Sie sind auf Seite 1von 4

1. Kako se zovu dvojica brae koja su prema legendi osnovala (utemeljila) Rim? .................................................. i ...................................

2. Nadopuni reenice. Posljednji rimski kralj zvao se .......................................

...................................... kojeg su Rimljani protjerali i

nakon toga Rim je postao republika. U razdoblju republike umjesto kraljeva, Rim su vodila dvojica ................................................ .
Njih je Senat birao na razdoblje od ............................................... ................................................ .
3. Osnovna jedinica rimske vojske bila je ................................................................... .
4. Prava plebejaca zastupao je puki tribun koji je imao pravo:

a) senata

b) veta

c) jaega

d) diktature

5. Rimljani su veinu svojih bogova preuzeli od:

a) Ilira

b) Gala

c) Grka

d) Puna

6. Napii sve to zna o plebejcima. .................................................................................................................. ..........................................


................................................................................................................................................... ......................................................
..................................................................................................................................................................................................... ....
.......................................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................
6. Napii sve to zna o patricijima. ....................................................................................................................................................... ......
...................................................................................................................................................... ...................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................
7. Ako tvrdnju smatra tonom zaokrui slovo T, a ako je smatra netonom zaokrui slovo N.
a) Rim su od Gala (Kelta) spasile svete guske boice Junone.

b) Agrarna reforma koju su eljeli provesti braa Grakho oznaava podjelu dravne zemlje bogataima.

c) Tiberije Grakho je mlai brat od Gaja Grakha.

d) Voa najveeg ustanka robova bio je Spartak.

d) Poloaj robova nije bio u potpunosti jednak (uenim robovima je bilo lake).

e) Otac obitelji (pater familias) je u rimskoj obitelji raspolagao ak i ivotima lanova svoje obitelji.

f) Rimljani su gradili bazilike (palae)

g) Romula i Rema je prema legendi nahranila ovca.

h) Pirova pobjeda je pobjeda postignuta uz velike gubitke.

i) Da bi netko mogao postati lan Senata morao je biti stariji od 70 godina.

j) U vrijeme trijumfa vojskovoa je bio odjeven u purpurnu togu i ovjenan lovorovim vijencem.

k) Na Apeninskom poluotoku ivjeli su Etruani, Gali, Italci, Grci i ostali

l) Rimljani su bili politeisti (mnogoboci).

m) Osnovna jedinica rimske vojske naziva se provincija.

n) Lari i penati su dravni bogovi u Rimu.

8. Povei pojmove tako da ispred odgovarajue rijei upie slovo.


.......... diktator

A dva od tri trijumvira koja su u prvom trijumviratu dijelila vlast u Rimu

.......... graanski rat

B osoba s neogranienim ovlastima koja nikome ne odgovara za svoje postupke

.......... veteran

C sukob u kojem se meusobno bore stanovnici iste drave

......... Tiberije i Gaj Grakho

D - zasluni stari vojnik nakon zavretka vojne slube

.........

E braa koja su eljela provesti agrarnu reformu i podijeliti zemlju siromasima

Pompej i Kras

9. Na kojem je poluotoku nastala rimska drava? ............................................................................... .


10. Rim je nastao uz rijeku ..................................................................................................................

11. Stanovnitvo Rima se od vremena osnivanja republike dijelilo na ..........................................., .................................. i ...................... .
12. Kojim jezikom su govorili Rimljani? ............................................................................................. .
13. Tko je inio Kapitolijsko trojstvo? ..........................................................., ........................................................ i .................................... .
Ponavljanje pripremio Milenko Zovko, prof.

10. Zaokrui tonu tvrdnju.


a) Republikanci su Gaja Julija Cezara ubili tijekom bitke za Galiju Martovskih ida.
b) Podrku Narodne skuptine imao je Gaj Marije Sula.
c) Protiv Rimljana su se na slonovima borila dvojica vojskovoa. Prvi je bio Pir, a drugi Katilina Hanibal.
d) Vojskovoa koji je sa slonovima preao preko Alpa i napao Rim sa lea zvao se Pir Hanibal.
e) Ustanak robova kojem su se pridruili i siromani seljaci predvodio je Spartak Tiberije Grakho.
f) Ratovi izmeu Rimljana i Kartaana nazivaju se Pirova pobjeda Punski ratovi.
g) Hanibal je bio rimski kartaanski vojskovoa.
h) Rimljani su govorili latinskim grkim jezikom.
i) Nakon velikih osvajanja rimsko drutvo se podijelilo na bogatae i siromahe. Bogatae nazivamo proleteri nobili.
j) Rimska vojska je imala kamenu disciplinu eljeznu disciplinu.
k) Nakon to je pobijedio Pompeja doivotnim diktatorom u Rimu proglaen je Lucije Sula Gaj Julije Cezar
11. Objasni pojmove.
a) forum ............................................................................................................................................................................................
b) veteran ...................................................................................................................................................................... .............................
c) veto (to znai, tko i zato ga upotrebljava) ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
d) trijumf.............................................................................................................................................................................................
e) puki tribun ...................................................................................................................................................................................
12. Kako su Rimljani nazivali ratove koje su vodili protiv Kartage za prevlast na Sredozemlju? ....................................... ........................
13. lanovi prvog trijumvirata bili su: ........................................................., ................................................ i ..............................................
14. lanovi drugog trijumvirata bili su: ........................................................, ................................................. i .............................................
15. Prepoznaj pojam.
a) Osoba s neogranienom vlau koja nikome ne odgovara za svoje postupke je ................................................................................
b) Zavjera, tajni dogovor radi pripreme atentata ili dravnog udara je ................................................................................................
16. to je Zagrebaka lanena knjiga? ..............................................................................................................................................................
17. Nadopuni reenice. Nakon propasti Troje, njezin stanovnik ...................................... dolazi u Italiju. Njegovi su potomci bili blizanci
koje je elio usmrtiti njihov ............................ i pustio ih je u rijeku ............................... . Kad su odrasli posvaali su se oko vlasti nad
novim gradom i .............................................. je ubio ...........................................
18. Izbaci uljeza u Rimskoj kraljevini:

a) senat

b) diktator

c) narodna skuptina

d) kralj

19. to je ''Pirova pobjeda''? .....................................................................................................................................................................


20. Koje je promjene htio uvesti Gaj Grakho? ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ..............................
21. Povei pojmove ........... rimski kralj
A - Gaj Julije Cezar
........... prvi trijumvirat

B - Gaj Oktavijan

........... drugi trijumvirat

C - Tarkvinije Oholi

22. Prepoznaj osobu.


a) Osoba koja je prozvana Otac domovine - .............................................................................................................................................
b) Osoba koja je izgovorila ''Zar i ti, Brute, sine moj?'' ............................................................................................................................
c) Osoba koja je izjavila ''Jo jedna ovakva pobjeda i neu se imati s ime vratiti u Epir'' .....................................................................
d) Osoba koja je izjavila ''Alea, iacta est'' ili ''Kocka je baena'' ............................................................................................................
e) Osoba koju su suvremenici opisivali rijeima ''hrabar kao lav, lukav kao lisica''. .............................................................................
f) Vojskovoa koji je predvodio Rimljane u drugom punskom ratu i bio je glavni Hanibalov protivnik ................................................
g) Govornik koji je svoje govore zavravao rijeima ''Uostalom, mislim da Kartagu treba razoriti.'' ...................................................
Ponavljanje pripremio Milenko Zovko, prof.

23. Povei pojam i objanjenje.


............... nobili

A osvojene zemlje izvan Italije.

............... provincije

B novi bogatai (nakon velikih rimskih osvajanja)

............... proleteri

C siromana svjetina

.............. patriciji

D doseljenici u Rim (bez prava, ali slobodni)

.............. plebejci

E javni popisi nepoudnih Rimljana koje treba ubiti.

.............. proskripcije

F ''od uglednih oeva''

24. Zaokrui slovo ispred tri tone reenice o Tiberiju Grakhu.


a) Tiberije Grakho bio je svjestan da e biti ubijen pa je dan ranije proveo u odjei za alost.
b) Brat Tiberija Grakha zvao se Marko.
c) Tiberije Grakho je stariji brat od dvojice brae, a bio je puki tribun.
d) Tiberije Grakho je htio provesti promjene u raspodjeli zemlje (agrarnu reformu).
e) Tiberije Grakho je smatrao da mo Senata treba biti to vea.
f) Nakon to je ubijen Tiberije Grakho je baen u rijeku Rubikon.
25.

Zaokrui slovo ispred tri tone reenice o Gaju Grakhu.


a) Gaj Grakho nikada nije postao puki tribun.
b) Gaj Grakho je zabranjivao provoenje agrarne reforme.
c) Gaj Grakho je organizirao gradnju cesta kako bi zaposlio proletere.
d) Gaj Grakho je osnovao kolonije u koje je naseljavao siromane.
e) Nobili su podravali politiku Gaja Grakha.
f) Gaj Grakho se nije elio predati vojnicima koje je poslao Senat pa je zapovjedio robu da ga ubije.

26. Zaokrui slovo ispred tri tone reenice o Gaju Juliju Cezaru.
a) Gaj Julije Cezar je bio plebejskog podrijetla zbog ega nije pomagao proleterima.
b) Gaj Julije Cezar je bio lan drugog trijumvirata.
c) Senat je Gaja Julija Cezara proglasio doivotnim diktatorom.
d) U razdoblju dok je Rimskom Republikom vladao Gaj Julije Cezar ukinuti su i Senat i Narodna skuptina.
e) Cezar je dobio kraljevsku titulu, pa ga ne smatramo prvim rimskim carem.
f) Ciceron i dio senatora (republikanci) su Cezara smatrali opasnou za republiku zbog ega su ga ubili tijekom Martovskih ida.
27. Precrtaj netoan dio reenice.
a) Cezarovi ubojice nazivaju se pretorijanci republikanci.
b) Marko Antonije, Oktavijan i Lepid inili su prvi drugi trijumvirat.
c) lanovi drugog trijumvirata su u sukobu s republikancima pobijedili izgubili.
d) U sukobu izmeu Oktavijana i Marka Antonija, Oktavijan je izgubio pobijedio.
e) Cezaru i Marku antoniju pomogla je egipatska kraljica Nefertiti Kleopatra.
Ponavljanje pripremio Milenko Zovko, prof.

1. Rimskim brojkama odredi stoljee za slijedee godine:


1170. god. =
469. god.=

5. pr. Kr.=

500. god =

1306. god..=

201. god=

565. god. pr. Kr. =

890. god. pr. Kr. =

273. god =
77. god. =

2. Koje godine zapoinje, a koje zavrava novi vijek?


a) Novi vijek zapoinje ...............................................................................................................................
b) Novi vijek zavrava ...................................................................................................... ..........................
3. Uz navedene dogaaje upii godine kada su se dogodili.
........................... Rim je postao republika
.......................... prema legendi osnovan Rim
......................... poetak punskih ratova

4. Plavom bojom oboji Sredozemno more,


Tirensko more, Jadransko more, Jonsko
more i Egejsko more.

5. Crvenom oboji otok Sardiniju koju su


Rimljani stekli nakon Prvog punskog rata.
6. utom bojom oboji Apeninski poluotok.
7. Koji otok je oznaen slovom A? ......................
8. Koji grad je oznaen slovom B? .....................
9. Na debelu crnu crtu upii ime planina preko kojih je Hanibal preao na slonovima i s lea napao Rim.
10. Kruiem oznai Kartagu i upii njezino ime na odgovarajue mjesto.
11. Oznai navedene godine na crti vremena:

450. pr. Kr.,

150.

50.

0.

300.

450.

100.

12. Kronoloki poredaj brojevima od 1 do 5. Ono to se prvo dogodilo oznai brojem 1, drugo brojem 2., tree 3. etvrto 4. i ono to
se zadnje dogodilo oznai brojem 5.
............ Rimljani svrgnuli posljednjeg kralja Tarkvinija Oholog i uspostavili republiku.
............ pema legendi Romul i Rem su utemeljili grad Rim.
............ izbio prvi graanski rat izmeu pristaa Senata (prevoenih Sulom) i pristaa Narodne skuptine (predvoenih Marijem)
............ Gaj Julije Cezar preao rijeku Rubikon i izjavio ''Kocka je baena!''
............. zapoeli ratovi izmeu Rima i Kartage (poznati kao punski ratovi)
13. Na kojem kontinentu se nalazio grad Kartaga? .......................................................................................................................................
Ponavljanje pripremio Milenko Zovko, prof.