Sie sind auf Seite 1von 2

CICLO ESCOLAR 2016-I

a)

a 1
2

b)

a 1
2

x a 2a 2b b

2
x b
ab
a

c) a
a) a+b

b) a-b

d) a2 b2

1. Resolver :
4 - [2 x - (4-2x)-5] = x + (-5+2x)
a) 15
b) 16
c) 4
d) 3
e) 8
2. Sean :
A = 3 - {x - 4(3-x)} (-x+3)
B = 4x - 2(x-5) - (-2x+7)
Para qu valor de x se obtiene A = B?
a) 0
b) 9/8
c) 9/8
d) 8/9
e) 15/8
3. Calcular x de la ecuacin :
3(x-4) + (x+3)(x-7) = (x+5)2 - 3
e indicar el valor numrico de :
a) 16
d) 6

E x 1x 7
b) 4

c) 5
e) 9

4. Hallar x que verifique la ecuacin:


(2x-3)(x2+x-2) = 2x(xx)-x(x-5)+6
a) 1/12
b) 12
c) 0
d) 1
e) 1

a) 4/3
d) 1/9

b) 4/3

c) 2/3
e) 1/9

a) 2/7
d) 7/2

b) 4/7

c) 6/7
e) 4/7

7. Resolver para x :
(a x )2 a(a 1) x 2 a2

e)

ab
ab

1
x2
xa

x a a( x a)
a

Profesor: Luis Crispin Vargas


d) a-1

e)

1 a
2

8. Resolver para x.

a(x-a)+2bx = b(b+2a+x)
a) a+2ab+b
c) a2 b2

b) a+b
c) ab

e) a2 b2 2

x(3a 2b ) a2 x(2a 3b ) b2
a) a+b
b) a-b
c) ab
d) a2 b2 e)

ab

b) ab
e) 2(a+b)

d)

a
a

0
ax 1 bx 1
2
2a
3
b)
c)
ab
ab
2a b
b
1
e)
a 2b
ab

12. Resolver para x.

a 1
2

c)
e)

a
2
a
a 1

b) 1

c) 1/2
e) 2

15. Hallar x.

d)

c) a-b

11. Resolver en x.

b)

2. Hallar x de :

2x 7( 2x 4) 3( x 2) 3 x ( ( x )) 8
a) -7/5
b) 22/7
c) 6/7
d) -6/11
e) 6/11

3. Si al resolver :
4x (2x+3) (3x-5) = 49-(6x-1) (x+2)
se obtiene la fraccin irreductible
x = a/b entonces a + b es:
a) 12
b) 15
c) 10
d) 14
e) 13
4. Hallar x :
(3 x 1)( x 2 2) x 2 ( x 13) 2x3 3( x 4x 2 ) 1
a) 3
d)1/3

c) 1/3

a
b
a
b 1

x 1 x a b

x 1 x a b
b
a
b)
c)
a
b 1
b 1
e)
a

PRACTICA DOMICILIARIA:

a)

a 1
2

d) a - 1

b)
e)

a 1
2
1 a
2

c) a

7. Resolver :

2x 3 x 1 x 1

3
10
6
a) -7/2
d) 7/3

b) 13/4
e) 2

c) 19/6

1 1
1
1

2x 4 10 x 5
a) -1
d) -8

b) -2
e) -5

c) -6

9. Resolver :

2x 9
0 x 9/2
3

Son verdaderos :
a) 3
b) 4
d) 5
e) Todos

(a x )2 a(a 1) x 2 a2

8. Resolver :

1. De las afirmaciones
I. 3 + x = 5 x = 8
II. 3 x =5 x = - 5/3
III. 7x = 9x x = 0
IV. x = 5 x = - 5
V. x = -7 x = 7
VI.

6. Resolver para x :

c) 2

2x 1 x 1 x 2 x 3 x

3
2
6
4
3
1
19
19
a)
b)
c)
10
10
18
d) 10

Grupo Preuniversitario Radikales

b) 1/9
e) 1

5. Hallar x si:
(a-1) (x+a) 2a(a-1) = 2a(x-a)
a) a
b) -a
c) 2a
14. Indique el valor de x que verifique la igualdad
d) a + 1
e) a 1
( x 2 3 x 5)( x 2 3 x 3) x ( x 2 3 x 4)2 x

a)

x a b x b a b2 a2

a
b
ab

a)

d)

1 a
2
a 1
a 1

a2 b2

10. Resolver para x.

a) 1
c) 2(a-b)

a)

a) 0
d) 1/2

9. Hallar x.

6. Hallar x de la ecuacin :

13 x 1
17 x 3
5x
0


3 26
2 51
6

c) 1

13. Hallar x de :

5. Resolver :

1
2
1 x2
( x 1) x
x 1
2
3
4
3

ALGEBRA

Grupo Preuniversitario Radikales

e) 1/5

CICLO ESCOLAR 2016-I

10. Resolver para x :

ax
bx
2ab
a2 b2
ab
ab
a) a2 b2 b) a2 b2 c) 2a2 b2
d)

a2 2b2 e) 2a2 b2

CLAVES DE LOS PROPUESTOS:


01.e
02.c
03.e 04.d
05.a
06.b
07.d
08.d 09.a
10.b

Grupo Preuniversitario Radikales

Grupo Preuniversitario Radikales

ALGEBRA