You are on page 1of 14

Europäisches Magazin SOWA

21. März 2016

Rzepliński Ko orowski PDO
do rze
WYPASIONA FUNDACJA )ECh SCENA .
NOWA Akt I. HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZR CANTO
DCLXXXXVIII FO z córami na wydaniu
Escrito por sowa (») hoy en 17:40 en categoría HERODY/
Herodenspiel von Stefan Kosiewski, leído: 7×
Radio:
gloria.tv/audio/hCE6SA3vKLx
MOTTO: ~wywiadowca do ~wernyhora: do wernyhora - calkowita
prawda a ja doda , że są j e układ , o któr h ędzie głoś o i to
ardzo głoś o; ie piszę, że
ie
ą hali, o o idzie, a służ
pra ują
pozdrawiam https://de.pinterest.com/pin/452752568770926129/

ZAGAJENIE, patrz: Macbeth
W dało się zoraj a o e ie, a dał Wernyhora, do Sceny 1.
NOWEJ Akt I. Dramatu narodowego HERODY Herodenspiel von
Stefa Kosie ski, że ł prez de t Ko oro ski i o e
jesz ze, kasują
t s.
iesię z ie z
z pre ią, pre ia k artal a, trz astka, zter astka i sort u duro e,
o a jed ego
hodzi Rzepli ski, prezes Tr u ału Ko stytucyjnego, który w obecnym
składzie jest at h iasto o, tr ie agł do roz iąza ia, o i o resz ie zakoń z ć
gorszą spór ż doski o tr u ał, ardziej szkodli dla do rego o razu Polski
izeru ko ej e sze hś ie ie od tz . o ozó ko e tra j ych przypisywanych na
ardaka ie te u arodo i, o
ho ał a łas ej piersi s ste
arodo o-socjalistyczny
w Niemczech; jako spór bezprzedmiotowy, bowiem skoro we Wielkiej Brytanii nie ma
takiego
alazku asońskiego, jak Tr u ał Ko st tu j , to także Pols e Grup
Wi dsor rząd oże tak sa o, jak e Wielkiej Br ta ii o jeść się do s ta prakt e ez
idiot z u, jaki jest ie t le o łęd e a ra ie się przez ż dolisa t orze iu łęd h do
k adratu, o łęd h skróto ó dla pras polskojęz z ej, po ie aż skrót dla jś ia po
a gielsku Polski z U ii Europejskiej, tz . ie i hu, po sz edzku, jak łaził pija jede z
drugi przez ok o z prz ję ia a asadzie RP Par żu u a asadora B rta, ale ofi jal ie
za Wielką Br ta ią, t i sa
i drz ia i ad któr i ki ie U ie ha Czeladzi ie ś ie i
się już apis EXIT, z ta po polsku: eksit, ię gd
te Lis drugi raz jesz ze t orz ł
ż iu skróto e dla Niusł ka, to po pier sz ł ku i ie popić i dopiero pisać popra ie:
Poleksit, zaś
a iać oże, z też
ełkotać POXIT, epoks t, oks t o i tak ikogo ie
a ią idiot z e żart puri o
h prz głupó , esołkó ez jaj a Wielka o ,
Aktual oś i Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów 17
godz. Przedś iąte z e spotka ie A to iego Ma iere i za z żoł ierza i
https://de.s ri d. o /…/Do-Prokuratury-Generalnej-PDO304- … Antoni
Ma iere i z złoż ł i ś iąte z e ż ze ia i poła ał się opłatkie .
sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2011-11-03T13_24_32-07_00
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

21. März 2016

Przedś iąte z e spotka ie
Antoniego Macierewicza z
żoł ierza i Przedś iąte z e
spotkanie Antoniego
Ma iere i za z żoł ierza i pi .it
o i ego ła a ie się opłatkie
przez Wojsko Polskie w ramach
a e ró z Bazą )ielo h
(dolarach) Wiosna 2016 z
Ministrem Obrony Gwardii
Narodowej, wybranym ostatnio
a i istra, da iej zło ka tro kisto skiego KOR-u, któr a gada e, jak
u odje ło
trz raz
salo e, z
sła oj e Mora ie kiego akt
ego rozru ha h ar o
h
syjonistó
r. z żo ą
iesią u iąż , z Mateusze
rzu hu, Wal zą
, któr
ędą
sta ie oje
podsta ó e iegał akt
ie z ulotka i pisa
i przez oj a
jako gloss do pra ha ilita j ej o osiąga iu orgaz u przez hłop a, któr poję ia jesz ze
ie ógł ieć o tr sku, ale edal dostał zeszł roku za Wol ość i Solidar ość i prz jął
to ez rug ię ia okie , jak zgodził się e Warsza ie po Magdale e ro ić za Spe jalistę
rządo ego od tz . Nego ja ji ak es j h Polski do U ii Europejskiej, po krótkim kursie,
podu ze iu e Fra kfur ie ad Me e ; z taką z ajo oś ią jęz kó , jak doktorat
Ka z ńskiego i Dud , pożal się Boże; patrz ikipedia, kto ie ierz
to, że tz . Pla
Mora ie kiego jest o ż dli ą prz kr ką epot z u, usta ia ia s a przez oj a, jak pisał
Go ro i z, sta ia ia órki przez atkę ie a hod ik, ale a da ie, żo a
Ko oro skiego, órka ż dó i u o ó s oją órkę, u zkę prokuratoró u e ki h o
służ o
az isku Dziadzia, za ie io
po przejś iu do
ila, po ężu Ko orowska,
ć oże hra ia, skoro sa się tak do ślał ż ją iez ie ie a )ie ie h Odz ska h
przez Ar ię Czer o ą, iez ie ie ie z ie ia a ła e a z ia
az iska PRL i PL za opłatą zł. także za hiperi fla ji, że s oi
ie
szkodzić.
Po zagaje iu a stępie do za iesza ia az isk doku e ta h
sięg ij do prz kładu z teatral ej Pra is. Na s e ie Mada A alia ówi
to, o Wer hora, a o ż d sprząt ęł z o etu ai ie
ie ają , o
s oi h ie le zą po sąda h do rej ierze, że liź i a )a hodzie
Europ ie ają urządzeń do ska o a ia i ter etu Pols e, jak le i, o line, live; o tej dobrze wypasionej, nie matce, fundacji.
Miejsce akcji, zate : skrz żo a ie uli za zjazde z autostrad pod Pragą
w Republice Czeskiej, po prawej stronie ciemne sylwetki
zteropiętro
h do ó , osiedle ie zore spra ia raże ie
wyludnionych kulis; ciemne okna, jedynie lampy ulicz e oś ietlają puste
drogi, które pro adzą le i
h iedo iarkó do ikąd ie ogą ć dla
t h ig ora tó a a al
do ode Prz z , al o ie żade Cel
ie prze ó i a ogół igd do takiego.
Madam Analia: dobrze wypasiona fundacja, czyli STOWARZYSZENIE 61, która na sam tylko
portal „Ma pra o iedzieć” dała
t s. dolaró dota ji. Portal rozsła ił tatuś )osi
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

21. März 2016

a hają przed ose
drukie
de a ie prez de kiej, s oje u ko trka d dato i.
Tatuś )osi grud iu
r ia o ał tatusia Rózi Prezese TK. Po przegranych wyborach
prez de ki h tatuś Rózi i Mai, drugiej óre zki z tej sa ej fu da ji, apisał z kolega i
usta ę dają ą i st tu ji [ a zele] której stoi pra o loko a ia każdej usta
o ej ładz
za ezpie ze ie] przed gra ą PIS . Projekt iósł tatuś )osi, o tata Rózi a szelkie
upra ie ia, pró z i i jat
usta oda zej. Tatuś )osi projekt złoż ł do sej u, o ł
jeszcze prezydentem. Koalicja PO-PSL, u h aliła go sz iutko,
ierają sędzió TK a
zapas, tak żade ka d dat o ej ładz ie iał sza s dołą z ć do trzódki tatusia Rózi. I
jesz ze jede dro iazg. Rózia a ęża, ąż a pra ę. Jest sekretarze Miasta Stołe z ego
Warsza i az a się Mar i Wojdat. Wsz s są apolit z i, iezależ i i u z i i. z iń
Uwe, Poeta Polski z ra a się do Mi istra Spra iedli oś i )io ro:
https://gloria.tv/audio/qF4Eh76Rpsu
Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI Polnisches
Kulturzentrum e.V.
Stefan Kosiewski
Rze z ik I teresu Społe z ego
Frankfurt nad Menem 21 marca 2016
do: Stowarzyszenie 61
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
61@art61.pl roza.rzeplinska@art61.pl
Róża Rzeplińska, prezes; To asz Kapliński, zło ek
http://mamprawowiedziec.pl/strona/info-projekty/s61#dane-kontaktowe
Wezwa ie do złoże ia w try ie iezwło z y zawiado ie ia do Prokuratura Ge eral ego o
popeł ie iu przez sie ie przestępstwa we waru ka h recydywy
przez Zarząd Stowarzyszenia 61
i iez ło z e poda ie pra dzi
h da h oso o
h
zgłoszo h fałsz ie Sądo i Rejo o e u e Warsza ie W dział XII do KRS
ioskie z . .
r. zał.
do wiado oś i: Mi ister Sprawiedliwoś i
Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro
dot.: Aleksandra Daszkowska-Ka ińska, Ko isja Re iz j a
a.
Poda e iezgod e z pra dą:
II.1 Komisja Rewizyjna
II.2. Nowy sposób reprezentacji podmiotu
III. . W kreśle ie jed ej i pisa ie o ej oso
III.12. Drugi zło az iska ie poda o!
b.
Na przestępst o

ata ze ia skazuje:

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

21. März 2016

D.1.2
Kopia Umowy Najmu
O jakiej Umowie Najmu mowa we Wniosku o dokonanie zmian w KRS
Podmiotu Stowarzyszenie 61
c.
Należ zap tać:
Na jakiej podsta ie pra

ej )arząd Sto arz sze ia z ie ia Ko isję Re iz j ą Sto arz sze ia?

d.
O warunkach recydywy:
)arząd Sto arz sze ia , repreze to a przez Różę Rzeplińską, órkę Prezesa Tr u ału
Ko st tu j ego, Rzeplińskiego ie zgłosił do Sądu Rejo o ego W iosku o z ia ę KRS z iązku z
rzeko
za iesze ie przed
aja
r. przez órkę prez de ta Ko oro skiego, Zofię
Ko orowską działal oś i Ko isji Re iz j ej Sto arz sze ia
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zamieszanie-po-debacie-komorowski-duda-stowarzyszenie-61wyjasnia-i-wyraza-ubolewanie/srge3e
Nato iast z i for a ji upu li z io ej a stro ie i ter eto ej zarządza ej przez pod iot oż a
iosko ać, że )arząd zgłosił
aja
z ia ę dot. zastąpie ia oso )ofii Ko oro skiej przez
oso ę trze ią,
prz pusz zal ie, a podst. zał. do W iosku z .
Magdale a Tędziagolska PESEL 81042700468
Niezgod ie z pra dą zapo iedzia

.

:

jako:

"W iosek o z ia ę da h pod iotu KRS z ia zgłoszo e
aja i paździer ika
",
albowiem PDF nie zawiera wniosku z 22 maja 2015 http://mamprawowiedziec.pl/file/10432/
)a hodzi o e tego uzasad io e podejrze ie, że:
)arząd Sto arz sze ia ukr a przed obywatelami RP prawdziwy charakter prowadzonej
działal oś i, t u zest i t o órki . prez de ta Ko oro skiego działa ia h ładz
Sto arz sze ia , fi a so a ego od sa ego po zątku przez Ba k S iato i Fu da ję Batorego,
założo ą Pols e w celu monitorowania prywatyzacji majątku Narodu Polskiego, doko
a ej pod
osło ą pluraliza ji przy udziale Aleksandra Smolara (z Grupy
tzw. Komandosów Marcowych) na bazie globalistycznych
działań ż doskiego spekula ta giełdo ego, fila tropa Sorosa,
któr osła ił fu ta r t jskiego.
Uwaga merytoryczna dla uczestników panelu dyskusyjnego z
udziałe Mi istra )io ro Radio Mar ja Tele izja Tr a
a
ż o:
Sponsorzy
Ba k Ś iato
projekt Sprawdzam.pl, realizowany w roku 2006 — 6000 $
Fundacja im. Stefana Batorego
projekt „Ma Pra o Wiedzieć”, realizo a
lata h
–2007 — 145.000 PLN
projekt „Ma pra o iedzie .pl — serwis o obecn h posła h i se atora h”, realizo a
2008-2009 — 85.000 PLN
https://de.scribd.com/skosiewski

lata h

Europäisches Magazin SOWA

21. März 2016

projekt „Roz ój ser isu Ma pra o iedzie .pl”, realizo a

lata h

-2013 — 200.000 PLN

Dla ai
h koleża ek i kolegó z Czeladzi,
Tomaszowa Mazowieckiego, Dą ró ki Wielkiej skąd
ksiądz iskup po hodzi itd., zakładają h po
Magdalence stowarzyszenia po wsiach tak samo dobre i
potrze e, jak śp. Jurek Rzeszuto agrodzo za książkę
o ż da h przez gazetę Rzeczpospolita założ ł
Regio al e Muzeu ż do skie Dą ro ie
Tar o skiej z adzieją a otrz a ie od fila tropó
wsparcia finansowego dla Sprawy tak potrzebnej w
Polsce XXI, jak: I st tut Wielokulturo oś i, MYKWE,
Łaź ia, Tra
aj, koś iółki dre ia e, ogrodze ie pla u po kirku ie, jak go z ał, dosta ie
spar ie od ż dó a er kański h ie ają oj a za prez de ta RP, a i oj a, że ro ił za
prezesa Tr u ału Ko st tu j ego, tu kliknij, tu POCZYTAJ MI MAMO, o ó ią, że dostał
te d ie órki a da iu, Rzeplińskiego i Ko oro skiego za to, o kto i
dla i h zro ił,
po z ają od A drzeja Bo ińskiego http://mamprawowiedziec.pl/strona/info-projekty/s61
A ie śl o drugiej ór e Rzeplińskiego, o są d ie, jak
ie ło, jednej fundacji: Rózia i
Maja, ale tu jest tak to pokrę o e poezją, o ota e złote , zare , że ie iado o, z
roli Maji stąpi Mada A alia, z oże Rózia, to Ko tes Róża, o z ż Autor przed lat
jesz ze ł sta ie prze idzieć d ie role do o sadzenia dla dwóch sióstr? A tak
odmiennych od siebie, jak filmowi bracia, zanim on jeszcze, patrz PESEL 81, 82, o pokolenie
łodsze od łodego Mora ie kiego! O, la la, Lolita!
To już z pe oś ią Bara do i jeśli ta teoria z ajdzie
iarę, to krót e ie t lko ś ie zka . Akt I.
Prolego a a do Odż dza ia po M śli prof.
FeliksaKonecznego L. Dz. 168 dramatu HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski znajdzie
uzasadnienie w postawieniu na stole w Karczmie Rzym,
Pała u Papieski , Magdale e Kisz zaka a a e ie
o ok posta i Le ha Ka z ńskiego, al o ie :
i

ie dzieje się tu przypadkiem – to ieśle
iąż tak piją, o ea i z e zaś prze h ł
oszą że ro ielkiej r
po ad odzie ość progu, kied troską
trzeć z kurzu
Matkę Boską
i zadu ać się
ad Polską

A Pa Bóg spra i, że te ielki krze r
uso , z którego
ziare ż d
da ej Pols e tła zał olej do r a
o z sz ze ie iała ze zjedzo ej tru iz , us h ie jed ej h ili,
uszkodzo przez ro a zka. Po ze
zejdzie słoń e i Bóg ześle
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

21. März 2016

gorą , s hod i iatr. Słoń e praż ć ędzie Jo asza gło ę tak, że osła
ędzie so ie ś ier i sło a i: "Lepiej dla
ie u rzeć, iż ż ć".

ie z sił i ż z ł

Madam Analia, która a skrz żo a iu za )łotą Pragą zeka a klie tó , odpo ie Mu:
"Słusz ie, iro izuję ś iertel ie. ".
Na to rzeknie Rudra, Sziwa, Jorguś Hal y do Polaka i Katolika: "Cz słusz ie iro izujesz z
powodu tego krzewu?"
A Jonasz odpo ie Mu: "Słusz ie, g ie a

się ś iertel ie".

Madam Analia: Iro izuję, o siostra oja, Ko tes Róża ierze sz stko za ardzo a
po aż ie. )aś rat, U e, Poeta Polski zasz ł się iedak w namiocie obok bezdomny, na
od ku, sło e "durak" az ał takiego, ktoś ądr , jak i liotekarz Poz ański, z
Mi kie i z Loza ie przeż ają dra at Mesjasz z a iedze ia To iańskiego.
Ko tes Róża: Drżą ą dło ią dia et ka! O iesz zęś iu rata
Madam Analia: Wzd hasz do horo

ó ię.

siostro, Iro io? Brat ierpi. Ko haj

Patrycja Kotecka: Mistrz oraz takt agli i to
A te puś ił fałsz
akord, jak s k ęża.

się.

atęża,

Vitraux de Marc Chagall Reims
von SOWA
Z Panem Bogiem
) Fra kfurtu ad Me e

z tał Autor

https://gloria.tv/audio/hCE6SA3vKLx
Poz skaliś ko puter i poż z liś laptop z Ba ku Drugiej Ręki. Czło ko ie Sto arz sze ia
przekazali a rze z s ojej orga iza ji sprzęt oraz udzieli iejs a a pr at
ser erze.
Dzięki uz ska
gra to kupiliś sprzęt ko putero
skro ie urządziliś
iuro sto arz sze ia.
W ego jo aliś z ol ie ie z opłat za
iesię
działa ia iura.

i

. A drzej Bo iński, Prezes )arządu
. Róża Rzeplińska, Wi eprezes )arządu
. To asz Kapliński, Czło ek )arządu
Komisja Rewizyjna
1. Joanna Tyrowicz
. Jaku Borat ński
3. Zofia Komorowska

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/03/rzeplinski-komorowski-pdo305-dobrze.html
http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/RzeplinskiKomorowski-PDO305-dobrze-WYPASIONA-FUNDACJA-ZECh-SCENA-1-NOWA-Akt-I-HERODYHerodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCLXXXXVIII-FO-z-corami-na-wydaniu
https://de.scribd.com/skosiewski

Related Interests