Sie sind auf Seite 1von 36

DRVO U GRADNJI

PRIRODNO, ODRIVO I POUZDANO


DRVOGRADNJA S MATERIJALIMA EGGER

www.egger.com

U radu s drvom uim biti


precizan i traiti jednostavna
rjeenja.
Hermann Kaufmann, arhitekt

SADRAJ
4
Gradnja trajne vrijednosti

6
Obnovljivi resurs

8
Snaan partner

10
Strunost u drvogradnji

14
Pravi materijal

16
10 osnova drvogradnje

20
Graevine s drvenom konstrukcijom

26
Zato graditi od drva, gospodine Ritterbach?

28
O upotrebi: Pitajte! Mi emo odgovoriti

30
Vie od drva: Poduzee EGGER

32
Tuma pojmova

34
Pregled standarda

35
EGGER Building Products: Service

Gradnja trajne
vrijednosti
Drvogradnja poiva na bogatom iskustvu i
koritenju moderne tehnologije
Drvo je prirodan i visokotehnoloki proizvod. Iako se

Europi, a sve vie i u istonoeuropskim zemljama

u gradnji koristi ve stoljeima, pred njim je i dalje

poput eke i Slovake. Razlog tome nisu samo

velika budunost. Ne postoji, naime, trajniji graevni

utede na vremenu i trokovima zbog mogunosti

materijal od drva, a gotovo da ne postoji nain

proizvodnje predgotovljenih montanih elemenata

gradnje koji je energetski uinkovitiji, bri i pouzdaniji

i suhe gradnje, ve i izvanredna izolacijska svojstva

od drvogradnje. Zahvaljujui tehnikim svojstvima

drva. Tako, primjerice, 6,5cm debelo crnogorino drvo

drva u modernoj drvogradnji se s lakoom ispunjavaju

ima jednaki uinak toplinske izolacije kao i 40cm

suvremeni uvjeti toplinske zatite.

pune cigle. Osim toga, drveni graevni elementi imaju

Istovremeno, kao graevni materijal drvo stvara

veliku nosivost uz relativno malu vlastitu teinu. Stoga

ugodno okruenje za stanovanje. Upravo zbog toga je

su zidovi kod drvogradnje tanji, ime se znaajno

drvogradnja toliko omiljena u Skandinaviji, Srednjoj

poveava iskoristivi prostor u interijerima.

U nagraivanoj
gradnji kue u Tirolu
koriteni su EGGER
drvani materijali i
konstruktivno puno
drvo.

Drvo predstavlja prirodno i zdravo stambeno okruenje. Uz


to moderni sustavi drvogradnje ispunjavaju i sve suvremene
uvjete energetske uinkovitosti i optimalne kvalitete zraka u
prostoriji. Koristei jedan od najstarijih graevnih materijala u
povijesti, graditelji mogu iskoristiti ogromno iskustvo te birati
izmeu brojnih dokazanih naina i sustava gradnje.

Obnovljivi
prirodni izvor
Graevni materijal koji vam raste
pred kuom
Drvo ima veu nosivost od elika, no ipak je za
proizvodnju graevnog elementa od konstruktivnog
punog drva potreban tek mali dio energije potrebne
za proizvodnju elinog nosaa iste teine. Kod
drvogradnje je stoga manja i emisija CO2. tovie,
drvo crpi tetni CO2 iz atmosfere i pohranjuje ga kao
ugljik. Tako 1 m3 OSB ploa vezuje 864 kg CO2.* Drvo
se po zavretku koritenja moe dodatno termiki
iskoristiti i pretvoriti u energiju. Ukoliko se odgovorno

Trupci se neposredno prerauju u

odnosimo prema resursima, ova obnovljiva sirovina

konstruktivno puno drvo, OSB i DHF ploe.

biti e nam uvijek dostupna u dostatnim koliinama.


* Izraunato prema EGGERovim ekolokim deklaracijama (EPD) 02/2010. temeljenim na potencijalu globalnog zagrijavanja GWP 100.

PORIJEKLO DRVA
Prije 300-tinjak godina umsko

stupnjem zatite ili 4. potjee od genetski

gospodarstvo je radi ouvanja temelja

modificiranih stabala.

svojeg postojanja uvelo naelo odrivosti:

Kako bismo zatitili okoli, prijevoz

Treba sjei samo onoliko drva koliko

sirovina obavljamo najkraim putem i

uma moe podnijeti. I za EGGER je to

nabavljamo drvo iz okoline naih tvornica.

najvaniji prioritet.

Gdje je to mogue, EGGER daje prednost

Upravo stoga, ak i kod sirovina koje

drvu s FSC i PEFC certifikatima.

nemaju certifikat o odrivom upravljanju,


EGGER iskljuuje drvo koje je 1. dobiveno
na nezakonit nain, 2. potjee iz podruja
u kojima se kre tradicionalna ili
osnovna graanska prava, 3. potjee iz
necertificiranih uma koje su pod visokim

Da bi se ouvali resursi, treba ih primjereno koristiti u skladu


s naelom ivotnog ciklusa materijala. Primjerice, EGGER
koristi trupce tamo gdje je to kljuno za kvalitetu proizvoda: za
konstruktivno puno drvo i OSB ploe. Nusproizvode iz pilane
preraujemo u iverice i vlaknatice. Biomasu koja nije prikladna
za proizvodnju materijala koristimo za dobivanje energije u
naim proizvodnim pogonima.

Snaan
partner

EGGER proizvodi
OSB ploe
u modernim
proizvodnim
pogonima u
njemakom
Wismaru i
rumunjskom
Radautiu.

Pouzdana usluga i dobro utemeljen know-how


jame kvalitetu pri drvogradnji
Moderni drveni materijali u kombinaciji s dokazanim

deklaracije (EPDs) za EGGER proizvode udovoljavaju

proraunskim modelima drvo ine graevnim

uvjetima novog standarda EN 15804. Zainteresirani

materijalom budunosti. Vodee kompanije za

smo za umreavanje s arhitektima, proizvoaima,

proizvodnju drvenih materijala kao to je obiteljsko

graevinskim poduzeima i investitorima, kako

poduzee EGGER iz Tirola potiu inovacije. EGGER

bismo poticali inovacije i oblikovali odrivu kulturu

svoje proizvode redovito daje na provjeru i potvrdu

drvogradnje. Upravo stoga smatramo da su usluge

uinkovitosti u neovisne ustanove za ispitivanje.

i razmjena znanja jednako vani elementi naeg

Zahvaljujui takvoj praksi stalno drimo korak

procesa razvoja proizvoda.

s najnovijih trendovima u naoj brani. Tako

Kontinuirano radimo na irenju nae prodajne mree,

su, primjerice, svi EGGER proizvodi udovoljavali

kao i na osiguranju visoke kvalitete naih proizvoda i

zahtjevima deklariranja ekoloke sukladnosti

usluga savjetovanja. Kao partner preraivaa, EGGER

prema novom Propisu o graevinskim proizvodima

isto tako kroz informativne materijale i redovite

(BauPV) i prije nego je taj propis u srpnju 2013.

radionice radi na unaprijeenju i promicanju znanja u

postao obvezujui za slubeno odobrenje novih

drvogradnji.

graevinskih proizvoda za europsko trite. Ekoloke


8

EGGER vjeruje u drvo kao graevni materijal. Kako bismo zajedniki


poticali inovacije i oblikovali kulturu odrive drvogradnje, uz prodajnu
mreu irom svijeta na raspolaganju su vam i nai zaposlenici, koji
e vas savjetovati pri kupnji i projektiranju. EGGERu je u interesu
partnerska suradnja na kvalitetnoj i trajnoj drvogradnji.

Strunost
u drvogradnji
Raznolike mogunosti koritenja EGGER
drvenih materijala
EGGER drveni materijali nalaze se u svim vrstama modernih graevina od
obiteljskih kua do djejih vrtia i hotela, to je vidljivo i iz ovdje prikazanih
referentnih objekata.

OBITELJSKA KUA
Zbog zdrave klime u prostorijama,
optimalne iskoristivosti povrine
i kratkog trajanja gradnje obitelj
Troppman iz Gornje Austrije
odluila je pri gradnji i unutarnjem
ureenju svoje kue koristiti
drvene materijale. U izgradnji
ovog nagraenog projekta za
paropropusne zidove i strop
koritene su EGGER OSB i DHF
ploe. Unutarnjim ureenjem
ispunjeni su najvii zahtjevi
zvune izolacije i protupoarne
zatite.

10

MODEL KUA
U projektu Modelhome 2020
tvrtke VELUX iz Pressbauma
pored Bea arhitekti Hein-Troy su
projektirali prvu CO2-neutralnu
obiteljsku kuu u Austriji. Energija
koritena u gradnji ove sunane
kue kompenzira se kroz 30
godina vlastitim fotonaponskim
i solarnim toplinskim sustavima,
a trajnost graevine osigurana je
odabirom materijala.

DJEJI VRTI
Da bi se djeji vrti s prikljuenim

arhitekt Martin Wollensak je

projektiran je od OSB ploa koje

stambenim objektom i sa

odabrao drvenu konstrukciju od

su ostale otkrivene pogledu.

zahtjevnom koncepcijom energije

EGGERovih OSB i DHF ploa. Iste

u Wismaru (Njemaka) mogao

materijale koristio je i za krovnu

izgraditi u samo est mjeseci,

oblogu. Dio unutarnjih zidova


11

POSLOVNA ZGRADA
Arhitekt Bruno Moser ve je u
pogonu Radauti u Rumunjskoj
pokazao kako se gradi s EGGER
drvenim materijalima. Poslovna
zgrada koju je projektirao dobila
je zlatni certifikat Austrijskog
drutva za odrivu gradnju
(sterreichische Gesellschaft fr
Nachhaltige Immobilienwirtschaft
- GNI) prema uvjetima
dodjele Njemakog drutva za
odrivu gradnju (Deutsche
Gesellschaft fr Nachhaltiges
Bauen - DGNB). EGGER je
istim nainom gradnje izgradio
ovdje prikazani TechCenter u
austrijskom Unterradlbergu i
Forum u njemakom Brilonu.
Format i veliina zgrada temelje
se na dimenzijama EGGER OSB
ploa. Moser je projektirao
zidove i stropove od OSB ploa,
lameliranog drva i konstruktivnog
punog drva.

PASIVNE KUE
Projektni biro Naumann & Stahr
iz Leipziga projektirali su drvenu
potpornu konstrukciju s izuzetno
uinkovitom toplinskom izolacijom
za sedam kua u njemakom
gradu Weienfels. Gradnja je
trajala samo pet mjeseci, a kue
zadovoljavaju standard pasivne
kue. Zidni paneli od EGGER
OSB ploa postavljeni su izmeu
dvostrukih drvenih T-nosaa
postavljenih u raster. Unutranji
zidovi ukucani su u nosae
direktno na njihovim spojevima
s vanjskim zidovima. U ovom
paropropusnom objektu OSB
ploe slue kao konica prolasku
pare i kao brtveni element, a uz to
ojaavaju samu konstrukciju.
12

Hotel
Projektanti poduzea Tatanka

ovaj materijal je postavljen kao

Ideenvertriebs GmbH izgradili su

dekorativni element. Zahvaljujui

Hotel Arlmont u austrijskom St.

OSB ploama za oplate betonske

Antonu od ukupno 2000 m2 EGGER

povrine imaju markantnu

OSB ploa. Na drvenim stropovima

strukturu.

13

Pravi
materijal

Visoki standardi kvalitete: OSB ploe u rotacijskom stroju za hlaenje u proizvodnom pogonu EGGER.

Vlagootporna OSB/3 je dokazano pouzdana


vienamjenska ploa u drvogradnji
Dugi, tanki iveri engl: strands - znaajno poveavaju

OSB ploe mogle otvoreno postavljati u interijerima,

nosivost OSB ploe u usporedbi s obinom ivericom.

lamelirane su ljepilom s niskom emisijom u skladu sa

Iveri za jezgreni sloj i oni za povrinske slojeve OSB

standardom E1.

ploa u EGGERu se pripremaju odvojeno, kako bi se uz

Kod paropropusne gradnje preporua se koritenje

pomo posebne geometrije ivera postigla optimalna

materijala koji e dozvoljavati prolazak pare, poput

tehnika svojstva. Ovaj vizualno privlaan, izuzetno

paropropusne vlaknatice (DHF).

otporan materijal postojanih dimenzija prikladan


je kao nosivi i potporni element za krovove, zidove
ili stropove. Ovisno o namjeni, europski standard
proizvoda EN 300 razlikuje sljedee vrste OSB
ploa: OSB/2, OSB/3 i OSB/4. Kako bi se EGGER
14

EGGER GRAEVINSKI PROIZVODI


OSB ploe posebno su

i ploe EGGER OSB 4 TOP u

namijenjene za specifine

debljinama do 40 mm za statiki

mogunosti primjene ovisno o

zahtjevnije primjene.

klasi koritenja. Pri tome presudnu


ulogu ima vlagootpornost.

Drvogradnja s EGGER OSB i

Tako je, primjerice, OSB/2

EGGER DHF ploama moe se

projektirana za nosive elemente u

dimenzionirati i izvesti temeljem

suhim uvjetima. Ekoloka EGGER

sljedeih standarda:

OSB 3 je vienamjenska ploa i

EGGER OSB 3: CE oznake

stoga je pravi odabir za doslovno

prema EN 13986.

sva rjeenja u izgradnji zidova,

EGGER OSB 4 TOP: CE oznake

stropova i krovnih konstrukcija.

prema EN 13986 i opem

I u vlanim uvjetima moe se

odobrenju uprave za gradnju

koristiti za nosive elemente. Ova

Z-9.1-566.

ploa je po sebi stabilnija od

EGGER DHF: CE oznake prema

ploe OSB/2, pa se manje iri u

EN 13986/EN 622-5 i opem

vlanim uvjetima. EGGER OSB 3

tehnikom odobrenju koje je

ploe dolaze u debljinama od 6 do

izdao Institut za graevinsku

25 mm te u varijantama s utorom

tehniku (DIBt) Z-9.1-454.

i perom na dvije ili etiri strane. U

EGGER piljena graa ispunjava stroge uvjete


za europske standarde. Paropropusna
EGGER DHF dostupna je u izvedbama s
ravnim rubovima i s utorom i perom.

pogonu u Wismaru proizvodimo


DHF I KONSTRUKTIVNO
PUNO DRVO
Kod dananjih naina gradnje
dolazi do izmjene vlage s okolinom.
Kod dobro izolirane ovojnice zgrade
koja je zabrtvljena i ne proputa
zrak ovo se postie dodatnom
ventilacijom. Stoga je za krovne
i vanjske zidne obloge najbolje
koristiti paropropusne drvene
vlaknatice s ljepilom otpornim na
vlagu (DHF), gde do izmjene vlage
dolazi difizujom kroz materijal.
EGGER DHF ploe proizvode se
na najmodernijim proizvodnim
linijama kontinuiranim preama
ContiRoll. Kao vezivo koristimo
poliuretansku smolu koja ne
sadri formaldehid i otporna je
na vlagu. Drvena vlakna koja se
koriste u proizvodnji zapravo su
opiljci, nusproizvodi iz proizvodnje
rezane grae. EGGER uz to nudi
i irok spektar visokokvalitetnog
OSB tehnologija je pria o uspjehu. EGGER proizvodi ploe razliitih formata, debljina i

konstruktivnog punog drva koje

kvaliteta.

potjee iz lokalnih uma.


15

10 osnova
drvogradnje
Gradnja drvom ima svoje
specifinosti, no postupak je
jednostavan
U usporedbi s mineralnim graevinskim materijalima,
kod gradnje drvom postoje izvjesni specifini tehniki
elementi. Najvanija naela mogu se doslovno
nabrojiti na prste. Radi se o deset toaka koje su
presudne za visoku i pouzdanu kvalitetu projekata

drvogradnje.

TOPLINSKA ZATITA

Drvo ima nisku toplinsku provodljivost, to znai


da prirodno ima dobra izolacijska svojstva. Stoga
drvene graevine s dobrom izolacijom mogu znatno
smanjiti potrebu za grijanjem. Da bi se to postiglo,
moraju se u najveoj moguoj mjeri iskljuiti toplinski
mostovi. Time se smanjuje rizik prolaska vlage u
konstruktivne elemente i njeno kondeziranje na
hladnim povrinama konstruktivnih elemenata.
Profesionalno izgraen drveni objekt isto tako ljeti
titi od vruine. Kontrolirano prozraivanje ne samo

ZATITA OD VLAGE

Objekti su neprestano izloeni tetnom djelovanju


vlage. Stoga i konstruktivni elementi poput nosive

da stvara ugodnu klimu u prostoriji i osigurava visoku

konstrukcije i oplata izraenih od drvenih ploa

kvalitetu zraka, ve je i neophodna mjera da bi se

moraju biti djelotvorno zatieni. No, ovdje nije

izbjegla prekomjerna vlaga ako se opredijelimo za

potrebna kemijska zatita drva koja ionako nije

nain gradnje koji ne doputa prolazak zraka.

preporuljiva zbog utjecaja na okoli i opasnosti po


zdravlje. Drvo se moe bolje zatititi konstruktivnim
rjeenjima i nainom gradnje koji osigurava
paropropusnost. Drvene komponente moraju se
zatititi od vlage ak i tijekom gradnje, kako bi se
izbjegla oteenja.

16

PROTUPOARNA ZATITA

Kod odluke o drvogradnji vanu ulogu esto ima


dokaz o odgovarajuoj protupoarnoj zatiti. Zahtjeve
protupoarne zatite reguliraju nacionalni propisi
o graevnim proizvodima (eng. CPR/njem. BauPV).
Ponaanje kod poara proizvoda EGGER odreeno
je i certificirano u skladu s vaeim standardima. Uz
paljivo projektiranje i koritenje pravih proizvoda
objekti drvogradnje ispunjavaju uobiajene zahtjeve
protupoarne zatite, a specifinom obradom moe se

ZATITA OD BUKE

Drvene graevine nude dobru zatitu od buke.


Kombiniranjem odvojenih komponenti i dodatnog

postii via klasa zatite.

optereenja postiu se rezultati koji su jednaki


rezultatima kod masivne gradnje ili bolji od njih. Pri
strunoj izvedbi ne uzima se u obzir samo neposredni
prijenos zvuka kroz komponentu, ve i putevi
prijenosa susjednih gradivnih elemenata. Posebnu
pozornost treba posvetiti spojevima i prodorima.
Oprez se upravo ovdje posebno isplati, jer sanacija

nedostataka zvune izolacije zahtijeva mnogo rada i


skupa je.

KLIMA U ZATVORENOM PROSTORU

Postoji dobar razlog zato se klima u prostorijama


drvenih zgrada doivljava kao ugodna. Dokazano je
da se prostorije s drvnom oblogom odlikuju posebno
ujednaenim temperaturama. Osim toga, drvo po
prirodi odrava relativnu vlanost koja se smatra vrlo
ugodnom: kada se udio vlage u zraku povea, drvo
upija vlagu, a kada zrak postane suh, drvo otputa
vlagu. I to je jedan od razloga zato drvo treba tretirati
samo paropropusnim premazima, voscima i uljima.

17

UTEDA NA VREMENU

Za razliku od graevina od betona i cigle, drvena


kua se gradi postupkom suhe gradnje. Stoga se u
velikoj mjeri izbjegava vrijeme suenja. Osim toga,
gradivni elementi su u velikoj mjeri predgotovljeni,
pa se, recimo, obiteljska kua u jednom danu moe
montirati do stanja u kojem je otporna na oborine.
Kada se izgradi, takva kua je otporna na vjetar i
vremenske uvjete. Dobra strana brze gradnje je da se
trokovi mogu bolje kontrolirati, a graevine su bre
spremne za useljenje.

VIE PROSTORA

Propisi o graenju usmjereni na smanjenje utroka


energije sve su stroi, a istovremeno i investitori
imaju sve vee zahtjeve u pogledu toplinske
izolacije graevina. Kod masivne gradnje niski
koeficijenti prijenosa topline (tzv. U-vrijednosti)
mogu se postii samo velikom debljinom zidova.
Time se smanjuje ivotni prostor i prolaz svjetla
kroz prozore. Ovdje dolazi do izraaja prednost
tanke drvene konstrukcije. Primjerice, zid od cigle
s toplinskom izolacijom mora biti za treinu deblji
od izoliranog zida u drvenoj konstrukciji da bi se
postigla ista U-vrijednost. Ako je vanjski zid dug 40
metara, drvenom konstrukcijom e se na svakoj od
etaa dobiti dodatnih 5,6m2 prostora.

18

PRERADA

Prerada i rukovanje ekolokim, laganim i cjenovno


povoljnim drvenim materijalima su jednostavni.
EGGER OSB ploe mogu se piliti, glodati i buiti
uobiajenim strojevima za obradu drveta, ba
poput piljene grae, jedino treba namjestiti neto
sporiji prolazak kroz strojeve. EGGER OSB ploe
odlikuju se malim bubrenjem u debljinu i velikom
postojanou dimenzija te se mogu uvrivati svime

SIGURNOST OD POTRESA

Drvo moe nositi 14-struku vlastitu teinu i jednako


je otporno na pritisak kao i armirani beton. Stoga

to je namijenjeno za ivericu vijcima, spojnicama

drvene zgrade nude odlinu zatitu od potresa. To je

i avlima. Zahvaljujui poprenom poloaju ivera

potvreno iskustvom i tradicijom gradnje u seizmiki

postie se vrsto nalijeganje ak i na vanjskom rubu

aktivnim podrujima u svijetu, poput drvenih kua

ploe.

u Istanbulu starih nekoliko stoljea, drvenih zgrada


u Japanu i viekatnih stambenih zgrada u Seattleu.
No, da bi se prednosti dobrog ponaanja pri ljuljanju
uslijed rastezljivih spojeva pojedinanih gradivnih
elemenata mogle iskoristiti za bolju sigurnost od
potresa, drvene objekte treba projektirati i izvoditi s
posebnom panjom.

10

DODATNE INFORMACIJE
Proitajte i nae savjete i upute
za preradu na stranici 26 i
SIGURNOST

Uz nacionalne propise o graenju postoje i brojni

dalje.
Definicije i standardi objanjeni

europski standardi kojima se utvruju uvjeti koje

su u tumau pojmova u

moraju ispuniti drveni materijali u pogledu ponaanja

dodatku ovoj brouri.

kod poara, vlage, vrstoe, hladnoe i zvuka.

O osnovama drvogradnje

Koriste li se u gradnji samo provjereni proizvodi

moe se nauiti i na naim

koji su ispitani i certificirani u skladu sa strogim

radionicama EGGER Innovative.

standardima, uvelike se smanjuje rizik nedostataka.

Dodatne informacije moete

Materijali EGGER ispunjavaju sve potrebne standarde.

nai na www.egger.com.

19

Graevine s drvenom
konstrukcijom
Paropropusna gradnja sve se vie
dokazuje u drvogradnji
Mnoge europske zemlje imaju vlastite tradicije

nosiva drvena oplata koja slui kao parna konica, a

u gradnji s drvenim konstrukcijama. U Srednjoj

istovremeno ima ulogu razupore i osigurava potrebnu

Europi paropropusna gradnja poela se sve vie

nepropusnost za zrak. Mi u EGGERu uvjereni smo

koristiti poetkom 90-ih godina prolog stoljea,

u prednosti paropropusne gradnje, a najboljim

a danas je ovo ekoloko i kvalitetno rjeenje vrlo

argumentima u korist ovog pristupa smatramo

raireno. Prednost paropropusne gradnje s drvenim

veu sigurnost i robusnost graevine. Na sljedeim

konstrukcijama jest injenica da su zidovi i krov

stranicama detaljno prikazujemo nain gradnje krova,

otporni na vjetar, ali proputaju vodenu paru.

stropa te vanjskih i unutarnjih zidova, a prikazujemo i

Odnosno, iako ne proputaju zrak, propusni su za

alternativna rjeenja.

paru. Da bi se to postiglo, postavlja se unutarnja

Moderna gradnja
s drvenom
konstrukcijom:
paropropusna
gradnja zadovoljava
visoke zahtjeve
toplinske izolacije,
zatite od buke
i protupoarne
zatite.

20

NAELO
Kod paropropusne gradnje
materijali koji slue kao parna
konica koriste se s unutranje
strane objekta, dok su materijali
s vanjske strane maksimalno
paropropusni. Kua mora izvana
biti otporna na vjetar, a iznutra
nepropusna za zrak. Mora se
sprijeiti konvekcija toplog zraka u
ovojnici zgrade.

Difuzija

Konvekcija (vertikalno

Grafiki prikaz: Informativna sluba HOLZ Holzrahmenbau 2008., izvor: Ludger Dederich

mijeanje zraka)

PAROPROPUSNA DRVENA KONSTRUKCIJA


kontrolirani i predvidljiv prolaz

unutranjosti u konstrukciju.

vlage kroz elemente zgrade. OSB

Izvana se postavlja oplata od

ploe s unutarnje strane slue

paropropusnih drvenih ploa ili

kao parna konica i koriste se

folija koja odbija vlagu. Ventilirana

umjesto plastine folije koja

fasada titi podlone ploe ili

se koristi u konvencionalnoj

traku od oborina. Za toplinsku

gradnji s drvenom konstrukcijom.

izolaciju mogu se bez problema

Komunalne instalacije smjetene

koristiti i konvencionalni izolacioni

su u jednoj razini ispred razine

materijali, kao i celulozna ili

nepropusne za zrak. Time se

drvena vlakna.

umanjuje rizik prodora zraka iz

21

Krov
paropropustan ventilirani krov bez prostora za instalacije
Paropropusne konstrukcije imaju viestruke prednosti. Primjerice, krovna konstrukcija
izvedena u toj tehnici nudi dobru konstruktivnu zatitu drveta i zatitu od vlage, to je ini
naroito trajnom. Ventilirana konstrukcija omoguava eljeno arhitektonsko oblikovanje
primjenom najrazliitijih krovnih materijala.

ALTERNATIVE
Jo jedan nain izrade krova
s drvenom konstrukcijom
1

je koritenje paropropusne
vlaknatice kao alternative

za podlonu traku (4). Tako,

primjerice EGGER DHF ploa

preuzima ulogu podlone ploe


i dodatno nudi veu stabilnost i

vrstou na proboj potrebnu u fazi


izgradnje.
Uz podlonu plou (4), moe se
postaviti i ploa EGGER OSB 3 za
osiguranje vrstoe na proboj. No,
u tom sluaju konstrukcija vie nije
paropropusna. Ovdje je potrebna

jo vea panja pri izgradnji

unutarnjeg sloja nepropusnog za


2

zrak. Stoga je dodatno potrebno

postavljanje folije kao parne

konice, koja se s unutarnje strane

lijepi prikladnom ljepljivom trakom


kako bi bila nepropusna za zrak.

7
1Crijep
2 Podlone letve 3050mm
3 Protuletve 3050mm
4 Podlona traka < 0,3m
5 Puno konstruktivno drvo 60180 mm,
ar 83cm
6 Toplinska izolacija 180mm
7 EGGER OSB 3 15mm
8 Gips-kartonska ploa 12,5mm

22

Paropropusni vanjski zid


s ventiliranom fasadom, bez prostora za instalacije
Paropropusna konstrukcija s ventiliranom fasadom dobar je nain postizanja dobre toplinske
izolacije pomou zida s drvenom konstrukcijom. Takva konstrukcija vrlo je robusna.
Ventilirana fasada poboljava zatitu od ljetnih vruina. Osim toga, otvorene su brojne
mogunosti oblaganja vanjskog zida.

ALTERNATIVE
Kod vanjskih zidova mogue je
umjesto paropropusne podlone

trake za fasadu otporne na vjetar

(3) koristiti paropropusnu drvenu

vlaknaticu. Primjerice, EGGER DHF


ima i ulogu razupore za objekt, dok

se istovremeno zadrava prednost


kontroliranog prijenosa vodene
pare. Umjesto podlone trake
za fasadu (3) moe se koristiti

i EGGER OSB 3 ploa u kombinaciji


sa spregnutim sustavom toplinske

izolacije. No, time se smanjuje

paropropusnost konstrukcije.
3

Ovdje je potrebna jo vea panja


pri izgradnji unutarnjeg sloja
6

nepropusnog za zrak. Stoga je


dodatno potrebno postavljanje
folije kao parne konice, koja se s
unutarnje strane lijepi prikladnom
ljepljivom trakom kako bi bila
nepropusna za zrak.
1 Ventilirana fasada
2 Podlone letve 3050mm
3 Paropropusna podlona traka za

fasadu sd < 0,3m

4 Konstruktivno puno drvo 60160mm,


ar = 62,5cm
5 Toplinska izolacija 160mm
6 EGGER OSB 3 15mm
7 Gips-kartonska ploa 12,5mm

23

Unutarnji zid
nenosivi, s normalnom zvunom izolacijom
Izgradnja unutarnjeg zida jednostavna je s OSB ploama. Radi se o jednostavnoj, cjenovno
povoljnoj konstrukciji koja se dokazala u dugogodinjoj primjeni u gradnji stambenih
objekata. Da bi se izbjegao prijenos zvuka treba naroito pozorno izvoditi spojeve i
prodore. Kod oblaganja OSB ploama kasnije kod postavljanja polica i elemenata nee biti
potrebni modanici za uplji prostor.

ALTERNATIVE
Umjesto oblaganja gips-karton
ploama mogua je primjena
i drugih materijala poput
1

melaminski oplemenjene iverice

2
3

ili lakiranih MDF ploa, ovisno o

4
5

eljenom oblikovanju.

4
5

1 1 Gips-karton ploa 12,5mm


2 EGGER OSB 3 12mm
3 Konstruktivno puno drvo

4060mm, ar = 62,5cm

4 Toplinska izolacija 60mm


5 EGGER OSB 3 12mm
6 Gips-karton ploa 12,5mm

24

Strop
s OSB suhim estrihom
Stropne konstrukcije s oplatom od OSB ploa (1, 3) odlikuju se visokom stabilnou i
robusnou. Dobra otpornost na vibracije i mali progib OSB ploa osiguravaju izuzetno
ugodno koritenje. Primjenom suhog estriha skrauje se vrijeme gradnje i smanjuje razina
vlage u izgraenom objektu. Dobra svojstva izolacije buke od koraka i odvojene komponente
znatno poboljavaju zvunu izolaciju.

ALTERNATIVE
Nosiva stropna konstrukcija moe
se izvesti i kao strop s izloenim
drvenim gredama. U tom je sluaju
1

OSB ploa vidljiva i postaje

oblikovnim elementom, a moe


se i obojiti, no prethodno je treba

4
5

pobrusiti. No, ukoliko se strop


izvodi bez oplate s donje strane i

izolacije, posljedica je poveani


prijenos zvuka u kui, pa je zatita
od buke koraka osjetno slabija.
Osim toga, strop s izloenom

gredom ima slabija protupoarna

svojstva nego stropna konstrukcija


s oplatom na donjoj strani.

5
7

1EGGER OSB 3 N&F 22mm


kao suhi estrih
2 Izolacija buke od koraka 30mm
3 EGGER OSB 3 T&G 22mm
4 Konstruktivno puno drvo kao drvena
greda ar = 83,3cm
5 Kanatnaizolacija 100mm
6 Letve 3050mm
7 Gips-karton ploe 12,5mm

25

Zato graditi od drva,


gospodine Ritterbach?

EGGER drveni materijali i konstruktivno puno drvo udomaili su se na gradilitima u


Europi. Na sugovornik je Carsten Ritterbach, direktor Odjela za graevne proizvode u
EGGERu, s kojim razgovaramo o rastu popularnosti drvogradnje.
Gospodine Ritterbach, arhitektima je drvo

i sve eoj primjeni bukanih fasada,

novi omiljeni materijal. Sada se od drva ve

fasadnih ploa povezanih s cementom ili

grade kue u gradu, pa ak i viekatnice. Kako

sintetikm smolama, kompaktnih laminata ili

objanjavate tu naglu popularnost drva kao

metalnih obloga.

graevnog materijala?
Kao graevni materijal drvo nije samo

Koje tehnike graenja tite drveni objekt od

jednostavno za preradu, ve je i izuzetno

poara?

odriv materijal. Kod gradnje se sve vie

injenica je da drvo gori. No, moe

pozornosti poklanja ouvanju resursa.

se predvidjeti kako e gorjeti. Brojna

Uz to treba spomenuti i kratko trajanje

istraivanja i izvjetaji pokazali su da kod

izgradnje zahvaljujui injenici da je stupanj

poara drvo moe izdrati vie nego drugi

predgotovljenosti kod ovog materijala vrlo

graevni materijali. Osim toga, u drvogradnji

visok, a tu je i mogunost da se bude sam

se ionako koriste nezapaljive gips-karton

svoj majstor: drvo je jednostavan graevni

ploe ili gipsane vlaknatice - one su dodatna

materijal.

zatita od poara i slue kao podloga za


buku. Isto tako, sve je popularnija primjena

ime se danas odlikuje drvogradnja?

buke od ilovae direktno na OSB ploe.

Moderni naini gradnje kao to je gradnja

I ona nudi odgovarajuu zatitu od vatre.

s drvenom konstrukcijom i OSB danas su

Neovisno o tome, zahvaljujui brojnim

standardne metode u drvogradnji. Iskustvo

ispitivanjima, standardima i smjernicama

i nove metode prorauna omoguavaju nove

za gradnju postoje dokazano sigurni sastavi

kombinacije drva i materijala na bazi drva.

gradnje.

Tako se moe bolje iskoristiti potencijal drva


kao graevnog materijala, koji je naroito

Koliko dalekosene su promjene koje bi

omiljen kod arhitekata jer im doputa veliku

graevinari trebali uvesti za prelazak s masivne

slobodu oblikovanja.

gradnje na drvogradnju?
Znate kako se kae vrag je u detaljima.

Mora li se kod drvene kue uvijek vidjeti da je

Drvogradnja je potpuno sigurna ako radite

napravljena od drveta?

paljivo i potujete osnovna pravila fizike

Zapravo i ne sve ovisi o podruju u

graenja. Uz to se u fazi izgradnje mora

kojem se kua nalazi. Primjerice, u kraju

maksimalno izbjegavati prodor vlage izvana

gdje se nalazi EGGER, St. Johann in Tirol,

- primjerice, od kie. Upravo stoga smo u

tradicionalno se grade kue od drvenih

naoj brouri naveli vane savjete i upute za

oblica. No, u modernoj arhitketuri primjetna

upotrebu kao doprinos prenoenju nunog

je sklonost skrivanju vanjske drvene povrine

osnovnog znanja o drvogradnji.

O upotrebi:
Pitajte! Mi emo
odgovoriti.
Koji su kljuni kriteriji pri odabiru
OSB ploa?
OSB ploe klasificirane su prema namjeni kako bi
se odredilo u kojem dijelu graevine se pojedina
ploa moe koristiti. Pojedinosti o tome moete nai
na stranicama 14 i 15. Kako bi se izbjegao otpadni
materijal pri rezanju, najbolje je dimenzionirati
nosivu konstrukciju prema dimenzijama dostupnih
formata ploa. Dimenzije ploa navedene su za
glavne i sporedne osi. Za oblaganje zidova i donjih
povrina stropova preporuamo debljinu koja
priblino odgovara razmaku potpora izraenom u mm
podijeljenom s 50 , kako bi se izbjegle deformacije.

Mora li se uvijek osigurati


dilatacijska reka?
Da. Drveni materijali reagiraju na promjenu
vlage bubrenjem i stezanjem. takve promjene u
dimenzijama mogu dovesti do naprezanja ako se
izmeu OSB ploa dimenzija 2500 x 1250 mm ne
ostave dilatacijske reke od 2 3mm. Kod ploa

Naizmjenino polaganje: Pomak za

EGGER T&G ve je integrirana reka od 1mm u spoju

polovicu dimenzije ploe, najmanje 30cm.

pero utor. Kada se radi o prostorijama duljine

28

rubova vee od 10m, preporua se ostavljanje

trebalo postaviti s pomakom spojeva (vidi prikaz).

dodatnih dilatacijskih reki od 10 15mm, naroito

Kod izvedbe suhog estriha OSB ploe moraju biti

za postavljanje lijepljenih ili blizu postavljenih T&G

postavljene s razmakom od najmanje 10 do 15mm od

ploa. Kako bi se postigla bolja stabilnost, ploe bi

najblieg zida.

Kako lijepiti OSB ploe preko


utora i pera?
OSB ploe s utorom i perom lijepe se vodootpornim
PVAc i PU ljepilima (skupine optereenja D3 i D4). Kako
bi se izbjeglo pucketanje, kod povrinskog postavljanja
ljepilom treba namazati sve rubove ploa. Ljepilo se
mora suiti najmanje 24 sata. Za postizanje potrebnog
pritiska za povezivanje koriste se klinovi ili stezne
trake. POZOR! Nakon zatezanja nemojte zaboraviti
potpuno ukloniti klinove. Oni slabe zvunu izolaciju i
sprjeavaju rastezanje ploa na podu.

Je li zbrinjavanje ostataka OSB


ploa komplicirano?
Ne. U pogledu propisa o zbrinjavanju otpada,

enden Hinweise gelten


im gleichen
Mae fr
otpaci
neobraenog
RAND OSB und EGGER DHF Unterdeckplatten.

drvenog materijala openito


max. 80 cm

se zbrinjavaju kao drvo. Mogu se koristiti ili kao


materijal ili kao izvor energije. Koritenje ovog otpada
kao biomase za dobivanje energije mogue je u

en Hinweise gelten im gleichen Mae fr


zatvorenim
spalionicama
D OSB und EGGER DHF
Unterdeckplatten.

max. 80 cm
s ureajima toplinske
snage

vee od 15kW za koje ne treba dozvola za rad, kao i u

OSB und EGGER


DHF Unterdeckplatten
velikim
postrojenjimaeben
za spaljivanje.

Auf der Baustelle Stahlbnder lsen

max. 80 cm

n mehrere Pakete bereinander gestapelt, sind die


lzer in der Hhe fluchtend zu verlegen.
nder
sollten im Lager des Verarbeiters zur Vermeidung
OSB und EGGER DHF Unterdeckplatten eben
uckspannungen im Paket umgehend gelst werden.
max.
80 cm
hte Lagerung (fast senkrecht
stehend)
ist nur bei
en Platten auf trockenem Untergrund mglich. Nut- und
Platten
diesem Fall nur
auf der Nut-Seite
ehrere drfen
Pakete in
bereinander
gestapelt,
sind die stehen.
belstaplertransport
mssen
die
Kanthlzer
ausr in der Hhe fluchtend
zuBaustelle
verlegen.
Auf der
Stahlbnder lsen
nd
hoch gewhlt
sein,
Beschdigungen
zu
er sollten
im Lager
desum
Verarbeiters
zur Vermeidung
iden.
spannungen im Paket umgehend gelst werden.
atten
mssen
dem Einbau
im Paket
vorbei
direkter
Lagerung
(fastvor
senkrecht
stehend)
ist nur
erung
ausreichend
geschtzt
sein
(geschlossene
latten auf trockenem Untergrund mglich. Nut- und
ane,
Abdeckfolien).
en
drfen
in diesem Fall nur auf der Nut-Seite stehen.
ume
sollten gleichmig
sein
und keine
Auf der Baustelle
Stahlbnder
lsen
taplertransport
mssen
dieklimatisiert
Kanthlzer
ausNa gradilitu
razrezati
trake
ngoch
Feuchteund
Temperaturschwankungen
gewhlt
sein,
um Beschdigungen zu aufweisen.
kojima
su
povezani
paketi
8-stndige
Klimatisierung
der
Platten
auf
Gebrauchsn.
vor demvor
Einbau
ausdrcklich
empfohlen.
ne mssen
demwird
Einbau
im Paket vor
direkter
Paket geschtzt mit Folienabdeckung
nd
ng ausreichend geschtzt sein (geschlossene
n., Abdeckfolien).

me sollten gleichmig klimatisiert sein und keine


g
uchte- und Temperaturschwankungen aufweisen.
ndige Klimatisierung der Platten auf Gebrauchsr dem Einbau wirdPaket
ausdrcklich
geschtzt mitempfohlen.
Folienabdeckung
d
Zur Klimatisierung auf der Baustelle:
Platten
mit Leisten aufgestellt
Za aklimatizaciju
na gradilitu:

sloene s letvama

Auf der Baustelle Stahlbnder lsen

Kako se ispravno prevoze i


skladite OSB ploe?

Paket geschtzt mit Folienabdeckung

OSB i DHF ploe treba skladititi tako da budu


dobro zatiene od izravnih atmosferskih utjecaja,

Paket geschtzt mit Folienabdeckung

Paket pokriven

po mogunosti polegnute na etvrtastim drvenim

zatitnom
folijom
Zur Klimatisierung
auf der Baustelle:

gredama iste visine postavljenim na razmaku od

Platten mit Leisten aufgestellt

najvie 80cm. Skladitite li vie paketa jedan na


drugome, pobrinite se da su drvene grede postavljene
u vertikalnom pravcu. Trake kojima su paketi povezani

Zur Klimatisierung auf der Baustelle:


Platten mit Leisten aufgestellt

treba skinuti odmah u skladitu preraivaa, kako


bi se izbjegla tlana naprezanja u paketu. T&G ploe
nikada ne postavljati na pero. Skladini prostor mora

Ploe

Zur Klimatisierung auf der Baustelle:


Za
aklimatizaciju na gradilitu:
Platten in einer Raumecke eingespannt

upete u kutu prostorije

Ploe

biti jednakomjerno klimatiziran bez veih promjena


vlage i temperature zraka. Preporuamo da ploe prije
postavljanja ostavite 48 sati da se prilagode relativnoj

Zur Klimatisierung auf der Baustelle:


Platten mit Leisten aufgestellt

Zur Klimatisierung auf der Baustelle:


Platten in einer Raumecke eingespannt

Zur Klimatisierung auf der Baustelle:


Platten in einer Raumecke eingespannt

vlanosti okoline.

29

EGGER
Vie od drva
Obiteljsko poduzee s
meunarodnim poslovanjem
Poduzee koje je osnovao Fritz Egger Stariji svoju prvu

POKAZATELJI

ivericu proizvelo je 1961. U proteklih pet desetljea

Sa 17 pogona irom Europe i 7.100

tvornica u austrijskom gradiu St. Johann in Tirol

zaposlenih EGGER spada u vodee

razvila se u meunarodno uspjenu kompaniju koja

kompanije u industriji drvnog materijala.

proizvodi itav spektar drvenih materijala. Do danas

Promet poduzea iz EGGER grupe u

su temeljne vrijednosti ovog obiteljskog poduzea

poslovnoj godini 2012./2013. iznosio

ostale iste: pouzdanost, kvaliteta i odrivost. U

je 2,18 milijardi eura. Usprkos svom

svojem pogonu u njemakom gradu Wismar EGGER

meunarodnom poslovanju kompanija

od 2000. godine proizvodi i OSB ploe, a svoje

je u vlasnitvu obitelji Egger i razvija se

poslovanje proirilo je godine 2011. s pogonom u

vlastitim snagama.

rumunjskom gradu Radauti. Proizvodnju rezane grae


EGGER je zapoeo godine 2008. u pilani u njemakom
Brilonu.

Na proizvonoj
liniji za piljenje
u EGGERovom
pogonu u
njemakom Brilonu
proizvodi se EGGER
puno konstruktivno
drvo od sirovina
dobivenih iz
okoline tvornice.

30

Uz konstruktivne drvene materijale EGGER isto tako proizvodi


dekorativne proizvode, laminatne podne obloge i predgotovljene
dijelove namjetaja. Danas su njihovi najvei pogoni tvornica s
pilanom u njemakom Brilonu (na slici), tvornica za proizvodnju
OSB ploa u njemakom Wismaru i tvornica za proizvodnju OSB
ploa u rumunjskom gradu Radauti, a sve one spadaju u odjel
graevinskih proizvoda EGGER Building Products.

31

EGGER
tuma pojmova
ABZ

Opa dozvola graevinskog nadzora (njem.: abZ)

EPD-ove za sve proizvode i oni se mogu preuzeti s web stranice.

je potvrda o uporabljivosti graevnih proizvoda posebnih


karaketeristika. Kako se karakteristine vrijednosti odreuju

GLAVNA I SPOREDNA OS

prema EN normama, one su sadrane u CE deklaracijama i stoga

jezgri i povrinskim slojevima, nosivost OSB ploa u uzdunom

se mogu primjenjivati u itavoj EU.

smjeru razlikuje se od nosivosti u poprenom smjeru. Glavna

Zbog razliite orijentacije vlakana u

os ima veu nosivost i poloena je u smjeru u kojem je ploa


BAUPVO

Propis o graevnim proizvodima (njem. BauPvo)

proizvedena, a moe se prepoznati po preteito uzdunom

stupio je na snagu 1. srpnja 2013. i nadomjestio do tada

poloaju vlakana na povrini. Sporedna os poloena je pod

vaeu Direktivu o graevnim proizvodima. Ovim propisom

pravim kutom na glavnu os. U specifikaciji formata ploa

ureeno je stavljanje u promet graevnih proizvoda, slobodno

(npr. 2 500 1 250mm) prva dimenzija odnosi se na glavnu os

kretanje roba i uklanjanje tehnikih prepreka za trgovanje

ploe.

u gospodarskom prostoru EU. Svrha usklaenja tehnikih


specifikacija su ujednaeni standardi proizvoda i ispitivanja u

KASKADNO ISKORITAVANJE

itavoj EU, pa tako i usklaeni podaci o graevnim proizvodima.

naziva se kaskadnim iskoritavanjem. Ono omoguava izuzetno

Propis o graevnim proizvodima odreuje uvjete za deklariranje

odrivo i uinkovito koritenje sirovina uz manji utroak.

graevnih proizvoda i njihovo oznaavanje oznakom CE.

Sirovine i proizvodi nainjeni od tih sirovina koriste se to je

Koritenje sirovina u vie etapa

mogue due. U pravilu, kaskadno iskoritavanje omoguava da


DHF

Oznaka DHF oznaava EGGER paropropusne drvene

se materijali koriste jednom ili vie puta, pri emu se postupno

vlaknatice. Koristi se za vjetronepropusne vanjske obloge

smanjuje dodana vrijednost, ali i konana energija potrebna za

koje odbijaju vlagu na krovnim i zidnim konstrukcijama.

recikliranje materijala. Obnovljive sirovine poput drva naroito

Njihova -vrijednost iznosi 11. U kombinaciji s OSB ploama u

su pogodne za viestruko koritenje.

unutranjosti zgrade ova vrsta paropropusne konstrukcije je


robusnija i trajnija od konstrukcija s folijama.

KLASA KORITENJA

Klase koritenja opisuju uvjete okoline

kojima su komponente izloene nakon postavljanja. One slue


E1 STANDARD

E1 standard propisuje granine vrijednosti

kao pokazatelj trajnosti graevnih proizvoda i mjerodavne su

formaldehida za drvene ploe. U veini europskih zemalja

za odabir faktora korekcije u statikom proraunu. Razlikuje se

dozvoljena je prodaja samo onih drvenih ploa ija emisija ne

izmeu tri podruja primjene:

prekorauje 0,1 ppm. Te se vrijednosti kod ploa EGGER OSB i


DHF nalaze unutar dozvoljenih granica.

Klasa koritenja 1 Suhi uvjeti


Komponente su izloene temperaturi od 20 stupnjeva i

EPD

ekoloka deklaracija sadri kvantificirane podatke o

relativnoj vlanosti koja samo nekoliko tjedana u godini

ivotnom ciklusu proizvoda ili usluge s aspekta zatite okolia.

prekorauje 65%. To su uvjeti kakvi postoje u potpuno

Podaci koje su ispitale neovisne institucije u toj su deklaraciji

zatvorenim i grijanim zgradama.

dokumentirani u obliku analize ivotnog ciklusa (input i output


analiza) za pojedine proizvode. Ekoloka deklaracija EPD

Klasa koritenja 2 Vlani uvjeti

predstavlja deklaraciju tipa III prema ISO 14025 i stoga slui kao

Komponente su izloene prosjenoj temperaturi od 20

osnova za certifikaciju odrivosti graevine. EGGER je pripremio

stupnjeva i relativnoj vlanosti koja samo nekoliko tjedana u

32

godini prekorauje 85%. To su uvjeti u kojima su komponente

pravilu sd-vrijednosti za parnu konicu iznose izmeu

natkrivene ili zatiene od atmosferskih uvjeta.

2m i 30m.

Klasa koritenja 3 Vanjska primjena

PUNO KONSTRUKTIVNO DRVO

Graevni elementi moraju izdrati klimatske uvjete koji

je industrijski suena drvena graa koja zahvaljujui svojem

izazivaju veu vlanost drva nego to je sluaj u klasi koritenja

sadraju vlage (HF < 20%), postojanosti oblika i blanjanoj

2. To se odnosi na konstrukcije koje su izravno izloene

povrini zadovoljava sve uvjete za nosivi graevni proizvod

atmosferskim utjecajima ili gdje moe doi do poveanog

stabilnih dimenzija (vertikalne potpore zidova, stropne

stvaranja kondenzata, ili vode od topljenja snijega/ leda.

grede, krovne grede) i stoga predstavlja osnovu kvalitetne

Puno konstruktivno drvo

drvogradnje.
KOEFICIJENT PRIJENOSA TOPLINE (U-VRIJEDNOST)

Koeficijent

prijenosa topline ili U-vrijednost je mjera prolaska topline kroz

TOPLINSKA PROVODLJIVOST

komponentu, do kojeg dolazi uslijed razlike izmeu vanjske i

opisuje koliko topline prolazi kroz materijal. Materijali za

unutarnje temperature. Koeficijent prijenosa topline predstavlja

toplinsku izolaciju i proizvodi od drva imaju naroito nisku

specifinu vrijednost graevnog elementa i uglavnom se

toplinsku provodljivost.

Toplinska provodljivost ()

odreuje prema toplinskoj provodljivosti i debljini koritenih


VJETRONEPROPUSNOST

materijala.

Vjetronepropusni sloj (obino s

vanjske strane) sprjeava prolaz zraka kroz sloj termoizolacije, a


NEPROPUSNOST ZA ZRAK

Zrakonepropustan sloj (koji u

time i njegovo hlaenje. Zrakonepropusnost ovojnice graevine

pravilu istovremeno slui kao parna konica u unutranjosti

kljuna je za kvalitetu i trajnost graevine. Vjetronepropusna

prostorije) sprjeava prolaz zraka kroz graevinu i

ovojnica zgrade i pojedinanih komponenti kljuni je uvjet za

tetno djelovanje vodene pare koja se nalazi u zraku.

sprjeavanje oteenja i dobru energetsku uinkovitost.

Zrakonepropusnost ovojnice zgrade presudna je za njenu


kvalitetu i stoga predstavlja kljuni uvjet za sprjeavanje

ZATITA OD VRUINE

oteenja i postizanje dobre energetske ravnotee.

ugodnu atmosferu stanovanja. Nain gradnje i toplinska

OSB Oznaka OSB je kratica za Oriented Strand (structural)

izolacija uvelike odreuju zatitu od hladnoe zimi. Kako bi se

Board i oznaava drvenu plou s vlaknima (iverjem)

stambeni prostor (naroito tavanski) zatitio od prekomjernog

orijentiranim prema glavnoj osi i sporednim osima. OSB je

zagrijavanja ljeti, primijenjena toplinska izolacija svojim

ploa od visokokvalitetnog drvenog materijala koja se koristi

kapacitetom zadravanja topline treba smanjiti i znatno

u brojnim primjenama primjerice, kao parna konica,

odgoditi prijenos vruine u unutranjost. Sa svojim specifinim

ukruta i zrakonepropustan sloj u krovnim, zidnim i stropnim

kapacitetom zadravanja topline od 2100 J/kg drvo ima

konstrukcijama.

najbolje karakteristike zadravanja topline od svih materijala

Zatita od ljetnih vruina omoguava

za toplinsku izolaciju. Zato drvene ploe za toplinsku izolaciju


OTPORNOST NA PROBOJ

Ploe koje se koriste za podlaganje

krovova moraju pruati zatitu od nezgoda, odnosno moraju

osiguravaju bolju zatitu od vruine ljeti u usporedbi s


uobiajenim materijalima za toplinsku izolaciju.

ispunjavati uvjete vee otpornosti na proboj. Ploasti materijali


openito se smatraju otpornima na proboj ako su postavljeni na
pero-utor i ako mogu izdrati pojedinano optereenje (teinu)
od 1,5 kN na neprekinutoj povrini ili 1,0 kN na spojevima. Taj
uvjet mora biti ispunjen za najveu duljinu raspona koju je
naveo proizvoa.
PARNA KONICA

U tehnologiji gradnje parna konica je sloj

(npr. OSB, folija ili ter papir) koji smanjuje rasprivanje vlage
u graevinu, ime se sprjeava stvaranje tetnog kondenzata
unutar graevnog elementa. Za razliku od parne brane, svrha
parne konice nije potpuno sprijeiti difuziju vodene pare. U
33

Pregled normi
DIN EN 300: Ploe od dugog, uskog i usmjerenog iverja (OSB)
definicije, klasifikacija i uvjeti (2006-09).
DIN EN 350-2: Trajnost drva i drvenih proizvoda prirodna
trajnost punog drva Dio 2: smjernica za prirodnu trajnost i
mogunost tretiranja odabranih vrsta drva od posebne vanosti
u Europi (1994-10).
EN 12369-1: Proizvodi od drva karakteristine vrijednosti za
izraun i dimenzije drvenih konstrukcija Dio 1: OSB, iverica i
vlaknatica (2001-04).
EN/TS 12872: Proizvodi od drva smjernica za koritenje
nosivih ploa u podovima, zidovima i stropovima. Datum
izdavanja: 2007-10.
EN 13501-1: Klasifikacija graevnih proizvoda i graevnih
elemenata prema njihovom ponaanju u poaru Dio 1:
Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja reakcije graevinskih
proizvoda na poar. Datum izdavanja: 2010-01.
EN 13986: Ploe na bazi drva za primjenu u konstrukcijama
svojstva, vrednovanje sukladnosti i oznaivanje. Datum
izdavanja: 2005-03.
EN 15804: Odrivost graevina ekoloke deklaracije za
proizvode osnovna pravila za kategorizaciju graevnih
proizvoda. Datum izdavanja: 2012-04.
EN 1995-1-1: Drvene konstrukcije Dio 1: Izraun i izvoenje
(1988- 04).

34

EGGER
Building Products

Voditelj projekta: Carsten Ritterbach, Direktor marketinga/ Produkt menadmenta u odjelu EGGER Building Products. Oblikovanje, redakcija i proizvodnja:
Raufeld Medien. Izvori fotografija: EGGER, Fotolia, Ludger Dederich (shematski prikazi), Adam Mrk, Schmidt Fotografie. Datum objavljivanja: rujan 2013.

RADIONICE ZA PROFESIONALCE
U DRVOGRADNJI

SVE INFORMACIJE I SVE


PREDNOSTI NA WWW.EGGER.COM

EGGER se brine da arhitektima, proizvoaima

Na naoj web stranici moete nai sve broure

i distributerima prui znanja koja e im donijeti

o proizvodima i tehnike podatke o pojedinim

presudnu prednost na tritu. Strunjaci iz

EGGER proizvodima, kao i certifikate primjerice

EGGERa tako na radionicama prenose znanje

nae ekoloke deklaracije. Da biste bili u tijeku s

o trendovima na tritu, inovacijama i EGGER

trendovima i novostima, molimo da se prijavite na:

proizvodima. Program brige o kupcima

www.egger.com/myegger

obuhvaa i savjetovanje o tehnikama primjene,


pozive na strunje sajmove i skupove, kao i
objavljivanje referentnih radova naih partnera.
Vie informacija moete nai na:
www.egger.com/services

www.egger.com

CEE-HR_1028640_04/2014 Pridravamo pravo tehnikih izmjena i ispravke tiskarskih pogreaka.

Rdui RO

EGGER Building Products GmbH


Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
TEL. +43 50 600-0
FAKS +43 50 600-10111
info-ebp@egger.com

EGGER Romania S.R.L.


Str. Austriei 2
725400 Rdui, Jud. Suceava
Romania
TEL. +40 372 4-38 000
FAKS +40 372 4-68 000
info-rau@egger.com