Sie sind auf Seite 1von 6

fË¡¢çl EcÚk¡fe

pwLVl ¢eeÑu
i¢hoÉv 'l cnÑe
j¡QÑ 18 bL 19 2010, p¡u¾p ¢p¢V ¢j¢e ¢buV¡l
qm z
Hj Hp Hj Hhw VÊÉ¡¾pSä¡l l¡SÉ pjÀme
Bu¡SL : j¡ep h¡wm¡
pqk¡¢Na¡u : VSO India

Ae¤ù¡e p§Q£

fËbj ¢ce : hªqØf¢ah¡l, 18C j¡QÑ, 2010

pju ÙÛ¡e Ae¤ù¡e p§Q£

pL¡m 9.00 - 10.00  j¡ep h¡wm¡l AdÉr nË£ fËZu nMl fËd¡-
Eà¡de£ Ae¤ù¡e el Eà¡de£ i¡oZ

 NACO -l fË¢a¢e¢dl i¡oZ


 WBSAP&CS -l fË¢a¢e¢dl i¡oZ
 TSU -l fË¢a¢e¢dl i¡oZ
 VSO India -l fË¢a¢e¢dl i¡oZ

 pÇjmel Be¤ù¡¢eL Eà¡de - NACO l fË¢a


¢e¢d, WBSAP&CS -l fË¢a¢e¢d, hªqšl
pj¡Sl fË¢a¢e¢d Hhw pÇfËc¡ul j¡e¤ocl
p¢Çj¢ma A¢ih¡ce

 j¡ep h¡wm¡l p¢Qh nË£ A¢e¾cÉ q¡Sl¡


-l L«a‘a¡ ‘¡fe

pL¡m 10.00 - pi¡f¢aaÆ : A¢NÀi m¡¢q¢s / fËZu nMl fËd¡e


11.30
¢j¢e ¢buV¡l
fË¡aÉ¢qL pi¡ hš²¡ :
¢hou : fË¡¢çl  ¢LlZ ¢jnË, k¤NÈ AdÉr, ¢V BC,
EcÚk¡fe WBSAP&CS
f¢ÕQj h‰ HCQ  ¢emu hp¤¤, NhoL Hhw mML,
BC ¢i ¢hou f¢loh¡ j¡ep h¡wm¡
cJu¡l k¡œ¡ fb  fhe Ym, fË¡c¢nL AdÉr, fË¡NËÉ¡j
HÉ™ Ximfj¸V, SAATHII
 A¢e¾cÉ q¡Sl¡, p¢Qh, j¡ep h¡wm¡

pL¡m 11.30 - 12.00 - Q¡-l ¢hl¢a - Leg¡l¾p qm (NË¡E™ gÓ¡l) p¢je¡l qm 3 Hhw
4

c¤f¤l 12.00 - 1.30 p¢je¡l qm Ešl h‰, c¡¢SÑ¢mw R¡s¡


¢p ¢i l¡je qm p¢je¡l qm 4 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
HLL¡m pwO¢Va p±¢iL O¡o¡m / c£fˆl cš
pi¡pLm

¢hou : fË¡¢çl c¡¢SÑ¢mw


EcÚk¡fe : Sm¡¢i ¢f ¢p l¡u qm p¢je¡l qm 1 (NË¡E™ gÓ¡l)
¢šL A¢i‘a¡ fËZu nMl fËd¡e / c£f¾cÊ fËd¡e
(AwnNËqZL¡l£cl -
Sm¡ Ae¤k¡u£ 6 ¢V
cm i¡N Ll cJu¡ qh) jdÉ h‰
HCQ S i¡h¡ qm p¢je¡l qm 3 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
l¡S¢oÑ Qœ²haÑ£ / p¤¤je l¦â

cr£Z h‰, LmL¡a¡ R¡s¡


Hj He p¡q¡ qm p¢je¡l qm 2 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
ch¡¢np ¢jœ / A¢en l¡u Q±d¤l£

LmL¡a¡
Hp He hp¤¤ qm p¢je¡l qm 1 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
p”u l¡j / p¿¹¡o ¢N¢l

AeÉ¡eÉ A’m
¢j¢e ¢buV¡l
p”£h Qœ²haÑ£ / ASu jS¥jc¡l

c¤f¤l 1.30 - 2.30 - ¢àfË¡q¢lL i¡Sel ¢hl¢a - Leg¡l¾p qm (NË¡E™ gÓ¡l) p¢je¡l qm
3 HhO 4

c¤f¤l 2.30 - 4.00 pi¡f¢aaÆ : A¢en l¡u Q±d¤l£


¢àfË¡q¢lL pi¡
¢hou : pULVl hš²¡ :
¢eZÑu : haÑj¡e f¢l  l¡S¢oÑ Qœ²haÑ£, , C¢aq¡p ¢hi¡N,
¢ÙÛ¢a ¢j¢e ¢buV¡l ¢hi¡N£u fËd¡e, L«o·e¡b LmS, hqljf¤l
 Ae¤fj q¡Sl¡, fË¡NËÉ¡j jÉ¡eS¡l,
¢p Bl ¢h ¢S, SAATHII
 A¢el¦Ü h¡p¤¤che, ¢cÉ n¢š² -
p¸V¡l, Qæ¡C
 X: iˆVn Qœ²f¡e£, Lep¡mVÉ¡¸V,
INP+

¢hLm 4.00 - 5.30 p¢je¡l qm ¢hou : Hj Hp Hj Hhw VÊ¡¾pS™¡l j¡e¤ocl r-


œ j¡eh¡¢dL¡l
HLL¡m pwO¢Va
pi¡pLm hš²¡ :
 fhe Ym, SAATHII
¢hou : pˆVl ¢eZÑu  ¢hSu e¡u¡l, NIPASHA +
: S¢Vm ¢hou pj§q ÙÛ¡e : ¢p¢i l¡je qm p¢je¡l qm 4 (g¡ØVÑ -
gÓ¡l)

¢hou : k±e A¢dL¡l he¡j HCQ BC ¢i - HCXp :


Community Mobilisation -l pwLV
hš²¡ :
 A¢el¦Ü h¡p¤¤che, ¢cÉ n¢š² p¸V¡l,
Qæ¡C
 A¢e¾cÉ q¡Sl¡, p¢Qh, j¡ep h¡wm¡

ÙÛ¡e : ¢f ¢p l¡u qm p¢je¡l qm 1 (NË¡E™ -


gÓ¡l)

¢hou : Quel A¢dL¡l : Hp Bl Hp Sex


Reassignment Surgery
hš²¡ :
 X: iˆVn Qœ²f¡e£, INP+
 nË£j¢a ¢aÙ¹¡ c¡p, VÊ¡¾pSH™¡l
l¡CVp BÉL¢V¢iØV

ÙÛ¡e : HCQ S i¡h¡ qm p¢je¡l qm 3 (g¡ØVÑ -


gÓ¡l)

¢hou : 377 d¡l¡l ¢hou ¢cõ£ q¡CL¡VÑl l¡u -l


flhaÑ£L¡m f¢ÕQjh‰l f¢l¢ÙÛ¢a

hš²¡ : e¡j O¡oZ¡ Ll¡ qh

ÙÛ¡e : Hj He p¡q¡qm p¢je¡l qm 2 (g¡ØVÑ -


gÓ¡l)

¢hou : jm V¥ jm k±ea¡ L L¾cÊ Ll ¢h¢iæ f


¢lQul EeÈo Hhw p ph f¢lQul j¡e¤ocl L¡R -
f±yRe¡

hš²¡:
 l¡Ÿ¥l c, pj¡S¢houL NhoL
 A¢en l¡u Q±d¤l£ , piÉ j¡ep h¡wm¡

ÙÛ¡e : Hp He hp¤¤ qm p¢je¡l qm 1 (g¡ØVÑ


gÓ¡l)

¢hLm 5.30 - 6.00 - Q¡-Hl ¢hl¢a - Leg¡l¾p qm (NË¡E™ gÓ¡l) p¢je¡l qm 3 Hhw4

¢hLm 6.00 - 7.00 ¢j¢e ¢buV¡l S£hel EµRÅ¡p


f¢lhne¡u

 je¡lj¡
 A¢el¦Ü h¡p¤¤che
 pÉ¡g¡u¡l

¢àa£u ¢ce : öœ²h¡l, 19 n j¡QÑ, 2010

pL¡m 9.00 - 10.00 ¢hno fœ f¢lhne¡


pi¡f¢aaÆ : A¢e¾cÉ q¡Sl¡

377 d¡l¡l ¢hou ¢cõ£ q¡C L¡VÑl l¡u - h¡dNjÉ


Ll¡
hš²¡ : Al¢h¾c e¡l¡uZ, AÉÒV¡le¢Vi m g¡l¡j,
hÉ¡‰¡m¡l

pL¡m 10.00 - ¢j¢e ¢buV¡l pi¡f¢aaÆ : A¢e¾cÉ q¡Sl¡


11.30 Al¦e¡i e¡b, pcpÉ, j¡ep h¡wm¡
fË¡aÉ¢qL pi¡ hš²¡ :
 X: Ejn Q¡Jm¡, fË¡NËÉ¡j jÉ¡eS¡l,
Bjl¡ L¡b¡u c¡y¢su Lu¡l, p¡f¡VÑ HÉ™ VÊ£Vj¸V, C
B¢R - NACP III -l ¢™u¡ HCQ BC ¢i / HCXp BÉm¡-
f¢lfËr£a Hj Hp Hj u¾p, ¢eE ¢cõ£
Hhw ¢V ¢S j¡e¤ol¡
 X: iˆVn Qœ²f¡e£, INP+
 ¢hSu e¡u¡l, NIPASHA +
 A¢e¢¾ca¡ j¡C¢a, BÉ¢ppVÉ¡¸V
¢Xlƒl, WBSAP&CS

c¤f¤l 12.00 - 1.30 p¢je¡l qm ¢hou : Lj¤É¢e¢V Q¡¢ma cml QÉ¡m” -


pwNWel Eæue, f¢lQ¡me fÜ¢a Hhw AbÑ aq
HLL¡m pwO¢Va ¢hm NWe
pi¡pLm
hš²¡ :
 A¢e¢¾ca¡ j¡C¢a, BÉ¢ppVÉ¡¸V
¢Xlƒl, WBSAP&CS
 L¢me ¢gÚvS¡lô, fË¡NËÉ¡j A
¢gp¡l, TSU

ÙÛ¡e : ¢p¢i l¡je qm p¢je¡l qm 4 (g¡ØVÑ -


gÓ¡l)

¢hou : ¢Q¢Lvp¡ - ¢Q¢Lvp¡u A¢hQm


b¡L¡ Hhw ¢Q¢Lvp¡l g¡yL

hš²¡ :
 X: fõh i–¡Q¡kÑÉ, BÉ¢ppVÉ¡¸V
¢Xlƒl, STI, WBSAP&CS
 X: Ejn Q¡Jm¡, C¢™u¡ HCQ BC
¢i / HCXp BÉm¡u¾p
 X: fËpe¢Sa p¡q¡, f¡h¢mL qmb
Lep¡mV¸V

ÙÛ¡e : ¢f ¢p l¡u qm p¢je¡l qm 1 (NË¡E™ -


gÓ¡l)

¢hou : TI - ¢gô L¡S Lla ¢Nu Ap¤¤¢hd¡l -


j¡L¡¢hm¡

hš²¡ :
 NACO -l fË¢a¢e¢d
 A¢en l¡u Q±d¤l£ , pcpÉ j¡ep
h¡wm¡

ÙÛ¡e : HCQ S i¡h¡ qm p¢je¡l qm 3 (g¡ØVÑ -


gÓ¡l)

¢hou : HCQ BC ¢i f¢S¢Vi Hj Hp Hj Hhw


¢V ¢S j¡e¤ocl fËp‰

hš²¡ :
 ¢hSu e¡u¡l, NIPASHA +
 X: iˆVn Qœ²f¡e£, INP+

ÙÛ¡e : Hj He p¡q¡ qm p¢je¡l qm 2 (g¡ØVÑ -


gÓ¡l)

¢hou : VÊ¡¾pS™¡l Hhw ¢qSs¡ j¡e¤ocl


Bœ²¡jÉa¡ ¢eZÑu

hš²¡ :
 A¢ja¡i plL¡l, fË¡Sƒ jÉ¡eS¡l,
SAATHII
 nË£j¢a p£a¡, VÊ¡¾pS™¡l BÉL
¢V¢iØV, ¢eE ¢cõ£

ÙÛ¡e : Hp He hp¤¤ qm p¢je¡l qm 1 (g¡ØVÑ


gÓ¡l)

¢hou : Hj Hp Hj Hhw VÊ¡¾pS™¡l j¡e¤ocl


j¡e¢pL ü¡ÙÛÉ fËp‰

hš²¡ :
 A¢el¦Ü h¡p¤¤che, ¢cÉ n¢š² -
p¸V¡l, Qæ¡C
 X: ch¡¢np QÉ¡V¡SÑ£, p¡C
¢Lu¡¢VÊØV, j¡e¢pL ü¡ÙÛÉ
BÉL¢V¢iØV

ÙÛ¡e : ¢j¢e ¢buV¡l

c¤f¤l 1.30 - 2.30 - ¢àfË¡q¢lL i¡Sel ¢hl¢a - Leg¡l¾p qm (NË¡E™ gÓ¡l) p¢je¡l qm
3 HhO 4

c¤f¤l 2.30 - 3.30 pi¡f¢aaÆ : l¡S¢oÑ Qœ²haÑ£


¢àfË¡q¢lL pi¡ ¢j¢e ¢buV¡l X: iˆVn Qœ²f¡e£

¢hou : i¢hoÉal hš²¡ :


cnÑe  Al¢h¾c e¡l¡uZ, AÉÒV¡le¢Vi m -
g¡l¡j, hÉ¡‰¡m¡l
 nË£j¢a p£a¡, VÊ¡¾pS™¡l BÉL
¢V¢iØV, ¢eE ¢cõ£
 A¢NÀi m¡¢q¢s, pcpÉ j¡ep h¡wm¡
 A¢e¢¾ca¡ j¡C¢a, BÉ¢ppVÉ¡¸V
¢Xlƒl, WBSAP&CS

¢hLm 3.30 - 5.00 p¢je¡l qm Ešl h‰, c¡¢SÑ¢mw R¡s¡


¢p ¢i l¡je qm p¢je¡l qm 4 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
HLL¡m pwO¢Va p±¢iL O¡o¡m / c£fˆl c
pi¡pLm
c¡¢SÑ¢mw
¢hou : i¢hoÉal ¢f ¢p l¡u qm p¢je¡l qm 1 (NË¡E™ gÓ¡l)
cnÑe : LjÉ¥¢e¢Vl fËZu nMl fËd¡e / c£f¾cÊ fËd¡e
p¡s¡
jdÉ h‰
Sm¡¢i¢šL A¢i‘a¡ HCQ S i¡h¡ qm p¢je¡l qm 3 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
(AwnNËqZL¡l£cl - l¡S¢oÑ Qœ²haÑ£ / p¤¤je l¦â
Sm¡ Ae¤k¡u£ 6 ¢V
cm i¡N Ll cJu¡ qh) cr£Z h‰, LmL¡a¡ R¡s¡
Hj He p¡q¡ qm p¢je¡l qm 2 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
ch¡¢np ¢jœ / A¢en l¡u Q±d¤l£

LmL¡a¡
Hp He hp¤¤ qm p¢je¡l qm 1 (g¡ØVÑ gÓ¡l)
p”u l¡j / p¿¹¡o ¢N¢l

AeÉ¡eÉ A’m
¢j¢e ¢buV¡l
p”£h Qœ²haÑ£ / ASu jS¥jc¡l
¢hLm 5.00 - 5.30 - Q¡ -l ¢hl¢a - Leg¡l¾p qm (NË¡E™ gÓ¡l) p¢je¡l qm 3 Hhw 4

¢hLm 5.30 - 6.30


¢j¢e ¢buV¡l
¢gl cM¡ Hhw pj¡¢ç
Ae¤ù¡e

påÉ¡ 6.30 - 7.30

Lj¤É¢e¢Vl pcpÉcl
à¡l¡ f¢lh¢na pj¡¢ç
Ae¤ù¡e

påÉ¡ 7.30 - 8.30 - °eni¡Se - Leg¡l¾p qm, (NË¡E™ gÓ¡l) p¢je¡l qm 3 Hhw 4

Das könnte Ihnen auch gefallen