You are on page 1of 4

grupa a

Podatki i ubezpieczenia

...................................................
imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 13 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 26 punktw.
1. Podkrel podatki majtkowe.

(01 p.)

podatek rolny, CIT, VAT, podatek akcyzowy,


podatek od nieruchomoci

...................
klasa

5. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy


formularzy podatkowych.
(02 p.)
Formularz
podatkowy

Opis

2. Zaznacz cechy podatku.


(01 p.)
a) obowizkowe, bezzwrotne wiadczenie
pienine pobierane przez pastwo
b) przymusowe, zwrotne wiadczenie pienine
pobierane przez samorzdy terytorialne
c) obowizkowe, bezzwrotne wiadczenie pienine
pacone tylko przez osoby fizyczne
d) obowizkowe, bezzwrotne wiadczenie
pienine pacone przez osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne
3. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok
zdania faszywego liter F.
(02 p.)
a) PIT w Polsce jest przykadem podatku
progresywnego. . .Prawda . . .
b) Podatek akcyzowy jest nakadany w Polsce na
wszystkie artykuy spoywcze. . . Fasz. . .
c) Zalego podatkowa to warto, od ktrej nalicza
si podatek wedug stawki podatkowej. . . .Fasz . .
d) Stawka podatku CIT w Polsce jest jednakowa dla
wszystkich przedsibiorcw, niezalenie od
wysokoci ich dochodu. . . . . .Fasz

VAT

Przeznaczony dla osb


prowadzcych wasn dziaalno
gospodarcz.

PIT

Przeznaczony dla podatnikw,


ktrzy nie prowadz dziaalnoci
gospodarczej, a swoje dochody
uzyskuj z pracy (rwnie na
umow-zlecenie).

6. Uzupenij tabel, wpisujc nazwy filarw systemu


emerytalnego. Nastpnie podaj form oszczdzania
i okrel stopie swobody przekazywania skadek.
(02 p.)
Filary systemu
emerytalnego

I filar

II filar

III filar

4. Podkrel w poniszych zdaniach informacje


prawdziwe.
(02 p.)
a) Pracodawca nie moe / moe rozliczy
pracownika, jeeli uzyska on przychody z wielu
rde.
b) Wsplne opodatkowanie dotyczy / nie dotyczy
maonkw pozostajcych przez peny rok
podatkowy w zwizku maeskim.
c) Podatki majtkowe obliczane s od dochodu /
majtku podatnika.
d) Limit rocznego dochodu niepowodujcego
obowizku zapaty podatku dochodowego to ulga
podatkowa / kwota wolna od podatku.

Forma

Skadki

Zakad
Ubezpiecze
Spoecznych

Skadki s
obowizkowe.

Otwarty Fundusz
Emerytalny

Skadki s
obowizkowe

Rne formy
oszczdzania
wasnych rodkw

Skadki s
dobrowolne.

7. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania. (01 p.)


Do ubezpiecze spoecznych zalicza si
ubezpieczenia
a) rentowe, chorobowe, emerytalne i wypadkowe.
b) emerytalne, rentowe, chorobowe ,wypadkowe
i zdrowotne.
c) majtkowe, emerytalne, rentowe, chorobowe.
d) odpowiedzialnoci cywilnej, emerytalne
i rentowe.

8. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wymienione


niej rodzaje ubezpiecze.
(02 p.)
ubezpieczenie zdrowotne, OC samochodu,
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wypadkowe
Ubezpieczenia osobowe

ubezpieczenie
zdrowotne

Ubezpieczenia majtkowe

ubezpieczenie mienia
OC samochodu

Sprzeda czekolady
przez producenta

finansowania z wasnych rodkw poowy

skadki na ubezpieczenie spoeczne (drug


poow opaca patnik skadki, czyli
pracodawca).

samodzielnie zgosi si do ubezpiecze

spoecznych.

jest obliczanie wysokoci skadek i ich


opacanie w caoci.

9. Uzupenij tabel, wpisujc kwot VAT wpacan


do urzdu skarbowego przez uczestnika
poszczeglnej fazy obrotu, przy zaoeniu,
e we wszystkich fazach wystpuje podstawowa
stawka 23%.
(04 p.)

Sprzeda kakao
przez producenta

(03 p.)

Zadaniem niektrych grup ubezpieczonych

ubezpieczenie
wypadkowe

Fazy

10. Wymie trzy podstawowe obowizki


ubezpieczonego.

Cena sprzeday
bez VAT
(netto w z)

Naleny VAT
(w z)

100

23

400

92

11. Przyporzdkuj pojciom odpowiadajce im


definicje.
(02 p.)
a) Polisa ubezpieczeniowa
D. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.
b) Urzdowe Powiadczenie Odbioru
A. Dowd zoenia rocznego zeznania
podatkowego w formie elektronicznej.
c) Ulga podatkowa

B. Moliwo obnienia podstawy opodatkowania


lub wysokoci podatku.
12. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania.

Sprzeda hurtowa
czekolady

500

Sprzeda detaliczna
czekolady

700

161

391

Ogem

115

Obliczenia: 400x 0,23 = 92

Po kolei wszystko z rubryki cena sprzeday x


0,23
Odpowied: 391

(01 p.)
W przypadku koniecznoci zapaty podatku
dochodowego od osb fizycznych naley dokona
tego najpniej do
a) 30 kwietnia.
b) 30 maja .
c) 30 lipca .
d) 31 marca.
13. Rozwi krzywk, a nastpnie zapisz haso.
(03 p.)
1. Rodzaj ubezpieczenia spoecznego z tytuu
wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.
2. Skrt Indywidualnego Konta Emerytalnego
3. Comiesiczna wypata okrelonej kwoty osobom,
ktre przepracoway okrelon liczb lat i
osigny wiek emerytalny.

12 IKE
3- Emerytura
Haso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

grupa b

Podatki i ubezpieczenia

...................................................
imi i nazwisko

Poniszy test skada si z 13 zada. Przy kadym poleceniu podano


liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 26 punktw.
1. Podkrel podatki dochodowe.

(01 p.)

podatek akcyzowy, PIT, VAT, CIT, podatek rolny


2. Zaznacz cechy podatku.

(01 p.)

a) przymusowe, zwrotne wiadczenie pienine


pobierane przez samorzdy terytorialne
b) obowizkowe, bezzwrotne wiadczenie
pienine pacone tylko przez osoby fizyczne
c) obowizkowe, bezzwrotne wiadczenie pienine
pacone przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne
d) obowizkowe, bezzwrotne wiadczenie
pienine pobierane przez pastwo
3. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok
zdania faszywego liter F.
(02 p.)
a) Stawka podatku PIT w Polsce jest jednakowa dla
wszystkich podatnikw, niezalenie od wysokoci
ich dochodu. . . . F. .
b) Podatek akcyzowy jest nakadany w Polsce na
niektre artykuy spoywcze, np. alkohol. .P . . . .
c) CIT w Polsce jest przykadem podatku
proporcjonalnego. . . . P. .
d) W rocznym zeznaniu podatkowym PIT skadki na
ubezpieczenia spoeczne odliczane s od dochodu.

...................
klasa

5. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy


formularzy podatkowych.
(02 p.)
Formularz
podatkowy

Opis

CIT

Przeznaczony dla podatnikw,


ktrzy uzyskali przychody z tytuu
odpatnego zbycia papierw
wartociowych lub innych
instrumentw finansowych czy te
udziaw w spkach.

VAT

Przeznaczony dla osb


prowadzcych wasn dziaalno
gospodarcz.

6. Uzupenij tabel, wpisujc nazwy filarw systemu


emerytalnego. Nastpnie podaj form oszczdzania
i okrel stopie swobody przekazywania skadek.
(02 p.)
Filary systemu
emerytalnego

Forma

Skadki

I filar

Zakad
Ubezpiecze
Spoecznych

Skadki s
obowizkowe.

II filar

Otwarte fundusze
emerytalne

Skadki s
obowizkowe.

Rne formy
oszczdzania
wasnych rodkw

Skadki
nieobowizkowe

. . .F . .

4. Podkrel w poniszych zdaniach informacje


prawdziwe.
(02 p.)
a) W cenie towaru lub usugi zawarte s podatki
porednie / bezporednie.
b) Ustalona wielko (kwotowa lub procentowa),
wedug ktrej od podstawy opodatkowania oblicza
si wysoko podatkw to kwota wolna od podatku
/ stawka podatkowa.
c) Wsplne opodatkowanie dotyczy / nie dotyczy
maonkw niepozostajcych przez peny rok
podatkowy w zwizku maeskim.
d) W Polsce, zasiki dla bezrobotnych finansowane s
z Funduszu Pracy / Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.

III filar

7. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania. (01 p.)


Do ubezpiecze spoecznych zalicza si
ubezpieczenia
a) emerytalne, rentowe, wypadkowe i majtkowe.
b) emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
c) emerytalne, rentowe, chorobowe ,wypadkowe
i zdrowotne.
d) rentowe, emerytalne, zdrowotne
i odpowiedzialnoci cywilnej.

8. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli wymienione


niej rodzaje ubezpiecze.
(02 p.)
ubezpieczenie zdrowotne, assistance turystyczne,
OC samochodu, ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenia
obowizkowe

Ubezpieczenia
nieobowizkowe

ubezpieczenie
zdrowotne

assistance turystyczne,
ubezpieczenie mienia

OC samochodu

9. Uzupenij tabel, wpisujc kwot VAT wpacan


do urzdu skarbowego przez uczestnika
poszczeglnej fazy obrotu, przy zaoeniu, e we
wszystkich fazach wystpuje podstawowa stawka
23%.
Fazy

Cena sprzeday
bez VAT
(netto w z)
400

Sprzeda czekolady
przez producenta

1600

368

Sprzeda hurtowa
czekolady

2000

460

Sprzeda detaliczna
czekolady

2800

644

Obliczenia: 1600 x 0,23 = 368

I tak z kadym
.

(03 p.)

obowizek lojalnoci

. obowizek informacji (informowania go o


zawartym ubezpieczeniu)

11. Przyporzdkuj pojciom odpowiadajce im


definicje.
(02 p.)
a) Obowizek podatkowy . . . C. Powinno
zapacenia podatku w zwizku z zaistniaym
zdarzeniem np. uzyskaniem dochodu.
..

b) Ulga podatkowa . .
D. Moliwo obnienia podstawy opodatkowania
lub wysokoci podatku.
...

Naleny VAT
(w z)

Sprzeda kakao
przez producenta

Ogem

10. Wymie trzy podstawowe obowizki


ubezpieczyciela.

92

1564

c) Urzdowe Powiadczenie Odbioru . . . . A. Dowd


zoenia rocznego zeznania podatkowego w
formie elektronicznej.
.

12. Zaznacz prawidowe dokoczenie zdania. (01 p.)


W przypadku koniecznoci zapaty podatku
dochodowego od osb fizycznych naley dokona
tego najpniej do
a) 30 stycznia.
b) 30 lipca.
c) 30 kwietnia.
d) 30 marca.
13. Rozwi krzywk, a nastpnie zapisz haso.
(03 p.)
1. Dobrowolne ubezpieczenie samochodu.
2. Skrt Indywidualnego Konta Emerytalnego.
3. Comiesiczna wypata okrelonej kwoty osobom,
ktre przepracoway okrelon liczb lat
i osigny wiek emerytalny.

1 autocasco
2 IKE
3EMERYTURA
Haso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .