Sie sind auf Seite 1von 6

Diwa ng Pasko

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Transcribed by: Music By: Rene C. Radaza Lucio San pedro Ο ∀ Maligaya - 92
Transcribed by:
Music By:
Rene C. Radaza
Lucio San pedro
Ο
∀ Maligaya - 92
2
Œ Œ
ι
œ
œ
%
3
œ œœ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ − œ œ
œ − œ œ
œ
Mas
dan na tinang
-
si nag
-
ng
ta la sa
-
ta pat
-
ng
be len, ba
-
-
yan ng
Ο
∀ 2
Œ ‰
Œ
ι
œ
3
œ œœ œ œ
œ
œ
%
œ
œ
œ œ œ − œ œ
œ − œ œ
œ
Mas
dan na tinang
-
si nag
-
ng
ta la sa
-
ta pat
-
ng
be len, ba
-
-
yan ng
Ε
Ο
∀ 2
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œ Ι œ
Ι œ œ
ι œ
Υ
3
œ œ
œ
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
zumzumzumzum zumzumzumzum
zumzum
zumzum
zumzum zumzum
zum zum
zum zum
Ε
Ο
ι
>
2
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
ι
Ι
œ
œ
œ Ι œ
ι
∀ 3
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
œ
œ
œ
œ

S.

A.

T.

B.

zumzumzumzum zumzumzumzum zumzum zumzum zumzum zumzum zum zum zum zum 6 ∀ œ œ −
zumzumzumzum zumzumzumzum
zumzum
zumzum
zumzum zumzum
zum zum
zum zum
6
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ − œ
% œ œ œ − œ
œ
œ
œ − œ
œ
œ
œ
œ − œ œ
œ
œ œ − œ œ
a
- ting Poong dangal
-
at
su mi lang do on
-
-
-
ang sanggol na
-
ma hal,
-
ma
-
na na kop, ngboong
-
-
ka
-
ta u han.
-
-
œ
œ
œ
œ
œ œ − œ
œ
% œ œ œ − œ
œ œ
œ
œ
œ − œ
œ
œ − œ œ
œ
œ
œ œ − œ œ
a
- ting Poong dangal
-
at
su mi lang do on
-
-
-
ang sanggol na
-
ma hal,
-
ma
-
na na kop, ngboong
-
-
ka
-
ta u han.
-
-
Υ œœ œœ
Ι œ œ
œ œ
Ι œ œ
œ Ι œ
Ι œ œ
Ι œ œ
œ Ι œ
œ ‰
Ι
Ι
Ι
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zum zum
zum
Ι œ œ
œ œ
ι
ι
œ
> œœ œœ
ι
ι
œ
œ
œ
œ
Ι œ œ ‰
Ι
Ι
Ι
œ
œ
œ
œ
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zumzum
zum zum
zum

copyright 2013

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

11

Ε


%

œœœ œ

 

œ

Ι

 

œœœ

 

œœœ

œœœ œ

 

œ

 

œ œœ œ‰

œœ œ œ

Ι

 

œ

Ι

 

œœœ

 

œœœ

               

Ι

         

mag sa ya ta yo

-

-

-

Ε

ka pa ti rang ba nal,

-

-

-

-

i

-

pag diwang lu

-

-

-

god sa

-

pu so,

si He sus na tin

-

-

syangtangingmay ka pal

-

-

-


%

œœœ œ

 

ι

     

œœœ

   

ι

 

ι

     

œœœ

         

œ

œœœ

       

œœœœ œ

 

œ œœ œ

   

œœœ œ

 

œ

œœœ

       

mag sa ya ta yo

-

-

-

Ε

ka pa ti rang ba nal

-

-

-

-

i

-

pag diwang lu

-

-

-

god sa

-

pu so,

si He sus na tin

-

-

syangtangingmay ka pal

-

-


Υ

œœœ œ

œ

Ι

mag sa ya ta yo

-

-

-

Ε

œœœ

œœœ

ka pa ti rang ba nal

-

-

-

-

œ œœœ œ

Ι

i

-

pag diwang lu

-

-

-

œ œ

god sa

œ œ‰

Ι

-

pu so,

œœœ œ

œ

Ι

si He sus na tin

-

-

œœœ

œœœ

syangtangingmay ka pal

-

-

-

   

œ

         

œ œœ œ

 

œ

     

> œ œœ œ

Ι

mag sa ya ta yo

-

-

-

œœœ œ œœ

ka pa ti rang ba nal

-

-

-

-

œ œœ œ

œ

Ι

i

-

pag diwang lu

-

-

-

œœœ œ

god sa

-

pu so,

Ι

œœœ œ œœ

si He sus na tin syang tangingmay ka pal

-

-

-

-

17

Ο ∀ % œœœ œ − œ œ − œœ œ ‰ ” ‰ ι
Ο
%
œœœ œ
œ
œ − œœ œ ‰
” ‰
ι
œ
œ
œ œœ œ œ
œ
Ι
œ
œ
œ œ œ − œ œ
œ − œ œ
œ
lu mu hod ta yo
-
-
-
sa ha rap nya,
-
mas
-
dan na tin ang si nag
-
-
ng ta la sa
-
-
ta pat
-
ng belen ba yan ng
-
-
Ο
%
ι
” ‰
ι
œ
œ
œœœœ œ
œ − œœ œ ‰
œ œœ œ œ
œ
œ
œ
œ œ œ − œ œ
œ − œ œ
œ
lu mu hod ta yo
-
-
-
sa ha rap nya,
-
mas -
dan na tin ang si nag
-
-
ng ta la sa
-
-
ta pat
-
ng belen ba yan ng
-
-
Ο
Υ
œ − œœœ œ
œœ
œœœ œœœ
œœœ œœœ
œ − œœ −
œ
œ − œœ −
œœœ
œœœ
Ι
œ − œœ
lu mu hod ta yo
-
-
-
sa ha rap nya la la
-
la, la la la, la la
-
-
-
-
la,
la la
-
-
la,
la la
-
- la, la la la, la
-
-
-
la
-
la, la
-
la
-
la, la
-
la
-
Ο
œ
> ∀
œ − œœ œ − œœ
œ − œœ œ − œœ
œ − œœ œ
Ι
œœœ œ − œœ
œ − œœ
œœœ
œœœ
œœœ
lu mu hod ta yo
-
-
-
sa ha rap nya la la
-
la, la la la, la la
-
-
-
-
la,
la la
-
-
la,
la la
-
- la, la la la, la
-
-
-
la
-
la, la
-
la
-
la, la
-
la
-

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

23 % ∀ œ œ œ − œ œ œ − œ œ œ œ
23
%
œ œ œ − œ
œ
œ
œ
œ
œ œ − œ
œ œ
œ
œ
œ
œ − œ
œ
œ − œ œ œ ‰
œ
œ œ − œ œ
a
-
ting Po ong da ngal
-
at
su mi lang do on
-
-
-
ang sang gol na ma hal
-
-
ma na na kop ng buong
-
-
-
ka
-
ta
-
u han.
-
œ œ œ − œ
œ
œ
œ
œ
œ œ − œ
%
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ − œ
œ − œ œ œ ‰
œ
œ œ − œ œ
a
-
ting Po ong da ngal
-
at
su mi lang do on
-
-
-
ang sang gol na ma hal
-
-
ma na na kop ng buong
-
-
-
ka
-
ta
-
u han.
-
∀ œ œœ œœœ
œœœ œœœ
œœœœ ‰
œ − œ
œ
œœœ
œœœ œ − œ œ
Υ
la,
la la
-
-
la,
la
-
la
-
la, la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la
-
la la
-
-
la,
>
∀ œ − œœ œ − œœ
œ − œœ œ − œœ
œ − œ
œ
œœœ œ ‰
œœœ
œœœ œ − œ œ
la, la la - - la, la - la - la, la - la -
la,
la la
-
-
la,
la
-
la
-
la, la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la,
la
-
la
-
la, la la
-
-
la,
ε
28
œœœ œ
œ Ι œ − œœ
œ
œœœ œ
œ
œœœ œ
œ Ι œœœ
œ
%
œ − œœ œ‰
Ι
ang ma gan da na
-
-
-
ting bi hi san,
-
-
ay
i
-
su
-
ot, ka
-
hit na min san
-
at ang gin tong hi
-
-
kaw at sing sing,
-
ε
ι
ι
ι
œœœ œ
œ − œœ
œ
œœœ œ
œ
%
œ
œœœœ œ
œ − œœ œ ‰
œ
œœœ
ang ma gan da na
-
-
-
ting bi hi san,
-
-
ay
i
-
su
-
ot, ka
-
hit na min san
-
at ang gin tong hi
-
-
-
kaw at sing sing,
-
ε
œœœ œ
œ
œœœ
œ
œ − œœœ œ
œ
œœœ
œ − œœ œ‰
œœœ œ
œ
Υ
Ι
Ι
Ι
ang ma gan da na
-
-
-
ting bi hi san,
-
-
ay
i
-
su
-
ot
ka
-
hit na min san
-
at ang gin tong hi
-
-
kaw at sing sing,
-
ε
œ
œ − œœ œ −
œ
œœœ œ −
>
œ − œœ œ
œ
œ − œœ œ
Ι
œ − œœ œ
Ι
œœœ œ ‰
Ι
ang ma gan da na
-
-
-
ting bi hi san,
-
-
ay
i
-
su
-
ot
ka
-
hit na min san
-
at ang gin tong hi
-
-
kaw at sing sing,
-

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

34

Ο

 
34 Ο    
 

% œœœ œ

œ

Ι

ay li ni sin ba

-

-

œ œœ œ

-

go ga mi tin

-

-

 

ι

œ

mas

Ο

-

œ

œ œ

dan na tin

-

œ œ œ dan na tin -
 

œ œ œ

angsi nag

-

 

œ

œ œ

ng ta

-

la

 

œ œ œ

sa

ta pat,

-

 

ι

 

œ

     

% œœœœ œ

ay li ni sin ba

-

-

œ œœ œ

-

go ga mi tin

-

-

 

ι

œ

mas

-

œ œ

dan na tin

-

Ο

 

œ œ œ

angsi nag

-

 

œ

œ œ

ng ta

-

la

 

œ œ œ

sa

ta pat,

-

 
       

œ œœœ œ

 

Ι

 

œ œœ

œ

œœœ

 

œœœœ œœœœ

 

œœœœ œœœœ

   

œ œœœ

œœœœ

Υ ay li ni sin ba

-

-

-

- go ga mitin po po po pompo popopompo popo - -

go ga mitin po po po pompo popopompo popo

-

-

pompo po popompo po po pompo po popompo po po

Ο

-

> œ œœ œ

œ

Ι

 

œœœ œ œœœ

 

œ œœœ œ œœœ

œ œœœ œ œœœ

   

œ œœœ

 

œœœœ

39

ay li ni sin ba

-

-

-

go ga mitin po po po pompo popopompo popo

-

-

pompo po popompo po po pompo po popompo po po

-

% œ œ œ

ng

be len

-

 

œ

œ

œ

ba yan ng

-

 

œ

œ œ

a

ting Po

-

 
œ − œ œ ong da ngal, -

œ œ œ

ong da ngal,

-

 
œ at − œ - su mi œ

œ

at

œ

-

su mi

œ

-

œ

œ

œ

lang do on

-

 
œ − œ œ angsang gol -

œ œ œ

angsang gol

-

 

œ œ œ

na ma hal,

-

 

% œ œ œ

ng

be len

-

œ

œ

œ

ba yan ng

-

œ

œ œ

a

ting Po

-

œ − œ œ ong da ngal, -

œ œ œ

ong da ngal,

-

œ at − œ - su mi œ

œ

at

œ

-

su mi

œ

-

œ

œ

œ

lang do on

-

œ − œ œ angsang gol -

œ œ œ

angsang gol

-

œ œ œ

na ma hal,

-

   

œœœœ œœœœ

 

œœœœ œœœœ

 
 

œœœœ

                                           

œ œœœ

œœœœ

 

Υ œ œœœ

pom po po po pom po po po

pom po po po pom po po po

pom po po po pom po po po

pom po

po po pom po po po -

> œœœœ

 

œœœœ œœœœ

 

œ œœœ œ œœœ

         
             

œœœœ

                 

œ œœœ

 

œœœœ

 

pom po po po pom po po po

pom po po po pom po po po

pom po po po pom po po po

pom po

po po pom po po po -

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

ε 43 ∀ % œ œœœ œ − œ − œœ œ − œ −
ε
43
%
œ
œœœ œ
œ − œœ œ
œ
œ
œ − œ œ
œœœ œ œ
œ ‰
œ Ι œ
œ − œ œ œ‰
œ − œ œ
Ι
Ι
ma na na
-
-
-
kop ngbuong
ka
-
ta
-
u
-
han,
ma no po lo lo
-
-
mano po ninong
-
-
angsad ya po sa
-
-
na'y ma mas ko
-
-
ε
%
œ
ι
ι
œ
œ
œ − œ œ
œœœ œ
œ
œ − œ œ
œ ‰
œ
œ − œœ œ
œœœœ œ
œ − œœ œ ‰
Ι
ma na na
-
-
-
kop ngbuong
ka
-
ta
-
u
-
han,
ma no po lo lo
-
-
-
mano po ninong
-
-
angsad ya po sa
-
-
na'y ma mas ko
-
-
ε
œœœ œ
œœœœœ ‰
œœœ œ
œ − œœœ œ
Υ œœœœ œ − œœœ
œ − œœ œ‰
Ι œ œ
Ι
Ι
pompo po popompo
po po pom po po po pom - ma no po lo lo
-
-
mano po ninong
-
-
angsad ya po sa
-
-
na'y ma mas ko
-
-
ε
œ
œ − œœ œ
>
œœœœ œ − œœœ
œ − œœ œ
œ
œœœœ œ ‰
Ι
œ − œœ œ œ
œœœ œ ‰
Ι
Ι
pompo po popompo
po po pom po po po pom
ma no po lo lo
-
-
-
mano po ninong
-
-
angsad ya po sa
-
-
na'y ma mas ko
-
-
49 ε ∀ % œœœ œ − − œœœ œ − Ι œ œœœ œ
49
ε
%
œœœ œ
œœœ œ
Ι œ œœœ
œ
œœœ œ
œ
œœœ œ
œ − œœ œ ‰
œ
œ œ
œ
œ Ι œ
Ι
Ι
Ι
Ι
kungwa la ma'y sa
-
-
la mat din po,
-
sa tat long ha ri
-
-
na'ang ba lik ko,
-
La la la la, La
-
-
-
-
la la la la,Bu
-
-
-
ong ta on mu
-
ε
%
ι
ι
ι
ι
œœœ œ
œ
œœœ œ
œ
œ
œœœ
œœœœ œ
œœœ œ
œ
œ − œœ œ ‰
œ
œœ œ
Ι
Ι
kungwa la ma'y sa
-
-
la mat din po,
-
sa tat long ha ri
-
-
-
na'ang ba lik ko,
-
La la la la, La
-
-
-
-
la la la la,Bu
-
-
-
ong ta on mu
-
ε
Υ
œœœ
=
=
=
=
=
=
œœœ œ
œ
œ
œ − œœœ œ
œ
œ
œ
œ
œ − œœ œ‰
œ
œ
Ι
Ι
kungwa la ma'y sa
-
-
la mat din po,
-
sa tat long ha ri
-
-
na'ang ba lik ko,
-
ding
dong
ding
dong
ding
dong
œ
œœœ œ −
ε
=
=
=
=
=
=
> ∀
œ − œœ œ
œ −
œ −
œ −
œ −
œ −
œ −
Ι
œ − œœ œ œ
œ
œœ œ ‰
Ι
kungwa la ma'y sa
-
-
la mat din po,
-
sa tat long ha ri
-
-
na'ang ba lik ko,
-
ding
dong
ding
dong
ding
dong

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

56

   

% œ œœ

ling

nag da

-

-

œ

an,

œœœ œ

at

sa ba wat

-

œ

Ι

nin

-

œ œœ œ

yong

ta ha nan,

-

-

œ

Ι

Di

œœœ œ

wa ng pas ko

-

œ

Ι

na

-

œ œ

œ

œ

wa'y

ma kam tan.

-

-

   

 

ι

     

œ

       

ι

% œ œœ

 

œ

     

œœœ œ

 

œ

œ œœ œ

 

Ι

œœœœ œ

 

œ œ

 

œ

œ

ling

=

nag da

-

-

an,

=

at

sa ba wat

-

nin

-

yong

ta ha nan,

-

-

Di

-

wa ng pas ko

-

na

-

wa'y

ma kam tan.

-

-

Υ ding

œ

œ

Ι

œ

dong ding

œœœ œ

at

sa ba wat

-

œ

Ι

nin

-

œ œœ œ

yong

ta ha nan,

-

-

œ

Ι

Di

œœœœ œ

Ι

wa ng pas ko

-

na

-

œ œ

œ

œ

wa'y

ma kam tan,

-

-

 

=

œ

œ

=

œ

œ œœ œ

 

œ

Ι

   

œ œœ œ

œ

œœœ œ

 

œ

œ

> ∀

ding

Ι

dong ding

at

sa ba wat

-

nin

-

yong

ta ha nan,

-

-

Ι

Di

wa ng pas ko

-

Ι

na

-

œ

wa'y

œ

œ

ma kam tan,

-

-

ƒ cresc. Τ 61 ∀ % ι œ œ − ˙ − ˙ − œœœ
ƒ
cresc.
Τ
61
%
ι
œ
œ
˙ −
˙
œœœ œ
œ
œ
œ
œ − œœ œ
œ
œœœ œ
Ι
œ
Ι
at
sa ba wat nin
-
-
yong ta ha nan, Di
-
-
wa ng pas ko, na
-
-
wa'y ma kam tan
-
-
ƒ
cresc.
%
ι
Τ
ι
œœœ œ
œ
œ
œœœœ
œ
œ œ
Ι œ œ − œ œ œ œ
œ − œ œ
œ
œ − œœ œ
œ − œ
Ι
Ι
at
sa ba wat nin
-
-
yong ta ha nan, Di
-
-
wa ng pas ko, na
-
-
wa'y ma kam tan la
-
-
-
La, La
-
la la,
-
la
-
la, La
-
la la
-
ƒ
Υ
œœœ œ
œ
cresc.
Τ
œœœ œ
œ
œ
œœœœ
œ
œ − œ
œ œ
œ
œ − œ œ œ œ
œ − œ œ
œ
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
at
sa ba wat nin
-
-
yong ta ha nan, Di
-
-
wa ng pas ko, na
-
-
wa'y ma kam tan la
-
-
-
la,
La
-
la la,
-
la
-
la, La
-
la la
-
ƒ
œ −
œ
œ − œœ œ
cresc.
Τ
> ∀
œ œ œ
œ œ
˙
˙
Ι
œœœ œ
œ
œ
œ œ −
Ι Ι
at
sa ba wat nin
-
-
yong ta ha nan, Di
-
-
wa ng pas ko, na
-
-
wa'y ma kam tan
-
-