You are on page 1of 2

1.

Nilai Amanah
Akta Pencegahan Rasuah
Akta Rahsia Rasmi 1972
2. Nilai Kemapanan Alam Sekitar
Akta Kualiti Alam Sekeliling
Akta Kualiti Alam Sekitar 1988
3. Nilai Melindungi Hak Kanakkanak
Akta Perlindungan Kanak-Kanak
4. Nilai Melindungi Hak Pekerja
Akta Kerja 1955
5. Nilai Melindungi Hak Pengguna
Akta Perlindungan Pengguna
1999
Akta Kawalan Harga 1946
Akta Kawalan Bekalan 1961
Akta Timbang dan Sukat
Akta Perihal Dagangan
Akta Sewa Beli 1967
Akta Hakcipta 1987
Akta Jualan Langsung 1993
6. Nilai Mematuhi Peraturan dan
Undang-Undang
Akta Pencegah Penyeludupan
Akta Tandatangan Digital
Akta Jenayah Komputer 1997
Akta Teleperubatan 1997
Akta Komunikasi dan Multimedia
Akta Suruhanjaya Komunikasi
dan Multimedia 1998

AKTA AKTA

Rusuhan
Akta Hasutan 1948
Akta Rahsia Rasmi 1972
Akta Keselamatan Dalam Negeri
1960
Perniagaan
Akta Kawalan Harga 1946
Akta Kawalan Bekalan 1961
Alam Sekitar
Akta Perlindungan Hidupan Liar
Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
Akta Perhutanan Negara 1984
Akta Keselamatan Sosial Pekerja
1969
Dadah
Akta Penagih Dadah (Rawatan dan
Pemulihan) 1983
Akta Dadah Berbahaya (Langkahlangkah Pencegahan Khas) 1985
Pekerja
Akta Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja 1991
Akta Pampasan Pekerja 1952
Akta Keselamatan Sosial Pekerja
1969
Rasuah
Akta Pencegahan Rasuah 1997
Penderaan Kanak-kanak
Akta Kanak-Kanak 2001
Akta Pencegahan Jenayah 1959