Sie sind auf Seite 1von 6
tin Bniootlon, Me@0b0¢ ken ovoKcu nexrpévonc rou i6aros kai napaywyiis UBpoye- vou ws Kavoryou Le xerion ouvSva- u00 uyniey ouxvorfrey, 01 omroiEs mapéyovre péow nurrovatiy raAev- ruaribv Kar oF oroles avayvuGyeves, e,xudueves kau ouvbuacopeves Ka- ragépvouy va dicomouv 10 wowp ara ouctanké rou aroixeia (UBpoyove Kar ofvydvo) Sia rou ganvopevou rou owvionopo4. (Me KardéAnAous KOpious ai Bonenn- rods omopods erre€epyagias e10d- yovrar ons mpuroyevelc ouxvornres, Trou rrapiyovrar a716 ous nuirov nods ranavrués, eurepoyeveic ou xvornres ou auvbrayopeiavouy ray South wv apxucuov ouxvortfu, Gore va emrux8eio xordAAnioc ouvSva- ods ouyvorrww gow aviioroxou IexrpowKod KuxAcbparos (anorEAOU= pevou amé crropoviany, pik, Stapop- ours, wrpraxou eheyxrés ‘ux vor, Kare uBuvtnd Gein rroAkamdaoraarts Kar YoaypiKous ev- ‘ouits). Me 1 KardAknko oviov- ‘ous ouniy rv ouxvornruv emuyxdverai n Sévnon Tw yopiuv rou dBato¢ Kai n Sidortaar} Tous ova ‘pra UBpoy6vo ker ofwyeve. Ter dé pier aur Siaxeipigovrar KaroMy He e1OIKOUS OONYOUS Siadoyn¢ Kai TO Ta~ ppayoyevo ubpoyévo odnyeirar uéow ‘avrforonne ears oovBcons crov bnXaviORs Trapaywyric EvépysIag yi va xpnoworoinéel ws Karoo. Aekrpounés unxauiKds RF - gpeuvnuiic Kat epevoeing Snopes - Aidaxrwyp Noyiaiic Mavemompiou Kohwviag” H epcupcon avawéperat 1600 oF exh 1néOodo qhexrpsduan¢, dao Ka omy egepuoyi ins, BqhaBi omy avrionoryy ee Bus} evoxeur} (prxcvoLe) MexIpoWwons Tou WBaT96, TOU CBnyel omy BiéeTFGON, Tou Wor0¢ ota auaTanKé TOU -vBpOYEvO ot ofyOvo- Kat owveMTtg omy rape wih ubpovovou ws Ravotou pe my Xofion owvSuaoyod cuxvortre To atpro ubpoyévo moe va Yonowo- roids cs rao, BrAaBA 2s LAK Tra poyuyiis niBe elBous evépyeras (ndexpin, unxavtit, Ie veh, GepLIKA, a= ew). Te MAcovextfuara Tou UBpoyévou ws kavol- wou efvan To avegavrAnTO Tay Mmyv TOU (agod anoteAE! 10 WAfov SiaBe= A Sopevo orerxeio 10 obprravios), n ons Aura omoAowiKi rou oupTEpIpOpS (agod 1 Xprion Kau kardon tou ouBeula TepIBGA- avnet emBépuvaN empépel) Kar TO EAC yloto Ké0T0s Hapaywyg TOU (BOupwvE Tour rou éppou avroven 0 mepexduevo avareyers among Neos r0v Opyowoyss Bowngawmc Ksoxiniog (O80, nou my 19, @eBeownpiou 2019 rope ace ro oxenad Biryseupcanetag ye eps 100720 araus epi Zappa Ves kor ErmWGrouo ha O rirpoc Zuetpos nopocrie my Aenoupyse ms oucxtits neparws HERI pldperos oW6 vipd om inAcoMnu exroumT ee Zouga aad He Thy E0080 ket Tov jnyewIoHS rE MI potas sqebpeons) Yn6 my €wors cum, 10 vBpoyeve mov Tapéyerat oupowvet Le thy WeBOBO Kat Tov epapHoatve Lnxewas Ing TPO ca e@epeans, ymopei va xpncipOMT 8c w KadOILO via hous avegaIpE ns Tous nxawiauous Tapayinyns evepyeras, mou xonoevouy yaa: a) my Kian OxA NG Kae oporic, Wholwy emoavelac Kar uTIoBpUXiWN, ayOiBiv ueowY Tpo- ONONS Kan KiumNS (Tx. XOBEPXPAITE), imayévw jeowy (aeporiveny, EKO épwy KAT), MpowSNTKKGY MuDadAWy, Sopupspwy Kat Saar yOTAOIW, B) TY a0! o1ovbsirioxe roto napaywys nhe= rpikfic evépysi9gv) KOs o1xtaxt Brown avi ken Tong OUOEAG aTOUNKA Ha nagixh epaEyOYA, MoU emtearei mV xOAION evipyins oro1aaéiore Hopes. To vopoyévo mapayerat efte ue my erie Eepyacia wv vBpoyovavOpGKiy (STIS merpéhaio, guard cépIo KAM), dite He THY kextpdluan TOU Gatos, H KAagarKH Sia Basia ms MexrpAdvaNs Kor MIE B\GoTIA- dng Tov Warog OTe Cuore TOU (wBpoydve Kat ofvyavo)} eiva ywwor and tov 190 ina UX. Baoierar omy xorion uvexons nAeKrpiKod pedjaTOs TOU «mo- ‘ou Baas a¢ uBpey6vO Kai OF UyVO ‘emenreiea 0A6 peyén evEpyeia yer mv ‘epxik" oawoBooto (input energy) tov oU- ‘YohKod uorhar0¢ NAeKIpENVENE, T600 ‘6¢ oxéon ye mu oodrn7a wv nepayd- enwv aspiwy 690 Ka oF oxéon ue Hv evépyeia Trou Ga rapaxdel a6 thy Kav caunaiv ra aepitoy Enrions, yer mv ouuBamnc} pé0050 nhe- apoivong mpémel ve xpnoIuoMomnGet Ka- 6ap6 (aneorayuévo f aTiovIopEVO) GBL29 kai eri Aéov 9 xofon KanAAnAOU Kat Ba ‘avrpod nAexrpoAdmn, ue ouvériaa r9v ‘én yeyaorepn emiBapuvan x600 rou ‘repiftMovi0g 6a0 kat YoU KBaTOUS ra- Paywyiis TOU UBpoyovou, GIpou To XprGr HOTTOOULEVO yia NAEKTPOAUGN KARAS Aye ot 6¥0 nlexrpd61a (nou comoneAebvie amd KETO. j= TGNAIKG UAIKO, OTMWE UGAUBSO, XIAKO, VIKEAIO KATT.), TO OTTOIG NE To mhexrpiKo peoyc rou ra ae Mapu Seysipovv To uépro rou GBaro¢ (HHO) kar 10 SicoTioGv ora ovoraric To. Mapes ng auvextig Bekrwdorss {av Unt yprhon Kal YY OTe Siu mg Biebkaaias, aunt n Coupon #80805 nAeRTpOAY- cong rai repayinyig vBpoySvou kai ofuydvou ‘Kopin kat or epee 04 pied aud e046 am650- ang, rou @b6ve1 70 55% kai und oproutves nok couysexpiseves potimo8ionc propetva auth staan eeepus cen —— ‘Aurdg 0 oxeTIKE ‘unqapogceores ek iKpds BaByds, U8 Uxtasrdons wc acto «acne oon ra sissies «gm ort mouse enemys xi HE00S0 4 agugronnes exTpol- LB ear ioe ene 1 pipes reeecummcnin oon ye me © pagsyananepeagrs eae RSE SAS Tou vBpovo- © Bete RENAE vevuig xa aha Sue 1 KATEVSYNTMOE ZEVACTHE enor yr (SERS peTaTpont {24 TEAMOLPanIKO| ENIEKYTEE | 25 (ancoraypévo f| amovioutve) Yup ogei- Avan Tou Udato« yiverot pe el va €xe1 fn UMOGTe! Hy OXEMIKA xAUIKA cUXvoIRIES, 0: omtoles Ta emegepycota payova pow quroviKoy To oKoiP6 kSor0s napaywytis tov UBpo-_TaAavTumtiv kat 01 oes YyOvOU Ws KavOrOU (ete LEoW ME GUN- _avaulywsoyeves, enoxUs- Bamatig nexrpskuang ete peow rg ents ner ovvBuadoueves emebepyaiag nov uBpoyovavOpéxuw) os Kararpepvowv va StagTroUy owvSvaous ve my emawOuvEMTa TOU TO WBiap aa CUoTaTHG TOU uvrpéxei oTqV aTIOOAKeuaN YOU UBPoYS- _TOREIa (vBpOYEVE Kat You ws vyporomévou aepiou, éxouv __ouySv0) Bia Tou gavoyt- ‘amorpéyei péxpi ofyepa my 665009 TNE YOU TOU GUVTOWOHON.. Xoflons TOU wc KauaTOU. Og guvETTEIa le KaréAAnoUG KipIOUS wov avirtépa, 10 UBpoyéve ws KaoO Ka BonBnNKOUs OTA Xpnoworioiita povo oe neipayanKes OOS eMeSEpYETIAG claGyOVTE OTIC MPU NOR TOU GBarOS KAHN TrapEyUNt UBDO- epopuovec, ToyEvEis auxvornTes, Tov Mepayovien YOU we KaUOINOU HE MV HEBOBO Kai TOV H mapoiea e@cipecn mapayenige oto- até rous nptovKods Tohaviwtés, Bkure- _avricroryo pnyavioy6 (ouoKeUA) ms xOr- kAnpumké da auré 1a BuoenNuTa TipoBAiyara Tou LeyaAou KOoToUG Tra paywyris TOU LBpOYavoU Lrg KaUaoU kar Tey kivBGveny arroOKeUoris YoU via Tous axéhouBous AdyOUS: 4) Xonorporioerai we UA yia Hy ANeeTpOhuan crorodiore iGO \Baros (BarGoOI0, Bpoxtic, NOTE: iby Kai Aviv, BikTUoU Dopeuans KAM.) xeopig o1oubsTIOTE eIBoug ared= oraéq fl amowous, 8) amraneircr edaxrom evépyeia via Hy ‘Apxtkt powpodoaia (input energy) Tou auvohKot ouaTuaTOS NAEKTPS- Auons, ¥) ©.oVvOAIKGS BaBHdG aMF6BoONS Ing AEKTPOAUANE Ue My NEOOBO ING trae OYEVEIC OUNWOINTES TrOU BUYBIaHOPpL ONG HWY OUXVOTATUN XPROMOTTOKE WG potous epetpEons ayikel 10.92%, YE VOUY THY BOM TwY apXIKIDY GUXVoRETOY, —_UNKE yia BxkoTIaaT oMTOIGBKTOTE «iOS yoves trou atroreAci Gyo Gore va ermrevx@ti o KaTENANADG GUvBUG- — daros (Barsoo., Box, MorayioV Ka TMpwOMOpIas Ko! KeWTOpIOG OxENKe —_OYSs CUXVOHFTUY, E101 UOTE va BovOUVTEN Aav, BikIUOL UBPEvANG KA.) Ke Ox! He my aupBamKi yéBoBo, rou @BdvE! 1a YOPIA TOU OBATOG Kal UE TOV KOTEAANAO —_U6vov amtearayyévo f aTtovIGHEVO. Ayu Und mpotno8toEic 10 69% HOvev —_GuVTOWIOUS TouG va emuyxsveraIn BKi- GUNG THE xPHIONC KAGE eiBOUG JBaTOS Ka a omar, roUs ora apa ubpoyOvo Kal ofU- _ExOvTA WG BeBOLsEvO To cUpOE Tuy rave 8) Sev amare amo@rixevon 10¥ vBpo- ovo. Ta aépla aura Biaxwpievrar ToeiBous pops UBGvwv Népisv rou ‘yovou, aapod 10 vbpoyOvO TOU MIaps-_KATOMIV He EWSIKOKG OBAYOUS Siahoyiis, —_—_-AaLr}IN Ha, MPOKUITE! wg QUOC GUVE- YeTOI WE MY NAEKTPSALON TOU UWaTOs —_tBaTE TO HEV OfuyvO va aMOBrKELETEN yra__TEIa TO aVEEGTANTO Tw MMViBW TpOGOEO- OBnyEtan uéow otvSeans ory avi. —_EAAN XprhON (kal Va aMTOBIBeroI GiNy Olas pe 10 eaywarérar0 BuvaTs KéoTOS ovoK,0 pnxavioud Tepayenvic evép- aTydagaIpa, To Be MEpayojevo UBpoydve _yla TAY Napaywyt EvépYEIAG aTIG 10 ‘Yeras Kar KaTavaNoKeral we KOUOIJO. var cBnyeTay wEow avrioTon:ns EIBKMIG ——_UBpOyvo. H evEpyeta Tlov amrameiral ya FUWpUND He THY UeBOdO Kea TOY unYaV —_YBEENE oTOY urXGMEUS TIapAYWYTIE THY BPX YPoXPCBOAa (input energy) TOU oH5 mms mapodoas epedpcons, nMEKTpO- evEovEIaS Ve Ve XpROHOTIONEE! Wa KaG- _oUVOAKOU oUETFaTOC nAEKIPEAVON owe. iva ehdxiomn Kat prropti va Trapayée! TamAcove- amd diégopes Tinyés (Gmc ndextpIKés, krfuara ——_Gepyiés, nAtaKés, Giohmés, UBpauaiKés ‘Ms Mapod- Kh), YeyoveS MoU KaBIOTG ny MACKTOO- ous eget Avon dupwva He Inv WEB050 ™M¢ TrapoU- eons evar aac egeupeans axpus cULpEpoUTT. O MOMaTIAG — Bays amd5oong mg nAEKTPONVONS, Kai ovuTio- ouupwva He THY UEBOS0 ns MapouTas Aoviora. ——_egedpeans pBdver oro 92% kan umEpéxei Hinhexrpo- Kové ToAd OMov Tway GAAwY CUHBamIKiy 26 | Thoma nkeKrp6Auans Kat MapoYUNAS wSpoydvou. Ta rpoiévia mg neKxpSALONS (wBpoySvO ai ofvy6vo) urtopod va xonoruoMT- Dow 1a KAGE TepaMTEpW c@papHOYA Ka upitug 10 uBpoy6vo va xonomenca «xg aGoryo upnis anéSoan¢ we pnBauws 60706 Kau pNBevich eMIBEpUVON TOU TIE- PIBEAAOVTOS, a@oU n KavN TOU SeV arTO- Bide: BAaBepoig pious ov expoawarpa. To napayouevo ofvyovo nope eniong, site va amodiBera eheG= po kai va eurrAouriger mv arusopeipa, cre ver aTO@nKederar Kat va xonowOTTO'g- rea yt Bepopes PlounyeaKes Kar OMCaKES epoppoyés © pnyaviouds (n cuoxeuit), He rov oroio viorioicrain nrapotoa egedpeon, Exar old 96 yo ai Aaroupyei emteNig 086- pus. H epedpeon ouviore my Tov aro- paaion ayn yi anv amar xarev@uvens ou evepyer «xo roéa. kai my pere- Baon ané my wapeywyf evépyetas weow Copuikriy Kaui om TApAY.A eve ‘tag ye KaBaph Kat aveveWoupn way BqAadi 10 Gwp (ve). Fio-tny aveAvan ker inv TepIvpct rng LHeB6Bou Kat rng cuaKeurig nAeKroSAuang Tou UBaTos Kar TrapayNg TOU UBpOYS- You Wis KaUTIBOU He xpfoN oUvBUATHON ouxvoriiwy, mpérer va ANngouv Ur Spi ro axsiovda “To popio tou War0¢ civa TpIATOIKS, Bn- ‘abi aroreheirar amt rpia éropa, Bo roy uBpoyévou nou evéovovren ue va rojo ouySvou. Ta 800 drop rou vpo- ‘yovou oxnpanizouy aooupetpn ytavia 1050 (exaT6v mévre pointy) o¢ axéon He 10 KEVIpO 100 e16j0U 19U of UyvOU. Ka®tic ro dvoyo tov ofuydvou Elva peya~ Aotepo am aur6 rou vspoyévou. n éAgn 7190s Ta MAeKTpOWIE Tu aT HOY LBPOYO- vou fives evriotonye Leyanirepn, om6re re exrpévie EAKOvIEH mo KOVEE MIpOS TO neyanitepo dtojo ofyy6vOU Kan Mio a- px aT16 Ta drop LBpoybvoU, AUS on naive 6x av Kar ro pépi6 GBat0s oT0 ‘oWvoho elvat oTaBEPS, n HeyaNdTEpN wiz Tou arépou ofyy6vou reivei va ToaBéet (ka 1a nhexrpona TOU HopioU, axopa Ka cauré Tou poipégera pe 10 uépov6vo, ordre aur6 Bvel oro ofvybvo pia chaps ndextpoapynrixt @éprion, Te droua vBpo- YYovou, eres Ta: nAeKrpOWiE TOUS civen ‘Mo KOv1é oT0 Of y6¥0, aTIORTOUY pa take nhextpoDenKi @spnion, ye ouverte Ya HOpta Tov GEatos va gxouv my wéon va ‘oxnwarigouy add vayous Seowous we Ta Aa Hop Ia WaT, ETE: TO Epos TOU ‘ofpy6vou Tou popiou ect apynmKd, evs 1 pEpn YOU LBpOvSvOU Elva Berke, Avuii 9 Boul, nou mpoxdrrtet an my Oe "ik dprion Tuy er6ptuy TOU UBpoy>voU oI MY aun @SpTION Tou arOLOU TOU ‘of uyévou, oBn\s 10 pépIo 10U Gatos va ‘ourrepipeépera ws nAeKtpIKd Bitobo. Emad kde nexrpK6 Bitoho éxer pra auxvémra ouviovopo3, avnoToixus 10 1iépie Tou 6Baos 0g nhexxpixé Simoko E41 ertions ty Six} rou OUxvErA|TE OUV- Toviouod. Auré onuavey, 61 v0 pdpt0 rou WSaTOS (WE NACKTPIKO SiTIOAO) PTTOpE! VO. Aber ae ounIOWNS pe ya efuepIC Tiny# MeKtpopayvnTIKis aKnVoBoAIGG (Gtwg oF UpNAés padoouXvErNTES), Ero WOTE HE PIKPG ToGd apyIKri¢ Evépyerag va. emrevy0ei n BicoTaOH TOU. AUTH e&uaTe- pix my, rou Ba éAGe! of ouvToap ye 10 HOpIo TOU datos (nbexipK6 Bioko), sipérat emiong va Ano! nc wBkornTEC ‘uvrowioyod, BnhadA va arrorcAci Kal ‘aun, Eva nexrpik6 Bim, H effiynon rns Brabixcoiag ovnovioyod He GTA Ay cfven 1 cre6hoUBN To n6pt0 Tou GBa0¢ eiven jn ypeUMK6, «p06 01 Beopot uBpoyévou-ofvysvou Bev Boioxoviai omny fxs euBcia ahs oxnuatt Zouv aoouuerpn yuia 105. To uikos tou BecyoW vBpoyovoU-ofuy6vOU iva 0.96 ‘Avyxorpe (urobiacrOAy 1 Auyworpep 10? em). Adyw Tg ywoaris BaragNG ou Beopod ofvyévo.-wBpov6vo, 10 46910 TOU GOOG civan cou perpO Kon Eyer Lyn SaTOAIA pom. O UYNAds WOAKES xopearipas tou eényei my peychn Sinhe- KrpiKt ora@eps tou Lopiou (78 Faradim {© GepuoKpcots 25°C), ye aTioreAcoWa TO Wap va apovaraie EvroveL To GamV- bhevo 1g TIokG Suvarig otgeutns peragi Woy aTepwy UBpoyovou-ofvyOvoU O70 Hopi TOU, Kare Tpomov ciate ‘aur0j 01 Beopoi ve. pny ove ‘oxspa xan 0 SepuoKpacies avn rw 1800" ©. Aurds var ato NOvyOc, Troy n &i6- ‘on1aan rou o- piov 100 WBa0¢ Ue TOUS ‘ouuBarK0d TpTIOUS MAE xtponuang civar ‘Troi BiioKoAN ai ouverting ‘WON Bamavnps :Hpérte va avaTTTUX@OO 1650 vyés BepHoKPAGKE, wore N Kara yanwvon evépyetas ya my exieuA TOUS ‘eo umrepBaiver ta open ad my napays- hewn evéoyeia ASye KaGons Tov uBpoyé- vow. Me my pe0ob0 rou mporeiverai pe Thv ‘napovoa egeupeon, yiverar euKepA Skdomtaon Tw Hopiey rou UBarEc, KOR 07, via vat ETITEUXBE! © GUVTOVIGLES TN Biapopguayévioy YUNA cUxvOrTTWY Ye 1a p6pIG Tov Gatos dev emantefna, oOe ‘vo SoBoUv apyaKd ose va KaTavaAWBOOW ‘ouvohmé neva ri098 evépycias, ia my manpéorepn Karavénon Tou gaivo- névou tou auvroncyod auxvoriTu Kal wy Buvarorfirww SiGota0N 10u popiow rou GBaros, apaBEroUpE To effig MaDe Beryua:"Eorw 61 Exoupe éva oTev6 KoW idn paBbou croupiviou, AuyopEvo ot Yyuvia 105° (exorév révte poiptin), ore va éxe! 10 oyna Tou wovréAoU Tou HopioN Tou GBar0¢. AUr6 10 KoUs pABBOU @ouuniov, rou avemapior4 10 y6p.0 100 UBeres, Sovoueve Maven ~ KET ovo ‘a6 my pla WAcupd, Bev pmopef ve Bia ‘omao8e, yar Ga riveen An n wu tou ‘ravuokéa, SnAaBH} THpOG pa OUYKEKO- évn xareu8uvan. Eav Opts on6 tA pic ‘mAcup4 BounBe!trp0G Ta KGtw KaH OTS ny Gdn DrawerpI«d avtionpog, BNA. ‘1p 1a ven, TONE elven EKORO va Bic omaatei Avriovona, edv n epapHOCE NEM GUXVE- nta trav n ia Ge 60 10 iKOS TOU Ho- ploy TOU Wares f Kate kn THY migavtd tou, 10 pOpW TOU Wares Bev 6c ugioraro xérrora aMoiwon, ya 6a Bovciro od6KANPO TOG wa KaTeUBWVON, Mpoxepévou, enopémuc, va Siaomro0bei 1 p6pI0 Tov Gdar0¢ ora aropIKa oUCTO- ‘ik Tou, riper vat Bown a6 ia Sa ‘open GUxvéTMTA Ge KADE ‘pO 10H Seay (100 Smdhou). Ta Tov okoM6 ovr, Tpérte va xonoIUO- TToIndei va pea GUXVOTFTUN THONG EU tla iovng, AUTO 10 Gop oUXvorK HWY Enuiovpyettar uéow noMarrdy ouxvor- TUN, TIOU Tyézouv dws ard B80 apy és oradepés nnyés ovxvornras, BNA an6 io nopMoig paB\oouxvorfww (RF) vic TropdBerypa Fy Kat Fp. Edv cures o1 Boo opxikés cuxvomntec diofiBaa900V 0716 Go diagopenKd BiroAG, KovIE HHO Le ay Mn, Oa Squioupyiiooune pic ere- poBinwon curd Twv Boo ouxvoriirwN, Emny TrowsTn goon, aM auTes TC 540 ap XWKES oUxvOmrEC SquioupYouvTa GANES Bio emi doy cuxvéuntec (Fe Kat Fa) bia ef cure 9 Fs elva izoBOva He TO 9poIoHa Tw BO apxIKiAY oUXVONTTOY, pa xoupe Fy +Fp= Fy Kain adn nF even woBévaun we my Biepopd r0us, dpa Fa — Fy = Fq. Mia va vive mepico6tepo Ka- ravonrf Kat paBnariKé 9 aviorEpen ave Avo, €oww yet ropaBenyye Ken pOvow, 6x 28 | Fy elvan 98 Kon Fp elven 298, Tore Gp ‘wv Ye To paBnpaTKS HovTEAO nF Oa ivat (F) 98 + (F) 298 = (F3) 396 kot av- ‘ironye 9 Fg 8c ven (F.2)298 — (F) 98 = (F 4) 200. Erronévixc 6a éxoupe réooepeig BiagopenKés ouxvorMTES NS Fyy Fay Fs Kan Fa Or ouxvornres aurég Bev exméymovra hes taUr6xpOve, yar peTagY aUTHDY THY ouxvorriiay undpxe! Eva nenepaopevo XPOVKO BidoTHUA, YO oTIO(o eAarraveTaH akig K6De dv emepaouévo SxGorqpet anherpei Gaver xen Gas, oO opgF las eviaiag cuxvEIMTaS, e¥0s pa- BioKduaroc, ray Biépxerot amr mv aTyG- ‘ga1patsivar npnnovoesi. Mpérte va tovioouye e&ko, 6m aurés Bev ivar appovixés ouxvemnes pia Kai povng uxvornras, aANG ouyvéraTEs THOU ExOUY uTokoyio8ei pica o€ Eve @iopa pabiooU- xvortay. Avi Aomty n erepoSivwon val To Léoov mou xocioZ6a0Te, yia va omdooupe tov yopleKs Seay rou Wares Kat ve etoxoune tov Braxwproud 100 Waros ore ovorant TOV. ‘Oda ra Hop ia €xOUY pie GUxVErMTA GUVTO- viopod anny omioia taAavreGovrat. Ey ur} StaTapayée, 167 eOkoha SragTTa © YopIaKds SeaHss Tous. H anoTeAcoHaN- komma autig mg yeOdB0u pag civ ee es popes ueyaAirepn amd cuTés HY upBaneciv weB65.0v Kar pe eAtiiom Ke TavéAwon evépyeic, H uoxeun nkekrpohuang Ken mapayeayAg LvdpoyévoU Ws KAUCIBOU He xoKion-Up Ay ouxvoriiwy Kat ouvionopod aUTiy, Tou Tepiypdiperai kat avaAeral O10 oXe- 1K ovMHLEVO omy HapoGIA OXEBIE- Yoana kai agopd omy napotoa egedpcon, arroreAei wa Witten HopeA KuKNLATOS Kal avTioroRKNS SnOUPYIAG ToMartNiy ouxvorftew, 01 ome #x- émovrai ané 540 ora8epts nnvés ou- yvomnras. : ZuyKexpipeva Kar ovLIpUDa ETO OxEdIE- Yaic, n uéB050¢ kar n ouaxeuA MAE KroSAvons, Tov TipoTeiveran ue TV japo00G eyEOpEoN, arrOTEAeiran aTr6 B16- ‘popes emi pepous povaes (arEBra, Bo0- Hides oron¢cia), nov ouvbéovre pera Tous ue mpoKaBopiopévn GeIpg, Gove va opel va emreuxGein rrapaywnf| TOU. UBpoy6voU ws KaUOINOU. ‘Ant6 10 onpeio cio630u ng ovaKEUAIG input) npooBiGouye nv opxich yh evépyzias, n omfola opel va Hpoépxeren ‘am Kae eiBous evepyeiokt Tiny, n> AaBil va eivar cite évag nkeKTp KOs oUG- ‘owpeunig (urrarapia), eire nAlaxc: TvEA (ovcowpeutéc), site Beppoororxsia (ave Gedyos), cite orroradsjrrote ovoKeur HOU Trapéxel Bephik}, NAEKTPIKA, NAIOKH Ke YE- vinsrepa rong wopens evépverd. Zmv Ba®LiBa 1 Tou axediou arreikovigera eu1gaving r0 gidtpo e10650u (File). Emv Ba®uiBa 2 eypaveran wrx yoveiBa arrouovusr (buffer), n onfofa criopovenves gy Bovayin 1oxti0g Ing CvaKEUtg KaI MV ertegepyagerai KaraAAnAa MpOKEILevoU vet Tay TrpowBoe! aTHY eMOyENN BadBpiba 3 Zmy BaOyida 3 eupioxerai © mpsiTos OBn- Y6s (driven), rou pe my ‘e1p4 TOU TIpO- w6el THY BOvOpN 19X05 TOV jie (mixer) pixtng ouvir ny Bo jida 4, own omrola, és arrory- TGivETOI G10 oxEDI0, e1ofpxovian BG0 dia gopenKé onyara ouxvortiruw Trou mipotpyovten nd fig 1 Babies (pove- Beg) 5 KaI 5" aTore- dow 0U nirovikods rakav- tures (local oscilla, tors) 100 ‘overriparos, ot T0101 Ka Sqloupyouv pe TodaVrEREIG ‘ig apxiKés ouxvérnres, ‘Or BabpiBes (Hoveec) 6 Ka 6" elvai ia Hopguarés (modulators) kai Biapopr- vouv He auspewon ard Tato (AM) 1g auxvOmNTES TOU SqtoUPYONY O1 NysTO- \ikol ranavtenrés (BoOpIBEs § Kan 5°) (01 Ba®pibes (HovGBec) 7 Kat 7” ouvioroOY UNgIoKods edeyaréc Guxvorrwy (PLL) Tou xpnoiporro\ouver yx va Biarnpouy ‘oraepf| tay GuxvémHTE TIOU SnLOUPYOUY 0100 nprTowKol radavrués (BaBideg 5 kat 5') Le axpifieia * 0,002 %, ‘Amro my €§9B0 1ng BaduiBas 4 (wiking 100 KUKAyOT0s) E&Epxerai To amrorEheopa Tey 860 avapepiyLévwy ouXvorfiwy HOU rapéyovrar amr Tous ntrOvKOUG Taha nurés (BeQuibec 5 kaa 5"). To emoréheopes ui6 oBnyettan omny wows 8, n oniota ceva Eva e¥K6¢ TIaAAaTIAGOHAOTIAG GU- xvorfruy (frequency multiplier) xa1 no Aamaorééer ro ofa ouxvoritiay tou bicry (BoOpiba 4) em tov apiop6 26 (y= Aah: Oya ouxvorriruw piktn X 26). To véo of\u0 ouxvorfruy, Tou £Eépxerar «an6 my povéda 8, oBnyeita omy sioob0 ‘ng povdBac (Pa®pibac) 9, n orofa au ones Eva £1516 ypapiKs eviaxur-oBny6 (driver linear amplifier), nou npayparo- Total mv oxenKr| eviaxvan Tou fq TOA- Aatthaaicopévou ofparos oUxvorrtwy. Auté To evioxuLEve orjuc ouxvortrwy odnyciran xatomy ory civoB0 mG ove Bas (BaSpiac) 10, n onia arroreAei éva e151KO giATPO (special filter) uwNALaV oU- Xvortwv oprayevou (pUBLIopévoU) £5 pous. Med 10 gikrpdpioyé tou, ro ofs0 ouxvo- fpwov dioxereveren omy srépenn yoveiSa (Ba8pi80) 17, 2mPadA oe KerevoUvTKO Zein (directional coupler), 0 orToi0s &n- tloupyei Bawpope ption¢ of|uanog Kart exarov oyé6vra nhexxpixés joipes (1800) Zmv Ouvéxara, and my £§O50 100 KaTEU- SuvnKou ZeGKM (Lovee 11) oBnyeiTat to or\ua ouxvontiruy on povddec (BaDpi- sc) 12A Kar 12B, o1 onoiec eroreAowy 1¢- ‘KOU YpauLIKOUG evioxurés (output linear amplifiers) kat wpoBaivouy ory Te Deurata evioxuan tw anpémiay TOU d10- XereGovran TEAK oro TpRLa EMEEEpyaciag rou Gatos Kar napaywyig vBpoysvou To tua emegepyaciag War0¢ kal napa- \yuyiig vdpoydvou nepiheppave 10 eau. TepKS BoxElo 1 Kao (HOvEBAL A = Aoxcio \WBar06), oro ontol0 Bioxerederay xeon, Mou Tpopoboreirai and tov evoyurf rn uovitag 12A tow ciBicod nAcirpobiou ka ro e&wrepIK6 Boxeio (uovaba ¥ = jip0s WSat0s), G10 oToI0 Torto8ereita To rpg ene§epyacia OUD kai oro omoio BioxereveTaIn Yeon TOU TpogoBoreirai ant tov SevTepo enoxuTH ‘Ing Hoveidag 128, To rufya aut6 ins ov- ‘oxcuris (ké0s fh Soxelo emegepyaciag W5aT0¢) eval uiom|s aneoias yie THY Aerroupyia 10u dkov Ovatfatos, Bxéu 01 Bicovdouig tou ripémet MpuiTov. va cu roby avoMpiig axépaia ToAAaAG IE TOU LKOUS KUHGTOS Tov GUXvOTTTIUY @raoréoe'g L xa L”= axépara ToMaTAA- (1 TOU HKOUS KGpeTO TwW aUXvOTAWV) x1 BebTepoy, va ny ExoUY aridxAon, Tiépav ms TA Ng TOU 0,02 %, KoBSaOY o1 ‘WaKES KaTGOKEUY|S TOUS UTEXOUY TOV Ske KepaKdv Tou TrpértE! va GU TTEpIOE- ppovta Le KarGAAMAN wae, errexyeny Kat xwpnmi avtiotaon, H ariéovaon pe- a0 Taw Tonewpdriov TOU eouepiKo’ Soxciou (poveiba ‘B) Kai Tou e&wiepiKod Soxeiou (uovésa ) civen rod onpiay- Ts, gOU KaBopiger THY yur pennks avriovaon rou ‘voThparos, SnAadH ouprTepl- piper cov muxwaric Ta ofvara wv uynAsiv ov- xvOTATIN, OTUs EXOUY TeAKE BicuoppwBe! and ng povdd_g 12A Ka 128, 036 e€uTEpIKH ‘Tiny nhextpopayyntniig ax voBoliag ouviovigovrat xa emBpodv weow m¢ eTepobi ‘nweng ore pépia Tou GBerTos (rou gunatobv enonc ne- KapiketdittoAa), ye aTiovéAe~ yc pe TONS paKpR evépyena vex emmuyyéverar 9 GidorraaM Tous, STs avogépanke Kat avotépe omy BewpnnA efiiynon tng we866ou. Meré my StéoTraan Twv Hopiwy TOU GBa- 10¢ (HHO) ora ouatanKé tous uBpoyévo Kal of y6vo, 1a apts cure Siaxwpiovra1 Kat aTTopoveivovten yew exBiKKiv GATPLOV at oBnytiv (drivers). To mapayopevo ofv- ovo LTrope, cite va oTroGnKeterat via oF ‘adsiriore xprion, eit ve emrodiderat ensdBepo amy axpdoqarpa. To ubpoydvo, nou napdyerai and inv Bi naan TU Udaros, oBnyeinar peow et KOU owhiva oe ontoradifrrore pnxava (rx, courteous f ewreprg Kavos). rou pe my Ketan TOU xpNaILEveL TAY mrapcywyf ood frrore wpe evépyEiag (ndexrpnic, unxowig, xnvqmig, Bepur fig, quater). PHYSICS NEWS | 29