You are on page 1of 12

LOGO

SEKOL
AH

Nama Sekolah

KAJIAN KES

ARAHAN KEPADA GURU:


1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan.
2. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik.
3. Murid dikehendaki melaksanakan tugasan
berdasarkan kriteria rubrik yang ditetapkan.

tersebut

TUGASAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3


TERHAD

TERHAD

BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI (23)


TAHUN 2014
1.0

ARAHAN KEPADA GURU


1.1

Memastikan pelajar melaksanakan tugasan ini mengikut tempoh yang


ditetapkan.

1.2

Dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan.

1.3

Merancang pelaksanaan dan penilaian tugasan mengikut masa yang


ditetapkan.

1.4

Memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.

1.5

Membimbing calon bagi menentukan kerangka dan sumber dalam


melaksanakan tugasan.

1.6

Memastikan hasil tugasan calon mestilah merupakan hasil usaha


sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Jika didapati calon
meniru atau tugasan dilaksanakan oleh pihak lain, calon tersebut
dianggap gagal.

1.7

Guru dilarang menyediakan jawapan kepada murid.

1.8

Tiada tugasan ulangan atau masa tambahan diperuntukkan.

1.9

Merujuk Panduan Rubrik Penskoran (Lampiran 1) yang disediakan


sebagai panduan untuk membimbing murid menghasilkan tugasan
yang baik bagi mendapat skor cemerlang.

1.10 Memastikan calon agar mementingkan aspek tata bahasa dalam


penulisan.
1.11 Memperakukan tugasan murid dalam Borang Akuan Pengesahan
(Lampiran 2).
1.12 Memeriksa dan memberi skor kepada hasil tugasan calon berpandukan
rubrik penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Skor
hendaklah dimasukkan ke dalam Borang Rumusan Skor (Lampiran 3)
dan Borang Rumusan Skor (Lampiran 4) yang disediakan oleh
Lembaga Peperiksaan.
1.13 Gred calon hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan.

TERHAD

TERHAD
2.0

JENIS TUGASAN: KAJIAN KES


Tugasan:
Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang satu fenomena cuaca
dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan
asid) yang berlaku di sekitar tempat tinggal calon.
Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:
2.1

Konsep dan takrifan fenomena cuaca dan iklim yang dikaji.

2.2

Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.

2.3

Kesan fenonema cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam
sekitar di kawasan kajian.

2.4

Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kejadian fenomena


tersebut.

TERHAD

TERHAD
3.0

KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN

BIL
1

PERKARA
Jadual kerja
Pengagihan kerja
Objektif kajian

HURAIAN
Menyediakan perancangan yang sangat lengkap,
tepat dan realistik mempamerkan sikap bersungguhsungguh.

Penentuan kaedah kajian

Mengumpul maklumat
menggunakan kaedah yang
sesuai. Memperoleh
maklumat daripada pelbagai
sumber
Punca

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber


dengan menggunakan kaedah yang relevan dan
menyatakan sumber rujukan.
Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan
asli.

Kesan
Langkah

Grafik (10 markah)


Tajuk

Grafik mengikut susunan yang betul, lengkap dan


kritis.

Idea utama
Maklumat
Tafsiran:
(a) Konsep (5 markah)
(b) Punca (15 markah)
Fakta

Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul berserta


contoh.
Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan
jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis

Huraian
Contoh
(c) Kesan (20 markah)
Fakta

Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan


jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian

Huraian
Contoh
(d) Langkah (20 markah)

Cadangan relevan dan huraian sangat tepat

Idea kreatif dan kritis


Rasional

TERHAD

TERHAD

Lampiran 1
PANDUAN RUBRIK TUGASAN

RUBRIK
BIL

KRITERIA

- Jadual kerja
- Pengagihan kerja
- Objektif kajian
- Penentuan kaedah
kajian

Perancangan (10 markah)


08 10

06 07

03 05

01 02

Menyediakan
perancangan
yang sangat
lengkap, tepat
dan realistik
mempamerka
n sikap
bersungguhsungguh.

Menyediakan
perancangan
yang lengkap
dan tepat
dan realistik.

Menyediakan
perancangan
yang kurang
lengkap

Menyediakan
perancangan
tidak lengkap

RUBRIK
BIL

KRITERIA

Mengumpul maklumat
menggunakan kaedah
yang sesuai.
Memperoleh maklumat
daripada pelbagai
sumber
Punca
Kesan
Langkah

Proses Awal (20 markah)


15 20

10 14

05 09

01 04

Mengumpul
maklumat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
kaedah yang
relevan dan
menyatakan
sumber
rujukan.

Mengumpul
maklumat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
kaedah yang
releven.

Maklumat
yang
diberikan
terhad dan
kurang
relevan dan
keaslian.

Maklumat
tidak lengkap
dan tidak
menunjukkan
keaslian.

Keseluruhan
data dan
maklumat
adalah relevan
dan asli.

Sebahagian
data dan
maklumat
adalah
relevan dan
asli.

TERHAD

TERHAD

BIL
3

RUBRIK

KRITERIA

Laporan Akhir (70 markah)


08 10

06 07

03 05

01 02

Grafik
mengikut
susunan yang
betul, lengkap
dan kritis.

Grafik
mengikut
susunan yang
betul dan
lengkap.

Grafik tidak
mengikut
susunan yang
betul dan
kurang
lengkap.

Grafik tidak
mengikut
susunan yang
betul dan tidak
lengkap.

05

04

02 03

01

Menghuraikan
konsep
dengan tepat
dan betul
berserta
contoh.

Menerangkan
konsep
secara tepat
tanpa contoh.

(b) Punca

10 15

06 09

03 05

01 02

(15 markah)

Menghuraikan
punca
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
dan teratur
serta
menunjukkan
keaslian dan
kritis

Menghuraikan
punca
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
serta
menunjukkan
keaslian

Menghuraikan
punca
kejadian yang
berkaitan
tetapi tidak
lengkap

Menyenaraikan
punca
kejadian yang
berkaitan

(c) Kesan

15 20

10 14

05 09

01 04

(20 markah)

Menghuraikan
kesan
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
dan teratur
serta
menunjukkan
keaslian

Menghuraikan
kesan
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
serta
menunjukkan
keaslian.

Menghuraikan
kesan
kejadian yang
berkaitan
tetapi tidak
lengkap

Menyenaraikan
kesan kejadian
yang berkaitan

15 20

10 14

05 09

01 04

Grafik (10 markah)


Tajuk
Idea utama
Maklumat

Tafsiran
(a) Konsep
(5 markah)

Fakta
Huraian
Contoh

Fakta
Huraian
Contoh

(d) Langkah
(20 markah)
Idea kreatif dan
kritis
Rasional

Cadangan
relevan dan
huraian
sangat tepat

Cadangan
relevan tetapi
huraian
kurang tepat

Menyatakan
konsep
secara
ringkas.

Cadangan
kurang
relevan dan
huraian tidak
tepat

Menyatakan
konsep yang
kurang tepat.

Cadangan
kurang relevan
dan tiada
huraian

TERHAD

TERHAD

Lampiran 2

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3)


BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014

BORANG AKUAN PENGESAHAN

PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN


Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri, melainkan petikan,
grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.

Tandatangan Calon

Tandatangan

: .

Nama

Tarikh

Tandatangan Guru

Tandatangan

: .

Nama

Tarikh

TERHAD

TERHAD

Lampiran 3
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3)
BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014

BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU

Nama Sekolah

SMK CYBERJAYA

Nama Calon

: ........................................................................................................

Tingkatan

: ........................................................................................................

Tajuk Tugasan

: ........................................................................................................

No. Kad Pengenalan

Angka Giliran

BIL

KRITERIA

Perancangan (10 peratus)

Proses Awal

Laporan Akhir (70 peratus)

*SKOR

CATATAN

(20 peratus)

JUMLAH
GRED

TERHAD

TERHAD

Lampiran 4
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)
BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014
BORANG RUMUSAN SKOR

Nombor Pusat:
Nama Sekolah:
Skor
Bil

Nama

L/P

No. Kp

Perancangan

PS

Disemak oleh Pentaksir Sekolah(PS)

PL

Gred

Proses
Awal

PS

PL

Proses
Akhir

PS

PL

PS

Disahkan oleh Pentaksir Luar (PL) :

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh

TERHAD

PL

10

TERHAD

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3)


BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014

FORMAT LAPORAN PENYELARASAN


Nama : ______________________________KPK/KPN/KPKw/PKw : _______________________
Daerah : _________________________
DAPATAN PENYELARASAN :
Rumusan / Ulasan Penyelarasan
1.Masalah dikesan:

2.Cadangan :

Tandatangan Pemantau
Pengetua
..

(Nama Penyelaras)

Tandatangan

(Nama dan Cop Pengetua)

Tarikh :

TERHAD

11

TERHAD

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3)


BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014
BORANG KEHADIRAN PEMANTAU KE SEKOLAH

BiL
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nama Sekolah

Tarikh

Pengesahan Ketua
Jabatan/Sekolah
dipantau

...............................................
..
...............................................
..
...............................................
..

.....................................
..
(
)

...............................................
..
...............................................
..
...............................................
..

.....................................
..
(
)

...............................................
..
...............................................
..
...............................................
..

.....................................
..
(
)

...............................................
..
...............................................
..
...............................................
..

.....................................
..
(
)

...............................................
..
...............................................
..
...............................................
..

.....................................
..
(
)

...............................................
..
...............................................
..

.....................................
..

Cop sekolah

TERHAD

TERHAD
...............................................
..

12
(
)

TERHAD