Sie sind auf Seite 1von 1

Chinese Medicine Holomap

The Chinese Organ Clock and


The 28 Stellar Constellations

MAP DESCRIBING THE RESONANCE OF MACROCOSM AND MICROCOSM

Dou

H u m a n it y

East

Di

Fang

Xin

Wei

Ji

Dou

Niu

Nu

Xu

Wei

Shi

Bi

Kui

Lou

Wei

Mao

Bi

Zi

Shen

Jing

Gui

Liu

Xing

Zhang

Yi

Zhen

North
West
South

Key

H ai

Ji

g
Pi

Xi

Xu

Kang

Di

Do

ua

7 -nghu
9 n

Ha
i
Jiang

an
g

Zh

Mao Rabbit Ch
Bi
en

Dr
ag
on
Richu
5-7
S
7 -hisi
9

Ma
o

Wei

Earth

Lou

Kui

f
N iu

Kang

Zi R at

Jiao

11 - 1

Yeban

-1

g
in
d
en 1

11

10

n
Zhe

12

Jiao

Yi

Ox

Lei

Wei

You Rooster
nkey
Mo

GB TW

mi

PC

LV

KD

Riru
5-7

LI

BL

u
Rif- 5
3

ge
Ti

ST

Sh
en
g

Sh

Xu

SI

Ru

He

an
gd
Pin3 - 5

Yin

Bi

HT

SP

LU

1 - ng
3

ou

Hu
a
i
ng
Qi

Sh
ee
p

R
1 -idie
3

6
Ji

Hu

Zh
ang

He
a

en
Sh

Ju

We
i

Xin
g

Wei

Rizhong
11 - 1

g
hon11
z
Yu 9 -

Ch

Wu Horse

ke
Sna

Si

The 28 Stellar Constellations

n
ve

Liu

Zi

n
She

Fan
g

Gui

Jing

i
We

2012 heiner fruehauf, phd, lac