Sie sind auf Seite 1von 7

TERRAMESH SUSTAV

Opis
Terramesh sustav sastoji se od elemenata od kojih svaki ima horizontalni panel koji na svom jednom
kraju ima gabionski ko, formiranih od dvostruko uvijene heksagonalne pocinane mree s PVC
oblogom.
Stranje i bone strane koa formirane su od posebnih komada mree koje se fiksiraju za panel
tijekom proizvodnje.
Dodatni posebni panel mree koji slui kao dijafragma privruju se za prednju i stranju stranu
koa na gradilitu. Heksagonalne mree izraene su od pocinane plastificirane eline ice
promjera 2,7 mm. ica upotrebljena za proizvodnju mree u skladu je s HRN EN 10223-3:2002
vlane vrstoe izmeu 350 i 550 N/mm2.
ica je prije presvlaenja s PVC pocinana legurom Galfan (95% cink, 5% aluminij i mimetal) u skladu
s normom ASTM A 856/A856M:1997. Glavna ica je promjera 3.7 mm, krajevi i porubi su promjera
min 4.4 mm. Rubovi se meusobno spajaju prstenovima ili icom promjera 3.2 mm, poevi od vrha
prema dolje. Prstenovi se stavljaju na svakih 20 cm duine, s runom ili pneumatskom spajalicom
SC-50.
Runa spajalica SC-50 je mehanika sprava za spajanje prstenova od nehrajueg elika ili Flex-C
prstenova od pocinanog elika. Prstenovi od nehrajueg elika oznake 11SS40 su proizvedeni u
promjeru od 3.05 mm, a nehrajui elik je proizveden u skladu s ASTM A313 tip 302 klasa I.
Pocinani prstenovi oznake 11GS40 proizvedeni su od ice velike vlane vrstoe, obloene sa 280
g/m cinka, promjera 3.05 mm, u skladu s ASTM A90 i A76E klasa II.

Terramesh sustav ( A - dijafragma, B horizontalni panel)


TERRAMESH SUSTAV
ica obloena PVC-om int. 2.7mm eks.3.7mm
D - duina (m)

irina (m)

V visina (m)

3,0

2,0

1,0

Dimenzije terramesh sustava


Ispitivanje vlane vrstoe mree na zraku prema HRN EN 10223 daju deklariranu prosjenu vrstou
od 50 kN/m' uz relativnu deformaciju 10%. Mree su dvostruko pletene otvora 80 mm.

Na horizontalni panel Terramesh jedinice koji je odabran duine 2m (D = 3m) e se preklapati


biaksijalna mrea sastavljena od geosintetikih traka (Paragrid) koja e biti usidrena u duini od 10
m meu slojeve novog nasipa. Visinski razmak panela od 1,0 m odgovara visini gabionskog elementa
(bloka).
TEHNIKA SPECIFIKACIJA ICE/MREE TERRAMESH SUSTAVA ZAHTJEVANA SVOJSTVA
VRSTOA ICE NA ISTEZANJE

400 Mpa

VRSTOA MREE NA ISTEZANJE

46 kN/m

OPENITA SPECIFIKACIJA ICE


TIP ICE

MIN DEBLJINA CINKA ILI


GALFANA ZA POCINANJE
[g/m]

MIN. PROMJER S
OBLOGOM
[mm]

MIN. PROMJER ELINE


JEZGRE (TOLERANCIJA
ODSTUPANJA)
[mm]

GLAVNI

275

3,70

2,7 (0,06 mm)

KRAJEVI I PORUBI

275

4,40

3,4 mm (0,08 mm)

SPAJANJE

240

3,20

2,2 mm (0,06 mm)

PRSTENOVI
PROMJER

VLANA VRSTOA

MAX RAZMAK

3,0 mm

170 kg/mm2

20 cm

Rubovi se meusobno spajaju icom ili


prstenovima

Alat za spajanje mrea

MINIMALNI PREKLOP
NAKON ZATVARANJA
PRSTENA
25 mm

Prstenovi za spajanje

Faze izrade jednog sloja armiranog tla odabranim sustavom armiranja prikazane su na slici. Elementi
se meusobno spajaju prstenovima na razmaku 20 cm.
Proizvodnja i kontrola kvalitete
ica je upletena u heksagonalni uzorak s
dvostrukim zavrtajem , dok su rubovi ojaani s
veim promjerom ice. Mrea se ree na traenu
duljinu, a deblja ica koja slui kao ojaanje se
nakon rezanja savija prema panelu. Sporedni
paneli su privreni na glavne panele, dok se
dijafragma ne povezuje na glavni panel u
proizvodnji, ve se doprema u paketu s
elementom Terramesh System-a i privruje se
na gradilitu.
Tvornika kontrola kvalitete ukljuuje vizualnu i
dimenzionalnu provjeru ice na kalemu, provjeru
koliine pocinanja, debljinu plastificiranja i
dimenzionalnu provjeru pletene mree.
Doprema, skladitenje i manipulacija
Elementi se dopremaju na gradilite u buntovima
teine izmeu 600 i 700 kg, ovisno o veliini
elementa.
Proizvodi se trebaju uskladititi na mjestu
udaljenom od gradilinog prometa kako bi se
izbjegao rizik sluajnog oteenja, i trebaju ostati
spakirani u buntovima do trenutka ugradnje.
Naljepnica sa oznakom broja certifikata, imenom
proizvoaa, brojem are i brojem proizvoda
mora biti naljepljena na svaki bunt.
Buntovima se mora manipulirati s panjom , kako
bi se izbjeglo oteenje obloge ice.
Pojedinanim elementima moe se manipulirati i
runo.

Openito
Elementi Terramesh Systema zadovoljavaju zahtjeve za uporabu u svrhu metalnog armiranja nasipa
s pokosima maksimalnog nagiba do 90. Strukturalna stabilnost se postie kroz frikcionalnu
interakciju mehaniko ukljetenje estice tla s proizvodom.
Proizvod moe biti upotrebljen u kombinaciji s tipovima tla koji imaju efektivni kut posmine
otpornosti u rasponu od 15-50.
Praktinost ugradnje
Iz provedenih ispitivanja oteenja elemenata tijekom instalacije , dobiveni su redukcijski faktori
sigurnosti za mehanika oteenja u interakciji s razliitim vrstama tla, koji su upotrebljeni u
proraunu, kakao bi se omoguila instalacija dostupnim metodama te ispuna razliitim vrstama tla
u skladu s izvedbenim projektom.
Prije i tijekom instalacije potrebno je voditi posebnog rauna o slijedeem:
priprema podloge i izvedba nasipa mora biti u skladu s poglavljem Ugradnja Terramesh
Sustava
Svojstva tla za ispunu moraju zadovoljiti uvjete iz projekta
Mora biti osigurana adekvatna drenaa u svim fazama izvedbe kako je traeno ugovornom
dokumentacijom
Proizvod mora biti zatien od oteenja uzrokovanih prometom na gradilitu, te opremom
za instalaciju
Stabilnost postojeih struktura ne smije biti ugroena.
Trajnost
Minimalni vijek trajanja konstrukcije je 60 godina.
Ugradnja Terramesh Sustava
Potrebno je osigurati da se Terramesh elementi polau longitudinalno, paralelno sa smjerom glavnih
naprezanja.

Priprema

Podloga se priprema izravnavanjem i zbijanjem. Podloga mora biti oiena od korijenja, kamenja,
panjeva i svih ostalih objekata koji mogu otetiti mreu.

Postupak

Elementi se otvaraju i vanjsko lice se oformi u gabionski ko, povezivanjem s prstenovima, u skladu
s procedurom opisanom u OTU za Ceste , a mrea se rairi u odgovarjuem smjeru, u skladu s
formacijom iz projekta.
Gabionski koevi i horizonatalne mree se meusobno poveu pocinanim prstenovima.

Ispuna gabiona

Ispuna gabionskih koeva je kameni materijal minimalnog promjera zrna (fragmenta) veeg
od otvora (oka) mree, s tim da se vidljivo (vanjsko) lice gabiona puni runo sloenim kamenim
komadima lijepog sloja i izgleda i to manjim razmakom meu kamenjem. Kamen koji se ugrauje
na lice gabiona mora biti veliine zrna 20-25 cm. Ispuna gabiona mora imati minimalnu veliinu zrna
dimenzije 15 cm, kako bi se osiguralo da ne prolazi kroz mreu. Maksimalna dozvoljena dimenzija je
25 cm.
Gabioni se pune kamenom 50 do 75 mm iznad nivoa vrha mree, kako bi se omoguilo slijeganje
uslijed vlastite teine.
Za kamenu ispunu se dozvoljavaju slijedea odstupanja:
- promjer zrna vei od 25 cm pod uvjetom da ukupna koliina ne prelazi 5% volumena elije,
- promjer zrna manji od minimalnog, ali ne manji od 8 cm, do 10% volumena elije.
Prije punjenja koeva treba postavljati dijafragme gabiona.
ISPUNA GABIONA - SPECIFIKACIJA
TEINA KAMENOG MATERIJALA ISPUNE

= 25 kN/m

TEINA GABIONA

18 kN/m ( cca 70% ispunjenost koare)

KUT UNUTARNJEG TRENJA MATERIJALA ISPUNE

= 35

KOHEZIJA

c = 0 kPa

MIN. PROMJER ZRNA

15 cm

MAX. PROMJER ZRNA

25 cm
DOPUTENA ODSTUPANJA:

UKUPNA KOLIINA ZRNA PROMJERA VEEG OD 25 cm 5% VOLUMENA ELIJE


UKUPNA KOLIINA ZRNA PROMJERA MANJEG OD 15 cm (ALI NE MANJEG OD 8 cm) 10% VOLUMENA ELIJE

Ispuna gabiona - specifikacija

Ispuna armiranog tla

Ispuna se izvodi u slojevima od min. 150 mm prije kompaktiranja. Potrebno je posebno voditi rauna
o tome da su mree adekvatno prekrivene ispunom prije zbijanja ili prelaska vozila. Vozila se ne
smiju kretati direktno po mrei.
Prije ugradnje ispune geotekstil treba biti postavljen na povrinu na koju se ugrauje ispuna i na
prednju stranu sekcije.
U nasip se ugrauju materijali koji mogu biti zbijeni na traenu vrijednost, ogranienje je u krupnijim
komadima koji mogu predstavljati problem za mreu, a i nasip je nemogue zbiti. Nasip, dakle, treba
biti od mjeovitog kamenog materijala svih frakcija, ali da najkrupnija nije vea od 1/3 sloja koji se
nabija, a trai se minimalna gustoa nakon zbijanja 2000 kg/m3.
Maksimalna debljina slojeva za zbijanje ovisi o vrsti materijala za ispunu, kao i dostupnoj
mehanizaciji na gradilitu, ali ne smije prelaziti 500 mm.
Ispuna koja formira armiranu zemlju treba biti od granulirane ispune, slobodno drenirana i sa
visokim kutom unutarnjeg trenja. Tlo ne bi trebalo pokazati neka pogoranja ovih karakteristika s
vremenom. Polaganje i zbijanje nasipa treba biti u skladu sa svim relevantnim lokalnim
specifinostima za cestovne konstrukcije.
Granulometrijski sastav ispune armiranog tla je 0-63 mm, sa manje od 10% zrna veliine manje od
0,02 mm, sa maksimalnim zrnom 75mm.
Odabir nasipa u skladu sa gornjim preporukama e rezultirati materijal dosljedan sidrinom
kapacitetu ak i ako je izvrgnut promjenama u sadraju vode.
Drugi materijali, koji nisu ukljueni u gornje klasifikacije, mogu biti koriten ako je dokazano da oni
imaju potrebne otporne karakteristike, i ne utjeu na trajnost armature. U nekim sluajevima to
moe biti ekonomino ako se koristi ''in-situ'' zemlja, mijeanjem sa drugim materijalima (pijesak,
ljunak, kemijski stabilizatori, itd.) do postizanja prihvatljivog nasipa.
U svakom sluaju najvaniji parametar za razmatranje je kut unutarnjeg trenja koji treba biti
minimalno 300.
Konstruktivni nasipi trebaju biti poloeni u slojeve ne prekoraujui debljinu od 250-300 mm, do
stupnja zbijenosti potrebnog kod radnih specififinosti.
Potrebna minimalna zbijenost je do gustoe od 2000 kg/m3.
Samo runo opremljene vibrirajue trake ili valjci trebaju biti koriteni za zavravanje prednjeg lica
konstrukcije.

Za ispunu armiranog tla predvia se koristiti mijeani kameni materijal slijedeih osnovnih osebina
i karakteristika:
Granulometrijski sastav:

0-63 mm, uz mali postotak


(<10 %) primjesa gline i praha;

Mehanike karakteristike:
Efektivna kohezija
Kut unutarnjeg trenja
Prostorna teina (nesaturirana)
Modul stiljivosti / deformacije poslije zbijanja

c = 0 kN/m
= 30
= 20 kN/m
Ms = 80 MN/m

Paragrid
Paragrid je biaksijalna mrea sastavljena od geosintetikih traka koja e biti usidrena u duini od 10
m meu slojeve novog nasipa. Visinski razmak panela od 1,0 m odgovara visini gabionskog elementa
(bloka). Paragrid mrea se preklapa sa horizontalnim panelom Terramesh jedinice (preklop 2m).

Tehnike specifikacije Paragrid mrea za potporni zid (Terramesh)

Kontaktna povrina lica od gabiona i armiranog nasipa


Kontaktnu povrinu gabionskog zida i nasipa treba obloiti geotekstilom zbog spreavanja
ispunjavanja upljina meu kamenom ispunom gabiona i ouvanja potrebne vodopropusnosti
gabionskog zida.