Sie sind auf Seite 1von 43

PREDGOVOR

Pesvcdcno majelrocu,
sestrama 1 bretu.
6ltaoelma se daJe na uvid broFura pnsrreiena
Kozarcu, mJestu-Jednom od na jveith st::adalnika u Bosni.Narnjera Autora je objerltnjarranje

istinttih lzjava preXlvjelih Kozariana datih


redakelJirte dokumentovane grade iz bosansko
-hercegovadklh glasila,kao i navoda drlavne
komlsije za prikupljanje 6lnjeniea o ratnlrn
zlodinima u Bosnl I Hercegovinl,u Blltenu 3.
Ovo potresRo Stivo ntJe pcsveieno samo KozarEanlme^nes'6 i svtm
rEanlmallegei_
svln zalnteresovanlm
zatnteresorrnn{m 1'lrrrlimn
lJudiuna,
prtjateljlma Bosne i Hercegovlne
svlm prtiatelilna
Hereesorr{ne lroli
koji qsu
nikako i1i nedovolJno tnfornlsanl c ovom.ne'
kada preliJepom naselJu kraJ PrtJedora.
Rataa draua Kozarca Jedna je od naJkrvavlJlh

ne samo u ovom ratu.itodrnidtce ruk6 neie fro61


opratl nl Haikl trtbunal.Ovo Je uJedno I svJedodanstvo koJe ostavlJamo rnladlma I manJe
nalvniaa na znanje i dalJe predanJe.l(ao 6to
1 san neslov kaEe: ilOprostltt-moitla ralt zaboravltl nlkadarr.
UJed,no nolLno sve pre4lvJele stanovnlke Kozarea da zapa*ene eventuaLne netadnostt 111 nepreclznostlrobJauljene u ovoJ broduri i1i woje oscbne sueesti je dostave na rrUsl_uint telefontr :1-31o 87a-o84o, Kal tfornl ja,
6tstf prlhod od ovog izdanJa tde na podmlrenJe troEkova tzdavanja kornpletne knJige.u koJoJ se Eeli ortkazatl prava lstlna o udinjenla zlodJellna nad bosansklm narodonn.
A rlJcEt neJkc nlLc
S usana nl I sad tropte:
|tJub1 vJeru sv@ga dJeda.

GuveJ d.oua - GRUDE SVETEI

AUTORI

B1f9 Jednom Jedno nJesto - KOZARAC,koJI posta


siutbol genoelda nad muslirnanlma.ila&e ie ir bLtzlnl davno planlranlh logora snnrtl :Omarslra , KerateggrTrnopolJerkao I rudnlka smrtl:Ljublje
L
Tomai lee

l{eduXnln prvllr l.ooo stanorrnlka opkol_15e,


poblSerodvedo5b u logo::e rIr natJeraSe'u Uiteg
doJuderaSnje kom5lJe oravoslavci.giif su tret{rani u okvlru nonstruoznog plana unt3tenJa boSnSadkog r?aroda na podrudjlrna Zapadne noine,a
sve u okvlru stvaranja vellke Srbl;e.
Raseljenl Kozardant danas Xive u 30 drZava
qyrjeta,! kao-naJve6a kolonlJa se smatia grad
Chieago. Prenijegf iemo plsanje,,rfstern',-a.iJema6kog sedmldnika (autor Wllter-illtillenweonei),rojf

prenosl razgovor rz gostionice u Kuzareur96SeJe 9.o7o kuia poru5eno I gdJe ne Zivr niii jedan Bodn;ak.tiranovniel su-mu danas srpske LzbJegli'ce.Koz-arac ie bitl zapamcen i pb prvom
putntku za ,HagrDu5ku Tadliu 1 druglm ztbdtnclma
crJe su Kuce nadomak uLlce Mar5ala Tlta.Ka[<ve 1l
l+ lroni j e:
POEETAK NATflIH STHADAN"TA

negdJe :-za ponoil sa Z9.na lo.aprii 1992.


godine tenkovt I transporterl sa voJnlelna
naoruZanlm do zuba u51t su u prlJedor i Uto Je to
po6,etak pakla za sve lJude na ovom podrudju.
Preko megafona upozoravaJu se gradant da ne prave-panlku lego da uJutro u 6 satl poslu5aJu zvanldno saopStenJe preko Radlo-prlJeilora.TaEno u
6 satlrposluSao Je narod splkerleu Jadranku VeJoredevli:rrGradanl 1 gradanke prlJed.orsre op5ttnerostanlte mtrnl u svoJlm domovlmarno6as Je
SDS preu_zela vlast u naSoJ op5tlnt. j. rr Dal je niJe trebalo nl slulatl.Sv1na je b1lo Jasno da neie lzail na dobro.
agresoru pruLtll su nJeEtanl prlJe-Otpor
dorskih
sela : I{arnba rlna , Cerakovo, Brezliant . punarsko I Rakovdanl.0n1 su se 28.m6Ja l-ggl.goAtne
prebae111 6amelnara lskreavanJe Je lzvrieno na
slrele Starl Orad 1 GomJenlea.Jedna grupa
uIIa u grad preko mosta na Sanl u unlformamaJeJl{A,

KOZARAC

tako da su Eetnlcl nislllt da se fadl o prtpadnlclna JugoarmlJe.Borbe za oslobodlenJe PrlJedora po6ele su u hr3o satl lo.maJe.Glarrna lokae'
lJa biantlaca blla-Je na Adl kosl huie Zlke Crnarida;fz pravea naseiSa Clgan!.uk napadnut!. su
Stanlea ttttetJerPoltarOpltlnarsud t Radlo-PrlJedor.Efekat lsnenadnog udara blo Je lzuzetan,
tako da Je za samo Jedan sat zauzet dio grada
sve do Podvo*nJaka.l{akon prvog Ioka koga Je pretrplorsgresor sa kreie sa dva tenkara zatrafiena
Je 1 pouod od Banla Luke,odakle po1azl speelJalna Jedllnlea sa 48 tent<oira I ilStel.overarr.HastaJu ultEnc borbe koJe su potraJale tr1 sata.IspostavlJa se da borba protlv Eeltdnlh grdostJa lndi
raspoleganJu lndi
nena efekta,Jer
nema
su branloel na raspolaganJu
efekta.jer
rfzolJeir.Dolazl
ponetnJerpa
panlke
se
do
1
sano
branloel povla6e preko Sane prene IlanbarLnana 1 I
drugln nJestlna.Hrabrlm prlJedorsktn borelma ko'{
nanilovao- Je dr.l{lrza MuJad[li t kapetan lledln i
l{uhlira sa snagama agresora Vladlmlr A1916 1 ko-i
nadant prlJedorskog garnlzona Radlslav ZelJaJa. i
ilnogt EolnJacl su lzglnult u ttm borbama.
!
Sto u ielJi za osvetom,Sto plantranorsrpske snage prave pokolJ medu musLlnanlna,ljlnoge !
odvode u logore:TrnopolJerKeraterm 1 Omarsku. )
lstovreneno.nastavlJiJu-p6rtragu za branlocima.
Usput plJa6kaJu,ruS6 i pife,u5l3aJu clvlle t st-l
luJu iene.Branloet se dlJele u nanJe grupe t
staelonlraJu se u iunu Kurevo 1 kasnlJe dJeluJu.
kao dlverzantl.Dlo naroda u zbJegovlma se kreie
prena BosanskoJ Kruplra odatle u BlhairCazln 1
Yellku KladuIu.
0 tadnon broJu ublJenlh vJerovatno se n1kad neie saznatl.Agresor,Je akclJu "d1i6enJatl
vodlo pretsa GonJentcl 1 CellrgdJe Je b11o mnogo
nasairrlranih eivlla.PokuSaJ da se nusllmant sklone kod komSlJa-srba nlJe usplJevaorJer su srpskl ekstreulstl 1 nJlna prlJetlLl.
l{ekako u lsto vrlJeme sa dramatldnln doga,danJlna u PrlJedoru,zapodeo Je sllovlt napad
na l(ozarae12).naia u it+ satlrnapad Je 1zvodlIa
artllJerlJa JugovoJske I lo.ogo agresorsklh voJnlka pod konandon Radoslava ZelJaJera u borbama su uEestvovalt Eak 1 borbenl avlont.Trl dana
l

(ozAnAc

1 tr1 noil traJao Je pravt pakao.Hanbarlne su


ustvarl blle probnl pollgon ua upad Eetnlka u
Kozarac.0no oruiJa 5to Je ullo u fozarae 1 podlJelJeno narodu vlJe Je zasluga snalaElJlvlh poJedlnaca-rod.olJuba rnego plod, neke organlzovane
akclJe stranke na vlastt.U naorulavanJu Xozardana posebno su se lstaklt:Hasan MuJElittDldlnll

Omer MahnulJln,Kole Kustura,Azur Jakupovl6rkapetan Sead Clrkin-blvil aktivnl oflelr J!tA.0n1

su nnogo ranlJe shvatlll Sto se ne ovln prostosprema nusllnanskon narodu 1 sa ono nalo
oruiJa 5to se lnalorpoku5all su organlzovatl

rlna

odbranu.

l{a 6e1o odbrane Kozarea stall su hrabro:


J anln, !,[usta fa _ Ha dI 1 i, f slam- Ba?ron J I i,
te noncl koJl su u511 u legendu
I sa koJlma ce
se Kozarbc ponosltt-a to su:Hasan MuJdl6.Suad
BaStirSeJo BahonJli,Amlr Kulenovli,Dedo BlaZeBe

itr

Med_un

v1i. . .

Isto tako svoJ doprlnos u odbranl Kozarca dala Je ralllclJa na 6e1u sa hrabrln komandanton Osmanoa Dldovtien 1 ostallm prlpadntelma
i I patrlotana :Errlron KarabaJliem,sthanukon Kl-l-

ptiemrBracon Denldenrsanlrom f,u6kovlien I osmJeJtanima ovog grad.lia.


Srpslca artllJerlJa sa okolnlh brda Je
ru$lla ovaJ gradli.IspalJeno Je nekollko h1lJada proJekttla koJl su rinlStavall sve lto Je
lJudska ruka s nukom stvorlLa 1 lzgradlla.lfard
Je bto lzbezuml"Jen I zahvatlla ga Je pantka.I{ek1 su poEe11 bJelatl prena Sunane Kozare,nadaJuil se da 6e tano nait spasa.Tada su po6ele I
po nJlna da padaJu granate.Bllo Je nnogo nrtvth
iena 1 dJeee.Ifesretnl kozaraEkl narod nlJe odeklvao ovakva dogathnJa 1 ovdJe Je na vldJelo 14
a51a sva ne'sprennost-IJudl ni tit<ve doga&aJe ttragedlJe.Uprkos oEeklvanJrrblll su lrgublJent
'u svoJoJ nenoCl.Yltre se nlJe tnalo kuda.Da bl
zaJtlttll nedulnl narod koJl Je sve vlJe glnuo,
kouandlr nlllclJe Kozarea rOsnan Dldovti rpreEo
radlo veze setrilto Je od'zloElnea Radniia ZelJale da obustavt bonbsrclovanJe clvlla 1 d,a omo
guil narodu l-c,Lax'1r opkolJenog grada 1 sone ra
tnlh deJstava.

talln hrabrln

KOZANAC

ZelJaJa je to uvJetovao predaJom kompletnog sastava mlltctJe I nJenog komandlra,PosllJe kraieg vtJeianJa,odLuka Je pala.Da bt sprlJe6llt
dalJa razaranJa grada I ubiJanJe neduEnth lJudt
Eena 1 dJeeerpredade se komandtr I jedan dlo ml-

1telJe.Ostall mtllelonert t hrabrt branloel nastavtt ie borbu do kraJa.pa 5ta bude.Tako Je 1


bllo.Medutlnrkad su do5li do detnlkarDtdovliu
Je naredeno da se vratl u Kozarae I privoll ostale branloee da se predalu 1 odloXe oruXJe.l{a
ialostrnesretnog lcomandlra ubt11 su s Leda prl1lkom nJegovog povratka u Kozaise.fgto Je zades11o i ostale mlltctonererodvedenl su nlz potolg,
dolJe lspod eeste prema pruzl,l tu,poblJenl.
NaJveie zlodlne u Kozareu noEln1ll su detntcl lz
Omirskerna Eelu sa UorrdlLom naaanovlien-rtCLgom'r.
Onl su kla1l 1 ublJall sve 5to su ltvo prona511,
a posebno su bl11 krvolo6ni u Jakuoovli'lna,Kami-:
,

Eanlna 1 Brdanima.
U Kozare" jE-""" sruieno

t popalJeno,mnogl
111
nestall.Ono naroda dto Je pre-j
lJudl ublJenl
IlvJelo.odvedeno Je u logore.Sano mall dto ne- +
sretnlki u duglm kolonana doit ie do slobodne
Za$to
terltoriJe.
i= teIflro:-. [niavo pal-o u BoganskoJ KraJtnt?
0rgantziTanl otpor' EetnlEkoJ agreslil 31-rlh razmJera blo Je onenogu6en ne samo u BosanskoJ
KraJinl,nego t u clJeloJ Bosnl 1 Hereegovtnl,
Buduil da Je 6l.tava drZa'rna terltoriJa btla zai

posJednuta snagsma blv5e JNA,da Je mtllelJa u


clJeloJ svoJoJ strukturf blLa prakttdno srpska'
oruZJe op3tlnske terltorlJalne odbrane vei ranlJe Je bl1o prebadeno u kasarne J!(ArobavJeStaJne voJne I pollclJske slulbe u rukanb srpslroernogorsklh agreso?arsve je udtnJeno da s onmoguii uspJelna organlzaelJa otpora.Jedlno Je

na podrudju Blhaike kraJtne-na terttorlJl ss


ansblutnorn nnusltnanskom vedlnon-bt1o donekle
mbguie organlztranJe llegaLnlh iellJa-zanetaka
buduiem otporu.Ta terltorlJa Je ostala odbranJena.B11o Je ,medutlnrl u druglm dlJelovlna Bossnske KraJlne lzvJesnog otporarkoJl se zbog tzrazlte nadnoinostl neprlJatelJa u tehnlclrlJu-

dstvu I naterlJalu niJe

mogao dugo

odr[atl.

KOZARAC

primjer PrlJedora. Svl zaroblJenl


su nemllosrdno ubljenl.
b111
nloct

' Itaveden je

bra-

Kozarac obuhvata 13 sela :Kozaraer$ozgru5a,


j1nI
Kamt6aniIr'luif<anovl61, Brdan1, Trnopol J9, Kevl
'
jl,KaGglt
Jakuoovt6i
ii;ili;i:iar<upovr6l Donil,

selima ilvi samo


;;iiii,Sivcr^ I HrnJl(1:TI'gvlIn Xive
u okoLntm se'
musffminsfro stanovitstvo.Srbl
ii*aiO*arsr.a rlamovlta rBabl6lrBalte i -orlovel'
od
Ve6insto stan6rmlStvo ie muslimansko'Jeclaneil-Ju
;;6il; ;"igiavania musltmanskog naroda
-u
orovodenJa etntdlog dlSienJa J-e- deoorttranje
koneentraelone
il;dl-; tone*ntracione logore.TI
dovodeni
PrtJedor
poaru6Ju
opStlne
i8*o""-na
KraJln-e
Bosanske
1z
samb
nero"alportircl
'nego
dlJelova okuplran
i_-fr-Srugfnrosoblto liJgvernlh

Zrtava u 1ogor1not"*-f .-freri*so.ttne.tidan lroJ-logorsle


vlastl
*r-ii"e"' se-ntfiaaa saznatl, Jer
lzbJeg
se
ttoalfe evldenelJurda.bl
prelzjavama
zloElne.Prema
"I*J""""-ntsu
fa i,plutUa za ratne
deviSe
Je;i"j6f iit rogo""la-svJedoka,st.radalo
mJeseel,koliko
toku
5
te
nr1:iaa-1iuai"u
."ti""
prem j t
a
zatvaran
proter<lo
tfrottog
i
n5
do
,
,i
ldnosno
6
gi;;i;:n
su zitvorenlcl mudenl gladu,Ze'
UatinJanJem, ga?enjem na Jelementarnl'
stalnlm"jr*"
iJuastoE. dosioJanstva'9 !:111i,
lifi-;;ii"a"o.ti
baS Kozarea
llodttalnaJbolJe svJedodi.sudblna
pre(
tog-naselja
;j;;;ttfr ziserita.stanovni5tvo

du.

i" u".itio tliro 2o.ooo EttetJa,veil"i"3tr;t


*uirliranslte"naclonalnostl.Blo Je to-plodan
uspie5no ba"60,
i-;";;t-kr;i,61J; se stanovnl5tvo
pol
Joprivre$om 1
r""atslitoml intenztrrnomst
prosperitetu
"iio"'
i;;;"i;"*. r"*oiiJem- ekonomskbn
doz".
devj-zne
redorrne
su I
noirnrgt"a aoprin6sile
em1ake-koJe su dotJzile od mnogih ekonomskih
standard
E[ono'nski
Et'rope.
;;;;;;;- ir^ ziiiatt"se ogieciao na lndlvldualntmnt
E;-il;;i"-n":ubiju
fomforntm stanb6nlm obJektlma t vel-lklm gospoda::stvenlm z[radama'sa savrementm zanatsklm t

stroJevlma "PreilvJeli -sviedok


p"fi"p"ivreafrim
Je Ii9
b:H: u svoio j-pri*""o tr- L''Javl,navodi.da
i okornlh zaselak
ioii"pnu ttinlvf,rgt;o kozalea
sk1
j
s}{og

toJ"'t" naton {e5kog artil 9rf opEolJeno.


.napada
'
I zarc
5[mama-bl1o
;ti; po oufrZnjtmpostrelJano
oko 7oo osoba'dok
;ij;";:oa;n-J;
3

nJ1! preto 10.ooo otpreml jeno * i";;;;tr"*131


veilnar? u plvom redu odrisll muikJrcflia najsvirepl ji nedln poblJena.FfanJi <11o, starei ,te- Zene s dJecomrdeportlrani su nakon 2-l rnJes6ea
po
Logorlrna na slobodnu terttori.ju Republike Bosne
I Hercegovtne. Lstl svJedok tsttEe Eln;enleu da
su veilna Setnlka-zlodinaea Iz redova nJlhovlh
lom$lJa"B11o Je,lsttnl za volJu t poJedinaea
pomoit svoJlm komSlJama Bo-,
lrba xoJi su ZelJeIl
51Jacima,alt
1 onl su gubl1l glave 1 btli fftvf-,
diranl zaJedno sa svojlm obltelJlmarrada bt kao
otkrlvenl.?ako Je prenna LzJavL svJedgr
-takyir.b111
ka S. A. Iz sel,a HambartnerEetirtt-zlodinae
frnett:
(Alense,l Markorlz prlJedoiskog sela LJeskare ubr

1o svog prvog komdlJu Srblna Radodal Jovana,koJt,


Je skrivao. u svoJoJ kuil BoSnJakera nJegovu'Eenu Zdenku Ietnlel su zapalill-u njthovoJ tudf.
ZloElnae Krneta _Je-zaJedino sa svojim siiomrl2.o61992 godlne pqblg
lo mJeStana iz iela Hambirlne,:
medu nJlna na'Jvl5e iz obltel jl MuJdXli.
Vrlo zenlmlJiva Je lzJava svJedoka It.N.o
zloiinlma u Kozareu!"N;kollro mJes6ci prtJe !.ata mogao sam osJetlti uzdrZanost prena meni od q
pr!JatelJa iz Onarske, Jer sim radlo t+0 gql
99iln
dtna urr0elulozt'r u PrlJedorurdrultll smo se,affl
u autobusu n.pr.kad tm pruilm ruku osJetlm di mil
s mukom pruZaJu rukurda su uzdriant.odnosl su
nekakc zahladnJelt.Petnaestalr dana prlJe napada
na KozaraerSDS i JltA su postav111 dva tenka na
Orhoce(srpsro selo)rdva tenka kod Lamovlte t dva
mlnobacaia na Drenovee(I(ozara ). Ulttroatum su dali
1. t?.ia, da se pctplSe loJalnost tzv. rrsrpsko j rerubllet BlHrr.Kozarae nl je potplsao loJalnost t
ml smo odeklvall napad.Napbd Je podeo-Z4.o5.tadnc u llroo.satt.l{a5a terttoriJaina odbrana imala Je nedtc puSaka i zo1Ja,a1i od t1h zolJa samo
Je Jedna bl1a lspravna.Tu prrru noi napaOarfSuOf
su se sklonlll u podrumera sutradan je pioSao
glas da moramo bJeZatt na Kozaru.l{arod Jb krenuo
Koza::ura1i su onl baea1l granate medn narod.
!a
Tako Je Jedna granata usnrtlla trl rodene sestre
i oC nJihove zaove sina2starog oko 13 godlna.Onl
se zovu:KenJar ( lme mu ne znam) , Sahurl6 Tirnka ,
PolJak Azemlna t Jakupovii...J6,sa svojom Eenom,
l

I(OZAF.AC

mladlm slnom 1 nJegovom dJeeom sam se sl<lonlo


u Eumu.l{avede smo se vratllt u Kamlianertu smo
prenoitli I sutradan su KarabaSld i{amed I f{ukti

hrtmfja otl$ll u Prijedor da pltaJu SDS 3ta ie


bitl s izbJeglleama.Dobtlt smo odgovor da tzbJe'
gliee 1du na Kozaru i1i u TrnopolJe.l'leduttm,mt
smo krenu1l prema TrnopolJu.Stigll smo u selo
Slvee. jedan kilometar od T::ncpolja. Smjesttll
smo sir po kuiama mJeStana Sivaea.U Slvcima smo
bl11 mJesec danara borbe u Kozareu su trajale
I dana.l{as 83 Je-bilo u ku61 rodaka rnoJe lene.
Sre6omron Je lnao 1l- krava i rnoglt smo se nekako prehranitl.l{ekada smo noiu odlaz111 svoJtm
kuiima I kral-i bralno I ostale svoJe potrepStlne.MoJa kuia ntje izgorJela,ali ml Je lzgorjela
itala,Junlca 1 p11lii.Kad Je gorJela komStjtna
Stala,tada Je lzgorJela I moja.Do6lt su i odvel.
zh d6ar6a(od nas 8J bllo je 28 muikaraea) 1z
ove lruie u koioJ smo Utlt imJe5tenl,od 18 do 5o
godina.To se desl1o lLl 12.i11 14.Junarnlsam
tadno siguran.?ada su u Sivelna skupl11 oko 15o
, nu$karaea I autobustma ih odvelt u FriJedor.Ka'
1o da su do51t po te nu5karee,putem Je 16ao tenk,
e sa obJe strane puta naoruiana pJeSadija.
IrJednog
mladtia,prezlva se Jakupovti(1ne mu ne
znem)rublli su.Nas 5o su ugurall u Jedg! hangar
Nismo-mog11 svl stattrJer je hangar maLlrna saq
blo na samfun vratlma t gLedao sam kako su pueal
u tog nomka.Bio Je u podetku ranjen u ltjevu st
ranu i trdao Je prema hanga::u.NiJe se mogao kod
nas sklontti.Stlgao Je do Jednog drrreta l- tu su
opet pucall na niega.Pao Je rnrtav kod d::veta.?u
jb fe5 ostao preko-noil,a-sutradan sam ga. sa Jc
jednlst 6oviekbna sahranlo.Tada su ub1l1 ioi Sest
m1aatia.0nl nJlh nisu smatrall clvl1funarlako ni
su b111 naoruianl.onl su za nilh b111 voJska.Ta
dan su stigll rrSe6elJeveltr 1'rBiJe11 0r1ov1rr.0n
nisu b111 domail Srbira ne znan odakle su do5li
Btlt su nrnogo grubljl't surovlJf oq naSlh domai
th Srba.U Sivcima smo bilt do 21.o6.kada Je ope
doSao tenk glarmim putenra sa obJe strane su li
jnaoruianl voJnlelrkao..l kad su kupll{ oy" lJude
isve su nas pokuplit 5to smo..kao lzbJegLlce do,51e u Stvee.Lokalno stanovnlStvo $lvea su osta'

KOZARAC

v111 u selu(sem LJudl starostl od 18 do 6o go- I


dlna).a nas su pJeSlee otJeralt do, Trnopolia- I
Preno6111 smo u logoru TrnopolJe.Ujutro su nas I
smJestllt u 24 vagona do Kosave.kod $aglaJq'nre1
noEttt smo u Mo5evcu.I5lt smo 25 km.Sumon do i
MaglaJa pJe6lee. . ...rr
I

Vei se produlo za Keratermrda lma oko 5.oooi


zatvorenlh u halama ove propale Tvornlee.To sD I
uglarrnom muSkarei od 14 do Togodlna- sa -podrudJa I
Hirnbartna I Kozarea.U Trndpoliu u Eko1l 1 druS- I
tvenom douu Je smJe$teno oko 1-o.ooo Leryatdiegg I
t staraea.koil Ilve u te5kln usLovlma.Jedan dlo I
th Je smJ6Sten u prostorlJe blv5eg .Zadrutnog- t
aoni.koJi Je u ru5e'trnom stanJura veilna se nalaJ
bo- I
zI nA otvorenom prostoru oko domarogradenlstraZa-fl
grublm
EeinlEklm
dlJlkavon tleon i veoma
1 tl}"J
r"]toJl noiu upadaJu nedu lenerod^vode^lh
Kuruzovld,
Sloboclan
logora
ovog
Je
luixoiandant
i
6fvif nastavnlk u osnovnoJ ilkollra sada obuden i
u EetniEku rurtfornu.Klie svakodnevno IlJu 1 -sve I
vlle lJudl unlre u ?rnopolju bez 161J9-nq,mo61. it
I Bog in Je lzgleda tano.okrenuo leda?IzJqve ;svJedoka inogo-govore.Poinlmo sa ll.lf.12 Kozarel
Zaplsnlk Prenese t
koJl
I
- urtu'su
ne laroblll l..autobuson odve11 u I
PrlJedor u logor Keratern.dln san stlgao po511 I
su ne tuiL.MJesee dana sa! spavao na betonura I
onda su donljell drvene palete.ilog konSlJurBa- |
l1d SeIu su tukll kao t nene 1 Mu$lnovl6 RlJa- |
d.a.Od nJlh znan Zorana Zfetda-prlJe rata nlJe I
nlgdJe iadlo,lma 27 godlna.0D Je-blo glavnl vo-l
ga I
Aa.0n Je ub16 SuleJnana l{andiuktda-prtkovao
rrPolJoprlvre-l
u
radlo
Je Ee dtrantJu.Sulejnan Je
d.lr.zatln lipa Yidovtdr32 godinerradio Jg o Ko- |
zar6u u pllentrlnr dvoie dJeee.Glavnl u logoru I
f,eratera blo Je KoJln.On Je potptsao da se 1o- |
gor ras:pustl.U logoru sam blo 215 mJeseea.illsu
nas nLkako hrantll.la dva I po nJeaeca sam doblo tr kg.hlJeba.SnrIao san oko 2o kllogranl.Ja

san blo-u pivoJ spavaonlrgdJe nas 1e bllo 75or I


a u treioJ- spavaonl Je bilo t5o_lJudl.Ja san no I
naredbl norao potovarltl-nrtve lJude u kanlone' I
.veilnon su b111 ls sela CelarSanerPuharskerte
I

I(OZARAS

th nlsan znao.Jednog EovJeka su noien proboll I


zavrnull nol u nJenu.ovu lzJavu sau daorslaiem

se sa nJenlm sadrZaJenn Sto potvrduJen svoJlm


potplsom.rl
f zJava ll, t{. , Lrtve fieraterna :
ttPrave patnje I vand.alLzam podtnJu na Petror
dan.12. o7.1992.godlne. Srbl su podell pa1tt1 lcu-

ie,SlJenorStalera takode su zapallIl 1 seosku


dZanlJu.Tako Je b1lo 1z no61 u no6.UblJanJa EUsllmana po6lnJu ondarlcada su nJlhovl voJntcl
potell glnutl na froitovlma.Kada duju da Je neko poglnuortako podlnJu provodltl odraazdu.PrvL
put su odveli troJleu u l.ogor f,eraternra kasnlje jo5 3o mu5karaca od 18 do 7o godlnarps opet

petorlcu u HanJadu.
Odvell su me u logor o5.o7.I9gz.godlneruJutro u o5rl5 satlrzaJedno sa ocem...Prvo su nat
odveli u 'rVltamlnkurr,kao fol na lspttlvanJerpa
ie nas pustltl ku6l.Nas 3o Je bl1o zaJedno 1 1l
pltlvanl smo do 12 satt.Tada su rekll da nas
puitaJurall su nas odveli u Keratern.l{a kaplsu nam novaersato.
l2 ptjL sno pretredeni.OduzeltkoJe
sno lnali.Ravernaklt I sve vrlJednostl
'spoiedlll su nas po prostorlJama.Dva danarl+E sr
tl,ntsmo nl5ta JeIl I kada su se sJettll da nat
neEto daJu,dall su nam dvlJe Snlte hlJeba.I(asni
Je smo lmaii samo Jedan obrok koJl smo norall
poJestl u dvlJe nlnutera onl koJl su do511 na
kraJu
nlsu n15ta doblJa1l.
-ilakon
par dana su nas poEelt lspltlvatl ko'
ga lmano od famlllJerda 11 lnaJu oruEJerko nas
Je naoruZavao ,Jesam lt 6Len SDArJesan 11 sa
ielrlm seradlvaort" 11 neko dolazio da nahu$kavr
nJih.U tone se naJvlSe lstleao ne.
narod-protlv
kt- rreupo'rrlnao Je dugu ko$u.Svlrna Je blla poznata nJeg6va paltca t noh.Paltcom Je tukaora
nolem ubadao,lleht logora51 su sakrlll dto novel
HaJteEe Je blLo blv5lm aktlvnlm nlllclone:
ma.0n1 su naJgore pretu6enl 1 odvedenl u logorr
na ManJaEu I u Onarsku.llave6e su lzvodlll prlvt
tnlke.pa su th tukll do besvlJestl.Ila pr.Besln
Hergl6,5ef rrUgostLtelJstvarr 1z PrlJedora Je po'
dlegao.0d nJlh su traElLt novaerzlato L sve vrl

XOZARAC

nrlJatelJe
Jednostl.llakon \-5 dana'mene 1 mojg
za
iu prebactll u druge sobera 9v9 prlpremlll
druge.onl su naJgoie.proSil.Tollko su th rnlatl-,
It.da su se oneivJe5ilvallrpe su th 6etnlc-1- Fo-:
1J6va11 vodom,l onda nastairtll dg udaraJu.-IJ tak-i
v6n ilanJu su'b111 trl dana,a ntEta nlsu JeLl.Uj
suzavac.rkgo
eqaq
vsv
lrso vvrr
neduvrem6nu,nJlma
ulltutIvI-tillltillutlrJJ.lIlca
Je
ie pu5ten
-navodno
su:
priprematl
dZlhad.Od
I
poEeli
da su
Uiezati
pogu51t1'pa
gu5ltlrpa
su
p9-i
podell
zatvorenlel^po8elt
zatvorenlel
se
zavee su
hrl111 napolJe,van prostorlje,a--Eglnlcl-su th
sadekall 1'ubiiaff ih iz pu5akir.UblJeno th je
oko 125,a oko 4o Je blLo ianJerio.Dovoze 5leper
1 sve mitve 1 ranJene su potpall I odvezll u
i

nepoznatom praveu.

U-togo'ru ntJe bll.o mJe5tana Euvararvei su


btlt 1z diugth miesta,koJe-mt rltqmo Flqnavall.
Znan 1m priztnenaBanovl6 r?tg:.| rSlklrli,Radakovii...U lbgoru sau blo trz'danarkada se lrodulo
da se oval logor zatvararodvaJall su-grupu po
grupurneki u logor Omarslara neke u TrnopolJe6nf^toSL su prebadenl u TrnopolJerspa$ent su s
tln 5to su nbrall potplsatl da dobrovolJno na- 13
puFtaJu kuie I zeniStbtg,? gnl t<q!1- su-ottSLl
ir Onaiskuronl su ka6 fol-blLt..Bo11t1.6kl satvorenlcl 1 6rn1 su b1lt teXl sLu6aJevllt u koneDrugl svJedok lt.lf. o stradanJtma
Keraternr
loeorutt26.o5.]-9gz.godlne
otlSao sam u Slvce.Sta
novao san kao lzbJegllca 19 dana u prtvatnoJ ku
dl.t{akon toga Eetnlct su u311 u Slvce sa tenko6o
u pritnil pJe5adl-Je.ilu$karee od 18 do
- l--podlna su zaroblll I odvell u Keraterm.U toku
"i;;-t
i
dogq
nlje
nlEta
se
PrlJedora
ntkom
do
iutovanJa
tifo. sve Je btlo*mlrno,
f,ada smo u PrlJedoru 1z1az1lt 1z autobusa.odmah su nas postroJlll uz autobus.Tukll. sul
nas'kundaclma,psovall nas'UtJerall su-nal- potomi
u Jednu prost6ilJu,gdJe nas J9 Ufto Jto'okotog4,oo
safa posllJe podne'pa navede do 2r09 satactana.tukll-su nas neprektdno.Ntko- nl je lzbJ-egavao'irdarce,drugi dan' su nas noplslvaL1'sve.koj1
I
I

nilazill.To su sve radl1a unlfornlsana


llca.I{a na5 zahtJev da nam daJu ne$to da Jed-eFo'l
.n1su se osvrtall,alt su nam tek drugl dan da1l t
su ee tu

KOZARAC

dvlJe Snlte h1Jeba.Relcll su nam da moramo Jestl


za dva mlnuta i opratl suderte ponovo bttt u
prostorl
J 1.
----T;a iu-ponovo
podell da nas tuku.Svaka 24sats imall snb obJed.koJl se sastoJao od dvlje
8nr[J'nrJeba.Taio ie trro 5o dana.svaku noi su
nar tukli.Od tlh udaraca Je podleglo 5'15 lJudl.
Tukl1 su nas tuplm predmetlma(ZelJezne.Slpkerle'
tve.noE su zablialt- u nogu... )Jedno ve6e su doveli 17o lJudt iz Drrudaka.llJlh su tukll elJelu
noi.cetnl6t su se postroJlLl u dva reda'ra ljudl
1z Dirru6aka su noralt pro1azLt-L lzmedu nJlhrprl
6emu su doblJall teSke udarce.l{akon nekolllro da'
na dovell su-12 Fakovdana 17o lJud1.Tt lJuclt nl'
su nlsta doblJalt za Jelo 5 dana.Iz te grupe.lz
Rakovdana lzdi'oJllt su tri malotJetntka t trl
starca,dok su oitale u vrenenu od 5-{.lq p-o!lJe'
vait v6don 1 tukLlra onda th strtJelJa-l-l.Medu
strelJanlu Je ipak-ostalo 7 ranJenlka.las su na'
tJerail da itr sve natovarllto u kamlon.f oni renjenl su takode une$enl u kamlon.Tal kanlon Je
,odvezen u Onarsku...
porodlca smo doblJall hranuraLL to do nar
1l+
-.i'tf 0d

le dollo,Jer su detnlei to

lrodavallrlLt
plJanl Eetntcl I lzdve-'tali nas nexoltko.te su nes onda tJerall da se
,iedusobno tudeno.dok su oni p111 alkohol 1 uZlrvaLt u. tone.OnaJ'koJl to ne bl prlhvatlorblo,bl

j ivall'
:pak.' bacal1. sPal
",' Poneka*i -su dolazllt

naua

uUtJen.lfrtogl od-nas Vbog gladt nlsu nog]+ hodat

Postall srrJuiasno mrSavi'Kad b1 nas pustll'l van


Je1l blsno travu, Jer nlsmo 1mall Bta drugo'b111
ino gladn1.Takod6- su nas Jedno vrl j-eme -tJera11
'da J6demo travu uz bol-ne udaree.Svako Je voden
na ispitlvanJe.Prlllkon lspltlvanJa su-las tako
ee tui<lt,a p;Jedlncdr su vra6a11 1 vodlll u Onarsku.al1'nliedan od nJih nlJe tamo stlgao.PretposiavlJa ie da su u toku pgtovg-nla strelJanl
na nekl drug!-na6tn.Vedlnom su odvo
,tit
iarrruUtJenl
f J[ae koJl su b111-6lanovl sDA stranke...rl
?redl svJedok l.lf. o ublJanJu u kone-Logo1
iru Keratern:
i

'rPotkral Jula nJeseeerne

znen

tadno datun,

u logor Je dovedena veia gtups(250-3oo) fJudf


lz tzv.Brda (B13Canl, Rakov6anl, Rtzvanovici rZeeor'1) i manjl dlo th Je prebaden u razne sobera
naJveil broJ th Je snJe$ten u sobu br.3.Ovl,logoraSt trl dana nlsu dobijalr vo<iu r branu.Oetvrtog dana po dolasku,ovt lJudl su b111 pu5tenl u spavaone.Ja sam vidlo kako su ptll vodu 1z
buradl u koJtma smo nl prall ve5.fog d.ana Je ol4
satt blL1.tz spavaone Lzvedena grupa od
l2rgo
15 logora5a,koJl su kledalt poredanl u kg'ug.Oveit

logora#e palleom Je tukao logora5 fzmet Zer!6, '1


zvanl AeorkoJl Je tnade saradlvao sa detnlcima
1 naltretl.rao 1 tukao logora$e.8v1 ovl logora11 su posllJe premlailvanJa blLl ubadenl u spavaonu 61',J.Kad,a su ubadenl u spavaonurnenl nepo
znatl.detntk Je naredlo da se zatvore:'svl prozorl u spavaonl.!{akon toga se 6trla galana 1
krklJanJe lz sobe br.3rJer su stralarl ubaclll
du
suzavae u prostorlJu...PosltJe deset mlnuta duo
san kqko Je konandtr smJene strale Kolerlme tau
znan-vlkao da 1ogora51
losoraSl razblJu
razbilu prozore
nrozore da 1m
ne znanrvlkao
g{e .svJ6I^zrak.I pored ovoga,logoraSi ry t_f:; f l
lJe' Lupall po vratlma,poku5avaJu6l th otvorltl
sert.fsds Je
uz povlke: tlUpomodrotvortterguSlao
6-pueatl"ra
q
koma
koman
ziprtJetio
sqPe
zlprtletio t da ie
nekl od Eetnlka
vv
oueatl.a
l,svsvrts
d1r Kole Je rekao da nlko ne smlJe pueatl bez
nJegovog naredenJs.Po5to su logoraSl lupaLl na
vrata 1 poku$avall da lzadu van,Eetnlel su otvorlll vitruraLt naredenJe za p6lJbu nlsam 6uo.
-pobtJenl su 1 tu sahranJent.
_ Istog dana u logor Je dovezeno 3o lJudt tz
earakova.lUlh su straZarl uz ponoi nrlstlgllh
stra[ara 1z Ouarske tuk1l e1Je1u no6.da bl negdJe prlJe zore pobtll th poJedtnadnim hletma,
pretpostavlJan 1z p15tolJa.Ja san lzne&r puenJave Euo I prepoznao glas Banovli Predraga Ln I
OrlovaEerkoJl Je psovao,vrlJedaora vJerovatno I
u6estvovao u ovon ubtstvu.Takodle sam v1dlo da je
'Banovli bezbol palleon pretrrkao Iner Jasurtna,
koJt Je posltJe desetak satl podlegao ovlm ba- I
tlnans.PosllJe premLailvanJa Iner Jasntn Je uba-l
ien u spsvaonura Banovl6 Je posllJe sat vremena
ulao u spavaonir 1 prozvao fmeriJa 1 6udto se ftal
'

KOZARAC

ise

to s nJln desllo...

OvA3e-hoiu d.a npmenem da neposredno pred rg


ispuitanje logora, u spavaonu-br.2 Je uiao koma- indlr snJene Dsmlr Doden tz Clrkln-polJa.Blo Je
iplJan 1-pred svlm logoraSlna,nJlh oko toorrekao
da Je straEarlma bilo naredeno da noraJu pobltl
ione lJude 1z spavaontce br.3 I da Je nJega AL1Ja
fzetbegovli preko radlJa proglasl"o za ratnog z1o
'6lnear1ako on nlJe nlFta krlvrr.
Masorme llkvldaelJe Eetnlet su vr5111 u 1o-

go::lma

.Zbog gBbttaka koJe su neoEekivano

doil-

vJe1l u selu Carakovo,prlnremlll su odmazdu premi neza6tlienln logor65tma.No6u 2\/2r.o7.!992.


godlne u ;lednu vellku prostorlJu prepunu zatvorg
ntka logora Keratermrubaetlt su pllnrkoJl Je
,dJelovao na nervnl sistemrusltJed Eega su zatvorenlcl poEeJ"l pokazlvatl inakove agresl-vnostf ,
pravedl neredrtukuil se lzmedu sebera zatlm lskakaJuil kroz ptozorerLzazvalt su straZarerkoJl
su po n.ilma puca1l 1z-automata dltavih pola satq
iaJr<-se niJo tmirtll.UJutro je u prostoriJt le- '
'rr<
5D V,aIo 98 nrtvlh t 58 te5ko ranJenlh.KamlonomSlenerom su 1 mrtvl L ran.lenl odvezenl u praivcu ruonika omarska.Deset logoraSarkoJl su vr51radl lshf utovar 1 koJl su ottSLl sa kamlontn
vldenl
su
Zlvl
itovara nlkati se nlsu vratlli,ntt1
fiao svJedocl'llkvldlranl t bael5a;-znadt O"
nl sa ostallm"ulie$evlma-u rudarske okna.SllJedede
vederl dogodlLi se lsta seena u lstom logoruraU
sa manJlm-broJem Ertava.Bllo Jernalne, Itsaqo " -3,
nrtvlh-l 4o ranienlh,koJe su 1o!ora51 -nJ1h 7
utovarllt u kamtonrl-koJl se takode nlkad nlsu

vratlll.

freieg avgusta 1992.godlneropet\se reprizllrao nasakr-sa pl1nom L strelJanJem u'lstom logqrru.o denu govorl preZrvJell svJedok V.R.tz Pr1Je,lora.Tom prlltkom ublJeno Je l4pra ranJeno 6o
iogoraEa-rnJb6tana prlJedorsklh seli : Carakovo,- $eeoir,Ilambailne, A115ti i, Rtzvanovi6l rBlEdanl 1 Ce'
nerniss.ovai s'irJeaok o3obno Je utovarao mrtve 1
hanJene u kanlon 1 pri tome broJaoraltrkao n1
pstilf 1z nJegove gruoe,nlJe 15ao u pratnjl

KOZARAC

kamlona'rte Je tako lzbJegao slgurnu smrt.Logor


Keraterm Jerzapravorblv5a etglane u Prljedoru. i
Tu Je dopremanorzlostavljano I llkvtdirano hllJade KraJ13n1k6'-BoSnjaka.LogoraSi su muient na
Tazne nadlneru prvon redu,ostavlJanl su bez hrane i vode danlma,all I optereilvanl strahon za
go11 l"Lvot.t,Ivot'logorasi ovlsio Je o sludaJnostlro hlru zlotvora-detntdklh zapovJednika 1
stralararpa I o samoj sreil poJedlnaea.Logorail
su svakodnewro tudenl.Izvodenl su na saslu3anJe
Onl koJl se nlsu vratlli,nlkada th nlko nlje
vlSe vtdlo.All 1 on1 koJi su se vraiall sa saslu$anja,bll-1 su toLlko prebiJenl od udaraearda
bl veilna nJlh aa par dana u naJteltm mukama
umlraLa.l{aJozloglaSenlJl rnuditelj blo je Zoran
ZIgLlrkoJl Je sa svoJlm pomagadlnarnesretnlke
tukao po cijelu no6.Mnogi su um1raI1 u toku batlnjanja.LogoraSl su ovdJe zlcstavlJani t time
5to su pod stra?om drlanl na suncu oo clJeli dar;
sa rukana na potilJku,bez hrane I vode.Zrtve su:
unesreilvane 1 tako 5io su 1n baJonetama nroba- i
da11 preponerzbog 6ega su smrtonosno lskrvarlltJ-V
ill bt Xrtvama rezall sko6ne tetlve lznad oeta,
zbog cega su ostaJaLt nepokretnt.
i

'

I
I

Na podrudJu Kozarea iltvJelo Je prlje rata


97 proeenata musllnanskog Xlv1Ja.LJublJa, 1 sela
koJa se velu za ovo radnldko 1 rudarsko mJesto
su bllg bogata muslirnanska selarvezana Jedno za
drugo;Carakovo, Hamba rlne, Haxovdinl, Rlzvanovl6 1,
Bl5iantrSredle6 - Jedna kompaktna iljellna muslinanskog terttorlJa kroz koJe prolazl I put Pr1Jedor-LJublJa.Sva o\ia sela su nanlzana na brdu
zapadno od PrlJedorara lspod njth su rtJeka Sana
1 duveno Prljedorsko- polJe.
IzbJegJ.lce koJe su se smjestlle kod Cep16a,
nJrh oko 17 Je ublJeno.ublJen Je I profesor l{11mlJa Jakupovld,Kadli NSertnrr,te starl VeJs11 Kadlrli.IfJlhove su kuie poton oplJadkane t spaLj*
lzJavl nJlhovog konBlje 1 svJedoka MtSe
ng.Po
rr0orerr,koJl Je
gledao kako su th ublll detnlcl
sarrlldkln kapamarrl crvenlm 5e51rlma,a lcoje Je
predvodlo donait zltkovae 1 komSlJa Kole Kosta

Fetkovld.[Jlhova tlJe1a ostat ie nekollko

dana

IfuZAHAC

na raskrsnlcl lspred tenlskog-1gra115ta,kada


odvezena'
pokuplJena l.negdie
Z"
-- iitr
ttrrnpr;'r
kodtrmalog nodvou-rla"" kLa6nicu
i nJegova
Zanlrovi"d
tntJrcl;-i,ia*-oaveaeni:x.ldopoznati prl jedorskl
6"i-ti", Emlr i nattt,r'e
t
i"iu.i6" ti""ti"-;;;e";"iJe Muhamed-rzetag16
Muha'
t:!9"r1
t"^
!'tuamerl"{*l"t
to'i staroJ l napu'
"J-g""-"r" teainaE
Sead 0ghqj16.u
gi Ko za rd ant' ko fl
mno
i
1Z;r"8r'lt"J"gia"r
I""oi" r.iaonr ci";;";i
ku6ama svoFuhars[oJ,u
;;-;;fto5tir "";i*ipas-u
1 rodaka.
Jth' prtJatelJa
u
Manle Je poznato da su srosklm krvolgelma
t.brl1
pcmaBall
;i"Ei;;8kim radnianb toil
i'roai svlreplJe
fi;11il";ti
"lri,..iii
9o dleLt^
;;-d;;;iet't
uutJa-Ju9!-1
ruku na svo j ;;;;e;E;tto trn"zioElnaea
iaglnJqr
od Eetnlka.Ovo J;-3;it"i
na'osnovu svJedode(f za koJ*'nott6je aotazl)b111
Zrtve navedenlh
sJmi
spasltl:
usp.iell
se
su
"jr"ij"ai-roti-;i-i
slugi,a1l
t'iit[in
"t'"'d""4-B;Eie:;in-luaurahblooL ltolog' roden go'

svim funkeijama
orne-I}[9:";-il;areu,ulo je'na
stl .Izr a z7o
edno
zb
be
J
u- arz iw,o J
o-iiprii"i,
-roiarnosiraairadlo za
neurnorno
I
ar!a1!
srpstoj
r8
na ootFazlvanJu I
;;i;il-uezut5"li"6tt.n"oro
t ttrvsta 1 odlgrao'Eli'J
legalne vlastl u
"iiS"iixtvanju';il1i;;;i
8;;-;i;;"-piiri[o*-"ur"ivania
kraprlJedorskon
u
F"i:eaoiu"ito"rrl" genocidau-centir
drZasrpske
Ju,odla zL na;;il EuZnost
ilvl
4"1?s
1
vne
Y'v bezbJeancsii-"-nt":"
-H;;Aii" nr"af ti, sin fuku,Bdie
Aslm6 t maJke ?lt!g' "o'
: den o F"ri;do;;'irr\:lodlne,ilvlo u- Ljublilro"'
i

jor- srp,s59,,":!il-i::
I da nastan5en "-p"ii*a6"o'lrt'
-:?t
ifi :r115:i :. i!ii; i :i" fi oT? I
i i : g;i::;:l'tlpt"

i i;; roitii"i"i, li senova6,Novsku,Llpfk,Pakrae'


I i;;.;;;:P;'ii"a6", sela dro' Pr:l jedora-carakovo'
1 Brezl6ane.
nauru"iiilo'u""3ii-;ii;;lsln
i ltambarlne
1^.^ o
rE1.i. za, roden

prlJ"i6iiF"{"iatr

-"illir

i.6ian

1?qoodLrosrasnog

I H::l:;:"i
*ffit?iliitl'x.#tt:n:T"-lllii
;i;FiT"8r.io l* t"tirtanst<6 kuie'sa svoJom bra[ij;;';8"ti"6""i-];-;;;lstvlrna
1 stlovanJlna.

svoJlh komslJa

TOZARAC

Asnlr Mu$li rrAdotrrsln Huselna I narJke Zefrfffi


ene KarahodXl6 1z Prljedorarroden oko 196O.godl{
ne.Kao srpskl dobrovol.Jac rrf5lo Je 1 pallo,udestvovao u nesovnlm ublstvlna prlllkom 6156enJa
sela oko PrlJedoraru llrvatskol t Bosnt.
Zlatan BLalevli-ZlaJarsln Ante 1 naJke AJSerroden 1953.godlne u Prljedoru,osnlvaE I zapovjedntk zloglasnlh 'rlos manlJakosrr-a.UEestvovao u i
ubtstvime 1 zlostavlJanJlma.f danas plJadka 1
ublJa po PrlJedoru 1 ostallm ratl$tlma u Bosnl. I
NJegoy..brat Atko.Ble.ievld,prlpadnlk Je lste brl-f
gade.Udestvovao Je u ubltivlma.
Emsud Sabli trsamorr,roden 191+6.godlne u PrlJedorq
orlvstnl ugostltelj.udestvovao u ratu kaorrZoran
dobroi
vo1Jae,te flnanslranJu detnt6ke Jedlntee
Karllcarr,Udestvovao kao srpskt kolJad u nasovnlmi
ublstvlma oko Oradadcarte na 0ra53i,ntnaiu t Dei
rvent1.Stalnl Je pokrovttelj 1 snabdJevad srpske{
|

I
t
[
i

voJske hranom I
Sabahudln

elgaretama.

Kurtovti

rrButkorr.roden 1955.god.lne

19

PrlJedorurdetntk u Jedtnlei trZoran Karlleat'rkoJa se lstikla po zvJerstvlna,ubltstvlma,olJadkanJlma po l{rvatskoJ I Bosnl.

Goran Erge1t6, sin Husrefa,roden lgSS.godtnerdobrovolJae.proSao sva ratlSta u HrvatskoJil. Bosnl

1 Hereegoirlnl.Ltdnl Sofer

t tJelohranltei J zIo-

glasnth-oflelra Vladtmtra Arsiia 1 Radmlla ZelJ-

aje.

Fattma KaraLldrudata Slpovae,Drofesor u GlmnazlJ1,rodena I95+ godine u PrtJedoru. SpeetJalno*


JoJ je potkazlvanJe komSlJa nusl"lnana 1 Hrvata

deoortaclJa
uvl.tvI
te nJthovlh
u
u rv6vlga4lvYOl.r!vqlq
UAW4rrq
logore.ProvaLJt";i;-3tl
rPi
^llvv4ll
u napustene
u5tene stanove I u nJ1h
nJth naselJavsla
naselJaval-a e6l
6etnlke.Lldno
iiqi"_triF;--blv$e
8;;-i9.iJtJ6""r'
iz stanova
itanova svoJe
Je lstJerala 1z
e musl-lnane I llrvate 1 protJerlvala th.Krl
kolege
th.Kr1' -l
varc ia etnldko EtS6enJe u pri;eddrskom podruEJu
i- rFis*i.
:*i !:l i^*^i
:Il
Saudesntk
Saudesnlk
Glnna
u ub[stvlma
ubfstvlna;
kolegarprofesora
kolega,orofesora
sa Glmn
gl J giMtithaqeda Ceha J t6a, Ftkreta MuJaklda, Latlfa
Benlia I Huselna Crnklda.
Ernest BadnJevli rroden l958.god1ne u Prljedoru,
t

:$iii:l^*eill*:l

KOZARAC

b1v51 omladlnskl rukovodllae I kornunlsta.0d


prvlh dana u EetnldkoJ unlfornlrblo Je na raznim boJllnleama po Bosnl t Hereegovlni kao dobrovolJae.Inao I speclJaLnl zad.atak da za potre'
be Eetnldke vol.ske u flrmlrrfntegraltrrdlJl je
suvlasnlkrlzraduJe t krelra razne amblerneroznal'6
i transpaienterkao 1 ukrase za 6etnldke unlformr
1 tako udestvuJe u nJlhovoJ Dropagandl.
Spomenute Logore-smrti kao Sto su:ManJata,
TrnopolJe,Keraterm I Omarsku otkrlll su sa dosta zakaSnJenja stranl novlnarl.Pod prltlskom
medunarodne Javnostl,srpske snage su morale Do-

boLj5at1 uslove ilvota u nJima,a1l svlJet nlkada do kraJa nlJe otkrlo sve monstruoznostL,
koJe su se tamo zblval"e.AllrsvJedoel to naJbo1J e potvrdtrJu:
Ramtz AlJovl6refendlJarnekada lmam u BoOmarskoJrsaKostaJnlelrpoton logora5
I sAnsKOJ
u UmATSKOJTSOsanskoJ frOsfaJn1-Cl.rpOtOm
IOgOras U
da Je stanovnlk lleu Yorka.rriloiu su 6esto dola; zlllfrlJedordanl t obaglJaL1-svoJ krvavl o1r.Na'
Zoran ZLgL6-T,Lgartakslsta
;6LSLc-LLgarraKSlSlA Lz
lstleao Zolan
ivlse
ivlSe se lStleao
PrlJedora,Tako dodu nekt balavcl I traie svoJe
2,"
-j Utvle profesore,a sada logoraSe.KaEu tnrtl s1
nl davao Jedlnleu zato 5to sam Srbln.Pa ga ub1
ju 111 u najbolJen sludaJu pretuku.trmall su ra
zna pomagala za mudenjerudaranje i ublianje.Ta
2tgt6 Je tnao veltku notku koja Je na vrhu lma
la'ekser t nJome je udarao lJude gdJe god stl-

gne.Korlst11l su joi bodlJlkavu iicurrszrre s8jle.EelJeza 1 lance.To se Jednostavno ne mo7,e


opl3atl.TJera1l su lJude da jednt druglma sJeku u51ra da ne govorl-m o druglm organtma.Ja sa
u Oroar3koJ bto od po6etka formlranja logora u
maJu |992.god.tne,pa sve dok se

nlJe saznalo za

to mud1l15te.Sv6 vrlJeme sam b1o lzranJavan,


all eto-prellvJelo se.Odatle su nas prebaclLl
drugl logor-TrnopolJe.Sreiomrnlsu tmal1 uredne
e^vtdencljerpa snb se rnogll kilt1 pod tudlm lme
nom.pa san-1 Ja tako.fpak,naJvl5e me Je bolJel
5to-nlsam znao za Ienu 1 stnarrrrlJedl su lnana

'

Mlrsad Sellnbegovti,maJor 1z PrtJedoral

tt'26.ma,Ja lggz.godlne,kreiqo sam sa lenom 1 dJ


zov Kozarac

l(oZARAC

Xarod Je nasovno napudtao Kozarac dok Je nemllo-l


srdno iutfa srpska brtllJerlJa.Ta artllJerska I
vatra lz svlh poloEals I oruiJa tralala Je dva I
Aana.fluzorno ie btl;,s obzlrom na naoruilanJe- |
bllo kakav tlul
k;j; su 1ma1t rtozar6antroeeklvatl
se .12 fgtgTi
ZbLJegtko!1
golraJanruspJe5an otpor.
PrliedorurzaustavlJen
Je--u uus11
ca kretao Drema
nu5karce
odvaJaJu
Eetnicl
61na(dlo Kozarea).Tu
I
oa ;ena I dJece.Stereerlene 1 dJecu-EalJu u 19- |
gor TrnopotJera muSkaice odvode u logor Kerate'l
rf,.ic"""{"'rm ie'veltko sk1adl5te ograder-'g- 4leom I
1 pretvoreno u logor.TJ tstl se.dovode hllJade I
foiarcana.medu tcojlm sam blo 1 Ja.StrPall^su nasl
u srcraAfSie. SJedliro na daskama,kartonlma -i- U"!9'1
nu.Medu nama iu 1 lene koJe su detnlcl odabrqll'l
FotfnJe prozlvanJe t tspttivanJe.fokom tspltlval
n.1a viSe razvrstivanJe Do nJlma poznaton Erlled1
l[.nere nu5taJu kod rodbtne u PrlJedor'medutlm'
I
ieilnu vraiaJu u hangare.Mnoge oq n?s^vec.su
I
sam-bto na ispttlvanju.Ispltlvall su. .l
tuk11.Ja
-puf.ovnlkrootpukovnlir,
zastevntk t dvol.lea
me
-91"4I
r"pl;1i* di' su' tz "l"ptFg p-ezbjednostlrr'Dugo

iatl:9- pa'izt tspttlvanJe zL


i; i";Jalo,eeiiri-pet
udaraea od reze- |
nekollko
sam
i-o-it;e;il.,l-aotro
fiojl su me 6uva1l,Jedan ne uhvatl za kostl
ripitrvan1ar"T."glavu-"-"ii.F;titig
tI zrq.ruDrrJ:
""fr{e
",.'
ml gIaVI.r
1 nablo
1
naDlO Ina
-J."v1Y'Io"1"t
ostale.6Jedecl I stoJeci
na betonu provodlm dvs dana.Drugl dan uveOe ppl
zivaJu nas'1 u autobuslma voze u nepoznatom

ien

sam

u hingar

medu

u omarsku.Vei dva dana nlsam Jeo.u


"oulStti"no
sam
nekako do$ao do vod'e.l{oi l-e.IsKeratermu
autobusa 1 snJe5taJu.u Upravnu
1z
nas
t".""t1u
;;;;a;"r,tonil.a.u JednoJ sali na spratu,nalazl
sE rras nekoltko stotlna.$traino nas Jp mnogo'a'
prosiorlje mala.Ne molemo nl svl sJestt na parritet.Neki stoJe,pa se vr6i zamJena.Otvaramo
zrakarJer
nalo
do
jedan
pr6zoi" aa dodemo
tar.o
I
!a pl?tu
Je stiaSno 2aeu51J1vo'Gledam dclJe
1Judl.I{e
dvoJtcu
ubliaju
6etntcl
i ton trenutki
sve
ztt"* tkoju-su,ier no6 Jera svjetlo od vanJske
I nareduJe

se-puenJava
trilr."
iito ro5e.6uie
prdzor.Brat
od noJe Eene ie
iatvorlmo
6,
r"r"t"
sjedln I tako se sva-

tral nene.Dok on stojlrJa


if-i"i smienJuJemo.Ni dozvolJavaJu

nam

n1

da:

KOZARAC

i'td"*o u WC.To Je rrnoi Fa'klarr.Gladnl sml 1 lednl7


nemamo zraka,a n1 dovolJng prostora.Nekl gube
srrlJest.Sviid novo Jutro.Cetnlcl otvaraju vratar

idaJu nam nekolllro f1a5a vode I dozvoLJavaJu nam


provodim dva c1alA, ldemo u WC.U stra5ntm mukana
lna.Ujutro se vrata otvaraJu l- neko-sa hodnika
!proziva mene oo lmenu I prezlmenu.Suriak plaEe
;1 kaie mlzttDttt se starlrr, a ia nJemu odgovaranr
i"Pazl ml na staru 1 djeeu{r.Razml3lJam da me voiAe .1t1.'na saslu$anje 111 na llkvldaelJu.Na dvor'
ifStu stoje polteljska kola,saop5tavaJu nam da
inss vode u zatvor u Staru Gradl5ku.U putu su
inam dal-l komad kruha 1 Jednu paStetu.Dolazlmo u
jvoJno-1strainl zatvor Siara GiadlSkargdje nas
pratlocl'predaJu Jednom starje$lnl po nadlmku
Zerga.0n 1 jo$ troJlea pollea'Jaea vode mene krs
kezamate.SkldaJu me potouno do gola I pregledaJu rni odlJelo 1 sve stvarl.Sve Sto vrliedl oduzlmaJu mt.Okreiu me ka zldu t ud.ara ju pal1eama.
Ne osJedam nlkakvu bol.Zerga ml nareduje da sto.
okrenut zldu.U iellJl bi.12 su Jo5 dva do"Jln
vjeka t onl stoJe sa podlgnutln rukama t gleda'
22 Ju u zld.Tako se stoJt po cljel1 danrne daju
l'nam da sJedlmo 111- da legnemo na betonskl nod ot
ldasaka.U-uglu sobe stoJl-6abar za vrSenie nuZ.le,
ia uvede se to tstresa u WCrt.
r"k 5to Je Medunarodnl sud za ratne z1o61nr
I
u blv$oJ JugoslavlJl sa sJedl5tem u Hagu obznan:
prvu Llstu optuZenlh za nevtdena zlodJela u 1oeoru smrti Omarska.odmah se oglaslo Radovan KaradilL6,.lzJavlJuJuii kako nlko sa ovog splska nl'
Je,nlti ie bltl lzruden sa terltorlJe.koiu kontrollra nJegove voJska.No,svJesnl da 6e bltt
mnoso

takvlh ."r.tXJi;"i;;3;giv"nit oravde,i"zr-

tefj L Lz IIaga su predvldJeLl lzrleanJe optuEnlc


ir.oli Je dov5lJna ivlm poilel3ama svljeta da Eur

tomatskl uhvate optu[enog ukollko 5e negdJe nalde na nJthovu teritortJu.omarska Je samo Jed.an
iod bltzu 2oo tvornlca snnrtl na terltorlJl BiH I
I SrUfJe.Kroz njlh Je pro5lo oko 3oo.ooo lJudl,
I ffli Je
Jedlnl grlJeh blo Sto ntsu Srbl.Medu
je
blo
velitl broJ ZenardJeee I staraea.N
inJlne
usamljenl sl"udaJevl zatvaranJa elJel"e porodl
i

lsu

KOZARAC

ee.Zato6enlel su

bl1t lzLoEenl naJbrutalntJlm


flzlEkog zlostavlJanJarpg
r1 rrz].cKog
zlostavlJanJarpa-

psthldkog
metodarna ps]-n]-cKog
merooama
Lleama,drvenLn

metalnln

EelJeznlno motkamarbldevlma sa

kugl"ama na vrhurkomadlma
vrhu-komsdlma
kablove,-nose
kablovs,rnoga- -----,
'-r---oI
markundaelma.l,lnoglma
na.kundaelma.l'lnoalma su zllkovel urezlvall
urezlvall noEeni
noEe

poJedlne znakove po 1lcu 1 tlJe1u,pa posllJe tol


ga sollLl ranerstavlJalt noieve u usta I ood
vratrFrlJetlll klanjemrbacel-t ih u vatrur1oml1l ii
I zubergaslll cigarete na koll...
Eosti
t
Zato6entet su bll1 prlsllJenl da 1lEu krv, Jedni i
druge tukuri to naJdeSie dlanovl porodlee,da pJd
vaju detnl6ke pJesmerJedu stakfo 1 opuSke od e1i
garetarplJu mokraiu,..LlkvldaelJe su bile BVOkodnevne I to na naJbrutalnljl naitn da se lrtrra
Sto v15e mudl orlJe nego dto lzdahne.UvJett Etvg
ta b111 su i-spod svakog mlnlmunr .rez hranerbez
voderspavalt su na podu.oa 6ak - u vodl.
U optuZnlcl se kaZefla Je .roces dl$denJa u
PrlJedorskon kraJu poEeo kraJem rnaJa l992.god1ne kadasgranatlrana broJna sel"a 1 gradovl.Stano-,
vnlStvo Je natJerano rr bl jegra 'rlljevak" Je pral
vljen u naprtJed navedenlm logorlma.Ve6tna ljudjl
nlje pruEala otporta na tom marSu smrtt b111 su 21
maltretlrant na razne naEj.ne.Samo zahvalJuJuii :
upornostL novlnararnedu koJlma je blo f Roi Gu- |
tmanrdobltnlk Pultzerove nagrade za novlnarstvorl
te ostallm novtnarlnarobJavlJena Je mapa koncen{
traclonlh logora u BlH tSrbiji,koju Je napravl- |
la Driavna komlsija za ratne ziodlne u BlH.Istl-'
na Je ot151a u sviJet.KasnlJe su angaXlranl t
predstarrnlel nedunarodnth humanltarnlh organlzaetJa,usllJedtlt su brojnt prltlscl 1 1ogor1
su raspu5tenl. Nor l dan -danqs u neklm manJlm
mJestlma Srblje,dalekc od odlju Jawros.tl pref,postavLJa se da postoJe 1-ogorl u kojlma su zatodenlcl nesrbtrkoJl rade naJgrubl-Je poslove.
Llste unorenlh t nestallh su podugadke I oltgnJe Je da li 6e lm se tkada eiotoif prona6l.duvarl !6igor8 pretvarall su se u ElvotlnJe.II upravnoJ zgradl su drZane Xene 1 lsolttvanl mu5karei,
rrblJela ku6att Je bl1a namlJenJena batlnJanJu t'
iriudenJtrrps rrervena kuiarr u koJu se odlaz1.'1o bez
povratka.Nekina su metak 1 kana b11t nadln da
se lzbave iz ovog pal.ila L napuste okrutnl svljet

KOZARAC

oto sebe.Prvlh dana nlsu ub1iall'Poll1Je.dva da


Jos
lns smo preba6enl u OmaTsEu'gdJe-Je
?119 po
dese'
lzvodtll

[."""-fiuAi.Oamatr rprvl dafr-su


su
t;k-ii;Ai r-uuiiari-motorntm-ptlama tako^5totiq6'
odslJeeali
slqvqtNl.tgi
iil"tlitii """io;;-i
j;-uurleno-oko 6o-1Jud1'11 1Judl
il :iiilof"itnirutlenl na iodru6ju kopa I zatrpanl bagerom'
klsellnon,koJa
"ii
, FosiiJ6 toea sii zastianl nekom
svoJlm-o6tna'rzve'
vtdlo
a;;;illf"-fie;eve.To bam
rade.To su b111
ii su nss,it<o-5o-aa vldlno.Stadan
su prozvall
sllJedeil
aaia,i
,-raaifi-ava

1z PrlJeqqTi kortsteil
ai"o"r"t;k-mii1;i;";";
solsak 1 sve su itr strf;efJaLi.FJlhove lJe3eve
su raiil-ir6o""lt" odvczl"l u pravcu Dsrvente'fo
sa
pzaJcdnoJedlliiri-a;;;61-srpskl mlLleloneri
ckavli;i;;r;-l;-s"blJ*.To znam, Jer su govortll
su se maltre'
l;;;:3i:eae,irn frJis""' dani-de$ava1a
lsqlttvanJe,
na
dan
svakl
nas
iii;;;I;,.Oa"oa1t su
sa
vrsialt
nlsu
se
l;;i-ii;;;-;;-;;;-tutiti.nnosr
komslJa
sam-dosta
_medu
i"ii*iis""ir.Frepoinao
lspltlvadlma-ortEa jedan od logoitiit;t"ffi;-i
Omarske.
i ra$a
'--itt;e;:k;;;-logor
omarska Je smJeS!9t o Rud*

,
I

^,i
2+

nekoltko hllJada 1Jg:


n*uln-;3em; 1e [smrieno
je
zlvot. strtJeua
lzgubtlo
e;;;ttfi-nliil'di:3;;;
oru,tii*,a svl osta11 masakrlranl su hladnln
oruAem.r.,t"tvf,tfi 1 J95 F1"1 nes,retnlel'
bl.se sakrlo trag
't5;;'i su u ruaarst<i okna ,4"t<tatt,.a-bl1o
i6i"J"i
i
Je-1
;i;Ei;..ooaJ;-il-togora5e uzauZ
ttiela raspoloiv1Jenl.
'ij;Xffi'k;ii-su

urii

Eat

!1.8. 1z okollne Prljedora dopren''-"-"s"Jedok


,.t.ten ie u n"ooi-o6-i.Ooo zatvorenlka u logor 0m
n
i$5"
*lli*l,
,i i;::a : i i" iil?? e;s?*:T ;H I ttuf 3?,'
/'LiEtaiove SDA.HJega Je tukao zloglasnl.zoran
je
da..
pretukao
l[o
tot
iiizliiir-l;-;;;E-sir3eoorra
,.i;Ai;i;ri-aa'# i"iii t"tva,zbos 9"e"uJe bader
Jgryu'Y
odvezen 1 baden
zatroan.PosllJe,osvJeS6enJe
";-il;;-ii"E"v",zatlm
iioioi'
:e fifo-irifrrposllJe 0uz9c lutania
H;t# ;; i;"ki;;;-zairnunvi6ena
1 vra6ena u 1oii'Jiirit"i;'il;;n" Je logor morao
bltl lspra[o"l6a"r.i6-t6-pogto-Je

F;ie;;;{p""iliri"a poireasf,vom crvenog krl'a

na

KOZANAC

sLobodnu

teritorlJu

Republlke B1l{.SvJedok doda-

Je 4q Je nedu ubljenLna tz nJegove giupe bl1a


12 1i Jedntka-Bo5nJaka.
Do koJe mJere Je btla lgra[ena lzopadenost
srpsko-detnt6klh muEttelJa na nezaEtlienom musllmanskom narodurrlJedlto govorl sludaJ,vJerovatno do sada nezabllJeIen u anallma krlm1na1lstlke.Natmerjedna manja grupa od desetak lJudi
1z prlJedorskog sela Rlzvanbvlia blla Je u-zblJegu uFvacena.Pri-Je nego 5to su trebal_t bitl poblJentrmudenl surizmedrr ostalog t tesanJen giave.Svezaloj Zrtvl bt gJ.avu prtEvrstlLi na pinJ
a -onda bl glavu tesall sJeklromrkao 5to se teSe
cJepanlea.OEevldac I nJegov stn-sasvlm su.s1u 6aJno bill po$tedenl pylje nego 5to su do51i na
red za tesanJe.NalSao Jernalme, Je<ian 6etnlk,koJl
th Je orepoznao 1 spaslo- lm ELvot.PostoJl Jog
Jedan nedln koJl su- Eetnlcl prlnJenJlvail u torturi lZtvlJavanJa vrlJedaJudl. doitojanstvo zatvorenlka-nusllnanara to Je urezlvanje nolem u
koXu 6ela 1L1 grudl kr$danskog slmbola krsta,
Bto ie kod preZivJellh,zbog iraJnlh oi11jaki, i
ostavltl duboke pslhldke traume.
Zj
Jedan od nlza nadlna koJlma Je srpsko-detnl1
dkl agresor terortzlrao musltmantkt nardd u
svrhu sisteuatskog 6156enJa Bosanske KraJlne
bllo je sllovanJe Zena I djevoJaka,i to takvlm I
postupelnarkcJl su na mnogfua irtvafoa ostavlJall !
tragove depreslvnlh neuroza, stlda, lntrovertnosttj
1 te6ku du5e'nru bol.ZnaJucl'ko11k6 Je musllmanskl narod patrlJahalno odgoJen I koltko znadajd
Lmo-poro{l"g-u nJlhovlm Itvottma,Eetnlel su sa- |
svoJlm itvotlnJsklm po?ivfuna atakovall na hlljaj
de neza5tl6enth musllmankl.Mnoge svJedoktnJe go-i
vore da su u skoro svLm sLudajevlma hap$enJa i
lzolaelJg Zenardetnlcl dolazl1t noiurnajdeSie i
t

ptJanl,odabtrall sebl irtve t odvodlii ih u svo-i


Je.,Jazblnerodakle se mnoge nisu h,Lve vraiale.
De5avalo se 1 takvlh zvJersklh postupakaru kojl-*i
Je sllovanJe vrSeno na odlgLea etjete'oblteFr
lJlrpred rodttelJlmarmuEevlma-l dJecorn.0d napa- i
stvovanJa nlsu bl1e poitedene n1 dJevoJ6tee.
SvJedok l{.F. o zloElnlna u kone-logoru Oma*l
I

rskerrrBlo ran u logoru Omarskarzvanl tll6gor smrJ

KOZANAC
.a_

tl'f.U taJ logor san do#aa 25.or.L992.godlne.Hakon tr dana su nam dall vode.a tek nakon 7 dana
suo doblJall 1,/8 hlJcba,Na ispltivanJe su ne
lzvodlll 3o do 4o puta,traZeil da kaZem poJedlnostl'o lJudlma koJt su nJlma b111 sunnJlvl 1 o
akttvnostlma stranke SDA'zattm o lJudlma koJl
su btll l1egaLno naoruZanl.l{a sve to nlsam prts.
taJaornl Jarnl bl1o ko od nas 5.ooorkollko nas
Je btlo,Lzuzev MuJkanoviia(ne mogu 3e sJetltl
lmena)kojl Je lzdao Crnli HlJaza da Je pravlo
pu$ke,koga su tuklt non-stoq 1 vodtll ga kuil
da traZt materlJal.
Na tlm saslu$anJlna,Jednom su I mene Drebtll na nltvo tne. Tzn1Je1l su me 1z tlh prostorlJa u iebetu koJe ntsu odmah odvezllrnlsu tmaX.
gorlvarpa su me LogoraitrkoJl su utovarall te
r

;;i;;-,1"["*i"'i; ;;fi;ii1- i;;" i"i""-;ieEl

l-posrr

unlJell u hangar...
Kada su me tzvodtll leZao san potrbu5ke na
I zemlJlrkao
I svl ostallrruke dlgnute za vratom,
1
tla
vldJell
koga 6e lzvodltl.Tu prostorlJu
ne
bl
I
j me

I.su pol1Jeva1l vodom-da Je tu zaLsta bl1o teSko


26 boravltl.Svako Jutro th Je bllo 1o-3o mrtvlh,
', bez lJednog tspaljenog metka.U WC se nlJe smJe'
1o lilr1er je tb nita slgurna smrt.Tu Je ubljenr
L 12 doktora...Sadlkovlirlme nu ne znam)Je takcde blo lJekar koga su odvelL.Ostalo nas Je ok
2.5oc ljudl,od dega Je 2o autobusa ljudl odvezeno za Manjadu,a nas 65o-7oo prebadeno u TrnopolJe.U OmarskoJ Je ostalo oko 1oo lJudl za 1ro.
je se nl5ta ne zna.Ishrana
Je b13-a vrlo 1o5a.U
prvlh mJesec dana Je bl1a l/8 hU eba.TJeralt su
nas da trdlmorJ.ako nlsmo mog1l hodattrtukJ.l stl
nas palleamarlanclmardrvenlm prutevlna 1td.l{1 t
lm nlJe bl1o dovolJno,pa kad bl neko od njlhovll
vcJnlka poglnuo na ratl3tu, za nas bl blo pravl
haos.Tada nam nlsu davall n15tartuk1l bl nas na

mrtvo lme.
Izvukao san se tako da sam oobJegao sa ile'
nom 1z TrnopolJa,jer Je tu blo prtrhvetnl eentar
za Zonteu na
tada sam doblo ufalu pluia.Na putu
f'
eLvIla...
ublJeno
YlaSliu Je
25o
SvJedok N.It. o kone-logo?u Omarska:rlZa wl

XOZARAC

Jene boravka u log.oru u 24roo sata smo dobljalt


Bgi{yarenu hranuiL/8 od Jednog kg.hlJeba.Kada smo
i51t na
smo fuden!.ry5rrf it"ai ,uoe
"u.E?E,btlt
htjel1 l_il na ru6ak.U logoiu
Je ubiJe_
,t999_nlsu
no 67 prlpadnlka SUP-a Kozarae.Svl.-su biLl
mu_
sllnanske naelonalnostl. fnal1 iu oko A; d; h;
godlna..U logoru^l,e bll"o t lJudl katol16ke vjerolspovlJes!l. I nJlh su takode raaltrctlrall kio 1
na-s.lllru Solaja 1z Prl jedora. su Jednoge dana prrg
tukll l..to tako d.a su iru kostl p;i;niii.Mi s*o
ga 1-11"i11i i nakon 2o dana su ia-uUiii.S-nama
u sobl 111a su jod Eetvorlca Hriata.aLl smo th
k"l]1.Oni su prebadenl na FianJadu.ai,ije io,
gubi svakl trag.trbiJenl su odvoZenl u-rudnlkse u
Omarsku 1 tu su zatrpavant.Svakl dan le-utiteno
5:19 flgal,_ Jeden dan Je na kamlon natovareno Zl
ublJenlh lJudlra J.za toga,
je l5ao traktor sa ro.
v-oltopaCem.Io sam vldlo kad sam se vratlo s8: rll_
c$a.F+-.avgusta sam preba6en u logor frnopolJe.
Prebadeno nas Je 6?ordok Je oko i.goo-oti8io-lg:ManJg{o.U lrnopolJri sam-bto 16 itanr.iu ntSe

ppijalrJa r mbttretlranJa.Jednt su-tzfaziit


?rlo
L bra1l voie 1 povrie.

bZ

3o.avgusta Je otl$ao Je&l


an konvoJ Lz TrnopolJa.Saznali smo-da
su oev6deJ
n1 u Travnlk.Nakon togarg.septembra Je tsao drugl.ko?voJrga lgm qgo da'l.Ja ldem.Tada sam prvt
put vtdlo KrndtJa(DragoJa)Draika
Iz Kozarca.0n
je blo vozad u jednom-autobusuru koJem
sam b1o
I Ja.Do51i smo b11zu Vla$1ia i'on j; zaustavlo
autobus.Meni t JoE nekolielnl Ljudi Je rekao da
napustfuao autobus I da predeno u kamion.preXll
smo,sprovodnlk tog kamtbna tio ;ebaAo-lii*a. 0n
tnl Je odrnah naredio da kuplm paie,zlato
1 vrljedne stvarl.Ja sam nakupto-2.5'tese zlata 1 mara-

ka l__nJemu sem predao.Posl_l je toga smo nastavllt


put.Kamlon nlJe blo zeustavljen Io Vla5tie.Tu
smo se zaustavllt 1 lza$ll 1z kamlona:.Tu nas
dodekalo negdJe oko 5co Eetnlka.psoviif --"u ,rauJe
ustaiku mater f - eovoltll! ilJ.. . van A1lJa materl,r
Kada smo krenull-sa
Vla5lia,vldje1l sm5 AJ 6elni.
el- zaustqvlJgJu LJude,sktdaju6f-sa nJlh tofne -i."klgrJedan Je blo ubi.Jen.po eestl 36 Uffo mrtv-

thrbilo

Je unogo

krvl.U Travniku su'nas prlhva-

KOZARAO

tff f nast lJudl.Iz Trarmlka sam do5ao u ZenLcull

Sv.ledok N.N. o kone-logoru Omsrska:


' rfDana-21+.o5.I992.godlne.na5a
Jedlnlca sc okuplia t stuptla u borbu 3a detnlelma I drZala 11Nukti
irrJ".xraa ie i6.o5.Lggz.godlne,HllmlJa
6reda ju sela Hrnf
il;k; naaro-p"ljeitora obiavlo
Je. panlka
Zl i r<aa Je predao 2oo pudata,nastalaterltortJaLse
I f rasulo u niflm Jedlntbama.Tida
. rr"-oaUrana razblli na manje gruoera PoJedlncl
su baca1l oruiJe.Tog danartenk toil je b1o u
OruEarPgeaq.Je,
. naitoviilma, lsired [uie Idrlea
Je pogodlo I zapailo dxaml;;";;i;-B;e;;i:laj"
ju.iada Je posinuo t Senad Be5!-i.
pred ku6om sliirti ;;$;i";-o"sr.o(vlado-) iorli
'i e uLlo Nlhada .lllmzu t Nt Ja ia 0ru6a , te }ianlf u
ie5iA.satina BFr516a Je ranlo u stomik.luloj brat
sa
i .ia smo se par dana krllt oko zemunleerkoju
bl1a teEka-,nl smo
t pbdto ie sttuaclJa
iairavto
jl:;t.Lggz.bokuiail da se prl"klJudlnro nekoj gru'
se prebactmo u Prtjedor. ifF- eivtta t da
'
vqrr-vvrI--1
otkupne estanlcerporecl
avu vvrluPlrv
l(ozlrac kod
Lt I\Lri.al-d\;
smo u
oofri ltmu
ugsl-I
:prlkol1teretnu
vldo
sam
Sterentee.Tu
rf3*}c"
28
-rcu poio polulzgorjellh kosturs dJeee.Ovo znam,
I i""' su kbsti UItc-n9nie,.Tada smo.krenu]l,ore\9
ilosta na Sterenlcl 1 u korltrr rlJeke vldlo sam

u"oj l.Je$eva
SoJg
I
ba6enl
foostu
na
""Zi
su.-ublJeni
aa
;;;tp;;iiviJamsmo preBLl rlleEoropkollli su nas
ir-rrieku.Kad
doma I
8"t"i"i i prlslonill uz zta Omiadinskog
je
momentu
poA"il pretresati.U Jg4"9P
folao-|13;
li"i""-f^klase u autu-trAudl Botr bez reglstarsklh
orulJa,
i-trtii"".t<ida su mu rekll da smo blLt bez
porudnlk
mu$karacarienardJecerza

;;-J;-;taio-.tu, om Lz auta naredto-da.


ilrnJn i-aafJe drXl polofal lznad Ralkovt6a 1 da
oogafJe iutobus po nas zarobljene.Ovo. samtgg
""
blo u nbposretlnoJ b1lzlni PY!? utje
fooii""-ian

'

smo, b111
k;;6t;;"3iaa Jc do5'ao autobus,ml
Omarska
rudnika
hale
u
u nJega l-preba6enl
ru"t
----Ft.to--vriiene
J9q

spavall na -otvorgnom'tq
m1 Je profcsor Fcrtd
iioo"Ettrii rei<ao da 3c u logoru nalazl oko 7'ooo
fi"ai.Nepos""dno po dolasku.rdo$ao Je ieqag plJa
nu irc znan,nl611n da Je mJeStanlr
;i-6;i;ii,it"
smo

na betonu lipretl hala.Tade

fiozAnAc

nekth od oblZnJlh sela, sa tzrazLto Jaktmprntm ,


brkovlma 1 fr6kavom kosomrtvrde6l da mu je u
napadu na Kozaru5g poginu6 brat I da 6,e zato utt{
tt trt musllmana.Clm Je prvl autobus sa zatvorenlclma stlgao u logorron Je lzdvoJlo tr1 do- t
vJeka,odveo th sa llJeve strane kuhtnJe 1 tu thil
strelJao.0d ublJenih sam prepoznao Softli l{anl&,[
il

lmama tz Kamlianara drugu dvoJtcu nLsam poznavafr


Potom smo b111 pr6badent u halu,soba broj 15, 1
gdjc ar uslovl za Zivot b111 aun6gudt.Scnperai,urd
Je blIa vrlo vtsoka,a hranu !. voclu sno doblJall I
jcdnom u trt dana.f kad bt 1511 po hranu u ku- I
hlnjurmorall soo pro6l kros Spalir Eetnlka,koJt I
su nas tukll kungaclmartup!.u predmetlmarleivama l
1 paltcass.Naglabavam da Je ta straZa n6slla il
unlforme !4artlieve pollclJe tz Knlna.Svako ve6e l
su ovi straZarl do1az1lt sa splskovima logora5a I

1 onl koJl su prozvanl,nlsu se vl$e vra6aLl.Ja I


hrpe lJe5eva po koJe Je dola- |
z1o Zutt rrTAUil,vozllo rudnlka I odvozlo ove ljel
Scve u nepoznatoo-praveur?ogA 1o51h Eslova Ja- I
sam se razbollo od dizenterlJe 1 preba6en sam
u bolnlEku sobu,tJ.u kancelailJu hlrektora Ru- 2
dnlka.Odmah,kad san do5ao,g sobu Je u5ao Dado i
l,lrda Lz Tukova ss Zoranom-Zlglicm t v15e Martldevaca 1 podeo Luit i preblJitt nas bolesnike.
t(ada sam malo prizd.ravlo.vratlo sam se u sobu
broj L5...fz ovog zakljuEujem da su Eetnlcl zna-l
11 1 planlraLl da u kanjonu Ugra zaustave sve I
autobuse t pobtJu rnu5karee...Kada san do5ao u I
Travnlkrblo san teiak samo l+1 kg. 1 dosta dugo I
sam ujutro gledao

I
I
I

san se llJedlora t danas osJe6am poslJedtee bo- |


ravke u logoru.OvdJe bth htlo reil o detnlelna I
koJe samprcpoznao:?c1Jko KvodkarkoJl Je noiu I
odvodlo lJgqe 1z soberklao t ubiJao...ezstlm 6e-l
tntk po nadlnlru Clgo,i-me t prezlme mu ne znatn) |
tekslsta 1z PrtJodora koJl Jc zaJedno sa gore- I
navcdenfun He5on klao 1 ublJao. Stevanovlirtne I
mu nc unrmrclektrlEar 1 akttvnl pollcaJae 1z Prtl
Jedorarnadlmha DIaJa.0vdJc *ellm da kailem da
sam neutvrdenog dana Jula mJcseea, sa veion gru- i
pom logoraSa zbog k15e blo utJeran u tzv,ttBlJdu
kuiufrrgdjc Je blo zatvoren Slavko Eilm,koJt Je I
komandovao napadou na PrlJedor.Zldovl prostorlJel
I

KOZARAC

u koJoJ Je blo zatvoren S1avko ECtm b111 su


'prekilvenl krvlJura Ja sam vtdlo Eiima koJt Je
blo potpuno deformlsan od batlna.
I

SvJedok N.l\. ,roden 1931. godlnerKozarae,


dao Je u Zapisnlk:rrU TrnopolJu sam vldlo kako
su ispred ambulanterN.N.starom 31 godlnarnlt
grudina detntel napravill krst sa detirl slova
rrCrr I onda su nu na nogama presJekll tetive...rr
Frlllkou ovakvlh nuEeirja i poniiavanja
' iesto se prak\iel.relo i prlxueavanJe drvenlh
: ltrstove na lede zaroblJenlka I zatodenika 1
i urezlvanJe oStrim prednetsm 6et1rl rrCtr i sLidno-"
irxiZa su nt ir logoru Omarska prebilira nd
grudima eu mu urezalt detlrl rlCtr noZem.Cetnicl
su ga tollko tukll da ssm ga prepoznal-a po kosl,
Zctlm:rrMog muZa su prvo zvJerskl bokserlma pretuklirpotoro mu 6ektiem lornlll prst po prst.To
im nlje btl"o dorrolinorpa su mu noZem ugravlrall
,

5etlr1 ilCn.
Ovakvtm dJelovanjemrrgresor Je dtnto sve
kako bi onemogudlo opstenak druglh nar6da na
3o podrudilma Bepubllke $rpskerBto se vldi iz na. rednlh lzjava:
i
llaJstravldniJe svJedodanstvo Je po 4854
ml51jen ju lznlo 22-godlEnJl E.J. lrrDule Tadli
me tita6 pollclJskoin palleom po ledtmarrukama 1
nogsrns.Sagnuo se da ne udsrl po nogama I nakon
nekoliko udaraca oborio me Je hrvadklm zahvatml
Zatim Je kleknuo t tukec ne po ledlmr.Nakon 15
minuta naredto ml Je da vu6em ostele zatrrorenl$
po hodnlku u koJen sno sprvalt.Onl su blll u
krvl 1 polunrtvt,gotovo bez svlJestl.Zatlm me
Dule nagoni da siilem u grabu punu tstro5enog
lndustrlJskog ulJa i de rokiern kao svlnJa.
Dok sam se penjaoron je beJoneton trgao odJecu
druglh zatvorentke.lfa njlhove ruke 1 noge postat
vlo Je kanionske gume 1 natJerao me da 1m grlze*t
testlBe.Derao se:rrSlgurno znag ktko to dlne konJlmartr,UBeo sam nJegove testlse u ruke.UrLao
i ie od boLqva'I proplnJro ce.Du1 tnc udarl9 pu, Ekon u leda t retao:rtAko mu th ne od,grlze5rubli du te.rtl{akon toga' naredlo u[ ]o O to t*otn E.l1ct*1
,

-KOZARAq

1lue;Zublna.rl

E.l.ruz E.J.rJedlnl rrc[tvJelt svJedok ovog monstruozngg zlodlne- prliac'rHtlo sa4r ustatl I po6et1 bJeiatl.Tada bl me ubill rafil.om I sve bl i
brzo bllo gotovo.He bth gledao sve to.ne blh mo-l
rao radltl sve to I ne blh dckeo hoie'll i menl
lsto napravltl.Govorio san E.J. da to ne raai-aal-l
'
ga ne^s1u5arpa makar nas sve pobtlt.
Onda mt je Jedan straEar- stavlo noZ nod pr-l
1o 1 rekao:'Ako plsne5 jo5 Jednom.lzvadf tl-iu Ti
oFg".F.H.- je leXao lsored tene. Stlsnuo Je noee.
stlsnuo Je muSkost I E.J. gs Je podeo tidl.Kia'l
ng- .]e uspto razdvojltl rukersagnuo $e glavu I
otklnuo mu lozu na testlstme.tito sri mu naredl]-li
Ja sam F.H.drZao za _g1avu.da ne bl vlkao.i n."l.J
Je grLzao.Kad Je E.J. dtgao glavurpoz1l16 mt-Je,i
ono blJelo ma1o JaJe lspustlo Je Lz usta,Jo$ i '!
reda vldlm kako odlazl prema
kinaLlzaclJskom
tt r

I
I

otvoru 1 pada dolJs.

t
t

Prvl na lfp!_f sadlnjenoJ u Hagura vezano


za.Onarsku Je ZelJko
MeJatitirtepetan u ftvgoJ
irtll.on- j"-"ir.o";Ai;-1t;;il;-i znao za sve il8- 3l
611e koJl su se u..nJern[ oeSarrali.On Je Jedtnl.
oslm za ratnl zlodlnroptuZen 1 za genocid.Medri
okrgtnlJlma sa llste-Je bio MonltLo Gruban,zvaI

nl 9{"JJarlnade 5ef osoblJa u logoru.O njelovim


zlodJellna govorl I lskaz Jedne logora$tce u
ttpii.ttgptvala
arhlvl suda oznaden kao srrjorlok
sam.Onda Jg_gpgg onrodrreo me u drugu sbbursllovao,nuc10, 121v1 Javao se".

ZamJenlci ZelJka MeJakiiarMlroslav Kvsdks


Frdag su bespogovorn6 s1u5a11 svog
zapovJednlka.Kvodka Je tnaderblo prvl' zapovJednlk logora,a on l Prdae su radlll-u prl.1-eaorskom
SIIP-u. f svl ostall lstleall su se zLbdlna6flm
p*onaSanJemrall.-nlsu jedlnl koJtrna 6e se sudltl.

I Dragoljub

Bar se tako nadamo...


Jed,an

smrti lznosl

Kozar6ane u konvoju
"d-p;;XivJelltr
lzvbrnu verzlJu o podetku drame u

i
i

Kozareu:frOdvodtll su nas od ieni -d-ieee^ rodltelJa.Driall su nss devedeset dana]ofio z6.aveuita


krenull smo autobusom na razmJenu.U Skendei Vattl
fu sno sc zaustavlll Jer Je autobus navodno -bio
u kvarurall to niJe blla lstina..Bi1o nas Je pu-

|
I

tfozmnc

lrr.r-tul"*om 1a' Kozarea I okollnc PrlJedora.StaItt'silo aa se odmorlno porcd polo*aJa Eetnlkara


ionl su traitll zlato t- dev1zc.Morall smo th slul5atf.a'tada smo se odvoJlll od na5lh lena.OdvcrazmJenu'.Ied"an
lff su ttr.rekav3l da ie 161 nq puna
mu5karaca-.
iautobus ie blo pun Zenara dva
lPsovall iu nam rnaJku muillnansku 1 ustaSku.Obe-

i6ava11 su nan zanJenu,pa smo 6eka11 dok Je prciSeo prvl konvoJ kimlona.Zattm su u na5 autobus
nas
,ogfr'dvoJlea-tioJlea Eetnlka.Vtkall su da 6e
prorub
na
tzveLl
su
nas
Jednc
lstreljati.Potom
lvaLlJi u kanJonu rlJeke Ugar.Vjerovatno su tu

oko trl stottne 1


il prije streiJaLl.Bllo nas Je
lpadall smo kao snoplJe .Ne znam kako sam se sp?'
;slo.Llud1 su padallnlz padtnu.Medu nJlma sam vl'
rato prf .latellb.pozn'anlke.B11t su strelJanlrunak5
iZenf.triavt.].6irtt su se Jauct,a detnlel su pue!
strelJ-alt'
iff ...2^ drugtn autobusom-l-z k6Jegsesuspasio.Na

ibaellt su bonbe.Se znarn kako sam


has ntsu baeall bombe dok su nas streLJall.Metal
provallJurfi
fi; Je poeodlo u reme.Kada ssrl pao ut-preblo
kos'
pogodto
nogu
u
3d m6 Jb Jedan metak
puzao...{o{
sam
frogao
hodatl,pa
Jedan
Nfsim

trt- stotlne
vJek se lzvukaora 611o nas Je oko
-8o"J*tom
koJl
e mogio hodatl.StarlJi dovJek.Sedam dana sam
5ao.il'i5ta ntsam Jeo iedam danara vodu sam plo
edanput dnermo.Rekao san EovJeku Eto me Je pra
1o di me ostavl I da lde da se spas1.On J rtatavlo.Za trl dana prepuzao san deset metalo...
Kozsrcu Je ilvJel-b oko 3o.ooo 1Judl.Sve Je no
Sieno 3to-nlJe irosko,Prosto sruo natJeranl da
demo 1 spaslmo se. Imam porodlcu t ntSta I nJln
znam.Ono tamo su zvjerl.,ne znam kako da th
em.neljudllA do iude sm6-u1l1 skupa.Vellkl
;;j-ii;ei-ir:iintr"l"- ra""x1o je g loggrlma.ro
u irai't nael-stldkl loSorl.detnlcl su-TrnopolJe
vail "Sablrnl' centarra-to Je btl,q naska-Kad^ bl
1z OnarskA 111 Keraterna nlsu
e iJuat vratlll
glt hodati. rt
Jed.an drugl sl-udal govorl o 25o nu5-kaea ukreqnlh u autobuse t-odvedenlh prema Vle-

,'i"":o"a:ueG'ig;"-;;; J-J"6"rt

KOZARAC

Stdu.Dovedent su na lv1cu lattce 61Ji Je ponor


dosezao do 15o metara nadmorske vtsine.lfrneA
Kapetan 1 nJegov sln Hasen su staJalt Jeiian.pored drugog.SllJedila Je konandaltfNa kolJenalhuk-" lq potlljeklrrKada su se dul1 prvt hlcl, ja senr
sko6lo uhvatlv6l se za obllXnJe StltSe.RreXlvJe-:
1o je samo B tjudi.Sln 91 je uUfjen.il

Skrem D1n16 kaXe:Zlvio sam pord benzlndce


puqpernaDad. na Kozarac Je naJavlJen preko Radtol"tJedora ?4.ngJa L9g?.godlnerta6no u podne.BoEn

Jacl su pobJegll u obLl*nJa Uitla planiire Kozarel


Okupatorl su taJ blJeg pratlll salvama.Posvud lb
Sevi.Nakon dva dana-rnnolf lzbJegll su se vraialT
lznemog}l.pkren Denli
ostao u Sumlrdok su nJ+
govl prlJa$njl susJedlJe
vei noslli uniforne.RazdvaJall su ienerdJeeu I starce od muSkaraca sDor
sobllh 4a bogbg.Nakon Jednog mJesecarEkrem t nj9
ggvl priJatelJl
su otkrlvenl 1 nJega su pretu: -i
genog odveli u Keratermra prLjatelJa.su mu stre.r
lJa'Ll.Osloboden Je l.okiobra J-ggz.gocllne 1 prebl
6en u lfJemadkurKtnenr.U nJegovoJ kudt [tvt irfaai
SroklnJarvolJni da napustl kudfr kad se Denli

vratl.

33
Abaz' SulJanovli : frPored svakodnewrlh maLtrrel
tiranJa. u- Xeraternu, lnseenlrall su navodno btJqi

Brdana,tako da su niprav11l stravldan nnasakr.


UbtJeno Je lz orai,Jarodnosno masakrlrano oko 17o
do 1Bo ljudlrtako da'su se lJudskl nozgovi mogll
vldJetl po okolnlm zidovlma.Nakon masakra,kad su
osJetl1l da bl UNHCR mogao do61 na uvldeJ.brzo
su reaglrall premJe5tanJem logora5a u Trn6polJe.
Brzo su ukl-onlll tragove zLoElna t dotJerall tenkoverodnosno tenkovskl batalJon 1 na nJlma,svoJstven nadln lzlgravall predstarrnlke IIN t svJetske nedlJerde ne dodu do prave lstlne;rl
i

fzvJesnl MuJo,kao I Crnkli Flkret,te Emlra


Brandld prl6aJu da !u detnlcl u kasntm iatlna
sahranJlvaLl malolJetne dJevoJdlce 1 sllovane
ienera I mu3karce koJl su ublJenl u TrnopolJu 1z
korlstoLJublJa,U bllzlni se nalaze mezarluclrpa
su th pomenutl vldjell,kao 1 nekl logoraSt,kako
th sahranJuJu.Izet PehadEli Je zadavlJen Ileom
zbog pogreine lnformaclJe da-kod sebe-Lma marakq
B koJe Je lnao nJegov prlJatelJ.

K0z33AC'

doka lagao pred ha5k1m sudom.Robert Reld,UN 1strailtelj ratnlh zloElnarposvJedoilo Je??? da
su vlastl u SaraJevu prtstllle??? Dragana,,Opgdlia,poznatog kao svJedok rrlfr.na laZno svJedo6enJ6 protlv Dulana ?adt6a, bdsanskog Srblna,
optuienog za zlodlne oo6lnJene nad nusllnanlma
i Hrvatlma oo6etkom rata u Bosnl.Reid Je lzjav1o UH Trtbunalu za ratne z1o61ne u blvSoJ Jugoslavlji da je 0pa616a,koje je Sud u Bosnl op-,
tuilo za rrte5ke zlodlneitrbosanska voJna polleiJa
prlnrenal,a za \?\ry-lzjave pred I{aFklm sud6n???,
lnaie bl ga ublll.Nema komentara za ovo.
i
0pa616 se poJavlo pred tuiltei.Jstvom sredlni
on avgusta 1 na zatvorenon sastanku rekao ile Je'
blo 6uvar u srpskom logoru TrnopoljerBdJe Je
vtdto Tadlia kako dinl zlodlne.Na sestanku u petakr0pa616 Je ovo opovrgao i rekao Reldurkako
ga Je bosanska voJna pol1elJa u SaraJevu prlore:
uala sedam satl.5ta ie govorttt na Sud-u.0d tada.tulltelJl surina ju u OpElievo svJedo6enJe.'rlrl
Je- jed.an od trldeset odevldaea koJt su svJedo6ffi o JednoJ od 33 navoda optuZnlee protlv Ta-'
d.ria.1 besnlsleno Je prldavatt valnost tome 35
krlurinaLcu OpadliurkoJl se predomlsllorvJerovatno po neiiiem nag,lvoru, radl slablJenJa optuEnl
ce problv Tadlds.TuiltelJ Grant Nelmann Je lzJai
vlo da nakon ponovnog sasluSanJa ,odnosno Fresl{
ulavanja OpaElievog svJedoEenja,odbaeuJe optuIbe?rkoJe' se odnose na Tmcpo1Je.'fZadnJa dva
tJedna lspltlvall sno ovog svJedoka 1... ne moEemo ga v15e podrXatl kao svjedoka Lstlnert rlzJa^
vlo Je Nlemann predsJedavaJuioj sutklnjl G*brle,

I
.

ll.e Klrk Mc Donal"d.

SvJesnt smo ml da Je LaE vrl1na Srbarali nl vJe:


pravdu.Navode se rpSK
olvseg
r1Je61 blvdeg
lpak rLJeeL
ruJemo u pravou.Navooe
gradonaEelnlka Beograda, gosp.Bogdana Bogdanovl6a,koJi Je oplsao srpsk6 krlmlnalce kaortelvlllza6iju J.qELfr,za koJe Je lstlna nedto korisnora
1aI znadL ne5to 5tetno.l{e tlie lh se stvarnost
pa. su mog1l tvrdltl da se SaraJevo ne Sranatlra,
da nema logora smrtl,nasorrnlh sllovanJarsnaJpera 1 bitt u stanJu gledati u o61 dok to govore.
A san Du$an Tadtd Je krajnJe e1n16an kad tvrdl
.da, Je odrestao nedu BoSnJaclma.Traged.iia zalsta'
l

KOZARAC

Jeste da Je nJemu Emlr Karabadld b1c kao brat,


iLa,o 5to su mnoge lrtve u Bosnl bile kao braca
11i sestre svojlmpgzekutor.lma.To ukerzuJe na d1njenleu-tuinu da brstskl osjeriaJ nlJe blo uzai
J*man.DarTadii Je odrastao u malom mJestu KozarcurgdJe su vebinsko stanovnlJtvo b111 BoSnJaci
u meduvremenu svl su otamo orotJeranlra ve61na
muiana do smrtl.

NA KARTr B0SAIISKoG GEN0CIDA,KoZARAC JE JEDAN Ot


NAJGORIII E,DTZODA.
Tadlievo podsJeim:Jc ng $ud.u na nJegov Zlvot u

Kozareu Je obldno lleenerJe.N treba zaboravlti


da Je 1 Adolf ElehmsrnrlekottarlJevsktrrNlJemae,
nekad llvlo u Eldovskon rnJestu u Palestlni trldcsctlh godlnarkad Je nauilo hebrJsktrBto ga
nlJe sprlJedllo da nekoltko godlna ka3nlJe postane glavnl grhltekt t fanatlk Holokausta u
Svropl..
DrEavne korntslJa zd razmJenu ratnlh zaroblJenlkar Republtks *"E"rtr"Bti"f;o"1ne obJavlla Je

t Eereegovtnerodvcdenlh 1z' Kozayea I KcvLJanaropStlnen PrtJedorrdana 26 naJ


1992 godlne:
Alld Mchueda Enver(1948),Alld Adena Esad
A11d Adema Ismlr,A116 Ad6ma Jasmtn,Alld

drEavlJani: Bosne
36

Adema

lifamko.Alli

.A,dena

Saklb.Alld16

Mah-

muta FtkretQgao),nedli DerviSa Rlfet096),


Faz1li Ismets, Jas6n.Fazlli Hasana.Reflk.
Faz11d Rtfeta Sead(i935).Fllovli Cabe Mr!
stafa (1963),Fl1ovti eab6 SuleJmanQ965),
FoLli Fehlma- Aslm(1967).fradt!6 Smslla M*
hncd Q97?),t{odlli Redleia Rasln(1955),
llrnJti Sulje HedZad(1970).Jakupovli Rame
AIen(1969). Jakupovti Must6fe Asln(1961).
Jakupovli Onaera' EnLilL9?2), Jakupovld Hal-lma lla Jrudln $962), Jakupovli Hqse l{uzlr,
Jakuoovii Hetlma. neftt<-Jakuoovld Dede Se
aa(f 959 ),Karaba5li oerirts QgZt),KarabaSli
DervlSa 0snan(19t+3),KenJar Raslfoa Arnln,
Mem16 Mehmeda' Asmlr(1963).Merdl16
Rlzvana
Senlr(19/0),MuJtd NedZtba fu4o,MuJ16 NedXL
ba Hasan.MuJli NedIlba Se11m(1951).MuJkli
Huse Keail(1963),uu3tct6 A1e Saben(i9li5)...

Payatudld Adema suad.pervanli Mustafe d;f?fToq


Sivae Mehe Mlrzet Q957), Slvac MeheNtJa z{ogf.
Ye1ld 5a61ra DievadiigAi) i velte nara"a lr"j.
med(1965)

od.vedenl

3*f"lnl u nepoznaton pravcu


'. 1zu rogo"f
avgustu L99Z.godlne

A11i Amtr,Altd DerviSa-Asmtr.A116 Ha5funa


ElvlrrAlli Kaslma fsmet.Alli'Hazima Mlrsad,A3-1 DervlSa Salm1r.411di6 Haklba Adnan,Altdli Haklba Arm1n.A116ld Latlfa ML
rsad,A11616 Hase Reflk.Af f6fi Hase 5u1<rtJa r{yd1_6 ismet,Avdid. Mgharena. Sead,Bahonj16 Kaslma Emlr.Ba51i }tusrefa treilm
Ba5li Hasana $andijarBaSti Hasana Nlhadi
Ba51i llasana $emso:B;5ld Havlda NlhadBlkli Huselnq ReflkrBrkti fbrahlma fei,fq
Burazerovii lusntJe' AdemrBurazerovi6 Hlmzo,
Burazeror'li Adema AJdin.Burazerovli Adcma
A_l_rnlr,Buqazerovli Hin zoiBura
I"fuhamed, Bura

nlmirrCepli

zerovli

Husnl Je
SaHasans Fad1l,C6p1d SuleJmana

zerovl1

NedEad.

Burazerovli

HasanrCepti Hasana $uleJfoan,Cet1i Muharerna 3?


AdemrCerti Jusufa Amlr.Ce116 BenJamln.Cerld,*
Fehln, Certi Adena Jusuf.Cerli Meho.Cei.t6
Adema Mlrzet.Cerli Jusufa Sarnlr.Crnali 6, ZLJad,Crna116 Omera Mlrsad.Crnli ismeta NegnlnCrrdt_i Rane_EBref ,Crnk16 Rame Huseln,
$ara1li Hasana Emln,Carglii Emtna tlasan.
Cara116 llasana Small,i CauSevti Kaslma bile-

vad.itladalJe: Dedli Mehe RedZep. Dedli

Adena

LiehnedrDemlrovti Fatlna Mesud,borudak SulJe


SmaJo, Durakovli Mehmed.Durakoirli Muhamed.
Durakovli Senad, Durato{rli fbrahtm. Durato{rl6
Ahmeta Mehmed,Eihli Mahmut,Dlhli Mahmuta
MuhamedrDihi6 Mahmuta Muhaiem.DuLkt'i Muharsn
9ul-k16 Muharema Elvls.Dzonlasi6 ivllrsad-Ektnovli Omera Adnan.Eklncvli DEevad.EklnovLi
Omera Hasan, Eklnoiri.6 iarLza Omer, illezovi6

{drtza BeslnrElezovli Rame ElvlriEltrasovl6


Sefika lluselirnfta"ovi.Z-n*rtka Rifet, oarlBsxla,E:ggiis, 5fitf,f : 8?Slhsxii FSJir*'??",,
Grozdanlc Adll-a Sul6jman,Habibovld Dzenadi
Iiadilbegovii D;evad,Hadilbegovl6 Jasmlnka,..

, . fradEii Mustafe t{amdlJa.Ilad[li Snella NlJaz'


iladili Jusufa Suad,Had[1muratov16 Husetna
Elvlr-IlodZli Munlbi Mtdha.HrnJldli lbrahlm,

38

Husk16 RedZe Sead.Huskti Sal1ha Satd,1616


Mubarena: Fadll. Jakupovtd Mustafe Euseln,
Jakupovid Be6lia. MtlalenrJator Bestme Edln,
Javoi Bestna Elvir,Josktd DXemala DZeva{,
Kadld MehmedallJe ErmtnrKarebgovli Fadl1r ,
Kapetanovld BuhorKarabgSovl6 Small.rKaranovld
Ibrahlma Beio.Kaianovld fbrahlma DZevadrKadrunovl6 llasana Almtr.Kadrunnovii Salke Hesan.Karupovli Mehe Ad6m,KenJar Jusufa -Jasmh
0smana Mlrsad.KenJar Muje Ramo,KlJa J'
Ken-'1ar
li -Tahlra Raslm.Kodtill Fikret,KodZl6'.Fad11a
AlmaMuhamedrKodi16 B6slma Zlatan,KonJevl6
za Emlr^Kova6evti Pero.Krkl6 E6refa Samlr,
Kuet6 l'{irsad.Kurbegovl6 Htlmlie ElmedlnrKuruiovli Muhaien .LA1li Mlrsacl,l"lahmulJln
Zriiallaanmiil8
3 ta-ltr:nameo, t'la 3 re sead,Ir851d
Muratrl'!e"rt" Nlkola.MeduhJanln
Zljad. Matanovli
nn6Aagtd Esad,Menkovld Snaie BahrlJa rMenkl6
sil i;"HtrJra, u6ntli ltuste Mistafa, l"iuJkanovti
SuleJmana K6dir,IluJkanovli [drlza $lrzet-, . .
Mu1a116 Smalla iiaslm.Musld Sefke MuJorilaklc
gimaiie Jasmln,Na s16' 0smana VahldrPanii-Antc,
Pe.lak6vli Petai.Perezovli Pa5age KasinrPezo
MuEana Camil.P.1an16 Raslma Jasmln,HamadanoJasmln . Ramadanovii SedadinrFevii
gli Seflka
Senad, Re516 flafreda Ismet, Sadlkov-l-c Ha gi

ba .Esad,Siffia I'{trsadrslJerdiJ uene Mustg-fa,


Slklni'Mehneda Flkrei,r Sl-nanagli iolurata Mehmed.Slnanaeii Hase Rtiet.Slvac DervlSa i'iu-

$;#- sui.ieiovii SmaLla sirad, sulJanovJ-i *sma


ff -Senf6 Avde Mlrsa'd.$ehlci ILeta Saklb,Sernoirti Camlla. Mlrzst. Valeiltanili ZLJad rVel 16
Zufe Hlhad.Zahlrovid Ramtza Idrlz,Zulkanovli Alaga,Z6nkli Fqtl-na',2u116 Ale EsadrZull
AsL?,a Fidi"l 1 Zerli Muharema Mesud.
tJublJa krlj mcsovnu grobnlcurall"NAT0"nlje prevl$e sklon prtbllZltl JoJ se'i umlJe5atl
trlda$

se u poslove

Srba'.
posao se sastoJl u razdl
aJanJu boraeara ne u tralenJu kol-ekttvnlh grob.nlea'rrrkonentar Je Pukowrlka BenJanlna BarrI/-B I

zepovjcdnlka brltansklh snagarEtJe Jc lokalno


sJedl6te snJo$teno na nsnJe-o6. aia lftonetra o
J ama , a u..k_oJ 1ma, pretpostavl J a se, lele hll Jade
lJc6eva.rrNemamo na61na da th traEimo.To bi uda
1J11o voJnlke sa nJihovog glarmog zadatka.rl
Stanovnlct ovog kraJa,hcJl su od1uE1L1 os-

ancrnlmnlrp-rt6aJu- da..3e Janaa rpriJe svega ,


Iqtl
xoristlla
za sehranu lJeBevarpor6d. seLa Stara'

RlJeke, na osam kllometara od'bentra Ljublje.


lfnogobroJnt d.okazt lndlrektno potvrduju p6stoJanje kolektivne grobnice u bllzlnl Budnlka.
Stanovnlcl sela kaiu da su u lJeto J-gg1,god.inel
autobusl plgpunl muslfunana 1 ltrvalarZena, l dJecerpro1az111 kroz kapiJe rudnlka.ali za rez1lku oo nJlhovlh zemlJaka.smJe5tenih u ostalc tr,:L

logorarlz rudnika f,Jublje ie nlkad nlko nlJc


vratlo.Prena 1st1m lzvorlne,rudnlk nlkad niJe
posluillo kao korrlogorrnego'lsklJud,rlvo kao tJrsto egzekueiJe
1 sahranJlvanje.
trYldJell smo
autobuse I danJu 1 noiurrrsJeiai
se stanowlk tJubiJe.Blll su prepunl.Iz ruantka'su se vrsdaft piaznl.frrvati trbJl flve kod Jg
kapele Svete Ane na oko loo metara od ovog rdje{
I

starpotvrduju <ia su tm 1993.godlne bosanskl Srtd.


zaprlJettll daneizlaze Lz kuii nekollko sedmlea,i
pa dak i_da gledaJu kroz prozor.ttNl Erbt nlsu
nlsu lura11 Drevo ovdJe dovodltl svoje kozeftrkaEe-iedan.-gedamdesetogodlsnJl Hrvatrpenzloner
rudnika. rr0ull smo preoptereiene moiore kamlonakoJi odlaze u praveu Jama.Kada nsm v15e ntsu za
da Lzl.azlno,jama Je bt1a lzmiJenJenfr
FtgnllvaLl
btla Je pgni zeglJe.rrJ6dan diu6i
Hrvat,k;Jl st4
nujg u b1121!1 Jane,kaXefrVidlo sarnfrekgilko parl
patlkaronakvih kakvil danas nose ml'aatJ
I

U Jesen lggz.godlne,nakon otkrlia koJa su


se povodon konc-logora ooJavlla u Stampl.bos; *.
Srbl su otrrortli svoje zatvore.Ali,prema' rlJedlma stanorrnlka .ijuUiJe,u Jesen l9gi. godlne]kd
Je vojnldka. sreia okretila leda Srbtma,rpodeit
su sakupl-jat1 tljeLa 1z drugl.h grobnlei,aa bl
th bacalt u Jamu rudnlka.Oni kojl ovdJe'ELve
polvinrfg da Je u Jesen LggS.godine,prlstup rudnlku blo strogo zabranJen I da Je-ve1lki broJ
voJntka bosansklh Srba 1 lokalnlh rudara blo

ns premJe$tanJu t1Jela u centralnu..JJ


sF neglrall da cu u tome uded
etanormlel
nu.Svl
stvoval1,a11 broJnl su 1 onl kojl svJcdodg o
tdentldnin stvarima; 1 koJt kalu da su to dul-l
tLl 'saznalt od komStJa I priJatelJa koJl su r8'r
d111 u rudnlftu.Prena tlur svJedodenJtma,lJe5evl
su 6esto nlJcvcnl ma$tnana'za droblJenJe ZcLJczna rudc ,a ostael nakon toga spalJlvanl kcmlangaZovan

kallJanna.

TUGA ZA KOZARCEU

Ja san sada dJcvoJdlea sa 12 godtna.ZlvJcLa sar u Kozareu.U tom mJcstu Je Itvjclo Jo5
mnogo lJudl.Jcdnog llJepog maJskog danarSrblrng
kadiSnJc komBlJergranatlrall su nas sa svlh
strana.Ja ntsam iroela znati 5ta to zna61rall
sam mtsLtla da 6e sve to pro61.Al1ru mom sJeianJu naJvlSe Je ostala krv t samo krv.Mrtvl
mu5karelrLenerdjcea rlcEall gu po ulleamq.Kozarae Jc pio.Nl6rno se-lma1t 5U1me boritl.Nlsnco
1nali oiu*Jc.Sve Jc spalJcno.Tsmo ncma vl$c
n15ta.N15ti, Sada-moJb micsto nadllJeiu ernc
4r ntlec.kao 5tc.su nckad laste.Tamo sada ?Lve

5to su nckad ilvJell 1 1Jud1.


|rlnltlvel,kao
' Ako su'zapal"lll
i moJu kuiu,l to zgarl5te
je moJc 1 nlknui?rlirlJii"3"*"r3;N:'Hil',r)
Nlsveta GutiirP.O.Box

2o832

''MARTId OBI{OVIO KOZANAC'I


blv6t predsJednlk Rapu-

AkclJem koJu Je poveo

bllke srptkc KraJlne Mllan Martt6ru Kozateu


kod PrlJbdora,obnovLJcno Jc v15e 6a'3oo ku6a, u koJe su sc irscllll prognanl $rblraill 1 odraQ
nl broJ rausllmang???,koJlna Jc odobren povratalS
U Kozareu Jc prtJc rita b1lo v15e musllnanarkoJa Je lzbJcglo 1992.godlnc.
AteiJu obnoic Kozarei pokrenuo Je M11an Martli,
a u nJoJ Jc sudjeLovalo v15e stotlna prognanlh
Srba.foa-ugclJinje u obnovlJenc kuderprognasu dobll1 nanjc5taJ..
(PrenlJeto 1z rrvestlil)

nlel

::;;==:;;=-;:::.:.j:-j::-j.-':l:;';-::;:i::-;l:-l;'r;l:'':--::-:: :-----:-:':::f:-':;:::-=:.::-=noZARAC

DAO BRIGADTffi
KOZARAC
NERALA ARMIJI

'E

BlH

;:I

Sakib MahmulJln,komandant Treieg korpusa ArmlJei


RBIH Je roden 11.1o.1952 godlne u Kozareu, a i
1.11.1995.god.Je promovlsan u 6ln brlgadnog ge-l
nerala.kao 2b general Armtje RBIH.SrednJu 5kolul
voJnc irrJentaelJe Je zavr$1o u Podgorlclra fq- i
kultet je zavg5lo vanrednordok Je blo na sluibll
kao oflclr u dapl jtnlrMostiru 1 SaraJevu..Agre--l
slJa na Blt{ zatbt<ta gi Je u Republldkom.-5tabu T,i
O."frvog dana prlstuiio-Je otpbru I pro5ao krozl
dulnosti u Glavnom Stabu T.0.BlH;operatlvea 9o I
zauJenlka Sefa kablneta komandanta Glarmog,Stql
ba f.0.U Zentcu Je do5ao po zadatku General5ta-i
ui limiJe BtH da bl blo pbstav!.Jen za nadelnlka;
Treieg korpusa,a aprtla 1944 t za komandanta. i
U mlr[ Je ]amJ6n1k'mlntstra za odbranu Fede::a-

ctJe BtH.

PNIdA O

KOZARCU:

'

SHOru
----16Fil-ient:
jderpakuj se ,1deoo u iiozarq
"Fq
jebel__oyq
Amerlkultt
- da ne ucZemo 41
Ve11 ona:ilJes1 Ll 1ud.zna5
tame.dobro nam Je 1 ovdie,d.jeca su nau[lLa en-..1
glest<t,ldu u 5ko1ur1lJeo nam Je apartman,tl it*l
posao.Sta
tl fall?rt.
r----'K"i*trnemoi
m* nltatl ita ml fallrsve ml i
fa11... i krenusrlto...
i
Sa svojom Bahrom 1 djecom Enlsom I Alarnml
nadoh se Ja i. mom Kozarcu i sav ushl6en dodoh i
do svcJe ituierobt'as1e' cvlJeiem.'u'J-azlm u stan kol
rta -sve strg;l
Jf se nalazi u prizeml-Ju.RazgJ-edan
1-dieIt'l
o<iJei-e
cd
kre6uil
razbacane
se
nerte5ko
jlh knjlga.Na zldovlma zaplsana lmena-koJl su, i
6vdje Ervjerr dok san Ja blo u nekakvoJ $yrcpl
t nikakvoj Anertcl,Na iednim vratlma prodltah:
UselJeno io rjeEenJu bioj tal 1 taJ.Nekarall sul
samo treball ostavttl malo urednlJerpomlsllh.
NtSta ne falt.vell moJa iena Bahls.rrEr'lo moje vlr
ndJakcltr-uzvl[nu Enlsa.MoJ s1n ugleda na podu i
album 1 pronade sHlcu naBe rodake Kanlte.Zalostri
vellke tuga' kod svlju nas da u ovtm na5lm sl- i
tnlm stvaifuna ntsmo-mogll ullvatl evo vei 6e- i
tlrl godlria.Allrglavno Je da smo se nl vratlltrt
MOJI
lvlud r

l)llv tr

I(OZARAC

r-.i--'-.'.

-*.;':;.
lpomltllh u trenu.Baeth poglcd kroz' prozorrncvldJch neka veLtka oBteienJa na okolnln kiriane.
Pomtsllhrrat Jc ovdJe blo.Mora da su nam kuic
Euvale kom5lJe.MoJa ?ena u dnevnom boravku poku5ava raskr6lt1 prolaz lzncdu praznlh flaUa.
mora da su v@lJell popltt.UpltacIHoieS 11 danapravlm kahvurtll da nastavlm sa ovlm sredlvanJem'/rr Pomtsllhru llvotu Je naJvl$e znala sradlvatl kuiurpa Je-pustlh da-uIlvi u t@me.
MtslLmrza kahvu treba red I m1r.
Podlgoh se 1 krenuh;frKano ic5?rr-zaptta
k6erkelPro5etatl se ntz ulicurtrod.govorlh. 2aXelt
ram sc nagledatl ne6ega,menl diagog.Ovo Jc uoJe
mJcsto LJepotera ne tam6 nekakav Chtcago.U mome.
rntu promtJenlh rilSlJenje o stradanJlma menl dra.
g1h kuia.Vldlm na dosta nJlh tragove gareZl 1
zadivlh sc pomlsll kako su naEe dobre komStJc
uspJevale brzo gasltl 1 spaSavatl te kuie.Zehva
lnost ln duguJemo vJednu.Baclh poglcd na kuiu
s noje desne stranerna koJoJ su ostall sano z!,dovt rbez vrata I prozora.Kroz Jedna vratg se ulq
i za vlsoka trava 1 Jedno stabalee 51J1vc.Sut1m zr
I

b2,momentra onda sam ia sobom poElnJem-prlEatl.0da.

trayl'1 Sporet,zaottah se.Zalalth Bto se


vratlo I moj rodak SmaJorpa da povratl 5g
ret na svoje mJesto. fdem dalJe, Jer sam sat! sebi
relcao da 6u sve detaljno razgledatlrda bl uto1il

tf
Nkle
'nlJe

svoJu radoznalost.Puno puta sam se poZello svoJr


6arSlJenkoJoj dadoSe lne ttTltova uLieafr.BLLa Ja
g1ervna.Sto.:tg zna6t glavna,ne nogah u tom nomentu sebl obJasnttl.Iz razmiSlJanJa me trgnu
ienskl g'l-as- L kad bolie pogledehra ono ljublca,
nekatlaSnJa onladlnska aktlvlstkln ja. Zagrl111 si:
qe kgo naJrodenlJlrkako smo to eduvlje[ ilnlll.
frKom5lnlee ,ko zap611 ovu kuiu?fr Ona n1 nakon
lzvlnJenJa, re6c:rrDodoSe nekl sa strane t htJedoi
sv9 za,palltlralt th .ml pctJcrasmo.Neiete vlrpasJl slnovl nas zavadatl s nalln konSlJamarnimat,
tu stlu.Neka se zna 5ta znaEl kon5lJa,ma koJe
vJere blorr.LJublea nestavl svoJu prldulrrJedva
dekamo da se vratlte,Sta dekate pbbogu?Nlslc nar
pos1u5a11 kad smo va3 gd?raiall ha ne napu$tr6.1s
:.svoJe kuierJcr ml nc m@temo bez ves.Bog nas ka-

KOZAnf,c

fnJava $to Ilvlmo saqlrpa_nltl ko zonlJu obrcdu


J",r"_nlt1 kg ila radl.$glfu nam sta1n6 ncte-po
Enslezl i Franeu"r.livara- ir,lgfl:!:Eg
l?JvtJe
e1l
nan melo
claJu kake sno sB ponlJcit u-rvon
ratu.Zas1utr1ll^ smo vlSe.Konscrve s[ svtnJikerto
radl bratstva
bratsfva 1 Jedlnstva.Jer
ne zne
Jedlnsiva. ji""n"
.onl_SaI'Ju rasr
-tlrrr_sar.Ju
da
cta
,pozdravlJ
vas
nlsn6 gqpJeJt'
nasn@
Ju
"rr*
zaistavltfd.'.pozaravlJa
zaustavltL,'.
lrspJeLl
ctatJ-,svc
iusti
Tg
u--iclJi T.rtavlJam.koradatl
da u motentu sve pogi"dan'o-roi Kozs
Je :"_1.{g
reu.Nadahnut samrall sg 1 duiiril d;-i oruir ljd
nlsu gvdJcrnego tumaraju u nekakvlm rnozEmstvrm,
ua _pocttJel1mo radost povratka 1. da nam duEanl
budu otvorenlrda dJcei kupuJcmo totcoiaac-i Uo"_
bonc a nama elgarcterbogaml 1 ...pogled ral sG
zaustevl na Jednoj ku61 bez vrata.a ia podu 1eZ
krave l- ovee."MgJa_kravaruzdahnufrli- opitlt, se ka

;d"li:l-1.b:i,*i,li

iq,l;"$3:trl:]s;:;:iilill
na
mlrlrJer-Ja -Jo3 nlsam poslu5ao f<omifnfeu f,lt
ka[e da se.vratino.Zaustavlh se pred
]cg,koJa.
u
koJoj
Je duian otvorenra pred nJtra mnog
!<*igg
je-{oiq"
n_aEqg komllJi Steve i"prruf rl
1i.oal.To.
r+:
Uualma,koJ!
!*!.:g,trm
1*pllilo pig i ;;k;;;
sJedecl na klupl pred duianom.rznbnadide
se kad r ugleda5e,1z1Jub15e se. sa mnom f dogovo"i8;
T9n?
se da ss mnom ne6e nL rlJed progovorlti"doi-;;- II
ne vratlm, zaJedno sa cstalim mulltmanrme.n.irtro- I
vlm,Eom51jama.Jer, reko5ernema nana Eivoti 6ez I
vaslobecah im da se vraiim.a onl i dal_..ie mene I
kore da se nisam trebao bojati Zfvo{i-i-or"S*
prlnJer_mog oea I maJku,tojf su jedlnt-u-njeituld
ostall_. uz mc jertvalahi-biIailr, tt liuar Jtr,:;;iS; I
#e!!

T i"3 [;1e.

.i?'

i Hl ] I'

* fi j " ; t I

i- 1
moian
to
znati
raCl
onlh
d;s;dnit
|
^ostalc,jer
AmerlkanaearicoJl_samo
Eekaju da doznaJu ima 1.1 I
kal(av prcblen u-BosnJ.rpa dr pc5elJu dolare da I
$

nB,:iii;tliTltl"

"5i$l;;

ffi;ilil:;;i
I
ne bl lspalo da se djbet
predaJe samo ;"-;;;;;*f
,a ne 1 na bosanskom Jezlku.NeEems ml di n"ir-"il
?ll,

zahaterite.
rrDa 1l lma i druglh
6teta

ffg,irr*:;ffef:i:.

kad tl zaJcdntdtf Au- |


Smanl napadode na5 Kozarae?ilrupftatr"
"fi"f.r-fr- I

K0zan"[c'

platlra nt dckano de se vrate va$l majstodt


pa"al to iaJedno obnovlno!,kalu.Naglasl5r: da sq
hvala Bogu,i. diamlJa 1 crkira ostale netaknute.il
de Je to-fidl moga oe*'1 maJke,da bl. sc mog1l
Bogu melltl.Ja sam@ rekohrnemam rlJedt za tu
valu plcmenltost.Kalurpop s nJlna 6esto dtstl
dEanlJu 1 erkvu.Praklde nes u razgovoru Gordana
1z Centra za soclJalnl rad,koJa uplta mcne:rrKad
Je zgodno vrtJennq da tvoJtn roaftelJlma uru6tm
lumaittarnu pomo6?rr' Iil ov@ nG shvatlhrpa preiutah odgovor.
Na-Jednon sG uznanlrih,Fa krenuh ku,jl.Prelazlm picg I 6uJem glas moib l,energledam u dneBog

vnl boi"avikrkad tamo puno F"cna"rkoio su-se..okup!1e da nas ofat vlde.Uglas 3u rno1ll-e moJu lenu &
vl$e ne ldeno.Pozdravlh se 1 uz drvene basamke
krcnuh na sprat.Na sedJl ugledah mog oce t ma-

Jku kako begienlSu uz kafura 1spratt11 smo th


priJe v15e od deset godlna.na ,{,htrct
trllaJdtrnol-tm tc v15e ustantrzna6 11 otkad
te budtmrpi,plJ kehvur.pa iemo maio dJeeu proSe, r tatl po-Llneolnulrr,6uJem glas moJe icne.
++ ItKakvom Ltncolnu.Sia'tt Je 4enorpa ml sno u
Kozareu,pustt me,nisam JoE sve obt5ao.tr
ProtrlJah o61,i ihvatlh da Je to blo sano mgJ
sletkl-sen.Suic u o61na moJi Zene,joS me v15c

rarstu[lIG 1.,.

(U. Mdd'{.il. )