Sie sind auf Seite 1von 2
$C, INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS 5.A. ORGANISM DE CERTIFICARE INCERTRANS- OC NOTIFIED N"1093 sermon INCERTRANS| sibadunieesmar imate ‘Transport Research iatae INCERTRANS speian ‘Centieation Body INCERTRANS-OC Bia y (Caen Grivel, no, 391-383,Disret 1 Bucharest oman \ | ‘hone: +40 (23) $1623.37 f-multincertrane@incertrons. ee] tex sala) esusuane implore eee ie ui CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU CONTROLUL PRODUCTIEI IN FABRICA 1833-CPR-0149 In conformitate cu Regulamentul 305/201//EU al Parlamentului European si al Consiliull din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Constructi sau CPR), acest certifcat este valabil | Pentru produsul utiizat in constructi: EMULSIE CATIONICA DE BITUM tip C 60 B2, C 65 B2, C 60 B4, C 60 BF3, C65 EP2, C 65 BPS Utilizare precontzati: tratament de suprafatf, ca de exemplu: imbracéminte sau acoperiri {turnate pe loc (paste bituminoase $i imbracaminte tumata la rece), strat de aderen{S, re ocallzaté, obturare "culburi de paséri", invells isuri, tratament antipraf, penetrare, impregnare, facoperit Ia tece fabricate in stafie sau pregitite po loc (pentru etraturi de baz8, de legiturd sau {de rulare), reciclare la rece si in general in constructil sa Intretinerea goselelor, /Parametril produsulul pentru constructii (nivelurl si clase de performanti ale produsulul EJemulsie catlonied de bitum) dupa cum sunt defini do cétre fabricant pentru declaratia de Performanta, se regasesc In addendum, Marcaj CE: conform Directivel 93/66/CE. Fabricat de: S.C, CIMERIEN S.R.L, Odoreu, Str. Zorilor, nr. 12, judeful Satu Mare Produs la: S.C, CIMERIEN S.RLL. Odoreu, Str. Zorilor, nr. 12, Judeful Satu Mare JAcest certficat testa faptul c& toate prevederile privind eveluerea si verificarea constan| Performantei descrise in Anexa ZA a standardulul armonizat: ‘SREN 13608:2013 EN 19808:2013 j,|SuP sistemul 2+ pentru performantele prezentate In acest certifcat sunt aplicate, ontrolul productiel in fabrica indeplineste toate cerinfele stabllite pentru aceste performante- | Acestcetiicat a fosters inl la data: 02.06.2015 geste valabl ett tip cat cetnfle stipulate pe verso 1 cerinfele privind motedele de tncercare gisau contclul produfiel th fabric, incluse Tn slandardul armenia, utiizate la evaluarea performantel caracteristicilor deciarate, nu se schimbs, jar produsu! pentru construcyl $i jconditile de producje tn fabric nu sunt modificate semniicatv, mal pujin fn\cazul suspendéri sau retrageril esl catia, de te organ de cere a conte 02.06.2015 (DIREC: {lancer \ a Siwy Bree Organismul de Evaluate si Verificare a Constanfei Performantel INCERTRANS-OC al Produsulul < EMULSIE CATIONICA DE BITUM tip C 60 B2, C 65 B2, C 60 B4, C 60 BF3, C65BP2, C 65 BPS > utilizat in constructi, isi rezeva dreptul de a mentine, de a suspenda sau de a retrage valabilitatea prezentulul certificat, identificat cu nr. 1833-CPR-0149, daca constaté 4 febricantul S.C. CIMERIEN S.R.L, nu respecta/schimba cerinfele privind metodele de incercare siisau_controlul producfiei tn fabric’, Incluse In standardul armonizat, utlizate la evaluerea Performantel caracteristiclor declarate, iar produsul pentru constructii $i conditile de productie in fabried sunt modificate semnificativ. Etape de supraveghere a valabilitatii certificatulul: i Elapa | de eupraveghere Semndturd autorizath Programaté ia data de 02.12.2015 (rum, renume, cates in cacrul 00) Valabil pana la data:............ Elapa Ide supraveghere Somnituré autorizath Programat la data de 02.12.2016 {nume, prenume, caltate in cadrul OC) Velabil pind la data... Etepa liide supraveghore Seer auorztt Programata la data de 02.12.2017 (oume, prenume, caltate in cadrul OC) \Valabil pnd la data... Istoricul Certificatulul Revizia Deserlere Data emiterit Numarul eertiieaturutiniocuit | 0.0 Certificat initia | 02.06.2015 = | Declaratie de performanta s] marcarea produsulul : ‘In Indeplinitea. conditlor si termenilor necesari mentineri performantel caracieristidllor declarate, producttorl, ‘va Injocmi © declerate de performanta a produsulu si va putea aplica legal mareajul CE urmat de numérul de ‘dentticare al orgenismulul de certifeare INCERTRANS OC — 1833, Indeplinind totodaté §1 prevedenie | Regulamentuiui (UE) 309/201 1-Anexa lll: Declarata de Performanis.