Sie sind auf Seite 1von 1

Zde{∫$, _wß~B©, e{Zdma 17 E{‡b 2010

4 gßnmXH$s` gw{dMma CnH$ma H$Í$Z À`m¿`m naV\$oS>rMr Amg R>odUo ÂhUOo


gÀH$_m©Mo nw ` YwirV {_idUo hmo`.
nmo{bgmßZm VUmd_w∫$
BßJ´Or J´ßW n[aM` - ‡m.A{dZme H$moÎho
Zd gm eo∫$`m© od_w∫$`{

_wß~B©, e{Zdma 17 E{‡b 2010


e{∫$ Jo Î`m H$mhr dfm™nmgyZ, Img H$Í$Z 2008, 2009
gmbmnmgyZ ^maV-A_o[aH$m ZmJar A mwD$Om© H$ama JmOV
Amho. `m H$amamMo Ogo g_W©H$ AmhoV, À`mM‡_mUo `m H$amambm AUwD$O}bm n`m©` Zmhr
R>od `mMr JaO
nmo{bgmßZm H$V©Ï`m{Z{_Œm
YmdnirMo OrdZ OJmdo bmJVo.
H$m_m¿`m doioMo ~ßYZ Zmhr, gwQ≤>Q>Ám
‡mUnUmZo {damoY H$aUmaohr AmhoV. 2004-2009 XaÂ`mZ ZmhrV, amOH$s` ZoÀ`mßMo Xm°ao-
gŒmmÍ$T> AgboÎ`m H$m±J´og-‡UrV gß`wäV nwamoJm_r AmKmS>r hmoV Zmhr. (n•.4) n[aUm_r AmVm ‡JV XoemßVgw’m AUwD$O}~‘b `wao{Z`_Mo AmUIr gmR>o gmnSy> eH$Vrb. _mà ho gd© gmR>o EH$à H$m`©H´$_, XheVdmXr hÎÎ`m¿`m
emÛkmßMo A{^ZßXZ gaH$maMm nmqR>~m S>mÏ`m AmKmS>rZo H$mTy>Z KoVbm hmoVm Vmo `mM nwZ{d©Mma gwÍ$ Pmbm Amho. ¡`m ‡JV XoemßZr 1980 ¿`m XeH$mV
dmXJ´ÒV H$amamdÍ$Z. A_o[aH$m, \´$m›g dJ°ao ‡JV XoemßZr AUw^≈>`m ~ßX H$am`bm
Ho$bo Var 2050 gmbmZßVa `wao{Z`_Mr Q>ßMmB© OmUdobM. ÂhUyZM
nwZdm©namMo VßÃkmZ PnmQ>ÁmZo {dH${gV H$amdo bmJob, Aer
^rVr_wio gVVMm ~ßXmo~ÒV `m_wio
H$m_mMm VmU dmT>V AgÎ`mZo À`mßZm
OJm_Ü`o H«$m`moO{ZH$ B§{OZ V`ma `m H$amam¿`m AZwfßJmZo AZoH$ ~m~r MM}V AmÎ`m. H$mhtMm `m gwÍ$dmV Ho$br hmoVr, ZÏ`m AUw^≈>`m gwÍ$ H$aUma Zmhr Aem H$mH$moS>H$amßMr gyMZm Amho. `m n[apÒWVrMm AßXmO ^maVr` AmamoΩ`m¿`m g_Ò`m ^oS>gmdV AmhoV.
OrEgEbdr-S> r 3 A{^`mZ
An`er R>ê$Zhr BómoMo g§MmbH$ H$aUmao a{e`m, A_o[aH$m, OnmZ Am{U H$amambm {damY hmoVm Va H$mhtMm AUwD$O}bmM {damoY hmoVm d KmofUm Ho$Î`m hmoÀ`m. AmVm À`mß¿`m YmoaUmßV ~Xb hmoV Amho.
Amho. S>mÏ`m AmKmS>rMm {damoY
AUwD$O}¿`m YmoaUmMo OZH$ S>m∞. hmo_r ^m^m `mßZm hmoVm. ÂhUyZM
À`mßZr gwÍ$dmVrnmgyZ `m {XeoZo ‡`ÀZ gwÍ$
nmo{bg emar[aH$ d _mZ{gH$
VUmdmImbr dmdaV AgÎ`m_wio
Ho$. amYmH¥$îUZ `m§Zr Amnë`m ghH$mar ^maV Ago MmaM Xoe AgyZ Ë`mV AmVm A_o[aHo$er hmoV AgboÎ`m 1991 gmbr ÒdrH$maboÎ`m ZÏ`m Ho$bo; `mMm S>m∞. H$mH$moS>H$a H•$VkVoZo CÎboI ˆX`{dH$mamMo ‡_mU dmTy>Z hmQ>© A∞Q>H$
emñÌkm§Mo A{^Z§XZ Ho$bo Amho. dñVwV: AmnU `eñdr R>abmo AmhmoV. H$amam~‘b hmoVm, À`mßMm Am{W©H$ YmoaUm_wio ^maVr` H$aVmV. AUwD$O}¿`m gßX^m©V dmnÍ$Z `oD$Z _•À`y PmÎ`m¿`m KQ>Zm KS>Î`m
emókm§Zm _mo{h_oV An`e Ambo H$s H«$m`moO{ZH$ B§{OZm~m~VMo ñdmdb§~Z {damoY AUwD$O}bm ZÏhVm. PmboÎ`m dÒVyßMr {dÎhodmQ> (doÒQ> _∞ZoO_|Q>) AmhoV. À`mVM ImgJr Am`wÓ`mVrb
bmoH$ emókm§da Q>rH$m H$am`bm hm EH$ amo_hf©H$ B{Vhmg Amho. 1982 AW©Ï`dÒWoMr KmoS>Xm°S> gwÍ$ Pmbr.
H$mhr A‰`mgy-{damoYH$ _mà hm _hŒdmMm _w‘m AgVmo. S>m∞. H$mH$moS>H$a g_Ò`m d d[a>mß¿`m Ãmgm_wio
bmJVmV. Vo ì`dpñWV H$m_ H$aV ZmhrV nmgyZ hm g§fK© gwê$ Pmbm. `m AUwD$O}bmM {damoY H$aV AmVm ^maVr` AW©Ï`dÒWoMr ‡JVr Z_yX H$aVmV H$s, `m~‘b ^maVmH S>o _mZ{gH$ Vmob T>mgiÎ`mZo AmÀ_hÀ`m
qH$dm Ë`m§Mr Hw$dV Zmhr, Agm `m H«$m`moO{ZH$ B§{OZm_Ü`o hm`S´>moOZ Am{U AgVmV. AUwD$O}Mm dmna, _‹`_ JVrZo gwÍ$ Amho. `m dmT>UmË`m A⁄`mdV VßÃkmZ Amho. EdT>oM ZÏho Va H$arV AmhoV. H$m`Xm d gwÏ`dÒWm
Q>rHo$Mm gya AgVmo. na§Vw emór` Am°pŠgOZ `m XmoÝhtMm g§`moJ KS>dZy A_o[aHo$er Pmbobm H$ama dJ°ao AW©Ï`dÒWogmR>r ‡MßS> ‡_mUmV D$Om© 200 _oJ∞d∞Q>, 540 _oJ∞d∞Q> D$Om© XoUmË`m amI `mgmR>r PQ>UmË`m nmo{bgmßZm
g§emoYZmÀ`m joÌmV `e Am{U An`e B§YZ V`ma Ho$bo OmV AgVo. Ë`m_Ü`o ~m~r EdT>Ám ‡mß{VH$ hmoÀ`m H$s bmJUma Amho. `mgmR>r H$moigm, l_{d⁄wV dJ°ao nmaßn[aH$ D$Om© ^≈>`m ~mßY `mMohr XO}Xma VßÃkmZ VUm_w∫$ amh `mgmR>r gaH$maZo `moOZm
`m§Mm bn§S>md Zoh_rM Mmbbobm dmnabo OmUmao Am°pŠgOZ Am{U À`mV AZoH$mßZm H$m` Mmbbo ^maVmOdi Amho. ho gd© ghOnUo {Z`m©V AmIUo JaOoMo Amho. Xadfr© _mo\$V
Amho, `mMm \$magm nŒmm ÒÃmoV nwaUma ZmhrV. {edm` `mV n`m©daUmMm _w‘m AmhoM. H$aVm `oD$ eH$Vo. hr EH$ ‡MßS> _moR>r AmamoΩ` VnmgUr, KamßnmgyZ Odi¿`m
AgVmo. 2003 _Ü`o AgmM àH$ma hm`S´>moOZ ho XmoÝhr Ðd ñdê$nmV ZÏhVm. Aem pÒWVrV ÂhUyZ AUwD$O}Mm {dMma H$amdm bmJUma Amho. ~mOmanoR> Amho. `mV AUw^≈>`m ~mßYyZ XoUo, nmo{bg ÒQ>oeZbm Zo_UyH$, Mmodrg
KS>bm hmoVm Am{U ^maVmMr EH$ AgVmV. Am°pŠgOZbm ÐdénmV AUwD$Om© Am`moJmMo A‹`j À`m Mmbd `mMo H$ßÃmQ> KoUo-Agm Am{W©H$ Vmgmß¿`m S>ÁwS>rZßVa nwaoer {dlmßVr,
AdH$me _mohr_ \$gbr Agë`mMo `oÊ`mgmR>r CUo 183 A§e gopëgAg S>m∞. A{Zb H$mH$moS>H$a `mßZr `m H$amambm, AUwD$O}bm {ZÖgß[XΩY ^maVmZo gw’m `mVyZ `moΩ` Vmo YS>m ø`mdm. `m Q>flfl`mda S>m∞. Ï`dhma Amho. `mV ^anya n°gm Amho. H$mH$moS>H$a `mß¿`mgmaIm nmo{bg ÒQ>oeZ¿`m AmdmamV H±$Q>rZMr
bjmV Ambo hmoVo. Voìhm bmoH$ Am{U hm`S´>moOZbm CUo 253 A§e nmqR>~m {Xbm. AmVm _mà À`mßZr `m gßX^m©V Ho$boÎ`m A‰`mgnyU© H$mH$moS>H$a noQ¥>mob dJ°ao¤mao {_iUmË`m D$O}~‘b dmMH$mßZm OmJ•V ~h˛Am`m_r Ï`päV_Œd Agbobm emÒÃk \$äV emÒÃr` gmo` VgoM [\$Q>Zog gßoQ>a C^mamdo
emñÌkm§da Q>rH$m H$aUma Agm A§XmO gopëgAg EdT>o Vmn_mZ Imbr AmUmdo ^mfUmMr nwpÒVH$m Cnb„Y Pmbr Amho. À`m_wio gm_m›` H$aVmV. À`mßZr Z_yX Ho$Î`m‡_mUo H$moiem‡_mUoM noQ¥>mobMogw’m gßemoYZmVM JwßVyZ Z amhVm AmnÎ`m {df`m¿`m BVa ~mOygw’m OoUoH$Í$Z VmOoVdmZo amhV OZoVo¿`m
`oD$ bmJbm hmoVm. na§Vw, ^maVmMo bmJVo. OJmV gdm©V n{hë`m§Xm _mUgmMr gmo` Pmbr Amho. gmR>o _`m©{XV AmhoV, gßnUma AmhoV. ÂhUyZM AUwD$O}Mm {dMma H$em g_OmdyZ KoVmo, ho `mdÍ$Z bjmV `oVo. godogmR>r nyU© j_VoZo H$V©Ï`XjVm
AdH$me`mZ H$mogibo Agë`mMr A_o[aHo$Zo Ago B§{OZ V`ma Ho$bo. Vo hr nwpÒVH$m ÂhUOo S>m∞. H$mH$moS>H$a `mßZr Am∞JÒQ> 2009 _‹`o H$amdm bmJVmo. hm _w‘m g_OyZ KoVbm H$s, H$mH$moS>H$a AUwD$Om© {Z{_©Vr¿`m XmIdy eH$Vrb. nmo{bgmß¿`m
1975 _Ü`o V`ma Pmbo. Ë`mZ§Va \«$mÝg, _wß~B©V {Xbobo ^mfU hmo`. ""›`ypäbAa EZOu EZ Bß{S>`m-do S>m∞. H$mH$moS>H$a nwT>o ^maVmV Cnb„Y AgboÎ`m {d{dY D$Om© CÀnmXZ IMm©Mr MMm© {H$Vr g\$mB©Zo H$aVmV, `mMo AmÌM`© dmQ>V g_Ò`mßH$S>o J•h_ßÃr bj XoVrb H$m?
n{hbr ~mV_r VËH$mbrZ n§VàYmZ AhoS>'' ho ^mfU b{bV Xmoer Ò_•Vr Ï`mª`mZ_m{bHo$V {Xbobo n`m©`mßMr MMm© H$aVmV. gw_mao Xhm dfm©nydu ^maVmV Ago Zmhr. H$mH$moS>H$a Z_yX H$aVmV H$s AUwD$Om© {Z{_©Vr¿`m IMm©V XrnH$ _hmXod AmMaoH$a,
AQ>b{~hmar dmOn`r `m§Zm g_Obr MrZ Am{U a{e`m `m§Zr H«$m`moO{ZH$ ^mfU Amho. hr dm{f©H$ Ï`mª`mZ_mbm b{bV Xmoer _o_mo[aAb dmVmdaU hmoVo H$s AmnÎ`mH$S>o H$moiemMo ^anya gmR>o AmhoV. näH$m IM© ({\$ägS> H$m∞ÒQ>) EH$XmM H$amdm bmJVmo, Vmo dmT>V H$mß{Xdbr
Am{U BómoÀ`m H$m`m©b`m_Ü`o B§{OZ V`ma Ho$bo. gmoìhrEV g§K hm Q¥>ÒQ>V\}$ Am`mo{OV H$a `mV `oVo. . `m ‡{VÓR>mZm¿`m naßnaoZwgma ¡`m‡H$mao AmnU H$moigm dmnaV AmhmoV. À`m JVrZo H$moiemMo Zmhr. {edm` ~XbUmam IM© (Ïho[aE~b H$m∞ÒQ>) AJXr H$_r
emókm§Zm Yra XoUmam Ë`m§Mm n{hbm n{hbo AdH$me `mZ gmoS>Umam Am{U ‡À`oH$ Ï`mª`mZmMr nwpÒVH$m ‡H$m{eV H$a `mV `oVo. `m gd© gmR>o 130 dfm©V gßnyZ OmVrb. nU Amnbr D$O}Mr dmT>Vr JaO AgVmo. BVa D$Om©ÒÃmoVmV D$Om© {Z{_©VrMm IM© H$mim‡_mUo Jar~mßMr A_•V \$io
g§Xoe nmohmoMbm. \$gbobo CÈ>mU ho M§Ðmda n{hbm _mZd nmR>dUmam Xoe nwpÒVH$m A{Ve` gßJ´m¯ AmhoV. Am{U dmT>Vm dmna ~KVm ho gmR>o 2050 gmbmn`™V {Q>H$Vrb. dmT>V OmVmo, AUwD$O}~m~V Ago hmoV Zmhr. (n•.21) EdT>oM ZÏho gmo_agm¿`m dmQ>Ámbm
An`e Agbo Var Ë`m_Ü`o Odinmg åhUyZ AmoiIbm OmVmo na§Vw H«$m`moO{ZH$ S>m∞. A{Zb H$mH$moS>H$a AUwD$O}~‘b Ï`mª`mZ Xo `mg `mMm AW© AUwD$O}gmR>r bmJUmao `wao{Z`_ ^anya Cnb„Y Amho, Va hm IM© ‡À`jmV H$mimZwÍ$n H$_r H$_r hmoV OmVmo. ÂhUyZM _mohm¿`m \w$bmnmgyZ Vo
27 dfmªnmgyZ g§fK© gwê$ Agboë`m EH$m B§{OZmÀ`m ~m~VrV _mÌ a{e`mbm A{Ve` `moΩ` Ï`äVr Amho. ^maV gaH$ma¿`m AUwD$Om© Ago Zmhr. ÂhUyZM ^maVmbm `wao{Z`_Mm nwZdm©na H$Í$ eH$Umao C⁄mMm _hŒdmMm D$Om©ÒÃmoV ÂhUyZ AUwD$O}MmM {dMma H$amdm AfiYm›`mn™V gßÃr, –mjo d Cgm¿`m
g§emoYZmV Amnboo `egwÕm XS>bo Amho. 1987 _Ü`o `e Ambo. 1991 _Ü`o Am`moJmMo A‹`j ÂhUyZ À`mßZr H$m_ Ho$bobo AgÎ`m_wio VßÃkmZ {dH${gV H$amdo bmJob. ho ^maVmg_moaM Iao AmÏhmZ bmJUma Amho. {ddoMZmV H$mH$moS>H$a nwT>o ^maVr` C⁄moJnVtZm, _irgh _⁄{Z_uVr H$aUmË`m
AUwD$Om©{df`H$ Ï`mdhm[aH$, amOH$s`, Am{W©H$ kmZ À`mßZm Amho. ^maVmH$S>o `wao{Z`_Mo gmR>o AmhoV. _mà ho gmR>ogw’m OmÒVrV {Z`m©VXmamßZm gÎbm XoVmV H$s, À`mßZm ^maVmVM AUw^≈>`m ~ZdUo H$maIm›`mßMr ^yH$ VodT>Ámda ^mJV
åhUyZM AmO {_eZ OrEgEbdr-S>r3 AmnU a{e`mer V§ÌkmZ Am`mV Amho. Ï`mª`mZm¿`m gwÍ$dmVrbmM S>m∞. H$mH$moS>H$amßZr OJmMm OmÒV XmoZeo df} nwaVrb. ÂhUyZM AmnÎ`mbm EH$ Va ‡MßS> dJ°ao H$amdo. `mMo H$maU ÂhUOo OJmnojm ^maVmV Aer H$m_o Zmhr ÂhUyZ H$adßXo, H$mOy, {MHy$,
ho Zo_Ho$ H$m` Amho ho g_OyZ ¿`mdo H$aÊ`mMm H$ama Ho$bm. `mM doir D$Om©{df`H$ ZH$mem dmMH$mßg_moa R>odbm Amho. `mVyZ ÒnÓQ> ‡_mUmV D$Om© Am`mV H$amdr bmJob qH$dm AUwD$Om© ~Zdmdr ÒdÒVmV hmoVmV, H$maU `oWo Hw$eb VßÃk Cnb„Y AmhoV. Omß^yi eä` AgÎ`mg Amß~m
bmJob. OrEgEbdr-S>r 3 ho EH$ am°H$o Q> ^maVr` AdH$me g§emoYZ H|$ÐmMr Pon {XgVo H$s, OJmVrb ‡JV Xoe BVa Xoemßnojm {H$VrVar nQ> D$Om© bmJob. (n•.8). (n•.23) ^mfUm¿`m eodQ>r H$mH$moS>H$a Z_yX H$aVmV H$s, ¯mnmgyZhr _⁄{Z{_©VrMr nadmZJr
Amho. Vo am°H$o Q> Or g°Q> -4 hm XiUdiU ~KyZ A_o[aHo$Mo S>moio {Xny bmJbo dmnaVmV. H$mH$moS>H$a Z_yX H$aVmV H$s, H$mhr XoemßV D$O}Mm `mMmM AW© Agm H$s AUwD$Om© Agmdr H$s Zgmdr, hm n`m©` ^maVmVrb D$O}Mr pÒWVr \$maer CÀgmhdY©H$ Zmhr. ^maVmgmaIm _hmamÓQ¥> emgZ XoUma Amho. emgZmMm
CnJ«h KoD$Z AdH$memV OmUma hmoV.o hmoVo.A_o[aHo$Zo ^maVmÀ`m AdH$me XaS>moB© dmna 100 {H$bmod∞Q> Xa dfm©bm Amho Va ‡JV XoemßV Cnb„Y Zmhr. AmnÎ`m AW©Ï`dÒWoVrb D$O}Mm dmT>Vm dmna {dH$gZ{eb XoemV ‡MßS> ‡_mUmV D$Om© bmJUma Amho. `mgmR>r hm {ZU©` XwX£dr g_Omdm bmJob.
gd© àH$maMr V`mar H$ê$Z ho CÈ>mU g§emoYZmV AS>Wio AmUÊ`mMm à`ËZ Xagmb XaS>moB© dmna 17000 {H$bmod∞Q> Amho. ^maVmVrb ^mJd `mgmR>r AmnÎ`mbm AUwD$O}MmM n`m©` {dH${gV H$amdm AmnÎ`mbm AUwD$Oo©MmM n`m©` ÒdrH$mamdm bmJUma Amho. dmÒV{dH$ {ZgJm©Zo _mZdm¿`m
H$aÊ`mV Ambo. ho CÈ>mU Am{U hr gwê$ Ho$bm. ^maVmZo a{e`mMo V§ÌkmZ Z Xagmb, XaS>moB© dmna 700 {H$bmod∞Q> EdT>m Amho. `m {ZH$fmßZwgma bmJob, Ago S>m∞. H$mH$moS>H$a R>mgyZ gmßJVmV. `mM hoVyZo ^maVmZo S>m∞. H$mH$moS>H$amßMr nwpÒVH$m dmMH$mßZm EH$m doJi`m nU H$Î`mUmgmR>r \$imßMr XoUJr {Xbobr
_mohr_ `m§Mo EH$ doJio d¡{eîQ>ç Amho KoVm A_o[aHo$MoM H«$m`moO{ZH$ B§{OZ ^maV {dH$gZerb Xoe R>aVmo. H$mH$moS>H$amß¿`m _Vo MmßJÎ`m AmßVaamÓQ¥>r` nmVirda _wbH$s H$m_mgmR>r AUwD$Om© {_id `mMo _hŒdm¿`m {df`mMr gmofl`m ^mfoV AmoiI H$Í$Z XoVo. À`mß¿`m Amho. _mZdr d ‡mUr_mÃmß¿`m
OrdZ_mZmgmR>r {H$_mZ 5000-6000 {H$bmod∞Q> D$Om© XaS>moB©, ‡`ÀZ Mmbdbo AmhoV. S>m∞. H$mH$moS>H$a `mßZr {ddoMZm¿`m `m _mßS>UrV ^anya AmH$S>odmar AgÎ`m_wio dmMH$mßZm _w‘m ÒnÓQ> AmamoΩ`mbm Cn`wäV d nmMH$ R>am{dV
H$maU 1982 nmgyZ AmnU H«$m`moO{ZH$ {dH$V ¿`mdo Aer gŠVr A_o[aHo$Zo gwê$ Xadfu dmnabr Omdr. EdT>r D$Om© {Z_m©U H$am`Mr PmÎ`mg Q>flfl`mda gwÍ$dmVrbm nU EH$XmM `wao{Z`_ H$go Am`mV H$amdo hmoVmo. _mà H$mH$moS>H$amßZr AUwD$O}¿`m {Z{_©VrVrb (CXm. ÂhUyZ {ZgJ©mZo À`m À`m hdm_mZmV
B§{OZ V`ma H$aÊ`mMm à`ËZ H$aV Ho$br. _mÌ ^maVmZo Vr _mZbr Zmhr. {H$Vr H$moigm bmJob, Agm AßV_w©I H$aUmam ‡˝ S>m∞. H$mH$moS>H$a bmJob, À`mZßVa dmnaboÎ`m `wao{Z`__YyZ nwZdm©namMo VßÃkmZ {H$aUmoÀgJ©) Ymoä`mßMr MMm© H$am`bm hdr hmoVr. AmamoΩ`Xm`H$ R>aVrb Agm \$imßMm
AmhmoV. `m B§{OZmMm dmna `m Ë`m_wio A_o[aHo$Zo Bómoda Am{U CnpÒWV H$aVmV. S>m∞. H$mH$moS>H$a nwT>o XmIdyZ XoVmV H$s, hm ‡˝ Cn`moJmbm AmUyZ A{YH$ D$Om© H$er {_idVm `oB©b, `m~‘bMr hßJm_ {Z_m©U Ho$bobm Amho. ghO,
OrEgEbdr - S>r 3 `m am°H$o Q>_Ü`o H«$m`moO{ZH$ B§{OZo ~ZdUmè`m \$äV H$moigm Cnb„Y Ag `m-Zg `mMm Zmhr. EdT>m H$moigm AmH$S>odmar gmXa Ho$br Amho. hr AmH$S>odmar _wimVyZM dmMm`bm nwpÒVH$m - ›`ypäbAa EZOu BZ Bß{S>`m - do AhoS> gwb^ d ÒdÒV Aer _ÒV d _w~bH$
H$aÊ`mV Ambm hmoVm. åhUOo `m a{e`mÀ`m `§ÌUoda {Z~ªY AmUbo. dmnabm Va n`m©daUmMr hmoUmar hmZr {H$Vr Agob, `mMmgw’m hdr. boIH$ - S>m∞. A{Zb H$mH$moS>H$a \$io Cnb„Y H$ÈZ {ZgJm©Zo _mZdmbm
CÈ>mUm_Ü`o OrEgEbdr-S>r3 Am{U Ë`mZ§Va a{e`mMo {dKQ>Z Pmbo Am{U {dMma Ïhmdm. `mCbQ> AUwD$O}Mm n`m©` {H$Vr Var MmßJbm R>aVmo. H$mH$moS>H$a nwZdm©nam¿`m VßÃkmZm~‘b _mßS>Ur H$aVmZm ‡H$meH$ - b{bV Xmoer _o_mo[a`b \$mDß$S>oeZ, _wß~B© daXmZ {Xbobo Amho. naßVw XmÈ¿`m
`mMo Xwhoar \$m`Xo AgVmV. EH$Va EH$m {H$bmo `wao{Z`__YyZ Iyn `wao{Z`_¿`m gmR>ÁmßMm CÎboI H$aVmV. AmO OJ^a `wao{Z`_Mo \$moZ - 022-22024263 OJmV À`mßMm am˙mgr Cn`moJ Ho$bm
H«$m`moO{ZH$ B§{OZ `m XmoZ g§emoYZm§Mm ^maVmer Agbobm H$amahr aÔ Pmbm. ‡H$meZ df© - 2009, n•ÓR>gߪ`m 36.
H$g bmJUma hmoVm. EImXo am°Ho$Q> a{e`mMr hr AS>MU Am{U A_o[aHo$Mm D$Om© {Z_m©U H$aVm `oVo, {edm` AUwD$O}_wio n`m©daUmMr hmZr gw_mao 55 bmI Q>Z gmR>o AmhoV. A{YH$ ‡`ÀZ Ho$Î`mg OmV Amho.
{MHy$ ho \$i ~mam_mhr Cnb„Y
AdH$memV PonmdVo Voìhm Ë`mda gd© X~md `m XmoZ AmnÎmt_wio ^maVmg_moa AgVo. À`mßMr gßJmonZ epäV d ghO
bj H|${ÐV Pmbobo AgVo. AmOda Var
am°Ho$Q>m§_Ü`o H$moUË`m àH$maMo B§{OZ
Zdo AmìhmZ C^o am{hbo. H$maU `m
AdñWoV ñdV:Mo H«$m`moO{ZH$ B§{OZ
H$mb‡dmh Cnb„YVm bjmV KoD$Z À`mbm
{_ÓQ>mfimVrb {~Z Vwnm¿`m bmSy>Mr
dmnabo Amho `mbm _hÎd {Xbo Jobo V`ma H$aÊ`m{edm` H$gbmhr n`m©` UÀ`mhr d`moJQ>mbm gmOoem Q¥>rnMr Om{hamV ~Km, À`mV AÀ`mYw{ZH$ H∞${gZmoO nm{hbo H$s À`mMr ImÃrM nQ>Vo. BWo Cn_m {Xbobr Amho. Vr gmW© Amho.
ZìhVo Am{U {Xbo OmVhr ZìhVo. _mÌ
_mo{h_o_Ü`o dmnaÊ`mV Ambobo
am{hbm ZìhVm. 1994 _Ü`o ^maVmZo
ñdV:Mo H«$m`moO{ZH$ B§{OZ V`ma
H$mo Xw~B©Mß Zmd AJXr AJ´ÒWmZr AgV. Xw~B© ho gJ˘`mßMß
hm∞Q> \o$d{aQ> Amho. Xw~B© ÂhQ>bß H$s AZoH$ Amª`m{`H$m
Q>∞äg \´$s Xw~B©Mr g\$a ! OJmVÎ`m gdm©V _hmJS>Ám hm∞Q>oÎg¿`m Am{U H∞${gZmoO≤¿`m MoZ
nmhm`bm {_iVmV. ZwH$VrM Xw~B©V C^r am{hbobr ~wO© I{b\$m
Omß^yi ho \$ihr {deof JwUH$mar d
H•${_ZmeH$ Amho. JmoS> AgyZhr
H«$m`moO{ZH$ B§{OZ ho AmH$f©UmMm q~Xy H$aÊ`mMr _mo{h_ gwê$ Ho$br. VËnydu S>mo˘`mg_moa `oVmV. JoÎ`m H$mhr dfm©V Jw›hoJmamßMß Aml`ÒWmZ {\$am`bm `oUmË`mßMß _wª` AmH$f©U Amho. hr OJmVrb gdm©V CßM B_maV Am{U {VWbß Ab ~wO© ho {VVHß$M _Yw_ohrßZm Im `mg Vo CnH$maH$ R>aVo.
ÂhUyZ AmoiIbr OmV Agbr Var Xw~B© hr BVahr AZoH$ Xw~B©_‹`o XoeXoerMo AZoH$ n`©Q>H$ `oV AgVmV. À`mßMß \o$_g hm∞Q>ob hr Xw~B© g\$marMr Img AmH$f©Uß AmhoV. `m gwH$m _odm ¯m lr_ßVr JQmV H$mOy d
R>abo. H$maU AmnU n{hë`m§XmM ñdXoer a{e`mer Ho$boë`m H$amam_wio ^maVmbm _ZwH$m gdm©V ÒdÒV Amho. À`m_wio
~ZmdQ>rÀ`m H«$m`moO{ZH$ B§{OZmMm dmna V§ÌkmZ _m{hV Pmbo hmoVMo . na§Vw Ë`m JmoÓQ>tgmR>r AmH$f©Umbm nmà Amho. {VWbr gßnfiVm, C¿M _ZmoaßOZ H$a `mgmR>r hr _m`mZJar AZoH$ gw{dYmßZr gÇm Amho. hm∞Q>oÎgMß d°{eÓQ>Á Agß H$s {VWo, JÎ\$, {_S>b BÒQ>, Bß{S>`Z,
OrdZe°br, ^anya nJmam¿`m ZmoH$Ë`m, Amam_Xm`r OrdZ ho gJiß n`©Q>H$mßMß _ZmoaßOZ H$a `mgmR>r {VWo AZoH$ [agm∞Q>© C^mabr Jobr {\$brnr`Z, Mm`{ZO, Omn{ZO, WmB© , \´|$M , BQ>m{b`Z, Jar~mß¿`m Im `mV À`mMm AYyZ_YyZ
H$aV hmoVmo. AmVm H$mbÀ`m _mo{h_o_Ü`o V§ÌmVgwÕm AZoH$ JS>~S>r hmoË`m. Ë`m_wio ^wai KmbUmaß Amho.AWm©V hm n°gm ¡`m _mJm©Zo H$_mdbm OmVmo Vmo AmhoV. {VWo AZoH$ IoimßMr aobMobhr Amho. naXoer n`©Q>H$mßZm _opägH$Z Aem OJ^amVÎ`m H$moUÀ`mhr ‡H$ma¿`m Im `mMo dmna hmoVmo. H$adßXo hm amZ_odm
H«$m`moO{ZH$ B§{OZmMm à`moJ `eñdr ^maVmV H«$m`moO{ZH$ B§{OZ V`ma gJimM d°Y Zmhr Varhr Xw~B© Am{U {VWÎ`m amhUr_mZmMr ^wai AmH${f©V H$a `mgmR>r {VWÎ`m [agm∞Q>©_‹`o JmoÎ\$, Q>o{Zg, nXmW© Cnb„Y AmhoV. `m{edm` Ioi, N>moQ>o \$mÒQ>\y$S> ÒQ>m∞b Òdm{XÓQ> d gmaH$ Amho.
Pmbm Amho. na§V,w OrEgEbdr-S>r 3 `m H$aÊ`mÀ`m _mo{h_o_Ü`o ~aoM AS>Wio AZoH$mßZm nS>Vo. KmoS>oÒdmar, nm∞da ~moqQ>J , aΩ~r Aem AZoH$ AßVaamÔ¥>r` XOm©¿`m `m_wiohr {VWo n`©Q>H$mßMr aobMob AgVo. bhmZnUmnmgyZ Vo _moR>Ámßn`™V Vmo
am°Ho$Q>_Yë`m `§ÌUm§_Ü`o {~KmS> Ambo. _mÌ `m gJù`m Xw~B©Vbr IaoXr hm AZoH$mßgmR>r AmH$f©UmMm {df` AgVmo. IoimßMr gmo` Amho. ho Ioi Ho$di Ioi `mgmR>r ZÏho, Va Vo Xw~B©_‹`o CßMr emhr hm∞Q>oÎgMr H$mhr H$_VaVm Zmhr. Ab ~wO© AmdS>rZo d MdrZo ImÎbm OmVmo.
Pmë`m_wio Vo ^aH$Q>bo. åhUOo AS>Wù`m§da _mV H$ê$Z ^maVmV Xw~B© ~ßXa ho gdm©V H$_r H$ÒQ>_ S>ÁwQ>r AgUmaß ~ßXa AgÎ`m_wwio nmh `mgmR>rhr _moR>Ám ‡_mUmda ‡ojH$ {VWo `oVmV dm∞Q>a ÒnmoQ>©g Ï`{V[a∫$ {VWo H´$mD$Z flbmPm, S>Áw{gQ>, {hÎQ>Z, hm∞dS>©, BßQ>a BVH$s JwUdŒmm d Cn`wäVVm
H«$m`moO{ZH$ B§{OZmMm à`moJ O_bobm H«$m`moO{ZH$ B§{OZ V`ma H$aÊ`mV `e {edm` {VWo H$moUÀ`mhr JmoÔ>rda Q>∞äg ZgÎ`m_wio ~Ë`mM JmoÔ>r Am{U AmB©g ÒHo$qQ>J hr {VWbr AmUIr H$mhr Img AmH$f©Uß. H$m∞›Q>rZ|Q>b, {gQ>r g|Q>a, Xw~B© _arZ Aem H$mhr Zm_mß{H$V AgyZhr _hmamÓQ¥>mV darb \$imßMo,
{VWo ÒdÒV {_iVmV. AZoH$ Zm_mß{H$V Hß$n›`mß¿`m ~´±S>oS> dÒVy {VWo À`mV n`©Q>H$ ÒdV:hr ^mJ KoD$ eH$VmV. AmVm {VWo AM}ar, hm∞Q>oÎg¿`m gmI˘`mhr {VWo nhm`bm {_iVmV. Xw~B© ho AZoH$ Ï`mnmarVŒdmZo CÀnmXZ Ho$bo OmV
Amho. {~KmS> Pmbm` Vmo am°Ho$Q>_Ü`oo. Ambo Amho. Zmhr. À`mgmR>r O{_ZrMo joÃhr Iyn
ghO Cnb„Y hmoVmV. gmo›`mMr IaoXr ho {VWbß AmUIr EH$ Òä`w~m S>m`qÏhJ, dm∞Q>a ÒH$sB™J, S>rn gr {\$etJ Ago H$mhr doJio Hß$n›`mßMo Ï`mdgm{`H$ H|$– ÂhUyZ AmoiIbo OmV AgÎ`mZo
AmH$f©U Amho. S>ÁwQ>r \´$s AgÎ`mZo {VWo gmo›`mMo Xa H$_r n`m©`hr Cnb„Y H$Í$Z Xo `mV Ambo AmhoV. H$mhr A∞S>Ïh|Mg {VWÎ`m hm∞Q>oÎg_‹`o À`mßZm gmOoem gJ˘`m nßMVmamß{H$V gmo`r _`m©{XV Amho.
Imn ZoÀ`mßMo emÒÃ AmhoV.AZoH$ JmoÓQ>r {VWoM CÀnm{XV Ho$Î`m OmV AgÎ`m_wio
À`mMr qH$_V H$_r Amho. Xw~B©¿`m AZoH$ em∞qnJ g|Q>a_‹`o Aem
‡H$mahr {VWo Cnb„Y H$Í$Z {Xbo AmhoV. g∞ßS> ÒH$sB™J Am{U
H∞$_b am`{S>ßJMr {VWbr _Om H$mhr Am°aM. Xadoir ZdZdrZ
Cnb„Y H$Í$Z XoVm `oVmV. Vo{Wb ÒWm{ZH$ bmoH$mßMm hm∞Q>ob hmM
‡_wI Ï`dgm` AgÎ`mZo n`©Q>H$mßgmR>r AÀ`ßV MmßJÎ`m gw{dYm
Ago AgyZhr hr \$io H$moUÀ`mhr
AmOmamda epäVdY©H$ d nmMZgwb^
R>abobr AmhoV. ¯m {ZgJ©XŒm ÒdÒV
h>n§[a`mUmVë`m OmQ> g_mOmÀ`m Imn
Mm`VrÀ`m XmXm[Jarbm H$Zm©bÀ`m
JmoÌmVbo [ddmh ho dÁ`© g_OmdoV Aer
Ho$di OmQ> g_mOmVM Zìho Va gmè`m
JmoÔ>rßMr aobMob Amho. CßMr OmO_ß Vo CßMr _⁄ Am{U A⁄`mdV
BboäQ¥>rH$b dÒVyßnmgyZ gmo›`m¿`m AbßH$mamßn`™ßV H$moUÀ`mhr
JmoÔ>rMr H$_VaVm Xw~B©V Zmhr. Xw~B©V em∞qnJ H$am`bm Om`Mß Va
eH$bm bT>dyZ Vo Ioi aßJVXma H$a `mMr I~aXmar KoVbr OmVo.
Xw~B© ÂhQ>bß H$s {VWÎ`m n`©Q>Zm~‘bMß EH$ {MÃ AmnÎ`m
S>mo˘`mg_moa `oVß. ^anya n°gm Am{U M°ZrMr gd© gmYZß _w~bH$
`oWo AmhoV.
Xw~B©bm Om`Mß Agob Va H$moUÀ`mhr n`©Q>H$ Hß$n›`mß¿`m A∞a|O
Qy>a VwÂhr {ZdSy> eH$Vm. À`m_wio H$_r Ãmg KoD$Z VwÂhmbm naXoer
Q>m∞{ZH$mMm dmna _⁄{Z{_©VrgmR>r
Ïhmdm `mgmmaIr XwX£dr ~m~ Xwgar Agy
{Oëhm gÌ Ý`m`mb`mZo Mm§JboM CÎma ^maVmVM g_O Amho. EH$m JmoÌmVbo eH$V Zmhr.
[Xbo Amho. `m Imn n§Mm`Vr ~oH$m`Xm åhUOo EH$m Hw$Q>§w~mVbo _wbJm Am{U H$mhr ^mJM amIyZ R>odbo AmhoV. {VWo gJir _hŒdmMr em∞qnJ ‡_mUmV Cnb„Y H$Í$Z XoUmam XoeAgß Vo {Mà AgVß. À`mV ‡dmgmMm AmZßX bwQ>Vm `oVmo. nU ¡`mßZm ÒdVßÃnUo Om`Mß Agob
g|Q>g© dgbobr AmhoV. Ab [a®Jm amoS>, H$am_m, Ab {Y`m\$m amoS> H$mhr J°a Zmhr. H$maU Xw~B©Mr _Om bwQ>m`Mr Va ho gJiß AmbßM. À`mßZr JÏhZ©_|Q> Am∞\$ Xw~B© ¿`m n`©Q>Z ImÀ`mer gßnH©$ gmYbm kmZoÌda {^. JmdS>o ,
AmhoV nU Ë`m§Zr Amnë`m X§S>eŠVrÀ`m _wbJr ho nañnam§Mo ~hrU ^mD$ R>aVmV Am{U ~mZr `mg Òπo$Aa Ago H$mhr ^mJ Img em∞qnJMr nßT>ar EHo$H$mir \´$m›g , ImgH$Í$Z n∞[ag hm Aem Z{eÎ`m amÃtgmR>r Var À`mßZm _m{hVr {_iy eH$Vo. À`mgmR>r À`mßZm nmo. ~m∞äg Zß \$moQ>©, _wß~B©.
Omoamda Amnbo H$mhr {Z`_ O~aXñVrZo Ë`m_wio Ago {ddmh Ho$bo OmV ZmhrV. ÂhUyZ AmoiIbo OmVmV. `m{edm` Xw~B© {d_mZVimda {_iUmaß ‡{g‹X hmoVm. AmVm Vmo _mZ Xw~B©bm {_im`bm haH$V Zmhr. 594, Xw~B©, `wZm`Q>oS> Aa~ A{_amVrO `m nŒ`mda gßnH©$ gmYVm
bmXbo AmhoV. EH$mM JmoÌmVë`m dYw- OmQ> g_mOmZohr Amnbm hm AÅ>mhmg Hw$R>o Amho flbmpÒQ>H$ ~ßXr?
Q>∞äg \´$s gm_mZ Am{U {VWbo Q>∞äg \´$r H$m∞Âflboäg ho hr {VWo BWbr nßMVmamß{H$V hm∞Q>oÎg Am{U gd© gw{dYmßZr gÇm Ago `oB©b.
dam§Mm {ddmh `m Imn n§Mm`Vr§Zr dÁ`© `mMgmR>r Agë`mMo åhQ>bo Amho. ^maV _wß~B© _hmZJanm{bHo$Zo flbm∞pÒQ>H$
R>adbm Amho.ŸAgo {ddmh H$aUmam§Zm hr gaH$maZo gJmoÌ {ddmh dÁ`© R>adUmam ~ßXrMo nmD$b CMbyZ n`m©daUmbm
n§Mm`V AmYr VmH$sX XoVo. Ë`mZ§Va H$m`XmM H$amdm Aerhr Ë`m§Mr _mJUr drUmdmXZ H$aUo ZÏho. ew’ gm{ŒdH$, gXmMaUr, godm^mdmMo nmofH$ Ago dmVmdaU {Z_m©U
g_mOmVyZ ~{hîH¥$V H$aÊ`mMm Bemam
XoV.o nU, Ë`mdahr Ë`m§Zr {ddmh Ho$bmM
Amho. `mda Iyn MMm© Pmbr. Imn
n§Mm`VrÀ`m XmXm[Jarda AZoH$m§Zr Q>rH$m
Y_m©Mm Vmo AW© OrdZ H$moR>Î`mhr _mohmV Z nS>Vm OJV amhUo ÂhUOo Y_©.
Y_© ÂhUOo na_oÌda_` hmoUo. na_oÌdam¿`m R>m`r OrdZ An©U
H$a `mMm Ho$bobm ‡`ÀZ {Z{¸VM
MmßJbm Amho. naßVw AOyZhr hr
Va Aem Zdam ~m`H$mobm _mê$Z Q>mH$bo Ho$br nU gJmoÌ {ddmhmMo ho emñÌ Zo_Ho$ OrdZm¿`m gd© joÃmVrb ew{MVm... À`mßMm Y_m©V AßV^m©d hmoVmo. H$aUo. Ho$di na_oÌdam{df`r Vm{ŒdH$ MMm©, H$mœWmHy$Q> H$aUo flbmpÒQ>H$ ~ßXr nyU©nUo Aß_bmV
OmVo. hm g_mO _moR>çm à_mUmda eoVr H$m` Amho Am{U Vo {H$VnV g_W©Zr` VŒdkmZemÒÃmMo ‡mÀ`{jH$ ÂhUOo Y_©. Y_m©Mo emÒÃ ÂhUOo ÂhUOo Y_© ZÏho. Ho$di ~m°{’H$ nmVir CßMmdbr, nmß{S>À` ‡m· Ambobr Zmhr. H$maU XmXa¿`m
H$aVmo Am{U Imn n§Mm`VrMm {ZU©` Amho `mda H$mhr H$moUr {dÛmZm§Zr qH$dm VŒdkmZ. VŒdkmZmMo gVV gßemoYZ Mmbbobo AgVo, Mm°H$er H$Í$Z KoVbo ÂhUOo Y_u{ZÓR> Pmbo Ago ZÏho. dmX{ddmX, MMm© \y$b_mH}$Q>_‹`o \y$b{dH´o$Vo AOyZhr
_mZbm Zmhr Va bmoH$m§À`m OrdZmda g§emoYH$m§Zr àH$me Q>mH$bobm Zmhr. _mÌ Mmby AgVo. ‡ÌZmßMr CŒmao emoY `mMm ‡`ÀZ Mmbbobm AgVmo. ¯mß¿`m nbrH$S>o Iam Y_© Amho. Y_© ‡À`j OJmdm bmJVmo. flbmpÒQ>H$ {neÏ`mßMm gam©g dmna
n{aUm_ hmoVmo åhUyZ bmoH$hr Imn
n§Mm`VrMo {ZU©` _mÝ` H$aVmV. Aem
àH$aUmV AZoH$m§§Zm _mê$Z Q>mH$Ê`mV
OmQ> g_mOmÀ`m `m Imn n§Mm`Vr
`m~m~V A{VaoH$ H$arV AmhoV Ago
åhUmdo bmJob. H$maU `m n§Mm`VtZm
"do XmßMm Vmo Aœm© ü& AmÂhmgrM R>mdm & `oamßZr dhmdm ‰mma &
Ï`W© _mWm ü&' Ago ÂhUUmao gßV VwH$mam_ _hmamO AmnÎ`m
gdm™Zm R>mD$H$ AmhoV. À`mß¿`m `m darb A‰mßJm_‹`o À`mßZr
Y_© Âh mOo OmUUo, H$iyZ `oUo, AZw^d KoUo.
EH$mM ‡H$maMo OmH$sQ> gd© _mUgmßZm MmbV Zmhr. {^fiÈ{M{h©
bmoH$mÖ ü& d°`päVH$ Òd^md{deof Am{U naßnamßMr nmÌd©^y_r
AßV~m©¯ OJmdm bmJVmo. Y_© ÂhUOo AmÀ_gmjmÀH$ma.
Y_m™YnUm Zgmdm. Y_© ÂhUOo d°`päVH$ H$b qH$dm AmJ´h
ZÏho; Y_©doS>ÁmßMr EH$mßJr _Vo ZÏhoV, Y_©g߇Xm`mbm {MH$Qy>Z
H$arV AmhoV. AZoH$ {R>H$mUr
aÒÀ`mda flbmpÒQ>H$ {neÏ`m nS>boÎ`m
AmT>iyZ `oVmV.
Ambo Amho nU nmobrg Ë`m§À`mH$S>o Amnë`m g_mOm {df`r EdT>rM H$miOr doX‡{UV Y_© AmÂhm dmaH$Ë`mßZm g_Obm Amho. \w$H$Q>Mr nß[S>Vr {Zamir AgVo. ÂhUyZ AZoH$ Y_m™Mr AmdÌ`H$Vm dmQ>Vo. amhmUo ZÏho; gßHw${MV —pÓQ>H$moZ ZÏho. AS>mUr _mUgmßZr, AJXr ÂhUyZ _hmnm{bHo$¿`m gß~ß{YV
H$aUmË`m bmoH$mßZm À`mMm Zo_H$m ^mdmW© g_OV Zmhr. ÂhUyZ Vo EH$ Y_© XwgË`m Y_m©BVH$mM MmßJbm AgVmo. na_oÌdamH$S>o ~h˛gߪ` _mUgmßZr Í$T>r{‡` _mUgmßZr Ym{_©H$ Í$T>tMo AßYl’oZo A{YH$mË`mßZr AMmZH$ YmS> Q>mHy$Z
Xwbj© H$aVmV H$maU Aem àH$aUmV Agob Va Ë`m§Zr g_mOmV AZoH$ dmB©Q> Y_m©Mm AZW© H$Í$Z bmoH$mßZm gmßJV AgVmV. Òdm_r {edmZßX Om `mMm EH$ _mJ© À`m¿`mMH$S>o Om `m¿`m XwgË`m _mJm©BVH$mM nmbZ Ho$bo, Am{U À`mbmM Y_© ÂhQ>bm Var VWmH${WV Í$T> `m {neÏ`mß¿`m dmnamda ~ßXr
H$moUmda IQ>bm XmIb H$amdm Va H$moUr éT>r AmhoV Ë`mda Amnbo bj Ho$pÝX«V gaÒdVr `mßZrhr VwH$mo~mß¿`mM n’VrZo Y_m©Mm AW© bmd `mMm CŒm_ AgVmo. Jm`r nwÓH$i aßJm¿`m AgVmV nU À`m gJ˘`mßMo XyY Y_m©bm gZmVZ emÌdV Y_© AmnU _mZy Z`o. Y_m©Vrb AmUmdr.
gmjrbm nwT>o `oÊ`mMrhr qh_V XmIdV H$am`bm hdo Amho.Ÿg_mOmMo AY:nVZ ‡`ÀZ Ho$bm Amho. EH$mM aßJmMo AgVo. Jwbm~mMr \w$bo AZoH$ OmVrMr, aßJmMr AmdÌ`H$Vm Am{U AZmdÌ`H$, J´m¯ Am{U À`m¡` ^mJ H$moUVm AÈU nmß. IQ>mdH$a,
Zmhr. {edm` H$mhr H$S>H$ Cnm` KS>dUmè`m AZoH$ éT>r AOyZhr nmië`m Y_m©XW©Ö ‡^d{V Y_m©À‡^dVo gwI_≤ ü& AgVmV, nU ¡`mbm AmnU Img Jwbm~mMm gwdmg ÂhUyZ Vo AmnÎ`mbm H$ibo nm{hOo Am{U jraZra{ddoH$mZoM AmnU bmb~mJ
`moOmdoV Va Ë`mMo amOH$s` n[aUm_ OmVmV. `m g_mOmV _wbtZm OÝ_ {Xbm Y_}U b^Vo gd™ Y_©gmaß BXß OJV≤ ü&& AmoiIVmo Vmo EH$M AgVmo. VgmM _yi Y_© EH$M. Í$T> Y_©, Y_m©¿`m ~m~VrV dV©Z Ho$bo nm{hOo. `mgmR>r VH©$~w’r, gmamg-
ìhm`Mo åhUyZ H$moUr Ë`m ^mZJS>rV nS>V OmV Zmhr. _wbtMo J^© nmS>Ê`mV `m Y_m©nmgyZ AW©bm^ hmoVmo. Y_m©nmgyZ gyI hmoVo. Y_m©nmgyZ gd© Y_©nßW AZoH$ AgVmV. g•ÓQ>r_‹`o ¤°V gmnS>Vo. Y_© À`m {Z`_mbm ma{dMma ¯mßMm dmna Ho$bm nm{hOo. VaM AmnU gwIr hmoD$. gd© Y∏o -~w∏o
Zmhr. Vmo Ë`m§Mm H$m¡Q>w {§ ~H$ _m_bm Amho g_mOmMm XoemV n{hbm H«$_m§H$ Amho. H$mhr ‡m· hmoVo. ho OJ Y_m©¿`m Aml`mda Amho. AndmX Zmhr. Y_m™Mo AÀ`mdÌ`H$ AßJ ho gmaIoM Amho. gZmVZ Y_© EH$M.
Ago åhUyZ nmobrg A{YH$mar Ë`mV Ë`m_wio `m g_mOmVë`m _wbm§Zm b½Zmbm na_oÌda, {dÌd Am{U Ï`äVr ¯m VrZ _yb^yV VŒdmßMm naÒ- Y_© ÂhUOo EH$ {d{eÓQ> _V‡Umbr ZÏho, EImXm nßW, g߇Xm` À`mda gdm™Mo EH$_V hmoB©b. {Za{Zamio Y_© {Za{Zam˘`m ÈT>tda, nmD$g nS>on`™V _hmJmB© amhUma Aer
hñVjon H$aÊ`mMo Q>miVmV. nU Joë`m _wbr {_iV ZmhrV. EdT>o AgyZhr nagß~ßY ÂhUOo Y_©. ¯m BhbmoH$m¿`m Eo{hH$ nmVirda Y_© hm ZÏho. Y_© ÂhUOo doXm›V ZÏho. Hw$R>Î`m Ï`mYrZo JmßOyZ JoÎ`mda AmMmamßda ^a XoVmV. À`mVM À`mßMm {ZamionUm. ghO CXmhaU H$~wbr AW©_ßÕ`mßZr {Xbr Amho.
_{hÝ`mV AemM EH$m àH$aUmV EH$m g_mOmV hþS§ >çmMr Mmb AmhoM. OmQ> X_Î`m-^mJÎ`mßMm, {e mboÎ`mßMm {dgmdm Amho. OrdZmMo JyT> EImXr N>moQ>rer XodmMr {dZdUr dm ‡mW©Zm H$am`bm _mUyg V`ma XoV Amho. _ZyZo XebjUr Y_© gmß{JVbm Vmo Agm -AmnÎ`m AW©_ßÕ`mß¿`m MVwamB©Mß
_{hboZo {\$`m©X {Xbr Am{U Vr qh_VrZo g_mOmVbo OmË`m{^_mZr bmoH$ {_erbm _mZdmbm Y_©M CbJSy>Z gmßJVmo. Vmo na_Ym_mMm, ~´˜nXmMm _mJ© AgVmo; Vr ÂhUOo Y_© ZÏho. gXmMaU Am{U godm^md`wäV OrdZ Y•{VÖ j_m X_mo@ ÒVo`ß em°M{_p›–`{ZJ´hÖ H$m°VwH$ H$amdß VodT>ß WmoS>ßM!
C^r am[hbrŸ.Ë`m_wio nmM OUm§Zm nri XoD$Z Amnë`m KamÊ`mV {H$Vr XmI{dVmo. ÂhUOo Y_©. Y_© ÂhUOo ‹`mZ_` OrdZ. Y_© ÂhUOo na_oÌdam¿`m Yr{d©⁄m gÀ`_H´$moYmo XeHß$ Y_©bjU_≤ ü&&
\$merMr {ejm \$_m©{dbr Jobr. `m {nT>çm§V EH$hr _wbJr hmoD$ [Xbobr Zmhr Y_© ÂhUOo OrdZmbm namS≤>._wI hmoUo qH$dm OrdZmH$S>o nmR> R>m`r OrdZ. Omo ‡o_i, X`miy, Ym{_©H$, gÀ`mdMZr, gl’ Am{U gßVmof, j_m, _ZmMo X_Z, Mmoar Z H$aUo, AßV~m©¯ ew{MÀd, bæm_wio VmUVUmd Am{U {MßVm
àH$aUmV Imn n§Mm`Vr {MS>ë`m AmhoV. Ago A[^_mZmZo gm§JV AgVmo. {\$a{dUo ZÏho. Vo gßnyU© ^abobo OrdZ hmo`. emÌdV OrdZ ÂhUOo ^äV Amho VmoM IË`m AWm©Zo Y_©{ZÓR> hmo`. Y_© ÂhUOo XmT>r Bß{–`{ZJ´h, VŒdOrkmgy ~w’r, AmÀ_kmZ, gÀ` d AH´$moY Ago H$mhr Aßer H$_r hmoV AgÎ`mMß EH$m
Ë`m§Zr {XëbrV _moMm© H$mTy>Z gaH$maZo g_mOmVbr hr éT>r H$_r H$aÊ`mgmR>r `m Y_©. {eÒV, AmÀ_gß`_Z Am{U ‹`mZ ¯mß¿`m Omoamda _mUyg dmT>dUo, OQ>m YmamU H$aUo, H$nmimda ‰mÒ_mMo n≈>o AmoT>Uo, ^Jdr Xe{dY Y_©bjU Amho. ^maVmVrb Am{U ^maVm~mhoarb AmßVaamÔ¥>r` gßemoYZmV AmT>ibß Amho.
Amnë`m `m OmVrÀ`m n«H$aUmV bj Imn n§Mm`Vr H$mhr H$arV ZmhrV. Ho$di na_oÌda hmoVmo. VmoM Y_©. dÒÃo n[aYmZ H$aUo, _wßS>U H$aUo, ^a C›hmV C^o amhUo qH$dm H$moUÀ`mhr Y_m©V `m Xhm bjUmßZm _hÀdmMo ÒWmZ Zmhr Ago hmoUo - hm emoY bmdUmao gd©OU
Kmby Z`o Aer _mJUr Ho$br Amho. EH$m gJmoÌ hm EH$M _wÔm Yê$Z ~gbo AmhoV. XwgË`mMo H$Î`mU H$aUo, XwgË`mßda ‡o_ H$aUo, X`m, gÀ`, {h_erV, nm `mV C^o amhUo, KßQ>m dmOdUo, PmßO, {Mn˘`m eßI, gd©Wm Aeä` hmo`. - AmÀ_ÒdÍ$nm ~h˛Ym A{ddm{hV AgmdoV!

Verwandte Interessen