You are on page 1of 1

Historia i spoeczestwo.

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Schemat punktowania
Numer
zadania

Liceum i technikum

Sprawdzian 3. Grupa B

Odpowiedzi

Zasady przyznawania punktw

Punktacja

I. A., B.
II. C., E.

Przyznajemy po 1 punkcie za poprawne


dobranie dwch informacji do kadego
zpastw.

02

A. NIE, NIE
B. NIE, NIE
C. TAK, NIE
D. TAK, TAK

Przyznajemy po 1 punkcie za kade dwie


poprawne odpowiedzi dotyczce danego
miasta.

04

A., E.

A. Adam (Jerzy) Czartoryski, 4


B. Jzef Bem, 5

I. FASZ
II. PRAWDA
III. PRAWDA
A.
Przykadowy zapis uzasadnienia:
Autorzy tekstu podkrelaj konieczno
rwnouprawnienia ludu i nadania mu
praw do ziemi (uwaszczenia). Za jedn
z przyczyn upadku powstania
listopadowego uznaj zniewolenie chopw,
ktremu winne byy wysze warstwy
polskiego spoeczestwa. Walk o woln
Polsk naley poczy z programem
radykalnych zmian spoecznych. Pogldy
Hotelu Lambert miay duo bardziej
konserwatywny charakter.

B.

I. C.
II. D.

A. TAK, TAK, TAK


B. NIE, NIE, TAK
C. NIE, NIE, NIE

10

A.

Przyznajemy po 1 punkcie za kad


poprawn odpowied.
Przyznajemy po 1 punkcie za:
kad poprawnie podan posta
(imiinazwisko);
kady poprawnie okrelony przedzia
czasu.
Przyznajemy po 1 punkcie za kad
poprawn odpowied.
Przyznajemy:
2 punkty za zaznaczenie waciwej
odpowiedzi oraz pene, poprawne
merytorycznie, logicznie skonstruowane
ipoprawne jzykowo uzasadnienie;
1 punkt za zaznaczenie waciwej
odpowiedzi oraz uzasadnienie zawierajce
usterki merytoryczne, logiczne lub
jzykowe.

02

04

03

02

Uwaga!
Nie przyznajemy punktw za odpowied bez
uzasadnienia.
Przyznajemy 1 punkt za poprawn
odpowied.
Przyznajemy po 1 punkcie za kade
poprawnie przyporzdkowane osignicie
do postaci.
Przyznajemy po 1 punkcie za kade trzy
poprawne odpowiedzi dotyczce danego
prawa.
Przyznajemy 1 punkt za poprawn
odpowied.

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

01
02
03
01

Sprawdzian 3. XIX wiek. Grupa B