Sie sind auf Seite 1von 7

EXTRAS din REGULAMENTUL

privind Procedura de inscriere in OTDR pentru anul 2015


Inscrierea in OTDR
Inscrierea in OTDR se face pe baza Cererii de inscriere, (model disponibil pe site),
insotita de documentele prevazute de Regulamentul privind procedura de inscriere pentru
anul 2015, adresata presedintelui Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si depusa
personal de solicitant la Consiliul Judetean/Consiliul Municipiului Bucuresti in raza
caruia tehnicianul dentar isi desfasoara activitatea sau urmeaza sa isi desfasoare
activitatea.
Concomitent cu dosarul de inscriere tehnicienii dentari care doresc sa exercite profesia
in regim independent depun si urmatoarele:
- Cerere de avizare a formei de exercitare (PFA colaborator in interiorul
profesiei/LTD/SRL) insotita de documentele aferente mentionate in cerere.
(model disponibil pe site)
- Cerere de autorizare a laboratorului insotita de declaratia pe proprie
raspundere privind dotarea minima (LTD si SRL) si de documentele
aferente mentionate in cerere.(dupa caz)- (modele disponibile pe site)

Cererea de inscriere in OTDR este insotita de urmatoarele documente:


a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de invatamant cu
profil de tehnica dentara si foaia matricola/supliment la diploma din care sa
reiasa durata totala a studiilor, disciplinele si proportia in care acestea au fost
studiate, precum si proportia dintre instruirea teoretica si cea practica, emise de o
institutie de invatamant de profil acreditata (copii legalizate).
*a1) adeverinta de absolvire a unei forme de calificare in domeniul tehnicii
dentare (copie legalizata) insotita de situatia scolara (copie certificata olograf)
**a2) decizia eliberata de OTDR referitoare la recunoasterea calificarii profesionale
in vederea accesului in profesia de tehnician dentar in Romania (copie)

NOTA:
* In cazuri exceptionale, pana la eliberarea diplomei, se poate accepta si adeverinta de
absolvire eliberata, de catre institutia de invatamant, in urma promovarii examenului de
finalizare a studiilor, insotita de situatia scolara (copie certificata olograf).
Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se
elibereaza de catre institutia organizatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data
promovarii.
Persoanele care prezinta la inscriere adeverinta de absolvire sunt obligate sa completeze
dosarul de inscriere cu documentele mentionate la punctul a) in termen de 12 luni de la
absolvire. Dupa expirarea valabilitatii adeverintei de absolvire, nedepunerea la dosarul
profesional a diplomei de licenta si a suplimentului la aceasta diploma (in copii
legalizate), determina suspendarea de drept a membrului respectiv si inscrierea
membrului OTDR in cauza la sectiunea membri suspendati in RUTD al OTDR,
pana la completarea dosarului de inscriere.
** In cazul diplomelor obtinute intr-un alt stat membru U.E./S.E.E./ Confederatia
Elvetiana sau state terte inscrierea in OTDR se face dupa recunosterea calificarilor
profesionale, iar la dosarul de inscriere se anexeaza, documentul mentionat la punctul
**a2 (in copie).
b) certificat de cazier judiciar (depus in original si in termenul de valabilitate
legal 6 luni de la data emiterii);
c) certificat de sanatate fizica i psihica (depus in original si in termenul de
valabilitate legal 3 luni de la data emiterii ) certificatul medical tip A5 *;
Certificatul medical tip A5 trebuie sa fie eliberat, semnat si parafat de medici/cabinete
medicale/ institutii (policlinici, spitale, ambulatorii de specialitate, etc.) cu competenta
in acest sens;
NOTA:
*In conditiile legii, singurul certificat medical valabil este certificatul medical tip A5,
din care sa reiasa in mod distinct ca persoana care solicita inscrierea in OTDR a fost
examinata atat din punct de vedere fizic, cat si din punct de vedere psihic (examen
psihiatric) si ca este apta pentru practicarea profesiei de tehnician dentar.
d) actul de identitate si, dupa caz, acte care sa ateste schimbarea numelui din
actul de identitate fata de actul de sudii (de ex: certificatul de
casatorie/divort/altele) in copie; Orice modificare a datelor de identificare ,
respectiv schimbarea numelui, ca urmare a casatoriei/divortului, se anunta in
termen de 30 zile, de la producerea modificarii, prin depunerea la CJ/CMB a
copiilor dupa documentele de identitate valabile(ex:carte identitate, certificat
casatorie/hotarare divort certificata olograf pentru conformitate cu originalul, etc)

e) dovada de achitare a taxei de inscriere in OTDR (prevazuta mai jos) - (copie


xerox a documentului stampilat de banca);
f) dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv si legal
* in functie de caz, astfel:
A-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician
dentar pe teritoriul Romaniei ca:
- Angajat adeverinta de la ITM/raport per salariat extras din Registrul
General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL) cu nr. si data inregistrare,
semnat, stampilat, de emitent/copie carnet de munca;
- CPI/LTD/PF/PFA Certificatul de inregistrare a CPI /LTD/PF/PFA (copie
CIF), Declaratia 070/Declaratia 200 (ultima depusa la ANAF);
- SRL Certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa reiasa
data de la care are calitatea de asociat si/sau administrator in societate,
Certificat de inregistrare fiscala a societatii (copie CUI) si, dupa caz,
adeverinta de la ITM /raport per salariat extras din Registrul General de
Evidenta a Salariatilor (REVISAL) de la societatea la care este asociat si
angajat din care sa reiasa functia si data de la care este angajat pe acea
functie , s.a., cu nr. si data inregistrare, semnat, stampilat de emitent;
B-In cazul experientei profesionale dobandita efectiv si legal in profesia de tehnician
dentar in afara teritoriului Romaniei:
- document(e) valabil(e), care sa fie recunoscut(e) pe teritoriul Romaniei conform
legislatiei in vigoare ( traduceri autorizate)
C-In cazul in care solicitantul nu a profesat/nu profeseaza tehnica dentara pana
la/la data inscrierii:
- declaratie notariala pe proprie raspundere**, la data inscrierii, cu privire la
experienta profesionala dobandita anterior in profesia de tehnician dentar, in care sa
se mentioneze perioadele in care nu a profesat si nu a obtinut venituri din tehnica
dentara (indiferent de forma de exercitare a profesiei de tehnician dentar)
NOTA:
* experienta profesionala in tehnica dentara, dobandita dupa anul 2007, in situatia
exercitarii activitatii de tehnician dentar in alte conditii decat cele prevazute de
legislatia aplicabila profesiei nu se ia in considerare, OTDR luand in considerare
numai experienta profesionala dobandita prin activitatea specifica profesiei
exercitata legal.
** declaratia notariala nu este necesara pentru absolventii din anii 2014 si 2015
g) pentru pensionarii in activitate sau nu - copie dupa decizia de pensionare
h) trei fotografii color 3x4 cm.

Taxa de inscriere in OTDR pentru anul 2015 este in valoare de:


(1) 2000 lei.
(2) 200 lei
- absolventii institutiilor de invatamant de profil, promotiile 2014 si 2015
- absolventii institutiilor de invatamant de profil incepand cu promotia 2008
care dovedesc ca nu au profesat si nu au obtinut venituri din tehnica dentara de la
data absolvirii pana la data depunerii cererii de inscriere (declaratie notariala)

Cotizatia de membru este de 40 lei/luna si se achita din luna in care solicitantul este
admis ca membru in OTDR.

Taxa de inscriere si cotizatia de membru se achita in conturile:


-

Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la


depunere),

sau
- Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania-Sucursala
Unirii Bucuresti (fara comision la depunere)

La plata taxei de inscriere si a cotizatiei se mentioneaza numele si CNP-ul


solicitantului/membrului OTDR.
In cazul in care la inscriere se constata ca:
- tehnicianul dentar a mai fost membru OTDR, inscrierea se va face in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament de inscriere si cu conditia achitarii debitului
restant, in cazul in care acesta exista; in situatia data, taxa de inscriere este de 2.000 lei;
- exista inregistrate in evidentele OTDR reclamatii/contestatii/litigii cu privire la
activitatea profesionala a tehnicianului dentar care solicita inscrierea in OTDR (cu privire
la practicarea ilegala a tehnicii dentare de catre tehnicianul dentar care solicita
inscrierea), procedura de inscriere se poate suspenda pana la solutionarea
reclamatiei/contestatiei/litigiului.

Analizarea dosarelor si eliberarea Certificatului de membru


OTDR
(1) Analizarea dosarelor de inscriere/avizare/autorizare si solutionarea acestora, in
cazul dosarelor complete si conforme, se va face de catre Comisia de Verificare a
Dosarelor de Inscriere si de Autorizare a OTDR in termen de 45 de zile de la data
inregistrarii cererii la sediul central al OTDR,
(2) Pentru solicitantii a caror cerere de inscriere a fost admisa si care nu au experienta
profesionala ori au experienta profesionala, dobandita efectiv, legal si cu norma intreaga
de 8 ore/zi (sau norma partiala calculata proportional) mai mica de 2 ani la data cererii de
inscriere, se vor emite certificate de membru OTDR debutant (serie D).
(3) Transmiterea certificatelor de membru precum si (in cazul exercitarii in mod
independent a profesiei) a avizelor formelor de exercitare/ autorizatiilor laboratoarelor
catre CJ/CMB se va face prin grija Departamentului Evidenta si Relatii cu Membri de la
sediul central al OTDR.
(4) Eliberarea certificatelor de membru precum si (in cazul exercitarii in mod
independent a profesiei) a avizelor formelor de exercitare/ autorizatiilor laboratoarelor,
se va face personal solicitantilor, la sediul CJ/CMB in raza caruia tehnicianul dentar isi
desfasoara activitatea sau urmeaza s isi desfasoare activitatea (unde a fost depusa
cererea de inscriere), membrul OTDR semnand pentru primirea acestora. Presedintele
CJ/CMB va instiinta pe titularul Certificatului de membru, in termen de cel mult 5
zile lucratoare de la primirea de la sediul central al OTDR a respectivului certificat si
a documentelor de avizare/autorizare aferente fiecarei forme de exercitare.
(5) In situatii exceptionale, se pot elibera adeverinte din care sa rezulte stadiul de
procesare a dosarului de inscriere. Adeverintele se elibereaza de catre sediul central al
OTDR in urma unei solicitari scrise.
(6) In cazul in care Comisia de Verificare si Autorizare constata ca dosarul este
incomplet sau ca documentele de inscriere nu corespund cerintelor din Regulament, va fi
anuntat in scris solicitantul si, de asemenea, presedintele CJ/CMB prin e-mail. Daca
solicitantul nu completeaza dosarul in maxim 60 de zile de la data emiterii adresei
privind completarea dosarului de inscriere, dosarul de inscriere in original va fi returnat
acestuia, despre aceasta urmand a fi instiintat presedintele CJ/CMB, iar cererea de
inscriere in original si o copie a dosarului de inscriere se vor arhiva la sediul central al
OTDR.
(7) Dosarul de inscriere returnat integral, in original, va fi insotit de o adresa prin care se
aduce la cunostinta respectivului solicitant ca, in cazul unei noi cereri de inscriere in
OTDR, se vor aplica regulile de inscriere ale anului in cursul caruia se face noua
solicitare de inscriere in OTDR.
(8) Sumele depuse in contul OTDR, reprezentand taxa de inscriere in OTDR si (eventual)
cotizatie de membru OTDR platita in avans, se vor putea restitui, la cerere, in urma
returnarii dosarului de inscriere. Din aceste sume se va retine o taxa (de examinare
dosar) in valoare de 150 RON.
(9) In cazul in care, in urma returnarii dosarului de inscriere, solicitantul nu solicita
restituirea taxelor/cotizatiilor depuse, sumele nerestituite se vor inregistra separat in
evidentele contabile ale OTDR. Daca in aceste conditii, in termen de 3 ani de la data
returnarii dosarului, se primeste din partea solicitantului o noua cerere de inscriere in
5

OTDR, sumele respective se pot folosi, la cerere, pentru completarea taxei de


inscriere solicitata conform regulamentului de inscriere de la data respectiva. In cazul in
care, in termen de 3 ani de la data returnarii dosarului de inscriere nu se primeste din
partea solicitantului nicio solicitare de restituire a sumelor depuse sau de completare a
taxei de inscriere in OTDR, dupa expirarea acestei perioade, creantele rezultate din
taxa de inscriere si cotizatie platita in avans se prescriu.
(10) In cazul in care un membru al OTDR a fost sanctionat si/sau a pierdut calitatea de
membru OTDR, dar doreste sa revina in organizatie, el va achita la inscriere debitul
restant si o taxa de inscriere de 2.000 RON.
(11) In cazul dosarelor complete respinse ca urmare a neindeplinirii conditiilor legale
aplicabile profesiei de tehnician dentar se va emite o Decizie motivata a Biroului
Executiv al OTDR, la propunerea Comisiei de Verificare Dosare si Autorizare. Aceasta
decizie se comunica solicitantului in termen de 15 zile de la emitere si produce efecte de
la data comunicarii. Decizia sau absenta ei poate fi atacata in termen de 30 de zile in fata
instantelor romane competente.

Pierderea, distrugerea, furtul certificatului de membru OTDR


original
In cazul pierderii, distrugerii, furtului certificatului de membru OTDR original, se
poate elibera un duplicat al acestuia in baza unei cereri scrise a solicitantului, adresata
presedintelui OTDR, insotita de urmatoarele :
- dovada publicarii pierderii/distrugerii/furtului certificatului original de
membru OTDR intr-un ziar de larga circulatie;
- dovada achitarii taxei de refacere a certificatului de membru OTDR n
valoare de 50 RON intr-unul dintre conturile OTDR, astfel:
Cod IBAN: RO54BRDE080SV70392720800, BRD Brasov (fara comision la depunere),
sau
Cod IBAN: RO55BTRL04301205D48051XX, Banca Transilvania-Sucursala Unirii
Bucuresti (fara comision la depunere)
- dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru OTDR, intr-unul dintre
conturile mentionate mai sus
- indeplinirea conditiilor pentru obtinerea avizului anual
- 2 fotografii color 3x4 cm.
Duplicatul va contine toate informatiile Certificatului original de membru OTDR, va
avea mentiunea Duplicat, iar la data emiterii va fi trecuta data emiterii duplicatului.

Schimbarea datelor inscrise pe Certficatul de membru


(1) Membrii OTDR care si-au schimbat datele inscrise pe certificat (numele, CNP)
pot solicita preschimbarea certificatului de membru cu datele actuale, in baza unei cereri
scrise, adresata Presedintelui OTDR, insotita de urmatoarele :
- certificatul de membru OTDR, emis la inscrierea in OTDR, in original (in
vederea anularii);
6

copia documentului/documentelor care fac dovada schimbarii datelor


pentru care se solicita preschimbarea certificatului de membru (certificat de
casatorie/ hotararea de divort, copie dupa CI, etc. );
- dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru OTDR,
- indeplinirea conditiilor pentru obtinerea avizului anual
- 2 fotografii color 3x4 cm .
(2) Preschimbarea certificatului de membru OTDR se face cu mentinerea seriei si a
numarului atribuit la data admiterii in OTDR, iar data emiterii va fi data
preschimbarii efective, fara mentiunea ,,Duplicat.

Preschimbarea certificatului de membru debutant


(1) Preschimbarea certificatului de membru debutant la momentul acumularii unei
experiente profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv, legal si cu
norma intreaga de 8 ore/zi (sau norma partiala calculata proportional), in
profesia de tehnician dentar mai mare sau egala cu 2 ani, se face la solicitarea
scrisa a membrului OTDR, adresata conducerii OTDR.
(2) La cererea de preschimbare a certificatului de membru debutant se vor anexa:
- certificatul de membru OTDR, in original (in vederea anularii)
- dovada experientei profesionale in tehnica dentara dobandita efectiv, legal,
cu norma intreaga sau norma partiala calculata proportional, mai mare sau egala cu 2
ani la data solicitarii, cu documentele mentionate la art. 3, lit. F si/sau contract de
colaborare) din prezentul Regulament;
- dovada achitarii la zi a cotizatiei de membru OTDR
- dovada obtinerii avizelor anuale pe verso certificatului de membru
- cererile pentru avizarea formei de exercitare /autorizarii laboratorului
insotite de documentele corespunzatoare potrivit reglementarilor/normelor interne in
vigoare la data solicitarii (in cazul in care exista schimbari in forma de exercitare in mod
independent a profesiei)
- doua fotografii color 3x4 cm.
(3) Noul certificat va avea acelasi numar, insa se vor modifica:
- data emiterii;
- seria cerificatului de membru OTDR din D in A;
Profesia de tehnician dentar poate fi exercitata pe teritoriul Romaniei de
posesorii certificatului de membru OTDR avizat anual (pe verso), precum si
(in cazul exercitarii in mod independent a profesiei) pe baza avizului formei
de exercitare /autorizarii laboratorului eliberate de OTDR in conformitate
cu reglementarile/normele interne in vigoare la data solicitarii.
Membrii OTDR care doresc retragerea din OTDR trebuie sa depuna odata
cu cererea de retragere certificatul de membru OTDR, in original, precum si
avizul formei de exercitare si autorizatia laboratorului eliberate de OTDR, in
original in vederea anularii.
Modificarea
datelor
furnizate
organizatiei
in
cererile
de
inscriere/avizare/autorizare se anunta in termen de 30 zile de la producerea
modificarii.
7