Sie sind auf Seite 1von 76
MHNIAIO MEPIOAIKO TIA THN EAAHNIKH KAI MACKOZIMIA ETPATIQTIKH IZTOPIA ETPATAPXHZ H METAAYTEPH £TPATIOTIKH @YEIOFNOMIA TOY I" PAIX ae maul Uae Leu esc Ud DLP Uae urLhbace Crue (OTEPH XTITMH TOY ~“HHPAIK IETIANIKOY EMOYAIOY, pee sf OIMINY Uh Ol PAZIKEZ EKITPATEIEE ITHN KENTPIKH AZIA - MEPIEXOMENA:= SS (abl eas: a toe | 6 ANTIFONOZ O MONO@OAAMOE < O SHMANTIKOTEPOS ANO TOYS AIAAOXOYS TOY MEFAAOY AAESANAPOY 14 ETPATAPXHE EPIX ®ON MANZTAIN = H METAAYTEPH STPATIQTIKH ®YZIOT[NQMIA TOY I" PAIX 24 H ENOMOIA TOY AAKAZAP HHPOIKOTEPH STIPMH TOY ISMANIKOY EMOYAIOY NOAEMOY , MQ EZANATHOHKAN O! PEPMANO! PIN ANO THN ANMOBASH ITH NOPMANAIA (1944) PW ONIMED ITHAED | ‘Ane mévI0n rou orparépxn 34 OI PAZIKEE EKETPATEIEE THN KENTPIKH AEIA SKAHPES MAXES STIS ZTEMIMES TOY TOYPKEETAN (1853-1881) 44 OI AETOI NEPA ANO TON ATAANTIKO H SYMMETOXH THE AMEPIKANIKHE AEPOMOPIAS: STON A’ nT 54 H MAXH TOY AQION KAPAXIZAP (1921) H TEAEYTAIA EMHNIKH NIKH 3TH MIKPA ASIA 60 EMIXEIPHEH «BODYGUARD» Enix 90r Mavardm 8¢pei Tov 4 EIMHEEIE pou ZYoupo roo Se danpral, 74 AMAHAOTPAGIA Taos rou Mar Tou 75 @YZIOrNOMIEZ Feveciow (ni rou haven Muh ya rg e800 76 TAINIOKPITIKH Sena 78 ONTOFPAOIKO APKEIO 80 BIBAIA 82 QUIZ FNAZEQN eg os = HRODEAEONT TEINS 9 ARETE Dn Uv = ENOTES Macau cise wn Sewer smu enya nar OEE freee ie su a ‘ca dantatcarues reopen oon cy teens tune ened er TPE Toipams Sind Uetape hrs enenar oe vrerae fess nom ‘eB ‘rec tea oa Se Seer ts it melee MEE MROGNET Se uA ante APU stra UPN eRe OUP TEE EAM ar Niounret’ er goscnte raerar oa fmowot eau! tea enmoNter nor, ETE PAG a Oat NTH Rechittor aan mca anew ne apse ewerse eevee. et uy rns ones Por ‘Apyarodoymod lorrosreu. EYEQMO! HTAN: Ol MONOMAXOI ETHN APXAIA POMH 4 Maxpié ané to npétuno rou puiovs porosigou nou enéeo: Ae to XOhiyouvT dow madauiy (eRndpraxos>) nat véww aviv (-Movouixos=) gaiverar mag f av exeivot 0% onoiot pyovTaY expt Savérou otIg pupaiKes o- ives, Epeuva AvoTpLaKiiy ave SpanohSywr, of onto EAE av 70 oneAeT0Ge uovousyuY and pexaird vexporagelo me Epéoou, onobemyiet mug ot pwrayuviorés ths apévac fray e¥inopo. 0 iarpodixaoric Kaph Tapéouwt, uéhog me epevvntt Aig ouBBaq tou AuaTpioKOd Apxawhoyinod IvotTodTOU, Of woe rug ot efeTédEiG TY o- ‘ord éBeiGav my dnapéy nok iow nevi eTpovtioU Kal chayt ‘oven peuBapyipou,évBeiEn x0P- ropayinic Barras add vinitG Sepuubine aff, Erot eribe8a- siwovrat ypartés ryt a np0- ‘popicég napaBSoeis rou uno- ‘ompigowv 61:01 wovopayor xara: wakavav apdpx, @ao6Na nat a = ‘ivaras rou Zar Aeéy Zep6u ye tthe "Police Verso" (-yuprouévor ‘vrieipes), ehroypapie ov 1872.0 ouyarorunos rou nan oroydxou rarpdter ue re nopiouara rms épeuvas Tou AUaTpIaKED nofnpayiéva. gpodta. © uve: pinévog tpénog Siarpo9yg ‘Savi Sev rav 0 yeuotxdte po, a4 Bbve Bivaun croUs pove- ax0u5 nal tous KaSiorode eo ‘o0VG, O wauMAY KavTG, EX ‘Mpéourig You TupaToS Ava rg Xnuiag tou Naversempi ou me Bidens, emaruave mag, var nods m8aV6 01 Hovoyéyet va chav nodAée arpie AinoUg Ya va npogratetouy 1a wnat Toug épyava ané ra krumara wy avrindhon MNHMOZYNO TIA TOYE ANAPEX BPETANIKOY NAPKAAIEYTIKOY En 25 Omrwspiou 1944, hic ‘5 u6vo nupec werd ry ano- xipnon Twv Fepuowiy and my Tedondvunoo Kat mm Ereped Eddba, 10 6perav6 vapraie ‘xd HM BYMS 2077 efou8erépw- ve mig vdoxes OU ejay nov ei om Sansoata nepioxt ou- ‘Amippiou. Exsi 0 “9Utne" sive “Bua. Efniiog me npboxoou- ang oF ja vip 0 alo Eu comme, napanipovrag orev wes TOU Tago nota wéhn Tow nani arog, Eng 12 Malou 2004 Teh ‘o6nxe emuwnysouvn Bénin oF covyaivna.axé goprouéve siya ‘oro anuiio Snow avarvexenKe 1o Bperavicé vapxahieuTwé. To vaudyio avaxahipanKe dorepa an épeuves tou aurobimn eup: iow Kapka xan cugiyou tou oping kot SpioxeTal weTaEU TOU ‘pGToU Kai Tou BeUTEpOU Mi va amg végupag Piou-Ampriou. Emy teher ovuwereiyay 01 ron és apxéx, andyovot tv pehiv Tou manpibuatos Kat e805 no- ai. ANEBIOSE O YMOZTPATHOX TEQPTIOZ KOYPAKHE Eng apg tou 2004 anesio ‘¢ ounoatpamyeg ea. Fedp\0¢ Koupénng. 0 exh ee yewn, et r0 1918 orn Znrola Tn Kat ‘mg. Mera my ohowipwan ene orparwsniig tov Snrsiog ei ‘Be xarénwv e&eTGoEUW OTH ZO ‘ynafwparoxay, ané ry onoiae- AABe ws avSunohayays avto- cttw To 1940, we tv évapén rou ENnvoIraAKod Nokéuou, Audous perd my xarSingn te EddBas and ra yepuavnd oTpa- Teiyara Béquye om Méon Avo Toh}, Oraw cuyaperionee 0 le 6; Noyor Eoneuae va ararayei kav exrarbeOtKe we karadpopi- (9; kat chefmrwtorfg, apd, a Té8nKe une BUvEC TeV Oxn: étaW RoI Tay eEonouévay Joep mg wovdbac Ené6hoys ent ‘ong ty exraigevon Tuy tepoho- stv omy oBfiynon, Mera Tone pag Tuy eneipiceiw om 86- tia Appa 0 Teiapyiog Koups ng ouuersixe oTg raTaBpOW 6g emerge ora void Tou Avyaiou. Kara 7 Sdprsia tou & \rapronohéou (1946-49) ein ke m ouyKpsmyon oviag ané aépog epobia0y00 Tay pa séuewov orpareunbtwr. H node. luni rou Bpdon ouvexiomes Kat ard ig eneioeis mg Kopé: 2¢, @oitnae oF éha ta oxohsia ou Eayatég tou, omy Aatépa 2unoorparnyos Tedoyieg Koupénns. Joh} Nodéyou Kar om HOM, Eom Audwng. Ynpémoe oF ‘popes Broumrixés au Ente fg S€o0. Fa mv Moto Bp (07 TOU TUHOnKE we MOG NB iv qyoi6av Kat Siaxpiocun AnootpareO8nne to 1972 we Tov 206 Tou unootpariyou. _ETPATIOTKH IETOPIA O IQANNHE APLYPHE: EOYTE AMO TH ZQH Tov Anita rou 2004 ane ‘9 0 namynnig xa: eoeupémne xdveng Apyupns, “évag oyKOAt 80g mg épevvag Kar TAG aT une’, 6rwg nod eboroxa xapa- xcmpiome. © raraysyevo¢ and ‘to Apyupbxagtpo 1m Bépe1as, Hnsigou xaGnynmg_ onodsaae ra Tohureyreia me Adtves, ‘Tou _Movéyou, Tou Bep0\iou, “rag Zuplung Hat tou RovBivou Kat aréxryoe ty mayxéoua ene ompowK KowémTa ue TG «geupéoes, rou yam Seuedioon ag véoe Kot enoteneouaricc arnuerémiong nohiMoxiv