Sie sind auf Seite 1von 63

3454676869

5 
'
'

!"#

$%&$

()*)*)*'+,-./01''2345'603-78'9,-::;-/</-'5/7/'/0/='/-:1-'

>
?@AB>CD@EF>FGBHI>JGKH>KLAHAM>NHEOH>BGGBLEFGCGIHKG>BLEPHE>QHDH>RLEPHEHAGKGK>KMNM>
KHSHT>CHQF@D>AHGE>ULDAM>SMPH>BGULDNHFGIHE>KLJHPHG>JHNHE>ULDFGRJHEPHEV>WLJHPHG>
Q@EF@NT>JLDGIMF>GEG>HBHAHN>ULFH>QMHQH>ULDRMIHHE>BLEPHE>RLEPHEHAGKGK>XMKHF>
FLIHEHE>DLEBHNYA@Z>UDLKKMDL>QLEFLD[\>]LB>^\>BHE>HKK@KGHKGEOH>BLEPHE>?@AB>CD@EF>
YPHDGK>JGDM[>BHE>SMPH>ZHDR>CD@EF>YPHDGK>RLDHN[V>_EPIH>OHEP>FLDBHUHF>BHAHR>ULFH>
OHEP>BGRHIKMB>HBHAHN>RLDMUHIHE>NHKGA>ULEPMIMDHE>KMNM>ULDRMIHHE>BHE>KORJ@A>
OHEPH>HBH>HBHAHN>WGRJ@A>HEPGEHT>OHEP>EPHEBMEP>GEC@DRHKG>HDHN>BHE>ILQLUHFHE>
HEPGEV>
>

`HRJHD>ab>cBLEFGCGIHKG>Q@AB>CD@EFK>JLDBHKHDIHE>BHFH>HEPGE>>

>
>
XHBH>KHHF>ULFH>GEG>BGJMHFT>KMNM>BG>JHPGHE>BLUHE>?@AB>CD@EF>HBHAHN>KLIGFHD>deT>
KLBHPIHE>BG>JLAHIHEP>CD@EF>KMNM>KLBGIGF>ALJGN>NHEPHF>OHGFM>KLIGFHD>deV>fLKIGUME>
BLRGIGHET>ULDNHFGIHE>ULDMJHNHE>HDHN>HEPGEH>OHEP>FLDSHBGY>OHEP>FLDAGNHF>RLAHAMG>
KORJ@A>HEPGE[>BHDG>KHFM>KGKG>CD@EF>IL>KGKG>OHEP>AHGEV>_EPGE>OHEP>JLDHBH>BG>BLUHE>
gHDR>CD@EF>HDHNEOH>KLQHDH>MRMR>BHDG>KLAHFHE>KHRUHG>JHDHF>BHOHT>FLFHUG>ILFGIH>BG>
JLAHIHEP>CD@EF>HEPGE>FLAHN>RLEPHAHRG>ULRJLA@IHE>BHE>JLDMJHN>JLDFGMU>BHDG>JHDHFV>
XLDMJHNHE>HDHN>HEPGE>OHEP>RLEBHBHI>RLDMUHIHE>GEBGIHF@D>IMEQG>JHZH>KHHF>GFM>
FLDSHBG>?@AB>CD@EFV>
XLDMJHNHE>HDHN>HEPGE>OHEP>RLEBHBHI>KLQHDH>MRMR>BGHRHFG>KLJHPHG>
AGEFHKHE>BHDG>?@AB>CD@EF>V>WLJLAMR>CD@ED>FGJHT>HEPGE>OHEP>JLDHBH>BG>JHPGHE>BLUHE>
CD@EF>YUHBH>RHKKH>HGD>OHEP>ALJGN>BGEPGE[>KLQHDH>INHK>JLDFGMU>BHDG>JHDHF>BHOHT>
FLFHUG>ILFGIH>RLALZHFG>CD@EF>RHIH>HEPGEH>JLDMJHN>HDHNEOH>JLDFGMR>BHDG>KLAHFHE>IL>
JHDHF>KHRUHG>JHDHF>AHMFVV>
12

3454676869
5 

!"#

'()*(+,--,./+0*(1(2,(+(1,(2342,5(23,)/26(6(7,6(8(),9:86,;+:2<,

$%&$

,
=(+(7</+4><47,(<(0,>4;(<,>4;(<,5(23,*/+7(4<(2,6/23(2,9:86,;+:2<,,</+(2370),6(8(),?(*/8,
*/+470<,424,@,
,
?(*/8,A,=(+(7</+4><47,(<(0,7:264>4,B0(B(,.(6(,9:86,;+:2<>,
,
CDEFGDHIJKKLMNH OPLQDHRJKKLMNH
SETDGHRJKKLMNH
U426>,,
>:0<1V>:0<1W/><,, 30><5X,>14;<423,,
W/><V2:+<1W/><,,
?/)./+(<0+/,, W(+),,
>066/2,6+:.,,
></(6485,6+:..423,,
Y+/>>0+/,,
;(88423,></(6485,, )424)0)Z,<1/2,>1(+.,+4>423,></(6485,,
+4>/,,
98:06>,,
42B+/(>423@, 94Z, 9>,9*,,
90,,
(26,9*,,
Y+/B4.4<(<4:2,, >1:+<, ./+4:6, :;,1/([5,
+(42>Z,>1:W/+>,
<1/2,
>1:W/+>,,
>:)/<4)/>,W4<1,1(48Z,B8/(+423,,
<1026/+,(26,8431<2423,,
\4>4*484<5,,
;(4+,<:,.::+,42,1(]/,, .::+Z, ;:88:W/6, *5,3::6Z, /^B/.<, 42,
4).+:[423,,
>1:W/+>,,
_/W,Y:42<,, 1431X, +/)(42>,>1(+.,6+:.,,
8:W/+423,,
></(65,,
`0)*/+,@,a1+/2>Z,bcddef,
,
,
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()(*+,-./+0.1234+
56789:7;<=9>?>@:?<?A?B6<9A@C6D6?9E;<69F@76G?H6<9>?86<6986AA69I>6769J6<D9H6<D6=9
8@<DD6<=?B6<986AA69I>6769J6<D9G@C?H9>?<D?<K956789:7;<=9A@L6769I8I89C@7D@76B9>67?9
C676=9G6I=9B@676H9=?8I79G6I=K9M6AA69I>6769J6<D9C@76>69>?9C@G6B6<D9N6789:7;<=9G@C?H9
H6<D6=9>6<9G@C?H9G@8C6C9>67?9F6>6986AA69I>6769J6<D9=@7>6F6=9>?9>@F6<9N6789:7;<=K9
O@=?B69N6789:7;<=98@G@N6=?9AI6=I986AA69I>676P9I>6769>6F6=9>?76A6B6<98@<Q6>?9G@C?H9
H6<D6=9>6<9G@C?H9G@8C6C9>67?F6>69A@C@GI8<J6K9
9

R68C679ST9U?8C;G956789:7;<=A9
U@L6769A?8C;G?AP9N6789:7;<=9>?9D68C67B6<9A@C6D6?9D67?A9=@C6G9>@<D6<9C6<DI<9
A@8?G?<DB676<9>?A@F6<Q6<D9D67?A9=@7A@CI=9J6<D98@<I<QIB9B@676H986AA69I6>679J6<D9G@C?H9
>?<D?<9>6<9A@AI6?9>@<D6<9676HF@7D@76B6<9:7;<=9?<?K9V6>69F@=69LI6L69J6<D9C@7N676<6P9
N6789:7;<=9>?D68C67B6<9C@7IF69D67?A9=@C6G9J6<D9C@7N67<698@76HK9
9

R68C679SW9U?8C;G9N6789:7;<=A9F6>69F@=69LI6L69
9
X@7>6F6=9L?7?9BHIAIA9J6?=I9F@7IC6H6<9AIHI9I>6769J6<D9BH6A96<=679A?A?9:7;<=9?<?K9V6>69F@=69
AIHI9F@78IB66<9C@7?BI=9?<?P9A=6A?I<9F@<D686=6<9>?9A@C@G6H9I=6769:7;<=98@G6F;7B6<9
C6HN69AIHI9>?9>6@76H9=@7A@CI=96>6G6H9YT9ZP9=@=6F?9>6F6=9>?G?H6=9C6HN69>?9>6@6H9J6<D9
Q676B<J69>@B6=9>@<D6<9G;B6A?9?<?9AIHI9C@7IF6H9<6?B9>76A=?L98@<Q6>?9[\9ZK9V@7C@>66<9AIHI9
J6<D9>76A=?L9F6>9>6@76H9J6<D9>@B6=98@7IF6B6<9F@7=6<>69C6DIA9J6<D98@<6<>6B6<9
12

3454676869
5 

!"#

'(')*'+,'-.+/-0)1+(234'14+,25'*'6+(2')1'-'+('7-'6+17-378419+
+

$%&$

:'.8'-+;<+=7-87('')+3464+*')>+(-'312?+@'('+A'-.+/-0)13+

B
CDEDFDGBHIJKLMNBOLMPBQMRJSBPIJTTUJLVLJBLMLWBLJTNJB

A'-.+/-0)1+12('X+375'54+6')*'+823'+(22(7)12/2X'32+(7)>')+?'-'+.7)>')'52323+
3464+3'Y'Z+/'?10-+5'2)+@7-54+Y4>'+(2@7-6'12X')+378'>'2+8'6')+@7-12.8')>')9+
[78'>'2+?0)106Z+87-2X41+2)2+'('5'6+@71'+?4'?'+@7-.4X'')+(7)>')+.7)>')'52323+
=43'1+17X')')+-7)('6\50,+@-7334-7+?7)17-]^+_7(+`^+(')+'33032'32)*'+(7)>')+a05(+
/-0)1+\>'-23+82-4]+(')+Y4>'+,'-.+/-0)1+\>'-23+.7-'6]9+b)>X'+*')>+17-('@'1+('5'.+
@71'+*')>+(2.'X34(+'('5'6+.7-4@'X')+6'325+@7)>4X4-')+3464+@7-.4X'')+(')+
3*.805+*')>'+'('+'('5'6+[2.805+')>2)'Z+*')>+)>')(4)>+2)/0-.'32+'-'6+(')+
X7?7@'1')+')>2)9+
+

:'.8'-+;c+2(7)12/2X'3+,'-.+/-0)13+87-('3'-X')+('1'+')>2)+

B
='('+3''1+@71'+2)2+(284'1Z+3464+(2+8'>2')+(7@')+,'-.+/-0)1+'('5'6+37X21'-+
deZ+37('>X')+(2+875'X')>+/-0)1+3464+37(2X21+57826+6')>'1+*'214+37X21'-+<e9+
12

3454676869
5 
!"#
$%&$
'()*+,-./0(1+*+2.3/,(4526+*2./,(4-7252./2425/2.8+.2/92.8/6(4:20+;/92.8/6(4<+526/
1(<2<-+/)917=</2.8+.>/024+/)26-/)+)+/?4=.6/*(/)+)+/92.8/<2+.@/A.8+./92.8/7(4202/0+/
0(,2./B241/?4=.6/2425.92/)(C242/-1-1/024+/6+1-43/6(62,+/*(6+*2/0+/7(<2*2.8/?4=.6/
2.8+./6(<25/1(.82<21+/,(17(<=*2./02./7(4-725/7(46+-,/024+/)(<262.@/D(4-7252./
2425/2.8+./92.8/1(.0202*/1(4-,2*2./+.0+*26=4/*-.C+/72E2/)226/+6-/6(4:20+/B241/
?4=.6@/
D(4-7252./2425/2.8+./92.8/1(.0202*/)(C242/-1-1/0+2126+/)(7282+/
<+.62)2./024+/E241/?4=.6/@/F(7(<-1/?4=.4/6+723/2.8+./92.8/7(4202/0+/728+2./0(,2./
?4=.6/;,202/12))2/2+4/92.8/<(7+5/0+.8+.>/)(C242/*52)/7(46+-,/024+/6+1-43/6(62,+/
*(6+*2/1(<(E26+/?4=.6/12*2/2.8+.2/7(4-725/2425.92/7(46+-1/024+/)(<262./*(/-6242@/
/

G21724/HI/D(4-7252./8(:2<2/2.8+./,202/E241/?4=.6)/
J242*6(4+)6+*/262-/)+?26/)+?26/92.8/7(4*2+62./0(.82./K=<0/?4=.6//6(42.8*-1/02<21/L27(</M/
7(4+*-6/+.+/N/
OPQRSTUTJ242*6(4+)6+*/262-/*=.0+)+/C-2C2/,202/K=<0/?4=.6)T
/
VRWXYRTZP[[\]^T
_`\SRTZP[[\]^T aWbRYTZP[[\]^TT
B+.0)//
)=-65c)=-65(2)6/
d24+27<(/
)=-65c)=-65E()6/
L(1,(426-4(// C==<cC=<03/
)<=E/)6(209/4+)(/
E241(43/65(./)6(209/
E241+.8/
D4())-4(//
-)-2<<9/?2<<+.8/
<(d(<+.8/=??/
)<+856/4+)(3/?=<<=E(0/
79/?2<</
K<=-0)//
+./65+)/=40(4N/K+3/K)3/A)3/)6426-)c69,(/
C<(24+.8/
E+65/
e)3/ F63/ 2.0/ ?=8f/
)C266(4(0/
FCf/
=CC2)+=.2<<9/ K7/ +./
=CC2)+=.2<<9/ K7/ +./
)-11(4/
)-11(4/
D4(C+,+626+=.// <+856c6=c1=0(426(/42+.3/04+gg<(/=4/.=.(/ -)-2<<9/
.=.(3/
).=E3/)<((63/=4/04+gg<(/
)=1(6+1()/<+856/42+./
=4/)5=E(4)/
h+)+7+<+69//
,==4/
,==43/
7-6/?2+4/+./52g(/
+1,4=d+.8/
i(E/D=+.6//
)6(209/4+)(/
)6(209/
4+)(3/65(./)6(209/
F-17(4/N/A54(.)3/;jkkM>/
12

12324546478
3 

IJKLMNKOKPQRMSTJUMVOP

PZ[\Z !" !#$ %&'!

()*+),-./+)0)1-/2/-).)3)1-4)*+),)2-5,6787-:8,)./2@)-1A;)2-78+)4)/-)</+):.),/-0),*-9,62:-;/<)-./3/1):-78=),)-*83/2:)24>-?/3)@)1-78+83)1-<)2)2-@)24+8,0),2)-+/,A-*80)</3/-*)77)-)/,-@)24-38+/1-./24/2B-78.)24<)2-@)24-./78+83)1-</,/@)/:A-@)24-+8,0),2)-<A2/24-*80)</3/-0/33)@)1-@)24-*8*/3//-*)77)-A.),)-@)2438+/1-1)24):>-

()*+),-WX-Y,87/5/:)7/-785)2;)24-0),*-9,62:7-

C)77)-A.),)-@)24-5)2)7-2)/<-<8):)7-78:83)1-+8,1).)5)2-.824)2-*)77)A.),)-@)24-38+/1-./24/2B-5,6787-2)/<2@)-*)77)-A.),-/2/-*824)</+):<)2:,+82:A<2@)-)0)2-<<),82)-5,6787-582./24/2)2-.),/-*)77)-A.),)-@)24-2)/<:8,78+A:>-D8*A./)2-;A4)-)<)2-:8,+82:A<-1A;)2-):)A-7)3;A>-EA;)2-.)2-7)3;A-/2/+/)7)2@)-7)24):-<8=/3F-:/.)<-38+):-<),82)-5,6787-5824)24<):)2-*)77)-)/,-@)24+8,).)-./-.85)2-0),*-9,62:-:8,;)./-78=),)-3)*+):-.)2-+8,:)1)5>

GH

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()(*+,--./010+234567+
89:;<=>?@=A>BCD:CEB@=A>B9@F@=?@>FCG@D@>:H@F>I9I@HJ;J9>IC=A@=>KCDL@I9=?@>M@DE>ND<=K>
I@=>OCDACD@:@=>P<;I>ND<=K>?@=A>GCO@KQ>R@A9@=>JK@D@>I@D9>M@DE>ND<=K>@I@;@H>E@FF@>JI@D@>
I9=A9=>?@=A>BCD@I@>I9>M9;@?@H>KCDFCBJK>FCBC;JE>B@I@9>I@K@=A>:C>I@CD@H>9KJQ>
8@@K>B@I@9>KCDL@I9>>9=KC=F9NS>P<;I>ND<=K>BCDOJK@D>I9>FC:C;9;9=A>B@I@9>I@=>EC=@=A:@O>
M@DE>ND<=K>Q>TD<=K>?C=A>KCDBC=KJ:>EC;@;J9>OD<FCF>9=9>I9FCBJK><GG;JICI>ND<=KQ>8CG@D@>
F9EB<;9F><GG;JICI>ND<=K>I9>A@EB@D:@=><;CH>A@D9F>KCB@;>IC=A@=>I9FCDK@9>;9=A:@D@=>I@=>
FCA9K9A@>?@=A>EC=J=LJ:>:C@D@H>OCDACD@:@=>ND<=KQ>U@;@E>OCK@>GJ@G@>?@=A>BCDM@D=@S>
<GG;JICI>ND<=K>I9A@EB@D:@=>IC=A@=>A@D9F>KCB@;>BCDM@D=@>J=AJQ>

V@EB@D>WX>89EB<;>YGG;JICI>ND<=KF>

ZH@D@:KCD9F9K9:>BCBCD@O@>:@CL@I9@=>?@=A>BCD:@9K@=>IC=A@=>YG;;JICI>ND<=K>KCDI@O@K>
O@I@>K@BC;>[>BCD9:JK>9=9Q>
\@BC;>[>>Z@D@:KCD9FK9:>@K@J>:<=I9F9>GJ@G@>O@I@>P<;I>ND<=KF>
>
]1^431+_`77a5b+ cda.1+_`77a5b+
f9=IF>
\CEOCD@KJDC>>
ijklmnopqrr
stuvmnopq>>
wDCFFJDC>>
P;<JIF>>
wDCG9O9K@K9<=>>
{9F9B9;9K?>>
UCM>w<9=K>>

e^613+_`77a5b++

F<JKHC@FKgF<JKH>> h@D9@B;C>>
MCFK>K<>=<DKHMCFK>>
>
>
>
G<;IgG<<;>>
ID<OO9=A>>
G<;ICD>>
G<;I>>
D9F9=A>>
E9;ICD>>
JFJ@;;?>N@;;9=A>>
;<M>O<9=K>>
JFJ@;;?>D9F9=A>>
9=><DICDx>P9S>PFS>yFS>zFS>F<ECK9ECF>\GJ>zFS>yF><D>FG@KKCDCI>PJ>>
zF>>
@=I>PB>>
;9AHKS> E<ICD@KC> <D>;9AHKS> E<ICD@KC> <D>;9AHKgK<gE<ICD@KC>
HC@h?>ODCG9O9K@K9<=>> HC@h?> G<=K9=J<JF>ODCG9O9K@K9<=> N<;;<MCI>
ODCG9O9K@K9<=> <D>B?>AC=CD@;>G;C@D9=A>>
FH<MCDF>>
O<<D>9=>ODCG9O9K@K9<=>> O<<D>9=>ODCG9O9K@K9<=>> 9EOD<h9=A>>
FKC@I?>>
JFJ@;;?>F;9AHK>ID<OS>F;9AHK>ID<OS>@;KH<JAH>
CFOCG9@;;?> 9N> G<;Ig E@?>D9FC>@>B9K>9N>M@DEg
<GG;JICI>>
<GG;JICI>>
12

3454676869
5 


(!"#

$%&$

'
(
)*+*,*-./(
012134567775'89:9;<;=;>?@ABC9@DE@FGE9@HIGJ9KL'M13NOPQ3RS'TU'VW3123Q5MX05'
YRRZ[\\]]^_6_5`R42Q5a3ab5Oca\deYf\ga3cOQ\Y24O5Ph4W'
i`S21g'jk`QS2125lm5^__n5'o=Gpq:;=;>35'rO1OPs3R'Vji5'i`1ca1g5tnu'Y`5'
v`ON`QRaw'j`3N25677t5'8q<GE9@x=Gpq:9A@y9q:C9<@qEJ@zGKC9<G9K@{@BC9@|}}9~:@;}@
y9q:C9<@ qEJ@ x=Gpq:G~@ xCqE>9K@ DE@ zGKC9<G9K@ qEJ@ D~9qE@
9~;I<~9K5iW`b]OWW'rasW3QYOP5'iOPW315^_nZ5'
0aQRP`W3`1'e2NOP4O1R5'BC9@y9q:C9<@8qL@I<9qI@;}@89:9;<;=;>?'d0i'7^'t'tt'
t^f5'jYO'O`RYOP'`Z5YR45'

,./(
/-(-(/../((
753QaQ3`1'ZO1g`PaY'UP21RQ'ROPY`c`Z'm21c3Q3'ba`b`'c3'W`aR'
6_53QaQ3`1'kO13Q'kO13Q'UP21R'S`1g'O4a1g31`1'Z`W31g's`1S`'c3'
31c21OQ3`5'
(
*,--'dN`Wa`Q3'4`1c3P3f(
6t5XOsaR`1'ZO1gOPR3`1'P21R'
6n5XOsaR`1'kO13Q'kO13Q'P21R'''
65i`g`34`1``Y'4O1g3cO1R3U3`Q3'UP21R'sOPc`Q`P`1'c`R`'QaYaw'`1g31w'
c`1'OWO4s`Z`1'
65OW`Q`1'rO1g`PaY'b2Wc'UP21R'ROPY`c`Z'ba`b`\ZPOQ3Z3R`Q3''''
'


12

12324546478
3 

!%"%%&"5!"2

17
8
!"#$%"&'()'%*+,-
.!/0!%1,2'*"3(1'45(%'2%&).34+82583 5 8
6 86 7 896 :; <= >=88

?@ABCDEFGFHFBIGJFGBB
?@KBLMNMBOPQFPRFHBB
?@S@BTDGJUVUQMGBWDXDYMZMGBIGJFGB
[

BB?@S@ABTDGJUVUQMGBMGJFGBFBMQMZB
BB?@S@KBTDGJUVUQMGBMGJFGBFBMUZB

[
[
[
[
[
\]^_`a`[bcdcd[e`f`g`h[i[\hjkh[
h
[
e]^lmgdnkogk[pkhjd`qr
r
stuturvwxwywzr{z{r|{v}~{uwzrruw{rwwruw][
[
sw|wryvrvwxwywzr{z{rwuwzr|{}wyuwzr}zwzrwwr}z}~wurwz{zr
|wzr}zu~wzrwz{zrvw{ur|{r|w~wrwzr|{rwr
]^
`h[hqndgkch`[fgg[
[
}zwzr}}ww~{rvwxwywzr{z{rwxwy{ywr|{xw~wuwzr|wwrr
}wxw{r|}{z{y{rz{zr
}wxw{rwwrw~wr}zu~wzrwz{zr|{r|w~wr
}wxw{r}z|wwzrwz{zr|{rwr

12324546478
3 `abcdebfbghidjkaldmfg

gqrsq

 !"!#!$"%!"
&'()'*+)+,-)')./'*.,0/(/)*(,1/2/'*3,'+/4/1*5671)87'4/9:*3/../*;+/1/*3,9)'4/.)*
<,13;2//'*=;3)>*&'()'*4,10,'4;2*2/1,'/*/+/'?/*<,10,+//'*4,2/'/'*;+/1/*5tAEuuvAEH
@ABCDEFGHIJAKEL*(/30/1*MN:>*

O/30/1*MN*n1,..;1,*(1/+),'4*-71Z,*
O1/+),'*4,2/'/'*3,1;</2/'*(/?/*?/'(*0,1(,1/2*+/1)*4,2/'/'*4)'(()*2,*4,2/'/'*
1,'+/P>.,P)'((/*/'()'*0,1(,1/2*+/1)*4,2/'/'*4)'(()*2,*4,2/'/'*1,'+/P>*O/30/1*w>p*
*

O/30/1*Mo*&1/P*(,1/2/'*/'()'*

QRSTSUVW!VX!#
Y//4*;+/1/*0,1(,1/2*.,0/(/)*/2)0/4*/+/'?/*O11/+),'*4,2/'/'L*3/2/*/1/P'?/*4)+/2*.,9/9;*
4,1;.*3,',1;.*./3/*4,4/<)*+)*0,9722/2*79,P*/+/'?/*(/?/*Z71)79).*?/'(*+)0/'(2)42/'*79,P*
174/.)*0;3)>*[+/1/*?/'(*0,1(,1/2*+/1)*4,2/'/'*4)'(()*2,*4,2/'/'*1,'+/P**+)*0,9/P/'*0;3)*
;4/1/*+)0,9722/'*79,P*(/?/*Z71)79).*2,*/1/P*2/'/'L*.,+/'(2/'*+)*0,9/P/'*0;3)*0/()/'*
.,9/4/'*+)0,9722/'*2,*/1/P*2)1)*5(/30/1*Mp:>*
=,./1'?/*<,30,972/'*/1/P*/'()'*+)<,'(/1;P)*79,P*2,Z,</4/'*/'()'*0,1(,1/2*+/'*<7.).)*
9)'4/'('?/>*Y,P)'((/*/'()'*?/'(*0,1(,1/2*9/30/4*/2/'*+)0,9722/'*+/9/3*/1/P*?/'(*
2,Z)9L.,+/'(/2'*/'()'*?/'(*0,1(,1/2*Z,</4*/2/'*+)0,9722/'*9,0)P*0,./1>*\,3)2)/'*];(/*
/'()'*?/'(*0,1/+/*+)*9)'4/'(*4)'(()*5+,2/4*2;4;0:*<,30,972/''?/*/2/'*9,0)P*0,./1*+/1)</+/*
/'()'*?/'(*0,1/+/*+)*+,2/4*2P/4;9).4)^/>
^/>*Y,+/'(2/'*</+/*2/4P;9).4)^/*(/?/*Z71)79).*/+/9/P*
'79*/4/;*4)+/2*/+/*(/?/*Z71)79).>*
__

3454676869
5 
'

!"#

$%&$

()*+),'-.'/0*+0123)4')4564'2107'()8)'92,6216:'
;<=>?@ABCDCEFA>G@H@IFJFA>FABKA>
;<=<L>?@ABCDCEFA>D@H@IFJFA>MFA>FEFN>FABKA>MK>MFEFJFA>
/045)*)O)4'30P0Q)O)4'R)4'),)7')4564'R6'R),)O)4':0P),)':O)4R),O'R61)3S3)4'Q)R)'
30O64556)4'TU'*0O0,'R),6'Q0,*S3))4'O)4)7V'W,)7')4564'R6)*)O6'R045)4'*0455S4)3)4'XYZ[\
]^Z_':0R)453)4'30P0Q)O)448)'R6S3S,'R045)4'*0455S4)3)4')40*2*0O0,V'`)O)'7):61'
Q045S3S,)4'30P0Q)O)4')4564'Q)R)'30O64556)4'TU'R),6'Q0,*S3))4'O)4)7'646':0,645'R65S4)3)4'
:0+)5)6'R)O)')a)1'S4OS3'*0*Q,0R63:63)4'O64556'5012*+)45'1)SOV'
'

bcdcefghfgijghkjhkflfmhncofjghkjhkfefmpfghkfljhqfnjohecgirprlfghkcgifghfgcstscmclhurifhkfefmh
kjmcgmrpfghkcgifghscgiirgfpfgheclpjlffghvfgihkjkfnflpfghefkfhptgkjnjhfgijghvfjmrhkcgifgh
scgiirgfpfghnpfofhwcfrxtlmyhh
;<=<=>?@ABCDCEFA>D@H@IFJFA>MFA>FEFN>FABKA>MK>zFCJ>
`6'1)SO')4564'R6')*)O6'R),6'3)Q)1{'2107'3),04)'6OS'S4OS3'*0404OS3)4'),)7'R)4'30P0Q)O)448)'
10+67',S*6O'R),6Q)R)'*045S3S,'R6'R),)O'3),04)'3)Q)1'8)45'R65S4)3)4'O04OS48)'|S5)'+0,50,)3V'
W4564'8)45':0+04,48)'R6OS,S43)4'*0455S4)3)4':056O65)'}03O2,'~5)*+),'--'
''

()*+),'--'056O65)'03O2,'W4564'Q)R)'Q045S3S,)4'R6'3)Q)1'
12

3454676869
5 

!"#

YOZTOO
g
l
j
r
1
s
2
z

~
lg
ll
lj

NOPQRSTUVWPXO
abc\] a[^d
kghl
ghj
lhr
jh2
1h2
zhll
zhlg ljhj~
llhl2 jghj~
lzhjl rghr~
jjhjz 1ghsg
jhrr slh2l
r1h1g 2jhz1
1lh1z zshz
1hss hlgl
s2h2r lgjhllz
k21
kll

$%&$

'()(*+(,-(.*//*)0(1(2*3(45(4+*+(.02*,(204+6,(204+*2020*27+010+(*,74++(,-(.8(4*
87973(1(4:(;*<(.0*+(,-(.*17.27-=1*)(3(1*801(*>0?(1*-(?@(*(4+04*:(4+*)0=8=.*A>7?*8(3(>*17.)0.0*
)(.0*10+(*8A,3A474B*:(01=*(4+04*(80-(1*8(3(>*-7.+7.(8B*(4+04*402-0B*)(4*(4+04*27-74(.4:(;*
* C7>(04*,74++=4(8(4*(47,A17.*:(4+*)03(2(4+*)0*8(3(>B*87973(1(4*(4+04*5=+(*5=+(*-02(*
)037.80.(8(4*)74+(4*9(.(*,7>0?(1*8A4)020*>(=1(4*)0*27801(.*8(3(>;*D(01=*)74+(4*,74++=4(8(4*
28(>(*:(4+*)027-=1*)74+(4*C8(>(*E7(=FA.1;GH(-7>*IJ*C8(>(*040*17.)0.0*(1(2*(4+8(*K6LM*:(4+*
,7@(80>0*8A4)020*>(=1(4;*
H(-7>*I*C8(>(*E7(=FA.1*=41=8*,7,37.80.(8(4*87973(1(4*(4+04*)0*>(=1*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

[\]^]_`
ghgij
girhlis
li2hlir
ri1hsi1
sishzi~
ighlgiz
lgihlri
lri~hlzil
lzijhjgiz
jgihj1i1
j1ishji1
jishrji2
krjiz

12

YORefeUeSf
mnopq
tuvwxnuyq
tuvwx{y||}|q
|xo|{y||}|q
|ynx|{y||}|q
y|w{y||}|q
xyv{y||}|q
|nyvno|q
no|q
xyvvno|q
xypq
uo|xxypq
yyun|q

3454676869
5 

,
,

!"#

$%&$

'()*(+,-.(,/0+12,3,

'()*(+,-.*,/0+12,4,

'()*(+,-.1,/0+12,5,
,

'()*(+,-.6,/0+12,-,

'()*(+,-.2,/0+12,.,

,
,
12

'()*(+,-.7,/0+12,8,

3454676869
5 

,
,
,

,
,
,

'()*(+,-./,01+23,4,

!"#

,
,

'()*(+,478-,01+23,9,
,

'()*(+,-.5,01+23,6,

$%&$

'()*(+,-.:,01+23,;, ,

'()*(+,-.<,01+23,8=,
'()*(+,-.>,01+23,88,
,
'()*(+,-.,?>(@(,A3(BC1+D,
12

'


'3454676869
5 

!"#

$%&$

()*)+),-.'
/01023456664789:9;<;=;>?@ABC9@DE@FGE9@HIGJ9KL7M02NOPQ2RS7TU7VW2012Q4MX/47
YRRZ[\\]]^_5_4`R31Q4a2ab4Oca\deYf\ga2cOQ\Y13O4Ph3W7
i`S10g7jk`QS1014lm4^__n47o=Gpq:;=;>247rO0OPs2R7Vji47i`0ca0g4tnu7Y`47
v`ON`QRaw7j`2N14566t478q<GE9@x=Gpq:9A@y9q:C9<@qEJ@zGKC9<G9K@{@BC9@|}}9~:@;}@
y9q:C9<@ qEJ@ x=Gpq:G~@ xCqE>9K@ DE@ zGKC9<G9K@ qEJ@ D~9qE@
9~;I<~9K4iW`b]OWW7rasW2QYOP47iOPW204^_nZ47
/aQRP`W2`07e1NOP3O0R47BC9@y9q:C9<@8qL@I<9qI@;}@89:9;<;=;>?7d/i76^7t7tt7
t^f47jYO7O`RYOP7`Z4YR347

+-.'
.,','.--.''
554OQP2ZQ2`07R`R`7b`P`7ZO0gaaP`07`0g207c27W`aR7
'
)+,,7dN`Wa`Q273`0c2P2f'
54OW`Q`07ZO0g`PaY7g`S`7b1P21W2Q7ROPY`c`Z7`0g207
5u4XOsaR`07c`07kOW`Q`07X`W`7iO`aU1PR7S`0g7c2ga0``07a0Ra7
3O0gg`3s`P`0710c2Q27`0g207c`07gOW13s`0g7W`aR7Z`c`7Q``R7`0c`7
ZP`R2a37c27W`aR70`0R247


12

12324546478
3 

"&#&&'#6"#3

1
!"#$%&#'()*(&+,-.
/"01"&2-3(+#4)2(56)&(3&'*/45,82583 5 8
7 86 8 9:7 ;< => ?>89

@ABCDEFGFHDEFAIJDKA
AAA@LMAIJDKANFKOOFAPQFORACSTSCAUCVWXEA
AAA@LYAIJDKAZSKSKODRPA[FX\CSTSCAUCVWXEAA
AAA@L]LAIJDKA^SKXDRP_VJ\CSTSCAUCVWXEA
`

AA@LAS^FDCAXSTSCVSXAUCVWXEA
AA@LAANFSADJDKACDFKKDA

`
`
`
`
`

abcdefe`ghihi`jekelem`n`aoem`
aoem
`
jbcpqlirstls`usmviewx
x
yz{z{x|}~}}xx|{}xx{}x}}x{}b`
`
y}}x|x|}~}}xx}{}x}}x}xxx}}x}x
}x}}x}x}~}x~}}x}}x
x
bc
em`mwrilshme`kll`
`
}x}}x|}~}}xx}~}}x~}}{}x}}xx
}~x{}{}x}}x
|}{}xx}}x}x}}xx}xx
}~x}~xx}}xx~}}x}}xx

3454676869
5 
'

!"#

$%&$

(-./
)*+
,

012345/63734/634/012/5/816369:8145/63734/631;/0<18:0<<=0/4/01>/?/6/15/9301=09=41

8:02:64@3A634/019/8A35/01/./012315/0<391;/0<12353?/91B5:?1A:0</8/9C1D/>:51>:@34=913031
8:0;38A=54/01E14B8AB0:01AB4B412/5/816369:8145/63734/631F/?@:06GHIIEJ1
D/>:51K1L:>=9/01>/?/6/15/9301>/<31/./01
MNO'PQRST'
UVWXVYQNQT'
Z[TR[N'
\=8=5=61 D=8A=4/01
]/3@1.:/9?:@1^=8=5=61
L9@/9=61 _/A36/01
-59B69@/9=61
\3@@=61 `:@3930<16:A:@931@/8>=91 \3@@=61
a38>=61 b=c/01
\=8B5B038>=61
1
`5/63734/631;/0<15:>3?18B2:@018:0<<=0/4/014:930<<3/012/6/@1/./01=09=41
8:0<45/63734/634/00;/CL:>/</31^B09B?G10/8/1/./01;/0<18:8353431/./5/01d\3@@d16:A:@931
A/2/1/./01\3@@=6G1/2/5/?1/./01;<19:@5:9:41A/2/15/A36/015/0<391;/0<1930<<3C1L:2/0<4/01
/./01;/0<10/8/0;/18:8353431/./5/01d-59BdG16:A:@931A/2/1-59B69@/9=6G18:@=e/4/01/./01
;/0<19:@5:9/41A/2/15:f:514:930<<3/01;/0<16:2/0<C1g/>13031/4/018:8>/?/61>:>:@/A/1
4:5B8AB419;A:1/./0C1`:5B8AB414:1H16/8A/31h1234:5B8AB44/01>:@2/6/@4/014:930<<3/01
2/6/@0;/19:@?/2/A1A:@8=4//019/0/?C1`:5B8AB41;/0<14:1:8A/91231>:2/4/01>:@2/6/@4/01
A@B6:61A:8>:09=4/00;/1;/39=19:@c/231/43>/910/3440;/18/66/1=2/@/G16:2/0<4/01
4:5B8AB419:@/4?3@18:@=A/4/014:5B8AB416:023@31;/0<1932/419:@8/6=414:2=/0;/C1
i:0<:5B8AB4/0;/1/2/5/?16:>/</31>:@34=91j1
HCklmnopqrsrtuvtwxyz1F/./01D30<<3J1
\3@@=6C1\3@B69@/9=61
{Ck|mypqrsrtuvtwxyz1F/./018:0:0</?J1
-59B^=8=5=6G-59B69@/9=61
hCkqw}pqrsrtuvtwxyz1F/./01@:02/?J1
a38>B69@/9=6G1L9@/9=^=8=5=61
ECkvtwxyu}m~our~mtursrtwr~1F/./01/43>/918/66/1=2/@/10/34J1
]/3@1.:/9?:@1^=8=5=6C1\=8=5B038>=61
CkD;A:1/./015/300;/1
\B09@/356G1g355B.1^5B=26G1/88/9=6G1@B<@/A?3^1^5B=26G12/01/./01i35:=6C1
'
'
'
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'
()*'+,-.'/0102'324567'
89:;<=>;?@:=<=>;??><=ABCA;=D@<E:F:<@A=>;?>>:;<F>:=:G<HIII<JA=AB<KLIMIII<NAA=OM<P:F:<
@A=>;??>:;<>;><GDQD<DF:B:<G:;?:=R:Q<F>;?>;S<TRAQ<@:BA;:<>=D<:9:;<UA;>G<>;><=ABGDGD;<:=:G<
@B>G=:RV@B>G=:R<AGM<89:;<=>;??><C>:G:;W:<;:JE:@<G:;:?=<@AX>R<F:;<CAB9:B;:<ED=>QS<
JAG@>ED;<FAJ>@>:;<:9:;<>;><F:E:=<=ABR>Q:=<G:;?:=<>;F:Q<FA;?:;<9:B;:V9:B;:<W:;?<
JA;:@UDC@:;<@A=>@:<F>G>;:B><J:=:Q:B><G::=<J:=:Q:B><CAB:F:<E:F:<ETG>G><BA;F:Q<F><
QTB>YT;M<
Z)3,[[57'
\A;=D@<DJDJ<:9:;<=>;?@:=<=>;??><:F:R:Q<@AX>R<F:;<GAR:RD<=:JE:@<GAEAB=><GAD=:G<=:R><
:=:D<B:JCD=<W:;?<JAR:JC:>M<]ABF:E:=<Q:;W:<E:F:<@A=>;??>:;<RAC>Q<F:B><HIII<JA=ABM<
89:;<^>BBDG<=ABGDGD;<F:B><_B>G=:RV@B>G=:R<AG<W:;?<CABGDJCAB<F:B><EAJCA@D:;<F:B><=>=>@V
=>=>@<:>B<W:;?<G:;?:=<F>;?>;M<^>BBDG<DJDJ;W:<=ABCA;=D@<E:F:<XD:X:<W:;?<C:?DG<F:;<
JA;D;UD@<:=:D<JA;?:B:Q<E:F:<:B:Q<:;?>;<E:F:<@A=>;??>:;<=ABGACD=M<

`:JC:B<ab<89:;<^>BBDG<

c)'3,[[47d[Zd57'
^>BBTG=B:=DG<;:JE:@<GAEAB=><RAJC:B:;S=ABGDGD;<:=:G<@B>G=:RV@B>G=:R<AGMeAG@>ED;<
X>BBTG=B:=DG<F:E:=<JA;D=DE><GARDBDQ<R:;?>=<F:;<F:E:=<JAJCA;=:;?<B>CD:;<JA=ABSJABA@:<
=>F:@<JAJCD:=<G>;:B<J:=:Q:B><:=:D<CDR:;<=AB=D=DE<@:BA;:<:9:;<>;><BAR:=>f<=B:;GE:B:;M<
89:;<=>;?@:=<=>;??><>;><GAX:B:<@QDGDG<=ABCA;=D@<@A=>@:<R:E>G:;<DF:W:<W:;?<RD:G<
=AB:;?@:=<TRAQ<XT;gAB?A;G><W:;?<G@:R:<CAG:BM<

12

3454676869
5 

!"#

'()*(+,-.,/0(1,23++456+(675,

$%&$

89:9;<=>?@ABAC;DCEF>G;
/0(1,)H1H1I(J,6H+*H167K,L(M(,KH631II3(1,NOOO,P.OOO,)H6H+Q,/0(1,RH135,313,
6H+57571,MH1I(1,K4)L45353,76()(,3,6363KP6363K,(3+,S)H5K3L71,MH)3K3(1,(0(1,313,K(M(1I,
R7I(,6H+57571,M(+3,K+356(TPK+356(T,H5,S,6H+76()(,5((6,57J71U(,V7K7L,M31I31Q,
W9;XCYEZF[FCFG;
/T64V7)7T75,*3(5,6H+T3J(6,5HLH+63,L36(,U(1I,5HR(R(+,(6(7,5HLH+63,)(55(,U(1I,*7T(6P
*7T(6Q,\(I3(1,KJ7575,M(+3,(0(1,313,(M(T(J,(M(1U(,*(U(1I(1S,V3++3,KJ(5,U(1I,)H)*7(6,
(0(1,313,*H+*HM(,M(+3,(0(1,631II3,V3++4V7)7T75Q,/T64V7)7T75,*3(5(1U(,6H+*H167K,)HT(T73,
]^_`abcd^_,L(M(,T(L35(1,7M(+(,U(1I,63M(K,56(*3TS,U(1I,*3(5,6H+R(M3,5H*(I(3,(K3*(6,M(+3,
LH1I(1IK(6(1,)(55(,7M(+(,U(1I,*H+6(J(L,L(M(,]^efghi^_cg631IK(6,T(1R76Q,jH*H+(M((1,
(T64V7)7T75,L(M(,L(I3,U(1I,J(1I(6,M(1,TH)*(*,*3(5(1U(,M33K763,KH)7M3(1,4THJ,J7R(1,
(1I31(,+H*76,U(1I,M35H+6(3,4THJ,LH63+,klmn_faioc^ipqQ,
,

'()*(+,-r,/0(1,/T64V7)7T75,

89s;;@Et;CABAC;DCEF>G;
/0(1,631IK(6,+H1M(J,J()LH+,5HT7+7J1U(,6H+57571,M(+3,6363KP6363K,(3+,U(1I,5HV(+(,
7)7),6H+*H167K,L(M(,KH631II3(1,M3*(0(J,NOOO)H6H+QuH5K3L71,*HI367S,KH63K(,
6H)LH+(67+H,*H+7*(J,)H1R(M3,V7K7L,M31I31S,(0(1,313,R7I(,*H+353,L(+63KHT,H5,M(1,5(TR7Q,
,
W9;v=[wEGYxWYFG;
y3)*456+(675,M(L(6,M3KH1(T3,MH1I(1,)7M(J,K(+H1(,6H+T3J(6,IHT(LQ,/0(1,+H1M(J,313,
M3575LH1U7571,76()(1U(,(M(T(J,6363KP6363K,(3+Q,KH631II3(1,6H+H1M(J,M(5(+,(0(1,313,
K7+(1I,M(+3,NOOO)H6H+Q,/0(1,313,*3(5(1U(,)(1I(K3*(6K(1,J7R(1,U(1I,TH*(6Q,
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*(+,-.,/0(1,+213(4,56)*789+(9:8,

;<=>?@A?BCDEDFDG=
H9+(97I:):J:8,82I(+(,:):),92+J64(9,K(3(,L2961MM6(1,N(1M,+213(4O1()K(L,82K2+96,
J(K68(1,N(1M,L(8(+,N(1M,L(3(1MPL(3(1M,366L:96,7J24,4:Q(1,N(1M,963(L,*2M69:,J2*(9R,
H9+(97I:):J:8,0(+1(1N(,8(1M(9,*2+(M(),3(+6,(*:P(*:,M2J(K,8()(K6,(*:P(*:,I2+(4,3(1,
L(3(1MPL(3(1M,1()K(L,82K2+96,)(88(,:3(+(,N(1M,*:J(9O3(1,*2+M:J61MPM:J61M,N(1M,
36K68(4L(1,7J24,J(1M69,N(1M,I2+(4,36(19(+(,L23:(,(0(1,89+(97I:):J:8R,

'()*(+,-S,/0(1,H9+(97I:):J:8,
T<U<=VW@?XCAFFY=ZW[WFB\W]=^FBD]G=
H(J(4,8(9:,Q2168,0(0(1,616,N(1M,K(J61M,92+L21(J,(3(J(4,(0(1,I:):J:8R,_2+*219:L,
82I(+(,:):),3(J(),`71a2L86,92+)(J,(9(:,b21M(1ML(9(1,c+719(Jde+719(J,f6e961MgO,(0(1,
Q2168,616,3(K(9,*2+L2)*(1M,)21I(K(6,L2961MM6(1,J2*64,3(+6,hiRjjj)292+R,b(3(,K+7828,616,
(0(1,)2J2K(8L(1,212+M6,N(1M,8(1M(9,*28(+,)2J(J:6,K+7828,L713218(6,3(+6,:(K,(6+,3(J(),
)(88(,(0(1,92+82*:9R,
,

12

23435657589
4!"

#$%#

&'()'*+,-+./01/2+34*156'778+94:47/;4<+.7/=<>+
?@AB?CDAEF?GHFDAIJKJLJMA
N'5*+O4'124*+.=(=7=>+0'(;'P+>4;4*15+P';'>+8'0Q+(40Q'()'0Q+<5+7'0Q51+<'0+'P'0+
14*752'1+>47'('+RS,-+(4051T+UV'0+505+14*P40'7+<40Q'0+<'>'*08'+8'0Q+<'1'*+<'0+
14;57='*08'+8'0Q+>'0Q'1+)4*)4<'TN'5*+O4'124*+.=(=7=>+2'08'+0'(;'P+)4*P4()'0Q+
P4657+P4+'1'>W+<40Q'0+;=06'P08'+8'0Q+<';'1+(4()4<'P'0+<40Q'0+7'0Q51+>4P51'*T+
UV'0+505+<';'1+<5X'<5P'0+50Y/*('>5+)'2V'+6='6'+<'7'(+P4'<''0+)'Q=>W+0'(=0+
<4(5P5'0+P'<'0Q+P'*40'+;*/>4>+;4()401=P'008'+8'0Q+14*7'()'1W+N'5*+O4'124*+
6=(=7=>+<';'1+)4*P4()'0Q+(40X'<5+'V'0+.=(/7/05()=>+8'0Q+>4*50QP'75+<5P'51P'0+
<40Q'0+Z=X'0+74)'1+8'0Q+<5>4*1'5+<40Q'0+'0Q50'+<'0+P57'1+8'0Q+>'0Q'1+<'>8'1T+

&'()'*+,[+UV'0+N'5*+O4'124*+.=(=7=>+
N'5*+V4'124*+6=(=7=>+<5;40=25+/742+Q474()=0Q+=<'*'+8'0Q+14*';=0QS';=0Q+8'0Q+
0'5P+<'*5+;4*(=P''0+)=(=T+\''1+Q474()=0Q+505+0'5PW+=';+'5*+8'0Q+<50Q50+<'0+
14*P/0<40>'5+(4()401=P+1414>S1414>+'V'0T+UV'0+Y'5*+V4'124*+6=(=7=>+8'0Q+('>52+
(=<'+(4(575P5+14;5+8'0Q+>'0Q'1+1'X'(W+>4<'0QP'0+<'>'*+'V'0+505+(4(575P5+=(=*+8'0Q+
74)52+1='+14*752'1+74)52+P'>'*W+>4)'Q'5+)=P15+)'2V'+'V'0+(40Q'7'(5+4*/>5T+
]40Q=';'0^4:';/*'>5_+>4;'0X'0Q+14;5'0+'V'0+505+(40<50Q50P'0+=<'*'+<5+>4P475750Q08'W+
(4()='108'+74)52+*50Q'0+<'0+(40Q'P5)'1P'0+Q4*'P'0+(40=*=0+^>50P50Q_+<5+>5>5+7='*+
'V'0+505T+
A
11

3454676869
5 

!"#

$%&$

'
()''*+,-.-/0,(+1'
23456789:;:5<9=8>6?7=@6549A4B6;C=<D6=C>4E6F456;C=<D6=CEBC9=45G6BC4H4>6
F4E<A4F46I4<E63C4HDCE6J898;8>K623456<5<6F4A4H6=CEH4D4569C5L8;45G6H<5GG<6BC4H4>6
>C5F<E<4564H4869C9=C5H8B6G4E<>6>CACEHH<69C54E46M45G6F<>C=8H6>N84;;6 ;<5CK6
7898;:5<9=8>6F4A4H698F4D69C5J4A4<6BCH<5GG<456OPKQQQ69CHCE64H486;C=<D6B4EC546
9C9<;<B<6BCJCA4H45654<B6M45G6;84E=<4>46M45G6B4F45GRB4F45G69C;C=<D<6SQ6B5:H>K6
6

T49=4E6UP6234567898;:5<9=8>6
V<5GB4H456HCEC5F4D643456J898;:5<9=8>6D49ACE6>C;8E8D5M46HCE>8>8564H4>6HCHC>R
HCHC>64<EK6WCF45GB456L<B46HCE=C5H8B6A4F46C;CX4><6M45G6H<5GG<6>CD<5GG46>8D85M46H8E856
9C5L4F<6F<=434D6Q67Y694B4643456<5<6F<F:9<54><6:;CD6BE<>H4;RBE<>H4B6C>K6Z4;496B:5F<><6
M45G6 9C5G85H85GB456 43456 <5<6 F4A4H6 FC5G456 JCA4H6 =CEBC9=45G6 9C5L4F<6
7898;:5<<9=8>6M45G6>45G4H6=C>4EKF456>45G4H69C985GB<5B4564B456HCEL4F<6[8L456FCE4>6
F<>CEH4<6FC5G456=4F4<6M45G6>45G4H6B84H6?A:3CE\8;;6VD85FCE>H:E9@M45G6HCEBC54;6FG6
<>H<;4D6W8ACEJC;;K6
])^'_`/01'aba/'.a0//ca'
a)'*-/dea0.1)'
7:5HE4<;6Y6M45G6L8G46HCEBC54;6>C=4G4<6fghijhklmnghopqlnr6K6s49A4B6=4G4<643456
7<EE8>R>CACEH<684A64<E6M45G6HCEB:5FC5>4><6M45G6=<4>45M46HCE;<D4H6>CACEH<6CB:E6;4M45GR
;4M45GK67:5HE4<;6F<D4><;B456A4F46;:B4><6M45G6>45G4H6H<5GG<6BCH<B46>8D86F<5G<56M45G6
>455G4H6CB>HE<969C9=CB8B456HCHC>4564<E6>C>44H6>C=C;896HCHC>4564<E6<H869C5G84AK6

12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*(+,-.,/012+(345,
/012+(34,26+*61278,)64(473,571238(1,7(9,(3+,86,:(4(),(2)05;6+,046<,5=526),
96)*7(1>(1,)6531,?62,965(@(2,26+*(1>A,B38(,7:(+(,:3568643431>1=(,)6+79(8(1,7:(+(,
=(1>,C7879,:31>31,)(8(,(8(1,26+C(9(3,801:353,?617<,56<31>>(,8+352(4D8+352(4,65,
26+*61278,:(1,)61><(5348(1,C012+(34A,
EFGHIIJKLMIJNOPL
Q@(1,?6135,R3440@,26+*61278,:(+3,8623:(852(*34(1,=(1>,*6+<7*71>(1,:61>(1,(43+(1,
7:(+(,=(1>,:32(1:(3,:61>(1,96)0201>(1,S6+23C(4,52+(23;38(53,57<7,=(1>,46)(<A,T5234(<,
4(U3),71278,8623:(852(*34(1,313,(:(4(<,VWXYZ[\]WX^_`abcZ[daefZXZagA,h623:(852(*34(1,313,
564(47,26+43<(2,*6+79(,*(+35(1,975(+(1,(@(1,=(1>,)61:(2(+,=(1>,47+75,:61>(1,4(935(1,
96)0201>,S6+23C(4A,

'()*(+,--,R3440@,/407:5,

iFLLjkllkmNPL
n())(275,)6+79(8(1,52+7827+,(@(1,=(1>,26+43<(2,5696+23,8(1201>D8(1201>,:(1,
56568(43,26+43<(2,5(1>(2,23:(8,)61=61(1>8(1AQ@(1,?6135,313,56*61(+1=(,23:(8,*6+*(<(=(,
:(1,?(1>(1,)61>(1>>(91=(,5696+23,20+1(:0,=(1>,(8(1,26+*61278A,h61=(2((1=(,
)())(275,*3(5(1=(,26+43<(2,56264(<,<7?(1,*(:(3,24(<,*6+4(47A,
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*(+,-.,/0(1,2()(345,

67889:;<8=>?@>;ABC8
/0(1,D+DE+(FG5,(H(I(J,(0(1,K(1E,3L+*L134M,5L*(E(G,+L5ND1,3L+J(H(N,E(K(,K(1E,
)L1E(1EM(3,4H(+(,ML(3(5,5L*(E(G,(MG*(3,H(+G,*L134M,NL+)4M((1,*4()GO,5LNL+3G,N(H(,
'4141EP,
,

'()*(+,-Q,/0(1,R+DE+(FG5,

STAT>T<CB8
/1D1G)PUVVVP,WXYXZ[Z\Z]^_`abX_cd_efdX_ghfiXjk,l1GmL+5G3K,RF,nIG1DG5Plo/P,
J33Npqq00rsUsP(3)D5P4G4tPLH4qu'JvqE4GHL5qJD)LP+w)I,
/453+(IG(1,'DmL+)L13P,abX_xXyYbX[_Wyzk_{h[Xyh_Z|_WXYXZ[Z\Z]^,u/}~,Vr,Q,.,
.rvP,JL,L(3JL+,2(NPJ3)P,

12


'3454676869
5 

!"#

()*+,-,./'
0123,4/5,6'7,6'0/.89./''
:;<=>?@ABCDEFG?EHIFDJDEFKDELFDMDFNDMDFIDDBFCAOHDPF@?QODELIAELRF
:S<=T?ODICDEFIHUDBFIHUDBFMDEFL?GDODFVADVDFKDELFC?WAELCHEDEFDCDEFB?QGDMHF
I?@DLDHFDCH@DBFDMDEKDFDJDEFB?QI?@ABXF
'
Y12(Z)4,6[,,6F\]^DOADIHFWDEMHQH_'
:`<F>?@ABCDEFCODIHUHCDIHFDJDERF
;a<F>?@ABCDEFMDEFG?ODICDEFG?EHIFG?EHIFDJDEFKDELF@?QNbB?EIHFW?EGDMHF
PAGDEFKDELFMHI?QBDHFM?ELDEFN?BHQFMDEFcAEBAQRF
'


12

$%&$

12324546478
3 

1%)&))*&8%&5

52883 8 !

"#$%&'()&*+,-+)./"#4#
0%12%)345+.&6,3+78,)+5)*-067/!82583 5 8
9 86 : ;<9 = 8;

>?@ABCDEF@GHBIJKJDLIJ@
@@@>?M@NEOLC@PLC@NEOLC@QI@@
@@@>?R@NEOLC@ABFE@

@@>??@@BBD@
@

S
S
S
S
S

TUVWXYXSZ[\[\S]X^X_X`SaSZbc_dedfX_dghijX`S
X`
S
]UVkc_\bde_dSld`m\Xfn
n
opqpqnrstsusvnwvwnxwryzwqsvn{{nqs~wnssn|qsUS
S
osxsnuu|rnrstsusvnwvwnsqsvnxw}y~suqsvnyvsvnryv|qnryv|qn
zyuwwsuwnt|}svnsvnqy|vqwvsvnyz}sxwnryzxsuszqsvnqpvxwuwn
spuyznxsvnssvn
UVijiX`S`fbi\_d[`XS^i_i_S
S
yvsvnyy~s}szwnrstsusvnwvwnstsuwusnxwtszsqsvnxssnn
ystswn}yvwun}yvwunozyuwwsuwn
ystswnzpuyunyzryv|qvsnt|}svn

3454676869
5 
'

!"#

$%&$

()78*89+:;8<,-9.=>/?@A.;8<019=->?@.:82B834
5
1
6

C:D?CE8F=:9?<@8@G:H?<89:I?J=CKK8:9=F8>:D8D;G:GC9G>:

H?<98J8C:F=:89DLIM?<ND8>8:8>8C:E89GJ:>?:HGD=:I?H8K8=:JGE8CO:PGE8C:F8;89:9?<E8F=:
F8@8D:H?<H8K8=:H?C9G>:Q8CK:H?<R8<=8I=:8C98<8:@8=CS:
A::T?<=D=I:UVWXYYZ[\NF=8D?9?<:9?9?ICQ8:]^^:_:`^^:D=><LC:
A::PGE8C:8=<:UabXcN898G:>=98:I?HG9:JGE8C:I8E8\NF?CK8C:F=8D?9?<:9?9?I:
d`^^D=><LCO:
A::PGE8C:?I:efbXZgh::
A::PGE8C:H?<i8;G<:?I:F8C:I8@EGUjZ[[kgN:
A::PGE8C:8=<:H?>G:elW[[YXcmnWbXcgN:F8C::
A::78@EGejcopgqn
:
rst''uvwxy'zxy'uvwxy'{|'
PGE8C:9?<H?C9G>:>?9=>8:9=9=>:9=9=>:8B8C:Q8CK:I?F8CK:H?<>?DH8CK:D?CE8F=:I?D8>=C:
H?<89:F8C:9=F8>:D8D;G:GC9G>:9?<GI:H?<98J8C:F=:F8@8DCQ8NI?J=CKK8:8>=H89CQ8:8>8C:
E89GJ:>?:HGD=:I?H8K8=:JGE8COPGE8C:F8;89:H?<DG@8:F8<=:><=I98@:?I:Q8CK:I8@=CK:
H?<JGHGCK8C:F?CK8C:Q8CK:@8=CCQ8O:}?DGF=8C:I889:E89GJ:D?CGEG:;?<DG>88C:~GD=N:
><=I98@:?I:98F=:8>8C:D?Ci8=<:>8<?C8:;?CK8<GJ:C8=>CQ8:IGJG:@8;=I8C:89DLIM?<:Q8CK:
F=@?B89=CQ8:I?J=CKK8:D?CE8F=:9?9?I8C:8=<:JGE8CO:
:
PGE8C:?I:9?<H?C9G>:L@?J:H8F8=:8CK=C:Q8CK:F=I?<98=:L@?J:>=@89:U9JGCF?<:I9L<D\N:
F=D8C8:JGE8C:F8C:JGE8C:?I:F8;89:H?<I8D8AI8D8:H?<8F8:F8@8D:;GI89:8CK=C:Q8CK:
H?<K?<8>:>?898IO:7889:>?;=CK8C:?II8@EG:E89GJN:8=<:Q8CK:8B8@CQ8:D?Ci8=<:D?CE8F=:
D?DH?>G:F8C:D?DH?C9G>:HG9=<8CAHG9=<8C:>?i=@:?I:Q8CK:8>8C:9?<GI:D?DH?I8<:F8C:
I?D8>=C:H8CQ8>:EGD@8JCQ8O:}?9=>8:HG9=<8C:?I:98F=:D?Ci8;=:F8I8<:8B8CN:9=F8>:
I?DG8CQ8:E89GJ:>?:;?<DG>88C:~GD=:9?98;=:8F8:Q8CK:9?<8CK>89:>?DH8@=:>?898I:L@?J:
8CK=C:Q8CK:D?DH8B8CQ8:>?DH8@=:>?:;GI89:H8F8=O:
:

T8DH8<::PGE8C:I:
:

12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'
()*+,-.+,'/0123+,')4'5+,-'6+107'.)'/+8+729'+.+,':);)8+12'/)/)3+<+';+<24+,'5+,-'
+.+,':),+:/+7'/0123+,')4'1)34)/01'4):+.2,'/)4+3='>?,-.+7+,'.)@2;')4'+.+,'4+:<+2'
.)'<)3:0.++,'>0:2'*+;+:'8060*')4'4);+:+'*+;+:'<)36+;+,+,'6+107'.)'/0:2'12*+.'
:);)8+12';+<24+,'5+,-';)/27'7+,-+1'*2'/+8+7,5+'5+,-':):,5)/+/.+,')4'1)34)/01'
+.+,':),@+23='
A
BCDAEFGHIAJKLFA
>+*+2')4':)30<+.+,'4+;+7'4+10'M),?:),+'+;+:'5+,-':),-+.2/+1.+,'/+,5+.'
.)30-2+,='>+*+2')4'+*+;+7''7+42;'*+32'+.0:0;+42'706+,'/).09'*2:+,+'+23'+.+,':),6+*2'
4+,-+1'*2,-2,'4).+;2'*+,':):/).0'.+3),+'/)310:/0.+,'*),-+,'<)3:0.++,'5+,-'
*2,-2,='N06+,'/).0'/2+4+,5+'1)36+*2'*2'/+-2+,'4242'5+,-'*2,-2,'*+32'8+3:'M3?,1'OP+:/+3'
QRS'*2:+,+'4070'<)3:0.++,'*2/+8+7'1212.',?;='

P+:/+3'QR'U3))V2,-'3+2,'<+*+'4242'8+3:'M3?,1'5+,-'*2,-2,'
W2+-3+:'QX'/)32.01':):<)3;27+1.+,'<3?M2;'4070'5+,-'.7+49'-+324'.03Y+',+2.'+*+;+7'
4070'0*+3+'<+*+'.)12,--2+,'1)31),109'4)*+,-.+,'-+324';0304'Y)312.+;'5+,-'/)3+*+'
*21),-+7'*2+-3+:'+*+;+7'-+324'1212.'/).0=(070'.)+3+7'.232':),060'+3+7'/).09'
4)*+,-.+,'4070'5+,-'.)3+7'.+,+,'+*+;+7'*2+1+4'1212.'/).0='

12

3454676869
5 

!"#

'()*(+,-.,/+0123,4565,7(8(,9+::;2<=,>(2<,

$%&$

?@ABCDEEFB
G3::H,):+57(I(<,7:+I:)*(<=(<,J(<=,3:*26,3(<K5H,8(+2,1+::;2<=,+(2<L,G3::H,82,
8:12<242I(<,4:*(=(2,H:H:4,65K(<,J(<=,*:I5,J(<=,K(H56,H:+7:<H(3,4((H,):<=6(<H(),
7:+)5I(((<,H(<(6,)(575<,7:+)5I((<,3(2<<J(LL,G3::H,H:+3:H(I,7(8(,4242,J(<=,82<=2<,
8(+2,K(35+,1+::;2<=,+(2<LM'()*(+,NOP,/(8(,4242,8:7(<,Q(+),1+0<H,4565,H:+54,):<:+54,
*:+H()*(6,82<=2<,8(<,9+::;2<=,+(2<,4:R(+(,*:+H(6(7,*:+5*(6,):<K(82,43::HL,
,

'()*(+,NO,T0I(42,G3::H,7(8(,U(+),1+0<H,
,
G3::H,3:*26,5)5),H:+K(82,8(+27(8(,65K(<,*:I5L,'()*(+,NV,*:+2I5H,):)7:+326(HI(<,
7+0123,4565,J(<=,I6(4W,=(+24,I5+X(,<(2I,(8(3(6,4565,58(+(,7(8(,I:H2<==2(<,H:+H:<H5W,
4:8(<=I(<,=(+24,35+54,X:+H2I(3,J(<=,*:+(8(,82H:<=(6,82(=+(),(8(3(6,=(+24,H2H2I,
*:I5LG565,I:(+(6,I2+2,):<5K5,(+(6,*:I5W,4:8(<=I(<,4565,J(<=,I:+(6,I(<(<,(8(3(6,
82(H(4,H2H2I,*:I5L,
,

12

3454676869
5 
,

!"#

$%&$

'()*(+,-.,/+0123,4565,7(8(,93::;,

,
,
93::;,3:*26,4532;,82,7:+<2+(<(=,8(+27(8(,>+::?2=@,A(2=,<(+:=(,;:+*:=;5<,7(8(,<0=8242,
(;)041:+,;:+;:=;5B,C:4<275=,(<2*(;,8(+2,93::;,6()72+,4()(,8:=@(=,1+::?2=,+(2=D,E(2;5,
):=E:*(*<(=,7:+)5<((=,):=F(82,4(=@(;,32G2=D,=()5=,<:85(=E(,*:+*:8(,<(+:=(,43::;,
)58(6,82326(;,8(=,82<:=(32,<:*:+(8((==E(B,
,

'()*(+,-I,C08:3,4:8:+6(=(,7+04:4,7:)*:=;5<(=,43::;,
J
J
KLMLNLOPQJ
R=0=2)B.SSSB,TUVUWXWYWZ[\]^_U\`a\bcaU\decfUgh,i=2j:+42;E,k1,l32=024Bi9RB,
6;;7mnnooIp.pB(;)04B525GB:85nq'6rn@528:4n60):B+s)3,
R54;+(32(=,'0j:+):=;B,^_U\tUuV_UX\Tuvh\weXUue\Wx\TUVUWXWYWZ[,qRyz,SI,{|},-||,
-|IrB,~6:,:(;6:+,C(7B6;)B,

NPQJ
QOJOJQPPQJJ
.B24<542<(=,):=@(7(,82,l=80=:42(,F(+(=@,;:+F(82,65F(=,9,
J
LNOO,qj(35(42,)(=82+2rJ
I.B,:3(4<(=,7+04:4,;:+*:=;5<=E(,65F(=,
IIB,9:*5;<(=,7:+*:8((=,(=;(+(,65F(=,@:+2)24,8(=,5F(=,
12

12324546478
3 

1&*'**+':&'7

12342 25 8 ! "

#$%&'()*'+,-.,*/0#$12$
3&45&*617,/'8-6,9:-*,7*+.389082583 5 8
; 86 < =; > "8

?@ABCDEFCAGHICJKLIMANOLPLA
?@QARCSMIATDLIMOSABCDCEJEUEVMAA
?@WAGHICJKLIMAXCDCEJEUEVMA

@@AACJMDLATMSEAFLSAEFCANOLPLA
A

Y
Y
Y
Y
Y

Z[\]^_^Y`ababYc^d^e^fYgYhijakiYlmeino^epYqr^s^Y
^
Y
c[\tiebnpuepYvpfwb^jx
x
yz{z{x|}~}}xx|{}xx}x{}x}}x{}[Y
Y
y}}x|x|}~}}xx}{}x}{}x}}x}}x}}x}{}xzx
z|}x}}x}x}x{zx}}xz{x
x
rr^fYfjnrbepaf^YdrereY
q[\r
Y
}x}}x|}~}}xx}~}}x~}}{}x}}xx
}~}xxx}xzzzx
}~}xxz|}xzzzx
}~x|}xzx}xzx}}x

23435657589
4


&

!"

'()*+,)-./)012/345262

#$%#

789&:;<=>?@&AB;BCDCECF>&
GHIJKLMNOPHPQRQSQTKNUKVIMTLMNLMHLWNXPMTLWLRIMNJIHLNIHILNVPVPRIXINPSPOPMN
OPHPQRQSQTKYNGHIJKLMNQVJPRZIJKNOPHPQRQSQTKNUIXIHNUKWSIJK[KWIJKWIMNOPM\IUKN]N
I^_GHIJKLMNQXHKWNUIRIHNUIMNSILHN`IMTNUIXIHNUKVITKNSITKNOPM\IUKNJHIJKLMNQVJPRZIJKN
XPROLWIIMNUIMNJHIJKLMNQVJPRZIJKNLUIRINIHIJaNOKJISM`INXKSQHNVISQMaNRIUKQbJQMUPaN
RIUKQbcKMUN IHILN RIcKMJQMUPYN GHIJKLMN JKMQXHKWN OPOXLM`IKN [LMTJKN LHIOIN
OPM`PUKIWIMNUIHINLMHLWNJPRZKJNXPRIOISIMNJPRHINLMHLWNHL\LIMNXPMPRVIMTIMYN
N
V^_GHIJKLMNWSKOIHQSQTKNHPRUKRKNUIRKNJHIJKLMNdL\IMNIHILNJHIJKLMNLMHLWNHL\LIMNWdLJLJYN
GHIJKLMNKMKNUKSIWLWIMNQSPdNQVJPRZPRNZQSLMHPRN`IMTNQVJPRZIJKM`INUKSIWLWIMNdIRKIMYN
N
e^_GHIJKLMNITRQOPHPQRQSQTKN`IMTNUKXPRSLWIMNLMHLWNXPMPSKHKIMNQXPRIJKQMISNXIUINWPR\IN
ISIXMTaNHPRLHIOINQSPdNKMJHIMJKNXPRHIMKIMaNXPRKWIMIMNUIMNXIMTIMYNGHIJKLMNKMKNUIXIHN
OPSIWLWIMNQVJPRZIJKNWSKOIHQSQTKYN
N
U^_GHIJKLMNOPHPQRQSQTKNIPRQMILHKWN`IMTNUKSIWLWIMNUISIONULMKINXPMPRVIMTIMNLMHLWN
SPXIJNSIMUIJNJPRHINOISIMUIJNXPJIcIHNUIMNLMHLWNWPJPSIOIHIMNJPSIOINXPMPRVITIMYN
N
P^_GHIJKLMNOPHPQRQSQTKNWdLJLJNUKUKRKWIMNLMHLWNQVJPRZIJKNTP\ISINeLIeINWdLJLJaNOKJISM`IN
UPHPWJKNIcIMNUIMNdKURQOPHPQRNUPMTIMNRIUIRNOPHPQRQSQTKaNXPMTLWLRIMNRIUKIJKaN
OKWRQWSKOIHQSQTKaNWKOKINIHOQJ[PRaNUIMNWKJHRKWNIHOQJ[PRNfJHIJKLMNKQMQJ[PR^NUIMN
JPVITIKM`IYN
N
gIRKMTIMNJHIJKLMNQVJPRZIJKNOPHPQRQSQTKNUKJPJLIKWIMNUPMTIMNWPHPMHLIMNhijN
fhRTIMKJIJKNiPHPQRQSQTKNjLMKI^N`IKHLNLMHLWNJHIJKLMNJKMQXHKWNIHILNWSKOIHQSQTKNUKNUIRIHN
JPVIKWM`INVPR\IRIWNJIHLNJIOINSIKMM`INklmNWONIHILNWLRIMTNUIMNLMHLWNJHIJKLMNLUIRIN
IHIJNUKNUIRIHNVPR\IRIWNOIWJKOLONnmmNWOYNjKdIRIXWIMN\IRKMTIMNQVJPRZIJKNUKSPMTWIXKN
UPMTIMNJHIJKLMNQHQOIHKWN\KWINOPOLMTWKMWIMYN
N
78o&pq=BDr<=>&AB;BCDCECF>&
jIHINOPHPQRQSQTKNUKXPRQSPdNUPMTIMNOPSIWLWIMNQVJPRZIJKNLMJLRbLMJLRNOPHPQRQSQTKYN
jISIONOPHPQRQSQTKNIUINULINOIeIONQVJPRZIJKN]N
kY_hVJPRZIJKNZKJLISNfstusvwxyvzstw{|}~vu^N`IKHLNQVJPRZIJKNHIMXINOPOIWIKNISIHN
XPMTLWLRNOPSIKMWIMNVPRUIJIRWIMNXPMTISIOIMNJI\IYNhVJPRZIJKNKMKNUKSIWLWIMNJPeIRIN
SIMTJLMTNUPMTIMNXIMeINKMUPRINHPRLHIOINUPMTIMNOIHIaNOKJISM`INQVJPRZIJKN\LOSIdN
UIMN\PMKJNIcIMYN
N
Y_hVJPRZIJKNKMJHRLOPMHISNf~us}wtu}|yvzstw{|}~vu^N`IKHLNQVJPRZIJKN`IMTNUKSIWLWIMN
UPMTIMNVIMHLIMNISIHNXPMTLWLRN`IMTNdIRLJNUKXIJIMTNOPMLRLHNIHLRIMNVIWLaNOKJISM`IN
QVJPRZIJKNHPOXPRIHLRNLUIRINUPMTIMNHPROQOPHPRaNHPWIMIMNLUIRINUPMTIMNVIRQOPHPRaN
QVJPRZIJKNLUIRINIHIJNUPMTIMNRIUKQJQMUPaNUIMNJPVITIKM`IYN
N
11

3454676869
5 

!"#

$%&$

'
()*+,'*-./)0'1.*-23)*+'4-5-121,16+')7),)0'8+,)+'8/4-2+9':)2)4-5-2''4-5-121,16+';0)*+,'
9/)85+5)5+<=')5)/'7-*92+:5+<'7)8'9,)*+<+9)*+'*/)5/'6->),)'?/)?)';0)*+,'9/),+5)5+<=@'
ABCBDEFEGHBIJKGLCKBDMEKJNGOJEIPEDEIQE'R'
)=ST.*-23)*+'*+81:5+9'
'
U8*/2V/8*/2'4-5-121,16+'W)86'7+)4)5+':)7)'>)2+86)8'*5)*+/8'*+81:5+9')7),)0'R'
XSY/)?)':)7)'Z)95/'1.*-23)*+'7)8'Z)95/'*-.-,/48W)'
XS[2)0'7)8'9-?-:)5)8')86+8'
XS\/4,)0]'>-8+*'7)8'9-5+866+)8'7)*)2')Z)8'
XS^+*+.+,+5)*'
XS_-4:-2)5/2'/7)2)'
XS`-,-4.):)8'/7)2)'
XS_-9)8)8')541*<-2'
'
U85/9'*5)*+/8'*+81:5+9'7+'7)2)5]'/8*/2V/8*/2'4-5-121,16+'W)86'*-2+86'7+)4)5+')85)2)'
,)+8'R'
XS`)2)95-2+*5+9'7)8'5-87-8*+'5-9)8)8'
XS_-4:-2)5/2'/7)2)'4)9*+4/4'7)8'4+8+4/4';5-4:-2)5/2'-9*52+4='
XS\/4,)0':2-*+:+5)*+'
XS[2)0'6-2)9')Z)8'
XSa->),)'?/)?)'90/*/*'
'
U85/9'*5)*+/8*+81:5+9'7+',)/5]'5)4.)0)8'18*-23)*+'W)86'*-2+86'7+)4)5+')85)2)',)+8'R'
XS[2)0'7)8'9-?-:)5)8'9):),'
XS_-4:-2)5/2')+2',)/5'
XS[2)0':-8>),)2)8'6-,14.)86]':-2+17-'7)8'5+866+'6-,14.)86'
XSa->),)'90/*/*'
'
.=ST.*-23)*+'4-5-121,16+':-25)8+)8'
b2162)4'1.*-23)*+':)7)'*5)*+/8')6214-5-121,16+'5-24)*/9'1.*-23)*+',+869/86)8'
<+*+*]'*-:-25+'R'
XS_-4:-2)5/2'7)8'9-,-4.):)8'/7)2)':)7)',-3-,'W)86'.-2.-7)'
XS_-4:-2)5/2'5)8)0'
XS`)7)2')+2'5)8)0':)7)'.-2.)6)+'9-7),)4)8'
XS(+7214-5-2'7)8'<)9512V<)9512'8-2)?)')+2';9-.)*)0)8='
XSc/2)*+'*+8)2'4)5)0)2+'7)8'2)7+)*+'
'
?=ST.*-23)*+'4-5-121,16+'[-218)/5+9'
XST.*-23)*+' :)7)' *5)*+/8' 4-5-121,16+' :-8-2.)86)8]' *-,)+8' 8*/2V/8*/2'
4-5-121,16+'*-:-25+':)7)'*5)*+/8'*+81:5+9]'>/6)'4-8W)4:)+9)8.-2+5)'?/)?)'
90/*/*8W)'/85/9'9-:-2,/)8':-8-2.)86)8'
'
7=ST.*-23)*+'90/*/*'
b2162)8'1.*-23)*+':)7)'*5)*+/8'90/*/*'.-26)85/86':)7)'5/>/)8'90/*/*'/85/9'):)'
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()'*+,-(./'.0+(-1*1*/*2),3-4.,*'-50'./6)'*-+()7)-8)1)-'()'*+,-29+'+'-)1):)9-;<=>.(.2'*-)?),-1),-9*1/57.(.5/-1.,@),-7.,@@+,)2),-')(.:*(-7.(.5/5:5@*A/)1)/B<=C.,@+2+/-/)1*)'*-)()+-5D5,<=E*7*)-)(75'F./<=G*'(/*2-)(75'F./<=C*2/52:*7)(5:5@*>):)7-9):-'()'*+,-29+'+'-+,(+2-8.,@+2+/),-/)1*)'*H-7)2)-8/5@/)7-50'./6)'*'.0)*2,I)-7.:*8+(*-;<=J./.2)7),-25,(*,+-/)1*)'*-7)()9)/*-'.K)/)-@:50):-1.,@),-7.,@@+,)2),8I/),57.(./7)+8+,-')(.:*(-7.(.5/5:5@*<=J./.2)7),-/.@+:./-/)1*)'*-7)()9)/*-:),@'+,@<=J./.2)7),-1+/)'*-'*,)/-7)()9)/*.B=L0'./6)'*-1):)7-8.,.:*(*),-(.785/./L0'./6)'*-'*(+)'*-7.(.5/5:5@*-I),@-7.,)/*2-8./:+-7.:)2+2),-50'./6)'*-@.M):)K+)K)-I),@-'*F)(,I)-(.785/./-1.,@),-0),(+),-/)1*5'5,.H-8.')?)(-8.,@*,()*7.(.5/5:5@*H-8.,@+2+/),-1.,@),-/52.(H-8.,@+2+/),-1.,@),-/)1)/-K+)K)H-1),7.,@@+,)2),-K*(/)-')(.:*(-7.(.5/5:5@*3L0'./6)'*-'*,58(*2-8./7+2)),-9)/+'-1*:)2+2),-1):)7-(.785-I),@-'*,@2)(3J./9*(+,@),-I),@-/*,K*-'.0)*2,I)-1*:)2+2),-'.'+1)9-)()+-'.0.:+7-50'./6)'*H'.9*,@@)-(*1)2-7.,@@),@@+-2.:),K)/),-50'./6)'*3->.F*,*'*-?)2(+-50'./6)'*-)2(+):)1):)9-;<=>):)7-9):-50'./6)'*-'*,58(*2-8./7+2)),H-7)2)-?)2(+-50'./6)'*-)2(+):1*1.F*,*'*2),-'.0)@)*-?)2(+-1*7),)-0)/57.(./-1*0)K)H<=>):)7-9):-50'./6)'*-+1)/)-)()'H-7)2)-?)2(+-50'./6)'*-)2(+):-)1):)9-?)2(+1*7),)-0):5,H-/52.(-'.0.,)/,I)-1*:+,K+/2),-)()+-?)2(+-1*7),)-8.')?)((./0),@-'.0.,)/,I)-:.8)'-:),1)'-1)/*-8./7+2)),-(),)93N)2(+-50'./6)'*-'(),1)/-)1):)9-?)2(+-+,*6./'):-I),@-1*(.()82),-'.'+)*-1.,@),2.(.,(+),-A/.'5:+'*B-LC>H-'.0)@)*-0./*2+(-;OB=N)2(+-50'./6)'*-8./7+2)),N)2(+-50'./6)'*-'*,58(*2-'.9)/+',I)-1*:)2+2),-8)1)-M)7PM)7-QQ3QQH-QR3QQHOS3QQ-1),-OT3QQ-UCV-1.,@),-?)2(+-'(),1)/-8.,(*,@-AWXYZ[\Z]W^YZ_
`abZ[c^YW`XB-8)1)-M)7PM)7-Qd3QQH-Qe3QQH-Of3QQ-1),-SO3QQ-UCV3-L0'./6)'*(.2),),-)(75'F./-9)/+'-1*:)2+2),-(.8)(-8)1)-?)2(+-0)2+-+,(+2-50'.6)'*'*,58(*2-8./7+2)),H-'.1),@2),50'./6)'*-+,'+/P+,'+/-7.(.5/5:5@*-'.:)*,.2),),-)(75'F./-1)8)(-1*:)2+2),-1):)7-OQ-7.,*(-:.0*9-)?):-1)/*-8)1)-?)2(+0)2+3SB=N)2(+-50'./6)'*-+1)/)-)()'N)2(+-0)2+-50'./6)'*-'*,58(*2-+1)/)-)('-')7)-1.,@),-?)2(+-'*,58(*2-+()7)HI)*(+-M)7-QQ3QQH-QR3QQH-OS3QQ-1),-OT3QQ-UCV3-4*2)-50'./6)'*-9),I)-1*:)2+2),1+)-2):*-'.9)/*-7)2)-1)8)(-1*:)2+2),-8)1)-M)7-QQ3QQ-1),-OS3QQ-UCV3-g,(+250'./6)'*-'*,58(*2-+1)/)-)()'-'.:)*,-50'./6)'*-0):5,-8),1+-AhWi`Y_a^ii`XB-7)2)?)2(+-)2(+):-8.:.8)'),-0):5,-9)/+'-1*:)2+2),-1):)7-M),@2)-?)2(+-AjPdQB')78)*-jH-1*7),)-j-)1):)9-?)2(+-0)2+3-N)2(+-)2(+):-50'./6)'*-0):5,-8),1+12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()(*+,-./(.0(10+'(2+'03(0*3(2+'-24(2+352'010+(6(2+(*(7+102(.+8(*(9(.0+(4(.+
'0)-.5:-9+'(*(+(2402+)('(+:-/-:+;(24+:-,09+*02440<+
=>?@(3*7+5,1-./(10+.-180+
@(3*7+5,1-./(10+.-180+('(:(9+6(3*7A6(3*7+5,1-./(10+;(24+'0*-2*73(2+5:-9+
3(2*5.+(*(7+,('(2+8-*-5.5:540+17(*7+2-4(.(<+B03(+17(*7+2-4(.(+8-2-2*73(2+
6(3*7+5,1-./(10+.-180C+8(3(+6(3*7+*-.1-,7*+9(.71+1-'-3(*+8724302+'-24(2+
6(3*7A6(3*7+5,1-./(10+1*(2'(.+'(2+9(.71+'0,-.0*(973(2+3-)('(+DEFG@ED+
HIJKLMNOPQPJKJLJRSTULNVKRUWSXUQSJW><+@(3*7+5,1-./(10+.-180+72*73+Y2'52-10(+
('(:(9+6(3*7+5,1-./(10+,(37+1-17(0+'-24(2+3-*-2*7(2+DEF<+F(:(8+
8-*-5.5:540+6(3*7+*-24(9+8(:(8+'02;(*(3(2+Z(8+[[<[[+,73(2+Z(8+\]<[[<+
^-*-.(24(2+_++
`Ea+;(0*7+6(3*7+,7Z7+[[+;(24+8-:(70+35*(+`.--260b9<+`Ea+8-.7)(3(2+6(3*7+
720/-.1(:+;(24+'0*-*()3(2+5:-9+@ED<+D,1-./(10+8-*-5.5:540+'0:(373(2+)('(+Z(8AZ(8+
,(37+`Ea+,73(2+6(3*7+:53(:+17(*7+60:(;(9<+
cdefghijklfmjnopfqlnfroqhfstlulf
v(10:+5,1-./(10+8-*-5.5:540+;(24+*-:(9+'0)-.5:-9+1-:(2Z7*2;(+'035'-3(2+'-24(2+35'-+
02*-.2(1052(:+72*73+'030.08+3-+,0.5+8-*-5.5:540+)71(*+;(24+3-87'0(2+'01-,(.3(2+
3-8,(:0+3-1-:7.79+,('(2+8-*-5.5:540+'0+'720(<+D,1-./(10+7217.A7217.+8-*-5.5:540+
'0:(373(2+1-b(.(+.-47:-.+5:-9+:-,09+'(.0+w[[[+1*(1072+b7(b(+'0)-.873((2+,780+'(2+
,-,-.()(+.(*71+5,1-./(10+;(24+'0:(373(2+5:-9+3()(:A3()(:+(243(*(2+:(7*+1-.*(+3()(:+
)-278)(24<+x-2*73+*.(218010+'(2+,-.0*(+1025)+,-.,-'(A,-'(+8-27.7*+60:(;(92;(<+
Y2'52-10(+;(24+8(173+'(:(8+60:(;(9+y+8-8)72;(0+,-.0*(+1025)+1-,(4(0+,-.037*+_+
+

z{{|| }}~~ z 3 {{ z

+
08(+'040*+*-.(390.+;(24+*-.:-*(3+'(:(8+*(2'(+37.724+,0(1(2;(+*0'(3+)-2*024+'(2+
'()(*+'0(,(03(2<+(2'0+b7(b(+02*-.2(1052(:+'()(*+'0,(b(+)('(+1-*0()+1*(1072+
8-*-5.5:540+1025)*03+'0+Y2'52-10(<+
.*0+'(.0+108,5:+;(24+*-.'()(*+'(:(8+,-.0*(+1025)+;(24+*-.'0.0+'(.0+:08(+'040*+'0(*(1+
('(:(9+_+
rhopofjjjjf
YY+_+2585.+,:53<+a0)(+2-4(.(+8-8)72;(0+1(*7+2585.+,:53+(*(7+:-,09<+Y2'52-10(+
8-8)72;(0+'7(+2585.+,:53C+;(0*7+Y2'52-10(+,(40(2+,(.(*+++'(2+
Y2'52-10(+,(40(2+*87.++w<+
000+_+2585.+1*(1072C+b52*59+_+w]=++1*(1072+8-*-5.5:540+B(3(.*(+'(2+w[++
1*(1072+8-*-5.5:540+E(3(11(.<+
+
rhopofqqf
+_+)-.(6(2(2+(*(7+Z78:(9+(6(2+;(24+8-27*7)0+:(240*+'0+(*(1+1*(1072+5,1-./(10C+
'02;(*(3(2+'(:(8+53*(+H)-.'-:()(2>+
+ +52*59+_+++C+,-.(.*0+G+:(240*+*-.*7*7)+(6(2+
+ + ++++++++]C+,-.(.*0+1-)(.79+:(240*+*-.*7*7)+(6(2+
+ ''+_+(.(9+(2402C+b52*59+_++''+++(2402+1-:(*(2+
+ ++
''++=+(2402+7*(.(+
12

3454676869
5 
'
'
'
'
'

'
'
'
'
'
'
'

!"#

$%&$

''
((')'**'+,-.,'/0,+,-'
''
(+,'10/0231,4+'
55'6'70809+/+,'+,-.,'(+:+;'7,</'
' ''8<,/<='6'55')'>>'?02+2/.'70809+/+,'+,-.,'>>'7,</'
'''''''''''''55')'*@'?02+2/.'70809+/+,'+,-.,'@'7,</'
A.7+'70809+/+,'+,-.,'BC**'7,</D';+7+'55'(.?02.'1+,(.'10?+-+.'70809+/+,'
+,-.,'4+,-'(.732+,-.'C**'7,</'(+,'10?+:.7,4+'(('(./+;?+='@*'
'
EFGHIJKLMKNOPPQQRO
SS'6'T.1.?.:./+1'
'''''8<,/<='6'SS')'UV'?02+2/.'T.1.?.:./+1'+,/+2+'@**';'1+;9+.'C***';'
WW'6'70+(++,'83+8+'1++/'<?102T+1.'
' '''8<,/<='6'WW')'U*'?02+2/.'83+8+'?3237'
X''6'83+8+'4+,-':+:3'YZ[\]^_`[]a`bc'
' '''8<,/<='6'X')'*'?02+2/'802+='
''''''''''''''X')'d'?02+2/.'7+?3/'
'
efgHIJKLMKNOhhhii'
' jjj''6'/07+,+,'3(+2+'(+:+;';.:.?+2'
''''''''''8<,/<='6'jjj')'>*C'?02+2/.'C*>*DC';?'
'''''''''''''''''jjj')'>dk'?02+2/*.'C*>dDk'
;?'
*
' ll' 6'/0;902+/32'(+:+;'m'+/+3'n'4+,-'(.?3:+/7+,'
' '''''''8<,/<='6'll')'V*'?02+2/.'V*'*n'
o.7+'/0;902+/32',0-+/.5';+7+'(.7<(07+,'10?+-+.'?02.73/'6'
p.:+.';3/:+7'/0;90*2+/32'(./+;?+='@*'
n<,/<='6'll')'qV'n'(.7<(07+,'10?+-+.'@V'
'
rFGHIJKLMKNOstOuvOuOwOuxO
p='' y'A3;:+='+W+,'4+,-'/.,--.,4+'(.,4+/+7+,'(0,-+,'='(+,'(.,4+/+7+,'(+:+;'
902(0:+9+,'
' n<,/<='6'' p=')'zD'?02+2/.'z{z'+/+3'10:323=':+,-./'/02/3/39'+W+,'
'''''''''''''' p=')'>D'?02+2/.'109020;9+/':+,-./'/02/3/39'+W+,'
n|''' 6';+8+;'+W+,'20,(+='
n<,/<='6''
n|')'@'?02+2/.'1/2+/31'
''''''''' n|')'}'?02+2/.'+W+,'/.(+7'(.70,+:'
='' 6'/.,--.'+W+,'
' ' 8<,/<=6'=')'V'?02+2/.'(+1+2'+W+,'+,/+2+'>**'~'V**';'
n''6';+8+;'+W+,';0,0,-+='
n<,/<='6'n')'>'?02+2/.'+W+,',.;?2<1/2+/31'Ypc'+/+3'+:/<1/2+/31'Y1c'
/0?+:'
n''6';+8+;'+W+,'/.,--.'
' ' n<,/<='6''n')'C'?02+2/.'+W+,'8.2231'
FGHIJKLMKNOiiO
0:<;9<7'.,.'=+,4+'?02:+73'(.'(+02+='/*2<9.1'1'*+A+D'/02;+137',(<,01.+'
l(l('6'/0;902+/32'/./.7'0;?3,'(+:+;'m'+/+'n'
Ug6'+,-7+'90,-0,+:'
'' 6'A3;:+='=3A+,'(+:+;'C>'A+;'4+,-':+:3'
''''''''n<,/<='6'')'**'?02+2/.'/.(+7'+(+'=3A+,'Y*';;c'
'''''''''''''''' ')'*C'?02+2/.'=3A+,'C';;'
'''''''''''''''' ')'*>'?02+2/'=3A+,'>';;' '
O
12

3454676869
5 

'
'


'


!"#

$%&$

'
'
'
()*+,-./0.1'23456464'
789:;<:=>?@?>A?<B=B?>C@DC=>;8;E8F?>=:A8>G?HBDIG?HBD>=JCGCG><BAB>:EG8FKBG?>BLB@M>
NO P>B@Q=B><8@Q8@B9>
RG>>P>SC;9BJ><8FBLB@B@>ABF?>BLB@>T>
T>>P>S8@?G>BLB@>
JGJG>P>D?@QQ?>ABGBF>9B<?GB@>BLB@>T>
>>>>>>>U:@D:J>P>JGJG>V>WW>E8FBFD?>D?@QQ?>ABGBF>BLB@>A?EBLBJ>XW>;>
>>>>>>>>>>>>>>JGJG>V>WY>E8FBFD?>D?@QQ?>ABGBF>BLB@>XW>;>
>>>>>>>>>>>>>>JGJG>V>WZ>E8FBFD?>D?@QQ?>ABGBF>BLB@>[W>;>

\,],^,_4`'
aCGDFB9?B@>b:K8F;8@DM>cdefgehidejfkhlmfnojehofpqfkeiepjprpst>uavR>wZ>[Xx>yXX>
yXZzM>{J8>|8BDJ8F>}B<MJD;M>
vB~:@Q>{SM7ZWW[M>rofeohfhfihjhM>8;BSB>:GAB=BF~BM>vB@AC@QM>
ZXY>JB9M>
vB~:@Q>{SM7MZWWM>rhiprps?M>8@8FE?D>{vM>vB@AC@QMXN>JBM>

^.04`'
*`6_'_'`414`''
YyMO8ECD=B@>S8@?G>S8@?G>GDBG?C@>;8D8:F:9:Q~>~B@Q>BAB>A?>@A:@8G?B>
Y[MO?G=CG?=B@>HC@QG?>ABF?>GDBG?C@>;8D8:F:9:Q~>;BF?D?;8>
>
'
*,^__>uKB9CBG?>;B@A?F?z'
ZXMvCBD9BJ>=:A8>UCBUB>G?@:<D?=>G8GCB?>A8@QB@>GDB@ABFD>?@D8F@BG?:@B9>
ZM8ECD=B@>LB=DC>|B=DC><8@QB;BDB@>;8D8:F:9:Q~>A?>@A:@8G?B>>

12

12324546478
3 

'*1**,615'1.,

127825   32683 3 "
87" 7 3#4:25


 ! " 5 # $ 1%%
&'()'*+,-./01,23+/,453*/.*6,7&248,825:83 : !5 8
# 86 9 : # ;
; % <%8
=>?@ABCDE?FGCGH?EDBIJBKDHGGB?LGMN?CGODPJO?
???=>Q=?FGCGHRKGCGH?DBDHIJ?DPDSOHATGIBDOJS?
???=>QU?VBODHGSCJ?WBDHIJ?KDBIGB?
@DBGTEGSGB?XMSG?YMTJ?
???=>QZ?[DBIDPATEASGB?\GODPJO?YDHKGCGHSGB?
]GHG?XDBIAH^JOB_G?

=>QYD^DHGEG?ABOAN?CGODPJO?MGG?
?????=>QQ=?V\?
?????=>QQU?W\?
?????=>QQZ??
?????=>QQ?VXY\?
?????=>QQ?XFV\?
?????=>QQ?]XX?
?????=>QQ?FX\[?

`
`
`
`
abcdefe`ghihi`jekelem`n``
gompqmroseem`teuk`vewoxqw``umwui`yqmpiumpem`awfhlzos`
`
jbc{olisq|lq`vqmpiew`
}
~}}}}}}}}b`
`
~}}}}}}}}}
}}}}}}}}}
}}}
}
bcuuem`mwsuilqhmex`kulul`
`
}}}}}}}}
}}}}}}
}}}}}}}
}}

12324546478
3 

lmnopqnrnstupvwmxpyrs

sz{|z

 !"#""$%$
&"+,-'(
)
*./01.2,345.46730042809:294;9/2-.45/945040;<=1>732;7-0:26.?.3./042=-7:2030:2=3.74;01.2
040-.1.12603.2@=-9<7260;0210;7-.;2<7;7=3=-=5.260-0<289<-0:2A0452B7103C2D/0-02=B173@01.4A02
<74?0/9,21/0-025-=B0-2<09,942375.=40-C2D/0-025-=B0-2<745740.21.3/9-01.29<9<26.60-0<2
1.1;7<20;<=1>732B9<.E2176045/0421/0-02375.=40-2<747/04/042,0602>74=<7402A0452;73806.2
,0602F.-0A0:2A0452/7?.--26.2B9<.267450428030/2GHL
GH GHH2/<E217,73;.2=B173@01.2B060.2;=3406=C2
D7-0.42,73;.<B0450421/0-0E2/7;73176.004260;0210;7-.;260-0<2B74;9/2?.;3026042B9/042?.;302
6.60,0;/042,0602.4;73@0-2F0/;92,7467/E2<7<B73./042;.502,7467/0;042
4f2
GIJ.4;73,37;01.2@.190-20;0926745042B04;9042/=<,9;732;73:060,2,=-021,01.0-2?.;3026902
6.<741.2
KIJ040-.1.12<0;7<0;.126745042,7459/93042306.01.2B9/042?.;30210;926.<741.E294;9/2
<7<,73=-7:2,030<7;73L,030<7;732<7;7=3=-=5.2A04526.,73-9/042
42
MIJ67;./1.2,=-02,739B0:042>74=<7
4=<7402./-.<2674504280-042<7<B046.45/04260;02
<7;7=3=-=5.210;926.<741.20;09269026.<741.26745042>0/;=321/0-02A0452<749892,0602
0,-./01.2,745.46730042809:294;9/N2
2
0CJ,74730,042<0/3=L/-.<0;=-=5.26745042,747/04042/:91912,0602B9657;2306.01.1.1;7<2
0;<=1>732B9<.2
BCJ040-.1.1211/0-02<747450:260421.4=,;./2;74;0452>74=<7402./-.<294;9/2;989042
,30/.30042
2
OPQORRSTUTVWXTUTVRYZYV[\RY]Y^_V`aT[ZY_\^R
^

b0<B032cM2
cM,730<B0;04257-=<B04527-7/;3=<0547;./2
d7;7304504N2
eJf2,048045257-=<B0452
45
A0.;92g030/204;03210;92,94?0/257-=<B0452/72,94?0/257-=<B0452B73./9;4A02
0
h222f2i>37/9741.I289<-0:2,9;03042,7367;./2A0452<7-0-9.2;.;./2;73;74;9}
9
?22f2/7?7,0;042?0:0A02
jk

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*+*,-.*,/*,0-012345*,0-12167+34*0,17(6-8(0*45*+6*,-.*8*-0*45*+-51+(697-:-

;*45*+-<=-'()*+*,-.*,/*,0-012345*,0-12167+34*0,17(6>?@ABAAACDEFGHIJKALDFGMKANFDMHDAOFDHPQHIHDARSIHATSPKA
'3,)1.-U*,0-412*,8*)(-(,71+*6)(-1,1+0(-81,0*,-61,*4.*6*,-496*-594(-*8*2*V-713+(.*+7(612-U*,0-41,U*7*6*,-5*VW*-+*8(*)(-12167+34*0,17(6-71+8(+(-*7*)-5151+*.*-5*0(*,71+.()*V-U*,0-8()1597-XYZY[\*7*9\]^_[Z_`-8(71+*,06*,-81,0*,-.1+)*4**,-)15*0*(51+(697a-

efcbd

g1,*0*-h-i9*,7*-8(71+*,06*,-81,0*,-.1+)*4**,-j-k-V-l`-)1V(,00*-m1V(,00*-43812713+(-012345*,0-81,0*,-713+(-i9*,794-8*.*7-8(792()6*,-an(4*,*`-j-:-h-i9*,7*-o/3921p----------------V-:-g17*.*,-q2*,r6a-s`sts-u-hvwx=-/3921y817(6----------------l--:-l+1691,)(----------------r-:-61r1.*7*,-r*V*U*----------------bAA:-.*,/*,0-012345*,0-m14*6(,-.*,/*,0-b`-)14*6(,-+1,8*V-6*,89,0*,-71,*0*,U*>?@zAA{FDMF|}PQ}IHDA~HEF|KEATFGNHJHGIHDAHGHARFDM}GKEDHAA
>@AA~HEF|KEAF}JEHJK}DFGAAA
U*(79-)*712(7w)*712(7-U*,0-717*.-7(,00*2-.*8*-.3)()(-U*,0-717*.-8(*7*)-1i9*73+-8*,414(2(6(-3+5(7-.*8*-617(,00(*,--xsvvv-64-8(-*7*)-594(`-.*8*-.3)()(-8(*4-q*8*617(,00(*,-(,(-.1,0*+9V-0*U*-0+*(7*)(-8*,-)1,7+(l90*2-594(-69+*,0-215(V-)15*,8(,0m*712(7-013)7*)(3,1+-V*,U*-4*4.9-41+16*4-W(2*U*V-U*,0-)*4*-71+9)-41,1+9))1.*,/*,0-V*+(-81,0*,-*+1*-2(.97*,-U*,0-)*,0*7-29*)12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*(+),-./-*012*3/-*012*.45-4-6./0708*2.9:;<.=-).9><.
?@AABCDEFGDABGHIJKHALCDCMCJGANOPQROSQTUVWQPWOXOYZ[\\]Z[^AAA
,-2*5./-*012*3/-*012*.,-)_.`0)_(8a2*.a5`2.=0)_-).+-`728.`010b-*2.c5*5a.=-).`0`(*()_.
-8-+.8(*-/2.a5`2d.e-`728./0`5-./-*012*.(a/08f-/2./5`a08=-,-.a5`2.*08`-/5c.=-1-`.
ghijgkilmnoihogpgqrsttursdp.
vhijgkilmnoihogpgqrstturs.-c-)./01-15.a08-=-.=2.-*-/.b21-,-+.,-)_./-`-.=2.708`5c--).
a5`26.7-=-.b-c*5.1(c-1.,-)_./-`-.751-.=0)_-).c0*2)__2-).0=-8./-*012*.-=-1-+.wxx.y.
zxxx.c`d.
{-)_.*08`-/5c.|0)2/./-*012*.2)2.-=-1-+}.~-)=/-*6.<:6.:6.;<6.>:<6.=11.
@AEEJCCAKHDKMACDEFGDACCA
@@AABCDEFGDABA
. <-*012*.`082c-.<082c-*.,-)_.708*-`-.`0)_(8a2*.=-).=2=0/-2).c+5/5/.5)*5c.`0`(*80*.
=-).`0`()2*(8.c()=2/2.=2.708`5c--).=-).=2.-*-/.a5`2.-=-1-+./-*012*.`0*0(8(1(_2.,-)_.
=2)-`-c-).:<3z6.=215)458c-).7-=-.z7821.z.zwxd.082c5*._-`a-8./-*012*.:<3zd.

-...................a.
9-`a-8..<-*012*.:<3z.

0*08-)_-).}.
-<-*012*.:<3z.=-1-`.(8a2*),-.
a9-`a-8.+-/21.70`(*80*-).708*-`-./-*012*.:<3z.*-)__-1.z.7821.zwx.....

.
@@?AABCDEFGDABANEKDCDGKHCJAEJCDGKHCFAHGJKHEHDCFABCDEFFGDE^A
>0857-c-).|-82)_-)._1(a-1./-*012*.45-4-.,-)_.=2*0`7-*c-).=0)_-).|-8-c..x.a5|58.=-).
`0)_(8a2*.7-=-.c0*2)__2-)..wdxxx.c`d.9:;<.`0)_32)=08-./01585+.a01-+-).a5`26.
/0+2)__-.80c50)/2.51-)_),-.+-),-.=2a-*-/2.(10+.b-c*5.,-)_.=270815c-).5)*5c.
`0`(*80*.=-).`0)_282`c-)._-`a-8d.<0)/(8.,-)_.=2_5)-c-).(10+./-*012*.2)2.-=-1-+.
:6.,-)_.`0),2-`.a5`2./0|-|-8.*08+-=-7.0c5-*(8d.'2*8-.9:;<.=2a5-*..*2-7.|-`6.
7-=-}.
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*+,-.+/01+23+4056788967:0;2(<0=>4>.?+0@>,+2+0@A+/B0C+.A0
D(0*+,-.+/0A/E.+.>F01C>.2+,056788967:0;2(<0=>4>.?+03+F+0@A+/B0F+/02+,+20C+.A0
*+23+A0@++10A/A0GHI*01>,+C02>2A,A4A0@>.A0@+23+A0@>=>,+@J0*+1>,A10GHI*9''FA,-/K-.4+/0
3+F+0L-/A0D666702>2A,A4A0>23+104+/+,0F+/02>/BM=@>.N+@A0OA,+P+C0=>,+C+/0=-2A0=+BA+/0
=+.+10F+.A0Q2>.A4+0R1+.+J00
S+=>,0T0U+.+41>.A@1A40@>/@M.0GHI*9''0
VM0U+/+,0 W+/?+/B0B>,M2=+/B05;2(0
U>B-/++/0
'0
6J8T0X06JYT0
Z>1>4@A0FA@1.A=-@A0+O+/00
5OA,+P+C0@3>41.-20@A/+.01+23+4(0 @>K+.+0B,M=+,0
D0
[J\00
Z>1>4@A04>=+4+.+/0C-1+/0
[0
YJ:0
Z>1>4@A/03>/B-+3+/0+A.0
]0
'D0
Z>1>4@A0B-23+,+/0+O+/0

G+2=+.08Y0^,-@1.+@A0M.=A10@+1>,A10GHI*0

0
5+(0W>.>4+2+/0F>/B+/04+/+,0'

5=(0W>.>4+2+/0F>/B+/04+/+,00D

5F(0W>.>4+2+/0F>/B+/04+/+,00]0000000000
5K(0W>.>4+2+/0F>/B+/04+/+,00[
G+2=+.08:0_A1.+0@+1>,A10GHI*9''050@A/B,>0=+/F(0
12

23435657589
4!"

#$%#

&'()(*+,-./01.+2344546788+92-.1:;-0+3</-;1<+-;=+4.>:?@A/B1<+4=>1;1?.B-.1:;C+
DEFFGFHIJJKLMNOPQRQSKPMSTMLUQSTQSKVQNWKXQYMZWYK[OQ[QK\]JE^_K`MZWSYQXKUOLWK
LMZMaQYWKROYOUKOYQNQKVQSKROYOUKXMZQYQSKUOLWKbcdefghigjklfehmflneeklnoKVQSKLMLQSYQOK
XMYMSTQpKZOQXKaWZQqQpK]SVrSMXWQKbstKuvvwKRLxKytKz{|}KRLo_K
~OQKQNQpKZWSYQXQSKDEFFKK
K
{oKKFX[MSVWSTKKUMNTMNQRKVQNWK^MZQYQSKRMKYQNQKPQVQKrNUWYSqQKVWXQYOKXWXWKUOLWKbXrNMoK
uoKK~MX[MSVWSTKKUMNTMNQRKVQNWKYQNQKRMK^MZQYQSKPQVQKXWXWKUOLWKqQSTKZQWSKbPQTWoK
~QYQKrUXMNQXWKVQNWKXQYMZWYKDEFFKLMSqQWRQSKZWPOYQSKpQNWQSKbXPMRYNOLKYQLPQRoKVQSKKuK
XMpQNWKbWSNQNMVKYpMNLQZoK
K
KKKK^MNWXMNWKVQNWKXQYMZWYKDEFFKVWrPMNQXWRQSKrZMpKSMTQNQKFLMNWRQK^MNWRQYxKVWLQSQK
LQXWSTLQXWSTSqQKLMLUQaQKXMSXrNKFHIJJKblnhfnhnghkhndelkdh
fkdnlngo_K^MSXrNKWSWKVQPQYKLMSTrZMRXWKVQYQKTZrUQZKXM[QNQKpQNWQSKOSYORKQPZWRQXWKVWK
VQNQYQSxKZQOYKVQSKQYLrXMN_KFPZWRQXWKqQSTKOLOLKLMSTTOSQRQSKXQYMZWYKWSWKQVQZQpKVMYMRXWK
RMUQRQNQSKpOYQSxKQSQZWXQKMTMYQXWxKQSQZWXQKVQSKPMNQLQZQSK[OQ[QxKPMSMZWYWQSKVQSKPNMVWRXWK
RZWLQYrZrTWxKPMSTORONQSKXOpOKPMNLORQQSKZQOYKTZrUQZxKPMSMZWYWQSKVWSQLWRQKZQOYQSKVQSK
RMTOSQQSKVQZQLK^FJKbnfghfhgnno_K
K
KKKK^QYMZWYKDEFFKPMNYQLQKqQSTKVWrPMNQXWRQSKQVQZQpKDEFF}KqQSTKVWZOS[ONRQSKPQVQK
{vwv_K^MYMZQpKWYOKVWWROYWKVMSTQSKXMNWXMNWKDEFFKXMZQSOYSqQKXQLPQWKPQVQKXMNWKDEFFK
YMNQRpWNKqQWYOKDEFF{KqQSTKVWZOS[ONRQSKPQVQKUOZQSK`MWKu||z_K^MSXrNKFHIJJKVQNWK
XQYMZWYKDEFFKWSWKLMLWZWRWKz}KRQSQZ_K`MSTWSVMNQKPQVQKXWSQNKYQLPQRxKWSNQLMNQpKVMRQYK
VQSKYpMNLQZKWSNQKLMNQp_K^MSXrNKWSWKLMSTrNUWYKUOLWK{KRQZWKYWQPKpQNWKPQVQKRMYWSTTWQSK
KRL_K
K
\QUMZKvKQNQRYMNWXYWRKXMSXrNKFHIJJK
^aQYpKaWVYpK
uvvKRLK
JMXrZOYWrSKQYKSQVWNK {_{RLKQPPNr_K
FZYWYOVMK
KRLK
OQSYWXQYWrSK
{|KUWYK
ENUWYKYqPMK
^OSKXqS[pNrSrOXK
DOLUMNKrKrNUWYXKPMNKVQqK {_{KbQPPNr_oK

QLUQNKzK^QYMZWYKDEFFKVQSKpQXWZKsMNMRQLQSSqQKbXWSTZMKUQSVoK
11

3454676869
5 

!"#

'()*+,-.,/(0(12*034231,45*12067,89:;;,
C@AD@AE>FGB=HI@AE>
<=>
<LMM>
?@A@B> <LMM>
NO>
NPQ>NRQ>NSQ>NT>
N>

.UVW,X,.UYW,

O>

.UabV,Z,-U..,

c>

dUVV,X,dUed,

cM> fg8^0hih0*4203,
cm> fg8^0hih0*4203,
n>

-.Ud.,Z,--Ud.,

P>

--UV.,Z,-bUV.,

$%&$
JGEKA@@A>

,,7*[\*2*143,5*0761(([,\(0(2,\([,+(62,
,5*7*2(([,(]([,\343([^,_(03,
.UVW,Z,.UYW, 5*7*2(([,4(+`6,\([,+(534([,*4,
7*[\*2*143,`*[34,(]([,
7*[*[261([,)(2(4,5*0(30([,
.UabV,Z,-U.., 5*7([2(6([,4(+`6,\([,*4,
5*[*[26([,(]([,\37(+([,_(03,
7*7)*\(([,\(0(2([,\([,+(62,
fg8^0hih0*4203, 7*7([2(6,(123j32(4,j6+1([31,
7*7h[32h0,1*)(1(0([,_62([,
-UVW,Z,-UYk, l*7([2(6([,4(+`6,\([,*4,
dUVV,Z,dUed, l*7*2(([,(]([,7(+(7,_(03,,
5*[^6160([,46_6,5*0761(([,+(62,
-.Ud.,Z,--Ud., 5*7*2(([,(]([,43([^,7(+(7,
7*[^6160,1*+*7)()([,2([(_,
--UV.,Z,-bUV., 5*[^6160([,46_6,5*0761(([,+(62,

,
Nopnpn>>q@rGBsr><tumvq>
w*[4h0,\(03,4(2*+32,3[3,2*0\303,\(03,)*0)(^(3,0(\3h7*2*0,2*07(+,76+23,4(+60([,\([,
0(\3h7*2*0,^*+h7)([^,7310hU,/*)([x(1([,4(+60([,x([^,\3^6[(1([,\*[^([,45*12067,
x([^,4([^(2,4*7532,6[261,7*75*02(`(7,\*2*143,)*\(,5([26+([,(30U,
w(2*+32,3[3,)3(4([x(,\3^6[(1([,\(+(7,5*7*2(([,*4,\3,+(62y,46_6,j*0231(+y,\34203)643,^+h)(+,
z{y,43i(2,1_(4,45*120(+,237)6[([,*4y,1h[4*[20(43,(*0h4h+y,{dy,:b{y,f{b,\([,:f{dU,
f37)64,V,\([,Y,7*7)(](,4*[4h0,x([^,\3[(7(1([,|}~~|~
~|~,w;,\([,f37)64,a,7*7)(](,|}~|}~~
~|~,w;U,w*[4h0,x([^,\3)(](,fw,a,3[3,7*065(1([,)*0)(^(3,0(\3h7*2*0,
2*07(+,76+234(+60([,\([,0(\3h7*2*0,^*+h7)([^,7310hU,l*[x3(7,](0[(,73[2(1(2,5([2(3,
|~~gzzw,2*07(461,\3\(+(7,)*)([,^6[(4*[4h0,2*04*)62,x([^,
4*(0(,1_6464,7*[^6160,](0[(,\([,46_6,73[2(1(2,5([2(3,+(62([U,ww,\*[^([,Y,
4(+60([,3[3,)*04([\(0,5(\(,45*12067,2(75(1y,3[i0(,7*0(_,5([26+([,\([,3[i0(,7*0(_,
2*07(+U,/*)([x(1([,4(+60([,x([^,\3^6[(1([,\*[^([,45*12067,x([^,4([^(2,4*7532,
6[261,7*75*02(`(7,\*2*143,)*\(,5([26+([,(30,x([^,4([^(2,1*3+,x([^,7*[^13[,
7*[6[`611([,(\([x(,j(03(43,16(+32(4,(30U,;*4h+643,45(43(+,zzw,(\(+(_,4*)*4(0,W..,7U,
w342*7,3[3,\3^6[(1([,6[261,7*[*+323,46_6y,1+h0hi3+y,4*\37*[,\([,+(062([,16[3[^,
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*+,-.,//)012345678791:3;<=>=<1?=;<=3@1
ABCDCEFEEGHIJKLIEMJNNHOPQRHSTUVWGEEXYZ[\]^_\`a\bZcd_eZf`gh^iefi`
jk\l_]Z]^[eZh\_\]mE
1111
1111n587?=>=;13;4<87:5;1?5;<3;o12=6=:14=<563<1p588=1'qrs1tnuv0w1x=;o12367;y78>=;1
?=2=1vz1{545:|581v}}}w12=;1t~7=1'qrs1nuv01.)(.w1x=;o12367;y78>=;1?=2=1
1n=31@1nr{s1:5;ou|458=4319=:?38145:7=1?58:7>==;1|7:3145<3?19=83;x=@1{=<=1
23?586591:56=67314?5><87:1>=;=61457:6=911>=;=6125;o=;12=58=914=?7=;1:5;y=?=31
1>:@1{=<=1nr{s1:5;x=3>=;123;=:3>=1o6|=61x=;o1<58=231232=8=<=;w16=7<=;12=;1
23|==91=<:458@1
1
p=|561vv1=8=><5834<3>14=<563<1nr{s1
UNLIE
1>:w1v1=@:@1254y5;23;o1;251'p588=0181v1?@:@1
=4y5;23;o1;251't~7=0w147;u4x;y98;74w1;5=8u?6=8w1
y38y76=81
GHEHIJE
@18?:w1y8441<8=y>1
GHIE
1>:1'y8441<8=y>01|x1v125o8554116=<3<7251'=6;o1
VLJLE
<8=y>1=<1;=23801
MJKJJE
v@z1y:123=:@1u=34w1=y=61'y663:=<520w13<91
3;<58:523=<51356214<?1
GLJE
v@11v@11v@1:1
JNE
v@11'43;o6518|3<1=58=o501
VHIHEHIJE
v@1n|?41'?5=>12=x<3:501@v1n|?41'8|3<=61=58=o501
RHILHILE v1|3<41
GHILHKE
1:1'|=;241vu01
JKRILE
1:1'|=;241u01
v1:1'|=;241zu01
1

|@
1
=@
=:|=81}1s=<563<1t~7=1n23412=;13<8=1x=;o1<585>=:1'<8751y681y:?43<501
12

3454676869
5 

!"#

'()*+,-.,/(0(12*034231,4*5460,789:;,
<=>?@=ABCDEB
F@GHB F@GHI>HJKLB
S@GHTUPVWHTXE=VDVPDB -,
Y.Z,[,Y\Z,
FVWGH@=>EDB
.,
^_-,[,^\Y,
S@GHTUPVWHTXE=VDVPDB `,
_ab,[,_\b,
<=VNE=J>EDB
_,
a_a,[,aYa,
,,
a,
-.`Z,c,-.aZ,
,,
Y,
-Y.^,c,-Ya.,
,,
\,
.-Za,c,.-aa,
dOE@GBUVPV=B
^,
_Za,[,_.Z,
<KAJVNP@GeJVGB
b,
_`^,[,__^,
F>VfEVOKE?>DJ=AB
-Z,
_^`,[,_b`,
,,
--,
a.Y,[,a`Y,
,,
-.,
a_Y,[,aaY,
,,
-`,
YY.,[,Y\.,
,,
-_,
Y\`,[,Y^`,
,,
-a,
\_`,[,\a`,
,,
-Y,
^Y.,c,^\\,
XJ?VDNKE=>OB
-\,
^bZ,c,b.Z,
g@JE=Bh@NV=B
-^,
b`-,c,b_-,
,,
-b,
b-a,c,bYa,
MW=i@OETUPVWHB
.Z, `]YYZ,c,`]^_Z,
lE?NE=@JW=EB
.-, `]b.b,c,`]b^b,
,,
.., `]b.b,c,`]b^b,
,,
.`, _]Z.Z,c,_]Z^Z,
XJ?VDNKE=>OB
._, _]_``,c,_]_b^,
lE?NE=@JW=EB
.a, _]_^.,c,_]a_b,
U>==WDBUPVWHDB
.Y, -]`YZ,c,-]`bZ,
g@JE=Bh@NV=B
.\, Y]a`a,c,Y]^ba,
,,
.^, \]-\a,c,\]_\a,
UPVWHB<=VNE=J>EDB
.b, ^]_ZZ,c,^]\ZZ,
dmVGEB
`Z, b]a^Z,c,b]^^Z,
MW=i@OETUPVWHB
`-, -Z]\^Z,c,--].^Z,
lE?NE=@JW=EB
`., --]\\Z,c,-.].\Z,
UPVWHBlVNB
``, -`]-^a,c,-`]_^a,
XPJ>JWHEB
`_, -`]_^a,c,-`]\^a,
,,
`a, -`]\^a,c,-_]Z^a,
,,
`Y, -_]Z^a,c,-_]`^a,
12

$%&$
MNEOJ=@PB
Q@H>@GOERB
.-]^,
._]\,
`a]`,
.b,
a]_,
\]`,
-,
__]b,
_-]b,
`.]-,
.\]b,
.-,
b]a,
^]\,
-Z].,
Y].,
-Z,
`]Y,
-a,
Z]_a,j`ZZ/k,
.]`^,j``a/k,
Z]Y\,j`ZZ/k,
Z]\b,j`ZZ/k,
Z]-\,j.aZ/k,
Z]ab,j.\a/k,
Y,
-]-Y,j._Z/k,
.]-^,j.aZ/k,
b]a^,j`ZZ/k,
`]Yb,j.aZ/k,
b]aa,j`ZZ/k,
^]b_,j`ZZ/k,
_]a.,j.YZ/k,
`]\Y,j.aZ/k,
`]--,j._Z/k,
.]Z^,j..Z/k,

3454676869
5 

!"#

$%&$

'
()*+*,'-./012/'34.5.'63778'9:;0'60./'3.<.52/='7.<<2>?'72@@2A>B''
CDEDFGHFIJKLMFNOPQRFSITIFUVMWXYWKZDXF[L[\VUF[VX[]KF^DX_FUDUJWFUVX_WZWKF[W`WFEDXF
DMaVE]RFELUDXDFEVX_DXFL\WFIbcFdefghijjikglehefgkminholgkeoipFEDKLFJVKUWZDDXFaWULF
UDWJWXFMDW\FEDJD\FELJVKZLKDZDXqFrsttFUVX__WXDZDXFEWDFZDXDMFKDEL]UD\VKuFF
NpvEV\VZ[LF[LXDKF\DUJDZF[DUJDLFLXwKDFUVKV`FEVZD\FdxqyFzFNqNF{UpRF
GpvEV\VZ[LFFJDXYDKDXFLXwKDFUVKD`FdNxqyzNGqyF{UpFF
F
TD\VML\FLXLFUVKWJDZDXF|VXL[F[D\VML\F}~llfkl~RFEVX_DXFZV\LX__LDXFUVXYDJDLFHGxF
ZUFdQyFULMpFEDXFMWD[FDKVDF[DJWDXFDEDMD`FPNyFZUFdyFULMpFEVX_DXFKV[]MW[LF[JD[LDMF
DEDMD`FyxxFUFWX\WZFZDXDMF\DUJDZFEDXFHxxFUFWX\WZFLXwKDFUVKD`RF[D\VML\FLXLFUVMVD\LF
[VMD\DXFEDXFW\DKDFUVXEVZD\LF[LDX_F`DKLFd[VZL\DKF|DUFGxxFCqtqFJDEDFVZWD\]KpF[VJDX|DX_F
LXZMLXD[LFPqQHF\VK`DEDJF_DKL[FaW|WKqFTVEDX_ZDXFUDMDUF`DKLF|W_DF[VJDX|DX_FLXZMLXD[LF
PqQHF\DJLFaVKMDDXDXF\VK`DEDJF_DKL[FaW|WKFF
TDD\FUDMDUF`DKLF[D\VML\FFUVMVD\LFW\DKDFZVF[DMD\DXFEDXFUVKVZDUFDKVDFaWULFDX\DKDF|DUF
NxFDXEFGxFIqtqFDZ\WF[V\VUJD\qFrsttFDZDXFUVKVZDUFEDVKD`F^DX_F[DUDF[VMDUDF
NGF|DUFJDEDFMLX\DX_FxF[DUJDLFGxFEDXFyF[DUJDLFPQRFEDXFDZDXFUVKVZDUFMD_LFJDEDF
HF|DUF[VMDX|W\X^DFd[D\WF[V\VX_D`FJW\DKDXpFDX\DKDFMLX\DX_FGxFEDXFyRF[V`LX__DF
JVUDX\DWDXF\VK`DEDJFJVUaVX\WZDXFDDXF|VMD[F\VKVZDUqFF

DUaDKFHxFIDXF[\KD\]ZWUWMW[F^DX_FELKVZDUF]MV`F[D\VML\FYWDYDFrsttF
()*+*'A?.'-./012/'34.5.'0/.;.>.>'./.4''7-'9
B''
TD\VML\FLXLFUVKWJDZDXF[D\VML\FYWDYDFULMLZFDX_ZD\DXFWEDKDFIUVKLZDFTVKLZD\qFTVX[]KF^DX_F
ELaDDF]MV`F[D\VML\FLXLFDEDMD`Ffgh}jgoinh}glkhokighmigkFdTTtcFpqF
CVX^LDUDXF^DX_FELUWD\FELF[D\VML\FLXLFUVX_`D[LMZDXFYL\KDFJDEDF[DMWKDXF\DUJDZFEDXF
LXwKDUVKD`FJDX\WMDXFdxRFFNRNFUpFEDXF[DMWKDXFLXwKDUVKD`F\VKUDMFdQFFNFUpqF
V[]MW[LF[L[\VUFLXLF[VZL\DKFFZUFEDXF]KaL\FJ]MDKF[VMDKD[FUD\D`DKLFUVUWX_ZLXZDXF
JVX_LXEVKDDXFJDEDF[LDX_FUDWJWXFUDMDUF`DKLqFVUDUJWDXFZ`W[W[FJVX^LDUFtTCFLDMD`F
JVX_LXEVKDDXF[DMWKDXF\DUJDZFELFUDMDUF`DKLqFrDMFLXLFEDJD\F\VK|DELFUVMDMWLFZVUDUJWDXF
UVX^V[WDLZDXFDUJMLwLVKF[L[\VUF\VK[VaW\FWX\WZFUVUJVK]MV`FYL\KDFJDEDFZ]XEL[LF
JVX^LXDKDXF^DX_FKVXED`qFTL[\VUF\VK[VaW\FUVX_`D[LMZDXFYL\KDFaVK]XDFYVKD`qFbD^DX_DXF
DKXDFZW\WaRF_WXWX_FDJLRFMDEDX_FULX^DZFEDXF_D[FEDXFZVaDZDKDXF`W\DXFEDJD\FELEV\VZ[LF
EVX_DXF[VX[]KFaVKYD`D^DFKVXED`F\VK[VaW\qFDLZFYL\KDF\VKUDMFUDWJWXFYL\KDF\DUJDZFtTCF
12

3454676869
5 

!"#

$%&$

'()*+,-).(,/01)-,2(+3*)4)*,3*/34,50.5)+)(,/0.)6)*,2(5(2)*+,'(6(1,'060./(,-)1*7),
6080/))*,50*/)*+)*,')193:,,
;<=>=?@ABCD@EBFBGHDIJF@KHLHG@MANOKPQR@
S).3T5).3,(*(,206)./080*,UVWW,W80.(4),X0.(4)/,5(2)*+,Y01)7)*)*,Z3)[),U)'(\*)1,
80*+\60.)'(4)*,.)2).,[3)[),/0.50').:,]).(*+)*,U^_`Wa,/0.2(.(,2).(,.)2).,XT5)*2,6)2),
bcd,'/)'(3*,7)*+,8010e)/(,5050.)6),*0+).):,X('/08,(*(,4-3'3',80*20/04'(,2)*,
80853)/,60.(*+)/)*,2(*(,/0.-)2)6,5)2)(f,/\.*)2\f,2)*,5)*9(.,)4(5)/,-39)*,7)*+,')*+)/,
20.)':,,
,

g)h,

,g5h,
@i)85).,cb,j)'(1,60.04)8)*,U^_`Wa,2()/)',dk,*0+).),5)+()*,W80.(4),X0.(4)/,
l0/0.)*+)*,m,
g)hn[(/.),6\1),)e)*,
g5hn[(/.),6.0'(6(/)',
,
12

3454676869
5 
(


(


'

!"#

$%&$

)*+*,*-./(
0123456758'9:;<4=<83>'?@ABCADE@AFBGDHIBJKFADKBLMBGAEALFLNLOP'Q0RS'TU'VWX'YWW'
YWUZ>'[\<']<53\<4'^5_>\3=>'
`766<258ab'[>^b'a58'c<7d<4b'e>]>b'fTTW>'gAhOihjAFDDhBkDK@BjDhBlhEAFHFAEDmiBniEFD>'
o87;<427352'95p5\=5a5'q4<22>'r:sp5t5435>'
q14u:v52<2:'R>'a58'w12583:b'fTTV>'gAhOihjAFDDhBkDK@B?AFDHDh>'o87;<4352'
x8a:8<275'q4<22>'r5t5435''
y,z{|}|./(
~|/|-(|-(~/../((
fX>72t127t58'_<45=u5358'<8<4s'<6<t34:=5s8<37t'a58'\1u18s5885'
a<8s58'd<8:=<85'53=:2d<4'
f>72t127t58't\545t3<47237t'253<673'S00'1831t'378p5158'155'6513'
'
(
y*,|-||-'Q;561527'=58a747Z(
UY>r<652t58'p<872'p<872'253<673'u<4a5254'545'=<8s:4u7385'
UV>w<u13t58'W'p<872'253<673'155'58s'2<478s'a7s185t58'a565='u7a58s'
_<47t5858't<651358'''

12
12324546478
3 


1
),2,,726)2/

23  8 46 ! "

 # $ 5  %& 1''
()*+),-./01234-0564,0/,78(359825;83 ; #5 8
 86 : ; % ' "'8

<<=>?@A=BAC=DEFGHI=JKALA=
===<<M<=DEFGHI=DKNK=
===<<MO=DEFGHI=PEQ?=JKALA=
===<<MR=DEFGHI=S?T=>HEC@=@?FQ?UA@KU?=

=<<M=HCBEE=>?UATACAC==
=<<M=D?A=I??I=>U?KU?=
=<<M=ECB=AUG=
=

V
V
V
V

WXYZ[\[V]^_^_V`[a[b[cVdV]ef[Vg[cVhi\j^kVlm[n[V
[
V
`XYoeb_piqbiVhicr_[fs
s
tuvuvswxyxzx{s|{|s}|w~|vx{ss}xsvx|sxxsvxXV
tx}xszzwswxyxzx{s|{|s}|~xzvx{s~{x{s~{{xx{sz|wsxxs
}xxsw|}x{s~~uuu|sxs
s
mm[cVcfpm_bi^c[kVambmbV
lXYm
V
~{x{s~~xx|swxyxzx{s|{|sxyxz|zxs}|yxxvx{s}xxss
~xyx|sz|wuszwusxxs
~wxys}~zv|z|s}xxsxxs~{x}|szxsz|wusxxsx{s
}xys}|~{~|s

12324546478
3 

RSTUVWTXTYZ[V\]S^V_XY

Ycdec

$%&'(&)*%&'%+(,-.)/%0


!
"

#


'%0(1(&)(&'.&2)3('(.*(&()(4(&)5(&),-6(&)+%03%&+-12)*(1()

5(/(+)5.7(1-1(&)/0(1.0((&)+%0,(5(/)8-(8()*%7(7-.)/%&'(*(+(&)9%5%0,(&()1%(0(,)7(&'.+2)
/%&'(*(+(&)+%0,(5(/)(0(,)(&'.&2)+%*/%0(+-0)5(&)1%7%*3(/(&)-5(0(:)C1(&)+%+(/.)-&+-1)
5(/(+)*%*/0%5.19.)5(&)*%&5-'()8-(8()9(&'(+)/%&+.&')-&+-1)*%&'%+(,-.)/;7().9;3(0.1)
<(&')3%0,-3-&'(&)5%&'(&)=0;&+)5(&)5%/0%99.;&2)(&+.9.17;&)5(&)5(%0(,)+%1(&(&)+.&''.)
*(-/-&)0%&5(,:)>&+-1).+-)/(0()(,7.)*%+%;0;7;'.)*%*A
* /7;+)/;7().9;3(0.1)/(5()9%3-(,)
/%+()9.&;/+.1:)?(,(/((&)/%0+(*()5(7(*)*%*/%09.(/1(&)/%+()9.&;/+.1)(5(7(,)
*%&%&+-1(&)/;9.9.)5(0.)*(9.&'A
&' *(9.&')9+(9.-&)*%+%;0;7;'.2)3.(9(&<()5.+(&5(.)5%&'(&)
7.&'1(0(&)1%8.7:)@(/;0(&)8-(8()5(0.)*(9.&'A
&' *(9.&')9+(9.-&)1%*-5.(&)5.A/7;+)5.5(7(*)
*(-/-&)5.9%1.+(0)7.&'1(0(&:)
>&9-0A-&9-00)9%/%0+.)+%*/%0(+-0)5(&)+%1(&(&)5.'(*3(01(&)5%&'(&)+(&5()<(&')6%7(9:)
@(.&&<()9%/%0+.),-6(&2)9(76-2)(4(&)*(-/-&)1(3-+)5.'(*3(01(&)5%&'(&)9.*3;7)8-(8()
.&+%0&(9.;&(7:)B%3('(.)8;&+;,)+-+-/(&)(4(&)5.+(&5(.)5%&'(&)4(0&()<(&')*%&-+-/.)
3('.(&)7.&'1(0(&:)B%*(1.&)3%%9(0)4(0&()<(&')*%&-+-/.&<()*(1()9%*(1.&)7-(9)+-+-/(&)
(4(&&<(:)C0(,)(&'.&)5.+-&6-11(&);7%,)(&(1)/(&(,)5(0.)(0(,)5(+(&'&<()(&'.&:)
D%8%/(+(&)(&'.&)5.+-&6-11(&);7%,)E5-0.F3-7-G)5.-6-&')/(&(,)(&'.&2)<(&')/%&5%1)
*%&-&6-11(&)1%8%/(+(&)H)1&;+2)5(&)<(&')/(&6(&')(5(
5(7(,)`a)1&;+:)@.,(+)'(*3(0)
5.3(4(,:)

I(*3(0)bN)B.*3;7)*%+%;0;7;'.)
B%+%7(,);39%0J(9.)*%+%;0;7;'.)+%7(,)9%7%9(.)5.A/7;+2)/%0(*(7)*-7(.)*%7(1-1(&)
/%&(19.0(&)5(&)(&(7.9()+%0,(5(/)/%+(:)@(&'1(,)/%0+(*()(5(7(,)*%7-1.9)'(0.9).9;3(0)
K'(0.9A'(0.9)<(&')*%&',-3-&'1(&)+%1(&(&)<(&')9(*(L:)B(*()9%/%0+.)1;&+-0)/(5()/%+()
0-/()3-*.:)M.(9(&<().9;3(0).&.)5.7-1.9)5%&'(&).&+%0J(7)N)(+(-)O)*.77.3(0:)
PQ

12324546478
3 

FGHIJKHLHMNOJPQGRJSLM

MYZ[Y

T;U$&/$!& 
 !"#$!!!%$&#VV1!%$!1/#$!/
$!& '
(()(**+,-,**
.!%/!%!0!!!%1!%# / &"&$!!"!!#
$2/#/"32!2


4&!&2&!5$!#$2
/62!24#$$
7869:;<=>?'@A49
/4#$$62!2
7849B?'@=C;<A69


4&!&2W$2TX96

DE

12324546478
3 

NOPQRSPTPUVWRXYOZR[TU

U]^_]


!"#$%&'(&(%)(*+%,+(!"(-.(*%,/*+(*%+(-0%1(-*(%.'**+%23(*,(%456(,(%+(!"(-%
,"(1(7%*%!/*'*8'..(*%36/%&'(&(%0((3%6/*+(!(3(*9%%
%

:/"/-(6(%&#*3#7%0!"#$%36/%&'(&(%

G#*3#7H%\#+%

%
%
;<=>?@ABCAC

D$(%)(*+%"/-1(-*(%.'**+E%3/-$/3(.%,%6#8#.%.-%"(1(7%!/*'*8'..(*%*$(%0'7'%33.%
/!"'*%,(!%,/-(8(3%F(7-/*7/39%%

G#*3#7%,(3(0H%,/1%6#*3%3/!6/-(3'-/%(,($(7%IJ%KF9%%
LM

12324546478
3 

FGHIJKHLHMNOJPQGRJSLM

MXYZX


 
!"#$%&'()*+),+-)+./)")*0'+&+#&")*.+-+)1'"$+,+2")"#()/)3/..+)3/#&+2
&"4/5+)+,+)6+)*#()*T
)* U%8(-7/+5/'+(-+27++5'"&+./.+)4()*+#+5+)
0%$7(-8+7"19


V%)5%2'"+5+7W$-%.()U&%/'7:;<=> ?? 
@AB"
B"&+"$(-,+-)+./)")*4+'+4%3%..+)+)+5+7*+#$+-'"$+,+2")"#()/)3/..+)
)"&+"7(+&(8(&4-(77/-(
@AC"
C"5/&"7D'"*"55(-+.2"-'+&+##"&&"$+-70#$19

EE

12324546478
3 

MNOPQROSOTUVQWXNYQZST

T[\][

 !"
#$%&'()& %&*+)677"
 ,(% -& . )+&(%/ 9!%% )%: && *( )( 87/
0 !+"12345).12/34*/
4*
*#$%&'()& %%()677"
 ,(% -& 87 )+&(%/ 9!%% )%: && *( )( 87/
0 !+;!(4*#"72345)8772/34*/

<
==>?<<@ABC<DEFG<

<
HIJ
J4* &(*-%()(4*45%%-)**/
*
HI-
-)**45%%+()%0!


KL

12324546478
3 

=>?@AB?C?DEFAGH>IAJCD

DKLMK


!"#$!%$&'()**+',&$$*
&%(-,$,-,''!$&.
/&0%&**#$,-,'''1%$&


6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2%!3
4567869:6


456769:6

;<

3454676869
5 


.


!"#

$%&$

'()(*(+,-.
/01234564789:;<3=<72>8?@ABCADE@AFBGDHIBJKFADKBLMBGAEALFLNLOP8Q/RS8TU8VWX8YWW8
YWUZ>8[\<8]<42\<38^4_>\2=>8
`655<147ab8[>^b8a478c<6d<3b8e>]>b8fTTW>8gAhOihjAFDDhBkDK@BjDhBlhEAFHFAEDmiBniEFD>8
o76;<316241894p4\=4a48q3<11>8r:sp4t4324>8
q03u:v41<1:8R>8a478w01472:b8fTTV>8gAhOihjAFDDhBkDK@B?AFDHDh>8o76;<32418
x7a:7<1648q3<11>8r4t432488
y*z{|}|,-.
~|-|+.|+.~-,,-..
fT>R04254\816=u:580448_4a4814428_<3t0564\478u<3547s107s8
U>61t016t478=47d4428_<7ss07447816=u:580448
8
.
y(*|+||+8Q;4504168=47a636Z.
UX><1t36_16t4780448_4a48v4t2082<32<7208a<7s478=<7ss074t478
16=u:58044>8Q424804482<3a4_428_4a48u4\478_34t26t0=Z8
8

12

3454676869
5 

!"#

'()*+,(-.(/0(,,+1(2(03+.4*.567(<.(0(*,+;(.+
=> ?@A@BCDEF@G
2> TCU@V
[> ?PN?
_> `CAG@ab@D`@DEE@UB@cdV
]> iCDdjXCU@AdD
k> ME@A@
l> m@DEF@agTnU>`CV@FcdV
^> i@o@a@D@F@bCAdFgpfDEjdnD@U
m@b@GVnEV@Ajafbd
ifVfj@D
Q@FfUa@j
1> i@o@a@DWaVfFafV@Uj@@adDd
=\>MU@A@aX@DanV
`CUCGnD
==>MU@A@aOfA@c
`CUCGnD
=2>tA@dU

;<.(0((9(.7)+9
x<*yz{|{|}~z
h6x
mVnEV@AWafbd
rdb@DEPUAf
m`gXna@g?CE@V@
`@cfDBfUfj
:6
mVnEV@AWafbd
rdb@DEPUAf
m`gXna@g?CE@V@
`@cfDBfUfj
<;|{~z9y~|~z

$%&$

*,58,()604.++')497'(40(-
/*+9:4;

HIJKLMIMNMOPQRMP?SBQSMN
HW>XCUYIWZ
H\\\]=\^\\2
H?E@DefFg\]h=\=1^\
HB@FdhU@Fd
HPjU@A
HmCD@a@Ifb@gPPP@
HMjdjaCDMcUd
HPUAfXCU@fa@D
HmWmX
HmCVdF@D@Db@DPUAfXCU@fa@D
HXCaf@B@onV@anVdfAmCACa@@Db@D
mCV@DZ@DE@D`CFDnUnEdFCU@fa@D
HiU>qCaCV@DI@U@DE
H\[_=]][]=2
HNj>rdVfTfDfDEVCenOa_OsPWdDEnj@VdI@U@DE>
Hh
HQf@buA@vwfo>@Z>db
HPUAfXCU@fa@D
HI@VdDCTPW@DbOCAnaCWCDjdDE
HSDd>NdGnDCEnVngWCA@V@DEgPDbnDCjd@
H2\\_
H TCn PDpnVA@adnD WZdCDZC @Db t@Vac JojCV@adnD pnV?@afV@UOCjnfVZCj
I@D@ECACDa
HKnV@UVCCpI@GGdDE
HSDdCVjdaCda`CDaCgtDjZcCbCgrCU@Db@
H2\=\
HNdD@AdF@JjC@DnEV@pd
mCDEdDbCV@@De@fcb@DWPTFCU@fa@D

12

3454676869
5 

'()*+*,-./*01*234/*5-0
7893(

!"#

:*;*)*+*,-./*0

=B
C DEFEGHHIJKFLEMNHOHPHOHGQRHKG
S DEFEGHHITHEMHUDEIHIVWHXHIYWHI
2 Z[EHI\VMH]Q
^ DEIVQINEMHHI_HKU`EaHKGHI
b DEIEMHXHI`\FXKGEMXHNHY`
c YaFKNHIDEIVEa\aHHIdEMKFLK`HMHIV
e fEGE\M\a\VQaHKG
g TQIHFQWHhW\[Q[GEFRHKG
1 YI[GMKFEIGH[Q`EaHKGHI

$%&$

<-;.*0=,=>5?;?5+?8
 7*4*
7*4*7= .*7/2*44**.7*=;
@, 7A5?24/8/ 77A=.*4//2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
^
C
C
2
2


i(,jk@lAl:mlnl)=j)@:lo@n)@lp>nq,l,lorl>7j:lAlol:>sqo,=pq7>7lkjnlol:>7l)jol:>7jolkll:
t[EaHFH2GHUKIGEMHWUQMu
A?;w*+
<?2/57*8+/5/w*5/zy
v?3/*+*2 s*v+-
x/25+/+-5/4*2
7?21*{/7?5?8+*
v9+*y
IQEM[QGO\] CgS
dEIGE
\EF

hI[|UENE LEM
dUE
S1
EGUEMaHIN[
HaQJ|QEIGQ]Q|fEEGQIV JEH|\MFHaQ tCg2
YIN\IE[QH Sg
SgDEMHI
C12
DEIVQINEMHHI_HKUNHI
Sgu
YJNHaHFDEMKLHUHI
YWaQFa\LHaDEMQWHIHI
`EaHKGHINHIJEWG\M
DHMQQ[HGH

:9 <?2/5v?3/*+*2 <-4-.v?3/*+*2


C JU\MG|\KM[E fH[GEM|aH[[DM\VMHFFE
\I}~HGEME[EHM|UHIN
fHIHVEFEIG}
S JEFQIHM
H[Q\IHa

m(7j:klnl)l:=jlkl@7l,lo>,q:=nAl:>=Allpn@>:lol=)jo7lmlnj)lklnl@:t[EaHFH2GHUKI
GEMHWUQMu

:9 <?2/5v?3/*+*2 :*;*.?;*3* s*v+- n9v*. :*5A//9223*v.*+zy@2+?82*5/92*.
C

j(,j@,A=joAll:mlnl)qokl:@=l=@>l=q=@l=@,j@n)l:lAlqokl:@=l=@7oqj=@
t[EaHFH2GHUKIGEMHWUQMu
i*v-w*2,**5*2zy
*2*+*- ,-8-2
:9 :*;*998833**22//55**55//vw?8/9.;?5/
*v+- .9v*. :*5/92*. @2+?82*5/92*.

12

3454676869
5 

'( )*++,
-.../
01234356
-( 830934323:)156;5<14335=3>? -..E/
,5<@510;3A8B),CD
01234356

!"#
7
7

$%&$


FGHIJKLMNMOMKPJQMLMRLSTSQJPMTUMOSVWXYXZX[\]^_`abYY`_c
A01d3e3f:3?>5:1432?;4D
Kg
'(

KhihIjklmkmhnUonllo
w

pmkmnqhrsm KhuognhvUonlrhRnstscjknhuognhv
w
w
w


LGHITJPUMPRxTJISUMPRyMKLzR{MIMRzMNMOIJKzRzRpMK|IJKJNRURMK|zMKIJKLMQzRMKOMPyMTMpMUVQJTSIM
}MzRM}zMKIJKL}MTLMMKcA01d3e3f:3?>5:1432?;4D
Kg Ikjushuo~hnlzohho pmkmnhrsm vgrhv KhuUogonnlhrvhstcRnsjknhuognhv
'(
w
w
w
w
w

}GHMLJKzMzMKSzSNIJKJNRURMKVujvhihshmnsjkhrokc

,50:350;9356 ;5623:D
C@ B)165115d<;:3;35 =><>d
d@23d C30;@53d ,5:14530;@53d
1423;:
' ))+))), )1e@<1d35<353;35
3?>5 )14>3?3534;0
7
-.'.
)35:3;;3>3:15
+;:>@5<@
- ,5<@510;35 @43d114>6@0;:9 ,(
@43d11 35<@43d;@<;140;:9( 15:1
7
83;56 >53215C3:;@53d ,),
)4@1:-..1w )342(C@4:?+>d310;
-.'.
f )159>0>535 ,<15:;;230;)@:150; ;530
15353 3d@533035
)14;23535<35
33035 @501430;3>:
1d3>:35
7
@501430; 3143?3>3:15 )4@;50;
d3>:3143? +143e36;35;e>4 83d>2>
-.'.w-.'' 83d>2>
2 +>419
,515:34;03;2@0;0:1e ;530
;515:34;03; 14>e>34356
)14;23535<35
0>e14<393 1430;0;:43+3:1d;: 1d3>:35
?393:;<;3( 35<03:
)4@;50;
7
+143e36;35 ;213e3:35)>d3> 83d>2>
;e>4-.'.w )>d3>@4@e
-.''
3>3:15+143e
36;35;e>4)4@;50;
83d>2>
;53e;23 3;35<351e@<1d35 3d3;;01:
7
*0135@643; ;53e;23B4>0d3>: <35*01430;
)35:3;
<35)30356+>4>:<; 1d3>:35
12

3454676869
5 

'()*+*,-*.* 9*,+*0'()*+*,-*.*
/012345667 /0123
4568
E F99G'99H9I> I,A(,+*30B*B0
@;4566 JKLB0B+(11*,M3LA(
N0O0)*D*P9*,+*0
2+*3*-*.*/0123

!"#

:;<=>?>>9
@,0A(3B0+*B
;3*.0C*D*
@,0A(3B0+*B
;3*.0C*D* Q

$%&$

RSTUVWXYZUV[VX\]^]XR_RY^`]`VYR[]^aY^bR[Y^ac]RXWVY^\`Rc:B()*1*8+*P2,+(3*KP03?

Uefljm\hkhlnonjk
^d
`efghi[jkj
pqqr pqqs pqtq pqtt
6u F99G'99H9I>@;
6
6
4 I,NL,(B0*,vL3*)3((wx*yy0,M
6
93LC(z+GI/v7{|7{*+23*)0B
8 F0,*B9(30K*,*, N*, >()*2+*,
6
6
x*)2K2
} ;<=>G>>9~H9I>7@;
6
2

USTc]aRY_Y^Y[WR^R`_Y`R[Y^WY^YU]W]^:B()*1*8+*P2,+(3*KP03?


^d
^jfjUjgjojk
6 >LL3N0,*+L3y(,M()L)*@9/u|*
>L1y2+(3H9I>
>(+2*|*L3*+L30219(1(+**,
4 N*,9(3*,z*,M*,/(K,L)LM0
>()*2+*,

ceiekjoe
455E~455

^jfjXhfgjj

(30K*,*,N*,I)12
45667B(K*3*,M H>*(K)*22)++**B,9@,
0Au;3*.0C*D*

12

3454676869
5 

!"#

'()*+,-'./-/0-*12'*+3*-/0-*12'*+3*4.5-267'73*589-1*4-/'*5:;<=>?>@A>BCDA<E>FBGEH
5I JKLKM
`a b<DcC;CD>D
d<De>D>
f>g>;>D
fhD;<Ei>;G
j>CAk><E>B
f>lCm>A<D
nhEhDA>=h
a {CFC>>E
o<A<hEh=hG
=>CA

5NON 5NON
PQRKMST 4QOSRNW2
UVQRKMST JKWRNM
VQWXNONY
ZQLKNYLTX[
opqrC>st bdwxuukyz
oCBaoC;> nyv{z1|}~
uscvC;G=h 1|1~`}|@~
@~t`1
o>EeB}
opbyzyvdv
~
k>sCF
v<AchB>sG
oapEG
q>GDC=rC>s
plC{>F>E
v>?l>B

,N\KR /QO]N^N ,SR^ZNX/QO]N^N


4SXNTS
4SXNTS_[
MIZNM RNT -RX

o
vup{xpwd
jyt

/()'.,.+/-6*,*50*1*4-4*9*/*0P.5./-,-*594.5:;<=>?>@A>BCDA<E>FBGEH

5I

,IVSZPQRQMSXSNR

5NON0N\NTSTN
NR^,QWMS]NX

f>G>Ds>Db<?hs<=>D
y=B>?v>D>G
`a kGD>?GF>w;<>DhE>GsG G;DC?>p=
b>DA>Gv<=>A>D>g>G?CE >C>
a

,N\KR_[
  

12

$%&$

3454676869
5 

!"#

12

$%&$