You are on page 1of 7

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Bart Willemsen
Klas
1C
Stageschool Montessorischool
Plaats
Helmond
Vak- vormingsgebied: rekenen, meten meetkunde
Speelwerkthema / onderwerp: omtrek en oppervlakte

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Peter van den Wildenberg


1-10-2015
6,7 en 8
31

Persoonlijk leerdoel:
Ik houd het overwicht tijdens de activiteit zodat de les in goede orde volbracht kan worden.
Lesdoel(en):
Productdoel:
de kinderen kunnen na de les de omtrek en de oppervlaktes van
complexere figuren berekenen.

Evaluatie van lesdoelen:


Ik doorloop met de kinderen een aantal vragen. Deze gaan de kinderen berekenen en als
ze hiermee klaar gaan we deze nakijken. Ik heb alleen maar een uitkomst neergezet dus
de kinderen moeten mij gaan vertellen hoe ze tot dit antwoord zijn gekomen hieraan kan
ik zien of de kinderen hebben begrepen wat de bedoeling is.

Procesdoel:
de kinderen leren naar elkaar te luisteren en om sommen d.m.v.
denkstappen aan elkaar uit te leggen een som te berekenen.
Beginsituatie:
Voorkennis:
De kinderen hebben al eens eerder gewerkt met omtrek en oppervlakte. Dit is dus eigenlijk een herhaling op wat de kinderen al gehad hebben.
Betrokkenheid:
Door een leuke PowerPoint en vragen die ik aan de kinderen stel zullen zij betrokken worden bij de activiteit.
Actualiteit:
Afgezien van het feit dat groep 6 hier mee bezig is, zit er geen actualiteit in de uitvoering van de les.

Lesverloop
Tijd
5 min

15 min

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
Effectieve
aspecten
omdesamen
werken
introductie
Ik ga aan
kinderentevertellen
wat we gaan
doen. Ik start de pwp op en laat de kinderen
Positieve afhankelijkheid
zien wat we gaan doen. Ik verdeel de kinderen
in leerkoppels. Ze gaan samen de opdrachten
beredeneren aan elkaar en het antwoord samen
uitrekenen.
opdrachten

Ik heb 5 opdrachten gemaakt voor de kinderen

Materialen / Organisatie

Omdat de kinderen samen een som uit moeten rekenen


en ze samen tot een antwoord moeten komen, moeten
ze stap voor stap aan elkaar voordragen en controleren.
Alleen zo kom je op een gezamenlijk en juist antwoordt.

De kinderen luisteren naar de uitleg en kijken met mij samen Digibord

Individuele aansprakelijkheid
een
vanZe
het
koppel
nietsenberekend
en
die we gaan maken. Ik laat de kinderen eerst de naarWanneer
de figuren op
hetkind
digibord.
mogen
reageren
Rekenpapier
niet
meewanneer
doet merkt
ander
dat hij/zij
moet
figuur zien. We kijken naar de maten en naar de vragen
stellen
zei eende
vinger
opsteken.
De het alleen
PowerPoint
doen.
Hijdekan
dan de
ander en
aanspreken.
De leerkoppels
figuur zelf. Vervolgens vraag ik aan de kinderen kinderen
gaan
sommen
berekenen
gaan die
of ze bij de figuur de omtrek en de oppervlakte
vervolgens
ookuit
nakijken.
bestaan
een sterke en een zwakke rekenaar.
uit kunnen rekenen. Daar krijgen de leerkoppels
Hierdoor kan de zwakke beroep doen op de sterke.
enkele minuten voor. Als iedereen klaar is gaan
we naar de antwoorden kijken. Als iemand het
Directe en positieve
interactie
antwoord
fout heeft gaan we nader kijken naar
wat ze gedaan hebben en kijken we hoe het wel
moest. Dit gebeurd bij al de 5 vragen.

5 min

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
De kinderen luisteren naar wat ik uitleg. De kinderen mogen
reageren en vragen stellen.

Adequaat gebruik van sociale vaardigheden


afsluiting

Ik herhaal nog even kort wat we hebben


gedaan. Hoe moet de omtrek, hoe moet de
oppervlakte berekend worden.

groepsreflectie

De kinderen moeten met elkaar de denkstappen


overdragen en controleren. Zo komen ze beide op het
antwoord dat als het goed is de juiste moest zijn.
De kinderen moeten steeds tegen elkaar communiceren

De kinderen luisteren en mogen waar nodig reageren en


wat ze doen. Tevens moeten ze beoordelen en
vragen stellen.

afstemmen als het niet helemaal klopt.

De kinderen gaan al gaandeweg elkaar controleren en


reflecteren op de stappen die ze doorlopen.

Persoonlijke reflectie
Wat wilde ik graag doen:
Een goed overwicht bewaren tijdens de rekenactiviteit bij groep 6.
Wat deed ik?
met de kinderen in de rusthoek gaan zitten.

PowerPoint opstarten.
Uitleg geven over wat de bedoeling is van de opdracht.
Kinderen opdelen in leergroepjes aan de hand van niveau (sterke rekenaars zwakker rekenaars).
Kinderen opdelen in leergroepjes aan de hand van de roos van Leary.
De opdrachten nakijken, uitleggen en verder toelichten.
Vooral de kinderen aan het woord laten wat ze hebben gedaan bij de 5 opdrachten.
Reflecteren op de opdracht.

Wat betekende dit?


De start van de activiteit verliep anders dan gepland. Het digibord dat vooraan de klas hing werd vergeven aan leerlingen die verkeer wilde
oefenen. Hierdoor ben ik in de rusthoek gaan zitten. De ruimte was niet optimaal groot maar er was net genoeg plek. Ik had de laptop
aangezet en heb de kinderen bij me geroepen. Ik heb de kinderen vervolgens opgedeeld in leerkoppels. De leerkoppels zijn gevormd aan
de hand van het niveau van rekenen (sterk met zwak) en aan de hand van de roos van Leary. Hier waren sommige kinderen het niet mee
eens en wilde van leergroep ruilen. Ik heb hier consequent op gehandeld door dit af te wijzen. Ik wist zeker dat als er geruild werd er niet
meer goed werd gewerkt omdat je dan beste vrienden/ vriendinnen bij elkaar ging zetten. Degene die hier tegenin ging lette vervolgens niet
meer op en begon met haar kneedgum te spelen. Ik heb vervolgens besloten om haar terug naar haar plek te sturen. Zodat we meer ruimte
hadden en ik haar niet de behoefte kon bieden wat ze op dat moment nodig had. Ik ben van plan haar op een ander tijdstip terug te halen
om haar toch die uitleg te geven die ze nodig had. De productiviteit die de andere leerlingen leveren was echt goed. De koppels werkte
goed samen door te overleggen en samen de sommen uit te rekenen. Het overleg ging dus erg goed tussen de leerkoppels. Wanneer er
geen goed antwoord werd gegeven heb ik aan een leerling gevraagd die het wel goed had of hij wilde uitleggen wat hij had gedaan. Dit
ging ook erg goed, de kinderen pakte deze uitleg goed op. Ze paste de tactieken steeds bij de volgende som toe, dus je kon zien dat de
stof toch goed werd opgepakt. Helaas was het al eerder tijd dan de bedoeling was en waren we gebleven bij de laatste vraag van vraag 5.
Ik vond het een hele productieve les met een goed resultaat. Door de ontevreden leerling weg te sturen had ik goed de overwicht te
pakken.
Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum:
Leuke les, goed gereageerd op I. Door haar te isoleren kon je verder met de les. Bevestig je het positieve gedrag van de anderen, die
kunnen vooruit. I. heeft alleen zichzelf er mee, omdat ze niet goed mee deed. Hierdoor zal ze dit minder snel een volgende keer herhalen.

Want, ze heeft er niks mee bereikt.


Fijn dat je beeldvormers gebruikt, dit spreekt meer kinderen aan, waardoor het beter beklijft.

OGP3
Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Rekenen/ wiskunde

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

A3. Leiding geven aan het


groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie
A4. Interactie aangaan met
de groep
3.13 feedback aan leerlingen
B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze


keuze(s) gemaakt?

Bij de activiteit heb ik de


volgende leerdoelen opgesteld:
Productdoel:
de kinderen kunnen na de les de
omtrek en de oppervlaktes van
complexere figuren berekenen.

De kinderen zijn gebleven bij


het onderdeel omtrek en
oppervlakte. Dit sluit mooi aan
bij het onderwerp meten
meetkunde. Omdat de
zwakkere rekenaars nog wat
moeite hebben met dit
onderwerp ga ik ervoor zorgen
dat de sterke rekenaars de
zwakkere helpen.

Procesdoel:
de kinderen leren naar elkaar te
luisteren en om sommen d.m.v.
denkstappen aan elkaar uit te
leggen een som te berekenen.
De kinderen leggen aan de
hand denkstappen aan elkaar
uit wat ze doen. Ik zit erbij en
kan eventueel aansturen en
begeleiden.

Ik heb de vraag aan de kinderen


voorgelezen. Vervolgens kregen
ze even de tijd om met elkaar te
overleggen en de omtrek en de
oppervlakte te berekenen.
Vervolgens keken we de
uitkomsten na. Ik zit erbij om de
samenwerking te begeleiden en
eventueel te sturen.
Bij het bekijken van de
uitkomsten vraag ik hoe de
samenwerking tussen de
kinderen verliep.
Ik heb gekozen om leerkoppels
te vormen met een sterke
rekenaar en een zwakke
rekenaar. Verder heb ik een
PowerPoint gemaakt met daarop
duidelijke plaatjes van de
opdracht.

Ik heb ervoor gekozen om de


sterke met de zwakke met
elkaar te combineren omdat
ze dan beide het beste
resultaat uit elkaar kunnen
halen. De zwakke leert
denkstappen te hanteren en
de sterke kan kijken of hij de
stof goed hanteert. Ik heb
ervoor gekozen om pas in te
grijpen als ik merk dat het mis
gaat.
Omdat ik erbij zit en de
denkstappen en
samenwerking goed kan
overzien kan ik ingrijpen
wanneer het iets minder gaat
en er individueel gewerkt
werd. Daar kan ik op
anticiperen door
samenwerking te stimuleren.
Door dit te doen kan ik kijken
of de leerkoppels ook echt
samen hebben gewerkt en
niet individueel.
Ik heb hiervoor gekozen
omdat de leerkoppel zoals
hierboven al beschreven het
beste uit elkaar kunnen halen.
De zwakke rekenaar leert van
de sterke rekenaar
denkstappen te gebruiken. De
sterke rekenaar leert zijn
kennis mondeling en op en
goed manier over te brengen
op de zwakke rekenaar.