Sie sind auf Seite 1von 5

1

Sigurnosni list proizvoda


Str.1/5
Izdanje br.3
Datum izdanja 15.01.2011.
Ceresit CM 9 Lepak za kerami ke plo ice
1. Identifikacija proizvoda i kompanije
Identifikacija proizvoda, trgova ki naziv
Ceresit CM 9 Lepak za kerami ke plo ice
Namena:
Lepak za lepljenje upijaju ih kerami kih plo ica u unutranjim prostorima.
Proizvo
/identifikacija:
Henkel Srbija d.o.o.,
Bulevar Oslobodjenja 383
Beograd, Republika Srbija
Ogranak Fabrika gra evinskih lepkova i maltera
Save Kova evica bb, In ija
Tel.+ 381 22 520 120
Za informacije (sadraj Liste):
Henkel Srbija d.o.o., Fabrika gra evinskih lepkova i maltera In ija, Sektor Istraivanje i razvoj,
Tel: + 381 22 520124 Fax: + 381 22 520122
2. Identifikacije opasnosti proizvoda
Simbol: Xi proizvod je nadrauju i
Proizvod sadri cement. Reaguje alkalno pod uticajem vlage, zatititi kou i o i.. Nakon dodira, isprati
odmah velikom koli inom vode. U slu aju dodira sa okom, isprati odmah velikom koli inom vode i
potraiti savet lekara.
3. Sastav/informacije o komponentama
Opti hemijski opis
Hidrauli ni suvi malter baziran na modifikovanom cementu i mineralnim puniocima.
Osnovne supstance proizvoda
Cement
Mineralni punioci
Deklaracija komponenti prema EC/1907/2006:
Nr.
Kom.
1
2
3

Naziv komponente
Cement
Kalcijum karbonat
Kalcijum formijat

Koli ina

Nr. CAS

Nr. EINECS

Oznaka

20-50 %
<10%
<1%

65997-15-1
1317-65-3
544-17-2

266-043-4
215-279-6
--

Xi
Xi

Oznake
upozorenja
R 36/38-43
R 41

Za kompletan tekst R-fraza prikazanih brojem, pogledati odeljak 16 Ostale informacije


Supstance bez klasifikacije mogu zbirno dosti i propisane grani ne vrednosti na radnom
mestu

2
4. Mere prve pomo i
Opte informacije
U slu aju ozbiljnih uticaja na zdravlje, potraiti savet lekara.
Nakon udisanja:
Ukloniti osobu iz zapraenog podru ja; ukoliko je potrebno, konsultovati lekara.
Nakon kontakta sa koom:
Isprati teku om vodom
Nakon kontakta sa o ima:
Odmah isprati o i sa velikom koli inom teku e vode (tokom 10 minuta) i, ukoliko je potrebno
konsultovati o nog lekara.
U slu aju gutanja:
Isprati usta, piti veliku koli inu vode i posetiti lekara.
5. Mere za gaenje poara
Pogodna sredstva za gaenje:
Nije primenljiv (proizvod je nezapaljiv)
Sredstva za gaenje koja se ne smeju upotrebiti iz bezbednosnih razloga:
Nije primenljiv
Specijalna zatitna oprema za vatrogasce:
Nije neophodna nikakva specijalna oprema
Posebni rizici izlaganja koji nastaju od samog proizvoda:
Proizvod nije zapaljiv
6. Mere prilikom slu ajnog isputanja
Li ne mere opreza:
Izbegavati stvaranje praine.
Izbegavati dodir sa o ima i koom.
Mere opreza po okolinu:
Ne isputati u odvodne, povrinske i podzemne vode.
Obavestiti nadlene u slu aju rsipanja proizvoda u vodotokove ili kanalizacioni sistem.
Pokriti svaki prosut materijal da se spre i raznoenje vetrom. Izbegavati kontakt sa kiselinama.
Metode i enja/uklanjanja:
Ukloniti mehani ki.
Ukloniti kontaminirani materijal kao otpad prema ta . 13.
7. Rukovanje i skladitenje
Rukovanje:
Izbegavati stvaranje praine.
Skladitenje:
Skladititi zatvoreno u originalnom pakovanju zati eno od vlage.
Skladititi na hladnom i suvom mestu.
Izbegavati strogo temperature ispod 00C i preko +500C.
Na skladititi sa hranom ili drugim konzumentima (kafa, cigarete, aj...).
8. Kontrole izlaganja/li na zatita
Komponente sa specifi nim parametrima kontrole za radnu sredinu:
Osnova
Nema ka- Granice profesionalnog izlaganja (Occupational Exposure Limits)

Sastojak
Cement Portland;
Nr. CAS: 65997-15-1;

ppm

mg/m3
5

Tip
Granice
profesionalnog
izlaganja

Kategorija

Napomena

3
Merila kontrole
Nisu potrebna posebne mere.
Zatita respiratornih organa
Nositi masku za prainu kada se stvara praina.
Maska za prainu. Flter za estice P2 .
Zatita ruku:
Preporu uju se podesne zatitne rukavice Pogodnost za upotrebu zatitnih rukavica mora uvek biti
proverena za svako posebno radno mesto (npr. mehani ki i termi ki stres, antistati ki efekti, itd.).
Rukavice moraju biti zamenjene odmah na prvi znak iznoenosti i kidanja. Preporu ujemo zamenu
zatitnih rukavica periodi no i plan brige o rukama u saradnji sa proizvodja em rukavica i trgova kim
udruenjem u skladu sa lokalnim radnim uslovima. preporu uju se podesne zatitne rukavice
Zatita o iju:
Zatitne nao are u slu aju stvaranja praine koje se mogu dobro priljubiti uz lice.
Zatita koe:
Radno odelo nepropusno za prainu.
Opta zatita i mere higijene:
Izbegavati kontakt sa o ima i koom.
9. Fizi ke i hemijske osobine
Opte karakteristike
Izgled:
Fini prah
Boja:
siva
Miris:
bez mirisa
Fiz.hemijske karakteristike
pH:
ca. 12 na 20C (koncentracije 300 g proizvoda/litri vode)
Ta ka paljenja :
proizvod je nezapaljiv)
Samozapaljivost:
proizvod je nezapaljiv
Osobine eksplozije:
proizvod je nezapaljiv
Osobine oksidacije:
proizvod je neoksidiraju i
Pritisak para:
nije primenljiv
Nasipna gustina:
cca. 1400 kg/m3
Rastvorljivost (kvalitativna):
prakti no nerastvorljiv u vodi. Hidrauli no vezivanje pod uticajem
vode.
Viskozitet:
nije primenljiv
Gustina para:
nije primenljiv
10. Stabilnost i reaktivnost
Uslovi koje treba izbegavati:
Proizvod ne podlee razlaganju ukoliko se upotrebljava prema specifikaciji
Materiali koje bi trebalo izbegavati:
Izbegavati dodir sa kiselinama: osloba anje toplote i ugljen dioksida
Opasni proizvodi razlaganja:
Kalcijum karbonat kao jedna od komponenata moe reagovati sa kiselinama osloba aju i ugljen
dioksid koji moe istisnuti kiseonik (opasnost od guenja).
11. Toksikoloke informacije
Opte toksikoloke informacije
Prema naem znanju ne treba o ekivati tetne efekte ukoliko se proizvod upotrebljava i sa njim rukuje
propisano.
Udisanje:
Proizvod je nadrauju i za respiratorne organe
Iritacija koe:
Proizvod je nadrauju i za kou i sluzokou.

4
Iritacija o iju:
Primarna iritacija o iju: veoma nadrauju i
OECD 405
Gutanje:
Nije toksi an

12. Ekoloke informacije


Postojanost i razgradljivost:
Krajnja biorazgradivost:
Neorganski proizvod. Ne dolazi do razgradnje.
Opte ekoloke informacije
Ne isputati u otpadne vode, zemljite ili povrinske vode.
Zbog prakti no nerastvorljivosti u vodi, dolazi do separacije sa svakim postupkom filtracije i taloenja.

13. Informacije o uklanjanju


Uklanjanje proizvoda:
Spaljivanje otpada ili postrojenje za tretman otpada sa odobrenjem lokalnih ovla enih institucija.
gra evinski otpad
Uklanjanja neo i ene ambalae:
Upotrebiti ambalauza recikliranje samo u slu aju kada se potpuno isprazni.
14. Informacije o transportu
Opte informacije:
Nije opasna materija, prema RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.
15. Propisi- klasifikacija i identifikacija:
Indikacija opasnosti:

Xi - nadrauju i
Oznake upozorenja:
R 36/37/38: Nadrauju e za o i, respiratorni sistem i kou
R 43:U dodiru sa koom moe izazvati preosetljivost
Oznake obavetenja:

S2:Drati van domaaja dece


S22: Ne udisati prainu
S24/25:Izbegavati dodir sa koom i o ima
S26: U slu aju kontakta sa o ima odmah isprati sa velikom koli inom
vode i potraiti savet lekara.
S37: Nositi zatitne rukavice.
S46: U slu aju gutanja, odmah potraiti medicinsku pomo i pokazati
ovo pakovanje.

16. Ostale informacije


Ozna avanje proizvoda je ukazano u Odeljku 15. Kompletan tekst R-oznaka ukazanih brojevima u
ovom Sigurnosnom listu je slede i:
R36: Nadrauju i za o i
R38: Nadrauju i za kou
R43: U dodiru sa koom moe izazvati preosetljivost
Dodatne informacije
Proizvod je namenjen industrijskoj upotrebi.
Ove informacije su zasnovane na dosadanjem nivou znanja i odnose se na proizvod u stanju kakav
je isporu en. Namera je da se na proizvod opie sa ta ke gledita sigurnosnih zahteva i nije namera
garanciji bilo kojih posebnih

Das könnte Ihnen auch gefallen