You are on page 1of 14

Europisches Magazin SOWA

21. Mrz 2016

Rzepliski Ko orowski PDO


do rze
WYPASIONA FUNDACJA )ECh SCENA .
NOWA Akt I. HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZR CANTO
DCLXXXXVIII FO z crami na wydaniu
Escrito por sowa () hoy en 17:40 en categora HERODY/
Herodenspiel von Stefan Kosiewski, ledo: 7
Radio:
gloria.tv/audio/hCE6SA3vKLx
MOTTO: ~wywiadowca do ~wernyhora: do wernyhora - calkowita
prawda a ja doda , e s j e ukad , o ktr h dzie go o i to
ardzo go o; ie pisz, e
ie
hali, o o idzie, a su
pra uj
pozdrawiam https://de.pinterest.com/pin/452752568770926129/

ZAGAJENIE, patrz: Macbeth


W dao si zoraj a o e ie, a da Wernyhora, do Sceny 1.
NOWEJ Akt I. Dramatu narodowego HERODY Herodenspiel von
Stefa Kosie ski, e prez de t Ko oro ski i o e
jesz ze, kasuj
t s.
iesi z ie z
z pre i, pre ia k artal a, trz astka, zter astka i sort u duro e,
o a jed ego
hodzi Rzepli ski, prezes Tr u au Ko stytucyjnego, ktry w obecnym
skadzie jest at h iasto o, tr ie ag do roz iza ia, o i o resz ie zako z
gorsz spr doski o tr u a, ardziej szkodli dla do rego o razu Polski
izeru ko ej e sze h ie ie od tz . o oz ko e tra j ych przypisywanych na
ardaka ie te u arodo i, o
ho a a as ej piersi s ste
arodo o-socjalistyczny
w Niemczech; jako spr bezprzedmiotowy, bowiem skoro we Wielkiej Brytanii nie ma
takiego
alazku asoskiego, jak Tr u a Ko st tu j , to take Pols e Grup
Wi dsor rzd oe tak sa o, jak e Wielkiej Br ta ii o je si do s ta prakt e ez
idiot z u, jaki jest ie t le o d e a ra ie si przez dolisa t orze iu d h do
k adratu, o d h skrto dla pras polskojz z ej, po ie a skrt dla j ia po
a gielsku Polski z U ii Europejskiej, tz . ie i hu, po sz edzku, jak azi pija jede z
drugi przez ok o z prz j ia a asadzie RP Par u u a asadora B rta, ale ofi jal ie
za Wielk Br ta i, t i sa
i drz ia i ad ktr i ki ie U ie ha Czeladzi ie ie i
si ju apis EXIT, z ta po polsku: eksit, i gd
te Lis drugi raz jesz ze t orz
iu skrto e dla Nius ka, to po pier sz ku i ie popi i dopiero pisa popra ie:
Poleksit, za
a ia oe, z te
ekota POXIT, epoks t, oks t o i tak ikogo ie
a i idiot z e art puri o
h prz gup , esok ez jaj a Wielka o ,
Aktual o i Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw 17
godz. Przed ite z e spotka ie A to iego Ma iere i za z o ierza i
https://de.s ri d. o //Do-Prokuratury-Generalnej-PDO304- Antoni
Ma iere i z zo i ite z e ze ia i poa a si opatkie .
sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2011-11-03T13_24_32-07_00
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

21. Mrz 2016

Przed ite z e spotka ie


Antoniego Macierewicza z
o ierza i Przed ite z e
spotkanie Antoniego
Ma iere i za z o ierza i pi .it
o i ego a a ie si opatkie
przez Wojsko Polskie w ramach
a e r z Baz )ielo h
(dolarach) Wiosna 2016 z
Ministrem Obrony Gwardii
Narodowej, wybranym ostatnio
a i istra, da iej zo ka tro kisto skiego KOR-u, ktr a gada e, jak
u odje o
trz raz
salo e, z
sa oj e Mora ie kiego akt
ego rozru ha h ar o
h
syjonist
r. z o
iesi u i , z Mateusze
rzu hu, Wal z
, ktr
d
sta ie oje
podsta e iega akt
ie z ulotka i pisa
i przez oj a
jako gloss do pra ha ilita j ej o osiga iu orgaz u przez hop a, ktr poj ia jesz ze
ie g ie o tr sku, ale edal dosta zesz roku za Wol o i Solidar o i prz j
to ez rug i ia okie , jak zgodzi si e Warsza ie po Magdale e ro i za Spe jalist
rzdo ego od tz . Nego ja ji ak es j h Polski do U ii Europejskiej, po krtkim kursie,
podu ze iu e Fra kfur ie ad Me e ; z tak z ajo o i jz k , jak doktorat
Ka z skiego i Dud , poal si Boe; patrz ikipedia, kto ie ierz
to, e tz . Pla
Mora ie kiego jest o dli prz kr k epot z u, usta ia ia s a przez oj a, jak pisa
Go ro i z, sta ia ia rki przez atk ie a hod ik, ale a da ie, o a
Ko oro skiego, rka d i u o s oj rk, u zk prokurator u e ki h o
su o
az isku Dziadzia, za ie io
po przej iu do
ila, po u Ko orowska,
oe hra ia, skoro sa si tak do la j iez ie ie a )ie ie h Odz ska h
przez Ar i Czer o , iez ie ie ie z ie ia a a e a z ia
az iska PRL i PL za opat z. take za hiperi fla ji, e s oi
ie
szkodzi.
Po zagaje iu a stpie do za iesza ia az isk doku e ta h
sig ij do prz kadu z teatral ej Pra is. Na s e ie Mada A alia wi
to, o Wer hora, a o d sprzt z o etu ai ie
ie aj , o
s oi h ie le z po sda h do rej ierze, e li i a )a hodzie
Europ ie aj urzdze do ska o a ia i ter etu Pols e, jak le i, o line, live; o tej dobrze wypasionej, nie matce, fundacji.
Miejsce akcji, zate : skrz o a ie uli za zjazde z autostrad pod Prag
w Republice Czeskiej, po prawej stronie ciemne sylwetki
zteropitro
h do , osiedle ie zore spra ia rae ie
wyludnionych kulis; ciemne okna, jedynie lampy ulicz e o ietlaj puste
drogi, ktre pro adz le i
h iedo iark do ikd ie og dla
t h ig ora t a a al
do ode Prz z , al o ie ade Cel
ie prze i a og igd do takiego.
Madam Analia: dobrze wypasiona fundacja, czyli STOWARZYSZENIE 61, ktra na sam tylko
portal Ma pra o iedzie daa
t s. dolar dota ji. Portal rozsa i tatu )osi
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

21. Mrz 2016

a haj przed ose


drukie
de a ie prez de kiej, s oje u ko trka d dato i.
Tatu )osi grud iu
r ia o a tatusia Rzi Prezese TK. Po przegranych wyborach
prez de ki h tatu Rzi i Mai, drugiej re zki z tej sa ej fu da ji, apisa z kolega i
usta daj i st tu ji [ a zele] ktrej stoi pra o loko a ia kadej usta
o ej adz
za ezpie ze ie] przed gra PIS . Projekt is tatu )osi, o tata Rzi a szelkie
upra ie ia, pr z i i jat
usta oda zej. Tatu )osi projekt zo do sej u, o
jeszcze prezydentem. Koalicja PO-PSL, u h alia go sz iutko,
ieraj sdzi TK a
zapas, tak ade ka d dat o ej adz ie ia sza s do z do trzdki tatusia Rzi. I
jesz ze jede dro iazg. Rzia a a, a pra . Jest sekretarze Miasta Stoe z ego
Warsza i az a si Mar i Wojdat. Wsz s s apolit z i, iezale i i u z i i. z i
Uwe, Poeta Polski z ra a si do Mi istra Spra iedli o i )io ro:
https://gloria.tv/audio/qF4Eh76Rpsu
Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI Polnisches
Kulturzentrum e.V.
Stefan Kosiewski
Rze z ik I teresu Spoe z ego
Frankfurt nad Menem 21 marca 2016
do: Stowarzyszenie 61
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
61@art61.pl roza.rzeplinska@art61.pl
Ra Rzepliska, prezes; To asz Kapliski, zo ek
http://mamprawowiedziec.pl/strona/info-projekty/s61#dane-kontaktowe
Wezwa ie do zoe ia w try ie iezwo z y zawiado ie ia do Prokuratura Ge eral ego o
pope ie iu przez sie ie przestpstwa we waru ka h recydywy
przez Zarzd Stowarzyszenia 61
i iez o z e poda ie pra dzi
h da h oso o
h
zgoszo h fasz ie Sdo i Rejo o e u e Warsza ie W dzia XII do KRS
ioskie z . .
r. za.
do wiado o i: Mi ister Sprawiedliwo i
Prokurator Generalny RP Zbigniew Ziobro
dot.: Aleksandra Daszkowska-Ka iska, Ko isja Re iz j a
a.
Poda e iezgod e z pra d:
II.1 Komisja Rewizyjna
II.2. Nowy sposb reprezentacji podmiotu
III. . W krele ie jed ej i pisa ie o ej oso
III.12. Drugi zo az iska ie poda o!
b.
Na przestpst o

ata ze ia skazuje:

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

21. Mrz 2016

D.1.2
Kopia Umowy Najmu
O jakiej Umowie Najmu mowa we Wniosku o dokonanie zmian w KRS
Podmiotu Stowarzyszenie 61
c.
Nale zap ta:
Na jakiej podsta ie pra

ej )arzd Sto arz sze ia z ie ia Ko isj Re iz j Sto arz sze ia?

d.
O warunkach recydywy:
)arzd Sto arz sze ia , repreze to a przez R Rzeplisk, rk Prezesa Tr u au
Ko st tu j ego, Rzepliskiego ie zgosi do Sdu Rejo o ego W iosku o z ia KRS z izku z
rzeko
za iesze ie przed
aja
r. przez rk prez de ta Ko oro skiego, Zofi
Ko orowsk dziaal o i Ko isji Re iz j ej Sto arz sze ia
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zamieszanie-po-debacie-komorowski-duda-stowarzyszenie-61wyjasnia-i-wyraza-ubolewanie/srge3e
Nato iast z i for a ji upu li z io ej a stro ie i ter eto ej zarzdza ej przez pod iot o a
iosko a, e )arzd zgosi
aja
z ia dot. zastpie ia oso )ofii Ko oro skiej przez
oso trze i,
prz pusz zal ie, a podst. za. do W iosku z .
Magdale a Tdziagolska PESEL 81042700468
Niezgod ie z pra d zapo iedzia

jako:

"W iosek o z ia da h pod iotu KRS z ia zgoszo e


aja i padzier ika
",
albowiem PDF nie zawiera wniosku z 22 maja 2015 http://mamprawowiedziec.pl/file/10432/
)a hodzi o e tego uzasad io e podejrze ie, e:
)arzd Sto arz sze ia ukr a przed obywatelami RP prawdziwy charakter prowadzonej
dziaal o i, t u zest i t o rki . prez de ta Ko oro skiego dziaa ia h adz
Sto arz sze ia , fi a so a ego od sa ego po ztku przez Ba k S iato i Fu da j Batorego,
zaoo Pols e w celu monitorowania prywatyzacji majtku Narodu Polskiego, doko
a ej pod
oso pluraliza ji przy udziale Aleksandra Smolara (z Grupy
tzw. Komandosw Marcowych) na bazie globalistycznych
dziaa doskiego spekula ta giedo ego, fila tropa Sorosa,
ktr osa i fu ta r t jskiego.
Uwaga merytoryczna dla uczestnikw panelu dyskusyjnego z
udziae Mi istra )io ro Radio Mar ja Tele izja Tr a
a
o:
Sponsorzy
Ba k iato
projekt Sprawdzam.pl, realizowany w roku 2006 6000 $
Fundacja im. Stefana Batorego
projekt Ma Pra o Wiedzie, realizo a
lata h
2007 145.000 PLN
projekt Ma pra o iedzie .pl serwis o obecn h posa h i se atora h, realizo a
2008-2009 85.000 PLN
https://de.scribd.com/skosiewski

lata h

Europisches Magazin SOWA

21. Mrz 2016

projekt Roz j ser isu Ma pra o iedzie .pl, realizo a

lata h

-2013 200.000 PLN

Dla ai
h kolea ek i koleg z Czeladzi,
Tomaszowa Mazowieckiego, D r ki Wielkiej skd
ksidz iskup po hodzi itd., zakadaj h po
Magdalence stowarzyszenia po wsiach tak samo dobre i
potrze e, jak p. Jurek Rzeszuto agrodzo za ksik
o da h przez gazet Rzeczpospolita zao
Regio al e Muzeu do skie D ro ie
Tar o skiej z adziej a otrz a ie od fila trop
wsparcia finansowego dla Sprawy tak potrzebnej w
Polsce XXI, jak: I st tut Wielokulturo o i, MYKWE,
a ia, Tra
aj, ko iki dre ia e, ogrodze ie pla u po kirku ie, jak go z a, dosta ie
spar ie od d a er kaski h ie aj oj a za prez de ta RP, a i oj a, e ro i za
prezesa Tr u au Ko st tu j ego, tu kliknij, tu POCZYTAJ MI MAMO, o i, e dosta
te d ie rki a da iu, Rzepliskiego i Ko oro skiego za to, o kto i
dla i h zro i,
po z aj od A drzeja Bo iskiego http://mamprawowiedziec.pl/strona/info-projekty/s61
A ie l o drugiej r e Rzepliskiego, o s d ie, jak
ie o, jednej fundacji: Rzia i
Maja, ale tu jest tak to pokr o e poezj, o ota e zote , zare , e ie iado o, z
roli Maji stpi Mada A alia, z oe Rzia, to Ko tes Ra, o z Autor przed lat
jesz ze sta ie prze idzie d ie role do o sadzenia dla dwch sistr? A tak
odmiennych od siebie, jak filmowi bracia, zanim on jeszcze, patrz PESEL 81, 82, o pokolenie
odsze od odego Mora ie kiego! O, la la, Lolita!
To ju z pe o i Bara do i jeli ta teoria z ajdzie
iar, to krt e ie t lko ie zka . Akt I.
Prolego a a do Od dza ia po M li prof.
FeliksaKonecznego L. Dz. 168 dramatu HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski znajdzie
uzasadnienie w postawieniu na stole w Karczmie Rzym,
Paa u Papieski , Magdale e Kisz zaka a a e ie
o ok posta i Le ha Ka z skiego, al o ie :
i

ie dzieje si tu przypadkiem to iele


i tak pij, o ea i z e za prze h
osz e ro ielkiej r
po ad odzie o progu, kied trosk
trze z kurzu
Matk Bosk
i zadu a si
ad Polsk

A Pa Bg spra i, e te ielki krze r


uso , z ktrego
ziare d
da ej Pols e ta za olej do r a
o z sz ze ie iaa ze zjedzo ej tru iz , us h ie jed ej h ili,
uszkodzo przez ro a zka. Po ze
zejdzie so e i Bg zele
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

21. Mrz 2016

gor , s hod i iatr. So e pra dzie Jo asza go tak, e osa


dzie so ie ier i so a i: "Lepiej dla
ie u rze, i ".

ie z si i z

Madam Analia, ktra a skrz o a iu za )ot Prag zeka a klie t , odpo ie Mu:
"Susz ie, iro izuj iertel ie. ".
Na to rzeknie Rudra, Sziwa, Jorgu Hal y do Polaka i Katolika: "Cz susz ie iro izujesz z
powodu tego krzewu?"
A Jonasz odpo ie Mu: "Susz ie, g ie a

si iertel ie".

Madam Analia: Iro izuj, o siostra oja, Ko tes Ra ierze sz stko za ardzo a
po a ie. )a rat, U e, Poeta Polski zasz si iedak w namiocie obok bezdomny, na
od ku, so e "durak" az a takiego, kto dr , jak i liotekarz Poz aski, z
Mi kie i z Loza ie prze aj dra at Mesjasz z a iedze ia To iaskiego.
Ko tes Ra: Dr do i dia et ka! O iesz z iu rata
Madam Analia: Wzd hasz do horo

i.

siostro, Iro io? Brat ierpi. Ko haj

Patrycja Kotecka: Mistrz oraz takt agli i to


A te pu i fasz
akord, jak s k a.

si.

ata,

Vitraux de Marc Chagall Reims


von SOWA
Z Panem Bogiem
) Fra kfurtu ad Me e

z ta Autor

https://gloria.tv/audio/hCE6SA3vKLx
Poz skali ko puter i po z li laptop z Ba ku Drugiej Rki. Czo ko ie Sto arz sze ia
przekazali a rze z s ojej orga iza ji sprzt oraz udzieli iejs a a pr at
ser erze.
Dziki uz ska
gra to kupili sprzt ko putero
skro ie urzdzili
iuro sto arz sze ia.
W ego jo ali z ol ie ie z opat za
iesi
dziaa ia iura.

. A drzej Bo iski, Prezes )arzdu


. Ra Rzepliska, Wi eprezes )arzdu
. To asz Kapliski, Czo ek )arzdu
Komisja Rewizyjna
1. Joanna Tyrowicz
. Jaku Borat ski
3. Zofia Komorowska

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/03/rzeplinski-komorowski-pdo305-dobrze.html
http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/RzeplinskiKomorowski-PDO305-dobrze-WYPASIONA-FUNDACJA-ZECh-SCENA-1-NOWA-Akt-I-HERODYHerodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-DCLXXXXVIII-FO-z-corami-na-wydaniu
https://de.scribd.com/skosiewski

Related Interests