You are on page 1of 2

Bijlage 2

Feed-forward op lesontwerp en toelichting

Student: Bart Willemsen

Feedback van student: Joyce van

Hoof

Vakgebied: BVO

Stagegroep: 6-7-8

Klas: PEHVC1C

Datum feed-forward: 4-4-2016

 

Aanwezig

Aanpassing

 

noodzakelijk

Kennis over (kinderen in) de groep is nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving van de beginsituatie van de groep, zowel in pedagogische zin (gedrag, groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als in didactische zin (vakspecifieke beginsituatie).

 

Dit kan iets duidelijker. Je kunt het wat uitgebreider vertellen. Denk bijvoorbeeld aan gedrag en de klas als

groep?

De lesdoelen zijn afgestemd op de beginsituatie. In de formulering ervan wordt zichtbaar dat kennis van vakdidactiek en leerlijnen op een logische manier is verwerkt.

 

Ik denk dat de kinderen wel al kunnen werken met potloden en scharen, dus ik zal de lesdoelen iets anders

formuleren.

Werk- en groeperingsvormen zijn afgestemd op specifieke kenmerken van de groep én op specifieke kenmerken van vakdidactiek.

 

Je kan het stukje van de groepstyperin g er bij pakken en deze specifieke kenmerken daar op bij

stellen.

Werk- en groeperingsvormen zijn functioneel ondersteunend bij het behalen van de lesdoelen.

Werk- en groeperingsvormen zijn functioneel ondersteunend bij het behalen van de lesdoelen.
 

Samenwerkend leren krijgt logisch plek in het lesontwerp.*

 

Er staat niet bij of de kinderen samen werken

of alleen?

De proces- en productdoelen worden

 
Aanwezig Aanpassing noodzakelijk Kennis over (kinderen in) de groep is nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving van

expliciet geëvalueerd met de kinderen.

De werkvormen die worden gehanteerd bij evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en sluiten aan op specifieke kenmerken van de groep

 

Vertel bij evaluatie van je lesdoelen wat je precies gaat doen per lesdoel, en niet alles in

het algemeen.

In de toelichting op het lesontwerp wordt zichtbaar dat lesinhouden van het domein (literatuur/ aanbod) aan de basis liggen van betrefend lesontwerp

In de toelichting op het lesontwerp wordt zichtbaar dat lesinhouden van het domein (literatuur/ aanbod) aan
 

*Van belang bij tenminste 3 lesontwerpen

Opmerkingen
Opmerkingen