Sie sind auf Seite 1von 2
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI COMUNICATE, DECRETE-LEGE, DECRETE, HOTARIRI ALE GUVERNULUI $I ALTE ACTE Vineri, 22 decembrie 1989 SUMAR Pagina COMUNICATE ‘Comunicatul eStre {ard al Consillulul Frontulul Salvaris Najionale . s+ 3 + rary COMUNICATE COMUNICATUL CATRE TARA al Consiliului Frontului Salvarii Najionale Cetijent si cetitene, ‘Trim un moment istoric. Clanul Ceausescu, care a dus fara la dezastru, a fost climinat de la putere. Cu tofii stim si recunoastem ed victoria de care se bucuri Sntreaga {ard este rodul spiritului de sacrificiu al ma~ selor populare de toate nafionalitafile gi, in primul rind, al admirabilului nostru tineret, care’ ne-a resti- tuit,’ cu preful singeluf, sentimentul demnititii natio- nale, Un merit deosebit il au cei care ani de zile si-au pus in pericol si viata, protestind impotriva tiraniel. Se deschide 0 pagin’ nou in viata pojitiet si eco- nomied a Roméniel In acest moment de riscruce am hotirit sii ne con stituim in Frontul Salvirii Nationale, care se sprijind pe armata romdnd si care grupeaz4 toate forfele si- nitoase ale firii, fird deosebire de nafionalitate, toate organizatiile si grupirile care s-au ridicat cu curaj in apfrarea liberttii si demnitafii in anif tira niei totalitare. Scopul 'Frontului Salvirii Nationale este instaurarea democrafiel, libertafii si demnitifii poporului roman, Din acest moment se dizolvai toate structurile de putere ale clanului Ceausescu. Guvernul se demite, Consiliul de Stat si institufille sale igi inceteazt acti vitatea. Intreaga putere in stat este preluati de Con- siliul Frontului Salvirii Najionale. Lui i se vor subor- dona Consiliul Militar Superior, care coordoneazi Intreaga activitate a armatei si a unitafilor Ministeru- Jui de Interne, Toate ministerele si organcle centrale fn actuala lor structura isi vor continua activitatea nor- mali, subordonindu-se Frontului Salvarii Nationale, pentru a asigura desfigurarea normal a intregii vieti economice si sociale. In teritoriu se vor constitui consilii judefene, munt- cipale, ortigenesti si comunale ale Frontului Salvarii Nationale ca organe ale puterii locale. Militia este chemati ca, finpreuni cu. comitetele cetijenesti, si asigure ordinea public. ‘Aceste organe vor lua toate misurile necesare pen- tru asigurarea aprovizionirii populafiet cu alimente, cu energie electrics, cu cdldura si api, pentru asi gurarea transportului, a asistentel medicale si a in- tregii refele comerciale. Ca program, frontul propune urmatoarele : 1, Abandonarea rolului conducitor al unui singur partid si statornicirea unui sistem democratic plura- ist de guvernimint. 2. Organizarea de alegeri libere in cursul aprilie, 3. Separarea puterilor legislativa, executiva si ju decitoreasci in stat si alegerea tuturor conducitorilor politici pentru unu’ sau, cel mult, dows mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe’ viafi. Consiliul Frontului Salvirii Nationale propune ca fara si se numeasci in viitor Romania. Un comitet de redactare a noii Constitufii va incepe 88 funcfioneze imediat. 4. Restructurarea intregii economii nationale pe baza criteriilor rentabilitatii si eficienfei, Eliminarea meto- delor administrativ-birocratice de conducere economica centralizata si promovarea liberei mifiative si a com- petenfei in conducerea tuturor secloarelor economice. 5. Restructurarca agriculturii si sprijinirca micii pr Gucfii Pir’nesti, Oprirea distrugcrit satelor. 6. Reorganizarea invijamintului roménese potrivit cerinfelor contemporane. Reagezarea structurilor invi- flmintului pe baze demoerate si umaniste, luni 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr Eliminarea dogmelor ideologice care au. provocat atitea daune poporului romin gi promovarea adcvi- ratelor valori ale umanitafii. Elirpinarea minciunii si a imposturii_ si statuarea unor criferii de competent si justitie in toate domeniile de activitate. “Agezarea pe baze noi a dezvoltarii culturii nationale, Trecerea presel, radiouluf, televiziunii din miintle ‘unei familii despotice tn miinile poporulul 7. Respectarea drepturilor gi libertatilor minoritailor nationale gi asigurarea deplinel lor egalitati in drep- turi cu romanii. 8. Organizarea intregului comerf al férii, pornind de ia cerinfele satisfaccrii cu prioritate a tuturor ne- voilor cotidiene ale populatiet Romaniei. In acest scop, vom pune eapit exportului de produse agroalimentare, ‘vom reduce exportul de produse petroliere, acordind prioritate satisfacerii nevoilor de caldura si lumind ale ‘oamenilor. 9, Intreaga politic extern a farii si serveasci pro- movirii bunel vecinati{i, prieteniei si pacii in lume, integrindu-se in procesul de construire a unci Europe unite, casi comund a tuturor popoarelor continent Tul, Vom respecta angajamentele internationale ale Roméniel gi, in primul rind, cele privitoare la Tratatul de la Vargovia, 10, Promovarea unei politici interne si externe sub- ordonate nevoilor gi intereselor dezvoltérii fiintet umane, respectului deplin al drepturilor gi libertitilor omului, inclusiv al dreptului de deplasare liber’. Constituindu-ne in acest front, sintem ferm hotértti s& facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura societatea civilé in Romania, garantind triumful demo- crafici, libertatil si demnitafii tuturor locuitorilor frit. In mod provizotiu, in componenta consiliulu intr’ urmitorii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Liszl6 Tékés, Dumitru Mazilu, Dan Desliu, general Stefan Guse, general Victor Stanculescu, Aur Dragos Munteanu, Corneliu Manescu, Alexandru Bi: ladeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mikal Montanu, Mihai Tspas, Geli Voican Voiculesct, Dan Marfian, capitan Lupo ‘Mihail, general Voinea, cépitan de rangul I Dumitresca Emil, Neacsa Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Marian, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Negritiu Paul, Ma- nole Gheorghe, Cazimir Ionescu, Adrian Sirbu, Ciryan Constantin, Domokos Geza, Magdalena Ionescu, Ma- rian Mierla, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucu- rescu Valeriu, Ion Iliescu, * Dind citire la posturile de radio gi televiziune aces- tui comunicat, Ion Hieseu a precizat : Deocamdata, este © structuré provizorie, ginditd intr-un mod foarte ope= rativ. Lista rimine deschisi. Nu aceasta va fi compo- nena complet a consiliului. Am mentionat doar citeva nume de oameni care sint legate de transformirile pe care le cunoaste fara, oamem care au demonstrat spirit de sacrificiu in anii tiraniei, tineri care in aceste zile au fost pe baricade, care sicau pus viata in pericol, reprezentanfi ai muneitorilor, ai studenfilor, ai intelec tualititii, ai armatei, acele forte care au fost active, prezente in procesul de instaurare a noului regim ai puterii. Lista ramine deci deschisd. Pentru a putea completa componenta consiliului asteptim propuneri din partea tuturor categoriilor si forfelor sociale care au luptat si au invins. ‘Acest comunicat este 0 prima forma de platforma- program a noului organism al puterii de stat din Romania. Am primit mandatul de a vi-l prezenta, EDITOR : CONSILIUL FRONTULUI SALVARI NATIONALE, ponte Monitors! Gileal, Bucurey, st, Bisndumel ne. 1, sectoral 2 telefon 1078, ‘Tiparot;Compinatul poligeafie Bucuesy ‘ste, Jlut 18 tslton e255 8h, oP Rtallera ‘uci [sone } Preful 1,50 let ‘Monitorul Oficial al Rominlel nr, 1/1989 confine 2 paginl.