Sie sind auf Seite 1von 241

ivm~j Bikv` Kibt

      
 
(gymwjg, nv`xm 1337)
A_vr hLb Avwg Zvgv`iK Kvb wKQy eRb KiZ
ewj ZLb Zvgiv AekB Zv eRb Kie|

 

 
  
 
   
   

KviAvb I mnxn nv`xmi AvjvK

nvivg I Kexiv bvn&


(c_gvsk)
mv`bvqt
gvvwdRyi ingvb web& Avyj AvwRR
cKvkbvqt

   
  

 !"# $"! 
 
ev`&kvn& Lvwj`& mbvwbevm cevmx agxq wb`kbv K`
cvt e bs 10025 dvbt 03-7872491 dvt 03-7873725
K, K, Gg, wm. nvd&i Avj&-evwZb 31991
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

2
##

 $%
 
 

 


##
# #ltD#ETF#D#h#D#MQ#ol
# #\#lD#~Qp#/nnDhM# #
01nnDhM#\#lD#~QpLK  # #
# #4763#/EMD#l\
##
# #o#4:#)#45#>z#573##1Z 6
# #+,#<:;##936#0#;399#0#35#0#:#=#gk# #
# #+4[,#<:;##936#0#;399#0#36#0#7############ #
# #+EMD#EL#yD,
##
# #DD#0F#########gEskD#D#05#########lEMD#04
47632:7:4##########################################573#g
##

#
#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#

 LW

 EFMMMW

 EFMMM
 

 
! 
 "# $%&'( *)#+()
 ,)-"$

0
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

238

m~Pxct
welqt
cvt
AeZiwYKv......................................................... 5
gyLe ............................................................. 7
bvn&i wKQy QyZvbvZv ............................................. 19
bvn&i evnvbwU AcKvi .......................................... 33
Avjvn& ZvAvjvi AvbyMZKvix`i weklY mg~n .................. 65
Avjvn& ZvAvjvi Aeva`i weklY mg~n ........................ 65
nvivg I Kexiv bvn& ............................................. 86
nvivg I Kexiv bvn&i msv .................................... 86
bvn&i ZviZgi g~j inm ...................................... 90
1. A^xKvi ev AwaKvi Lei wki&K ............................... 93
Avjvn& ZvAvjvi cvkvcvwk Ab Bjvn& ^xKvi Kivi wki&K ....... 94
Bev`vZi wki&K ................................................... 95
gvi AhvM wki&K ............................................... 98
gvhvM wki&K ................................................... 98
wki&Ki g~j inm K_v ............................................ 98
eo wki&K .......................................................... 109
QvU wki&K ......................................................... 113
QvU wki&K I eo wki&Ki ga cv_K ........................... 115
2. hv`y ............................................................. 116
3. Aeafve KvDK nZv Kiv ................................... 118
nZvKvixi kvw .................................................. 127
4. my` .............................................................. 146
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

239

5. BqvZxgi ab-m` fY ..................................... 151


6. Kvwdi`i mv_ myLhy _K cjvqb......................... 151
7. mZx-mvax gwnjv`iK ewfPvii Acev` `qv ............... 152
Kvb mZx-mvax gwnjvK ewfPvii Acev` `qvi kvw ......... 152
h h KviY Acev`KvixK evNvZ KiZ nq bv ................ 155
8. ewfPvi ........................................................ 156
PviwU AK wbqY KiZ cvijB ewfPvi _K iv cvIqv hvq .......164
ewfPvii AcKvi I Zvi fqvenZv ............................... 174
ewfPvii i webvm .............................................. 180
ewfPvii kvw .................................................... 188
`wewa msv wKQy K_v .......................................... 195
`wewa cqvMi mgq Pnvivi cwZ j ivLe ................... 196
Kvb `wewa gmwR` cqvM Kiv hve bv ......................... 196
9. mgmKvg ev cvqyMgb ........................................... 198
mgKvgi AcKvi I Zvi fqvenZv ............................... 202
agxq AcKvi mg~n ................................................ 202
PvwiwK AcKvi mg~n ............................................. 203
gvbwmK AcKvi mg~n ............................................. 203
kvixwiK AcKvi mg~n ............................................. 205
mgKvgi kvw .................................................... 208
mgKvgi wPwKrmv ................................................. 210

S P ]
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

240

wcq evsjvfvlx fvBqiv!


wbgj wbfRvj mZ cZ nj Zv h_vmva I mwVK cvq Abymvb
KiZ ne| Ze Zv cvIqv mnR hvi Rb Avjvn& ZvAvjv Zv mnR Ki
`b| bex Bikv` Kibt Avwg Zvgv`i gvS Ggb `ywU wRwbm
iL hvwQ hv Zvgiv kfve aviY Ki _vKj Kvb w`b c_nviv ne
bv| wRwbm `ywU njv Avjvn& ZvAvjvi wKZve I Zuvi bexi mybvn&|
(gyIqvv/gvwjK : 1594, 1628, 3338) .
AZGe Avcwb me`v G evcvi hZevb neb h- hb Avcbvi mKj
Gev`Z I AvbyMZ GKgv Avjvn& ZvAvjvi kixqZ, ivm~j Gi
mybvn Ges mvnvevq wKivg Z_v wKqvgZ ch Avmv Zuv`i Abymvix`i
ZixKv gZv nq| Avi Avgiv Bb&kv Avjvn AvcbvK mB Avjvi
c_ cuQvZ h_vmva mnhvwMZv Kiev| G KvR Avgv`i DcKiY
njv eB -cyK, KvmU Ges `vIqvZx KvR wbhy Avwjg m`vq|
AZGe nK I Avjvi Abymvb D DcKib mg~ni Kvb wKQzi
cqvRb gb Kij Avgv`i mv_ AwZmZi hvMvhvM Kib| Avgiv
h_vmva Avcbvi mnhvwMZvq hZevb nev Bb&kv Avjvn&|
ev`&kvn& Lvwj`& mbvwbevm cevmx agxq wb`kbv K`
cvt e bs 10025 dvbt 03-7872491 dvt 03-7873725
K, K, Gg, wm. nvd&i Avj&-evwZb 31991

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

Avnvb
wcq cvVK! Avgv`i cKvwkZ mKj eB covi Rb AvcbvK mv`i
AvgY RvbvwQ| Avgv`i eBjv wbgict
1. eo wki&K
2. QvU wki&K
3. nvivg I Kexiv bvn& (1)
4. nvivg I Kexiv bvn& (2)
5. nvivg I Kexiv bvn& (3)
6. ewfPvi I mgKvg
7. AvZxqZvi eb wQb Kiv
8. g`cvb I a~gcvb
9. wKqvgZi QvU-eo wb`kb mg~n
10. ZvInx`i mij evLv
11. mv`vKv-LvqivZ
12. bex hfve cweZvRb KiZb
13. bvgvh ZvM I RvgvZ bvgvh Av`vqi weavb
Avgv`i D eBjvZ Kvb iKg wU-wePzwZ cwijwZ nj A_ev
Kvb welq-e Avcbvi wbKU Amb gb nj A_ev ZvZ Avcbvi
Kvb wekl cvebv _vKj A_ev Avcbvi wbKU `vIqvZi Kvb
AvKlYxq cwZ Abyf~Z nj Zv Avgv`iK AwZmZi Rvbveb|
Avgiv Zv AekB mv`i I m wP MnY Kiev| Rb ivLyb, Kvb
KjvYi mvb`vZv D KjvY mv`bKvixi bvqB|
Avnvb
`vIqvn& Awdm
K. K. Gg. wm. nvd&i Avj-evwZb
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

AeZiwYKv
mKj cksmv GKgv Avjvn& ZvAvjvi Rb whwb Avgv`iK wbLv`
ZvInx`i w`kv Ges mybvZ I we`AvZi cv_Kvb w`qQb| AmsL
mvjvZ I mvjvg Zuvi Rb whwb Avgv`iK Zv-wKqvgZ mdj Rxeb
AwZevnbi c_ evZwjqQb| Zuvi cwievieM I mvnvev`i cwZI iBj
AmsL mvjvg|
gvbe mgvR agxq vbk~bZvi `ib AbK aibi nVKvwiZvB
weivRgvb| Za jNy cvcK i gb Kiv Ges i cvcK jNy gb
Kiv AbZg| AbK Zv Ggbv iqQb h, h KvR cvci bq m
KvRKI gnvcvc ej MY Kib| Ab w`K gnvcvcK wKQyB vb
Kib bv| wVK GiB wecixZ KD KD mvgvb mvIqvei evcviK
dihi PvBZI ewk g~j w`q _vKb ; A_P Ab w`K wZwb dihiB
Kvb avi avib bv| hib kixqZi `wKvY AbKjv iZc~Y
mvIqvei KvR Ggbv _K hvQ h, AvRv ch hv Kvb bv Kvb
gymwjg mgvR Kvivi `w AvKlY KiZ cvi wb| AbK Zv Ggbv
iqQb h, Kvb Kvb bvn&i KvRK wZwb gnv mvIqvei KvR gb
KiQb Ges mjv mgvR cwZvi Rb weklfve KmiZ Pvwjq
hvQb| KD `qvciek nq mjvi mwVK ic awiq w`Z PvBj m
D mgvRi kqZvb cKwZi gvbyl KZK Bmjvgi k, Mvvi,
eCgvb, Kvwdi, gybvwdK, gZjeevR, eqv`e, eyhyM`i LuvwU `ykgb
BZvw` weklY AvLvwqZ nb| myZivs mwVK weePbvi Rb bvn&i
chvq I ijv mwVKfve Abyaveb Kiv Avgv`i Rb GKeviB
AZvekK Ges D DkK mvgb iLB Avgv`i G z` cqvm|

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

AZ Avb`i welq nQ, G cywKvwUZ ivm~j m


hZjv nv`xm DwjwLZ nqQ mvagZ Dnvi weZvi cwZ mhZ
`vwqZkxj `w ivLv nqQ| G evcvi wb`bc meRb kq cLvZ
nv`xm wekvi` Avjvgv bvwmixb Avj&evbx mvnei nv`xm
vwbYqb bxwZ MnY Kiv nqQ| GZ`mI mKj hvM
MelK`i cybweePbvi myweav_ cwZwU nv`xmi mv_ Zvi
cvwvbwb`k mshvRb Kiv nqQ| ZeyI m~Yic wbiU wbfyj
nIqvi Rvi `vwe Kivi aZv `LvwQ bv|
k I fvlvMZ cPzi fyj-vw we cvVKeMi PzMvPi Avmv
A^vfvweK wKQy bq| Ze fyj imvgvb hZUzKzB nvK bv Kb
jLKi `wMvPi Kij Pig KZZvcvk Ave _vKev| h Kvb
KjvYKi civgk w`q `vIqvZx nvK Aviv ewaZ KiY memvaviYi
mvweK mnhvwMZv Kvgbv KiwQ| Avjvn& ZvAvjv mevi mnvq nvb|
G cywKv cKvk h Kvb Rbi h Kvb aibi mnhvwMZvi Rb
mgywPZ KZZv vcb GZUzKzI KvZvnx KiwQb| BnciKvj Avjvn&
ZvAvjv cZKK Zvi AvKvLvZxZ Kvwgqve Kib ZvB nQ Avgvi
mevP Avkv| Avgxb myv Avgxb Bqv ivevj Avjvgxb|
mekl Rbve Avyj nvgx` dvqhx mvnei cwZ Akl KZZv
cKvk bv Ki cviwQb| whwb AbK eZvi gvSI Avgvi Ave`bg
cvywjwcwU Av`cv AZ iZi mv_ `LQb Ges Zuvi AZxe
g~jevb gZvgZ e KiQb| Avjvn& ZvAvjv ZuvK Gi Dg cwZ`vb
w`b, Zuvi vb Aviv evwoq w`b Ges cwikl ZuvK RvbvZ w`q w`b G
Avkv iL GLvbB kl Kijvg|
jLK
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

gyLet

 "! #
 $ % & 
 ' ( ) 
   
 
  
 
  
   
 
 * $ "!
 ! +
 , - .
! /! 
0 1 23
 54 % &
 ! 1 3
 & .
! /! 
0  * 56 % & 7 "! 8
 !9:; % &

 ) ; #
  =7 >6 
 & "! * $ "!
 ! ?
 5 $ <!  @
 
0 <  ! < !"
wbqB mKj cksmv Avjvn& ZvAvjvi Rb| Avgiv mevB ZuviB
cksmv KiwQ, ZuviB wbKU mvnvh I gv cv_bv KiwQ Ges ZuviB wbKU
Avkq cv_bv KiwQ cewi Awb I Lvivc Avgj _K| hvK Avjvn&
ZvAvjv wn`vqvZ w`eb ZvK c_ Kivi Avi KD bB Ges hvK
Avjvn& ZvAvjv c_ Kieb ZvK wn`vqvZ `qviI Avi KD bB|
Avwg mv w`wQ h, Avjvn& ZvAvjv Qvov mZ Kvb gve~` bB| wZwb
GKK, Zuvi Kvb kixK bB Ges Avwg Aviv mv w`wQ h, wbqB
gynvv` Avjvn& ZvAvjvi ev`vn& I GKgv ZuviB cwiZ ivm~j|
Avjvn& ZvAvjv gvbyli Dci hv hv dih Ki w`qQb Zv AekB
KiZ ne Ges hv hv nvivg Ki w`qQb Zv AekB QvoZ ne|
nhiZ Avey mvjvevn& Lykvbx _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
6 @
 -) A * B .
! /! 8
C & @ D 6 @
 -) :3
 B .
! /! E
 F /! G
 /! 
H  
* 7 )I
 = B .
! /! C 
  J! % & KH $ "! % 7 L
 A! ;
 -
  B .
! /! >,
 @
(`vivKyZbx/ Avi&-ivhv, nv`xm 42 Zvevivbx/ Kvexi,
nv`xm 589 evqnvKx, nv`xm 19509)
A_vr wbqB Avjvn& ZvAvjv wKQy KvR dih Z_v evaZvg~jK Ki
w`qQb hvi cwZ Zvgiv KLbvB Aenjv Kie bv Ges Aviv wKQy
KvR wZwb nvivg Ki w`qQb hv Zvgiv KLbvB KiZ hve bv, Aviv
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

wKQy mxgv (Zv IqvwRe, gyvnve, gyevn& hvB nvK bv Kb) wZwb
Zvgv`iK evZwjq w`qQb hv Zvgiv KLbvB AwZg KiZ hve
bv| Zgwbfve wZwb wKQy evcvi Pzc _KQb (Zv BQ KiB) fyj
bq| myZivs Zvgiv Zv LuyRZ hve bv|
Abyicfve Avjvn& ZvAvjv hv hv nvjvj Ki w`qQb Zv nvjvj ej
gb KiZB ne Ges hv hv wZwb nvivg Ki w`qQb Zv AekB eRb
KiZ ne|
nhiZ Aveyvi`v _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt

   
  
 

  
 
 
 , 
  
  
  
  !"#
  
 
 , 

 *
 1 23
  
  '()
   0

 = 2 $
;$<
 $
  :$%&
  , 45
  + 
 678 
 
 , ./
9 0"%

 ./
9 

(nvwKg 2/375)
A_vr Avjvn& ZvAvjv KviAvb gvRx` hv hv nvjvj Ki w`qQb
ZvB nvjvj Ges hv hv nvivg Ki w`qQb ZvB nvivg| Avi h mK
wZwb Pzc _KQb Zv gvbyli Rb Avjvn& ZvAvjvi c _K wekl
Qvo (hv KivI hve QvovI hve, Zv wbq Zgb Kvb wPvI KiZ ne
bv)| myZivs Zvgiv Avjvn& ZvAvjvi c _K mjvK mfveB
MnY Kiv| KviY, Avjvn& ZvAvjv fyj hvIqvi bb| AZtci wZwb D
AvqvZ wZjvIqvZ Kib hvi A_t Zvgvi cfy KLbv fyj hvIqvi bb|
nvivg KvRjvKI KviAvbi fvlvq `~` ejv nq hv Kiv Zv
`~ii K_v eis Zvi wbKUeZx nIqvI wbwl|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 -) ' M B .
! /! 
 ,
 @ ?
 2 B 
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr Gjv Avjvn& ZvAvjvi c _K evZjvbv mxgv| AZGe


Zvgiv mjvi wbKUI hve bv|
hviv Avjvn& ZvAvjvi evZjvbv mxgv AwZg Kie Avjvn& ZvAvjv
Zv`iK Rvnvbvgi gwK w`qQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 !
 * / >N ># 2 N 5 ,
 @ 6 5
 !) ; #
 
HO
 56 % &
 
 P%*4& PQ!R7
(wbmv : 14)
A_vr h ew Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~ji weivPiY Ki Ges
Avjvn&i `qv mxgv AwZg Ki Avjvn& ZvAvjv ZvK Rvnvbvg
wbc Kieb| Za m m`v me`v Aevb Kie Ges ZvZ Zvi Rb
jvbvKi kvwi eevI iqQ|
G K_v meviB gb ivLZ ne h, wbwl KvRjv GKeviB
eRbxq| ZvZ Kvb Qvo bB| Ze Av`kjv h_vmva cvjbxq|
nhiZ Avey ivqivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
 ) 7 /! KC V $ % 7 S A * !(
 S T! ; &  & )BU /! KC V W
 ' S A B & "! !(
(gymwjg, nv`xm 1337)
A_vr hLb Avwg Zvgv`iK Kvb KvRi Av`k Kwi ZLb Zvgiv Zv
mvavbyhvqx KiZ Pv Kie| Ze hLb Avwg Zvgv`iK Kvb wKQy
eRb KiZ ewj ZLb Zvgiv Zv AekB eRb Kie|
hviv Kexiv bvn& _K m~Yic gy Avjvn& ZvAvjv Zv`i Rb
RvbvZi Iqv`v KiQb|
www.QuranerAlo.com

10

nvivg I Kexiv bvn&

Avjvn& ZvAvjv ejbt


.
[ N 4& S A 2 N 
 S A B!9:; S A 7 X A!  7 ! ) * B & F=Y! )=Z
 B  
 [5 Y!
(wbmv : 31)
A_vr Zvgiv hw` mKj gnvcvc _K weiZ _vKv hv nZ Zvgv`iK
(KwVbfve) eviY Kiv nqQ Zvnj Avwg Zvgv`i mKj (QvU) cvc
gv Ki `ev Ges Zvgv`iK cek Kivev Lye mvbRbK vb Z_v
RvbvZ|
Avi Zv G KviYB h, QvU cvcjv cuvP Iqv bvgvh, Rygvi bvgvh
Ges ivgvhvbi ivhvi gvagB gv nq hvq|
nhiZ Avey ivqivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
!3&# \! 3&# 
]Z \! ]Z 
^_ 8)!26`
 F=A! L
 =a !( %6 * ' 8
P X A! &
(gymwjg, nv`xm 233)
A_vr cuvP Iqv bvgvh, GK Rygv _K Ab Rygv, GK ivgvhvb _K
Ab ivgvhvb Gjvi gaKvi mKj QvU bvn&i gv ev Kvd&dvivn&
nq hvq hLb Kexiv bvn& _K KD m~Yic iv cvq|
myZivs Kexiv bvn& _K iv cvIqv Ges GiB cvkvcvwk nvivg
KvRjv _K euP _vKv cZK gymjgvbi GKv KZe| Ze Kexiv
bvn& I nvivg mK c~ei Kvb aviYv bv _vKj Zv _K euvPv Kvivi
c KLbvB meci ne bv| ZvB mec_g m mK fvjvfve
vbvRb KiZ ne Ges ZviciB Avgj| bZzev Avcwb bv RbB Zv
Ki djeb| A_P m KvRwU Kivi Avcbvi Av` BQ wQjv bv|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

11

G KviYB nhiZ hvBdvn& GK`v ejwQjbt


]! /! _& : W
6 % 7 U!; "! L
 Y
  _
 % 7 
 b! ) ; # ! ) U!
 5 c
 6 ! !Y
V Y! # 54 "!
(eyLvix, nv`xm 3606 gymwjg, nv`xm 1847)
A_vr mevB ivm~j K jvfRbK e mKB wRvmv KiZv|
Avi Avwg ZuvK ay wZKi e mKB wRvmv KiZvg hvZ Avwg
bv RbB m wZKi eZ wj bv nB|
eve `Lv hvq, wKQy msLK cewcgx vbk~b ewiv hLb Kvb
bmxnZKvix ewi gyL _K G K_v b h, AgyK KvR Kexiv bvn&
A_ev AgyK e nvivg ZLb m weiwi myi ej _vKt meB Zv
nvivg| Avcbviv Avi Avgv`i Rb Ggb wK ivLjb hv nvivg Kibwb|
Avcbviv Zv Avgv`iK wei KiB Qvojb| mKj ^v`K we^v`
Ki w`jb| RxebK GKUz gbi gZv Ki DcfvM KiZ w`Qb bv|
Avcbv`i KvQ ay nvivgB nvivg| A_P Bmjvg GKeviB mnR| Avi
Avjvn& ZvAvjv AekB gvkxj|
ev`vn& wnme Avgv`i mKjK G K_v AekB gvbZ ne h, Avjvn&
ZvAvjv hvB Pvb ZvB ev`vn&i Rb weavb Kib| ZvZ Kvivi Kvb
wKQy ejvi bB| wZwb fvjvg` me wKQyB Rvbb| wZwb njb wnKgZ
Iqvjv| KLb Ges Kvi Rb wZwb wK weavb Kieb Zv wZwb
fvjvfvjB Rvbb| wZwb hv Pvb nvjvj Kib Avi hv Pvb nvivg
Kib| ev`vn& wnme Avgv`i KZe nQ mwP mjv gb
Pjv|
Avjvn& ZvAvjvi mKj wewa-weavb mZ I Bbmvd wfwK| ZvZ
Kvivi cwZ Kvb hyjyg bB|
www.QuranerAlo.com

12

nvivg I Kexiv bvn&

Avjvn& ZvAvjv ejbt


 S 2 d 
6 ) -
 B2A! b! : =& <! <[ 7
6 [e f
 ?
 ':# ] 2Y! L
 6 B
 
(Avb&Avg : 115)
A_vr Zvgvi cwZcvjKi evYx mZZv I Bbmvd cwic~Y| Zuvi evYx
cwieZbKvix KDB bB| wZwb mewKQy bb I Rvbb|
Avjvn& ZvAvjv KviAvb gvRx` nvjvj I nvivgi GKwU mnR I
mij m~ evZwjq w`qQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
g
! F=_
 S * 2! 7 D : 
 5
 8
 =:T S * ! 1h 
 5
 
(Avivd : 157)
A_vr m (gynvv` ) Zv`i Rb mKj cwe e nvjvj Ki `q
Ges mKj Acwe I Lvivc e Zv`i Dci nvivg Ki `q|
myZivs mKj cwe e nvjvj Ges mKj Acwe e nvivg| Avi
nvjvj I nvivg wbaviYi AwaKvi GKgv Avjvn& ZvAvjviB| AZGe
KD wbRi Rb D AwaKvi `vwe Kij A_ev m AwaKvi Avjvn&
ZvAvjv Qvov Ab Kvivi Rb iqQ ej ^xKvi Kij m Kvwdi I
gyk&wiK nq hve|
Avjvn& ZvAvjv ejbt

0  ' (! U 5 S ! & % 5: % &: S * ! )7 $ K0 i!Y $ S * ! D "! 
(k~iv : 21)
A_vr Zv`i wK (Avjvn& wfb) Ggb KZK kixK ev `eZv iqQ?
hviv Zv`i Rb Ggb Kvb agxq weavb iPbv KiQ hvi AbygwZ Avjvn&
ZvAvjv `bwb|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

13

Zgwbfve KviAvb I nv`xmi mwVK vb Qvov nvjvj I nvivgi


evcvi Kvb wmv `qv A_ev m evcvi Kvb AvjvPbv KivI
Kvivi Rb Rvwqh bq| eis Avjvn& ZvAvjv KviAvb gvRx` G
RvZxq Kgi wekl wb`v KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt

 PD @ !R- 6
jb!.@ !R- QR!A SA!" k`B )) M B <!
 
 ! ) 
 2 5 <! Q
 R A! 
 \!27 !
  5 % 5R  Q
 R A! 
 \!27
(bvn&j : 116)
A_vr Zvgiv wbR`i K_vi Dci wfw Ki wg_v ejv bv h, GwU
nvjvj I GwU nvivg| KviY, ZvZ Avjvn& ZvAvjvi Dci wg_vivc
Kiv ne| wbqB hviv Avjvn& ZvAvjvi Dci wg_vivc Ki Zviv
KLbvB mdjKvg ne bv|
Avjvn& ZvAvjv KviAvb gvRx`i gvag wKQy wRwbmK nvivg Ki
w`qQb| Zgwbfve ivm~j I wKQy wRwbmK nvivg Ki w`qQb
Zuvi nv`xmi gvag| hgbt
Avjvn& ZvAvjv ejbt
> @ % 5 )'
6 [9 $ ' )Y W
 B < "! S A 2! 7 S A '4# D 6 @ & 1 B"! )!B 1 e 
& l
 @ )! )' M B <!
 S - 65
 S A em  % 
 n
C.
! & % &: S Y , <!
 "! )2 M B <!

SY6f
SA!( :p' < 
0 D6 @ V ^6 )2MB !< 
%!T' & 
* & * o!
 6 $ "! q! 2 = 5 \6@ % 
 @ "! V - V ' < S  b! & )' M B <!
 ! ) 2 M B S A 2 ! '
(AvbAvg : 151-152)
A_vr (n gynvv`!) Zzwg mevBK ejvt Avmv! Zvgv`i cfy
Zvgv`i Dci hv hv nvivg Ki w`qQb Zv Zvgv`iK co bvev|
www.QuranerAlo.com

14

nvivg I Kexiv bvn&

Zv GB h, Zvgiv Zuvi mv_ KvDK kixK Kie bv, wcZv-gvZvi m


menvi Kie, `wi`Zvi fq wbR`i mvb`iK nZv Kie bv,
KviY, AvwgB Zvgv`iK I Zv`iK wiwhK w`wQ, Akxj K_v I
KvRi wbKUI hI bv, PvB Zv cKvkB nvK A_ev Mvcbxq, Avjvn&
ZvAvjv hvK nZv KiZ wbla KiQb ZvK Aeafve nZv Kiv
bv, G me welq Avjvn& ZvAvjv Zvgv`iK wb`k w`Qb hvZ
Zvgiv Zv Abyaveb KiZ cviv| BqvZxg`i m`i wbKUI hI bv|
Ze GKv m`yk Zv MnY KiZ cviv hZY bv Zviv eqtcv nq|
nhiZ Rvwei web& Avyjvn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
DfHs
 5r _
 
 ]  
  _
 d ' D 6 @ 
H  
(Avey `vD`, nv`xm 3486)
A_vr wbqB Avjvn& ZvAvjv nvivg Ki w`qQb g`, gZ c, Ki
I g~wZ wew|
ivm~j Aviv Bikv` Kibt
 t! D 6 @ [9 $ D 6 @ !( 
H  
(`vivKyZbx 3/7 Avey `vD`, nv`xm 3488)
A_vr wbqB Avjvn& ZvAvjv hLb Kvb wRwbm nvivg Kib ZLb
Dnvi wew cqmvI nvivg Ki `b|
KLbv KLbv Avjvn& ZvAvjv wbw` Kvb welqi nvivg mg~n GK
eYbv Kib| hgbt wZwb Lv` msv nvivg mg~n eYbv KiZ wMq
ejbt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

15

 ' 
   1 - " i&
 5r _
 S 
 !
 D 6 
 ]  S A 2! 7 L
 & : @ 
SY!( & < d=6 !1!Y!" i& 
]T6 
]5:, 
u!()e) 
]!M_ 

 pP 
 / S A (! D <! m sH ' ) 
 M 
 B "!
 v
 `
 4 \!27 w
 '( &

(gvwq`vn& : 3)
A_vr Zvgv`i Dci nvivg Kiv nqQ gZ c, (cevwnZ) i,
Kii Mv, Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi bvg DrmMxKZ c,
Mjvq duvm co Z_v kvmi nq giv c, cnvi gZ c, Dci _K
co giv c, wksqi AvNvZ giv I wnsm RZ LvIqv c| Ze
Gjvi KvbwUK Zvgiv gZzi c~eB hen KiZ mg nj Zv
AekB LZ cviv| Zvgv`i Dci Aviv nvivg Kiv nqQ m mKj
c hv `ex`i Avvbvq hen Kiv nq Ges Zxi viv fvM wbYq KivI
Zvgv`i Dci nvivg| G mejv cvc Kg|
Zgwbfve Avjvn& ZvAvjv weevn& msv nvivg mg~n eYbv KiZ
wMq ejbt
8
 '
 S A B<N
 S A B67
 S A B) N "!
 S A B'
 S A B*&6 " S A 2! 7 L
 & : @ 
]7y6 %:& SAB)N!" 
SAy#!" VB. SAB*6&" 
LNs0 8
 '
 x
 sH 
S 2N , V B.
 S A Fi : % &: S Y # ) Z
 @ V / V B.
 S A =Fi'#
 S A F 8
 *&6 "

% & % 5R S A Fi'"! 1 Fz@
 S A 2! 7 {
 a .
! /! %6 * ' S 2 N , ) ) A B S  |/! 6%*'
>#) J! ! !Y 
H  k
 2! ; e! & < % N s0 % ' ) Z
 B "!
 S A '.
!f
 "!
 K i: % & 8
 `
 
 
> @ #6
(wbmv : 23-24)
A_vr Zvgv`i Dci nvivg Ki `qv nqQ Zvgv`i gvq`iK,
gq`iK, evb`iK, dzdz`iK, Lvjv`iK, fvBqi gq`iK,
www.QuranerAlo.com

16

nvivg I Kexiv bvn&

evbi gq`iK, m gvq`iK hviv Zvgv`iK b `vb KiQb,


Zvgv`i `yaevb`iK, x`i gvq`iK Ges m gq`iK hv`iK
jvjb-cvjb ZvgivB KiQv Ges hv`i gvq`i mv_ Zvgiv mnevm
wj nqQv, Ze hw` Zvgiv Zv`i gvq`i mv_ mnevm bv Ki _vKv
Zv nj Zv`i gq`iK weevn& KiZ Kvb Amywea bB Ges
Zvgv`i JimRvZ mvb`i x`iKI nvivg Ki `qv nqQ|
Zgwbfve `y mnv`iv evbK GK weevn& KivI nvivg| Ze BwZc~e
hv NU wMqQ Zv Avjvn& ZvAvjv gv Ki w`eb| wbqB Avjvn&
ZvAvjv gvkxj KiYvgq| Aviv nvivg Kiv nqQ Zvgv`i Dci
maev bvixMY Z_v Abi weevwnZv x`iK|
Zgwbfve Avjvn& ZvAvjv DcvRb msv nvivg mg~ni eYbvq
ejbt
 ' : D 6 @
 d = 
0 1 @ "!
 
(evKvivn& : 275)
A_vr Avjvn& ZvAvjv nvjvj KiQb eemv-evwYR Ges nvivg
KiQb my`|
wVK GiB wecixZ Avjvn& ZvAvjv Avgv`i Rb Lye `qv Ki AmsL
AMwYZ AbK cwe eK nvjvj Ki w`qQb Ges Zv mvgwMKfve|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 >=:!} [<!.@ G#Hs V/ 6& )2Y c6 *45!" i5 
(evKvivn& : 168)
A_vr n gvbe! cw_exi Afii mKj nvjvj-cwe e Zvgiv LvI|
myZivs `ywbqvi h Kvb e nvjvj hZY bv nvivgi Kvb `jxj
cvIqv hvq| AZGe Avgiv mevB m`v me`v ZuviB AvbyMZ, cksmv I
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

17

KZZv vcb Kiev|


D nvjvj e mg~n ewk nIqvi KviYB Avjvn& ZvAvjv Zv
wevwiZfve eYbv Kibwb Ges nvivg e mg~n wZwb wevwiZfve G
KviYB eYbv KiQb h, mjv AZxe mxwgZ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
D 6 @ 6& S A ! 1! `
6 /! e!
  2! 7 
 S ;  Y ( 6& )2 Y U B < "! S A ! &
 
  ! S B# T y
 & < S A 2! 7
(Avb&Avg : 119)
A_vr Zvgv`i wK nqQ h, Zvgiv LvQv bv m ci Mv hv hevB
Kiv nqQ Avjvn& ZvAvjvi bvg wbq| A_P wZwb Zvgv`i Dci hv
wKQy nvivg Ki w`qQb Zv mwevi eYbv KiQb| GgbwK Zvgiv
wbicvq Aevq D nvivg eI LZ cviv|
Cgvbi `yejZv I agxq vbi ^Zvi KviY hviv nvivgi wevwiZ
eYbv bj gb K cvb Zviv wK Ggb Pvb h, Avjvn& ZvAvjv hb
cwZwU nvjvj e wevwiZfve Avcbv`iK ej w`K| wZwb ejyK h,
DU, Mi, QvMj, nwiY, gyiwM, KeyZi, nuvm, ccvj, gvQ meB nvjvj|
mKj aibi kvK-mewR I dj-g~j nvjvj|
cvwb, `ya, gay, Zj BZvw` meB nvjvj|
jeb, gmjv, KuvPv gwiP BZvw` meB nvjvj|
cqvRb h Kvb KvR KvV, jvnv, evwj, wmgU, Ki, cvwK,
KuvP, ievi BZvw` meB eenvi Kiv Rvwqh|
evB mvBKj, gvUi mvBKj, Mvwo, Ub, bKv, DovRvnvR BZvw`
mejvZB AvivnY Kiv Rvwqh|
Gwm, wdR, Kvco avqvi gwkb, Kvb wKQy clvi gwkb, Kvb dji
www.QuranerAlo.com

18

nvivg I Kexiv bvn&

im ei Kivi gwkb BZvw` meB eenvi Kiv Rvwqh|


wPwKrmv, cKkj, LwbR I wnmve wevb, wbgvY, cvwb we KiY,
wbvkb, gy`Y BZvw` msv mKj AvmevecB eenvi Kiv Rvwqh|
mywZ, cwjvi, UUb, bvBjb, ckg BZvw` RvZxq mKj cvkvKcwiQ` civ Rvwqh|
gwjKfve h Kvb eemv-evwYR, fvov, PvKzwi Ges h Kvb aibi
ckv Aej^b Kiv Rvwqh| Aviv Kv Kx?
Avcbvi wK gb nq h, KLbv Kvivi c G RvZxq mKj nvjvji
wevwiZ eYbv `qv meci ne, bv G RvZxq eYbvi Av` Kvb
cqvRbxqZv iqQ|
Zv`i AviKwU K_v, Bmjvg GKeviB mnR| ZvZ Kvb KwVbZv
bB| Zv`i D K_v bZ LyeB mygayi| wK GZ Zv`i Dk
GKeviB fvjv bq| Zviv Pvq mnRZvi QyZvq me wKQy GKeviB
nvjvj Ki wbZ| Zv KLbvB wVK bq| eis Avgv`i Rvbv DwPr h,
wbR^ MwZZ kixqZ GKeviB mnR| Ze Zv Kvivi iwP wbfikxj
bq Ges mvaviYfve kixqZ Zv mnRB eU| GiciI kixqZi
Zzjbvg~jK KwVb weavbjvK cqvRbi LvwZi Aviv mnR Ki
`qv nq| hgbt mdii mgq `y Iqv bvgvh GK cov, Pvi
ivK&AvZ wewk bvgvhK `y ivK&AvZ Ki cov Ges cieZxZ
Av`vqi kZ ZLb ivhv bv ivLvi myhvMI iqQ| Zgwbfve gyKxg
(wbR evmvb whwb iqQb) I gymvwdi Z_v gYiZ ewi Rb 24 I
72 NUv gvRv gvm&n Kivi weavbI iqQ| cvwb eenvi Ag A_ev
cvwb bv cvIqvi mgq Ihyi cwieZ Zvqvygi eevI iqQ|
ivMvv ewi Rb Ges ew covi mgq dRii bvgvh Qvov Ab Pvi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

19

Iqv bvgvh `y Iqv Ki GK cov hvq| mwZKvi weevni wbqvZ


eMvbv gqK `Lv hvq| Kmgi Kvd&dvivq Mvjvg Avhv`, Lvbv
LvIqvbv A_ev Kvco civbvi ga c~Y ^vaxbZv iqQ| GgbwK KwVb
gyn~Z gZ c LvIqvI Rvwqh ivLv nqQ| Aviv Kv Kx?
wekl wKQy wRwbmK nvivg Kivi inm mg~ni GKwU GI h, Avjvn&
ZvAvjv GiB gvag Zuvi AbyMZ I AevaK c_K KiZ Pvb| myZivs
Cgvb`viMY Avjvn& ZvAvjvi mw I mvIqvei Avkvq weavbjv
cvjb Ki ejB Zv`i Rb Zv mnR nq hvq| Avi gybvwdKiv Am
wP weavbjv cvjb Ki weavq Zv Zv`i Rb AwZ KwVb|
GKgv Avjvn& ZvAvjvi mwi Rb KD Kvb nvivg cwiZvM
Kij m Zvi Ai wekl GK aibi Cgvbi ^v` Abyfe Kie Ges
Avjvn& ZvAvjv ZvK GiB cwieZ AviKwU fvjv wRwbm `vb
Kieb|

bvn&i wKQy QyZvbvZvt


AbKB gb Ki _vKb, bvn& KiZB _vKev| Avi mKvj-weKvj
mye&nvbvjvwn Iqv wenvg&w`nx 100 evi ej `ev| ZLb mKj
bvn& gvd nq hve A_ev GK evi n Ki djev Zv nj c~ei
mKj bvn& gvd nq hve|
Zv`iK Avgiv wRvmv Kiev, Avcwb ay Avjvn& ZvAvjvi in&gZ
I `qvi AvqvZ Ges G msv ivm~j Gi nv`xmjvB `LQb|
KviAvb I nv`xm wK Avjvn& ZvAvjvi kvwi Kvb DjL bB?
myZivs Avcwb Zuvi kvwi fq bv cq ay in&gZi Avkv KiQb Kb?
KD KD gb Kib h, gvbyl bvn& KiZ eva| myZivs bvn& Kivq
gvbyli Kvb `vl bB| Avgiv ejevt gvbyl hw` bvn& KiZB eva nq
www.QuranerAlo.com

20

nvivg I Kexiv bvn&

Zv nj Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j KviAvb I nv`xm bvn&i


kvwi K_v DjL KijbB ev Kb? Avjvn& ZvAvjv wK (bvEhy wejvn&)
GZv eo hvwjg h, KvDK Kvb KvR KiZ eva Kieb| Avevi ZvK
m Rb kvwI w`eb|
Avcwb `qv Ki eve GKUzLvwb cixv Ki `Leb wK? Avcbvi
Ai hLb Kvb bvn&i BQ Rb ZLb Avcwb D bvn& Kivi Rb
GKUzI mvgb AMmi neb bv| ZLb Avcwb `Leb, K AvcbvK
avv w`q KvRwU Kwiq bq|
Avcwb wK `LQb bv h, `ywbqvZ GgbI wKQy jvK iqQb huviv bvn&
bv KiI kvwZ Rxeb hvcb KiQb| myZivs Avcwb GKvB bvn& KiZ
eva neb Kb?
KD KD gb Kib, bvn& Kij Zv Cgvbi Kvb wZ nq bv|
KviY, Avgj Cgvbi Kvb Ask bq| myZivs bvn& KiZ wK? KviY,
RvbvZ Zv GKw`b bv GKw`b wgjeB| Zv`iK Avgiv ejevt Avgj
Cgvbi Kvb Ask bv nq _vKj ivm~j Cgvbi kvLv mg~n eYbv
KiZ wMq Avgji K_v KbB ev DjL Kijb Ges Avjvn& ZvAvjv
I Z`xq ivm~j KviAvb I nv`xm ev`vn&i Avgji KviYB Cgvb
evoe ej AbKjv cgvY DjLB ev Kijb Kb?
KD KD gb Ki _vKb, Avgiv hZB bvn& Kwi bv Kb Avgiv Zv
cxi-dwKi I eyhyM`iK LyeB fvjvevwm| myZivs Zv`i fvjvevmv
Avgv`iK eov cvi Kwiq w`e Ges Zv`i Dwmjvq `vAv Kij KvR
nq hve| Avgiv ejevt mvnveviv wK ivm~j K fvjvevmZb bv?
myZivs Zuviv Kb G Avkvq bvn& KiZ _vKbwb| Zv`i vb-eywi
Kvb Afve wQjv wK?
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

21

KD KD gb Ki _vKb, Avgvi esk AbK Avwjg I eyhyM iqQb|


myZivs Zuviv Avgv`iK m bv wbq RvbvZ hveb bv| Avgiv ejevt
ivm~j Ges mvnvev`i mvb I AvZxq-^Rbiv G Avkvq Kb bvn&
KiZ _vKbwb| Zv`i vb-eywi Kvb Afve wQjv wK?
KD KD gb Kib, Avjvn& ZvAvjvi Ggb wK cqvRb iqQ h,
AvgvK kvw w`eb| myZivs wZwb `qv KiB m w`b AvgvK RvbvZ w`q
w`eb| Avgiv ejevt KvDK RvbvZ `qviI Avjvn& ZvAvjvi Kvb
cqvRb bB| myZivs wZwb Zuvi mv_ gvivZK `vl Kiv mI KvDK
RvbvZ w`eb Kb?
KD KD gb Kib, Avjvn& ZvAvjv KziAvb gvRx`i m~iv hynvi 5
bs AvqvZ ejQbt wZwb ivm~j K ZZY ch w`eb hZY bv
wZwb ivwR nb| myZivs ivm~j KLbv ivwR neb bv Avgv`iK
Rvnvbvg Qo RvbvZ hZ| Avgiv ejevt Avjvn& ZvAvjv hLb
hvwjg I dvwmK`iK kvw w`Z ivwR ZLb ivm~j Kb m evcvi
ivwR neb bv? wZwb wK Avjvn& ZvAvjvi GKv ez bb? wZwb wK ZLb
Avjvn& ZvAvjvi cQ`i weivPiY Kieb?
KD KD gb Kib, Avjvn& ZvAvjv KviAvbi m~iv hygvii 53
bs AvqvZ ejQbt wZwb mKj bvn& gv Ki w`eb| myZivs bvn&
KiZ wK? Avjvn& ZvAvjv Zv mKj bvn& gvB Ki w`eb| Avgiv
ejevt Avjvn& ZvAvjv wK KziAvb gvRx`i m~iv wbmvi 48 bs
AvqvZ ejbwb h, wZwb wki&K gv Kieb bv| G Qvov Ab bvn&
gv KiZI cvib BQ Kij| myZivs mKj cKvii bvn& gv
Kivi evcviwU GKv ZvIev I Avjvn& ZvAvjvi BQvi DciB
wbfikxj|
www.QuranerAlo.com

22

nvivg I Kexiv bvn&

KD KD ej _vKb, Avjvn& ZvAvjv m~iv Bb&wdZvii 6 bs AvqvZ


gvbylK Dhi wkv w`qQb h, gvbyl Avjvn& ZvAvjvi `qvi KviYB
avKv LvQ ev Lve| myZivs Avgiv mevB wKqvgZi w`b Avjvn&
ZvAvjvi mvgb ZuviB kLvbv D DhiB ck Kiev| Avgiv ejevt
Avcbvi D aviYv GKeviB g~LZv ekZ| eis gvbyl avKv Lve ev
LvQ kqZvb, Kzcew I g~LZvi KviY ; Avjvn& ZvAvjvi `qvi bq|
KviY, KD AZ `qvkxj nj Zuvi mv_ fvjv eenviB Kiv DwPr|
Lvivc eenvi bq|
KD KD ej _vKb, Avjvn& ZvAvjv KviAvb gvRx`i m~iv
jvBji 15 I 16 bs AvqvZ ejQb h, Rvnvbvg ` ne mB
ew h wbZv nZfvM| h (Avjvn&, ivm~j I KziAvb Gi cwZ)
wg_vivc Ki Ges gyL wdwiq bq| Avi Avgiv Zv Ggb bB| myZivs
Avgiv RvbvZB hvev hZ bvn&B Kwi bv Kb| Avgiv ejevt Avjvn&
ZvAvjv GiciB 17 bs AvqvZ ejQbt D jwjnvb Rvnvbvg _K
iv cve cig mshgx Z_v Pig Avjvn&fxiivB| myZivs bvn&Mviiv
mvaviYZ Rvnvbvg _K iv cve bv| KviY, Zviv cig mshgx Z_v
Pig Avjvn&fxi bq|
KD KD ej _vKb, Avjvn& ZvAvjv m~iv evKvivn&i 24 bs AvqvZ
ejbt Rvnvbvg cZ Kiv nqQ Kvwdi`i Rb| myZivs Avgiv Zv
gymjgvb| Avgv`i Rb Zv Rvnvbvg bq| Avgiv ejevt Avjvn&
ZvAvjv m~iv Avwj Bg&ivbi 133 bs AvqvZ ejQbt RvbvZ Zwi
Kiv nqQ Avjvn&fxi`i Rb| myZivs cvcxiv Zv Lye mnRB mLvb
XyKZ cvie bv| KviY, Zviv Zv Avjvn&fxi bq|

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

23

KD KD gb Kib, bvn& KiZB _vKev| GK eQii bvn& gvdi


Rb GKwU Avivi ivhvB h_| Aviv evowZ mvIqve ev kvj
`qvi Rb Zv Avivdvi ivhvB h_| myZivs ZvI iL `ev| AZtci
RvbvZ hvIqvi Rb Avi wKQyB KiZ ne bv| Avgiv ejevt
ivgvhvbi ivhv Ges cuvP Iqv bvgvh Zv dih| Avi Gjv Kexiv
bvn& _K euvPvi kZ mMxiv bvn&jv ay gv KiZ cvi| myZivs
D bdj ivhv wK Gi PvBZI Aviv ghv`vkxj h, mKj bvn& gv
Ki w`e|
KD KD ej _vKbt Avjvn& ZvAvjv ivm~j Gi gvag
Avgv`iK Rvwbq w`qQb h, wZwb Zuvi ev`vn&i aviYv AbyhvqxB Zvi
mv_ eenvi Ki _vKb| myZivs Avgiv Zuvi mK G aviYv Kwi h,
Avgiv hZB bvn& Kwi bv Kb wZwb Avgv`i mKj bvn& gv Ki
w`eb| myZivs bvn& KiZ wK? Avgiv ejevt KD Kvivi Dci Zuvi
mv_ Zvi eenvii aib AbyhvqxB aviYv Ki _vK| hw` m D ewi
mv_ me`v fvjv eenvi Ki _vK ZLb m ^vfvweKfveB Zuvi
mK Ggb aviYv KiZ cvi h, wZwb Zvi mv_ fvjv eenvi
Kieb| Avi hw` m Zuvi mv_ me`vB `yeenvi Ki _vK Zv nj m
KLbvB Zuvi evcvi Ggb aviYv Kie bv h, wZwb Zvi mv_ fvjv
eenvi Kieb|
G KviYB nhiZ nvmvb em&ix (ivwngvjvn&) ejbt
 :' ' %6 ~ KH i;"! a ! 
 1!  % 
 @ U!/! ': ' %6 ~ % 
 @ "! % &   
1!  KH i;U!/!
A_vr wbqB gywgb ew wbR cfy mK fvjv aviYv ivL ejB
me`v m fvjv Avgj Ki| Avi cvcx ew wbR cfy mK Lvivc
www.QuranerAlo.com

24

nvivg I Kexiv bvn&

aviYv Ki ejB m me`v Lvivc Avgj Ki|


ev`vn& Zv Avjvn& ZvAvjv mK Ggb aviYv Kie h, m fvjv
Avgj Kij Avjvn& ZvAvjv Zv web Ki w`eb bv| eis wZwb Zv
Keyj Ki wbeb Ges wZwb ZvK `qv Ki RvbvZ w`q w`eb| Zvi Dci
GKUzLvwbI hyjyg Kieb bv|
GK`v ivm~j nhiZ Avqkv (ivwhqvjv Avb&nv) Gi wbKU Qq A_ev
mvZwU w`bvi iL ZuvK Zv Mwie`i gvS eUb KiZ ejjb| wK
wZwb ivm~j Gi AmyLi KviY Zv KiZ fyj Mjb| ivm~j my
nq ZuvK m mK wRvmv Kij wZwb Zv Rvbvjb| ivm~j ZLb
m w`bvijv nvZ iL ejjbt
  7 R -
 
H V M ! ) ! ': ' C 6 
 & %4 o! &
(Avn&gv`& 6/86, 182 Be&by wnevb, nv`xm 686 gvq`x,
nv`xm 283 Be&by mv` 2/238)
A_vr gynvv`i wbR cfy mK wK aviYv nZ cvi hw` m Avjvn&
ZvAvjvi mv_ mvvr Ki A_P Zvi wbKU G w`bvijv iqQ|
KD KD ejZ cvib h, Avjvn& ZvAvjvi m `yeenvi KiI Zuvi
in&gZi Avkv Kiv hZ cvi| KviY, Zuvi in&gZ Acvi I Acwimxg|
Avgiv ejevt Avcbvi K_v wVKB| wK ZviB mv_ mv_ AvcbvK G
K_vI gb ivLZ ne h, Avjvn& ZvAvjv KLbv Acv `qv Kieb
bv| KviY, wZwb wnKgZIqvjv Ges AZ civgkxj| h `qvi Dchy
ZvKB `qv Kieb| Avi h kvw cvIqvi Dchy ZvK wZwb AekB
kvw w`eb| eis m ewB Avjvn& ZvAvjv mK myaviYv ivLZ cvi
h ZvIev KiQ, wbR KZKgi Dci jwZ nqQ, evwK Rxeb fvjv
KvR LiP Kie ej Avjvn& ZvAvjvi mv_ Iqv`v KiQ|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

25

Avjvn& ZvAvjv ejbt


! ) a 5 ?
 F
" 
 1 =; V / 
 - a
 
 a - % 5R 
 )& % 5R  

 ]! @ #
(evKvivn& : 218)
A_vr wbqB hviv Cgvb GbQ Ges hviv Avjvn&i c_ wRnv` I
wnRiZ KiQ GKgv ZvivB Avjvn&i in&gZi Avkv KiZ cvi|
G K_v meviB gb ivLZ ne h, GKwU nQ Avkv| AviKwU nQ
`yivkv| KD Kvb ei hwK Avkv Kij ZvK wZbwU KvR KiZ
nq| hv wbict
K. h ei m Avkv KiQ m ewUK Lye fvjvevmZ ne|
L. m ewU Kvbfve nvZ Qvov nq hvq wK bv m Avkv m`v me`v gb
iL m evcvi ZvK LyeB mZK _vKZ ne|
M. h_vmva D ewU nvwmji cvYcY Pv KiZ ne|
Gi Kvb GKwU Kvivi ga cvIqv bv Mj Zvi Avkv `yivkv e Avi
wK?
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
 <! "! ]j !J 
 ]! 2 ;  <! "! b! r  q! 2! '
 !, "! % &

 !, "!
 N % &
] 6Z
 
 ]! 2 ;
(wZiwghx, nv`xm 2450 nvwKg, nv`xm 4/307 Avye&by
gvB`&, nv`xm 1460)
A_vr hvi fq iqQ m AekB c_g iv hvv i Kie| Avi h
c_g ivB hvv i Kijv m AekB gwj (Me) cuQye|
www.QuranerAlo.com

26

nvivg I Kexiv bvn&

Zvgiv gb ivLe h, Avjvn& ZvAvjvi cY LyeB `vwg| Avi Avjvn&


ZvAvjvi cY nQ RvbvZ|
mvnvev`i Rxebx co `Lj Lye mnRB G K_v eyS Avme h,
Avgv`i Avkv mwZB `yivkv hv KLbvB c~iY nevi bq| Zuv`i Avkvi
cvkvcvwk wQjv Avjvn& ZvAvjvi cwZ AZ fq|
GK`v nhiZ Avey eKi wbRK Dk Ki ejbt
%C & &4 C = 7 v
 a V / uj  $ V :"! 8
 , ,

(Avn&gv`&/hyn&`, cvt 108)
A_vr nvq! Avwg hw` gywgb ev`vn&i cvk `ki GKwU jvg nZvg|
GK`v wZwb wbR wRnvn& Ub ai ejbt
 
   

 
(Avn&gv`&/hyn&`, cvt 109)
A_vr GwUB AvgvK asmi vicv DcbxZ KiQ|
wZwb ewk ewk Kuv`Zb Ges mevBK ejZbt
)Y =/! )A = B S ! |/! )A '
(Avn&gv`&/hyn&`, cvt 108)
A_vr Kuv`v ; Kvu`Z bv cvij Kuv`vi fvb Kiv|
GK`v nhiZ Dgi m~iv Z~i coZ coZ hLb wbv AvqvZ
cuQyjb ZLb Kvu`Z i Kijb| GgbwK Kuv`Z Kvu`Z wZwb iM
nq Mjb Ges gvbyl Zuvi klv KiZ Avmjv| AvqvZwU wbict
 dP e )! ?
 ':# Q
 !R7  
(Z~i : 7)
A_vr wbqB Zvgvi cwZcvjKi kvw Aekvex|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

27

ewk Kvbvi KviY Zuvi Pnvivq Kvjv `ywU `vM co hvq| Zuvi gZzi
mgq wZwb Zuvi QjK ejjbt Avgvi M`kK Rwgbi mv_ jvwMq
`vI| ZvZ nqZv Avjvn& ZvAvjv Avgvi Dci `qv Kieb| Avn&!
Avjvn& ZvAvjv hw` AvgvK gv bv Kib| AZtci wZwb gZz eiY
Kib|
GK`v nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) ZuvK Dk Ki
ejjbt Avcbvi gvagB `ywbqvi AbKjv kni Avev` nqQ Ges
AbKjv GjvKv weRq nqQ| Aviv Aviv| ZLb wZwb ejjbt
Avwg ay Rvnvbvg _K gyw PvB| bv PvB Kvb bvn& bv PvB Kvb cyY|
nhiZ Dm&gvb h Kvb Keii cvk `uvwoqB Ku` djZb| Ggb
wK Zuvi mg `vwo Kvbvi cvwbZ wfR hZv| wZwb ejZbt AvgvK
hw` RvbvZ I Rvnvbvgi gvS ivLv nq Ges ZLb Avwg Rvwb bv h,
AvgvK Kvb w`K hZ ejv ne| ZLb Avwg Avgvi Me Rvbvi
AvMB Pvev QvB nq hZ|
nhiZ Avjx me`v `ywU eK fq KiZb| `xN Avkv I cewi
AbymiY| KviY, `xN Avkv AvwLivZK fywjq `q Ges cewi AbymiY
gvbylK mZ MnY _K `~i ivL|
wZwb Aviv ejbt `ywbqv Pj hvQ, AvwLivZ GwMq AvmQ Ges
cZKwUiB AbyMvgx iqQ| myZivs Zvgiv AvwLivZi AbyMvgx nI|
`ywbqvi AbyMvgx nqv bv| KviY, GLb KvRi mgq| wnmve bB| Avi
AvwLivZ wnmve iqQ| Kvb KvR bB|
nhiZ Aveyvi`v ejbt Avwg AvwLivZ h evcvi fq cvwQ Zv
nQ, AvgvK ejv net n Aveyvi`v! Zzwg AbK wKQy RbQv| Ze
m gZ KZUzKz Avgj KiQv?
www.QuranerAlo.com

28

nvivg I Kexiv bvn&

wZwb Aviv ejbt gZzi ci Zvgv`i wK ne Zv hw` Zvgiv GLb


RvbZ cviZ Zv nj Zvgiv Lv`-cvbxq MnY KiZ cviZ bv|
GgbwK wbR NiI Aevb KiZ cviZ bv| eis Zvgiv Lvwj gq`vb
bg coZ, fq eyK _vcovZ Ges ay Kuv`ZB _vKZ| wZwb
Avcmvm Ki ejbt Avn&! Avwg hw` MvQ nZvg gvbyl AvgvK KU
KvR jvMvZv|
ewk ewk Kvbv Kivi KviY Avyjvn& web& Avevmi Dfq PvLi wbP
Kvjv `vM co hvq|
nhiZ Avey hi ejZbt Avn&! Avwg hw` MvQ nZvg gvbyl AvgvK
KU KvR jvMvZv| Avn&! Avwg hw` RbB bv wbZvg| GK`v KD ZuvK
LiP eveZ wKQy w`Z PvBj wZwb ejjbt Avgvi wbKU GKwU QvMj
AvQ hvi `ya Avwg cvb Kwi| KqKwU Mvav AvQ hvi Dci Po Avwg
Gw`K Iw`K hZ cvwi| GKwU Avhv` Kiv Mvjvg AvQ h Avgvi
wL`gZ Avvg `q Ges Mvq `qvi gZv GKwU evowZ AvjLvjvI
iqQ| Avwg Gjvi evcviB wnmve-wKZvei fq cvwQ| Avi ewki
Avgvi Kvb cqvRb bB|
nhiZ Avey DevB`vn& ejbt Avn&! Avwg hw` GKwU fov nZvg|
Avgvi cwievieM AvgvK hen& Ki Lq djZv|
nhiZ Be&by Avex gyjvBKvn& (ivwngvjvn&) ejbt Avwg wk Rb mvnvevK
Ggb cjvg h, Zuviv wbRi evcvi gybvwdwKi fq cZv|
KD KD Avjvn& ZvAvjvi Aeva nIqvi ciI kvwZ Rxeb hvcb
KiQ weavq Ggb gb Ki _vKb h, hLb Avjvn& ZvAvjv AvgvK
GLvb kvwZ ivLQb ZLb wZwb ciKvjI AvgvK kvwZ ivLeb|
myZivs ciKvj wbq wPv Kivi Ggb wK iqQ? g~jZt D wPv-PZbv
GKeviB fyj|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

29

nhiZ DKevn& web& Avwgi _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`


Kibt
) - 6|/! v
4 
 5 &  f
 & \!27 4 % & =  V T 5 1 a
 r6 7 
HL
 5"!# !(
Q
 )'"! S * 2! 7 
 /! ' 
 YX ( & )
 62! /! :1 a
 r6 7 !) e! .
! B S6 t
P # ; 
 ! ) 
 2 = &4 S - !(|/! ][ ' S - R N "! )B
 " i' )@ /! !( \6@ KC V $ 1X Y
(Avb&Avg : 44)
(Avn&gv`& 4/145 Zvevivbx/Kvexi, nv`xm 913)
A_vr Zzwg hLb `Le h, Avjvn& ZvAvjv Kvb ev`vn&K Zuvi
AevaZv mI cvw_e m` nZ m hv Pvq ZvB w`Qb Zv nj G K_v
gb KiZ ne h, Avjvn& ZvAvjv ZvK wXj w`Qb| wZwb `LQb h,
m Gfve KZ`~i hZ cvi| AZtci ivm~j D AvqvZ wZjvIqvZ
Kib hvi ggv_ GB h, Avjvn& ZvAvjv ejbt AZtci hLb Zviv
mKj bmxnZ (Aenjv ekZ) fyj Mjv ZLb Avwg Zv`i Rb
(in&gZ I wbqvgZi) mKj `ivRv Lyj w`jvg| cwikl hLb Zviv
mjv wbq Djvm gZ DVjv ZLb Avwg nVvr Zv`iK cvKovI
Kijvg| ZLb Zviv GKeviB wbivk nq cojv|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
6&"!
 % & Y "! V ':# b ) M /!  6 
 & Y U!/! '4# .
! ' & !(  | 6&U!!/ 
.
 Y! % -"! V ':# b ) M /! e! m #  2! 7 # M! /! .
! ' & !(
(dvR&i : 15-17)
A_vr gvbyl Zv Ggb h, hLb ZvK cixvg~jK mvb I myL-m` `qv
nq ZLb m ejt Avgvi cfy AvgvK mvb KiQb| Avi hw` ZvK
cixvg~jK wiwhKi mU djv nq ZLb m ejt Avgvi cfy AvgvK
Amvb KiQb| Avjvn& ZvAvjv ejbt bv, KLbv evcviwU Ggb bq|
www.QuranerAlo.com

30

nvivg I Kexiv bvn&

KD KD gb Kib, `ywbqv bM` Avi AvwLivZ evwK| myZivs bM`


Qo evwKi wPv KiZ hvev Kb? Avgiv ejevt evwK _K bM`
fvjv ZLb hLb bM` I evwK jvfi w`K w`q mgvb| wK hLb evwK
bM` PvBZ AbK AbK Y fvjv cgvwYZ nq ZLb mwZKviv_ bM`
PvBZ evwKB ewk fvjv| Avi G K_v mKj gywgb ew Rvb h,
AvwLivZ `ywbqvi PvBZ AbK AbKY fvjv Ges wPivqx| myZivs
AvwLivZi Dci `ywbqvK AMvwaKvi `qv evKvwg e wK?
nhiZ gym&ZvDwi`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt
 ~ 2 /! S: V / R -  =f
 S Y @ "! 1 Z
 5 & 1 I & < u N V / 4 & 
 

! d a B S '
(gymwjg, nv`xm 2858 wZiwghx, nv`xm 2323 Avngv`&
1/229, 230 Be&by gvRvn&, nv`xm 4183)
A_vr Avjvn&i Kmg! AvwLivZi Zzjbvq `ywbqv Ggb h, KD Zvi
(ZRbx) Aywj mvMi ivLjv| AZtci m Aywji mv_ h cvwbUzKz
DV Avmjv Zvi Zzjbv hgb cyiv mvMii mv_|
G hw` nq `ywbqvi Zzjbv AvwLivZi mv_ Zv nj GK Rb gvbe
Rxebi Zzjbv AvwLivZi mv_ KZUzKz ne Zv ejvi AcvB ivL bv|
Avevi KD KD gb Kib, `ywbqv nQ wbwZ Avi AvwLivZ nQ
AwbwZ| myZivs wbwZ iL AwbwZi cQb coev Kb? Avgiv
ejevt Avcwb wK mwZB AvwLivZi cwZ `p wekvmx, bv wK bb? Avcwb
hw` AvwLivZK mwZB wekvm Ki _vKb Zv nj G RvZxq K_vB
Avcbvi gyL _K eiZ cvi bv| Avi hw` Avcwb AvwLivZi cwZ `p
wekvmx bv nqB _vKb Zv nj Avcbvi CgvbK c_g Ki wbb|
AZtci RvbvZ A_ev Rvnvbvgi K_v fveyb|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

31

bvn&i AcKvit
gym&wjg ejZB meviB G K_v Rvbv DwPr h, wel hgb kixii Rb
AZ wZKi Zgwbfve bvn&I Aii Rb AZ wZKi| Ze
ZvZ wZi ZviZg AekB iqQ| GgbwK `ywbqv I AvwLivZ hZ
AKjvY A_ev evwa iqQ Zvi g~j iqQ bvn& I cvcvPvi|
GiB KviY nhiZ Av`g I nvDIqv ev nvIqv (AvjvBwngvm& mvjvg) GK`v
RvbvZ _K ei nZ eva nb|
GiB KviY kqZvb Be&jxm Avjvn& ZvAvjvi in&gZ _K wPiZi
ewZ nq|
GiB KviY nhiZ b~n& Gi hyM wekevcx gnv cveb `Lv `q Ges
wKQy msLK ew I e Qvov meB asm nq hvq|
GiB KviY nhiZ n~`& Gi hyM asmvZK evqy cevwnZ nq Ges
me wKQyB asm nq hvq|
GiB KviY nhiZ mvwjn& Gi hyM fqi wPrKvi b mevB
`q dU A_ev `q wQuo gviv hvq|
GiB KviY nhiZ jyZ Gi hyM ZuviB Avevmf~wgK Dwq ZvZ
cv_i wbc Kiv nq Ges ay GKRb Qvov Zuvi cwievii mKjKB
iv Kiv nq| Avi Abiv mevB `ywbqv _K GKeviB wbg~j nq hvq|
GiB KviY nhiZ AvBe Gi hyM AvKvk _K Avb ewlZ
nq|
GiB KviY wdiAvDb I Zvi eskaiiv jvwnZ mvMi Wye gviv hvq|
GiB KviY Kvib Zvi Ni, m` I cwievimn f~wgZ am hvq|
GiB KviY Avjvn& ZvAvjv ebx Bm&ivCj Z_v Bw``i Dci Ggb
k cvwVq `b hviv Zv`i GjvKvq XyK Zv`i Ni-evwo asm Ki
www.QuranerAlo.com

32

nvivg I Kexiv bvn&

`q, Zv`i cyil`iK nZv Ki, Zv`i gwnjv I evPv`iK ai


wbq hvq| Zv`i mKj m` jyU bq| Gfve GKevi bq| eis `y `y
evi NU| cwikl Avjvn& ZvAvjv Zv`i mK Kmg Ki ejbt
Q
 !R KH ) ; S * & ) 
 56 % & ] & M D ) 5 \! S * 2! 7 %6 I! = ! ?
 '4# ! ( U!B ( 
 
(Avivd : 167)
A_vr (n bex!) Zzwg iY Kiv m mgqi K_v hLb Zvgvi cfy
NvlYv Kijb, wZwb AekB wKqvgZ ch Bw``i cwZ Ggb jvK
cvVveb hviv I`iK KwVb kvw w`Z _vKe|
nhiZ Be&by Avevm& (ivwhqvjv Avbgv) bvn&i AcKvi mK ejbt
n bvn&Mvi! Zzwg bvn&i KwVb cwiYvg _K wbw nqv bv|
Zgwbfve bvn&i m hv mswk Zvi fqvenZv _KI| bvn&i
PvBZI gvivZK GB h, Zzwg bvn&i mgq Wvb-evgi jLK
wdwik&Zv`i jv cvQv bv| Zzwg bvn& Ki GLbv nvmQv A_P Zzwg
Rvbv bv h, Avjvn& ZvAvjv Zvgvi mv_ wKqvgZi w`b wK eenvi
Kieb| Zzwg bvn& KiZ ci Lywk nQv| bvn& bv KiZ ci ew_Z
nQv| bvn&i mgq evZvm Zvgvi Nii `ivRv Lyj djj gvbyl
`L dje ej fq cvQv A_P Avjvn& ZvAvjv h ZvgvK `LQb
Zv fq KiQv bv| Zzwg wK Rvbv nhiZ AvBq~e wK `vl KiQb
hvi `ib Avjvn& ZvAvjv ZuvK KwVb ivM Avv Kib Ges Zuvi
mKj m` asm nq hvq| Zuvi `vl GZUzKzB wQjv h, GK`v GK
ghjyg Z_v AZvPvwiZ ew hvwjgi wei Zuvi mnhvwMZv
PqwQjv| ZLb wZwb Zvi mnhvwMZv Kibwb Ges AZvPvixi
AZvPvi wZwb cwZnZ Kibwb| ZvB Avjvn& ZvAvjv ZuvK D kvw
w`qQb|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

33

G KviYB nhiZ Bgvg AvIhvqx (ivwngvjvn&) ejbt bvn& h QvU Zv


`Lv bv eis Kvi kvb Zzwg bvn& KiQv ZvB fe `Lv|
nhiZ dzhvBj web& Bqvh (ivwngvjvn&) ejbt Zzwg bvn&K hZB QvU
gb Kie Avjvn& ZvAvjvi wbKU Zv ZZB eo nq `Lv w`e| Avi
hZB Zzwg Zv eo gb Kie ZZB Zv Avjvn& ZvAvjvi wbKU QvU nq
`Lv w`e|
KLbv KLbv bvn&i cwZwqv `Z `Lv hvq bv| ZLb bvn&Mvi gb
Ki _vK h, Gi cwZwqv Avi `Lv hve bv| ZLb m D bvn&i
K_v GKeviB fyj hvq| A_P GwU GKwU gvivZK fyj wPv-PZbv|
nhiZ Aveyvi`v ejbt Zvgiv Avjvn& ZvAvjvi Bev`Z
Ggbfve Kiv h, Zvgiv ZuvK `LZ cvQv| wbRK me`v gZ ej
gb Kiv| G K_v me`v gb ivLe h, h_ cwigvY ^ m` AbK
fvjv Ggb ewk m` _K hv gvbylK ecivqv Ki Zvj| bK
KLbv cyivZb nq bv Ges bvn& KLbv fyjv hvq bv| eis Dnvi
cwZwqv Awbevh|
RbK eyhyM ew GK`v GK A eq Qji cwZ `wcvZ Ki Zvi
m`h mK fveZ wQjb| ZLb ZvK ^c ejv njv h, Zzwg Gi
cwiYwZ Pwjk eQi ciI `LZ cve|
G QvovI bvn&i Aviv AbKjv AcKvi iqQ hv wbict
1. bvn&Mvi ew agxq vb _K ewZ nq| KviY, agxq vb nQ
b~i ev Avjv hv Avjvn& ZvAvjv Zuvi BQvbyhvqx h Kvivi Ai Xj
`b| Avi bvn& m b~iK wbwfq `q|
2. bvn&Mvi ew bvn&i KviY wiwhK _K ewZ nq|
nhiZ mvDevb _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

34

 = `
 5 v
 R ' n
 m : D 
 ! 1! a 6  
(nvwKg, nv`xm 1814, 6038 Avn&gv`&, nv`xm 22440, 22466,
22491 Avey Bqvjv, nv`xm 282 Be&by gvRvn&, nv`xm 89, 4094)

A_vr wbqB Kvb ew bvn&i KviYB wiwhK _K ewZ nq|


wVK GiB wecixZ Avjvn&fxiZvB wiwhK eabi KviY nq| myZivs
wiwhK cZ nj bvn& AekB QvoZ ne|
DjL h, Kviv Kvivi wbKU D nv`xm bq|
3. bvn&i KviY bvn&Mvii Ai GK aibi wew fve mw nq|
hvi `ib Avjvn& ZvAvjv I Zvi Aii gvS Ggb GK `~iZ Rb bq
hvi wZc~iY Avjvn& ZvAvjv bv Pvq Zv KLbvB me bq|
4. bvn&i KviY mvaviY gvbyl wekl Ki bKKvi jvK`i gvS I
bvn&Mvii gvS weivU GK `~iZ Rb bq| hvi `ib m KLbv Zv`i
wbKUeZx nZ Pvq bv| eis me`v m kqZvb cKwZi jvK`i mv_B
DVv-emv Kiv cQ` Ki| KLbv G `~iZ Ggb chvq cuQvq h, Zvi
x-mvb, AvZxq-^Rb wKQyB Zvi fvjv jvM bv| eis cwikl
cwiwwZ Ggb chvq `uvovq h, axi axi wbRi DciI Zvi GK aibi
weiw fve Rb bq| hvi cwiYwZ KLbvB Kvivi Rb myLKi bq|
ZvB Zv Kvb GK eyhyM ejwQjbt Avwg hLb bvn& Kwi ZLb Gi
cwZwqv Avgvi AvivnY GgbwK Avgvi xi gaI `LZ cvB|
5. bvn&i KviY bvn&Mvii mKj KvRKg Zvi Rb KwVb nq co|
wVK GiB wecixZ KD Avjvn& ZvAvjvK mwZKviv_ fq Kij
Avjvn& ZvAvjv Zvi mKj KvR mnR Ki `b|
6. mwZKviv_B bvn&i KviY bvn&Mvii Ai axi axi
AKvivQb nq co| KviY, Avjvn& ZvAvjvi AvbyMZ nQ GK
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

35

aibi b~i| Avi bvn& nQ GK aibi AKvi| D AKvi hZB


evoe Zvi AwiZvI ZZB evoe| ZLb m we`&AvZ, wki&K, Kzdi
meB Ki dje A_P m Zv GKUzI Ui cve bv| KLbv KLbv D
AKvi Zvi PvLI Qwoq co| ZLb Zv Kvjv nZ _vK Ges Zvi
PnvivI|
G KviYB nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) ejbt Kvb
bK KvR Kij Pnvivq DjZv dzU DV| Ai Avjv Rb bq|
wiwhK mQjZv, kixi kw I gvbyli fvjvevmv ARb Kiv hvq| Avi
bvn& Kij Pnviv Kvjv, Ai AKvivQb Ges kixi `yej nq co|
wiwhK NvUwZ Avm Ges gvbyli Ai Zvi cwZ GK aibi welfve
Rb bq|
7. axi axi bvn&i KviY bvn&Mvii Ai I kixi RxYkxY nq
co| Aii kxYZv Zv GKeviB my| Avi kixii RxYZv Zv
GfveB h, gywgbi mwZKvi kw Zv AiB| hLbB Zvi Ai
kwkvjx ne ZLb Zvi kixiI kwkvjx ne| Avi bvn&Mvi ew
ZvK `LZ hZB kwkvjx gb nvK bv Kb KvRi mgq Cgvb`vi`i
myL m AZB `yej| ZvB Bmjvgx BwZnvm coj `Lv hvq,
cvimevmx I ivgvbiv hZB kwkvjx _K _vKzK bv Kb Cgvb`vi`i
myL Zviv GZUzKzI wUKZ cvi bvB|
8. bvn&Mvi ew bvn&i KviY Avjvn& ZvAvjvi AvbyMZ Z_v bK
KvR _K ewZ nq| bK KvRi Kvb Drmvn&B Zvi ga Rb bq
bv| Avi Rb wbjI ZvZ Zvi gb em bv| hgbt Kvb ivMx Kvb
Lvbv Lq `xN mgq Amy _vKj AbK aibi fvjv Lvbv _K m
ewZ nq|
www.QuranerAlo.com

36

nvivg I Kexiv bvn&

9. bvn& eqm ev Dnvi eiKZ Kwgq `q hgwbfve bK KvR eqm ev


Dnvi eiKZ evwoq `q|
nhiZ mvDevb _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt
4 = <   V / 5r 5 <!
 K0 74 < # M! ,4 5 <!
(nvwKg, nv`xm 1814, 6038 Avn&gv`&, nv`xm 22440, 22466,
22491 Avey Bqvjv, nv`xm 282 Be&by gvRvn&, nv`xm 89, 4094)

A_vr fvM (hv cwieZb hvM) GKgv `vAvB cwieZb KiZ cvi
Ges eqm ev Dnvi eiKZ bK KvR KijB eo hvq|
Rxeb ejZ AvZvi RxebKB eySvbv nq| Avi AvZvi Rxeb ejZ
m RxebKB eySvbv nq hv Avjvn& ZvAvjvi Rb ewqZ nq| bK
KvR, Avjvn&fxiZv I ZuviB AvbyMZ G RxebK evwoq `q|
10. GKwU bvn& AviKwU bvn&i Rb `q| cwikl bvn& KiZ
KiZ cwiwwZ Ggb chvq `uvovq h, bvn& _K ei nIqv Zvi c
Avi me nq bv hZY bv Avjvn& ZvAvjv Zvi cwZ G evcvi `qv
Kib| wVK GiB wecixZ GKwU bK KvR AviKwU bK KvRi
Drmvn& Rb `q| GfveB bK I bvn& Afvm cwiYZ nq| ZLb Ggb
nq h, Kvb bKKvi bK KvR KiZ bv cvij m Awi nq co Ges
Kvb e`&Kvi bK KvR KiZ PvBj Zvi Rb Zv mnR nq bv| Dnvi
ga Zvi gb em bv| ZvZ m gbi kvw Abyfe Ki bv hZY bv m
Avevi bvn wdi bv Avm| G KviYB `Lv hvq, AbKB bvn& KiQ
wVKB| wK m Avi bvn gRv cvQ bv| Ze m Zv G KviYB Ki
hvQ h, m Zv bv Kij gb Lye AwiZv Abyfe Ki|
G KviYB RbK Kwe ejbt
 _
 '  _
 Q
 # $ 
5 Y!
  ' V F, V -
 V F
, L
 !A/!
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

37

A_vr mwUB Avgvi wPwKrmv ; A_P mwUB Avgvi ivM hgwbfve


g`cvqx g` w`qB Zvi wPwKrmvKg Pvwjq hvq|
ev`vn& hLb evi evi bK KvR KiZ _vK, bK KvRKB m
fvjvevm Ges bK KvRKB m Ab KvRi Dci cvavb `q ZLb
Avjvn& ZvAvjv ZvK wdwik&Zv w`qB mnhvwMZv Ki _vKb| wVK
GiB wecixZ hLb KD evi evi bvn& KiZ _vK, bvn&KB
fvjvevm Ges bvn&KB bK KvRi Dci cvavb `q ZLb Avjvn&
ZvAvjv Zvi Dci kqZvbKB Qo `b| ZLb m Zvi c _K
kqZvwbiB mnhvwMZv cq _vK| fvjvi bq|
11. bvn&Mvii Ai evi evi bvn&i BQv cvlY KiZ KiZ Avi
fvjvi BQv cvlY KiZ cvi bv| GgbwK ZLb Zvi ga bvn& _K
ZvIev Kivi BQvI GKeviB xY nq hvq| eis axi axi D BQv
GKeviB wejy nq co| ZLb `Lv hvq, GK Rb ew Aav ivMx
A_P m GLbv Avjvn& ZvAvjvi wbKU ZvIev KiQ bv| Avi KLbv m
gyL ZvIev BwM&dvi KijI Zv wg_yKi ZvIev ejB weewPZ|
KviY, Zvi Ai ZLbv bvn&jvfx| m myhvM cjB bvn& Kie ej
Avkv cvlY Ki _vK|
12. bvn& KiZ KiZ bvn&K bvn& gb Kivi PZbvUzKzI
bvn&Mvii Ai _K m~Yic jvc cvq| ZLb bvn& KivB Zvi
Afvm cwiYZ nq| ZvK KD bvn& KiZ `Lj A_ev KD G
evcvi Zvi mK K_v ejj m GZUzKzI jv cvq bv| eis AbK
`wLq KiZ cvij m ZvZ ewk gRv cvq| bvn& KiZ ciQ ej
m Abi KvQ Me Ki Ges h Zvi bvn& mK AeMZ bq ZvKI
www.QuranerAlo.com

38

nvivg I Kexiv bvn&

m Zv Rvwbq `q| mvaviYZ G RvZxq gvbyli ZvIev bmxe nq bv Ges


ZvK gvI Kiv nq bv|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
1 2 ' 1 a 6 1!  56 "! u - Z % & 
 % 5 - Z < 
[ & V &6 " 1h Y
!RY!
 !RY! ]! @ # = L
 2 7 !j .
! / 5 :b ) M /! 
0  ; e!
 w
 =`
 5 S6 t [. 7
 7 
  ; k
 W
 A 5 w
 =`
 5
 '4#  
 5 8
 ' e!

(eyLvix, nv`xm 6069 gymwjg, nv`xm 2990)
A_vr cKvk bvn&Mvi Qvov mKj DZB gv cvIqvi Dchy| Avi
cKvk bvn&i Afy GwUI h, RbK ew Mfxi iv Kvb GKwU
bvn&i KvR Kijv| fvi nqQ A_P Avjvn& ZvAvjv GLbv Zvi
bvn&wUK jywKq iLQb| wK m wbRB RbmyL Zvi bvn&wU duvm
Ki w`qQ| m ejQ, n AgyK! bv, Avwg MZ ivwZ Ggb Ggb
KiwQ| A_P Zvi cfy Zvi bvn&wUK ivw ejvq jywKq iLQb| Avi
m fvi nZB Avjvn& ZvAvjvi Mvcb ivLv welqwUK duvm Ki w`jv|
13. bvn&Mvi ew bvn&i gvag c~ei Kvb GK Awfk Z_v
asmcv RvwZi hvM (?) Iqvwik wnme MY nq| hgbt
mgKvgx ew jyZ mc`vqi Iqvwik|
gvc Kg `q h m AvBe mc`vqi Iqvwik|
wdZbv-dvmv` mwKvix wdiAvDb mc`vqi Iqvwik|
`vwK I AvZwi n~` mc`vqi Iqvwik|
myZivs bvn&Mvi h bvn&B KiK bv Kb Zvi mv_ c~ei Kvb GK
RvwZi mv_ m welq wgj iqQ| Ze D wgj wK cksmbxq bq|
KviY, Zviv wQjv Avjvn& ZvAvjvi GKv Aeva Ges Zuvi KwVb k|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

39

nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt


ivm~j Bikv` Kibt
S * & ) * /! DC ) M! ' =6W
 B % &
(Avn&gv`& 2/50, 92 Avey `vD`, nv`xm 4031)
A_vr h ew (gymjgvb Qvov) Ab Kvb RvwZi m Kvb welq wgj
ivLjv m Zv`i gaB cwiMwYZ ne|
14. bvn&Mvi ew Avjvn& ZvAvjvi `wZ GKeviB iZnxb|
nhiZ nvmvb em&ix (ivwngvjvn&) ejbt Zviv (bvn&Mviiv) Avjvn&
ZvAvjvi wbKU iZnxb ejB Zv Zuvi Aeva nZ cvijv| Avjvn&
ZvAvjv hw` Zv`iK iZB w`Zb Zvnj Zv`iK bvn& _K
AekB iv KiZb|
Avjvn& ZvAvjvi wbKU Kvivi mvb bv _vKj gvbyli wbKUI Zvi
Kvb mvb _vK bv| hw`I Zviv evwnKfve ZvK Kvb cqvRb ev
Zvi Awb _K euvPvi Rb mvb Ki _vK|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 DC A &4 % & ! /! 
0 % * 54 % &
 
(nv : 18)
A_vr Avjvn& ZvAvjv hvK Amvb Kib ZvK mvb `qvi Avi
KD bB|
15. bvn& KiZ KiZ cwiwwZ Ggb chvq `uvovq h, Zvi wbKU eo
bvn&I QvU gb nq| GwUB asmi g~j| KviY, ev`vn& bvn&K hZB
QvU gb Kie Avjvn& ZvAvjvi wbKU Zv ZZB eo wnme cwiMwYZ
ne|
www.QuranerAlo.com

40

nvivg I Kexiv bvn&

nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& _K ewYZ wZwb ejbt wbqB gywgb


bvn&K Ggb gb Ki h, hb m cvnvoi wbP| fq cvQ cvnvowU
KLb h Zvi gv_vi Dci f co| Avi dvwmK (Avjvn&i Aeva)
bvn&K Ggb gb Ki h, hgb Kvb GKwU gvwQ Zvi bvK emjv
Avi m nvZ w`q gvwQwUK Zvwoq w`j Zv Do Mjv|
16. bvn&i KviY ay bvn&MviB wZM nq bv eis ZvZ Ab c
Ges Ab gvbylI wZM nq|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt wbqB cvwL Zvi
evmvq gi hvq aygv hvwjgi hyjygi KviYB|
nhiZ gyRvwn` (ivwngvjvn&) ejbt hLb GjvKvq `ywf ev Abvew `Lv
`q ZLb civ bvn&Mvi`i cwZ jvbZ Ki Ges ejt GwU Av`g
mvbi bvn&iB AcKvi|
17. bvn& bvn&Mvi ewi Amvb I jvbvi KviY nq| mvb Zv
GKgv Avjvn& ZvAvjvi AvbyMZi gaB wbwnZ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 > a u r6  2 2 /! u! r6  5 5 ! !Y % & 
(dvwZi : 10)
A_vr KD mvb PvBj Zvi Rvbv DwPr h, mKj mvb Avjvn&i
RbB Z_v ZuviB AvbyMZ wbwnZ|
nhiZ nvmvb em&ix (ivwngvjvn&) ejbt bvn&Mviiv hw`I DbZ gvbi
Nvov I LQi mvIqvi nq ZeyI bvn&i jvbv Zv`i Ai _K
KLbv c_K nq bv| Avjvn& ZvAvjv h Kvbfve bvn&MviK jvwZ
KiebB|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

41

18. bvn& bvn&Mvii gav b Ki `q| KviY, gavi GK aibi


Avjv iqQ| Avi bvn& D AvjvK GKeviB b Ki `q|
RbK eyhyM ejbt gvbyli gav b njB Zv m bvn& KiZ cvi|
KviY, Zvi gav mPj _vKj m wKfve Ggb mvi Aeva nZ cvi
hvi nvZ Zvi Rxeb I giY Ges whwb ZvK me`v `LQb| wdwik&ZvivI
ZvK `LQb| KviAvb, Cgvb, gZz I Rvnvbvg ZvK bvn& Kiv
_K wbla KiQ| bvn&i KviY Zvi `ywbqv I AvwLivZi mKj
KjvY b nq hvQ| G mei ciI bvn& Kiv wK GKRb mPj gavex
jvKi KvR nZ cvi?!
19. bvn& KiZ KiZ bvn&Mvii Aii Dci vPvii wmj-gvni
co hvq| ZLb m Avjvn& ZvAvjvi iY _K m~Yic Mvwdj nq
hvq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) =
 A 5 ) !Y 6& S * ') 2 e \!27 ! # 1 ' .
 Y! 
(gyZvd&wddxb : 14)
A_vr bv, Zv`i K_v mZ bq| eis Zv`i KZKgB Zv`i gbi Dci
gwiPvic Rg MQ|
Kvb Kvb evLvKvi ejQbt D gwiPv bvn&i gwiPv| KviY, bvn&
Kij Ai GK aibi gwiPv ai| Avi D gwiPv evojB DnvK
ivb ejv nq| Aviv evoj DnvK Zve& ev LvZ&g Z_v mxjgvni ejv nq| ZLb Ai Ggb nq hvq hb Zv c`v w`q ewZ|
20. wKQy wKQy bvn&i Dci Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j Ges
wdwik&Zv`i jvbZ iqQ| myZivs G RvZxq bvn&Mvii Dci D
www.QuranerAlo.com

42

nvivg I Kexiv bvn&

jvbZ cwZZ ne AekB| Avi h bvn&jv Gjvi PqI eo Dnvi


Dci Zv Zuv`i jvbZ AvQB|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
% 
 2 8
 Z2X ! 
 8
 `: 
 8
 W
 B) 
 8
 $ ) 
0 % !

 p 2 N 8
 : 
(eyLvix, nv`xm 4886, 5931, 5943, 5948 gymwjg,
nv`xm 2125)
A_vr Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib m gwnjvK h Acii Pnviv
`vM Ges h AciK w`q wbR Pnviv `vM Kivq, hvi Pnvivi Kk
DVvbv nq Ges h gwnjv m`hi Rb wbR `uvZi gvS duvK mw Ki ;
Avjvn& c` MVb cwieZb Ki|
nhiZ Avey ivBivn&, Avqkv, Avm&gv I Avyjvn& web& Dgi 
_K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt
]! 2! f
 ) 
 
 ]! 2! f
 ) 
0 % !
(eyLvix, nv`xm 5933, 5934, 5937, 5942 gymwjg,
nv`xm 2122, 2123, 2124)
A_vr Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib wbRi Pzji mv_ Ab Pzj
mshyKvwiYx gwnjvK Ges hvi Rb Zv Kiv nqQ ZvKI|
nhiZ Rvwei I nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& (ivwhqvjv Avb&gv) _K
ewYZ Zuviv ejbt
K ); S - :b! !e
 5 - $
 =B!Y
 2! Y &
 ': 1! Y 
 b ) ; # % !
(gymwjg, nv`xm 1597, 1598 wZiwghx, nv`xm 1206 Avey
`vD`, nv`xm 3333 Be&by gvRvn&, nv`xm 2307 Be&by wnevb,

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

43

nv`xm 5025 Avn&gv`&, nv`xm 635, 660, 844, 1120,


1288, 1364, 3725, 3737, 3809, 4327, 14302)

A_vr ivm~j jvbZ Z_v AwfmvZ KiQb my`i mv_ mswk


Pvi ewK| Zviv nQt my`Lvi, my``vZv, my`i jLK I my`i
mvxq| ivm~j Aviv ejQbt Zviv mevB mgchvqiB `vlx|
nhiZ Avjx _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt
 ! 1! 2 
 
 1! 2X 
  
0 % !
(Avey `vD`, nv`xm 2076)
A_vr Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib (Kvb gwnjvK wZb ZvjvKi
ci bvg gv weevn& Ki ZvjvKi gvag Abi Rb) nvjvjKvixK
Ges hvi Rb ZvK nvjvj Kiv nqQ|
nhiZ Rvwei, Avjx I Avyjvn& web& gvmE` _K ewYZ Zuviv
ejbt
 ! 1! 2 
 
 1! 2X 
  
 b ) ; # % !
(Be&by gvRvn&, nv`xm 1961, 1962 wZiwghx, nv`xm
1119, 1120)
A_vr Avjvn&i ivm~j jvbZ Kib (Kvb gwnjvK wZb ZvjvKi
ci bvg gv weevn& Ki ZvjvKi gvag Abi Rb) nvjvjKvixK
Ges hvi Rb ZvK nvjvj Kiv nqQ|
nhiZ DKevn& web& Avwgi _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
1 X2
  ) - :!b!e !
 b! ) ; # 5 \!2' :)!e #
  ^
 6' S Y =N " <! "!
 ! 1! 2 
 
 1! 2X 
  
0 % !
(Be&by gvRvn&, nv`xm 1963)
www.QuranerAlo.com

44

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr Avwg wK Zvgv`iK avi Kiv cuvVvi msev` `ev bv? mvnveviv
ejjbt nuv ejyb, n Avjvn&i ivm~j| ZLb wZwb ejjbt m nQ
nvjvjKvwi| Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib (Kvb gwnjvK wZb
ZvjvKi ci bvg gv weevn& Ki ZvjvKi gvag Abi Rb)
nvjvjKvwiK Ges hvi Rb Zv nvjvj Kiv nqQ|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt
 5 d T! M /! 1! = 
 n
 
 5
  5 d T! M /! ]! 3
 = n
 
 5 n
 # 6 
0 % !
(eyLvix, nv`xm 6783 gymwjg, nv`xm 1687)
A_vr Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib Ggb PviK hvi nvZ Lvbv KvUv
Mjv GKwU jvnvi Uzwc A_ev GK Lvbv iwk Pzwii Rb|
nhiZ Avbvm& web& gvwjK I nhiZ Avyjvn& web& Dgi _K ewYZ
Zuviv ejbt

*'#$ 
- `& 
- f7 :u[ W
 7  _
 V / 
 b ) ; # % !
+
 W
 
 * t! 1! Y
 * F'
 *e ;
  ! ]! !) 
 
 *2! & @
* '  _
 L
  :]C 5
# V /
 ! u! W
 
 *!
(wZiwghx, nv`xm 1295 Avey `vD`, nv`xm 3674 Be&by
gvRvn&, nv`xm 3443, 3444)
A_vr ivm~j g`i evcvi `k Rb ewK jvbZ Z_v AwfmvZ
Kibt h g` evbvq, cZ KviK, h cvb Ki, enbKvix, hvi wbKU
enb Ki bqv nq, h AbK cvb Kivq, weZv, h jvf Lvq,
Lwi``vi Ges hvi Rb Lwi` Kiv nq| Ab eYbvq iqQ, mivmwi
g`KB AwfmvZ Kiv nq|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

45

nhiZ Avjx _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt% & 
0 % !
 
   w
 '(! % & 
0 % !
  
% ! % & 
0 % !
G
 # sH # & 6J! % & 
0 % !
 [t 
 &
(gymwjg, nv`xm 1978)
A_vr Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib m ewK h wbR wcZvK
jvbZ Ki, h Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi Rb Kvb c hen&
Ki, h Kvb we`&AvZxK Avkq `q Ges h Rwgbi mxgvbv cwieZb
Ki|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
 ! "
 #
 $ % & '(% ) *
 +, - 
    

(gymwjg, nv`xm 1958)
A_vr Avjvn&i ivm~j jvbZ Kib Ggb ewK h Kvb Rxe
cvYxK (Zxii) je evbvq|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
./012
 0- 341567
 8 ./12
9 :1
 - %41567
 
    

 : 1
9
(eyLvix, nv`xm 5885, 5886)
A_vr Avjvn&i ivm~j jvbZ Kib Ggb cyilK hviv gwnjv`i
mv_ h Kvb fve (cvkvK, Pjb BZvw`) mvgm eRvq ivLZ
Drmvnx Ges m gwnjv`iK hviv cyil`i mv_ h Kvb fve
(cvkvK, Pjb BZvw`) mvgm eRvq ivLZ Drmvnx|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt
1 a 6 ]! 
 = ^
 =2 B u! "!  
 u "!  ]! 
 = ^
 =2 5 1! a 6  
 b ) ; # % !
www.QuranerAlo.com

46

nvivg I Kexiv bvn&

(Avey `vD`, nv`xm 4098 Be&by wnevb, nv`xm 5751,


5752 nvwKg 4/194 Avn&gv`& 2/325)
A_vr ivm~j Ggb cyilK jvbZ Kib h cyil gwnjvi Xsq
cvkvK ci Ges Ggb gwnjvK jvbZ Kib h gwnjv cyili Xsq
cvkvK ci|
nhiZ Avey RynvBdvn& _K ewYZ wZwb ejbt
# ): `
  V4 =: % !
(eyLvix, nv`xm 2086, 2238, 5347)
A_vr bex jvbZ Kib (h Kvbfve Kvb cYxi) Qwe
aviYKvixK|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt

0 % !
C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % & 
0 % !
C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % & 
0 % !

C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % &
(Avn&gv`&, nv`xm 2915 Be&by wnevb, nv`xm 4417 evqnvKx, nv`xm
7337, 16794 Zvevivbx/Kvexi, nv`xm 11546 Avey Bqvjv, nv`xm
2539 Avye&by gvB`&, nv`xm 589 nvwKg 4/356)

A_vr Avjvn& ZvAvjv mgKvgxK jvbZ Kib| Avjvn& ZvAvjv


mgKvgxK jvbZ Kib| Avjvn& ZvAvjv mgKvgxK jvbZ Kib|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
ED % 4 9 BFA ; < - 
=  
 8 > ? @
 A BA $ C - 
=  

(Zvevivbx/Kexi, nv`xm 11546 evqnvKx, nv`xm 16794 Avn&gv`&,
nv`xm 1875, 2915 Be&by gvB`&, nv`xm 589 Be&by wnevb, nv`xm
4417 Avey Bqvjv, nv`xm 2539 nvwKg 8/231)

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

47

A_vr Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib Ggb ewK h Kvb AK


c_ Ki Ges m ewKI h PZz` Ri mv_ mg wj nq|
nhiZ Rvwei _K ewYZ wZwb ejbt
 ;
 +
 R 
0 % ! :b! !M/! * a
 V / S ;
 e! #P @ V: =6 \!27 6 &
(gymwjg, nv`xm 2117)
A_vr GK`v bex GKwU Mvavi cvk w`q hvwQjb hvi Pnvivq
cywoq `vM `qv nqwQjv| ZLb ivm~j ejjbt Avjvn& ZvAvjv
jvbZ KiK m ewK h MvavwUi Pnvivq cywoq `vM w`jv|
nhiZ nvm&mvb web& mvweZ, Avey ivBivn& I nhiZ Avyjvn& web&
Avevm& _K ewYZ Zuviv ejbt
# ) =M 8
 #6
m 
 b ) ; # % !
(Be&by gvRvn&, nv`xm 1596, 1597)
A_vr Avjvn&i ivm~j ewk ewk Kei whqviZKvwiYx`iK jvbZ
Kib|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
- ', V / B"! & \B"! % & j ) 2 &
(Avey `vD`, nv`xm 2162 Avn&gv`& 2/444, 479)
A_vr Awfk m ew h wbR xi gjvi eenvi Ki|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt
w
 =`
 B \6@ ] A! F.
!  * ! KH V Z
 B "! L
 'U!/! $ / \! B"! & 1 a 6 7, !(
(eyLvix, nv`xm 3237 , 5193 gymwjg, nv`xm 1436)
A_vr hLb Kvb cyil wbR xK (mnevmi Rb) wbR weQvbvq WvK
www.QuranerAlo.com

48

nvivg I Kexiv bvn&

A_P m mLvb AvmZ A^xKvi Ki ZLb wdwik&Zviv ZvK mKvj


ch jvbZ KiZ _vK|
nhiZ Avjx _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt
] A! F.
! 
 
 ] !  2! /!  )&  J! \! \ 
 "!  '"!  J! \! \76, % &
 !N!" %& 
[<7 !< 
[/ f ]&M D)5 & 0 1=M5 !< %a!" c6

] &M D)5 & 1=M5 !< %a!" c6 


]!AF!. 
 ]! !2!/ >2&
bj 7 <!

P f

(gymwjg, nv`xm 1370)
A_vr h ew wbR Rb`vZv Qvov Ab KvDK wcZv ej `vwe Kijv
A_ev wbR gwbe Qvov Ab KvDK gwbe ej cwiPq w`jv Zvi Dci
Avjvn& ZvAvjv, wdwik&Zv I mKj gvbyli jvbZ Ges wKqvgZi w`b
Avjvn& ZvAvjv Zvi c _K Kvb dih I bdj Avgj Keyj Kieb
bv| Zgwbfve h ew Kvb gymjgvbi mv_ Pzw f Kijv Zvi
DciI Avjvn& ZvAvjv, wdwik&Zv I mKj gvbyli jvbZ Ges
wKqvgZi w`b Zvi c _KI Kvb dih I bdj Avgj Keyj Kiv
ne bv|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
 N"! ! !Y 
 7 5 \6@  2 B ]! A! F.
!  |/! uC 5 
 '  N "! \! # $"! % &
 &: "
  'sH
(gymwjg, nv`xm 2616)
A_vr h ew wbR fvBqi cwZ avivjv Kvb jvnv (Qzwi, PvKz, `v
Z_v h Kvb A) viv Bkviv Kijv wdwik&Zviv Zvi Dci jvbZ
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

49

KiZ _vKe hZY bv m Zv cwiZvM Ki hw`I m Zvi mnv`i fvB


nvK bv Kb|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
%  a "! c
 6
 ] A! F.
!  
 
 ] !  2! /! V 'f
 "! v
6 ; % &
(Zvevivbx/Kexi 12709)
A_vr h ew Avgvi mvnvev`iK Mvwj `q Zvi Dci Avjvn&
ZvAvjv, wdwik&Zv I mKj gvbyli jvbZ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 "! ' 
0  &"! i& ! ) T! M 5
 e !I &  ' % & 
  * 7 ! ) 3
 M 5 % 5R 
 
 # 6 K0 ) ; S * !
 ] 2 S * ! ?
 F
" G
 # sH V / !
 
 5
 1! f
 ) 54
(iv`& : 25)
A_vr hviv Avjvn& ZvAvjvK `qv `p AxKvi f Ki Ges h
mK AzY ivLvi Rb Avjvn& ZvAvjv Av`k KiQb (AvZxqZvi
eb) Zv wQb Ki| cw_exZ Akvw Qwoq eovq Zv`i RbB iqQ
AwfmvZ Ges Zv`i RbB iqQ wbK Avevmj|
wZwb Aviv ejbt
S *! 6 7 "!
 u N 
 4 V / 
0 S * ! !) ; #
 
H !
 ( 5 % 5R  
 >*4& >'!R7
(Avn&hve : 57)
A_vr hviv Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j K K `q Avjvn&
ZvAvjv `ywbqv I AvwLivZ Zv`iK jvbZ Kib Ges (AvwLivZ)
Zv`i Rb cZ iLQb jvbvKi kvw|
www.QuranerAlo.com

50

nvivg I Kexiv bvn&

Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt


V / c
 62 66' &  ' % & * 
 8
 := % & r "! i& ! ) A 5 % 5R  
 ! ) 7 .
 S * 2 5
 
0 S * 2 5 ?
 F
" Q
 A 
(evKvivn& : 159)
A_vr wbqB hviv Avgvi AeZxY Dj wb`kb I c_ wb`k wKZvei
gvag gvbylK myfve Rvwbq `qvi ciI Zv jywKq iLQ|
Avjvn& ZvAvjv Zv`iK AwfmvZ Kib Ges mKj
AwfmvZKvixivI Zv`iK AwfmvZ Ki|
wZwb Aviv ejbt
u N 
 4 V/ ) 8&  8
 .
! / 8
 `
 
  ! ) & 5 % 5R  
 SP ~ 7 Q
P !R7 S * !

(b~i : 23)
A_vr wbqB hviv mZx-mvax, mijgbv gywgb gwnjvK ewfPvii
Acev` `q Zviv `ywbqv I AvwLivZ Awfk Ges Zv`i RbB iqQ
gnv kvw|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
8
 ) J T
 L
 =Z
 ' ! ) & 5 Q
 A % &: >= `
 )B
 " % 5R \! B S !"! 
% 5R ?
 F
" .
[ =; )& % 5R % & - "! K - 
 ! Y! % 5R 2 ! ) ) M 5

 > `
  ! Z
 B % 2! /! 
0 % 2 56 % &
 
0 S * !
(wbmv : 51-52)
A_vr Zzwg wK I`i cwZ j KiQv hv`iK wKZvei wKQy Ask
`qv nqQ| Zviv (Avjvn& ZvAvjvK Qo) hv`yKi, MYK, cwZgv I
kqZvbi cwZ wekvm vcb Ki Ges Kvwdi`i mK ej, ZvivB
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

51

gywgb`i PvBZ AwaK myc_Mvgx| G`iB cwZ Avjvn& ZvAvjv jvbZ


KiQb Ges Avjvn& ZvAvjv hvK AwfmvZ Kib Zvi Rb Zzwg
Kvb mvnvhKvixB cve bv|
nhiZ mvDevb, Avey ivBivn& I Avyjvn& web& Avgi _K ewYZ
Zuviv ejbt
V$6 0 %! :]C 5
# V /
 V W
 B  
 V $ 6  
 b ) ; # % !
* ' V W
 5 +
 R l
 F6 
 V W
 B  

(wZiwghx, nv`xm 1336, 1337 Be&by wnevb, nv`xm


5076, 5077 nvwKg 4/103)
A_vr Avjvn&i ivm~j jvbZ Kib NylLvi I Nyl`vZvK| Ab
eYbvq iqQ, Avjvn& ZvAvjv jvbZ Kib NylLvi, Nyl`vZv Ges
Zv`i gvagKI|
G QvovI Aviv AbK bvn& iqQ h bvn&Mvii Dci Avjvn&
ZvAvjv, Z`xq ivm~j , wdwik&Zv I mKj gvbyli jvbZ iqQ| G
RvZxq bvn&Mviiv hw` bvn& Kivi mgq GZUzKzB fve h Zv`i Dci
AbKiB jvbZ coQ Zv nj Zv`i Rb D bvn& Qvov GKeviB
mnR nq hve|
21. bvn&Mvi ew ivm~j I wdwik&Zv`i `vAv _K ewZ nq|
KviY, Zv`i `vAv Zv I`iB RbB hviv Avjvn& ZvAvjv KZK
c`wkZ c_ AbymiY Ki Ges bvn& KijI ZvIev Ki bq|
Avjvn& ZvAvjv ivm~j K Av`k Ki ejbt
3
 2- G 
  % 2- G F
 H
 5 
 I J 7  
= K L $
L K $ + M FA & 
(gynvv`& : 19)
A_vr AZGe Zzwg Rb ivLv h, Avjvn& ZvAvjv Qvov Kvb gve~`
www.QuranerAlo.com

52

nvivg I Kexiv bvn&

bB Ges gv cv_bv Kiv Zvgvi I gywgb bi-bvix`i bvn&i Rb|


Avjvn& ZvAvjv Avi&k enbKvix wdwik&Zv`i mK ejbt
 ' ! ) & 5
 S *':#  
 ' ! ) 
 =:
 5 !) @ % &

  ! ) 2 
 5 % 5R 
)'B % 5R 2  J !/ >2 7
6 ][ @ # KC V $ 1 Y L
 ;
 '6# )& % 5R 2 !
  
 5

S * B6 7
 V C 7 8
 6a S * 2 N , "!
 '6# S 
Z
 Q
 !R7 S * e
 ?
 2! =; ) =B6

S * e
 S A 
 r 5r  L
 "! ?
 6 S * B65#: (
 S * a 
 m "!
 S * Fi'"! % & w
 2! f
 % &

 S ~  m ) ! ) - ?
 (!
  @ # M! /! RC 9& ) 5 8
 !9:
6 p B % &
 8
 !9:
6 
(Mvwdi/gywgb 7-9)
A_vr hviv Avi&k aviY Ki AvQ Ges hviv Gi PZzvk wNi AvQ
Zviv Zv`i cfyi cweZv NvlYv I Zuvi cksmv Ki Ges Zuvi cwZ `p
wekvm vcb Ki| Zviv gywgb`i Rb gvMwdivZ Kvgbv Ki G ej
h, n Avgv`i cfy! Avcbvi `qv I vb meevcx| AZGe hviv ZvIev
Ki Ges Avcbvi c`wkZ c_ AbymiY Ki Zv`iK Avcwb gv Ki
w`b Ges Rvnvbvgi kvw _K iv Kib| n Avgv`i cfy! Avcwb
Zv`iK `vwLj Kib vqx RvbvZ hvi cwZkwZ Avcwb Zv`iK
w`qQb Ges Zv`i wcZv-gvZv, cwZ-cZx I mvb-mwZi ga hviv
mrKgkxj iqQ Zv`iKI| Avcwb Zv wbqB civgkvjx
cvgq| Avcwb Zv`iK bvn&i cwiYvg (kvw) _KI iv Kib|
Avcwb hvK m w`b bvn&i cwiYvg _K iv Kieb ZvKB Zv
AbyMn Kieb| Avi GUvB Zv (Zv`i Rb) gnv mvdj|
22. G QvovI wKQy bvn&i wbavwiZ wKQy kvw iqQ hv ciKvj
bvn&MviK AekB fyMZ ne| Zv wbict
nhiZ mvgyivn& web& Ryb&`ye _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j ewki
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

53

fvM mgq fvi ejvq mvnvev`iK wRvmv KiZb, Zvgiv wK KD


MZ ivZ Kvb ^c `LQv? ZLb mvnvev`i h hvB `LQb Zuvi wbKU
Zv ejZb| GK mKvj wZwbB fvi ejvq mvnvev`iK ejjbt MZ
ivZ Avgvi wbKU `y Rb ew GmQ| Zviv AvgvK Nyg _K RvwMq
ejjvt Pjyb, ZLb Avwg Zv`i mv_B iIqvbv Kijvg| hZ hZ
Avgiv Ggb GK ewi wbKU cuQyjvg h GK ck A_ev wPr nq
kvwqZ| Ab AviK Rb Zvi cvkB `uvwoq GKwU cKv ci nvZ|
jvKwU cv_i gi kvwqZ ewi gv_v uwoq w`Q Ges cv_iwU gv_vq
jM `~i wQUwKq coQ| jvKwU wQUK cov cv_i L wbq wdi
AvmZ AvmZB kvwqZ ewi gv_v c~evevq wdi hvQ| AZtci
`uvovbv ew Aveviv kvwqZ ewi gv_vq c~ei bvq AvNvZ nvbQ|
ivm~j ejbt Avwg Avgvi mv_xqK ejjvgt Avh! Giv Kviv?
Avgvi mv_xq ejjvt mvgb Pjyb| ZLb Avgiv mvgb Pjjvg| hZ
hZ Avgiv Aveviv Ggb GK ewi wbKU cuQyjvg h emv A_ev wPZ
nq kvwqZ| Ab AviK Rb Zvi cvkB `uvwoq GKwU gv_v euvKvbv
jvnv nvZ| jvKwU euvKvbv jvnv w`q kvwqZ ewi GKwU Mvj,
bvKi wQ` Ges PvL Nvo ch wPi djQ| Gici m D ewi Ab
Mvj, bvKi wQ` Ges PvLwUKI Ggwbfve wPi djQ| jvKwU kvwqZ
ewi GK cvk wPiZ bv wPiZB Zvi Ab cvk c~evevq wdi hvQ
Ges jvKwU emv A_ev kvwqZ ewwUi mv_ m eenviB KiQ hv c~e
KiQ|
ivm~j ejbt Avwg Avgvi mv_xqK ejjvgt Avh! Giv Kviv?
Avgvi mv_xq ejjvt mvgb Pjyb| ZLb Avgiv mvgb Pjjvg| hZ
hZ Avgiv Pzjvi bvq GKwU eo MZi gyL cuQyjvg| MZ _K Lye
www.QuranerAlo.com

54

nvivg I Kexiv bvn&

wPrKvi bv hvQ| ZLb Avgviv MZi fZi ZvKvj `Ljvg,


mLvb AbKjv Dj cyil I gwnjv| wbP _K KwVb jwjnvb
Avb Zv`iK avIqv KiQ Ges Zv Zv`i wbKU cuQyZB Zviv Lye
wPrKvi dU coQ|
ivm~j ejbt Avwg Avgvi mv_xqK ejjvgt Avh! Giv Kviv?
Avgvi mv_xq ejjvt mvgb Pjyb| ZLb Avgiv mvgb Pjjvg| hZ
hZ Avgiv GKwU iwg b`xi cvk cuQyjvg| b`xZ RbK ew
muvZvi KvUQ| b`xi cvk Ab AviK Rb AbKjv cv_i L mvgb
wbq em AvQ| jvKwU muvZvi KvUZ KvUZ cv_i Iqvjvi wbKU Gm
nv KiZB m Zvi gyL GKwU cv_i uR `q| AZtci m Aveviv
muvZvi KvUZ hvq Ges muvZvi KvUZ KvUZ Aveviv cv_i Iqvjvi
wbKU Avmj m c~ei bvq AviKwU cv_i Zvi gyL uR `q| ...
ivm~j ejbt Avwg Avgvi mv_xqK ejjvgt AvR ivZ Zv Avwg
AbKjv AvhRbK evcviB `Ljvg Zv Zvgiv AvgvK Lyj eje
wK? ZLb Zviv AvgvK ejjvt AekB Avgiv AvcbvK evcvijv
GLbB Lyj ejwQ| ZvB byb| c_g ewi `vl GB h, m KviAvb
gvRx` wZjvIqvZ Ki m gZ Avgj Ki bv Ges dih bvgvh bv co
m Nywgq _vK| wZxq ewi `vl GB h, m fvi ejvq Ni _K ei
nqB wg_v K_v ej eovq hv `ywbqvi AvbvP-KvbvP Qwoq co| Avi
Dj cyil I gwnjv`i `vl GB h, Zviv wQjv ewfPvix I
ewfPvwiYx| Avi PZz_ ewwU nQ my`Lvi|
(eyLvix, nv`xm 1386, 7047)
23. bvn&i KviY cw_exi cvwb, evZvm, djg~j, km, Ni-evwo
BZvw` web nq hvq|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

55

Avjvn& ZvAvjv ejbt


+
 R E
 ' S * M! 5R c
 6 +
 5"! L
 =
 Y! ' 
 =
 : = V / , !  * o! 
 ! ) a 5 S * 2 ! )2 7
(ig : 41)
A_vr gvbyli KZKgi KviYB Rj-j wechq Qwoq co| Avi
Zv G KviYB h, Avjvn& ZvAvjv GiB gvag ev`vn&K Zvi wKQy
KZKgi ^v` Av^v`b Kivb hvZ Zviv (mwVK c_) wdi Avm|
24. bvn&i KviYB cw_exZ f~wgam I f~wgK msNwUZ nq|
GgbwK f~wg _K eiKZ GKeviB DV hvq|
G K_v Kvivi ARvbv bq h, BwZc~e GLbKvi PvBZI djg~j Aviv
eo I Aviv my^v`y nZv| GgbwK nvRi Avm&Iqv` GK`v m~hi bvq
RjRj Ges mv`v wQjv| A_P gvbyli bvn&i KviYB Zv AvR
Avm&Iqv` ev Kvjv| myZivs eySv Mjv, bvn&i cfve mKj ei
DciB co| G KviYB ivm~j hLb mvg~`& mc`vqi GjvKvq
cuQyjb ZLb wZwb mvnvev`iK Zv`i Kzqv _K cvwb cvb I Zv
msMn KiZ wbla KiQb| GgbwK bvn&i cfve gvbyli DciI
co| hvi `ib Kvb Kvb Avwjgi aviYv gZ gvbyl w`b w`b LvUv nZ
PjQ|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt
! \6@ O
 M 5 p 2 _
 b r 5 S 2! /! ... >7#( ! ) 4; ) }
 D , 
0 p 2! N
(eyLvix, nv`xm 3326 gymwjg, nv`xm 2841)
A_vr Avjvn& ZvAvjv nhiZ Av`g K mw KiQb| ZLb wZwb
wQjb lvU nvZ j^v| Gici _K GLb ch gvbyl LvUv nZB PjQ|
www.QuranerAlo.com

56

nvivg I Kexiv bvn&

Ze wKqvgZi c~e Aveviv hLb nhiZ Cmv `ywbqvZ AeZiY


Ki weki eyK cyiv kixqZ evevqb Kieb ZLb Aveviv AvKvk
_K eiKZ bg Avme| ZLb GK Avbvii Lvmvi Qvqv `k _K
Pwjk Rb gvbyl MnY KiZ cvie Ges Zv mKji Lv`i RbI h_
ne| Avyii GKwU Qov GKwU DUi evSvB ne|
25. bvn& KiZ KiZ bvn&Mvii Ai _K Bmjvgx PZbvq
jvwjZ gvbe AvZmvbeva GKeviB web nq hvq| G K_v mZ h,
hvi Cgvb hZB `p Zvi GB AvZghv`veva ZZB gReyZ| wVK GiB
wecixZ hvi Cgvb hZB `yej Zvi GB AvZghv`vevaI ZZB `yej| G
KviYB Zv c~Yvic cvIqv hvq ivm~j`i ga| Gici Cgvbi
ZviZg Abyhvqx Ab`i gaI|
nhiZ mv` web& Dev`v _K ewYZ wZwb ejbt
w
C ! `
 &  J! k
 
6 ' ' 3
 ! V B"! & d & .
[ a # L
 5"!# ) !
A_vr Avwg KvDK Avgvi xi m ewfPvi KiZ `Lj ZrbvrB
Zvi M`vb Dwoq `ev|
DwjwLZ DwwU ivm~j Gi Kvb cuQyZB wZwb ejjbt
1 a"! % &
 V :& J "! 
0 
  & J "! sH 
 
 C ; u  J! % & ! ) =Z
 B"!
% T! ' &
 * & * o! & l
 @ )! D 6 @ 
 u  J!
(eyLvix, nv`xm 6846 gymwjg, nv`xm 1499)
A_vr Zvgiv wK Avh nqQv mv`i AvZmvbeva `L?
Avjvn&i Kmg Lq ejwQt Avgvi AvZmvbeva Zvi PqI ewk Ges
Avjvn& ZvAvjvi Aviv ewk| hvi `ib wZwb nvivg Ki w`qQb
cKvk-AcKvk mKj aibi AkxjZv|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

57

ivm~j Aviv ejbt


 & "! V r B
 "!  = 7 V r 56 "! 
 % & J "! C @ "! % & & 
 
 !C 6 
 & ]! &6 " 5
(eyLvix, nv`xm 1044 gymwjg, nv`xm 901)
A_vr n gynvv`& Gi DZiv! Avjvn&i Kmg Lq ejwQt Avjvn&
ZvAvjvi PvBZ Avi Kvivi AvZmvbeva ewk nZ cvibv| hvi
`ib wZwb Pvb bv h, Zvui Kvb ev`vn& ev evw` ewfPvi KiK|
Ze kixqZi `wZ hywmZ Kvb Dhi ev KwdqZ MnY Kiv D
AvZmvbeva weivax bq| eis Zv cksmbxqI eU|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
<!
 % !T' &
 * & * o! & l
 @ )! D 6 @ ?
 R! 
 
 % & J "! @ "! <!
!1;4 !1;#!" 
QA !br !" ?!( 1a!" %& %& #R ! 4v@!" @!"
 
  {
 & ?
 (! 1 a "! % & 
 % & {
   ! v
4 @ "! @ "! <!

(eyLvix, nv`xm 4634, 4637, 5220, 7403 gymwjg, nv`xm 2760)

A_vr Avjvn& ZvAvjvi PvBZI AwaK AvZmvbeva mb Avi


KD bB| G KviYB wZwb cKvk-AcKvk mKj AkxjZv nvivg Ki
w`qQb Ges Avjvn& ZvAvjvi PvBZI Kvivi hywmZ KwdqZ MnY
Kiv ewk cQ` Kib Ggb Avi KD bB| G RbB wZwb wKZve bvwhj
Kib Ges ivm~j ciY Kib| Abyicfve Avjvn& ZvAvjvi PvBZI
Abi cksmv ewk cQ` Kib Ggb Avi KD bB| G KviYB wZwb
wbRi cksmv wbRB Kib|
nhiZ Rvwei web& AvZxK _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt
www.QuranerAlo.com

58

nvivg I Kexiv bvn&

V / u  !/ 
0 *=4
 5 V 6&U!/! 
0E
 = 5 & * &
 
0v
4 
 5 & u   %&
]C =5#  J! V / u  !/ 
0 *3
 = 5 V u   6&"!
 ] =5 : 
(Avey `vD`, nv`xm 2659 Be&by wnevb, nv`xm 295 `vivgx,
nv`xm 2226 bvmvqx, nv`xm 2558 Avn&gv`& 5/445, 446)

A_vr wKQy AvZmvbeva Avjvn& ZvAvjv cQ` Kib Avi wKQy


AcQ`| cQ`bxq AvZmvbeva GB h, hv ne hywmZ Z_v
ewfPvi m^ mskqvKzj| Avi AcQ`bxq AvZmvbeva GB h, hv
ne AhwK Z_v mskqnxb|
Kvivi ga AvZmvbeva `yej nq Mj m Avi bvn&K bvn&
ej gb Ki bv| bv wbRi evcvi bv Abi evcvi| KD KD Zv
bvn& KiZ KiZ axi axi Ggb chvq DcbxZ nq h, m bvn&K
my`i ic Abi wbKUI Dcvcb Ki| ZvK m bvn& KiZ ej
Ges Kivi Rb Drmvn& RvMvq| eis Zv msNUbi Rb ZvK
mnhvwMZvI Ki _vK| G KviYB `vBq~m Z_v h wbR cwievii
Bh&hZnvbx njI Zv mnRB mn Ki hvq Zvi Dci RvbvZ nvivg|
26. bvn& KiZ KiZ bvn&Mvii Ai _K jveva GKeviB
wbtkl nq hvq| Avi jvkxjZv Zv KjvYB KjvY|
nhiZ Bg&ivb web& ^vBb _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
P N 2hY K0 
 
(gymwjg, nv`xm 37)
A_vr jv ejZ meUvB fvjv|
jveva Pj Mj gvbyl hv BQ ZvB KiZ cvi|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

59

nhiZ Avey gvm&E`& ev`&ix _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 


Bikv` Kibt
L
 9 $ & d f
 !/ V 
 
 B S ! !( : u )6 = D .
! Y! % & c
 6 # , "! 6& 
(eyLvix, nv`xm 3483, 3484)
A_vr bex`i h K_vwU gvbyl AvRv iY iLQ Zv nQ, hLb Zzwg
jvB cvQv bv ZLb hv BQ ZvB KiZ cviv|
jv nvwiq KLbv gvbyl Ggb chvq DcbxZ nq h, m GKvKx Kvb
Lvivc KvR Kivi ciI RbmyL Zv Rvwbq `q Ges Zv KiZ ciQ
ej m wbR gb Lye Avb` eva Ki| Ggb chvq Kvb ew DcbxZ
nj ZLb m ewi mwVK c_ wdi Avmvi Avi Zgb Kvb mvebv
_vK bv|
27. bvn& KiZ KiZ Ai _K Avjvn& ZvAvjvi mvb I gvnvZ
GKeviB DV hvq| KviY, bvn&Mvii Ai hw` Avjvn& ZvAvjvi
mvb I gwngv AUzU _vKZv Zv nj m D bvn& mv`b KiZB
cviZv bv Ges GiB cwiYwZZ Avjvn& ZvAvjv gvbyli Ai _KI
Zvi mvb DwVq bb| Avi Avjvn& ZvAvjv hvK Amvb Kieb
ZvK mvb `qvi Avi KDB bB|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
DC A &4 % & ! /! 
0 % * 54 % &

(nv : 18)
A_vr Avjvn& ZvAvjv hvK nq Kib Zvi mvb`vZv Avi KDB bB|
28. bvn&i KviY Avjvn& ZvAvjv ev`vn&K cwiZvM Kib| ZvK
Avi Kvb evcvi mnhvwMZv Kib bv| eis ZvK cew I kqZvbi
nvZ Qo `b| ZLb Zvi asm Awbevh|
www.QuranerAlo.com

60

nvivg I Kexiv bvn&

Avjvn& ZvAvjv ejbt


 H )M6B 
C L&6!e 6& P^ ~ 
 )M6B )& %5R *45!" i5 
?
 F
" S * 
 "! S - U!/! 
H )
 % 5R !Y ) ) A B <!
 ! ) 2  B ' P =N 
H
 ! ) M ; ! S -
(nvk&i : 18-19)
A_vr n Cgvb`viMY! Zvgiv Avjvn& ZvAvjvK fq Kiv Ges
cZKiB G K_v fe `Lv `iKvi h, m wKqvgZ w`emi Rb wK
cuywR Zwi KiQ| AZGe Zvgiv Avjvn& ZvAvjvKB fq Kiv|
Zvgv`i Kg mK Avjvn& ZvAvjv wbqB AeMZ Ges Zvgiv
Zv`i gZv nqv bv hviv Avjvn& ZvAvjvK fyj wMqQ| hvi dj
Avjvn& ZvAvjv (ay Zv`iKB fyj hvb wb) eis Zv`iK AvZweZ
Ki w`qQb| GivB Zv mwZKvi cvcvPvix|
Gi PvBZI ewk wZ Kvivi Rb Avi wK nZ cvi h, m wbRi
cwiYwZi K_v fve bv| wbRi myweav Amyweavi K_v wPv Ki bv|
wbRi c~Y kvw I Zwi AvKvLv Z_v Zv ARbi Kvb cPvB Zvi
bB|
29. bvn& bvn&MviK Bn&mvbi chvq _K ewZ Ki| Bn&mvbi
chvq njv mevP chvq| Avi Zv nQ, Avjvn& ZvAvjvi Bev`vZ
Ggbfve Kiv h, hb Avcwb Avjvn& ZvAvjvK `LZ cvQb| Avi
Zv bv nj Ggb hb nq h, Avjvn& ZvAvjv AvcbvK `LZ cvQb|
dj m gynwmbxb`i Rb wbavwiZ myhvM-myweav I wekl mvb _K
ewZ nq| KLbv KLbv Ggbv nq h, m Cgvbi chvq _KI ewZ
nq| dj Cgvbi mKj KjvYI Zvi nvZQvov nq hvq| Cgvbi cvq
GKkZwU KjvY iqQ| Za gywgb`i Rb gnv cyY, `ywbqv I
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

61

AvwLivZi mKj evjv-gymxeZ _K Dvi, Zv`i Rb Avjvn&


ZvAvjvi wbKU Avi&kevnx wdwik&Zv`i gvMwdivZ Kvgbv, Avjvn&
ZvAvjvi wekl ezZ, Zv`iK wdwik&Zv`i gvag kixqZi Dci
`pc` KiY, Zv`i Rb kvj mvb, Zv`i Rb me`v Avjvn&
ZvAvjvi mnhvwMZv, `ywbqv I AvwLivZi myDP mvb, bvn& gvd I
mvb RbK DcRxweKv, ciKvj Avjvn& ZvAvjvi wekl in&gZ I `xN
AKvi c_ cvwo `qvi Rb b~ii myeev, wdwik&Zv, bex I
bK&Kvi`i fvjvevmv, AvwLivZi wbivcv Ges ZvivB ciKvj
Avjvn& ZvAvjvi GKgv wbqvgZcv I Zv`i RbB KziAvbi
wn`vqvZ I mywPwKrmv BZvw` AbZg| KLbv KLbv Ggb nq h, evi
evi bvn&i KviY Avjvn& ZvAvjv Zvi Aii Dci Kzdwii gvni
gi `b Ges m ew Bmjvgi Mw _KB m~Yic ei nq hvq|
ZviciI Avjvn& Pvq Zv ZvIevi `ivRv me`v Zvi Rb Lvjv iqQ|
30. bvn& ev`vn&i Avjvn& ZvAvjv I AvwLivZgyLx cyYgq c`hvvK
k_ Ki `q Ges m c_ evav Z_v Aivq mw Ki| KviY, G c`hvv
GKv AvwiK kwi DciB wbfikxj| Avi GKgv bvn&i KviYB
D AvwiK kw axi axi jvc cvq| GgbwK Zv KLbv KLbv
mg~jB web nq hvq| KviY, bvn&i GKv ewk GB h, Zv AiK
wbRxe, ivMvv A_ev `yej Ki `q| ZLb m ew AvUwU mgmvi
myLxb nq hjv _K ivm~j Avjvn& ZvAvjvi wbKU GKvfve
Avkq Kvgbv KiwQjb| mjv nQ wPv, Avkv, AgZv,
AjmZv, KvcyilZv, KcYZv, FYi Pvc I gvbyli Acgvb|
31. bvn&i KviY Avjvn& ZvAvjvi wbqvgZi cwieZ Avhve bg
Avm| KviY, GKgv bvn&i KviYB `ywbqv _K Avjvn& ZvAvjvi
www.QuranerAlo.com

62

nvivg I Kexiv bvn&

wbqvgZ DV hvq Ges mg~n wec` bg Avm|


nhiZ Avjx Bikv` Kibt
]C ') ' < d / # <!
 v
C R! ' < K .
! ' b! r &
A_vr bvn&i KviYB mg~n wec` bg Avm Ges ZvIevi KviYB Zv
DwVq bqv nq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 C IY! % 7 ) 5
 S A 5 5"! L
 =
 Y! =/! ]C = `
 &4 % &: S A 'f"! i&
 
(iv : 30)
A_vr Zvgv`i h wec`vc` NU Zv Zv Zvgv`iB KZKgi dj Ges
Zvgv`i AbK Aciva Zv Avjvn& ZvAvjv GgwbZB gv Ki `b|
32. bvn&i KviY Avjvn& ZvAvjv bvn&Mvii Ai fxlY fq-fxwZ
Xj `b| myZivs bvn&Mvi me`v fqvZ _vK| mvgvb evZvm Zvi Nii
`ivRv GKUz Ki bvov w`jB A_ev m Kvivi c`awb bZ cjB
wec`i Avkv Ki|
33. bvn& bvn&Mvii Ai GK aibi GKvKxZ, fq I fqi
wewfve mw Ki| ZLb Zvi gvS I Avjvn& ZvAvjvi gvS Ges
Zvi gvS I Ab gvbyli gvS axi axi GK aibi `~iZ Rb bq|
ZLb m Kvivi mvwba AvMnx nq bv| eis Zv`i mvwba m mg~n
AKjvYi Avkv Ki| bvn& hZB evoe G `~iZI ZZB ew cve|
34. bvn& bvn&Mvii Aii myZvi cwieZ AmyZv Ges wiZvi
cwieZ jb evwoq `q| evwnK ivM hgb kixiK Amy Ki
Zgwbfve bvn&I AiK Amy Ki| Avi G ivMi wPwKrmv
GKgv bvn& cwiZvM Kivi gaB mxgve| wVK GiB wecixZ h
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

63

wbR cewK `gb KiZ ciQ m hgb ciKvj Avjvn& Pvq Zv


RvbvZ _vKe Zgwbfve G `ywbqvZI m RvbvZ| Keii RxebI
m RvbvZ| Kvb kvwKB G kvwi mv_ Zzjbv Kiv hvq bv| eis Ab
kvwi Zzjbv G kvwi mv_ Ggb hgb `ywbqvi kvwi mv_ AvwLivZi
kvwi Zzjbv| Avi meviB G K_v Rvbv h, GZ`yfqi gvS Kvb
ZzjbvB nq bv| G evcvi ay fyfvMx Qvov Avi KDB Abyfe KiZ
cvie bv|
h ew Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvb e ev ewK fvjvevm m
G `ywbqvZ wZb cKvii kvw fvM Ki| m wRwbm cvIqvi AvM Zv
cvQ bv ej gvbwmK kvw, Zv cvIqvi ci nvZQvov nIqvi AvkvMZ
kvw Ges Zv nvZQvov nq Mj weini kvw| Keii RxebI Zvi
Rb AbKjv kvw iqQ| `ywbqvi fvM-wejvm _K ewZ nIqvi
kvw, Zv Avi KLbv wdi Avme bv ej Avcmvmi kvw Ges Avjvn&
ZvAvjvi in&gZ _K ewZ nIqvi kvw| myZivs wPv, Avkv I
Avdmvm Zvi AiK mLvb Ggbfve Kv Ki Zzje hgwbfve
wKov-gvKo Zvi kixiK Lq b Ki dje| Avi Rvnvbvg Zv Zvi
Rb niK iKgi kvw iqQB| hvi Kvb Bqv bB|
35. bvn&i KviY A`w I Dnvi wekl AvjvKiwk b nq hvq|
ZLb vbi c_jv Zvi Rb GKeviB i nq hvq| KviY, bvn&i
AKvi m AvjvK XK dj| KLbv G AKvi bvn&Mvii
PnvivqI dzU DV| GgbwK cwikl G AKvi Zvi Kei wMqI
cwZfvZ nq|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
www.QuranerAlo.com

64

nvivg I Kexiv bvn&

S *! -# ): 5 1 a


 r6 7 
H  
 *2 - "! \!27 ][ 2 o uj KH ) 2 & # ) =M  R - 
S * 2! 7 V B.
!`
 '
(gymwjg, nv`xm 956)
A_vr G Keijv Awaevmx`iK wbq AKvi cwic~Y| Avi Avjvn&
ZvAvjv Avgvi `vAvq Zv`i Rb Zv AvjvwKZ Ki `b|
wKqvgZi w`b G AKvi bvn&Mvii Pnvivq Aviv myic aiv
coe| hv ZLb mevB `LZ cve| `LZ Kqjvi gZv `Lve|
36. bvn& bvn&Mvii AiK nxb, jvwZ I KjywlZ Ki `q|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
-6;, % & Q
 N e!
 -Ym % & w
 2! / "! e!
(kvg&m : 9-10)
A_vr m ewB GKgv mdjKvg h wbR AivZvK (Avjvn&
ZvAvjvi AvbyMZi gvag) cwe KiQ Ges GKgv m ewB e_
h wbR AivZvK (Avjvn& ZvAvjvi AevaZvi gvag) KjywlZ
KiQ|
37. bvn&Mvi me`v kqZvb I Kzcewi eovRvj Ave _vK| ZLb
Avjvn& ZvAvjv I AvwLivZ AwfgyLx c`hvv Zvi Rb Ame nq
co| Avi Avjvn&fxiZvB D Kq`Lvbv _K ei nIqvi GKgv
c_| g~j K_v nQ, ev`vn&i Ai Avjvn& ZvAvjv _K hZB `~i
mie ZZB bvbv wec`vc` Zvi w`K Nwbq Avme| Avi hZB wbKUeZx
ne ZZB wec`vc` `~i mi hve| Avjvn& ZvAvjv _K
Aii `~iZ Pvi aibi| MvwdjwZi `~iZ, mvaviY bvn&i `~iZ,
we`&AvZi `~iZ Ges gybvwdwK, wki&K I Kzdwii `~iZ|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

65

38. bvn&Mvi ew Avjvn& ZvAvjv I Zuvi mKj ev`vn&i wbKU


jvwZ| ZvK KDB mvb w`Z Pvq bv| GgbwK Zvi gZyi ci KD
ZvK iYI Ki bv| wVK GiB wecixZ bex I bex`i mwZKvi
Abymvix`i mvb I cwiwPwZ Ab^xKvh|
39. bvn&i KviY bvn&Mvi ew fvjv weklYi cwieZ
AbKjv Lvivc weklY wekwlZ nq|

Avjvn& ZvAvjvi AvbyMZKvix`i weklY mg~nt


Cgvb`vi, bKKvi, wbvevb, Avjvn&fxi, AvbyMZkxj, Avjvn&
AwfgyLx, eyhyM, cinhMvi, mrKgkxj, Bev`vZhvi, ivbvhvi,
gyvKx, LuvwU I meMvn ew BZvw`|

Avjvn& ZvAvjvi Aeva`i weklY mg~nt


Kvwdi, gyk&wiK, gybvwdK, e`&Kvi, bvn&Mvi, Aeva, Lvivc, dvmv`x,
Lexm, Avjvn&i ivlvbj cwZZ, nVKvix, ewfPvix, Pvi, Pvv,
PvMjLvi, ci`vl PPvKvix, nZvKvix, jvfx, BZi, wg_yK,
wLqvbZKvix, mgKvgx, AvZxqZvi eb wQbKvix, Mvvi BZvw`|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 5  ' n
 ) 
  S ; < ^
 9 ' 
(RyivZ : 11)
A_vr Cgvbi ci dvwmwK Z_v AevaZv LyeB wbK bvg|
40. bvn& bvn&Mvii eywgvq GKv cfve dj| Avcwb ^PB
`y Rb eywgvbi ga eywi Zdvr `Leb| hv`i GK Rb Avjvn&i
AvbyMZkxj Avi AviK Rb Aeva| `Leb, Avjvn&i AvbyMZKvixi
eyw Aci Rbi PvBZI ewk| Zvi wPv I wmv GKvB mwVK|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

66

Ggb ewK wKfve eywgvb ejv hZ cvi h AbKvji myL kvw


K Kzievwb w`q `ywbqvi mvgvb myLK MnY Kijv| gywgb Zv GgbB
nIqv DwPZ h, m `ywbqvi mvgvb myLfvMK Kzievwb w`q AvwLivZi
wPimyLi Avkv Kie|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) a 5 <! & 
 % & ! ) a B
 ! ) !U B Y! ! ) !U 5 S * 6|/! ! ) !U B ) ) A B  
(wbmv : 104)
A_vr Zvgiv hw` K cq _vKv Zv nj ZvivI Zv Zvgv`i bvq
K cqQ| Ze Avjvn& ZvAvjvi wbKU Zvgv`i h (ciKvji)
Avkv I fimv iqQ Zv Zv`i bB|
41. bvn&i KviY Avjvn& ZvAvjv I Zuvi ev`vn&i gaKvi `p
mK GKeviB wewQb nq hvq| Avi hLb Kvivi mK Avjvn&
ZvAvjv _K wewQb nq hvq ZLb mKj AKjvY I Awb ZvK wNi
dj Ges mKj KjvY I jvf Zvi _K axi axi `~i mi hvq|
RbK eyhyM ejbt ev`vn&i Aevb Avjvn& ZvAvjv I kqZvbi
gvS| AZGe hLb ev`vn& Avjvn& ZvAvjv _K wegyL nq ZLb kqZvb
Zvi ez ic Zvi KvQ aiv `q| Avi h me`v Avjvn&gyLx _vK kqZvb
ZvK KLbv Kvey KiZ cvi bv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
%: Z % & ! !Y ^
 2 ' < 
 Z

 /! D , 
 Z
 ; ] A! Fi!2 2 2 e ( 
 

 7 S A ! S -
 V 
 , % & KH i
 "! 56#: (
 
 R _
 6/! "! ':# & "! % 7 p 
 ! /!
 <[ ' %  ~ 2 ^
 9 '
(Kvn&d : 50)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

67

A_vr iY Kiv m mgqi K_v hLb Avwg wdwik&Zv`iK ejjvgt


Zvgiv Av`gK wmR&`vn& Kiv| ZLb mevB wmR&`vn& Kijv ay Bejxm
Qvov| m wRb`i AbZg| m Zvi cfyi Av`k Agvb Kijv| ZeyI
wK Zvgiv Avgvi cwieZ ZvK I Zvi eskaiK AwffveKic MnY
Kie? A_P Zviv Zvgv`i k| hvwjg`i Rb G nQ mewbK
weK|
42. bvn& eqm, wiwhK, vb, Avgj I AvbyMZi eiKZ Kwgq `q|
Z_v `xb-`ywbqvi mKj eiKZ NvUwZ Avm| KviY, mKj eiKZ Zv
Avjvn& ZvAvjvi AvbyMZi gaB mxgve|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
G
 # sH 
 K i
6 % &: 8
C !Y ' S * 2!7 
 ! ! )M! B6
 )& M 1! - "! "! ) !
 
(Avivd : 96)
A_vr Rbc`evmxiv hw` Cgvb AvbZv Ges ZvKIqv Aej^b KiZv
Zv nj Avwg Zv`i Rb AvKvk I Rwgbi eiKZi vi Lyj w`Zvg|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
 [e J! K i6& S - M! ; sH ] M! 5 T \!27 )& !M; )  "!
 
(wRb : 16)
A_vr Zviv hw` mZc_ cwZwZ _vKZv Zv nj Avwg wbqB
Zv`iK cPzi evwi elYi gvag mg KiZvg|
nhiZ Rvwei web& Avyjvn& I Avey Dgvgvn& (ivwhqvjv Avb&gv) _K
ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt
*e! m # 1! A 
 B \6@ ^
P  8
 ) B % ! 6"! V 7
 # V / g
! ! c
 M {

 # 

H  
 7 !T' < 
  7 & b 54 % ! 6|/! v
 2! T V / )2 a "!
 
H )M B6!/
www.QuranerAlo.com

68

nvivg I Kexiv bvn&

?
: W
6 V / ! r 
 
 S6 * 1! a
 % M 
 \y : V / {
 ! 
 {

 6 1! a

_

4 

(Be&by gvRvn&, nv`xm 2144 evqnvKx 5/265 Avey


byAvCg/wnj&Bqvn& 10/27)
A_vr wbqB wRexj Avgvi Ai G gg fvev`q Kijb h,
Kvb cvYx gZz eiY Kie bv hZY bv m wbR wiwhK m~Yic MnY
Ki| myZivs Zvgiv Avjvn& ZvAvjvK fq Kiv Ges kixqZ mZ
Dcvq fvjvfve DcvRb Kiv| KviY, G K_v meviB RvbZ ne h,
Avjvn& ZvAvjvi wbKU _K wKQy cZ nj Zuvi AvbyMZ AekB
KiZ ne| Avi Avjvn& ZvAvjv GKgv Zuvi Dci mw I `p
wekvmi gaB gvbyli Rb iLQb myL I kvw Ges Zuvi Dci Amw
I m`ni gaB iLQb fq I Avkv|
43. bvn&i KviY bvn&Mvi Duy vb _K wbPz vb bg Avm|
GgbwK cwikl m Rvnvbvgx`iB Afy nq hvq| Ze ZvIev Kivi
ci m c~evevq wdi AvmZI cvi| Avevi bvI AvmZ cvi| Avevi
KLbv m Aviv DuPz chvqI hZ cvi| Avi Zv wbYxZ ne GKgv
Zvi ZvIevi aibi DciB|
44. bvn&i KviY bvn&Mvii wZ KiZ Ggb ewI mvnmx ne h
BwZc~e Zv KiZ mvnm cvqwb| ZLb kqZvb ZvK fqvZ I wPwZ
KiZ mvnm cve| ZvK c_ KiZ I Iqvm&Iqvmv w`Z m Drmvnx
ne| GgbwK gvbeicx kqZvbI ZvK K w`Z mg ne| Zvi
cwievi, mvb, KvRi jvK, cwZekx GgbwK Zvi cvwjZ cI Zvi
K_vi g~jvqb ev Zvi AvbyMZ Kie bv| ckvmKivI Zvi Dci hyjyg
Kie| GgbwK Zvi AiI Zvi AvbyMZ Kie bv| fvjv KvR Zvi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

69

mnhvMx ne bv| eis Lvivci w`KB ZvK Ub wbq hve|


RbK eyhyM ejbt Avwg Avjvn& ZvAvjvi bvdigvwb KijB Zvi
cwiYvg Avgvi x I evnbi ga Abyfe KiZ cvwi|
45. bvn& KiZ KiZ bvn&Mvii Ai bvn&i Rsqi GK Avi
co hvq| ZLb wec`i mgqI Zvi Ai Zv KvwUq DVZ Zvi
mnhvwMZv Ki bv| Avjvn& ZvAvjvi wbKU dwiqv` KiZ Pvq bv|
whwKi e nq bv Ges GKgv ZuviB Dci fimv KiZ ivwR nq bv|
eis KLbv KLbv Ggb nq h, Zvi BwKvji mgq Zvi hevbI ZvK
Cgvb wbq giZ mnhvwMZv Ki bv|
RbK ewK gZzi mgq ejv njvt jv Bjvnv Bjvjv cov|
ZLb m Mvb MvBZ i Kijv Ges GgZvevq m gZz eiY Kijv|
AviK Rb Di w`jvt Kvwjgv GLb Avi Avgvi Kvb dvq`vq Avme
bv| KviY, `ywbqvZ Ggb Kvb bvn& bB hv Avwg KiZ Qvwowb Ges
GgZvevqB m gviv Mjv| AviK Rb ejjvt Avwg G Kvwjgvq
wekvm Kwi bv| A_P BwZc~e mevB ZvK gymjgvb wnmeB wPbZv|
AviK Rb ejjvt Avwg Zv Kvwjgv DPviY KiZB cviwQb| AviK
Rb ejjvt Avjvn&i Rb AvgvK GKwU UvKv `vI| Avjvn&i Rb
AvgvK GKwU UvKv `vI| AviK Rb ejjvt G KvcowU GZv| Avi I
KvcowU AZv| Aviv Kv Kx?
46. bvn&i KviY bvn&Mvii Ai GKeviB A nq hvq| cyiv
A bv njI Zvi A`w `yej nq co| ZLb m Avi wn`vqvZi w`kv
cvq bv| Avi cjI Zv evevqbi gZv ivL bv|
gvbe cwic~YZv Zv `ywU wRwbmB mxgve| Avi Zv nQ, mZ Rvbv I
wg_vi Dci mZK cvavb `qv| `ywbqv I AvwLivZ Avjvn& ZvAvjvi
www.QuranerAlo.com

70

nvivg I Kexiv bvn&

wbKU gvbyli mvbi ZviZg G `yqi KviYB nq _vK Ges G


`yqi KviYB Avjvn& ZvAvjv bex`i cksmv Kib|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 # `'sH 
 +
 5sH V 
 " Q
 ) M 5
 n
 ; 
 S - ' , =7 Y ( 
 
(^v`& : 45)
A_vr iY Kiv Avgvi ev`vn& Bevnxg, Bm&nvK, BqvK~e Gi K_v ;
Zviv wQjv kwkvjx I m~`kx|
G evcvi gvbyl Pvi fvM weft
1. hv`i agxq vb cvwZ iqQ Ges GiB cvkvcvwk mZ evevqbi
gZvI iqQ| GivB nQb Avjvn& ZvAvjvi wbKU mek| Giv
msLvq LyeB Kg Ges GivB xb-`ywbqvi mvweK bZZi GKgv
Dchy|
2. hv`i agxq vb bB Ges Zv evevqbi gZvI bB| Giv msLvq
LyeB ewk|
3. hv`i agxq vb iqQ wVKB Ze Zv evevqbi gZv LyeB xY|
bv m wbR Zv evevqb KiQ, bv m AbK Gi cwZ `vIqvZ w`Q|
4. hv`i h Kvb welq evevqbi gZv Zv iqQ wVKB Ze Zvi
agxq Kvb vb bB|
47. bvn&i gvag kqZvb I Zvi mnhvMx`iK Zv`i KvR
mnhvwMZv Kiv nq| G K_v meviB Rvbv h, Avjvn& ZvAvjv kqZvbi
gvag gvbe RvwZK wekl GK cixvq djQb| kqZvb gvbyli
Pig k| gvbyli kZv KiZ m KLbv wcQcv nq bv| eis m Zvi
mKj kw wewbqvM KiQ GB GKB c_| Zvi mv_ mnhvMx wnme
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

71

iqQ wekl GK mbv`j gvbyl I wRb`i ga _K| wVK GiB


wecixZ Avjvn& ZvAvjv ZuviB wcq mw gvbylK kqZvbi mv_ hy
Kivi Rb wekl GK mbv`j w`qQb Ges G hyi cwiYwZZ Zv`i
Rb RvbvZ iqQ hgwbfve I`i Rb iqQ Rvnvbvg| G
Avjvn& ZvAvjv ^Qvq gywgb`i mv_ GKwU eemvwqK PzwZ Ave
nqQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
! ) & B SC "! Q
C !R7 % &: S A Z
 B uC # ZB \!27 S A h, "! 1 - )& % 5R *54"! i5 
S A P N S A (! S A 
 "!
 S A )& U!' 
 1 =; V / !
 - ZB
 ) ; #
 
 '
# * sH *
 B % & +
 Z
 B 8
C 6a S A 2 N 5
 S A ') ( S A !  5 ! ) 2! B S Y 
% &: P `
 * ) =4
 B N "
 S ~  m ) ! ?
 (! C 7 8
 6a V / ][ =:}! % Y &

 % &   W
: '
 v
P 5 e! w
P /!
 

(^vd&d : 10-13)
A_vr n Cgvb`viMY! Avwg wK Zvgv`iK Ggb GKwU evwYRi
msev` `ev bv? hv Zvgv`iK hYv`vqK kvw _K iv Kie|
Zvgiv Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j Gi Dci Cgvb Avbe Ges
Zvgv`i ab-m` I Rxeb w`q Avjvn& ZvAvjvi c_ wRnv` Kie|
GUvB Zv Zvgv`i Rb mevg hw` Zvgiv Zv RvbZ! (Avi GiB
gvag) Avjvn& ZvAvjv Zvgv`i cvcivwk gv Ki w`eb Ges
Zvgv`iK Ggb GKwU RvbvZ cek Kiveb hvi wbP w`q cevwnZ
nQ AbKjv b`x| wZwb Aviv cek Kiveb Zvgv`iK wPivqx
RvbvZi Dg AvevmMn Ges GwUB Zv gnv mvdj| wZwb Zvgv`iK
AviKwU cQ`mB e `vb Kieb| Avi Zv nQ Avjvn& ZvAvjvi c
www.QuranerAlo.com

72

nvivg I Kexiv bvn&

_K wekl mvnvh Ges AZvmb weRq| AZGe (n ivm~j!) Zzwg


gywgb`iK G evcvi mymsev` `vI|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
V / ! ) 2 B!M5 ]! 6Z
 S * ! U!' S * !)& "!
 S * 
 "! % &  % & $ 
H  
 M 
1Z 
u#)6 V/ M@ !27 >7
!)2M5 
!)2M!/ 1=;
m ) ! ) - ?
 (!
 ' S 5' +
 R S A  =' 
 W
 = ; !/ !
 % &  * ' \!/
 "! % &

 S ~ 
(ZvIevn& : 111)
A_vr wbqB Avjvn& ZvAvjv gywgb`i _K Zv`i Rvb I gvj
RvbvZi wewbgq G kZ q KiQb h, Zviv Avjvn& ZvAvjvi c_
hy Kie| Zviv AbK nZv Kie I wbR cqvRb wbnZ ne| G
evcvi Avjvn& ZvAvjvi mwZKvi Iqv`v iqQ hv wZwb e Kib
ZvIivZ, Bb&Rxj I KziAvb| Avi K AvQ Avjvn& ZvAvjvi PvBZI
ewk Iqv`v ivKvix? AZGe Zvgiv Avbw`Z nZ cviv G eemv wbq
hv Zvgiv (Avgvi mv_) mv`b KiQv| Avi GwUB Zv gnv mvdj|
Avjvn& ZvAvjv D hyi Svv AcY KiQb gvbyli Aii nvZ
Ges Zvi wekl mnhvMx wnme wbaviY KiQb wbR wdwik&Zv`iK|
Avjvn& ZvAvjv ejbt

  & "! % & ) ~ ! 
 5  2 N % &
 5 5 % ' % &: 8
P =MX & ! 
(iv`& : 11)
A_vr gvbyli Rb Zvi mvgb I cQb iqQ GKi ci GK cnix|
Zviv Avjvn& ZvAvjvi Av`k gvbylK iYveY Ki|
KviAvb gvRx` G hy Aviv GK wekl mnhvMx| Avjvn& ZvAvjv
gywgbi kixi I AcZ my iL hyK Aviv AMmi Kib| vb
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

73

Zvi civgk`vZv| Cgvb ZvK `pc` Ki Ges ah wkLvq| Avjvn&


ZvAvjvi cwZ Zvi BqvKxb I `p wekvm mZ D`NvUb ZvK Aviv
mnhvwMZv Ki| hvi `ib m KwVb eveZvi myLxb nZ Pvq|
PvL ZvK cheYi mnhvwMZv `q| Kvb msev` msMni| gyL
Awfewi Ges nvZ I cv Kg evevqbi| mvaviY wdwik&Zviv wekl
Ki Avi&kevnxiv Zvi Rb Avjvn& ZvAvjvi wbKU gv cv_bv KiQ|
ZvK RvbvZ cek Kivbvi `vAv KiQ| GgbwK Avjvn& ZvAvjv
wbRB m ew Zuvi AbyMZ`i `jfy ej Zvi mvweK iYveY
KiQ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) = S * !  a 
 
(^vd&dvZ : 173)
A_vr Avgvi evwnbxB ne wbwZfve weRqx|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
 ! ) 
 2  S - 
 Q
 r @  i!"! 
 Q
 r @ ?
 F
" 
(gyRv`vjvn& : 22)
A_vr GivB Avjvn&i `ji| Avi Rb ivLv, wbqB Avjvn&
ZvAvjvi `jB me`v mdjKvg ne|
g~jZt PviwU welqi cwZ weklfve hZevb njB D hy mdjKvg
nIqv me| hv Avjvn& ZvAvjv wbv AvqvZ e KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) 
 2 B S A 2 ! 
H )M B6
 )T '#
 
 'f
 
 =f
 )& % 5R *54"! i5 
(Avwj Bg&ivb : 200)
A_vr n Cgvb`viMY! Zvgiv ah aiv, ahi mv_ ki gyKvwejv
www.QuranerAlo.com

74

nvivg I Kexiv bvn&

Kiv, k Avmvi c_jv mZKfve cvnviv `vI Ges Avjvn&


ZvAvjvK fq Kiv ZeB Zvgiv mdjKvg ne|
D PviwU welqi Kvb GKwU ev` co Mj A_ev Kvivi wbKU Zv
iZnxb nq coj Zvi c D hy mdjZv ARb Kiv KLbvB
meci ne bv|
AZGe k XvKvi wekl c_jv Z_v Ai, PvL, Kvb, wRnv,
cU, nvZ I cv Lye hZmn cvnviv w`Z ne| hvZ Gjvi gvag
kqZvb Afi cek KiZ bv cvi|
kqZvb gvbylK Kvey Kivi Rb Zvi gbi cwZ wekl iZ w`q
_vK| Kvi gb wK wK wRwbm fvjvevm mjvi cwZ m iZ `q
Ges ZvK mjvi Iqv`v Ges AvkvI `q| GgbwK mjvi wPI
Zvi gvbmcU Ab Ki| hv kqb ^cb m `LZ _vK| hLb Zv Zvi
Ai cyivfve em hvq ZLb m mjvi cwZ Zvi Drmvn RvwMq
Zvj| Avi hLb Ai mjv cvIqvi Rb evKzj nq hvq ZLbB
kqZvb Abvb c_ Z_v PvL, Kvb, wRnv, gyL, nvZ I cvqi DciI
Rqx nq| Avi ZLbB Zviv Zv Avi QvoZ Pvq bv| Zviv G c_ AbK
AvmZ cwZiva Ki| m~Yic ZvK cwZiva bv KiZ cvijI
GKevi AZc ZvK `yejB Ki Qvo| Avi ZLbB Ab`i cfve
Zvi Dci Avi Zgb KvhKix nq bv|
hLb kqZvb Kvivi D c_jv Kvey KiZ cvi wekl Ki PzK
ZLb m ew wKQy `LjI Zv _K Kvb wkv MnY Ki bv| eis Zv
gb fyjvbvi RbB `L| Avevi KLbv m Zv _K Kvb wkv MnY
KiZ PvBj kqZvb Zv `xNY wUKZ `q bv|
D c_jvi ga kqZvb PvLKB ewk iZ w`q _vK| KviY,
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

75

GUvB KvDK c_ Kivi GKgv me enr gvag| kqZvb Kvb Aea


eK `Lvi Rb G hyw c`kb Ki h, Avjvn& ZvAvjv Zv D ewU
`Lvi RbB mw KiQb| myZivs Zv `LZ Zvgvi Amywea Kv_vq?
KLbv KLbv m Kvb Kvb eyhyM cKwZi ewK Zv GfveI avKv
`q h, G e Avi Avjvn& ZvAvjvi ga Kvb cv_K bB| meB Zv
Avjvn&| Avi hw` m ew G K_vq m bv _vK Zv nj kqZvb ZvK
GZUzKz civgk `q h, Avjvn& ZvAvjv ewUi ga XyK AvQb A_ev
ewU Avjvn& ZvAvjvi ga XyK AvQ| G K_vjv hLb kqZvb Kvb
eyhyM ewK eywSq w`Z cvi ZLb m ZvK `ywbqv _K weivM I ewk
ewk Bev`vZ KiZ ej Ges ZviB gvag m AbK Mvgivn& KiZ
i Ki|
kqZvb hLb Kvivi KvbK Kvey Ki dj ZLb m m c_ Ggb wKQy
cek KiZ `q bv hv Zvi bZZK Le Kie| eis m hv`yKix I mywg
k DcvwcZ AmZKB Zvi Kvb XyKZ `q Ges Kvivi wbKU G
RvZxq K_v vb cj ZvK Zv bvi cwZ Aviv AvMnx Ki Zvj|
ZLb G RvZxq K_v bvi cwZ Zvi ga GK aibi bkv Rb bq|
Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j Ges h Kvb Dc`k`vZvi K_v G c_
Avi XyKZ `qv nq bv| GgbwK Kvbfve KviAvb I we nv`xmi
K_v Zvi Kvb cek KijI Zv eySv I Zv wbq wPv Kiv Ges Zv KZK
Dc`k MnY Kivi KwVb evav mw Kiv nq Gi wecixZgyLx wPv
Zvi ga XywKq w`q A_ev Zv Kiv KwVb Ges Zv KiZ Mj KwVb
cwZivai myLxb nZ ne G K_v ejI ZvK eySvbv nq| G K_vI
ZvK eySvbv nq h, G evcviwU LyeB mvaviY| Gi PvBZ Aviv KZv
iZc~Y welq iq MQ hv wbq e nIqv Aviv `iKvi A_ev G K_v
www.QuranerAlo.com

76

nvivg I Kexiv bvn&

bvi jvK Kv_vq? G K_v ejj Zvgvi k eo hve BZvw`


BZvw`| eis hviv mr KvRi Av`k I Amr KvR _K wbla Kivi
KvR wbqvwRZ Zv`iK nq Kiv Ges Zv`i h Kvb `vl LuyR ei
Kiv, Zviv ewk evovevwo KiQ ej AvLv `qv Ges ZvivB GKgv
GjvKvi ga wdrbv-dvmv` mw KiQ ejI eySvbv nq Z_v Zv`i
K_vi AcevLv `qv nq| cwikl KLbv KLbv D ewB kqZvbi
cyiv KvR nvZ wbq mgvRi AcbZZ w`Z _vK| ZLbB kqZvb Zvi
Dci bZZ Qo w`q D GjvKv _K we`vq bq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
\! S * 3
 ' V @ ) 5 %: Z
 
 ^
  % } $ 
 7 V = 1X A 2 a ?
 R! Y!
 
 !
  5 &
 S - # R! /! ) 2 /! & ?
 '4# KH i$ ) !
 >#
 J b ) M! 
 N m E
C '
(Avb&Avg : 112)
A_vr Avi GgwbfveB Avwg cZK bexi Rb wRb I gvbe e
kqZvbK mw KiwQ| Zviv GK AciK KZjv gbvgyKi I
auvKvc~Y K_v wkv `q| Zvgvi cfyi BQ nj Zviv Ggb KvR KiZ
cviZv bv| myZivs Zzwg Zv`iK I Zv`i evbvbv K_vjvK eRb
Ki Pje|
kqZvb Kvivi wRnvK Kvey KiZ cvij m Ggb K_vB ZvK ejv
kLve hv Zvi ay wZB mvab Kie| eis ZvK whwKi, wZjvIqvZ,
BwM&dvi Ges AbK m`yc`k `qv _KI me`v weiZ ivLe|
kqZvb G `ywU evcvii cwZ wekl iZ w`q _vK| Avi Zv
nQ AmZ ejv A_ev mZ ejv _K weiZ _vKv| KviY, `ywUB Zvi
Rb wekl jvfRbK|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

77

kqZvb KLbv G Kkj MnY Ki h, m Kvb ewi gyL w`q GKwU


AmZ K_v ej `q Ges kvZvi wbKU Zv gbvgyKi Ki Zvj|
ZLb axi axi Zv cyiv GjvKvq Qwoq co|
GiciB kqZvb gvbyli nvZ I cv Kvey Kivi Pv Pvjvq| hvZ m
wZKi eB aiZ hvq Ges wZKi ei w`KB AMmi nq|
gvbyli AiK Kvey Kivi Rb wekl Ki kqZvb Zvi Kzcewi
mnhvwMZv wbq _vK| hvZ Zvi ga KLbv fvjvi nv Rb bv
wbZ cvi Ges G evcvi `ywU gvagB fvjv dj `q| Avi Zv nQ
Avjvn& ZvAvjv I AvwLivZi evcvi MvwdjwZ Ges cewi c~Rv|
kqZvb gvbyli Lvivc Pvwn`v c~iYv_ ZvK mvweK mnhvwMZv Ki
_vK Ges wbR bv cvij G evcvi Ab gvbe kqZvbiI mnhvwMZv
bq| ZvZI ZvK Kvey Kiv me bv nj m Zvi ivM I DRbvKi
mgqi Acvq _vK| KviY, ZLb gvbyl wbRi Dci wbR wbqY
nvwiq dj| Avi ZLbB kqZvb ZvK w`q wbR BQvbyhvqx h Kvb
KvR Kwiq wbZ cvi|
48. bvn&i KviY bvn&Mvi wbRKB fyj hvq hgwbfve Avjvn&
ZvAvjvI ZvK fyj hvb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) M ; ! S - ?
 F
" S * 
 "! S - U!/! 
H )
 % 5R !Y ) ) A B <!
 
(nvk&i : 19)
A_vr Zvgiv Zv`i gZv nqv bv hviv Avjvn& ZvAvjvK fyj
wMqQ| hvi dj Avjvn& ZvAvjv (ay Zv`iKB fyj hvb wb) eis
Zv`iK AvZweZ Ki w`qQb| GivB Zv mwZKvi cvcvPvix|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
www.QuranerAlo.com

78

nvivg I Kexiv bvn&

 S * 
 /! 
H )
 
(ZvIevn& : 67)
A_vr Zviv Avjvn& ZvAvjvK fyj wMqQ| myZivs wZwbI Zv`iK
fyj wMqQb|
Avjvn& ZvAvjv KvDK fyj Mj Zvi KjvY Pvb bv hgwbfve KD
wbRK fyj Mj Zvi myL, kvw I KjvY mK m Avi fve bv|
Zvi wbRi `vl-wUjv Avi Zvi PvL co bv| hvi `ib m Zv
mskvabI KiZ Pvq bv| GgbwK Zvi ivMi K_vI m fyj hvq| ZvB
m ivMjvi wPwKrmvI KiZ Pvq bv| myZvivs Gi PvBZI `yfvMv Avi
K nZ cvi? ZeyI G RvZxq gvbyli msLv AvR AbK ewk| Zviv
`xN AvwLivZK wYKi `ywbqvi cwieZ wew Ki w`qQ| myZivs
Zviv m`v me`v wZ I jvKmvbiB fvMx| jvfi bq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
Q!R S*7 k_5 !.!/ u N' 4 !u 
 $ %5R ?F
" 
 !
 `
 5 S - <!

(evKvivn& : 86)
A_vr GivB ciKvji wewbgq cvw_e RxebK q Ki wbqQ|
myZivs Zv`i Avhve Avi Kg Kiv ne bv Ges Zv`iK Kvb aibi
mvnvhI Kiv ne bv|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
 % 5 * & ) !Y &
 S * B# ZB L
 
 '# /! 
(evKvivn& : 16)
A_vr myZivs Zv`i evwYR jvfRbK nq wb Ges Zviv G evcvi mwVK
Kvb w`K-wb`kbvI cvq wb|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

79

cZKB wbR Rxeb wbq eemv Ki| Ze ZvZ KD nq mdjKvg|


Avi KD nq wZM|
nhiZ Avey gvwjK Avk&Avix _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
*M ') &
 "! *M  /! 
  dP F=/!
  5 c
 6 1h Y
(gymwjg, nv`xm 223)
A_vr cZKB wbR RxebK Kvb wKQyi wewbgq wew Ki| ZvZ
KD wbR RxebK Rvnvbvg _K gy Ki bq| Avi KD DnvK
asmi gyL Vj `q|
wVK GiB wecixZ eywgvbiv AvwLivZKB iZ w`q _vKb| Zviv
wbRi Rvb I gvji cwieZ RvbvZ Lwi` Kib| Zviv G `ywbqvi
RxebUvK Yvqx gb Kib| Ze wKqvgZi w`b mevi wbKUB G
K_vi mZZv myic DvwmZ ne| `ywbqvi RxebUvK mevi wbKU
ZLb Lye mvgvbB gb ne|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 S * ' ! ) / # 5 # *6 % &: ][ 7 ; < )I=2 5 S  U!Y! S - W

 5 D ) 5
 
(BDbym& : 45)
A_vr Avi Zzwg I`iK m w`bi K_v iY Kwiq `vI h w`b Avjvn&
ZvAvjv Zv`iK GKwZ Kieb (wKqvgZi gvV) ZLb Zv`i Ggb
gb ne h, Zviv `ywbqvZ GKwU w`bi wKQy AskB Aevb KiQ Ges
Zv wQjv cii cwiwPZ nIqvi RbB|
Ze hviv D eemvq wZM Zv`i RbI Avjvn& ZvAvjvi c
_K wZ c~iYi wekl eev iqQ Ges hviv wbR Rvb I gvji
cwieZ RvbvZ Lwi` KiZ cviQb bv Zv`i RbI AviKwU myeev
www.QuranerAlo.com

80

nvivg I Kexiv bvn&

Z_v mymsev` iqQ| hv wbict


Avjvn& ZvAvjv ejbt
!
 & !
 a 6 ! ) Y 6 ! ) 
 Fi6 !
 & !
 ' ! ) =Fi6 
 % &   W
: '
 
 ,
 
 ! ) ~ / 
 A!  % 7 ! ) - 6


  '
(ZvIevn& : 112)
A_vr Zviv ZvIevKvix, Bev`vZhvi I Avjvn& ZvAvjvi cksmvKvix,
ivhv`vi, iK~ I wmR`vn&Kvix, mr KvRi Av`kKZv I Amr KvR
_K evav c`vbKvix Ges Avjvn& ZvAvjvi weavb mg~ni wndvhZKvix|
(n bex!) Zzwg G RvZxq gywgb`iK RvbvZi mymsev` `vI|
ivm~j D cY msMni AviKwU msw cv evZwjqQb| Avi Zv
nQ wbict
nhiZ mvn&j web& mv`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
]! 6Z
  ! % y
 "!  2! a # % ' &
  
 ! % ' & V % 3
 56 % &
(eyLvix, nv`xm 6474)
A_vr h ew Avgvi Rb Zvi `y Pvqvji gafvM Z_v gyL Ges `y
cvqi gafvM Z_v jvvb wndvhZi `vwqZ wbe Avwg Zvi Rb
RvbvZi `vwqZ bev|
49. bvn&i KviY DcwZ wbqvgZjvI DV hvq Ges Avmb
wbqvZjvi c_ mg~n evav mw Ki| KviY, Avjvn& ZvAvjvi
wbqvgZjv GKgv Zuvi AvbyMZi gvagB cvIqv me|
50. bvn&i KviY wdwik&Zviv bvn&Mvi _K AbK `~i mi hvq
Ges kqZvb Zvi AwZ wbKU Gm hvq|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

81

RbK eyhyM ejbt hLb KD Nyg _K DV ZLb kqZvb I wdwik&Zv


Zvi wbKUeZx nq| hLb m Avjvn& ZvAvjvi whwKi, Zuvi cksmv, eoZ
I GKZev` DPviY Ki ZLb wdwik&Zv kqZvbK Zvwoq w`q Zvi
`vwqZfvi MnY Ki| Avi hLb m Gi wecixZ Ki ZLb wdwik&Zv
AbK `~i mi hvq Ges Zvi `vwqZ kqZvbB MnY Ki|
Avi wdwik&Zv Kvivi Rxeb mv_x nj m Zvi RxweZvevq, gZzi
mgq I Zvi cybivbi mgq Zvi mnhvwMZv Ki _vK|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
<!
 )/ _B < "! ] A! Fz S * 2! 7 b r6 B )&!M; 6St 0 4'# )!e %5R 
 4 u 
 V / S Y i
 "! % 
 !
 7 ) B S Y V ] 6Z
 '
 W
 '"!
 ) r 
 B
% &: <[ r ! ) 7 6 B & * / S A !
 S A 
 "! V * W
 B & * / S A !
 u N V /

 SC @ #6 #C ) J!
(dzm&wmjvZ/ nv gxg Avm& mvR&`vn& : 30-32)
A_vr cKZc hviv ejt Avgv`i cfy Avjvn&| AZtci (Zv`i
^xKvivwi Dci) Zviv AwePj _vK ZLb wdwik&Zviv Zv`i wbKU
(gZz I cybivbi mgq) bvwhj nq ejet Zvgiv fq cqv bv Ges
wPwZI nqv bv| eis Zvgv`iK `ywbqvZ h RvbvZi Iqv`v `qv
nqQ Zv Zvgiv cve ej Avbw`Z nZ cviv| AvgivB Zvgv`i
cig ez I GKv mnhvMx `ywbqvi RxebI Ges AvwLivZi RxebI|
RvbvZ Zvgv`i Rb iqQ ZLb hv wKQy Zvgv`i gb Pve Zv Ges
ZvZ iqQ Zv hvi Zvgiv digvqk Kie| hv AZ gvkxj I `qvjy
Avjvn&i c _K Zvgv`i Rb wekl Avcvqb|
wdwik&Zv Kvivi ez nj m Zvi Ai fvjvi D`K Kie Ges Zvi
gyL w`q fvjv K_v DPviY Kive| GgbwK Zvi c nq AbK
www.QuranerAlo.com

82

nvivg I Kexiv bvn&

cwZiva Kie| m Kvivi Rb Zvi Aj `vAv Kij wdwik&Zviv


ejet Zvgvi RbI e ZvB nvK| m bvgvh m~iv dvwZnv co kl
Kij wdwik&Zviv Avwgb eje| m bvn& Kij wdwik&Zviv BwM&dvi
Kie Ges m Ihy Ki j wdwik&Zv Zvi kixii mv_ jMB mLvb
Aevb Kie|
51. bvn&i gvag bvn&Mvi wbRB wbRi asmi Rb mg~n c_ Lyj
`q| ZLb Zvi asm Awbevh nq co| KviY, kixi my _vKvi Rb
hgb Lv`i cqvRb hv Zvi kw Avbqb Ki, kixi _K gqjv
wbvkbi cqvRb hv eo Mj kixi Amy nq coe Ges mZKZv
Aej^biI cqvRb hvZ Ggb wKQy kixi MnY bv Ki hvZ m Amy
nq coe| Zgwbfve AiK my I mRxe ivLvi Rb Cgvb I bK
Avgji cqvRb hv Zvi kw eab Kie, ZvIevi gvag bvn&i
gqjvjv cwivi Kiv cqvRb hvZ Ai Amy nq bv co Ges
wekl mZKZviI cqvRb hvZ ZvK Ggb wKQy AvgY KiZ bv cvi
hv Zvi asmi KviY nq| Avi bvn& Zv D eqi m~YB
wecixZ| AZGe Zvi asm Avme bv Kb?
bvn&i D AcKvijv hw` bvn&Mvii Rb bvn& Qvovi evcvi
mnhvMx bv nq Zv nj AekB ZvK bvn&i kixqZ KZK wbavwiZ
`ywbqvi kvixwiK kvwjvi K_v fveZ ne| hw`I Bmjvgx AvBb
Abyhvqx AbK `kB wePvi nQ bv ZeyI bvn&MviK G K_v AekB
fveZ ne h, Avwg G jv _K euP MjI m kvw cvIqvi Dchy
Zv Avwg _KB hvwQ Ges AvwLivZi kvw _K Zv KLbvB wbvi
cvIqv me bq|
kixqZi kvwjv nQ PzwiZ nvZ KvUv, wQbZvB ev nvBRvK Kij
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

83

nvZ-cv DfqwUB KU djv, bkvKi e meb Kij A_ev Kvb mZx


gwnjvK ewfPvii Acev` w`j evNvZ Kiv, weevwnZ cyil I
gwnjv ewfPvi Kij Zv`iK cv_i gi nZv Kiv, AweevwnZ nj
GKkwU evNvZ Ges GK eQii Rb `kvi, Kzdwi Kvb K_v ev
KvR Kij, BQvKZ dih bvgvh Qo w`j, mgKvg Kij Ges Kvb
ci mv_ hb mg Kij nZv Kiv BZvw` BZvw`|
bvn&MviK G K_vI gb ivLZ ne h, bvn&i kvw wKQy iqQ
wbavwiZ hv Dci ejv nqQ| Avi wKQy iqQ AwbavwiZ hv bvn&MviK
GgbwK cyiv RvwZKI KLbv KLbv fyMZ nZ cvi Ges Zv h Kvb
chvqiB nZ cvi| kvixwiK, gvbwmK, A_bwZK, BnjwKK,
cvijwKK, ewMZ, mvgvwRK, RvZxq, AvRvwZK, mivmwi A_ev
civ| kvwi evcKZv bvn&i evwi DciB wbfikxj| Ze KD
kixqZ KZK wbavwiZ kvw _K Kvbfve euP MjI Ab kvw
_K m AekB euvPZ cvie bv|
wKQy wKQy bvn kvixwiK kvw bv _vKjI ZvZ A_bwZK ` AekB
iqQ| hgbt Bn&ivgiZ I ighvbi ivhv _vKvevq x mnevm,
fyjekZ nZv, kc_f BZvw`|
G Qvov mvgvwRK chvqi Kvb cvc e Kivi Rb PvB Zv hZB QvU
nvK bv Kb ckvmK ev wePviK AcivaxK h Kvb kvw w`Z cvib|
Ze G K_v gb ivLv cqvRb h, Kvb evcvi kixqZ wbavwiZ Kvb
kvixwiK ` wewa _vKj Zv cqvM bv Ki A_ev Zv cqvMi cvkvcvwk
wePviKi LqvjLywk gZv Acivaxi Dci Ab Kvb ` cqvM Kiv hve
bv| hv eZgvb Mvg wePvivPvi wePviK KZK cqvM nq _vK| DjL
h, kixqZ wbavwiZ Kvb ` wewa Mvg wePvi cqvM Kiv hve bv| eis
www.QuranerAlo.com

84

nvivg I Kexiv bvn&

Zv GKgv ckvmK ev Zuvi c _K wbqvMKZ ewB cqvM Kivi


AwaKvi ivL|
bvn&i kvixwiK kvw QvovI h kvwjv iqQ Za wbv
welqjv AbZgt
K. bvn&Mvii Ai I keY kwi Dci gvni gi `qv, Zvi AiK
Avjvn& ZvAvjvi iY _K Mvwdj Ki `qv, ZvK wbR ^v_i K_vI
fywjq `qv, Avjvn& ZvAvjv Zvi AiK cwjZvgy KiZ bv
PvIqv, AiK msKxY Ki `qv, mZ _K wegyL Kiv BZvw` BZvw`|
L. Avjvn& ZvAvjvi AvbyMZ Kiv _K wegyL nIqv|
M. bvn&Mvii AiK g~K, ewai I A Ki `qv| ZLb m mZ
ejZ cvi bv Ges Zv bZ I `LZ cvq bv|
N. bvn&Mvii AiK wbMvgx Ki `qv| hvZ m me`v gqjv I
cwjZv wbqB fveZ _vK|
O. KjvYKi K_v, KvR I Pwi _K `~i _vKv|
P. bvn&Mvii AiK ci Ai icvwiZ Kiv| ZLb Kviv Kvivi
Ai ic bq Ki, KzKzi, Mvav I mvc-weQzi| Avevi Kviv Kvivi
Ai ic bq AvgYvZK c, gq~i, gviM, KeyZi, DU, bKo evN
I LiMvki|
Q. bvn&Mvii AiK m~Yic Dv Ki `qv| ZLb m mZK wg_v
Ges wg_vK mZ, fvjvK Lvivc Ges LvivcK fvjv, mskvabK dvmv`
Ges dvmv`K mskvab, ZvK wn`vqvZ Ges wn`vqvZK Zv,
AvbyMZK AevaZv Ges AevaZvK AvbyMZ Avjvn&i ivvq evav mwK
Avnvb Ges AvnvbK evav mw gb Ki _vK|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

85

R. ev`vn& I Zvi cfyi gvS `ywbqv I AvwLivZ Avovj mw Kiv|


S. `ywbqv I Kei Zvi Rxeb hvcb KwVb nq cov Ges AvwLivZ kvw
fvM Kiv|
bvn&i chvq I dvmv`i evcKZv Ges msKxYZvi ZviZgi `ibB
kvwi ZviZg nq _vK| ZvB bvn&i aib I cKvijv Avgv`i
Rvbv DwPr hv wbict
c_gZt bvn& `y cKvit Avw` KvR bv Kiv Ges wbwl KvR mv`b
Kiv| G jvi mK KLbv kixii mv_ Avevi KLbv Aii mv_
nq _vK| Avevi KLbv Avjvn& ZvAvjvi AwaKvii mv_ Avevi
KLbv ev`vn&i AwaKvii mv_|
Ab `wKvb bvn&K Avevi Pvi fvMI wef Kiv hvq hv wbict
K. cfyZ I KZZ msv bvn& Z_v hv Avjvn& ZvAvjvi Rb gvbvq
Zv wbRi ga vb `qv| hgbt gwngv, Me, civg, KVviZv I
gvbylK c`vbZ Kiv BZvw`| GiB mv_ wki&K mswk|
L. Bejxwm ev kqZvbx bvn&| hgbt wnsmv, `vn, auvKv, wel,
ewiZv, loh, K~UKkj, AbK bvn&i civgk `qv ev bvn&i
Av`k Kiv Ges bvn&K Zvi myL my`ifve Dcvcb Kiv,
Avjvn&i AvbyMZ KiZ wbla Kiv ev Kvb Bev`vZ AbK wbKfve
`Lvbv, we`&AvZ Kiv ev Bmjvg be Dveb Ges we`&AvZ I
c_Zvi w`K gvbylK Avnvb Kiv BZvw`|
M. evN I wmsn cKwZi bvn&| hgbt AZvPvi, ivM, Abi i
cevwnZ Kiv, `yej I Agi Dci PovI nIqv Ges gvbylK Ah_v K
`qv BZvw`|
www.QuranerAlo.com

86

nvivg I Kexiv bvn&

N. mvaviY c cKwZi bvn&| hgbt AZwaK jvf, cU I


jvvbi Pvwn`v c~iY DVco jvMv, ewfPvi, Pzwi, KcYZv,
KvcyilZv, AwiZv, BqvZxgi m` fY BZvw` BZvw`|
AwaKvsk gvbyl G RvZxq bvn ewk wj nq Ges GUvB bvn&i c_g
mvcvb| KviY, `yej gvbyli msLvBZv `ywbqvZ AbK ewk|
Avjvn& ZvAvjv Avgv`i mKjK mg~n bK KvR Kiv I mg~n bvn&
_K ueP _vKvi ZvIdxK `vb Kib| Av-wgb Bqv ivevj& Av-jvgxb|

nvivg I Kexiv bvn&t


nvivg ki AvwfavwbK A_t Aea ev wbwl (e, K_v, KvR,
wekvm I aviYv)| kixqZi cwifvlvq nvivg ejZ m mKj bvn&K
eySvbv nq h mKj bvn&Mvi kixqZi `wZ h Kvbfve wbw`Z|
Kexiv ki AvwfavwbK A_t eo| kixqZi cwifvlvq Kexiv
bvn& ejZ m mKj bvn&K eySvbv nq h mKj bvn&i evcvi
KviAvb ev mnxn nv`xm wbw` HwnK ev cvijwKK kvwi weavb
ivLv nqQ A_ev m mKj bvn&K KviAvb, nv`xm wKsev mKj
Avwjgi HKgZ Kexiv ev gvivZK ej AvLvwqZ Kiv nqQ|
Kviv Kviv gZ Kexiv bvn& ejZ m mKj bvn&K eySvbv nq h
mKj bvn&i evcvi kvw, va, Cgvbk~bZv ev Awfkvci gvivZK
gwK ev Rvnvbvgi fxwZ c`kb Kiv nqQ|
Avevi Kviv Kviv gZ Kexiv bvn& ejZ m mKj bvn&K eySvbv
nq h mKj bvn&MviK Avjvn& ZvAvjv ev Z`xq ivm~j AwfmvZ
KiQb A_ev h mKj bvn&MviK KviAvb wKsev mnxn nv`xm
dvwmK ej AvLvwqZ Kiv nqQ|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

87

Kviv Kviv gZ Kexiv bvn& ejZ m mKj KvRK eySvbv nq h


mKj KvR nvivg nIqvi evcvi Avjvn& ZvAvjvi c _K bvwhjKZ
mKj kixqZ GKgZ|
Avevi Kviv Kviv gZ Kexiv bvn& ejZ m mKj KvRK eySvbv
nq h mKj KvR nvivg nIqvi evcvi KviAvbi my ee
iqQ|
Kviv Kviv gZ Kexiv bvn& ejZ m mKj bvn&K eySvbv nq h
mKj bvn&i wevwiZ eYbv Avjvn& ZvAvjv m~iv wbmvi i _K
wbv AvqvZ ch w`qQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
.
[ N 4& S A 2 N 
 S A B!9:; S A 7 X A!  7 ! ) * B & F=Y! )=Z
 B  
 [5 Y!
(wbmv : 31)
A_vr Zvgiv hw` mKj gnvcvc _K weiZ _vKv hv nZ Zvgv`iK
(KwVbfve) eviY Kiv nqQ Zvnj Avwg Zvgv`i mKj QvU cvc
gv Ki `ev Ges Zvgv`iK cek Kivev Lye mvbRbK vb|
Abyicfve Kvb dih KvR cwiZvM KivI Kexiv bvn&i kvwgj|
Kexiv bvn&i D msv`vZviv Dnvi Kvb wbw` msLv eYbv
Kibwb| eis Zuviv IB mKj bvn&KB Kexiv bvn& ej AvLvwqZ
Kib h mKj bvn&i ga D ewkmg~n we`gvb|
wVK GiB wecixZ wKQy msLK mvnvev I wewk Avwjg Kexiv bvn&i
wbw` msLv eYbv Kib|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` ejbt Kexiv bvn& megvU PviwU|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) ejbt Kexiv bvn&
www.QuranerAlo.com

88

nvivg I Kexiv bvn&

megvU mvZwU|
nhiZ Avyjvn& web& Avgi web& Avm& (ivwhqvjv Avb&gv) ejbt Kexiv
bvn& megvU bqwU|
KD KD ejbt Kexiv bvn& megvU GMvivwU|
Avevi Kviv Kviv gZ Kexiv bvn& megvU miwU|
nhiZ Avey Zvwje gvx (ivwngvjvn&) ejbt Kexiv bvn& msv
mvnvev`i mKj evYx GKwZ Kij hv cvIqv hvq Zv nQt
Aii mv_ mwKZ Kexiv bvn& PviwUt Avjvn& ZvAvjvi mv_
KvDK kixK Kiv, Kvb bvn& evi evi KiZ _vKvi gvbwmKZv, hw`I
Zv GKeviB QvU nvK bv Kb, Avjvn& ZvAvjvi in&gZ _K
m~Yic wbivk Ges Zuvi cvKovI _K GKeviB wbw nIqv|
gyLi mv_ mwKZ Kexiv bvn&I PviwUt wg_v mvx, Kvb mZxmvax gwnjvK ewfPvii Aceva `qv, wg_v Kmg I hv`y|
cUi mv_ mwKZ Kexiv bvn& wZbwUt g` cvb, BqvZxgi m`
fY I my` LvIqv|
jvvbi m mwKZ Kexiv bvn& `ywUt ewfPvi I mgKvg|
nvZi m mwKZ Kexiv bvn&I `ywUt nZv I Pzwi|
cvqi m mwKZ Kexiv bvn& GKwU| Avi Zv nQ Kvwdi I
gyk&wiKi mv_ myLhy _K cjvqb|
cyiv kixii m mwKZ Kexiv bvn&I GKwU| Avi Zv nQ wbR
gvZv-wcZvi Aeva nIqv|
Avevi Kvb Kvb Avwjgi gZ mKj cvcB gnvcvc| KviY, h Kvb
bvn&i gvbB Avjvn& ZvAvjvi m Pig av c`kb I Zuvi GKv
bvdigvwb|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

89

Zv`i aviYv, Kvb bvn&B Zv h chvqiB nvK bv Kb Zv Avjvn&


ZvAvjvi GZUzKzI wZ KiZ cvi bv| myZivs mKj bvn&B Avjvn&
ZvAvjvi `wZ mgvb| mKj bvn&B Zuvi bvdigvwb e wK?
Zviv Aviv ejbt bvn&i fqiZv wbfikxj Avjvn& ZvAvjvi
AwaKvi web I Dnvi cwZ Pig Aev c`kbi DciB| Zv bv nj h
ew kixqZi weavb bv Rb nvjvj gb Ki g` cvb ev ewfPvi
KiQ Zvi kvw AbK ewk nZv m ewi PvBZ h ew Zv nvivg
Rb msNUb KiQ| KviY, c_g ewi `vl `ywUt g~LZv I nvivg
KvR msNUb Ges wZxq ewi `vl aygv GKwU| Avi Zv nQ nvivg
KvR msNUb| A_P wZxq ew wbw` kvw cvQ Ges c_g ew Zv
cvQ bv| Avi Zv nQ G KviYB h, c_g ew Avjvn& ZvAvjvi
AwaKvii cwZ Pig Aev c`kb Kiwb| KviY, m RvbB bv h Zv
Avjvn& ZvAvjvi AwaKvi| wVK GiB wecixZ wZxq ew Zv Avjvn&
ZvAvjvi AwaKvi RbB Zvi cwZ Pig Aev c`kb KiQ|
Zviv Aviv ejbt bvn& gvbB Avjvn& ZvAvjvi Av`k I wblaK
ZzQ gb Kiv Ges Zuvi `qv wbavwiZ mxgv AwZg Kiv| G `wKvY
_K mKj bvn&B mgvb| meB eo|
hgbt RbK ew Zvi GKwU MvjvgK fvix KvRi Av`k KiQb
Avi Ab RbK nvjKv KvRi| A_P Zv`i KDB D Av`k cvjb
Kiwb| ZLb m ew Dfq MvjvgKB NYv Kie Ges Zv`iK wew
Ki w`e|
Zviv Aviv ejbt D KviYB h ew gvq Aevb KiI n
Kiwb A_ev h ew gmwR`i cvk _KI bvgvh cowb Zvi Aciva
AbK ewk m ewi PvBZ hvi Ni gv ev gmwR` _K AbK `~i|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

90

wVK GiB wecixZ Aci `y ew mgvb `vlx hv`i GKRb cvk


nvRvi UvKvi gvwjK A_P m hvKvZ Av`vq Kiwb| Avi Ab Rb `y
j UvKvi gvwjK ZeyI m hvKvZ Av`vq Kiwb| KviY, Dfq RbB
hvKvZ w`Q bv| PvB Zv`i Kvivi m` ewk nvK ev Kg| Ab w`K
hvKvZ w`Z Zgb Kvb cwikgI bB|

Kexiv bvn&i evcK cwiwPwZt


Bgvg Bh&hyxb web& Avym& mvjvg (ivwngvjvn&) ejbt IB mKj
bvn&jvKI Kexiv bvn& ej ai wbZ ne hjvi wZ Kvb bv
Kvb Kexiv bvn&i mgvb A_ev Zvi PvBZI AbK ewk| hw`I
mjvK KviAvb ev mnxn nv`xm Kexiv bvn& ej AvLvwqZ Kiv
nqwb| hgbt Avjvn& ZvAvjv ev Z`xq ivm~j K Mvwj `qv| ivm~j
 K Amvb Kiv, Kvb ivm~jK wg_yK mve Kiv, Kvev kixdK
gqjvhy Kiv, KviAvb gvRx`K Wvweb wbc Kiv, Kvb mZx
gwnjvK Ab Kvivi ewfPvi A_ev Kvb gymjgvbK Ab Kvivi
nZvi Rb ai ivLv, Kvb Kvwdi MvxK gymjgvb`i evcvi Z_
`qv A_P m Rvb h, Zviv myhvM cj D gymjgvb`iK nZv
Kie, Zv`i x-mvb`iK ai wbq hve A_ev Zv`i ab-m` jyU
Kie wKsev Zv`i x-Kbvi mv_ ewfPvi Kie GgbwK Zv`i NievwoI f w`e, Zgwbfve wg_v Z_ w`q Kvivi Rxeb bvk Kiv
BZvw` BZvw`|

bvn&i ZviZgi g~j inmt


Avjvn& ZvAvjv hyM hyM ivm~j cvwVqQb, wKZve AeZxY KiQb
Ges f~gj I bfvgj mw KiQb aygv GKwU KviY| Avi Zv
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

91

nQ mwVKfve ZuvK Pbv I GKKfve ZuviB Bev`vZ I AvbyMZ


Kiv| WvKj GKgv ZuvKB WvKv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 !
 = < ^
 |
 %6 Z
 L
 M 2! N &
 
(hvwiqvZ : 56)
A_vr Avwg wRb I gvbe RvwZK mw KiwQ GKgv AvgviB Bev`vZ
Kivi Rb|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
6%*' &!U b6r5 %6 * 2! I & G
 # U! % &
6 8
C 
; d = ; p 2! N +
 R 
0 
 [27 KC V $ 1X A '
! @"! e! 
H  "!
 P 5 e! KC V $ 1X Y \!27 
H  "! ) 2! 
(ZvjvK : 12)
A_vr Avjvn& ZvAvjvB mw KiQb mvKvk Ges Z`byic (m)
RwgbI| IjvZ bg Avm Zuvi wb`k| hvZ Zvgiv eySZ cviv
h, wbqB Avjvn& ZvAvjv me welq kwgvb Ges me wKQyB
wbwZfve Zuvi vbvaxb|
myZivs Avjvn& ZvAvjvi mw Ges Zuvi Av`ki jB nQ Zuvi bvg
I Yvejxi gvag ZuvK Pbv I GKgv ZuviB Bev`vZ Kiv| Zuvi mv_
KvDK kixK bv Kiv| eis `ywbqvZ Bbmvd cwZv Kiv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
c
 6 D ) M ! r 
 Q
 A S * & r "!
 8
 :=' 2! ; # 2 ; # "! M! ! 


 M '
(nv`x` : 25)
A_vr wbqB Avwg ivm~j`iK cvwVqwQ cgvYmn Ges Zuv`i
m bvwhj KiwQ wKZve I Zzjv` Z_v bvq-bxwZ cwigvcK vb|
www.QuranerAlo.com

92

nvivg I Kexiv bvn&

hb gvbyl Bb&mvdi Dci mycwZwZ nZ cvi|


gvbemvi cwZ Zvi ev`vn&i GKv mywePvi nQ GKgv ZuviB
Bev`vZ Kiv I Zuvi mv_ KvDK kixK bv Kiv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 SP ~ 7 SP 2 ~ !  W
:  
(jyKgvb : 13)
A_vr wbqB wki&K eo hyjyg|
myZivs h KvRB D Dki Pig weivax ZvB gnvcvc Ges h Kvb
cvcB D weivaxZvi gvbvbymvi QvU ev eo ej weewPZ nq| wVK
GiB wecixZ h KvRB D DkK `ywbqvi eyK evevqb KiZ
mwZKviv_ mnhvwMZv Kie ZvB ne Aek KiYxq A_ev Cgvb I
Bmjvgi iZc~Y iKb|
D m~ eyS AvmjB Avcwb eySZ cvieb mKj Bev`vZ I bvn&i
cii ZviZg|
wki&K hLb D Dki Pig weivax AZGe Zv webv evK meenr
gnvcvc| ZvB Avjvn& ZvAvjv gyk&wiKi Dci RvbvZ nvivg Ki `b
Ges Zvi Rvb, gvj I cwievieM ZvInx`cx`i Rb nvjvj Kib|
KviY, m hLb Avjvn& ZvAvjvi GKQ Mvjvwg Qo w`qQ ZLb
wZwb ZvK I Zvi AbyMZ cwievieMK Zuvi ZvInx`cx ev`vn&`i
Mvjvwg KiZ eva KiQb| Zgwbfve Avjvn& ZvAvjv gyk&wiKi
Kvb bK Avgj Keyj Kieb bv Ges Zvi evcvi wKqvgZi w`b
Kvivi Kvb mycvwik MnY Kiv ne bv| AvwLivZ Zvi Kvb dwiqv`
bv ne bv Ges m w`b Zvi Kvb bvn& gv Kiv ne bv| KviY, m
Avjvn& ZvAvjvi kvb wbZv g~LZvi cwiPq w`qQ Ges Zuvi cwZ Pig
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

93

AwePvi KiQ|
KD ejZ cvibt hviv Avjvn& ZvAvjvK cvIqvi Rb `ywbqvi Kvb
ew ev eK gvag evwbqQ Zviv Zv mwZKviv_ Avjvn& ZvAvjvK
AwaK mvb Ki| KviY, Zviv gb Ki, Avjvn& ZvAvjv eo gnxqvb|
myZivs Kvb gvag Qvov m gnxqvbi wbKUeZx nIqv hve bv| ZeyI
Avjvn& ZvAvjv Zv`i cwZ GZv Am Kb?
Di ejZ nqt wki&K c_gZt `y cKvit

1. hv Avjvn& ZvAvjvi gnvb mv, Zuvi bvg, Kvg I


Yvejxi mv_ m|
2. hv Zuvi Bev`vZ I Zuvi m mwVK AvPvi-AvPiYi mv_
m| hw`I D gyk&wiK Ggb gb Ki h, Avjvn& ZvAvjv wbR
mv, Kg I YvejxZ GKK| Zuvi Kvb kixK bB|
c_gv wki&K Avevi `y cKvit

1. A^xKvi ev AwaKvi Lei wki&Kt


D wki&K AwZ gvivZK I AwZkq NY| hv wQjv wdiAvDbi
wki&K| KviY, m ejwQjvt
 %  ! Q
4 # &
 
(Aviv : 23)
A_vr RMZjvi cfy Avevi K?
m Aviv ejt
\! d2}!U!/ 8
6 Q=; !" Q=;sH q 2 '"! V 2X ! [@ f
 V % ' &- 5 
 ['(!Y 4o sH V :
 \;) & !
(Mvwdi/gywgb : 36-37)
www.QuranerAlo.com

94

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr n nvgvb! Zzwg Avgvi Rb GKwU myDP cvmv` Zwi Kiv hvZ
Avwg AvKvki `ivRv ch cuQyZ cvwi Ges Avwg ^P `LZ cvB
g~mv Gi gve~`K| Avgvi aviYv, wbqB m (g~mv ) wg_vev`x|
wki&K ejZB A^xKvi A_ev h Kvb fve Avjvn& ZvAvjvi AwaKvi
Le KivK eySvq| PvB Zv mvgvbUzKzB nvK bv Kb| myZivs cwZwU
gyk&wiKB A^xKviKvix ev Avjvn& ZvAvjvi AwaKvi LeKvix Ges
cwZwU A^xKviKvix ev AwaKvi LeKvixB gyk&wiK|
A^xKvi ev AwaKvi Le KiY Avevi wZb cKvit
1. mwKzji me wKQyB Avjvn& ZvAvjv mw Kibwb| eis Kvb
Kvb wRwbm gvbylI mw KiQ ev GgwbZB mw nqQ Ggb gb Kiv|

2. Avjvn& ZvAvjvi bvg, Kvg ev Yvejxi wKq`sk ev


m~YUzKzB A^xKvi Kiv|
3. gvbyl _K cvc Avjvn& ZvAvjvi AwaKvi Z_v GKQ
AvbyMZ I wki&K Awewgk Bev`vZ Av`vq bv Kiv|
Iqvn&`vZzj& DR~`& (mwB mv) gZev`, wek Awebki gZev` Ges Avjvn&
ZvAvjv wbR bvg, Kvg I Yvejx k~b gZev` BZvw` D wki&KiB
AMZ|

2. Avjvn& ZvAvjvi cvkvcvwk Ab Bjvn& ^xKvi Kivi


wki&Kt
D gyk&wiKiv Avjvn& ZvAvjvi bvg, Yvejx I cfyZ ^xKvi Ki|
Ze Zviv ZuviB cvkvcvwk Ab Bjvn&ZI wekvm Ki|
hgbt wLvb`i wki&K| Zviv Avjvn& ZvAvjvi cvkvcvwk Cmv 
I Zuvi gvK Bjvn& ej ^xKvi Ki|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

95

AwMc~RK`i wki&KI D wki&Ki AMZ| KviY, Zviv mKj


KjvYKi KgKvK Avjv Ges mKj AKjvYKi KgKvK Avuavii
mw ej gb Ki|
ZvK`xi ev fvM Awekvmx`i wki&KI D wki&Ki AMZ| KviY,
Zviv gb Ki, gvbyl ev h Kvb cvYx Avjvn& ZvAvjvi BQv-AbygwZ
QvovI wbiU wbR BQvq h Kvb KvR KiZ cvi| Giv eve
AwMc~RK`iB Abyic|
nhiZ Bevnxg Gi m ZKKvix bvg&i`& web& wKb&Avb Gi
wki&KI D wki&Ki AMZ| KviY, Zvi AbZg `vwe GwUI wQjv h,
m BQ KijB KvDK gviZ ev RxweZ KiZ cvi|
Keic~Rvix`i wki&KI D wki&Ki AMZ| KviY, Zviv Avjvn&
ZvAvjvi cvkvcvwk wbR cxi-eyhyM`iKI ie& I Bjvn& evwbq wbqQ|
ivwk-b wekvmx Ges m~hc~Rvix`i wki&KI D wki&Ki Aaxb|
D gyk&wiK`i KD KD Avjvn& ZvAvjvK eve gve~` ejI wekvm
Ki| Avevi KD KD Avjvn& ZvAvjvK eo gve~` ev gve~``i
AbZg ejI gb Ki| Avevi KD KD Ggbv gb Ki h, Zv`i
QvU gve~`jv AwZ ZvovZvwo Zv`iK Zv`i eo gve~`i wbKUeZx
Ki w`e|

2. Bev`vZi wki&Kt
Bev`vZi wki&K wK Dciv wki&K Acv mvgvbUzKz MY| Za
wKQy iqQ gvi AhvM| Avevi wKQy wKQy iqQ gvhvM| KviY, Zv
cKvk cvq Ggb ew _K whwb wekvm Kib, Avjvn& ZvAvjv Qvov
mwZKvii Kvb gve~` bB| wZwb Qvov KD Kvivi Kvb wZ ev jvf
KiZ cvi bv| wKQy w`Z ev ewZ KiZ cvi bv| wZwbB GKgv
www.QuranerAlo.com

96

nvivg I Kexiv bvn&

cfy| wZwb wfb Ab Kvb cwZcvjK bB| Ze Zvi mgmv GB h, m


ew Bev`vZ KiZ Mj GKwbvi mv_ Zv GKgv Avjvn& ZvAvjvi
Rb Ki bv| eis Zv KLbv KLbv wbRi myweavi Rb, Avevi KLbv
KLbv `ywbqv Kvgvbvi Rb, Avevi KLbv KLbv mgvRi wbKU wbR
cwRkb, mvb I cwZcw evovbvi Rb Ki _vK| myZivs Zvi
Bev`vZi wKq`sk Avjvn& ZvAvjvi Rb, Avevi wKQy wbR bd&m I
cewi Rb, Avevi wKQy Ask kqZvbi Rb, Avevi wKQy gvbyli RbI
nq _vK|
gymjgvb`i gaKvi AwaKvsk gvbylB D wki&K wbgM Ges G wki&K
mKB ivm~j ejjbt
! b! ) ; # 5 & ) Z
  k
 Y! :)!e ]!26 v', %& \!N!" ]6&0s R- V/ :W
S 2!7 "! <!   ; "!
 S2!7 "! "!
 ?
 '  $ " "! ?
 ' ( ) 7 "! V : S6 * 2 1 e :!b!e
(Avn&gv`& : 4/403 mvnxj& Rvwg, nv`xm 3731)
A_vr wki&K G DZi ga jyvwqZ ev A hgb jyvwqZ ev
A wccxwjKvi Pjb| mvnveviv ejjbt n Avjvn&i ivm~j! Ze
Avgiv wKfve Zv _K euvPZ cvwi? wZwb ejjbt Zzwg ejet n
Avjvn&! Avwg Avcbvi wbKU Avkq PvwQ RbeyS wki&K Kiv _K|
Zgwbfve Avwg Avcbvi wbKU gv PvwQ Avgvi ARvbv wki&K _K|
hgbt Kvb Avgj KvDK `Lvbvi Dk Kiv wki&K|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
) a 5 ! !Y % /! P @ 
P ! S A * ! 6"! V6 ! \@) 5 S A 2 I & P W
 ' "! 6 1 e 
 [@"! ':# u , = '  W
 5 <!
 [f .
[ 7 1  2 /! ':# KH i!M
(Kvn&d : 110)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

97

A_vr n bex! Zzwg ej `vIt Avwg Zv Zvgv`i gZvB GKRb gvbyl


gv| Avgvi cwZ cZv`k nq h, wbqB Zvgv`i gve~`B GKgv
gve~`| myZivs h Zvi cwZcvjKi mvvr Kvgbv Ki m hb mrKg
Ki Ges Zvi cwZcvjKi Bev`vZ KvDKI kixK bv Ki|
hLb Avjvn& ZvAvjv GKK| Zuvi Kvb kixK bB| ZLb mKj
Bev`vZI GKgv ZuviB Rb nZ ne| Avi bK Avgj ejZ Ggb
AvgjKB eySvbv nq hv mv`b Kiv ne GKgv mybvZ wfwK Ges
hv KvDK `Lvbvi Rb msNwUZ ne bv|
nhiZ Dgi Avjvn& ZvAvjvi wbKU wbv `vAv KiZbt
C @ sH 1 Z
 B <!
 [`N ?
 * a )  2 a 
 [f 2 Y V 2 7 1 a S6 * 2 
[9 $  /
A_vr n Avjvn&! Avgvi mKj Avgj hb bK Avgj nq Ges Zv hb
GKgv AvcbviB Rb nq| Dnvi wKq`skI hb Avcwb wfb Ab
Kvivi Rb bv nq|
D wki&K h Kvb Avgji mvIqve webKvix| eis KLbv KLbv G
RvZxq AvgjKvixK G Rb kvwi myLxbI nZ ne| wekl Ki m
Avgj hLb Zvi Dci IqvwRe nq _vK Ges wki&Khy nIqvi `ib Zv
Av`vq ej MY bv nq| KviY, Avjvn& ZvAvjv gvbe RvwZK GKgv
LuvwU Avgj KiviB Av`k KiQb| wki&K wgwkZ Avgji bq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 KH i!@ % 5: ! % `
 2 _
 & 
H 
 = < 
 & " i&
 
(evBwqbvn& : 5)
A_vr Zv`iK Zv Av`kB Kiv nqQ h, Zviv GKgv Avjvn&
ZvAvjviB Bev`vZ Kie wbv I Cgvbi mv_ Ges wki&Kgyfve|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

98

nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`


Kibt Avjvn& ZvAvjv ejbt
 Y B +
  J! V &  /  $ "! .
[ 7 1! 7 % &  W
: % 7 K !Y W
4 \J "! "!
 Y! $

(gymwjg, nv`xm 2985)
A_vr Avwg kixK`i wki&K Z_v Askx`vwiZ _K gy| h ew Kvb
Avgji ga Avgvi mv_ Ab KvDK kixK Kijv ZLb Avwg ZvKI
cZvLvb Kwi Ges Zvi wki&KKI|
D wki&K (Bev`vZi wki&K) Avevi `y cKvit

1. gvi AhvM wki&K|


2. gvhvM wki&K|
c_g cKvi Avevi enr Ges meenrI nq _vK| hv webv ZvIevq
KLbv gv Kiv nq bv| hgbt fvjvevmvi wki&K, fqi wki&K,
GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab KvDK wmR&`vn& Kivi wki&K, Kvev
kixd Qvov Ab Kvb Mn ZvIqvdi wki&K, nvR&i Avm&Iqv`& Qvov Ab
Kvb cv_i Pz^b Kivi wki&K BZvw` BZvw`|
wZxq cKvi nQ QvU wki&K| hv gvhvM| hgbt k I wbqvZi
wki&K|

wki&Ki g~j inm K_vt


wki&Ki g~j inm K_v `ywUt

1. Avjvn& ZvAvjvi Kvb mwK Zuvi mv_ Zzjbv Kiv|


2. Kvb ev`vn& wbRK Avjvn& ZvAvjvi bvq gb Kiv|
GKgv Avjvn& ZvAvjvB jvf-wZi gvwjK| GKgv wZwbB KvDK
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

99

Kvb wKQy `b ev Zv _K ewZ Kib| myZivs GKgv Avjvn&


ZvAvjvi wbKUB Kvb wKQy PvBZ ne| ZuvKB fq KiZ ne Ges
Zuvi wbKUB Kvb wKQy Kvgbv KiZ ne| ZuviB Dci fimv KiZ ne|
hw` KD Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab KvDK fq Kijv A_ev Ab Kviv
Dci fimv Kijv Zvnj m AekB IewK Avjvn& ZvAvjvi mv_
Zzjbv KiB Zv Kijv|
Avjvn& ZvAvjvB mKj Yi GKQ gvwjK| myZivs mKj Bev`vZ
ZuviB Rb nZ ne| GKv mvb, fq, Avkv, fvjvevmv, bgZv,
AaxbZv, ZvIev, `vAv, fimv, mvnvh cv_bv I kc_ Kiv BZvw`
kixqZi `wKvYvbyhvqx evaZvg~jKfve ZuviB Rb nZ ne| gvbyli
weeK Ges Zvi mnRvZ cKwZI Zv mg_b Ki|
h ew wbRK eo gb Ki gvbyli cksmv, mvb, AaxbZv Kvgbv
Ki Ges m Pvq mKj gvbyl ZvKB fq KiK, ZviB wbKU Avkq
Kvgbv KiK, ZviB wbKU Kvb wKQy Avkv KiK, ZviB wbKU mvnvh
cv_bv KiK Zvnj m AekB wbRK cfyZ I Dcvmbvq Avjvn&
ZvAvjvi mgchvqi gb KiB Zv KiQ|
hw` Kvb QweKviK ay Qwe Zwii gaB Avjvn& ZvAvjvi mv_
mv`kZvi `ib wKqvgZi w`b meenr kvwi AwaKvix nZ nq Zv nj
h ew wbRK cfyZ I Dcvmbvq Avjvn& ZvAvjvi mgchvqi gb
Ki Zvi kvw eve wK nZ cvi Zv Avjvn& ZvAvjvB fvjv Rvbb|
nhiZ Avyjvn& web& gvmE`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
!
 # ): `
  ] & M D ) 5 ['!R7 c
 6 6 $ "! 
(eyLvix, nv`xm 5950 gymwjg, nv`xm 2109)
www.QuranerAlo.com

100

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr wbqB wKqvgZi w`b KwVb kvwi AwaKvix ne QweKviiv|


hw` Kvb gvbyl kvnvbkvn& bvgx nIqvi `ib wKqvgZi w`b Avjvn&
ZvAvjvi wbKU mewbK Ges m Rb Zuvi Kvcvbj cwZZ nZ nq
Zvnj h ew wbRK cfyZ I Dcvmbvq Avjvn& ZvAvjvi mgchvqi
gb Ki Zvi kvw eve wK nZ cvi Zv Avjvn& ZvAvjvB fvjv
Rvbb|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
?
 2 & \6
 5 ! !Y 1j a #  2! 7 ~ J "!
 I=N "!
 ] & M D ) 5 
 \!27 1C a #
 J "!

0 < ?
 2 & <! .
! & U!
(gymwjg, nv`xm 2143)
A_vr wKqvgZi w`b Avjvn& ZvAvjvi wbKU mewbK Ges m Rb
Zuvi Kvcvbj cwZZ m ew hvi bvg kvnbkvn& ev ivRvwaivR|
KviY, mwZKvii ivRv ev mgvU Zv GKgv Avjvn& ZvAvjvB|
D AvjvPbvi cvkvcvwk AviKwU M~p inmi K_v Avgv`iK
fvjvfve RvbZ ne h, Avjvn& ZvAvjvi wbKU meenr bvn& nQ
Zuvi mK Lvivc aviYv Kiv|
Avjvn& ZvAvjv Zuvi kvb Lvivc aviYvKvix`i mK ejbt

 S 6*a S *! 6 7 "!


 S * !
 S * 2! 7 
0v
 3
 J!
 K ) 
6 u F, S * 2! 7 
 [ `& 8HKi;
(dvZ&n : 6)
A_vr Agj P Zv`i RbB| Avjvn& ZvAvjv Zv`i cwZ i
nqQb Ges Zv`iK AwfmvZ KiQb| Dci Zv`i Rb cZ
iLQb Rvnvbvg Ges IUv KZBbv wbK Me|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

101

hviv Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Ki Ges wZwb I Zuvi


ev`vn&i gvS KvDK gvag wi Ki Zviv wbqB Avjvn& ZvAvjvi
kvb fvjv aviYv ivL bv| myZivs Bmjvgx kixqZ KLbv Avjvn&
ZvAvjv I Zuvi ev`vn&i gvS Kvb gvag ^xKvi KiZ cvi bv| gvbe
cKwZ Ges Zvi weeKI Zv me ej gb KiZ cvi bv|
nhiZ Bevnxg Zuvi DZK Dk Ki ejbt
 %  ! Q
: ' S A 4o! /! !
 5 B 
 !
 , ][ * [AF"! !
 = B !( & 
(mvd&dvZ : 85-87)
A_vr Zvgiv wKmi c~Rv KiQv? Zvgiv wK Avjvn& ZvAvjvi
cwieZ KZK AjxK gve~`KB PvQv? RMZcwZcvjK mK
Zvgv`i aviYv GKeviB wVK bq| Zvgv`i aviYv wK GB h, wZwb
Zvgv`iK GgwbZB Qo w`eb? Zv AekB bq|
Kvb gvwjKB wbR fZK Zvi Kvb wbR^ AwaKvii Askx`vi gb
KiZ KLbvB ivwR bq| myZivs hviv Kvb gvbylK Avjvn& ZvAvjvi
wbR^ AwaKvii Askx`vi gb Ki Zvi Rb Zv eq Ki Zviv wKQyZB
Avjvn& ZvAvjvi mwVK mvb AzY ivLwb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
KH i!Y $ % &: S A 5"! L
 A! 2! & 6& % &: S A ! 1 - S A 
 "! % &: .
[ I!&6 S A ! Q
 y
 
1 `
: ! ?
 R! Y! S A 
 "! S A ! _
 Y! S * ) / _B K );  / S U!/! S Y e m # & V /
 ! ) 2 M 56 DC ) M! 8
 5
(ig : 28)
A_vr Avjvn& ZvAvjv Zvgv`i Rb Zvgv`i wbR`i ga _KB
GKwU `v w`qQb, Zvgv`iK Avwg h wiwhK w`qwQ Zvgv`i
AwaKvify `vm-`vmx`i KD wK ZvZ Zvgv`i mgvb Askx`vi? dj
www.QuranerAlo.com

102

nvivg I Kexiv bvn&

Zvgiv Zv`iK mic fq Kiv hic Zvgiv ciiK fq Kiv|


Avwg GfveB evakw mb mc`vqi Rb wb`kbvejx weeZ Kwi|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
% ! 
 
 , % & ! ) 7 B % 5R   ! ) ; !/ 1j I!& Q
 y
 c
 6 *54"! i5 
 & 
 R M 
 5 < [9 $ Q
 'Rh S * = 2 
 56 
 ! ) a ) !
 [''( )M2 _
 56
 rP 5r 7 +
) M! ! 
H   # e! p6 @ 
H 
# e! & Q
 ) 2 T 
 v
 T k
 y

(nv : 73-74)
A_vr n gvbe mKj! GKwU Dcgv `qv nQ| Lye gbvhvM w`q
Zvgiv Zv keY Kiv| Zvgiv Avjvn& ZvAvjvi cwieZ hv`iK
WvKQv Zviv mevB GKwZ nqI GKwU gvwQ ch Zwi KiZ cvie
bv| GgbwK Kvb gvwQ hw` Zv`i myL _K Kvb wKQy wQwbq bq
Zviv ZvI Dvi KiZ cvie bv| c~Rvix I `eZv KZB bv `~ej| eZt
Zviv Avjvn& ZvAvjvi h_vwPZ mvb iv Kiwb| wbqB Avjvn&
ZvAvjv gZvevb I civgkvjx|
hviv cxi-eyhyM c~Rv Ki Zv`i cxi-eyhyM GKwU gvwQI evbvZ mg
bq| myZivs Zviv Avjvn& ZvAvjv I Zuvi ev`vn&i gvS I`iK gvag
gb mwZKviv_ Avjvn& ZvAvjvKB Amvb KiQ| KviY, wZwbB
nQb f~gj I bfvgji GKgv gvwjK| myZivs mevBK mivmwi
ZuviB kiYvcb nZ ne| Ab Kvivi bq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
] &M D ) 5 3
 =e! [ a G
 # sH 
 # e! p6 @ 
H 
 # e! &
 
 ! ) Y W
 5 67 \!B
 = ;  ' 8
P 65) T & 8
 

6 

(hygvi : 67)
A_vr Zviv Avjvn& ZvAvjvi h_vwPZ mvb Kiwb| A_P wKqvgZi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

103

w`b mg cw_ex _vKe ZuviB gywZ Ges AvKvkgjI Ave _vKe


ZuviB Wvb nvZ| wZwb cwe I mygnvb Zv`i wki&K _K|
hviv gb Ki, Avjvn& ZvAvjv Kvb ivm~j cvVvbwb Ges Kvb
wKZveI AeZxY Kibwb| cwZwU ewB ^vaxb| m hvQZvB AvPiY
Kie| Zviv mwZB Avjvn& ZvAvjvK Amvb KiQ|
hviv Avjvn& ZvAvjvi my`i Yvejxi mivmwi A_ wekvmx bq Ges
hviv gb Ki, wZwb bb bv, `Lb bv, Kvb wKQyi BQI Kib bv,
Zuvi Kvb ^vaxbZv bB, wZwb mKj mwi Dci bb| eis wZwb mevb
weivRgvb, wZwb hLb BQ Ges hvi mv_ BQ K_v ejb bv Ges mKj
gvbe KgKv Zuvi BQ, gZv I mwi evBi Zviv mevB wbqB
Avjvn& ZvAvjvK Amvb KiQ|
hviv gb Ki, gvbyl hv Ki Zv m GKv eva nqB Ki| ZvZ Zvi
Kvb ^vaxbZv bB| AZGe gvbyl hv KiQ Zv civfve Avjvn&B
KiQb| ZeyI Avjvn& ZvAvjv Lvivc KvRi Rb ciKvj ev`vn&K
kvw w`eb ZvivI mwZKviv_ Avjvn& ZvAvjvK Amvb KiQ|
hviv Avjvn& ZvAvjvK mevb gb Ki| GgbwK UqjU Ges mKj
Acwe vbI| hviv Avjvn& ZvAvjvK wbR Avi&k Avhxg mgvmxb
ej gb Ki bv ZvivI wbqB Avjvn& ZvAvjvK Amvb KiQ|
hviv gb Ki, evev_ Avjvn& ZvAvjv KvDK fvjvevmb bv, Kviv
cwZ `qv Kib bv, Kviv Dci m ev Am nb bv, Zuvi Kvb KvRi
j ev Dk _vK bv, wZwb mivmwi Kvb KvR Kib bv| AZGe
wZwb Avi&k mgvmxb bb, ivi kl ZZxqvsk c_g AvKvk AeZiY
Kib bv, nhiZ g~mv Gi mv_ wZwb Z~i cvnvoi w`K _K K_v
ejbwb, wKqvgZi w`b wZwb wbR ev`vn&`i ga dvqmvjv Kivi Rb
www.QuranerAlo.com

104

nvivg I Kexiv bvn&

Avmeb bv ZvivI ZuvK Amvb KiQ|


hviv gb Ki, Avjvn& ZvAvjvi x-mvb AvQ, wZwb Zuvi LvQ
ev`vn&`i ga XyK cob| hgbt m~dx gvb&m~i nvjvR A_ev Avjvn&
ZvAvjv `ywbqvi mKj ei gvS weivRgvb ZvivI Avjvn& ZvAvjvK
Amvb KiQ|
hviv gb Ki, Avjvn& ZvAvjv Zuvi ivm~j I Z`xq cwievieMi
k`iK mvb w`qQb, Zv`iK ivm~ji gZzi ciciB gymwjg
weki wLjvdZ I iv w`qQb Ges Zuvi ivm~j I Z`xq cwievieM
cgx`iK Z_v wkqv`iK Amvb I jvwZ KiQb ZvivI Avjvn&
ZvAvjvK Amvb KiQ|
D wekvm B`x I wLvb _K PwqZ| ZvivI Avjvn& ZvAvjv
mK gb KiZv, wZwb GK`v GK hvwjg ivcwZ Z_v gynv` K
cvwVqQb| h wg_vfve bex nIqvi `vwe KiQ| GgbwK m `xNw`b
euPI wQjv| me`v wg_v K_v ejZv| ejZvt Avjvn& ZvAvjv G K_v
ejQb, G KvRi Av`k KiQb, G KvR _K wbla KiQb, c~ei
mKj bex I ivm~j`i kixqZK iwnZ KiQb, Avjvn& ZvAvjv m I
Zvi Abymvix`i Rb c~ei mKj bex I ivm~j`i Abymvix nIqvi G
hyMi `vwe`vi`i Rvb, gvj I x-mvb nvjvj Ki w`qQb,
GZ`mI Avjvn& ZvAvjv ZvK mvweKfve mvnvh KiQb, Zvi
mKj `vAv Keyj KiQb, Zvi k`i Dci ZvK Rqx KiQb|
hviv gb Ki, ciKvj Avjvn& ZvAvjv Zuvi LuvwU Ijx`iK kvw I
Rvnvbvg Ges Zuvi k`iK wZwb kvw I RvbvZ w`Z cvib| DfqB
Zuvi wbKU mgvb| KviAvb I nv`xm G evcvi hv iqQ Zv msev`
gv| wZwb Gi DvI KiZ cvib| A_P Avjvn& ZvAvjv KviAvb
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

105

gvRx`i ga G RvZxq wPv-PZbvi KVvi wb`v KiQb|


Avjvn& ZvAvjv ejbt
D "! G
 # U! V / % 5 
  !Y 8
 6` )2 7
 )& % 5R 1 Z
 D "! 
 # 6Z !Y % M 6 1 Z
 
(mvqv`& : 28)
A_vr Kvwdiiv wK Ggb aviYv Ki h, hviv Avgvi Dci Cgvb GbQ
I mrKg KiQ Ges hviv cw_exZ wechq mw KiQ, Zgwbfve hviv
AvgvK KwVb fq Ki Ges hviv Acivax Zv`i mKjK Avwg
mgchvqi gb Kiev? KLbvB Zv nZ cvi bv|
wZwb Aviv ejbt
)2 7
 )& % 5R !Y S * 2! Z
 6 "! 8
 !9:
6 )@ a % 5R v
 
 @ D "! 
8
 

6 
0 p 2! N
 ! ) A 
 5 & KH i; S * B&
 S - 
 &6 K ); 8
 6`
 ! ) 2! ~ 5 <! S -
 L
 =
 Y! ' ^
C  1h Y rZ
 
 p: 
 ' G
 # sH 

(Rvwmqvn& : 21-22)
A_vr `yKZxiv wK gb Ki h, Avwg Zv`iK Rxeb I gZzi w`K
w`q Cgvb`vi I mrKgkxj`i bvq gb Kiev| Zv KLbvB nZ cvi
bv| eis Zv`i D wmv KZBbv g`| Avjvn& ZvAvjv AvKvk gjx
I cw_exK Zwi KiQb h_v_fve Ges (ZvZ cZKK Kg
^vaxbZvI w`qQb) hb cZKK Zvi Kgvbyhvqx djvdj `qv hZ
cvi Ges Zv`i cwZ GZUyKzI hyjyg Kiv ne bv|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
 ! ) A 
 B k
 Y! S A ! & % & Z
 !Y %  2 
  1 Z
 /! "! 
(Kvjvg : 35-36)
www.QuranerAlo.com

106

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr Avwg wK AvZmgcYKvix`iK Acivax`i bvq gb Kiev?


Zvgv`i wK nqQ? Zvgv`i G Kgb wmv|
hviv gb Ki, Avjvn& ZvAvjv gZ`iK cybixweZ Kieb bv| h
w`b Avjvn& ZvAvjv mrKgkxj`iK cyiZ Kieb Ges
Acivax`iK kvw w`eb| AZvPvix _K AZvPvwiZi AwaKvi
Av`vq Kieb| hviv G `ywbqvZ Zuvi mwi Rb `ytmn Kvw mn KiQ
Zv`iK Dchy mvb Kieb| ZvivI Avjvn& ZvAvjvK Amvb
KiQ|
hviv Avjvn& ZvAvjvi Av`k I wbla Agvb Ki, Zuvi AwaKvi web
Ki, Zuvi iY _K Mvwdj _vK, Zuvi mwi cwieZ wbR`i
cewi mw Kvgbv Ki, gvbyli AvbyMZ hv`i wbKU Avjvn&
ZvAvjvi AvbyMZi PvBZI AwaK iZc~Y, hviv Zv`i cwZ gvbyli
`wK AwaK g~jvqb Ki Avjvn& ZvAvjvi `wi PvBZ, hviv gvbylK
jv Ki ; Avjvn& ZvAvjvK bq, gvbylK fq Ki ; wbR cfyK bq,
gvbyli mv_ mvagZv fvjv AvPiY Ki ; Avjvn& ZvAvjvi mv_ bq,
hviv wbR cqvRbxq KvR ev` w`qI Lye gbvhvM mnKvi Ab gvbyli
c~Rv Ki ; wK Avjvn& ZvAvjvi Bev`vZ Zv`i gb GZUzKzI em bv
ZvivI Avjvn& ZvAvjvK Amvb KiQ|
hviv Avjvn& ZvAvjvi Pig Aeva kqZvb BewjmK Zuvi mv_ mvb,
AvbyMZ, AaxbZv, fq I Avkvq kixK KiQ ZvivI Avjvn&
ZvAvjvK Amvb KiQ| KviY, gvbyl `ywbqvZ Avjvn& ZvAvjv
Qvov hviB Bev`vZ KiK bv Kb Zv civfve kqZvbi Bev`vZ
ejB MY| hnZz g~j cwjwm`vZv mB|
ZvB Avjvn& ZvAvjv h_v_B ejQbt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

107

 S % 5#- T P A M N
 $ + L 8 O @% 6
+
 P 5 , K O Q R 29 ? M N %
L P 4 A M
 
(Bqvmxb : 60)
A_vr n Av`g mvb! Avwg wK Zvgv`iK wb`k `Bwb h, Zvgiv
kqZvbi c~Rv Kiv bv| KviY, m nQ Zvgv`i cKvk k|
D `xN AvjvPbv _K Avgiv myfve wb welqjv RvbZ
cvijvgt
K. KbB ev wki&K meenr bvn&|
L. KbB ev Avjvn& ZvAvjv Zv ZvIev eZxZ KLbvB gv Kieb bv|
M. gyk&wiK ew KbB ev Rvnvbvg wPiKvj _vKe| KLbvB m
Rvnvbvg _K gyw cve bv|
N. Avjvn& ZvAvjv I Zuvi ev`vn&i gvS KbB ev gvag MnY Kiv
wbwl ne| hv `ywbqvi bxwZZ wbwl bq|
D KviYB ivm~j mebvkv ej AvLvwqZ mvZwU Kexiv bvn&i
mekxl wki&Ki K_vB DjL KiQb|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
'  W
: :!b!e 6%- &
 !
 b! ) ; # 5 :)!e 8
 !M')  d = 
6 )=a 
b& 1 Y "!
 ' : 1 Y "!
 :p' < 
0 D 6 @ V ^
 6 1 e!
 

: 

8
 .
! / 8
 &  8
 `
 
 
 R e!
 k
 @ r6 D ) 5 VX)6
 S 
(eyLvix, nv`xm 2766, 6857 gymwjg, nv`xm 89)
A_vr Zvgiv weasmx mvZwU bvn& _K weiZ _vKv| mvnveviv
ejjbt n Avjvn&i ivm~j! Ijv wK? wZwb ejbt Avjvn& ZvAvjvi
mv_ KvDK Askx`vi Kiv, hv`y Av`vb-c`vb, Aeafve KvDK nZv
www.QuranerAlo.com

108

nvivg I Kexiv bvn&

Kiv, my` LvIqv, BqvZxg-Abv_i m` fY, myLhy _K cjvqb


Ges mZx-mvax gywgb gwnjv`i evcvi Kzrmv iUvbv|
wb D welq mg~ni avivevwnK wevwiZ AvjvPbv Dcvcb Kiv
njvt

1. Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Kiv|


Zv cwZcvjb, Dcvmbv, Avjvn&i bvg I Yvejxi h KvbwUiB
nvK bv Kb|
wki&K wbwavq mKj bvn&i kxl AewZ|
nhiZ Avey evK&iv _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt
... 
 '  $  :!b!e !
 b! ) ; # 5 \!2' :)!e [t!.t! F=!A =Y U!' S A 9=: " <! "!
(eyLvix, nv`xm 2654, 5976 gymwjg, nv`xm 87)
A_vr Avwg wK Zvgv`iK eo bvn&i K_v ejev bv? ivm~j D
K_vwU mvnvev`iK wZb evi wRvmv Kib| mvnveviv ejjbt nuv,
ejyb n Avjvn&i ivm~j! wZwb ejjbt Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK
kixK Kiv|
wki&K mKj aibi AvgjKB web Ki `q|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 O F ?  C +- M 4 2 A U
 5V

 C ) 
 
(AvbAvg: 88)
A_vr Zuviv (bexMY) hw` Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK KiZv
Zv nj Zuv`i mKj Avgj c nq hZv|
wki&K Avevi `y cKvit eo wki&K I QvU wki&K| cKviqi wevwiZ
AvjvPbv Avgv`iB iwPZ `y L wef wki&K: wK I KZ cKvi
eBwUZ AwPiB cvQb| ZeyI G evcvi me mvaviYi wKwZ aviYvi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

109

Rb Zvi BwZc~Y msw weeiY wb `qv njvt

eo wki&Kt
D wki&K GZ wj h Kvb ewK Bmjvgi Mx _KB ei Ki
`q| Avjvn& ZvAvjv ZvIev Qvov G aibi wki&K KLbv gv Kieb
bv|
wZwb ejbt
 K0 iW56 %  ?
 (! !
 , &  5
 '  W
 54 "!  5 <! 
H  
(wbmv: 48)
A_vr wbqB Avjvn& ZvAvjv Zuvi mv_ KvDK kixK Kiv KLbv
gv Kieb bv| Ze wZwb G Qvov Abvb mKj bvn& hvK BQ gv
Ki w`eb|
G aibi wki&K wj ewi Rb RvbvZ nvivg| RvnvbvgB ne Zvi
wPivqx wVKvbv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
0- % 
]F
- 8 +2
 [ \ - E +2Z

 $ % FA 
= Q +Y P X & 
 9 W 6
?# - $ + L 
 D ^ 
(gvwq`vn: 72)
A_vr wbqB h ew Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Ki
Avjvn& ZvAvjv Zvi Dci RvbvZK nvivg Ki `b Ges RvnvbvgK
Kib Zvi wPivqx wVKvbv| Avi Gic AZvPvix`i ZLb Avi Kvb
mvnvhKvix _vKe bv|
eo wki&Kjv mswvKvi wbict
1. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab KvDK Avnvb Kivi wki&K|
www.QuranerAlo.com

110

nvivg I Kexiv bvn&

2. wec`i mgq GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi wbKU


dwiqv` Kivi wki&K|
3. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi wbKU Avkq cv_bvi
wki&K|
4. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi wbKU Avkv I evmbvi
wki&K|
5. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi wbKU mvnvh cv_bvi
wki&K|
6. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi Rb iKz, wmR&`vn&, Zvi
mvgb webgfve `uvovbv, bvgvh BZvw`i wki&K|
7. GKgv Avjvn& ZvAvjvi Ni Kvevn& kixd Qvov Ab Kvb Ni ev
gvhvii ZvIqvd Kivi wki&K|
8. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi wbKU ZvIevn& Kivi
wki&K|
9. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi Rb Kvb c RevBqi
wki&K|
10. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi Rb Kvb wKQy gvbZ
Kivi wki&K|
11. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi GKQ AvbyMZ Kivi
wki&K|
12. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab KvDK GKKfve fvjvevmvi
wki&K|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

111

13. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab KvDK GKKfve fq Kivi


wki&K|
14. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi Dci m~Yic
wbfiZv ev ZvIqvzji wki&K|
15. GKgv Avjvn& ZvAvjvi AbygwZ Qvov Ab KD Kvivi Rb
wKqvgZi w`b mycvwik KiZ cvi Ggb gb Kivi wki&K|
16. GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab KD KvDK wn`vqvZ w`Z
cvi Ggb gb Kivi wki&K|
17. Kei c~Rvi wki&K|
18. Avjvn& ZvAvjv wbR mv mn mevb iqQb Ggb gb Kivi
wki&K|
19. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI wek cwiPvjbvq Ab Kvivi nvZ
iqQ Ggb gb Kivi wki&K|
20. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI Ab Kvb ew ev `j kixqZi
we Kvb cgvY Qvov wbR gav I eywi AvjvK Kvb RvwZ ev
mc`vqi Rb Rxeb weavb iPbv KiZ cvi Ggb gb Kivi
wki&K|
21. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI KD KvDK abx ev Mwie evbvZ
cvi Ggb gb Kivi wki&K|
22. wKqvgZi w`b Avjvn& ZvAvjvi KvQ _K KD Kvivi bvn&
mg~n gv Kwiq wbZ cvie Ggb gb Kivi wki&K|
23. wKqvgZi w`b KD KvDK Avjvn& ZvAvjvi KwVb Avhve _K
iv KiZ cvie Ggb gb Kivi wki&K|
www.QuranerAlo.com

112

nvivg I Kexiv bvn&

24. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI Ab Kvb MvDm-KyZze `ywbqv,


AvwLivZ, RvbvZ, Rvnvbvg, jvIn&, Kjg, Avi&k, Kzi&mx Z_v
me vbi me wKQy `L ev b Ggb gb Kivi wki&K|
25. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI Ab KD Mvqe Rvb ev KLbv
KLbv Zvi Kvk&d nq Ggb gb Kivi wki&K|
26. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI Ab KD Kvivi Aii jyvwqZ
K_v ej w`Z cvi Ggb gb Kivi wki&K|
27. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI Ab KD KvDK ivxq gZv
w`Z cvi Ggb gb Kivi wki&K|
28. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI Ab KD Kvivi Aii
mvgvbUzKz cwieZb NUvZ cvi Ggb gb Kivi wki&K|
29. GKgv Avjvn& ZvAvjvi Ni gmwR` QvovI Ab Kvb gvRvii
Lvw`g nIqv hvq Ggb gb Kivi wki&K|
30. GKgv Avjvn& ZvAvjvi BQv QvovI Ab Kvivi BQv
^Kxqfve cwZwZ nZ cvi Ggb gb Kivi wki&K|
31. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI KD KvDK mvb-mwZ w`Z
cvi Ggb gb Kivi wki&K|
32. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI KD KvDK myZv w`Z cvi
Ggb gb Kivi wki&K|
33. GKgv Avjvn& ZvAvjvi ZvIdxK QvovI KD BQ KijB
Kvb bK Avgj KiZ cvi Ggb gb Kivi wki&K|
34. GKgv Avjvn& ZvAvjvi BQv QvovI KD Kvivi Kvb jvf ev
wZ KiZ cvi Ggb gb Kivi wki&K|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

113

35. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI KD KvDK Rxeb ev gZy w`Z


cvi Ggb gb Kivi wki&K|
36. GKgv Avjvn& ZvAvjv QvovI Ab Kvb ew me`v RxweZ
iqQ ev _vKe Ggb gb Kivi wki&K|

QvU wki&Kt
QvU wki&K ejZ Ggb KvR I K_vK eySvbv nq hv ZvZ wj
ewK Bmjvgi Mx _K m~Yic ei Ki w`e bv eU| Ze Zv
Kexiv bvn& Z_v gnv cvc Acv Aviv RNbZg|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) 2! B S "!
6 [, "! 2 )2 Z
 B .
! /! 
(evKvivn& : 22)
A_vr myZivs Zvgiv Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Kiv bv|
A_P Zvgiv G mK mgK AeMZ iqQv|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) D AvqvZi evLvq
ejbt
12 ]2o V/ HK,); Cu!f \!27 16 v', %& \!N!" :W )- , Hs
 R- j]=2!Y <! ) ! :b! ) M B
 V B@
 !]! .
! / 5 ?
 B@
 
 
 :b! ) M B "! ) -

:=@` 1a6 b)!e 
)`h2 \BHs #6 V/ h= !<)! 
)`h2 BHs
[ !./ * / 1 Z
 B <! j .
! /
 
0 <! ) ! :1a6 b)!e 
L9$ 
0 HK$ &
P $ ' 2hY !R-
A_vr Avb&`v`& ejZ Ggb wki&KK eySvbv nQ hv AKvi ivZ
Kvjv cv_i wcucovi Pjb PvBZI m~| hv Ui cvIqv LyeB `yin|
hgbt Zvgvi G K_v ejv h, n AgyK! Avjvn& ZvAvjv Ges Zvgvi I
www.QuranerAlo.com

114

nvivg I Kexiv bvn&

Avgvi Rxebi Kmg! A_ev G K_v ejv h, hw` G KzKziUv bv nZv Zv


nj (AvR ivZ) Pvi AekB AvmZv| hw` Ni nuvmjv bv _vKZv Zv
nj (AvR ivZ) Pvi AekB XyKZv A_ev Kvivi wbR mv_xK G K_v
ejv h, Avjvn& ZvAvjv Ges Zzwg bv PvBj KvRUv nZv bv A_ev
Kvivi G K_v ejv h, Avjvn& ZvAvjv Ges AgyK bv _vKj KvRUv
nZv bv| AgyK kwU mv_ jvMve bv| (eis ejet Avjvn& ZvAvjv
hw` bv PvBZb KvRUv nZv bv)| KviY, G me K_v wki&Ki AMZ|
QvU wki&Kjv mswvKvi wbict
1. Kvb wec`vc` _K euvPvi Rb myZv ev wis civi wki&K|
2. wki&K wgwkZ g viv Svo-duyKi wki&K|
3. ZvweR-KePi wki&K|
4. kixqZ AmZ e ev ew KZK eiKZ MnYi wki&K|
5. hv`yi wki&K|
6. fvM MYbvi wki&K|
7. RvwZlxi wki&K|
8. P` ev Ab Kvb Mni Aevbi cwieZbi KviY ew nq
Ggb gb Kivi wki&K|
9. Avjvn& ZvAvjvi h Kvb wbqvgZ A^xKvi Kivi wki&K|
10. Kvb cvYxi wekl Kvb AvPiY Agji AvksKv iqQ Ggb
gb Kivi wki&K|
11. kixqZ AmZ Kvb e ev ewi Iqvmxjv aivi wki&K|
12. bvgvh ZvMi wki&K|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

115

13. Avjvn& ZvAvjv Ges Zzwg bv PvBj KvRUv nZv bv Ggb ejvi
wki&K|
14. Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvb ew ev ei bvg Kmg LvIqvi
wki&K|
15. hyM ev evZvmK Mvwj `qvi wki&K|
16. Kvb NUbv NU hvIqvi ci hw` Ggb KiZvg Zv nj Ggb nZv
bv ejvi wki&K|
17. Kvb bK Avgj `ywbqv Kvgvbvi wbqvZ Kivi wki&K|
18. Kvb bK Avgj Avjvn& wfb Ab Kvivi mwi Rb Kivi
wki&K|
19. Kvb bK Avgj KvDK `Lvbv ev bvbvi Rb Kivi wki&K|

QvU wki&K I eo wki&Ki ga cv_Kt


QvU wki&K I eo wkiKi ga iZc~Y cuvPwU cv_K iqQ hv
wbict
1. eo wki&K ZvZ wj ewK Bmjvgi Mx _KB m~Yic ei
Ki `q| wVK GiB wecixZ QvU wki&K Ggb bq eU| Ze Zv Kexiv
bvn& Z_v gnv cvc Acv Aviv RNbZg|
2. eo wki&K ZvZ wj ewi mKj bK AvgjK web Ki `q|
wVK GiB wecixZ QvU wki&K ay m AvgjKB web Ki h Avgj G
RvZxq wki&Ki mswgkY iqQ| Ab AvgjK bq|
3. eo wki&K ZvZ wj ewi Rvb I gvj Z_v mvweK wbivcv web
Ki `q| wVK GiB wecixZ QvU wki&K Ggb bq|
www.QuranerAlo.com

116

nvivg I Kexiv bvn&

4. eo wki&K wj ew wPiKvji Rb Rvnvbvgx nq hvq| RvbvZ Zvi


Rb nvivg| Ze QvU wki&K wj ew Ggb bq| eis m wKQy w`bi Rb
Rvnvbvg MjI cieZxZ ZvK Rvnvbvg _K wPiZi gyw `qv ne|
5. eo wki&K wj ewi mv_ Kvb aibi mK ivLv hve bv| eis
Zvi mv_ mKj aibi mK wQb KiZ ne| hw`I m wbKU AvZxq
nvK bv Kb| Ze QvU wki&K wj ew Ggb bq| eis Zvi mv_
mK ZZUzKzB ivLv hve hZUzKz Zvi Cgvb iqQ| Zgwbfve Zvi
mv_ ZZUzKzB mK wQb Kiv hve hZUzKz Zvi ga wki&K iqQ|

2. hv`yt
hv`y wkv `qv ev wkv bqv ay Kexiv bvn&B bq| eis Zv wki&K Ges
Kzd&i I eU|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
b! r " &
 

: c
 6 ! ) 2X 5 
 ! Y! % } W
6 %6 A !
   2! ; ! Y! &
 
 6 <! ) M 5 \6@ C @ "! % &  2X 5 &
 8

 # &
 8

 # - 1! ' =' % A! 2!  \!27
  A B .
! /! ]j / % 
 
(m~iv evKvivn : 102)
A_vr myjvBgvb Kzdwi Kibwb, Ze kqZvbivB Kzdwi KiQ,
Zviv jvK`iK hv`y kLvZv evej kni wekl Ki nviZ-gviZ
ewqK| (wRexj I gxKvCj) wdwik&Zvqi Dci Kvb hv`y AeZxY
Kiv nqwb (hv Bw`iv aviYv KiZv)| Ze D ewq KvDK hv`y
wkv w`Zv bv hZY bv Zviv ejZv, Avgiv cixv^ic gv, AZGe
Zvgiv (hv`y wkL) Kzdix Kiv bv|
hv`yKii kvw nQ, Kviv evcvi Zv mwZKvifve cgvwYZ nq
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

117

Mj ZvK kvw^ic nZv Kiv| G evcvi mvnvev`i HKgZ iqQ|


nhiZ Ryb`ye _K ewYZ wZwb ejbt
k
6 ' ]j ' y
 @ 
6 4@
(wZiwghx, nv`xm 1460)
A_vr hv`yKii kvw nQ Zjvqvii Kvc Z_v wkik&Q`|
nhiZ Ryb`ye ay G K_v ejB v nbwb| eis wZwb Zv eve
KvhKix KiI `wLqQb|
nhiZ Avey Dmgvb bvn&`x (ivwngvjvn&) _K ewYZ wZwb ejbt
; "# , 7U!/! = Z
 /! ; "# ! '"!
 [  w
 'R! /! v
 2 5 1j a #  )  7 ! !Y
 2! M! /! +
 , m sH Q
P  a KH Z/!
(eyLvix/AvvixLyj& Kvexi : 2/222 evqnvKx : 8/136)
A_vr BivK Iqvjx`& web& DKevi myL RbK ew Ljv
`LvwQjv| m RbK ewi gv_v KU kixi _K wewQb Ki
djjv| GZ Avgiv Lye wewZ nj jvKwU KwZZ gv_v Lvwb h_vvb
wdwiq `q| BwZga nhiZ Ryb`ye Gm ZvK nZv Kib|
Zgwbfve Dyj& gywgbxb nhiZ nvd&mv (ivwhqvjv Avb&nv) I wbR
xZ`vmxK Rv`yKix cgvwYZ nIqvi ci nZv Kib|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
 

: ' 8
 6 e! U!/! *! ]j 5# a 
  7 L
 ' ]! `
 @ 8
 
 ;
 
  7 % ' BU!/! v
 3
 /!  I 7 ?
 (! q! 2! =/! * 2! M! /! a N "!

 I 7 k
6 A! /! :b! !e  a N "!
 

: ' 8
 6 e! "! *B 
 ; *5# a :!b!M!/
 & "!  ' -65 *2 M!  =3
 J! ! !Y 6 6U!Y!
 :+

 6 b! !e
(Avyi ivh&hvK, nv`xm 18747 evqnvKx : 8/136)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

118

A_vr nhiZ nvd&mv web&Z Dgi (ivwhqvjv Avb&nv) K Zuvi GK xZ`vmx


hv`y Ki| GgbwK m evcviwUi ^xKvivwI Ki Ges hv`yi ewU
DwVq dj `q| GZ`& KviY nhiZ nvd&mv (ivwhqvjv Avb&nv)
xZ`vmxwUK nZv Kib| msev`wU nhiZ Dm&gvb Gi wbKU
cuQyj wZwb Lye ivMvw^Z nb| AZtci nhiZ Avyjvn& web& Dgi 
ZuvK evcviwU eywSq ejj wZwb G evcvi Pzc nq hvb Z_v Zuvi mw
cKvk Kib| eYbvKvix ejbt nhiZ Dmgvb Gi AbygwZ bv wbq
xZ`vmxwUK nZv Kivi KviYB wZwb GZv ivMvw^Z nb|
Abyicfve nhiZ Dgi I Zuvi wLjvdZKvj mKj hv`yKi cyil
I gwnjvK nZv Kivi Av`k Rvwi Kib|
nhiZ evRvjv _K ewYZ wZwb ejbt
:+

 6 b! !e uC @ ;
 C @ ; 1 Y )2 e  "! Q
 T_
 % '  7 v
 Y!
 @ );
! .
! t! 2 M! /!
(Avey `vD`, nv`xm 3043 evqnvKx : 8/136 Be&by Avex
kvBevn&, nv`xm 28982, 32652 Avyi ivh&hvK, nv`xm 9972
Avn&gv`&, nv`xm 1657 Avey Bqvjv, nv`xm 860, 861)

A_vr nhiZ Dgi wbR wLjvdZKvj G Av`k Rvwi Ki wPwV


cvVvb h, Zvgiv mKj hv`yKi cyil I gwnjvK nZv Kiv| eYbvKvix
ejbt AZtci Avgiv wZbRb gwnjv hv`yKiK nZv Kwi|
nhiZ Dgi Gi wLjvdZKvj D Av`ki evcvi KD Kvb
weivwaZv `Lvbwb weavq D evcvi mevi HKgZ iqQ ej cgvwYZ
njv|

3. Aeafve KvDK nZv Kivt


KvDK Aeafve nZv KivI Kexiv bvn&| Ze D nZv Aviv
fqi ej weewPZ nq hLb Zv Ggb ewi nq hvK euvPvbv
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

119

mevi bwZK `vwqZ Ges hvK nZv Kiv GKeviB AgvbweK| hgbt
wbvc wk, wbR gvZv-wcZv, bex-ivm~j, Bbmvd cwZvKvix ivcwZ
A_ev Dc`k`vZv AvwjgK nZv Kiv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
%5R !)2M5 
p@ ' %:=6 !)2M5 

8
 5i' !
  A 5 % 5R  
L!T=@ %5R ?F
" CS!" CQ!R' S- :W=!/ c6 %& M' !
 &U5
 % 5 f
 6 % &: S * ! &
 u N 
 4 V / S * 7 "!
(Avwj Bg&ivb : 21-22)
A_vr wbqB hviv Avjvn& ZvAvjvi AvqvZ I wb`kbmg~n A^xKvi
Ki, Abvqfve bex`iK nZv Ki Ges gvbyl`i ga _K hviv bvq
I Bb&mvdi Av`k Ki Zv`iKI| (n bex) Zzwg Zv`iK hYv`vqK
kvwi mymsev` `vI| G`iB Avgjmg~n BnKvj I ciKvj b nq hve
Ges G`iB Rb ZLb Avi KD mvnvhKvix ne bv|
Avjvn& ZvAvjv D nZvKvixK wPi Rvnvbvgx ej AvLvwqZ
KiQb Ges wZwb Zvi Dci AZ Am| Zgwbfve Zvi Dci Zuvi
Awfkvc I AvwLivZ Zvi Rb wY kvwi eev iqQ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 !
  2! 7 
0v
 3
 J!
 * / [N S 6* a  rZ
 /! [: &4 [& & 1 M 56 % &
 
 [~ 7 ['!R7 ! 6 7 "!

(wbmv : 93)
A_vr Avi h ew ^Qvq Kvb gywgbK nZv Ki Zvi kvw ne
Rvnvbvg| Zvi ga m m`v me`v _vKe Ges Avjvn& ZvAvjv Zvi cwZ
neb I ZvK Awfkvc w`eb| Zgwbfve wZwb Zvi Rb cZ
iLQb fxlY kvw|
www.QuranerAlo.com

120

nvivg I Kexiv bvn&

Avjvn& ZvAvjv wbR ev`vn&`i Y-ewk eYbv w`Z wMq ejbt


< 
0 D 6 @ V ^
 6 ! ) 2 M 5 <!
 N [*! 
 d & ! ) 7 5 <! % 5R 
 
D ) 5 Q
 !R ! k
 7 35 [&!t"! p 2 5 ?
 (! 1  56 % &
 ! ) r 5 <!
 p: 
 '
b : =5 ?
 F
 U/! [f 1! 7
 % &
 Q
 B % & < [ *&  / 2 _
 5
 ] & M 
 [@ #6 [#) J! 
0 ! !Y
 8
C 
 @ S * Bi:; 
0
(dzi&Kvb : 68-70)
A_vr Avi hviv Avjvn& ZvAvjvi cvkvcvwk Ab Kvb DcvmK WvK
bv| Avjvn& ZvAvjv hvK nZv KiZ wbla KiQb h_v_ (kixqZ
mZ) KviY Qvov ZvK nZv Ges ewfPvi Ki bv| hviv Gjv Kie
Zviv AekB kvw fvM Kie| wKqvgZi w`b Zv`iK wY kvw
`qv ne Ges Zviv ILvb wPivqxfve jvwZvevq _vKe| Ze hviv
ZvIev Ki, (bZzbfve) Cgvb Avb Ges mrKg Ki ; Avjvn& ZvAvjv
Zv`i cvcjv cyY w`q cwieZb Ki w`eb| Avjvn& ZvAvjv AZ
gvkxj I cig `qvjy|
D nZvi fqvenZvi KviYB Avjvn& ZvAvjv aygv GK ewi
nZvKvixK mKj gvbyli nZvKvix ej AvLvwqZ KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
,C /!
 "! ^
C   ' [ 1! e! % & 6"! 1! F ; V ' \!27 = Y! ?
 (! 1 a "! % & 
 [ a c
 6 @ "! 6U!A! /! -@ "! % &
 [ a c
 6 1! e! 6U!A! /! G
 # sH V /
(gvwq`vn& : 32)
A_vr D KviYB Avwg evbx Bm&ivCj&K G gg wb`k w`qwQ h, h
ew Kvb ewK nZvi wewbgq A_ev f~c dvmv` mwi nZz Qvov
Abvqfve nZv Kijv m hb mKj gvbylKB nZv Kijv| Avi h
ew KvDK Aea nZvKv _K iv Kijv m hb mKj gvbylKB
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

121

iv Kijv|
D nZvKvK nv`xmi cwifvlvq meenr bvn& ej AvLvwqZ Kiv
nqQ|
nhiZ Avbvm& _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt
b)!e 
%5) n)M7 
^6 1!e 
' $ : F=A!  =Y "!
#
 r4 u , *$
 :b! !e
 "! #
 r4 
(eyLvix, nv`xm 6871 gymwjg, nv`xm 88)
A_vr meenr Kexiv bvn& nQ PviwUt Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK
kixK Kiv, Kvb ewK Aeafve nZv Kiv, gvZv-wcZvi Aeva
nIqv Ges wg_v K_v ejv| eYbvKvix ejbt nqZv ev ivm~j 
ejQbt wg_v mvx `qv|
wbv nv`xmjvZ nZvKvi fqvenZv I fqiZv Aviv
myfve cwZfvZ nq|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
bex Bikv` Kibt
v
 _
W
 B a ,
 "!
  ' ; "#
 f
 ] & M D ) 5 1 B!M' b ) M  K0 V Z5
%'< 
 !Y!R!/ :b! !e
  % &  5 \6@ V 2! e! !R- !:Q# 5 :b ) M 5 [&,
:]! 5 R - !.!/ !]')6 Cc6=7
 !
  2! 7 
0 v
 3
 J!
 * / [N S 6* a  rZ
 /! [: &4 [& & 1 M 56 % &
 
 [~ 7 ['!R7 ! 6 7 "!

(wbmv : 93)
!]')6 ! \6 "!
 L
 !: ' <!
 ] 5 R - L
 _

 & :b! !e
(wZiwghx, nv`xm 3029 Be&by gvRvn&, nv`xm 2670 bvmvqx, nv`xm 4866)

www.QuranerAlo.com

122

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr nZvKZ ew nZvKvixK m wbq wKqvgZi w`b Avjvn&


ZvAvjvi mvgb DcwZ ne| nZvKZ ewi gv_v Zvi nvZB
_vKe| wkivjv _K ZLb i coe| m Avjvn& ZvAvjvK Dk
Ki ejet n Avgvi cfy! G ew AvgvK nZv KiQ| GgbwK m
nZvKvixK Avi&ki AwZ wbKUB wbq hve| kvZviv Be&b Avevm&
 K D nZvKvixi ZvIev mK wRvmv Kij wZwb Dciv m~iv
wbmvi AvqvZwU wZjvIqvZ Ki ejjbt D AvqvZ iwnZ nqwb|
cwieZbI nqwb| AZGe Zvi ZvIev Kvb KvRB Avme bv|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt bex
 Bikv` Kibt
[& @ [&, v
 `
 5 S ! & 5, % &: ]C 

 / V / % &  b! r5 % !
(eyLvix, nv`xm 6862)
A_vr gywgb ew me`v agxq ^vaxbZv I wbivcv fvM Kie hZY
bv m Kvb Aea icvZ Ki|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K Aviv ewYZ wZwb
ejbt bex Bikv` Kibt
D 
 D 6 ?
 ; * / 
  d e!
 "! % 
 _
 & <! V # ) & U 8
 !}#
 % & 
 2X @  '
(eyLvix, nv`xm 6863)
A_vr Ggb Svgjv hv _K euvPvi Kvb Dcvq bB Zv nQ Aeafve
Kvivi icvZ Kiv|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt
K&: V/ ]&M D)5 c6 %' \3M5 & b6
!"
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

123

(eyLvix, nv`xm 6533, 6864 gymwjg, nv`xm 1678 Be&by


gvRvn&, nv`xm 2664, 2666)
A_vr wKqvgZi w`b gvbevwaKvi mwKZ mec_g wnme ne ii|
nhiZ Avey mvC` I nhiZ Avey ivBivn& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ
Zuviv ejbt ivm~j Bikv` Kibt
# 6 V / 
0 S * =6Y! sH %C & & D , V / )Y $ G
 # sH 1! - "!
 K 
6 1! - "! "! ) !
(wZiwghx, nv`xm 1398)
A_vr hw` AvKvk I cw_exi mKj wgjI Kvb gywgb nZvq Ask
MnY Ki ZeyI Avjvn& ZvAvjv Zv`i mKjK gyL _yeo Rvnvbvg
wbc Kieb|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` _K Aviv ewYZ wZwb ejbt bex 
Bikv` Kibt
P Y e
 n
P ) 
 / S 2 
  Q
 =;
(eyLvix, nv`xm 48 gymwjg, nv`xm 64)
A_vr Kvb gymwjgK Mvwj `qv Avjvn&i AevaZv Ges ZvK nZv
Kiv Kzdwi|
nhiZ Rvixi web& Avyjvn& Avj&-evRvjx, Avyjvn& web& Dgi,
Avyjvn& web& Avevm& I Avey evK&ivn& _K ewYZ Zuviv ejbt bex
 Bikv` Kibt
E
C ' Q
 !e# S A 3
 ' Q
 3
 5 [#Y +
  ' ) a B <!
(eyLvix, nv`xm 121, 1739, 4405, 6166, 6785,
6868, 6869, 7080 gymwjg, nv`xm 65, 66, 1679)
A_vr Avgvi BwKvji ci Zvgiv Kvwdi nq hI bv| cii
nZvKv Kiv bv|
www.QuranerAlo.com

124

nvivg I Kexiv bvn&

nhiZ Avyjvn& web& Avgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt


bex Bikv` Kibt
SC 2 
 & 1C a # 1 e! % & 
 \!27 ) - "! 4 b 
r !
(wZiwghx, nv`xm 1395 bvmvqx, nv`xm 3987 Be&by gvRvn&, nv`xm 2668)

A_vr Avjvn& ZvAvjvi wbKU cyiv wek asm nq hvIqv AwaKZi


mnR GKRb gymwjg nZv Acv|
nhiZ Avyjvn& web& Avgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K Aviv ewYZ wZwb
ejbt bex Bikv` Kibt
[&7 %  '# "! u  
 & % & a ) B *
 5# 
 ] 6Z
 ] 
 F# {
 5 S ! [-& 1! e! % &
(eyLvix, nv`xm 3166, 6914 Be&by gvRvn&, nv`xm 2686)
A_vr h ew Pzwe Kvb KvwdiK nZv Kijv m RvbvZi
myMI cve bv ; A_P RvbvZi myNvY Pwjk eQii ivvi `~iZ _KI
cvIqv hvq|
nhiZ Ryb&`ye _K ewYZ wZwb KZK ZvweqxK AwmqZ KiZ
wMq ejbt
1  2 /! [=:}! < 1! Y U 5 <! "!
 !T; % /! T '  | % & % 5 & b!
6 "! 
1  2 /! e! - "! DC , % & X Y! K 1 ' ] 6Z
 % '
  ' b! 5 <! "!
 !T; % &

(eyLvix, nv`xm 7152)
A_vr gvbyli AcZi ga _K mec_g cUB cuP-Mj `yMgq
nq hvq| myZivs hvi c GUv meci nq h, m me`v nvjvj I cwe
eB fY Kie Zv nj m hb ZvB Ki| Zgwbfve hvi c GUvI
meci nq h, m I Zvi RvbvZ hvIqvi gvS GK KiZjfwZ
Aeafve cevwnZ iI evavi mw Kie bv Zv nj m hb ZvB Ki|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) GK`v Kvev kixdK
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

125

m^vab Ki ejbt
!H
 2 - 
 P 2 A E' - Y M ] A  - G 
 !H
 7- Y M ] A  H
 ] A (wZiwghx, nv`xm 2032 Be&by wnevb, nv`xm 5763)
A_vr Zzwg KZB bv mvbx! Zzwg KZB bv ghv`vkxj! Ze GKRb
gywgbi ghv`v Avjvn& ZvAvjvi wbKU Zvgvi PvBZI ewk|
nZvKvix Ges nZvKZ Dfq ewB Rvnvbvgx|
nhiZ Avey evK&ivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
!b);# 5 :1! e # 6 V / b ) M 
 1 B!M!/ * ! 
 ' 2 
  \!M !(
 =@ f 1 e! \!27 >`5 @ ! !Y 6 :!b!e b)M b' !/ 1B!M !R- !
(eyLvix, nv`xm 31, 6875, 7083 gymwjg, nv`xm 2888)
A_vr hLb `yRb gymjgvb Zjvqvi wbq cii myLxb nq ZLb
nZvKvix Ges nZvKZ ew DfqB Rvnvbvgx| ivm~j K ejv njvt
n Avjvn&i ivm~j ! nZvKvixi evcviwU Zv eySjvg| Ze nZvKZ
ewi `vl wK hvi KviY m Rvnvbvg hve? ivm~j ejjbt KviY,
mI Zv wbR mxK gvivi Rb AZ D`&Mxe wQjv|
Avjvn& ZvAvjvi wbKU BQvKZ nZvKvixi gvi Avkv LyeB xY|
nhiZ gyAvweqv _K ewYZ wZwb ejbt Avwg ivm~j K ejZ
bwQ wZwb ejbt
>& & 1 M 5 1 a 6 
 "! > / !Y 8
 ) 5 1 a 6 <   56 "! 
0 \7 v
C (! 1h Y
>:&
(bvmvqx, nv`xm 3984 Avn&gv`&, nv`xm 16907 nvwKg 4/351)

A_vr cwZwU bvn& Avkv Kiv hvq Avjvn& ZvAvjv Zv gv Ki


w`eb| Ze `ywU bvn& hv Avjvn& ZvAvjv gv Kieb bv| Avi Zv
www.QuranerAlo.com

126

nvivg I Kexiv bvn&

nQ, Kvb gvbyl Kvwdi Aevq gZz eiY Kij A_ev BQvKZ KD
Kvb gywgbK nZv Kij|
Kvb gwnjvi Mf aviYi Pvi gvm ci `wi`Zvi fq Zvi MfcvZ
KivI KvDK Aeafve nZv Kivi kvwgj|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` _K ewYZ wZwb ejbt
) -
  2 ) 7 B "! :b! !e  7 =Y "! v
 R +
4 "! !
 b! ) ; # 5 :1j a # b! !e
+"! S6 t :b! !e ?
 & S T 56 "! ]! W
 N  !
 1! M B "! :b! !e +"! S6 t :b! !e ?
 M! 2! N
 # a ] 2! 2 
 ' V rB "! :!b!e
(eyLvix, nv`xm 4477, 4761, 6001, 6811, 6861,
7520, 7532 gymwjg, nv`xm 86)
A_vr RbK ew ivm~j K wRvmv Kijvt n Avjvn&i ivm~j!
Kvb cvcwU Avjvn& ZvAvjvi wbKU gnvcvc ej weewPZ? ivm~j 
ejjbt Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Kiv ; A_P wZwbB
ZvgvK mw KiQb| m ejjvt AZtci wK? wZwb ejjbt wbR
mvbK nZv Kiv fwelZ Zvgvi m Lve ej| m ejjvt AZtci
wK? wZwb ejjbt wbR cwZekxi xi m ewfPvi Kiv|
Ze kixqZ mZ wZbwU KviYi Kvb GKwU KviY kvmK Mvxi
Rb KvDK nZv Kiv ea|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
@|' < 
 b ) ; # V :"!
 
0 <  ! <! "! * W
 5 SC 2 
 &
C & D , 1h 
 5 <!
] 7 Z
 2 n
 # !  5  # 6
 V 6r v
 :I
 ^
 6' ^
 6 :
C .
! t!
(eyLvix, nv`xm 6878 gymwjg, nv`xm 1676 Avey `vD`,
nv`xm 4352 wZiwghx, nv`xm 1402 Be&by gvRvn&, nv`xm
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

127

2582 Be&by wnevb, nv`xm 4408 Be&by Avex kvBevn&,


nv`xm 36492 Avn&gv`&, nv`xm 3621, 4065)
A_vr Ggb Kvb gymjgvbK nZv Kiv Rvwqh bq h G K_v mv `q
h, Avjvn& ZvAvjv Qvov Kvb gve~` bB Ges Avwg (bex ) Avjvn&i
ivm~j| Ze wZbwU KviYi Kvb GKwU KviY ZvK nZv Kiv hZ
cvi A_ev nZv Kiv kixqZ mZ| Zv nQ, m KvDK nZv Ki
_vKj ZvKI nZv Kiv ne| Kvb weevwnZ ew ewfPvi Kij|
KD Bmjvg ag cwiZvM Kij Ges RvgvAvZ PzZ nj|
KD KvDK Aeafve nZv Kij bvn&i wKq`sk Av`g Gi
c_g mvb Kvweji Dci eZve| KviY, mB me c_g gvbe mgvR
nZvKv Pvjy Ki|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
b
6 ! 6sH *& , % & 1j Y b
6 sH D , % ' \!27 ! !Y < >2 o ^
P  1 M B <!
1! M! %6 ; % &
(eyLvix, nv`xm 3335 7321 gymwjg, nv`xm 1677)
A_vr Kvb gvbyl AZvPvi ekZt nZv nj Zvi ii wKq`sk Av`g
 Gi c_g mvbi Dci eZve| KviY, mB me c_g gvbe mgvR
nZv Kv Pvjy Ki|

nZvKvixi kvwt
Aeafve KD KvDK BQvKZ nZv Kij Zvi kvw nQ, wKmvm&
Z_v nZvi cwieZ nZv A_ev w`qvZ Z_v wZc~iY ^ic kixqZ
KZK wbavwiZ m`| Ze G evcvi nZvKZ ewi Iqvwikiv ivwR
_vKZ ne A_ev Avcvm-gxgvsmvi gvag wbavwiZ m`|
www.QuranerAlo.com

128

nvivg I Kexiv bvn&

Abyicfve nZvKZ ewi Iqvwikiv nZvKvixK GKevi gvI


Ki w`Z cvi|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 = 
: 
 ' 4 
 \!2 M! V /
 `M S A 2! 7 v
 Y )& % 5R *45"! i5 
K ,"!


  '
P =B:!/ K V $  N "! % & ! V 7 % /! \!I s0 ' \!I s0 
 = '
 !2/! ?
 (!  ' 7 % /! ]j @ #
 S A ':#6 % &: k
P  _
 B ?
 (! C @ |'  !
 PS!" PQ!R7
(evKvivn& : 178)
A_vr n Cgvb`viMY! Zvgv`i Dci wbnZ`i evcvi wKmvm& Z_v
nZvi cwieZ nZv wbaviY Kiv njv| ^vaxbi cwieZ ^vaxb, `vmi
cwieZ `vm Ges bvixi cwieZ bvix| Ze KvDK hw` Zvi fvB (gZ
ew) Gi c _K wKQyUv gv Ki `qv nq Z_v gZi Iqvwikiv
wKmvmi cwieZ w`qvZ MnY KiZ ivwR nq Ze Iqvwikiv hb bvq
mZfve Zv Av`vqi evcvi ZvMv`v `q Ges nZvKvix hb Zv mve
Av`vq Ki| G nQ Zvgv`i cfyi c _K jNy msweavb Ges
(Zvgv`i Dci) Zuvi GKv KiYv| GiciI KD mxgvjsNb Kij Z_v
nZvKvixK nZv Kij Zvi Rb iqQ hYv`vqK kvw|
wKmvm mwZKviv_ Kvb aibi gvbevwaKvi jNb bq| eis ZvZ
Ggb AbKjv dvq`v iqQ hv GKgv eywgvbivB D`&NvUb KiZ
cvib|
Avjvn& ZvAvjv wKmvmi dvq`v ev DcKvi mK ejbt
 ! ) M 6B S A 2 ! Q
 =!sH V 
 " i65 uj @
 `M V / S A !
 
(evKvivn& : 179)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

129

A_vr n vbx jvKiv! wKmvmi gaB Zvgv`i mKji eve


Rxeb jyvwqZ AvQ| (Kvb nZvKvixi Dci wKmvmi weavb cqvM
Kiv nj Abiv G fq Avi KvDK nZv Kie bv| ZLb AbKjv
ZvRv Rxeb gZzi nvZ _K iv cve) GZ Ki nqZv ev Zvgiv
Avjvn&fxi ne|
nhiZ Avqkv (ivwhqvjv Avb&nv) _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
1C a #
 S a /! %C `
 
 & C m :bC `N
 .
! t! @ V / < SC 2 
 & 1 e! 1h 
 5 <!
 !) ;#
 
H Q
 # /! D .
! ;  % &
 _
 5 1C a #
 1 M /! [: & [2
 & 1 M 5
G
 # sH % & \! 5
 "! v
 2! `
 5
 "! 1 M /!
(Avey `vD`, nv`xm 4353 bvmvqx : 7/91 nvwKg : 4/367)

A_vr wZbwU KviYi Kvb GKwU KviY Qvov Ab h Kvb KviY Kvb
gymjgvbK nZv Kiv Rvwqh bq| D wZbwU KviY nQt ewfPvix
weevwnZ ^vaxb cyil| ZvK cv_i gi nZv Kiv ne| KD Kvb
gymjgvbK BQvKZfve nZv Kij ZvK Zvi cwieZ nZv Kiv
ne| KD Bmjvgi Mx _K ei nq Avjvn& ZvAvjv I Z`xq
ivm~ji wei hy NvlYv Kij ZvK nZv Kiv ne A_ev duvwm `qv
ne A_ev GK `k _K Ab `k Zvovbv ne Z_v ZvK Kv_vI wi
nZ `qv hve bv|
nhiZ Avey ivBn& Lyhvqx _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
)2M 5
 "! 1! M  
R N U 5 "! 6& :% B N % ' 2- U!/! R - V !!M&  ' 1j e! ! 1! e % &
(Avey `vD`, nv`xm 4504 wZiwghx, nv`xm 1406)
www.QuranerAlo.com

130

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr Avgvi G K_vi ci Kvb ewK nZv Kiv nj Zvi Iqvwikiv


`ywU AwaKvi cve| w`qvZ MnY Kie A_ev nZvKvixK nZv Kie|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt
1 M! 1 - "! , !M54 "! 6&
 1 M! 5 "! 6& :% 5 ~ 6  _
 ' ) * /! 1! e % &
(eyLvix, nv`xm 112 gymwjg, nv`xm 1355 Avey `vD`,
nv`xm 4505 wZiwghx, nv`xm 1406)
A_vr KvDK nZv Kiv nj Zvi c _K Zvi Iqvwikiv `ywU
AwaKvi cve| Zvi ga _K fewP Zviv DgwUB MnY Kie| Zvi
w`qvZ bqv ne A_ev Zvi Iqvwik`iK Zvi wKmvm& bqvi myweav `qv
ne|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt
1! M 5 "! 6&
 )  56 "! 6& :% 5 ~ 6  _
 ' ) * /! 1j e! ! 1! e % &
(wZiwghx, nv`xm 1405)
A_vr KvDK nZv Kiv nj Zvi c _K Zvi Iqvwikiv `ywU
AwaKvi cve| Zvi ga _K fewP Zviv DgwUB MnY Kie|
nZvKvixK gv Ki w`e A_ev ZvK nZv Kie|
Ze wePviKi `vwqZ nQ, wZwb mec_g nZvKZi Iqvwik`iK
gvi civgk w`eb|
nhiZ Avbvm& _K ewYZ wZwb ejbt
)  '  / & "! < 
P `e  / K V $  ! d / # V6 =6 L
 5"!# &
(Avey `vD`, nv`xm 4497 Be&by gvRvn&, nv`xm 2742)
A_vr bex Gi wbKU wKmvm& msv Kvb evcvi Dcvcb Kiv nj
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

131

wZwb mec_g gviB Av`k KiZb|


wcZv-gvZv A_ev `v`v-`v`x Zv`i Kvb mvbK nZv Kij Zv`iK
Zvi cwieZ nZv Kiv hve bv|
nhiZ Dgi web& Lvve _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
 !) ' ) , !M5 <!
(wZiwghx, nv`xm 1400 Be&by gvRvn&, nv`xm 2712 Avn&gv`&
: 1/22 Be&byj Rvi`&, nv`xm 788 evqnvKx : 8/38)
A_vr wcZv-gvZv A_ev `v`v-`v`xK Zv`i mvb nZvi cwieZ nZv
Kiv hve bv|
Ze Zv`iK mvb nZvi w`qvZ AekB w`Z ne Ges Zviv
nZvKZi Iqvwiwm mw wnme D w`qvZi Kvb AskB cve bv|
G QvovI nZvKvix ew nZvKZ ewi h Kvb aibi Iqvwik
njI m D ewi Iqvwiwm mwi wKQyB cve bv| GgbwK w`qvZi
Kvb AskI bq|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt bex Bikv`
Kibt

 5 <! 1 B!M
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2695)
A_vr nZvKvix ew Kvb wgivmB cve bv|
nZvKvix Kvb gymjgvbK Kvb Kvwdi nZvi cwieZ wKmvm& wnme
nZv Kiv hve bv| eis ZvK D nZvi cwieZ w`qvZ w`Z ne|
nhiZ Avjx, nhiZ Avyjvn& web& Avgi I nhiZ Avyjvn& web&
Avevm& _K ewYZ Zuviv ejbt bex Bikv` Kibt
www.QuranerAlo.com

132

nvivg I Kexiv bvn&

C / !A' SP 2 
 & 1 M 5 <!
(eyLvix, nv`xm 111 Avey `vD`, nv`xm 4530 wZiwghx,
nv`xm 1412 bvmvqx : 8/19 Be&by gvRvn&, nv`xm 2708,
2709, 2710 Avngv`& : 1/122 nvwKg : 2/153)
A_vr Kvb gymjgvbK Kvwdii cwieZ nZv Kiv hve bv|
nZvKvix h Kvb cyilK h Kvb gwnjv nZvi cwieZ nZv Kiv
hve| Abyicfve nZvKvix ew hfve nZvKZ ewK nZv
KiQ wVK mfveB nZvKvixK nZv Kiv ne|
nhiZ Avbvm& _K ewYZ wZwb ejbt
j.
! /"! ?
 ' !R- 1! /! % & :1! e % 5 Z
 @ % ' ]C 5# a c
 "# G
6 # 5, ) * 5 
 & U!/!
 7 !/ +
4 , ) * R! N U/! *; " ' 8
 U!&
 U!/! +
4 , ) * V : ; \6@ j .
! / "!
% 5 Z
 @ % ' ; "# G
6 /! V4 =6 '
(eyLvix, nv`xm 2413 gymwjg, nv`xm 1672 Avey `vD`,
nv`xm 4535 Be&by gvRvn&, nv`xm 2715, 2716)
A_vr RbK Bw` ew `ywU cv_ii gvS GK Avb&mvix gqi gv_v
iL Zv wcl w`j gqwUK wRvmv Kiv nq, K m ew h Zvgvi
mv_ Ggb eenvi Kijv? IgyK bv IgyK| GK GK AbKi bvgB
Zvi mvgb DjL Kiv nq| mekl Zvi mvgb Bw`wUi bvg DjL Kiv
nj m gv_v w`q Bkviv Ki wRvmvKvixi cwZ mg_b Rvbvq Ges
Bw`wUK cvKovI Kiv nj m Zv ^xKviI Ki| ZLb bex 
Abyicfve Zvi gv_v wcl `qvi Av`k Rvwi Kib Ges Zuvi Av`k
h_vwPZ KvhKix Kiv nq|
nZvKvix Qvov Ab KvDK Kvivi nZvi cwieZ nZv Kiv hve bv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

133

 N " # m
: uj # m 
# r B <!
 * 2! 7 < ^
C  1h Y v
 
 A B <!
 
(Avb&Avg : 164)
A_vr cZK ew ^xq KZKgi Rb wbRB `vqx| Kvb cvcxB
Abi cvci evSv wbR enb Kie bv|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
! !Y 6 1 M! V /X
 
 5 .
! /! [ !T2 ; :) 2 a M! /! [&)2 ~ & 1! e % &
 
 [#)`
 &
(Bm&iv/evbx Bm&ivCj : 33)
A_vr KvDK Abvqfve nZv Kiv nj Zvi IqvwikK Avwg (Avjvn&)
wKmvm& MnYi AwaKvi w`q _vwK| Ze (nZvi cwieZ) nZvi evcvi
m hb evovevwo bv Ki| (hgbt nZvKvixi cwieZ Ab wb`vlK
nZv, nZvKvixi m Ab wbicivaKI nZv A_ev nZvKvixK
AgvbweKfve nZv Kiv BZvw`)| KviY, Zvi G K_v Rb ivLv DwPr
h, wKmvm& bqvi evcvi ZvK AekB mvnvh Kiv ne|
nhiZ Avyjvn& web& Avg&i (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
bex Bikv` Kibt

 "! 2B!e  J! 1! e!


 "! 
 D @ V / 1! e! % & :]j t!.
! t! 
 \!27 c
 6 \7 "! 
] 62 - Z 1 @ R 1! e!
(Avn&gv`& : 2/179, 187 Be&by wnevb : 13/340)
A_vr gvbe RvwZi ga _K wZb ewB Avjvn& ZvAvjvi m me
PvBZ ewk Mvvix Ki _vK| Zviv nQt (gv-g`xbvi) nvivg
GjvKvq KvDK nZvKvix| h ew nZvKvixi cwieZ AbK nZv
Ki| kZvekZt AbK nZvKvix| hv eiei hyMi wbqg wQjv|
www.QuranerAlo.com

134

nvivg I Kexiv bvn&

nhiZ Avgi web& Avn&Iqvm& _K ewYZ wZwb ejbt Avwg ivm~j


 K we`vq ni w`em wbv K_v ejZ bwQ| wZwb ejbt
,P ) ) & <!
  !
 \!27 P 
V Z
 5 <!
 
  \!27 < C a V Z
 5 <! <! "!
 
\!27
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2719)
A_vr h Kvb Acivax Acivai Rb m wbRB `vqx| Ab KD bq|
AZGe wcZvi Acivai Rb mvb `vqx bq| Abyicfve mvbi
Acivai Rb wcZvI `vqx bb|
KD KvDK Ggb e w`q nZv Kij hv KZK mvaviYZ KD KvDK
nZv Ki bv m Rb ZvK AekB w`qvZ w`Z ne| G RvZxq nZv
Zzjbvg~jK BQvKZ nZv bvg cwiwPZ| G nZvi mv_ BQvKZ
nZvi wKQyUv mv`k iqQ| KviY, ZvZ nZvi mvgvbUzKz BQv AekB
cvIqv hvq| Ze D nZvK wbiU BQvKZ nZv G KviYB ejv nq bv
h, hnZz ZvZ Ggb e eenvi Kiv nqwb hv KZK mvaviYZ KvDK
nZv Kiv nq| Abyicfve G RvZxq nZvKv wKmvm& bB ej
fyjekZt nZvi mI Gi mvgvbUzKz mv`k _K hvq|
Kvivi nZvKvixi cwiPq cvIqv meci bv njI Zvi w`qvZ w`Z
nq| KviY, Kvb gymjgvbi i KLbv e_v hZ `qv ne bv| Ze
miKviB m w`qvZ enb Kie| m Rb KvDK nZv Kiv hve bv|
hgbt Kvb wfo kl nIqvi ci mLvb KvDK gZ cvIqv Mj|
Kvb ew Kvivi wKmvm& A_ev w`qvZ evevqbi c_ evav mw
Kij Zvi Dci Avjvn& ZvAvjvi Awfkvc wbcwZZ nq|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

135

1! e % &
 |T! _
 1 M 7 2 M /! >`7
 "!
C ) ;
 "! C Z

 ' &: #
 "! : 7 1! e % &
%a!" c6 
]!AF!. 
 ]! !2!/ 
, !b@ %& 
P,)!e )*!/ [7
bj 7 <!

P f
  & 1 =M 5 <!
(Avey `vD`, nv`xm 4540, 4591 bvmvqx : 8/39 Be&by gvRvn&, nv`xm 2685)

A_vr hvi nZvKvixi cwiPq wgjwb A_ev hvK cv_i gi wKsev jvwV
I evNvZ nZv Kiv nqQ Zvi w`qvZ nQ fyjekZ nZvi w`qvZ|
Ze hvK BQvKZ nZv Kiv nqQ Zvi kvw ne wKmvm&| h ew D
wKmvm& ev w`qvZ evevqb evav mw Ki Zvi Dci Avjvn& ZvAvjv,
wdwikZv I mKj gvbyli jvbZ| Zvi c _K Kvb cKvi ZvIev
A_ev wd`&qv (wZc~iY) MnY Kiv ne bv| Ab A_, Zvi c _K
Kvb dih I bdj Bev`vZ MnY Kiv ne bv|
miKvix KvlvMvi Pvi aibi `vqfvi MnY KiZ eva| hv wbict
1. Kvb gymjgvb FYMvevq gviv Mj Ges FY cwikva Kivi gZv
Kvb m` m iL bv Mj D FY Zvi miKviB cwikva Kie|
2. KD KvDK fyjekZt A_ev Zzjbvg~jK BQvKZfve nZv Kij
Ges m ew Avw_Kfve mQj bv nj A_ev Zvi Kvb AvZxq-^Rb
bv _vKj D w`qvZ Zvi miKviB cwikva Kie| Ze Zvi Kvb
AvZxq-^Rb _vKj ZvivB Zv cwikva Kie|
3. Kvb nZvKZ ewi Iqvwikiv wbw` Kvb AvjvgZi wfwZ
KvDK m nZvi Rb `vqx Kij AZtci wePviK Zv`iK m evcvi
cvkwU Kmg KiZ ejvi ciI Zviv Zv KiZ A^xKwZ Rvbvj Ges
weev`xi c _KI Zviv m RvZxq Kmg MnY bv Kij miKvi
KvlvMvi _KB Zvi w`qvZ Av`vq Kie|
www.QuranerAlo.com

136

nvivg I Kexiv bvn&

4. Kvb nZvKZ ewi nZvKvixi cwiPq cvIqv bv MjI miKvi


Zvi w`qvZ evqZzj&gvj& _KB Av`vq Kie|
BQvKZ nZv ejZ ^fveZt nZv Kiv nq Ggb e w`q KvDK nZv
KivK eySvbv nq|
wb BQvKZ nZvi KqKwU ic DjL Kiv nqQt
1. Kvb fvix e w`q nZv|
2. kixi XyK hvq Ggb e w`q nZv|
3. wnsm ci _vevq wbc Ki nZv|
4. Avb ev cvwbZ wbc Ki nZv|
5. Mjv wUc nZv|
6. Lvbv-cvwb bv w`q wL` I Zvq nZv|
7. wel cvb nZv|
8. hv`y Ki nZv|
9. nZv msv evcvi `yRb wgj mvx w`q KvDK nZv Kivbv|
wbiU BQvKZ A_ev Zzjbvg~jK BQvKZ nZvi w`qvZ nQt
GKkZwU DU| hvi ga PwjkwU ne MfeZx|
nhiZ Avyjvn& web& Avgi web& Avm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb
ejbt ivm~j Bikv` Kibt
* & 1 ' % & ]j 9!& ` 

 ) 
6 ' ! !Y & :   = $ |T! _
 ]! 5,  <! "!
-, <!
 "! * ) T ' V / ! ) '# "!
(Avey `vD`, nv`xm 4547, 4588 bvmvqx : 8/41 Be&by
gvRvn&, nv`xm 2676 Be&by wnevb, nv`xm 1526)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

137

A_vr KvDK jvwV I evNvZ nZv Kiv nj Z_v Zzjbvg~jK


BQvKZ nZvi w`qvZ nQt GKkZwU DU| hvi ga PwjkwU ne
MfeZx|
nhiZ Avyjvn& web& Avgi web& Avm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K Aviv
ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt
 =@ f 1 M 5 <!
   1 M 7 1 I &
j 2 &   = $ 1 M 7
(Avey `vD`, nv`xm 4565)
A_vr Zzjbvg~jK BQvKZ nZvi w`qvZ BQvKZ nZvi w`qvZi bvq
ewk| G RvZxq nZvKvixK KLbv nZv Kiv ne bv|
fyjekZt nZvi w`qvZ nQt wekwU `yeQii gvw` DU, PwjkwU wZb
eQii bi I gvw` DU, wekwU Pvi eQii gvw` DU I wekwU cuvP eQii
gvw` DU|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` _K ewYZ wZwb ejbt bex 
Bikv` Kibt
8
 ' !
 W
 7
 ][ 7 R! a !
 W
 7
 ][ M @ !
 W
 7 :[;N "! |T! _
 ] 5,
C ) =! V ' !
 W
 7
 C ) =! 8
 ' !
 W
 7
 CG_&
(`vivKyZbx, nv`xm 3332)
A_vr fyjekZt nZvi w`qvZ nQt wekwU Pvi eQii gvw` DU, wekwU
cuvP eQii gvw` DU, wekwU `y eQii gvw` DU I PwjkwU wZb eQii bi
I gvw` DU|
eZgvb mw` wiqvji wnmvevbyhvqx wbiU BQvKZ A_ev Zzjbvg~jK
BQvKZ nZvi w`qvZ nQt 1,20, 000 (GK j wek nvRvi) wiqvj
Ges fyjekZt nZvi w`qvZ nQt 100, 000 (GK j) wiqvj| Ze
me hyMB DUi g~ji cwieZbi KviY D w`qvZi nvi
www.QuranerAlo.com

138

nvivg I Kexiv bvn&

cwieZbkxj|
BQvKZ nZvi w`qvZ ^qs nZvKvixB cwikva KiZ eva| Ab KD
Dnvi mvgvbUzKzI enb Kie bv| Ze Zzjbvg~jK BQvKZ nZv I
fyjekZt nZvi w`qvZ nZvKvixi cyil AvZxq-^RbB cwikva
Kie| hw`I nZvKvix abxB nvK bv Kb| Ze we wePviK ew D
w`qvZK AvZxqZvi `~iZ I bKUi K_v weePbv Ki mKj
AvZxq-^Rbi Dci eUb Ki w`e| hv Zviv wZb eQii gaB mnR
I mij wKwZ cwikva Kie|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt
V / &
 * 2! M! /! C Z

 ' N s0 - @ L
 & /! 1C 5 R! - % & B"! & L
 2! e 
* a ]! 5, "! 
 b ) ; # \3M! /! 
 b ) ; # \! ) `
 N !/ *T '
*2! e 7 \!27 u "!  ] 5 ' \3e!
 uj  

 "! P = 7 :ju6 J
(eyLvix, nv`xm 5758 gymwjg, nv`xm 1681)
A_vr hvBj& Mvi `yRb gwnjv SMov Ki GKRb AciRbK
GKwU cv_i wbc Ki| ZvZ Aci gwnjvwU I Zvi cUi mvb gi
hvq| gwnjvwUi Iqvwikiv ivm~j Gi wbKU G evcvi wePvi `vqi
Kij wZwb wbv dvqmvjv Kibt
1. mvbi w`qvZ nQ, GKwU Mvjvg A_ev GKwU evw`| hv
nZvKvwiYx gwnjvwU ^qs Av`vq Kie| hvi cwigvY cuvPwU DU|
2. nZvKZv gwnjvi w`qvZ nZvKvwiYx gwnjvi AvZxq-^RbivB
Av`vq Kie|
nhiZ wgK`vg kvgx _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

139

! # 
<! % &
 # 
b _
 t# "!
  7 1 M 7 "! !
! # 
<! % &
 # 
 "!
 t 5
  7 1 M 5 !
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2684)
A_vr hvi Iqvwik bB Zvi Iqvwik nev Avwg| Avwg Zvi c _K
w`qvZ `ev Ges Zvi Iqvwik nev| hvi Iqvwik bB Zvi Iqvwik ne
Zvi gvgv| m Zvi c _K w`qvZ `e Ges Zvi Iqvwik ne|
Bw`-wLvb A_ev h Kvb Pzwe wKsev wbivcvcv Kvwdii
w`qvZ gymjgvbi w`qvZi AaK| Abyicfve Mvjvgi w`qvZI
^vaxb cyili w`qvZi AaK| Zgwbfve gwnjvi w`qvZI cyili
w`qvZi AaK| G evcvi Avwjg`i HKgZ iqQ|
nhiZ Avyjvn& web& Avgi web& Avm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ
wZwb ejbt
S -
 %  2 
 1 M 7 k
 `
 % 'A 1 - "! 1! M 7 "! 
 b ) ; # \3e!
#`6
 , ) * 
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2694)
A_vr Bw`-wLvb`i mK ivm~j Gi dvqmvjv GB h, Zv`i
w`qvZ gymjgvb`i w`qvZi AaK|
nhiZ Avyjvn& web& Avgi web& Avm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K Aviv
ewYZ wZwb ejbt bex Bikv` Kibt
: 
 ] 5, k
 `
  -  ] 5,
(Avey `vD`, nv`xm 4583)
A_vr Pzwe Kvwdii w`qvZ ^vaxb cyili w`qvZi AaK|
nhiZ Avgi web& AvBe _K ewYZ wZwb Zvi wcZv _K Ges Zvi
wcZv Zvi `v`v _K eYbv Kibt ivm~j Bikv` Kibt
www.QuranerAlo.com

140

nvivg I Kexiv bvn&

*5, % & g
! 2 Ih q! 2 = 5 \6@ 1 a 6 1 M 7 1 I & u "! 1 M 7
(bvmvqx : 8/45)
A_vr gwnjvi w`qvZ cyili w`qvZi gZvB| Ze hLb Zv Zvi g~j
w`qvZi GK ZZxqvsk cuQye ZLb Zvi w`qvZ ne cyili w`qvZi
AaK|
hw` Kvb nZvKZ ew Kv_vI ZweZ A_ev ivvevq cvIqv
hvq Ges Zvi nZvKvix Rvbv bv hvq| GgbwK nZvKvixi evcvi Kvb
cgvYI wgjwb| ZeyI nZvKZi Iqvwikiv D nZvi evcvi wbw`
KvDK `vqx KiQ Ges Zv`i `vwei c wKQy AvKvi-BwZI cvIqv
hvQ| hgbt nZvKZ ew I m`nKZ ewi gvS c~ei Kvb
kZv wQjv A_ev m`nKZ ewi NiB nZvKZ ewK cvIqv
Mjv A_ev nZvKZi Kvb eeZ m` m`nKZ ewi mv_
cvIqv Mjv A_ev nZvi evcvi evPv`i mvx cvIqv hvq Kvb
evwjM cyili bq BZvw` BZvw`| GgZvevq ev`x ew m`nKZ
ew h D ewK nZv KiQ Zv ej cvkwU Kmg Lve| AZtci
BQvKZ nZv ej cgvwYZ nj Zvi wKmvm& bqv ne Ges fyjekZ
nZv cgvwYZ nj Dnvi w`qvZ bqv ne| Avi hw` ev`x ew cvkwU
Kmg LZ A^xKvi Ki A_ev ev`x c gwnjv wKsev evPv nq ZLb
weev`x ew cvkwU Kmg Lq D Acev` _K wbRK wbKZ
Kie| Avi hw` mI Kmg LZ A^xKvi Ki Zv nj AekB ZvK
nZvKvix ej `vlx mve Kiv ne| Avi hw` weev`x ew cvkwU
Kmg Lq em A_ev ev`x c Zvi Kmg ivwR bv nq ZLb nZvKvixi
w`qvZ miKvix LvRvwLvbv _K `qv ne|
Ze Djvgv mc`vq D `vwei weZvi Rb `kwU kZ DjL Ki
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

141

_vKb| hv wbict
1. D nZvi `vwe we nIqvi evcvi wKQy AvKvi-BwZ cvIqv
hZ ne| hvi wKq`sk Dci DjL Kiv nqQ|
2. hvi wei nZvi `vwe Kiv nQ m evwjM I my gwi AwaKvix
nZ ne|
3. hvi evcvi nZvi m`n Kiv nQ Zvi c KvDK nZv Kiv
meci nZ ne| hgbt Kvivi nvZ-cv Aek| GgZvevq ZvK
m`n Kiv hve bv|
4. D `vwei ga nZvi eve eYbv AekB _vKZ ne| hgbt Ggb
ejv h, Zvi kixii IgyK RvqMvq Zjvqvii AvNvZ iqQ|
5. mg Iqvwik D nZvi `vwei evcvi GKgZ nZ ne| KD Pzc
_vKj Pje bv|
6. mg Iqvwik D nZvi evcvi GKgZ nZ ne| KD D nZvK
A^xKvi Kij Pje bv|
7. mg Iqvwik D `vwe KiZ ne|
8. mg Iqvwik G evcvi wbw` Kvb ewK `vqx KiZ ne| Ggb
hb bv nq, KD ejjvt AgyK ew nZv KiQ| AviK Rb
ejjvt bv, G bq eis Ab AviK Rb nZv KiQ|
9. Iqvwik`i ga cyil _vKZ ne|
10. `vwe GK ewi evcvi nZ ne| AbK Rbi evcvi bq|
nhiZ mvn&j web& Avey nvm&gv _K ewYZ wZwb Zuvi eski eo`i gyL
_K keY Kib h, Avyjvn& web& mvn&j Ges gynvBqmv (ivwhqvjv Avb&gv)
Kvb GK KviY LvBevi iIqvbv Kib| wKQyY ci Dfq Rb wfb nq
www.QuranerAlo.com

142

nvivg I Kexiv bvn&

hvb| AZtci gynvBqmvi wbKU G msev` Avmjv h, Avyjvn& web&


mvn&jK nZv Ki K~c dj `qv nqQ| ZLb m Bw``i wbKU
Gm ejjvt Avjvn&i Kmg! ZvgivB IK nZv KiQv| Zviv ejjvt
Avjvn&i Kmg! Avgiv IK nZv Kwiwb| ZLb m Ges Zvi fvB
IqvBqmv Ges Avyi in&gvb web& mvn&j ivm~j Gi wbKU Avmjv|
gynvBqmv K_v ejZ PvBj ivm~j ZvK ejjbt
 =:Y! =:Y!
A_vr Zvgvi eo fvBK K_v ejZ `vI|
ZLb IqvBqmv NUbvwU wevwiZ ejj ivm~j ejbt
6 :)=A! /! ['Y ?
 (! V / S * ! v
 A! /! CQ ' ) !(U65 !" 6& 

65 !" 6&
! ) 2 
 B"! :C1*; %' %@6 =7 
!]`:& 
!]`:5) !b!M!/ 2!e & 

)
 ! :)!e ,) * 5 S A ! k
 2 
 /! :!b!e !< :)!e SA =@ f D , ! ) Mh 
 
 B

]C e! ]! 9!& S * ! g
! =/!  7 % & 
 b ) ; # ,) /! % 2 
 &
(eyLvix, nv`xm 7192 gymwjg, nv`xm 1669)
A_vr Zviv w`qvZ w`e A_ev Avgv`i m hyi NvlYv w`e| ivm~j
 G ecvi Zv`i wbKU wPwV cvVvj Zviv Zuvi KvQ wjL cvVvq h,
Avjvn&i Kmg! Avgiv IK nZv Kwiwb| AZtci ivm~j 
IqvBqmv, gynvBqmv I Avyi in&gvb web& mvn&jK ejbt Zvgiv
wK Kmg Lq Ii wKmvm& wbe? Zviv ejjvt bv| wZwb ejjbt Zvnj
Bw`iv Zvgv`i wbKU Kmg Lve? Zviv ejjvt Zviv gymjgvb bq|
AZGe Zv`i Kmgi Kvb iZ bB| AZtci ivm~j wbR c
_K GKkZwU DU Zv`i wbKU w`qvZ wnme cvwVq `b|
KD KvDK auvKv wKsev Kkj A_ev Afq w`q nZv Kij (PvB Zv
m`i Rb nvK wKsev BZnvwbi Rb A_ev Kvb inm duvm nq
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

143

hvIqvi Avkvq) GgbwK ^vgx xK A_ev x ^vgxK nZv KijI


wePviK D nZvKvixK AekB nZv Kie| KvbfveB ZvK gv
Kiv ne bv| KviY, m Avjvn& ZvAvjvi hwgb wdrbv mwKvix|
Abyicfve mvmx, `my, Zi, alK I kxjZvnvwbKvix, wQbZvBKvix
Ges AcniYKvixi weavbI GKB| PvB Zviv KvDK nZv KiK A_ev
bvB KiK| Ze Zviv KvDK nZv Kij AekB Zv`iK nZv KiZ
ne| Avi Zviv KvDK nZv bv Kij Zv`iK PviwU kvwi h Kvb
GKwU kvw `qv ne| nZv Kiv ne A_ev duvmx `qv ne A_ev GK
w`Ki nvZ Ges Aci w`Ki cv KU djv ne A_ev Ab GjvKvi
Rj ex Ki ivLv ne hZY bv Zviv LuvwU ZvIev Ki bq| GgbwK
GKRbK nZv Kivi evcvi KqKRb Ask MnY KijI Zv`i
mKjK nZv Kiv ne| hw` Zviv mivmwi D nZvKv AskMnY Ki
_vK|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 "! [,!/ G
 # sH V / ! ) 
 5
 !) ; #
 
H ! ) '# 5 % 5 R K0 ra 6 
G
 # sH % & ) ! 5
 "!
C .
! N % &: S * 2 a # "!
 S * 5 5"! d T M! B
 "! )=2 `
 5
 "! )2 6M! 45
% & )'B % 5R < SP ~ 7 Q
P !R7 u N V / S * !
 4 V / +
P r N S * ! ?
 (!
 SP @ #6 #P ) J! 
H  "! ) 2! 7 !/ S * 2! 7 
# M B "! 1 = e!
(gvwq`vn& : 33)
A_vr hviv Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j Gi mv_ hy wKsev
cKvk kZv cvlY Ki A_ev Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j Gi
wewa-weavbi Dci nVKvwiZv `Lvq Ges (nZv, alY, AcniY I
wQbZvBqi gvag) f~-c Akvw mw Ki eovq Zv`i kvw GUvB
h, Zv`iK nZv Kiv ne A_ev duvmx `qv ne A_ev GK w`Ki nvZ
www.QuranerAlo.com

144

nvivg I Kexiv bvn&

Ges Aci w`Ki cv KU djv ne A_ev Ab GjvKvi Rj e`x Ki


ivLv ne (hZY bv Zviv LuvwU ZvIev Ki bq)| G nQ Zv`i Rb
BnjvKi fxlY Acgvb Ges ciKvjI Zv`i Rb fxlY kvwi eev
ivLv nqQ| Ze Zvgiv Zv`iK MdZvi Kivi c~e hw` Zviv ^Qvq
ZvIev Ki bq Zvnj Rb ivLv h, wbqB Avjvn& ZvAvjv
gvkxj I AZ `qvjy|
Ze gvbyli Z AwaKvi Zv`iK AekB c~iY KiZ ne|
nhiZ Avbvm& _K ewYZ wZwb ejbt
S*! !b!M!/ -
)a!/ !]5 
 b ) ; # \!27 ]! 5 7 % & c
P " D e!
* ="! % & )' W
 /! ] e! `
6 1 ' \! )a _
 B "! S 9 $  : 
 b ) ; #
% 7 
4 B# 
 S - ) 2M! /! u 7 4 \!27 )& S6 t )
4`
 /! )2 ! /! *)'"!

S- t!"! V / g
! =/! 6V=6 ?
 (! q! 2! =/! 
 b ) ; # ,
 (! )e ;
 D.
! ; 
\6@ u 6 
 V / S * Y! B
 S * 7 "! 1! ;
 S * 2! a # "!
 S * 5 5"! d T! M! /! S * ' V BU/!
)B&
(eyLvix, nv`xm 5685, 5686 gymwjg, nv`xm 1671)
A_vr DivBbvn& Mvi wKQy jvK gw`bvq ivm~j Gi wbKU
Avmjv| AmyZvi `ib Zviv g`xbvq Aevb KiZ PvwQjv bv|
AZGe ivm~j Zv`iK ejjbt hw` Zvgv`i gb Pvq Zv nj
Zvgiv mv`vKvi DUi `ya I cmve cvb KiZ cviv| Zviv ZvB Kijv|
ZvZ Zviv my nq Mjv| AZtci Zviv DU ivLvj`iK nZv Kijv,
gyi&Zv`& nq Mjv Ges ivm~j Gi KqKwU DU wbq Mjv| bex 
evcviwU RvbZ ci Zv`iK ai Avbvi Rb jvK cvVvjb|
Zv`iK DcwZ Kiv nj ivm~j Zv`i nvZ-cv KU w`jb, Zv`i
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

145

PvL DwVq djjb Ges Zv`iK iv` eua ivLjb hZY bv Zviv
gZz eiY Ki|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
 ' S * 2 M! ! KH f
 1 - "!  /  $ ) ! :  7 b! !M/! ][ 2! J DP .
! J 1! e
(eyLvix, nv`xm 6896)
A_vr RbK hyeKK fve nZv Kiv nj nhiZ Dgi ejjbt
cyiv mvb&AvevmxivI (eZgvb Bqgbi ivRavbx) hw` D hyeKK
nZv Kivq Ask MnY KiZv Zv nj Avwg Zv`i mKjKB Ii cwieZ
nZv KiZvg| Zv`iK Avwg KLbvB GgwbZB Qo w`Zvg bv|
Ze GKwU ck _K hvq| Avi Zv njvt KD KvDK nZv Ki ZvIev
Ki djj m `ywbqv I AvwLivZi kvw _K gyw cve wK bv?
G evcvi mevB GKgZ h, ZvIevi KviY `ywbqvi kvw KLbv gv
Kiv ne bv| Ze nZvKZ ewi Iqvwikiv hw` nZvKvixK gv Ki
`q Zv nj Zv AekB MnYhvM| Ab_v bq|
Ze ZvIevi KviY AvwLivZ ZvK gv Kiv ne wK bv m evcvi
Avwjg`i gZvbK iqQ| G evcvi Zv`i wZbwU gZ DjLhvM| hv
wbict
1. Zvi Rb AvwLivZi kvw gv Kiv ne bv| KviY, hvK nZv Kiv
nqQ m Zvi AwaKvi wdi cvqwb| AZGe ZvK Zv AvwLivZ `qv
ne|
2. ZvIevi KviY AvwLivZ ZvK Avi kvw `qv ne bv| KviY,
ZvIev mKj bvn& gyQ `q| Avi nZvKZ ew hLb wbR AwaKvi
Av`vq KiZ mg bq m Rb Zvi Iqvwik`iK G evcvi Zvi
cwZwbwa evbvbv nqQ| myZivs Zv`i dvqmvjv Zvi dvqmvjv wnmeB
www.QuranerAlo.com

146

nvivg I Kexiv bvn&

aiv ne| AZGe AvwLivZ Zvi cvIbv ejZ wKQyB _vKe bv| hvi
`ib nZvKvixK kvw cZ ne|
c_g gZB MnYhvM| KviY, ZvZ nhiZ Avyjvn& web& Avevmi
mg_b iqQ| Avi GKwU K_v nQ, nZvi m wZbwU AwaKvi
m| Avjvn&i AwaKvi, nZvKZ ewi AwaKvi I Zvi Iqvwik`i
AwaKvi| myZivs ZvIevi KviY Avjvn& ZvAvjvi AwaKvi iv cjv|
Iqvwik`i AwaKvi wKmvm& (nZvi wewbgq nZv), w`qvZ (kixqZ
KZK wbavwiZ wbw` cwigvY m`), Pzwe m` A_ev gvi
gvag iwZ nq| Ze nZvKZ ewi AwaKvi wKQyZB iv cvqwb|
hv m ciKvjB cve Bb&kvAvjvn&|

4. my`t
my` LvIqv gvivZK Aciva| G RbB Zv Avjvn& ZvAvjv my`Lvii
mv_ hyi NvlYv w`qQb| hv Ab Kvb cvcxi mv_ `bwb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 |/! % & & S Y  ' : % & V M ' & 
# (!
 
H )M B6 )& % 5R *54"! i5 
 ) ; #
 
 % &: Q
C 
 ' ) (! U /! )2  B S !
(evKvivn& : 278-279)
A_vr n Cgvb`viMY! Zvgiv Avjvn& ZvAvjvK fq Kiv Ges my`i
hv Aewk iqQ Zv eRb Kiv hw` Zvgiv gywgb nIqvi `vwe Ki
_vKv| Avi hw` Zvgiv Zv bv Kiv Zvnj Avjvn& ZvAvjv I Z`xq
ivm~ji mv_ hyi Rb cZ nq hvI|
A_bwZK g`vfve, FY cwikva AgZv, AKgi msLvew,
Kvvbxjvi AatcZb, wbRi mKj DcvRb FY cwikvaB wbtkl
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

147

nq hvIqv, `ki ewki fvM m` gywgq wKQy jvKi nvZ mxgve


nIqv Z_v mgvR DPii Avwefve m hyiB AMZ|
ivm~j my`i mv_ m Pvi cKvii jvKK mgfve `vlx mve
Kib|
nhiZ Rvwei I nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& (ivwhqvjv Avb&gv) _K
ewYZ Zuviv ejbt
K ); S - :b! !e
 5 - $
 =B!Y
 2! Y &
 ': 1! Y 
 b ) ; # % !
(gymwjg, nv`xm 1598 wZiwghx, nv`xm 1206 Avey `vD`,
nv`xm 3333 Be&by gvRvn&, nv`xm 2307 Be&by wnevb, nv`xm
5025 Avn&gv`&, nv`xm 635, 660, 844, 1120, 1288,
1364, 3725, 3737, 3809, 4327, 14302)

A_vr ivm~j jvbZ (AwfmvZ) Kib my`i mv_ mswk Pvi


ewK| Zviv nQt my`Lvi, my``vZv, my`i jLK I my`i mvxq|
ivm~j Aviv ejQbt Zviv mevB mgchvqi `vlx|
ivm~j Aviv ejbt
1 a6 w
 A 5 "! 1 I & - 
 5"! [')@ :]C 5
# V /
 ['' ! ) = ;
6 ]j t!.
! t! ' : 
S2 1a6 G 7 ': \'#!" 
6&"
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2304, 2305 nvwKg : 2/37 mvnxj& Rvwg, nv`xm 3533)

A_vr my`i wZqviwU bvn& iqQ| Zvi ga mewb bvn& nQ,


Kvb ewi wbR gvqi m ewfPvi Kivi mgZzj bvn&| Avi mePq
eo my` njv, Kvb gymwjg ewi Bh&hZ nbb|
ivm~j Aviv ejbt
][ m % t.
! t!
6 ]C 6; % & 4 $ "! S 2! 5 ) -
 1 a 6  2 Y U 5 '# S - # ,
(Avn&gv`& : 5/225 mvnxj& Rvwg, nv`xm 3375)
www.QuranerAlo.com

148

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr my`i GKwU UvKv Rbb LvIqv Qwkevi ewfPvi PvBZI


gvivZK|
my`i m` hZ ewkB nvK bv Kb ZvZ Kvb eiKZ bB|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 SC t"! #C Y! 1 Y v
4 
 5 <! 
0 
 8
 !e `
6 V ' 5
 ' : 
0 p 
 5 
(evKvivn& : 276)
A_vr Avjvn& ZvAvjv my` Kvb eiKZ `b bv| Ze wZwb `vbK
AekB evwoq `b| eZt Avjvn& ZvAvjv cZK KZN cvcxK
fvjvevmb bv|
ivm~j Bikv` Kibt
1 e \!  `
 B =e 7 |/! IY! 
 ' : 
(nvwKg : 2/37 mvnxj& Rvwg, nv`xm 3542 Be&by gvRvn&, nv`xm 2309)

A_vr my` hw`I `LZ ewk `Lv hvq Zvi cwiYwZ wK NvUwZi w`KB|
Avjvn& ZvAvjv my`LviK kqZvb aiv ewi mv_ Zzjbv KiQb|
Avi Zv G KviYB h, Zviv my`K jvf ej vb Ki ; A_P evcviwU
GKeviB Zvi Dv|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
%& !T6W T6=_5 +R D)M5 !Y < !)&)M5 !< ': !)2YU5 %5R 
 ' : D 6 @
 d = 
0 1 @ "!
 ' : 1 I & d = 6 )!e S * 6U!' ?
 (! :^ 
(evKvivn& : 275)
A_vr my`Lviiv (wKqvgZi w`b) kqZvb aiv ewi bvq gvnvwe
nq `vuove| Avi Zv G KviYB h, Zviv ejt eemv Zv my`i gZvB|
A_P Avjvn& ZvAvjv eemvK nvjvj KiQb Ges my`K KiQb
nvivg|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

149

hviv my`Lvi Zviv cviZc KLbv my` Kg LZ Pvq bv| eis ewk LZ
PvIqvB Zv`i mvaviY Afvm| G KviYB Avjvn& ZvAvjv KviAvb
gvRx`i ga Zv`iK Pew nvi my` LZ wbla KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) 
 2 B S A 2 ! 
H )M 6B
 ][ ! 7 34& [/y
 "! ': )2Y U B <! )& % 5R *45"! i5 
(Avwj Bg&ivb : 130)
A_vr n Cgvb`viMY! Zvgiv my` ewk ewk Lqv bv| eis Zvgiv
Avjvn& ZvAvjvK fq Kiv| hvZ Zvgiv mdjKvg nZ cviv|
Ze bvn&wU hZ eoB nvK bv Kb Avjvn& ZvAvjv Zuvi ev`vn&K
wbR `qvq Zv _K ZvIev Kivi cwZI wkv w`qQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
%& 

 \!  & "!
 k
 2! ; & 2! /! \* !/ ':#6 % &: ]j ~! 7 ) & KH ia % /! 
 !
 N * / S - # 6 Q
 f
 "! ?
 F
U/! , 7
(evKvivn& : 275)
A_vr AZtci hvi wbKU wbR cfyi c _K Dc`k GmQ| dj m
Zv Qo w`qQ| Zv nj hv BwZc~e nq MQ ZvZ Kvb Amywea bB
Ges Zvi evcviwU GKgv Avjvn& ZvAvjvi wbKUB mvc`| (hw` m
wbR ZvIevi Dci AUj I AwePj _vK Zv nj Avjvn& ZvAvjv
AekB Zvi cyYK web Kieb bv)| Avi hviv Aveviv my` LZ i
Kijv Zviv nQ Rvnvbvgx| hLvb Zviv m`v me`v _vKe|
Avjvn& ZvAvjv Ab AvqvZ ejbt

 ( ! !Y 
 ! ) 2! ~ B <!
 ! ) 2 ~ B <! S A )& "! c

 # S A 2! /! S = B 
 
 ! ) 2! B S Y  S A P N )e 6 `
 B "!
 uC 
 & \! uj ~ /! uC 
 7
(evKvivn& : 279-280)
www.QuranerAlo.com

150

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr Avi hw` Zvgiv my` LvIqv _K ZvIev Ki bvI Zv nj


Zvgv`i Rb iqQ ay Zvgv`i g~jabUzKz| Zvgiv Kvivi Dci
AZvPvi Kie bv Ges Zgwbfve Zvgv`i DciI Kvb AZvPvi Kiv
ne bv| Avi hw` FYM ew Lye AfveM nq _vK Zvnj Zvi
^QjZvi cZxv Kiv| Avi hw` Zvgiv Zvgv`i g~jabUzKzI `wi`
FYM`iK `vb Ki `vI Zv nj Zv ne Zvgv`i Rb Aviv
KjvYKi| hw` Zvgiv Zv Rvbv ev eyS _vKv Zv nj Zv AwZmZi
evevqb Kiv|
my` LvIqv, LvIqvbv, jLv I m evcvi mvx `qv hgb nvivg A_ev
Kexiv bvn& Zgwbfve my`x evsK UvKv ivLv, cvnviv`vwi Kiv A_ev
my`x evsKi mv_ h Kvb aibi jb`b KivI kixqZ weivax KvR
Z_v Aea|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
)MB6
 
 
 S t| \!27 ) 
 B <!
 )M 6
 : = \!27 ) 
 B 
Q
 !M  5 $ 
H  
H
(gvwq`vn& : 2)
A_vr Zvgiv bK KvR I Avjvn&fxiZvq ciiK mnhvwMZv
Kiv| Ze cvcvPvi I AZvPvi KiZ KvDK mnhvwMZv Kiv bv|
Avjvn&K fq Kiv| wbqB wZwb KwVb kvw`vZv|
Ze hviv wbZv Amyweavq co (Pzwi A_ev AvZmvr BZvw`i fq)
g`i fvjv Bmjvgx evsK KvQ bv cq my`x evsK UvKv iLQb
Zv`iK m`v me`v wbR AcviMZvi K_v gb ivLZ ne| fveZ ne,
Avwg hb AcviMZvi KviY gZ c LvwQ| Avjvn& ZvAvjvi wbKU G
Rb m`v me`v gv cv_bv Kie| weK eevi Rb AekB cPv
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

151

Pvwjq hve| evsK _K my` DwVq Zv RbKjvYg~jK Rvwqh KvR


LiP Ki Zv _K wbKwZ cvIqvi eev Kie| Zv eq Kivi mgq
KLbv mv`vKvi wbqvZ Kie bv| KviY, Avjvn& ZvAvjv cwe Ges
wZwb GKgv cwe eB MnY Ki _vKb| Avi my` nQ Acwe|
myZivs wZwb Zv KLbvB MnY Kieb bv| my`i UvKv Lv`, cvbxq,
cvkvK-cwiQ`, Mvwo, evwo BZvw`i LvZ A_ev x-cy Ges gvZvwcZvi fiY-cvlY Z_v IqvwRe LiPvq eq Kiv hve bv| Zgwbfve
hvKvZ Av`vq, Uv cwikva, wbRK hvwjgi nvZ _K iv Kivi
I eq Kiv hve bv| KviY, G mejv cZ A_ev civfve
my` LvIqviB kvwgj|

5. BqvZxgi ab-m` fYt


BqvZxgi ab-m` fYI GKwU eo Aciva Z_v Kexiv bvn&|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
[# S* )T' V/ !)2YU5 6 [2o \& !b)&!" !)2YU5 %5R 
 [ ; ! ) 2! `
 ;

(wbmv : 10)
A_vr wbqB hviv Abvqfve BqvZxgi ab-m` fY Ki Zviv
mwZKviv_ Avb w`q wbRi cU fiQ Ges AwPiB Zviv Rvnvbvgi
AwMZ ` ne|

6. Kvwdi`i mv_ myLhy _K cjvqbt


Kvwdi`i mv_ myLhy _K cjvqbI GKwU gvivZK Aciva Z_v
Kexiv bvn&|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
www.QuranerAlo.com

152

nvivg I Kexiv bvn&

% &
 # ', sH S - ) h) B .
! !/ [@m 
 !!Y %5R SM! !( )& %5R *45!" i5 
 % &: v
C 3
 ' KH i' M! /! ]C 9!/ \! [r:
 &
 "! bC M X [/: 
 & <  ', RC 9& ) 5 S * X) 54
  `
  ^
 9 '
 S 6* a 
U &

(Avb&dvj& : 15-16)
A_vr n Cgvb`viMY! Zvgiv hLbB Kvwdi`i myLxb ne ZLb
Zvgiv KLbvB Zv`iK cc`kb Kiv bv| h ew m w`b hy
Kkj Aej^b A_ev wbR`i Ab mbv`ji wbKU Aevb bqv Qvov
hyvevq Kvwdi`i cwZ cc`kb Kie m wbqB Avjvn& ZvAvjvi
Kvcvbj cwZZ ne Ges Zvi Avkqj ne Rvnvbvg| hv GKeviB
wbKZg vb|

7. mZx-mvax gwnjv`iK ewfPvii Acev` `qvt


mZx-mvax gwnjv`iK ewfPvii Acev` `qv AviKwU KwVb
Aciva Z_v Kexiv bvn&|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
u N 
 4 V / ) 8
 &  8
 .
! / 8
 `
 
  ! ) & 5 % 5R  
 SP ~ 7 Q
P !R7 S * !

(b~i : 23)
A_vr wbqB hviv mZx-mvax mijgbv gywgb gwnjv`iK ewfPvii
Acev` `q Zviv `ywbqv I AvwLivZ Awfk Ges Zv`i Rb
(AvwLivZ) iqQ gnv kvw|

Kvb mZx-mvax gwnjvK ewfPvii Acev` `qvi kvwt


hviv mZx-mvax Kvb gwnjvK ewfPvii Acev` w`jv A_P PviRb
mvxi gvag Zv cgvY KiZ cviwb Zv`i cZKK AvwkwU Ki
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

153

evNvZ Kiv ne, Kvivi evcvi Zv`i mv Avi KLbv MnY Kiv
ne bv Ges ZLb _K Zv`i cwiPq ne dvwmK|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
% t! S -
 2 a !/ KH * $ ] '# U!' )BU 5 S ! S6 t 8
 `
 
  ! ) & 5 % 5R 
 
)'B % 5R < ! ) M ; ! S - ?
 Fi!
 "
 ['"! u[ , *$ S * ! )2 =M B <!
 u[ 2 a
 SP @ #6 #P ) J! 
H  |/! )
 2! f
 "!
 ?
 (!  ' % &
(b~i : 4-5)
A_vr hviv mZx-mvax Kvb gwnjvK ewfPvii Acev` w`jv ; A_P
PviRb mvxi gvag Zv cgvwYZ KiZ cviwb Zv nj Zvgiv I`iK
AvwkwU Ki evNvZ Kiv, Kvivi evcvi Zv`i mv Avi KLbv
MnY Kiv bv Ges ZvivB Zv mwZKvi dvwmK| Ze hviv Gici ZvIev
Ki wbR`iK mskvab Ki bq (Zviv mwZB Acivagy)| KviY,
wbqB Avjvn& ZvAvjv AZ gvkxj I cig `qvjy|
nhiZ Avqkv (ivwhqvjv Avb&nv) _K ewYZ wZwb ejbt
! M .
! B
 ?
 (! Y! R! /! =  \!27 
 b ) ; # D !e +
 # R 7 b! r 6!
S - 6 @ )' 3
 /! uC "! & 
 % 2! a ' & "! b! r 62! /!
(Avey `vD`, nv`xm 4474 wZiwghx, nv`xm 3181 Be&by gvRvn&, nv`xm 2615)

A_vr hLb Avgvi cweZv mK KviAvb bvwhj njv ZLb ivm~j


 wg^vii Dci `uvwoq Zv mvnvev`iK wZjvIqvZ Ki wbqQb|
AZtci wZwb wg^vi _K bg `yRb cyil Z_v nvm&mvb web& mvweZ
Avb&mvix I wgm&Zvn& web& Dmvmvn& Ges GKRb gwnjv Z_v nvg&bvn& web&Z
RvnvkK AvwkwU Ki evNvZ KiZ Av`k Kib| AZGe Zv`iK
m cwigvY evNvZ Kiv nq|
hviv wbR x`iK ewfPvii Acev` w`jv ; A_P Zviv Qvov G
www.QuranerAlo.com

154

nvivg I Kexiv bvn&

evcvi Ab Kvb mvx bB Zv nj Zv`i cZKB Pvi Pvi evi G


K_v mv w`e h, m wbwqB mZev`x Ges cgevi m G K_v eje
h, Zvi Dci Avjvn& ZvAvjvi jvbZ cwZZ nvK hw` m G evcvi
wg_vev`x nq _vK| gwnjvwUI G evcvi Pvi Pvi evi mv w`e h,
wbqB Zvi ^vgx wg_vev`x| cgevi m G K_v eje h, wbqB Zvi
Dci Avjvn& ZvAvjvi Mhe cwZZ nvK hw` Zvi ^vgx G evcvi
mZev`x nq _vK|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
u , *W
 !/ S * 
 "! < K0 * $ S * % A 5 S !
 S * a 
m "! ! ) & 5 % 5R 
 
 2! 7 
 ]! ! "! ] 
 & _
 % e , 6` % ! 6 
 ' 8
C ,*$ d '# "! S - @ !"
 6 
 ' 8
C ,*$ d '# "! * W
 B "! Q
 !R * 7 # 5
 % '( !A % & ! !Y 
 % e , 6` % & ! !Y  * 2! 7 
 v
 3
 J! "! ]! 
 & _
 % '( !A % !
(b~i : 6-9)
A_vr hviv wbR x`iK ewfPvii Acev` w`jv A_P Zv`i mc
Zviv eZxZ Ab Kvb mvx bB Zv nj Zv`i cZKK Pvi Pvi evi
G ej mv w`Z ne h, m wbqB mZev`x| cgevi m G K_v
eje h, Zvi Dci Avjvn& ZvAvjvi jvbZ cwZZ nvK m hw` G
evcvi wg_vev`x nq _vK| Ze xi kvw iwnZ ne m G evcvi Pvi
Pvi evi mv w`j h, Zvi ^vgx wbqB wg_vev`x| cgevi m G K_v
eje h, Zvi Dci Avjvn& ZvAvjvi Mhe cwZZ nvK hw` Zvi ^vgx G
evcvi mZev`x nq _vK|
Avjvn& ZvAvjv ewfPvii Acev`K iZi Aciva ej mve
KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

155

 SP ~ 7 
  7 ) -
 [:- ) =

 B
 
(b~i : 15)
A_vr Zvgiv evcviwUK ZzQ gb KiQv A_P Zv Avjvn& ZvAvjvi
wbKU LyeB iZi Aciva|
Acev` memvKzj `y cKvit
1. h Acev` kixqZ wbw` cwigvYi kvwi eev iqQ| hgbt
ewfPvi wKsev mgKvgi cKvk Acev` A_ev Kvivi eskxq cwiPq
A^xKvi Kiv|
2. h Acev` kixqZ wbw` cwigvYi Kvb kvw bB| Ze
GgZvevq Acev`xK wkvg~jK wKQy kvw AekB `qv ne| hgbt
D evcvi mg~ni A Acev` A_ev Ab Kvb evcvi Acev`|

h h KviY Acev`KvixK evNvZ KiZ nq bvt


megvU PviwU KviYi h Kvb GKwU KviY cvIqv Mj
Acev`KvixK Avi evNvZ KiZ nq bv| hv wbict
1. hvK Acev` `qv njv m Acev`KvixK gv Ki w`j|
2. hvK Acev` `qv nqQ m Acev`Kvixi Acev`K ^xKvi Kij|
3. Acev`Kvix Acev`i mZZvi evcvi Kvb cgvY `uvo Kivj|
4. cyil wbR xK Acev` w`q wbRK jvbZ KiZ ivwR nj|
weavbMZfve KvDK Acev` `qv wZb cKvit
1. nvivg| Acev`wU GKevi wg_ A_ev evbvqvU nj|
2. IqvwRe| KD wbR xK FZzgyv Z_v cwevevq Kvivi mv_
ewfPvi KiZ `Lj| A_P m FZzmve e nIqvi ci Zvi xi mv_
GKeviI mnevm Kiwb Ges D ewfPvi _K mvbI Rb wbqQ|
www.QuranerAlo.com

156

nvivg I Kexiv bvn&

3. Rvwqh| KD wbR xK Kvivi mv_ ewfPvi KiZ `Lj| A_P


D ewfPvi _K Kvb mvb Rb bqwb| GgZvevq m wbR xK
ewfPvii Acev` w`Z cvi A_ev ZvK Acev` bv w`q GgwbZB
ZvjvK w`q w`Z cvi| GgZvevq ZvjvK `qvB mevg| KviY,
Acev` w`j Zvi x Acev` _K gyw cvIqvi Rb wg_v Kmg Lve
A_ev Acev` ^xKvi Ki AcgvwbZv ne| Avi GgwbZB ZvjvK w`q
w`j Gmei Kvb SvgjvB _vKe bv|
KD KvDK Zvi xi mv_ ewfPvi KiQ ej Acev` w`j G evcvi
ZvK Pvi Rb mvx DcwZ KiZ ne A_ev m wbRK jvbZ Kie|
Zv bv nj Zvi x Ges hvK Zvi mv_ ewfPvii Acev` `qv nqQ
Zviv cZKB D Acev`i wePvi PvIqvi AwaKvi ivLe|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
wnjvj web& DgvBqvn& kvixK web& mvn&gv K Zvi xi m
ewfPvi KiQ ej Acev` w`j ivm~j ZvK Dk Ki ejbt
 * o! V / @
 "! ] :=
(eyLvix, nv`xm 2671)
A_vr mvx-cgvY w`e| bZzev Zvgvi wcV evNvZ Kiv ne|

8. ewfPvit
ewfPvi GKwU gvivZK Aciva| nZvi ciB hvi Aevb| KviY,
ZvZ esk cwiPq mwVK _vK bv| jvvbi wndvhZ nq bv| mswk
ewi mvgvwRK mvb iv cvq bv| gvbyl gvbyl KwVb kZvi Rb
bq| `ywbqvi my cvwievwiK eev GZUzKzI Aewk _vK bv| GK
Abi gv, evb, x, KbvK m~Yic web Ki `q| G KviYB Zv
Avjvn& ZvAvjv Ges Z`xq ivm~j nZvi ciB Gi DjL KiQb|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

157

Avjvn& ZvAvjv ejbt


< 
0 D 6 @ V ^
 6 ! ) 2 M 5 <!
 N [*! 
 d & ! ) 7 5 <! % 5R 
 
D ) 5 Q
 !R ! k
 7 35 [&!t"! p 2 5 ?
 (! 1  56 % &
 ! ) r 5 <!
 p: 
 '
b : =5 ?
 F
U/! [f 1! 7
 % &
 Q
 B % & < [ *&  / 2 _
 5
 ] & M 
 [@ #6 [#) J! 
0 ! !Y
 8
C 
 @ S * Bi:; 
0
(dzi&Kvb : 68-70)
A_vr Avi hviv Avjvn& ZvAvjvi cvkvcvwk Ab Kvb DcvmK WvK
bv| Avjvn& ZvAvjv hvK nZv KiZ wbla KiQb h_v_ (kixqZ
mZ) KviY Qvov ZvK nZv Ges ewfPvi Ki bv| hviv Gjv Kie
Zviv AekB KwVb kvwi myLxb ne| wKqvgZi w`b Zv`iK wY
kvw `qv ne Ges Zviv ILvb wPivqxfve jvwZvevq _vKe| Ze
hviv ZvIev Ki bq, Cgvb Avb Ges mrKg Ki ; Avjvn& ZvAvjv
Zv`i cvcjv cyY w`q cwieZb Ki w`eb| Avjvn& ZvAvjv AZ
gvkxj I cig `qvjy|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E` _K ewYZ wZwb ejbt
) -
  2 ) 7 B "! :b! !e  7 =Y "! v
 R +
4 "! !
 b! ) ; # 5 :1j a # b! !e
+"! S6 t :b! !e ? & S T 56 "! ]! W
 N  !
 1! M B "! :b! !e +"! S6 t :b! !e ?
 M! 2! N
 # a ] 2! 2 
 ' V rB "! :!b!e
(eyLvix, nv`xm 4477, 4761, 6001, 6811, 6861,
7520, 7532 gymwjg, nv`xm 86)
A_vr RbK ew ivm~j K wRvmv Kijvt n Avjvn&i ivm~j!
Kvb cvcwU Avjvn& ZvAvjvi wbKU gnvcvc ej weewPZ? ivm~j 
ejjbt Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Kiv ; A_P wZwbB
www.QuranerAlo.com

158

nvivg I Kexiv bvn&

ZvgvK mw KiQb| m ejjvt AZtci wK? wZwb ejjbt wbR


mvbK nZv Kiv fwelZ Zvgvi m Lve ej| m ejjvt AZtci
wK? wZwb ejjbt wbR cwZekxi xi m ewfPvi Kiv|
Avjvn& ZvAvjv KviAvb gvRx` ewfPvii KwVb wb`v Kib| wZwb
ejbt
`
' %5 .a b + E' 6
 Y & O C $ + L 8 1c
 9 X, K 
(Bm&iv/evbx Bm&ivCj& : 32)
A_vr Zvgiv hbv Z_v ewfPvii wbKUeZxI nqv bv| KviY, Zv
Akxj I wbK AvPiY|
Ze G ewfPvi gyn&wigv (h gwnjvK weevn& Kiv kixqZi `wZ
nvivg) Gi mv_ nj Zv Aviv RNb| G KviYB Avjvn& ZvAvjv evc`v`vi x`iK weevn& Kiv mK ejbt
[]W@!/ !!Y 6 k!2; !e & < Ki: %:& SYi'!" w!A & )A B !< 

.
[ =; KH i;
 [M&
6
(wbmv : 22)
A_vr Zvgiv wbR`i evc-`v`vi x`iK weevn& Kiv bv| Ze hv
MZ nq MQ Zv Avjvn& ZvAvjv gv Ki w`eb| wbqB Zv Akxj,
AiwPKi I wbKZg cv|
nhiZ eviv _K ewYZ wZwb ejbt GK`v Avgvi PvPvi m
Avgvi mvvr nq| Zvi nvZ wQjv GKLvbv Svv| Avwg ZvK wRvmv
Kijvgt Avcwb Kv_vq hvQb? wZwb ejjbt
 !M7 Q
 y"! "! V  & U!/!  '"! u! "! & w
 A! 1C a # \! 
 b ) ; # V I! '
 !& R! N 

(Avey `vD`, nv`xm 4457 Be&by gvRvn&, nv`xm 2656)


www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

159

A_vr AvgvK ivm~j Ggb GK ewi wbKU cvwVqQb h wbR


wcZvi x Z_v Zvi mr gvqi m weevn& eb Ave nqQ| ivm~j 
AvgvK Av`k KiQb Zvi M`vb KU w`Z Ges Zvi m` niY
KiZ|
gyn&wigvK weevn& Kiv hw` GZv eo Aciva nq _vK Zv nj Zv`i
mv_ ewfPvi Kiv h KZv eov Aciva ne Zv mnRB eySv hvq|
Avjvn& ZvAvjv jvvb wndvhZKvixK mdjKvg ejQb| Gi
wecixZ Aea hb mshvMKvixK e_, wbw`Z I mxgvjNbKvix ej
AvLvwqZ KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
% 7 S - % 5R 
 ! ) $ N S * B.
!f
 V / S - % 5R ! ) &  w
 2! / "! e! 
!) ~ / @ S * a
  S - % 5R 
 ! ) 2 7 !/ u !Yr6 2 S - % 5R 
 ! ) y
  & ) 2 
KH #
 \' % /! % & ) 2 &  J! S * 6|/! S * 5"! L
 A! 2! & &
 "! S * a 
m "! \!27 < 
 !
 , S - ?
 Fi!
 U/! ?
 (!
(gywgb~b : 1-7)
A_vr gywgbiv AekB mdjKvg| hviv bvgvh AZ gbvhvMx| hviv
Ah_v wqv-Kjvc _K weiZ| hviv hvKvZ `vb AZ mwq| hviv
wbR hbv wndvhZKvix| Ze hviv wbR x I AwaKvify `vmx`i
m hbKg mv`b Ki Zviv AekB wbw`Z bq| G Qvov Ab cvq
hbwqv mv`bKvix AekB mxgvjNbKvix|
Avjvn& ZvAvjv KviAvb gvRx` evcKfve gvbe RvwZi wb`v
KiQb| Ze hviv wbw`Z bq Zv`i ga hbv wndvhZKvix
AbZg|
www.QuranerAlo.com

160

nvivg I Kexiv bvn&

Avjvn& ZvAvjv ejbt


S * 5"! L
 A! 2! & &
 "! S * a 
m "! \!27 < ! ) ~ / @ S * a
  S - % 5R 
 
 !
 , S - ?
 F
U/! ?
 (! KH #
 \' % /! % & ) 2 &  J! S * 6|/!
(gvAvwiR : 29-31)
A_vr Avi hviv wbR hbv wndvhZKvix| Ze hviv wbR x I
AwaKvify `vmx`i m hbKg mv`b Ki Zviv AekB wbw`Z
bq| G Qvov Abvb cvq hbwqv mv`bKvixiv AekB
mxgvjsNbKvix|
ivm~j hbv wndvhZKvixK RvbvZi mymsev` w`qQb|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
] 6Z
  2! /! a /!
! @ % & <! "! ) r B <! S A a
 / )~ ! @ !l
C 5 e Q
 =$ 5
(mvnxZ& ZviMxwe IqvZ& Zvinxwe, nv`xm 2410)
A_vr n KzivBk hyeKiv! Zvgiv wbR hbv wndvhZ Kiv| KLbv
ewfPvi Kiv bv| Rb ivLv, h ew wbR hbv wndvhZ KiZ
ciQ Zvi RbB Zv RvbvZ|
nhiZ mvn&j& web& mvAv`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
]! 6Z
  ! % y
 "!  2! a # % ' &
  
 ! % ' & V % 3
 56 % &
(eyLvix, nv`xm 6474)
A_vr h ew Dfq Pvqvji gafvM Z_v wRnv Ges Dfq cvqi
gafvM Z_v jvvb wndvhZ Kivi `vwqZ MnY Kie Avwg Zvi Rb
RvbvZi `vwqZ MnY Kiev|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

161

Avjvn& ZvAvjv ay hbKgKB nvivg Kibwb| eis wZwb GiB


cvkvcvwk me aibi AkxjZvKI nvivg KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
  ' V =
 S t 
 % T! ' &
 * & * o! & l
 @ )! V ':# D 6 @ 6 1 e 
<! & 
 \!27 )) M B "!
 [ !T2 ; ' b r: 5 S ! & 
 ' )Y W
 B "!
 p: 
 
 ! ) 2! B
(Avivd& : 33)
A_vr (n gynvv`) Zzwg NvlYv Ki `vIt wbqB Avgvi cfy nvivg
Ki w`qQb cKvk-AcKvk mKj aibi AkxjZv, cvcKg, Abvq
we`vn, Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Kiv ; h evcvi wZwb
Kvb `jxj-cgvY AeZxY Kibwb Ges Avjvn& ZvAvjv mK
AZvekZ wKQy ejv|
Avjvn& ZvAvjv hLb ewfPviKgK wbla Ki w`qQb ZLb wZwb m
mKj c_KI bxwZMZfve iva Ki w`qQb hjvi gvag
^fveZt ewfPviKg msNwUZ nq _vK| G RbB Avjvn& ZvAvjv
cyil I gwnjv Dfq RvwZK jvvb wndvhZi c~e mec_g wbR
`wK mshZ KiZ Av`k Kib|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
S * ! \!Ym "! ?
 (! S * a
 / )~ ! 
 5
 S - # `'"! % & )3
4 5 % &  2 1 e 
% ~ ! 
 5
 %6 - # `'"! % & % 3
 3
 5 8
 &  2 1 e
 ! ) `
 5 ' P =N 
H  
 %6 * a
 /
(b~i : 30-31)
A_vr (n gynvv`) Zzwg gywgb`iK ej `vIt hb Zviv wbR `wK
www.QuranerAlo.com

162

nvivg I Kexiv bvn&

mshZ Ki Ges wbR jvvbK wndvhZ Ki| GUvB Zv`i Rb cwe


_vKvi mevg gvag| wbqB Avjvn& ZvAvjv Zv`i Kg mK
AwaK AeMZ| Zgwbfve Zzwg gywgb gwnjv`iKI ej `vIt hb
Zviv wbR `wK mshZ Ki Ges wbR jvvbK wndvhZ Ki|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
 #
 `
4 V _
 B &
 % 7 sH ]! FiN S 2! 5 
(Mvwdi/gywgb : 19)
A_vr wZwbB Pzi Aceenvi Ges Aii Mvcb e mKI AeMZ|
Avjvn& ZvAvjv KvDK Ab Kvivi Ni webv AbygwZZ cek KiZ
wbla KiQb| hvZ Pzi Aceenvi bv nq Ges Zv m~Yic iv
cvq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
) 2X 
 B
 )
 U 
 B \6@ S A B) '  J! [B)' )2 N B <! )& % 5R *54"! i5 
.
! !/ [@"! i* / 
 Z
 B S  |/! !
 Y R! B S A 2 ! S A ! P N S A (! *2 - "! \!27
SA! \!Ym "! ) - ) a # !/ ) a # S A ! 1! e 
 S A ! ! (! 5 \6@ -) 2 N B
 SP 2 7 ! ) 2  B ' 
0 

(b~i : 27-28)
A_vr n Cgvb`viMY! Zvgiv wbR`i Mn Qvov Ab Kviv Mn
Mnevmx`i AbygwZ bv wbq Ges Zv`iK mvjvg bv Ki cek Kiv
bv| GUvB Zv Zvgv`i Rb AbK kq| AvkvZv Zvgiv D Dc`k
MnY Kie| Avi hw` Zvgiv D Mn KvDK bv cvI Zv nj Zvgiv
ZvZ GKeviB cek Kiv bv hZY bv Zvgv`iK ZvZ ceki
AbygwZ `qv nq| hw` Zvgv`iK ejv nqt wdi hvI, Zv nj Zvgiv
wdi hve| GUvB Zv Zvgv`i Rb cwe _vKvi mevg gvag|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

163

Avjvn& ZvAvjv Zvgv`i Kg mK weklfve AeMZ|


Avjvn& ZvAvjv weklfve gwnjv`iK Aci cyil _K c`v KiZ
Av`k KiQb| hvZ cyili jvfvZzi `w Zvi Ac~e m`hi DM
AvKlY _K iv cvq Ges gv^q m ewfPvii w`K avweZ bv nq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
%6 * ') a \!27 %6 -  _
 ' % ' 3
 
 * & * o! & < %6 * 5m % 5 = 5 <!
 
K i'"!
 "! %6 * Fi'"!
 "! %6 * !) ' K i'"!
 "! %6 * Fi'"!
 "! %6 * !) = < %6 * 5m % 5 = 5 <!

L
 !A2! & &
 "! %6 * Fi 
 "! %6 * B)N "! V '
 "! %6 * )N V '
 "! %6 * )N 
 "! %6 * !) '

 *~ 5 S ! % 5R 1 TX 
 "! b a : % & ] '#  V 
 "  J! %  '6
 "! %6 * 5"!
6%*5m %& %_5 & S!2 6%*2a#!U' %' 35 !< 
Ki: 8# ) 7 \!27
 ! ) 
 2 B S A 2 ! ! ) &  *54"! [ a 
 \! )') B

(b~i : 31)
A_vr gwnjviv hb Zv`i m`h (kixii mv_ GuU _vKv AjsKvi ev
AvKlYxq cvlvK) cKvk bv Ki| Ze hv ^fveZB cKvk cq hvq
(eviKv, Pv`i, gvRv BZvw`) Zv cKvk cj Kvb Amywea bB|
Zv`i Nvo, Mjv I e`k (Pnviv mn) hb gv_vi Iobv w`q AveZ
ivL| Zviv hb Zv`i ^vgx, wcZv, ki, wbRi Qj, ^vgxi Qj,
fvB, fvBcv, evbcv, ^RvZxq gwnjv, gvwjKvbvaxb `vm, hb Kvgbv
iwnZ Aaxb cyil, bvix`i Mvcbv mK A evjK Qvov Ab
Kviv wbKU wbR m`h cKvk bv Ki| Zgwbfve Zviv hb mRvi
f~wgZ wbR c`hyMj cY bv Ki| KviY, ZvZ Ki Zv`i AvfixY
m`h cKvk cve| eis n gywgbMY! Zvgiv mevB Avjvn& ZvAvjvi
w`K cZveZb Kiv| ZLbB Zvgiv mdjKvg nZ cvie|
www.QuranerAlo.com

164

nvivg I Kexiv bvn&

Kvb ew PviwU AK mwVK I kixqZ mZfve wbqY KiZ


cvijB mwZKviv_ m AbKjv bvn& weklfve ewfPvi _K
iv cZ cvi| Zgwbfve Zvi avwgKZvI AbKvsk iv cve| Avi
Zv nQt
1. PvL I `wkw| Zv iv Kiv jvvbK iv Kivi kvwgj|
ivm~j Bikv` Kibt
SAa
 / )~!@ 
SY#`'!" )43J
(Avn&gv`& : 5/323 nvwKg : 4/358, 359 Be&by
wnevb, nv`xm 271 evqnvKx : 6/288)
A_vr Zvgv`i PvL wbMvgx Kiv Ges jvvb wndvhZ Kiv|
nVvr Kvb nvivg ei Dci PvL co Mj Zv ZwoNwo wdwiq wbZ
ne| wZxqevi wKsev GK` Iw`K ZvwKq _vKv hve bv|
ivm~j nhiZ Avjx K Dk Ki ejbt
u N ?
 ! L
 
 !
 \!
 0s ?! |!/ !u ~6 u! ~ 6 d = B <! !V4 2 7 5
(Avey `vD`, nv`xm 2149 wZiwghx, nv`xm 2777 Avn&gv`& :
5/351, 353, 357 nvwKg : 2/194 evqnvKx : 7/90)

A_vr n Avjx! evi evi `w cY Kiv bv| KviY, nVvr `wZ


Zvgvi Kvb `vl bB| Ze BQvKZ wZxq `w AekB `vli|
ivm~j nvivg `wK PvLi hbv ej AvLvwqZ KiQb|
hgwbfve Kvb ewi nvZ, cv, gyL, Kvb, gbI ewfPvi Ki _vK|
Ze gvivZK ewfPvi nQ jvvbi ewfPvi| hvK
evev_B ewfPvi ejv nq|
ivm~j Bikv` Kibt
%   r /! ]! !& <! ?
 (! # , "! r: % & ~ @ D , % ' \!27 v
 Y! 
H  
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

165

!.a: 
lT= - r!/ rB 
pT X2 m 
 !~6

 ;< - m ( s0 
 1 =M  r /! V r 5 S ! 
 V W
  - r /!  r B
 'RX A! 5
 ?
 (! n
 : `
 5
 ! 
 V * W
 B
 \6 B ^
 6

(Avey `vD`, nv`xm 2152, 2153, 2154)
A_vr wbqB Avjvn& ZvAvjv cZK Av`g mvbi Rb hbvi wKQy
Ask eiv Ki iLQb| hv m AekB Kie| PvLi hbv nQ
Aeafve Kvivi w`K `w cY, gyLi hbv nQ Akxj K_vcK_b,
nvZI ewfPvi Ki ; Ze Zvi ewfPvi nQ Aeafve KvDK nvZ
w`q aiv, cvI ewfPvi Ki ; Ze Zvi ewfPvi nQ Kvb ewfPvi
msNUbi Rb iIqvbv Kiv, gyLI ewfPvi Ki ; Ze Zvi ewfPvi nQ
Aeafve KvDK Pzgy `qv, Kvbi ewfPvi nQ Akxj K_v keY Kiv,
gbI ewfPvii Kvgbv-evmbv Ki| Avi ZLbB jvvb Zv
evevwqZ Ki A_ev Ki bv|
`wB mKj ANUbi g~j| KviY, Kvb wKQy `Lvi ciB Zv Zv gb
RvM| gb RvMj Zvi cwZ wPv Avm| wPv Avmj Ai ZvK
cvIqvi Kvgbv-evmbv Rb| Kvgbv-evmbv Rwbj ZvK cvIqvi Lye
BQ nq| `xN w`bi BQ cwZvi ic aviY Ki| Avi ZLbB Kvb
Kg msNwUZ nq| hw` cw_ga Kvb aibi evav bv _vK|
`wi Kzdj nQ Avdmvm, Eakvm I AiRvjv| KviY, gvbyl hv
Pvq Zvi meUzKz m KLbvB cvq bv| Avi ZLbB Zvi ahPywZ NU|
AZ Avhi evcvi nQ GB h, `w nQ Zxii bvq| AiK
bvov w`qB Zv jeZ cuQvq| GKevi kvfve bq|
Aviv Avhi Kvwnbx GB h, `w AiK ZweZ Ki `q| Avi
G Zi Dci Ab Z (Avevi ZvKvbv) mvgvbUzKz njI Avivgc`|
www.QuranerAlo.com

166

nvivg I Kexiv bvn&

hvi wbwZ wbivgq KLbvB meci bq|


2. gb I gbvfve| G chvq LyeB KwVb| KviY, gvbyli gbB nQ
bvq-Abvqi GKgv Drm| gvbyli BQv, nv, Avkv I cwZv
gbiB mw| myZivs h ew wbR gbK wbqY KiZ cvie m wbR
Kzcewi Dci weRq jvf Kie| Avi h ew wbR gbK wbqY KiZ
cvie bv wbwZfve m Kzcewi wkKvi ne| cwikl Zvi asm
GKeviB Awbevh|
gvbyli gbvfveB cwikl `yivkvi ic bq| gbi w`K _K mewbK
ew m h `yivkvq m| KviY, `yivkvB nQ mKj aibi Avjm I
eKviZi cuywR| GwUB cwikl jv I Avdmvmi g~j KviY nq
`uvovq| `yivkvM ew Avjmi KviY hLb eveZvq cuQyZ cvi bv
ZLbB ZvK ay Avkvi DciB wbfi KiZ nq| g~jZt eveev`x
nIqvB GKgv mvnmxi cwiPq|
gvbyli fvjv gbvfve Avevi Pvi cKvit
1. `ywbqvi jvfvRbi gbvfve|
2. `ywbqvi wZ _K euvPvi gbvfve|
3. AvwLivZi jvfvRbi gbvfve|
4. AvwLivZi wZ _K euvPvi gbvfve|
wbR gbvfveK D Pvii ga mxwgZ ivLvB h Kvb gvbyli GKv
KZe| Gjvi h KvbwUB gb RvMZ nj Zv AwZ ZvovZvwo KvR
jvMvbv DwPr| Avi hLb Gjvi me KwUB gbi gvS GK RvMZ
nq ZLb me PvBZ iZc~YwUKB cvavb w`Z ne| hv GLbB bv
Kij ci Kiv Avi meci ne bv|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

167

KLbv Ggb nq h, Ai GKwU cqvRbxq KvRi gbvfve RvMZ


njv hv ci KijI Pj ; A_P GiB cvkvcvwk AviKwU Ggb KvRi
gbvfveI Ai Rbvjv hv GLbB KiZ ne| bv Kij Zv cieZxZ
KLbvB Kiv meci ne bv| Ze KvRwU GZv cqvRbxq bq| G
AvcbvK cqvRbxq ewUKB AMvwaKvi w`Z ne| KD KD
AciwUK AMvwaKvi w`q _vKb hv kixqZi gwjK bxwZ cwicx|
Ze mevrK wPv I gbvfve mwUB hv GKgv Avjvn& ZvAvjvi
mw wKsev ciKvji RbB ne| G Qvov hZ wPv-fvebv iqQ Zv
nQ kqZvbi Iqvm&Iqvmv A_ev v Avkv|
h wPv-wdwKi GKgv Avjvn& ZvAvjvi Rb Zv Avevi KqK cKvit
1. KviAvb gvRx`i AvqvZ mg~n wbq wPv-fvebv Kiv Ges ZvZ
wbwnZ Avjvn& ZvAvjvi g~j Dk eySZ Pv Kiv|
2. `ywbqvZ Avjvn& ZvAvjvi h cKvk wb`kb mg~n iqQ Zv wbq
wPv-fvebv Kiv Ges Zv _K wkv MnY Kiv| GiB gvag Avjvn&
ZvAvjvi bvg I Yvejx, Kkj I cv, `vb I AbyMn eySZ Pv
Kie| KviAvb gvRx` Avjvn& ZvAvjv G evcvi gvbylK
gbvwbek Kivi Rb Drmvn c`vb KiQb|
3. gvbyli Dci Avjvn& ZvAvjvi h Acvi AbyMn iqQ Zv wbq wPvfvebv Kiv| Zuvi `qv, gv I ah wbq wPv-fvebv Kiv|
D fvebv mg~n gvbyli Ai Avjvn& ZvAvjvi GKv cwiPq, fq,
Avkv I fvjvevmvi Rb `q|
4. wbR Ai I Avgji `vl-wU wbq wPv-fvebv Kiv| GZ`& wPvPZbv LyeB KjvYKi| eis GK mKj KjvYi mvcvbB ejv Pj|
www.QuranerAlo.com

168

nvivg I Kexiv bvn&

5. mgqi cqvRb I wbR `vwqZ wbq wPv-fvebv Kiv| mwZKvi ew


Zv mB h wbR mgqi cwZ weklfve iZ w`q _vK|
nhiZ Bgvg kvwdqx (ivwngvjvn&) ejbt Avwg m~dx`i wbKU gv `ywU
fvjv K_vB cqwQ| hv nQt Zviv ej _vK, mgq Zjvqvii bvq|
Zzwg ZvK fvjv KvR wbtkl Kie| bZzev m ZvgvK asmi
vicv DcbxZ Kie| Zviv Aviv ej, Zzwg AiK fvjv KvR
jvMve| bZzev m ZvgvK Lvivc KvRB jvMve|
gb Kvb wPv-fvebvi D`K Zv fvjv A_ev Lvivc hvB nvK bv Kb
`vli bq| eis `vl nQ Lvivc wPv-PZbvK gbi ga `xNY vb
`qv| KviY, Avjvn& ZvAvjv gvbylK `ywU PZbv Z_v cew w`q mw
KiQb| hvi GKwU fvjv AciwU Lvivc| GKwU me`v GKgv Avjvn&
ZvAvjvi mwB Kvgbv Ki| cvi AbwU Mvqijvn&i mwB
Kvgbv Ki| fvjvwU Aii Wvb AewZ hv dikZv KZK wbqwZ|
AciwU Aii evg AewZ hv kqZvb KZK wbqwZ| ciii ga
me`v hy I msNl AevnZ| KLbv Gi Rq Avevi KLbv Ii Rq| Ze
mwZKvii weRq avivevwnK ah, mZKZv I Avjvn&fxiZvi DciB
wbfikxj|
AiK KLbv Lvwj ivLv hve bv| fvjv wPv-PZbv w`q IK fwZ
ivLZB ne| bZzev Lvivc wPv-PZbv ZvZ Aevb wbeB| m~dxev`xiv
AiK Kvk&di Rb Lvwj ivL weavq kqZvb myhvM cq ZvZ
fvjvi ek Lvivci exR ecb Ki| myZivs AiK me`v agxq vb
I wn`vqvZi DcKiY w`q fwZ ivLZB ne|
3. gyL I ePb| KLbv Ah_v K_v ejv hve bv| Ai K_v ejvi
BQv RvMjB wPv KiZ ne, GZ Kvb dvq`v AvQ wK bv? hw` ZvZ
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

169

Kvb aibi dvq`v bv _vK Zv nj m K_v KLbv eje bv| Avi hw`
ZvZ Kvb aibi dvq`v _K _vK Zvnj `Le, Gi PvBZ Aviv
jvfRbK Kvb K_v AvQ wK bv? hw` _K _vK Zvnj ZvB eje|
AbUv bq|
Kvivi gbvfve mivmwi eySv Ame| Ze K_vi gvagB Zvi
gbvfve m~Yic eyS wbZ nq|
nhiZ Bqvn&qv web& gyAvh (ivwngvjvn&) ejbt Ai nQ WMi bvq|
ZvZ hv iqQ A_ev `qv nqQ ZvB ib nZ _vKe| evowZ wKQy
bq| Avi gyL nQ PvgPi bvq| hLb KD K_v ej ZLb m Zvi
gbvfveB e Ki| Ab wKQy bq| hfve Avcwb Kvb cv ivLv
Lv`i ^v` wRnv w`q Abyfe KiZ cvib wVK Zgwbfve Kvivi
gbvfve Avcwb Zvi K_vi gvagB Ui cveb|
gb Avcbvi cwZwU A-cZi wbqK wVKB| Ze m Avcbvi Kvb
bv Kvb A-cZi mnhvwMZv Qvov h Kvb KvR mv`b KiZ
cvi bv| myZivs Avcbvi gb hw` AvcbvK Kvb Lvivc K_v ejZ ej
ZLb Avcwb Avcbvi wRnvi gvag Zvi Kvb mnhvwMZv Kieb bv|
ZLb m wbR KvR e_ ne wbqB Ges AvcwbI bvn& wKsev Zvi
ANUb _K invB cveb|
G RbB ivm~j Bikv` Kibt
 S M 
 5 \6@ =2 e! S M 
 5 <!
 =2 e! S M 
 5 \6@ C = 7 5 S M 
 5 <!
(Avn&gv` 3/198)
A_vr Kvb ev`vn&i Cgvb wVK nq bv hZY bv Zvi Ai wVK nq|
Zgwbfve Kvb ev`vn&i Ai wVK nq bv hZY bv Zvi gyL wVK nq|
mvaviYZ gb gyL I jvvbi gvagB ewk ANUb NUvq ZvB ivm~j
www.QuranerAlo.com

170

nvivg I Kexiv bvn&

 K hLb wRvmv Kiv njv Kvb& wRwbm mvaviYZt gvbylK ewki


fvM Rvnvbvgi myLxb Ki ZLb wZwb ejbt

 ! 
 S ! 
(wZiwghx, nv`xm 2004 Be&by gvRvn&, nv`xm 4322 Avn&gv`& 2/291,
392, 442 nvwKg 4/324 Be&by wnevb, nv`xm 476 eyLvix/Av`veyj&
gyd&iv`, nv`xm 292 evqnvKx/Aveyj& Cgvb, nv`xm 4570)

A_vr gyL I jvvb|


GK`v ivm~j nhiZ gyAvh web& Rvevj& K RvbvZ hvIqv I
Rvnvbvg _K gyw cvIqvi mnhvMx Avgj ej `qvi ci Aviv wKQy
fvjv Avgji K_v ejb| GgbwK wZwb mKj fvjv KvRi g~j, Kv
I P~ov mK ejvi ci ejbt
6kY :b! !e 2 ' R! N U!/! !
 V6 = 5 \!2' :L
 2 e !2X Y ?
 (! .
! '  =N " <! "!
?
 2! A t! :!b!M!/ !' S 2 A!  ' !
 R N ! 6 
 !
 V6 = 5 :L
 2 M /! !R- ?
 2! 7
< S - N & \!27
 "! S * - ) a
 \!27 # 6 V / c
 6 v
4 A 5 1 -
 !( & 5 ?
 &4 "
S * 
 "! F`@
(wZiwghx, nv`xm 2616 Be&by gvRvn&, nv`xm 4044 Avn&gv`&
5/231, 237 Avy web& gvB`&/gyb&ZvLve&, 112 Avyi&
ivh&hvK, nv`xm 20303 evqnvKx/Aveyj& Cgvb, nv`xm 4607)

A_vr Avwg wK ZvgvK Ggb e mK ejev hvi Dci G meB


wbfikxj? Avwg ejjvgt n Avjvn&i bex! Avcwb `qv Ki Zv ejyb|
AZtci wZwb wbR wRnv ai ejjbt GUvK Zzwg AekB wbqY
Kie| ZLb Avwg ejjvgt n Avjvn&i bex! Avgv`iK K_vi RbI
wK cvKovI Kiv ne? wZwb ejjbt Zvgvi KjvY nvK! n gyAvh!
GKgv K_vi KviYB weklfve m w`b gvbylK Dcyo Ki Rvnvbvg
wbc Kiv ne|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

171

AbK mgq GKwUgv K_vB gvbyli `ywbqv I AvwLivZ GgbwK Zvi


mKj bK Avgj asm Ki `q|
nhiZ Ryb&`ve& web& Avyjvn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
V6 2! 7 \U!5 +
 R !( % & :\!B 
0 b! !M/! C .
!  
0   5 <! 
 
 :1j a # b! !e
?
 2! 7 L
 T =@ "!
 C .
!  8
 ! J! e! V :|/! C .
!   J "! <! "!
(gymwjg, nv`xm 2621)
A_vr RbK ew ejjvt Avjvn&i Kmg, Avjvn& ZvAvjv IK gv
Kieb bv| ZLb Avjvn& ZvAvjv ejjbt K m? h Avgvi Dci Kmg
Lq ej h, Avwg IgyKK gv Kiev bv| AZGe Avjvn& ZvAvjv
Zuvi Dci kc_KvixK Dk Ki ejjbt Avwg IKB gv Ki
w`jvg Ges Zvgvi mKj bK Avgj asm Ki w`jvg|
nhiZ Avey ivBivn& D nv`xm eYbv Kivi ci ejbt
 B N
  , L
 M! '
 "! ]C 2 A! ' S 2 A! !  ' V 
  +
 R 

(Avey `vD`&, nv`xm 4901)
A_vr m mvi Kmg huvi nvZ Avgvi Rxeb! jvKwU Ggb K_vB
ejQ hv Zvi `ywbqv I AvwLivZ meB asm Ki w`qQ|
ivm~j Aviv ejbt
%' & '!" #6 V/ *' +)*5 */ & %6=5 & ]2!A' S2!A! =  
Q
  
 n
 W
 
(eyLvix, nv`xm 6477 gymwjg, nv`xm 2988)
A_vr ev`vn& KLbv KLbv hvPwePvi QvovB Ggb K_v ej dj hvi
`ib m Rvnvbvg GZ`~i ch wbw nq hZ`~i `ywbqvi c~e I cwg
cvi gvSi eeavb|
www.QuranerAlo.com

172

nvivg I Kexiv bvn&

ivm~j Aviv ejbt


L
 2! ' & q! 2 = B "! %4 ~ 5 & 

_
 ; % & ] 2 A! ' S 2 A! ! S Y @ "! 

 !M2 5 D ) 5 \! T! _
 ; *'  2! 7 
0 v
 A /!
(wZiwghx, nv`xm 2319 Be&by gvRvn&, nv`xm 4040 Avn&gv`& 3/469
nvwKg 1/44-46 Be&by wnevb, nv`xm 280 gvwjK 2/985)

A_vr Zvgv`i KD KLbv Ggb K_v ej dj hvZ Avjvn&


ZvAvjv Zvi Dci Am nb| m KLbv fveZB cviwb K_vwU Ggb
GK gvivZK chvq cuQye ; A_P Avjvn& ZvAvjv D K_vi `ibB
wKqvgZ ch Zvi Dci Zuvi Amw AeavwiZ Ki djb|
D RwUjZvi KviYB ivm~j wbR DZK me`v fvjv K_v ejv
A_ev Pzc _vKvi civgk w`qQb| wZwb ejbt
L
 `
 
 "! [ N 1 M 2 /! N i D ) 
 
 ' % & 5 ! !Y % &
(eyLvix, nv`xm 6018, 6019 gymwjg ,nv`xm 47, 48 Be&by gvRvn&, nv`xm 4042)

A_vr hvi Avjvn& ZvAvjv I ciKvji Dci wekvm iqQ m hb


fvjv K_v ej A_ev Pzc _vK|
mvj&d mvwjnxbMY AvRKi w`bUv Vvv wKsev Mig G K_v ejZI
AZ mvP eva KiZb| GgbwK Zuv`i RbKK ^c `Lvi ci
Zuvi mK wRvmv Kiv nj wZwb ejbt AvgvK GLbv G K_vi Rb
AvUK ivLv nqQ h, Avwg GK`v ejwQjvgt AvR ewi KZB bv
cqvRb wQjv! AZGe AvgvK ejv njvt Zzwg GUv wKfve eySj h,
AvR ewi LyeB cqvRb wQjv| eis AvwgB Avgvi ev`vn&i KjvY
mK AwaK cwivZ|
AZGe Rvbv Mjv, wRnvi KvR LyeB mnR| wK Zvi cwiYvg AZ
fqven|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

173

mevi Rvbv DwPr h, Avgv`i cwZwU K_vB wjwce nQ| Zv hZB


z`vwZz` nvK bv Kb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 P 7 v
P e # 5 ! < bC ) e! % &
 2 5 & 
(Kvdt 18)
A_vr gvbyl hvB ejyK bv Kb Zv wjwce Kivi Rb `y Rb AZ`
cnix (wdwik&Zv) Zvi mv_B iqQ|
gvbyl Zvi wRnv msv `ywU mgmvq me`v fyMZ _vK| GKwU K_vi
mgmv| Avi AciwU Pzc _vKvi mgmv| KviY, AK_ DwKvix bvn&Mvi
ev kqZvb| Avi mZ K_v ejv _K weiZ ew bvn&Mvi evev kqZvb|
4. c` I c`c| A_vr mvIqvei KvR Qvov Ab Kvb KvR
c`cY Kiv hve bv|
gb ivLZ ne h, cwZwU Rvwqh KvR GKgv wbqvZi KviYB
mvIqve icvwiZ nq|
D `xN AvjvPbv _K Avgiv mnR G K_vB eySZ cvijvg h,
Kvb ew Zvi PvL, gb, gyL I cv me`v wbR wbqY ivLj Zvi _K
Kvb bvn& wekl Ki ewfPvi KgwU KLbv cKvk cZ cvi bv|
KviY, `LjB Zv BQ nq| Avi BQ njB Zv Zv gyL Lyj ejZ
gb Pvq| Avi ZLbB gvbyl Zv Aaxi AvMn cvIqvi Acvq _vK|
wePzwZ Z_v jb hLb `y aibiB ZvB Avjvn& ZvAvjv DfqwUK
KviAvb gvRx`i ga GKB m DjL KiQb| wZwb ejbt
! ) 2 - Z S * =}! N !(
 [ )- G
 # sH \!27 ! ) W
 5 % 5R % @ 6 , =7
 
 [&!.; )!e
(dzi&Kvb : 63)
www.QuranerAlo.com

174

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr `qvjy Avjvn&i ev`vn& IivB hviv bgfve Pjvdiv Ki G


cw_exZ| g~Liv hLb Zv`iK (ZvwQjfi) m^vab Ki ZLb Zviv
ejt Zvgv`iK AbK AbK abev`! Avgiv meB mn Ki Mjvg ;
Zvgv`i m Avgv`i Kvb bB|
hgwbfve Avjvn& ZvAvjv `Lv I fvevK GK DjL KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 #
 `
4 V _
 B &
 % 7 sH ]! FiN S 2! 5 
(Mvwdi/gywgb : 19)
A_vr wZwb Pzi Aceenvi Ges Aii Mvcb e mKI AeMZ|

ewfPvii AcKvi I Zvi fqvenZvt


1. Kvb weevwnZv gwnjv ewfPvi Kij Zvi ^vgx, cwievi I AvZxq^Rb gvivZKfve jvwZ nq| Rbmg Zviv Avi gv_v DuPz Ki K_v
ejZ mvnm cvq bv|
2. Kvb weevwnZv gwnjvi ewfPvii KviY hw` Zvi cU mvb Rb
bq Zv nj ZvK nZv Kiv ne A_ev RxweZ ivLv ne| hw` ZvK
nZvB Kiv nq Zv nj `ywU bvn& GKB Kiv njv| Avi hw` ZvK
RxweZB ivLv nq Ges Zvi ^vgxi mvb wnmeB ZvK ai bqv nq
ZLb Ggb ewKB cwievify Kiv njv h g~jZt m cwievii
m`m bq Ges Ggb ewKB Iqvwik evbvbv njv h g~jZt Iqvwik
bq| Zgwbfve m Ggb ewi mvb wnmeB cwiPq enb Kie h
g~jZt Zvi wcZv bq| Aviv Kv wK?
3. Kvb cyil ewfPvi Kij Zvi esk cwiPq Miwgj mw nq Ges
GKRb cwe gwnjvK asmi w`K Vj `qv nq|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

175

4. ewfPvii KviY ewfPvixi Dci `wi`Zv bg Avm Ges Zvi eqm


Kg hvq| ZvK jvwZ nZ nq Ges ZviB KviY mgvR gvbyl gvbyl
wel Qovq|
5. ewfPvi ewfPvixi AiK wew Ki `q Ges axi axi ZvK
ivMvv Ki Zvj| Zgwbfve Zvi ga wPv, fq I Avkvi Rb
`q| ZvK wdwik&Zv _K `~i mwiq bq Ges kqZvbi wbKUeZx Ki
`q| myZivs ANUbi w`K w`q nZvi ciB ewfPvii Aevb| hvi
`ib weevwnZi Rb Gi kvwI RNb nZv|
6. Kvb Cgvb`vii Rb G msev` keY Kiv mnR h, Zvi xK nZv
Kiv nqQ| wK G msev` keY Kiv Zvi Rb AekB KwVb h, Zvi x
Kvivi m ewfPvi wj nqQ|
nhiZ mv` web& Dev`v _K ewYZ wZwb ejbt
w
C ! `
 &  J! k
 
6 ' ' 3
 ! V B"! & d & .
[ a # L
 5"!# ) !
A_vr Avwg KvDK Avgvi xi m ewfPvi KiZ `Lj ZrbvrB
Avwg Zvi M`vb Dwoq `ev|
DwjwLZ DwwU ivm~j Gi Kvb cuQyZB wZwb ejjbt
1 a"! % &
 V :& J "! 
0 
  & J "! sH 
 
 C ; u  J! % & ! ) =Z
 B"!
% T! ' &
 * & * o! & l
 @ )! D 6 @ 
 u  J!
(eyLvix, nv`xm 6846 gymwjg, nv`xm 1499)
A_vr Zvgiv wK Avh nqQv mv`i AvZmvbeva `L?
Avjvn&i Kmg Lq ejwQt Avgvi AvZmvbeva Zvi PqI ewk Ges
Avjvn& ZvAvjvi Aviv ewk| hvi `ib wZwb nvivg Ki w`qQb
cKvk-AcKvk mKj aibi AkxjZvK|
www.QuranerAlo.com

176

nvivg I Kexiv bvn&

ivm~j Aviv ejbt


 & "! V r B
 "!  = 7 V r 56 "! 
 % & J "! C @ "! % & & 
 
 !C 6 
 & ]! &6 " 5
(eyLvix, nv`xm 1044 gymwjg, nv`xm 901)
A_vr n gynvv`& Gi DZiv! Avjvn&i Kmg Lq ejwQt Avjvn&
ZvAvjvi PvBZI Avi Kvivi AvZmvbeva ewk nZ cvi bv| G
KviYB Zuvi Amn h, Zvui Kvb ev`vn& A_ev evw` ewfPvi Kie|
7. ewfPvii mgq ewfPvix I ewfPvwiYxi Cgvb m _vK bv|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
 d a # d T! M! !(|/! ] 2 ~h !Y  2! 7 ! !Y 5  &
 N 1 a 6 \ m !(
 5 
(Avey `vD`, nv`xm 4690)
A_vr hLb Kvb cyil ewfPvi Ki ZLb Zvi Cgvb Zvi Ai _K
ei nq gNi bvq Zvi Dci Pj hvq| AZtci hLb m ewfPviKg
mv`b Ki dj ZLb Aveviv Zvi Cgvb Zvi wbKU wdi Avm|
nhiZ Avey ivBivn& _K Aviv ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
% & O
  M!   d 2! _
 5 Y! ! 5  & 
0
 r  _
 Q
 $
 "! \ m % &
 ; "#
(nvwKg 1/22 Kvb&hyj& Dvj&, nv`xm 12993)
A_vr h ew ewfPvi A_ev g` cvb Kijv Avjvn& ZvAvjv Zvi
Cgvb wQwbq wbeb hgwbfve Kvb gvbyl Zvi Rvgv wbR gv_vi Dci
_K Lyj bq|
8. ewfPvii KviY ewfPvix I ewfPvwiYxi Cgvb NvUwZ Avm|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

177

nhiZ Avey ivBivn& _K Aviv ewYZ wZwb ejbt ivm~j 


Bikv` Kibt
%P & & ) -
 n
 
 5 % @ n
 
 5 <!
 %P & & ) -
 V r 5 % @ V 6r V r 5 <!
 ' ]j y

  & ] ') 6
 %P & & ) -
 *' W
 5 % @  _
 Q
 W
 5 <!

(Avey `vD`, nv`xm 4689 Be&by gvRvn&, nv`xm 4007)
A_vr ewfPvix hLb ewfPvi Ki ZLb m Cgvb`vi _vK bv| Pvi
hLb Pzwi Ki ZLb m Cgvb`vi _vK bv| g` cvbKvix hLb g` cvb
Ki ZLb m Cgvb`vi _vK bv| Ze GiciI Zv`iK ZvIev Kivi
myhvM `qv nq|
9. ewfPvii cPvi-cmvi wKqvgZi AbZg AvjvgZ|
ivm~j Bikv` Kibt
 _
 Q
 W
 5
 1 * Z
 L
 =I 5
 S 2  d /! 54 "! ] 7 6
 $ "! % & 
 r:  * ~ 5

(eyLvix, nv`xm 80 gymwjg, nv`xm 2671)
A_vr wKqvgZi AbZg AvjvgZ nQt Bj&g DwVq bqv ne, g~LZv
Qq hve, (cKvk) g` cvb Kiv ne Ges cKvk ewfPvi msNwUZ
ne|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& _K ewYZ wZwb ejbt
*Y .
! - |' 
0 ! ( "! < ]C 5 e! V / r: 
 ' :  * o! &
A_vr Kvb GjvKvq my` I ewfPvi Qwoq coj Avjvn& ZvAvjv
ZLb m Rbc`i Rb asmi AbygwZ w`q `b|
10. ewfPvii kvwi ga Ggb wZbwU ewk iqQ hv Ab Kvb
`wewaZ bB| hv wbict
www.QuranerAlo.com

178

nvivg I Kexiv bvn&

K. weevwnZ ewfPvixi kvw Z_v nZv Lye fqvbKfveB cqvM Kiv


nq| GgbwK AweevwnZ ewfPvixi kvw Kgvbv njI ZvZ `ywU kvw
GKB _K hvq| evNvZi gvag kvixwiK kvw Ges `kvii
gvag gvbwmK kvw|
L. Avjvn& ZvAvjv Gi kvw w`Z wMq ewfPvix A_ev ewfPvwiYxi
cwZ `qv KiZ wbla KiQb|
M. Avjvn& ZvAvjv Gi kvw Rbmg `qvi Rb Av`k KiQb|
jyvwqZfve bq|
11. ewfPvi _K `Z ZvIev Ki LuvwU bK Avgj ewk ewk KiZ
bv _vKj ewfPvix A_ev ewfPvwiYxi Lvivc cwiYvgi wecyj Avkv
_vK| gZzi mgq Zv`i Cgvb bmxe bvI nZ cvi| KviY, evi evi
bvn& KiZ _vKv fvjv cwiYvgi weivU Aivq| wekl Ki KwVb cg
I fvjvevmvi evcvijv GgbB|
cwm GKwU NUbvq iqQ, RbK ewK gZzi mgq Kvwjgv coZ
ejv nj m ejt
Q
 Z & D 6@ \! p 5 T % 5"!
A_vr wgb&Rvei MvmjLvbvq wKfve hZ ne| Kvb& c_?
Gi NUbvq ejv nq, RbK ew Zvi Nii `ivRvq `uvovbv wQjv|
GgZvevq Zvi cvk w`q RbKv my`ix gwnjv hvwQjv| gwnjvwU ZvK
wgb&Rve MvmjLvbvi c_ wRvmv Kij m Zvi Nii w`K Bkviv Ki
ejjvt GwUB wgb&Rve MvmjLvbv| AZtci gwnjvwU Zvi Ni XyKj
mI Zvi cQb cQb Ni XyKjv| gwnjvwU hLb `Ljv, m Abi
Ni Ges jvKwU ZvK avKv w`qQ ZLb m Zvi cwZ Lywk cKvk Ki
ejjvt Zvgvi m GKwZ nZ ci Avwg LyeB ab| myZivs wKQy
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

179

Lvevi-`vevi I Avmevec RvMvo Kiv cqvRb hvZ Ki Avgiv Dfq


GK kvwZ emevm KiZ cvwi| `Z jvKwU Ni _K ewiq wMq
cqvRbxq Avmevec Lwi` Ki Avbjv| wdi Gm `Ljv, gwnjvwU
Ni bB| KviY, m fyjekZ Ni Zvjv jvwMq hvqwb| A_P gwnjvwU
hvIqvi mgq Nii Kvb Avmevec m bBwb| ZLb jvKwU Ava
cvMj nq Mjv Ges MwjZ MwjZ G ej Nyi eovZ jvMjvt
Q
 Z & D 6@ \! p 5 T k
 Y!
L
 = B e!
 [&)5 ]C 2! F!e Q
6 # 5
A_vr n AgyK! h GK`v Kv nq ejwQj, wgb&Rvei MvmjLvbvq
wKfve hZ nq| Kvb& c_?
GK`v m D Q`wU ej eovZ jvMjv Ggb mgq RbKv gwnjv
Nii Rvbvjv w`q cZzw Ki ejjvt
Q
 = \!27 .
[ e
 "! # 6 \!27 [m @
*' 8
  o! ( [5 ; L
 2 a .
 -
A_vr Kb Zzwg ZvK cvIqvi mv_ mv_ `Z `ivRv e Ki djvwb
A_ev Ni Zvjv jvwMq hvIwb?
ZLb Zvi wPv Aviv eo hvq Ges c_gv Q` ejZ ejZB Zvi
gZz nq| bvEhy wejvn&|
12. Kvb RvwZi ga ewfPvii evcK cPvi I cmvi Zv`i Dci
Avjvn& ZvAvjvi evcK Avhve wbcwZZ nIqvi GK wekl KviY|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt

 Q
 !R7 S * 
 U!' )2h@ "! < ' : 
 "! r: DC ) e! V / * o! &
(mvnxZ& ZviMxwe IqvZ& Zvinxwe, nv`xm 2402)
A_vr Kvb RvwZi ga ewfPvii evcK cPvi I cmvi NUj Zviv
wbRivB hb nvZ ai Zv`i Dci Avjvn& ZvAvjvi Avhve wbcwZZ Kijv|
www.QuranerAlo.com

180

nvivg I Kexiv bvn&

nhiZ gvBg~bvn& (ivwhqvjv Avb&nv) _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 


Bikv` Kibt
 :r !
S*/ W!/ !(|!/ :r !
S*/ l5 S! & C _
 ' V &6 " b rB <!
Q
C !R ' 
0 S * 6 56 "! ?
 $
 U!/!
(mvnxZ& ZviMxwe IqvZ& Zvinxwe, nv`xm 2400)
A_vr Avgvi DZ me`v KjvYi Dci _vKe hZY bv Zv`i ga
RviR mvbi AvwaK `Lv bv w`e| hLb Zv`i ga RviR mvb
eo hve ZLbB Avjvn& ZvAvjv Zv`iK evcK Avhve w`eb|

ewfPvii i webvmt
1. AweevwnZv gqi m ewfPvi| GZ gqwUi mvbnvwb I Pwi
web nq| KLbv KLbv evcviwU mvb nZv ch cuQvq|
2. weevwnZv gwnjvi m ewfPvi| GZ Dci ^vgxi mvbI web
nq| Zvi cwievi asmi vicv cuQvq| Zvi esk cwiPq evNvZ
NU| KviY, mvbwU ZviB ej weewPZ nq ; A_P mvbwU g~jZt Zvi
bq|
hb Ggb NUbv NUZB bv cvi m Rb ivm~j ^vgx AbycwZ Ggb
gwnjvi weQvbvq emv ewi GK fqvbK ic wPvqb KiQb|
nhiZ Avyjvn& web& Avgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
] & M D ) 5 ,
 ;"! % & , ) ; "! W
 * 5 +
 R 1 I!& ] = 
 / \!27 ^
 2Z
 5 +
 R 1 I!&
(mvnxZ& ZviMxwe IqvZ& Zvinxwe, nv`xm 2405)
A_vr h ew ^vgx AbycwZ Ggb Kvb gwnjvi weQvbvq em Zvi `v
mB ewi bvq hvK wKqvgZi w`b Kvb welv mvc `skb Ki|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

181

3. h Kvb cwZekx gwnjvi m ewfPvi| GZ Dci cwZekxi


AwaKviI web nq Ges ZvK Pig K `qv nq|
nhiZ wgK`v`& web& Avm&Iqv`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
 # a u "! & ' V r 56 "! % &  2! 7 
 5"! uC ) 
  W
 ' 1 a 6 V r 56 sH
(Avn&gv`& 6/8 mvnxZ& ZviMxwe IqvZ& Zvinxwe, nv`xm 2404)

A_vr mvaviY `kwU gwnjvi mv_ ewfPvi Kiv GZv fqi bq hZv
fqi wbR cwZekxi xi mv_ ewfPvi Kiv|
ivm~j Aviv Bikv` Kibt
 M! F)' # a % & U 5 <! % & ]! 6Z
 1 N 5 <!
(gymwjg, nv`xm 46)
A_vr hvi Awb _K Zvi cwZekx wbivc` bq m RvbvZ cek
Kie bv|
4. h cwZekx bvgvhi Rb A_ev agxq vbvRbi Rb wKsev
wRnv`i Rb Ni _K ei nqQ Zvi xi m ewfPvi|
nhiZ eyivB`vn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt
% & 1C a # % & &
 S * B*&6 " ] & 
 Y! % 5 7 !M \2! 7 % 5 - Z K  ] & @
D ) 5 ! k
 e
 < S * / ) _
 /! 2 - "! V / % 5 - Z % & .
[ a # k
 2 _
 5 % 5 7 !M
SA 4o! /! KH $ & 2 7 % & R N U /! ] & M 
(gymwjg, nv`xm 1897)
A_vr gyRvwn``i x`i mvb hy bv wMq Ni em _vKv jvK`i
wbKU Zv`i gvq`i mvbi gZv| Kvb Ni em _vKv ew hw`
Kvb gyRvwn` cyili cwievii `vwqZ wbq Zv`i Zveavbi evcvi
www.QuranerAlo.com

182

nvivg I Kexiv bvn&

AvgvbZi wLqvbZ Ki ZLb ZvK gyRvwn` ewi cvc Av`vqi Rb


wKqvgZi w`b `vuo Kwiq ivLv ne| AZtci gyRvwn` ew Ni emv
ewi Avgj _K hv gb Pvq wbq wbe| ivm~j ejbt Zvgv`i wK
Ggb aviYv nq h, ZvK GZUzKz myhvM `qvi ciI m G cqvRbi
w`b Ii me Avgj bv wbq Ii Rb GZUzKzI iL w`e?
5. AvZxqv gwnjvi m ewfPvi| GZ Dci AvZxqZvi ebI web
Kiv nq|
6. gvn&ivg ev GMvbv (h gwnjvK weevn& Kiv kixqZi `wZ wPiZii
Rb nvivg) gwnjvi m ewfPvi| GZ Dci gvn&ivgi AwaKviI
web Kiv nq|
7. weevwnZ ewi ewfPvi| Avi Zv gvivZK G Rb h, Zvi DRbv
ckgbi Rb Zv Zvi xB iqQ| ZeyI m ewfPvi Ki emjv|
8. eyov ewi ewfPvi| Avi Zv gvivZK G Rb h, Zvi DRbv
Zv Zgb Avi DM bq| ZeyI m ewfPvi Ki emjv|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
Q
P !R7 S * !
 S * ! ~ 5 <!
 S * YX r 5 <!
 ] & M D ) 5 
0 S * 2X A! 5 <! ]j t!.
! t!
P =A 
 & 1j F7
 Q
P RY! ?
P 2 &
 C m
P $ :SP "!
(gymwjg, nv`xm 107)
A_vr wZb ewi m Avjvn& ZvAvjv wKqvgZi w`b K_v ejeb bv,
Zv`iK bvn& _K cwe Kieb bv, Zv`i w`K `qvi `wZI
ZvKveb bv Ges Zv`i Rb iqQ hYv`vqK kvwt e ewfPvix,
wg_yK ivcwZ Ges Anvix Mwie|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

183

9. ghv`vc~Y gvm, vb I mgqi ewfPvi| GZ Dci D gvm, vb I


mgqi ghv`v web nq|
Kvb ew kqZvbi avKvq co ewfPvi Ki djj Ges Zv KD bv
Rvbj A_ev wePviKi wbKU Zv bv cuQyj Zvi DwPZ ne h, m Zv
jywKq ivLe Ges Avjvn& ZvAvjvi wbKU KvqgbvevK LuvwU ZvIev
Ki wbe| AZtci ewk ewk bK Avgj Kie Ges Lvivc RvqMv I
mvw_ _K `~i _vKe|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) 2  B & S 2! 5
 8
 !9:
6 % 7 )  5
 , =7 % 7 ]! ') 6 1 =M 5 +
 R ) -
 
(k~iv : 25)
A_vr wZwbB (Avjvn& ZvAvjv) Zuvi ev`vn&`i ZvIev Keyj Kib
Ges mg~n cvc gvPb Kib| Avi Zvgiv hv Kiv ZvI wZwb Rvbb|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt

  
 ' 
 2 /! *' S6 !"! % /! * 7 
0 \* V 8
 #
 ( !M R - )=a 
\!B 
 Q
 Y  2! 7 S M  
 f
 ! = 5 % & 6|/! 
 \! v
 

(nvwKg 4/272)
A_vr Zvgiv ewfPvi _K `~i _vKv hv Avjvn& ZvAvjv Zvgv`i
Rb wbwl NvlYv KiQb| GiciI h ew kqZvbi avKvq co Zv
Ki dj m hb Zv jywKq ivL| hLb Avjvn& ZvAvjv Zv MvcbB
iLQb| Ze m hb G Rb Avjvn& ZvAvjvi wbKU ZvIev Ki bq|
KviY, h ew Zv Avgv`i wbKU cKvk Ki w`e Zvi Dci Avgiv
AekB Avjvn& ZvAvjvi weavb cqvM Kiev|
www.QuranerAlo.com

184

nvivg I Kexiv bvn&

D KviYB nhiZ gvwqh web& gvwjK hLb ivm~j Gi wbKU


evi evi ewfPvii ^xKvivw KiwQjb ZLb ivm~j Zuvi cwZ
GZUzKzI c Kibwb| Pvi evii ci wZwb ZvK GI ejbt nqZv
ev Zzwg ZvK Pzgy w`qQv, aiQv wKsev Zvi cwZ `wcvZ KiQv|
KviY, GZ Ki wZwb ZvK ewMZfve Avjvn& ZvAvjvi wbKU LuvwU
ZvIev Kivi myhvM Ki w`Z PqwQjb|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt
:b! !M/! ,/! Z

  V / ) -
 %  2 
  % & 1j a # 
 b! ) ; # \B"!
b! ) ; # 5 :b! !M/! * a
 KH !M2 B \6/!  7 G
 7 U!/! L
 m V : !
 b! ) ; # 5
 * $ 62! /! 8
C 6 & d '# "!  2! 7 ?
 (! \6t! \6@  7 G
 7 U!/! L
 m V : !

!< :!b!e j)a ?
 '"! :!b!M!/ 
 b ) ; # 7, 8
C ,*$ d '# "! 
  \!27
 ) a # !/ ' )=- ( : 4V=6 !b!M!/ S :b! !e L `
 @ " 1 * /! :!b!e
(eyLvix, nv`xm 5271 gymwjg, nv`xm 1691)
A_vr ivm~j Gi wbKU RbK gymjgvb Avmjv| ZLbv wZwb
gmwR`| AZtci m ivm~j K WK ejjvt n Avjvn&i ivm~j!
Avwg ewfPvi Ki djwQ| ivm~j Zvi cwZ Kvb ic c bv
Ki Ab w`K Zuvi Pnviv gyeviK gywoq wbjb| m ivm~j Gi
Pnviv eivei Gm Aveviv ejjvt n Avjvn&i ivm~j! Avwg ewfPvi
Ki djwQ| ivm~j Aveviv Zvi cwZ Kvb ic c bv Ki Ab
w`K Zuvi Pnviv gyeviK gywoq wbjb| Ggb wK m D ^xKvivw Pvi
Pvi evi Kijv| hLb m wbRi Dci ewfPvii mv Pvi Pvi evi
w`qQ ZLb ivm~j ZvK WK ejjbt Zzwg wK cvMj? m ejjvt
bv| ivm~j ejjbt Zzwg wK weevwnZ? m ejjvt Rx nuv| AZtci
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

185

ivm~j mvnvev`iK ejjbt Zvgiv GK wbq hvI Ges iRg Z_v


ci wbc nZv Kiv|
nhiZ eyivB`vn& Gi eYbvq iqQ, ivm~j nhiZ gvwqh web&
gvwjK K ejwQjbt
 ! v
 B
 
H   ; !/ d a # !?
 
 5

(gymwjg, nv`xm 1695)
A_vr Avnv! Zzwg wdi hvI| AZtci Avjvn& ZvAvjvi wbKU gv
PvI Ges Zuvi wbKU ZvIev Ki bvI|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt

 "! 8
 r J!
 "! L
 2=6e! ?
 2 ! : ! b! !e V: = \! ?
C & % ' r 7 & \B"! 6!
!
 b! ) ; # 5 <! :b! !e 8
 ~! 
(eyLvix, nv`xm 6824)
A_vr hLb gvwqh web& gvwjK bex Gi wbKU Avmjv ZLb
wZwb ZvK ejjbt nqZv ev Zzwg ZvK Pzgy w`qQv, aiQv wKsev Zvi
cwZ `wcvZ KiQv| m ejjvt bv, n Avjvn&i ivm~j!
Ze wePviKi wbKU evcviwU (mv meyZi gvag) cuQyj AekB
ZvK wePvi KiZ ne| ZLb Avi Kvivi gvi I mycvwiki myhvM
_vK bv|
G KviYB ivm~j mvd&Iqvb web& DgvBqvn&K Pvii Rb mycvwik
KiZ PvBj ZvK ejjbt
!' V BU B "! 1! = e! ?
 (! ! !Y .
 -
(Avey `vD`, nv`xm 4394 Be&by gvRvn&, nv`xm 2644 bvmvqx 8/69
Avn&gv`& 6/466 nvwKg 4/380 Be&byj& Rvi`&, nv`xm 828)

A_vr Avgvi wbKU Avmvi c~eB Kb Zv Kij bv|


www.QuranerAlo.com

186

nvivg I Kexiv bvn&

Zgwbfve nhiZ Dmvgvn& RbKv Kyivkx Pzwb gwnjvi Rb mycvwik


KiZ PvBj ivm~j ZvK AZ ivMZ^i ejjbt
! 
 ,
 @ % & @ V / d ! W
 B"! !]&;" 5
(eyLvix, nv`xm 6788 gymwjg, nv`xm 1688 Avey `vD`, nv`xm
4373 wZiwghx, nv`xm 1430 Be&by gvRvn&, nv`xm 2595)

A_vr Zzwg wK Avjvn& ZvAvjvi `wewai evcvi mycvwik KiZ


Avmj?!
nhiZ Avyjvn& web& Avgi web& Avm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ
wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt
v
 a
 M! /! @ % & V 2! ' /! S A ' / ,
 
 )/! B
(Avey `vD`, nv`xm 4376)
A_vr Zvgiv `wewa msv evcvijv GK AciK gv Kiv|
KviY, Avgvi wbKU Gi Kvb GKwU cuQyj Zv cqvM Kiv Avgvi Dci
AvekK nq hve|
aygv wZbwU cwZZB Kvivi Dci ewfPvii `vl cgvwYZ nq| hv
wbict
1. ewfPvix GKevi A_ev Pvievi ewfPvii my ^xKvivw Kij|
KviY, RynvBbx gwnjv I DbvBm& Gi iRgKZv gwnjv ewfPvii
^xKvivw GKeviB KiwQjv| Ab w`K nhiZ gvwqh web& gvwjK
 ivm~j Gi wbKU Pvi Pvievi ewfPvii ^xKvivw KiwQjv|
wK msLvi evcvi nv`xmwUi eYbv mg~n gyh&Zvwie Z_v GK K_vi bq|
Kvb Kvb eYbvq Pvi Pvi evii K_v| Kvb Kvb eYbvq wZb wZb
evii K_v| Avevi Kvb Kvb eYbvq `y `y evii K_viI DjL iqQ|
ZeyI Pvi Pvievi ^xKvivw bqvB mevg| KviY, nZ cvi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

187

^xKvivwKvix Ggb KvR KiQ hvZ m kvw cvIqvi Dchy nq bv|


hv evi evi ^xKvivwi gvag cKvk cZ cvi| Avi G K_v meviB
Rvbv h, Bmjvgx `wewa h Kvb hyw mZ m`n wKsev ARynvZi
KviY iwnZ nq| hv nhiZ Dgi, Avyjvn& web& Avevm& Ges Abb
mvnvev _KI ewYZ| Avjvgv Be&byj& gyb&whi& (ivwngvjvn&) G evcvi
Djvgvq wKivgi HKgZiI `vwe KiQb| Zgwbfve Pvi Pvievi
^xKvivwi gvag ewfPvixK ewMZfve Avjvn& ZvAvjvi wbKU
LuvwU ZvIev KiviI myhvM `qv nq| hv GKvfveB Kvg|
Ze ^xKvivwi ga ewfPvii my DjL Ges `wewa cqvM ch
^xKvivwi Dci ^xKviKvix AUj _vKZ ne| AZGe KD hw` Gi
AvMB Zvi ^xKvivw cwinvi Ki bq Zv nj Zvi K_vB ZLb
MnYhvM ne| Zgwbfve ^xKviKvix vbmbI nZ ne|
2. ewfPvii evcvi Pvi Pvi Rb mZev`x cyil G ej my mv
w`j h, Zviv mwZKviv_ ewfPvix ewi mgKg ^P `LQ|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 S A &: ][ '# "! %6 * 2! 7 
 * W
 ; !/ S A Fi : % & ]! W
 @ ! % BU 5 V B.
 
 
(wbmv : 15)
A_vr Zvgv`i x`i ga _K KD ewfPvi Kij Zvgiv Zv`i
wei Zvgv`i ga _K Pvi Pvi Rb mvx msMn Kiv|
3. Kvb gwnjv MfeZx nj, A_P Zvi ^vgx bB|
nhiZ Dgi Zuvi hyM Ggb GKwU wePvi iRg KiQb| Ze G
cgvY nZz h Kvb gwnjvi Dci `wewa cqvM KiZB ne evcviwU
Ggb bq| G Rb h, MfwU m`nekZ mgi KviYI nZ cvi A_ev
alYi KviYI| GgbwK gqwU Mfxi wb`vq _vKvevqI Zvi m D
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

188

ewfPvi KgwU msNwUZ nZ cvi| ZvB nhiZ Dgi Zuvi hyMB


klv `ywU ARynvZ `y Rb gwnjvK kvw `bwb| Ze Kvb gq hw`
MfeZx nq, A_P Zvi ^vgx bB Ges m Ggb Kvb hywmZ ARynvZI
`LvQ bv hvi `ib `wewa iwnZ nq ZLb Zvi Dci ewfPvii Dchy
`wewa cqvM Kiv hZ cvi|
nhiZ Dgi Zuvi GK `xN LyZevq ejbt
ba: %& %`@!" !( \ m %& \!27 \!B QY V/ p@ S a6  

 7 < 
 "! 1 = 
 ! !Y
 "! ] := L
 & !e !( K 
 :

(eyLvix, nv`xm 6829 gymwjg, nv`xm 1691 wZiwghx, nv`xm
1432 Avey `vD`, nv`xm 4418 Be&by gvRvn&, nv`xm 2601)

A_vr wbqB iRg Avjvn& ZvAvjvi weavb Ggb cyil I gwnjvi


RbB wbavwiZ hviv ewfPvi KiQ, A_P Zviv we weevni gvag
BwZc~e wbR x A_ev ^vgxi mv_ myL c_ mg KiQ Ges ^vgx-x
Dfq RbB ZLb wQjv cveq I ^vaxb hLb ewfPvii Dchy mvxcgvY wgj hvq A_ev gwnjv MfeZx nq hvq A_ev ewfPvix wKsev
ewfPvwiYx ewfPvii evcvi ^Qvq ^xKvivw `q|

ewfPvii kvwt
KD kqZvbi avKvq co ewfPvi Ki djj m hw` AweevwnZ nq Zv
nj ZvK GKkwU evNvZ I GK eQii Rb `kvi Kiv ne| Avi hw`
m weevwnZ nq Zv nj ZvK iRg Z_v cv_i gi nZv Kiv ne|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
V / ]j /!"# * ' S Y R N UB <!
 Cu 2 a ]! 9!& * &: C @ 
1 Y 
 2a !/ V 6r
] 6r 
 % &  % &: ]j ! F!} * '!R7 * W
 
 N D ) 
 
 ' ! ) & B S Y  % 5,
(b~i : 2)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

189

A_vr ewfPvwiYx I ewfPvix ; Zv`i cZKK Zvgiv GKk Ki


evNvZ Kie| Avjvn&i weavb KvhKix KiY Zv`i cwZ `qv hb
Zvgv`iK cfvweZ KiZ bv cvi hw` Zvgiv Avjvn& ZvAvjv I
ciKvj wekvmx nq _vKv Ges gywgb`i GKwU `j hb Zv`i kvw
cZ Ki|
nhiZ Avey ivBivn& I nhiZ hvq` web& Lvwj` Rynvbx (ivwhqvjv Avb&gv)
_K ewYZ Zuviv ejbt
:!b!M!/ `N D!M!/ QA' ' Ee !
 b! ) ; # 5 :b! !M/! V ' 7 "! KH a
!R- \!27 [7 !!Y V' :V4 ' 7 sH b! !M/! 
 Q
 A ' ' E
 e n
 f

S %& C]!9' & V' L
 5!!/ Sa6 ?' \!27 :V )!M/! B"! & ' \ r /!
DC 7 v
 5  B
 ]C 9!& 2 a ?
 ' \!27 6 :)!M/! S 2  1! - "! L
 U!; S6 t uC  


?
 2! 7 , /! S 
 u  ) 6&"! 
Q
 A ' A ' %6 3
 e sH : 4V=6 !b!M!/
!R- u "! & \!27 J !/ !^
 " 5 L
 "! &6 "!
 DC 7 v
 5  B
 ]C 9!& 2 a ?
 ' \!27

* a /! ^
P " * 2! 7 /! * a # !/
(eyLvix, nv`xm 2695, 2696 gymwjg, nv`xm 1697,
1698 wZiwghx, nv`xm 1433 Avey `vD`, nv`xm 4445
Be&by gvRvn&, nv`xm 2597)
A_vr RbK e`yCb ew ivm~j Gi wbKU Gm ejjvt n
Avjvn&i ivm~j! Avcwb Avgv`i gvS KviAvbi dvqmvjv Kib|
Zvi cwZcI `uvwoq ejjvt m mZ ejQ| Avcwb Avgv`i gvS
KviAvbi dvqmvjv Kib| ZLb e`yCb ewwU ejjvt Avgvi Qj
G ewi wbKU Kvgjv LvUZv| BwZga m Gi xi mv_ ewfPvi Ki
em| mevB AvgvK ejjvt Zvgvi QjwUK cv_i gi nZv KiZ
www.QuranerAlo.com

190

nvivg I Kexiv bvn&

ne| ZLb Avwg Avgvi QjK Qvwoq bB GK GKwU evw` I


GKkwU QvMj w`q| AZtci Avwjg`iK wRvmv Kij Zviv
ejjvt Zvgvi QjK GKkwU evNvZ I GK eQii Rb `kvi
KiZ ne| Gici bex ejjbt Avwg Zvgv`i gvS KviAvbi
wePvi KiwQ, evw` I QvMjjv ZvgvK diZ `qv ne Ges Zvgvi
QjK GKkwU evNvZ I GK eQii Rb `kvi KiZ ne| Avi
n DbvBm&! Zzwg Gi xi wbKU hvI| AZtci ZvK iRg Kiv| AZGe
DbvBm& Zvi wbKU Mjv| AZtci ZvK iRg Kijv|
nhiZ Dev`v web& ^vwgZ _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
]C !9& 2 a A =' A = .
[ =; %6 * ! 
0 1! a M! /! V :7 
R N V :7 
R N
S a6 
C]!9& 2a v:I' v:I 
C]; V 

(gymwjg, nv`xm 1690 Avey `vD`, nv`xm 4415, 4416


wZiwghx, nv`xm 1434 Be&by gvRvn&, nv`xm 2598)
A_vr Zvgiv Avgvi wbKU _K weavbwU msMn Ki bvI| Zvgiv
Avgvi wbKU _K weavbwU msMn Ki bvI| Avjvn& ZvAvjv Zv`i
Rb GKwU eev w`qQb Z_v weavb AeZxY KiQb| AweevwnZ
hyeK-hyeZxi kvw nQ, GKkwU evNvZ I GK eQii Rb `kvi|
Avi weevwnZ cyil I gwnjvi kvw nQ, GKkwU evNvZ I iRg
Z_v cv_i gi nZv|
D nv`xm weevwnZ cyil I gwnjvK GKkwU evNvZ Kivi K_v
_vKjI Zv KiZ ne bv| KviY, ivm~j nhiZ gvwqh I Mvwg`x
gwnjvK GKkwU Ki evNvZ Kibwb| eis Ab nv`xm Zv`iK
ay iRg KiviB cgvY cvIqv hvq|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

191

AviKwU K_v nQ, kixqZi mvaviY wbqg GB h, Kvivi Dci


KqKwU `wewa GKwZ nj Ges Zvi ga nZvi weavbI _vKj
ZvK ay nZvB Kiv nq| Abjv Kiv nq bv| nhiZ Dgi I Dm&gvb
(ivwhqvjv Avb&gv) GwUi DciB Avgj KiQb Ges nhiZ Avyjvn& web&
gvmE` _KI Bnv ewYZ nqQ| Ze nhiZ Avjx Zuvi hyM
Kvb GK ewK iRgI KiQb Ges evNvZI| nhiZ Avjvn&
web& Avevm&, DevB web& Kve& Ges Avey hiI G gZ cvlY Kib|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
Q
 y
 Q
 6 J!
 C A ' ) '"! Q
 y

 Q
 6 J!
 
 b ) ; # Q
 y

Q
 6 J!
  7
(wZiwghx, nv`xm 1438)
A_vr ivm~j giQb (evNvZ KiQb) I `kvi KiQb,
nhiZ Avey eKi giQb I `kvi KiQb Ges nhiZ Dgi 
giQb I `kvi KiQb|
nhiZ Bgivb web& ^vBb& _K ewYZ wZwb ejbt
!
 V6 = 5 :L
 !!M/! r: % & \!2= @ V -
 ]! * a % & uj "! & V6 =6 L
 B"!
!(|/! * ! % 
 @ "! :!b!M!/ *6
 
 b ) ; # 7 /! V6 2! 7  e U!/! @ L
 = f
 "!
*' &" S6 t *'t * 2! 7 L
 A W
 /! *' & U!/! 1! ! /! *' V BU /! L
 y


!L m e!
 !
 V6 = 5 *!27 VX2`B!" :  7 b! !M/! * 2! 7 \2f
 S6 t L
 a /!
1 -
 S *  ; ) ! ] 5  1 - "! % & %  = ; % ' L
 
: e ) ! ][ ') B L
 'B M! ! :!b!M!/
\!B 2 *
 ' 8
 , a "! % & 1! 3
 / "! 8
 a

(gymwjg, nv`xm 1696 Avey `vD`, nv`xm 4440 wZiwghx,
nv`xm 1435 Be&by gvRvn&, nv`xm 2603)
www.QuranerAlo.com

192

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr GK`v RbKv Rynvbx gwnjv ivm~j Gi wbKU Avmjv| ZLb


m ewfPvi Ki MfeZx| m ejjvt n Avjvn&i bex! Avwg ewfPvii
kvw cvIqvi Dchy| AZGe Avcwb Zv Avgvi Dci cqvM Kib|
AZtci ivm~j Zvi AwffveKK WK ejjbt Gi Dci GKUz `qv
Kiv| G hLb mvb cme Kie ZLb Zzwg ZvK Avgvi wbKU wbq
Avme| jvKwU ZvB Kijv| AZtci ivm~j Av`k Kij Zvi
Kvco kixii mv_ k Ki eua `qv njv| Gici ZvK iRg Kiv
nj ivm~j Zvi Rvbvhvi bvgvh covb| nhiZ Dgi ivm~j K
Avhvw^Zi ^i ejjbt Avcwb Gi Rvbvhvi bvgvh covQb, A_P
m ewfPvwiYx?! ivm~j ejjbt m Ggb ZvIev KiQ hv
g`xbvevmxi miRbK eUb Ki `qv njI Zv Zv`i Rb h_
ne| Zzwg Gi PvBZI wK DrK wKQy cqQv h Zvi Rxeb Avjvn&
ZvAvjvi mwi Rb wewjq w`qQ|
nhiZ Dgi Zuvi GK `xN LyZevq ejbt
 2! 7 
0 b! r "! / ! !A/! Q
 A  2! 7 b! r "!
 p: 
 ' [6
 & g
! ' 
H  
a# 
 !b);# S a !/ -2!M7 
-7

- " !e Sa6 ]5
 QY V/ Sa6 Z & :1j F!e b! ) M 56 "! j &m c
 6' b! !} \WN!U!/ '

0 *!r "! ]C 3
 5 /!  ' )2h3
 /!
(eyLvix, nv`xm 6829 gymwjg, nv`xm 1691 Avey `vD`, nv`xm 4418)

A_vr wbqB Avjvn& ZvAvjv gynvv` K mZ ag w`q cvwVqQb


Ges Zuvi Dci KviAvb AeZxY KiQb| Avjvn& ZvAvjv Zuvi Dci hv
AeZxY KiQb Zvi ga iRgi AvqvZI wQjv| Avgiv Zv cowQ,
gyL KiwQ I eySwQ| AZtci ivm~j iRg KiQb Ges AvgivI
Zuvi BKvji ci iRg KiwQ| Avkv nq e Kvj ci KD ejet
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

193

Avgiv KviAvb gvRx` iRg cvBwb| AZtci Zviv Avjvn& ZvAvjvi


c _K bvwhjKZ GKwU dih KvR Qo c_ nq hve|
nhiZ Dgi h AvqvZi cwZ BwZ KiQb Zv nQt
rP 5r 7 
0 
 
 % &: <[ !A ]! 6="! - ) a # !/ m !( ] _
 W
6 

 W
6 
 SP A @
A_vr eq (weevwnZ) cyil I gwnjv hLb ewfPvi Ki ZLb Zvgiv
Zv`iK m`nvZxZfve cv_i gi nZv Kie| GwU nQ Avjvn&
ZvAvjvi c _K Zv`i Rb kvw^ic Ges Avjvn& ZvAvjv
civgkvjx I myKkjx|
D AvqvZwUi wZjvIqvZ iwnZ nqQ| Ze Dnvi weavb GLbI Pvjy|
Kvb AweevwnZ ewfPvix wKsev ewfPvwiYx hw` Ggb Amy A_ev `yej
nq h, ZvK wbqgZvwKfve GKkwU evNvZ Kiv nj Zvi gZzi
Avkv iqQ Zv nj ZvK GKkwU eZ GK Ki GKevi cnvi Kiv
ne|
nhiZ mvC`& web& mv`& web& Dev`vn& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb
ejbt
b ) ;  P ; ?
 (! Y! R! /! S * F& % & ]C & U!' g
! =_
 /! k
P y
 1j Z
 5
 # B'"! V / ! !Y
:b! !M/! ?
 (! % & k
 y
 "! 6 !
 b! ) ; # 5 :)!M/! 6 @ ) ' y
 :!b!M!/ 

)2 ! /! u[ @ 
][ ' y
 ' ) ' y
 S6 t x
C  $ ] 9!&  / <[ !AI7 
R N
(Avn&gv`& 5/222 Be&by gvRvn&, nv`xm 2622)
A_vr Avgv`i GjvKvq RbK `yej ew emevm KiZv| nVvr m
RbKv evw`i mv_ ewfPvi Ki em| evcviwU mvC`& ivm~j K
Rvbvj wZwb ejjbt ZvK Zvi cvc kvw w`q `vI Z_v GKkwU
www.QuranerAlo.com

194

nvivg I Kexiv bvn&

evNvZ Kiv| DcwZ mKj ejjvt n Avjvn&i ivm~j! m Zv Zv


mn KiZ cvie bv| ZLb ivm~j ejjbt GKwU LRyi wenxb
GKkwU kvLvQ wewk _vKv wbq ZvK Zv w`q GK evi gvie|
AZGe Zviv ZvB Kijv|
AgymjgvbKI Bmjvgx wePvivaxb iRg Kiv hZ cvi|
nhiZ Rvwei web& Avyjvn& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
u[ "! & 
 , ) * % & .
[ a #
 S 2! ; "! % & .
[ a # 4V=6 Sa#
(gymwjg, nv`xm 1701)
A_vr bex Avm&jvg eski GKRb cyilK Ges GKRb Bw` cyil
I GKRb gwnjvK iRg Kib|
ewfPvii KviY Kvb mvb Rb wbj Ges fvMg m Rxeb euP
_vKj Zvi gvqi mvb icB m cwiPq jvf Kie| evci bq|
KviY, Zvi Kvb ea evc bB| AZGe ewfPvixi c _K m Kvb
wgivm cve bv|
nhiZ Avey ivBivn& I nhiZ Avwqkv (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ
Zuviv ejbt ivm~j Bikv` Kibt
 Z

!  - 2 

  2  !) 
(eyLvix, nv`xm 2053, 2218, 6818 gymwjg, nv`xm 1457,
1458 Be&by wnevb, nv`xm 4104 nvwKg, nv`xm 6651
wZiwghx, nv`xm 1157 evqnvKx, nv`xm 15106 Avey `vD`,
nv`xm 2273 Be&by gvRvn&, nv`xm 2035, 2037 Avn&gv`&, nv`xm
416, 417)

A_vr mvb gwnjviB Ges ewfPvixi Rb ay cv_i Z_v iRg|


nhiZ Avyjvn& web& Avgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

195

 # ) 5 <!

 5 <! m !
  !) /! u[ 6 @
 "! ][ & "! - 7 % &
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2794)
A_vr h ew Kvb evw` A_ev ^vaxb gwnjvi m ewfPvi Kijv
Zvi mvb ne ewfPvii mvb| m wgivm cve bv Ges Zvi wgivmI
KD cve bv|
h Kvb Cgvb`vi cwe cyili Rb Kvb ewfPvwiYx gqK weevn
Kiv nvivg| Zgwbfve h Kvb Cgvb`vi mZx gqi RbI Kvb
ewfPvix cyilK weevn Kiv nvivg|
Avjvn& ZvAvjv ejbt

 "! C m < *


 A 5 <! ] 6r
 ][ Y! W
 &
 "! ][ m < w
 A 5 <! V 6r 
 % &  \!27 ?
 (! D : @
 P W
 &
(b~i : 3)
A_vr GKRb ewfPvix cyil AviKRb ewfPvwiYx A_ev gyk&wiKv
gqKB weevn Ki Ges GKRb ewfPvwiYx gqK AviKRb
ewfPvix cyil A_ev gyk&wiKB weevn Ki| gywgb`i Rb Zv Kiv
nvivg|

`wewa msv wKQy K_vt


KvDK jyvwqZfve ewfPvi wKsev h Kvb nvivg KvR KiZ `Lj
Zv ZwoNwo wePviKK bv Rvwbq ZvK ewMZfve bmxnZ Kiv I
ciKvj Avjvn& ZvAvjvi KwVb kvwi fq `Lvbv DwPZ|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
u N 
 4 V / 
0  ; [2
 & ; % &
(wZiwghx, nv`xm 1425 Be&by gvRvn&, nv`xm 2592)

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

196

A_vr Kvb gymjgvbi `vl jywKq ivLj Avjvn& ZvAvjv `ywbqv I


AvwLivZ Zvi `vlI jywKq ivLeb|

`wewa cqvMi mgq Pnvivi cwZ j ivLet


Kvivi Dci kixqZ KZK wbavwiZ Kvb `wewa cqvM Kivi mgq
Zvi Pnvivi cwZ AekB j ivLZ ne hvZ Zv AvNvZcv nq
Z-weZ bv nq hvq|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
 a ) p 62 /! S Y @ "! Q
 y
 !(
(eyLvix, nv`xm 559 gymwjg, nv`xm 2612 Avey `vD`, nv`xm 4493)

A_vr KD KvDK (`wewa cqvMi ) gvij Zvi Pnvivi cwZ


AekB j ivLe hvZ Zv AvNvZcv bv nq|

h Kvb `wewa gmwR` cqvM Kiv hve bv|


nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
 a  V / ,
 
 D !MB <!
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2648)
A_vr gmwR` Kvb `wewa Kvqg Kiv hve bv|
nhiZ nvKxg web& wnhvg _K ewYZ wZwb ejbt
 "!
 # $ sH  / W
 B "!
 Z

  V / , !M
 54 "! 
 b ) ; # \* 
,
 
  / D !MB
(Avey `vD`, nv`xm 4490)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

197

A_vr ivm~j gmwR` Kvivi _K cwZkva wbZ, KweZv Avew


KiZ I `wewa Kvqg KiZ wbla KiQb|
`ywbqvZ Kvivi Dci kixqZi Kvb `wewa Kvqg Kiv nj Zv Zvi
Rb Kvd&dviv nq hvq Z_v Zvi AcivawU gv Ki `qv nq| ciKvj
G Rb ZvK Kvb kvw `qv ne bv|
nhiZ Dev`vn& web& ^vwgZ _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
\!  & U!/! < 
 B# Y! ) * /! ') M 7 ! L
 2! Z
: /! @ S A & Q
 f"! % &
 ! ! J! KH $ 
 'R 7 KH $  

(wZiwghx, nv`xm 1439 Be&by gvRvn&, nv`xm 2652)
A_vr h ew (kqZvbi avKvq co) Ggb Kvb nvivg KvR Ki
djQ hvZ kixqZi wbw` Kvb `wewa iqQ| AZtci ZvK
`ywbqvZB m ` `qv nqQ| ZLb Zv Zvi Rb Kvd&dviv nq hve|
Avi hw` Zv Zvi Dci cqvM bv Kiv nq Zv nj m evcvi Avjvn&
ZvAvjvB fvjv Rvbb| PvqZv Avjvn& ZvAvjv ZvK ciKvj kvw
w`eb bqZv ev gv Ki w`eb|
Kvb GjvKvq Bmjvgi h Kvb `wewa GKevi cqvM Kiv m
GjvKvq Pwjk w`b hver evwi elY _KI AbK Dg|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
>@=f
 %  '# "! 
 T! 54 "! % & G
 # sH 1 - sH P N G
 # sH V / ' 1  5 @
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2586)
A_vr weki eyK agxq Kvb `wewa cqvM Kiv wekevmx`i Rb
AbK Dg Pwjk w`b jvMvZvi evwi elY _KI|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

198

9. mgKvg ev cvqyMgbt
mgKvg ev cvqyMgb ejZ cyil cyil GK Acii gjvi eenvii
gvag wbR hb DRbv wbeviY KivKB eySvbv nq|
mgKvg GKwU gvivZK bvn&i KvR| hvi fqvenZv Kzdii ciB|
nZvi PvBZI gvivZK| wek mec_g j~Z Gi mc`vq G KvR
wj nq Ges Avjvn& ZvAvjv Zv`iK Ggb kvw c`vb Kib hv
BwZc~e KvDK c`vb Kibwb| wZwb Zv`iK mg~j asm Ki
w`qQb| Zv`i Nievwo Zv`i DciB Dwq w`q f~wgZ Zwjq
w`qQb| AZtci AvKvk _K cv_i elY KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
%  ! % &: C @ "! % & *' S A M! =; & ]! W
 @ ! ! ) BU B!" & ) M! b! !e ( [}) 

 ! ) / 
 &4 DP ) e! S "! 1 ' K i: 
 , % &: u[ ) * $ b! a: ! ) BU ! S A 6
(Avivd : 80-81)
A_vr Avi Avwg j~Z K beyIqvZ w`q cvwVqwQ| whwb Zuvi
mc`vqK ejjbt Zvgiv wK Ggb gvivZK Akxj KvR KiQv hv
BwZc~e weki Avi KD Kiwb| Zvgiv xjvK`iK ev` w`q cyil
KZK hb DRbv wbeviY KiQv| cKZc Zvgiv nQv
mxgvjsNbKvix mc`vq|
Avjvn& ZvAvjv D KvRK AZ bvsiv KvR ej AvLvwqZ
KiQb| wZwb ejbt
1 B L
 !Y V ] 5 M! % &  Z
6 
 [27
6 [A@  B [})
 
 % M ; !/ KC ) ; D ) e! ) !Y S * 6 g
! F=_
 
(Avw^qv : 74)
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

199

A_vr Avi Avwg j~Z K vb I cv w`qwQ Ges ZuvK Dvi


KiwQ Ggb Rbc` _K hviv bvsiv KvR KiZv| g~jZt Zviv wQjv
wbK cKwZi dvwmK mc`vq|
Avjvn& ZvAvjv Ab AvqvZ mgKvgx`iK hvwjg ej AvLvwqZ
KiQb| wZwb ejbt
 %  !o ) !Y *2! - "! ] 5 M!  R - 1 - "! )A 2 * & 6 )!e 
(Avb&Kve~Z : 31)
A_vr dik&Zviv nhiZ Bevnxg K ejjbt Avgiv G
Rbc`evmx`iK asm Ki `ev| Gi Awaevmxiv wbqB Rvwjg|
nhiZ j~Z G`iK wekLj RvwZ wnme DjL Kib|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 % 5 
  D ) M! \!27 V  `
 Q
: # b! !e 
(Avb&Kve~Z : 30)
A_vr nhiZ j~Z ejjbt n Avgvi cfy! Avcwb AvgvK G
wechq mwKvix mc`vqi wei mvnvh Kib|
nhiZ Bevnxg Zv`i gvi Rb Rvi mycvwik KijI Zv bv
nqwb| eis ZuvK ejv nqQt
Q
P !R7 S * B S * 6
 ?
 ':# & "! KH ia e! 6 !R- % 7 G
 7 "! S - ' i5 
 ,C
 , &  J!
(n~`& : 76)
A_vr n Bevnxg! G evcvi Avi GKwU K_vI ejv bv| (Zv`i
asmi evcvi) Zvgvi cfyi digvb Gm MQ Ges Zv`i Dci Ggb
GK kvw AvmQ hv wKQyZB Ujevi gZv bq|
www.QuranerAlo.com

200

nvivg I Kexiv bvn&

hLb Zv`i kvw wbwZ nq Mjv Ges Zv fvi fviB Avme ej


j~Z K Rvwbq `qv njv ZLb wZwb Zv `ix nq hvQ ej Avcw
Rvbvj ZuvK ejv njvt
v
C 5 M! ' w
 = `
4 ^
 !"! 
(n~`& : 81)
A_vr mKvj wK AwZ wbKUB bq?! wKsev mKvj nZ wK GZB `ix?!
Avjvn& ZvAvjv j~Z Gi mc`vqi kvwi evcvi ejbt
C1:Z; %:& [u# Z@ * 2! 7  T! & "!
 *2! / ; *7 2 a  & "! KH ia 62! /! 
 C  =' %  ~ % & V - &
 ?
 ':#  7 ][ & )6 
 & ,C ) 3
 &6
(n~`& : 82-83)
A_vr AZtci hLb Avgvi digvb Rvwi njv ZLb f~-LwUi
DcwifvMK wbPz Ki w`jvg Ges Ii Dci Svgv cv_i elY KiZ
jvMjvg, hv wQjv GKvavi Ges hv weklfve wPwZ wQjv Zvgvi
cfyi fvvi| Avi D Rbc`wU G hvwjg`i _K ewk `~i bq|
Avjvn& ZvAvjv Ab AvqvZ ejbt
u[ # Z@ S * 2! 7  T! & "!
 *2! / ; *7 2 Z
 /! % e W
 & ] 
 `
6 S * BR! N U!/! 
?
 (! V /  SC M &4 1C =
 =! * 6
 %  ;: ) 2 X 8
C 5 ?
 (! V /  1C Z
: ; % &:
 % &  2 X ][ 5
(wnR&i : 73-77)
A_vr AZtci Zv`iK m~hv`qi mgqB GK weKU AvIqvR cvKovI
Kijv| GiciB Avwg Rbc`wUK Dwq Dci-bxP Ki w`jvg Ges
Zv`i Dci Svgv cv_i elY Kijvg| AekB GZ wb`kb iqQ
cheYkw mb ew`i Rb| Avi D Rbc`wU (Dnvi asm
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

201

Z~c) vqx (e cvPxb) jvK PjvPji cw_ cvkB GLbI we`gvb|


AekB GZ iqQ gywgb`i Rb wbwZ wb`kb|
Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j mgKvgx`iK wZb wZb evi jvbZ
w`qQb hv Ab Kvivi evcvi `bwb|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt

0 % !
C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % & 
0 % !
C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % & 
0 % !

C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % &
(Avn&gv`&, nv`xm 2915 Be&by wnevb, nv`xm 4417
evqnvKx, nv`xm 7337, 16794 Zvevivbx/Kvexi, nv`xm
11546 Avey Bqvjv, nv`xm 2539 Avye&by gvB`&,
nv`xm 589 nvwKg 4/356)
A_vr Avjvn& ZvAvjv mgKvgxK jvbZ Kib| Avjvn& ZvAvjv
mgKvgxK jvbZ Kib| Avjvn& ZvAvjv mgKvgxK jvbZ Kib|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
% & j ) 2 &
C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % & j ) 2 &
C ) D ) e! 1! 7 1! 7 % & j ) 2 &

C ) D ) e! 1! 7 1! 7
(mnxZ&-ZviMxwe IqvZ&-Zvinxe, nv`xm 2420)
A_vr mgKvgxivB Awfk| mgKvgxivB Awfk| mgKvgxivB
Awfk|
eZgvb hyM mgKvgi ej cPvi I cmvii K_v Kvb AvmZB ivm~j
 Gi m fwelvYxi K_v iY Gm hvq hvZ wZwb ejbt

C ) D ) e! 1 7 V &6 " \!27


 N"! &
 ) N "! 
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

202

(wZiwghx, nv`xm 1457 Be&by gvRvn&, nv`xm 2611 Avn&gv`&


2/382 mnxZ&-ZviMxwe IqvZ&-Zvinxe, nv`xm 2417)
A_vr Avgvi DZi Dci mgKvgiB ewk Avkv KiwQ|
nhiZ dzhvBj& Be&by Bqvh (ivwngvjvn&) ejbt
C - !}  J! 
H V M ! K 
6 % &: uC T e! 1X A ' 1! 
 J } )  "! ) !
(`~ix/hyj&wjIqvZ : 142)
A_vr Kvb mgKvgx ew AvKvki mg cvwb w`q Mvmj KijI m
Avjvn& ZvAvjvi mv_ Acwevevq mvvr Kie|

mgKvgi AcKvi I Zvi fqvenZvt


mgKvgi ga GZv ewk wZ I AcKvi wbwnZ iqQ hvi mwVK
MYbv mwZB `yi| hv ew I mgw chvqi Ges `ywbqv I AvwLivZ
mKxq| hvi wKq`sk wbict

agxq AcKvi mg~nt


c_gZt Zv Kexiv bvn& mg~ni GKwU| Zv mswk ewK AbK
AbK bK Avgj _K `~i mwiq ivL| GgbwK Zv h Kvivi ZvInx`
web wekl f~wgKv ivL| Avi Zv Gfve h, G bkvq co kkwenxb
Qj`i mv_ axi axi fvjvevmv Rb bq| Avi Zv GK`v ZvK
wki&K ch cuwQq `q| KLbv evcviwU Ggb chvq `uvovq h, m axi
axi AkxjZvK fvjvem dj Ges mvayZvK NYv Ki| ZLb m
nvjvj gb KiB mnRfve D KgZrciZv Pvwjq hvq| ZLb m
Kvwdi I gyi&Zv` nZ eva nq| G KviYB eve `Lv hvq h, h hZ
ewk wki&Ki w`K avweZ m ZZ ewk G KvR wj| ZvB jyZ
mc`vqi gyk&wiKivB G KvR me c_g wj nq|
G K_v meviB Rvbv _vKv DwPr h, wki&K I Bk&K cii Avwfve
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

203

RwoZ| Avi ewfPvi I mgKvgi c~Y gRv ZLbB Abyf~Z nq hLb Gi


mv_ Bk&K RwoZ nq| Ze G Pwii jvK`i fvjvevmv GK RvqMvq
mxgve _vK bv| eis Zv GK vb _K Ab vb cwieZbkxj| Avi
Zv GKgv wkKvii cwieZbi KviYB nq _vK|

PvwiwK AcKvi mg~nt


c_gZt mgKvgB nQ PvwiwK GK AatcZb| ^vfvweKZv wei|
GiB KviY jv Kg hvq, gyL nq Akxj Ges Ai nq KwVb, Ab`i
cwZ `qv-gvqv m~Yic wbtkl nq GKeviB Zv GKKw`K nq
hvq, cyilZ I gvbeZv wejy nq, mvnwmKZv, mvb I AvZghv`veva
web nq| wbhvZb I ANUb NUvZ Zv mswk ewK mvnmx Ki
Zvj| DP gvbwmKZv web Ki `q Ges Zv mswk ewK eKze
evwbq Zvj| Zvi Dci _K gvbyli Avv Kg hvq| Zvi w`K gvbyl
wLqvbZi mw`nvb `wZ ZvKvq| D ew agxq vb _K ewZ nq
Ges Divi mvweK DbwZ _K gv^q wcQ co hvq|

gvbwmK AcKvi mg~nt


D Kgi AbKjv gvbwmK AcKvi iqQ hv wbict
1. AwiZv I fq-fxwZ AwaK nvi eo hvq| KviY, Avjvn&
ZvAvjvi AvbyMZi gaB iqQ mvweK kvw I wbivcv| h ew
GKgv Avjvn& ZvAvjvKB fq Kie Avjvn& ZvAvjv ZvK Ab
mKj fq _K gy ivLeb| Avi h ew GKgv Avjvn& ZvAvjvK
fq Kie bv ZvK mKj fq GgwbZB wNi ivLe| KviY, kvw KvRi
Abyic nIqvB kq|
2. gvbwmK wekLjZv I gbi Akvw Zvi wbKU cKU nq `Lv `q|
G nQ Avjvn& ZvAvjvi c _K m ewi Rb bM` kvw h ew
www.QuranerAlo.com

204

nvivg I Kexiv bvn&

GKgv Avjvn& ZvAvjv Qvov AbK fvjvevme| Avi G mK hZB


Nwb ne gbi Akvw ZZB eo hve|
Avjvgvn& Be&by ZvBwgqvn& (ivwngvjvn&) ejbt G K_v meviB Rvbv DwPr
h, KD KvDK fvjvevmj (h fvjvevmv GKgv Avjvn& ZvAvjvi
Rb bq) m wcq ew AekB Zvi cwgKi wZ mvab Kie Ges G
fvjvevmv AekB cwgKi h Kvb aibi kvwi KviY ne|
3. G QvovI D Aea mK AbK aibi gvbwmK ivMi Rb `q
hv eYbvZxZ| hvi `ib Zv`i Rxebi ^v` GKeviB wbtkl nq hvq|
4. G RvZxq jvKiv GKvKx _vKvKB ewk fvjvevm Ges Zv`i
GKv wkKvi A_ev D KvRi mnhvMx Qvov Ab Kvivi mv_ Giv
GKeviB wgkZ Pvq bv|
5. ^KxqZv I ewZnxbZv Rb bq| ghvR cwieZb nq hvq| h
Kvb KvR Giv wi wmv wbZ cvi bv|
6. wbRi ga civRq fve Rb bq| wbRi Dci Giv Kvb evcviB
Avvkxj nZ cvi bv|
7. wbRi ga GK RvZxq cvc eva Rb bq| hvi `ib m gb Ki
mevB Avgvi evcviUv Rb djQ| myZivs gvbyli evcvi Zvi GKUv
Lvivc aviYv Rb bq|
8. G RvZxq jvK`i gvS niK iKgi Iqvm&Iqvmv I Ag~jK wPv
Rb bq| GgbwK axi axi m cvMji ic aviY Ki|
9. G RvZxq jvK axi axi wbqYnxb hb Zvobvq Avv nq co|
m`v me`v m hb PZbv wbqB e _vK|
10. gvbwmK Uvbvcob I ecivqvfve G`i ga Rb bq|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

205

11. weiw fve, wbivkv, KzjzY fve, AvnvwK RhevI G`i ga


Rb bq|
12. G`i `ni Kvl mg~ni DciI Gi weivU GKUv cfve iqQ|
hvi `ib G aibi jvKiv wbRK cyil ej gb Ki bv| G KviYB
G`i KvD KvDK gwnjv`i mvR-mv MnY KiZI `Lv hvq|

kvixwiK AcKvi mg~nt


kvixwiK wZi K_v Zv ejvB evj| KviY, AvaywbK wPwKrmv
wevb wKQy w`b ci ciB G msv bZzb bZzb ivM Avwevi Ki|
wPwKrmv wevbxiv Kvb GKwU ivMi Dchy Ilya LyuRZ LuyRZB `Lv
hvq bZzb AviKUv ivM AvweKZ nq MQ| GB nQ ivm~j Gi
fwelvYxi mwZKvi djvdj|
nhiZ Avyjvn& web& Dgi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
 ) 7 T S * / W!/ < *' )2 5 \6@
h e! DC ) e! V / ] W
 @ ! * ~ B S !
)3
 & % 5R S * / .
! ; " V / L
 3
 & % A B S ! V 
 a
 sH 

(Be&by gvRvn&, nv`xm 4091 nvwKg, nv`xm 8623
Zvevivbx/AvImvZ, nv`xm 4671)
A_vr Kvb mc`vqi gvS ewfPvi Z_v AkxjZv cKvk Qwoq
coj Zv`i ga AekB gnvgvwi I e cKvii ivM-evwa Qwoq
coe hv Zv`i c~eeZx`i ga wQjv bv| myZivs evwajv wbict
1. wbR xi cwZ axi axi Abxnv Rb bq|
2. wji Kvljv GKeviB wXj nq hvq| hib ckve I
exhcvZi Dci Kvb wbqYB _vK bv|
www.QuranerAlo.com

206

nvivg I Kexiv bvn&

3. G RvZxq jvKiv UvBdqW Ges wWmwUqv ivMI Avv nq|


4. GiB dj wmwdwjm ivMiI wekl cv`yfve NU| wj A_ev ivMxi
`&wc, AvuZ, cvKjx, dzmdzm I AKvli Nv Gi gvagB G ivMi
i| GgbwK cwikl Zv A weKwZ, AZ, wRnvi Kvvi Ges
Anvbxi wekl KviYI nq `uvovq| GwU Wvvi`i aviYvq GKwU `Z
msvgK evwa|
5. KLbv KLbv Giv MbvwiqvqI Avv nq Ges G ivM Avvi
msLv mvaviYZt GKUz ewk| AvRvwZK ^v msvi wicvU ejv nq,
1975 mvj D ivM cvq cuwPk KvwU gvbyl Avv nq| eZgvb
aviYv Kiv nq, G RvZxq ivMxi nvi eQi wek _K cvk KvwU| hvi
AwaKvskB hyeK|
G RvZxq ivM c_gZ wj GK aibi Rjb mw nq| GiB cvkvcvwk
ZvZ wekx cuyRI Rb bq| GwU eZi GKwU wekl KviYI eU|
GiB KviY axi axi cmvei ivvI e nq hvq| cmvei mgq
Rvjvcvov Abyf~Z nq| D Rjbi KviY axi axi wjvMi wQ`i
Avkcvk jvj nq hvq| cwikl m Rjb gy_jx ch cuQvq| ZLb
gv_v e_v, Ri BZvw` i nq hvq| GgbwK Gi cwZwqv kixii i
cuQyj ZLb `&wc Rjb mw nq| Aviv Kv Kx?
6. nicm ivMI G msv GKwU AbZg evwa| GgwiKvi ^v
gYvjqi GKwU wicvU ejv nq, nicmi GLbv Kvb wPwKrmv
DvweZ nqwb Ges GwU Kvvi PvBZI gvivZK| ay GgwiKvZB G
ivMxi nvi eQi `y KvwU Ges wewUb GK j|
G ivM nj c_g wjvM PzjKvwb Abyf~Z nq| AZtci PzjKvwbi
RvqMvq jvj aibi dvm&Kv RvZxq wKQy `Lv `q hv `Z eo nq cyiv
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

207

wj Ges hvi mv_ mgKvg Kiv nq Zvi nvi Qwoq co| Gjvi
e_v LyeB Pig Ges Gjv dU wMq cwikl mvb Rjb I cuyR mw
nq| wKQy w`b ci ivb I bvwfi bxPi AskI fxlYfve RjZ _vK|
GgbwK Zv cyiv kixiI Qwoq co Ges Zvi gMR chI cuQvq| G
ivMi kvixwiK wZi PvBZI gvbwmK wZ AbK ewk|
7. GBW&mI G msv GKwU AbZg ivM| G ivMi fqiZv wbi
evcvijv _K GKeviB my nq hvqt
K. G ivM Avv I gZi msLv AbK ewk|
L. G ivM LyeB A| hvi `ib G msv ck AbK ewk| wK
wekliv mjvi Zgb Avkvbyic Di w`Z cviQb bv|
M. G ivMi wPwKrmv GKeviB bB A_ev _vKjI Zv AwZ ^
gvvq|
N. G ivM `Z wevi jvf Ki|
GBW&mi KviY gvbyli ga ivM cwZiva gZv GKeviB `yej
nq co| hvi `ib h Kvb QvU ivMI ZvK mnR Kvey Ki dj|
wekl`i aviYv, G ivM Avv kZKiv 95 RbB mgKvgx Ges G
ivM Avv`i kZKiv 90 RbB wZb eQii ga gZz eiY Ki|
8. G RvZxq jvKiv fvjvevmvi fvBivm A_ev fvjvevmvi ivM
bvgK bZzb evwaZI KLbv KLbv Avv nq| Ze GwU GBW&m
PvBZI AbK fqvbK| G ivMi Zzjbvq GBW&m GKwU Ljbv gv|
G ivM KD Avv nj Qq gvm hZ bv hZB Zvi cyiv kixi
dvm&Kv I cyuR fi hvq Ges iY nZ nZB m cwikl gviv hvq|
mgmvi evcvi njv GB h, G ivMwU GKeviB jyvwqZ _vK hZY
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

208

bv hb DRbv ckgbi mgq G msv nigvbjv DwRZ nq|


Avi ZLbB D fvBivmjv be Rxeb cvq| Ze G ivM h Kvb cvq
msgY KiZ mg| GgbwK evZvmi mv_I|

mgKvgi kvwt
Kvivi evcvi mgKvg cgvwYZ nq Mj ZvK I Zvi mgKvgx
mxK kvw ^ic nZv KiZ nq|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
 ' b! )  
 1! 7 ! )2 e !/
C ) D ) e! 1! 7 1  5 ) B a
 % &
(Avey `vD`, nv`xm 4462 wZiwghx, nv`xm 1456 Be&by gvRvn&, nv`xm
2609 evqnvKx, nv`xm 16796 nvwKg, nv`xm 8047, 8049)

A_vr KvDK mgKvg KiZ `Lj Zvgiv Dfq mgKvgxKB nZv


Kie|
D nZvi evcvi mvnvev`i HKgZ iqQ| Ze nZvi aibi
evcvi Zv`i ciii ga gZvbK iqQ|
nhiZ Avey ivBivn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
[ a - ) a # 1! ! ; sH 
 \!27 sH ) a # 
(Be&by gvRvn&, nv`xm 2610)
A_vr Dci-bxPi DfqKB iRg Ki nZv Kiv|
nhiZ Avey eKi, Avjx, Avyjvn& web& hyevBi Ges wnkvg web&
Avyj& gvwjK (ivwngvjvn&) mgKvgx`iK Avb cywoq nZv KiQb|
nhiZ gynvv` web& gyb&Kvw`i (ivwngvjvn&) _K ewYZ wZwb ejbt
V / .
[ a # a
 6"!  
 p 5: `
: C A ' V '"! \!  ) % ' !N v
 Y!
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

209

Q
 f
 "! C A ' ) '"! ?
 R! d Z
 /! u "!  w
 A! B Y! w
 A! 5 Q
  V @ )y
 E
 '
v
P (! !R-  : V 2 7 b! !M/! v
C !} V '"! % ' V4 2 7 S * /
 
 b ) ; #
 !e 
 B "! #"! S 2 7 e! & S * ' 
0 1! ! /! u[ @ 
][ &6 " < ]j &6 " ' 1  B S !
C A ' ) '"! ' & U!/! # 6' n
 
 54 "! 
 b ) ; # Q
 f
 "! +
 "# d a !/ # 6'
# 6' n
 
 54 "!
(evqnvKx/Aveyj& Cgvb, nv`xm 5389)
A_vr nhiZ Lvwj`& web& Iqvjx`& nhiZ Avey eKi Gi wbKU G
gg GKwU wPwV cvVvjb h, wZwb Aviei Kvb GK gnjvq Ggb GK
ewK cqQb hvK w`q hb DRbv wbeviY Kiv nq hgwbfve
wbeviY Kiv nq gwnjv w`q| ZLb nhiZ Avey eKi mKj
mvnvev`iK GKwZ Ki G evcvi Zuv`i civgk PqQb| Zuv`i
ga nhiZ Avjx I DcwZ wQjb| wZwb ejbt G Ggb GKwU
bvn& hv wek aygv GKwU DZB msNUb KiQ| Avjvn& ZvAvjv
I`i m h eenvi KiQb Zv mK Avcbviv AekB AeMZ|
AZGe Avgvi gZ nQ, ZvK Avb Rvwjq `qv ne| DcwZ mKj
mvnvevivI D gZi mg_b Kib| ZLb nhiZ Avey eKi ZvK
Avb w`q Rvwjq `qvi digvb Rvwi Kib|
nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
u # Z
 ' d = 5 S6 t [A& * & V4 } ) 2h \& /! ] 5 M! V / KC ' \!27 "! ~! 5
(Be&by Avex kvBevn&, nv`xm 28328 evqnvKx 8/232)
A_vr mgKvgxK gnjvi mevP cvmv`i Qv` _K Dcyo Ki wbc
Kiv ne| AZtci Zvi Dci cv_i gviv ne|
mgKvgxi Rb ciKvji kvw nQ Avjvn& ZvAvjv Zvi cwZ ingZi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

210

`wZ KLbv ZvKveb bv|


nhiZ Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ wZwb ejbt
ivm~j Bikv` Kibt
 '4 V / u[ "! & 
 "! .
[ a # \B"! 1C a # \! 
0  ~ 5 <!
(Be&by Avex kvqevn&, nv`xm 16803 wZiwghx, nv`xm 1165)

A_vr Avjvn& ZvAvjv Ggb ewi cwZ ingZi `wZ KLbv ZvKveb bv
h mgKvg wj nq A_ev Kvb gwnjvi gjvi Mgb Ki|

mgKvgi wPwKrmvt
D ivM Z_v mgKvgi bkv _K euvPvi Dcvq AekB iqQ| Ze
Zv G RvZxq ivMxi c _K mv`i MnY Kivi Acvq | Avi Zv
nQ `y cKvit

ivMvv nIqvi AvMi wPwKrmvt


Zv Avevi `y aibit

`wkw wndvhZi gvag|


KviY, `wB nQ kqZvbi welv GKwU Zxi hv ay gvbyli
AvdmvmB evwoq `q| myZivs kkwenxb Qj`i cwZ `wcvZ Kiv
_K GKeviB weiZ _vKZ ne| Zv njB mgKvgi cwZ Ai Avi
Drmvn Rb wbe bv| G QvovI `wkw wbqYi AbKjv dvq`v
iqQ hv wbict
1. ZvZ Avjvn& ZvAvjvi Av`k gvbv nq| hv Bev`ZiB GKvsk Ges
Bev`vZi gaB mg~n gvbe KjvY wbwnZ iqQ|
2. welv Zxii cfve _K Ai wegy _vK| KviY, `wB nQ
kqZvbi GKwU welv Zxi|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

211

3. gb me`v Avjvn& AwfgyLx _vK|


4. gb me`v m I kwkvjx _vK|
5. Ai GK aibi b~i Z_v Avjv Rb bq hvi `ib m Divi
fvjvi w`KB avweZ nq|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 S * a
 / )~ ! 
 5
 S - # `'"! % & )3
4 5 % &  2 1 e 
(b~i : 30)
A_vr (n ivm~j!) Zzwg gywgb`iK ej `vIt Zviv hb Zv`i `w
mshZ ivL Ges wbR jvvb wndvhZ Ki|
Gi KqK AvqvZ ciB Avjvn& ZvAvjv ejbt
{
P =`
 & * / uC !AW
 Y! # ) 1 I!& G
 # sH 
 8
 

6 # ) 
0 
(b~i : 35)
A_vr Avjvn& ZvAvjvB AvKvk I cw_exi RvwZ| (mwZKvi
Cgvb`vii Ai) Zuvi RvwZi Dcgv hb GKwU `xcvavi| hvi ga
iqQ GKwU c`xc|
6. nK I evwZj Ges mZ I wg_vi gvS wekl cf`vb mw nq hvi
`ib `w mshZKvixi h Kvb aviYv AwaKvskB mwVK cgvwYZ nq| wVK
GiB wecixZ Avjvn& ZvAvjv j~Z mc`vqi mgKvgx`iK
A`wk~b ej AvLvwqZ KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) *  5 S * B A ; V ! S * 6   ! 
(wnR&i : 72)
A_vr Avcbvi Rxebi Kmg! Iiv Zv gZvq weg~p nqQ Z_v
www.QuranerAlo.com

212

nvivg I Kexiv bvn&

wnZvwnZ vb nvwiq djQ|


7. Ai `pZv, mvnwmKZv I kw Rb bq Ges gvbyl ZvK mvb
Ki|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 ! ) 2! 5 <! % M /  %6 A !
 % &  2 
 ) ; 
 u r6  2 
 
(gybvwdK~b : 8)
A_vr mvb I gZv Zv Avjvn& ZvAvjv, Z`xq ivm~j I
(mwZKvi) Cgvb`vi`i Rb| wK gybvwdKiv Zv Zv Rvb bv|
Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt
1  
 v
 :T S 2 A!  `
 5  ! [ a u r6  2 2 /! u! r6  5 5 ! !Y % & 
  /! 5 w
 6`
(dvwZi : 10)
A_vr KD Bh&hZ I mvb PvBj m hb Rb ivL, mKj mvbB
Zv Avjvn& ZvAvjvi| (AZGe Zuvi KvQB Zv Kvgbv KiZ ne|
Abi KvQ bq) ZuviB w`K cwe evYxmg~n Z_v whwKi BZvw` AvivnY
Ki Ges bK AvgjB Zv DbxZ Ki|
myZivs Avjvn&i AvbyMZ, whwKi I bK Avgji gvagB ZuviB wbKU
mvb Kvgbv KiZ ne|
8. ZvZ gvbe Ai kqZvbi XyKvi myMg c_ e nq hvq| KviY, m
`w c_B gvbe Ai cek Ki Lvwjvb evZvm ceki PvBZI
AwZ `Z MwZZ| AZtci m `Lv ewUi my`k `w cYKvixi
gvbmcU vcb Ki| m ` ewUi g~wZ Ggbfve Zwi Ki h, Ai
ZLb ZvK wbqB e nZ eva nq| Gici m AiK AbK aibi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

213

Avkv I AxKvi w`Z _vK| Ai Divi Kzcewi Zvobv RvwMq


Zvj| m gbi gvS DRbvi Avb Rvwjq w`q ZvZ e cKvii
bvn&i Rvjvwb eenvi Ki Aviv D KiZ _vK| AZtci `qwU
m D Avb jvMvZvi cyoZ _vK| m A`vn _KB weini D
Ea kvmi mw|
9. Ai me`v gjRbK Kg mK wPv Kivi myhvM cvq| Aea `w
cY gvbyl m myhvM _K ewZ _vK| Ai Mvwdj nq hvq| cew
c~Rvq avweZ nq Ges mKj evcvi GK aibi MvjhvM mw nq|
G KviYB Avjvn& ZvAvjv ivm~j K G`i AvbyMZ KiZ wbla
Kib|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 [} /  & "! ! !Y
 )- d =B6
  Y ( % 7 =2 e! 2 ! J "! % & d T B <!
 
(Kvn&d : 28)
A_vr hvi AiK Avwg Avgvi iY AgbvhvMx Ki w`qwQ Ges h
Zvi Lqvj-Lywki AbymiY Ki GgbwK hvi KvhKjvc mxgvwZg
KiQ Avcwb Zvi AvbyMZ Kieb bv|
10. Ai I `wi gvS Ggb GK myMfxi mK iqQ h, GKwU
Lvivc nj AbwU Lvivc nZ eva| Zgwbfve GKwU my _vKj
AbwUI my _vKZ eva| myZivs h `wK wbqY Kie Zvi AiI
ZviB wbqY _vKe|

Zv _K `~i ivL Ggb e wbq eZvi gvag|


Avi Zv nQ Avjvn& ZvAvjv mK AwaK fq ev AwaK fvjvevmv|
A_vr AbK fvjvevmvi KviY Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmv bv
www.QuranerAlo.com

214

nvivg I Kexiv bvn&

cvIqvi Avkv Kiv A_ev Avjvn& ZvAvjvK Ggbfve fvjvevmv h,


wZwb wfb AbK Avi fvjvevmvi myhvM bv cvIqv hvi fvjvevmv
Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmvi Aaxb bq| KviY, G K_v GKeviB mZ
h, Avjvn& ZvAvjv gvbe Ai RbMZfveB Ggb GK k~bZv iL
w`qQb hv GKgv ZuviB fvjvevmv cwic~Y KiZ cvi| m~Zivs Kvivi
Ai D fvjvevmv _K Lvwj nj wZwb wfb Ab`i fvjvevmv Zvi
Ai AekB RvqMv Ki wbZ PvBe| Ze Kvivi ga wbgv `ywU
Y _vKjB m Dciv eev MnY KiZ cvi| hv wbict
1. we A`w| hvi gvag m wcq-Awcqi img~ni gvS cv_K
KiZ cvi| ZLbB m g~jevb ezK cvIqvi Rb wbgvbi ezK
QvoZ cvie Ges eo wec` _K euvPvi Rb QvU wec` gv_v cZ gb
wbZ cvie|
2. ah I `p cwZv| hvi Dci wbfi Ki m D Kgmg~n Avvg w`Z
cvie| KviY, Ggb jvKI AvQ hv`i ga c_gv Y iqQ| Ze
m Zv evevqb KiZ cviQ bv Zvi ga wZxq YwU bv _vKvi `ib|
myZivs Kvivi ga Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmv Ges hvi fvjvevmv
Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmvi Aaxb bq Zvi fvjvevmv GK nZ cvi
bv Ges hvi ga Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmv bB mB GKgv
gwnjv`i A_ev kkwenxb Qj`i fvjvevmvq g _vKZ cvi|
`ywbqvi Kvb gvbyl hLb Zuvi fvjvevmvq Kvivi Askx`vwi mn KiZ
cvi bv ZLb Avjvn& ZvAvjv Kb Zuvi fvjvevmvq Abi Askx`vwi
mn Kieb? G KviYB Avjvn& ZvAvjv Zuvi fvjvevmvq wki&K
KLbvB gv Kieb bv|
fvjvevmvi Avevi KqKwU i iqQ| hv wbict
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

215

1. mvaviY mK RvZxq fvjvevmv hvi `ib GK Rbi gb Ab Rbi


m jM hvq| Aviex fvlvq G mKK AvjvKvn& ejv nq|
2. fvjvevmvq gb DcP cov| Aviex fvlvq G RvZxq fvjvevmvK
^vevevn& ejv nq|
3. Ggb fvjvevmv hv gb _K KLbv wfb nq bv| Aviex fvlvq G
RvZxq fvjvevmvK Mvivg ejv nq|
4. wbqYnxb fvjvevmv| Aviex fvlvq G RvZxq fvjvevmvK Bk&K
ejv nq| G RvZxq fvjvevmv Avjvn& ZvAvjvi kvb chvR bq|
5. Ggb fvjvevmv hvi `ib wcqi m wgjbi AvKvLv mw nq|
Aviex fvlvq G RvZxq fvjvevmvK kIK ejv nq| Ggb fvjvevmv
Avjvn& ZvAvjvi kvb AekB chvR|
nhiZ Dev`vn& web& ^vwgZ, Avqkv, Avey ivBivn& I Avey g~mv 
_K ewYZ Zuviv ejbt ivm~j Bikv` Kibt
 KH !M 
0  Y! 
 KH !M  Y! % &
 KH !M 
0 v
6 @ "! 
 KH !M v
6 @ "! % &
(eyLvix, nv`xm 6507, 6508 gymwjg, nv`xm 2683,
2684, 2685, 2686)
A_vr h ew Avjvn& ZvAvjvi mvvr Pvq Avjvn& ZvAvjvI Zvi
mvvr PvBeb Ges h ew Avjvn& ZvAvjvi mvvr Pvq bv Avjvn&
ZvAvjvI Zvi mvvr PvBeb bv|
6. Ggb fvjvevmv hvi `ib Kvb cwgK Zvi cwgKvi GKv Mvjvg
nq hvq| G RvZxq fvjvevmvB wki&Ki g~j| KviY, Bev`Zi g~j
K_vB Zv nQ, wcqi GKv AvbyMZ I AaxbZv| Avi G KviYB
Avjvn& ZvAvjvi wbKU gvbyli Rb mevP mvbRbK Y nQ Zuvi
www.QuranerAlo.com

216

nvivg I Kexiv bvn&

Av ev mwZKvi Mvjvg nIqv Z_v webq I fvjvevmv wbqB Avjvn&


ZvAvjvi AaxbZv ^xKvi Kiv| G RbB Avjvn& ZvAvjv wRb I gvbe
RvwZK mw KiQb Ges hv Bmjvgi g~j K_vI eU| Avi G KviYB
Avjvn& ZvAvjv ivm~j K wekl wekl vbjvZ Av k
DjL KiQb|
Avjvn& ZvAvjv `vIqvZx ivm~j K Av k DjL
Kib| wZwb ejbt
 'P5
 $ % FA O  N ?  C [ A P ? 
 P 5 A Q < +
 $ +  
(wRb : 19)
A_vr Avi hLb Avjvn&i ev`vn& (ivm~j ) ZuvK (Avjvn&
ZvAvjvK) WvKvi (Zuvi Bev`Z Kivi) Rb `vqgvb njv ZLb Zviv
(wRbiv) mevB Zuvi wbKU wfo Rgvjv|
Avjvn& ZvAvjv beyIqvZi Pvji I ivm~j K Av
k DjL Kib| wZwb ejbt
 2 I &: % &: uC # ) 
 ' )BU /!  = 7 \!27 r6 6&: v
C 5# V / S Y 
 
(evKvivn& : 23)
A_vr Avwg Avgvi ev`vn&i (ivm~j Gi) cwZ hv AeZxY KiwQ
Zvgiv hw` ZvZ mw`nvb nI Ze mic GKwU m~iv wbq Avmv|
Avjvn& ZvAvjv Bm&ivi I ivm~j K Av k DjL
Kib| wZwb ejbt
 \`esH  Z

  \! D 
  Z

  % &: .
[ ! = ' ; "! +
 R ! = ; 
(Bm&iv/evbx Bm&ivCj : 1)
A_vr cwe m mv whwb wbR ev`vn&K (ivm~j K) ivwejv gY
KwiqQb gm&wR`yj nvivg _K gm&wR`yj AvKmvq (evBZzj gvKw`m)|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

217

mycvwiki nv`xmi gaI ivm~j K Av ej AvLvwqZ Kiv


nqQ| wKqvgZi w`em nhiZ Cmv Gi wbKU mycvwik PvIqv nj
wZwb ejebt
 N6 U!B &
 = (! % & D 6 M! B & ! 
0  ! J! >= 7 >6& )F
(eyLvix, nv`xm 4476 gymwjg, nv`xm 193)
A_vr Zvgiv gynvv` Gi wbKU hvI| wZwb Avjvn& ZvAvjvi Ggb
GK ev`vn& huvi c~evci mKj bvn& Avjvn& ZvAvjv gv Ki w`qQb|
D nv`xm mycvwiki DchyZvi cwZ BwZ Kiv nqQ| Avi Zv nQ
gv cv Avjvn& ZvAvjvi LuvwU ev`vn& nIqvi `ib|
D wbiU fvjvevmv ev`vn&i wbKU Avjvn& ZvAvjvi GKv cvc
nIqvi `ib Avjvn& ZvAvjv wZwb wfb Ab KvDK ez ev mycvwikKvix
wnme MnY KiZ wbla KiQb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 dC  $ <!
6 V 
6 % & 
 , % & S A ! & 
(mvR&`vn& : 4)
A_vr Zvgv`i Rb wZwb wfb Ab Kvb ez bB, bv AvQ Kvb
mycvwikKvix |
wZwb Aviv ejbt
 dP  $ <!
6 V 
 
 , % &: S * ! ^
 ! 
(Avb&Avg : 51)
A_vr I`i (gywgb`i) Rb wZwb (Avjvn& ZvAvjv) wfb bv AvQ
Kvb ez Avi bv AvQ Kvb mycvwikKvix|
Zgwbfve ciKvj wZwb wfb Ab Kvb ez Kvivi KvRI Avme
bv|
www.QuranerAlo.com

218

nvivg I Kexiv bvn&

Avjvn& ZvAvjv ejbt


S * !
 KH i
 "! 
 
 , % & 
R _6B & !< 
[9$ )=!Y 6& S*7 V5 !< 

 PS~7 PQ!R7
(Rvwmqvn& : 10)
A_vr Zv`i ab-m` Ges Avjvn& wfb Ab Kvb ez m w`b Zv`i
Kvb KvR Avme bv| Dci Zv`i Rb iqQ gnvkvw|
g~j K_v, fvjvevmvq Avjvn& ZvAvjvi m KvDK kixK Ki
mwZKvi Bev`Z Kiv hvq bv| Ze Avjvn& ZvAvjvi Rb KvDK
fvjvevmv Gi wecixZ bq| eis Zv Avjvn& ZvAvjvK fvjvevmvi
cwic~iKI eU|
nhiZ Avey Dgvgvn& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
! 5 1! A ;  M! /! 2 d &
 2 \!T7 "!
 2 E
 '"!
 2 v
6 @ "! % &
(Avey `vD`, nv`xm 4681 Zvevivbx/Kvexi, nv`xm 7613, 7737, 7738)

A_vr h ew Avjvn&i Rb KvDK fvjvevmjv, Avjvn&i Rb


Kvivi mv_ kZv cvlY Kijv, Avjvn&i Rb KvDK w`jv Ges
Avjvn&i Rb KvDK ewZ Kijv m hb wbR CgvbK cwic~Y Ki
wbjv|
GgbwK ivm~j Gi fvjvevmvK Ab mevi fvjvevmvi Dci cavb
bv w`j m ew KLbv c~Y Cgvb`vi nZ cvie bv|
AZGe Avjvn& ZvAvjvi Rb KvDK fvjvevmv hZB KwVb ne ZZB
Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmv KwVb ne|
agxq `wKvY fvjvevmv Avevi Pvi cKvi| h jvi ga eeavb bv
Rvbvi `ibB AbK G c_ nq| Avi Zv wbict
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

219

K. Avjvn& ZvAvjvK fvjvevmv| Ze Zv wbiU fvjvevmv bv nj


KLbv Zv Kvivi dvq`vq Avme bv|
L. Avjvn& ZvAvjv hv fvjvevmb ZvB fvjvevmv| h G fvjvevmvq
hZ AMMvgx m Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmvq ZZ AMMvgx|
M. Avjvn& ZvAvjvi Rb fvjvevmv| G fvjvevmv D fvjvevmvi
cwic~iK|
N. Avjvn& ZvAvjvi mv_ Ab KvDK Zuvi mgchvqB fvjvevmv| Avi
GwUB nQ wki&K|
Aviv GK cKvii fvjvevmv iqQ hv Avgv`i AvjvP welq bq|
Avi Zv nQ ^fveMZ fvjvevmv| hgbt x-mvbi fvjvevmv|
7. P~ov fvjvevmv| Ggb Pig fvjvevmv h, cwgKi Ai Avi
KvDK fvjvevmvi Kvb RvqMvB _vK bv| Aviex fvlvq G RvZxq
fvjvevmvK Lyjvn& Ges G RvZxq cwgKK Lvjxj ejv nq| Avi
G RvZxq fvjvevmv aygv `y Rb bexi RbB wbw`| hviv nQb
nhiZ Bevnxg I nhiZ gynvv` |
nhiZ Ryb&`ve _K ewYZ wZwb ejbt Avwg ivm~j K Zuvi
gZzi cuvP w`b c~e G K_v ejZ bwQ| wZwb ejbt
.
[ 2 N V R! _
 B6 e! \!B 
H  |/! 1j 2 N S A & V ! ) A 56 "! 
 \! " '"! V :
C A' '"! 8
 R _
 B6<! .
[ 2 N V &6 " % & [R_
 6& L
 Y ) !
 .
[ 2 N S - ' R! _
 B6 Y!
.
[ 2 N
(gymwjg, nv`xm 532)
A_vr Zvgv`i ga _K KD Avgvi Ljxj nvK G evcvi _K
Avwg Avjvn& ZvAvjvi wbKU gyw PvwQ| KviY, Avjvn& ZvAvjv
www.QuranerAlo.com

220

nvivg I Kexiv bvn&

AvgvK wbR Ljxj wnme Pqb KiQb hgwbfve Pqb KiQb


Bevnxg K| Avwg hw` Avgvi DZ _K KvDK Ljxj evbvZvg
Zv nj Avey eKiKB Avgvi Ljxj evbvZvg|
Ljxji PvBZ nvexe KLbv DbZ nZ cvi bv| KviY, ivm~j 
KvDK wbR Ljxj evbvbwb| Ze nhiZ Avqkv Zuvi nvexevn& wQjb
Ges nhiZ Avey eKi, Dgi I Abvbiv Zuvi nvexe wQjb|
G K_v mevi Rvbv _vKv cqvRb h, fvjvevmvi cv Avevi `y
cKvi| hv wbict
K. ^Kxqfve hvK fvjvevmZ nq| Ab Kvivi Rb Zvi fvjvevmv
bq| Avi Zv Ggb mvi evcvi nZ cvi hvi Yvejx P~ov chvqi I
wPivqx Ges hv Zvi _K KLbv wfb nq bv| Zv GKgv Avjvn&
ZvAvjvi B chvR| KviY, gvbyl KvDK `y KviYB fvjvevm|
Avi Zv nQ gn I cig m`h| D `ywU Y Avjvn& ZvAvjvi ga
P~ov chvqiB iqQ| ZvZ Kvb m`n bB| AZGe GKv
^Kxqfve ZuvKB fvjvevmZ ne| wZwb wfb Ab KvDK bq|
Avjvn ZvAvjv Avgv`iK me wKQy w`Qb, my ivLQb, mxgvnxb
KiYv KiQb, Zuvi kvb AbK AbK `vl Kivi ciI wZwb Zv jywKq
ivLQb Ges gv Ki w`Qb, wZwb Avgv`i `vAv Keyj KiQb,
Avgv`i mKj wec`vc` KvwUq w`Qb A_P Avgv`i cwZ Zuvi Kvb
cqvRb bB eis wZwb ev`vn&K bvn& Kivi myhvM w`Qb, ZuviB
QQvqvq ev`vn& Zvi cewi mKj Pvwn`v wgwUq wbQ hw`I Zv Zuvi
weavb wii| myZivs Avgiv ZuvKB fvjv bv em Avi KvK
fvjvevmev? ev`vn&i cwZ Zuvi c _K ay KjvYB KjvY bg
AvmQ A_P Zuvi cwZ ev`vn&i c _K AwaKvsk mgq Lvivc AvgjB
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

221

DV hvQ, wZwb AMwYZ wbqvgZ w`q ev`vn&i wcq nZ Pvb A_P wZwb
Zvi gyLvcx bb Avi ev`vn& bvn&i gvag Zuvi Awcq nZ Pvq A_P
me`v m Zuvi gyLvcx| ZviciI Avjvn&i AbyMn KLbv e nQ bv
Avi ev`vn&i bvn&I KLbv KgQ bv|
`ywbqvi KD KvDK fvjvevmj m Zvi ^v_i RbB fvjvevm wK
Avjvn& ZvAvjv ev`vn&K fvjvevmb GKgv ZviB KjvY| ZvZ
Avjvn& ZvAvjvi Kvb jvf bB|
`ywbqvi KD Kvivi mv_ KLbv jb`b Ki jvfevb bv nj m Zvi
mv_ wZxqevi Avi jb`b KiZ Pvq bv| jvf Qvov m mvgb GK
K`gI evovQ bv| wK Avjvn& ZvAvjv ev`vn&i mv_ jb`b KiQb
GKgv ZviB jvfi Rb| bK Avgj GK `k mvZk ch Aviv
AbK ewk| Avi bvn& GK GK Ges `Z gvRbxq|
Avjvn& ZvAvjv ev`vn&K mw KiQb GKgv ZuviB Rb| Avi
`ywbqv I AvwLivZi me wKQy mw KiQb ev`vn&i Rb|
ev`vn&i mKj PvIqv-cvIqv GKgv ZuviB wbKU| wZwbB mePq eo
`vZv| ev`vn&K wZwb Zuvi wbKU PvIqv QvovB AvkvZxZ AbK wKQy
w`qQb| wZwb ev`vn&i c _K Kg Avgj m nqB Zuvi wbKU Zv
axi axi evovZ _vKb Ges bvn&jv gv Ki `b| wZwb Zuvi
wbKU evi evi Kvb wKQy PvBj wei nb bv| eis Gi wecixZ wZwb
ZvZ cPzi m nb| wZwb Zuvi wbKU KD wKQy bv PvBj Lye ivM Kib|
Avgv`i mevi Rvbv _vKv DwPZ h, Avjvn& ZvAvjvi mw-Amw
iv Ki Pjvi bvgB wejvqvZ| hvi g~j iqQ Zuvi GKv fvjvevmv|
ay bvgvh, ivhv wKsev gyRvnv`vi bvgB wejvqvZ bq| ev`vn&i Lvivc
KvR wZwb jv cvb| wK ev`vn& ZvZ GKUzI jv cvq bv| wZwb
www.QuranerAlo.com

222

nvivg I Kexiv bvn&

ev`vn&i bvn& mg~n jywKq ivLb| wK ev`vn& Zvi bvn&jv jywKq


ivLZ ivwR bq| wZwb ev`vn&K AMwYZ wbqvgZ w`q Zuvi mw
Kvgbvi cwZ ZvK Dy Kib| wK ev`vn& Zv KiZ A^xKvi Ki|
ZvB wZwb G Dk hyM hyM ivm~j I Zv`i wbKU wKZve cvVvb|
GiciI wZwb G Dk cwZ kl ivZ `ywbqvi AvKvk bg Gm ejZ
_vKbt K AvQv Avgvi KvQ PvBe Avwg ZvK meB `ev| K AvQv
Avgvi KvQ gv PvBe Avwg ZvK gv Ki `ev| wZwb ev`vn&i cwZ
GZv gnievb h gvI Zvi mvbi cwZ GZv gnievbx Ki bv|
ev`vn&i ZvIev `L wZwb GZv ewk Lywk nb hZUzKz Lywk m ewI nq
bv h ay ay gif~wgZ Lv`-cvbxqmn Zvi mIqvwi nvwiq Rxebi Avkv
Qo `qvi ci Avevi Zv wdi cqQ| Zvi AvjvK `ywbqv
AvjvwKZ| wZwb me`v RvMZ| Zuvi Rb KLbv Nyg kvfv cvq bv| wZwb
mwZKvi BbmvdMvi| Zuvi wbKU ivi Avgj DV hvq w`bi Avgji
c~e| w`bi Avgj DV hvq ivZi Avgji c~e| b~iB Zuvi AvQv`b| m
AvQv`b mwiq djj Zuvi Qnvivi AvjvKiwk Zuvi `wi `~iZ ch
Zuvi mKj mwK Rvwjq dje| myZivs GKgv ZuvKB fvjvevmZ
ne|
RvbvZi meenr wbqvgZ ne mivmwi Avjvn& ZvAvjvi mvvrjvf|
Avi AvZvi meP~ov ^v` ZvZB wbwnZ iqQ| Zv GLb _KB Zuvi
fvjvevmvi gvag ARb KiZ ne Ges Zuvi fvjvevmvi gaB
`ywbqvZ AvZvi mg~n Zw wbwnZ| GUvB gywgbi Rb `ywbqvi RvbvZ|
G KviYB AvwjgMY ej _vKbt `ywbqvi RvbvZ h cqQ AvwLivZi
RvbvZ mB cve| ZvB Avjvn& cwgK`i KLbv KLbv Ggb fve ev
gRv Abyfe nq hvi `ib m ejZ eva nq h, Ggb gRv hw` RvbvZxiv
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

223

cq _vKb Zv nj wbB Zuviv myL iqQb|


L. Abi Rb hvK fvjvevmZ nq| A_vr `ywbqvi KvDK
fvjvevmZ nj Zv GKgv Avjvn& ZvAvjvi RbB fvjvevmZ
ne| ^Kxqfve bq| Ze G K_v weklfve gb ivLZ ne h, Avjvn&
ZvAvjvi Rb Kvb e ev ewK fvjvevmv KLbv gbi wecixZI
nZ cvi| Ze Zv Zuvi RbB gb wbZ ne hgwbfve myZvi Rb
AcQ` c_ LvIqv gb wbZ nq|
AZGe me wbK fvjvevmv nQ Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK
fvjvevmv| Avi mevrK fvjvevmv nQ GKKfve Avjvn&
ZvAvjvK fvjvevmv Ges Zuvi fvjvevmvi eK me`v cvavb `qv|
fvjvevmvB mKj KvRi g~j| PvB m KvR fvjvB nvK ev Lvivc|
KviY, Kvb ewK fvjvevmjB Zvi gwRgvwdK KvR KiZ BQv
nq Ges Kvb eK fvjvevmjB Zv cvIqvi Rb gvbyl Kgv`vMx
nq| myZivs mKj agxq KvRi g~j nQ Avjvn& ZvAvjv I Z`xq ivm~j
 Gi fvjvevmv hgwbfve mKj agxq K_vi g~j nQ Avjvn&
ZvAvjv I Z`xq ivm~j Gi Dci `p wekvm|
Kvb fvjvevmv Kvivi Rb jvfRbK cgvwYZ nj Zvi cfve Z_v
cvk cwZwqvI Zvi Rb jvfRbK nZ eva| Avi Kvb fvjvevmv
Kvivi Rb wZKi nj Zvi cfve Z_v cvk cwZwqvI Zvi Rb
wZKi nZ eva| ZvB Avjvn& ZvAvjvK fvjvem ZuvK cvIqvi
Rb Kvbv Kij ev ZuvK bv cvIqvi `ib `q e_v Abyf~Z nj Zv
ev`vn&i KjvYB Avme| wVK GiB wecixZ Kvb my`ix gq A_ev
kkwenxb my`kb Kvb QjK fvjvem ZuvK cvIqvi Rb Kvbv
Kij ev ZuvK bv cvIqvi `ib `q e_v Abyf~Z nj Zv KLbvB
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

224

ev`vn&i KjvY Avme bv| eis Zv Zvi Rb AZ wZKi ejB


cgvwYZ ne|
my`ix Kvb bvix A_ev kkwenxb my`kb Kvb QjK Ggbfve
fvjvevmv h, Zvi mwK Avjvn& ZvAvjvi mwi Dci cvavb `qv
nq, KLbv Avjvn& ZvAvjvi AwaKvi I Zvi AwaKvi cii mvsNwlK
nj Zvi AwaKviKB cvavb `qv nq, Zvi Rb g~jevb m` eq Kiv
nq A_P Avjvn& ZvAvjvi Rb g~jnxb m`, Zvi Rb g~jevb mgq
eq Kiv nq hv Avjvn& ZvAvjvi Rb Kiv nq bv, me`v Zvi
bKUvRbi Pv Kiv nq A_P Avjvn& ZvAvjvi bKUvRbi GKUzI
Pv Kiv nq bv Ggb fvjvevmv eo wki&K hv ewfPvi PvBZI AZ
gvivZK|

ivMvv nIqvi ci wPwKrmvt


ZvInx` weivax D ivM KD Avv nj ZvK me c_g G K_v
AekB eySZ ne h, m D ivM Avv nqQ ay g~LZv Ges
MvwdjwZi `ibB| AZGe me c_g ZvK Avjvn& ZvAvjvi ZvInx`
Z_v GKZev`, Zuvi mvaviY bxwZ I wb`kb mK vbvRb KiZ
ne| AZtci ZvK Ggb wKQy cKvk I AcKvk Bev`Z KiZ ne hvi
`ib m D gZv _K iv cZ cvi| GiB cvkvcvwk m Avjvn&
ZvAvjvi wbKU mwebq me`v G `vAv Kie h, Avjvn& ZvAvjv hb
ZvK D ivM _K ZwiZ gyw `b| wekl Ki mvebvgq vb, mgq
I Aevq `vAv Kie| hgbt Avhvb I BKvgZi gaeZx mgq,
ivi kl ZZxqvsk, wmR`vn& Ges Rygvi w`bi kl ejv BZvw`
BZvw`|

www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

225

mswvKvi cvweZ wPwKrmv mg~nt


1. c_g Avjvn& ZvAvjvi wbKU D bvn& _K LuvwU ZvIev Ki
wbb| KviY, KD Avjvn& ZvAvjv wbKU GKgv ZuviB mw cvIqvi
Rb A_ev ZuviB KwVb kvw _K euvPvi Rb ZvIev Ki wbj Avjvn&
ZvAvjv AekB Zv Keyj Kieb Ges ZvK mfveB Pjvi ZvIdxK
w`eb|
2. Avjvn& ZvAvjvi cwZ `p GKwb nvb| GwUB nQ Gi GKv
gnla| Avjvn& ZvAvjv nhiZ BDmyd K G GKwbZvi KviYB
Bk&K Ges cvq wbwZ ewfPvi _K iv Kib|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 % `
 2! _
  , =7 % & 6 KH iW
 ! 
 KH ) 
4  7
 `
 ?
 R! Y! 
(BDmyd : 24)
A_vr ZvK (nhiZ BDmyd K) g` KvR I AkxjZv _K weiZ
ivLvi RbB Gfve Avwg Avgvi wb`kb `Lvjvg| KviY, wZwb Zv
wQjb Avgvi GKv GKwb ev`vn&`i AbZg|
3. ah aib| KviY, Kvb AfvmMZ KwVb cvc Qvovi Rb ahi
GKvB cqvRb| myZivs ah aviYi evi evi KmiZ KiZ ne|
GgwbfveB axi axi GK mgq ah aviY Afvm cwiYZ ne|
nhiZ Avey mvC` Ly`&ix _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv`
Kibt
 = `
6 % & d ;
 "!
 [ N K !T7 P @ "! V T 7 " &
 
0  =:`
 5 =6`
 56 % &

(eyLvix, nv`xm 1469, 6470 gymwjg, nv`xm 1053)
www.QuranerAlo.com

226

nvivg I Kexiv bvn&

A_vr h ew ah aviY Kivi Pv Kie Avjvn& ZvAvjv AekB


ZvK ah aviY Kivi kw w`eb| Avjvn& ZvAvjv KvDK Ggb wKQy
`b wb hv ahi PvBZI Dg Ges wei KjvYKi|
G K_v AekB gb ivLZ ne h, gbi Kvb Pvwn`v c~iY Kiv _K
ah aviY Kiv AbK mnR Zv c~iY Kivi ci h K, kvw, jv,
Avdmvm, jvbv, fq, wPv I AwiZv cq eme Zv _K ah aviY
Kivi PvBZ| ZvB GKevi iZB ah aviY KiZ ne|
4. gbi weivwaZv KiZ wkLyb| h ew Avjvn& ZvAvjvi mw
ARbi Rb gbi weivwaZv Kie Avjvn& ZvAvjv ZvK AekB mwVK
c_ cwiPvwjZ Kieb|
Avjvn& ZvAvjv ejbt
 % 

  d ! 
H  
 2! =; S * 65 * ! / 
 - a % 5R 
 
(Avb&Kve~Z : 69)
A_vr hviv Avgvi Dk msMvg Ki Avwg AekB Zv`iK Avgvi
c_ cwiPvwjZ Kiev| Avjvn& ZvAvjv wbqB mrKgkxj`i mv_B
iqQb|
5. Avjvn& ZvAvjv h me`v Avcbvi KgKvi cwZ `wcvZ KiB
AvQb Zv Abyfe KiZ wkLyb| myZivs D KvR Kivi mgq gvbyl
AvcbvK bv `LjI Avjvn& ZvAvjv h Avcbvi cwZ `LB AvQb Zv
fveZ ne| GiciI hw` Avcwb D KvR wj _vKb ZLb AekB G
K_v fveZ ne h, Avjvn& ZvAvjvi mvb I ghv`v Avcbvi Ai
bB| ZvB Avjvn& ZvAvjv Avcbvi D Kg `LjI Avcbvi GZUzKzI
jv nq bv| Avi hw` Avcwb Ggb wekvm Kib h, Avjvn& ZvAvjv
Avcbvi KgKv `LQbB bv Zv nj Zv Avcwb wbqB Kvwdi|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

227

6. RvgvZ bvgvh covi cwZ weklfve hZevb nvb|


Avjvn& ZvAvjv ejbt
 A!  
 K iW
 ! % 7 \* B u! .
!`
6  
(Avb&Kve~Z : 45)
A_vr wbqB bvgvh Akxj I g` KvR _K weiZ ivL|
7. ewk ewk bdj ivhv ivLZ Pv Kib| KviY, ivhvi ga wekl
dhxjZi cvkvcvwk DRbv ckgbiI GK evegyLx eev iqQ|
hgwbfve ivhv Avjvn&fxiZv wkv `qvi RbI GK wekl mnhvMx|
nhiZ Avyjvn& web& gvm&E`& _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j 
Bikv` Kibt
 `=2 4E!J!" 6 |!/
 6
r 2 /! u! KH = S A &
 !T; % & !Q
 =W
6  W
 & 5
K a
 ! 6|/! D ) `
6 '  2! /! d T 
 5 S ! % &

 ! 2 % `
 @ "!

(eyLvix, nv`xm 1905, 5066 gymwjg, nv`xm 1400)
A_vr n hyeKiv! Zvgv`i KD mg mg nj m hb `Z weevn
Ki bq| KviY, weevn Zvi PvLK wbMvgx Kie Ges Zvi
jvvbK wndvhZ Kie| Avi h weevn KiZ mg bq m hb ivhv
ivL| KviY, ivhv Zvi Rb GKv hb DRbv cwZivaK|
8. ewk ewk KviAvb wZjvIqvZ Kib| KviY, KviAvb nQ me
ivMi wPwKrmv| ZvZ b~i, wn`vqvZ, gbi Avb` I ckvw iqQ|
myZivs D ivM ivMvv ewi Rb ewk ewk KviAvb
wZjvIqvZ, gyL I Zv wbq wPv-MelYv Kiv AekB KZe hvZ Zvi
Ai axi axi my nq hvq|
www.QuranerAlo.com

228

nvivg I Kexiv bvn&

9. ewk ewk Avjvn&i whwKi Kib| KviY, Avjvn& ZvAvjvi whwKi


Aii weivU GKUv ckvw iqQ Ges h Ai me`v Avjvn&i whwKi
e _vK kqZvb m Ai _K e `~i Aevb Ki| myZivs G RvZxq
ewi Rb whwKi AZ DcKvix|
10. Avjvn& ZvAvjvi mKj wewa-weavbi cwZ hZevb nvb| Zv nj
Avjvn& ZvAvjvI Avcbvi cwZ hZevb neb| AvcbvK wRb I gvbe
kqZvb Ges Aii Kzcew _K iv Kieb| Zgwbfve Avjvn&
ZvAvjv Avcbvi avwgKZv, mZZv, gvbeZv Ges mvbI iv Kieb|
11. AwZ ZvovZvwo weevn Kvh mv`b Kib| Zv nj hb DRbv
ckgbi Rb mnRB Avcwb GKwU nvjvj cq hveb|
12. RvbvZi ii K_v ewk ewk iY Kib| hv`i PvL ne eo
eo Ges hviv ne AZzjbxqv my`ix jyvwqZ gyvi bvq| bKKvi
cyil`i RbB Avjvn& ZvAvjv Zv`iK mw KiQb| myZivs
Zv`iK cZ nj `ywbqvi G wYKi Aea ^v` cwiZvM KiZB
ne|
13. kkwenxb m wcq QjwU _K Lye `~i _vKyb| hvK `Lj
Avcbvi Aii m jyvwqZ Kvgbv-evmbv `Z RvMZ nq| Ggb `~i
_vKeb h, m hb KLbv Avcbvi PvL bv co Ges Zvi K_vI hb
Avcwb KLbv bZ bv cvb| KviY, evwnK `~iZ Aii `~iZ mw
KiZ AekB eva|
14. Zgwbfve DRbvKi mKj e _KI `~i _vKyb hjv
Avcbvi jyvwqZ Kvgbv-evmbvK `Z RvMZ Ki| AZGe gwnjv I
kkwenxb Qj`i mv_ gjvgkv Kieb bv| wekx Qwe I Akxj Mvb
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

229

beb bv| Avcbvi wbKU h AwWI wfwWI KvmU, Qwe I wPwV iqQ
mejv `Z bmvr Ki w`b| DRbvKi Lv``e AvcvZZ e ivLyb|
Zv Avi wKQy w`bi Rb MnY Kieb bv| BwZc~e hLvb D KvR
mvw`Z nqQ mLvb Avi hveb bv|
15. jvfRbK KvR e _vKyb| KLbv GKv I Aemi _vKZ Pv
Kieb bv| covbv wbq e _vKZ cvib| AvZxq-^Rbi mv_
mvvr KiZ cvib| BZemi Nii cqvRb mg~n c~iY KiZ cvib|
KziAvb kixd gyL KiZ cvib A_ev AZc ePvKbv wbqI
e nZ cvib BZvw` BZvw`|
16. me`v kqZvbi IqvmIqvmv cwZiva KiZ Pv Kib| Kvb
KzgYvK GKUzi RbI Ai vb w`eb bv|
17. wbRi gbK `p Kib| KLbv wbivk neb bv| KviY, G evwa
Ggb bq h Zvi Kvb wPwKrmv bB| myZivs Avcwb wbivk neb Kb?
18. DPvKvLx nvb| DPvwfjvmi Pvwn`v nQ GB h, Avcwb me`v
DbZ Y Yvw^Z nZ PvBeb| AiwPKi Afvm Qo w`eb| jvbvi
vb mg~n KLbv hveb bv| mgvRi mvwb ew mR mgvRi
iZc~Y bZZ nvZ wbeb|
19. Awfbe weij wPwKrmv mg~n _K `~i _vKyb| hgbt KD D
KvR Qvovi Rb Gfve gvbZ Kijv h, Avwg hw` Ggb KvR Aveviv
Ki dwj Zv nj Avjvn& ZvAvjvi Rb Qq gvm ivhv ivLv A_ev `k
nvRvi wiqvj mv`vKv Kiv Avgvi Dci evaZvg~jK nq hve|
Zgwbfve G ej Kmg Ljv h, Avjvn&i Kmg! Avwg Avi Ggb
KvR Kiev bv| iZ Kmgi Kvd&dvivi fq A_ev gvbZ IqvwRe
www.QuranerAlo.com

230

nvivg I Kexiv bvn&

nIqvi fq D KvR Kiv _K euP _vKjI cieZxZ Zv KvR bvI


AvmZ cvi|
KLbv KLbv KD KD Kvb Awf Wvvii civgk QvovB hb
DRbv ckgbKvix Kvb Kvb Ilya meb Ki| Zv GKeviB wVK
bq| KviY, ZvZ wnZ wecixZI nZ cvi|
20. wbRi ga cPzi jveva Rb `qvi Pv Kib| KviY,
jveva GKwU iZc~Y Pwi| hv KjvYB KjvY Ges Zv CgvbiI
GKwU wekl A eU| jveva gvbylK fvjv KvR KiZ Drmvn
hvMvq Ges Lvivc KvR _K `~i ivL|

wbv KqKwU KvR Kij Kvivi ga axi axi jveva


Rb bqt
1. ewk ewk ivm~j Gi Rxebx coeb|
2. mvnvevq wKivg I cwm jvkxj mvj&d mvwjnxb`i Rxebx
coeb|
3. jvkxjZvi djvdj mK fvjvfve wPv Kieb| wekl Ki
jvnxbZvi fxlY Kzdj mKI me`v fveeb|
4. Ggb K_v I KvR _K weiZ _vKeb hv ejj ev Kij jveva
Kg hvq|
5. jvkxj`i mv_ ewk ewk DVvemv Kieb Ges jvnxb`i _K
GKeviB `~i _vKeb|
6. evi evi jvkxjZvi KmiZ Kij GK`v m ew AekB
jvkxj`i Afy ne|
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

231

wekl Ki evPv`i ga Ggb Y _vKv AekB cqvRbxq| ZLbB m


eo nj Zv Zvi wekl KvR Avme|
nhiZ Iqvnve web& gybvwen& (ivwngvjvn&) ejbt
  N V a # ] =- 6 
 K0 
 :!2`N :V=6` V/ !!Y !(
A_vr Kvb evPvi ga `ywU Y _vKjB Zvi KjvYi Avkv Kiv
hvq| Za GKwU nQ jv Avi AciwU nQ fq-fxwZ|
Bgvg Avm&gvqx (ivwngvjvn&) ejbt
 = 7 c
 6 5 S ! ') t! K0 
  Y! % &
A_vr jv hvi f~lY ne gvbyl Zvi `vl `LZ cve bv|
21. hviv Ab Rb KZK G RvZxq wbhvZbi wkKvi nQb (wekl Ki
Zv DVwZ eqmi Qj`i B chvR) Zv`i GKvB KZe nQ
me`v mZi Lvjv _K mZK _vKv| PvB Zv Ljvayjvi mgq nvK ev
Ab Kvb mgq| KviY, GiB gvag mvaviYZ Ab Rb Zvi cwZ AvK
nq _vK|
22. mvR-mvq ^vfvweKZv eRvq ivLeb| DVwZ eqmi Qj`i
GwU weklfveB chvR| myZivs G`i Rb KLbvB DwPr bq
h, Giv Kov myMw eenvi Kie| ewZgagx AvuUmvuU cvkvK cie|
mvR-mvi evcvi Kvwdi I gwnjv`i AbymiY Kie| gv_v AvuPovbv
ev Pzji fuvRi cwZ iZ w`e| G RbB h, Zv Abi wdrbvi KviY|
23. DVwZ eqmi Qj`i AviKwU KZe nQ, Zviv h Kvivi m
gRv ev i-Zvgvkv Kiv _K weiZ _vKe| KviY, AwaK KZzK
gvbyli mvb web Ki `q Ges evKv`iK Zvi evcvi Amf
AvPiY KiZ mvnmx Ki Zvj| Ze Rvwqh KZzK GKeviB wbwl
www.QuranerAlo.com

232

nvivg I Kexiv bvn&

bq| wK Zv bKKvi`i mB nIqv DwPr Ges Zv f`Zv I gacv


eRvq iLB KiZ ne|
24. AvZ mgvjvPbv KiZ wkLeb| mgq _vKZ GLbB wbRi gbi
m eySvcov Ki wbeb| PvB Avcwb QvUB nvb A_ev eo| mB KgwU
AvcwbB Ki _vKzb A_ev Zv Avcbvi mv_B Kiv nvK bv Kb|
Avcwb hw` eo ev eq nq _vKb Zv nj Avcwb wbR gbK G ej
ck Kieb h, GLbv Avwg wKmi Acvq iqwQ? G gvivZK KvRwU
GLbv QvowQb Kb? Avwg wK mivmwi Avjvn& ZvAvjvi kvwi Acv
KiwQ? bv wK gZzi Acvq iqwQ?
Avi hw` Avcwb A eq ev QvU nq _vKb Zv nj Avcwb wbR
gbK G ej ck Kieb h, Avwg wK G evcvi wbwZ h, Avwg
AbK w`b euvPev| bv wK h Kvb mgq Avgvi gZz AvmZ cvi A_P
Avwg ZLbv D bvn wj| Avi hw` Avwg euPB _vwK Zv nj Ggb
NY KvR wbqB wK euP _vKev? Avgvi heb wK G KvRB eq nZ
_vKe? Avwg wK weevn& Kiev bv? ZLb Avgvi x I mvbi wK
cwiYwZ ne? Avwg wK Kvb GK w`b gvbyli KvQ jvwZ nev bv?
Avwg wK KLbv KwVb ivM Avv nev bv? Avgvi KviYB wK G
cwe mgvR asmi c_ GQ bv? Avwg wK Avjvn& ZvAvjvi kvw I
Awfkvci KviY nwQ bv? wKqvgZi w`b Avjvn& ZvAvjvi mvgb
Avgvi Aevb wK ne?
25. D Kgi cwiYwZ wbq weklfve wPv Kieb| KviY,
wKQyYi gRvi ciB AvmQ `xN Avcmvm, jv, Acgvb I kvw|
26. gb ivLeb, G RvZxq gRvi Kvb kl bB| G evwa nQ
PzjKvwbi bvq| hZB PyjKveb ZZB PzjKvwb evoe| GKwU wkKvi
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

233

wgjjB AviKwU wkKvii avvq _vKZ ne| KLbvB Avcbvi G


Pvwn`v wgUe bv|
27. bKKvi`i mv_ DVvemv Kieb I e`&Kvi`i _K e `~i
_vKeb| KviY, bKKvi`i mv_ DVvemv Kij Ai mRxe nq, eBb
AvjvwKZ nq| Avi e`&Kvi`i _K `~i _vKj ag I Bh&hZ iv
cvq|
28. ewk ewk iM ewi klv Kieb, evi evi gZ ewi jvk
`LZ hveb, gZ ewK `vdb Kieb I Zvi Kei whqviZ Kieb|
Zgwbfve gZz I gZzi cii Aev wbqI wPv-fvebv Kieb|
KviY, Zv hb DRbv ckgbi GK wekl mnhvMx|
29. Kvivi gwKi mvgb Kvb aibi bwZ ^xKvi Kieb bv| eis Zv
`Z ckvmbK Rvbveb| wekl Ki G evcviwU QvU`i B ewk
chvR| KviY, G K_vwU Avcwb weklfveB Rb ivLeb h, G
RvZxq ewiv hZB KvDK fq `LvK bv Kb Zviv G evcvi D
ewi KwVbZv ev wmvi `pZv `Lj AekB wcQcv nZ eva ne|
KD G evcvi wbRK Ag gb Kij m hb `Z Zv wbR wcZv, eo
fvB, AvvfvRb wkK A_ev Kvb avwgK ewK Rvbvq, hvZ Zuviv
ZvK G evcvi cqvRbxq mnhvwMZv KiZ cvi|
30. ewk ewk mvayZv I ZvIevKvix`i Kvwnbx mvi coeb| KviY,
ZvZ e aibi wkv, AvZmvbi cwZ Drmvn Ges weklfve
Amvbi cwZ wbirmvn mw ne|
31. ewk ewk Ki iZc~Y Bmjvgx KvmU mg~n wekl gbhvM mn
keY Kieb Ges Mvbi KvmU mg~n bv _K GKeviB weiZ
www.QuranerAlo.com

234

nvivg I Kexiv bvn&

_vKeb|
32. mgvRi h h bKKvi ewiv hyeK`i welq mg~n wbq
weklfve wPv-fvebv KiQb Zv`i Kvivi wbKU wbRi G `yiev
wevwiZ Rvbveb hvZ Zuviv AvcbvK G evcvi mwVK civgk w`Z
cvib| wekl Wvvii wbKUI Avcbvi G Aevi c~Y weeiY w`Z
cvib hvZ wZwb AvcbvK Dchy wPwKrmv w`Z cvib A_ev DRbv
ckgbi Kvb cwZ evZwjq w`Z cvib|
cZK weeKevb gvbyliB G K_v Rvbv DwPZ h, kixqZ I weeKK
Avkq KiB Kvb gvbyl Zvi mvweK KjvY I Zvi cwic~YZv Ges mKj
ANUb A_ev AZc Zvi wKq`sk _K wbKwZ jvf Ki _vK|
myZivs weeKevbi mvgb hLb Ggb Kvb evcvi Gm co hvi ga
fvjv I Lvivc Dfq w`KB iqQ ZLb Zvi Dci `ywU KZe Gm co|
Zvi ga GKwUi mK vbi mv_ Ges AciwUi mK KvRi
mv_| A_vr ZvK me c_g G K_v RvbZ ne h, D Dfq w`Ki ga
_K KvbwU AwaK iZc~Y| AZGe m mwUKB cvavb w`e| Avi G
K_v meviB Rvbv h, Kvb gq ev kkwenxb Qji cg covi ga
`ywbqvex ev agxq Kvb dvq`v bB| eis ZvZ `xb-`ywbqvi AbKjv
iZi wZ iqQ hvi wKq`sk wbict
K. Avjvn& ZvAvjvi fvjvevmv I Zuvi iY _K wegyL nq Zuvi Kvb
mwi fvjvevmv I Zvi iY wbgM nIqv| KviY, DfqwU GK
mgfve Kvivi `q Aevb KiZ cvi bv|
L. Zvi Ai Avjvn& ZvAvjv Qvov AbK fvjvevmvi `ib wb`viY
K I kvwi myLxb nq| KviY, cwgK KLbv wPvgy nZ cvi bv|
eis ZvK me`v wPvhyB _vKZ nq| wcq ev wcqvK bv cq _vKj
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

235

ZvK cvIqvi wPv Ges cq _vKj ZvK Avevi KLbv nvivbvi wPv|
M. cwgKi Ai me`v wcq ev wcqvi nvZB _vK| m ZvK hfveB
PvjvZ Pvq m mfveB PjZ eva| ZLb Zvi ga Kvb wbR^ BQv
Aewk _vK bv| Gi PvBZ Avi eo Kvb jvbv AvQ wK?
N. `xb-`ywbqvi mKj KjvY _K m ewZ nq| KviY, agxq KjvYi
Rb Zv Avjvn& ZvAvjvi cwZ Aii DbyLZv GKv cqvRbxq| Avi
Zv cwgKi c GKeviB Ame| Ab w`K `ywbqvex KjvY Zv
`xwb KjvYiB Aaxb| `xwb KjvY hvi nvZ Qvov nq `ywbqvi KjvY
myfve KLbv Zvi nMZ nZ cvi bv|
O. `xb-`ywbqvi mKj wec` Zvi cwZ `Z avweZ nq| KviY, gvbyl hLb
Avjvn& ZvAvjv Qvov Ab Kvivi cg co hvq ZLb Zvi Ai Avjvn&
wegyL nq co| Avi Kvivi Ai Avjvn& wegyL nj kqZvb Zvi Ai
nuvUz Mo em| ZLbB mKj wec`vc` Zvi w`K `Z avegvb nq|
KviY, kqZvb Zv gvbyli AvRb k| Avi Kvivi KwVb k hLb
Zvi Dci Kvey KiZ cvi ZLb wK m Zvi h_vmva wZ bv Ki
GgwbZB em _vKe?!
P. kqZvb hLb cwgKi Ai Aevb wbq bq ZLb m DnvK
wew Ki Qvo Ges ZvZ cPzi IqvmIqvmv (KzgYv) Xj `q|
KLbv KLbv Ggb nq h, m GKv e cvMj cwiYZ nq| jvBjx
cwgK HwZnvwmK cgcvMj gRbyi K_v Zv Avi Kvivi ARvbv bq|
Q. GgbwK cwgK KLbv KLbv cgi `ib cZ wKsev civfve
wbRi mKj A_ev wKQy evnw`q nvwiq em| cZfve nvivbv Zv
Gfve h, cg co Zv AbK wbR kixiB nvwiq em| axi axi
www.QuranerAlo.com

236

nvivg I Kexiv bvn&

Zvi kixi AZ `yej nq co| ZLb Zvi Kvb Bw`qB Avi myfve
evwnK Kvb KvR mgvav KiZ cvi bv|
GK`v RbK hyeKK Avyjvn& web& Avevm& (ivwhqvjv Avb&gv) Gi
wbKU nvwhi Kiv njv| ZLb wZwb Avivdvn& gq`vb AevbiZ|
hyeKwU GKeviB `yej nq nvwmvi nq Mjv| ZLb Be&by Avevm&
(ivwhqvjv Avb&gv) DcwZ RbZvK wRvmv Kijbt hyeKwUi wK njv?
jvKiv ejjvt m cg coQ| G K_v bB wZwb ZLb _K cyiv
w`b Avjvn& ZvAvjvi wbKU cg _K Avkq Kvgbv Kib|
civfve evnw`q jvc cvq Zv G fveB h, cgi `ib Zvi A
i hLb web nq hvq ZLb Zvi evnw`qjvI Avi mwVK KvR Ki
bv| ZLb Zvi PvL Avi Zvi wcqi Kvb `vl `L bv| Kvb Avi wcqK
wbq Kvb Mvj bZ weiw eva Ki bv| gyL Avi wcqi Ah_v cksmv
KiZ jv cvq bv|
R. Bk&Ki chvq hLb KD cuQ hvq ZLb Zvi wcq cvB Zvi wPvPZbvi GKv K`we`yZ icvwiZ nq| ZLb Zvi mKj kvixwiK I
gvbwmK kwmg~n APj nq co| ZLb m Ggb ivM-evwaZ Avv
nq hvi wPwKrmv GKeviB `yi|
G QvovI cgi Aviv AbK wZKi w`K iqQ| hgbt Kvb cwgK
hLb jvK mgvR Zvi cgi K_v cKvk Ki `q ZLb Zvi wcqi
Dci me c_g weklfve hyjyg Kiv nq| KviY, gvbyl ZLb Ab_Kfve
ZvK G evcvi `vlvivc KiZ _vK| GgbwK Zvi evcvi Kvb
gvbyl Kvb K_v evwbq ejjI Abiv Zv wekvm KiZ GKUzI `wi
Ki bv| Ggb wK ay wcqi DciB hyjyg mxgve _vK bv| eis Zv Zvi
mg cwievieMi DciI eZvq| KviY, GZ Ki Zv`iI cPzi gvbnvbx
www.QuranerAlo.com

nvivg I Kexiv bvn&

237

nq| Ab`iKI wg_vivci bvn wbgwZ Kiv nq| Avi hw` wcq ev
wcqvK cvIqvi Rb Abi mnhvwMZv bqv nq ZLb ZvivI bvn&Mvi
nq| G c_ hviv evav mw Ki Zv`i AbKK KLbv KLbv nZvI
Kiv nq| KZv KZv Mfxi mK h G KviY wewQb Kiv nq Zvi
Kvb Bqv bB| KZv cwZekx ev AvZxqi AwaKvi h G web
nq Zvi Kvb wnme bB| Avi hw` G hv`yi mnhvwMZv bqv nq
Zv nj GK Zv wki&K Avevi Gi Dci Kzdix| Avi hw` wcq ev wcqv
wgjB hvq ZLb GK AciK wbR ^v_ nvwmji Rb Abi Dci hyjyg
KiZ mnhvwMZv Ki Ges GK Acii mwi Rb KZv gvbyli
KZv gvj h niY Ki Zvi Kvb wnme bB| Avi hw` wcq ev wcqv
AZ PZzi nq _vK ZLb m cwgKK Avkv w`q w`q Zvi mKj
m` web Ki `q| KLbv m Ggb Kv GKB m AbKi mv_B
Ki eovq| ZLb cwgK ivM Ki KLbv ZvK nZv ev gvivZKfve
AvnZ Ki| Aviv KZv wK?
myZivs Kvb eywgvb GZv wKQy Rvbvi ciI G RvZxq cg KLbv
Ave nZ cvi bv|
Avjvn& ZvAvjv Avgv`i mevBK D Aciva mg~n _K euvPvi
ZvIdxK `vb Kib| Avgxb myv Avgxb Bqv ivevj Avjvgxb!

  
 
  
  
  
 !" #
 

mgv
www.QuranerAlo.com

Das könnte Ihnen auch gefallen