuksia ja hyvityskeinoja.
Tt valmistajan takuuta sovelletaan sen maan
lainsdnnn mukaisesti, jossa Cisco-tuote on hankittu.
Useissa maissa paikallinen kuluttajansuojalainsdnt
takaa kuluttajille laillisia oikeuksia. Nm kuluttajien
oikeudet voivat olla maa- ja aluekohtaisia, eik niit
usein voida sulkea pois.
Tmn valmistajan takuun tarkoitus ei ole

muuttaa tai sulkea pois mitn kuluttajien oikeuksia,


joita ei lain mukaan voida muuttaa tai sulkea pois,
eik

rajoittaa tai sulkea pois mitn oikeuksia, joita


asiakkailla on Cisco-tuotteen myyj kohtaan,
mikli kyseinen myyj on rikkonut asiakkaan kanssa
tekemns myyntisopimusta.

VALMISTAJAN TAKUUN LAAJUUS


(i) Nimenomainen takuu takuuajat ja
hyvityskeinot
Cisco takaa, ett tmn Cisco-tuotteen laitteistossa ei
ilmene materiaali- tai valmistusvirheit normaalissa
kytss Laitteiston takuuajan kuluessa. Laitteiston
takuuaika alkaa siit pivmrst, kun alkuperinen
loppukyttj ostaa tuotteen, ja kest alla mritetyn
ajan:

uudet tuotteet: kaksikymmentnelj (24)


kuukautta

tehdaskorjatut tuotteet Euroopassa, Lhi-idss ja


Afrikassa: kaksitoista (12) kuukautta

tehdaskorjatut tuotteet Latinalaisessa Amerikassa:


yhdeksnkymment (90) piv

Jos asiakas tekee hyvksyttvn laitteistoa koskevan


vaateen tmn valmistajan takuun mukaisesti, Cisco

a) korjaa tuotteen kyttmll uusia tai tehdaskorjattuja


osia,
b) vaihtaa tuotteen kohtuullisesti saatavilla olevaan
vastaavaan uuteen tai tehdaskorjattuun Ciscotuotteeseen,
c) palauttaa tuotteen ostohinnan
alennuksilla vhennettyn tai

mahdollisilla

d) maksaa tuotteen korjauskulut.


Jokainen korjattu tai vaihdettu tuote kuuluu takuun
piiriin jljell olevan alkuperisen takuuajan tai 30 pivn
ajan sen mukaan, kumpi ajoista on pitempi. Kaikista
vaihdetuista tuotteista ja osista tulee Ciscon omaisuutta.
Lisksi Cisco takaa, ett mahdollisissa tallennusvlineiss,
joilla Ohjelmisto toimitetaan, ei ilmene materiaali- tai
valmistusvirheit normaalissa kytss Ohjelmiston
tallennusvlineen takuuajan kuluessa. Ohjelmiston
tallennusvlineen takuuaika on yhdeksnkymment (90)
piv alkuperisest ostopivst. Jos asiakas tekee
hyvksyttvn ohjelmiston tallennusvlinett koskevan
vaateen tmn valmistajan takuun mukaisesti, Cisco
noudattaa tt takuuta tekemll vaihtamalla ohjelmiston
tallennusvlineen.
Kukaan Ciscon tyntekij, edustaja tai jlleenmyyj ei saa
muuttaa tai laajentaa tt takuuta suullisesti tai kirjallisesti
tai tehd siihen lisyksi.
Huomautus 1: Korjattavaksi toimitettavat vialliset
tuotteet
voidaan
korvata
samantyyppisill
tehdaskorjatuilla tuotteilla. Tuotteiden korjaamisessa
voidaan mys kytt tehdaskorjattuja osia.
Huomautus 2: Edell mritetyt oikeudet ja
hyvityskeinot ovat ainoat tmn valmistajan takuun
tarjoamat oikeudet ja hyvityskeinot. Tmn valmistajan
takuun nojalla tehtvn vaateen aiheuttava vika voi
mys antaa asiakkaalle alkuperisen myyntisopimuksen
perusteella paikallisen lainsdnnn mukaisia erilaisia
tai laajempia oikeuksia ja hyvityskeinoja. Lisksi
paikallinen lainsdnt voi mynt asiakkaille
oikeuksia ja hyvityskeinoja mys koskien vikoja,
hydykkeit tai palveluja, joita tm valmistajan takuu
ei kata lainkaan.

(ii) Nimenomaiset takuut, joita EI mynnet


Cisco ei anna mitn nimenomaisia takuita,

40

Takuutiedot

Suomi
a) jotka liittyvt Ciscon tuotteen mukana toimittamiin
ohjelmistoihin tai palveluihin huolimatta siit,
toimitetaanko ohjelmistot tehtaalla tuotteeseen
asennettuna vai tuotteen mukana toimitettavalla
tallennusvlineell, lukuun ottamatta edell osassa
A(i) mynnettyj rajoitettuja takuita;
b) jotka liittyvt johonkin tuotteeseen sisltyvn
tai sen kanssa toimitettavaan kolmannen osapuolen
ohjelmistoon tai palvelutarjoukseen;
c) ett tuotteen, ohjelmiston ja palveluiden toiminta
on keskeytyksetnt ja virheetnt;
d) ett tuote, ohjelmisto tai palvelut tai mikn
laitteisto, jrjestelm tai verkko, jossa tuotetta,
ohjelmistoa tai palveluita kytetn, on tysin suojattu
luvattomalta kytlt tai hykkyksilt; tai
e) ett tmn tuotteen kytn edellyttmt kolmannen
osapuolen palvelut ovat jatkuvasti saatavana.
Huomautus: vaikka Cisco ei nimenomaisesti mynn
nit takuita, ne saattavat olla oletettuja tai muutoin
paikallisen lainsdnnn myntmi takuita.

(iii) Olosuhteet, joissa tm valmistajan takuu ei


ole voimassa
Valmistajan takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
a) jos tuotteen kotelon sinetti on irrotettu tai se on
vahingoittunut,
b) tuotetta on muuttanut joku muu kuin Cisco,
c) tuotteen vioittumisen on aiheuttanut tuote, joka ei
ole Ciscon valmistama,
d) tuotetta ei ole asennettu, kytetty, korjattu tai
yllpidetty Ciscon toimittamien ohjeiden mukaan,
e) tuote on altistettu epnormaalille fyysiselle tai
shkiselle rasitukselle, vrinkytlle, laiminlynnille
tai onnettomuudelle,
f ) tuotteeseen merkitty sarjanumeroa on muutettu
tai se on sotkettu tai poistettu, tai
g) tuote on toimitettu tai lisensoitu beetatestaus-,
arviointi-, testaus- tai esittelytarkoitukseen, josta Cisco
ei peri ostohintaa tai lisenssimaksua.
Huomautus: vaikka tm valmistajan takuu ei ole
voimassa edell mainituissa tilanteissa, asiakkailla voi
kuitenkin olla oikeuksia ja hyvityskeinoja paikallisen
lainsdnnn nojalla.

B. HUOLLON SAAMINEN TMN

VALMISTAJAN TAKUUN MUKAISESTI


Jos
sinulla
on
kysyttv
tuotteesta
tai
siin
ilmenee
ongelma,
mene
sivustoon
http://homesupport.cisco.com.
Sivustossa
voit
kytt erilaisia online-tuen vlineit ja saada tietoja
tuotteesta. Jos tuotteessa ilmenee vika takuuajan
aikana, palauta tuote Ciscon teknisen tuen mrittmn
paikkaan. Tarkista Ciscon teknisen tuen puhelinnumero
alueellasi valitsemalla Contact Us -linkki osoitteessa
http://homesupport.cisco.com.
Varaa tuotteen sarjanumero ja ostotodistus saataville,
ennen kuin soitat tai teet takuun mukaisen vaateen.
TAKUUVAATIMUKSET
KSITELLN
VAIN,
JOS
ASIAKKAALLA ON ESITT PIVTTY OSTOTODISTUS.
Jos sinua pyydetn palauttamaan tuote, saat
palautettavien materiaalien valtuutusnumeron (Return
Materials Authorization, RMA). Olet vastuussa tuotteen
asianmukaisesta pakkaamisesta ja lhettmisest omalla
kustannuksellasi ja riskillsi. Lisksi olet vastuussa kaikista
lhetys- ja ksittelykuluista, tullimaksuista, ALV-maksuista
ja asianmukaisista muista veroista ja maksuista, kun
palautat tuotteen. Kun tuote palautetaan, sen mukaan
on liitettv RMA-numero ja kopio alkuperisest
ostotodistuksesta, johon on merkitty ostopiv. Jos
tuote palautetaan ilman RMA-numeroa ja kopiota
pivtyst alkuperisest ostotodistuksesta, tuotetta ei
oteta vastaan. l liit palautettavan tuotteen mukaan
mitn muita esineit. Jos ostit tuotteen Euroopan
unionin alueella, Norjassa tai Sveitsiss, palauta kyseinen
tuote Ciscon mrittmn vaihtokeskukseen Euroopan
unionin alueella. Pyyd listietoja Ciscon teknisest tuesta
edell olevien ohjeiden mukaisesti.
MUISTA VARMUUSKOPIOIDA KAIKKI TUOTTEESEEN
TALLENTAMASI TIEDOT, ENNEN KUIN LHETT TUOTTEEN
KORJATTAVAKSI TAI VAIHDETTAVAKSI. Cisco saattaa
poistaa kaikki tiedot tai osan niist tuotteen korjauksen
tai vaihdon yhteydess. Cisco ei ole missn tapauksessa
vastuussa tietojesi poistamisesta.
Tmn valmistajan takuun alainen viallinen tuote
korjataan tai vaihdetaan ja palautetaan sinulle maksutta.
Cisco toimittaa vaihtotuotteita ainoastaan alkuperisen
tuotteen ostomaahan. Jos tuotteen korjaus tai vaihto
ei kuulu tmn valmistajan takuun tai lainmukaisten
kuluttajansuojaoikeuksien piiriin, siit peritn Ciscon
kulloinkin voimassa oleva korvaus.

C. MUU TEKNINEN TUKI


Tm valmistajan takuu ei ole palvelu- eik tukisopimus.
Tietoja Ciscon tll hetkell tarjoamista teknisist
tukipalveluista ja -kytnnist (mukaan lukien palvelujen
41

Takuutiedot

Suomi
hinnat) on osoitteessa http://homesupport.cisco.com.
Puhelintukea ei vlttmtt ole saatavilla asuinmaassasi.

tai muiden haittaohjelmien aiheuttamat vahingot tai


kyttjn tietojen menetys tai vioittuminen.

D. YLEISET VASTUUNRAJOITUKSET

YHTEYSTIEDOT TEKNIST TUKEA JA


TAKUUVAATEITA VARTEN

Tietyill lainkyttalueilla ja tietyiss tilanteissa valmistaja


voi muuttaa tai sulkea pois lain mukaisia epsuoria tai
nimenomaisia takuita, ehtoja tai vakuuksia tai muutoin
rajoittaa velvoitteitaan kuluttajia kohtaan. Niill
lainkyttalueilla, joissa tm on laillisesti sallittua, ja
kuten laki enimmilln sallii, Cisco


Yhteydenotot latinalaisen Amerikan alueella:

rajoittaa kaikki myyntikelpoisuutta,


hyvksyttvyytt, tyydyttv laatua ja
tarkoituksenmukaisuutta koskevat epsuorat
takuut ja ehdot asianmukaiseen Takuuajan
kestoon;

sulkee pois kaikki muut nimenomaiset


tai epsuorat ehdot, esitykset ja takuut,
mukaan lukien mahdolliset oikeuksien
loukkaamattomuutta koskevat epsuorat takuut;

sulkee pois kaiken vastuun Cisco-tuotteen kytn


tai sen korjaamisen aiheuttamasta tietojen
menetyksest tai vioittumisesta;

sulkee pois kaiken vastuun:

Cisco Consumer Products LLC


P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Yhteydenotot Euroopan unionin alueella:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Alankomaat

a) liiketoiminnan tai tuottojen menetyksest,


b) kolmannen osapuolen tuotteiden, ohjelmistojen tai
palvelujen kytettvyyden menetyksest, ja
c) kaikista epsuorista, vlillisist, erityisist,
satunnaisista
tai
rangaistuksenluontoisista
menetyksist tai vahingoista,
jotka aiheutuvat mink tahansa lain (mukaan lukien
laiminlyntej koskevan lainsdnnn) mukaisesti
ja liittyvt Cisco-tuotteen tai -ohjelmiston tai niihin
liittyvien palvelujen kyttn tai kytn estymiseen.
Tm pois sulkeminen on voimassa, vaikka Ciscolle
olisi ilmoitettu tllaisten vahinkojen mahdollisuudesta
ja vaikka jokin tss valmistajan takuussa mynnetty
takuu tai hyvityskeino ei tyttisi olennaista
tarkoitustaan; ja

rajoittaa rahallisen korvausvelvollisuutensa


lainsdnnn mukaisesti summaan, joka Ciscotuotteesta on maksettu.

Jos kyttj asuu Euroopan unionin alueella, tmn osion


viittaukset "erityisiin, epsuoriin, vlillisiin tai satunnaisiin
menetyksiin" tarkoittavat kaikkia menetyksi, jotka (i) eivt
olleet kohtuudella kummankin osapuolen ennakoitavissa
ja/tai (ii) olivat kyttjn tiedossa mutta eivt Ciscon
tiedossa ja/tai (iii) olivat kohtuudella kummankin
osapuolen ennakoitavissa mutta jotka kyttj olisi voinut
est, mukaan lukien (rajoituksetta) virusten, troijalaisten
42

Franais

Informations relatives la garantie

Franais

Si vous exercez l'encontre du produit un recours


satisfaisant aux conditions requises au titre de cette
garantie constructeur, Cisco appliquera cette garantie par
l'un des moyens suivants ( la discrtion de Cisco):

Garantie limite Europe, Moyen-Orient,


Afrique, Amrique latine
Cette garantie vous est fournie par Cisco Systems, Inc et/
ou ses socits affilies (Cisco)
REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT VOS DROITS
EN TANT QUE CONSOMMATEUR
Les avantages que nous offrons dans cette garantie
constructeur compltent, sans les annuler, tous les
droits et recours que peuvent vous confrer les lois de
protection des consommateurs.
Cette garantie constructeur est rgie par les lois du pays
dans lequel vous avez achet ce produit Cisco. Dans de
nombreux pays, les consommateurs disposent de droits
statutaires dans le cadre du droit de la consommation
local. Ces droits des consommateurs peuvent varier
selon les pays, les tats et les provinces, et ne peuvent
gnralement pas faire l'objet d'une exclusion.
Cette garantie constructeur n'a pas vocation :

modifier ou exclure tout droit statutaire des


consommateurs ne pouvant tre lgalement
modifi ou exclus; ou

limiter ou exclure tout droit dont vous disposez vis-vis de la personne qui vous a vendu le produit
Cisco si cette personne a rompu le contrat de vente
qui vous liait.

A. CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE


CONSTRUCTEUR
(i) Garantie expresse priodes de garantie et
recours
Cisco garantit ce produit Cisco contre tout dfaut matriel
et vice de fabrication, dans des conditions d'utilisation
normale et pour la dure de la priode de garantie du
produit. La priode de garantie du produit commence la
date de son acquisition par l'acheteur d'origine et s'tend
sur la priode spcifie ci-dessous:

Vingt-quatre (24)mois pour les produits neufs

Douze (12) mois pour un produit reconditionn en


Europe, au Moyen Orient ou en Afrique

Quatre-vingt-dix (90) jours pour un produit


reconditionn en Amrique latine

a) la rparation du produit par des pices neuves ou


remises neuf;
b) le remplacement du produit par un produit Cisco
disponible quivalent, neuf ou remis neuf;
c) le remboursement du prix d'achat rel du produit,
dduction faite des rductions ou remises;
d) le versement du cot de rparation du produit.
Tous les produits rpars ou de remplacement sont
garantis jusqu' l'chance de la priode de garantie
initiale ou, si cette priode s'achve dans moins de
30jours, pendant une dure de 30jours. Tous les produits
et pices remplacs deviennent la proprit de Cisco.
Cisco garantit galement que tout support sur lequel
le logiciel du produit sera fourni sera exempt de vices
matriels et de fabrication, sous rserve d'une utilisation
normale pendant la priode de garantie du logiciel.
La priode de garantie du logiciel est une priode de
quatre-vingt-dix (90) jours compter de la date d'achat
initial. Si vous exercez l'encontre du logiciel un recours
satisfaisant aux conditions requises au titre de cette
garantie constructeur, Cisco appliquera cette garantie en
remplaant le logiciel.
Aucun employ, agent ou concessionnaire de Cisco
ne peut procder une quelconque modification,
extension ou addition, verbale ou crite, de cette garantie
constructeur.
Remarque1: Notez que les biens remplacer peuvent
tre remplacs par des biens reconditionns du mme
type au lieu d'tre remplacs. Des pices remises neuf
peuvent galement tre utilises lors de la rparation.
Remarque2: Les droits et recours susmentionns sont
les seuls droits et recours disponibles au titre de cette
garantie constructeur. Cependant, un dfaut donnant
lieu un recours au titre de cette garantie constructeur
peut galement entrer dans le cadre des lois locales au
titre du contrat de vente initial, et des recours diffrents
ou supplmentaires peuvent tre disponibles au titre
de ces lois. En outre, certains droits et recours peuvent
tre disponibles au titre de lois locales, mme pour les
dfauts, les biens ou les services non couverts par cette
garantie constructeur.

43

Franais
(ii) Garanties expresses NON accordes
Cisco n'accorde aucune garantie expresse:
a) lie aux logiciels ou services fournis par Cisco
avec le produit, chargs sur le produit l'usine ou
contenus sur le support qui accompagne le produit,
l'exception des garanties limites susmentionnes
dans la sectionA(i);
b) lie tout logiciel ou toute offre de service
manant de tiers et pouvant tre intgr ou associ au
produit;
c) que le produit, le logiciel ou les services
fonctionneront de manire ininterrompue ou qu'ils
seront exempts d'erreurs;
d) que le produit, le logiciel ou les services, ou tout
quipement, systme ou rseau sur lequel le produit,
le logiciel ou les services seront utiliss, seront
protgs contre les intrusions ou les attaques dont
vous pourriez faire l'objet;
e) concernant une quelconque disponibilit
permanente d'un service tiers pour lequel l'utilisation
ou le fonctionnement de ce produit est ncessaire.
Remarque : Bien que ces garanties ne soient pas
expressment accordes par Cisco, elles peuvent tre
accordes tacitement ou au titre de lois locales.

(iii) Circonstances excluant l'application de


cette garantie constructeur
Cette garantie constructeur ne s'applique pas si:
a) le sceau d'assemblage du produit a t retir ou
endommag;
b) le produit a t modifi, sauf si cette modification
est le fait de Cisco;
c) l'endommagement du produit est d une
utilisation avec un produit autre qu'un produit Cisco;
d) le produit n'a pas t install, utilis, rpar ou
entretenu conformment aux instructions fournies
par Cisco;
e) le produit a t altr suite une charge physique
ou lectrique anormale, un usage inadapt, une
ngligence ou un accident;
f ) le numro de srie inscrit sur le produit a t altr,
dgrad ou retir;
g) le produit est fourni ou concd sous licence pour
une version bta, une valuation, des tests ou une
dmonstration auxquels aucun prix d'achat ou frais de
licence n'est appliqu par Cisco.

Informations relatives la garantie


Remarque : Bien que cette garantie constructeur ne
s'applique pas dans les circonstances susmentionnes,
il se peut que vous disposiez malgr tout de droits et de
recours au titre de lois locales.

B. ASSISTANCE DE CETTE GARANTIE


CONSTRUCTEUR
Si vous avez des questions sur votre produit
ou rencontrez un problme, consultez le site
http://homesupport.cisco.com. Vous y trouverez
diffrents outils d'assistance en ligne et des informations
sur votre produit. Si ce produit s'avrait dfectueux
pendant la priode de garantie, retournez-le l'adresse
indique par l'assistance technique Cisco. Vous trouverez
le numro de tlphone de l'assistance technique de Cisco
de votre rgion en cliquant sur le lien Nous contacter de la
page d'accueil de http://homesupport.cisco.com.
Pour tout contact tlphonique et pour toute rclamation
au service de garantie, munissez-vous du numro de srie
de votre produit et d'une preuve d'achat. UNE PREUVE
D'ACHAT ORIGINALE ET DATEE EST REQUISE POUR TOUTE
RECLAMATION AU SERVICE DE GARANTIE. Si vous tes
invit retourner votre produit par courrier, vous recevrez
un numro d'autorisation de retour d'article (RMA,
Return Materials Authorization). Lorsque vous retournez
le produit, les frais d'emballage et d'expdition sont
votre charge, ainsi que l'ensemble des frais d'envoi, de
douane, de T.V.A. et autres taxes applicables. Lorsque
vous retournez le produit, vous devez inclure le numro
d'autorisation de retour d'article (RMA), accompagn
d'une copie de votre preuve d'achat originale date. Les
produits reus sans ces lments seront refuss. N'incluez
aucun autre article avec le produit renvoy. Si vous avez
achet votre produit au sein de l'Union europenne, en
Norvge ou en Suisse, vous devez restituer ledit produit au
centre d'change central de l'Union europenne indiqu
par Cisco. Pour plus de dtails, veuillez vous adresser
l'assistance technique Cisco comme indiqu ci-dessus.
VEILLEZ A SAUVEGARDER L'ENSEMBLE DES DONNEES
ENREGISTREES SUR CE PRODUIT AVANT DE LE RENVOYER
POUR UNE REPARATION OU UN REMPLACEMENT. Dans le
cadre d'une rparation ou d'un remplacement, Cisco se
rserve le droit de supprimer une partie ou l'intgralit
de vos donnes, et dcline toute responsabilit quant la
suppression de ces donnes.
Tout produit dfectueux couvert par cette garantie
constructeur sera remplac ou rpar et renvoy
gratuitement. Cisco n'expdiera en aucun cas un produit de
remplacement dans un pays autre que celui o a t achet
le produit d'origine. Les rparations ou remplacements
non couverts par cette garantie constructeur ou par vos
44

Informations relatives la garantie

Franais
droits statutaires de consommateur seront facturs aux
tarifs en vigueur de Cisco.

C. AUTRE ASSISTANCE TECHNIQUE


Cette garantie constructeur ne reprsente ni un contrat
de service ni un contrat d'assistance. Pour obtenir des
informations sur les offres et politiques d'assistance
technique actuelles de Cisco (y compris les tarifs applicables
aux services d'assistance), rendez-vous l'adresse suivante:
http://homesupport.cisco.com. Le support tlphonique
peut ne pas tre disponible dans votre rgion.

D. EXCLUSIONS ET LIMITES DE
RESPONSABILITE D'ORDRE GENERAL
Dans certaines juridictions et dans certaines circonstances,
un constructeur a la possibilit de modifier ou d'exclure
les garanties ou conditions imposes expressment ou
tacitement par la loi, ou de limiter sa responsabilit vis-vis des consommateurs de quelque manire que ce
soit. Dans les juridictions permettant aux constructeurs
d'exercer ces droits lgalement, et dans les limites
maximales autorises par la loi, Cisco:

limite sa responsabilit financire votre gard,


au titre de toute loi, la somme que vous avez
paye pour votre produit Cisco.

Si vous vivez dans un pays membre de l'Union Europenne,


les rfrences des dommages spciaux, indirects,
conscutifs ou accidentels indiques dans cette section
signifient que toute perte (i) raisonnablement non
prvisible par les deux parties, (ii) connue de vous, mais
non de nous, et/ou (iii) raisonnablement prvisible par les
deux parties, mais que vous auriez pu viter comme, par
exemple (mais sans limitation), les pertes dues des virus,
des chevaux de Troie ou d'autres spywares, ou la perte ou
l'endommagement de vos donnes.

COORDONNEES DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE


ET DU SERVICE DE GARANTIE

Si vous rsidez en Amrique latine, veuillez envoyer toutes
vos demandes de renseignements l'adresse suivante:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
Etats-Unis

limite la dure de la priode de garantie toutes


les garanties et conditions implicites de qualit
marchande, acceptable ou satisfaisante ou
d'adquation un usage particulier;

Si vous rsidez dans l'Union Europenne, veuillez envoyer


toutes vos demandes de renseignements l'adresse
suivante:

exclut toutes les autres conditions, dclarations


et garanties expresses ou tacites, y compris toute
garantie tacite de non-contrefaon;

dcline toute responsabilit pour la perte ou


l'endommagement des donnes faisant suite
l'utilisation ou la rparation d'un produit Cisco;

Cisco Systems International B.V.


Haarlerbergweg13-19
1101CH Amsterdam
Pays-Bas

dcline toute responsabilit votre gard


concernant:

a) la perte de chiffre d'affaires ou de bnfices,


b) la perte de la capacit utiliser tout produit, logiciel
ou service manant d'un tiers, et
c) toute perte ou tout prjudice indirect, conscutif,
spcial, accidentel ou punitif,
entrant dans le cadre de toute loi (y compris la loi de
ngligence) et faisant suite votre utilisation d'un
produit ou logiciel Cisco, ou de tout autre service
li, ou de votre incapacit les utiliser. La prsente
exclusion s'applique mme si Cisco a t prvenu de
l'ventualit de tels dommages et mme si toutes les
garanties ou tous les recours stipuls dans la prsente
garantie constructeur ne remplissent pas leur fonction
principale;
45

Franais (Canada)

Garantie

Franais (Canada)

Si vous prsentez une rclamation de matriel admissible


en vertu de la prsente garantie du fabricant, Cisco
honorera cette garantie, son entire discrtion, de l'une
des manires suivantes:
a) en rparant le produit avec des pices neuves ou
remises neuf,
b) en remplaant le produit par un produit Cisco quivalent
neuf ou remis neuf,
c) en vous remboursant le montant rel pay l'achat,
moins les rabais obtenus, ou
d) en payant le cot des rparations du produit.

Garantie limite tats-Unis, Canada,


Asie-Pacifique
Cette garantie vous est fournie par Cisco
Systems,Inc. ou ses entits affilies (Cisco)

AVIS IMPORTANT CONCERNANT VOS


DROITS EN TANT QUE CONSOMMATEUR
Les avantages offerts par la prsente garantie du
fabricant s'ajoutent aux, et ne diminuent en rien, les
droits et les recours que vous pouvez avoir en vertu des
lois locales sur la protection des consommateurs.
La prsente garantie est rgie par les lois du pays
dans lequel vous avez achet le produit Cisco. Dans
de nombreux pays, les consommateurs ont des droits
statutaires en vertu des lois locales sur la protection
des consommateurs. Ces droits accords aux
consommateurs peuvent diffrer d'un pays, d'un tat et
d'une province l'autre et ne peuvent tre exclus.
La prsente garantie du fabricant n'est pas destine :

modifier ou exclure les droits statutaires accords


aux consommateurs qui ne peuvent tre modifis
ou exclus lgalement; ou

limiter ou exclure les droits que vous avez contre la


personne qui vous a vendu le produit Cisco si cette
dernire n'a pas respecter votre contrat de vente.

A. PORTE DE LA GARANTIE DU FABRICANT


(i) Garantie expresse priodes et recours de la
garantie
Cisco garantit le matriel fourni avec ce produit Cisco
contre tout dfaut de fabrication et de main-d'uvre,
dans le cadre d'une utilisation normale, durant toute la
priode de garantie du matriel. La priode de garantie
du matriel commence la date d'achat par l'acheteurutilisateur original et continue de s'appliquer pendant la
dure indique ci-aprs:

Douze (12) mois pour un produit neuf

Quatre-vingt-dix (90) jours pour un produit remis


neuf

Tous les produits rpars ou de remplacement sont


garantis pour le reste de la priode de garantie initiale ou
30jours, la priode la plus longue ayant prsance. Cisco
devient immdiatement propritaire de tous les produits
et composants remplacs.
Cisco garantit galement que tout support sur lequel
le logiciel pourrait tre fourni sera exempt de dfaut
de fabrication et de main-d'uvre, dans le cadre d'une
utilisation normale, pour la priode de garantie du
support du logiciel. La priode de garantie du support
du logiciel est une priode de quatre-vingt-dix (90) jours
compter de la date d'achat initiale. Si vous prsentez une
rclamation de support de logiciel admissible en vertu
de la prsente garantie du fabricant, Cisco honorera cette
garantie en remplaant le support du logiciel.
Aucun employ, mandataire ou revendeur de Cisco ne
peut modifier, prolonger ou ajouter quoi que ce soit
cette garantie du fabricant, que ce soit sous forme verbale
ou crite.
Remarque 1 : Soyez avis que les biens dfectueux
prsents pour rparation peuvent tre remplacs par
des biens remis neuf et du mme type plutt que
d'tre rpars. Alternativement, des pices remises
neuf peuvent servir pour effectuer la rparation.
Remarque 2 : Les droits et les recours susmentionns
sont les seuls droits et recours disponibles en vertu de
la prsente garantie du fabricant. Toutefois, le dfaut
l'origine d'une demande en vertu de la prsente
garantie du fabricant peut aussi entraner d'autres droits
en vertu des lois locales et du contrat de vente initial, et
des recours diffrents ou supplmentaires peuvent tre
disponibles en vertu de ces lois. En outre, des droits et
des recours peuvent tre offerts en vertu des lois locales
mme pour des produits dfectueux, des biens ou des
services qui ne sont pas du tout couverts par la garantie
du fabricant.

46

Franais (Canada)
(ii) Garanties expresses NON offertes
Cisco ne fournit aucune garantie expresse:
a) en lien avec le logiciel ou les services offerts par Cisco
avec le produit, peu importe qu'ils aient t installs en
usine sur le produit ou qu'ils soient livrs sur des disques
accompagnant le produit, sauf pour les garanties limites
susmentionnes dans la section A(i);
b) en lien avec des offres de logiciel ou de services d'un
tiers qui peuvent tre inclus dans le produit ou regroups
avec ce dernier;
c) que le produit, les logiciels et les services fonctionneront
sans interruption ou sans erreur;
d) que le produit, les logiciels et les services, de mme que
les quipements, les systmes et les rseaux sur lesquels
ils sont utiliss, seront invulnrables des tentatives
d'intrusion ou d'attaque; ou
e) en lien avec la disponibilit permanente du service d'un
tiers que l'usage ou le fonctionnement de ce produit peut
ncessiter.
Remarque: Bien que ces garanties expresses ne soient
pas expressment offertes par Cisco, elles peuvent soit
tre implicites soit tre fournies en vertu des lois locales.

(iii) Cas dans lesquels la garantie du fabricant ne


s'applique pas
La prsente garantie du fabricant ne s'applique pas si:
a) le sceau d'assemblage du produit a t retir ou
endommag,
b)le produit a t altr ou modifi par une personne ne
travaillant pas pour Cisco,
c) le produit a t endommag par un autre produit ne
provenant pas de Cisco,
d)le produit n'a pas t install, utilis, rpar ou entretenu
conformment aux instructions fournies par Cisco,
e) le produit a t soumis une condition lectrique
ou physique anormale, fait l'objet d'une mauvaise
utilisation, d'une ngligence ou d'un accident,
f ) le numro de srie du produit a t altr, dtruit ou
supprim ou
g) le produit a t fourni ou concd sous licence en
version beta, d'valuation, d'essai ou de dmonstration
sans que Cisco ait demand des frais d'achat ou de licence.
Aux tats-Unis, cette garantie du fabricant ne s'applique
pas aux produits achets auprs d'une source autre que
Cisco ou un revendeur agr par Cisco.

Garantie
Remarque : Bien que la garantie du fabricant ne
s'applique pas dans les cas mentionns ci-dessus, vous
pourriez tout de mme avoir des droits et des recours
en vertu des lois locales.

B. OBTENTION D'UN SERVICE COUVERT PAR


LA GARANTIE DU FABRICANT
Si vous avez des questions sur votre produit ou
s'il vous cause des problmes, consultez le site
http://homesupport.cisco.com, o vous trouverez une
grande varit d'outils d'aide et divers renseignements
utiles sur votre produit. Si le produit se montre dfectueux
pendant la priode de garantie, retournez-le l'endroit
indiqu par le soutien technique de Cisco. Pour obtenir
le numro de tlphone du soutien technique de Cisco de
votre rgion, cliquez sur le lien Nous contacter sur la
page d'accueil du site http://homesupport.cisco.com.
Avant d'appeler ou de dposer une rclamation en vertu
de la garantie, ayez en main le numro de srie et la preuve
d'achat de votre produit. UNE PREUVE D'ACHAT INITIAL
DATE EST REQUISE POUR TRAITER UNE RCLAMATION
EN VERTU DE LA GARANTIE. Si on vous demande de
retourner votre produit par la poste, vous recevrez un
numro d'autorisation de retour de matriel (RMA). Vous
avez la responsabilit d'emballer de manire approprie
et d'expdier votre produit vos frais et vos risques,
d'assumer tous les frais dexpdition et de manutention,
les frais de douane, les taxes et autres frais connexes au
moment de retourner le produit. Vous devez joindre le
numro RMA et une copie de votre preuve d'achat initial
date lors du retour du produit. Les produits reus sans
numro RMA et preuve d'achat initial date seront rejets.
N'incluez rien d'autre avec le produit retourn.
ASSUREZ-VOUS D'AVOIR FAIT UNE COPIE DE SAUVEGARDE
DE TOUTES LES DONNES CONTENUES SUR LE PRODUIT
AVANT DE L'ENVOYER DES FINS DE RPARATION OU DE
REMPLACEMENT. Cisco peut, des fins de rparation ou
de remplacement du produit, supprimer vos donnes
en totalit ou en partie et en aucune circonstance, Cisco
n'accepte la responsabilit de toute suppression de
donnes.
Le produit dfectueux couvert par cette garantie
du fabricant sera rpar ou remplac, et vous sera
renvoy sans frais. Cisco n'expdie aucun produit de
remplacement des endroits qui se situent l'extrieur
du pays o le produit initial a t achet. Les rparations
ou remplacements non couverts par cette garantie
du fabricant ou par les droits statutaires accords aux
consommateurs feront l'objet de frais selon les tarifs alors
en vigueur chez Cisco.
47

Garantie

Franais (Canada)
C. AUTRE SOUTIEN TECHNIQUE
Cette garantie du fabricant n'est pas un contrat de service ou
d'assistance. Si vous dsirez obtenir des renseignements sur
les politiques et les offres de services de soutien technique
de Cisco (notamment au sujet des frais s'appliquant
aux services de soutien), veuillez consulter le site
http://homesupport.cisco.com. Le soutien par tlphone
peut ne pas tre offert l o vous vivez.

LIMITE SON OBLIGATION MONTAIRE ENVERS


VOUS, EN VERTU DE TOUTE LOI, AU MONTANT
QUE VOUS AVEZ VERS POUR LE PRODUIT CISCO.

DTAILS POUR COMMUNIQUER AVEC LE


SOUTIEN TECHNIQUE ET EFFECTUER UNE
RCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE
Toutes les demandes doivent tre envoyes :

D. EXCLUSIONS GNRALES ET LIMITATIONS


DE RESPONSABILIT
DANS CERTAINS TATS ET DANS CERTAINES SITUATIONS,
IL EST POSSIBLE QU'UN FABRICANT MODIFIE OU EXCLUE
DES GARANTIES, DES CONDITIONS OU DES GARANTIES
IMPLICITES OU IMPOSES PAR LA LOI ET QU'IL LIMITE SA
RESPONSABILIT ENVERS LES CONSOMMATEURS. DANS
CES TATS O IL EST LGALEMENT POSSIBLE DE LE FAIRE
ET DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LA LOI, CISCO:

LIMITE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES,


CONDITIONS DE QUALIT MARCHANDE, DE
QUALIT RAISONNABLE D'ADQUATION UN
USAGE PARTICULIER PENDANT LA PRIODE DE
GARANTIE CORRESPONDANTE;

EXCLUE TOUTES LES AUTRES CONDITIONS,


DCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU
IMPLICITES, Y COMPRIS TOUE GARANTIE IMPLICITE
D'ABSENCE DE CONTREFAON;

EXCLUE TOUTE RESPONSABILIT POUR LA PERTE


DE DONNES OU DE DOMMAGE CAUS CES
DERNIRES SUITE L'UTILISATION D'UN PRODUIT
CISCO OU D'UN PRODUIT REMPLAANT.

EXCLUE TOUTE RESPONSABILIT QU'ELLE PEUT


AVOIR ENVERS VOUS POUR:

Cisco Consumer Products LLC


P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.

A) LA PERTE DE REVENUS ET DE PROFITS,


B) LA NON-DISPONIBILIT D'UN PRODUIT, D'UN
LOGICIEL OU D'UN SERVICE D'UNE ENTREPRISE
INDPENDANTE,
C) TOUTE PERTE OU DOMMAGE INDIRECT, CONSCUTIF,
PARTICULIER, ACCESSOIRES ET PUNITIF,
QUI PEUT NATRE EN VERTU DE TOUTE LOI (Y COMPRIS
LE DROIT EN MATIRE DE NGLIGENCE) ET EN LIEN
AVEC VOTRE UTILISATION OU INCAPACIT UTILISER
UN PRODUIT OU UN LOGICIEL CISCO OU TOUT AUTRE
SERVICE CONNEXE. CETTE EXCLUSION S'APPLIQUE
MME SI CISCO A T AVISE DE LA POSSIBILIT DE
TELS DOMMAGES ET MME SI UNE GARANTIE OU UN
RECOURS QUELCONQUE PRVU DANS LA PRSENTE
GARANTIE DU FABRICANT CHOUE REMPLIR SA
FONCTION PRVUE; ET
48

Magyar

Garancilis felttelek

Magyar

Ha jelen gyrti garancibl ereden megfelel hardver


ignyt rvnyest, a Cisco az albbi mdokon jr el (a
vlasztsa szerint):

Korltozott garancia Eurpa, KzelKelet, Afrika, Latin-Amerika


Ezt a garancit a Cisco Systems, Inc. s/vagy annak
trsvllalatai nyjtjk (Cisco)
FONTOS FIGYELMEZTETS A FOGYASZTI JOGOKKAL
KAPCSOLATBAN
A
gyrti
garancinkbl
szrmaz
elnyk
jrulkos jellegek, s nem fosztanak meg a helyi
fogyasztvdelmi jog ltal biztostott brmely jogtl
vagy jogorvoslattl.
Jelen gyrti garancira annak az orszgnak a joga
irnyad, melyben a Cisco termket megvsrolta.
Szmos orszgban a fogyasztk helyi fogyaszti
jog alapjn a trvny ltal meghatrozott jogokkal
rendelkeznek. A fogyaszti jogok orszgonknt,
llamonknt s tartomnyonknt eltrek lehetnek, s
gyakran nem zrhatk ki.
Jelen gyrti garancia nem kvnja:

megvltoztatni vagy kizrni brmely a trvny


ltal meghatrozott fogyaszti jogokat, melyek
jogszeren nem vltoztathatk meg, vagy zrhatk
ki; vagy

korltozni vagy kizrni brmely jogot, melyet azzal


a szemllyel szemben rvnyesthet, aki eladta
nnek a Cisco termket, amennyiben ez a szemly
megszegte az adsvteli szerzdst.

A. A GYRTI GARANCIA HATLYA


(i) Kifejezett garancia - a garancia idtartama s
jogorvoslatok
A Cisco garancit nyjt a jelen Cisco termk hardverre
a rendeltetsszer hasznlat mellett felmerl anyagi
hibkkal s kivitelezsi hibkkal szemben a Hardver
garancia idejre. A hardver garancia idtartama az eredeti
vgfelhasznl vsrlsnak idpontjtl kezddik s az
albbiakban meghatrozott ideig tart:

j termk esetn huszonngy (24) hnap

Feljtott termk esetn Eurpban, a KzelKeleten s Afrikban tizenkett (12) hnap

Feljtott termk esetn Latin-Amerikban


kilencven (90) nap

a) megjavtja
alkatrszekkel,

termket

vagy

feljtott

b) kicserli a termket egy sszeren elrhet


egyenrtk j vagy feljtott Cisco termkkel,
c) megtrti a termk tnyleges vtelrt az
rengedmnyek levonsval, vagy
d) megfizeti a termk javtsi kltsgeit.
A javts vagy csere utn a termk garancilis marad az
eredeti garanciaid lejrtig, vagy harminc (30) napig
attl fggen, hogy melyik tart tovbb. A csereknt adott
termkek, illetve a cserealkatrszek a Cisco tulajdonban
maradnak.
A Cisco ezen fell garantlja, hogy minden eszkz,
amelyen szoftver tadsra kerl, anyagban s
kivitelezsben rendeltetsszer hasznlat mellett
hibamentes marad a szoftvert hordoz eszkz garancia
ideje alatt. A szoftvert hordoz eszkz garancia ideje az
eredeti vsrls napjtl szmtott kilencven (90) nap.
Ha a jelen gyrti garancibl ered megfelel szoftvert
hordoz eszkz tekintetben ignyt rvnyest, a Cisco a
szoftvert hordoz eszkz cserjt fogja vgrehajtani.
Sem a Cisco alkalmazottja, gynke vagy viszonteladja
nem tehet jelen gyrti garancia vonatkozsban
semmilyen szbeli vagy rsbeli mdostst, kiterjesztst
vagy kiegsztst.
1. Megjegyzs: Felhvjuk figyelmt arra, hogy a javtsra
bemutatott ruk ugyanolyan tpus feljtott rukkal
helyettesthetk a hibs ru megjavtsa helyett.
Vlaszts szerint a feljtott alkatrszek a javts sorn
felhasznlhatk.
2. Megjegyzs: A fent kiemelt jogok s jogorvoslatok
a jelen gyrti garancibl ered kizrlagos jogok s
jogorvoslatok. Egy hiba azonban, mely megalapozza
a jelen gyrti garancibl ered igny rvnyestst,
megalapozhatja a helyi jogszablyokbl ered jogok
rvnyestst az eredeti adsvteli szerzds alapjn,
gy klnbz vagy kiegszt jogorvoslatok vlhatnak
elrhetv az ilyen jogszablyok alapjn. Tovbb helyi
jogszablyokbl ered jogok s jogorvoslatok vlhatnak
elrhetv az olyan hibkra, rukra s szolgltatsokra
nzve is, melyek jelen gyrti garancia ltal egyltaln
nem lefedettek.

49

Magyar
(ii) NEM biztostott kifejezett garancik
A Cisco nem nyjt kifejezett garancit:
a) a Cisco ltal a termkkel egytt nyjtott szoftver
vagy szolgltatsok tekintetben, akr a gyr tlttte
fel a termkre, akr a termket ksr mdiaeszkzn
tallhat, kivve a fenti A szakasz (i) pontjban
meghatrozott korltozott garancikat;
b) brmely olyan harmadik fl ltal knlt szoftverrel
vagy szolgltatssal kapcsolatban, amit a termk
tartalmaz, vagy ami a termkkel egybecsomagolt;
c) a termk, a szoftver vagy a szolgltatsok
megszakts nlkli vagy hibtlan mkdsre;
d) arra, hogy a termk, a szoftver, a szolgltatsok vagy
brmely egyb berendezs, rendszer vagy hlzat,
melyen a termket, a szoftvert vagy a szolgltatsokat
hasznljk nem lesz kitve betolakodsnak vagy
tmadsnak; vagy
e) a harmadik fl ltal nyjtott szolgltats folyamatos
ignybevtelhez, amely ennek a termknek a
hasznlathoz vagy mkdshez szksges lehet.
Megjegyzs: Habr ezek nem a Cisco ltal nyjtott
kifejezett garancik, lehetnek hallgatlagosak vagy a
helyi jog ltal biztostottak.

(iii) Krlmnyek, melyek kztt a gyrti


garancia nem rvnyes
Jelen gyrti garancia nem rvnyes, ha:
a) a termket lezr rszt eltvoltottk, vagy
megsrlt,
b) a termket megvltoztattk vagy mdostottk,
kivve amelyeket a Cisco vgzett el,
c) a termkben bekvetkezett kr a nem Cisco
termkkel val egyttes hasznlatbl ered,
d) a termk nem a Cisco ltal adott utastsok szerint
lett zembe helyezve, mkdtetve, megjavtva vagy
fenntartva,
e) a termk a normltl eltr fizikai vagy elektromos
hatsnak, helytelen hasznlatnak, gondatlansgnak
vagy balesetnek lett kitve,
f ) a termk sorozatszmt megvltoztattk,
megrongltk vagy eltvoltottk, vagy
g) a termk a bta vltozatra, rtkelsre, tesztelsre
vagy bemutat clra engedlyezett, amirt a Cisco
nem szmt fel vtelrat vagy licencdjat.

Garancilis felttelek
Megjegyzs: Habr a gyrti garancia nem rvnyes a
fenti krlmnyek kztt, n rendelkezhet jogokkal s
jogorvoslati lehetsgekkel a helyi jog alapjn.

B. SZOLGLTATS IGNYBEVTELE A
GYRTI GARANCIA HATLYA ALATT
A
termkkel
kapcsolatos
krdsvel,
illetve
felmerl hiba esetn keresse fel weblapunkat:
http://homesupport.cisco.com. Itt tallhatk a termk
klnfle online informcis s tmogatrendszerei,
amelyek segtsgre lesznek. Ha a termk a garancia ideje
alatt hibsnak bizonyul, szolgltassa vissza a Cisco Mszaki
Tmogats ltal kijellt helyre. Az n terlethez tartoz
Cisco Mszaki Tmogats telefonszma megtallhat a
http://homesupport.cisco.com. honlapon a Kapcsolat
linkre val kattintssal.
Telefonls vagy a garancilis igny benyjtsa eltt
ksztse el a termk sorozatszmt s a vsrlsi
bizonylatot. A GARANCIA RVNYESTSHEZ AZ EREDETI
VSRLS DTUMOZOTT BIZONYLATA SZKSGES. Ha a
termk postai ton val visszakldsre krik fel, akkor
egy gynevezett visszruengedly-szmot (RMA) fog
kapni. A termk visszakldsekor az n felelssge annak
megfelel becsomagolsa s szlltsa sajt kltsgre s
kockzatra, tovbb nt terhel valamennyi szlltsi s
kezelsi kltsg, ezenkvl minden felmerl vmkltsg,
FA, vagy egyb kapcsold ad vagy dj. A termk
visszakldsekor mellkelnie kell az RMA-szmot s az
eredeti vsrls dtumozott bizonylatnak msolatt.
Nem fogadunk el RMA-szm vagy az eredeti vsrls
dtumozott bizonylata nlkl rkez termkeket. Ne
kldjn el semmi mst a visszakldtt termkkel egytt.
Ha a termket az Eurpai Uniban, Norvgiban vagy
Svjcban vsrolta, azt vissza kell kldenie a Cisco ltal
kijellt Eurpai Uniban lv cserekzpontba. Tovbbi
informcirt a fent lertak szerint lpjen kapcsolatba a
Cisco Mszaki Tmogatsval.
KREM GYZDJN MEG ARRL, HOGY A JAVTSRA
VAGY CSERRE VAL MEGKLDS ELTT BIZTONSGI
MENTST KSZT A TERMKEN LV ADATOKRL. A
termk javtsa vagy cserje rszeknt a Cisco rszben
vagy teljesen trlheti adatait, s a Cisco semmilyen
krlmnyek kztt nem vllal felelssget az adatok
trlsrt.
A jelen gyrti garancia hatlya al tartoz hibs termket
ingyenesen kijavtjuk, vagy kicserljk s visszakldjk
nnek. A Cisco nem kld cseretermket ms orszgba,
mint ahol az eredeti termket megvsroltk. A jelen
gyrti garancia, vagy a trvnyben meghatrozott
fogyaszti jogok hatlya al nem tartoz javtsokrt,
50

Garancilis felttelek

Magyar
vagy cserrt a Cisco aktulis djszabsa szerinti rat
fogjuk felszmtani.

lehetsgrl, illetve akkor is, ha jelen gyrti


garancibl ered brmely garancia vagy jogorvoslat
elmulasztja betlteni alapvet cljt; s

C. EGYB MSZAKI TMOGATS

A jelen gyrti garancia nem minsl szolgltatsnak,


sem kiegszt szerzdsnek. A Cisco ltal knlt aktulis
mszaki tmogatsok s szablyzatok (belertve a
tmogatsi szolgltatsok djait) megtekinthetk a
http://homesupport.cisco.com cmen. Telefonos
segtsg a lakhelyn nem felttlenl elrhet.

D. A FELELSSG LTALNOS KIZRSA S


KORLTOZSA
Bizonyos illetkessgi terleteken illetve krlmnyek
kztt lehetsge van a gyrtnak a jog ltal
hallgatlagosan megllaptott vagy kifejezett garancik
vagy felttelek megvltoztatsra vagy kizrsra,
msfell pedig a felelssgnek a fogyaszt fel val
korltozsra. Azokon az illetkessgi terleteken, ahol ez
jogszeren gyakorolhat, a jog ltal megengedett teljes
mrtkig a Cisco:

korltoz valamennyi az rtkesthetsgre,


megfelelsgre, kielgt minsgre vagy
egy adott clra val alkalmassgra vonatkoz
hallgatlagos garancit s felttelt az irnyad
garancia idtartamra;

kizr minden egyb kifejezett vagy hallgatlagos


felttelt, kijelentst s garancit, belertve
brmely jogkvetsre vonatkoz hallgatlagos
garancit;

kizr minden a Cisco termk hasznlatbl, vagy


annak megjavtsbl ered adatvesztsrt
vagy adatokban bekvetkezett krokrt val
felelssget;

kizr minden felelssget:

brmely jog alapjn arra az rra korltozza a


pnzgyi felelssgt, amit n a Cisco termkrt
fizetett.

Ha az Eurpai Uniban l, a jelen szakaszban hivatkozott


klnleges, kzvetett, kvetkezmnyes vagy esetleges
krnak minsl minden olyan kr, amely (i) egyik fl
ltal sem volt sszeren elrelthat; s/vagy mely (ii) az
n szmra ismert volt, de szmunkra nem; s/vagy (iii)
mindkt fl ltal sszeren elrelthat volt, de n meg
tudta volna elzni, korltozs nlkl idertve a vrusok,
trjaiak vagy ms rtalmas programok ltal okozott
krokat, vagy adatainak elvesztst illetve azokban
bekvetkezett krokat.

ELRHETSGEK MSZAKI TMOGATSHOZ S


GARANCILIS IGNYEKHEZ

Ha Latin-Amerikban l, tovbbi informcirt krjk
forduljon az albbi cmhez:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Ha az Eurpai Uniban l, tovbbi informcirt krjk
forduljon az albbi cmhez:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Hollandia

a) az elmaradt bevtelrt vagy haszonrt,


b) brmely harmadik fl termke, szoftvere
hasznlathoz vagy szolgltatsnak ignybevtelhez
szksges kpessg elvesztsrt, s
c) brmely kzvetett, kvetkezmnyi, klnleges,
esetleges vagy olyan vesztesgrt vagy krrt, mely
bntetjogi vonatkozs,
amely brmely jogbl eredeztethet (belertve a
gondatlansgot) s a Cisco termk vagy szoftver
vagy egyb kapcsold szolgltats hasznlatval,
vagy hasznlathoz szksges kpessg hinyval
sszefgg. A kizrs rvnyes akkor is, ha a Cisco
tjkoztatst kapott ilyen krok bekvetkezsnek
51

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia
Garansi Terbatas Amerika Serikat,
Kanada, Asia-Pasifik
Garansi ini diberikan kepada Anda oleh Cisco
Systems, Inc. dan/atau entitas afiliasinya
(Cisco)

PENGUMUMAN PENTING MENGENAI HAKHAK KONSUMEN


Manfaat yang kami berikan dalam garansi pabrikan
ini adalah sebagai tambahan untuk, dan tidak
mengurangi, hak dan pemulihan hak yang mungkin
Anda miliki dalam undang-undang perlindungan
konsumen setempat.
Garansi pabrikan ini diatur oleh undang-undang negara
tempat Anda membeli produk Cisco. Di banyak negara,
konsumen mempunyai hak hukum untuk undangundang konsumen setempat. Hak konsumen itu
mungkin berbeda antar negara, negara bagian, dan
provinsi, dan seringkali tidak dapat dikecualikan.
Garansi Pabrikan ini tidak dimaksudkan untuk:

mengubah atau mengecualikan hak hukum


konsumen apa pun yang tidak dapat diubah atau
dikecualikan secara hukum; atau

membatasi atau mengecualikan hak apa pun yang


Anda miliki terhadap orang yang menjual produk
Cisco kepada Anda jika orang itu melanggar kontrak
penjualan dengan Anda.

A. LINGKUP GARANSI PABRIKAN


(i) Garansi tersurat masa garansi dan
pemulihan
Cisco menjamin perangkat keras dalam produk Cisco ini
dari cacat dalam bahan dan pengerjaan pada penggunaan
normal selama Masa Garansi Perangkat Keras. Masa
Garansi Perangkat Keras dimulai sejak tanggal pembelian
oleh pembeli pengguna-akhir asli dan berakhir setelah
masa yang ditetapkan di bawah ini:

Dua belas (12) bulan untuk produk baru

Sembilan puluh (90) hari untuk produk rekondisi

Informasi Garansi
Jika Anda membuat klaim perangkat keras yang
memenuhi syarat menurut garansi pabrikan ini, Cisco
akan menghormati garansi ini dengan melakukan salah
satu hal berikut (sesuai keputusannya):
a) memperbaiki produk dengan komponen baru atau
rekondisi,
b) mengganti produk dengan produk Cisco baru atau
rekondisi yang setara dan tersedia,
c) mengembalikan uang seharga pembelian aktual
dikurangi rabat dan diskon, atau
d) membayar biaya perbaikan produk.
Segala produk pengganti atau yang diperbaiki akan
dijamin selama sisa Masa Garansi asli atau 30 hari, mana
yang lebih lama. Semua produk dan komponen yang
telah diganti akan menjadi milik Cisco.
Cisco memberi jaminan tambahan bahwa segala media
yang mungkin digunakan untuk menyediakan perangkat
lunak bagi produk, bebas dari cacat dalam bahan dan
pengerjaan pada penggunaan normal selama Masa
Garansi Media Perangkat Lunak. Masa Garansi Media
Perangkat Lunak adalah selama sembilan puluh (90) hari
sejak tanggal pembelian asli. Jika Anda membuat klaim
media perangkat lunak yang memenuhi syarat menurut
garansi pabrikan ini, Cisco akan menghormati garansi
dengan mengganti media perangkat lunak.
Tidak ada karyawan, agen, atau reseller Cisco yang boleh
membuat modifikasi, ekstensi, atau penambahan secara
lisan atau tulisan terhadap garansi pabrikan ini.
Catatan 1: Ketahuilah bahwa barang yang ditunjukkan
untuk perbaikan mungkin diganti dengan barang
rekondisi sejenis, daripada barang cacat yang sedang
diperbaiki. Atau, mungkin digunakan komponen
rekondisi dalam perbaikan.
Catatan 2: Hak dan pemulihan hak yang diuraikan di
atas hanyalah hak dan pemulihan hak yang tersedia
menurut garansi pabrikan ini. Walau demikian, cacat
yang menimbulkan klaim menurut garansi pabrikan
ini juga mungkin menimbulkan hak menurut undangundang setempat berdasar kontrak penjualan aslinya,
dan pemulihan hak berbeda atau tambahan mungkin
tersedia berdasar undang-undang itu. Lebih jauh, hak
dan pemulihan hak mungkin tersedia berdasar undangundang setempat bahkan untuk cacat, barang dan jasa
yang tidak dilindungi oleh garansi pabrikan ini.

(ii) Garansi tersurat TIDAK diberikan


Cisco tidak memberikan garansi tersurat:
50

Bahasa Indonesia
a) sehubungan dengan perangkat lunak atau layanan
yang disediakan oleh Cisco bersama produk, baik telah
dimuat oleh pabriknya di produk atau dimuat pada media
yang menyertai produk, selain untuk garansi terbatas
yang diberikan di bagian A(i) di atas;
b) sehubungan dengan perangkat lunak atau penawaran
layanan pihak ketiga yang mungkin disertakan dalam,
atau dipaketkan bersama produk;
c) bahwa pengoperasian produk, perangkat lunak, atau
layanan tidak akan terputus atau bebas kesalahan;
d) bahwa produk, perangkat lunak, atau layanan, atau
perlengkapan, sistem, atau jaringan apa pun tempat
menggunakan produk, perangkat lunak, atau layanan
akan bebas dari kerawanan terhadap penyusupan atau
serangan; atau
e) menyangkut kontinuitas ketersediaan layanan dari
pihak ketiga yang digunakan bersama produk ini atau
yang mungkin diperlukan untuk pengoperasiannya.
Catatan: Walaupun garansi ini tidak secara tersurat
diberikan oleh Cisco, namun mungkin secara tersirat
atau diberikan berdasar undang-undang setempat.

(iii) Faktor yang memengaruhi garansi pabrikan


ini tidak berlaku
Garansi Pabrikan ini tidak berlaku jika:
a) segel rakitan produk telah dilepas atau rusak,
b) produk telah diutak-atik atau dimodifikasi, selain oleh
Cisco,
c) kerusakan produk disbebakan oleh produk non-Cisco,
d) produk tidak dipasang, dioperasikan, atau dipelihara
sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Cisco,
e) produk terpengaruh stres fisik atau elektrik abnormal,
penyalahgunaan, kelalaian, atau kecelakaan,
f ) nomor seri pada produk telah diutak-atik, dirusak, atau
dihapus, atau
g) produk disediakan atau berlisensi beta, evaluasi, untuk
tes atau keperluan demonstrasi yang dikenakan biaya
pembelian atau biaya lisensi oleh Cisco.
Di Amerika Serikat, garansi pabrikan ini tidak berlaku
untuk produk yang dibeli dari sumber selain Cisco atau
Reseller Resmi Cisco.
Catatan: Walaupun garansi pabrikan ini tidak berlaku
dalam keadaan di atas, Anda mungkin masih
mempunyai hak dan pemulihan hak berdasar undangundang setempat.

Informasi Garansi
B. MEMPEROLEH LAYANAN BERDASAR
GARANSI PABRIKAN INI
Jika ada pertanyaan tentang produk Anda atau
mengalami masalah dengannya, harap kunjungi
http://homesupport.cisco.com, di mana Anda akan
menemukan berbagai alat bantu dukungan dan
informasi untuk membantu Anda menggunakan
produk. Jika produk terbukti cacat selama Masa Garansi,
maka kembalikan produk ke lokasi yang ditunjuk oleh
Dukungan Teknis Cisco. Nomor telepon untuk Dukungan
Teknis Cisco di area Anda dapat ditemukan dengan
mengklik tautan Hubungi Kami di halaman awal
http://homesupport.cisco.com.
Siapkan nomor seri dan bukti pembelian produk
Anda saat menelepon atau melaporkan klaim garansi.
DIPERLUKAN BUKTI PEMBELIAN ASLI BESERTA TANGGAL
UNTUK MEMPROSES KLAIM GARANSI. Jika Anda
diminta mengembalikan produk lewat pos, Anda akan
diberikan nomor RMA (Return Materials Authorization/
Otorisasi Material Pengembalian). Anda bertanggung
jawab terhadap pengemasan dan pengiriman atas
produk Anda dengan biaya dan risiko sendiri, dan Anda
bertanggung jawab terhadap semua biaya pengiriman
dan penanganan, selain bea-masuk, PPN, atau biaya atau
pajak terkait lainnya yang berlaku saat mengembalikan
produk Anda. Anda harus menyertakan nomor RMA
dan salinan bukti pembelian asli beserta tanggal saat
mengembalikan produk Anda. Produk yang diterima
tanpa nomor RMA dan bukti pembelian asli beserta
bertanggal akan ditolak. Jangan sertakan item lain
bersama produk yang dikembalikan.
HARAP PASTIKAN BAHWA ANDA MENCADANGKAN SEMUA
DATA ANDA PADA PRODUK SEBELUM MENGIRIMNYA
UNTUK DIPERBAIKI ATAU DIGANTI. Cisco mungkin,
sebagai bagian dari perbaikan atau penggantian produk
Anda, menghapus semua atau sebagian data Anda, dan
Cisco tidak bertanggung jawab terhadap penghapusan
data Anda dalam keadaan apa pun.
Produk cacat yang dilindungi oleh garansi pabrikan ini
akan diperbaiki atau diganti dan dikembalikan kepada
Anda tanpa biaya. Cisco tidak mengirimkan produk
pengganti ke lokasi di luar negara tempat produk dibeli
semula. Perbaikan atau penggantian yang tidak dilindungi
oleh garansi pabrikan atau hak hukum konsumen akan
dikenakan biaya oleh Cisco sesuai tarif terbaru.

C. DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA


Garansi pabrikan bukanlah layanan atau kontrak
dukungan. Informasi tentang kebijakan dan
51

Informasi Garansi

Bahasa Indonesia
penawaran dukungan teknis Cisco terbaru (termasuk
biaya layanan dukungan) dapat ditemukan di
http://homesupport.cisco.com. Dukungan melalui
telepon mungkin tidak tersedia di tempat Anda tinggal.

MEMBATASI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KEPADA


ANDA, BERDASAR UNDANG-UNDANG, SEBESAR
HARGA YANG ANDA BAYARKAN UNTUK PRODUK
CISCO TERSEBUT.

D. PENGECUALIAN UMUM DAN BATASAN


KEWAJIBAN

PERINCIAN KONTAK UNTUK DUKUNGAN TEKNIS


DAN KLAIM GARANSI

DI BEBERAPA YURISDIKSI DAN SITUASI PABRIKAN


MUNGKIN SAJA MENGUBAH ATAU MENGECUALIKAN
JAMINAN, SYARAT, ATAU GARANSI YANG DISIRATKAN
ATAU DITETAPKAN OLEH HUKUM, DAN HINGGA BATAS
KEWAJIBANNYA KEPADA KONSUMEN. DI YURISDIKSI
ITU, DI MANA SECARA HUKUM BOLEH MELAKUKANNYA,
DAN SEJAUH YANG DIBOLEHKAN OLEH HUKUM UNTUK
MELAKUKANNYA, CISCO:

Harap alamatkan semua pertanyaan ke:

MEMBATASI SEMUA FARANSI DAN SYARAT


TERSIRAT ATAS DAYA JUAL, KEBERTERIMAAN,
KUALITAS KEPUASAN ATAU KESESUAIAN UNTUK
TUJUAN TERTENTU HINGGA SELAMA MASA
GARANSI YANG RELEVAN;

MENGECUALIKAN SEMUA SYARAT LAIN YANG


TERSURAT ATAU TERSIRAT, REPRESENTAASI DAN
GARANSI, TERMASUK SEGALA GARANSI TERSIRAT
ATAS NON-PELANGGARAN;

MENGECUALIKAN SEMUA KEWAJIBAN ATAS


KEHILANGAN, ATAU KERUSAKAN PADA, DATA
YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN PRODUK,
ATAU PERBAIKANNYA;

MENGECUALIKAN SEGALA KEWAJIBAN YANG


MUNGKIN DIMILIKINYA KEPADA ANDA KARENA:

Cisco Consumer Products LLC


P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.

A) KEHILANGAN PENDAPATAN ATAU LABA,


B) KEHILANGAN KEMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN
PRODUK, PERANGKAT LUNAK, ATAU LAYANAN PIHAK
KETIGA, DAN
C)
SEGALA
KERUGIAN
TIDAK
LANGSUNG,
KONSEKUENSIAL, SPESIAL, INSIDENTAL ATAU AKIBAT
HUKUMAN,
YANG TIMBUL BERDASAR HUKUM (TERMASUK
HUKUM ATAS KECEROBOHAN) DAN MENYANGKUT
PENGGUNAAN ANDA, ATAU KETIDAKMAMPUAN
MENGGUNAKAN PRODUK ATAU PERANGKAT LUNAK
CISCO, ATAU LAYANAN TERKAIT. PENGECUALIAN
INI BERLAKU SEKALIPUN CISCO TELAH DIBERI TAHU
MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN DEMIKIAN DAN
SEKALIPUN GARANSI ATAU PEMULIHAN HAK YANG
DIBERIKAN BERDASAR GARANSI PABRIKAN INI TIDAK
MENCAPAI TUJUAN DASARNYA; DAN

52

Italiano

Italiano

Informazioni sulla garanzia


produttore, Cisco onorer questa garanzia in uno dei
seguenti modi (a sua discrezione):

Garanzia limitata Europa, Medio


Oriente, Africa, America Latina

a) riparando il prodotto con parti nuove o ricostituite,

La presente garanzia viene fornita da Cisco Systems, Inc.


e/o sue affiliate ("Cisco").

c) rimborsando la somma pagata, al netto di eventuali


sconti e promozioni, oppure

b) sostituendo il prodotto con un altro prodotto Cisco


nuovo o ricostituito e ragionevolmente equivalente,

d) sostenendo il costo della riparazione del prodotto.


AVVISO IMPORTANTE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI
I vantaggi offerti con la presente garanzia del produttore
integrano, e non limitano in alcun modo, i diritti e i
rimedi previsti ai sensi delle leggi locali a tutela dei
consumatori.
La presente garanzia del produttore disciplinata dalle
leggi del paese in cui viene acquistato il prodotto Cisco.
In molti paesi, i consumatori godono di diritti di legge
previsti ai sensi delle normative locali a loro tutela.
Questi diritti possono variare a seconda dei paesi, stati e
regioni e sono spesso inderogabili.
La presente garanzia del produttore non intende:

modificare o escludere i diritti di legge a tutela dei


consumatori che non possono essere modificati o
esclusi per legge; o

limitare o escludere eventuali diritti di cui l'utente gi


dispone nei confronti della persona che ha venduto
il prodotto Cisco, in caso di sua inadempienza dei
termini del contratto di vendita.

A. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA


GARANZIA DEL PRODUTTORE
(i) Garanzia esplicita - Periodi di durata della
garanzia e rimedi previsti
Cisco garantisce che il presente prodotto hardware Cisco
privo di difetti di materiali e manodopera e ne garantisce
l'integrit, in condizioni normali d'uso, per il Periodo di
validit della garanzia hardware. Il Periodo di validit
della garanzia hardware decorre dalla data di acquisto da
parte dell'acquirente originale e si conclude nei termini di
seguito specificati:

I prodotti riparati o sostituiti sono coperti da garanzia per


la durata restante del periodo originale di garanzia o per
trenta (30) giorni, se la durata restante inferiore a 30
giorni. Tutte le parti e i prodotti sostituiti diventeranno
propriet di Cisco.
Cisco garantisce inoltre che i supporti forniti contenenti il
software sono privi di difetti di materiale e di fabbricazione
e ne garantisce l'integrit, in normali condizioni d'uso, per
il Periodo di validit della garanzia software. Tale periodo
di validit ha la durata di novanta (90) giorni dalla data
di acquisto originale. Qualora l'utente presenti un valido
reclamo in relazione al supporto software, ai sensi della
presente garanzia del produttore, Cisco onorer questa
garanzia provvedendo alla sostituzione del supporto
stesso.
Nessun dipendente, agente o rivenditore Cisco
autorizzato ad apportare modifiche verbali o scritte,
estensioni o aggiunte alla presente garanzia.
Nota 1: gli articoli difettosi spediti in riparazione
possono essere sostituiti con articoli ricostituiti dotati di
caratteristiche equivalenti. In alternativa, possibile che
vengano utilizzate parti ricostituite per la riparazione.
Nota 2: i diritti e i rimedi sopra illustrati sono gli unici
previsti dalla presente garanzia del produttore. Tuttavia,
possibile che per un determinato difetto, per il quale
consentito presentare reclamo ai sensi della presente
garanzia, l'utente goda anche di altri diritti in base alle
leggi locali in virt del contratto di vendita originale e
che abbia a sua disposizione ulteriori rimedi ai sensi di
tali leggi. Inoltre, possibile che l'utente abbia ulteriori
diritti e rimedi ai sensi delle leggi locali anche per difetti,
prodotti e servizi non coperti dalla presente garanzia
del produttore.

Ventiquattro (24) mesi per un nuovo prodotto

Dodici (12) mesi per un prodotto ricostituito in


Europa, Medio Oriente e Africa

(ii) Garanzie esplicite NON fornite

Novanta (90) giorni per un prodotto ricostituito in


America Latina

Cisco non concede alcuna garanzia esplicita:

Qualora l'utente presenti un valido reclamo in relazione


all'hardware, ai sensi della presente garanzia del

a) in relazione al software o ai servizi forniti in dotazione


con il prodotto Cisco, sia caricati nel prodotto sia
53

Italiano
contenuti in supporti multimediali, ad eccezione delle
garanzie limitate specificate nella precedente sezione
A(i);
b) in relazione al software o a offerte di servizi di terzi
eventualmente inclusi o venduti in pacchetto con il
prodotto;
c) circa il funzionamento ininterrotto o privo di errori
del prodotto, del software o dei servizi;
d) circa la non vulnerabilit a intrusioni o attacchi
del prodotto, del software o dei servizi, o di qualsiasi
apparecchiatura, sistema o rete su cui si utilizzano il
prodotto, il software o i servizi; o
e) circa la continua disponibilit del servizio di terzi che
l'uso o il funzionamento di questo prodotto potrebbe
richiedere.
Nota: bench le predette garanzie non siano concesse
esplicitamente da Cisco, possibile che le stesse
vengano fornite implicitamente o siano in altro modo
previste ai sensi delle leggi locali vigenti.

(iii) Circostanze in cui non si applica la presente


garanzia del produttore
La presente garanzia del produttore non valida se:
a) il sigillo di assemblaggio del prodotto risulta rimosso
o danneggiato,
b) il prodotto stato alterato o modificato da un
soggetto diverso da Cisco,
c) il danno al prodotto stato causato dall'uso con
prodotti non Cisco,
d)
il
prodotto
non

stato
installato,
utilizzato,
riparato
o
conservato
conformemente alle istruzioni fornite da Cisco,
e) il prodotto stato sottoposto a sollecitazione fisica
o elettrica anomala o stato oggetto di uso improprio,
negligenza o incidente,
f ) il numero di serie sul prodotto stato alterato,
cancellato o rimosso, oppure
g) il prodotto stato fornito o concesso in licenza per
scopi di verifica delle versioni beta, valutazione, test o
dimostrazione, per i quali Cisco non applica un prezzo
di acquisto o un canone di licenza.
Nota: bench la presente garanzia del produttore non
sia valida nelle circostanze sopra indicate, l'utente pu
comunque avere a sua disposizione gli eventuali diritti e
rimedi previsti ai sensi delle leggi locali vigenti.

Informazioni sulla garanzia


B. COME OTTENERE ASSISTENZA AI
SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA DEL
PRODUTTORE
In caso di domande o problemi relativi a un prodotto,
visitare il sito Web http://homesupport.cisco.com, dove
sono disponibili vari strumenti di assistenza online e
informazioni dettagliate. Se durante il Periodo di garanzia
il prodotto dovesse presentare difetti, restituire il prodotto
presso la sede designata dall'assistenza tecnica Cisco. Il
numero di telefono dell'assistenza tecnica Cisco pi vicina
reperibile facendo clic sul collegamento "Contatti" nella
homepage di http://homesupport.cisco.com.
Prima di telefonare o di presentare un reclamo in garanzia,
assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del
prodotto e la prova di acquisto. PER L'APPLICAZIONE
DELLA GARANZIA NECESSARIA LA PROVA DI ACQUISTO
COMPLETA DI DATA. Se all'acquirente viene richiesto di
restituire il prodotto per posta, gli sar fornito un numero
di autorizzazione per la restituzione (RMA). L'imballaggio
e la spedizione del prodotto sono a carico del cliente, che
responsabile di tutti i costi di gestione e spedizione, dazi
doganali, IVA e altri eventuali oneri dovuti al momento
della restituzione del prodotto. Insieme al prodotto
restituito, necessario accludere il numero RMA e una
copia della prova di acquisto originale completa di data.
I prodotti sprovvisti di numero RMA e prova di acquisto
originale completa di data non saranno accettati. Non
includere altri prodotti nella spedizione del prodotto da
restituire. Se il prodotto stato acquistato all'interno
dell'Unione Europea, in Norvegia o Svizzera, necessario
restituire il prodotto presso il centro di scambio centrale
Cisco designato all'interno dell'Unione Europea. Per
ulteriori informazioni, contattare l'assistenza tecnica Cisco
nel modo sopra indicato.
ASSICURARSI DI AVER ESEGUITO IL BACKUP DI TUTTI I
DATI PRESENTI NEL PRODOTTO PRIMA DI INVIARLO PER
LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE. Cisco si riserva il
diritto di eliminare, durante la riparazione o la sostituzione
del prodotto, tutti o parte dei dati, e in nessun caso sar
ritenuta responsabile dell'eliminazione dei dati.
Il prodotto difettoso coperto dalla presente garanzia
del produttore viene riparato o sostituito e restituito
all'acquirente senza alcuna spesa aggiuntiva. Cisco non
effettua la spedizione dei prodotti sostituiti verso sedi che
si trovano al di fuori del paese nel quale stato acquistato
il prodotto originale. Le riparazioni o le sostituzioni non
coperte dalla presente garanzia del produttore o non
previste in base ai diritti di legge a tutela del consumatore
sono soggette alle tariffe applicate da Cisco al momento
dell'intervento.

54

Informazioni sulla garanzia

Italiano
C. ULTERIORE ASSISTENZA TECNICA
La presente garanzia del produttore non costituisce un
servizio n un contratto di assistenza. Le informazioni
sulle offerte in vigore e sulle politiche di assistenza
tecnica Cisco (inclusi i costi dei servizi di assistenza) sono
disponibili sul sito Web http://homesupport.cisco.com.
L'assistenza telefonica potrebbe non essere disponibile
nella zona di residenza dell'utente.

D. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI GENERALI DI


RESPONSABILIT
In alcuni paesi e in determinate circostanze, possibile
che il produttore modifichi o escluda garanzie, condizioni
o termini impliciti o imposti dalla legge e che limiti
comunque la sua responsabilit nei confronti dei
consumatori. Nei paesi in cui ci permesso dalla legge,
e nella misura in cui la legge lo consente, Cisco:

limita tutte le garanzie e condizioni di


commerciabilit, di qualit soddisfacente o di
idoneit a uno scopo specifico alla durata del
Periodo di garanzia;

esclude tutte le altre condizioni, dichiarazioni e


garanzie, espresse o implicite, incluse eventuali
garanzie implicite di non violazione;

esclude qualsiasi responsabilit per la perdita o il


danneggiamento dei dati, causati dall'utilizzo di
un prodotto Cisco o dalla sua riparazione;

esclude qualsiasi responsabilit nei confronti


dell'utente per quanto riguarda:

Per gli utenti dell'Unione Europea, qualsiasi riferimento a


"perdite speciali, indirette, consequenziali o incidentali"
in questa Sezione indica le eventuali perdite (i) non
ragionevolmente prevedibili da entrambe le parti, e/o (ii)
note all'utente ma non a Cisco, e/o (iii) ragionevolmente
prevedibili da entrambe le parti ma evitabili dall'utente
come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le perdite
causate da virus, trojan o altri programmi dannosi oppure
la perdita o il danneggiamento dei dati dell'utente.

DETTAGLI DI CONTATTO PER ASSISTENZA


TECNICA E RECLAMI IN GARANZIA

Per gli utenti residenti in America Latina, inviare tutte le
richieste di informazioni a:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Per gli utenti residenti nell'Unione Europea, inviare tutte le
richieste di informazioni a:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Paesi Bassi

a) la perdita di introiti o di profitti,


b) la perdita della
prodotti,
software
terzi e

capacit di utilizzare
o
servizi
di

c) perdite o danni indiretti, consequenziali, speciali,


incidentali o per risarcimento punitivo,
indipendentemente dal principio legale della
responsabilit (compresa la negligenza), derivanti o
connessi con l'uso o con l'impossibilit di utilizzare il
prodotto o il software Cisco o altri servizi correlati. Tale
esclusione trova applicazione anche qualora Cisco sia
stata avvisata della possibilit del verificarsi di tali danni
o anche nel caso in cui qualsiasi garanzia o rimedio
previsto dalla presente garanzia del produttore non
dovesse soddisfare il proprio scopo sostanziale.

In nessun caso la responsabilit di Cisco superer


limporto corrisposto dal cliente per il prodotto.

55

Lietuvi k.

Lietuvi k.
Ribotoji garantija, skirta Europai,
Artimiesiems Rytams, Afrikai, Lotyn
Amerikai
i garantij jums suteikia Cisco Systems, Inc. ir (arba) jos
filialai (toliau Cisco)
SVARBUS SPJIMAS DL JS VARTOTOJO TEISI
ia gamintojo garantija ms suteikiamos privilegijos
papildo bet kokias teises ir taisomsias priemones,
kurias galite turti pagal vietos vartotoj apsaugos
teiss aktus, o ne jas maina.
i gamintojo garantij reglamentuoja alies, kurioje
sigijote savo Cisco gamin, teiss aktai. Daugelyje ali
vartotojai turi statymini teisi pagal vietos vartotoj
teiss aktus. ios vartotoj teiss vairiose alyse,
valstijose ir provincijose gali skirtis ir danai j negalima
atsisakyti.
i gamintojo garantija neskirta:
pakeisti ar atsisakyti koki nors statymini vartotoj

teisi, kuri teistai negalima pakeisti ar atsisakyti,


arba

apriboti ar atsisakyti koki nors teisi, kurias turite

Cisco gamin pardavusio asmens atvilgiu, jei tas


asmuo paeid savo pardavimo sutart su jumis.

A. GAMINTOJO GARANTIJOS TAIKYMO SRITIS


(i) Ireikta garantija garantiniai laikotarpiai ir
kompensacins priemons
Cisco suteikia io Cisco gaminio techninei rangai
garantij nuo mediag ir gamybos defekt prastam
naudojimui technins rangos garantiniu laikotarpiu.
Technins rangos garantinis laikotarpis prasideda
pradinio galutinio vartotojo pirkimo dien ir trunka toliau
nurodyt laikotarp:

Naujiems gaminiams dvideimt keturis (24)


mnesius

Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje


atnaujintiems gaminiams dvylika (12) mnesi

Lotyn Amerikoje atnaujintiems gaminiams


devyniasdeimt (90) dien

Garantijos informacija
Jei pateiksite galiojant praym dl technins rangos
pagal i gamintojo garantij, Cisco vykdys ios
garantijos slygas vienu i i bd (savo nuoira):
a) suremontuos gamin
atnaujintas dalis,

naudodama

naujas

ar

b) pakeis gamin pagrstai prieinamu lygiaveriu nauju


ar atnaujintu Cisco gaminiu,
c) sugrins pinigus pagal tikrj gaminio pirkimo
kain, atimant bet kokias nuolaidas, arba
d) padengs gaminio remonto ilaidas.
Visiems suremontuotiems ar pakeistiems gaminiams
suteikiama garantija likusiai pradinio garantinio
laikotarpio daliai arba 30 dien, taikant ilgesnj laikotarp.
Visi pakeisti gaminiai ir dalys tampa Cisco nuosavybe.
Cisco papildomai garantuoja, kad bet kuri laikmena,
kurioje gali bti pateikta gaminiui skirta programin ranga,
neturs mediag ir gamybos defekt prastai naudojant
programins rangos garantiniu laikotarpiu. Programins
rangos garantinis laikotarpis yra devyniasdeimt (90)
dien laikotarpis nuo pradinio pirkimo dienos. Jei
pateiksite galiojant praym dl programins rangos
laikmenos pagal i gamintojo garantij, Cisco vykdys
ios garantijos slygas pakeisdama programins rangos
laikmen.
N vienas Cisco darbuotojas, atstovas ar platintojas
negali niekaip odiu ar ratu keisti, pratsti ar papildyti
ios gamintojo garantijos.
1 pastaba: turkite omenyje, kad remontui pateikti
gaminiai gali bti keiiami to paties tipo atnaujintais
gaminiais, o ne remontuojami. Remontui dar gali bti
naudojamos ir atnaujintos dalys.
2 pastaba: pirmiau apibrtos teiss ir taisomosios
priemons yra vienintels galimos pagal i gamintojo
garantij. Vis dlto, defektas, dl kurio pateikiamas
praymas pagal i gamintojo garantij, gali suponuoti
teisi ir pagal vietos teiss aktus, kaip numatyta
pardavimo sutartyje, o tais teiss aktais gali bti
numatytos kitokios arba papildomos taisomosios
priemons. Be to, vietos teiss aktais gali bti
numatytos teiss ir taisomosios priemons, skirtos ir
tiems defektams, prekms ar paslaugoms, kuri visikai
neapima i gamintojo garantija.

56

Lietuvi k.
(ii) Ireiktos NESUTEIKIAMOS garantijos

Garantijos informacija
B. PASLAUGOS GAVIMAS PAGAL I
GAMINTOJO GARANTIJ

Cisco nesuteikia jokios ireiktos garantijos:


a) Cisco su gaminiu pateiktai programinei rangai ar
paslaugoms, ar jos bt gamykloje diegtos gaminyje
ar pateiktos su gaminiu esaniose laikmenose, iskyrus
A skyriaus i poskyryje nurodyt ribotj garantij;
b) kokiai nors treiosios alies silomai programinei
rangai ar paslaugai, kurios gali bti pateiktos gaminyje
ar su juo susietos;
c) kad gaminio, programins rangos ar paslaugos
veiks be pertrki ar klaid;
d) kad gaminys, programin ranga ar paslaugos arba
bet kuri ranga, sistema ar tinklas, kuriuose naudojamas
gaminys, programin ranga ar paslaugos, bus atsparus
bet kokiam sibrovimui ar antpuoliui, arba
e) nuolatinei galimybei gauti treiosios alies
paslaug, kurios gali reikti naudojant gamin ar jam
veikiant.
Pastaba: nors i garantij Cisco ireiktai nesuteikia,
jos gali bti numanomos arba kitaip suteiktos pagal
vietos teiss aktus.

(iii) Aplinkybs, kuriomis i gamintojo garantija


netaikoma
i gamintojo garantija netaikoma, jei:
a) paalinta arba paeista gaminio surinkimo plomba,
b) gaminys buvo pakeistas arba modifikuotas ne
Cisco,
c) gaminio paeidimo prieastis buvo ne Cisco
gamini naudojimas,
d) gaminys
buvo
rengtas,
naudojamas,
remontuojamas arba technikai priirimas nesilaikant
Cisco pateikt instrukcij,
e) gamin veik per didels fizins ar elektrins
apkrovos, jis buvo netinkamai, nerpestingai
naudojamas arba vyko nelaimingas atsitikimas,
f ) buvo pakeistas, nutrintas ar paalintas gaminio
serijos numeris arba
g) gaminys pateiktas negalutinai sukomplektuotas,
vertinimo, bandymo ar parodomaisiais tikslais, u k
Cisco neima pirkimo ar licencijos mokesio.

Jei turite klausim apie savo gamin arba yra


nesklandum
su
juo,
apsilankykite
adresu
http://homesupport.cisco.com, kur rasite vairi
pagalbos internetu priemoni ir informacijos, kuri pads
atsakyti klausimus apie gamin. Jei garantiniu laikotarpiu
pasirodo, kad gaminys turi defekt, grainkite j Cisco
technins pagalbos nurodyt viet. Js regionui skirt
Cisco technins pagalbos telefono numer galima rasti
pagrindiniame http://homesupport.cisco.com puslapyje
paspaudus nuorod Susisiekite su mumis.
Skambindami arba teikdami garantijos praym turkite
savo gaminio serijos numer ir pirkimo rodym. KAD
GARANTIJOS PRAYMAS BT VYKDOMAS, BTINAS
PRADINIO PIRKIMO RODYMAS SU NURODYTA DATA. Jeigu
js papraoma grinti gamin patu, jums bus suteiktas
grainam daikt leidimo (RMA) numeris. Js atsakote u
tinkam gaminio supakavim ir isiuntim savo sskaita
bei rizika ir padengiate visas siuntimo ir tvarkymo ilaidas,
visus taikomus muito mokesius, PVM ir kitus susijusius
mokesius ar rinkliavas grinant gamin. Grindami
gamin turite pateikti RMA numer ir pradinio pirkimo
rodymo su nurodyta data kopij. Be RMA numerio ir
pradinio pirkimo rodymo su nurodyta data gauti gaminiai
bus atmesti. Su grinamu gaminiu nedkite joki kit
daikt. Jei sigijote gamin Europos Sjungoje, Norvegijoje
ar veicarijoje, turite grinti gamin Cisco nurodyt
pagrindin keitimo centr Europos Sjungoje. Isamiau
teiraukits Cisco technins pagalbos darbuotoj, kaip
nurodyta pirmiau.
PRIE ISISDAMI GAMIN REMONTUOTI AR PAKEISTI
PASIRPINKITE NUSIKOPIJUOTI VISUS JAME ESANIUS
SAVO DUOMENIS. Remontuodama ar keisdama js
gamin Cisco gali itrinti visus ar dal js duomen ir
jokiomis aplinkybmis neprisiims jokios atsakomybs u
js duomen itrynim.
Gaminys su defektais, kuriam taikoma i gamintojo
garantija, bus suremontuotas ar pakeistas ir grintas
jums nemokamai. Cisco nesiunia pakeist gamini
kitas vietas, kurios yra ne pradinio gaminio pirkimo alyje.
Remontas ar pakeitimas, kuriam netaikoma i gamintojo
garantija arba js statymins vartotojo teiss, Cisco
bus apmokestinti pagal tuo metu galiojanius kainius.

Pastaba: nors i gamintojo garantija negalioja pirmiau


nurodytomis aplinkybmis, js vis tiek galite turti
teisi ir taisomj priemoni pagal vietos teiss aktus.
57

Lietuvi k.
C. KITA TECHNIN PAGALBA
i gamintojo garantija nra nei technins prieiros, nei
pagalbos sutartis. Informacijos apie dabartinius Cisco
technins pagalbos pasilymus ir taisykles (skaitant
galimus technins pagalbos kainius) galima rasti adresu
http://homesupport.cisco.com. Pagalba telefonu js
gyvenamoje vietoje gali bti neteikiama.

D. BENDRIEJI ATSISAKYMAI IR ATSAKOMYBS


APRIBOJIMAS
Kai kuriose jurisdikcijose ir tam tikromis aplinkybmis
gamintojas gali keisti arba atsisakyti teiss aktais
numanom arba numatyt garantij arba slyg ir
kitaip apriboti savo atsakomyb vartotoj atvilgiu. Tose
jurisdikcijose, kuriose ji tai gali teistai daryti, ir visikai
inaudodama teiss akt jai suteikiamas galimybes
Cisco:

apriboja visas numanomas perkamumo,


priimtinumo, patenkinamos kokybs ir tikimo
konkreiai paskiriai garantijas ir slygas
atitinkamo garantinio laikotarpio trukme;

atsisako vis kit ireikt arba numanom slyg,


sipareigojim ir garantij, skaitant bet koki
numanom nepaeidimo garantij;

atsisako bet kokios atsakomybs u duomen


praradim ar paeidim dl Cisco gaminio
naudojimo ar jo remonto;

atsisako bet kokios atsakomybs, kuri gali turti


js atvilgiu dl:

Garantijos informacija
Jei gyvenate Europos Sjungoje, iame skyriuje nuorodos
specialiuosius, netiesioginius, pasekminius ar atsitiktinius
nuostolius reikia bet kokius nuostolius, kurie i) nebuvo
pagrstai numanyti abiej ali ir (arba) ii) buvo inomi
tik jums ir (arba) iii) buvo pagrstai numanyti abiej ali,
bet galjo bti js ivengti, pvz., virus, trojos arkli ar
kit kenkjik program sukelti nuostoliai arba js
duomen praradimas ar paeidimas (tuo neapsiribojant).

TECHNINS PAGALBOS IR GARANTIJOS


PRAYM KONTAKTIN INFORMACIJA

Jei gyvenate Lotyn Amerikoje, visus paklausimus siskite
adresu:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
JAV
Jei gyvenate Europos Sjungoje, visus paklausimus
siskite adresu:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Nyderlandai

a) pajam ar pelno netekimo,


b) galimybs naudotis treiosios alies gaminiais,
programine ranga ar paslaugomis ir
c) bet koki netiesiogini, pasekmini, specialij,
atsitiktini ar baudiamj nuostoli ar alos,
kuri atsiranda pagal kokius nors teiss aktus (skaitant
nerpestingumo statym) ir yra susijusi su Cisco
gaminio ar programins rangos arba koki nors
susijusi paslaug naudojimu ar negaljimu jomis
naudotis. is atsisakymas galioja net tada, jei Cisco
buvo informuota apie tokios alos galimyb ir net jei
kokia nors pagal i gamintojo garantij numatyta
garantija ar taisomoji priemon neatlieka savo
pagrindins paskirties, ir

apriboja savo pinigin atsakomyb js atvilgiu


pagal bet kok teiss akt suma, kuri sumokjote
u Cisco gamin.

58

Latvieu

Informcija par garantiju

Latvieu

Ja saska ar raotja garantiju iesniedzat pamatotu


prasbu attiecb uz aparatru, Cisco izmanto kdu no
dm garantijas iespjm (pc izvles):

Ierobeota garantija Eiropa, Vidjie


Austrumi, frika, Latamerika
o garantiju sniedz Cisco Systems, Inc. un/vai t
meitasuzmumi (turpmk tekst Cisco)
SVARGS PAZIOJUMS PAR JSU PATRTJA
TIESBM
aj raotja garantij sniegts priekrocbas papildina
jsu tiesbas un tiesisks aizsardzbas ldzekus, kas
noteikti vietjos tiesbu aktos par patrtju aizsardzbu,
k ar nemazina tos.
o raotja garantiju regul ts valsts tiesbu akti, kur
iegdjties Cisco izstrdjumu. Daudzu valstu tiesbu
aktos patrtjiem ir noteiktas likumgs tiesbas.
Dads valsts, tatos un apgabalos s tiesbas var bt
atirgas un biei vien jievro.
Ar o raotja garantiju nav paredzts:

maint vai neievrot likum noteikts patrtju


tiesbas, ko likumgi nedrkst maint un neievrot;

ierobeot vai neievrot jsu tiesbas pret personu,


no k iegdjties Cisco izstrdjumu, ja persona
prkpusi prdoanas lguma noteikumus.

A. RAOTJA GARANTIJAS JOMA


i) Tie garantija garantijas termii un
tiesisks aizsardzbas ldzeki
Cisco garant, ka ai Cisco izstrdjuma aparatrai
normlas lietoanas apstkos vis aparatras garantijas
termi nav materilu un raoanas defektu. Aparatras
garantijas termi skas no bra, kad skotnjais gala
lietotjs iegdjas aparatru, un ir spk du laikposmu:

jaunam izstrdjumam divdesmit etrus (24)


mneus;

atjaunotam izstrdjumam Eirop, Vidjos


Austrumos un frik divpadsmit (12) mneus;

atjaunotam izstrdjumam Latamerik


devidesmit (90) dienas.

a) veic izstrdjumam remontu, izmantojot jaunas vai


atjaunotas rezerves daas;
b) iespju robes apmaina izstrdjumu pret
ldzvrtgu jaunu vai atjaunotu Cisco izstrdjumu;
c) atldzina izstrdjuma faktisko pirkuma cenu,
neemot vr atlaides vai akcijas;
d) atldzina remonta izdevumus.
Remontto vai apmainto izstrdjumu garantija ir
30 dienas vai atbilst skotnjam garantijas termiam
atkarb no t, kas ir ilgks. Visi apmaintie izstrdjumi un
rezerves daas ir Cisco paums.
Cisco papildus garant, ka datu nesjiem, kuros
ierakstta izstrdjumam paredzt programmatra,
normlas lietoanas apstkos vis programmatras datu
nesju garantijas termi nav materilu un raoanas
defektu. Datu nesju garantijas termi ir devidesmit
(90) dienas no skotnjs iegdes bra. Ja saska ar
raotja garantiju iesniedzat pamatotu prasbu attiecb
uz programmatras datu nesjiem, Cisco garant to
apmainanu pret jauniem.
Cisco darbinieki, aenti vai tlkprdevji nedrkst mutiski
vai rakstiski prveidot, pagarint vai papildint o raotja
garantiju.
1. piezme. Ievrojiet, ka remontam nodotos
izstrdjumus var apmaint pret tda paa veida
atjaunotiem izstrdjumiem, nevis salabot izstrdjumu
defektus. Tpat ar remontam var izmantot atjaunotas
rezerves daas.
2. piezme. raotja garantija nodroina tikai
iepriekmints tiesbas un tiesisks aizsardzbas
ldzekus. Tomr defektam, par ko iesniegta prasba
saska ar o raotja garantiju, var piemrot ar vietjos
tiesbu aktos noteikts tiesbas atbilstgi skotnjam
prdoanas lgumam, un ajos tiesbu aktos var bt
noteikti atirgi vai papildu tiesisks aizsardzbas
ldzeki. Turklt vietjos tiesbu aktos var bt noteiktas
tiesbas un tiesisks aizsardzbas ldzeki pat tdiem
defektiem, izstrdjumiem vai pakalpojumiem, uz ko
raotja garantija vispr neattiecas.

59

Latvieu
ii) Gadjumi, kad NESNIEDZ tieo garantiju
Cisco nesniedz tieo garantiju:
a) programmatrai gan rpnc ieldtai
izstrdjum,
gan
ieraksttai
izstrdjumam
pievienotos datu nesjos vai pakalpojumiem, ko
Cisco sniedz kop ar izstrdjumu, izemot A.sadaas
i)punkt mints ierobeots garantijas;
b) treo puu programmatras vai pakalpojumu
piedvjumiem, kas var bt iekauti izstrdjum vai
apvienoti ar to;
c) izstrdjuma, programmatras vai pakalpojuma
neprtrauktai vai nekdgai darbbai;
d) izstrdjuma, programmatras vai pakalpojumu
vai ar aprkojuma, sistmas vai tkla, kur izstrdjums,
programmatra vai pakalpojumi tiek lietoti,
aizsardzbai pret ielauanos vai uzbrukumiem;
e) tda tres puses sniegta pakalpojuma neprtrauktai
pieejambai, kas var bt vajadzgs, lai o izstrdjumu
vartu lietot vai tas darbotos.
Piezme. Kaut ar Cisco tiei nesniedz s garantijas,
ts var bt netiei vai k citdi piemrojamas atbilstgi
vietjiem tiesbu aktiem.

iii) Gadjumi, uz kuriem neattiecas raotja


garantija
raotja garantija nav spk, ja:
a) izstrdjuma komplekta garantijas plomba ir
noemta vai bojta;
b) izstrdjums ir prveidots vai prbvts, izemot, ja
to dara Cisco;
c) izstrdjuma bojjums radies, izmantojot citu
raotju izstrdjumus;
d) izstrdjuma uzstdana, lietoana, remonts vai
apkope neatbilst Cisco nordjumiem;
e) izstrdjums ir pakauts prmrgai fiziskai vai
elektriskai slodzei, nepareizai vai nevrgai lietoanai,
negadjumam;
f ) izstrdjuma srijas numurs ir maints, bojts vai
noemts;
g) izstrdjums ir nodroints vai licencts beta testa,
izvrtanas, prbaudanas vai demonstranas
nolkiem, par ko nav jmaks Cisco noteikt
prdoanas cena vai maksa par licenci.

Informcija par garantiju


B. PAKALPOJUMA SAEMANA SASKA
AR O RAOTJA GARANTIJU
Ja jums ir jautjumi par izstrdjumu vai
rodas sarejumi t sakar, apmekljiet vietni
http://homesupport.cisco.com, kur ir pieejami dadi
tiesaistes paldzbas rki un informcija par izstrdjumu.
Ja garantijas termi izstrdjumam konstatjat defektus,
nogdjiet to atpaka viet, ko noteicis Cisco tehnisks
paldzbas dienests. Uzziniet Cisco tehnisks paldzbas
dienesta tlrua numuru jsu reion, noklikinot
uz saites Contact Us (Sazinieties ar mums) vietn
http://homesupport.cisco.com.
Zvanot pa tlruni vai iesniedzot garantijas prasbu,
sagatavojiet izstrdjuma srijas numuru un pirkuma
apliecinjumu. LAI IZSKATTU GARANTIJAS PRASBU,
JUZRDA PIRKUMA APLIECINJUMA ORIINLS AR
DATUMU. Ja jums izstrdjums jnosta atpaka pa pastu,
jums tiek pieirts atpakanostto materilu ataujas
(Return Materials Authorization RMA) numurs. Js uz
savu rinu un atbildbu piencgi iesaiojat un nostt
atpaka izstrdjumu, k ar uzematies segt visas
stjuma apstrdes un piegdes izmaksas papildus muitas
nodevm, PVN vai citiem attiecinmiem nodokiem vai
nodevm. Nostot atpaka izstrdjumu, tam jpievieno
RMA numurs un pirkuma apliecinjuma oriinls ar
datumu. Izstrdjumi bez RMA numura un pirkuma
apliecinjuma oriinla ar datumu netiek pieemti.
Nostot atpaka izstrdjumu, nepievienojiet stjumam
citus priekmetus. Ja izstrdjums iegdts Eiropas
Savienb, Norvij vai veic, tas ir jnogd atpaka
Cisco centralizt apmaias centr, kas paredzts Eiropas
Savienbai. Skku informciju jautjiet iepriekmintajam
Cisco tehnisks paldzbas dienestam.
NOSTOT IZSTRDJUMU REMONTAM VAI APMAIAI
PRET CITU IZSTRDJUMU, JSAGLAB IZSTRDJUMA
DATU REZERVES KOPIJAS. Remontjot izstrdjumu vai
apmainot pret jaunu, Cisco drkst daji vai pilnb dzst
jsu datus un neuzemas nekdu atbildbu par jsu datu
dzanu.
Izstrdjumus ar defektiem, uz ko attiecas raotja
garantija, remont vai apmaina bez maksas, un to stana
ar ir apmaksta. Cisco nesta apmaiai paredztos
izstrdjumus rpus ts valsts robem, kur tika iegdts
skotnjais izstrdjums. Par remontiem vai apmaiai
paredztajiem izstrdjumiem, kas neietilpst aj raotja
garantij vai jsu likumgajs patrtju tiesbs, jmaks
saska ar Cisco noteiktajm cenm attiecgaj brd.

Piezme. Kaut ar raotja garantija neattiecas uz


iepriekmintajiem gadjumiem, var bt spk vietjos
tiesbu aktos noteikts tiesbas un tiesisks aizsardzbas
ldzeki.
60

Latvieu
C. CITA VEIDA TEHNISK PALDZBA
raotja garantija nav lgums par apkalpoanu
vai paldzbu. Informcija par Cisco aktulajiem
tehnisks paldzbas piedvjumiem un politiku
(tostarp tehnisks paldzbas maksu) pieejama vietn
http://homesupport.cisco.com. Paldzba pa tlruni var
nebt pieejama reion, kur js dzvojat.


D. VISPRGI ATBILDBAS IZMUMI UN
IEROBEOJUMI
Das jurisdikcijs un gadjumos raotjs var maint
vai neievrot tiesbu aktos noteikts ties vai neties
garantijas, nosacjumus vai nodroinjumus, k ar
citdi ierobeot savu atbildbu pret patrtjiem. Tajs
jurisdikcijs, kur tas ir likumgi atauts, un ciktl to pieauj
tiesbu akti, Cisco:

ierobeo visas neties garantijas un nosacjumus


par piemrotbu prdoanai, pieemambu,
piencgu kvalitti vai piemrotbu noteiktam
mrim ldz attiecg garantijas termia beigm;

neievro citus tieos vai netieos nosacjumus,


prstvbas un garantijas, tostarp neties
garantijas pret prkpumiem;

neuzemas atbildbu par zaudtiem vai bojtiem


datiem Cisco izstrdjuma lietoanas vai remonta
rezultt;

neuzemas atbildbu pret jums par:

Informcija par garantiju


Ja dzvojat Eiropas Savienb, aj sada mint frze
netieiem, izrietoiem, tiem vai netiem zaudjumiem
attiecas uz zaudjumiem: i) kurus abas puses iespju
robes nevarja paredzt; ii) kuri bija zinmi jums, bet
ne mums; iii) kurus abas puses iespju robes varja
paredzt un kurus js varjt novrst, piemram (bet ne
tikai), vrusu, Trojas zirgu vai citu aunprtgu programmu
radti zaudjumi vai jsu datu nozaudana vai bojana.

KONTAKTINFORMCIJA TEHNISKAJAI
PALDZBAI UN GARANTIJAS PRASBM

Ja dzvojat Latamerik, neskaidrbu gadjum rakstiet uz
du adresi:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Ja dzvojat Eirop, neskaidrbu gadjum rakstiet uz du
adresi:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands

a) zaudtajiem ienkumiem vai peu,


b) zaudtu iespju lietot treo puu izstrdjumus,
programmatru vai pakalpojumus,
c) netieiem, izrietoiem, tiem vai netiem
zaudjumiem vai bojjumiem, k ar tdiem, kam
piemt soda raksturs,
ko nosaka jebkur likums (tostarp nolaidbas likums)
un kas attiecas uz jsu spju vai nespju lietot
Cisco izstrdjumu, programmatru vai saisttus
pakalpojumus. is izmums ir spk pat tad, ja
Cisco ir zinms par du zaudjumu iespjambu
un ja nepietiek ar aj raotja garantij mintajm
garantijm vai tiesisks aizsardzbas ldzekiem;

saska ar jebkuru likumu ierobeo savu


finansilo atbildbu pret ldz tai naudas summai,
ko esat samaksjui par Cisco izstrdjumu.

61

Nederlands

Nederlands
Beperkte garantie Europa, MiddenOosten, Afrika, Latijns-Amerika
Deze garantie wordt u geboden door Cisco Systems, Inc.
en/of daaraan gelieerde ondernemingen ("Cisco")
BELANGRIJKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT UW
RECHTEN ALS CONSUMENT
De voordelen die wij in deze fabrieksgarantie geven,
vormen een aanvulling op, en vormen geen beperking
op, rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt
krachtens lokale wetgeving ter bescherming van
consumenten.
Op deze fabrieksgarantie is de wetgeving van het
land waar u uw Cisco-product hebt aangeschaft
van toepassing. In veel landen beschikken
consumenten over wettelijke rechten krachtens lokale
consumentenwetgeving. Deze rechten kunnen van
land tot land en regio tot regio verschillen en kunnen
vaak niet worden uitgesloten.
Deze fabrieksgarantie heeft niet als doel:

Het wijzigen of uitsluiten van wettelijke


consumentenrechten die niet wettig kunnen
worden gewijzigd of uitgesloten, of

Het beperken of uitsluiten van rechten die u hebt


jegens de persoon die het Cisco-product aan u heeft
verkocht als deze persoon het verkoopcontract met
u heeft geschonden

A. BEREIK VAN DE FABRIEKSGARANTIE


(i) Uitdrukkelijke garantie garantieperioden
en rechtsmiddelen

Informatie over garantie

Als u in aanmerking komt voor een hardwareclaim


krachtens deze fabrieksgarantie, zal Cisco (naar eigen
keuze) deze garantie op een van de volgende manieren
honoreren:
a) Het product repareren met nieuwe of herstelde
onderdelen
b) Het product vervangen door een redelijk
beschikbaar, gelijkwaardig nieuw of hersteld Ciscoproduct
c) De werkelijke aanschafprijs van het product minus
eventuele kortingen en discounts restitueren, of
d) De reparatiekosten van het product betalen
Op gerepareerde of vervangen producten wordt een
garantie gegeven voor het resterende deel van de
oorspronkelijke garantieperiode of een periode van dertig
(30) dagen, welke van beide langer duurt. Alle producten
en onderdelen die worden vervangen, worden eigendom
van Cisco.
Cisco garandeert verder dat media waarop mogelijk
software voor het product wordt geleverd, vrij is van
materiaal- en productiefouten bij normaal gebruik
gedurende de Softwaremediagarantieperiode. De
Softwaremediagarantieperiode is een periode van
negentig (90) vanaf de datum van de oorspronkelijke
aanschaf. Als u in aanmerking komt voor een
softwaremediaclaim krachtens deze fabrieksgarantie, zal
Cisco deze garantie honoreren door de softwaremedia te
vervangen.
Geen enkele medewerker, agent of wederverkoper
van Cisco kan mondelinge of schriftelijke wijzigingen,
uitbreidingen of toevoegingen op deze fabrieksgarantie
verschaffen.

Cisco garandeert de hardware in dit Cisco-product


tegen materiaal- en productiefouten bij normaal
gebruik gedurende de Hardwaregarantieperiode. De
Hardwaregarantieperiode begint op de datum van
aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker-koper en
is van toepassing gedurende de periode die hieronder is
aangegeven:

Vierentwintig (24) maanden voor een nieuw


product

Twaalf (12) maanden voor een hersteld product in


Europa, het Midden-Oosten en Afrika

Negentig (90) dagen voor een hersteld product in


Latijns-Amerika
62

Nederlands
Opmerking 1: Goederen die voor reparatie worden
aangeboden, kunnen worden vervangen door
herstelde goederen van hetzelfde type in plaats van dat
de defecte goederen worden gerepareerd. Ook kunnen
herstelde onderdelen worden gebruikt bij de reparatie.
Opmerking 2: De hierboven beschreven rechten
en rechtsmiddelen vormen de enige rechten en
rechtsmiddelen die krachtens deze fabrieksgarantie
beschikbaar zijn. Een defect dat kan leiden tot een
claim krachtens deze fabrieksgarantie kan echter
ook leiden tot rechten krachtens lokale wetgeving
krachtens het oorspronkelijke verkoopcontract;
en krachtens die wetgeving kunnen andere of
aanvullende rechtsmiddelen beschikbaar zijn. Verder
kunnen krachtens lokale wetgeving ook rechten
en rechtsmiddelen beschikbaar zijn voor defecten,
goederen of diensten die niet door deze fabrieksgarantie
worden gedekt.

(ii) Garanties die NIET worden verstrekt


Cisco verstrekt geen uitdrukkelijke garanties:
a) Met betrekking tot software of diensten die door
Cisco met het product worden meegeleverd, ongeacht
of deze in de fabriek op het product zijn geplaatst of
op media met het product zijn meegeleverd, met
uitzondering van de beperkte garanties die in gedeelte
A(i) hierboven worden verstrekt
b) Met betrekking tot software of diensten van derden
die mogelijk in het product zijn opgenomen of met
het product zijn gebundeld
c) Dat de werking van het product, de software of de
diensten ononderbroken of vrij van fouten zal zijn
d) Dat het product, de software of de diensten, of
apparatuur, systemen of netwerken waarop het
product, de software of de diensten worden gebruikt,
vrij zal zijn van kwetsbaarheid voor binnendringing of
aanvallen, of
e) Met betrekking tot de blijvende beschikbaarheid
van diensten van derden die mogelijk vereist zijn voor
het gebruik of de werking van dit product
Opmerking: Ofschoon deze garanties niet uitdrukkelijk
door Cisco worden verstrekt, worden ze mogelijk
impliciet of anderszins verstrekt krachtens lokale
wetgeving.

Informatie over garantie


(iii) Omstandigheden waaronder deze
fabrieksgarantie niet van toepassing is
Deze fabrieksgarantie is niet van toepassing indien:
a) De verzegeling van de productbehuizing is
verwijderd of beschadigd
b) Het product is gewijzigd of gemodificeerd, tenzij dit
door Cisco is gedaan
c) De schade aan het product is veroorzaakt door
gebruik met producten die niet van Cisco zijn
d) Het product niet is genstalleerd, gebruikt,
gerepareerd of onderhouden in overeenstemming
met door Cisco verstrekte instructies
e) Het product is blootgesteld aan abnormale fysieke
of elektrische spanning, misbruik, nalatigheid of een
ongeluk
f ) Het serienummer van het product is gewijzigd,
onleesbaar is gemaakt of is verwijderd, of
g) Het product is geleverd of in licentie is gegeven voor
bta-, evaluatie-. test- of demonstratiedoeleinden
waarvoor Cisco geen aanschafprijs of licentiekosten in
rekening brengt
Opmerking: Ofschoon deze fabrieksgarantie in de
bovengenoemde omstandigheden niet van toepassing
is, beschikt u mogelijk nog steeds over rechten en
rechtsmiddelen krachtens de lokale wetgeving.

B. SERVICE VERKRIJGEN KRACHTENS DEZE


FABRIEKSGARANTIE
Als u een vraag over uw product hebt of er een
probleem mee ondervindt, gaat u dan naar
http://homesupport.cisco.com. Hier vindt u een aantal
onlinehulpprogramma's en informatie die u kunnen
helpen bij het gebruik van uw product. Als het product
tijdens de garantieperiode defect blijkt te zijn, retourneert
u indien mogelijk het product aan de door de technische
ondersteuning van Cisco aangewezen locatie. U kunt
het telefoonnummer van de technische ondersteuning
van Cisco in uw regio vinden door op de homepage van
http://homesupport.cisco.com op de koppeling "Contact
Us" (Contact opnemen) te klikken.
Zorg ervoor dat u het serienummer van uw product en
het aanschafbewijs bij de hand hebt wanneer u contact
opneemt of een garantieclaim indient. VOOR HET
VERWERKEN VAN GARANTIECLAIMS IS EEN ORIGINEEL
AANSCHAFBEWIJS MET DATUM VEREIST. Als u wordt
gevraagd uw product per post te retourneren, ontvangt
u een RMA-nummer (Return Materials Authorization).
63

Informatie over garantie

Nederlands
U bent er verantwoordelijk voor dat het product op de
juiste manier wordt verpakt en verzonden en u draagt
de kosten en het risico van deze verzending. U bent
bovendien verantwoordelijk voor alle verzend- en
afhandelingskosten naast eventuele douanekosten, btw
en andere gerelateerde belastingen en kosten voor het
retourneren van het product. U dient het RMA-nummer
en een kopie van het oorspronkelijke aankoopbewijs
met datum mee te sturen als u uw product retourneert.
Producten die zonder RMA-nummer en oorspronkelijk
aankoopbewijs met datum worden ontvangen, zullen
worden geweigerd. Stuur geen andere items mee
met het product dat u retourneert. Als u het product
in de Europese Unie, Noorwegen of Zwitserland hebt
aangeschaft, dient u het product te retourneren bij het
speciale centrale inlevercentrum in de Europese Unie.
Neem voor meer informatie contact op met de technische
ondersteuning van Cisco zoals hierboven beschreven.
ZORG ERVOOR DAT U EEN BACK-UP MAAKT VAN ALLE
GEGEVENS OP HET PRODUCT VOORDAT U HET PRODUCT
TER REPARATIE OF VERVANGING VERZENDT. Cisco kan,
als onderdeel van de reparatie of vervanging van het
product, uw gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderen
en Cisco aanvaardt onder geen enkele omstandigheid
verantwoordelijkheid voor het verwijderen van uw
gegevens.
Defecte producten waarop deze fabrieksgarantie van
toepassing is, zullen worden gerepareerd of vervangen
en zonder kosten aan u worden geretourneerd. Cisco
verzendt geen vervangende producten naar locaties
buiten het land waar het oorspronkelijke product was
aangeschaft. Aan reparaties of vervangingen waarop deze
fabrieksgarantie of uw wettelijke consumentenrechten
niet van toepassing is, zijn kosten verbonden op basis van
de op dat moment geldende tarieven van Cisco.

C. ANDERE TECHNISCHE ONDERSTEUNING


Deze fabrieksgarantie is een servicecontract noch een
ondersteuningscontract. Informatie over het huidige
Cisco-aanbod en -beleid inzake technische ondersteuning
(met inbegrip van prijzen en ondersteuningsdiensten)
kunt u vinden op http://homesupport.cisco.com.
Telefonische ondersteuning is mogelijk niet beschikbaar
in uw regio.

D. ALGEMENE UITSLUITINGEN EN
BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

opgelegde garanties te wijzigen of uit te sluiten, en om de


aansprakelijkheid van de fabrikant jegens consumenten
anderszins te beperken. In die rechtsgebieden waar Cisco
dit rechtmatig kan doen, en voor zover dit Cisco wettelijk
is toegestaan, zal Cisco:

Alle gempliceerde garanties van en voorwaarden


voor verhandelbaarheid, aanvaardbaarheid,
bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor
een bepaald doel tot de duur van de relevante
garantieperiode beperken

Alle andere uitdrukkelijke of gempliceerde


voorwaarden, verklaringen en garanties, met
inbegrip van gempliceerde garanties inzake nietinbreukmakendheid, afwijzen

Alle aansprakelijkheid voor het verlies van, of


schade aan, gegevens veroorzaakt door gebruik
van een Cisco-product, of reparatie daarvan,
uitsluiten

Alle aansprakelijkheid uitsluiten die het mogelijk


jegens u heeft voor:

a) Verlies van omzet of winst


b) Verlies van de mogelijkheid om producten, software
of diensten van derden te gebruiken, en
c) Alle indirecte, speciale of incidentele schade,
gevolgschade of schadevergoedingen
voortvloeiend uit wetgeving (met inbegrip van
wetgeving inzake nalatigheid) en met betrekking tot
uw gebruik, of het niet kunnen gebruiken door u, van
een product, software of gerelateerde diensten van
Cisco. Deze uitsluiting is zelfs van toepassing indien
Cisco is genformeerd over de mogelijkheid van
dergelijke schade en zelfs indien een krachtens deze
fabrieksgarantie verstrekt(e) garantie of rechtsmiddel
niet aan het wezenlijke doel ervan voldoet, en

Beperkt de financile aansprakelijkheid, krachtens


enige wetgeving, van Cisco jegens u tot het
bedrag dat u hebt betaald voor het Cisco-product

Als u in de Europese Unie woont, wordt met verwijzingen in


dit gedeelte naar 'speciale, indirecte of incidentele schade
of gevolgschade' elke schade bedoeld die (i) redelijkerwijs
door beide partijen niet kon worden voorzien en/of (ii)
bekend was bij u maar niet bij ons en/of (iii) redelijkerwijs
door beide partijen kon worden voorzien maar door u had
kunnen worden voorkomen, zoals bijvoorbeeld (maar niet
beperkt tot) schade veroorzaakt door virussen, Trojaanse
paarden of andere schadelijke programma's, of verlies van
of schade aan uw gegevens.

In bepaalde rechtsgebieden en onder bepaalde


omstandigheden is het voor een fabrikant mogelijk om
garanties, voorwaarden of wettelijk gempliceerde of
64

Nederlands

Informatie over garantie

CONTACTGEGEVENS VOOR TECHNISCHE


ONDERSTEUNING EN GARANTIECLAIMS

Als u in Latijns-Amerika woont, richt u al uw vragen aan:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Als u in de Europese Unie woont, richt u al uw vragen aan:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101 CH Amsterdam
Nederland

65

Norsk

Garantiinformasjon

Norsk

c) tilbakebetale den fullstendige kjpsprisen til


produktet, eller

Begrenset garanti Europa, Midtsten,


Afrika, Latin-Amerika

d) betale summen det koster reparere produktet.

Denne garantien leveres til deg av Cisco Systems, Inc. og/


eller dets tilknyttede enheter ("Cisco")
VIKTIG MERKNAD OM FORBRUKERRETTIGHETER
Fordelene vi gir i denne produsentgarantien kommer
i tillegg til, og pvirker ikke, eventuelle rettigheter og
rettsmidler du har i henhold til lokal forbrukerlovgivning.
Denne produsentgarantien er underlagt lovgivningen i
landet der du kjpte Cisco-produktet ditt. I mange land
har forbrukerne lovbestemte rettigheter i henhold til
lokal forbrukerlovgivning. Disse forbrukerrettighetene
kan vre forskjellige i forskjellige land, delstater og
provinser, og de kan ofte ikke utelukkes.
Denne produsentgarantien skal ikke:

endre
eller
utelukke
lovbestemte
forbrukerrettigheter som ikke kan endres eller
utelukkes p lovlig vis, eller

begrense eller utelukke eventuelle rettigheter du har


mot personen som solgte deg Cisco-produktet hvis
den personen har brutt salgskontrakten overfor deg.

A. PRODUSENTGARANTIENS OMFANG
(i) Uttrykt garanti garantitiden og rettsmidler
Cisco garanterer maskinvaren i dette Cisco-produktet
mot feil i materiale og utfrelse under normal bruk for
Garantitiden til maskinvaren. Garantitiden til maskinvaren
begynner den datoen sluttbrukeren kjper produktet, og
varer i perioden som er spesifisert nedenfor

Tjuefire (24) mneder for nye produkter

Tolv (12) mneder for renoverte produkter i


Europa, Midtsten og Afrika

Nitti (90) dager for renoverte produkter i SrAmerika

Hvis du fremmer et gyldig maskinvarekrav i henhold til


denne produsentgarantien, vil Cisco respektere denne
garantien ved gjre flgende (etter eget skjnn):

Alle reparerte eller erstattede produkter vil vre


garantibeskyttet i resten av den opprinnelige Garantitiden
eller i tretti 30 dager, det som mtte vre lengst av de
to. Alle produkter og/eller deler som er erstattet, tilfaller
Cisco som eiendom.
Cisco garanterer ogs at medier som flger med
programvaren til produktet, ikke inneholder feil nr det
gjelder materiale og utfrelse under normal bruk i lpet
av Garantitiden til programvaremediet. Garantitiden
til programvaremediet er en periode p nitti (90) dager
fra den opprinnelige kjpsdatoen. Hvis du fremmer
et gyldig krav for programvaremediet i henhold til
produsentgarantien, vil Cisco respektere garantien ved
erstatte programvaremediet.
Ingen Cisco-ansatte, -agenter eller -forhandlere kan
komme med muntlige eller skriftlige endringer, utvidelser
eller tillegg til denne produsentgarantien.
Merknad 1: Vr oppmerksom p at varer som legges
frem for reparasjon, kan erstattes med renoverte varer av
samme type i stedet for at den defekte varen repareres.
Renoverte deler kan eventuelt benyttes i reparasjonen.
Merknad 2: Rettighetene og rettmidlene som beskrives
ovenfor, er de eneste rettighetene og rettmidlene
som er tilgjengelige for denne produsentgarantien.
En feil som gir grunn til fremme et krav i henhold
til denne produsentgarantien, kan midlertidig ogs
gjre rettigheter i henhold til lokal lovgivning for den
opprinnelige salgskontrakten gjeldende, og andre
eller flere rettsmidler kan vre tilgjengelige i henhold
til denne lovgivningen. Rettigheter og rettsmidler
for feil, varer eller tjenester som ikke dekkes av denne
produsentgarantien, kan ogs vre gjeldende i henhold
til lokal lovgivning.

(ii) Uttrykte garantier som IKKE gjelder


Cisco gir ikke uttrykt garanti for:

a) reparere produktet med nye eller renoverte deler,

a) programvare eller tjenester som tilbys av Cisco med


produktet, enten de er en del av produktet eller finnes
p et medium som flger med produktet, bortsett fra
begrensede garantier som gis i del A(i) ovenfor,

b) erstatte produktet med et tilsvarende tilgjengelig,


nytt eller renovert, Cisco-produkt,

b) tredjeparts programvare eller tjeneste som er


inkludert i eller flger med produktet,
66

Norsk
c) at bruken av produktet, programvaren eller tjenesten
vil vre feilfri eller foreg uten avbrudd,
d) at produktet, programvaren eller tjenestene, eller
utstyr, system eller nettverk som produktet brukes p,
vil vre sikret mot inntrengning eller angrep, eller
at du har uavbrutt tilgang til en tredjeparts tjenester
som er ndvendige for bruk eller betjening av
produktet.
Merk: Selv om disse garantiene ikke gis uttrykkelig av
Cisco, kan det hende de er gjeldende i henhold til lokal
lovgivning.

(iii) Omstendigheter som gjr at denne


produsentgarantien ikke gjelder
Denne produsentgarantien gjelder ikke hvis:
a) produktsforseglingen er brutt eller delagt,
b) produktet har blitt endret eller modifisert av andre
enn Cisco,
c) skaden p produktet var forrsaket av bruk med
produkter som ikke er produsert av Cisco,
d) produktet ikke har blitt installert, brukt, reparert
eller vedlikeholdt i samsvar med instruksjonene fra
Cisco,
e) produktet har blitt utsatt for unormal fysisk eller
elektrisk belastning, misbruk, uaktsomhet eller skade,
f ) serienummeret til produktet har blitt endret, gjort
uleselig eller fjernet, eller
g) produktet er brukt til eller lisensiert for betatesting,
evaluering, testing eller demonstrasjoner der Cisco
ikke krever kjpspris eller lisensavgift.
Merk: Selv om produsentgarantien ikke gjelder for
omstendighetene ovenfor, kan det likevel hende du har
de samme rettighetene og rettsmidlene i henhold til
lokal lovgivning.

B. SERVICE MED DENNE


PRODUSENTGARANTIEN
Hvis du har sprsml om produktet ditt eller
har et problem med produktet, kan du g til
http://homesupport.cisco.com. Her finner du et utvalg
av Internett-baserte sttteverkty og informasjon
som kan hjelpe deg med produktet. Hvis det i lpet av
Garantitiden viser seg at produktet er defekt, returnerer
du produktet til et sted angitt av Ciscos brukersttte.
Telefonnummeret for brukersttten til Cisco i ditt omrde

Garantiinformasjon
kan du finne ved klikke p linken "Contact Us" (Kontakt
oss) p hjemmesiden http://homesupport.cisco.com.
Du br ha serienummeret p produktet ditt og kjpsbevis
klart for hnden nr du ringer eller skal legge frem et
garantikrav. EN DATERT ORIGINAL AV KJPSBEVISET
KREVES FOR AT GARANTISAKER SKAL KUNNE BEHANDLES.
Hvis du fr beskjed om levere tilbake produktet via
post, bli du bli tildelt et RMA-nummer (Return Materials
Authorization). Du er selv ansvarlig for sikker emballasje
og forsendelse av produktet ditt, for egen risiko og
regning, og du er ansvarlig for alle fraktkostnader, i
tillegg til eventuelle tollavgifter, MVA og andre tilhrende
skatter og avgifter nr du leverer tilbake produktet ditt.
Du m legge ved RMA-nummeret og en kopi av det
daterte kjpsbeviset nr du leverer tilbake produktet
ditt. Produkter som mottas uten RMA-nummer og en
datert original av kjpsbeviset, vil bli avvist. Ikke legg
andre gjenstander ved produktet du sender tilbake.
Hvis du kjpte produktet ditt innenfor EU, Norge eller
Sveits, m du returnere produktet til Ciscos egne sentrale
innbyttingssenter innenfor EU. Snakk med Ciscos
brukersttte som forklart ovenfor for f mer informasjon.
VENNLIGST SRG FOR TA EN SIKKERHETSKOPI AV ALLE
DATAENE DU HAR P PRODUKTET FR DU SENDER DET
INN TIL REPERASJON ELLER ERSTATNING. Cisco kan, som
en del av reparasjonen eller erstatningen av produktet
ditt, slette alle eller deler av dataene dine, og Cisco ptar
seg intet ansvar for sletting av dine data under noen
omstendigheter.
Defekte
produkter
som
dekkes
av
denne
produsentgarantien, repareres eller erstattes og sendes
tilbake til deg uten kostnad. Cisco sender ikke erstattede
produkter til omrder utenfor landet der originalproduktet
ble kjpt. Reparasjoner eller erstatninger som ikke dekkes
av denne produsentgarantien eller de lovbestemte
forbrukerrettighetene, vil bli prisbelagt i henhold til de
davrende prisene p Cisco-produkter.

C. ANNEN TEKNISK STTTE


Denne produsentgarantien er ikke en kontrakt
om service eller sttte. Du finner informasjon om
Ciscos tilbud om og retningslinjer for teknisk sttte
(inkludert eventuelle gebyrer for stttetjenester) p
http://homesupport.cisco.com. Det kan hende at
telefonsttte er utilgjengelig der du bor.

67

Garantiinformasjon

Norsk
D. GENERELL ANSVARSFRAKSRIVELSE OG
ANSVARSBEGRENSNING
I noen jurisdiksjoner og under noen omstendigheter
er det mulig for en produsent endre eller utelukke,
garantier eller betingelser som er gjeldende i henhold
til lovgivningen, og p andre mter begrense ansvaret
ovenfor forbrukere. I slike jurisdiksjoner der det er tillatt
gjre dette, og der det uten begrensning er tillatt gjre
dette, vil Cisco:

begrense alle underforsttte garantier og


betingelser for salgbarhet, godkjenning,
tilfredsstillende kvalitet eller anvendelighet for en
spesiell hensikt under varigheten til den relevante
Garantitiden,

utelukke alle andre uttrykkelige eller


underforsttte betingelser, representasjoner og
garantier, inkludert underforsttte garantier som
ikke dreier seg om avtalen,

utelukke alt ansvar for tap av eller skade p data


som forrsakes ved bruk av et Cisco-produkt, eller
en reparasjon,

utelukke ansvar de kan ha overfor deg nr det


gjelder:

KONTAKTINFORMASJON FOR TEKNISK STTTE


OG GARANTIKRAV

Hvis du bor i Latin-Amerika, kan du sende alle henvendelser
til:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
USA
Hvis du bor i EU, kan du sende alle henvendelser til:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Nederland

a) tap av inntekt eller fortjeneste,


b) tap av evnen til kunne bruke produkter,
programvare eller tjenester fra tredjeparter, og
c) eventuelle indirekte, flgesmessige, spesielle,
tilfeldige eller straffemessige tap eller skader,
som oppstr i henhold til lovgivningen (inkludert
lover om uaktsomhet) og dreier seg om din bruk
eller manglende evne til bruke et produkt eller en
programvare fra Cisco, eller tilhrende tjenester. Denne
utelukkelsen gjelder selv om Cisco har ftt beskjed
om at slike skader kan oppst og selv om garantier
eller erstatninger i denne produsentgarantien ikke
oppfyller hovedformlet, og

begrenser betalingsansvaret overfor deg, i


henhold til all lovgivning, for prisen du betalte for
Cisco-produktet.

Hvis du bor i et EU-land, betyr referanser til "spesifikke,


indirekte, flgesmessige eller tilfeldige tap" tap som (i)
ikke med rimelig grunn kunne forutsees av begge parter
og/eller (ii) var kjent for deg, men ikke oss og/eller (iii)
var rimelig forutsigbare for begge parter, men kunne ha
blitt forhindret av deg, for eksempel (men ikke begrenset
til), tap forrsaket av virus, trojanske hester eller andre
skadelige programmer eller tap av eller skade p dataene
dine.

68

Polski

Informacje o gwarancji

Polski

Jeli nabywca dokona prawidowego zgoszenia


gwarancyjnego, firma Cisco speni swoje zobowizania
gwarancyjne, wykonujc jedn z poniszych czynnoci
(wedle jej uznania):

Ograniczona gwarancja Europa, Bliski


Wschd, Afryka, Ameryka aciska
Niniejszej gwarancji udziela uytkownikowi firma Cisco
Systems, Inc. lub jej spki zalene (zwana dalej Cisco).
ISTOTNA UWAGA ODNONIE PRAW KONSUMENCKICH
Korzyci pynce z tej gwarancji producenta maj
charakter dodatkowy i nie ograniczaj adnych praw
ani rodkw prawnych na podstawie przepisw
chronicych konsumentw w Twoim kraju.
Niniejsza gwarancja podlega przepisom kraju, w ktrym
produkt Cisco zosta zakupiony. W wielu krajach prawo
chroni konsumentw w ramach przepisw ustawowych.
Prawa konsumenta mog si rni w zalenoci od
kraju, stanu, prowincji czy wojewdztwa i zazwyczaj s
niepomijalne.
Celem tej gwarancji nie jest:

Zmiana jakichkolwiek ustawowych praw konsumenta,


ktrych nie da si legalnie zmieni lub wyczy

Ograniczenie lub wyczenie jakiegokolwiek prawa


uytkownika wobec osoby, ktra sprzedaa mu
produkt firmy Cisco, jeeli taka osoba zamaa
postanowienia umowy sprzeday.

A. ZAKRES GWARANCJI PRODUCENTA


(i) Gwarancja oczywista okres gwarancji i
rodki prawne
Firma Cisco gwarantuje, e sprzt w niniejszym produkcie,
uytkowany zgodnie z przeznaczeniem w okresie
gwarancji, jest wolny od wad materiaw, z ktrych
zosta wykonany i nie ma adnych uchybie w jakoci
jego wykonania. Okres gwarancji rozpoczyna si od
daty zakupu przez pierwotnego nabywc i koczy si w
zalenoci od warunkw opisanych poniej:

Dwadziecia cztery (24) miesice w przypadku


nowego produktu

Dwanacie (12) miesicy w przypadku produktu


odnowionego, zakupionego w Europie, na Bliskim
Wschodzie lub w Afryce

Dziewidziesit (90) dni w przypadku produktu


odnowionego, zakupionego w Ameryce aciskiej

a) naprawi produkt, korzystajc z nowych lub


odnowionych czci,
b) wymieni produkt na jego nowy lub odnowiony
dostpny odpowiednik,
c) zwrci nabywcy pienidze w wysokoci aktualnej
ceny zakupu produktu, minus jakiekolwiek rabaty czy
zniki lub
d) opaci koszt naprawy produktu
Wszystkie naprawione lub wymienione produkty
podlegaj gwarancji przez pozostay czas trwania
pierwotnego okresu gwarancyjnego lub przez trzydzieci
(30) dni, w zalenoci od tego, ktry jest duszy. Wszystkie
produkty i czci, ktre zostan wymienione, staj si
wasnoci firmy Cisco.
Firma Cisco gwarantuje, e wszystkie noniki, na ktrych
dostarczono oprogramowanie dla produktu, s wolne od
wad materiaw i uchybie w jakoci wykonania, w ramach
normalnego uytkowania w okresie gwarancyjnym dla
nonikw z oprogramowaniem. Okres gwarancyjny dla
nonikw z oprogramowaniem wynosi dziewidziesit
(90) dni od daty pierwotnego zakupu. Jeli nabywca
dokona prawidowego zgoszenia gwarancyjnego dla
nonika z oprogramowaniem, firma Cisco speni swoje
zobowizania gwarancyjne, wymieniajc dany nonik.
aden pracownik, przedstawiciel czy autoryzowany
sprzedawca firmy Cisco nie moe wyda jakiegokolwiek
pisemnego lub ustnego aneksu, poprawki czy zacznika
do niniejszej gwarancji producenta.
Uwaga 1: Naley mie wiadomo, e towary oddane
do naprawy mog zosta zastpione odnowionymi
produktami tego samego typu, bez oddawania ich
do naprawy. Ponadto odnowione czci mog zosta
wykorzystane podczas napraw.
Uwaga 2: Wyszczeglnione powyej prawa i dostpne
rodki prawne s jedynymi, jakie przysuguj nabywcy
w ramach niniejszej gwarancji. Tym niemniej usterka,
ktra pozwala skorzysta z gwarancji producenta, moe
rwnie podlega przepisom prawnym, wynikajcym
z umowy sprzeday lub pozwala na podjcie innych
rodkw w ramach danego systemu prawnego. Co
wicej, nabywca moe korzysta z praw i rodkw
prawnych, przysugujcych na podstawie przepisw
odnonie usterek, towarw lub usug, ktre to prawa nie
zostay wymienione w niniejszej gwarancji producenta.
69

Polski
(ii) Kwestie nieobjte oczywist gwarancj
Firma Cisco nie zapewnia adnej oczywistej gwarancji:
a) w odniesieniu do oprogramowania lub usug
firmy Cisco zwizanych z produktem, niezalenie
od tego czy zostay doczone fabrycznie, czy
umieszczone na noniku, poza ograniczon gwarancj
wyszczeglnion w punkcie A(i) powyej,
b) w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania
lub usug innych firm, ktre mog by doczone do
produktu lub w nim zawarte,
c) e praca produktu, oprogramowania lub usug nie
bdzie przerywana lub wolna od bdw,
d) e produkt oprogramowanie, usugi oraz
wykorzystywany w poczeniu z nimi dowolny sprzt,
system czy sie nie bd podatne na ataki lub
e) e usugi firm trzecich, ktre mog by konieczne
do uytkowania i pracy produktu, bd dostpne w
sposb nieprzerwany.
Uwaga: Chocia ta gwarancja nie jest udzielana przez
firm Cisco w sposb oczywisty, moe by dorozumiana
lub udzielana w inny sposb w ramach lokalnego
systemu prawnego.

(iii) Okolicznoci, w ktrych gwarancja


producenta nie ma zastosowania
Niniejsza gwarancja producenta nie ma zastosowania,
jeeli:
a) plomba gwarancyjna produktu zostaa zdjta lub
jest uszkodzona,
b) produkt zosta w jakikolwiek sposb zmodyfikowany
przez osoby inne ni personel firmy Cisco,
c) uszkodzenie produktu wystpio podczas
korzystania z niego w poczeniu z produktami innych
firm,
d) produkt nie zosta zainstalowany, nie by uywany,
naprawiany i nie podlega konserwacji technicznej
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez firm
Cisco,
e) produkt zosta poddany nadmiernym obcieniom
fizycznym, elektrycznym, by uytkowany niezgodnie z
przeznaczeniem, zaniedbywany lub uleg uszkodzeniu
w drodze wypadku,

Informacje o gwarancji
g) produkt zosta dostarczony lub oddany na
licencji w ramach beta-testw, recenzji czy do celw
demonstracyjnych, za co firma Cisco nie pobraa opat.
Uwaga: Gwarancja producenta nie obejmuje
powyszych przypadkw, tym niemniej nabywcy
mog przysugiwa prawa i rodki prawne w ramach
obowizujcego prawodawstwa.

B. WYKONYWANIE USUG W RAMACH


GWARANCJI PRODUCENTA
W razie problemw lub pyta dotyczcych
produktu
naley
przej
na
stron
http://homesupport.cisco.com, na ktrej znajduj
si rozmaite narzdzia pomocy technicznej, a take
informacje, ktre mog pomc w rozwizaniu problemu.
Jeli produkt dziaa wadliwie w okresie gwarancyjnym,
naley zwrci produkt do miejsca wskazanego przez
dzia pomocy technicznej firmy Cisco. Numer telefonu do
dziau pomocy technicznej firmy Cisco w danym regionie
mona znale, klikajc odnonik Kontakt na stronie
gwnej http://homesupport.cisco.com.
Naley pamita, aby podczas kontaktu z pomoc
techniczn lub realizacji roszczenia gwarancyjnego mie
przy sobie dowd zakupu produktu. DO ROZPATRZENIA
ROSZCZE ZWIZANYCH Z GWARANCJ KONIECZNY
JEST ORYGINALNY DOWD ZAKUPU Z DAT SPRZEDAY.
Jeli zajdzie konieczno odesania produktu, nabywca
otrzyma numer autoryzacji zwrotu produktu (RMA).
Uytkownik jest odpowiedzialny za naleyte opakowanie i
przesanie produktu, na wasne ryzyko i odpowiedzialno,
oraz ponosi koszty transportu i magazynowania produktu,
a take wszelkie opaty celne, podatek VAT oraz wszelkie
opaty podatkowe lub inne majce zastosowanie w razie
zwrotu produktu. Przy zwracaniu produktu naley do
niego doczy numer RMA oraz kopi dowodu zakupu
z dat. Produkty, ktre zostan zwrcone bez numeru
RMA lub kopii dowodu zakupu, nie zostan przyjte.
Przy zwrocie produktu nie naley do niego docza
adnych innych przedmiotw. W przypadku nabycia
produktu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii lub
Szwajcarii uytkownik jest zobowizany do zwrotu wyej
wspomnianego produktu do wyznaczonego przez Cisco
centrum wymiany produktw, znajdujcego si na terenie
Unii Europejskiej. Aby dowiedzie si wicej, prosz
porozmawia z przedstawicielem pomocy technicznej
firmy Cisco, tak jak to wskazano wczeniej.

f ) numer seryjny produktu zosta zmieniony, zamazany


lub zdjty,

70

Informacje o gwarancji

Polski
UYTKOWNIK POWINIEN UPEWNI SI, E WYKONA
KOPIE ZAPASOWE WSZYSTKICH DANYCH ZAPISANYCH NA
PRODUKCIE PRZED WYSANIEM GO W CELU NAPRAWY
LUB WYMIANY. Firma Cisco w ramach naprawy lub
wymiany produktu uytkownika, moe dokona usunicia
wszystkich danych lub ich czci z produktu i nie bdzie
ponosia adnej odpowiedzialnoci za takie usunicie
danych w jakimkolwiek zakresie.
Uszkodzony produkt objty niniejsz gwarancj
zostanie naprawiony lub wymieniony oraz zwrcony
uytkownikowi bez opat. Firma Cisco nie wysya
produktw zastpczych do miejsc znajdujcych si poza
krajem, w ktrym dokonano pierwotnie zakupu produktu.
Naprawa oraz wymiana nieobjta niniejsz ograniczon
gwarancj lub ustawowymi prawami konsumenta bdzie
podlegaa opatom ustalanym na podstawie biecych
stawek firmy Cisco.

C. INNE METODY POMOCY TECHNICZNEJ


Niniejsza ograniczona gwarancja nie jest usug i
nie stanowi umowy o wiadczenie usug pomocy
technicznej. Informacje na temat aktualnych ofert
pomocy technicznej oraz zasad (w tym opat za usugi
pomocy technicznej) firmy Cisco mona znale na stronie
http://homesupport.cisco.com. Pomoc telefoniczna moe
nie by dostpna w miejscu zamieszkania nabywcy produktu.

D. WYCZENIE I OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOCI POSTANOWIENIA
OGLNE
W niektrych okolicznociach lub systemach prawnych
producent moe zmienia lub wyklucza warunki i
gwarancje dorozumiane na mocy prawa albo w jakikolwiek
inny sposb ogranicza swoj odpowiedzialno wzgldem
klientw. W takich przypadkach w najwyszym stopniu
dozwolonym przez obowizujce prawo firma Cisco:

Ogranicza wszelkie warunki i gwarancje wartoci


handlowej, akceptowalnoci, spenienia wymaga
uytkownika czy przydatnoci do konkretnego
celu w okresie gwarancyjnym,

Wyklucza wszystkie oczywiste lub dorozumiane


warunki, zastrzeenia i gwarancje, w tym wszelkie
dorozumiane gwarancje nienaruszalnoci praw
osb trzecich.

Wyklucza ca odpowiedzialno za straty lub


szkody w odniesieniu do danych, powstae
podczas uytkowania czy naprawy produktu firmy
Cisco,

Wyklucza jakkolwiek odpowiedzialno


wzgldem nabywcy za:

a) utrat dochodw lub zyskw,


b) utrat moliwoci korzystania z jakichkolwiek
produktw, oprogramowania lub usug innych firm oraz
c) jakiekolwiek uboczne, nastpcze, szczeglne,
porednie czy retorsyjne szkody lub straty,
na mocy dowolnego przepisu (w tym prawa
dotyczcego zaniedbania) i odnosi si do uytkowania
produktu przez nabywc lub jego niezdolnoci do
korzystania z produktu firmy Cisco, oprogramowania
lub innych powizanych usug. Wykluczenie to ma
zastosowanie nawet wtedy, gdy firma Cisco zostaa
poinformowana o moliwoci wystpienia takich
szkd, a gwarancja lub rodki prawne, dostpne w
ramach niniejszej gwarancji nie speni swojego
podstawowego celu,

Ogranicza odpowiedzialno finansow


wzgldem nabywcy, w ramach dowolnego
systemu prawnego, do sumy, ktr nabywca
zapaci za produkt firmy Cisco.

W przypadku uytkownikw z obszaru Unii Europejskiej


zawarte w tym paragrafie okrelenie szkody szczeglne,
uboczne, nastpcze, porednie bdzie oznacza
jakiekolwiek straty: (i) ktrych adna ze stron nie moga
przewidzie lub (ii) ktre byy znane uytkownikowi, ale
nie firmie Cisco lub (iii) ktre mogy by przewidziane
przez obie strony, ale uytkownik mg im zapobiec, w
tym m.in. straty spowodowane dziaaniem wirusw, koni
trojaskich lub innego zoliwego oprogramowania, albo
utrata czy uszkodzenie danych.

DANE KONTAKTOWE DLA POMOCY


TECHNICZNEJ I ROSZCZE GWARANCYJNYCH

Jeli uytkownik mieszka w Ameryce aciskiej, powinien
kierowa wszystkie zapytania pod adres:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Jeli uytkownik mieszka w Unii Europejskiej, powinien
kierowa wszystkie zapytania pod adres:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Holandia
71

Portugus

Portugus
Garantia limitada Europa, Mdio
Oriente, frica, Amrica Latina
A presente garantia -lhe fornecida pela Cisco Systems,
Inc. e/ou pelas suas entidades afiliadas ("Cisco")
AVISO IMPORTANTE SOBRE OS SEUS DIREITOS
ENQUANTO CONSUMIDOR
As vantagens que oferecemos na presente garantia do
fabricante complementam e no invalidam quaisquer
direitos e recursos que possa ter ao abrigo da legislao
local de defesa do consumidor.
A presente garantia do fabricante regulada pela
legislao do pas onde adquiriu o seu produto Cisco. Em
muitos pases, os consumidores possuem direitos legais
ao abrigo da legislao local de defesa do consumidor.
Estes direitos do consumidor podem variar entre pases,
distritos e concelhos e, normalmente, no so passveis
de excluso.
A presente garantia do fabricante no se destina:

a alterar ou excluir quaisquer direitos legais dos


consumidores que no possam ser legalmente
alterados ou excludos; ou

a limitar ou excluir qualquer direito que possua em


relao a quem lhe vendeu o produto da Cisco, caso
essa pessoa tenha infringido o contrato de venda.

A. MBITO DA GARANTIA DO FABRICANTE


(i) Garantia expressa perodos de garantia e
recursos
A Cisco garante que o hardware deste produto da Cisco
est isento de defeitos de materiais e fabrico em condies
normais de utilizao durante o perodo de garantia do
hardware. O perodo de garantia do hardware tem incio
na data em que o adquirente original do produto efectuou
a compra e a durao especificada abaixo:

Vinte e quatro (24) meses para um produto novo

Doze (12) meses para um produto renovado na


Europa, no Mdio Oriente e em frica

Noventa (90) dias para um produto renovado na


Amrica Latina

Informaes sobre a garantia


a) reparar o produto com peas novas ou renovadas,
b) substituir o produto por um produto da Cisco novo
ou renovado razoavelmente equivalente e disponvel,
c) reembolsar o valor de compra actual do produto,
deduzindo eventuais abatimentos e descontos, ou
d) pagar os custos da reparao do produto.
Qualquer produto reparado ou de substituio
abrangido pelo perodo restante da garantia original
ou 30 dias, o que for maior. Todos os produtos e peas
substitudos passaro a pertencer Cisco.
A Cisco garante ainda que qualquer suporte de dados
em que o software seja fornecido no ter defeitos de
material e fabrico em condies normais de utilizao
durante o perodo de garantia do suporte de dados de
software. O perodo de garantia do suporte de dados de
software de noventa (90) dias a partir da data da compra
original. Se efectuar uma reclamao de suporte de
dados de software elegvel ao abrigo da presente garantia
do fabricante, a Cisco cumprir esta garantia, substituindo
o suporte de dados do software.
Nenhum funcionrio, tcnico ou revendedor da Cisco
pode efectuar modificaes, extenses ou adies verbais
ou escritas presente garantia do fabricante.
Nota 1: Tenha em ateno que os produtos entregues
para reparao podem ser substitudos por produtos
renovados do mesmo tipo, em lugar de se proceder
reparao dos produtos defeituosos. Em alternativa, as
peas renovadas podem ser utilizadas na reparao.
Nota 2: Os direitos e recursos indicados acima so os
nicos direitos e recursos disponveis ao abrigo da
presente garantia do fabricante. No entanto, um defeito
que d origem a uma reclamao ao abrigo da presente
garantia do fabricante tambm pode originar direitos
ao abrigo da legislao local, ao abrigo do contrato
de venda original, e podem estar disponveis recursos
diferentes ou complementares ao abrigo dessas leis.
Alm disso, podem estar disponveis direitos e recursos
ao abrigo da legislao local para defeitos, produtos ou
servios que no sejam abrangidos de forma alguma
pela presente garantia do fabricante.

(ii) Garantias expressas NO oferecidas


A Cisco no oferece qualquer garantia expressa:

Se efectuar uma reclamao de hardware elegvel


ao abrigo da presente garantia do fabricante, a Cisco
cumprir esta garantia, efectuando um dos seguintes
procedimentos ( sua discrio):

a) em relao a software ou servios fornecidos pela


Cisco com o produto, quer sejam carregados de
fbrica com o produto ou faam parte do suporte que
72

Portugus
acompanha o produto, excepto as garantias limitadas
oferecidas na seco A(i) acima;
b) em relao a qualquer software ou ofertas de
servios de terceiros que possam ser includos ou
apresentados com o produto;
c) de que o funcionamento do produto, software ou
servios ocorra sem interrupes ou esteja isento de
erros;
d) de que o produto, software ou servios, ou qualquer
equipamento, sistema ou rede no qual o produto,
software ou servios sejam utilizados estejam isentos
de vulnerabilidades a intruses ou ataques; ou
e) relativa disponibilidade contnua de um servio de
terceiros para o qual possa ser necessria a utilizao
ou funcionamento deste produto.
Nota: Embora estas garantias no sejam expressamente
oferecidas pela Cisco, podem estar implcitas ou serem
proporcionadas de outra forma ao abrigo da legislao
local.

(iii) Circunstncias nas quais a presente garantia


do fabricante no se aplica
A presente garantia do fabricante no se aplica se:
a) o selo de montagem do produto tiver sido removido
ou danificado,
b) o produto tiver sido alterado ou modificado, excepto
se for pela Cisco,
c) os danos no produto tiverem sido causados pela
utilizao de produtos que no sejam da Cisco,
d) se o produto no tiver sido instalado, reparado ou
mantido de acordo com as instrues fornecidas pela
Cisco,
e) se o produto tiver sido sujeito a tenses fsicas ou
elctricas anormais, utilizao indevida, negligncia
ou acidente,
f ) se o nmero de srie do produto tiver sido alterado,
danificado ou removido, ou
g) se o produto tiver sido fornecido ou licenciado
para efeitos de verso beta, avaliao, teste ou
demonstrao, situaes pelas quais a Cisco no cobra
um valor de compra ou uma taxa pela licena.
Nota: Embora a presente garantia do fabricante no se
aplique nas circunstncias acima indicadas, possvel
que possua direitos e recursos ao abrigo da legislao
local.

Informaes sobre a garantia


B. OBTER O SERVIO DE GARANTIA AO
ABRIGO DA PRESENTE GARANTIA DO
FABRICANTE
Se tiver questes ou problemas relacionados
com
o
produto,
aceda
ao
Web
site
http://homesupport.cisco.com,
onde
encontrar
uma variedade de ferramentas de suporte online e
informaes que o ajudaro na utilizao do produto. Se
o produto apresentar algum defeito durante o perodo
de garantia, devolva o produto ao local indicado pelo
Suporte tcnico da Cisco. Pode obter o nmero de
telefone do Suporte tcnico da Cisco da sua rea clicando
na hiperligao "Contacte-nos" na pgina inicial de
http://homesupport.cisco.com.
Quando ligar para o suporte tcnico ou apresentar uma
reclamao de garantia, tenha consigo o nmero de srie
e a prova de compra do produto. NECESSRIA UMA
PROVA DE COMPRA ORIGINAL DATADA PARA PROCESSAR
RECLAMAES DE GARANTIA. Se for solicitada a devoluo
do produto por correio, ser-lhe- fornecido um nmero de
RMA (Autorizao de devoluo de material). O adquirente
responsvel pela embalagem e expedio adequadas
do produto por sua conta e risco, e responsvel por
todas as despesas de envio e manuseamento, para alm
de quaisquer direitos aduaneiros, IVA ou outros impostos
ou encargos associados aplicveis ao devolver o produto.
Ter de incluir o nmero de RMA e uma cpia da prova de
compra original datada quando devolver o produto. Os
produtos recebidos sem um nmero de RMA e uma prova
de compra original datada sero rejeitados. No inclua
nenhum outro item com o produto que est a devolver.
Se adquiriu o produto fora da Unio Europeia, Noruega
ou Sua, ter de devolver o produto ao centro de trocas
central indicado pela Cisco na Unio Europeia. Consulte
o Suporte tcnico da Cisco tal como acima indicado para
obter mais detalhes.
CERTIFIQUE-SE DE QUE EFECTUA CPIAS DE SEGURANA
DE TODOS OS DADOS DO PRODUTO ANTES DE O ENVIAR
PARA REPARAO OU SUBSTITUIO. A Cisco poder,
no mbito da reparao ou substituio do produto,
eliminar a totalidade ou parte dos dados e no aceitar,
em nenhuma circunstncia, qualquer responsabilidade
pela eliminao dos mesmos.
O produto com defeito abrangido pela presente garantia
do fabricante ser reparado ou substitudo e devolvido
ao adquirente sem qualquer encargo. A Cisco no envia
produtos de substituio a localizaes fora do pas onde
o produto foi originalmente adquirido. As reparaes
ou substituies no abrangidas pela presente garantia
do fabricante ou pelos direitos legais dos consumidores
esto sujeitas s taxas em vigor da Cisco.
73

Portugus
C. OUTRO SUPORTE TCNICO
A presente garantia do fabricante no um contrato de
servio nem de assistncia. Pode encontrar informaes
sobre as polticas e ofertas de suporte tcnico actuais da
Cisco (incluindo as taxas dos servios de assistncia) em
http://homesupport.cisco.com. Pode no estar
disponvel suporte telefnico na sua rea de residncia.

D. EXCLUSES E LIMITAES GERAIS DE


RESPONSABILIDADE
Determinadas jurisdies e circunstncias permitem
que um fabricante altere ou exclua garantias ou
condies implcitas ou impostas pela lei para limitar
a sua responsabilidade perante os consumidores. Nas
jurisdies nas quais lhe legalmente permitido faz-lo,
e na medida mxima do permitido pela legislao, a Cisco:

limita todas as garantias implcitas e condies de


comercializao, aceitao e qualidade satisfatria
ou adequao a uma finalidade especfica ao
perodo de vigncia da garantia relevante;

exclui todas as outras condies, representaes


e garantias, expressas ou implcitas, incluindo
qualquer garantia implcita de no infraco;

exclui qualquer responsabilidade pela perda


ou por danos causados nos dados derivados da
utilizao ou da reparao de um produto da
Cisco;

exclui qualquer responsabilidade que possa ter


perante o adquirente relativamente a:

Informaes sobre a garantia


Se reside na Unio Europeia, as referncias nesta seco
a "perdas especiais, indirectas, consequenciais ou
acidentais" referem-se a quaisquer perdas que (i) no
foram previstas razoavelmente por ambas as partes, e/ou
(ii) eram do seu conhecimento mas no do nosso e/ou (iii)
eram razoavelmente previsveis por ambas as partes mas
poderiam ter sido evitadas por si como, por exemplo (mas
sem limitao), perdas causadas por vrus, cavalos de tria
ou outros programas maliciosos, ou perda ou danos nos
seus dados.

INFORMAES DE CONTACTO PARA SUPORTE


TCNICO E RECLAMAES DE GARANTIA

Se vive na Amrica Latina, envie todas as perguntas para:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
EUA
Se vive na Unio Europeia, envie todas as perguntas para:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amesterdo
Pases Baixos

a) perda de rendimentos ou lucros,


b) perda da capacidade de utilizao de quaisquer
produtos, software ou servios de terceiros, e
c) quaisquer perdas ou danos indirectos,
consequenciais, especiais, acidentais ou punitivos,
ao abrigo de qualquer legislao (incluindo a legislao
relativa a negligncia) e relacionados com a utilizao
ou incapacidade de utilizao de um produto,
software ou quaisquer servios relacionados da Cisco.
Esta excluso aplicada ainda que a Cisco tenha sido
avisada da possibilidade de tais danos e ainda que
qualquer garantia ou recurso fornecidos ao abrigo da
presente garantia do fabricante no cumpram o seu
objectivo essencial; e

limita a responsabilidade monetria perante o


adquirente, ao abrigo de qualquer legislao, ao
preo que pagou pelo produto da Cisco.

74

Informaes de garantia

Portugus (Brasil)

Portugus (Brasil)
Garantia limitada Europa, Oriente
Mdio, frica, Amrica Latina
Esta garantia fornecida pela Cisco Systems, Inc. e/ou
suas entidades afiliadas (doravante nesta denominadas a
"Cisco") a voc.
AVISO IMPORTANTE SOBRE OS SEUS DIREITOS DE
CONSUMIDOR
Os benefcios fornecidos na presente garantia da
fabricante complementares a, e no subtraem de,
quaisquer direitos e recursos que voc possa ter direito
a nos termos das leis de defesa do consumidor da sua
regio.
A presente garantia da fabricante regida pelas leis do
pas no qual voc adquiriu o produto da Cisco objeto da
presente. Em diversos pases os consumidores contam
com direitos estatutrios nos termos das leis de defesa
do consumidor. Tais direitos de defesa do consumidor
podem variar de acordo com o pas, estado ou provncia
em questo e no possvel ignor-los.
A presente garantia da Fabricante no tem como intuito:

emendar ou ignorar quaisquer direitos estatutrios


do consumidor que no possam ser emendados ou
ignorados por meios legais; ou

restringir ou ignorar qualquer direito que voc


possa vir a ter contra a pessoa, fsica ou jurdica, que
vendeu o produto da Cisco a voc se ocorrer quebra
do contrato de vendas de tal pessoa para com voc.

A. ESCOPO DA GARANTIA DA FABRICANTE


(i) Garantia expressa: perodos da garantia e
recursos

90 (noventa) dias em caso de produto


remanufaturado na Amrica Latina

Se voc fizer uma reivindicao sobre o hardware que


for considerada vlida nos termos da presente garantia
da fabricante, a Cisco honrar esta garantia de uma das
seguintes formas, a exclusivo critrio da Cisco:
a) consertando o produto com peas novas ou
remanufaturadas;
b) substituindo o produto com um produto novo ou
remanufaturado da Cisco razoavelmente disponvel;
c) reembolsando o preo de compra real do produto
menos quaisquer eventuais abatimentos ou
descontos; ou
d) arcando com as custas do conserto do produto.
Todos os produtos consertados ou trocados sero
cobertos pelo tempo restante do Perodo de Garantia
original, ou por 30 (trinta) dias, o que for maior. Todos os
produtos e/ou peas que forem substitudos converterse-o propriedade da Cisco.
A Cisco tambm garante que qualquer mdia do software
do produto ser fornecida sem apresentar qualquer tipo
de defeito em seus materiais e na sua fabricao sob
condies normais de uso pelo Perodo de Garantia da
Mdia do Software. O Perodo de Garantia da Mdia do
Software o perodo de 90 (noventa) dias ocorrido aps a
data de compra original. Se voc fizer uma reivindicao
sobre a mdia do software que for considerada vlida nos
termos da presente garantia, a Cisco honrar a garantia
com a substituio da mdia do software.
Nenhum funcionrio, agente ou revendedor da Cisco
est autorizado a efetuar qualquer emenda, extenso
ou adendo, verbais ou escritos, presente garantia da
fabricante.

A Cisco garante o hardware neste produto da Cisco contra


defeitos nos materiais e na fabricao sob condies
normais de uso pelo Perodo de Garantia do Hardware.
O Perodo de Garantia do Hardware se inicia na data de
compra pelo comprador usurio final original e vigorar
pelo perodo especificado abaixo:

24 (vinte e quatro) meses em caso de produto


novo

12 (doze) meses em caso de produto


remanufaturado na Europa, no Oriente Mdio ou
na frica

75

Portugus (Brasil)
Aviso n 1: As mercadorias apresentadas para conserto
podem ser mercadorias remanufaturadas do mesmo
tipo em vez do conserto das mercadorias defeituosas.
Tambm h a possibilidade de peas remanufaturadas
serem usadas no conserto.
Aviso n 2: Os direitos e recursos supramencionados
representam todos os direitos e recursos disponveis nos
termos da presente garantia da fabricante. Entretanto,
um defeito que provoca uma reivindicao nos termos
da presente garantia da fabricante pode tambm
provocar direitos em conformidade com as leis locais
e nos termos do contrato de venda original, e talvez
existam recursos complementares ou diferentes nos
termos de tais leis. Outrossim, talvez tambm existam
recursos e direitos nos termos das leis locais no que
tange defeitos, mercadorias ou servios no cobertos
pela presente garantia da fabricante.

Informaes de garantia
(iii) Circunstncias nas quais a presente garantia
da fabricante no aplicvel
A presente garantia da fabricante no ser aplicvel se:
a) o selo de montagem do produto tiver sido removido
ou danificado;
b) o produto tiver sido alterado ou modificado, salvo
se tiver sido alterado ou modificado pela Cisco;
c) o dano ao produto tiver sido causado pela utilizao
de produtos que no forem da Cisco;
d) o produto no tiver sido instalado, operado,
consertado ou passado por servio de manuteno
em conformidade com instrues fornecidas pela
Cisco;
e) o produto tiver sido sujeitado a estresse eltrico ou
fsico anormal, tiver sido utilizado de forma errnea,
com negligncia ou com ocorrncia de acidente;

(ii) Garantias expressas NO concedidas

f ) o nmero de srie no produto tiver sido alterado,


descaracterizado ou removido; ou

A Cisco no concede qualquer tipo de garantia expressa:

g) o produto tiver sido fornecido ou licenciado para fins


de beta, avaliao, teste(s) ou demonstrao, cenrios
nos quais a Cisco no cobra um preo de compra ou
tarifa de licenciamento.

a) no concernente a software e/ou servios fornecidos


ou prestados pela Cisco juntamente com o produto,
seja atravs de carregamento no produto ainda na
fbrica ou em mdia fornecida juntamente com o
produto, salvo pelas garantias limitadas determinadas
na seo A, alnea (i), supra;
b) no concernente a quaisquer ofertas de servios e/
ou software de terceiros que possam ter sido includas
em ou fornecidas em pacote com o produto;
c) de que no ocorrer qualquer interrupo da
operao do produto, software ou servios ou de que
o produto, software ou servios no apresentaro erro
ou erros;
d) de que o produto, software ou servios, ou qualquer
equipamento, sistema ou rede nos quais o produto,
software ou servios forem usados, no apresentaro
qualquer tipo de vulnerabilidade a invases, ameaas
ou ataques; ou
e) no concernente disponibilidade ininterrupta de
um servio de terceiros necessrio para a utilizao ou
operao deste produto.
Aviso: Apesar das garantias na presente no serem
expressamente concedidas pela Cisco, tais garantias
podem estar implcitas ou de outro modo concedidas
nos termos das leis da regio pertinente.

Aviso: Apesar de a garantia da fabricante no ser


aplicvel nas circunstncias supra, possvel que voc
ainda tenha direitos e recursos nos termos das leis na
regio pertinente.

B. SERVIOS NOS TERMOS DA GARANTIA DA


FABRICANTE
Se voc tiver alguma dvida sobre o produto ou
enfrentar algum problema com o produto, acesse o site
http://homesupport.cisco.com, no qual voc encontrar
vrias ferramentas e informaes de suporte online. Se
o produto for considerado defeituoso durante o Perodo
de Garantia, devolva o produto ao local designado
pelo Suporte Tcnico da Cisco. O nmero de telefone
do Suporte Tcnico da Cisco na sua regio pode ser
encontrado no link "Entre em contato conosco" no
website http://homesupport.cisco.com.
Tenha o nmero de srie e a nota fiscal de compra
do produto mo ao entrar em contato conosco.
NECESSRIO TER A NOTA FISCAL DE COMPRA ORIGINAL
DATADA PARA SOLICITAR A GARANTIA. Se for solicitado
que voc devolva o produto pelo correio, voc receber
um nmero de Autorizao de Retorno de Mercadoria
(RMA, "Return Materials Authorization"). Voc
responsvel por embalar e enviar adequadamente o seu
76

Informaes de garantia

Portugus (Brasil)
produto s suas prprias custas e ao seu prprio risco e
tambm responsvel por quaisquer nus associados
manipulao e remessa, alm de quaisquer impostos
alfandegrios, IVA ou outros nus, encargos, taxas e/ou
tarifas aplicveis associados devoluo do produto. Ao
devolver o produto, necessrio incluir o nmero de RMA
e uma cpia da nota fiscal de compra original datada.
Os produtos recebidos sem um nmero de RMA e sem
uma cpia da nota fiscal de compra original datada sero
rejeitados. No inclua nenhum outro item no produto
que voc est devolvendo para a Cisco. Se voc adquiriu o
seu produto em territrio da Unio Europeia, da Noruega
ou da Sua, ser necessrio devolver o seu produto
central de trocas designada pela Cisco no territrio da
Unio Europeia. Entre em contato com o Suporte Tcnico
da Cisco conforme as instrues supra para obter mais
detalhes.
FAA UMA CPIA DE SEGURANA (BACKUP) DE TODOS
OS SEUS DADOS NO PRODUTO ANTES DE ENVI-LO PARA
QUALQUER SERVIO DE REPARO OU SUBSTITUIO.
A Cisco poder, como parte do servio de reparo ou
substituio do seu produto, excluir todos os seus dados
ou uma parte de seus dados, e a Cisco no ter, sob
nenhuma circunstncia, qualquer responsabilidade por
qualquer excluso de seus dados.
O produto com defeito coberto pela presente garantia da
fabricante ser consertado ou trocado e devolvido a voc
sem nus. A Cisco no envia produtos sobressalentes a
locais fora do pas no qual o produto original foi adquirido.
Consertos ou substituies no cobertos nos termos da
presente garantia da fabricante ou nos termos dos seus
direitos estatutrios do consumidor estaro sujeitos
a cobrana da Cisco em conformidade com as taxas
vigentes na ocasio.

C. OUTRAS DISPOSIES SOBRE O SUPORTE


TCNICO
A presente garantia da fabricante no representa um
contrato de prestao de servios nem um contrato
de suporte. Voc encontrar informaes sobre
ofertas e polticas de suporte tcnico atuais (inclusive
quaisquer taxas de servios de suporte) da Cisco em
http://homesupport.cisco.com. possvel que no exista
suporte telefnico disponvel na sua regio.

D. EXCLUSES E LIMITAES DE
RESPONSABILIDADE EM GERAL

ou garantias, implcitas ou impostas por lei, e de outro


modo restringir sua responsabilidade para com os
consumidores. Nas jurisdies em que isso for legalmente
possvel, e na extenso mxima permitida pela legislao
aplicvel, a Cisco:

limita todas as garantias e condies implcitas de


comercializao, aceitao, qualidade satisfatria
ou adequao a uma determinada finalidade
durante a vigncia do Perodo de Garantia
relevante;

isenta-se de todas as outras condies,


representaes e garantias, expressas ou
implcitas, inclusive quaisquer garantias implcitas
de no-violao.

isenta-se de toda e qualquer responsabilidade


pela perda ou corrompimento de dados causados
pela utilizao de um produto da Cisco ou pelo
reparo de um produto da Cisco;

isenta-se de qualquer responsabilidade que possa


eventualmente vir a ter para com voc por:

a) lucros cessantes ou receitas cessantes;


b) perda da capacidade de uso de quaisquer produtos,
software ou servios de terceiros; e
c) quaisquer perdas ou danos indiretos, consequenciais,
especiais, incidentais ou punitivos
luz de qualquer lei (inclusive aquela que rege
situaes de negligncia) e associada ao seu uso ou
tentativa mal sucedida de uso de qualquer produto ou
software, ou quaisquer servios relacionados, da Cisco.
Tal desobrigao ser aplicvel ainda que a Cisco
tenha sido informada a respeito da possibilidade de
tais danos e ainda que qualquer garantia ou recurso
concedidos nos termos da presente garantia da
fabricante no cumpra com o seu propsito essencial;
e

limita sua responsabilidade monetria para com


voc, nos termos de qualquer lei, ao preo pago
por voc pelo produto da Cisco em questo.

Se voc residir na Unio Europeia, as referncias constantes


da presente Seo a "perdas especiais, indiretas,
consequenciais ou incidentais" significaro quaisquer
perdas que (i) no sejam razoavelmente previstas pelas
duas partes; e/ou (ii) fossem do seu conhecimento, mas
no do nosso; e/ou (iii) fossem razoavelmente previstas
por ambas as partes, mas poderiam ter sido evitadas por
voc, como, por exemplo, mas sem limitao a, perdas
causadas por vrus, cavalos de troia ou outros programas
mal-intencionados, ou perdas ou prejuzos a seus dados.

Em algumas jurisdies e/ou circunstncias, permitido


fabricante emendar ou ignorar garantias, condies e/
77

Portugus (Brasil)

Informaes de garantia

INFORMAES DE CONTATO PARA


REIVINDICAES DE GARANTIA E SUPORTE
TCNICO

Os residentes na Amrica Latina devem encaminhar todas
as solicitaes e reivindicaes a:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Os residentes na Unio Europeia devem encaminhar todas
as solicitaes e reivindicaes a:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands

78

Romn

Romn
Garania limitat Europa, Orientul
Mijlociu, Africa, America Latin
Prezenta garanie v este furnizat de Cisco Systems, Inc.
i/sau entitile sale afiliate (Cisco)
NOT
IMPORTANT
PRIVIND
DREPTURILE
CONSUMATORILOR
Beneficiile pe care le acordm n aceast garanie
a productorului sunt suplimentare fa de i nu
diminueaz niciun drept sau msur corectiv pe care
o putei avea conform legislaiei locale de protecie a
consumatorilor.
Prezenta garanie a productorului este guvernat de
legislaia rii n care ai achiziionat produsul Cisco. n
multe ri, consumatorii au drepturi statutare, conform
legislaiei locale cu privire la consumatori. Aceste
drepturi ale consumatorilor pot diferi ntre ri, state i
provincii i pot fi adesea excluse.
Prezenta garanie a Productorului nu intenioneaz:

s modifice sau s exclud niciun drept statutar al


consumatorilor, care nu poate fi modificat sau exclus
legal sau

s limiteze sau s exclud niciun drept pe care-l


avei fa de persoana care v-a vndut produsul
Cisco dac acea persoan i-a nclcat contractul de
vnzri cu dvs.

A. OBIECTUL GARANIEI PRODUCTORULUI


(i) Garania explicit - perioadele de garanie i
msurile corective
Cisco garanteaz hardware-ul din acest produs Cisco cu
privire la defecte de materiale i manoper la utilizare
normal n Perioada de garanie pentru hardware.
Perioada de garanie pentru hardware ncepe la data
achiziiei de ctre cumprtorul utilizator final original i
este valabil pe perioada specificat mai jos:

24 (douzeci i patru) de luni pentru produsul nou

12 (dousprezece) luni pentru produsul


recondiionat n Europa, Orientul Mijlociu i Africa

90 (nouzeci) de zile pentru produsul


recondiionat n America Latin

Dac facei o plngere eligibil pentru hardware n baza


acestei garanii a productorului, Cisco va onora aceast

Informaii despre garanie


garanie printr-una dintre urmtoarele aciuni (la alegerea
sa):
a) repararea produsului cu piese noi sau recondiionate,
b) nlocuirea produsului cu un produs Cisco disponibil
nou sau recondiionat, echivalent din punct de vedere
rezonabil,
c) rambursarea preului de achiziie efectiv al
produsului, mai puin reducerile i discounturile sau
d) plata costului reparaiei produsului.
Toate produsele reparate sau de schimb sunt garantate pe
perioada rmas a Perioadei de garanie iniiale sau pe 30
de zile, n funcie de perioada care este mai lung. Toate
produsele i piesele care sunt nlocuite devin proprietatea
Cisco.
Cisco garanteaz suplimentar c niciun suport pe care
poate fi furnizat software-ul pentru produs nu va prezenta
defecte de materiale i manoper la utilizare normal pe
Perioada de garanie pentru suportul software. Perioada
de garanie pentru suportul software este o perioad
de 90 (nouzeci) de zile de la data achiziiei iniiale.
Dac facei o plngere eligibil pentru software n baza
acestei garanii a productorului, Cisco va onora garania
nlocuind suportul software.
Niciun angajat, agent sau reseller Cisco nu poate efectua
nicio modificare, prelungire sau adugire verbal sau
scris n plus fa de prezenta garanie a productorului.
Nota 1: Reinei c mai degrab bunurile prezentate
pentru reparaii pot fi nlocuite cu bunuri recondiionate
de acelai tip dect s fie reparate bunurile defecte.
Ca alternativ, pot fi utilizate piese recondiionate la
reparaii.
Nota 2: Drepturile i msurile corective subliniate mai
sus sunt doar drepturile i msurile corective disponibile
n baza prezentei garanii a productorului. Totui, un
defect care d natere unui plngeri n baza prezentei
garanii a productorului, poate da natere totodat
drepturilor n baza legilor locale, conform contractului
de vnzare iniial, i msuri corective diferite sau
suplimentare pot fi disponibile n baza acelor legi. n
plus, pot fi disponibile drepturi i msuri corective n
baza legislaiei locale chiar i pentru defecte, bunuri
sau servicii care nu sunt acoperite deloc de prezenta
garanie a productorului.

(ii) Garaniile explicite care NU sunt acordate


Cisco nu acord nicio garanie explicit:
79

Romn
a) n legtur cu software-ul sau serviciile furnizate de
Cisco cu produsul, fie c sunt ncrcate din fabric n
produs, fie c sunt incluse pe suportul care nsoete
produsul, cu excepia garaniilor limitate acordate n
seciunea A(i) de mai sus;
b) n legtur cu nicio ofert software sau serviciu de
la tere pri, care poate fi inclus n sau integrat cu
produsul;
c) c funcionarea produsului, software-ului sau
serviciilor va fi nentrerupt sau fr erori;
d) c produsul, software-ul ori serviciile sau orice
echipament, sistem sau reea n care produsul,
software-ul sau serviciile sunt utilizate vor fi fr
vulnerabiliti la intruziuni sau atacuri sau
e) cu privire la disponibilitatea continu a unui serviciu
de la tere pri care ar putea fi necesar la utilizarea sau
funcionarea acestui produs.
Not: Dei aceste garanii nu sunt acordate n mod
explicit de Cisco, ele pot fi implicite sau acordate n alt
mod n baza legislaiei locale.

(iii) Circumstane n care nu se aplic prezenta


garanie a productorului
Prezenta garanie a productorului nu se aplic dac:
a) sigiliul de asamblare al produsului a fost ndeprtat
sau deteriorat,
b) produsul a fost transformat sau modificat, cu
excepia cazului n care acest lucru a fost efectuat de
Cisco,
c) deteriorarea produsului a fost cauzat de utilizarea
cu produse nefabricate de Cisco,
d) produsul nu a fost instalat, utilizat, reparat sau
ntreinut conform instruciunilor furnizate de Cisco,
e) produsul a fost supus la solicitri fizice sau electrice
anormale, utilizare incorect, neglijen sau accident,
f ) numrul de serie de pe produs a fost transformat,
ters sau ndeprtat ori
g) produsul este furnizat sau liceniat n scopuri beta,
de evaluare, testare sau pentru demonstraii, pentru
care Cisco nu percepe un pre de achiziie sau o tax
de licen.
Not: Dei prezenta garanie a productorului nu se
aplic n circumstanele de mai sus, putei avea totui
drepturi i msuri corective n baza legislaiei locale.

Informaii despre garanie


B. OBINEREA SERVICE-ULUI N BAZA
PREZENTEI GARANII A PRODUCTORULUI
Dac
avei
ntrebri
despre
produs
sau
ntmpinai o problem cu acesta, accesai
http://homesupport.cisco.com, unde vei gsi o varietate
de instrumente i informaii de asisten online, care s v
ajute cu produsul. Dac produsul se dovedete defect n
cursul Perioadei de garanie, returnai produsul n locaia
desemnat de Asistena tehnic Cisco. Numrul de
telefon pentru Asistena tehnic Cisco din zona dvs. poate
fi gsit fcnd clic pe legtura Contact Us (Contactai-ne)
de pe pagina de pornire http://homesupport.cisco.com.
inei la ndemn numrul de serie i dovada achiziiei
produsului cnd sunai sau depunei o plngere de
garanie. PENTRU PROCESAREA PLNGERILOR DE
GARANIE ESTE NECESAR O DOVAD DATAT A
ACHIZIIEI INIIALE. Dac vi se solicit s returnai
produsul prin pot, vi se va da un numr de autorizaie de
returnare a materialelor (RMA). Suntei responsabil pentru
ambalarea i expedierea corespunztoare a produsului
pe propriul cost i risc i suntei responsabil pentru toate
cheltuielile de expediere i manipulare, n plus fa de
toate taxele vamale, TVA sau alte taxe ori tarife asociate
aplicabile la returnarea produsului. Trebuie s includei
numrul RMA i o copie a dovezii dvs. datate de achiziie
iniial cnd returnai produsul. Produsele primite fr un
numr RMA i fr dovada datat a achiziiei iniiale vor fi
respinse. Nu includei niciun alt element cu produsul pe
care-l returnai. Dac ai achiziionat produsul n Uniunea
European, Norvegia sau Elveia, trebuie s returnai acest
produs ctre centrul de schimb central desemnat al Cisco
din Uniunea European. Pentru mai multe detalii, apelai
la Asistena tehnic Cisco, dup cum ai fost instruit mai
sus.
ASIGURAI-V C EFECTUAI O COPIE DE SIGURAN
A TUTUROR DATELOR DE PE PRODUS NAINTE DE A-L
TRIMITE PENTRU REPARAII SAU NLOCUIRE. Ca parte din
repararea sau nlocuirea produsului, Cisco poate terge
toate sau o parte din datele dvs., iar Cisco nu va accepta
nicio responsabilitate pentru tergerea datelor dvs. n
nicio circumstan.
Produsul defect acoperit de prezenta garanie a
productorului va fi reparat sau nlocuit i returnat ctre
dvs. pe gratis. Cisco nu expediaz produse de schimb n
locaii din afara rii din care a fost achiziionat produsul
original. Reparaiile sau nlocuirile care nu sunt acoperite
de prezenta garanie a productorului sau de drepturile
dvs. statutare de consumator vor face obiectul unor taxe
la tarifele valabile n momentul respectiv ale Cisco.

80

Romn
C. ALTE ASPECTE DE ASISTEN TEHNIC
Prezenta garanie a productorului nu este un serviciu sau
un contract de asisten. Informaii referitoare la ofertele
i politicile curente de asisten tehnic Cisco (inclusiv
tarifele pentru serviciile de asisten) sunt disponibile la
http://homesupport.cisco.com. Este posibil ca asistena
tehnic s nu fie disponibil n regiunea dvs.

D. EXCLUDERI GENERALE I LIMITRILE


RSPUNDERII
n anumite jurisdicii i circumstane este posibil ca un
productor s modifice sau s exclud garanii, condiii
sau garanii implicite ori impuse de lege i s-i limiteze
n alt mod rspunderea fa de consumatori. n acele
jurisdicii unde este posibil legal acest lucru i n msura
maxim n care este permis prin lege, Cisco:

limiteaz toate garaniile implicite i condiiile


de vandabilitate, acceptabilitate, calitate
satisfctoare sau adecvare cu un anumit scop la
durata Perioadei de garanie relevante;

exclude toate celelalte condiii, declaraii i


garanii explicite sau implicite, inclusiv orice
garanie implicit de nenclcare a drepturilor;

exclude ntreaga rspundere pentru pierderea sau


deteriorarea datelor, cauzate de utilizarea unui
produs Cisco sau de repararea sa;

exclude orice rspundere pe care o poate avea


fa de dvs. pentru:

Informaii despre garanie


pierderi care (i) nu au putut fi anticipate n mod rezonabil
de ambele pri i/sau (ii) au fost cunoscute de dvs., dar nu
de noi i/sau (iii) au putut fi anticipate n mod rezonabil de
ambele pri, dar ar fi putut fi prevenite de dvs., precum,
de exemplu (dar fr a se limita la acestea), pierderi
cauzate de virui, troieni sau alte programe periculoase
sau pierderea ori deteriorarea datelor.

DETALII DE CONTACT PENTRU ASISTEN


TEHNIC I PLNGERILE DE GARANIE

Dac trii n America Latin, direcionai toate solicitrile
ctre:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
S.U.A.
Dac trii n Uniunea European, direcionai toate
solicitrile ctre:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Olanda

a) pierderea venitului sau profitului,


b) pierderea capacitii de utilizare a oricror produse,
software sau servicii de la tere pri i
c) orice pierdere sau daune indirecte, pe cale de
consecin, speciale, incidentale sau punitive,
care rezult n baza oricrei legi (inclusiv legea cu
privire la neglijen) i sunt legate de utilizarea sau
incapacitatea dvs. de a utiliza un produs sau software
Cisco sau orice serviciu corelat. Aceast excludere se
aplic chiar dac Cisco a fost avertizat de posibilitatea
apariiei unor astfel de daune i chiar dac orice
garanie sau msur corectiv oferit n baza acestei
garanii a productorului nu-i poate ndeplini scopul
esenial i

limiteaz rspunderea monetar fa de dvs.,


conform oricrei legi, la preul pe care l-ai pltit
pentru produsul Cisco.

Dac trii n Uniunea European, referirea din aceast


seciune la daunele speciale, indirecte, pe cale de
consecin sau incidentale va nsemna orice fel de
81

(24)

,
, ,

(12)

,

(90)


Cisco Systems, Inc. /
("Cisco").

,
, ,

,
.

,
Cisco.
,
.
, ,
.
:


,
;


,
, Cisco,

-.

.
(i)

Cisco ,
Cisco

,
.


,
:, Cisco

( ):
)
,
)

Cisco,
)
,
) .

,

(30) ,
30 .
Cisco.
Cisco ,,
.

(90) .


, Cisco

.
,
Cisco
, -
.

82


1. ,
, ,

.

.
2.

,
.
,
,

,
-,

.
,

,
,
.

(ii)
Cisco :
)
, Cisco ,

,
, ,
A(i) ;
)

,
;
)

;
)

, ,
, ,

,
;
)
,
.


. ,
Cisco ,

.

(iii) ,

, :
) ,
) -, Cisco,
)
, Cisco,
) ,

, Cisco,
)


,
, ,
) ,
,
)
Cisco -, ,
.
. ,

,
,
.

.

,


http://homesupport.cisco.com
-,
.


, ,
,
Cisco.
Cisco ,
" "
- http://homesupport.cisco.com.
83

, .

,
.

(RMA).

,


,
.

,
,
.
,
,
. -

.
, ,

Cisco
.

Cisco .

, ,
.
Cisco
,
Cisco
.
,
,
,
. Cisco
, ,
,
. ,

,
, Cisco.

.


.
Cisco
( )


http://homesupport.cisco.com.

.,
,
,
.
,
, , ,
Cisco:


,
,

;


,
,

;Cisco;

,
:

) ,
)
,
,
) , ,
,
(
)

Cisco
.
, Cisco

-
,
;


,
Cisco.

84


",
, "
, : (1)
; (2)
, ;
(3)
, ,
, , ,
,
,
.


:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.

:

Cisco Systems International B.V.


Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands/

85

Slovenina

Slovenina
Obmedzen zruka Eurpa, Stredn
vchod, Afrika, Latinsk Amerika
Tto zruku vm poskytuje spolonos Cisco Systems, Inc.
a/alebo jej dcrske spolonosti (Cisco).
DLEIT OZNMENIE O VAICH SPOTREBITESKCH
PRVACH
Vhody poskytovan v tejto zruke vrobcu s
doplnkom k prvam a npravnm prostriedkom,
ktor mu vyplva z miestnych prvnych noriem na
ochranu spotrebiteov, a nijako sa ich nedotkaj.
Tto zruka vrobcu sa riadi prvnymi normami
krajiny, v ktorej ste zakpili vrobok spolonosti Cisco.
Spotrebitelia maj v mnohch krajinch zkonom
stanoven prva vyplvajce z miestnych prvnych
noriem na ochranu spotrebiteov. Tieto spotrebitesk
prva sa mu v jednotlivch krajinch, ttoch a
provincich li a asto ich nemono vyli.
Cieom tejto zruky vrobcu nie je:

zmena ani vylenie akchkovek spotrebiteskch


prv stanovench zkonom, ktor nemono
prvoplatne zmeni ani vyli, ani

obmedzenie ani vylenie akhokovek prva,


ktor mte voi osobe, ktor vm predala vrobok
spolonosti Cisco, ak tto osoba poruila kpnu
zmluvu, ktor s vami uzatvorila.

A. ROZSAH ZRUKY VROBCU


(i) Vslovn zruka zrun lehota a npravn
prostriedky
Spolonos Cisco poskytuje zruku na hardvr v tomto
vrobku spolonosti Cisco, ktor zaha chyby materilu a
vyhotovenia pri benom pouvan poas zrunej lehoty
hardvru. Zrun lehota hardvru zana v de nkupu
pvodnm koncovm pouvateom a trv poas obdobia
uvedenho niie:

dvadsatyri (24) mesiacov pre nov vrobok,

dvans (12) mesiacov pre obnoven vrobok v


Eurpe, na Strednom vchode a v Afrike,

devdesiat (90) dn pre obnoven vrobok v


Latinskej Amerike.

Informcie o zruke
Ak si uplatnte oprvnen nrok tkajci sa hardvru
v zmysle tejto zruky vrobcu, spolonos Cisco spln
podmienky tejto zruky tm, e (poda vlastnho
uvenia) urob jeden z tchto krokov:
a) oprav vrobok pomocou novch alebo obnovench
komponentov,
b) vymen vrobok za primerane dostupn rovnocenn
nov alebo obnoven vrobok spolonosti Cisco,
c) vrti skuton kpnu cenu vrobku po odpotan
vetkch zrok a zliav, alebo
d) uhrad nklady na opravu vrobku.
Na kad opraven alebo vymenen vrobok sa vzahuje
zruka poas zostvajceho obdobia pvodnej zrunej
lehoty alebo poas 30 dn, poda toho, ktor obdobie
je dlhie. Vetky vymenen vrobky a komponenty sa
stvaj vlastnctvom spolonosti Cisco.
Spolonos Cisco alej poskytuje zruku, e vetky mdi,
na ktorch me by poskytnut softvr k vrobku, bud
bez chb materilu a vyhotovenia pri benom pouvan
poas zrunej lehoty na mdi so softvrom. Zrun
lehota na mdi so softvrom je obdobie devdesiatich
(90) dn od dtumu pvodnho nkupu. Ak si uplatnte
oprvnen nrok tkajci sa mdi so softvrom v zmysle
tejto zruky vrobcu, spolonos Cisco spln podmienky
tejto zruky tm, e vymen mdi so softvrom.
iadny zamestnanec, zstupca ani predajca spolonosti
Cisco neme slovne ani psomne meni, rozirova ani
dopa tto zruku vrobcu.
Poznmka 1: Nezabudnite, e tovar predloen na
opravu me by skr nahraden obnovenm tovarom
rovnakho typu ne opravenm chybnm tovarom.
Prpadne mu by pri oprave pouit obnoven
komponenty.
Poznmka 2: Prva a npravn prostriedky uveden
vyie s prva a npravn prostriedky poskytovan
iba v rmci tejto zruky vrobcu. Na chybu, ktor bola
prinou nroku v zmysle tejto zruky vrobcu, sa
vak mu vzahova prva vyplvajce z miestnych
prvnych noriem v zmysle pvodnej kpnej zmluvy a z
uvedench prvnych noriem mu vyplva in alebo
alie npravn prostriedky. Miestna legislatva me
sasne stanovova prva a npravn prostriedky aj v
prpade chb, tovarov alebo sluieb, na ktor sa tto
zruka vrobcu vbec nevzahuje.

86

Slovenina
(ii) Vslovn zruky, ktor sa NEPOSKYTUJ
Spolonos Cisco neposkytuje iadnu vslovn zruku:
a) vo vzahu k softvru alebo slubm poskytovanm
spolonosou Cisco spolu s vrobkom, i u je natan
vo vrobku z vroby alebo uveden na mdich
dodvanch s vrobkom, okrem obmedzench zruk
uvedench vyie v asti A(i),
b) vo vzahu k akmkovek ponukm softvru alebo
sluieb tretch strn, ktor mu by uveden vo
vrobku alebo dodan spolu s nm,
c) vo vzahu k plynulosti alebo bezchybnosti
prevdzky vrobku, softvru alebo sluieb,
d) vo vzahu k vyleniu rizika alebo toku v svislosti
s vrobkom, softvrom alebo slubami alebo
akmkovek zariadenm, systmom alebo sieou,
v rmci ktorch sa vrobok, softvr alebo sluby
vyuvaj, alebo
e) vo vzahu k pokraujcej dostupnosti sluby tretej
strany, ktor si me vyadova povanie alebo
prevdzka tohto vrobku.
Poznmka: I ke spolonos Cisco tieto zruky vslovne
neposkytuje, mu implicitne alebo inm spsobom
vyplva z miestnych prvnych noriem.

(iii) Okolnosti, pri ktorch sa neuplatuje tto


zruka vrobcu
Tto zruka vrobcu sa neuplatuje, ak:
a) bolo odstrnen alebo pokoden zapeatenie
montnej jednotky vrobku,
b) vrobok zmenil alebo upravil niekto in, ako
spolonos Cisco,
c) pokodenie vrobku vzniklo v dsledku pouitia s
vrobkami od inho vrobcu, ako spolonos Cisco,
d) vrobok nebol naintalovan, prevdzkovan,
opraven alebo udriavan v slade s pokynmi
dodanmi spolonosou Cisco,
e) vrobok bol vystaven nadmernmu fyzickmu
alebo
elektrickmu
zaaeniu,
nesprvnemu
pouvaniu, nedbalosti alebo nehode,
f ) sriov slo vrobku bolo zmenen, je neitaten,
alebo bolo odstrnen, alebo
g) vrobok sa dodva, alebo sa k nemu poskytuje
licencia na pomocn, hodnotiace, skobn alebo
prezentan ely, za ktor spolonos Cisco netuje
kpnu cenu ani licenn poplatok.

Informcie o zruke
Poznmka: I ke sa tto zruka vrobcu nevzahuje
na vyie uveden okolnosti, stle mete ma prva a
nrok na opravn prostriedky vyplvajce z miestnych
prvnych noriem.

B. VYUVANIE SLUBY V RMCI TEJTO


ZRUKY VROBCU
Ak
mte
otzku
tkajcu
sa
vrobku
alebo
problm
s
nm,
na
lokalite
http://homesupport.cisco.com njdete rzne nstroje
podpory online a informcie, ktor vm pomu s vaim
vrobkom. Ak sa poas zrunej lehoty preuke, e
vrobok je chybn, vrte vrobok na miesto uveden
oddelenm technickej podpory spolonosti Cisco.
Telefnne slo oddelenia technickej podpory spolonosti
Cisco vo vaej oblasti njdete, ak kliknete na poloku
Contact Us (Kontakty) na domovskej strnke lokality
http://homesupport.cisco.com.
Pri telefonovan alebo predkladan nroku v rmci zruky
majte pripraven sriov slo vrobku a doklad o zakpen.
PRI SPRACOVAN NROKU V RMCI ZRUKY SA VYADUJE
DOKLAD O PVODNOM ZAKPEN S UVEDENM DTUMU.
Pri poiadavke vrti vrobok potou vm bude pridelen
slo oprvnenia na vrtenie materilu (RMA, Return
Materials Authorization). Pri vrten vrobku zodpovedte
za sprvne zabalenie a odoslanie vrobku na vlastn
nklady a riziko a uhradte vetky nklady za prepravu
a manipulciu spolu s prpadnmi colnmi poplatkami,
DPH alebo inmi svisiacimi daami alebo poplatkami. Pri
vrten vrobku muste uvies slo RMA a priloi kpiu
potvrdenia o pvodnom zakpen s uvedenm dtumu.
Vrobky doruen bez sla RMA a potvrdenia o pvodnom
zakpen s uvedenm dtumu bud odmietnut. K
vrtenmu vrobku neprikladajte iadne in poloky. Ak ste
vrobok zakpili v Eurpskej nii, Nrsku alebo vajiarsku,
muste vrti vrobok do strednho vmennho centra
urenho spolonosou Cisco v rmci Eurpskej nie.
alie informcie zskate od oddelenia technickej pomoci
spolonosti Cisco spsobom uvedenm vyie.
PRED ODOSLANM VROBKU NA OPRAVU ALEBO VMENU
SI NEZABUDNITE ZLOHOVA VETKY DAJE, KTOR MTE
VO VROBKU. Spolonos Cisco me v rmci opravy alebo
vmeny vrobku iastone alebo plne odstrni vae daje
a za iadnych okolnost neprijme iadnu zodpovednos za
akkovek odstrnenie vaich dajov.
Chybn vrobok, na ktor sa vzahuje tto zruka vrobcu,
bude opraven alebo vymenen a vrten bezplatne.
Spolonos Cisco nedoruuje nhradn vrobky do miest
mimo krajiny, v ktorej bol zakpen pvodn vrobok.
Opravy alebo vmeny, na ktor sa nevzahuje tto zruka
vrobcu ani spotrebitesk prva stanoven zkonom,
bud spoplatnen na zklade aktulnych cien spolonosti
Cisco.
87

Slovenina
C. ALIA TECHNICK PODPORA
Tto zruka vrobcu nie je zmluvou o slubch ani
podpore. Informcie o aktulnych ponukch a stratgich
technickej podpory spolonosti Cisco (vrtane vetkch
poplatkov za podporn sluby) njdete na webovej
lokalite http://homesupport.cisco.com. Telefonick
podpora nemus by k dispozcii v mieste vho bydliska.

D. VEOBECN VYLENIA ZRUKY A


OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI
Vrobca me v niektorch jurisdikcich a za niektorch
okolnost zmeni alebo vyli zruky, podmienky alebo
istoty, ktor vyplvaj zo zkona alebo s nm stanoven,
i inm spsobom obmedzi svoju zodpovednos voi
spotrebiteom. V tch jurisdikcich, kde je to prvne
mon, a v plnom rozsahu, v akom to umouje zkon,
spolonos Cisco:

obmedz vetky implicitn zruky a podmienky


obchodovatenosti, prijatenosti, vyhovujcej
kvality alebo vhodnosti na urit el na obdobie
prslunej zrunej lehoty,

vyli vetky alie vslovn alebo implicitn


podmienky, skutonosti a zruky vrtane vetkch
implicitnch zruk neporuenia prvnych noriem,

vyli vetku zodpovednos za stratu alebo


pokodenie dajov spsoben pouvanm
vrobku od spolonosti Cisco alebo jeho opravou,

vyli vetku prpadn zodpovednos voi vm za:

Informcie o zruke
Ak ijete v Eurpskej nii, odkazy na pecifick, nepriame,
nsledn alebo nhodn straty znamenaj vetky
straty, ktor: (i) nemohla iadna zo strn odvodnene
predpoklada alebo (ii) vm boli znme, ale neboli znme
nm, alebo (iii) mohli by odvodnene predpokladan
oboma stranami, ale mohli ste im preds, naprklad (ale
nie vhradne) straty spsoben vrusmi, trjskymi komi
alebo inmi kodlivmi programami, alebo strata i
pokodenie vaich dajov.

KONTAKTN DAJE PRE TECHNICK PODPORU


A NROKY VYPLVAJCE ZO ZRUKY

Ak ijete v Latinskej Amerike, v prpade vetkch otzok sa
obrte na adresu:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Ak ijete v Eurpskej nii, v prpade vetkch otzok sa
obrte na adresu:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands

a) stratu vnosu alebo zisku,


b) stratu schopnosti pouva vrobky, softvr alebo
sluby ktorejkovek tretej strany a
c) vetky nepriame, nsledn, pecifick, nhodn
alebo trestne stanoven straty alebo kody,
vyplvajce z akejkovek prvnej normy (vrtane
zkona o nedbalosti) a tkajce sa monosti alebo
nemonosti vyuva vrobok, softvr alebo akkovek
svisiace sluby spolonosti Cisco. Toto vylenie
sa vzahuje aj na prpady, kedy bola spolonos
Cisco informovan o monosti takchto kd a
kedy akkovek zruka alebo npravn prostriedok
vyplvajce z tejto zruky vrobcu nedosiahli
stanoven el a

obmedzuje pean zodpovednos voi vm


vyplvajcu z akejkovek prvnej normy na cenu,
ktor ste zaplatili za vrobok spolonosti Cisco.

88

Slovenina

Slovenina
Omejeno jamstvo Evropa, Blinji
vzhod, Afrika, Latinska Amerika
Garancijo vam zagotavlja druba Cisco Systems, Inc. in/ali
njene podrunice ("Cisco")
POMEMBNO OBVESTILO O VAIH POTRONIKIH
PRAVICAH
Ugodnosti, ki vam jih nudimo v tej proizvajalevi
garanciji, so dodatek in ne zmanjujejo obsega pravic in
pravnih sredstev, ki so vam na voljo v lokalnih zakonih o
varstvu potronikov.
To proizvajalevo jamstvo urejajo zakoni drave, v kateri
ste kupili izdelek Cisco. V velikem tevilu drav imajo
potroniki zakonite pravice, ki jih urejajo lokalni zakoni
o potronikih. Te pravice potronikov se lahko med
dravami, zveznimi dravami in provincami razlikujejo
in jih pogosto ni mogoe izkljuiti.
Proizvajalevo jamstvo ni namenjeno:
spreminjanju ali izkljuevanju katere koli zakonite
pravice potronika, ki je ni mogoe zakonito
spremeniti ali izkljuiti; ali

omejevanju ali izkljuevanju katere koli pravice, ki jo


imate proti osebi, ki vam je prodala izdelek, e je ta
oseba prekrila prodajno pogodbo z vami.

OBSEG PROIZVAJAEVEGA JAMSTVA


(i) Izrecno jamstvo obdobja jamstva in pravna
sredstva
Cisco jami, da bo strojna oprema v tem izdelku Cisco
ob normalni uporabi v obdobju veljave jamstva brez
napak materiala in izdelave. Obdobje jamstva za strojno
opremo zane veljati na dan, ko izdelek kupi izvirni konni
uporabnik in traja obdobje, ki je navedeno spodaj:

Informacije o jamstvu
a) izdelek popravil z novimi ali obnovljenimi deli,
b) izdelek zamenjal z razumno razpololjivim
enakovrednim novim ali obnovljenim izdelkom Cisco,
c) povrnil dejansko nakupno ceno izdelka brez znianj
ali popustov ali
d) povrnil stroek popravila izdelka.
Jamstvo za popravljene ali nadomestne izdelke je
enakovredno preostanku prvotnega jamstvenega
obdobja oziroma traja trideset (30) dni, kar je dlje. Vsi
zamenjani izdelki in deli postanejo last drube Cisco.
Cisco dodatno jami, da na medijih, na katerih se nahaja
programska oprema, ni napak v materialu in izdelavi, kar
velja pri obiajni uporabi za obdobje veljavnosti jamstva
za medije s programsko opremo. Obdobje veljavnosti
jamstva za medije s programsko opremo je devetdeset
(90) dni od datuma izvirnega nakupa. e za medij s
programsko opremo, za katerega velja to proizvajalevo
jamstvo, podate upravien zahtevek, bo Cisco spotoval
to jamstvo tako, da bo zamenjal medij s programsko
opremo.
Noben zaposleni, agent ali prodajalec drube Cisco ne
more narediti kakrno koli ustno ali pisno spremembo,
raziritev ali dodajanje temu proizvajalevemu jamstvu.
Opomba 1: Upotevajte, da so lahko izdelki, ki jih
poljete v popravilo, zamenjani z obnovljenimi izdelki
iste vrste in ne popravljeni. Pri popravilu so lahko
uporabljeni obnovljeni deli.
Opomba 2: Zgoraj opisane pravice in pravna sredstva
so edine pravice in pravna sredstva, ki so vam na
voljo v sklopu tega proizvajalevega jamstva. Vendar
pa lahko napaka, ki privede do zahtevka glede tega
proizvajalevega jamstva, privede tudi do krenja pravic,
opisanih v izvirni pogodbi o nakupu v skladu z lokalnimi
zakoni. V skladu s temi zakoni vam bodo morda na voljo
druga ali drugana pravna sredstva. Poleg tega so lahko
v lokalnih zakonih na voljo pravice ali pravna sredstva
za napake, izdelke ali storitve, ki jih to proizvajalevo
jamstvo ne pokriva.

tiriindvajset (24) mesecev za nov izdelek

Dvanajst (12) mesecev za obnovljen izdelek v


Evropi, na Blinjem vzhodu in v Afriki

(ii) Izrecna jamstva, ki NISO podana

Devetdeset (90) dni za obnovljen izdelek v Latinski


Ameriki

Cisco ne daje izrecnih jamstev:

e za strojno opremo, za katero velja to proizvajalevo


jamstvo, podate upravien zahtevek, bo Cisco spotoval
to jamstvo tako, da bo naredil nekaj od tega (po lastni
izbiri):

a) v povezavi s programsko opremo ali storitvami, ki


jih Cisco zagotavlja z izdelkom, ne glede na to, ali so
tovarniko naloene v izdelek ali pa se nahajajo na
mediju, ki je priloen izdelku, razen izrecnih jamstev,
podanih v razdelku A(i) zgoraj;
89

Slovenina
b) v povezavi s ponudbami programske opreme ali
storitev drugih proizvajalcev, ki so lahko dodani ali
priloeni izdelku;
c) da bo delovanje izdelka, programske opreme ali
storitev brez prekinitev ali napak;
d) da izdelek, programska oprema ali storitve ali katera
koli oprema, sistem ali omreje, kjer se bodo izdelek,
programska oprema ali storitve uporabljale, ne bodo
ranljivi na vdore ali napade; ali
e) da bodo storitve drugih proizvajalcev, ki jih bo
morda zahtevala uporaba ali delovanje tega izdelka,
nenehno na voljo.
Opomba: eprav druba Cisco ne daje teh izrecnih
jamstev, so te morda naznaene ali kako drugae
podane z lokalnimi zakoni.

(iii) Primeri, v katerih to proizvajalevo jamstvo


ne velja
Proizvajalevo jamstvo ne velja, e:
a) je bila garancijska nalepka izdelka odstranjena ali
pokodovana,
b) je bil izdelek predelan ali spremenjen, razen s strani
drube Cisco,
c) je do pokodb izdelka prilo zaradi uporabe z izdelki,
ki jih ni proizvedla druba Cisco,
d) izdelek ni bil nameen, uporabljan, popravljen ali
vzdrevan v skladu z navodili drube Cisco,
e) je bil izdelek izpostavljen ezmerni fizini ali
elektrini obremenitvi, napani ali malomarni uporabi
ali nesrei,
(f ) je bila serijska tevilka na izdelku spremenjena,
uniena ali odstranjena ali
(g) je izdelek dobavljen ali licenciran z namenom
ocenjevanja, preizkuanja ali predstavitve, kjer druba
Cisco ne zarauna kupnine ali licennine.
Opomba: eprav proizvajalevo jamstvo v teh primerih
ne velja, morda e vedno veljajo pravice in pravna
sredstva v lokalnih zakonih.

B. PRIDOBITEV SERVISA V SKLADU S TEM


PROIZVAJALEVIM JAMSTVOM
e imate vpraanje glede svojega izdelka oziroma e se
pri uporabi pojavijo teave, pojdite na spletno mesto
http://homesupport.cisco.com, kjer so na voljo spletna

Informacije o jamstvu
orodja za podporo in informacije, ki vam bodo v pomo pri
uporabi izdelka. V primeru okvare izdelka v garancijskem
obdobju vrnite izdelek na mesto, ki ga je navedla tehnina
podpora drube Cisco. Telefonsko tevilko za tehnino
podporo drube Cisco za vae obmoje lahko poiete
tako, da kliknete povezavo "Contact Us (Obrnite se na
nas)" na spletnem mestu http://homesupport.cisco.com.
Ko kliete ali oddajate jamstveni zahtevek, imejte pri
roki serijsko tevilko izdelka in dokazilo o nakupu. ZA
OBDELAVO JAMSTVENIH ZAHTEVKOV ZAHTEVAMO
ORIGINALNO DOKAZILO O NAKUPU Z DATUMOM. e
morate izdelek vrniti po poti, vam bomo posredovali
tevilko RMA (Return Materials Authorization). Pred
vraanjem morate izdelek zaititi z ustrezno embalao.
Izdelek vraate na lastne stroke in lastno odgovornost.
Plaati morate vse stroke poiljanje in rokovanja,
ustrezne stroke carine, DDV in druge povezane davke
ali stroke. Izdelku, ki ga vraate, morate priloiti tevilko
RMA in kopijo originalnega dokazila o nakupu z datumom.
Izdelki brez tevilke RMA in originalnega dokazila o
nakupu z datumom bodo zavrnjeni. Izdelku, ki ga vraate,
ne prilagajte nobenih drugih predmetov. e ste izdelek
kupili znotraj Evropske unije, Norveke ali vice, morate
tak izdelek vrniti za to doloenemu osrednjemu centru
za zamenjevanje drube Cisco znotraj Evropske unije. Za
ve podrobnosti se obrnite na tehnino podporo drube
Cisco, kot je opisano zgoraj.
PRED POILJANJEM IZDELKA V POPRAVILO ALI
ZAMENJAVO NAREDITE VARNOSTNO KOPIJO VSEH VAIH
PODATKOV V IZDELKU. Cisco lahko, kot del popravila ali
zamenjave izdelka, izbrie vse ali del vaih podatkov. Cisco
v nobenem primeru ne bo sprejel nobene odgovornosti
za izbris vaih podatkov.
Okvarjene izdelke, ki jih pokriva to proizvajalevo jamstvo,
bomo brezplano popravili ali zamenjali in poslali nazaj.
Cisco nadomestnih izdelkov ne poilja na lokacije izven
drave, v kateri je bil kupljen izvirni izdelek. Popravila ali
zamenjave, ki jih ne pokriva to proizvajalevo jamstvo ali
zakonite pravice potronika, bomo zaraunali po takrat
veljavnih cenah drube Cisco.

C. DRUGA TEHNINA PODPORA


To proizvajalevo jamstvo ni ne servisna pogodba in ne
podporna pogodba. Informacije o trenutnih ponudbah
in pravilnikih o tehnini podpori drube Cisco (vkljuno s
plaili storitev za podporo) si oglejte na spletnem mestu
http://homesupport.cisco.com. Telefonska podpora na
lokaciji, kjer ivite, morda ni na voljo.

90

Slovenina
D. SPLONE IZKLJUITVE IN OMEJITVE
ODGOVORNOSTI
V nekaterih sodnih oblasteh in doloenih primerih lahko
proizvajalec spremeni ali izkljui jamstva, pogoje ali
garancije, ki jih naznauje ali nalaga zakonodaja, ali na
drugaen nain omeji svojo odgovornost do strank. V teh
sodnih oblasteh, kjer zakonodaja to dovoljuje, in v polnem
obsegu, kot to zakonodaja dovoljuje, Cisco:

omejuje vsa naznaena jamstva in pogoje


glede primernosti za prodajo, sprejemljivosti,
zadovoljive kakovosti ali primernosti za doloen
namen v obdobju veljavnosti ustreznega obdobja
jamstva;

izkljuuje vse druge izrecne ali naznaene pogoje,


zagotovila in jamstva, vkljuno z naznaenimi
jamstvi o nekritvi;

zavraa vso odgovornost za izgubo ali pokodbe


podatkov, ki jih povzroi izdelek Cisco, ali za
njihovo obnovitev;

zavraa vsako odgovornost do vas za:

Informacije o jamstvu
KONTAKTNI PODATKI ZA TEHNINO PODPORO
IN JAMSTVENE ZAHTEVKE

e ivite v Latinski Ameriki, poljite vsa vpraanja na
naslov:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
e ivite v Evropski uniji, poljite vsa vpraanja na naslov:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Nizozemska

a) izgubo prihodkov ali dobika,


b) izgubo monosti uporabe izdelkov, programske
opreme ali storitev drugih proizvajalcev in
c) vsako posredno, posledino, posebno, nakljuno ali
zakonsko kodo ali pokodbe,
ki nastanejo v pristojnosti katere koli zakonodaje
(vkljuno z zakonom o malomarnosti) in so povezane
z vao uporabo ali nezmonostjo uporabe izdelka,
programske opreme ali povezanih storitev drube
Cisco. Ta izkljuitev velja tudi, e je bila druba Cisco
obveena o monosti take kode in tudi, e katero
koli jamstvo ali pravno sredstvo v tem proizvajalevem
jamstvu ne izpolnjuje svojega osnovnega namena; in

omejuje finanno odgovornost do vas, v


pristojnosti katere koli zakonodaje, na ceno, ki ste
jo plaali za izdelek Cisco.

e ivite v Evropski uniji, "posebna, posredna, posledina


ali nakljuna koda" v tem razdelku pomeni vse izgube,
ki (i) jih ni mogla razumno predvideti nobena od strank
in/ali (ii) so bile znane vam, toda ne nam in/ali (iii) sta
jih lahko razumno predvideli obe stranki, vendar bi jih
lahko vi prepreili, kot so na primer (vendar ne samo)
izgube, ki so jih povzroili virusi, trojanski konji ali drugi
zlonamerni programi, ali izguba oziroma pokodovanje
vaih podatkov.

91

Svenska

Garantiinformation

Svenska

a) reparera produkten med nya eller frbttrade delar,

Begrnsad garanti Europa,


Mellanstern, Afrika, Latinamerika
Den hr garantin ges till dig av Cisco Systems, Inc. och/
eller dess anknutna fretag (Cisco).
VIKTIGT
MEDDELANDE
RRANDE
DINA
KONSUMENTRTTIGHETER
Frmnerna som ges i denna fabriksgaranti gller i
tillgg till, och begrnsar inte, ngra rttigheter och
ersttningar som du kan ha rtt till enligt lokala lagar
om konsumentskydd.
Denna fabriksgaranti regleras av lagen i det land
dr du kpte din Cisco-produkt. I mnga lnder har
konsumenter lagstadgade rttigheter enligt lokala lagar
om konsumentskydd. Dessa konsumentrttigheter kan
variera beroende p land, delstater och provinser, och
r ofta tvingande.
Denna fabriksgaranti avser inte:

att ndra eller utesluta ngon konsumentrttighet


som r tvingande enligt lag, eller

att begrnsa eller utesluta ngon rttighet som


du har gentemot den person som slde Ciscoprodukten till dig om personen i frga har brutit mot
kpekontraktet som gller mellan er.

A. FABRIKSGARANTINS OMFATTNING
(i) Expressgaranti - garantiperioder och
kompensationer
Cisco garanterar maskinvaran i denna Cisco-produkt
mot fel i material och arbete vid normalt bruk under
maskinvarans garantiperiod. Maskinvarans garantiperiod
brjar det datum d den ursprungliga slutanvndaren
kper varan och den pgr under den period som anges
nedan:

b) erstta produkten med en liknande ny eller


frbttrad Cisco-produkt, om den rimligen r
tillgnglig,
c) terbetala det faktiska kppriset minus eventuella
rabatter och avdrag eller,
d) betala kostnaden fr reparation av produkten.
Reparerade eller utbytta produkter omfattas av garanti
under terstoden av den ursprungliga garantiperioden
eller 30 dagar, beroende p vilken period som r lngst.
Alla produkter och delar som erstts blir d Ciscos
egendom.
Cisco garanterar dessutom att alla media p vilka
Programvaran fr produkten kan tillhandahllas r fria frn
fel i material och utfrande vid normal anvndning under
garantiperioden fr programvarumedia. Garantiperioden
fr programvarumedia r nittio (90) dagar frn det
ursprungliga kpdatumet. Om du gr en reklamation
av programvarumedia som r berttigad enligt denna
fabriksgaranti kommer Cisco att uppfylla denna garanti
genom att byta ut programvarumediet.
Ingen anstlld, agent eller terfrsljare inom Cisco kan
gra ngon skriftlig ndring, utvidgning eller tillgg till
denna fabriksgaranti.
Anmrkning 1: Var uppmrksam p att varor som
lmnas in fr reparation kan ersttas av frbttrade
varor av samma slag i stllet fr att de felaktiga varorna
repareras. Alternativt kan frbttrade delar anvndas i
reparationen.
Anmrkning 2: De rttigheter och kompensationer som
anges ovan r de enda som gller enligt fabriksgarantin.
Dock kan ett fel som ger upphov till en reklamation
enligt denna fabriksgaranti dessutom ge upphov till
rttigheter enligt lokala lagar som tillmpas p det
ursprungliga kpekontraktet, och andra eller ytterligare
ersttningar kan vara mjliga enligt nmnda lagar.
Ytterligare rttigheter och ersttningar kan vara mjliga
enligt lokala lagar ven fr fel, gods eller tjnster som
inte tcks av denna fabriksgaranti ver huvud taget.

Tjugofyra (24) mnader fr en ny produkt

Tolv (12) mnader fr en produkt som har


reparerats i Europa, Mellanstern och Afrika

(ii) Expressgarantier som INTE lmnas

Nittio (90) dagar fr en produkt som har reparerats


i Latinamerika

Cisco ger inte ngon expressgaranti:

Om du gr en reklamation av maskinvara som r


berttigad enligt denna fabriksgaranti kommer Cisco att
uppfylla denna garanti genom att gra ngot av fljande
(efter eget val):

a) i frhllande till programvara eller tjnster som


tillhandahlls av Cisco med produkten, oavsett om
fabriken lastade p produkten eller om den fanns
i media som hrde till produkten, frutom den
begrnsade garantin som lmnas i stycke A (i) ovan,
92

Svenska
b)
i
frhllande
till
programvara
eller
tjnsteerbjudanden frn tredje man, som kan
inkluderas i eller som fljer med i samma paket,
c) att produkten, programvaran eller tjnsterna
kommer att fungera utan avbrott eller felfritt,
d) att produkten, programvaran, tjnsterna eller ngon
utrustning, system eller ntverk p vilka produkten,
programvaran eller tjnsterna anvnds r fria frn
srbarhet fr intrng eller attack, eller
e) avseende oavbruten tillgnglighet av en tredje
parts tjnster vars anvndning eller funktion denna
produkt kan krva.
Anmrkning: ven om dessa garantier inte uttryckligen
ges av Cisco kan de vara underfrstdda eller p annat
stt glla enligt lokala lagar.

(iii) Omstndigheter under vilka fabriksgarantin


inte gller
Denna fabriksgaranti gller inte om:
a) produktens plombering har tagits bort eller skadats,
b) produkten har frndrats eller modifierats, frutom
av Cisco,
c) produktens skada orsakades av produkter som inte
kommer frn Cisco,
d) produkten inte har installerats, verkat, reparerats
eller underhllits i enlighet med instruktionerna frn
Cisco,
e) produkten har varit freml fr onormal fysisk eller
elektrisk pfrestning, felaktig anvndning, oaktsamhet
eller olycka,
f ) produktens serienummer har ndrats, frdrvats
eller tagits bort, eller
g) produkten tillhandahlls eller licensieras i beta-,
utvrderings-, test-, eller demonstrationssyften fr
vilka Cisco inte debiterar kppris eller licensavgift.
Anmrkning: ven om fabrikantens garanti inte
tillmpas p ovanstende omstndigheter, kan du ha
rtt till rttigheter och ersttningar enligt lokala lagar.

B. ATT F SERVICE ENLIGT DENNA


FABRIKSGARANTI
Om du har frgor om produkten eller rkar
ut fr ett problem med den, kan du beska
http://homesupport.cisco.com, dr du hittar ett antal

Garantiinformation
supportverktyg och information som kan vara till hjlp
fr dig med att anvnda produkten. Om produkten visar
sig vara felaktig under garantiperioden ska du returnera
produkten till den plats som Ciscos tekniska support
meddelar. Du kan hitta telefonnumret till Ciscos tekniska
support i din region genom att klicka p lnken Contact
Us p webbplatsen http://homesupport.cisco.com.
Se till att du har produktens serienummer och inkpsbevis
till hands nr du ringer eller framfr ett krav enligt
garantin. ETT DATUMSTMPLAT BEVIS P URSPRUNGLIGT
INKP KRVS FR ATT BEHANDLA GARANTIANSPRK.
Om du ombeds returnera produkten per post, fr du ett
RMA-nummer (Return Materials Authorization). Vid retur
av din produkt ansvarar du sjlv fr tillrcklig frpackning
och frakt av produkten p egen kostnad och risk, och du
ansvarar fr alla leverans- och hanteringskostnader samt
eventuella tullavgifter, moms och andra associerade
skatter och avgifter. Du mste inkludera RMA-numret och
en kopia p det daterade beviset p ursprungligt inkp
nr du returnerar produkten. Produkter som ankommer
utan RMA-nummer och daterat bevis p ursprungligt
inkp avvisas. Lgg inte ned ngra andra artiklar med den
produkt du returnerar. Om du kpte din produkt inom EU,
Norge eller Schweiz s mste du returnera den till Ciscos
angivna utbytescentral inom EU. Vnligen tala med Ciscos
tekniska support som anges ovan fr mer detaljer.
SE TILL ATT DU SKERHETSKOPIERAR ALLA DATA DU
HAR P PRODUKTEN INNAN DU SNDER IN DEN FR
REPARATION ELLER UTBYTE. Under arbetet med att
reparera eller byta ut din produkt kan det hnda att Cisco
raderar alla eller delar av dina data, och Cisco tar under
inga omstndigheter ansvar fr eventuella raderade data.
Felaktiga produkter som omfattas av denna fabriksgaranti
kommer att repareras eller bytas ut och tersndas till dig
utan avgift. Cisco fraktar inte utbytta produkter till platser
utanfr det land dr produkten ursprungligen kptes.
Reparation eller utbyte som inte omfattas av den hr
fabriksgarantin eller lagstadgade rttigheter fr dig som
konsument blir freml fr avgifter enligt Ciscos aktuella
tariffer.

C. ANNAN TEKNISK SUPPORT


Denna fabriksgaranti utgr inte ett avtal om vare sig
service eller support. Information om Ciscos aktuella
erbjudanden om teknisk support och regler (inklusive
eventuella avgifter fr supporttjnster) hittar du p
http://homesupport.cisco.com.
Eventuellt
r
telefonsupport inte tillgngligt dr du bor.

93

Garantiinformation

Svenska
D. ALLMNNA UNDANTAG OCH
ANSVARSBEGRNSNINGAR
I vissa jurisdiktioner och under vissa omstndigheter
r det mjligt fr en tillverkare att ndra eller utesluta
begrnsningar, villkor eller garantier som r underfrstdda
eller lagstadgade, och att p annat stt begrnsa ansvaret
gentemot konsumenter. I de jurisdiktioner dr det r
lagligt, och i den utstrckning som lagen tillter det:

begrnsar Cisco alla underfrstdda garantier


och utfstelser om sljbarhet, acceptabilitet,
tillfredsstllande kvalitet eller lmplighet
fr ett visst ndaml under den relevanta
garantiperioden,

utesluter Cisco alla andra uttryckliga eller


underfrstdda villkor, framstllningar och
garantier, inkluderat alla underfrstdda garantier
mot intrng i upphovsrtten,

utesluter Cisco allt ansvar fr frlust av eller skada


p data som orsakas genom anvndning av en
Cisco-produkt, eller dess reparation,

utesluter Cisco allt ansvar som det kan ha


gentemot dig fr:

KONTAKTUPPGIFTER FR TEKNISK SUPPORT


OCH REKLAMATIONER ENLIGT GARANTIN

Om du bor i Latinamerika, vnligen rikta dina frfrgningar
till:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.
Om du bor i EU, vnligen rikta dina frfrgningar till:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Nederlnderna

a) frlust av inkomst eller vinst,


b) frlust av mjligheten att anvnda produkter,
programvara eller tjnster frn tredje man, och
c) alla indirekta skador, fljdskador, srskilda skador,
tillflliga eller straffbara frluster eller skador
som hrrr frn lag (inkluderat underltenhet) och som
str i samband med din anvndning eller ofrmga
att anvnda en Cisco-produkt eller programvara eller
tjnster som har samband drmed. Detta undantag
tillmpas ven om Cisco har ftt meddelande om
mjligheten av sdana skador och ven om ngon
garanti eller kompensation som ges enligt denna
fabriksgaranti misslyckas i dess vsentliga ndaml,
och

begrnsar dess ekonomiska ansvar enligt


tillmplig lag, till det pris som du har betalat fr
Cisco-produkten.

Om du bor i EU, avser hnsyftningarna i detta avsnitt till


"srskild eller indirekt frlust eller fljdfrlust eller tillfllig
frlust" alla frluster vilka (i) inte rimligtvis kunde frutses
av bde parter och/eller (ii) var knda fr dig men inte fr
oss och/eller (iii) rimligen kunde frutses av bda parter
men kunde ha undvikits av dig, ssom exempelvis (men
inte begrnsat till) frluster orsakade av virus, trojaner
eller andra skadliga program eller frlust av eller skada p
din data.

94

, ,

Cisco Systems, Inc.


/ (Cisco)CiscoCisco

.
(1) -

Cisco Cisco


:

(12)
(90)


Cisco
:

)
)


)
)


30
Cisco
Cisco


(90)

Cisco
Cisco


1:

2:
(2)
Cisco :
)
Cisco

(1)
)

)

95

)

:
Cisco

(3)
:
)
)
Cisco
)
Cisco
)
Cisco
)

)

)
Cisco


Cisco
Cisco
:

.

http://homesupport.cisco.comCisco

Cisco
http://homesupport.cisco.com

(RMA)
RMA

RMA
Cisco

Cisco
CiscoCisco

.


Cisco ( )
http://homesupport.cisco.com


CISCO :
96

CISCO

:
)
)

)


(
)

CISCO CISCO

CISCO

:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.

97

Trke

Garanti Bilgileri

Trke

c) iskonto ve indirimler hari rnn gerek fiyatn


geri deme veya

Snrl Garanti Avrupa, Orta Dou,


Afrika, Latin Amerika

d) rnn tamirat cretini deme.

Bu garanti size Cisco Systems, Inc. ve/veya bal kurulular


(Cisco) tarafndan verilmektedir
TKETC HAKLARINIZA LKN NEML NOT
Bu retici garantisinin salad yararlar, yerel tketici
koruma yasalarna gre sahip olabileceiniz tm hak ve
telafi yollarna bir ektir ve bunlardan uzaklamaz.
Bu retici garantisi Cisco rnnz satn aldnz
lkenin kanunlarnca ynetilir. Bir ok lkede,
tketicilerin yerel tketici yasalarna gre yasal haklar
vardr. Bu tketici haklar lkeye, eyalete ve ehre gre
deiebilir ve ou kez hari tutulamaz.
Bu retici garantisinin amac unlar deildir:

Yasalarca deitirilemez veya hari tutulamaz yasal


tketici haklarnn deitirilmesi veya hari tutulmas
veya

Cisco rnn size satan kiinin, sizinle olan sat


szlemesini ihlal etmesi halinde, o kiiye kar olan
haklarnz snrlandrmak veya hari tutmak.

A. RETC GARANTSNN KAPSAMI


(i) Ak garanti - garanti sreleri ve telafi yollar
Cisco, Donanm Garantisi Sresince normal kullanm
koullarnda bu rndeki donanmlar malzeme ve iilik
hatalarna kar garanti altna almaktadr. Donanm
Garantisi Sresi, asl son kullanc alcnn satn ald
tarihte balar ve aada belirtilen sre iinde sona erer:

Yeni rnler iin yirmi drt (24) ay

Avrupa, Orta Dou ve Afrika'da yenilenmi rnler


iin on iki (12) ay

Latin Amerika'da yenilenmi rnler iin doksan


(90) gn

Bu retici garantisi kapsamnda uygun bir donanm


garantisi talebinde bulunursanz, Cisco bu talebinizi
aadakilerden birini yaparak (kendi tercihine gre)
karlayacaktr:
a) rn yeni veya yenilenmi paralarla tamir etme,
b) rn makul, uygun denklikte yeni veya yenilenmi
bir Cisco rn ile deitirme,

Onarlm veya deitirilmi rnler iin, orijinal Garanti


Dneminin kalan sresi boyunca veya bu sre otuz
gnden azsa 30 gn boyunca garanti verilir. Karlnda
yenisi verilen tm rnler ve paralar Cisco'nun mal
haline gelir.
Cisco ayrca, Yazlm Ortam Garantisi Sresince normal
kullanm koullarnda rn yazlmnn saland tm
ortamlarn malzeme ve iilik ynnden kusursuz
olacan garanti eder. Yazlm Ortam Garantisi Sresi
asl alm tarihinden sonra doksan (90) gnlk bir sredir.
Bu retici garantisi kapsamnda uygun bir yazlm ortam
talebi yaparsanz, Cisco bu talebinizi yazlm ortamn
deitirerek karlayacaktr.
Hibir Cisco alan, temsilcisi veya satcs bu retici
garantisinde szl veya yazl deiiklik, uzatma veya
ekleme yapamaz.
Not 1: Tamir iin gnderilen rnlerin, arzal rn
tamir etmek yerine, ayn tip yenilenmi rn ile
deitirilebileceini unutmayn. Alternatif olarak, tamir
iin yenilenmi paralar da kullanlabilir.
Not 2: Yukarda verilen hak ve telafi yollar sadece
bu retici garantisi kapsamnda geerli hak ve telafi
yollardr. Ancak, bu retici garantisi kapsamnda bir
talebin olumasna sebebiyet veren bir arza, asl sat
szlemesi kapsamnda yerel yasalara gre de haklara
sebebiyet verebilir ve bu yasalara gre farkl veya ek
telafi yollar mevcut olabilir. Ayrca, bu retici garantisi
tarafndan hibir ekilde kapsanmayan arzalar, rnler
veya hizmetler iin yerel yasalar altnda haklar ve telafi
yollar bulunabilir.

(ii) VERLMEYEN ak garantiler


Cisco unlara ak garanti vermez:
a) Cisco tarafndan rn ile birlikte verilen, fabrika
tarafndan yklenmi veya rnn beraberindeki
ortamda bulunan, yukardaki blm A(i)'de verilen
snrl garantiler hari yazlm veya hizmetlerle ile ilgili;
b) rne dahil edilmi veya rnle paketlenmi
olabilecek nc ahs yazlm veya hizmet sunumlar
ile ilgili;
c) rn, yazlm veya hizmetlerin almasnn kesintisiz
ve hatasz olaca;

98

Garanti Bilgileri

Trke
d) rnn, yazlmn ya da hizmetlerin veya rnn,
yazlmn ya da hizmetlerin kullanld herhangi
bir donanmn, sistemin veya an yetkisiz giri ve
saldrlara kar tamamen korunaca veya
e) rnn kullanm veya ileyii iin gerekli
olabilecek bir nc ahs hizmetinin srekli olarak
bulunabilecei.
Not: Her ne kadar bu garantiler Cisco tarafndan
verilmese de yerel yasalar tarafndan kapsanm veya
fakl bir ekilde verilmi olabilir.

(iii) retici garantisinin geerli olmad


durumlar
retici garantisi u durumlarda geerli deildir:
a) rn montaj mhr karlm veya hasar grmse,
b) rn Cisco dnda birisi tarafndan tadil edilmi
veya deitirilmise,
c) rndeki hasar Cisco d rnlerle birlikte
kullanmdan kaynaklanyorsa,
d) rn Cisco tarafndan salanan talimatlara uygun
bir ekilde kurulmad, altrlmad, onarlmad
veya bakm yaplmad takdirde,
e) rn anormal fiziksel veya elektriksel yk altnda
kald, amac dnda kullanld, ihmal veya kazaya
maruz kald takdirde,
g) rnn zerindeki seri numaras tahrif edildii,
silindii veya kaldrld takdirde ya da
h) rn Cisco'nun bir satn alma fiyat veya lisans creti
uygulamad beta, deerlendirme, test veya demo
amal olarak lisanslanm veya tedarik edilmise.
Not: Bu retici garantisi yukardaki durumlar iin geerli
olmasa da, yerel yasalara gre yine de hak ve telafi
yollarnz olabilir.

B. BU RETC GARANTS ALTINDA HZMET


ALMAK
rnle ilgili bir sorunuz varsa veya bir sorunla karlatnz
takdirde, ltfen http://homesupport.cisco.com adresini
ziyaret edin; bu sitede rnle ilgili olarak size yardmc
olabilecek bir dizi evrimii ara ve bilgi bulabilirsiniz.
Garanti Sresi iinde rn arzaland takdirde, rn
Cisco Teknik Destei tarafndan belirtilen yere iade edin.
Cisco Teknik Desteinin blgenizdeki telefon numarasn
http://homesupport.cisco.com ana sayfasnda "letiim"
balantsn tklatarak bulabilirsiniz.

Teknik Destek Merkezini ararken veya bir garanti talebinde


bulunurken rnn seri numarasnn ve satn alma
belgesinin elinizde olduundan emin olun. GARANT
TALEPLERNN LEME ALINMASI N TARH ATILMI
ORJNAL SATIN ALMA BELGES GEREKLDR. rn posta
yoluyla iade etmeniz istendii takdirde, size bir ade
Malzeme zin (RMA) numaras verilecektir. rn masraflar
ve riski, ilgili gmrk vergileri, KDV ve dier vergiler veya
dier rn iade giderleri kendinize ait olmak zere doru
bir ekilde paketleme ve gnderme sorumluluu size aittir.
rn iade ederken RMA numarasn ve orijinal satn alma
belgenizin bir kopyasn da rnle birlikte gndermeniz
gerekir. RMA numaras ve orijinal satn alama belgesi
bulunmayan rnler reddedilecektir. ade ettiiniz rnle
birlikte baka hibir ey gndermeyin. rn Avrupa
Birlii, Norve veya svire'den satn aldysanz, bu rn
Cisco'nun Avrupa Birlii iinde belirttii merkezi deiim
merkezine iade etmeniz gerekir. Daha fazla detay iin
ltfen yukarda ynlendirildiiniz ekilde Cisco Teknik
Destek ile konuun.
RN ONARIM VEYA DETRME N GNDERMEDEN
NCE LTFEN TM VERLERNZ YEDEKLEDNZDEN
EMN OLUN. Cisco, rnnzn onarmnn veya
deitirilmesinin bir paras olarak, verilerinizin tamamn
veya bir blmn silebilir ve Cisco hibir durumda
verilerinizin silinmesiyle ilgili hibir sorumluluk kabul
etmeyecektir.
Bu retici garantisi kapsam iindeki arzal rn onarlacak
ve cret talep edilmeden size iade edilecektir. Cisco
rn deitirdiinde yeni rnleri, orijinal rnn satn
alnd lke dnda baka bir lkeye gndermez. Bu
retici garantisi veya yasal tketici haklarnz kapsamna
girmeyen onarmlar ve deitirmeler Cisco'nun o tarihte
geerli cretlerine tabidir.

C. DER TEKNK DESTEK


Bu retici garantisi bir hizmet veya destek szlemesi
deildir. Cisco'nun mevcut teknik destek hizmetleri
ve politikalar ile ilgili (destek hizmetlerinin cretleri
dahil)
bilgiler
http://homesupport.cisco.com
adresinde bulunabilir. Telefon destei yaadnz yerde
bulunmayabilir.

D. GENEL STSNALAR VE
SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI
Baz yarg evrelerinde ve baz durumlarda, bir retici
iin yasalar tarafndan getirilen ve zorunlu tutulan
garantileri, koullar veya teminatlar deitirmek veya
hari tutmak ve tketiciye kar sorumluluklarn baka bir
ekilde snrlandrmak mmkndr. Yasal olarak bunlarn
yaplabildii yarg evrelerinde ve yasalarn izin verdii
lde, Cisco:
99

Garanti Bilgileri

Trke

rnn tm rtl garantilerini ve piyasa deerini,


kabul edilebilirliini, tatminkar kalitesini veya
belirli bir amaca uygunluunu ilgili Garanti Sresi
ile snrlandrr;
tm dier ak ve rtl artlarn, taahhtlerini
ve garantilerini, ihlal etmeme durumu rtl
garantisi de dahil olmak zere hari tutar;

Cisco rn kullanmnn veya onarmnn sebep


olduu veri kayb veya hasar iin sorumluluklarn
hari tutar;

aada verilenler iin size kar olan


sorumluluunu hari tutar:

a) kazan veya kar kayb,


b) herhangi bir nc ahs rnnn, yazlmnn
veya hizmetinin kullanlamamas ve
c) herhangi bir yasaya gre (ihmalkarlk yasas da dahil)
ve Cisco rnn veya yazlmn veya ilgili herhangi
bir hizmeti kullanmanza veya kullanamamanza bal

TEKNK DESTEK VE GARANT TALEPLER N


LETM DETAYLARI

Latin Amerika'da yayorsanz, tm sorularnz buraya
ynlendirin:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
ABD
Avrupa Birlii lkelerinde yayorsanz, tm sorularnz
buraya ynlendirin:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Hollanda

dolayl, sonusal, zel, arzi ve cezai kayp veya hasarlar.


Bu istisna, Cisco bu gibi hasarlarn ihtimali hakknda
uyarlm olsa bile ve bu retici garantisi kapsamnda
verilen herhangi bir garanti veya telafi yolu asl
amacndan km olsa bile geerlidir ve

mali sorumluluunu, herhangi bir yasaya gre,


Cisco rn iin dediiniz tutarla snrlandrr.

Avrupa Birlii'nde yayorsanz, "zel, dolayl, sonusal


veya arzi zararlar" terimlerine atflar (i) her iki tarafnda
makul bir ekilde ngrmedii ve/veya (ii) sizin bildiiniz
fakat bizim bilmediimiz ve/veya (iii) virslerin, truva
atlarnn veya dier zararl programlarn neden olduu
zararlar veya verilerinizin kaybolmas veya zarar grmesi
gibi (bunlarla snrl olmakszn) her iki tarafn da makul bir
ekilde ngrebilecei ama sizin engelleyebileceiniz her
trl zarar ifade eder.

100

,
, ,
Cisco Systems, Inc.
() ( Cisco).

,
, , -
,

.
,
Cisco.

.
,
.
:

-
,

;

- ,
,
Cisco,
-, .

A.
(1)

Cisco ,
,

.


:

24( ) ;

12()
, ;

90(')
.
Cisco '
( ):
a)
;
) ( )
Cisco ( );
)
;
) .
,
, ,

30 ,
. , ,
Cisco.
Cisco , ,
,
,
,
.
90 (')
.

Cisco
' .
, Cisco
- ,
.
1: , ,
,
. ,

.
2:

.
,
,
,

-,

. ,


, ,
.
101


(2) ,
Cisco
:
) ,
Cisco
(
),
, A(i);
) -
,
' ;
)
, ;
) ,
- ,
,
, ,
;
)

,
.
:
Cisco,
.

(3),
, :
)
;
) ( ,
Cisco);
)


;
), ,

, Cisco;
)
,
,
;
) ,
;
) ,
, Cisco
.


:
,
,
.


- ' ,
http://homesupport.cisco.com,
- ,
.
-

,
Cisco.
Cisco ,
Contact Us (' )
http://homesupport.cisco.com.


.

.
,
(RMA).

,
,
,
.
RMA
. ,
RMA ,
.
.
,
,
Cisco
.

Cisco, .

, '
.
Cisco
.
Cisco
.

102

,
,
. Cisco
, ,
, .
,

,
Cisco.

.
,
.

Cisco (
)
http://homesupport.cisco.com.
.

., ,

. ,
, ,
, Cisco:


, ,
,
,
;
, ,
,
-
;
-
,
Cisco
;
-
:

- (
)
'

Cisco -
' (
,
Cisco

-
'
);

-

,
Cisco.


, , ,
, (1) ( )
, () (2)
, Cisco, ()
(3) ( )
, ,
, ,
,
.
,
:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A. (, , )
,
:
Cisco Systems International B.V.
Haarlerbergweg 13-19
1101CH Amsterdam
Netherlands (, )

) ;
) ,

;
) - , ,
,

,
103

Ting Vit

Ting Vit
Bao hanh c gii han Hoa Ky,
Canada, Chu A Thai Binh Dng
Bo hnh ny c Cisco Systems, Inc. v/
hoc cc cng ty con ca Cisco (Cisco)
cp cho bn

THNG BAO QUAN TRONG V


QUYN CUA NGI TIU DUNG
Cac li ich ma chung ti a ra trong bao hanh cua
nha san xut nay la phn b sung cho, va khng
ly i, bt ky quyn li va khoan bi thng nao ma
ban c hng theo lut bao v ngi tiu dung
ia phng.
Bao hanh cua nha san xut nay chiu s iu chinh
cua lut cua quc gia ni ban mua san phm cua
Cisco. Ti nhiu quc gia, ngi tiu dng c
hng cc quyn theo quy nh theo lut tiu dng
a phng. Cc quyn ca ngi tiu dng c
th khc nhau gia cc quc gia, bang v tnh v
thng khng c loi tr.
Bo hnh ca nh sn xut ny khng dng :

thay i hoc loi tr bt k quyn no ca ngi


tiu dng theo lut m khng th thay i hoc
loi tr; hoc

gii hn hoc loi tr bt k quyn no bn c


i vi ngi bn sn phm ca Cisco cho bn
nu ngi vi phm hp ng bn hng vi
bn.

A. PHM VI CA BO HNH CA NH
SN XUT
(i) Bo hnh c din t r rng bng vn
bn thi hn bo hnh v bi thng
Cisco bo hnh phn cng trong sn phm Cisco ny
i vi cc khim khuyt v vt liu hoc tay ngh
trong iu kin s dng bnh thng trong Thi Hn
Bo Hnh Phn Cng. Thi Hn Bo Hnh Phn
Cng bt u vo ngy ngi mua l ngi dng cui
u tin mua sn phm v ko di cho n thi hn
c quy nh di y:

Mi hai (12) thng i vi sn phm mi

Chn mi (90) ngy i vi sn phm tn trang li

Thng Tin Bo Hnh

Nu bn khiu ni v phn cng iu kin theo bo


hnh ca nh sn xut ny, Cisco s thc hin bo
hnh ny bng cch thc hin mt trong cc cng vic
sau (theo ty chn ca Cisco):
a) thay th sn phm bng b phn mi hoc b phn
tn trang,
b) thay th sn phm bng sn phm Cisco mi hoc
tn trang tng ng ph hp,
c) hon li gi mua thc ca sn phm tr i bt k
khon gim gi hoc chit khu no, hoc
d) thanh ton ton b chi ph sa cha sn phm.
Bt k sn phm qua sa cha hoc thay th no
cng s c bo hnh trong khong thi gian bo
hnh cn li ca Thi Hn Bo Hnh gc hoc ba
mi (30) ngy, ty theo thi gian no di hn. Tt c
cc sn phm v linh kin c thay th u tr thnh
ti sn ca Cisco.
Ngoi ra, Cisco cn m bo rng mi phng tin
m phn mm hoc sn phm chy trn s c
cung cp khng c khim khuyt v vt liu v tay
ngh trong iu kin s dng bnh thng trong Thi
Hn Bo Hnh Phng Tin Phn Mm. Thi Hn
Bo Hnh Phng Tin Phn Mm l khong thi
gian chnh mi (90) ngy k t ngy mua ban u.
Nu bn khiu ni v phng tin phn mm iu
kin theo bo hnh ca nh sn xut ny, Cisco s
thc hin bo hnh ny bng cch thay th phng
tin phn mm.
Khng nhn vin, i l hoc nh bn li no ca
Cisco c th a ra cc sa i, gia hn hoc b sung
bng vn bn hoc bng li no cho bo hnh ca
nh sn xut ny.
Lu 1: Xin nh rng hng ha xut trnh sa
cha c th c thay th bng hng ha tn trang
cng loi ch khng phi bng hng ha khim
khuyt c sa cha. Ni cch khc, cc b phn
tn trang c th c s dng trong sa cha.
Lu 2: Cc quyn v khon bi thng nu trn
ch l cc quyn v khon bi thng thuc bo
hnh ca nh sn xut ny. Tuy nhin, khim khuyt
lm pht sinh khiu ni theo bo hnh ca nh sn
xut ny cng c th lm pht sinh cc quyn theo
lut a phng theo hp ng bn hng ban u
v cc khon bi thng khc hoc b sung c th
pht sinh theo cc lut khc. Ngoi ra, cc quyn
v khon bi thng c th pht sinh theo lut ca
a phng thm ch i vi cc khim khuyt, hng
ha hoc dch v khng thuc phm vi bo hnh ca
bo hnh ca nh sn xut ny.
104

Ting Vit
(ii) Bo hnh bng vn bn KHNG c
cung cp
Cisco khng a ra bt k bo hnh bng vn bn
no:
a) lin quan n phn mm hoc dch v do Cisco
cung cp km theo sn phm, cho d c np sn
ti nh my vo trong sn phm hoc cha trong cc
phng tin i km sn phm, ngoi tr bo hnh c
gii hn c nu phn A(i) trn;
b) lin quan n bt k phn mm hoc dch no ca
bn th ba c a vo hoc ng gi vi sn phm;
c) rng hot ng ca sn phm, phn mm hoc dch
v s khng b gin on hoc khng c li;
d) rng sn phm, phn mm hoc dch v hoc bt k
thit b, h thng hoc mng no m sn phm, phn
mm hoc dch v c s dng trn khng c
nguy c b t nhp hoc tn cng; hoc
e) v tnh kh dng lin tc ca dch v ca bn th ba
cn s dng v vn hnh ca sn phm.
Lu : Mc d cc bo hnh khng c Cisco din
t r rng bng vn bn, chng u mang hm
hoc nu khng th tun theo lut a phng.

(iii) Cc trng hp m bo hnh ca nh


sn xut ny khng p dng
Bo hnh ca nh sn xut ny khng p dng nu:
a) tem nim phong ca gi sn phm b ty xa hoc
hng,
b) sn phm b thay i hoc sa i, khng phi
do Cisco,
c) sn phm b h hng do s dng vi sn phm
khng phi ca Cisco,
d) sn phm khng c lp t, vn hnh, sa cha
hoc bo tr theo cc hng dn do Cisco cung cp,
e) sn phm chu ng lc vt l hoc in bt thng,
b s dng sai, s dng cu th hoc do s c,
f) s s-ri trn sn phm b thay i, lm cho kh
nhn hoc xa b, hoc
g) sn phm c cung cp hoc cp php cho mc
ch dng th, nh gi, kim tra, trnh din m Cisco
khng tnh gi mua hoc ph cp php.
Ti Hoa K, bo hnh ca nh sn xut ny khng
p dng cho cc sn phm mua t ngun khng phi
Cisco hoc Nh bn li do Cisco y quyn.

Thng Tin Bo Hnh


Lu : Mc d bo hnh ca nh sn xut ny
khng p dng trong cc trng hp nu trn, bn
vn c hng cc quyn v khon bi thng
theo lut ca a phng.

B. YU CU BO HNH THEO BO
HNH CA NH SN XUT NY
Nu bn c thc mc v sn phm hoc gp vn
vi sn phm, xin vui lng truy cp trang web
http://homesupport.cisco.com, bn s tm thy
rt nhiu cng c h tr trc tuyn v thng tin tr
gip x l sn phm. Nu sn phm b li trong Thi
Hn Bo Hnh, hy gi li sn phm n mt a im
c i ng H Tr K Thut ca Cisco ch nh.
Bn c th tm thy s in thoi ca i ng H Tr
K Thut ca Cisco trong khu vc ca bn bng cch
nhp vo lin kt Contact Us (Lin H vi Chng Ti)
trn trang ch ca http://homesupport.cisco.com.
Chun b sn s s-ri ca sn phm v giy t chng
minh mua hng khi gi in lin h hoc khiu ni
v bo hnh. CN C TI GIY T CHNG MINH
MUA HNG GC C NGY THNG C TH
GII QUYT YU CU BO HNH. Nu bn c
yu cu gi tr sn phm qua ng bu in, bn
s c cung cp S y Quyn Gi Tr Sn Phm
(RMA). Bn c trch nhim ng gi v vn chuyn
sn phm ng cch bng chi ph ca bn v chu chp
nhn ri ro, v bn c trch nhim thanh ton mi chi
ph vn chuyn v x l, ngoi bt k khon thu hi
quan, VAT no c p dng, hoc cc khon thu
hay chi ph lin quan khc khi tr li sn phm. Bn
phi gi km s RMA v bn sao ti giy t chng
minh mua hng gc c ngy khi gi tr sn phm.
Sn phm gi tr khng c s RMA v giy t chng
minh mua hng gc c ngy s khng c chp
nhn. Khng gi km bt c hng mc no khc cng
vi sn phm bn gi tr.
VUI LNG M BO BN SAO LU MI D
LIU TRN SN PHM TRC KHI GI SN
PHM SA CHA HOC THAY TH. Cisco c
th, trong qu trnh sa cha hay thay th sn phm,
xa tt c hoc mt phn d liu ca bn, v Cisco s
khng chu trch nhim i vi bt k trng hp xa
d liu no ca bn trong bt k trng hp no.
Sn phm c li c bo hnh theo bo hnh ca
nh sn xut ny s c sa cha hoc thay th v
gi tr li cho bn min ph. Cisco khng vn chuyn
cc sn phm thay th n nhng ni ngoi quc gia
sn phm ban u c mua. Nhng sa cha v
thay th khng nm trong phm vi bo hnh ca nh
sn xut ny s c tnh ph theo gi hin hnh ca
Cisco.
105

Ting Vit
C. H TR K THUT KHC
Chng trnh bo hnh ca nh sn xut ny khng
phi l mt dch v hay mt hp ng h tr. Bn
c th tm thng tin v cc ngun cung cp v chnh
sch h tr k thut hin ti ca Cisco (bao gm
bt k khon ph no cho cc dch v h tr) ti
http://homesupport.cisco.com. Dch v h tr qua
in thoi c th khng kh dng ni bn sinh sng.

D. CC LOI TR V GII HN
CHUNG V TRCH NHIM
TRONG MT S PHM VI QUYN HN V
TRNG HP, NH SN XUT C TH THAY I
HOC LOI TR BO HNH, IU KIN HOC
M BO HM HOC QUY NH BI LUT V
DO , GII HN TRCH NHIM CA NH SN
XUT I VI NGI TIU DNG. TRONG PHM
VI QUYN HN M PHP LUT CHO PHP V
MC C PHP LUT CHO PHP LM NH
VY, CISCO:

GII HN BO HNH MANG TNH HM


V IU KIN C TH BN, CHP NHN
C, CHT LNG THA MN HOC
TNH PH HP CHO MT MC CH C
TH I VI THI GIAN CA THI HN
BO HNH THCH HP;

LOI TR TT C CC IU KIN, TUYN


B HOC BO HNH KHC C DIN
T BNG VN BN HOC HM , BAO
GM BT K BO HNH KHNG VI PHM
MANG TNH HM NO;

LOI TR TT C TRCH NHIM V MT


MT HOC TN THT I VI D LIU DO
S DNG SN PHM CA CISCO HOC
SA CHA;

LOI TR BT K TRCH NHIM NO I


VI BN V:

Thng Tin Bo Hnh


HOC BT K DCH V C LIN QUAN. LOI
TR NY P DNG NGAY C KHI CISCO C
BIT V KH NNG CA NHNG THIT HI
V NGAY C KHI MI BO HNH HOC KHON
BI THNG THUC BO HNH CA NH
SN XUT NY KHNG P NG C MC
CH THIT YU; V

GII HN TRCH NHIM TIN BC VI


BN THEO BT K LUT NO , MC
GI M BN TR CHO SN PHM CA
CISCO.

THNG TIN LIN H CHI TIT V H TR


K THUT V KHIU NI BO HNH
Vui lng gi tt c thc mc n:
Cisco Consumer Products LLC
P.O. Box 18558
Irvine, CA 92623
U.S.A.

A) TN THT DOANH THU HOC LI NHUN,


B) MT KH NNG S DNG BT K SN
PHM, PHN MM HOC DCH V CA BN
TH BA, V
C) BT K MT MT HOC TN THT MANG
TNH GIN TIP, KO THEO, C BIT, NGU
NHIN HOC DO B TRNG PHT,
NHNG TH PHT SINH THEO BT K LUT
NO (BAO GM LUT V S S SUT) V
C LIN QUAN N VIC S DNG CA BN
HOC KH NNG KHNG S DNG C
SN PHM HOC PHN MM CA CISCO
106

www.linksys.com/support

Cisco, the Cisco Logo, and Linksys are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Ciscos
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Thirdparty trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the
word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.
2012 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
3425-00117

120313MS

Das könnte Ihnen auch gefallen