Sie sind auf Seite 1von 14

MB 15 20 30 40 50 60

-Dimenzioniranje presjeka
fB 10,5 14 20,5 25,5 30 33
-Pravougaoni
zadano:Mg ,Mp ,Ng ,Np ,b ,d ,h ,MB  fB ,GA ili RA Traži se: Aa i ε b (ε a=ε au=10‰) ili ε a
(ε b=ε bu=3,5‰)
Mu = 1,6Mg + 1,8Mp [kNm] Nu = 1,6Ng + 1,8Np [kN]
Momenat svih vanjskih sila obzirom na težište zategnute armature:
Mau = Mu – Nu∙Ya [kNm] Ya [m]= d/2-d2 M au [ M Nm]
m au =
- Dimenzioniranje pomoću bezdimenzionalnih ˝mau˝ tabela
*
b[ m] ⋅ h 2 m 2 ⋅ f b N / m m2 [ ] [ ]
1. mau<mau  presjek treba dimenzionirati jednostrukom
armaturom
Tabela 1.1.-uzima se prva veća vrijednost mau i koeficijente ωMa , kz te ε b i ε a
Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi:
M au [ kNm] N u [ kN] fB N u [ kN]
pot.A a = + ili pot.A a = ω Ma ⋅ b[ cm] ⋅ h[ cm] +
[
k z ⋅ h[ m] ⋅ f av kN / cm 2 ] [
f av kN / cm 2 ] f av [
f av kN / cm 2 ]
*
2. mau>m  presjek treba armirati i u pritisnutoj zoni
au
U tabeli 1.2. uzima se prva veća vrijednost za mau te odnos d1/h
fB N
Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi: pot .A a = ωM ⋅b⋅h + u
f av f av
fB
Potrbna površina poprečnog presjeka pritisnute armature iznosi: pot .A a = ω ⋅b⋅h
, ,

f av
pot Aa'>pot Aa  Presjek se armira simetričnom armaturom
b[ m ]
- Dimenzioniranje pomoću˝kh˝ tabela k h = h[ cm] ⋅
M au [ kNm]
*
1. kh>kh jednostruko armiran presjek Uzimamo prvu manju vrijednost iz tabele te koeficijente i dilatacije
M au [ kNm] N u [ kN]
pot.A a = k a +
Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi:
h[ cm] [
f av kN / cm2 ]
* * *
2. kh<kh presjek treba armirati i u pritisnutoj zoni kh/kh =... U tabeli 2 za kh/kh odgovarajući koeficijenti su
: ka ; ka' ; d1/h =  ρ=.. ; ρ'=..
M au N
Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi: ⋅ρ + upot .A a = k a
h f av
' M
Potrbna površina poprečnog presjeka pritisnute armature iznosi: pot .A a = k a au ⋅ ρ
' '

h
pot Aa'>pot Aa  Presjek se armira simetričnom armaturom
- Dimezioniranje bez upotrebe tabela
Najveći ultimni momenat koji može da preuzme jednostruko armirani presjek
[ ] [ ]
M *au = b[ m] ⋅ h 2 m 2 ⋅ f B kN / cm2 ⋅ α ⋅ k *x ⋅ k *z
Za ε b≤2‰ 2‰ <ε b≤ 3,5‰

ε 3ε B − 2 εB
α = B ⋅ ( 6 − εB ) α= k *x =
12 3ε B ε B + εa
8 − εB 3ε − 4ε + 2
2 k *z = 1 − k p ⋅ k x
k *p = k = B 2 B
*
4 ⋅ ( 6 − εB ) p
6ε B − 4ε B
∆M au = M au − M*au
Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi:
M *au N ∆ M au
potAa = potA + ∆ A a = *
*
+ u+
k z ⋅ h ⋅ f av f av ( h − d1 ) ⋅ f av
a

∆M au
Potrbna površina poprečnog presjeka pritisnute armature iznosi: potA'a =
( h − d1 ) ⋅ f av
-Ako nije zadato h i Aa
-Dimenzioniranje pomoću bezdimenzionalnih ˝mau˝ tabela
Za ε b=ε bu=3,5‰ i ε a=3‰ dobijamo najmanju statičku visinu mau=mau* =0,338 i kz= kz*=0,776
M au [ MNm] M au
pot.h[ m ] = → pot.d = pot.h + d 2 → pot.A*a = *
[
m ⋅ b[ m] ⋅ f B MN / m
*
au
2
] k z ⋅ h[ m] ⋅ f av kN / cm2 [ ]
-Dimenzioniranje pomoću˝kh˝ tabela
Za ε b=ε bu=3,5‰ i ε a=3‰ dobijamo najmanju statičku visinu kh= kh*=.. ka= ka*=..
M au [ kNm ] M [ kNm ]
pot.h = k h ⋅ → pot.d = pot.h + d 2 → pot.A*a = k *a au
b[ m ] h[ cm ]
-Dimezioniranje bez upotrebe tabela
Koeficijenti α, kp ,kx ,kz kao što je u gornjem slučaju
M au [ kNm] M au
pot.h = → pot.d = pot.h + d 2 → pot.A *a = *
[
α ⋅ k x ⋅ k z ⋅ b[ m] ⋅ f B kN / cm 2
] [
k z ⋅ h[ m] ⋅ f av kN / cm 2 ]
-Simetrično armirani pravougaoni presjeci
Traži se: ε a ,Aa1= Aa2 (ε b=ε bu=3,5‰) (I)pretpostavka: ε a≥3‰  Mu = 1,6Mg + 1,8Mp i Nu = 1,6Ng +
1,8 Np
-Dimenzioniranje pomoću tabela za simetrično armiranje pravougaonih presjeka
Relativni ekscentricitet: Relativna normalna sila:
e Mu N [ MN ]
= nu = u U tabeli 3.3 nađemo za ove vrijednosti ε b=3,5‰ i ε a= .. ‰<3‰ ako ε a
d N u ⋅ d[ m ] b ⋅ d[ m ] ⋅ f B
nije zadovoljeno onda slijedi II pretpostavka: ε a=X‰
Mu = yMg + zMp ; Nu = yMg + zMp ; e/d ;│nu│ ε ya
z
III pretpostavka sve dok se dilatacije ne poklope te očitavamo ωo1= ωo2=.. 3‰ 1,6 1,8
fB 2,5‰ 1,6 1,85
ε a=X‰ pot.A a1 = pot.A a 2 = ω01 ⋅ f ⋅ b ⋅ d[ cm ] = ....cm
2
5
av
2‰ 1,7 1,9
-Dimenzioniranje pomoću interakcionih dijagrama
1,5‰ 1,7 1,95
Za ε a=X‰ izračunamo Mu i Nu 5
M u [ MNm] 1,1‰ 1,7 1,99
Relativni momenat mu =
b ⋅ d 2 [ m] ⋅ f B  dijagram 4.2. ω0=...εa=X‰ 9
N u [ MN] pot.A a1 = pot.A a 2 = ω0 ⋅
fB
⋅ b ⋅ d[ cm ] = ....cm 2
Relatinvna normalna sila n u =
b ⋅ d[ m ] ⋅ f B f av
-Pravougaoni presjek sa ekscentricitetom
Dato: Mg , Mp , Ng , Np , b , d , MB i RA ili GA
Ya1= Ya2=d/2-d1=...cm 1
ε a≥3‰  Mu = 1,6Mg + 1,8Mp i Nu = 1,6Ng + 1,8 Np
Mu <Ya-mali ekscentricitet
e= >Ya-veliki ekscentricitet
Nu 2
Presjek je napregnut ekscentričnom
silom

N u ⋅ ( Ya 2 − e ) [ c m] Z [ k N]
∑ M1 = 0 Za1,u = = ...k N ⇒ A a1 = a1,u = ...
c m2

( Ya1 + Ya 2 ) [ ]
f a v k N/ c m2
N u ⋅ ( Ya 2 + e ) [ c m] Z [ k N]
∑ M2 = 0 Z a 2 ,u = = ...k N ⇒ A a 2 = a 2,u = ...c m2
( Ya1 + Ya 2 ) [
f a v k N/ c m2
]
-T presjek
Dato: Mg ,Mp ,Ng ,Np ,b ,b0 ,d ,d0 i h-ako nije dato pretp. ili izračunati
b
Traži se: Aa i σbu
h d do ε a≥3‰ Mu = 1,6Mg + 1,8Mp Nu = 1,6Ng + 1,8Np
Momenat svih vanjskih sila obzirom na težište zaregnute armature:
Mau = Mu – Nu∙Ya [kNm] Ya [m]= d/2-d2
Približan položaj netralne osovine
b0 b[ m]
k h = h[ cm] ⋅ → k x → x ' = k x ⋅ h[ cm] = ...cm 1. x'>d
M au [ kNm]
neutralna osa prolazi kroz rebro, pa je pritisnuta zona T oblika
b
a) ≤5 Približan postupak reduciranja širine
b0
d/h=
pretp. :kx= X Tabela 5.  λB=...  Reducirana širina presjeka b i = λ B ⋅ b = ...cm
b/b0=
Presjek se dalje
b[ m]
dimenzionira kao pravougaoni dimenzija bi x d k h = h[ cm] ⋅ = ... Za MB.. kx=X=pretp.kx
M au [ kNm]
Ako je kx> pretp.kx postupak ponoviti Za GA ili RA  ka=..
M au [ kNm] N u [ kN]
Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi: pot.A a = k a +
h[ cm] [
f av kN / cm2 ]
b d
b) > 5 Približan postupak dimenzioniranja sa zanemarenjem napona pritiska betona u rebru z = h −
b0 2
Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi:
M au [ kN m] N u [ kN]
pot.A a = + = ...cm2
( h − d 2 )[ m] ⋅ f [ kN/ cm ] [
av
2
f av kN / cm ]
2

Kontrola sigurnosti pritisnute zone betona: ( ) [


M a u ≤ b ⋅ d[ c m] ⋅ h − d [ m] ⋅ f b k N/ c m2
2
] σ
bu ≤ fb

( )
M a u ≥ b ⋅ d ⋅ h − d ⋅ f b  traži se Mau*
2
c) x<d ka=....

M au [ kNm] N u [ kN]
pot.A a = k a +
h[ cm] [
f av kN / cm 2 ]
Traži se: Mau* i Aa* Za rubne dilatacije ε b=ε bu=3,5‰ i ε a=3‰
εB
k *x = x * = k *x ⋅ h[ cm] = ....cm > d = ...cm
εB + εa
Presjek 1 Za MB..
ε b=ε bu=3,5‰  kh*=... ; kx*=... ; kz*=... ;
ε a=3‰
b ⋅ h2
M1*, u = *2 = ...kNm z1* = k *z ⋅ h[ cm] = ..cm
kh
M1*, u
Pb1, u = * = ...kN
z1

Presjek 2

α2 i kp2 su u zavisnosti od ε b pogledaj formule gore


Pb2,u=....kN z2=h-d-a2 a2= kp2(x*-d)  kp2=... a2=...cmz2=...cm
M *2 ,u = Pb 2,u ⋅ z 2 = ...kNm ; Pb*( T ) = Pb*1 − Pb*2 = ...kN
3‰ fav M *au ( T )
M *
au ( T ) =M *
1, u −M *
2,u = ...kNm zT = = ...m
Pb*( T )

Potrbna površina poprečnog presjeka zategnute armature iznosi: M *au( T ) [ kNm]


pot.A = *
= ...cm2
- Kratki centrično pritisnuti stub
a *
[
z T [ m] ⋅ f av kN / cm 2
]
Dato: Ng ,Np ,b , d MB RA ili GA
Traži se : Aa
ε a<0‰ - štap je potpuno pritisnut pa nema iztezanja armature
Nu = 1,9Ng + 2,1Np = ...kN
Nu = Nbu + Nau = Ab fB +Aa fav = Ab˙fB( 1 + ω0)
Nbu = a b [cm] fB [kN/cm2] = ...kN
Nau = Nu – Nbu = ...kN
pot.A a =
N au [ kN]
= ...cm 2 pot.A a cm2 [ ]
[
f av kN / cm 2] µ0 =
a ⋅ b[ cm]
⋅ 100 = ...% > minµ = 0,6%
-Momenat koji dati presjek može preuzeti u stanju granične otpornosti:
Dato: h , d , b , MB , RA ili GA Aa=...cm2 Traži se: Mu
∑ uH = 0 ⇒ P b ,u − Z a ,u = 0; P b ,u = α ⋅ k x ⋅ b ⋅ h [ cm ] ⋅ f B [ kN / cm 2
] Z a ,u = A a ⋅ σ au = A ⋅
a f av 2‰ <ε b≤ 3,5‰

A a ⋅ f av − α ⋅ k x ⋅ b ⋅ h ⋅ f B = 0
3ε − 2 ε b
A a ⋅ f av − b ⋅ ⋅ b ⋅ h ⋅ fB
3ε b ε b + ε a
Sredimo i probamo na primjer: ε a=ε au=10‰ ili ε b=ε bu=3,5‰
Dobijamo: ε a=...‰ ε b=...‰ te izračunamo sve članove iz gornje
formule (pazi na ε b)
Momenat koji dati presjek može preuzeti iznosi:
M au = M u = Pbu ⋅ z = Z au ⋅ z = Pbu ⋅ k z ⋅ h[ m] = ...kNm
-Odrediti presječne sile koje presjek može preuzeti u stanju granične otpornosti ako je dato:
ε a , ε b , d , b , h , d1 , d2 , Aa , A'a , MB , RA ili GA Traži se: Mu , Nu i Mau
U zavisnosti od ε b upotrijebiti formule ..
d1
kx −
εB h = ε ⋅ x − d1 = ...‰ ε ,a
kx = ε ,a = ε b ⋅ b σ ,au = ε ,a ⋅ E a = ⋅ 210000= ...N / mm2
εB + εa kx x 1000
α = ... Pbu = α ⋅ k x ⋅ b ⋅ h ⋅ f B = ...kN Pau = A a '⋅σau ' = ...kN
[ ] [
Z au = A a cm ⋅ f av kN / cm = ...kN
2 2
]
∑ H u = 0 ⇒Pbu + Pau − Zau = N u ⇒ N u = ...kN
∑ M au = 0 ⇒M au = Pbu ⋅ k z ⋅ h + Pau ⋅ ( h − d1 )
kz = 1− kp ⋅ kx ; k p = ....; k z = ....;
M au = ....
Granični momenat sa obzirom na težište betonskog presjeka iznosi:
Mu = Mau + NuYa = ...kNm
-Odrediti presječne sile koje T presjek može preuzeti u stanju granične otpornosti ako je dato:
ε a , ε b , d , d0 , b , b0 , h , d1 , d2 , Aa , A'a , MB , RA ili GA Traži se: Mu , Nu i Mau
U zavisnosti od ε b upotrijebiti formule ..
d1
kx −
εB h = ε ⋅ x − d1 = ...‰
kx = x = k x ⋅ h = ...cm ε ,a = ε b ⋅ b
εB + εa kx x
[
Pbu 1 = b ⋅ x[ cm ] ⋅ α1 ⋅ f av kN / cm 2 ] k p1 = ...
k z1 = 1 − k p1 ⋅ k x ⇒ z1 = k z1 ⋅ h = ...cm
z
x − d1
2 εb 2 = εb ⋅ = ... ‰ =
h x -
Pb 2, u = ( b − b 0 )( x − d ) ⋅ α2 ⋅ f B

d-a2 a2= kp2(x*-d)


Pbu ,T = Pbu1 − Pbu 2 = ...kN ∑ H u = 0 ⇒ Pbu ,T + Pau − Z au = N u Pau = σ au '⋅A a '  kp2=... a2=...cm
εa ' z2=...cm
σ au ' = E a ⋅ ε a ' = ⋅ 210000 = ... N ⇒ Pau = ...kN Z au = σ au ⋅ A a σ au = E a ⋅ ε a ⇒
1000 mm2
Z au = ...kN N u = ...kN ∑ M au = 0 ⇒ M au = Pbu ,T ⋅ z T − N u ⋅ y a + Pau ⋅ ( h − d1 )
∑ M1 = 0 ⇒Pbu ,T ⋅ a T = Pbu1 ⋅ a 1 − Pbu 2 ⋅ (a 2 + d) a 1 = d 0 − d 2 − z1 a 2 = d0 − d − d2 − z2
z T = h − a T = ... M au = ...kNm M u = M au + N u ⋅ y a
GREDE
1.Opterećenje
Stalno sopstvena težina grede a*b*25=...kN/m'
od stropne ploče e*5,75=...kN/m' g=...kN/m'
Pokretno od upotrebnog tereta e*10=...kN/m'  p=kN/m'
Ukupno opterećenje qu= gu+ pu=1,6g + 1,8p =...kN/m' qu/gu=...
2.Sile u presjecima q u ⋅ l2 q u ⋅ l2
2.1.Momenti savijanja min M 2, u = − 8 ⋅ max M 2, u + 8 = ... (redukcija kao kad ploče)
2.2.Poprečne sile
3.Dimenzioniranje grede
3.1.Sudjelujuća širina
b0+20d Kontinuirani nosač -krajnje polje l0=0,8l -srednje polje l0=0,6l
ls≤ b0+0,25 l0 prosta greda l0=l konzola l0=1,5l
e -razmak rebara[cm] Usvojiti najmanji
3.2.Dimenzioniranje na savijanje
MB RA ili GA Polje....dimenzionirati po poljima i osloncima na momente savijanja
Oslonac ... dimenzionirati po momentima samo pazi na predznak
3.3.Dimenzioniranje na poprečne sile
MB 15 20 30 40 50 60
MB τr=... 3τr=... 5 τr=... RA ili GA fav
τr 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6
Minimalna smičuća armatura na djelu gdje je: τn < τr

m inµ vil = ⋅
[
1 τ r N / m m2 ]⋅ 100 = ...% m in A a , vil = m inµ vil ⋅ b 0 [ cm] = ...cm2 / m'
[
2 f av N / m m2 ] C  Q Au
QAu=...kN mjQAu = Q Au − q u ⋅  A [ m] + 0,75 ⋅ d 0  = ...kN x0 = = ...m
 a  qu
mjQAu ⋅ 10
max τ An = = ...N / mm2 z = 0,85h[ cm]
b 0 ⋅ z[ cm]
I τ r = ...N / mm 2 < max τ n = ...N / mm 2 < 3τ r = ...N / mm 2
Proračun smičuće armature Usvojen nagib pritisnutih betonskih
1
Q bu = ⋅ ( 3τ r − τ n ) ⋅ b 0 ⋅ z[ cm] = ...kN
dijagonala: θ=45° Q r = τ r ⋅ b 0 ⋅ z = ...kN
2
Minimalna smičuća armatura na djelu gdje je: τn < τr Usvojene dvosječne
vil.
(min) Q u , vil = A' a , vil ⋅f av ⋅ z ⋅ ( cos α + sin αctgθ) = ...kN minA'a,vil=...cm2/m'
Na preostalom dijelu grede proračunavamo vilice:
mjQ u − Q bu ... ⋅ 100
potA 'a ,vil = = = ...cm 2 / m'
f av ⋅ z ⋅ ( cos α + sin αctg θ) ...
Q u ,vil = stvA 'a ,vil ⋅f av ⋅ z ⋅ ( cos α + sin αctg θ) = ...kN
II 3τ r = ...N / mm 2 < max τ n = ...N / mm 2 < 5τ r = ...N / mm 2
Proračun smičuće armature Usvojen nagib pritisnutih betonskih
dijagonala: θ=45° Q r = τ r ⋅ b 0 ⋅ z = ...kN 3 Q r = ...kN
Minimalna smičuća armatura na djelu gdje je: τn < τr Usv. Min. dvosj. vil.
Na preostalom dijelu grede proračunavamo vilice:
mjQ u ... ⋅100
potA 'a , vil = = = ...cm 2 / m'
f av ⋅ z ⋅ ( cos α + sin αctg θ) ...
Q u ,vil = stvA 'a , vil ⋅f av ⋅ z ⋅ ( cos α + sin αctg θ) = ...kN
Usvojene dvosječne vilice:.....
4.Raspored armature
4.1.Veličina pomjeranja v≥0,75h[h]=...cm Usvojeno v=...cm
4.2.Sidrenje armature
Osnovna mjera dužine sidrenja:
f av ⋅ φ
ls 0 = = ks ⋅ φ
4 ⋅ γ s ⋅ dopτ p
MB kIs=X -bolji uslovi sidrenja
RA ili GA kIIs=Y –lošiji uslovi
lIs=X*2,2=...cm
Za Φ22 lIIs=Y*2,2=...cm

4.2.1.Sidrenje na krajnjim osloncima v


Sila zatezanja na krajnjem osloncu: ZAu = Q Au [ kN ] ⋅ h [ cm ] = ...kN
Potrebna površina armature Stvarna površina armature
Z
potAA = Au = ...cm 2 stv A A = ...cm 2 (Proračunato za oslonac A) možemo i poviti 2 šipke pa je manja
f av
2 I potAA
Potrebna dužina sidrenja potls = 3 ⋅ lso ⋅ α s ⋅ stvA = ...cm αs=1 -pravi kraj αs=2/3 -pravi kraj sa kukom (GA uvijek)
A
2/3*0,5*ls0
min ls> 2/3*10*Φ Usvojeno ls =... cm
10 cm
4.2.2.Sidrenje armature na srednjim osloncima
1 Polje 1 min Aa=... ≤ stv Aa=...
min A a = A a , polja
4 Dužina sidrenja podužne armature: ls ≥10Φ=10...=...cm
PLOČE (JEDNOOSNE)
1.Šema i dimenzije konstrukcije
ly
> 2 jednoosno napregnuta ploča
lx
l
Minimalna debljina ploče:min .d = i li = 0,8 ⋅ l x = ...cm → min .d = ...cm
Usvojeno d=...cm 35
2.Opterećenje
Stalno -težina podova 1,5 kN/m2
-vlastita težina d*25=... kN/m2 g=... kN/m2
-težina plafona 0,65 kN/m2
Korisno opterećenje p=7,5kN/m2
qu= gu+ pu=1,6g + 1,8p =...kN/m2 qu/gu=...
3.Proračun presječnih sila

3.1.Momenti savijanja
3.2.Poprečne sile
3.3.Redukcija momenta nad osloncem
monolitna veza ne monolitna (zid od opeke)
C C
red .m B, u = min .m B, u + (q lBu + q dBu ) red .m B, u = min .m B, u + q lBu
8 2
4.Dimenzioniranje ploče 1C
h =h+ h
32
PRESJEK Moment h kh εb/ εa ka pot.aa ARMATURA stv.aa mu
mu[kNm/m'] [cm2/m'] Odabrana [cm2/m'] pot .a a = k a
[cm] [‰/‰] h
min .a ar = 0,2 ⋅ a a ,x = ...cm 2 / m '
min .a ar = 0,085 ⋅ d = ...cm 2 / m '
Razdjelna armatura: Φ../..cm  stv.aa=... cm2/m'

min .a ay = a ax , polja = ... cm 2 / m'


Armatura u gornjoj zoni iznad srednjeg oslonca u pravcu y: I Polje
min .a ay = a ax , polja = ... cm 2 / m' II Polje
5. Dimenzioniranje na poprečne sile
MB..  τr=... max .q = q l = ... C  nije potrebna smičuća
u B, u red .q lB, u − q u  + 0,75 d  = ... kN / m'
2  Armatura
red .q lB, u
max .τn = = ... N / mm 2 < τr = ... N / mm 2
b ⋅z
6.Sidrenje armature (vidi grede)
7.Dimenzioniranje ploče za slučaj armiranja zavarenim armaturnim mrežama
MBfB MAG 500/560 fav=420N/mm2 MAR 500/560  fav=500N/mm2
PRESJEK Moment h kh εb/ εa ka pot.aa ARMATURA stv.aa mu
mu[kNm/m'] [cm 2
/m'] Odabrana [cm2/m'] pot .a a = k a
[cm] [‰/‰] h

Armatura u gornjoj zoni iznad srednjeg oslonca u pravcu y: a ay = a ax ,polja = ...cm / m'
2

v Z
Sidrenje armature Z Au = q Au [ kN ] ⋅ [ cm ] = ...kN pota a = Au = ...cm 2 stv a a = ...cm 2
h f av
pota pota 1
potls = l soI ⋅ a
= ...cm ≥ min l s a
<
stva a stva a 3 
bh 3 hb3
Vitki štapovi Iz = Iy =
12 12
Vitkost SK=?

s k s k [ cm] < λ gran. M 0I e M


λ= = ⋅ 12 = ... e= =
i d[ cm] > λ gran. N d N ⋅ d[ cm]
Dodatni ekscentricitet: Dodatni momenti:
Za e λ − 20 e ∆M g = N g ⋅ f [ m ] = ... kNm
0≤ < 0,3 f = d⋅ ⋅ 0,1 + = ...[ cm ]
d 100 d ∆M p = N p ⋅ f [ m ] = ... kNm
e λ − 20
0,3 ≤ < 2,5 f = d⋅ = ...[ cm ]
d 160
e λ − 20  e
2,5 ≤ < 3,5 f = d⋅ ⋅  3,5 −  = ...[ cm ]
d 160  d N g = .. M g = M g + ∆M g
Mjerodavne presječne sile za dimenzioniranje: N g = .. M p = M p + ∆M p
Pretpostavljeni koeficijent sigurnosti: ( ε a ≤ 0‰ ) γ g = 1,9 γ p = 2,1
N u = Ng ⋅ γ g + Np ⋅ γ p Mu = Mg ⋅ γ g + M p ⋅ γ p MBfB GA ili RA  fav=...N/mm2
e Mu N [ MN]
= nu = u  ε a=...‰ ω01= ω02=... (tabela 3.1-3.10)
d[ m
d N u ⋅EI ] b ⋅ d [ m ] ⋅ f f
A a1 = A a 2 = ω01 B ⋅ d ⋅ b[ cm] = ...cm 2 izvijanja stuba:
B
∑ s ∑ k Dužina f av
k= s = s ef .I R
EI R ∑ k R Krutost rigle:b/b0/d/d0=....[cm] kR = = ...
∑ I 4
IR =...dm ef.IR=0,7 IR I
ef.IR=0,35 IR I l R
l R Krutost stuba b/d=... I = ...dm4 (za zglob k=∞) k =...>0,4 k =...>0,4 nomogramβ=...
s A B
Dužina izvijanja stuba Sk= β*s=...cm
Vitkost stuba
s k s k [ cm] e M M = Mp + Mg
λ= = ⋅ 12 = ... > 20 =
i d[ cm] d N ⋅ d[ cm] N = N p + N g
Dodatni ekscentricitet:(kao gore)
PUZANJE: uslov: λ<50 e/d>2 ako nije ispunjeno onda se uzima u obzir.
0 ,8 ϕ 0 ,8 ϕ
ϑE −1 ϑE −1
v = (e d + e 0 )(e − 1) = (e d + e 0 )(2,718 − 1) =
Md M d = M g + 0,3M p
Ekscentricitet po teoriji I reda: e d = = ...cm
Nd N d = N g + 0,3N p
sk
Neplanirani ekscentricitet e0 = = ...cm 2 ≤ e 0 < 10cm
ϑE =
NE
NE =
2
π ef .EI 300
Ojlerova kritična sila ef .EI = (0,6 + 0,2∑ µ) E B I B
Nd
s2
k

MB 20 (=fbk)  b ⋅ d3
E b = 9,25 ⋅ 3 f bk + 10 = ...GPa = ... ⋅ 10 3 MN / m 2 I= = ...m 4
12
Pretpostavljeni geometrijki stepen armiranja: max μ=6% μ=4% φ=3,6- koef.
armiranja betona Izračunati:
ef.EI=... NE=... υE=... vφ=...cm
Mjerodavne presječne sile za dimenzioniranje stuba:
M gII = M g + N g (f + v ϕ ) = ... kNm N g = ...
M = M p + N p (f + v ϕ ) = ... kNm
II
p N p = ...
Dimenzioniranje stuba kao gore.
Ako je λ<λgran. i │M2│>│M1│>0,1Nd dimenzionirati po zadatim vrijednostima
M
λ gran = 45 − 25 1
M2

NEARMIRANI TRAKASTI TEMELJ


Opterećenje :P=...kN/m' MB Dopušteni naponi u tlu dop σtla=...N/mm2 Sopstvena težina
temelja: b[m]*d[m]*1[m']*24=...kN/m' Ukupno opterečenje na kontaktnoj površini tla i temelja:
qtla=P+sopst. tež. temelja=...kN/m' Potrebna širina temelja: q tla
pot.b = = ...m'
 Usvojenob=...cm Istak temelja a=(b-c)/2=...cm
Potrebna visina temelja: d=a*tgα za
1 ⋅ dop.σ tla kN / m 2 [ ]
q tla ⋅10
Ptla = = ...kN / mm 2 MB tgα=...
100 ⋅ b[ cm] d=a*tgα
Usvojeno:d=...cm

ARMIRANI TRAKASTI TEMELJ


MB GA ili RA Opterećenje od zida P=...kN/m'
G=...kN/m'
dop σtla=...N/mm2 Opterećenje temelja:
- pod e[m]*1*1*24=...kN/m2 -nasip h[m]*1*1*20=...kN/m2
težina temelja d[m]*1*1*25=...kN/m2 ukupno: qtem=...kN/m2
Naponi u tlu od težine nasipa i temelja: pg,tem= qtem
Potrebna širina temelja: pot .b = P +G
= ... m
dop .σtla − p g , tem 1,6G +1,8P
Naponi u tlu od ultimnog opterećenja:
p u ,tla = = ... kN / m 2 Model opterećenja
Proračun momenta savijanja: 1 ⋅ b[ m ]

1,6G + 1,8P 1,6G + 1,8P


p u ,zida = = ...kN / m 2 max .m u = ⋅ ( b − c ) = ...kNm / m'
1 ⋅ c[ m] 8
Proračun armature temelja: MB fB= GA ili RA... d=...cm b'=100cm b=...cm
b' [ m]
k h = h[ cm] = ... → k a = ...
max .m u [ kNm / m']
Usvojena armatura:...Φ../..cm
max .m u
a ax = k a ⋅ = ...cm / m' a ay = 0,1 ⋅ a ax = ...cm / m'
2 2

h[ cm]
Dimenzioniranje na poprečne sile:
Q RU = [1,6G + 1,8P − p u , tla ( c + 2h ) ] = ...kN / m'
1 τn< τr-nije potrebna smičuća armatura
2
Q
τn = RU = ...N / mm 2 b o = 100[ cm] z = 0,85 ⋅ h[ cm] Skica armature temelja:
bo ⋅ z
ARMIRANI TEMELJ ISPOD STUBA MB GA ili RA
Ng=...kN Np=...kN dop σtla=...N/mm2
Naponi u tlu: N + N p + G tem .
p tla = g
Gtem=d*a*a*25[m]=..kN ap⋅tlaa=...kN/m2
ptla< dop σtlausvajaju se dimenzije sa tlocrta
Momenti savijanja: MuI-I=MuII-II=Nu/8*(a-b) Nu=1,6 Ng+1,8 Ng=...kN
MuI-I=..kNm Dimenzioniranje na savijanje : MB RA ili GAfav
hx=d-(2+2/2)=..cm hy= hx-2=..cm Armatura u smjeru x
a M xu
k hx = h x ⋅ = ... → k a = .. A ax = k a ⋅ = ...cm 2
k ⋅ M xu hx
Isto u smjeru y samo sa odgovarajućim hy i Myu (k=1,94 uvjek)
Usvojeno... Dokaz sigurnosti protiv probijanja
h = hx = ..cm d s = 1,13⋅ b = ..cm d R = d s + h = ..cm d K = d s + 2h = ..cm
hy
Mjerodavna presječna sila (u stanju eksploatacije)
N Ng + Np
Q R = N − σ tla ⋅ ( d s + 2h ) ⋅ π
2
σ tla = = = ..kN / m 2
4 a⋅a a⋅a
Računski smičući napon: Q R [ kN]
τ =
Dopušteni smičući napon: R π ⋅ d ⋅ h[ cm] ⋅ 10 = ..N / mm2
R 2
RA-αa=1,3 GA- αa=1,0 dop.τ R1 = 1,3 ⋅ α a ⋅ ⋅ τ a ⋅ µ %
MB τa=... A am A dk + A dk 3
µ= ; A am = ax ay
ax = A ay = ..cm
; A dk dk 2

h ⋅ dk 2
MB 15 20 30 40 50
τa 0,5 0,6 0,8 1,0 bez
1,1
τb 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0
sa poprečnom armaturom
1. dopτR1>τR izvodi se bez armature protiv probijanja
2. dopτR1<τR < dopτR2 izvodi se sa armaturom protiv probijanja vilice ili kose šipke (za α=45°)
Q RU Q
A a ,šipki = = ...cm 2 A a ,vil. = RU = ...cm 2
2 ⋅ f av f av
3. τR > dopτR2 povečati debljinu temelja
EKSCENTRIČNO OPTEREĆEN TEMELJ
ISPOR STUBA
Momenti savijanja:
N ⋅ ( b x − c x ) M su
M xu = su ±
8 2
N su ⋅ ( b y − c y )
M yu =
8
Mjerodavna poprečna sila za probijanje: