You are on page 1of 11

Magazyn Europejski SOWA

3 paździe ika

Escrito por sowa
(») hoy en 15:35
en categoría
HERODY/
Herodenspiel von
Stefan Kosiewski,
leído: 33×

http://shoud.io/18942
U P olego e a do Odż dza ia po M śli P of. Lud iga Wittge stei a do
U ag po M śli
prof. Feliksa Ko e z ego )a s Estet ki Chaza ó ) i e zo a Rze z istość CANTO
DCXVIII Hallo Stefan Pozdrawiam Ta organizacja to jest polska? Czy udaja Polakow. Pozdrawiam
Lech From: The Kosciuszko Foundation Sent: Thursday, October 29, 2015 9:43 PM To:
lech.klekot@hispeed.ch Subject: Upcoming Events at the KF

Uwaga techniczna dla lektora:

http://sowa.blogg.de/files/2015/10/NA-ASTEROID-CZELADZKIPDP218-Sonety-Chazarskie-Akt-I-sw.-7-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCXVIII-mp3.mp3

Czytanie dzisiejsze przenosi nas na deski Przedstawienia Dramatycznego HERODY Akt I,
ś ie zka ,
. U e, Poeta Polski so ete Chaza ski NA A“TEROID C)ELAD)KI odpo iada a ełkot
i e i iste sp a iedli oś i a ka u. A dla zego t tule aste oid Czeladzki, a ie
Czela iński? Bo ie
Rosji poję ie „Czjela i skaja i tjelige ja połą zo e jest z
intelige ta i k oju: Nell Rokita, któ ą Ja Ma ia, Wład sła sied io ga
i io ... sa
ie lepsz , jak do iódł happe i g sa olo ie, a ie
zde ze ie z zozą
ał so ie żo ę po hodzą ą łaś ie z Czela ińska,
ie z Czeladzi. Budka z Czeladzi, az ał sa sie ie „odpowiedzialnym
politykie , a a o i ko u te zło iek odpo iedział? Kied ? P ze ież to
łod zło iek, tak sa o, jak te Duda. Ro z ik '
a opoz ję PRL
ie ó ił a et: a a , a z jaki h epat ia tó , o Rosji Bo s są i
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 paździe ika

Magazyn Europejski SOWA

jest uk aińskie az isko Budko i te e ie, ale tu Borys Budka i jeszcze Minister, chce
ko z stać t a poli ę
i iste st ie jako deskę do pł a ia, z p aso a ia, o dzisiaj
iął taki ustęp, a o e ie piszą, że p zedsta ił się jesz ze lepiej od iezło ego Dud ,
zię ia Ko hause a, te Budka zła a , Budka po iedział, dał jas o do z ozu ie ia, że
oże po al z ć Czeladzka G upa K z śka z W o ła ską G upą “ het
O p z ództ o
Platfo ie Aste oida Czeladzka, z a zej: a. Czeladzki, o h a . a już dzie ko, ie to o
Ka z ński, któ
ie u iał a et z do u dzie ka p z sposo ić, zaadapto ać a s e ę
polit z ą, zu a tagi: ele ta, egoiz , a el, ekspulsja, ka z ski
. a podo ieńst o fugi

uz e a oku plata się ie sz Montrmartre z 1974 r. /4 lata
p.n.B. (przed narodzeniem Budki)
3. glossa eksplikacyjna o fudze do Zarysu Estetyki Chazarów
. u aga a te at et ki, tagi: o łuda, Be goglio, Lefe
. Ciok, Bogusła , Kato i e, ko espo de ja

zo aj

6. i 7. to w jednym uwaga katastroficzna; Armagedon, jak wiadomo jutro Księż
minie z drugiej strony, odległoś i , odl. Księż a do )ie i aste oida, gd
jakaś zęść t lko tej aste oid ode ała się od ałoś i, któ a jest soka, jak Pała
Kultu “tali a stoli , to podo o jest sza sa, że oże ć z ia a s ste u, o
której tyle ostatnio Nostradamus Kukiz, a ię ędzie się z pe oś ią iała z
p sz a od sa ego t lko p o ie io a ia g a ita ji za ego ka ła ała popula ja
ż doski h ku dupli z KOR-u w Senacie i
Sejmie (Borusewicz z Rulewskim), Naimski,
Macierewicz i inni, którzy dla samych siebie poza
ko te u ładz ie ają żad ego
alte at
ego po słu. A z czym do Narodu
Polskiego?

Uwe, Poeta Polski sonetem Chazarskim NA
ASTEROID CZELADZKI odpowiada na ełkot
i e i iste sp a iedli oś i a ka u:
Prolegomena U3 do Odżydza ia po Myśli Prof.
Ludwiga Wittgensteina do 9 Uwag po Myśli
prof. Feliksa Konecznego

https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

e

Magazyn Europejski SOWA

3 paździe ika

NA ASTEROID CZELADZKI
Czy Borys Budka z Czeladzi o i za Godota, z a i ego a
zekać?
P ta Mala z z Basel Poetę Polski, któ
ie usi już u iekać się ie sze
na paryski bruk z fortepianem Chopina, z Dziadami z poematu Montmartre
óż io ego za Gie ka Kato i a h p zez )uk o skiego kope tą t s. zł
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 paździe ika

Magazyn Europejski SOWA

Czy Piotr Naimski, ąż Nai skiej, sza esa, gasza zki a e kańskiej Kas
gasi
ządzie Beat “z do z Brzeszcze Ministerstwo Energetyki? Jeszcze,
czy Grzegorz Tobiszowski
a i Gó i t o, jak sza es
a ia ś ie zkę
epilogicznie w Dramacie Narodu HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski?
W odp. a ko esp. adesł. d . . .
. PG VII Ko
/ P oku atu a
Ge e al a up zej ie p zedsta ia P oku atu ze Kato i a h ko espo de ję
adesła ą po ztą elekt o i z ą, tj. ś ie zkę , Akt I za ie ają ą .i . iosek o
skie o a ie za iado ie ia o iegospoda oś i i s g alizują ą iep a idło oś i
z iąza e ze sp zedażą kopal i B zesz ze, ele stoso ego ko z sta ia
ó do
ie jesz ze. )a taką oz o ą tęsk iłe lata, po iedz t lko sło o a
Kosiewski
Aktual oś i

Stefan Kosiewski lubi link. 7 min · Nai ski: ędzie
gaszać Mi iste st o “ka u
Państ a … http://shoud.io/18458
Nai ski: ędzie y wygaszać Mi isterstwo Skar u Państwa – W strukturze administracji
rządowej rakuje resortu e ergetyki, kwestie związa e z e ergetyką są dziś rozproszo e w
polski rządzie – mówi w rozmowie z… o et.
Aże y ie ważył się Nai ski, a i Ka zyński, a i Duda pod ieść rękę a spółki Skar u
Państwa, że
ie edził zu h ale o ujęt po oć już P og a ie Pi“ „ gasze iu
Mi iste st a “ka u Państ a, al o ie p ędzej gaś ie Nai skie u ś ie zka, iż
Cyrankiewicz z grobu powstanie, b od ą ać ękę )łodziejo i, któ dopuś ił się k adzież
zu h ałej, o ż dli ej, ó i W o z ia Pa a.

ZNAK JONASZA PDO168 Akt I swieczka 9 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DLXIII… http://shoud.io/18458 Pa skie o ał do Jo asza,… sowa2.quicksnake.net

Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV

sowa Recorded near Berliner Str. 44-46, 60311
Frankfurt am Main, Germany about 6 days ago

https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

Magazyn Europejski SOWA

3 paździe ika

Na palec przy krolu PDO214 Moralia Zarys Estetyki Chazarow Multiverse Theater Akt I,
swieczka 7
HERODY/
Herodenspiel von
Stefan Kosiewski
CANTO DCXIV
Written by

sowa (») 20. 10.
in category
Politics, read:
84×

http://shoud.io/18935
Cz A d zej Duda ie po i ie za ząć pozo ać do fotek
łań u hu? https://www.pinterest.com/pin/452752568768818224/ Czy Monika Zbrojewska
zastępo ała i ist a po pijaku, z i iste Budka k ł pija zkę a t zeź o? “p a iedli ość
na kacu https://twitter.com/sowa/status/657881084500287488
read on
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

Magazyn Europejski SOWA

3 paździe ika

Drogi Lechu,
ie sz opu liko a
lat te u ie sta zeje się, ie ś ie dzi stali o ską utą
o a ki ż doko u ist z ej “z
o skiej, z Waż ka Rotte u d, Wag a , że
pozostać p z t h d ó h az iska h zafajda h o ż dli
, a t katoli ki i a t polskim
do ose
a księdza iskupa Ka z a ka ; ie oże pod ie ać ie sz k, któ
ie jest
li z , ie kusi etafiz ką, jak poezja Cole idge’a, z A.E. Poe, ie a zu a się i z
d a at li z e “t i d e ga o i z
i kli ata i. Włożo tu oże a zej a zór
a oko ej fugi uz z ej poz ala ga ędzie polskiej z Woj Cho i skiej Wa ła a
Poto kiego p zejść su hą ogą fo
eposu ad Mi kie i za epopeją.
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

Magazyn Europejski SOWA

3 paździe ika

)a s Estet ki Chaza ó uzupeł i sz tak o glossę, ie fugują jej już, ie zelują
warsztatowo po mula sku, ie i k ustują szkatułek he a e i aka ją a p ze ia ,
iałoze o ą sza ho i ę, jak pł tka i iał i i za
i łoż ł hod ik e a i z ie p zed
Ko sulate RP Lo d ie jakiś adept kiel i i łotka z udzają h a t lko ies ak
powszechny Anglikó ie ają h igd zasu a z usza ie a io a i ad ze za i
poz a io
i se su; zaś Polako
a e ig a ji eko o i z ej kładą pod ogi, a p ogu,
p zed ejś ie do p zedsta i ielst a łas ego państ a go eli z ałą paletą ól za oiał h. Białe glejt i za e list żelaz e sta iał o ie , zape iał ol ość k aju i
g a a to ał ż ie skazań o po oj ie ko sul, ż d Ma eli Rei h-Ra i ki. Kła a, kładał
się isko p zed z ol io
i ze służ
ojsko ej ofi e a i, o łud ie płasz z ł się gad p zed
Na ode Polski
o ie, i z pe ski d a ik, afga , al o ie
iał te szu ke zada ie
da ać każde u Polako i p z ze ze ie z ęką a se u, u o z ste sło o ho o u d plo at
z az iskie podo
do az iska h a ió B a i ki h, jak ostat io fałsz
h a ia
Ko o o ski, Gosie ska z Pi“ po oz odzie z Gosie ski , zate
ie do a już, a t lko dla
geszeftu zat z ała so ie az isko oś e do zasu tz . polit e k ptos jo istó .
Do zego z ie za sz e dają się Wiejską?
Otóż ieszkają jesz ze Czeladzi i
pat ują e Wigilię p zez łas o ę z ie
z o io ą lu etę pie szej g iazdki, pod któ ą
t to d iu ś ięto ałe u odzi ,
tęsk iłe
aj a dziej do He odó ze z jas a,
do bandy Majki, która w porywach
kultu ot ó z h iła się z a dą Neu a a
o rejony na Węg odzie, o pł
, tj. o
ieszka ia, po któ h ieli p a o hodzić
pop ze ie a i za Ma ję i Józefa, za ś iętą
Rodzi ę, a ie za d ó h pedałó , jak
Be goglio h iał jesz ze adho ta ją,
dia elski po słe , któ ą już zapo iedział
ge e ał Jezuitó , pop ze ie ać D a a ie
Eu op Rodzi ę Kolęd ikó , że k ęgi Do u
ś . Ma t ogł zapa o ać ad lud z
teat e ś iata tego. Bo op ó z tego, o a
mózgu, tego jeszcze tylko nie ma 78-letni
sta ze , któ
ie iedzieć, po o zastąpił
d ugiego sta a, zaś sz stki h i
h ods ła
a p z uso ą ez z
ość po
p zek o ze iu ze o ej li ii lat ż ia.
O łud ik żydoski do zeka się potępie ia!
Biskup Be a d ie po p óż i p z po iał
Deklaracji po Synodzie, danej w sowie
wczoraj, Dekla a ję a pa Ma ela Lefe e z listopada
. , tego samego listopada, w
któ
)uk o ski iskał i Cho zo ie za Mo t a t e kope tę dłoń z a k ote po
ogłosze iu
ikó ko ku su lite a kiego ze sło a i żalu, że taka ie ka ła. – A kto to
za i ił? Nie ędę p tał po lata h, kto za )uk o skiego posta o ił ted , że
ie sz
ag odzić jed ie
óż ie ie , ie ag odą, g u szą su ą? “a Edek ) a p ze ież o
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 paździe ika

Magazyn Europejski SOWA

sz stki
ie ógł de do ać. Coś )uk o ski, jako p ze od i zą Ju
usiał h a także
ieć do po iedze ia, poza spo ia
i ko ple e ta i, któ e hłop a za st dził . Kilka
lat póź iej, kied o iłe już opoz ji a t ko u ist z ej, o iło się o
ie Kato i a h
zas ut h s ogie
a kot z h iesza ek u e ki h do poda a ego łod m poetom
alkoholu h a tu az isko ż doskie: CIOK.
W słałe
zo aj do tego Cioka, o ka d do ał ostat io Kato i a h a “e ato a RP, a
miejsce zwolnione po Zbig ie ie “zaleń u z Czeladzi, z ramienia
ezpa t j ej pa tii Kukiz
to h a o długość pe isa lide a hodzi
tego u hu, pięt astka,
ajla i o aź so ie, P z ja ielu, że
te ż do i p zeg a , ó ią jęz kie sta opolski , ie
odpo iedział Poe ie Polski, ho iaż o e
jest a fejsbuku jako
znajomy (do wywalenia, rzecz jasna za brak odwagi osobistej) ,
o ie podaje się za kultu al ego zło ieka, któ dziękuje
o o ka te zka i po
o a h za głoso a ie a iego.
A ie ło i u ła zają ego, usz z pli ego ko espo de ji mojej
, za odo ej do łodszego pa ę lat ode
ie ęż z z , to ie odpo iedział, o aź
so ie, za że
o aź ię po udzić ez af od zjakó poz ól, że od z ta Ci t eść ajla:

Stefan Kosiewski udostęp ił zdję ie a osi zasu uż tko

ika Bogusła Ciok.

2 min · … Kilka lat póź iej, kied o iłe już opoz ji a t ko u ist z ej, o iło się o
ie
w Katowicach zasnutych smogiem narkotycznych mieszanek ubeckich do podawanego
łod poeto alkoholu h a tu az isko ż doskie: CIOK.
http://so a. ui ks ake.es/…/NA-ASTEROID-CZELADZKI-PDP218-“o… Von: Sowa Frankfurt
[mailto:sowa-frankfurt@t-online.de]
Gesendet: Donnerstag, 29. Oktober 2015
14:00 A : ‚ iok57@g ail. o ‘
<bciok57@gmail.com> Betreff: Stefan
Kosiewski, Frankfurt Czy Boguslaw Ciok
postawi a Rewitaliza ję Polski?
Szanowny Panie,
P z jęliś do iado oś i
ola h p zez poło ę up a
głoso a ia.

ik

io h do

) poz ji e ig a ta polit z ego, h iał
Pa a zap tać, jak Pa to idzi teraz
wszystko:
1. Z pozycji przegranego: t s. głosó
odda h a Pa a ka d datu ę = pi oko,
s
oli z e
aso e ii, sposo e sp a dzo
li z a głosó odda h a Wspa iał h, g a
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

polit e , to t le sa o
iej ię ej, o
h ka d dató a posłó , gdzie i dziej:

3 paździe ika

Magazyn Europejski SOWA

1011 Zbigniew Gryglas 2420 Jacek Wilk 3258 Roman Kosecki 3345 Krzysztof Paszyk 3512
Joa a Fa isiak
) ig ie Bie at
E ę Filipiak
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kandydaci-z-minimalnym-poparciem-ktorzy-weszli-dosejmu-wystarczylo-1011-glosow/lj411m
Ludzi, któ
ędzie o e ie dzio ało a Wiejskiej stoli , o ie taką fałsz ą
ó ość o e p a a Rze z pospolitej, zap ze ze ie ó oś i, o któ ej A t.
ó i Po sze h a Dekla a ja P a Czło ieka, któ ą Polska ędzie ś ięto ać
g ud ia z ał ś iatem. Polska zbudowana na bazie haniebnej zmowy w Magdalence
. ż doko u ist z h zło z ń ó z t ze a sła ika i zaż dzo ego
ałoś i Episkopatu Polski as ś ie age tó z List Kisz zaka.
Co Pan na takie pisanie historii, narodowe i katolickie? Cz po zu a się Pa ho iaż
aj iejsz stop iu do o o iązku Polaka, któ D o skiego popędził aż do Japo ii, a
d ugi ko ie ś iata?
Cz jest Pa pat iotą Polski p a dzi ej, o o zes ego Polaka t pe , z taki sa
pat iotą, jak Nell Rokita z Czela ińskiej i telige ji i Go i z ol o ula st a A iołó
Ca
idge G upie Wi dso ? Może się Pa uś ie h ąć do ka e al o i ieć to sz stko,
o deta uizuje się i iejsz
a oś ie e ie o o zes ego Na odu Polskiego ta , gdzie
lider ugrupowania, z którego List Kukiz
Pa
stąpił.
Kied
stępuje Pa a do e z tego? I do zego Pa p z stępuje, jako ł ka d dat, któ
udo od ił plakato o pat z: fotka , że ie z
a ko taktu z oko ego z t i, któ
h iało się jesz ze głoso ać a kogoś i o sz stko?
. ) poz ji

g a ego pu ktuje

po M śli P of. Lud iga Wittge stei a :

02:37

Lech Kaczynski - zdrada panstwa, kryptosyjonista w Izraelu
Von mysowa
. P ez de t Ka z ński po iedział Iz aelu z gło , p z ta za z
pa ię i: …jaki
ząd Pols e ie ł ie ie, to .: de ok a ji
oże ć óż ie, az g
a jed a pa tia, az d uga, jeśli jest pod
ęką ś ie h a “ali, oklaski, ok z ki: ie do ijaj ie as! ś iszo e zap ta ie spod ś ia ,
p zelatuje z p a ej do le ej: a o ze s ja ista i? Cz są paszpo t dla hęt h, jak dla
s j z kó ? ; z poz ji g a ego L e h Ka z ński zape iają , że Polska za sze ędzie
o e a z ojska i a Bliski Ws hodzie, Li a ie, Afga ista ie, I aku, Mali i szędzie,
gdzie t lko zajdzie pot ze a spa ia ojsk Iz aela, któ e ofi jal ie ają h a pat z
ikipedia jakieś
t s. ofi e ó i żoł ie z ,
gło i ato o
h itd., ato o e ok ęt
pod od e, o któ h ie sze Nie ze h pisał No lista Polska a ato iast sz stkiego
ok. t s. u du o
h a ii, że da się to z ieś ić, ałe Wojsko Polskie a jed
oisku piłka ski , od ied
K u o ie k. Kato i , jeżeli ie daj Bóg tak iało się złoż ć, że
poli ja i za z ą z o u st zelać do ez o
h ki i ó , stude tó , o ot ikó , z
bezrobotnych Polaków ze Syryjczykami zintegrowanymi na dobre.
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 paździe ika

Magazyn Europejski SOWA

2.2 Donald Tusk mówi:
st a iliś zdol ość do o h o
granic UE a t z a się Me kel
t lko po to, że “ het a ógł
łat o uz skać popa ie ałego
Narodu przeciwko
sata ist z e u po sło i
z zu e ia a ul e, łe hotele
robotnicze przy kopalni Wujek,
“taszi , “atu , Czeladź, Piaski,
Czerwona Gwiazda itd. desantu
uchodź ó s jski h p osto z
I a u, z afgański i paszpo ta i
ieżeń ó . Bo o taki h ó i się
już głoś o Nie ze h i
pokazuje ich twarze okryte
hustka i aze ze sta uszką
105-let ią, któ ej udało się u ie p zed ś ie ią
2.3. Euromasoneria Buzka i s a po Gie ku
Regionów do Europy Ojczyzn!

Afga ista ie.

iała a dzo ład e hasła, p: Od Eu op

)ap taj zate o sza sę a z ealizo a ie ś ietlist h ideałó : Cz
Pols e pod ząda i
k ptop e ie a Ka z ńskiego ędzie sza sa a o e iejs a p a i z pop a i się diet
posło od No ego Roku, z od za az? Cz tz . )ako
Pi“-ie (prawdziwa, kurlandzka
szlachta, Korwin-Mikke, jak już t lko p zejdzie do Pi“-u a także i i, k ótko ó ią ; z ż d
posta ią od aż ie a sta ia ie płotu, zo e U a a ęgie skiego, a B i pł ą ej
spod “ie ie za, Bo o ik, Czeladzi i padają ej do P ze sz pod M słowicami, na trzy
płot , a t ze h g a i a h, o to jest sza sa ie uk
ają po śli założ iala Bilde e ó ,
ż do aso a Reti ge a z Polski, sza sa Re italiza ji T ójkąta ż do aso e ii T ze h Cesa z ,
iejs a spotka ia się g a i t ze h oz io ó Rze zpospolitej? Nie ma chyba takiego
o
atela Rze zpospolitej, że
ie u iał dost ze tej sza s , zli z ć do t ze h t ze h
oje odó , za iast jed ego, t ze h a szałkó , to sz stko są p ze ież o e etat . A ile
ędzie o ot dla ó ek? Boże d ogi! Do p ze osze ia, jak “e giusz Piase ki u hodź ó a
ple a h, ple aku p zez te sz stkie zeki i ałe to pou e kie ag o?
Co Pan na to? Z Panem Bogiem
) F a kfu tu ad Me e

p tał “tefa Kosie ski

https://shoudio.com/user/sowa/status/18942
http://sowa.blogg.de/2015/10/30/na-asteroid-czeladzki-pdp218-sonety-chazarskieakt-i-swieczka-7-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski-canto-dcxviii/
http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/NA-ASTEROIDCZELADZKI-PDP218-Sonety-Chazarskie-Akt-I-sw-7-HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski-CANTO-DCXVIII
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY