You are on page 1of 17

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

PDO316 Z Ziemi Polskiej do Polski ZR ZECh von Stefan Kosiewski FO CANTO DCCVII
Written by sowa (») 12. 4. in category Expedition, read: 27×
Foto: Stefan Kosiewski und Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main Peter
Feldmann (SPD)
Radio: https://gloria.tv/audio/rj7FCSRnirf

Foto: ks. Prof. bp Franz-Peter Tebartz- a Elst, Sekretarz Papieski Oj a ś . Fra iszka ds.
Nowej Ewangelizacji i Stefan Kosiewski Sz zęść Boże Państ u, ...
https://de.pinterest.com/pin/452752568771251689/
magazyn europejski
środa,

kwiet ia

6

Jaroslaw Kaczynski w tunelu poznawczym PDO316 Z Ziemi Polskiej do
Polski ZR ZECh von Stefan Kosiewski FO CANTO DCCVII
Sz zęść Boże Państ u,
ita się trad j
a Sląsku i Ba er
pozdro ie ie ; a propos :
zoraj z Be fiką,
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

19-let i Ser Luka Jo i pusz zo
a parę i ut
za h
ił jed
strzałe , a Le
o pokazał?
Stawiamy pytania w nau e jak i ż iu, kied
h e
ć ądrzejsi iedzą od t h, którz dodają
so ie sił zape ie ia i pu li z
i, że z
iężą.
O celach wizyty Ministra Obrony Polski
państ ie Izraela a Bliski Ws hodzie.
O t , jakie ko trakt ha dlo e ta podpisał,
z ki geszeft zro ił Ma iere i z po jś iu
z Grot Oś ie e ia Pańskiego? Cz pozosta ie
tak samo nie rozliczony, jak Komorowski,
któr ezpra ie zakupił ez przetargu dro
izraelskie, sa olot ez skrz deł i ś igieł do
u osze ia się ad Polską po ietrzu?
W z ta iu dzisiejsz
ie ędzie o tu elu poz a z ,
któr z alazł się Jarosła Ka z ński dzięki
Prezydentowi z PiS-u w Tomaszowie Mazowieckim, który
doko ał za a hu a asz iosek skiero a do Rad
Miasta To aszó przed lat o z ia ę
nazwy uli , za a hu a łas ość i telektual ą,
prze oszą ją z To arz st a Oś iata e Fra kfur ie ad
Menem
a Sto arz sze ie Oś iato e Piotrko ie
Trybunalskim.
so a @sowa 11 Std.vor 11 Stunden
@sowa Jaroslaw Kaczynski w tunelu
poznawczym PDO316 von Stefan Kosiewski
FO CANTO DCCVII http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/04/jaroslaw-kaczynski-wtunelu-poznawczym_13.html …
https://twitter.com/sowa/status/720429073927766016
Poczekamy, zobaczymy, czy trockistowski rewizjonista z KOR-u
uczyni asystentem swoim osobistym prezydenta Witko? Czy prezes
partii powyrzuca towarzysza Marcina Witko z zego t lko się da
przez jeden telefon stacjonarny.
W czytaniu dzisiejszym nadmieniamy tylko o najnowszym odczytaniu
zapisu z zar h skrz ek z tupole a, któr sło o KURWA raź ie
rozpoz a e zostało jako rzut gor z posła ego przez o u raci
a pe ą ś ierć Bogu duszę i ego pilota, ie prez de ta RP, po ie aż te
prze
ał jed ak salo e do koń a, do tego aż poległ, a ta li a h
z łęde ortografi z
po polit z h łęda h, jak h iał pole
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

iezguła po iedojdzie.
W czytaniu dzisiejsz opró z U ag do łęd ie au za ego
przez tz . li erałó
arketi gu kurest a polit z ego prz po i
z ta ie
o tu elu poz a z , ko spektu a ko fere ję )łotej Pradze, zeskiej, z roku u iegłego.
+ W i ię Boże za zy aj y.
Prolego e a do Odż dza ia po M śi prof. Feliksa Ko e z ego L.dz.
) )ie i Polskiej do
Polski ) i e zo a Rze z istość )ar s Estet ki Chazaró o Stefa Kosie ski Fas a ja
O łęde CANTO DCCVII

https://twitter.com/sowa/status/720429073927766016

Jaroslaw Kaczynski w tunelu poznawczym
Cz róż i się Ko ert Chopi o ski Dar stadt
od CYRKU a Krako ski Przed ieś iu? - Niczym
al o ie
a ko ert szefa partii i państ a
pusz zają t lko s oi h za okaza ie
iletó
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

które rządzą a sit a kupuje za dota je tak, jak
utrz
a e PRL ) iązki )a odo e CR))-u
za Go ułki, jako pla o e zadanie organizacji
ido i a oto zo
przez Poli ję teatrze uli
Cz róż i się Ko ert Chopi o ski, a któr
u o
ie pusz zają s oi h za dar o, tj.
za i z je, państ o e po i ? , ale elo a
kupuje sobie bilet zgodnie z modelem potrzeb

twitter.com/sowa/status/720518206469906433
A raha a Maslo a, ż do skiego e igra ta z Rosji
A er e, sądzą po i ie iu i az isku odkr t
Po ie aż pira ida potrze ludzki h, po M śli
Maslowa nie posiada na szczycie swoim złot
oszalałego d ktatora, szefa partii i państ a
Hitlera, Cezara, którego spisek usi za ić
Gierłoż , il z szań u z kota i pedała
zaszt leto ać order ę Repu liki, za ofiar
odpła ić pięk
za ado e, posługują się
ter i a i su h i Jęz ka Estet ki Chazaró
Pira idę ładz
Pols e po Magdale e ień zą
a sz z ie, jak iado o je o pro h a ól gło

oszo e pół roku ko do ier e spod
od prz tku ładz po utra ie rata i
krę ą ej, i z Sz ja ż doskie i ię
ko ha ek drugiej żo pisarza Ma kie

i prezesa
rato ej
ęskie
i za

którego spuś iz a, ar hi u ś iadka zasó
zbrodni ludobójstwa w Katyniu dokonanego przez
ż doko u ist z e NKWD ie została iestet
przejęta u Kisz zaka przez prokuratorów IPN
z rąk Ni Karso , żo ż da Sze htera, le z
z łądziła
ałoś i, re ostat iej woli żo
pisarza Józefa Mackiewicza, którego nazwisko
sit a ż doska dla hu p dopisała na Wawelu
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

do

jed o zło o ego
ho iaż ta igd
d o a zło a i
a iósł a gro o

az iska Maria Ka z ńska
ż iu ie podpisała się igdzie
az iska, jak z łęde osioł
u, a Wa el pusz zo

ez iletu, kierują się podpo iedzią ito a a
Nie dają się spor z taki i. Którz ie z ają
ra ji rozu e pa h ą h, ie hodzą
do sł
Prz pusz ze ia, ie do iekają tego, o dia eł
is ął do ko do ierki sierot , jak iska iatr
i iś ie koń u, że się peł iło iężare to
o Czesła Miłosz zapisał zło z ń prz ś i ie
zi o
i gałęzi zgiętej
a oż
koniunktywie

By Polacy nie doszli nigdy do Prawdy o potrzebie
z rod i ludo ójst a popeł io ego przez Gole a
Wpisa ej ż doko u ie do koł ski i że Sąd
Wojsko
ie osądził zła z o satelitar ej
po iedz jas o, że A raha Maslo prze

usiał tunelu poznawczym na szczycie piramidy
potrze zło ieka u iesz zają ie z ak Boga
któr ędą dla zło ieka z a zo
i z a zą
e ieku złot
a ostrosłupie ł piramidionu
tym samym, czym są dla zło ieka asz h zasó
rysunki wniesione przez naszych przodków przed
t sią a i lat a ś ia grot, jaskiń Las au itd.

https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

Maslo został pisa do Prea uł Ko st tu ji
dla Unii Europejskiej podpisanej przez Lecha
Ka z ńskiego Liz o ie a poh el Pa u Bogu
Na sz z ie potrze ż do aso a u iesz zają
potrze ę sa orealiza ji, roz oju du ho ego
egoist z ą potrze ę do artoś io a ia sie ie
przez roz ój stop io , eta orfozę koko u
zdol oś i, tale tó złożo h jesz ze jaju
Po iżej, dla potrze iałej aso erii, zło kó
Grupy Windsor itp., zapisał Masło społe z e
uz a ie, potrze ę osiąg ię ia suk esu, aże
prezes ieszą się iekła a
prestiże

środo isku a ierał z a ze ia, rał ile t lko się da
ile wlezie przy korycie, orderó , t tułó do sła
Tego zaś ie osiąg ie ez uprzedniego zaliczenia
się do elit , przepi ia rudzia a spra dze ie adepta

https://issuu.com/kulturzentrum

14. April 2016

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

intencji przez Sit ę Sztuki Króle skiej trz ają ej
ręku ładzę. Układe . solidar oś ią, prz jaź ią
ko ha ie się zaje
o darzają ej ak epta ją
G ara ją ezpie zeńst a iłoś i a ur, do deski
Masło ie prze idział, że zło iek oże h ieć pójść
a ko ert kiero a Naj ższą Potrze ą i Pra dą
Potrze ą ko taktu z Muz ką, Sztuką, Poezją, Teatre
aże ule za h
e iu ż ją ego do Siód ego Nie a

http://sowa.quicksnake.de/Chopin-Gesellschaft-Darmstadt/Kammerkonzert-der-ChopinGesellschaft-in-Darmstadt-am-9-5-2015-mit-Ani-Aghabekyan-Violine-und-Nico-BenadieKlavier

Nie o ato iast
odelu Ko fu jusza, któr ż ł a długo
ześ iej przez ż da i: Masło e i Jezuse Nazareński
któr też ierz ł Nie o, jak ała kultura Dalekiego Wschodu
Narodów Chin, Japonii, Korei, Wietnamu. W którym swój dom
posiada Oj ie Jezusa, ez oż iko i hu piarzo puri o
ie z a , Naj ższa Pra da kierują a losa i ś iata, której
Szopen pisany po polsku Nokturnami w ciemnym nastroju
utrz a i ter ała i poe atu Nor ida o Fortepia ie Szope a
W Niebie z królami Polski: Janem III Sobieskim spod Wiednia
Jagiełłą, Kazi ierze Od o i iele jego przodek, Mieszko
z przodka i, którz Mieszko i oddali rę e z udo a e przez
sie ie państ o polskie: Sie o sł, Lestek, Sie o it, Piast
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

Nie iański Spokój, Naj ższa Pra da, ś ięto a ie ś ięt h
obcowanie przez ż ą pa ięć, trad ję i odlit ę. ) drugiej
strony przez sugestie, znaki dawane, o których w Kosmosie
Go ro i z jakoż
ulti erse theater HERODY Herode spiel
o Stefa Kosie ski )ie o it iał , jak ś ieg. Pier sz
ś ieg, po o a, jaki spadł a Gdańsk po jś iu przeze
w nocy 13 grudnia '81 r. ze sali obrad Komisji Krajowej
histor z ej Sto z i, zaległ a uli a h z rożo , ie

ie

poległ, jak z łęda i ortografi z i polit z ! d ktuje
iąż do ta li
uro
a h ezpra ie do ś ia i ka ieni
z któr i taka p. Prez de t Warsza
ie już, o zro ić a
iskup Kaszak Sos o u też do ie się i ędzie po kłopo ie.

Z Panem Bogiem
) Fra kfurtu ad Me e

z tał Stefa Kosie ski

https://gloria.tv/audio/rj7FCSRnirf

http://sowa2.quicksnake.net/Expedition/Jaroslaw-Kaczynski-w-tunelu-poznawczymPDO316-Z-Ziemi-Polskiej-do-Polski-ZR-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-CANTO-DCCVII
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

To Jarosła Ka z ński, prezes PiS zade duje o t , z s pat k
ż doko u ist z ego i eprze od i zą ego Rad Państ a PRL za
Stalina i Bieruta, towarzysz Marcin Witko pozostanie jeszcze w partii,
z trze a ędzie przepro adze ia sz zegóło
h ko sulta ji tej
spra ie z uli z i a i prost tują
i się prz drodze do Piotrko a
Trybunalskiego, w który posłe został ostat io
ra przez
Mieszkań ó , Polakó i Katolikó , A to i Ma iere i z z PiS-u,
Mi ister O ro Narodo ej, któr jako zło ek tro kisto skiego K.S.S.
KOR już lata h ' u . ieku ja ie z ierzał do re izji arksiz u-leninizmu
wprowadzonego planowo przez Oskara Lange pod dyktando
Moskwy. https://gloria.tv/audio/fozHzgtkpWE
Foto: Stefan Kosiewski und Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main
Czy Jaroslaw Kaczynski polegnie od sztyletu wbitego w Tomaszowie Mazowieckim przez
prezydenta Witko
Autor: sowa o 18:19

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów
udostęp ił a T ój post. 15 godz.
Stefan Kosiewski
15 godz. ·· To Jarosław Ka zyński, prezes PiS zade yduje o ty , zy sy patyk
żydoko u isty z ego wi eprzewod i zą ego Rady Państwa PRL za Stalina i Bieruta,
towarzysz Marci...)o a z ię ej

Czy Jaroslaw Kaczynski polegnie od sztyletu wbitego w Tomaszowie Mazowieckim przez
prezydenta...
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

2016-04-12
To Jarosła
Ka z ński,
prezes PiS
zadecyduje
o tym, czy
s pat k…

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/890272031081364
http://tv.se.pl/wiadomosci/lech-walesa-o-katastrofie-smolenskiej-juzsprawa-h,14707/

Stefan Kosiewski
11 kwietnia 2016 14:00:00
Le h WAŁĘSA o katastrofie s oleńskiej: ..niech prokuratura ustali.

- Nie

a słó , jest t lko adzieja a prz szłość, A to i
Macierewicz w Izraelu

+TVN24 (...) Pilo i przekazują so ie, że ie dadzą rad usiąść. I for ują d rektora protokołu
d plo at z ego, że spró ują podejść, ale "pra dopodo ie i z tego ie ędzie".
- Będzie pró o ać do skutku - odpo iada d rektor. ) agrań zarejestro a h przez ikrofo
kokpi ie
ika, że do
ka i
o h ila ktoś hodzi. Pod ko ie lotu oso a postro a, edług iektór h ekspertó to do ód a sił
po ietrz h, pra idło o od z tuje sokość i za hę a do lądo a ia. Czter i ut przed katastrofą pada kolej e
ostrzeże ie. - Arek, teraz idać d ieś ie - ó i te h ik Jaka. Mi o że pilot tupole a zgod ie z przepisa i ie po i ie
lądo ać prz ido z oś i po iżej
etró , załoga de duje się a lądo a ie. Sa olot ko t uuje z iża ie. - 400
metrów - mówi nawigator. - Ktoś tu za i ił - dodaje i
głos. - Mówisz do widzenia - mówi drugi pilot. - Nieee, ktoś za to
beknie - dodaje dowódca. - Po sł ! - k ituje do ód a sił po ietrz h. seku d póź iej za z a się ostat ie odli za ie.
Te po z iża ia sa olotu jest za sz kie. To tak, jak
asz a z każdą seku dą z iżała się o piętra. )a z a się
odliczanie. - Do hodź ol iej - mówi drugi pilot. Samolot spada coraz szybciej. - Ku...a ać! - sł hać do ód ę. To ostat ie
sło a, jakie padł przed katastrofą. (http://www.tvn24.pl)
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/iDgqdHpSwNu

https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

Mar i kie i z: Będzie
ieli ięź ió polit z h : 12 kwietnia 2016 08:53:39
Warszawa. - Ludzie, którz u zest i z li orga izo a iu iz t prez de ki h, pójdą do
ięzie ia - tak ł pre ier Kazi ierz Mar i kie i z sko e to ał sło a Jarosła a
Ka z ńskiego o
ierze iu odpo ied iej kar za
katastrofę...

Macierewicz: Sprawiedliwi zosta ą agrodze i,
pozostali UKARANI45:08 11 kwietnia 2016 14:00:00
Warszawa. Spra iedli i zosta ą agrodze i, pozostali
zosta ą ukaza i - ó ił i ister o ro
arodo ej
.
ro z i ę katastrof s oleńskiej. A to i Ma iere i z w
zasie prze ó ie ia a uro z stoś i odsło ię ia ta li
upa ięt iają ej...
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/tvn24-pokazuje-nowe-nagranie-z-kokpitu-tu-154m_809603.html

Macierewicz nagrodzony przez Szydło wy ie zką do Izraela

Nie ma słów, jest tylko nadzieja na przyszłość
— apisał

księdze pa iątko ej

Instytucie Yad Vashem minister Antoni Macierewicz.

http://wpolityce.pl/polityka/287882-minister-macierewicz-w-izraelu-mamy-nie-tylkowspolne-wartosci-ale-tez-wiele-wspolnych-celow-zdjecia foto: wpolityce.pl
Stefan Kosiewski
1 godz.
Mi ister Bro isła Ko oro ski kupił ezpra ie
bez przetargu publicznego samoloty CASA i za to
dostał się a fotel prez de ta państ a polskiego
Pote ktoś jesz ze kupił śli e F 16 bez pocisków,
http://
.t
.pl/…/ o -kupil-nowe-pociski-do-f- ,

ez offsetu i h a ez gło https://obserwatorpolityczny.pl/?p=16026
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

Jakie ko trakt ha dlo e podpisał jaki geszeft zro ił
Minister Obrony Natodowej Macierewicz w Izraelu i co
za to dosta ie? Polska po A drzeju Dudzie, śp. Jaruzelu...

Sokzburaka Wczoraj o 09:30 OTO JEST ZAGADKA:
CO ROBIŁO STU POSŁÓW PIS W SMOLEŃSKU TR)Y GOD)INY PO TRAGEDII?
https://www.facebook.com/groups/151241774916534/

~prof. Feliks Koneczny12 kwietnia 2016 o 09:56
1. )awra a ie Pa ię i Narodu Polskiego Pe ise Pedała Ka zyńskiego Kwie ień ,
6 Erdoga , jaki jest każdy widzi,
https://de.scribd.com/doc/307860984/Zawracanie-Pamieci-Narodu-PolskiegoPenisem-Pedala-Kaczynskiego-Prolegomena-do-Odzyzania-po-Mysl-prof-FeliksaKonecznego-315-Erdogan-jaki-jest-kazdy

https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

02:37
Lech Kaczynski - zdrada panstwa,
kryptosyjonista w Izraelu

von mysowa
Prez de t Le h Ka z ński zdradził ż do
Izraelu, że Wojsko Polskie prze
a Iraku i Li a ie ze zględu a i teres ż dó z Izraela i
wszystko jed o, kto Pols e gra
or , o i tak Wojsko Polskie ędzie adal stało a
straż s jo ist z h i teresó . Taka jest istota tz . de okra ji Pols e - Rzeczpospolita
Polska a służ ć ż do ski i tereso . Taki s ste
ładz jest
ż dokra ją. http://www.dailymotion.com/video/xl0772_lech-kaczynski-zdrada-panstwakryptosyjonista-w-izraeluDatum der Veröffentlichung: 10.09.2011 Dauer: 02:37 00:49
Jarosła Ka z ński śpie a h

polski z ziemi polskiej
do wolski.mp4
von mysowa
6.675 Abrufe

In dem Kaisersaal des Römers/ w sali cesarskiej ratusza
Tunel poznawczy PKN11 von Stefan Kosiewski PDO93 Prof. Stan David Ligon CDLXXIII
Tunel poznawczy Polski Komitet Narodowy Znak.: 11 von Stefan
Kosie ski Prolego e a do Odż dza ia po M śli prof. Feliksa Ko e z ego
L.dz. 93 Prof. Stan David Ligon 20150414 W opini dra Olafa
Trusz z ńskiego z Wojsko ego I st tutu Med
Lot i zej CDLXXIII
Escrito por sowa (») 15. 4. 2015 en categoría Stefan Kosiewski, leído: 413×
In dem Kaisersaal des Römers/ w sali cesarskiej ratusza
Radio:
https://shoudio.com/user/sowa/status/17356
Tunel poznawczy w koncepcji Self-Deter i atio Theor podsta ą do określe ia
odpo iedzial oś i ra i Ka z ński h za katastrofę po ietrz ą okoli a h S oleńska
10.04.2010 by Prof. Stan David Ligon, Polish National Committee PKN11 CDLXXIII Abstract
498 Wörter Tunel poznawczy PKN11 von Stefan Kosiewski PDO93 Prof. Stan David Ligon
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

W opi i dra Olafa Trusz z ńskiego z Wojsko ego I st tutu Med
Lotniczej CDLXXIII Registration Round 01 A Prague Media Point conference "Populism,
authoritarianism and the media: The age of mediocracy and mediacracy" Date: November
12- ,
Lo atio : Prague, Cze h Repu li This fall’s o fere e ill address the i flue e
of authoritarianism and populism on the development of the media and communication
industries in Central and Eastern Europe as well as other regions of the world.
https://twitter.com/sowa/status/588168176673914880
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/04/jaroslaw-kaczynski-w-tunelupoznawczym_13.html

https://de.pinterest.com/pin/452752568771235133/

1.

Prze .Szu arto i z @PSzubartowicz 1 Std.vor 1 Stunde Cz ta , sł szę i
patrzę a PiS-o skie edia: akt strzeliste załga ia, ejakula je ie a iś i, iel o
paranoi na oczach. Mrożek do sześ ia u. 5 Retweets 35 Gefällt mir

so a @sowa @PSzubartowicz Franciszek – ko ie z a jest jed ość doktr
i
działa ia, ale to ie przeszkadza, ist iał róż e
http://sowa.quicksnake.org/judaica/FOTKA-na-Miesiecznice-10-kwietnia-2016-von-Stefanhttps://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

Kosiewski-FO-ZECh-Prolegomena-do-Odzydzania-po-Mysli-Prof-Feliksa-Konecznego-L-dz313-ZR-CANTO-DCCIV …
00:00 - 13. Apr. 2016 https://twitter.com/sowa/status/720008652539752451

Ge . Polko: katastrofa s oleńska ie au zyła as, że ie oż a za ied ywać
ezpie zeństwa; to przerażają e https://de.pinterest.com/pin/452752568770896051/

sowa @sowa 11 Std.vor 11 Stunden
@sowa Jaroslaw Kaczynski w tunelu poznawczym PDO316 von Stefan Kosiewski FO CANTO
DCCVII http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/04/jaroslaw-kaczynski-w-tunelupoznawczym_13.html …

https://twitter.com/sowa/status/720434851804000256
https://issuu.com/kulturzentrum

Europäisches Magazin SOWA

14. April 2016

https://twitter.com/sowa/status/720429073927766016
Panama-Pampers-Poland PDO314 Uciekinierzy o zydowskich...
https://gloria.tv/audio/LeteFnStmP6 . A oris Laetitia Bergoglio Roku Miłosierdzia
dla ż dó i pedałó z pog ał e ie Koś ioła ś . i Rodzi
. Do aga się
po oła ia Sej ie RP spe jal ej ko isji śled zej Panama-P... Pages: 5 Reads: 88
Published 1 day ago
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Czy-Duda-nadaje-si-dorozwalenia-betonu-z-Magdalenki
http://sowa2.quicksnake.net/Expedition/Jaroslaw-Kaczynski-w-tunelu-poznawczymPDO316-Z-Ziemi-Polskiej-do-Polski-ZR-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-FO-CANTO-DCCVII
https://issuu.com/kulturzentrum