You are on page 1of 2

Praca kontrolna nr 1

1. Wpisz przy zdaniach prawdziwych litery P, a przy faszywych F.


Lp.

Zdania

1.

Obywatelstwo polskie nabywa kada osoba, ktrej przynajmniej jedno z rodzicw byo
obywatelem polskim w momencie jej urodzenia.
Naturalizacja jest to wydanie decyzji o nadaniu obywatelstwa osobie urodzonej na terenie
kraju, w ktrym obowizuje prawo ziemi.
Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom powoduje uzyskanie go przez dzieci
pozostajce pod ich opiek rodzicielsk.
O nadanie obywatelstwa polskiego wystpuje si z wnioskiem do prezydenta.
Kady obywatel Unii Europejskiej moe zrzec si obywatelstwa unijnego.
Osoba urodzona poza granicami Polski nie otrzyma obywatelstwa polskiego nawet
jeeli jedno z jej rodzicw miao takie obywatelstwo w chwili jej urodzenia.
Opcja obywatelstwa dotyczy sytuacji, gdy czowiek musi wybra jedno z przysugujcych
mu obywatelstw.
Zawarcie maestwa przez obywatela polskiego z cudzoziemcem nie powoduje zmian
obywatelstwa adnego z maonkw.
O przyznanie obywatelstwa polskiego mog stara si cudzoziemcy, ktrzy legalnie
mieszkaj na terenie Polski od co najmniej 10 lat.
Posiadanie obywatelstwa unijnego daje prawo do zamieszkania w dowolnym kraju
czonkowskim.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P/F

2. Przeczytaj poniszy biogram, a nastpnie wykonaj polecenia.


Pastor wyznania baptystycznego, ktry dziaa w USA na rzecz rwnouprawnienia Afroamerykanw. Dy
do zniesienia dyskryminacji rasowej, przewodzc bojkotowi autobusw miejskich. W 1964 r. otrzyma
Pokojow Nagrod Nobla.
A. Podaj imi i nazwisko osoby, ktrej dotyczy powyszy biogram.
.......................................................................................................................................................
B. Nazwij metod wykorzystywan przez tego czowieka w walce z niesprawiedliwym prawem.
.......................................................................................................................................................
4. Wymie trzy zalety jednomandatowych okrgw wyborczych
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Przyporzdkuj do wymienionych rodzajw wyborw minimalny wiek kandydatw chccych skorzysta z
biernego prawa wyborczego oraz waciwe przymiotniki wyborcze.
A. wybory do senatu .........................................................................................................................................
B. wybory do rad gmin, powiatw i sejmikw wojewdzkich ........................................................................
C. wybory prezydenckie ...................................................................................................................................
18 lat, 21 lat, 25 lat, 30 lat, 35 lat

powszechne, rwne, bezporednie,


tajne, proporcjonalne

4. Zapisz waciwe zakoczenia zda.


A. Sprawowanie wadzy przez przedstawicieli wybranych do parlamentu oraz samorzdw jest form
demokracji ................................ .
B. Podejmowanie decyzji przez obywateli poprzez referendum jest przykadem demokracji ........................ .
C. Podstaw dopuszczenia obywatela do gosowania jest okazanie przez niego np. .................................. .
5. Przyjrzyj si poniszemu wykresowi, a nastpnie podkrel waciwy wniosek.
Czy obywatele maj wpyw na sprawy kraju?

A. Ponad poowa ankietowanych na przestrzeni lat 19922008


nie ma zdania na temat tego, czy obywatele maj wpyw na
sprawy kraju, czy nie.
B. Od 1992 do 1997 r. dwukrotnie (w przyblieniu) wzrosa liczba
osb uwaajcych, e obywatele maj wpyw na sprawy kraju.
Spada za to liczba respondentw o przeciwnym zdaniu.
C. Na przestrzeni lat 19992008 liczba osb uwaajcych, e
maj wpyw na sprawy kraju spada prawie o poow. O tyle
samo wzrosa liczba ludzi nieposiadajcych zdania na ten temat.

6. Wpisz znak X w kratk obok urzdu lub osoby wydajcej paszporty.


urzd marszakowski
wojewoda
starostwo powiatowe
urzd miasta
7. Wpisz znak X w kratk obok urzdu lub osoby rejestrujcej bezrobotnych.
urzd marszakowski
wojewoda
powiatowy urzd pracy
urzd miasta
8. Przyporzdkuj wymienionych urzdnikw do waciwych rodzajw administracji rzdowej, wpisujc
znaki X w odpowiednie miejsca tabeli.
Osoby

Naczelny organ
administracji rzdowej

Centralny organ
administracji rzdowej

Terenowy organ
administracji rzdowej

Minister sprawiedliwoci
Wojewoda
Komendant gwny
policji
Premier
9. Zakrel wiek, od ktrego mona kierowa samochodami wacymi do 3,5 tony.
14
16
18
24
10. Uzupenij tekst.
W razie wydania

przez

urzd

decyzji,

ktr

si

nie zgadzamy,

mamy prawo

zoy

............................................ . Jeli dotyczy ono decyzji jednostki samorzdu terytorialnego, dokument naley
skierowa do ..................................................................................................