You are on page 1of 11

Magazyn Europejski SOWA

3 padzie ika

Escrito por sowa


() hoy en 15:35
en categora
HERODY/
Herodenspiel von
Stefan Kosiewski,
ledo: 33

http://shoud.io/18942
U P olego e a do Od dza ia po M li P of. Lud iga Wittge stei a do
U ag po M li
prof. Feliksa Ko e z ego )a s Estet ki Chaza ) i e zo a Rze z isto CANTO
DCXVIII Hallo Stefan Pozdrawiam Ta organizacja to jest polska? Czy udaja Polakow. Pozdrawiam
Lech From: The Kosciuszko Foundation Sent: Thursday, October 29, 2015 9:43 PM To:
lech.klekot@hispeed.ch Subject: Upcoming Events at the KF

Uwaga techniczna dla lektora:

http://sowa.blogg.de/files/2015/10/NA-ASTEROID-CZELADZKIPDP218-Sonety-Chazarskie-Akt-I-sw.-7-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCXVIII-mp3.mp3

Czytanie dzisiejsze przenosi nas na deski Przedstawienia Dramatycznego HERODY Akt I,


ie zka ,
. U e, Poeta Polski so ete Chaza ski NA ATEROID C)ELAD)KI odpo iada a ekot
i e i iste sp a iedli o i a ka u. A dla zego t tule aste oid Czeladzki, a ie
Czela iski? Bo ie
Rosji poj ie Czjela i skaja i tjelige ja po zo e jest z
intelige ta i k oju: Nell Rokita, kt Ja Ma ia, Wad sa sied io ga
i io ... sa
ie lepsz , jak do id happe i g sa olo ie, a ie
zde ze ie z zoz
a so ie o po hodz a ie z Czela iska,
ie z Czeladzi. Budka z Czeladzi, az a sa sie ie odpowiedzialnym
politykie , a a o i ko u te zo iek odpo iedzia? Kied ? P ze ie to
od zo iek, tak sa o, jak te Duda. Ro z ik '
a opoz j PRL
ie i a et: a a , a z jaki h epat ia t , o Rosji Bo s s i
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 padzie ika

Magazyn Europejski SOWA

jest uk aiskie az isko Budko i te e ie, ale tu Borys Budka i jeszcze Minister, chce
ko z sta t a poli
i iste st ie jako desk do p a ia, z p aso a ia, o dzisiaj
i taki ustp, a o e ie pisz, e p zedsta i si jesz ze lepiej od iezo ego Dud ,
zi ia Ko hause a, te Budka za a , Budka po iedzia, da jas o do z ozu ie ia, e
oe po al z Czeladzka G upa K z ka z W o a sk G up het
O p z dzt o
Platfo ie Aste oida Czeladzka, z a zej: a. Czeladzki, o h a . a ju dzie ko, ie to o
Ka z ski, kt
ie u ia a et z do u dzie ka p z sposo i, zaadapto a a s e
polit z , zu a tagi: ele ta, egoiz , a el, ekspulsja, ka z ski
. a podo iest o fugi

uz e a oku plata si ie sz Montrmartre z 1974 r. /4 lata


p.n.B. (przed narodzeniem Budki)
3. glossa eksplikacyjna o fudze do Zarysu Estetyki Chazarw
. u aga a te at et ki, tagi: o uda, Be goglio, Lefe
. Ciok, Bogusa , Kato i e, ko espo de ja

zo aj

6. i 7. to w jednym uwaga katastroficzna; Armagedon, jak wiadomo jutro Ksi


minie z drugiej strony, odlego i , odl. Ksi a do )ie i aste oida, gd
jaka z t lko tej aste oid ode aa si od ao i, kt a jest soka, jak Paa
Kultu tali a stoli , to podo o jest sza sa, e oe z ia a s ste u, o
ktrej tyle ostatnio Nostradamus Kukiz, a i dzie si z pe o i iaa z
p sz a od sa ego t lko p o ie io a ia g a ita ji za ego ka a aa popula ja
doski h ku dupli z KOR-u w Senacie i
Sejmie (Borusewicz z Rulewskim), Naimski,
Macierewicz i inni, ktrzy dla samych siebie poza
ko te u adz ie aj ad ego
alte at
ego po su. A z czym do Narodu
Polskiego?

Uwe, Poeta Polski sonetem Chazarskim NA


ASTEROID CZELADZKI odpowiada na ekot
i e i iste sp a iedli o i a ka u:
Prolegomena U3 do Odydza ia po Myli Prof.
Ludwiga Wittgensteina do 9 Uwag po Myli
prof. Feliksa Konecznego

https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

Magazyn Europejski SOWA

3 padzie ika

NA ASTEROID CZELADZKI
Czy Borys Budka z Czeladzi o i za Godota, z a i ego a
zeka?
P ta Mala z z Basel Poet Polski, kt
ie usi ju u ieka si ie sze
na paryski bruk z fortepianem Chopina, z Dziadami z poematu Montmartre
io ego za Gie ka Kato i a h p zez )uk o skiego kope t t s. z
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 padzie ika

Magazyn Europejski SOWA

Czy Piotr Naimski, Nai skiej, sza esa, gasza zki a e kaskiej Kas
gasi
zdzie Beat z do z Brzeszcze Ministerstwo Energetyki? Jeszcze,
czy Grzegorz Tobiszowski
a i G i t o, jak sza es
a ia ie zk
epilogicznie w Dramacie Narodu HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski?
W odp. a ko esp. ades. d . . .
. PG VII Ko
/ P oku atu a
Ge e al a up zej ie p zedsta ia P oku atu ze Kato i a h ko espo de j
adesa po zt elekt o i z , tj. ie zk , Akt I za ie aj .i . iosek o
skie o a ie za iado ie ia o iegospoda o i i s g alizuj iep a ido o i
z iza e ze sp zeda kopal i B zesz ze, ele stoso ego ko z sta ia
do
ie jesz ze. )a tak oz o tsk ie lata, po iedz t lko so o a
Kosiewski
Aktual o i

Stefan Kosiewski lubi link. 7 min Nai ski: dzie


gasza Mi iste st o ka u
Past a http://shoud.io/18458
Nai ski: dzie y wygasza Mi isterstwo Skar u Pastwa W strukturze administracji
rzdowej rakuje resortu e ergetyki, kwestie zwiza e z e ergetyk s dzi rozproszo e w
polski rzdzie mwi w rozmowie z o et.
Ae y ie way si Nai ski, a i Ka zyski, a i Duda pod ie rk a spki Skar u
Pastwa, e
ie edzi zu h ale o ujt po o ju P og a ie Pi gasze iu
Mi iste st a ka u Past a, al o ie p dzej ga ie Nai skie u ie zka, i
Cyrankiewicz z grobu powstanie, b od a k )odziejo i, kt dopu i si k adzie
zu h aej, o dli ej, i W o z ia Pa a.

ZNAK JONASZA PDO168 Akt I swieczka 9 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DLXIII http://shoud.io/18458 Pa skie o a do Jo asza, sowa2.quicksnake.net

Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7


HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV

sowa Recorded near Berliner Str. 44-46, 60311


Frankfurt am Main, Germany about 6 days ago

https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

Magazyn Europejski SOWA

3 padzie ika

Na palec przy krolu PDO214 Moralia Zarys Estetyki Chazarow Multiverse Theater Akt I,
swieczka 7
HERODY/
Herodenspiel von
Stefan Kosiewski
CANTO DCXIV
Written by

sowa () 20. 10.


in category
Politics, read:
84

http://shoud.io/18935
Cz A d zej Duda ie po i ie za z pozo a do fotek
a u hu? https://www.pinterest.com/pin/452752568768818224/ Czy Monika Zbrojewska
zastpo aa i ist a po pijaku, z i iste Budka k pija zk a t ze o? p a iedli o
na kacu https://twitter.com/sowa/status/657881084500287488
read on
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

Magazyn Europejski SOWA

3 padzie ika

Drogi Lechu,
ie sz opu liko a
lat te u ie sta zeje si, ie ie dzi stali o sk ut
o a ki doko u ist z ej z
o skiej, z Wa ka Rotte u d, Wag a , e
pozosta p z t h d h az iska h zafajda h o dli
, a t katoli ki i a t polskim
do ose
a ksidza iskupa Ka z a ka ; ie oe pod ie a ie sz k, kt
ie jest
li z , ie kusi etafiz k, jak poezja Cole idgea, z A.E. Poe, ie a zu a si i z
d a at li z e t i d e ga o i z
i kli ata i. Woo tu oe a zej a zr
a oko ej fugi uz z ej poz ala ga dzie polskiej z Woj Cho i skiej Wa a a
Poto kiego p zej su h og fo
eposu ad Mi kie i za epopej.
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

Magazyn Europejski SOWA

3 padzie ika

)a s Estet ki Chaza uzupe i sz tak o gloss, ie fuguj jej ju, ie zeluj


warsztatowo po mula sku, ie i k ustuj szkatuek he a e i aka j a p ze ia ,
iaoze o sza ho i , jak p tka i ia i i za
i o hod ik e a i z ie p zed
Ko sulate RP Lo d ie jaki adept kiel i i otka z udzaj h a t lko ies ak
powszechny Anglik ie aj h igd zasu a z usza ie a io a i ad ze za i
poz a io
i se su; za Polako
a e ig a ji eko o i z ej kad pod ogi, a p ogu,
p zed ej ie do p zedsta i ielst a as ego past a go eli z a palet l za oia h. Biae glejt i za e list elaz e sta ia o ie , zape ia ol o k aju i
g a a to a ie skaza o po oj ie ko sul, d Ma eli Rei h-Ra i ki. Ka a, kada
si isko p zed z ol io
i ze su
ojsko ej ofi e a i, o ud ie pasz z si gad p zed
Na ode Polski
o ie, i z pe ski d a ik, afga , al o ie
ia te szu ke zada ie
da a kade u Polako i p z ze ze ie z k a se u, u o z ste so o ho o u d plo at
z az iskie podo
do az iska h a i B a i ki h, jak ostat io fasz
h a ia
Ko o o ski, Gosie ska z Pi po oz odzie z Gosie ski , zate
ie do a ju, a t lko dla
geszeftu zat z aa so ie az isko o e do zasu tz . polit e k ptos jo ist .
Do zego z ie za sz e daj si Wiejsk?
Ot ieszkaj jesz ze Czeladzi i
pat uj e Wigili p zez as o z ie
z o io lu et pie szej g iazdki, pod kt
t to d iu ito ae u odzi ,
tsk ie
aj a dziej do He od ze z jas a,
do bandy Majki, ktra w porywach
kultu ot z h ia si z a d Neu a a
o rejony na Wg odzie, o p
, tj. o
ieszka ia, po kt h ieli p a o hodzi
pop ze ie a i za Ma j i Jzefa, za it
Rodzi , a ie za d h peda , jak
Be goglio h ia jesz ze adho ta j,
dia elski po se , kt ju zapo iedzia
ge e a Jezuit , pop ze ie a D a a ie
Eu op Rodzi Kold ik , e k gi Do u
. Ma t og zapa o a ad lud z
teat e iata tego. Bo op z tego, o a
mzgu, tego jeszcze tylko nie ma 78-letni
sta ze , kt
ie iedzie, po o zastpi
d ugiego sta a, za sz stki h i
h ods a
a p z uso ez z
o po
p zek o ze iu ze o ej li ii lat ia.
O ud ik ydoski do zeka si potpie ia!
Biskup Be a d ie po p i p z po ia
Deklaracji po Synodzie, danej w sowie
wczoraj, Dekla a j a pa Ma ela Lefe e z listopada
. , tego samego listopada, w
kt
)uk o ski iska i Cho zo ie za Mo t a t e kope t do z a k ote po
ogosze iu
ik ko ku su lite a kiego ze so a i alu, e taka ie ka a. A kto to
za i i? Nie d p ta po lata h, kto za )uk o skiego posta o i ted , e
ie sz
ag odzi jed ie
ie ie , ie ag od, g u sz su ? a Edek ) a p ze ie o
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 padzie ika

Magazyn Europejski SOWA

sz stki
ie g de do a. Co )uk o ski, jako p ze od i z Ju
usia h a take
ie do po iedze ia, poza spo ia
i ko ple e ta i, kt e hop a za st dzi . Kilka
lat p iej, kied o ie ju opoz ji a t ko u ist z ej, o io si o
ie Kato i a h
zas ut h s ogie
a kot z h iesza ek u e ki h do poda a ego od m poetom
alkoholu h a tu az isko doskie: CIOK.
W sae
zo aj do tego Cioka, o ka d do a ostat io Kato i a h a e ato a RP, a
miejsce zwolnione po Zbig ie ie zale u z Czeladzi, z ramienia
ezpa t j ej pa tii Kukiz
to h a o dugo pe isa lide a hodzi
tego u hu, pit astka,
ajla i o a so ie, P z ja ielu, e
te do i p zeg a , i jz kie sta opolski , ie
odpo iedzia Poe ie Polski, ho ia o e
jest a fejsbuku jako
znajomy (do wywalenia, rzecz jasna za brak odwagi osobistej) ,
o ie podaje si za kultu al ego zo ieka, kt dzikuje
o o ka te zka i po
o a h za goso a ie a iego.
A ie o i u a zaj ego, usz z pli ego ko espo de ji mojej
, za odo ej do odszego pa lat ode
ie z z , to ie odpo iedzia, o a
so ie, za e
o a i po udzi ez af od zjak poz l, e od z ta Ci t e ajla:

Stefan Kosiewski udostp i zdj ie a osi zasu u tko

ika Bogusa Ciok.

2 min Kilka lat p iej, kied o ie ju opoz ji a t ko u ist z ej, o io si o


ie
w Katowicach zasnutych smogiem narkotycznych mieszanek ubeckich do podawanego
od poeto alkoholu h a tu az isko doskie: CIOK.
http://so a. ui ks ake.es//NA-ASTEROID-CZELADZKI-PDP218-o Von: Sowa Frankfurt
[mailto:sowa-frankfurt@t-online.de]
Gesendet: Donnerstag, 29. Oktober 2015
14:00 A : iok57@g ail. o
<bciok57@gmail.com> Betreff: Stefan
Kosiewski, Frankfurt Czy Boguslaw Ciok
postawi a Rewitaliza j Polski?
Szanowny Panie,
P z jli do iado o i
ola h p zez poo up a
goso a ia.

ik
o
io h do

) poz ji e ig a ta polit z ego, h ia


Pa a zap ta, jak Pa to idzi teraz
wszystko:
1. Z pozycji przegranego: t s. gos
odda h a Pa a ka d datu = pi oko,
s
oli z e
aso e ii, sposo e sp a dzo
li z a gos odda h a Wspa ia h, g a
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

polit e , to t le sa o
iej i ej, o
h ka d dat a pos , gdzie i dziej:

3 padzie ika

Magazyn Europejski SOWA

1011 Zbigniew Gryglas 2420 Jacek Wilk 3258 Roman Kosecki 3345 Krzysztof Paszyk 3512
Joa a Fa isiak
) ig ie Bie at
E Filipiak
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kandydaci-z-minimalnym-poparciem-ktorzy-weszli-dosejmu-wystarczylo-1011-glosow/lj411m
Ludzi, kt
dzie o e ie dzio ao a Wiejskiej stoli , o ie tak fasz
o o e p a a Rze z pospolitej, zap ze ze ie o i, o kt ej A t.
i Po sze h a Dekla a ja P a Czo ieka, kt Polska dzie ito a
g ud ia z a iatem. Polska zbudowana na bazie haniebnej zmowy w Magdalence
. doko u ist z h zo z z t ze a sa ika i za dzo ego
ao i Episkopatu Polski as ie age t z List Kisz zaka.
Co Pan na takie pisanie historii, narodowe i katolickie? Cz po zu a si Pa ho ia
aj iejsz stop iu do o o izku Polaka, kt D o skiego popdzi a do Japo ii, a
d ugi ko ie iata?
Cz jest Pa pat iot Polski p a dzi ej, o o zes ego Polaka t pe , z taki sa
pat iot, jak Nell Rokita z Czela iskiej i telige ji i Go i z ol o ula st a A io
Ca
idge G upie Wi dso ? Moe si Pa u ie h do ka e al o i ie to sz stko,
o deta uizuje si i iejsz
a o ie e ie o o zes ego Na odu Polskiego ta , gdzie
lider ugrupowania, z ktrego List Kukiz
Pa
stpi.
Kied
stpuje Pa a do e z tego? I do zego Pa p z stpuje, jako ka d dat, kt
udo od i plakato o pat z: fotka , e ie z
a ko taktu z oko ego z t i, kt
h iao si jesz ze goso a a kogo i o sz stko?
. ) poz ji

g a ego pu ktuje

po M li P of. Lud iga Wittge stei a :

02:37

Lech Kaczynski - zdrada panstwa, kryptosyjonista w Izraelu


Von mysowa
. P ez de t Ka z ski po iedzia Iz aelu z go , p z ta za z
pa i i: jaki
zd Pols e ie ie ie, to .: de ok a ji
oe ie, az g
a jed a pa tia, az d uga, jeli jest pod
k ie h a ali, oklaski, ok z ki: ie do ijaj ie as! iszo e zap ta ie spod ia ,
p zelatuje z p a ej do le ej: a o ze s ja ista i? Cz s paszpo t dla ht h, jak dla
s j z k ? ; z poz ji g a ego L e h Ka z ski zape iaj , e Polska za sze dzie
o e a z ojska i a Bliski Ws hodzie, Li a ie, Afga ista ie, I aku, Mali i szdzie,
gdzie t lko zajdzie pot ze a spa ia ojsk Iz aela, kt e ofi jal ie aj h a pat z
ikipedia jakie
t s. ofi e i o ie z ,
go i ato o
h itd., ato o e ok t
pod od e, o kt h ie sze Nie ze h pisa No lista Polska a ato iast sz stkiego
ok. t s. u du o
h a ii, e da si to z ie i, ae Wojsko Polskie a jed
oisku pika ski , od ied
K u o ie k. Kato i , jeeli ie daj Bg tak iao si zo , e
poli ja i za z z o u st zela do ez o
h ki i , stude t , o ot ik , z
bezrobotnych Polakw ze Syryjczykami zintegrowanymi na dobre.
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY

3 padzie ika

Magazyn Europejski SOWA

2.2 Donald Tusk mwi:


st a ili zdol o do o h o
granic UE a t z a si Me kel
t lko po to, e het a g
at o uz ska popa ie aego
Narodu przeciwko
sata ist z e u po so i
z zu e ia a ul e, e hotele
robotnicze przy kopalni Wujek,
taszi , atu , Czelad, Piaski,
Czerwona Gwiazda itd. desantu
uchod s jski h p osto z
I a u, z afgaski i paszpo ta i
iee . Bo o taki h i si
ju go o Nie ze h i
pokazuje ich twarze okryte
hustka i aze ze sta uszk
105-let i, kt ej udao si u ie p zed ie i
2.3. Euromasoneria Buzka i s a po Gie ku
Regionw do Europy Ojczyzn!

Afga ista ie.

iaa a dzo ad e hasa, p: Od Eu op

)ap taj zate o sza s a z ealizo a ie ietlist h idea : Cz


Pols e pod zda i
k ptop e ie a Ka z skiego dzie sza sa a o e iejs a p a i z pop a i si diet
poso od No ego Roku, z od za az? Cz tz . )ako
Pi-ie (prawdziwa, kurlandzka
szlachta, Korwin-Mikke, jak ju t lko p zejdzie do Pi-u a take i i, k tko i ; z d
posta i od a ie a sta ia ie potu, zo e U a a gie skiego, a B i p ej
spod ie ie za, Bo o ik, Czeladzi i padaj ej do P ze sz pod M sowicami, na trzy
pot , a t ze h g a i a h, o to jest sza sa ie uk
aj po li zao iala Bilde e ,
do aso a Reti ge a z Polski, sza sa Re italiza ji T jkta do aso e ii T ze h Cesa z ,
iejs a spotka ia si g a i t ze h oz io Rze zpospolitej? Nie ma chyba takiego
o
atela Rze zpospolitej, e
ie u ia dost ze tej sza s , zli z do t ze h t ze h
oje od , za iast jed ego, t ze h a szak , to sz stko s p ze ie o e etat . A ile
dzie o ot dla ek? Boe d ogi! Do p ze osze ia, jak e giusz Piase ki u hod a
ple a h, ple aku p zez te sz stkie zeki i ae to pou e kie ag o?
Co Pan na to? Z Panem Bogiem
) F a kfu tu ad Me e

p ta tefa Kosie ski

https://shoudio.com/user/sowa/status/18942
http://sowa.blogg.de/2015/10/30/na-asteroid-czeladzki-pdp218-sonety-chazarskieakt-i-swieczka-7-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski-canto-dcxviii/
http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/NA-ASTEROIDCZELADZKI-PDP218-Sonety-Chazarskie-Akt-I-sw-7-HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski-CANTO-DCXVIII
https://de.scribd.com/collections/3745011/HERODY