Sie sind auf Seite 1von 29
Ibn Arebi PUTOVANJE kK | GOSPODA RU | _ MOcI | ISKLJUCIVO. ZA INTERNU UPOTREBU Naslov djela na arapskom jeziku RISALAT UL ANWAR FIMA YUMNAH SAHIB AL KHALWA MIN AL ASRAR, Konya, 1204/1205 Naslov djela na engleskom jeziku JOURNEY TO THE LORD OF POWER New York, 19814 Jerrahi Order of America PUTOVANIE KA GOSPODARU MOCI Je prva u seriji knjiga 0 Sufizmu iz Dierrahijeve Biblioteke Halvetijskog reda. Prevod, obrada i realizacija TOBA Sarajevo, 1409/1989 Bismillahir rahmanir rahim Kratak pogled na Zivot IBN ‘AREBIJA Ibn Arebijin otac ‘Ali ibn Muhammed ibn ‘Arebi; doSao je u Bagdad u jednom naprednom periodu i duhovnom prosperitetu tog grada. Njegova najdraza Zelja bila je, da nakon Sto preseli na ahiret, ostavi sina na svom mjestu kao nasljednika. On je otiSao da vidi i posjeti velikog Sejha Muhyiddin Abdul Qadir Gejlanija. * Tom prilikom zamolio ga je, da on zamoli Allaha dz.8. da mu podari sina na poklon. Sejh utonu u duhovno stanje i posveti se dubokom razmisljanju. * Kad se vrati u normalo stanje, obrati se ‘Ali ibn Muhammedu ibn ‘Arebiju: -Ja sam pogledao u svijet tajni, pa mi je otkriveno da ti neGeS imati potomaka, s toga se nemoj umarati pokuSavajuéi suprotno! lako obeshrabren, stari Covjek se nije predavao. On je molio i insistirao: -O Allahov prijatelju, On Ce svakako prihvatiti tvoje molitve. Ja te molim da interveni8eS po ovom pitanju za mene! Sejh Muhyiddin ‘Abdul Qadir Gejlani joS jednom se povuée i utonu u doboko razmi8ijanje.Nakon nekog vremena on se vrati i upita ga, da iako nije predodreden da ima potomaka, bi li volio stari €ovjek da ima sina, koji Ge biti poznat i jako blizak . Njegov posjetilac dragovolino prihvati ponudu. Potom, dva Govjeka stadoSe jedan drugom leda uz leda, a njihove ruke se isprepletoe. Ali ibn Muhammed je kasnije analizirao | komentarisao ovaj dogadaj: 9 Muhyiddin Abdul Qadir Gejlani je jedna od najznamenitijih liénosti sufizma. Roden je 1077. godine. a preselio je na ahiret 1166. godine. Mezar mu se nalazi u Bagdadu, kojeg i danas hodoéaste brojne pristalice raznih tarikata. On sam postao Je sufija preko Sejha ‘Abdul Khajr Muhammed ibn Muslim al Dabbasa. Javno je pogo djelovati 1127. godine, Sto je i doprinijelo njegovom velikom ugledu i popularnosti medu najgirim slojevima_ muslimanskog i _nemuslimanskog stanovnistva. Poznat je i po tome &to je bio mam i Qutb svoga vremena. Kaderijski tarikat smatra ga svojim pirom, dok ga neki smatraju | pirom pirova, jer je on sam jednom igjavio, da su njegova stopala na vratu svakog ewlije. 2 Obzirom da tako veliki Dogougodnici, ranga i velitine “Abdul Qadir Gejlanija, posjeduju naroéit stepen i polozaj kod UzviSenog Allaha d2.8., sasvim je prihvatiljivo i normalo da im Allah d3.8. daje i narogite privilegije i pogasti u odnosu na ostale robove Takvim odabranim robovima Allah dz.8. je dao moguénost pristupa, izmedu ostalog | u Svijet Tajni, odnosno za takve robove nema nikakvih nepoznanica. Naéin na koji im Allah dz.8. to omoguéava poznat je samo onima, koji su se visoko popell na duhovngj Ijestvici. Allahovo pravo je da daje Sta hoée, koliko hoe i kome hoée, i to bez ikakve mjere. U ovom kontekstu treba posmatrati i po moguGnosti shvatiti naGin izlaganja i prevod konkretnog dogadaja gore navedenog u samom tekstu. -Kada sam bio leda uz leda sa uvazenim i poStovanim ‘Abdul Qadir Gejlanijem, osjetio sam kako ne&to toplo struji i kreGe se gore - dolje, od mog vrata do kraja leda. Poslije nekog vremena roden mi je sin i ja mu dadoh ime Muhyiddin, kako mi je i naredio Abdul Qadir Gejlani. Njegovo puno ime bilo je Ebu Bekr Muhammed ibn Ali ibn Muhammed al Hatimi al Ta ‘i al Andalusi. Njemu je dato mnogo nadimaka: Nejveci Sejh (al shaykh, al akbar), Pedat Muhammedovih ewlija (khatim al awlja al Muhammed), Uzvigeni Sejh (al shaykh al azam), Osovina istinskog znanja (qutb’ al ‘arifin), Vierski voda peobraéenih (imam ul munahiyuddin), Vodié svijeta i mnogo drugih. 0 njegovom velikom uéenju Ibn Dzevzija* (ibn Jawzija) je komentarisao: bn ‘Arebi je bio veoma upuéen u alhemiju i znao je najvece i najveliéanstvenije Bozije Ime, koje je sakriveno u Kuranu! Sejh Saduddin Hamaw!* k.s. -Muhyiddin je okean znanja koji nema obala! -Muhyiddin ibn ‘Arebi se rodio, u tada islamskoj provineiji Andaluziji, u mjestu Murciji (Spanija), u ponedeljak 17. ramazana 560/28.Jjula 1165. godine. Otac mu je bio sufija, slavna | poStovana liénost. Veé u ranom djetinjstvu je bio poznat i priznat, a uéen je od dvije Zene ewlije, Yasmine od MorSena i Fatime od Kordobe k.s. U osmoj godini Zivota, Ibn ‘Arebi i njegova porodica su se preselili u Sevilju, gdje je proSirivao svoja znanja sa Ebu Muhammedom i Ibn Be&kuvalom (Jbn Bushkuwwal), dvojicom najvecih teologa i muhaddisa tog vremena. Oko njegove devetnaeste godine, prijatelj njegovog oca, poznati filozof | mistik Ibn Rugid (lbn Rushd, poznatiji na zapadu kao Averroes ’), izrazi Zelju da ga upozna.U mnogome pokrenut intezivnom snagom i moti, koju je osjetio razmjenjujuci samo nekoliko rijeci sa mladiéem, uéitelj popri¢a sa njegovim ocem, o rijecima koje je Cuo od Ibn ‘Arebija. On se zahvali Allahu, Sto je bio u moguénosti da upozna nekog, koji je uSao u duhovni nauk, ostavljen kao Sto je i on bio.® 9, Qu tb je naziv za prvaka svih ewlija u jednom vremenu, najveci u hijerarhiji ewlija, osovina, stoZer ovog svijeta. ®, Semsuddin Muhammed ibn Ebu Bekr al DZewzija (1295-1356) bio je teolog | sljedbenik Ibn Teyimiyye. Poznat je kao pisac i vaiz. ®Sejh Saduddin Hamawi bio je jedan od dvanaestorice naslijednika Sejha Nedmuddina Kubra i najpoznatiji sufija svojeg vremena. Sadruddin Konjevi pristalica Ibn ‘Arebija, prisustvovao je njihovim susretima joS kao mlad ovjek. Sejh Hamawi bio je poznati i kao stvaralac sufijske poezije. Pripsuju mu se mnogi kerameti (nadnaravna, éuda data ewlijama od strane Allaha). Izmedu ostalog Prenosi se da mu je jednom duSa napustila tijelo trinaest dana. ®, k.s. je skaraéenica za kaddesallahu sirrehu, Sto i u slobodnom prevodu znaéilo: neka im Allah posveti njihovu tajnu, On reée: 0 je sluéaj Giju sam moguénost tvrdio bez susretanja bilo koga: iskusit dosti¢i i proziviti takav stepen. Slava Allahu Sto sam sudionik vremena u kojem postoji majstor takvog iskustva, jednog od onih, koji otvara brave Njegovih vrata. Slava Allahu, koji me je nagradio sa takvim poklonom, gledanja jednog od takvih. Od tada su Poéele kolati glasine 0 onome Sto je Allah dz.S. otkrio mladom Covjeku na njegovom duhovnom putu, Sto je i privuklo paznju Ibn Ru&da. Znamo da Je Ibn Arebi, svoja prva iskustva u duhovnom penjanju (halwa) ka Allahu, Sto je i tema ove knjige, imao jos prije svoje dvadesete godine. Medutim, on nije pisao ovu knjigu u sljedecih dvadeset godina. U 1201. godini, kada je imao 36 godina Ibn ‘Arebi je otputovao u Meku, kako bi obavio hadz. Tom prilikom je molio Allaha dz.8. da mu otkrije svo ono, Sto se deSava u materijalnim i duhovnim svjetovima. Allah mu primi dovu i ispuni Zelju, te mu otkri i otvori svijet tajni. U vezi tog dogadaja Ibn ‘Arebi je kasnije komentarisao: -Ja znam ime i genealogiju® svakog qutba koji Ge doci do Sudnjeg Dana. Ali kako obznaniti ono Sto je zapisano? To bi svakako, bila destrukcija *°. Iz sazaljenja i milosti, ja sam odluGio da krijem to znanje. Nakon hadia, Ibn ‘Arebi je putovao u Egipat, Iraq i Damask. Zaustavio se je u Konji (Turska), gdje je upoznao Sadruddina Konjevija (Sadrudin Qonyawi, 671/1272. Ili 673/1273-1274,)", mladog sufijskog udenjaka, éiju je majku i ozenio. * Mladi Sadruddin, postao je jedan od njegovih najblizih uéenika, koga je on obogatio sa velikim materijalInim i duhovnim znanjem. “PUTOVANJE KA GOSPODARU MOCI” i autorov rad u Konji, tri godine nakon obavijenog hadza, najyjerovatnije je orginalno upuéen (adresiran, o.p.) na ovog mladiéa, ewliju. ". Ebu Velid Muhammed ion Ahmed lbn Ru&d (1126-1198) iz Kordobe u Spaniji, jedan od najslavnijih filozofa u povijesti Govjeéanstva. Ibn Ru&d je bio prevnik | ljekar, a bavio se je matematikom, astrologijom i filozofijom. Na zapadu slovi za najslavijeng komentatora Aristotela. Isto tako poznat je kao nosilac toliko sporne teze o dvostrukoj istini. Medutim, u svojoj “Filozofiji istoénih naroda”, C.Veljacié upozorava, da je nauka o dvostrukoj istini, Sto se pripisuje Ibn RuSdu, usla u evropsku povijest u iskrivijenom obliku. | mnogi drugi istoriéari, danas optuzuju krSéane skolasti¢are, da su u mnogome iskrivili Ibn RuSdovo uGenje. Poznati su nam kontakti izmedu Ibn ‘Arebija i Ibn RuSda, u kojima su vodili izuzetne dijaloge. Ibn ‘Arebija mu je dao poéast prisustvujuci njegovoj dzenazi. Tom prilikom je sastavio nekoliko potresenih dvostiha, iz koji se mogu primjetiti predznaci usmijerenja, koje Ge s njim poprimiti filozofija i duhovnost u Islamu. ®Ibn Ru&d zahvaljuje Allahu Sto je imao Gast upoznati nekog, ko je veé jako i duboko zaSao u duhovni nauk i dostigao visoki stepen bez patronata i vodstva nekog Sejha. On sam je svojevremeno zagovarao takvu moguénost. ® genealogija- rodoslov, rodoslovije, nauka o postanku, porijeklu i razvitku porodica. *° destrukcija - ruSenje, razaranje, unistavanje. U godini 1223. Ibn “Arebi se je vratio u Damask, gdje se je susreo sa mnogim poznatim i nepoznatim uCiteljima sufizma (Sejhovima o.p). Tu je proveo i ostatak svog Zivota. Vjeruje se da je preselio na ahiret 638/16. novembra 1240. godine. ibn “Arebi je spominjao, da je tri puta sreo Hz. Hidra, skrivenog vodiéa sufija 18 Njihov prvi susret je opisao na slijedeéi nadin: -...To se je desilo na podetku mog uGenja i obrazovanja. Moj Sejh Ebu Hassan iznosio je | otkrivao odredeno znanje nekome, Cijelog tog dana nisam se s njim slagao u vezi tih stvari. Najzad sam ga napustio i dok sam se vraéao svojoj kuéi sreo sam jednu divnu | prekrasnu osobu, koja me pozdravi i rece: “Stvari, koje ti je rekao tvoj Sejh, su u redu. Prihvati ih”. Ja sam se tréeGi vratio mome Sejhu i ispriéo mu Sta se desilo. On mi je rekao, da je molio (Allaha, 0.p.) da mi dode Hidr, kako bi mi potvrdio njegovo utenje. Nakon Sto sam to uo, zauvijek sam odlucio da se nikada viSe ne suprostavijam. O njihovom drugom susretu, on je prigao: -Nalazio sam se u luci Tunis na palubi jednog broda. Jedne no¢i nisam mogao spavati pa sam etao palubom. Gledao sam predivan pun mjesec, kad iznenada spazih visokog Govjeka, sa bijelom bradom, kako ide prema meni, koraéajuéi po povrSini vode tik uz ivicu broda. Bio sam zapanjen. On dode pravo pred mene i stavi svoje desno stopalo na lijevo u znak pozdrava. Tad vidjeh da mu stopala nisu mokra. Pozdravi me, reée mi nekoliko rijedi i krenu prema gradu Menares, koji se je nalazio na susjednom brdu. Svaki korak (od milje puta koliko je preSao), je izazivao moju zacudenost. Iz daleka, ja sam mogao uti njegov prelijepi glas, kako Cini zikr. Sutradan sam otiSao u grad, gdje sam sreo Sejha, koji me je upitao, kako je protekao moj sinoéni susret sa Hz.Hidrom i o Gemu smo razgovaralli, Ibn “Arebijev treci susret sa Hz.Hidrom prema jednoj predaji, desio se je u jednoj maloj dzamiji na obali Antlatika u Spaniji, dok je obavijao podnevni salat (namaz). U svom dru8tvu imao je nekoga, koji je negirao postojanje Cuda. U dzamiji se je nalazilo i nekoliko drugih putnika. Iznenada, izmedu njih ugleda istu onu osobu, koju je ranije vidio u Tunisu, Visoki Govjek sa bijelom bradom uze slamnatu hasuru iz mihraba i zajedno sa njom se podize Getrnaest fita ** u zrak, gdje obavi svoju molitvu. Ne&to kasnije, vrati se Ibn “Arebiju, kako bi mu rekao, da je utinio demonstrativno, kao dokaz skeptiku, iz njegovog drustva, koji je negirao postojanje éuda. +) Sadruddin Konjevi ostavio je iza sebe nekoliko vrijednih djela, medu kojima su najpoznatija: tefsir (komentar) Kurana i djela iz hadisa. Dolazio je u kontakt i sa joS jednim velikim sufijom Dzelaluddinom Rumijem - Mevianom. Susretao se je, druzio i vrSio prepisku Sa jos nekolicinom Sejhova iz tog vremena. *? Po nekim izvorima Sadruddin je bio njegov zet. * Hidr je ime tajanstvene liénosti, koja se spominje u Kur’anu a.3. kao Allahu d izuzetno bliska oSoba, koja vodi i pouGava Musaa (s.a.v.s.). Sufije ga smatraju duhovnim uGiteljem, koji je uz to i besmrtan. Nakon Sto je Muhyiddin ibn “Arebi duhovno nadrastao svog Sejha Ebu Hassana al ‘Uryanija, uputi mu je pismo slijedeGeg sadrzaja: -...Okreni se meni sa svojim srcem | pitaj me Sto ima, pa Cu se ja okrenuti tebi sa svojim srcem i odgovoriti ti! . Poslije nekog vremena on primi pismo od svog Sejha, u kome bi napisano: -Sanjao sam sve ewllije sakupljene u krug sa dva Govjeka u centru. Jedan od te dvojce bio je Ebu Hassan ibn Siban, dok lice drugog éovjeka nisam uspio vidjeti. Tada sam Cuo glas, kako govori, da je drugi Govjek iz Andaluzije, te da Ge jedan od njih dvojice biti qutb naSeg vremena. Istovremeno je uGena sura Iz Kurana i tad se obadvojica prostrijeSe po tlu. Glas se je ponovo Cud:"Ko prvi podigne svoju glavu biti Ce qutb “ Andaluzijac prvi podige svoju glavu. Tad sam pitao onaj glas bez slova ili rei. Glas mi je odgovarao puSuéi u mom pravou. Taj dah je pruzio odgovore na sva moja pitanja. Ja i sve ewlije iz kruga padosmo u diezbu,*® zajedno sa tim dahom. Pogledao sam u lice Andaluzijca koji se je nalazio u centru kruga. To si bio ti, 0 Muhyiddine ibn Arebi. *© fit mjera za duzinu, oko 30 om. * dZezba je posebno stanje koje Allah dz.8. dariva robu. Tada se Allahovom voljom, a bez ikakvog truda i nastojanja roba, deSava priviaGenje roba Allahu. U stanju dzezbe Covjek je apsolutno van sebe. Onaj koji je u dzezbi naziva se medzzub, Mnogi drze da se dZezba javija na Getvrom mekamu. Bismillahir rahmanir rahim Predgovor prevodioca na engleski jezik “Putovanje ka Gospodaru moéi", na arapskom jeziku poznato pod naslovom “RISALAT UL ANWAR FIMA YUMNAH SAHIB AL KHALWA MIN AL ASRAR" (istinita poruka onako kako je obznanjena usamlieniku posveéenom skrivenim mislima) od Muhyiddin Ibn ul -Arebija (1165-1240), orginalno je izdano u Konji (Turska) 1204/1205 g. U bibliotekama Sirom svijeta, sada se nalazi oko sedamdeset rukopisnih kopija pod ovim i sa drugim varijantama kao “Knjiga Putovanja u Realnost” i “Knjiga poviaGenja". Na arapskom jeziku Stampana su dva izdanja: Kairo 1914 g. i Hajderabad, 1948 g. Ovo je prva publikacija na engleskom jeziku. Do sada nema kritiénog izdanja za “Putovanja ka Gospodaru moéi". Ja sam razmatrala oba Stampana izdanja teksta i djelimiéno sedamnaesto stoljetni rukpis u Garret Collection na Prinston Univerzitetu. U prevodu sam se dala trece Stampane verzije koja sadrzi i komntare. Malo je podataka dostupno oko komentara “AL. ISFAR ‘AL RISALAT UL ANWAR FIMA YATAJALLA LI AHL IL DHIKR MIN AL ASRAR” (Otkrovenje Istinite poruke navedenih poznatih ezoterika - onih koji su posveGeni u bitnosti i suStini uéenja) od Abdul Kerima Diilija (1365-1408). Postoji joS pod alternativnim naslovom “SHARH UL KHALWAT IL MUTLAQ” (ObjaSnjenje apsolutnog poviacenja). Jedina verzija koja mi je bila dostupna na arapskom jeziku je publikovana u Damasku 1929. Ovo je prvi engleski prevod ove publikacije. lbn Arebijevo “Putovanje ka Gospodaru moci” je pisano, kako se to jasno vidi u tekstu, da odgovori na pitanja prijatelja, koji je i sam bio ewlija i majstor sufizma. lako je napisao mnoge tomove, Ibn ‘Arebi je tvrdio da nikad nista nije napisao osim iz pokornosti prema blagoslovijenim naredbama. U ovom pisanju, on radi na stanjima, iskustvima i rezultatima poniStenja u Bogu. “Putovanje ka Gospodaru moCi” je diskusija o halwetu, duhovnom Povlaéenju. To je napredna i opasna sufijska praksa za postizanje Bozije prisutnosti kroz apsolutno napustanje svijeta. Halwet nije tehnika za svakoga. Ibn ‘Arebi jasno i otvoreno izjavijuje, da zbog varljivosti imaginacije*, halvet moze biti preduzet samo po dopuStenju Sejha, ili od nekog ko je sam sebe vodio. Samo onaj sa neodoljivom Zeljom za Bogom, nezainteresovanoSéu i nebrigom za sve ostalo je siguran u takvim okolnostima i situacijama. Praktikovanje halweta u Islamu podinje sa Poslanikom Muhammedom (s.a.v.s.), koji je obiéavao da se povladi u spilju na planini Hira, gdje bi se posvecivao kontemplaciji.? Duhovno penjanje kroz sve nivoe postojania do Boiijeg prisustva, koje Ibn ‘Arebi opisuje, takoder vuku korijen do Poslanika. U velikom Noénom Putovanju | Uspinjanju Muhammed (s.a.v.s.) je prebaen u trenutku, koji je bio 70.000 godina, iz Meke u Jerusalim, i iz Jerusalima kroz sva nebesa do Prisustva Voljenog, i potom je vracen. * imaginacija - uobrazenje, uobrazlija, fantazija, stvar koja ne postoji. BI 2) kontemplacija - misaono posmatranje, razmiSljanje, misaono udubljivanje. 7 Prenosi se da je Ebu Dzehl, jedan od Poslanikovih glavnih neprijatelja i progonitelja, éuv8i sve 0 tom dogadaju, oti8ao do Muhammeda (s.a.v.s.). Poslanik ga je primio. -Podigni jedno stopalo sa zemlje, - re¢e Ebu Dzehl. Poslanik ga posluSa i uéini kako mu je rekao. -Sada podigni i drugo, - nastavi Ebu Dzehl. -Ne mogu, - odgovori Poslanik. -Kako mozeé tvrditi, ti koji dak ne moze podiéi ni svoje dvije noge sa zemlje, da si proSle noéi otisao do najveceg neba? - upita ga Ebu DZehl. -Ah, nisam rekao da sam “otiSa¢ odgovori Poslanik, - ja sam rekao da sam bio “uzet” (uzneSen). Kako i Abdul Kerim Dzili naznaéava u svom komentaru, dar ovog uzdignuéa dat je poslanicima bez pripremanja, dok kod ewlija on mora biti zasluzen. Njegova cljena je perfekcija u svim vanjskim i unutra&njim disciplinama (vje8tinama) Islama, Sto znaée pokornost Bogu. Bez znanja dobivenog kroz Serijat | unutraénje borbe sa sobom, tu ne moze biti kontemplacije, povodom Gega Ibn ‘Arebi pise: “Otkriéa saobraGaju do veligine, stepena i forme zanja. Znanje, koje ti sided za vrijeme tvoje borbe i obuéavanja je Njegovo znanje, 8to Ges ti kasnije shavititi razmiSljanjem, promatranjem. Ali ono Sto ti smisli8, u njemu Ge biti forma znanja, kojeg si prije utemeljio. Ti niSta ne napredujes, osim prenosa od znanja (itm) do vizije (ayn), a forma je jedna.” “Putovanje ka Gospodaru moéi” u prostoru kratkog, sazetog i visoko nabijenog izlaganja dotiée mnogo tema koje nalaze svoj puni razvoj samo u Ibn ‘Arebijevim drugim djelima. Abdul Kerim Diili to jasno govori u svom komentaru, i osvjetiiava mnoge nepoznate i skrivene izkaze. To dokazuje njegovo duboko pronicanje i ogromnu familijamost sa djelom Ibn ‘Arebija. Mnoge priée o Ibn ‘Arebiju su doSle do nas. Nekolicina od njih su ispricane u Uvodu. Mnogo manje, svakako je poznato o Abdul Kerimu Diiliju. To je visoko poStovan Govjek, koji je preslio izmedu 1408 i 1417. bio je Sejh, potomak velikog i slavnog ewlije ‘Abdul Kadira Gejlanija. On je prvenstveno sistemati¢ar i jedan od najveGih predstavijaéa djela Ibn ‘Arebija. Njegova knjiga “AL INSAN AL KAMIL” (SavrSeni Govjek), je objaSnjenje tbn ‘Arebijevog uCenja o strukturi realnost i Ijiudske savrSenosti. Smatra se, da je to jedno od remek djela sufijske knjizevnosti na tom polju. Reéeno je da je produkt sufizma ewlija, prijatelj Boga. Kuran opisuje njihovo stanjie “I NEKA SE NICEGA NE BOJE | NI ZA CIM NEK NE TUGUJU ALLAHOVI STICENICI” (X:62). Ewlje su oni u kojim ne ostaje ni traga PogreSnog postojanja. Bog ih drzi kontinuirano u poslusnosti (pokornosti), tako da je njihova akcija - Njegova akcija. U hadisu kudski se kaze: “Mo| rob mi se neprestano pribliZava sa nafilama, sve dok ga Je ne zavolim, pa kada ga zavolim, Ja postajem uho kojim on sluga, vid kojim on vidi, jezik kojim on govori, a njegova ruka je Moja ruka.” Preko ewlija Giji su Zivoti svjedotenja ovakvoj izjavi, GovjeCanstvo moze shavititi rad iz kojeg je pristeklo sve stvoreno, i prepoznati da je pravo Ijudsko biée & reprezent (zastupnik) Boga. Prema obeCanju, svijet ne smije biti bez njih do kraja vremena. Ja bih se Zeljela zahvaliti i odati priznanje na pomoéi profesoru Roy Parviz Mottahedehu sa Prinston Univerziteta | gospodinu Simon Brygeru iz New Yorka pri reviziji manuskripta. Moliti se, je duzZnost prema Allahu, za ‘velikoduSnost al Hajj Sejh Muzafferuddina Ozak Efendi al Jerrahi al Halveti iz Istambula, Cije su mi rijegi dale i osyjetlle uvod u Ibn ‘Arebjin tekst, i za neprocjeniivo vodstvo al Halj Sejh Tosun Bekir Bayrak al Jerrahi al Halveti iz New Yorka. Voljela bih ovaj prevod na engleski jezik posveititi svom ocu i maici. Sve greSke u ovoj knjizi su moje, a hvala | zahvala pripadaju Njemu. Neka svaki Gitalac nade korist u Gitanju. Rabia Terri Harris UVOD - oD SEJHA MUZAFFERA OZAK AL JERAHLJA Ova rasprava, koja sadrZi bozanske tajne je jedan svjetleci vodié za tragaée istine i vizije. Onaj, Koji Zeli biti intiman sa Bogorn, koji tumara u vrtu trazeci ruzine populjke unutarnjeg znanja, treba Gitati ovu Knjigu i uCiti da “bude”. Kako je autor ovog djela Ibn ‘Arebi, ko ga bude Gitao, kroz njegove rijeci 6e porazgovarati sa nijim. Cudoredni duhovni uticaj ovog ewlije, na istoku i na zapadu, je briljantno Gist. On je udio Govjecanstvo “tewhidu” Jedinstvu, i on ée ga nastaviti osyjetijavati do Dana Zadnjeg Suda. Njegovo usenje o udu Stvaranja i njegovo Gudesno i izvanredno znanje, iziozeno u knjigama poput “AL FUTUHAT AL MAKKIYYA”, “FUSUS AL HIKEM” i mnogima drugim (preko pet stotina), svjedoée o njegovom znaéaju. Imao je toliko mnogo neprijatelja koliko i ljudi koji su ga voljeli, vjerskih pristalica Koji su poput zaljubljenika bili zasiijeplieni svjetloSéu ewlije. Neki judi su postali neprijatelji onoga Sto nisu znali. Nisu mogli znati ni razumjeti. Cak i onaj koji ga je nazvao “Sejh al ekber” (Najveci Sejh), bio je medu onima koji ga nisu shvaéali. Neki od njih su ga, Gak, i mrzili. Ewlija ne samo da je oprostio i da Ge se Zauzimati u njihovu korist na Sudnjem Danu. Za njih je Steta Sto ga nisu razumjeli. Svakako, zlatar pozna vrijednost zlata, mudrac vrijednost znanja, a sveznajuci Savréeni Covjek oprasta neukim njihovu manjkavost i siromaétvo. SaiZaljivost ewlije je dovoljan dokaz njegove savréenosti. Jednog dana, jedan od Ibn ‘Arebijinih protivnika se je razbolio. Sejh je otisao da ga posjeti. On pokuca na vrata i zamoli bolesnikovu Zenu da mu kaze da je on doSao kako bi mu iskazao poStovanje. Posto je prenijela poruku, pri_povratku Zena reée Sejhu da njen muZ ne Zeli da ga vidi. Ona ga obavijesti da Sejh nema &ta traziti u toj kuéi, te da je pravo mjesto za njega crkva. Sejh se zahvali Zeni i rede kako ga dobar Govjek, poput njenog muza, svakako ne bi poslao na loSe mijesto te da Ge se on pokoriti njegovom prijediogu. Nakon Sto je molio za zdravije bolesnika, Sejh se zaputi u crkvu. Kad je stigao, skinuo je cipele | uSao sa poniznoscu i uljudnoSéu. Polako i tiho krenuo je prema kutu gdje je i sjeo. SveStenik je bio u sredini kazivanja propovjedi, koju je Ibn “Arebi sluSao sa najveGom paznjom. Za vrijeme propoviedi, Sejh osjeti da je sveStenik oklevetao Isaa (8.a.v.s.), pripisivajuéi mu da je bio sin Boziji. Sejh ustade i uétivo progovori na takvu izjavu: -O poStovani sveSteniée, Sveti Isus nije to rekao. Naprotiv, on je predskazeo dobru vijest o dolasku Poslanika Anmeda (Muhammeda s.s.)! SveStenik je opovrgavao da je Isus to rekao, a rasprava se je Sirila i Sirila. Na kraju, Sejh, pokazujuci na lik Isusa na zidu orkve, rede sveSteniku da on pita Isusa liéno te da ée on odgovoriti i rijeSiti to pitanje jednom zauvijek. SveStenik je silno protestovao naglaSavajuci da slika ne moze govoriti. Sejh je insistirao: -Slika €e progovoriti. Bog, koji je dao Isusu govor dok je bio beba u narugju Svete Djevice, je u stanju da dadne da i zid isto tako progovori! lo Nakon ove izjave, skupina koja je pratila ovu uzarenu debatu, postala je uzbudena. SveStenik je bio natjeran da se okrene prema slici Isusa i da zamoli: -O Boiiji Sine! Pokazi nam pravi put. Reci nam, koji je od nas u pravu u nagim tvrdnjama? Sa Boiijom Voljom, slika progovori i rece: -Ja nisam sin Boziji, ja sam Njegov Postanik. Poslije mene dolazi, zadnji od poslanika, Sveti Anmed. Ja vam to nagovjeStavam, i ja vam sada, ponavijam tu dobu vijest. Sa ovim éudom cijela skupina primi Islam i sa Ibn “Arebijem koji ih je vodio, Je merSirala ulicama prema dzamiji. Kad su prolazili kraj bolesnikove kuce, vidjeli su ga kako gleda kroz prozor, ragirenih oéiju, sav zbunjen i zacuden, Ewlja stade, blagosiovi i zahvali Govjeku, koji ga je uvrijedio govoreci da je on taj koji treba biti pohvaljen za spas svih ovih ijudi. Nije mnogo [judi razumjelo ewliju za njegovog Zivota. Jedan dan, on se popeo na planinu u Damasku gdje je drZao govor. Govorio je: -Narode Damaska, “bog” kojeg vi oboZavate je pod mojim nogama! Cuvii rijeci, narod ga zatvori, i bio ga je spreman ubiti. Ustvari, prema jednoj verziji, povodom tog dogadaja on je bio mucen. Prema jednom dugom predanju, Sejh njegovog vremena Ebul Hassan, ublazio je njegove rijedi i spasio ga smrti pomocu slijedeéeg dijaloga: -Kako moze narod zatvoriti nekoga, - on upita Ibn ‘Arebija - preko koga svijet meleka dolazi do smrtnog svijeta? z -Moje rijeci su recene, - odgovori Sejh - preko opijenosti stanja koje si opisao! Uz to Ibn ‘Arebijine rijeci i njegovo djelo, stvorili su takvu nasilnu reakciju u svom vremenu, da su ljudi unistili njegov grob poslije njegovog preseljenja, ne ostavivsi ni jedan jedini trag. Jedna od njegovih zagonetnih izjava bila je: “Idha dakhala al sin ila shin/yazhara qabru Muhyiddin." Sto znavi: “kad § stupi u SH (§) (slova sin i Sin u arapskom j.)/otkrice se Muhyiddinov grob.” Kada je deveti Ottomanski sultan Selim Il osvojio Damask u 1516. on je Guo ovu izreku od tadaSnjeg uGenjaka zvanog Zembilli Ali Efendi, koju mu je protumacio sa prorocanstvom, koje je znaéi “Kada Selim (Gije ime podinje sa slovom SIN) stupi u grad Sam (arapsko ime za Damask, koje potinje slovom SIN), on ée otkriti lon ‘Arebijin grob.” Sultan Selim je saznao od gradskih teologa mjesto, gdje je ewlja rekao: “ bog kojeg vi obozevate je pod mojim nogamal”, te ga dade prekopati. On prvo otkri blago zlatnika, Sto otkri ono Sto je ewlija tada mislio. U blizini on otkri i niegov grob. Sa blagom koje je otkrio, Sultan Selim izgradi veliéanstveno turbe | dzamiju. | dan danas stoji u gradu Damasku, i nalazi se na mjestu zvanom Salihiyya na padinama planine Qasiyun. Muhibbuddin al Tabari pripisuje slijedeéu pricu njgovoj majci: Muhyiddin Ibn ‘Arebi drZao je govor kod Kabe o znagenju iste. Unutar sebe nisam se slagala sa njegovim uéenjem. Te noéi sam u snu vidjela Sejha. U tom 11 nu, Fahruddin al Razi, jedan od najvecih teologa svih vremena, doSao je na Hododa8ée sa velikom pompom i ceremonijalom. Prilikom obilazenja Kabe njegov pogled pade na jednog jednostavnog i prostog Eovjeka, koji je mirno sjedio u svom hodoéasnickom, mrtvackom pokrovu. On sebi rece: -Drskosti li ovog Govjeka, da ne usta u prisustvu velikog Govjeka kao Sto sam ja! Malo kasnije, on je otiSao da drzi predavanje u Velikoj Dzamiji u Meki. Cjelokupno stanovni8tvo Svetog Grada skupllo se je da cuje rijeci velikog uéenjaka, koji je bio autor najvaznijeg tumaéa Kurana. Fahruddin al Razi polako se je uspeo na propyjedaonicu i podeo je: -O velika skupino muslimana. | niSta vie ne izade iz njegovih usta. Tako je bilo, kao da je sav sadréaj njegovog uma bio izbrisan. PoGeo se je znojiti i obuze ga zabrinutost. Izvinuo se je govoreci da se ne osjeca dobro, pa potom napusti propovjedaonicu bez ijedne ijedi. Kad Je stigao kuéi prigovarao je sebi i molio: -O Gospodaru, Sta sam Ti to uradio, pa si me kaznio sa ovakvom poteSko¢om? Te noéi, u snu, mu je pokazan Govjek, kojemu je on tajno prebacivao Sto nije ustao u njegovom prisustvu. To je bio Muhyiddin Ibn ‘Arebi. Cetiri dana je svuda tragao za njim. Upravo kad je izgubio nadu da ¢e ga na¢i, neko je pokucao na vrata. ln Arebi je stajao pred njim. Nakon Sto ga je zamolio za oprost, bi mu vraceno njegovo prijeSnje znanje. U novije vrijeme, zabiljeZen je dogadaj jednog drugog uéenjaka, Ibrahima Helevija, imama Fatihove dzamije u Istanbulu. To je bio Govjek sa_izrazito ortodoksnim pogledom na vjeru, a samim tim i protivnik vjerskog uéenja Ibn ‘Arebija. Jednog dana, dok se je vodila zestoka diskusija sa \judima koji su branili Sejha, on lupi nogom, govoreéi: -,., Da sam bio tamo zgnjecio bih njegovu glavu kao ovo! Pokazuju¢i kako bi to uradio stao je na veliki ekser. Rana mu nikada nije zacjelila, te mu je i prouzrokovala smrt (Fatihova dzamija posjeduje kameni, a ne drveni pod). Prema jednom usmenom predanju, jednog dana u Damasku, Ibn “Arebi je ugledao Zidovskog djeCaka, mladog i predivnog. Dok ga je posmatrao, djetak dode pred njega, oslovijavajuci ga sa “ote”. Od toga dana djeak ga nije napustao. Niegov pravi otac ga je trazio i najzad naSao kod Sejha. Trazio je da ga vrati sebi. Medutim djeéak ga nije prepoznao i tvrdio je da je Sejh njegov pravi otac. ejh rece: -Ako djeéak tvrdi da sam ja njegov otac, pa tada sam ja njegov otac! Otac je preko suda zahtjevao svoga sina, pozivajuéi se na stotine svjecdoka. Kad je sudija pitao Sejha da li je djeéak njegov, on zatrazi od sudije da to pita djeéaka. No, djeéak je i dalje tvrdio da je Sejh njegov otac. Tada je Sejh upitao svjedoke, da li ovaj Jevrejski djeCak moze pamtiti Kuran. Oni odgovorise: -Kako moze Jevrejski djecak pamtiti Kuran? Sudija zatrazi od djeéaka da citira Kuran, Sto on uradi sa velikom vjeStinom i \jlepotom. Tada je Sejh upitao svjedoke, da li djedak pozna Zivot i obiéaje Poslanika Muhammeda (s.a.v.s.). Oni odgovorige: 12 -kako moze Jevrejski djecak znati takvu nauku, koja ne prilici_njegovom naéinu Zivota? Sudija je precizno ispitivao djeéaka 0 Poslanikovoj tradiciji. Djecak je odgovorio na svako pitanje, taéno i potpuno. Jevreji koji su shvatili ovo Gudo prihvatili su Islam, Slijedeéa priéa je sadZana prema kraju “FUTUHAT AL MEKKIYYA”: U ortodoksnoj atmosferi Skole kanonskih zakona, uitelj je objaSnjavao korijen rijeci za jeretika (zindiq) . Neki zlobnici su pitali da to, mozda, ne dolazi od rijeGi “zenuddin”, Sto znati “religiozna Zena” . Drugi objesni student rece: -... “zindiq” je neko kao Muhyiddin Ibn ‘Arebi... nije li to tako, 0 Uditelju? * Uéitelj potvrdno odgovori. Bio je Ramazan, tmjesec posta, pa je UCitelj pozvao svoje uéenike kuci, kako bi se zajedniki omrsili (iftarili se). Sjedeéi i iSéekivajudi da poénu sa jelom, oni isti objesni uéenici su provocirali svog UCitelja: Ako nam ne moéeS otkriti ime najve¢eg ewlije naSeg vremena, mi neGemo prekinuti post sa tvojom hranom! . Na to im UGitelj odgovori, da je najveci Sejh svin vremena bio Muhyiddin Ibn ‘Arebi. UCenici su protestovali, govoreci da su ranije u Skoli imenovani Ibn ‘Arebija kao primjer jeretika, i da se je on (Uéitell) s tim slozio, a sada pak, tvrdi da je Sejh najveci ewlija njinovog vremena. UGitelj im odgovori, nataknuvSi osmijeh oko usana:U Skoli smo izmedu [judi od ortodoksnije, ucenjaka i pravnika, a ovdje smo izmedu fjudi od ljubavi! Bismillahir rahmanir rahim PUTOVANJE KA GOSPODARU MOCI 4, Slavijenje i hvaljenje je duznost prema Bogu, Davaocu | Pokretacu uzroka, Odredivaéu i Uspostavijacu transmisije.t Od Njega je milost, Ijepota, sila, mod i snaga. Nema boga do Njega, Gospodara silnog prijestolja. Neka je Boziji mir i blagoslov nad onim, na kome su utemeljeni znaci upute, koju je On poslao sa svijetiom, kojim vodi i zavodi one koje On Zeli, te na njegovu uzvigenu i plemenitu porodicu, kao i njegove drugove i sljedbenike, sve do Sudnieg Dana. Ja bin morao odgovoriti na tvoje pitanje o plemeniti prijatelju i intimni druze, razmatrajuci “Putovanje ka Gospodaru moéi” (neka je UzviSen), dolazak u njegovu prisutnost i blizinu, kao povratak kroz Njega ka Njemu, te Njegovog stvaranja | kreacije bez odvajanja, Svakako, nema niSta u opstojanju i egzistenciji osim Boga, Najveceg, Njegovih osobina i Njegovog djela. Sve je On, sve je Njegovo i od Njega | ka Njemu. Kada bi On bio zastrt od Zemlje, koliko za jedan treptaj oka, Zemija bi iSGeznula i nestala u jednom trenu. Medutim, ona je tu, jer je On &titi 1 nadgleda. Bilo kako bilo Njegova pojava u Njegovom syjetlu toliko je jaka, da nadvladuje naSa poimanja. Mi to nazivamo opazanjem Niegovog manifestovanja koprena. Ja prvo moram opisati (neka ti Allah podari uspjeh) prirodu putovanja ka Njemu, zatim proceduru dolaska i stajanja pred Njim, potom kako se On obraéa tebi dok ti sjedi8 na Gilimu Njegovih spoznaja. Onda, prirodu povratka od Njega od prisutnosti Njegovih djelovanja (akcija): sa Njim i ka Njemu. Ja moram opisati njestajanje, isGeznuée u Njemu Sto je nizi polozaj od polozaja povratka. © Znaj, 0 plemeniti brate, da je staza mnogo, a Put istine je jedan. Putnici, odnosno tragaci, koji idu Putem Istine su individualci. No, iako je Put Istine jedan, forme koje se pojavijuju, razlikuju se sa razlicitim polozajima i uslovima samih tragaéa, sa postojanjem ili nedostatkom motiva, snaga ili slabosti njihove duhovne prirode, ispravnosti ili devijacije, po njihovom odnosu i relacijama prema cilju. Neki tragaci posjeduju dobre osobine, dok drugi imaju samo neke od njih. Ja ti pro moram objasniti znanje o Svjetovima, odnosno ata podrazumjevamo Svjetovima na ovom mjestu. Svjetovi (mawatin) su izraz za niZi sloj (temelj) trenutka u kome stvari dolaze do egzistiranja (postojanja) i gdje se pojavijuje iskustvo. Neophodno je da zna& Sta Istina hoe od tebe u bilo kojem od Svjetova, tako da ti ZuriS ka tome bez oklijevanja i otpora: Svjetova je svakako mnogo, a svi su dobiveni od (iz) Sest. Prvi Svijet je prapostojanje, u kojem smo upitani:"Nisam li Ja vaS Gospodar?” NaSe fizi¢ko postojanje nas je pomierilo iz tvog Svijeta. Drugi Svijet je Svijet, u kome se nalazimo sada. Tre¢i Svijet je period, kroz koji putujemo nakon smrti. Cetvrti Svijet je prozivijavanje na probudenoj Zemiji i povratak u orginalne oblike. Peti Svijet je Bagta i Plamen. Sesti Svijet je PjeSéana Dina van Baste. Svaki od ovih Svjetova su mjesta, koja su Svjetovi unutar Svjetova. Njihova realizacija u njihovom umnozavanju nije u opsegu Ijudske modi. 9 transmisija- prenogenje, isporutivanje U na&qj situaciji, nas jedino zanima objaSnjavanje Svijeta, ovog Svijeta, koje Je mjesto odgovornosti, rada i suda. Znaj, otkako je Bog stvorio Ijudska biéa i izveo ih iz niGega u postojanje, oni nisu prestajali biti tragaci. Oni nemaju odmorista na putovanju osim Baite ili Vatre, a svaki Vrt i Vatra su u srazmjeri svog naroda. Svaka pametna osoba treba da zna, da je putovanje zasnovano na patnii (muci) i teékoGama Zivota, na bolu i kugnji, na prihvatanju opasnosti i veoma velikim uZasima. Na ovom putovanju, putniku nije moguée naéi komfor, sigurnost ili blazZenost (savrSenu sre¢éu). Ukoliko su vode razlicito aromatizirane, vrijeme se mijenja kao i karakter |judi na svakom mjestu (polozaju), gdje se jedan zastoj (odmor, prekid) razlikuje od njihovih karaktera. Putnik treba da zna (nauéi) u svakoj situaciji Sta je najkorisnije. On je svakome drug za noé ili jedan sat, a onda se izdvoji. Kako onda, moze biti oéekivana udobnost i lagodnost, od nekoga razumnog u ovakvim stanjima. Mi ovo nismo spomenuli da bi odgovorili Ijudima, koji su prvrzeni kKomforu na ovom svijetu, koji se bore za to, i koji su se posvetili sakupljanju svjetskin dobara. Mi nismo okupirani takvim osobama, zauzetim u tri¢avim i prezrenim aktivnostima. Ali mi spominjemo ovo kao svijet ili primjer onima, koji Zele da pozure u blazenstvo kontemplacije van ovog Svijeta i onima koji pozuruju stanje “fena”?, poniStenja. Za obiéan svijet je Kraljev zatvor, a ne Njegova kuéa, i ko god trazi Kralja u Njegovom zatvoru, pez potpunog odlaska iz njega, narugava i krnji pravilo ispravnog i lijepog ponaSanja (abad). Vrijeme nestajanja, iSCeznuce (fena) u Istini je vrijeme za napuStanje veé dostignutog stepena (polozaja). Otkriéa saobraéaju do veliéine, stepena i forme znanja. Znanje, koje ti stiées za vrijeme tvoje borbe i obudavanja je Njegovo znanje, Sto Ge ti kasnije shvatiti razmi§ijanjem, promatranjem. Ali, ono Sto ti smisliS, u mjenu Ce biti forma znanja, koleg si prije utemeljio. Ti niSta ne napredujeS, osim prenosa od znanja (ilm)* do vizije (ayn)*, a forma je jedna (ista?) (U kontemplaciji) ti dobiva (preovladava) to Sto mora& da imaé lijevo, pa do njegovog pravilnog Svijeta, a to je Kua Drugog Svijeta u kojoj_ nema rada. Bilo bi bolje za tebe, ako za vrijeme tvoje kontemplacije, budeS zaokupljen radom spolja (izvana), a istovremeno u primanju znanja od Boga, iznutra. Ti Ges tada poveCati vrline i epotu u svojoj duhovnoj prirodi. Ona traga za svojim Gospodarem kroz znanje primijeno od Njega, kroz rad i poboznost, i isto (tako) u svojoj viastitoj prirodi koja traga za svojim dzennetom. Ljudska fina priroda je uskrsnula u obliku (fermi) tvog znanja, i tijelo je uskrslo u obliku tvog rada, Ijepote ili ruznoce. Tako je do posljednjeg dana, kada bivaS udvojen od Svijeta duznosti i Svijeta penjanja (uzdignuéa) po stazama progresivnog razvoja. | (tek onda) Ge& ti pokupiti plodove voéa koje si ti posadio. Ako si shvatio sve ovo, tada znaj (neka Bog daruje uspjeh obadvojici) da ako ti ZeliS stupiti u prisustvo istine i primati od Nejga bez posrednika, zasluzujeS intimnost s Njim. Ovo se neGe desiti za toliko dugo vremena, sve dok tvoje srce priznaje neku drugu vlast osim Njegove. Za tebe koji pripadaS svemu tome, taj zadatak bi trebao biti uvazavan i poStovan, i autoritet nad tobom. ?fena - FENA (FILLAH) -mestanak, isdeznuGe u Bodijem jedinstvu. Ponistenje svoga egal 3'jIm - znanje, znanost, nauka. * ayn- vizija, osnov, izvor. 15 © tome nema sumnije. Odvajanje od Ijudi postaée neizbjezno za tebe kao i sklonost ka poviadenju u samoéu (halwet) od veza sa ljudima. Stepen (velidina) tvoje udaljenosti od stvorenja je stepen tvoje bliskosti sa Bogom - vanjski i unutarnji. Tvoja prva duznost je da tragaS za znanjem koje uévrS¢ava i povecava tvoje GiSenje, molitvu, post i abozavanje. Ti nisi obavezan da trazi8 neSto vise od toga To su prva vrata na Putu, zatim slijedi rad, moralna paznja (opreznost), asketizam i pouzdanost (povjerjivost). Na posetku stanja pouzdanosti (povjerijivosti) desiée ti se Getiri Guda. To su znakovi | dokazi tvog postizanja pravog nivoa pouzdanosti. Ti znaci Su: prelazenje preko Zemlje, hodanje po vodi, pytovanie (letjeti) zrakorn, | biti (na )hranjen iz svemira. Nakon toga, stanice, stanja, Suda i otkrivanja ti dolaze neprekidno do smrti. | za ime Boga, ne stupaj u poviaéenje dok ne sazna& u kojem si i kakvorn stanju. Moras poznavati svoju snagu u odnosu na moé imaginacije. Zato, ako tvoja imaginacija upravija tobom, nema nadina ni puta da se povudeS u osamu, osim tuke Sejha koji opaza, pravi razliku i uz to je oprezan. Ako ti je imaginacija pod kontrolom, tada slobodno stupi u poviacenje bez straha. Prije poviadenja, duznost ti Je i obaveza: disciplina. Duhovna disciplina (riyada) znaci uvjezbavanje i usavrSavanje karaktera, napuStanja nepaznje i nemara, i strpljivosti u neimastini. U sluéaju da osoba ipak, poéne praktikovati povladenje prije nego li stekne disciplinu, ona nikada ne¢e postati Covjek, osim u rijetikm slucajevima. Kada se povuéeS od svijeta, to izbjegavanje (Cuvanje od) judi bude uzrokom da ti prilaze i dolaze kako bi te vidjeli. Onaj Koji se je povukao od Ijudi, ne otvara svoja vrata za njihove posjete. Zaista, cilj i namjera odvajanja od judi i njihovog druStva nije ostavijanje u fizidkom smislu, nego da tvoje srce i tvoje uho ne budu prijemnici za suviSne rijeéi koje oni donose. Tvoje srce neée postati cisto od bijesnog ludovanja svijeta, osim ako se ne distanciras od njega. Svaki onaj, koji se “povuce” u svoju kuéu i otvori vrata za ljude koji ga posjecuju, tragaé je za vodstvo i poStovanjem, a bude udaljen od Najveceg Boga. Za takvog je jako blizu propast, i bliza mu Je nego li pertle njegovih cipela. | radi Boga, zaétiti se od lukavstva i obmane svoga ega. Veci dio svijeta je uniSten u stanju gdje viada ego. Zato zatvori svoja vrata za svijet, jer ée ovako vrata tvoje kuée biti izmedu tebe i Ijudi. Sebe zabavi sa zikrom, spominjanjem i sje¢anjem na Boga, | to onako kako ti Zelis i izabereS. Najbolje je izgovaranje Imena ALLAH. Dovoljno je “Allah, Allah..” i nigta viSe. Za8titi se od nesrece pokvarenih zamisli i sjeGanja (na Allaha). Budi obazriv sa svojom ishranom. Bolje je da tvoja hrana bude kaloriéna, ali liSena Zivotinjskih_ masnoéa.> Pazi se zasiéenosti i neumjerene gladi, Cuvaj svoju konstituciju | ravnotezi | skladu. ® Prilikom Konzumiranja one hrane koja Sadrdi u sebi masnoée Zivotinjskog prijekla, moze se dogoditi da u Govjeku pretegnu Zivotinjske osobine, pa da dominiraju nad duhovnim osobinama. WH a Ako je Zeé (suSa) neumjerena, uzrokom je ka pokvarenim mislima, te dugom mahnitanju i ludovanju. Ako i dode do nekog uticaja koji mijenja tvoju konstituciju ® - a to je pozelino - treba& razlikovati duhovni utjecaj meleka (andela) i Sejtana (demona), a koje €e8 ti naéi u sebi. Ako je od strane meleka, duhovni utjecaj je pracen sa stalozenoSéu, mirom, spokojom | beskrajnom srecom. Tada nee biti svjestan nikakvog bola, niti Ge8 podnositi promjenu oblika, a taj utjecaj Ge ti donijeti znanje. Ali, ako je Sejtariski utjecaj, kod tebe ¢e biti prisutna dezorjentacija, bol i nevolja, pometnja i zlo, a sve Ge to stvoriti kod tebe mentalni nered. Dok Bog ne otkloni Sejtanski utjecaj, dotle se zaStiti ponavijajuci zikr u Svom srcu.” Neka tvoj zavjet 0 ulasku u povlaéenje budu takav, da nista nije kao Bog. Svakim oblicima, koji ti se pojavijuju u osami i govore ti: “ja sam bog”, reci: “Uzvigeni je Bog, koji je iznad toga”. Zapamti taj oblik koji si zapazio, pa svoju painju okreni od toga i zabavi se sa stalnim zikrom. To je jedan od zavjeta (ugovora)... Tvoj drugi zavjet je da neGeS nista traziti od Njega u poviaGenju, osim samog Njega, i da neGeS nizaSta vezati svoje srce i naklonost (himmet)®, osim Njega samog, Sve U svemiru je rasprostranjeno prije tebe, pa prihvati to blagonaklono | milostivo, ali se nemoj zaustavijati pred tim. Istraj u svome traganju | istrazivanju, jer On Ge te kuSati i testirati. Zavisno kako prode& ta iskuSenja On te moze spasiti ili ne spasiti. Ako ti znaS za ovo, tada znaS da te Bog kuSa kroz ono Sto ti On ponudi i raSiri pred tebe. Prvo Sto ti On otkri je dar o naredbi nad materijainim tedom i poretkom, a Sto éu ja morati prokomentarisati. To je razotkrivanje osjetilnog svijeta, koji je sakriven za tebe, tako da ti zidovi | zastori ne sakrivaju ono Sto |judi rade u svojim kuGama. Svakako, ako te je Bog obavijestio 0 neCijoj tajni, ti si duzan da je ne otkriva8. Ako si je objelodanio i kazeS da je neko bludnik, neko klevetnik, a neko kradljivac, ti sam ée8 biti najveci grijeSnik i zaista Ge Sejtan uci u tebe.Stoga se pona&qj i djeluj saglasno sa Bozijim Imenom SETTAR - Onaj koji mnogo sakriva i Pokriva. | ako ti dodu takve osobe - privatno - upozori ih o njihvim djelima i savjetuj ih da se (po)stide pred Bogom, te da ne krSe Bodija oganiGenja. Koliko god je moguée, okreni se od ovakvog tipa opazanja, a sebe okupiraj zikrom. “Navodimo primjer Muhammeda S.a.v.s. dok je primao Objavu od DZebraila s.a.v.s. Po8to priroda meleka nije ista kao i Govjeka, kKonstitucija Muhammeda s.a.v.s. bila je poremeéena, uslijed Gega mu se je znojilo Gelo. “allahu je prijatelj onaj koji Ga spominje i ko je s Njim, a Sejtan je udaljen od UzviSenog Allaha. Allah i Sejtan se ne nalaze u istom druStvu i mjestu. ®himmet - naklonost, nastojanje, zauzimanje, 17 Mi moramo objasniti (znaéenje kazivanja) razliku izmedu osjetiInog (Gulnog) i imaginacionog finog opazanja. To je kao kad vidiS neGiju formu (oblik) ili kreaciju, djelo, pa ako zatvoriS ogi i opazanje ostane s tobom. Ono ostane u tvojoj imaginaciji. Medutim, ako je sakriveno od tebe, tvoje saznanje je privrzeno mjestu na kojem si to vidio. (Ako je opazanje od kasnije vrste) kad ti okrene& svoju paznju daleko od toga | okupira’ se sa zikrom, ti ée3 se pomeriti od osjetiinog (Gulnog) od imaginacionog nivoa. Tu 6eS se spustiti do apstraktnih® i jasnih ideja u osjetilnoj formi. Ovaj silazak je teZak i niko ne zna kakvo je znaéenje ovih formi, osim poslanika i onih kojim Bog Zeli to darovati. Zbog toga se nemoj brinuti oko ovoga. Ako te ponude negim da pije8, izaberi vodu. Ako nema vode izmedu ponudenog, izaberi mlijeko. Ako ti je ponudeno oboje, ti pomijeSaj vodu | mlijeko. Ovo se moze upotrijebljavati uz med. Popij to. Budi oprezan pijuéi vino osim ako je kiSnicom. Suzdrzavaj se od pijenja u ostalim sluéajevima, éak i ako je mijeSano sa vodom rijeka i izvora.*° Budi okupiran sa zikrom sve dok je svijet imaginacija uklonjen od tebe, i dok je svijet apstraktnih znaéenja slobodnih stvari otkriven tebi. Angazuj se sa zirkom, sjeCanjem, sve dok sje¢anjem ne manifestuje Sebe tebi, i sve dok i pozivanje Njega ne bude poniSteno u stvarnoj uspomeni Njega. Svakako je ovo, ne samo bit razmi&ljanja vec i spavanja. RazmiSljanje ostavi tragove i popraceno je blazenstvom, dok poslije spavanja ne ostaje nista, osim budenja koje je popraéeno sa grizom savjesti, pokajanjem i molitvom za oprost. Tada Svemoguéi Bog raSiri pred tebe cinove, stepene kraljestva kao test i probu. To ti je postavijeno kao obaveza i duznost. Prvo Sto GeS otkriti su tajne mineralnog svijeta. PostaGes upoznat sa tajnom svakog kamena, a narotito sa njehovim Stetnim i korisnim osobinama. Ako postane§ zaljubljen u ovaj svijet upast ¢eS u zamku i bi¢eS prognan od strane Boga. On Ge ti oduzeti sve ono éega si Se pridrzavao i ti GeS biti izgubljen. Ali, ako se prepustiS, odnosno okupiras za zikrom i odaberes skloniSte kod SjeGanog, tada €e te On osloboditi tog oblika i razotkrit Ce ti biljni svijet. Svaka zelena stvar ée ti predstaviti svoje Stetne i korisne osobine. Neka tvoj sud bude kao i prije. Za vrijeme razotkrivanja mineralnog svijeta, neka tvoja hrana bude takva - koja poveéava toplinu i viagu. *apstraktan-zamisijen, misaono predstavijen, dubokomislen, Gisti akt miSijenja, udubljenost u zamisli, koji postoji odvojen od materljainih pojmova... * “ako te ponude nagim da pije8, izaberi vodu"ona je forma apsolutnog znanja. “Ako nema vode izmedu ponudenog, izaberi mlijeko”, ono je simbol Giste orginalne vjere. | Muhammedu s.a.v.s. bio je prezentovan isti izbor kada je bio uzdignut na nebo. Mlijeko je forma znanja svetih Puteva. “Ako ti je ponudeno oboje, ti pomijeSaj vodu i mlijeko", zbog toga Sto je oblik srodstva izmedu preostalog znanja i odredenog svetog pravovaljanog znanja. To je relacija prema svakom od njih. “Ovo se moze upotrijebljavati uz med”, to je oblik dopustenosti filozofskog znanja. “Budi oprezan pijuci vino...” nemijeSano, ti eS biti zaveden od toga, zbog toga Sto je to forma znanja o stanjima. “...osim ako je mijeSano sa kisnicom”. Sto je oblik potvrdenog znanja od Boga, pomoéu koga Ge biti pravilno voden. Stanja, koja su liSena bozanskih derovanih znanja, a koja ne sadrze greSke, pogreSno vode njihove usesnike. .. ak i ako Je mijeSano sa vodom rijeka i izvora”, Sto je oblik prirodnog znanja. “SuzdrZavaj se pijenja u ostalim sluéajevima”, zbog toga Sto to vodi u herezu i 18 | ako se ne zaustavi8, On Ge ti otkriti Zivotinjski svijet. (Zivotinje) ce te pozdravijati i obavijeStavati te o svojim Stetnim i blagovremenim osobinama. Sve vrste stvorenja Ge te obavijestiti sa svojim proklamovaniem veliéanstva (dostojanstva) i (za)hvale. Obrati paznju na ovo: ako budeS svjestan svih ovih svjetova, zauzet sa istim zikrom koji te je okupirao, tvoje opazanje ¢e biti uobrazlija a nikako realnost. To je tvoje liéno stanje koje je izneseno tebi u svim postojecim stvarima. Ali, ako ti svjedoci§ u njima, sa raznolikoSéu njihovih zikira, smatra se zdravim i nepokvarenim opazanjem. Ovo penjanje je rastvaranje prividnog toka (reda) i stanje stezanja (srca 0.p.) /qabd/* ¢e ti se pridruziti u ovim svjetovima *, Nakon toga, On tebi otkriva nadahnuée od svijeta Zivotne s Sta utiGe na ovo, a koje je u svakom biéu prema njegovim predispozi su izrazi (vjere 0.p.) sadrzani u ovom nadahnuéu.'* Ako se ne zaustavi$ i ne zadovoljiS sa ovim, On Ge ti otkriti “spoljaSnje znake"." Ti Ge biti opomenut sa uzasima i dogodice ti se mnogo vrsta stanja. Jasno 6e8 vidjeti maSinu transformacije: kako gusto (grubo) postaje fino i suptiIno, odmetanje od vjere | pokvarenom migljenju, i ako je pomijeSano sa vodom vwela i vodom rijeka i izvora, Sto je oblik intelekturalnog znanja, to je isto. Kada su stanja pobrkana i pokvarena sa pomislima, greske se povetavaju i ispravnost se umanjuje. Pij vodu nemijeSanu, i onu koja je mijeSana sa kiSnicom i mlijekom a ne pij je ako je mijeSana sa izvorskom vodom ili medom. | ne pij izvorsku vodu ako nije pomijeSana sa kiSnicom ili mlijekom. “® abd - stezanje, zatvaranje. Qabid je Allahovo ime - Koji steze. U sufizmu qabd je smanjivanje sebe uz poviacenje od spoljaSnje li¢nosti ka unutraSnoj. Kao stepen razvoja, opisuje sufiju koji je proSao preko straha (hawf) i nade (raja). Na tom nivou hawf postaje qabd, raja, postaje bast (Sirenje, ekspanzija), hawf i raja, pripadaju buduénosti, dok je qabd sada&nji strah, a bast je nada za sada&nji trenutak. 22 “Qvo penjanje je rastvaranje...” jer materijaina porijekla (izvori) se rastvaraju u njemu, kao Sto je Sejh pokazao. Niihovo nestajanje (raspadanje) je samo u vezi sa svjeSéu tragata jer je (poSto je) njihov dogovor (sporazum) bio samo u odnosu na njegovu svijest. Ti eS sigurno znati realnost toga. Ovo rastvaranje je samo “od reda” izmedu elemenata u vanjskom svijetu. Znaj da Ge te “stanje stezanja (srca ©.p.) /qabd/” pratiti u tvom otkrivanju i ispitivanju svih ovih svjetova, jer si na usponu nestajanja, u kojem tvoja bit (esencija) nestaje, a to opet podrazumijeva stezanje (gréenje), bez ikakve sumnie. +) “nadahnuée od svijeta Zivotne snage” ... kao Zivot Koji se je pojavio kroz ruku Isaa (S.a.v.s.). Primjer je mrtvog Govjeka kojeg je oZivio i ptice od gline kolu je odivio. Zivotna snaga je jedna stvamost. Pogledati Kuran (Il!-49) i (V-110). *spoljaéni znaci". Ne znamo znaGenje “spoljaSni znaci” , (al-lawarih al lawhiyya) ali znamo Sta su “znakovi stanja”. Rekao je Sejh k.s. “,znakovi, (lawaih) Bozijim ljudima znaée podizanje od stanja ka stanju koje potinje da se javija njihvoj unutraSnjoj senzitivnosti. Za nas, to znaéi svjetlo esencije - izvanredni sjaj (blazenostvo), viden iz prespektive afirmacije prije nego negacije - i syetlo Bozanskih Imena koja se pojavljuju pri kontemplaciji njihovog ispoljavanja. Sve ovo 6e postati vidijivo oku koje ne bude ograniéeno gramzivoS¢u i pohlepom”. Tako emo razlikovati ova syjetla. 19 te kako suptilno postaje zbijeno, grubo, gusto... Pa, ako ne staneS na ovom, svjetlo od rasprSenih iskri Ge ti postati vidljivo i neée biti potrebno da se pokriva’ ‘od toga. Ne pla&i se i budi postojan u zikru. Ako ne popusti8 sa zikrom ni nesre¢a te nece savladati. Ako se ne zaustaviS na ovome, On Ce ti otkriti svjetlo podizuéih zvijezda ** formu univerzalnog reda.* | ti Ge8 direktno vidjeti ABAD, ispravno drzanje i ponaganje za stupanje u Bozansko prisustvo; ABAD za stajanje pred realnos¢u, ABAD za ostavijanje Njegovog prisustva - za Kreaciju (Kreativnost), i vjeéno razmi8ijanje sa (o)razligitim aspektima Bozanskih Imena (al esma’ al ilahiyya). “Otkriveni” i “Sakriveni”; i SavrSeni kojeg ne postane svako svjestan. Su&tina, Bit je jedna. Nista nije proSlo. Nakon toga, ti eS znati znaGenje primanja BoZanskog znanja od Najveceg Boga, te kako se pojedinci moraju spremiti za Njegov primitak. Pa, znaj pravino ponaSanje i drzanje prilikom primanja i davanja, stezanja i povjeéavanja; te kako zaéatititi srce, koje je mjesto dolaska stanja, od goruéeg uni8tenja, i to na sve naéine, koji su opet krugovi. Tu nema prave linije. Ovo pisanje je suviSe kratko a da bi se bavilo stvarima poput ove. *) “Svietlo podizucih zvijezda” Sejh kaze “zvijezda koja se podize (TAWALI je ‘tehnicki izraz koji se Koristi da oznaci svjetio izjave jedinstva (tewhid) koje potiée iz srca gnostika, koje gasi ostala svjetla” - znaéi svjetla spekulativne potvrde, ne ona poslaniéka, indikativne prirode. Ona se gase isto kao i svjetla intuicije, Ovo je tewhid kojg Bog Zeli od svojih viernika. Spekulativan - misleni, od koga se dolazi Cistim mi: Indikativan - koji pokazuje, pokazni. “| “forma univerzalnog reda” Ovo je izraz za pojavu Boga u formi Stvaranja svijeta. ‘Ovo se ne moze postiéi dok se ne prode ispod svjetla uzdizuce zvijezde. ™ ‘Nadahnuée Bozije Taine iz djelokruga Njegove zainteresovanosti” Ovo je jedinstvo Esencija (Bitnosti, SuStine) u svijetu Imena, jedinstvo Inetelekta u svijetu dua, i jedinstvo Prijestolja u svijetu tijela. Ovo jedinstvo je su8tina milosti. Jedinstvo prodire u \jude dok ono ne prozme njihovu bit, njihove atribute i njihove akcije. Boziju Tajnu prozima kompletan svijet i tu nema nesreGe. Sve Sto je Bog odredio je iz domena Njegove milosti. Ono Sto je u Njegovoj moti blizu je Njega, a ‘ono &to je blizu Boga dobro je i za&tiéeno, nesreéa i zlo, a zlo nije u Njemu. 28 makr - spletka, varka. Allahova varka je blagoslov koji prati kreSenje Zakona, nastavijanje stanja uprkos prekrSaja ADAB-2. Pojava Guda bez duhovnog napora. » “njihati eS se kao syjetiljka” uz puhanje povjetarca. Ovo je dio puta koji zahtijeva najveéu hraborst tragaéa. Ako stignu do njega to pretpostavija da su stigli u ptrisustvo Jedinstva (ehadiyya) i trijumfa u esencijainom otkrovenju. Ovo se dogada zbog Boiijeg blazenstva kojeg Ge naci na tom dijelu puta. Oni koji stignu do ovog otkrovenja, neka se ne ograniGavaju na tome i neka ga ne Zele zbog blazenstva i slasti. 29) “zastori se dizu | spu&taju” kada je prvi od nas (Adem a.s.) postao nepokoran {Allahu dz.8.) promijenila se je njegova forma. Zastor (veo) sa Imena SETTAR (Onaj koji pokriva) spustio se je izmedu (Ademove promijenjene forme) i ostalih formi. Kada se je pokajao, njegova forma se Je vratila. Tako je zastor bio dignut sa Adema {a.s.) pa su ga ostale forme vidjele u orginalnom obliku, stanju. Ovo potiée iz Bozije milosti i plemenitosti. jenjem. 20 | ako se ti ne zaustaviS na ovome, On Ge ti otkriti stepene umnih nauka, zdravih i potpunih ideja, te formu zbunjujucih pitanja koja shvatanje Gini konfuznim. On otkriva razliku izmedu pretpostavke i znanja, radanje moguénosti izmedu svijeta duSa i fiziékog svijeta, uzrok tog postojanja, nadahnuée (otkrovenje) BoZanske Tajne u djelokrugu Njegove zaninteresovanosti” - uzrok napuStanja svijeta uz napor i trud ili na drugi naéin - i druge stvari koje su vezi, a Sto zahtjeva dugo objaSnienie.! ako se ti ne zaustavig ni na ovom, On ée ti otkriti svijet formacije, ukrasa i Ijepote, Sto je pristojno i umjesno za intelekt, da Zivi gore izmedu svetih oblika, vitalno dizanje od \jepote i oblika i harmonije, i prepolovijenje slabosti, osjetijivosti milosti i svih stvari okarakterisanih pomoéu Njega. | iz tog nivpa dolazi hrana pjesniku, dok od onog prethodnog dolazi hrana propyjedniku. | ako se ne zaustavis na ovome, On Ge ti otkriti stepen qutba. Sve Sto si ranije svjedodio je iz svijeta lijeve ruke, a ne iz svijeta desne ruke. To je mjesto srca. Ako ti On prikaze ovaj svijet saznati e8 odraz | beskrajnost beskrajnosti, vjenost vieGnosti, prirodni tok postojanja | opstojanja, te kako je bitak nadahnut u njemu. Tebi je data BoZanska mudrost i moé zaStite, integritet vodstva do mudrosti, data ti je moé simbola i pogied (na)cjelinu, | viast nad pokrivenim i otkrivenim. | ako se ne zaustavis ni na ovome, On ée ti otkriti svijet groznice i bjesa, Zari za istinom i neistinom, postavijenje oGevidnih razlika u svijetu, raznolikosti formi, nesloge i mrénje. | ako se na tome ne zaustaviS, On Ge ti otkriti svijet jubomore i otkrivenosti Istine prije najperfektnijeg lica od Njegovih lica, ispravno miSljenje, prave Skole i otkrivene tradicije. | ti ¢eS vidjeti kao poznavalac, da ih je Najvisi Bog ukrasio, izmedu svetih znanja, sa njaljep3im ukrasima. I nema nidega Sto pripada stanju koje ti On otkriva, a da te ne pozdravija sa poéastima, dubokim poStovanjem i uzdignuéem, pa ti je stepen BoZijeg prisustva udinio jasnim, i (svaki od njih) te voli u svojoj sustinini. | ako se ne zaustaviS ni na tome, On ée ti otkriti svijet ponosa, vedrine, postojanosti, lukav8tine (makr)"®, zagonetki i tajni i druge stvari te vrste. Pa ako se ne zaustvai na ovome, On ée ti otkriti svijet pometnie, bespomoénosti, nepostuSnosti i blago poslovanja, a to je najvige nebo. | ako se ti ne zaustaviS na ovome, On Ge ti otkriti Vrtove: stepene njihovih moénih koraka, njihovo medusobno spajanje, te kako su medusobno uporeduju u uZitku. Ti eS biti zaustavljen na uzanom putu i doveden do ivice Dzehennema, pa pogledaj dole na silazne stepene kao se medusobno mijeSaju i spajaju jedan u drugog, te kako se medusobno porede u svojoj ukocenosti. On Ge ti otkriti djelovanje koje je u vezi sa Jednim i drugim staniStem. | ako se ti ne zaustavis na ovome, On €e ti otkriti zaStiéeno i posve¢eno mjesto, gdje su duSe apsorbovane u Bozansku Viziju. One su pijane i zbunjene. Osvojila ih je snaga ushiéenja, pa Ge te njihovo znanje dozivati. AL. Pa ako se ne zaustavié na ovom dozivanju, otkriGe ti se svijetlo u kome neGe& ni8ta vidjeti izuzev sebe. To veliko ushiéenje i duboko stanje ljubavi Ge te zgrabiti i u tome €eS nati savrSenu sretu i blazenstvo sa Bogom, za koju nisi znao prije. Sve Sto si ranije vidio postati Ge malo u tvojim o¢ima, i njihat GeS se kao svjetiljka®. | ako se ne zaustaviS na ovome, On ée ti otkriti (orginalni) oblik Ademovih (s.av.s.) sinova. Zastori se dizu i spuStaju.”° Oni Posjeduju specijainu (za)hvalu koju GeS prepoznati sluSajuéi, i neGeS biti saviadan. Ti GeS vidjeti, izmedu nijih, svoje oblik (formu), i prepoznati ¢e trenutak u kojem si. | a ko se ne zaustvaiS na ovome, On Ge ti otkriti Prijesto Milosti. Sve je tu. Ako pogledas na sve i obratiS paznju, vidjeti eS potpunost od onoga Sto si znao, pa i viSe od toga: nema svijeta ni suStine a da je ti ne posvjedocis. Tragaj za sobom u svemu: ako si pogodan saznati Ge8 svoje odredi8te, mjesto i granicu svoga stepena, u kojem je BoZansko Ime - tvoj Gospodar, i gdje tvoj dio spoznaje postoji | egzistira - oblik (forma) tvoje jedinstvenosti. | ako se ne zaustavi8 na ovom, On ée ti otkriti Prvi Intelekt koji je Gospodar i Usitelj svega. Tvoj ispit je kopija, i znaj da poruka koju podnosi i svjedoéi je inverzija, i njegov primitak i osobenost je od Sirokog znanja meleka AL NUNI?". | ako se ne zaustavis na ovome, On e ti otkriti Pokretaéa Pera, desnu ruku Istine. I ako se ni na ovom ne zaustavi8, ti Ge8 biti uni&ten, opozvan, zatim isan, zgnjeCen i istrt. Kada efekti uniStenja i onog Sto slijedi budu na svrSetku, $ biti afirmisan, zaim napravijen prisutnim, zatim napravijen da trajeS, zatim sastavljen i odreden. Tada ée ti biti poklonjene haljine Gasti kojih ima mnogo i koje odgovaraju tvome stepenu. 7") ako se ne zaustavis na ovome" tj. na Prijestolju Milosti, “On ¢e ti otkriti Prvi Inetlekt”, koji je prvi uditelj i prvo postojanje svijeta zapisa i natpisa. On je reziser svega uz dozvolu i naredenje Allaha dz.5. Intelekt prenosi Dui sve Sto je primljeno od Allaha dz.8. prijesto je nazvan Stolom, Intelekt je Olovka (pero) - qalem koja po njemu pige. Sejh je napisao u svojoj knjizi “UQALT AL-MUSTAWIZ” (Opéinjenost pokornog sluge) da nema posrednika izmedu Intelekta | Stvoritelja (Slava Njemu). Melek zvan AL NUN (kao harf nun,kojim poginje sura Al Qalam-Kalem,Pero, Olovka) univerzalno znanje i slicno je tintarnici. 22 Tada eS se ti vratiti na svoj put, pregledati ¢e8 i ispitivati sve ono Sto si vidio u razligitim formama, a sve prije tvoga povratka u svijet tvojih organigenih zemaljskih Gula. Cuvat GeS post tamo gdje si odustvovao. OdrediSte svakog tragaéa zavisi od puta kojim je putovao. lzmedu (onih koji su usavrSili putovanje) su oni, kojima je povjerena Njegova Rijeé, i oni kojima nije povjerena Njegova Rijeé, bez obzira “Gija je” ona, postati Ge nasljednikom postanika tog jezika.* To je ono Sto nam je reéeno od ljudi ovog Puta, kada oni govore da je to, to i to od Musaa, Ibrahima, ili pak od Idriza (s.a.v.s.). U njima je Sadrzano, a i opunomoéeni su, dvije, tri, detiri, ili Gak vise Rijedi. Ona najsavrSenija je povjerena zbiru Rijeci, a koja se nalazi, kod Muhammeda (s.2.v.s.). Dok je u svom odredistu tragaé se naziva “onaj koji stoji”, (WAQIF). Oni koji se zaustave , ukljudujuéi i one koji su apsorbovani u tom stanju, kao npr. Abu Iqal i drug, Tada ih Bog uzme i oni su uzdignuti. Klasifikaciia WAQIF takode podrazumijeva i one koji su posiani nazad (MARDUDUN). Oni su savrSeniji od onih koji su apsorbovani (MUSTAHLIKUN), mada im je stanje (stepen) isto. Ako je (tragaé) apsorbovan na viS2m stepenu od onoga (tragaéa) koji se vra¢a, mi ne govorimo da je onaj vra¢eni visi. Uslov za poredenje je srazmjernost stepena (stanja) obojice. Ako je taj uslov postignut, tad vraéeni Zivi, poSto se je supistio od stepena apsorbovanog, zatim on dostize stepen apsorbovanog pa ga kasnije i nadmaii silazeéi dole, i iznenadi ga u razvoju i primanju znanja. Izmedu onih koji su se vratili postoje dvije vrste judi. Postoji onaj koji se je vratio sam sebi: on je silaznik, spuStaé kojeg smo veé pomenuli. Izmedu nas ovu vrstu Ijudi nazivamo gnostikom. ARIFOM. Takode postoji i onaj koji je vracen u Kreaciju (Stvaranje) sa jezikom pravca i vodstva. On je nasljedni znalac, ALIM. Svi oni, koji pozivaju Bogu nisu | nasijednici u stepenu. Najuzvigeniji Bog kaze: “NEKE OD TIH POSLANIKA ODLIKOVALI SMO VISE NEGO DRUGE. S NEKIMA OD NJIH JE ALLAH GOVORIO A NEKE JE ZA VISE_STEPENI UZDIGAO...”* Izmedu nasljednika su poznavaoci u Rijeé Musaa, Isaa, Sem (?). Nuha, Ishaka, Ismaila, Adema, Idrisa, Ibrahima, Jusufa, Haruna (s.a.v.s.) | drugih: to su sufije. Oni su upuéeni u stepene za razliku od uCitelja koji su medu nama. Izmedu (nasljednika) su poznavaoci u Rijeci Muhammeda (s.a.v.s.): i to su MALAMYYE, oni koji su upuéeni trajnosti, postojanosti i stvarnosti, realnosti. | kad oni pozivaju Najuzvigenijeg Boga - Stvaraoca (Stvoritelja), izmedu njih je onaj koji ih zove od vrata FENA u stvarnost robovanja UBUDIYYA. (Ovakva FENA se pripisuje) Njegovom Govoru (neka je UzviSen): “ETO TAKO!, - RECE. GOSPODAR TVOJ JE REKAO TO JE MENI LAKO, | TEBE SAM RANIJE STVORIO, A NISI NISTA BIO"7*. Izmedu njih je onaj koji poziva sa vrata paznje do ropstva (robovanja), Sto je skromnost, potreba, i Sto stanje robovanja tradi. | izmedu njih je onaj koji poziva sa vrata paanje ka Milostivoj naravi, | onaj Koji poziva sa vrata paznje ka Nadmoénoj #1 Svaki poslanik manifestuje pojedinacni aspekt bozZanskog govora. “Govoriti jezikom” tog aspekta otjelotvoruje Rijeé. Ewlije, koji su shvatili ovaj savrSeni odnos, su nasljednici postanika, koji su th prvi manifestovali. Poslanik Muhammed s.a.v.s. kao PeGat ili ZavrSetak poslanika posjeduje unutar sebe sve poslaniéke Rijeci. 2 Kuran 1-253, prevod B.Korkuta. *\Kur,an XIX9. Prevod B.Korkuta. 23 naravi: i onaj koji poziva sa vrata paznje ka Bozanskoj naravi, koja su ujedno Getvrta vrata, najuzvisenija medu njima Znaj da | poslanstvo i ewlijaluk dijele tri stvari. Prvo; znanje koje se ne stiée uéeéi, drugo: djelovanje sa HIMMETom, trece: posmatranje svijeta slika u éulnom {osjetiInom) svijetu. Ove dvije kategorije se razlikuju jedino u obraéanju |judima, govor ewlija je drugaéiji nego govor poslanika. Nemoj smatrati da je uzdignuée (penjanje) ewlija jednako kao i uzdignuée poslanika. To penjanje zahtijeva narodito i posebno preduzimanje. Ako bi ewlije | poslanici uéestvovali u istom poslu sa moéi pravijenja istog penjanja, onda bi ewlije bile isto Sto i poslanici, ali to nije sluéaj sa nama, lako ove dvije klase dijele zajedniéku osnovu - stanje boZanskog ostvarenja - penjanje poslanika je posredstvom fundamentalnog svjetla, dok je penjanje ewlija posredstvom Stedljivog darovanja tog svijetla”. Mada mogu (postanic i ewlije) biti u stanju Povjerljivosti, to ipak neGe prestavijati isti aspekt u oba slucaja. Superiornost se nece naéi u stanju realizacije, izuzev u aspektu. Aspekt povjerenja zavisi od vjerujuéeg (viernika) sluéaj Je isti u svakom stanju FENA i BEQA ( nestajanje i vjecnosti), jedinstva i separacije, harmonije i nesklada itd. Znaj, da svaki ewlija najuzviSenijeg Boga, dobiva podsredstvom duhovne meditacije poslanika, posveéeni Put on slijedi. To su oni koji to znaju i oni koji to ne znaju i govore: “Bog ree meni”, to nije niSta drugo do duhovna priroda (postanika). To su tajne Njegove prefinjenosti za koje su ove stranice, namijenjene da posluze kao uvod, isuviSe male. Izmedu ewlije Muhammedove zajednice moze biti nasljednik stanja Musaa (s.a.v.s.), ali on ipak nasljeduje od Muhammedovog syjetla, a ne od svjetla Musaa. Njegovo stanje je od Muhammeda, isto kao Sto je i stanje Musaa (s.a.v.s.) bilo od Muhammeda (s.a.v.s.). Ponekad, pred svoju smrt izgleda¢e da ewlija usmerava svoju paznju Musau ili pak Isa a.s. Obiéni judi i oni bez znanja uobraziti ée da je on posao Zidov ili KrS¢anin, zbog toga Sto on spomene ove poslanike u trenutku umiranja, ali ovo (spominjanje) vude korijen od snage svjesnosti i znanja koji karakteriSe njegov stepen. Qutb, svakako pripada direktno srcu Muhammeda. | mi smo susreli Covjeka Cije srce pripada Isa a.s. - medu njima je prvi Sejh kojeg si ti sreo i Govjek koji pripada srcu Musa a.s., i drugog pripadajuéi srcu Ibrahima a.s., kao i drugih sli¢nin dostignu¢a. To Ce ostati tajna za sve osim za nage prijatelje. Znaj da je Muhammed (s.a.v.s.) onaj koji je dao svim poslanicima i yjerovjesnicima njihove stepene u Svijetu DuSa, dok jos nisu bili poslani sa tijelom. Mi ga slijedimo (na ovaj naéin nasljedujuéi njegovo direktno vodstvo u vremenskom svijetu.) %I “nenjanje postanika je posredstvom fundamentalnog svjetla”, To je BoZansko otkriveno znanje.” ... dok je penjanje ewlija posredstvom Stedljivnog darovanja tog svjetla.” Koje pada na bilo kog ko stoji u tom. Sposobnost ewlije nastaje preko judskog truda | napora. Ewllja se penje samo na osnovu snage tog funadmentalnog svjetla Koje mu se dogodi u proporciji Koju je on zasluzio. Svjetlo je otkriveno znanje sa kojim ih On rasvijetijava. Ono je dato poslanicima prez priprema. Imajuéi ovo u vidu poslanstvo ne mode biti zaradeno ni sazluzeno. Ovo je istinito kazivanje i migljenje Sejha. Ewlijama je dato samo zbog njihovih zaradenih (zasluzenih) sposobnosti na osnovu rada, 2 koji su oni primili od Poslanika. Rad uma ne igra ulogu u ovim pripremama, za ewlijaluk je potreban rad na Serijatu, a ne na razmisijanju. a. Poslanici koji su ga posvjedoéili ili Koji su vodili porijeklo postije njega,” pridruzni su tome sa nama i ewlije poslanika koji su prethodili (njegovom fiziskom rodenju), primili su (njihovo duhovno nasljedstvo) od Muhammeda isto tako Muhamedove ewlije uéestvuju sa postanicima i primanju (izravne predaje) od njega. Ovo je prezentovano u hadisu: “Znalci ove zajednice su kao poslanici Izraela” Sto se tice nas najuzviSeniji Bog je rekao: “| BORITE SE, ALLAHA RADI, ONAKO KAKO SE TREBA BORITI! ON VAS JE IZABRAO | U VJERI VAM NUE NISTA TESKO PROPISAO. U VJERI PRETKA VASEG IBRAHIMA. ALLAH VAS JE ODVNO MUSLIMANIMA NAZVAO, A | U OVOM KUR ANU, DA BI POSLANIK BIO SVJEDOK PROTIV VAS. | DA BI STE VI BILI SVJEDOCI PROTIV OSTALIH LJUDI, ZATO MOLITVU OBAVUAJTE | ZEKAT DAJITE | U ALLAHA SE POUZDAJTE; ON JE GOSPODAR VAS, | TO KAKAV GOSPODAR | KAKAV ZASTITINIK"!”, a Sto se tiGe Vjerovjesnika, On je rekao: “A STA ‘CE BITI ONOG DANA KADA PROTIV SVAKOG NARODA DOVEDEMO PO JEDNOG SVJEDOKA. OD NJEGA SAMOG | TEBE DOVEDEMO KAO SVJEDOKA PROTIV OVIH! MI TEBI OBJAVLJUJEMO KNJIGU KAO OBJASNJENJE ZA SVE | KAO UPUTU I MILOST | RADOSNU VJJEST ZA ONE KOJI JEDINO U NJEGA VJERUJU”.**. Tako smo mi i poslanici svjedoci za njihove sljedbenike. Zbog toga posveti HIMMA u skroviste potpunog Muhammedovog nasijedstva. Sigurni, onaj Sto dugo traje, savrSeni mudrac je onaj koji postupa u svakom stanju i trenutku sa adekvatnim naéinom ponaSanja, i ne zounjuje se. To je stanje Muhammeda (s.a.v.s.) koji je bio na dva luka udaljenosti ili manje od svog Gospodara; kada se je on “probudio” medu svjim narodom i spominjao to onima Koji su bili prisutni, mnogoboSci mu nisu yjerovali zato Sto se nijedan znak (uzdignuéa) nije pojavio na njemu i zbog toga 8to je njegova spoljagnost bila kao i njinova. Ovo nije bilo moguée Eak ni za Musaa (s.a.v.s.), koji se je pokrio kad se je znak Bozanskog Otkriéa pojavio nad njim. Svaki tragaé ¢e neizbejzno iskusti dodir stanja i mjeSanja svjetova izmedu sebe, ali razvoj od ovog stepena (razvoja) do stepena pojavijivanja bozanske mudrosti u okviru uobiéajenih spoljaSnjih nadela (principa) je nosilac duznosti (je obavezan) nad njim. Neshvatljivost uobiéajenog reda Ge postati njegova tajna pa Ce se dogadali izvan uobiéajenog prikijuditi (pridruziti) uobiéajenim (dogadajima). ‘On Ge neprestano govoriti sa svakim dahom: “Moj Gospodaru, poveéaj mi znanje dok se okre¢e nebeska sfera sa Tvojim dahom i trudiée se da njegov Trenutak bude Njegov dah”. Kada se dogodi upliv Trenutka u njemu, on ée to i primiti. Pusti ga da bude na oprezu od zaljubljivanja (od uticaja Trenutka), ali ga pusti da se toga sjeéa, jer ée to biti potrebno njemu ako bude jedan od onih koji ée poduéavati. Vecina Sejhova su eliminisani kao utitelji samo zbog zanemarivanja sjeéanja, Sto smo sada spomenuli, i potunog uzdrzavanja od toga. 2 “Poslanici koji su ga posvjedotili” u vrijeme njegovog pojavijivania u tijelu, kao Hidr (s.a.v.s.) koji je prema Sejhu jedan od Poslanika i koji se je susreo s rjim, primao je i slijedio Vierovjesnika u materijalnom svijetu. “... koji Su vodili porijeklo poslije njega.” Tj. poslije Muhammeda, To je Isa (s.a.v.s.) koji Ge se spustiti na kraju vremena, viadaée se Serijatom, zaklaée svinju, slomiti krst i pozivace Muhammedovu (s.a.v.s.) zajednicu. On je pedat Generalnog Ewlijaluka. ? Kur,an XXIF-78, prevod B.Korkuta. ?® Kur,an XVI-89, prevod B.Korkuta. Trenutak (wakt) se produZuje i skraéuje saglasno prisustvu uGesnika u tome. To su oni Giji je Trenutak sat, ili dan, ili sedmica, ili mjesec, ili godina, ili jednom u Zivotu. (Ukljucujuci) GovjeGanstvo jedan je koji nema Trenutka. Za onog (jednog) koji je oprezan sa dahovima ima sate u njegovoj moéi i sve Sto je izvan toga, i onaj Giji je Trenutak prisustvo sati gubi dahove, i onaj éiji su dani Trenutak gubi sate, i onaj éije su sedmice Trenutak gubi dane, i onaj éije su godine Trenutak gubi mjesece, i ‘onaj éiji je Trenutak vrijeme Zivota gubi godine, i ko god nema Trenutak nema ni vrijeme Zivota, i gubi svoj Zivot poslije zivota. To ne produzava njegov Zivotinjski HIMMA, Lino uzidzanje nagovjeStava oskudnost (ograniGnost) Trenutka i neznanost. njegovog znanja. Onaj koji nema Trenutka liSen je od toga samo za vrijeme trajanja njegove bolesti, utoliko dugo koliko je voden od svoje Zivotinjske prirode. Zato nije moguée da vrata nevidljivog svijeta i njegovih tajni budu otvorena, sve dok srce Zudi za njima. Vrata kontemplativnog znanja o Bogu neée se otvoriti toliko dugo, koliko srce bizo i uzgredno gleda prema iéemu na svijetu, vidljivom ili nevidijivom. Znaj, Sto se tiée ovih stvari pojverenih nam Guvanje (od Boga - Serijat): da ako osoba traga za tim i sprovodi to, nez naklonjenosti i nastojanja (HIMMA) bilo kakvog preduzimanja iznad i ispod toga, osim za Dzennetom,onda je obozavalac, drug vode i molitvene udubine u zidu. (S druge strane) ako je negija namjera povezana sa neéim &to je van obozavanja neée se okoristiti. Naprotiv, takva osoba slici onome ko je bolestan. Njegove modi i moguénosti su potpuno poni8tene, a s njima i najstojanje (HIMMA). Moguénost djelovanja postaée ozbilino oSteGena. Kako mu je moguée doseéi ono za éime traga sa svojim HIMMA? Slijedstveno tome priprema za savrSenost, sa “HIMMA” i vie, je preporudeno. Ako on dopre do suStine realnost njegova namjera ée biti uniStena - a postizanje onoga Sto je izvan ovog nema granica - onaj koji postigne kaze: “Drugaélje nije taéno (pravilno) osim ovako, I to samo zbog éudenja koje se desi prije dizanju koprena (zastora)” Kroz znanje koje se dize u kontemplaciji on se okreée licu koje je izvan svake pojave: Istina izvan pojava. Za Jasnog iako je On jedan u esenciji, beskonaéan je u oblicima. Oni su Njegovi tragovi u nama. Znalac je neprekidno i zauvijek Zedan, Zelja i strah traju kontinuirano i zauvijek. | zbog toga pustimo da radnici rade, i zbog toga pustimo da se borci bore. Neka je Bodiji blagosiov i mir na naSeg Uéitelja Muhammeda (s.a.v.s.) na njegovu porodicu i drugove (r.a.). (Za)hvala i pohvala pripadaju Allahu - Gospodaru Syjetova. Sadrzaj: Kratak pogled na Zivot Ibn ,Arebija.... Predgovor prevodioca na engleski jezik... Uvod od Sejha M.O, al Jerrahija.. Putovanje ka GOSPODARU MOGI.