Sie sind auf Seite 1von 1

Case 1:13-mj-02106-MBB Document 26 Filed 05/06/13 Page 1 of 1

UNITED STATES DISTRICT COURT


DISTRICT OF MASSACHUSETTS
81,7('67$7(62)$0(5,&$


1:13-MJ-02106-1
Y&5,0,1$/&$6(12BBBBBBBBBBBBBBBBBBB


DZHOKHAR TSARNAEV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'HIHQGDQWAPPOINTMENT OF FEDERAL DEFENDER

7KHILQDQFLDOLQDELOLW\RIWKHGHIHQGDQWWRUHWDLQFRXQVHOKDYLQJEHHQHVWDEOLVKHG
E\WKH&RXUWDQGWKHGHIHQGDQWQRWKDYLQJZDLYHGWKHDSSRLQWPHQWRIFRXQVHO
,WLVKHUHE\25'(5('WKDWWKH)HGHUDO'HIHQGHU2IILFHIRUWKH'LVWULFWRI
04/22/13

0DVVDFKXVHWWVEHDSSRLQWHGHIIHFWLYHDVRIBBBBBBBBBBBBBWRUHSUHVHQWVDLG
GHIHQGDQWLQWKLVFDXVHXQWLOIXUWKHURUGHURIWKH&RXUW05/06/13
'DWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBB    52%(570)$55(//
$FWLQJ&OHUNRI&RXUW/s/ Marie O'Keefe

%\ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'HSXW\&OHUN