Sie sind auf Seite 1von 23

NG TY HANG HAI VIET NAM

CONGTy co PHANps,,ir rnnin s,llrc H,ir

NAM 2OI5

I. THONGTIN CHUNG:
l. Th6ngtin khii quit:
- Tcn giaodich:CONGTY C6 PHAN PTIATTzuENHANG HAI
- Ciil chrmgnhrindangki doanhnghifpsd 0 '00i80475
- Vdndidul:90.000.000.000
diing
- \'on diu iu cuachuso h|fu q0.000.000.000
dong
- Dla chi: 56 I I Vd Thi Sriu.PhudngMe-vTo. QuanNgOQulin- TP Hdi Phdng
- 56 diCnthoai:
0i 1.i836379
- 5 6f a x :

031.3836151

-websile:

\\-\\_t\,\lnladeco.com.\r

- N{ec6 phieu:

VMS

2. Qui trinh hirh thirnh vh phit tri6n:


+ Cdngtl dugc thdnhlep ngay 3ol1c,/1g92
r'oi rn goi T6ng C6ngt-vPhettrii:n h,mghdi theoqul6t
cua86 truongBd Giaoth6ng\/en rdi.
dinhs6 1444-QD/TCCB-LD
* Qu\i dinhs6 I te:lqOnCCe-LD ngd] 16/6/1993
cuaBq truongBO Giaothongvdn tai ri vric
hai
lhinh lip doani nghidpNharnuocCongt1 Ph6ttridn hri-ng
+ Quv6tdinh s6 3562IQD-BGTVTngd,v25lll/2003 cia 86 truong 86 Giao th6ngVdn tai r rrec
chuldnDNNt,lC6ngt) Phdttrian hanghei. do'nYi thdnh\.iCnT6ngc6ngtl Hdnghdi viCt Nanl thinh
dons
L ongr\ cdph;n r qi sor 6n driu l6 l, l0 000.000.000
- Ngdt 0l/6/1007C6ngtt tang16ndiaule lCn 60.000.000.000
datng
. Ngir ll I l0l5 Cdngt] de hoanLhdLr}l
viecEng rdn diiu l lenq0.000000000dong.
+ Ngir] 20/10/2015C6ngr] da chini thric nim 16t c6 phi6utrn So giao dich chungkhorinHd ^-6i
(HNX).
l. Nginh ngh6ri atiabin kinh doanh:
- Kho baivd luu gii. hdngh6a;
- Chothuekho.bai.\dn phdng;Kinh doanhnhd:
* Dich'u dai li du bian(baogirmdich\., cunngtmgdu bien):Dich vu dai lj rin tdi duongbienr
Dich vu mdi gioi thuCtau bidn: Dich 1'ulogistics:Dich !u giao l1henhangh6a.khai thui hai quan:
Dich ru r4n tdi da phuongthuc (ki6ng bao gdm kinh doanhv6n chuydnhangki6ng \d linh doanh
hirngkhdngchung):
+ Srrachiia\ir beoduongphuongtienvantaLithu):
* Chothuephuongtien|an tai thul. \ o container.
ro mo6c:
- uar l\ \ang caLl.
+ Brin ld nhin lipu dong cq trong cec caa hdng chul'ndoanh;
. Bdn budno L6\a xe co ddngco ki6c:
- Dai Ii d td .!a \e cd dong co khac:

+ Ben phu trlng vi c6 b$ phin phrrtq cr:a6 t6 vd xe c6 d0ngco khdc;


+ Ban bu6nmey m6c, thiii bi ve phu tr:trgmAyth[y; Benbu6n phuqngtiQnvdn tai thny;
+ Xay dung nhe c6c lo4i @aogilm xdy'dgg bCnhvien. rrudng hqc. siuthi, nhd o. nhi vdnphdng)
+ Brinbudngd viin sin: Brin bu6ndii ngi kim. lling kim kii:
+ Cho thuexe c6 ddrngco;
+ Sin xuit xe c6 dOngco;
+ Beo dudng-sriachta 6 t6 vd xe c6 dQngco ld6c;
+ Van tdi hangh6a bdng duong b0; V& tai hangh6a ven bidn vd vi6n duong; Vin tii haLng
hoa dudng
thnyn6i dia;
+ Tu vrn lap hd sq dv 6n aIAutu;
+ Senxu.5tvOcontatter; Sriachta vd container:
' Bdnbudnxangd;iuve cacsanpham.linquan:
{""'

, ri^ ,-'
- Brnle d rOcon0o4i
l2 ch6ng6itro xu6ng):
' t'OC Xep nZmgnoa.

C6ng tyhbat <longkinh doanhtren c6c dia bdn: HAi Phdng,He NOi, TP Hd Chi Minh, Bd Ria Ving
Tdu-Quiag Ninh.
{. Th6ng tin vB m6 hinh quin tri, t6 chrlrckinh doaohv} bQmril quin tj:
- Md hinhquanti:
M6 hinh quantri cua C6ng ty baogdm: Dai hQiddngc6 aOngthudngnin-HQi ddngqudLn
fi. Ban
kiiim soit vd Ban didu hdnhC6ns rv.
- LO CaUDgma) quanry:

x>
5J

'<>-.

fi=

:rv
I

>.=

o
9-'

i<4

iEz

u z.<

<E9

isZ
z3'l
<.o i"

=1>

.z

's

z-< >
6 >

o! ! -= - =

(,
I

- A

z
E

.z-<==
zo=

- -

:gl
,c. !4

.b

9l
-g
.=l
=
E l =

:l -o
- l =
'tr| o
bl ,?

z.=

-<a=

- Crc Cdngty con,Cdngty linkct:at Cdngry*cOphAndich t'u ling hdi Hdi Au:
s6Le ThenhTdng.quanNg6QulAn.Tp.HdiPhdng
Diachi:ting 7. tdanh) Lc PhqmLoaihinhCdngty: C6ngt) cdphan
Linhr uc sdnxuit kinhdoanhchinh:dichvq henghii
ddng
Vrindiiu l: 12.9E0.000.000
Tt! le so hirucuadoanhnghiep(ai C6ngO link6t:27.73%vij'ndiiu l! (3 600000000diingt
h Cong t) T\HH era chiro titu bi2n l'inolitter:

Dia chi: 86. ld E. dudng Trin Hung D4o. thi trdn Phti M!. huln T6n ThAnh'tinh Be Ria \ring Tau'
Loai hinh Cdng ty: C6ng ty TNHH hai thirnhviCn
Linh \ lrc sdn\u;t kinh doanhchinh:suachta taubin
Vdn diiu le rhqcg6p:b22 528 567 705dang
Tj ld so hirucuadoanhnghiCptai Cdngtl liCnk6t:5.396%\'6n didu19(33 594421 001dongt
5. Dinh hudng ph{t tri6n:
- C6c mqc tiu chli yeu cila CdnglY:
- Ning cao chit luqng hoat ddng dlch Yu d6 tang nang lqc canhtranh' tang cuong phoi kdt
hsp yoi cec doanh nghidp kinh doanh r in tdi bi6n. khai thec cdng bidn vd cic doanhnghipcirlg
kinh doanhdich vu du6i slr chi d4o.diiu ti6t chungcuaC6ngt) N4e T6ng cdngt] Hangl)diVir
Nam dd phdthuy lqi th cua tung doanhnghiep
+ Chri trgng diu ru cq so h4 ting vi h thr'ngphu tro. trung tam logistics'trang thi6t bi lfong
\a d6p mg \iu Liu
didukiQnphn hqp voi didu kidn thuc tri crhaCOng1] phuc!q ho?tdQngSXKD
thi truong.
- Chi6n tuoc phdt tridn trung \e dai han:
\i hoatdons ho
Cdng t1 sd duy tri su dn dinh. giii virng hoatddng SXKD chinh ld dich vu hang hai
trg loi doanhthu tangtrtrdngbinh qudnhdngnam tir 5-107"
- Ti6p tqc t{p trung chi dao-ch[ trong \d di) manh c6ng tac thi truong- gii \irng cic hoal
\'antai da phuongthtrc'
ddngSXKD chinhcila Cdngr) nhr kinh doanh.khaith6ckho bai \a ICDla sua ihna
giao nhdn r{n chuydn vi logistics. hoqt dong dai li leasing container' giam dinh
l- henghai
container.cho thuCvan phdngvi container.ddy manhhoatd6ng ven tai vi dai
- K i e nl r i c u n gc o r a p h 6 tl n e nd i c h\ q \ d n l e i n o i d i a d l r at r d nn g u o nl u ' h i ( nc o g i n l r i r r
\di hoard6nglogisiicstai hai diruTP Hd Chi Minh vi Hei Phdng.
- Edm bdovi duy tri ngudn nhin lvc ch6t luqng cho hoqtdong SXKD ctraCdng1]
- Cecmuc tiCud6i vdi m6i trudng' xa h6i va c6ng d6ngcua C6ng q

cira C6ng t-vgin lian \'6i trich nhiem


C6ng ty dem bdo he th6ng qnan li' hoat d6ng SXKD
d6i voi m6i trudng.xa hdi \i c6ngddng'
6, Cac rui ro:
- Ngu)nnhanchu quan:

SXKD cua C6ng !) cing nhlr


+ C6ng tec tim ki6m vh phdt tri6n thi truong trong ho4t dOng
r
chua \a! drmg dtroc chien lLrocliu ddicacchi nhanhchLradat duo,ccdc 16u t6 bn arng.
.C6nglicihitrudng:c6Lchti6pcinvikhaithecngudnttrthitruongconhanchd'
thudng xu!n' k6r qua thfc
- Cong tac thu hdi cdng no mac du duoc quan tam vd du)'tri
phii
quyritdugc dut didm phin ng xdu tir nhim'sndm truoc
hin dd duoc ciii thin nhtmg chua gidi
liCptuctrich laptrongnam2015
- Ngu\ennhanlhech quah:

Yir lin ruc rrong gtat


' B6i canh kh6 khnn chungcua ndn kinh t r d ng'rnhhernghai k6o ddi

do4nni1:
+ Bi6n ddng thit thudng cia kinh te vi md vd thi truong:
cao:
'Chi Phikinh doanhngir)'cang

rr. TiNH HiNH Ho4T Do1\-GTROh'Gn*ANI:


1. Tinh hinh ho?t ilong sin ruit kinh doan
-Ttrk6tquadatdugctrongnam2014'C6ngObudcYeLothuchienkhoachnam20l5
dich I u c6t l6i crlaC6ng t)' rai c6ckhu r uc li*"ln,O"::'l
b6i cdnhco hdi va thechthic dan xen: cec

khairheckho.bai\elcD.daillleasingcontainer.siaonh4nrinchulnd6imatt':inhic
1\ nanl
qu)6t liet trnthi lruqrg: chi Phithucd;l cuaCdns
khan.lhich rhirc\d bi chiasecanh tranh
hu6c
l0l5 caohon 1.87ldn so voi cirngki nam
vir gii vimg duoc cac hoal dong SXKD chinh'
Trong diu kin nhu vay Cong tr- da duy tri
curllr
tuc dugc quaniam chi lrgng re.mans contarner
c6ngtec phetri6n thi truong cua C6ng ty ti6p

nhuharngroi.ch;tlLrongdich\uduocdultri\ardambdodidongg6pchok6lquachunucual
sau:
C6ngt): \in khaiquatqua mdt s6 dicmchinh
kinh doani kho bai c6 slr t'ng truong
+ Tai khu vuc Hdi Phdng:hoat dong SXKD chinh nhu
r i dich r u cip
su sul giam cua thi trudng lan 1ai bo
manhnhit trong nhiing ndm gAnday nhmg
qud hoqtdong'
diu da rinh huongdiin doanhthu vi hicu
loi nlruar chu )atr lir
- Chi nhinh HCNI rdn giir dugc sq tang truong 6r dinh vd doanhthu'

dich\ukhobaivdteasing.dokipthoid;utu.mor6ngherh6ngkhobaivihopt6ckinhdoanhd
sanluong leasing
dip ung nhu ciu tdng truong dot bi6n cia
\e loi nhuanso !6i crlngki nam trlroc
+ Chi nhrinhBRVT tiCptuc tangtru(rng\'' doanhthu
\
di' chothuephuongtin
tir c6cdichru cip diu. \'antai \i dai li an

+ Chi nhrinhHd Ndi g{p nhiiu kh6 khan.thech thtrc dac biet ld chi phi thue dAt tang 1009b
so ror l0ll. du dirnd lLrcc6 ging nhungkhdngdal k hoach\A loi nhuan
- Nhin lai hoat dQngSXKD cua C6ng b- nam 20 | 5 ti6p tqc chuydnbi6n trong viec k6t n6i le
ph6i hqp kinh doanhdich vu giii"aC6ng !v va cAc Chi nhanh:C6ng ry da duy tri vd giir vi.ng duoc
thi truong. khech hamg.phet fiian them cac khech hdng mdi I'd dich vq containerra ran chulEn
hanyroi. cunscd dich \ u tan lai conlainelb)ne duongbo
- Cdng tac qudn li cia COngt) tiitp tuc duoJ tang cudng: thudng xuyn \ a qu\'ar liel trong
c6ng tec thu hdi c6ng no. thuc hien nghimtric vic ti6t gidm chi phi trong SXKD vi quan I1'theo
vi
1u ciu criaT6ng c6ng t] Heng hai Viet Nam d ddm bio hiQuqud ho?t d6ngcua don
- K6t qud hoatdong C6ngtl ndm2015:doanhthu da.r109-31yo
k6 hoach.bang8q 5qooso
)si cung ki nam rudc: lgi nhuan truoc thu6 dat 105.89%k6 ho?ch-bing il.l59i' so roi currgkli
nam rrudc: Cdng t]'da hoan thanh vuot mtic k6 hoachdo DHDCD 2015 giao. thuc hiEn di) du
nghiavu giao nQpNgan sechNha nu6c theo qu)' dinh
- Tinh hinh thuc hien so v6i k hoach
Dglr \ i linh: lrieud6nr
So s6nhcungk-i

So senhvdi kC hoach

ChitiCu

Thuchien KC ho4ch

l\ te

Narn2015

Tdng doanhthu

I
2.10.61

r
220.000 109.370/" 2,10.6r

LNTT

22.t 6'7

2l.i00

105.89%

22.'76',7

Narn2014

Ti le

2 6 8 . 5 8 3 89.iSo"
,14.507

5 t -1 5 0

2. Td chf'c vi nhan srf:


DanhsiichBan diiu b?rnh
+ 6ng Nguy6n Vdn Diing - Tdng giim tl6c C6ng t1
Ngdl sinh:

201811966

Noi sinh:

Hei phong

s6 clvlND: 030665504
Ddnt6c: Kinh
Qu6clich: Vici Nam
Dia chi lhuong Ini:

40/96 Hai Bd Tnrng Le Chan' Hdi Phdng

Trinhdg van hoe:l2l12


Trinh dQchuynm6n: K! su kinh t6 r'in trii bi6n
Chuc\u hientai U) !ien HDQT. fong gidmdoc Cdngt1
HDQT C6ngt) cd phin dlch \u hanshei Hai
Chucru rlangnim giii o cectd chtrckhac:Chu tich

Au

C6ckhoannq d6i vd C6ngtY: Khdng


Lqi ich linquanvoi C6ngtY:Kh6rig
+ 6ng Nguyin Chi Kin -Ph6 T6ng gi6m d5cCdng(v
Ngirysinh:

25lltl96}

Noi sinh:

Hai phdng

SOClvtND: 030090579
Dantoc:Kinh
Nam
Quoctich:'ViCt
Diachi thudngtru: 38/120L Lqi. Ngo Quyiin'Hii Phdng
TrinhdQvhnhoi: l2l12
m6n:KV spkirrhd vdntdi bi6n
Irinh dOshuvCo
Chircvs hiQntai: U! vin HDQT'Ph6T6nggi6md6cCdngty
Cl,rucv! dangniih git o cec16chric Lt6c:
cdc khoennq d6i voi cdng tY:Kh6ng
Loi ich linquanvoi CdngtY: Kh6ng
+ Mai Ti6n Sf - Ph6T6ng girimi!6c C6ugt-v
NgAysinh:

26/8/1969

Noisinh:

HaiPhdflg

56CMND:

024395033

Dantoc:Kinh
Qu6ctich: vier Nbm
Dia chi thudngtru: 76 NguyiinDinh Chi6u.Phudng3' QuanPhnNhu4n-TPHCM
Trinhdd vanhoa:lZl2
Trinh d6 chuynmdn: K! su kinh t6 v{n aii bi6n
Chucvu hien tai: Ui vin HDQT, Ph6Tiing giem d6cC6ng!v
Chircvq dangnim giir d c6ct6 chric kh6c: Kh6ng
Cackhodnng d6i voi C6ngt): Kh6ng
Lgi ich lienquanvoi C6ngtY:Khdng
+ 6ng DAoAnh Ding- K6 todntruong c6og tv
Ngeysinh:

23101/1982

Nsisinh:

HeiPhdng

s6CMND: 04oo82oo0l83
Dentoc:Kinh

Qu6ct!ch:Viet Nam
Dia chi thuqngtr!: 6/44L Lai Ng6 QulnHii Phdng
Trinhd6 vanhoa:l2l12
frinhdd chulenm6n:Thacs1'kinht6
Chucvu hiQntai: K6 toentrudngCdngty
Chuc\ u dangnamgii o cdct6 chtrckhic:
Cackhodnnq d6i voi C6ng1): Khdng
Lgi ich lienquanvoi C6ngtY: Kh6ng
- Nhirngthayd'5itong Bantli6uhdnh
Trongndm2015.COngt-vdab6 nhiemOngMaiTi6nS! gia chftcvlt PhdTCD Cdngt) katir
n g i t l 0 l l 2 0 1 5 : O n g E d u A n h D i n s g i i i c h u c\ L r K ' t o e nl r u o n gC 6 n gl \ k C l u n { a \
l0rll./2015.
56luqngc6nb0,nhanvienT6mtitchinhs6chvdtha]'doitrongchinhsachd6i\'6ing
d0ng
+ DongiritidnluongduqcDai h6i ddngc6 d6ngphdu)ething nam
- Qu1chtrd ltrong.thuongminhbqchr ir thqchin\ iecthanhto6ndringkj han
- T6ng s6 lao dong binh quanfiong nam cua Cdng t) 205 ngudi. Thu nhapbinh quan I'r
d6ng/nguoi-th6ng
I 1.000.000
3. Tinh hinh aliu tu thrfc hiencdcdq {n:
diu tu ldn:
a. Cdckhoarn
*. Du enkhuchungcu phlrchop BlueOcean!A khuddncu Phuocbinh:
- D6nnal' vicxt cdngnhanCOngl1 ld nhddiu tu thti cip Yin dangb6 tdc vir kdode;:mal khic
C6ngt) cd phirl Dia 6c l0 khdngthlrchiendungcamkit vi r{1 dq 6n gdnnhu kh6ngco lian rriCn
rir quyho4chchi ti6t l/500 chohaidu enchuaduqcthlrchiendi Hgp ddngda k! tn naml0l0
- \'idcgidiqu;tdin bitl(}gi6imo rongXa ld HaNoi:
C6ngt1 dangcho Banbdi lhuqngvi graiphongmatbang\em xit' giai qul''t trenco so hd so phrip
lj. hii soddnbn lin quanvi kinngh!xemxdt b6i thudng'
*. Du en Bai container
Dinh Vn. Hai Phdng:
- iuacdi dadugcHDQT C6ngtl pheduyit tu thang9/2014nhLmgd6nnal chuatrinkhaidu(rcdo
qu) hoachcuaThanhph6.COngt] da n6pdon sin thudd6t lnUBND Thinh phoHai Phongnhu|g
d;n na1chuanhdntluoci ki6nphdnhati.hiendonv! tu vin danggip kh6khan\archuadinhhuong
duoctrongviclAmc6cthtl tuc lien quandenthuedatchoCdngt- '
jn
- BanQLDA HeiPhongdatiepxtc I oi mdts6donvi tu vin khic di thriogd nhungchi phirLrr
du ki;n langttr 2 d6n3 lin sor 6i donli ci tlit ;1 1ui16gaqr d chuathatsu khathi-

- BanQLDA Hii Phdngtlangkhio sat.tim kiCrnvi llra chgnc6ckhu det khecc6 dientich tuong
duongd tha-'-the.dCxuathuongrhuCSHTda hoAnthintai khuvuc Dinh Vi d khaithic trong
truonghqpchra trinkhaiduoJdlr an.
+.Du dnBdiconEiner
LongBinh.Tp.HdChiMinh:
theogiai
Dd nhdnbin giao54.000m2 tt nguoichorhu.da duatoin b0 dientich trnveokhaitheLc
c6ngtrinhphutro chodepotdCphucvq khailhacconlainer'
doanbangiao.dangtieptuc ra) d-tr-ng
.. N,lua
Hii Phdng:
lai van phongC6ng11rqis5 | | Vd ThiS:iu.NgdQu1dn.
Da hoanthenhviecmuavanphdngCdngty tai 56 | | Vd Thi Seu.Ngd Quyin. Hii Phdng
*. Dinhhuongchu;inddi ICD HnNdi:
- Theoqu) hoachphankhucuaTP.HiLNli rqi khuddrICD HaNdi vd ki hoachxe) dungICD Cd
ICDCd
Bi cuaCdngr) Hanelde lhaj rh':choICD Hir\di. ddnlhoi diamhrenlai tidnd6 xevdu-ng
Bi chm c6 ti6ntrin.
- Khu vlrc ICD Ha NOiva mQtsi5khu ddtxungquanhc6 thd nim trongving qu! hoach| /500cua
I B\DTP HaNdr:do \e] cdcdon\ i ..ungquanhdangkhin lrrlonstim huong\in chuldnddilhir)h
dit thuec6 thdi hanlauddi hoacchutndOic6ngneng.Congt) da giaoChi nhinh Hi Noi Inmthn
ti6ptheocriaHDQT.
tqcthdmdinhgiatei sentn ddtva lgithit qul'dnthuddtdd xin chrltrLrong
{. Tinh hinh iii chinh:
a.Tinhhinhtaichinh:
o ttng
giim

Nem2014

Nnm2015

Tdnggietri teisan

.722
249.297.351

.600
252.800.17t

i0l.4l

Doanhthu thuan

7
262.1
55.048.32

234.3t 1.070.t 26

89_lE

Lqi nhuan tir hoat ddng kinl


doanh

42.303.387.809

22.227.589.866

52.54

Loi nhuankhec

2.20.1.349.398

539.998.3t0

Loi nhudntrudc thu

44.507
.737.207

22.767.588. | 76

5 l -t 5

Loi nhuansauthue

.575
34.679.590

| 8.062.
| 49.732

52.08

Chi ti6u

T) le loi nhuantrAc6 trrc

3.1'12

t.110

2.r.50

b. Cdcchi tiCudi chinh chr)y6u: -

C6c chi tiu

NIm 2014

Nnm2015

Chi iAu ti khi ndng thanh todn


+ HCs6 rhanhtoAnng6nh?n:

3,04

TSLD/ Nq nganh?n
+ H s6 thanh todn nhanh:

2,91

2,88

Chi tieu re co aiu vdn


-LHCsi5no./ Tdng tai san

0.t6

0-34

+ He so no/ vL5H

0-55

0-53

l-05

0-93

+ HCsii LNST/ Doanhthu thtrin

0,13

0,08

+ He s6LNST/v6n chnsd hiiu

0.22

0.11

+ Hes6LNST/Tdngtai sdn

0.t4

0-07

(TSLD - Hnng 6n kho)/ Nq ng;n han

Chi iAu vAnang lvc hoqt d1ng


+ uoarn thu muarv I ong lzllsan

Chi ieu vekhanblg sinh ldi

Ghi chi

5. co cAuc6 ddng,thay d6i v6n diu ttr chi s&hru:


a. C6 phen:
lrongd6:
l dngs6cd phiudangluuhdnh:q 000000co phieu- S,5lugngc6 phi6uchuynnhuqngtu do: 8.6i4 138c6 phieu.
- Soluqngcd phi6uh4nch6chulnn}u.ong: i65.862cd phi6u
b. Co cAuc6 <l6ng
d6ng

Tj' ICg6pr n ("/"')

luqng CP n
giu
4.139.802

T6 chri,c:
Tronsd6
I T6 chucViet nast
'
cd nhan

52.886

4.759.802

41,019

{.23.r.498

Trong do

CenhanVietnam

4'l -049

Trong rudc:
Trongd6
lo chuclronenuoc

52.887

4.759.802

Cii nhantrong nuoc

47.050

4.234.498

Nul'c ngoii

0,00063

5.?00

Trong d6
Td chuc nudc ngodi
Ce nhannudc ngoai

0.0006i

I C6 tl6ng nhi nudc

4.590.000

c. Tinhhinhthayd6iv6ndiu tu cuachi sdhiru:c6ngt)'kh6ngc6thal'd6igi'


d. Ciaodichc6 phiduqur-:Khongco thald6igi
e.C;c chtrngkioankhdcrKhdngcolha) ddigi

ur.BAocAo vA DAxticrr cul sANctArl DOc:


l. D:inhgii k6t que ho?t alongsin luit kinh doanh:
\en.
C6ngt) budc\?rothuc hicnk6 ho?chnam2015r6i co hoi ve kh6khan'th'ch thucdan
dongquanlri
Dugcslr quantam chi daolhudngxulCncuaT6ngc6ngtl'Hang hdi ViCtNan' HQi
lpc vd qul'6ttdm
Cdngt1: trongdidukiQnthqct6 cuadonvi vi di6nbi6ncirathi trudng'bing sq n5
luc-quantamcuat{p th6 CBCNV,C6ngty da tap trungchi daodiduhdnh,hu'vtl6ngmoi ngu6n
\'i \a) C6rrg
chr!trongvir diy manhc6ngtacthi truqngdAcbigtla cecdichvu c6t ldi cia COngt):

t) da duy tri dugc cec dlch vu lruydnth6ng. phit tri6n thCmduoc khech hdng \e thi trrong: t'ng
crqng cdngtac qudnI!- nghim1'icthtrc hicn viQcti6t giirr chi phi trong SXKD \A quanI)
K:t qua d4t duoc l,r nem 2015 Cdng t] da \uqt qua kho khan. t6 chuc thuc hien \a hoar)
thinh \uqt muc cecchi tieu k6 hoachSXKD me Nghi qu)'6tDHDCD thudngniennanll0l5 de ra
2. Tinh hinh tii chinh:
Doanhthu. lol nhu;n\ i cacchi lieutai chinllco bancuaCongll deul6ng\ uqnnlucfo \('i
k6 hoachmd Dai h6i ddng c6 ddng thuong nien nam 2015 da thdngqua.
3. Nhiing cii ti6n vd co cdu t6 chri'c,chinh sich' quin lj'
- Trong ndm 2015 COngr].-'da nghiencuu. khdo sat.denh gie lai. phantich nh&ngthuarrlqi
cilngnhu kh6 khancua cac ngdnhnghdSXKD cua Congtl Ya cec Chi nhenh'lham khaociic nro
hinhquenlj cuacic doanhjlghiepc6 ctrngnginh nghi danghoatd6ng hieuquadd di6uchrnh bo
rung. phdnbd ngudnluc hgp I!- mo r6ng ha) thu hep hoatddng ve phamvi kinh doanhphi ho! \oi
diau kien thuc t6 vardlnh huong cia C6ngt] tao tian da cho cac giai doan phettri6n ti6p theo
- Rzrso6t.diau chinh m6 hinh td chtrc.nhdn s\r cia COngt) \ d Chi nh6nhdd hu1 dong ri str
dqngldi da cecngudnluc cuaC6ngt} phi hqp roi di6ukien thuct \'a dinh huongphir lrin cua
Cdngt) .
J. Ciii trinh cia Ban Giim diic d6i \ oi j ki6n cria kiim todn: Khdngco

IV. DANHGTACUA HOI DdNG QUANTRI Vi IIOAT DONGCUA CONGTY:


quin iri vAcic m4tho?talongcrlaC6ngtl':
1.Dinh gii cia HOiat6ng
- Cdngtec qudntri cua Cdngt] duoc thuc hintheoding qu) dlnh ciraph6pludl DiAu 16\3 cdc
Quy chcuaCdngt).
- Cecmar hoatddng cua Cdng t,"-lu6n duoc du) tri dn dini \a co hlrongphat lrin'
- \hiem ! u baoLoan\ d phdrtridnrdn cuaConel\ \ d \on Nh;rnuocl6t'
- Ddn bio duoc thu nhap\n \iec lem cho ngLroilao dong rrong C6ng 1)' ngudi lao d6ng lrong Cdng
r) len tam cdngdc.
2. D{nh gii cie HOialiingquin tri ri ho4t dQngcria Ban Tdng gidm d6c Cdng q:
- Bandriu hanhlu6nthongnh6tvi dodnkrcao
- Ban didu hdnhdd linh hoat. chu dong trong \ic chi dao. didu henh cac hoal d6Dgsdn \uiii kinh
doanhcuaCdngt).
- Ban diiLr hrinh da quan tam. chi dao krp thor c6c Chi nhdnh tao sLrgin k;i gifa cac Chi nh'nh
trong ho4tdong senxuit kinh doani
Trong thoi gian toi. Ban didu hirnhs tao sq -eink6t trong c6ngt6c phattri6n thi truong
nhdnhdi lao hifu qui cao nhit trong hoatdQng

girla cac Chi

c6ngl6c quen
Ban diau hdnhse p trung gidi quy6t-dfi dim nhirngvin dd cdn tdn dqng' di] manh
li rui ro trong ho?tdong sdnxudt kinh doanh;
- Ban diiu hirnhda t6 chfc thuc hien nghimtuc c6cNghi quyilt cira Dai hoi cd d6ng vir Hdi dong
qudntri Cdngty.
3. C6c k6 hoqch, ilinh hlIfng ctia HOi aldngquin tri:
, Quan tri doanhnghiep la tieu chi quan trong nhAtcua C6ng t) do d6 trong ihdi gian toi phai daJ
d6cmanhthuc hien Qu) ch6 ph6i hqp c6ngtic giiia HOi ddng quenEi vi T6ng gidm
chon ngtron
- Cdng ty cin tiiip tuc kiQntoirnti5chrlc vd b6 ma)'quan li theo hudng lhAt gQnnhe lLr-a
1]
nhdnluc c6 t.inh dq. nanglFc. kinh nghiemthlrc 16drtthnc ddl hoat dong SXKD ctla Cdng
- COngt1 cin chuin bi \i tap trung moi ngudn lqc rld t6 chirc thuc hin tlrirnhcdng cic du rin ltin
rrongthdi gian toi.

V. QUAN TRI CONG TY:


l. Hoid6ngquin tri:
r invi cq ciu cuaH6iddngqudntri:
a.Th2rnh
Chuc danh

Ti le sd hau
CPc6qu],en
bieuquyet

Li QuangTrung

Chu lich

09/o

N,eu16nCao Thdng

U.i vin

,-25"h

Ngur'nVdn Ding

Uyrien

0Yo

Chi Kin
Ngu-v-in

Ui Yin

0.550/.

DouC6ngLuu

Ut vien

0.416v"

uo Hong I ruong

Ui \ i6n

\ri TruongCirng

Ui \ iCn

1.036%

NIaiTienSy

Uj'viin

Trinh Thi Ngoc Bin

U\"\'iCn

tts%
0v.

STT
I

-.

Thinh vinHDQT

56 lugng chuc
danhthanhvicn
HDQT tai cdc
COns{\ kh6c

Olo

b CdcliCubanthu6cHoi ddngqudntr!: Kh6ngc6


c. HoatddngcuaH6id6ngqudntri:
nhimtai DHDCD
OngD6 ThdnhDinh- Ph6chntich HOiddngquend c6ng tv duocmi6n
thuongniennam2015ngd-t2514/2015'
quentri tai DHDCD
Bd TrlnhThi NgocBidndugcbriubd sungiamthenhvienHoi d6ng
thuongniennam2015ngdl25l'll2015'

Hdi ddngqurintr! ld cq quanqua'ntri C6ngty' c6 toin quydnnhandanhCongly dEqu\ Cl


dinh.lhuchiencic quyin vir nghiavu cia COngtv trri nhftngthamquyenthu6cDHDCD.
HQiddngqudntri hopdinh ki'd6 t6ngk6tcdngt6choatddngsanxuatkinhdoanhva duara
ke hoachchothoieiantoi
phuong
hLrrhg
H6i ddngquantri hinna) cuaCongt) c6 9 thdnhvidnvoi nhimk-i ld 05 nem
HQiddngqudntr! giSmsfi viecthuc hincic nghi quy6t.k6 hoqchkinh doanh\ a k6 hoach
dautu daduocH6i ddngquantri va Dai hoi ddngc6 d6ngth6ngqua
HnngnamHQidttngquinlri t6 chuchopdi kidrndiem.drinhgidceccongtechoatdongsan
ruir krnhdoanhri ddra phuonghuongchole hodchlieplheo
d. DanhsechcecthanhvinHQiddngqudntri c6 chungchi ddotaova quenfti C6ngt] '
Danhsechc6cthdnhvin HOiddngqudntri thamgia cdcchumrgtrinh vi qudntri COng1\ trong
nam:
Tfongnim 2015.cdcthirnhr idn HDQTsauda hoin thilnhchuongtrinh dio I?onangcaok)' nang
qudnli Crestcom
- OngL QuangTrung- Cbntich HDQTCdngtv
- dng NguyEnVan Dnng- U) vinHDQTkiiimTGD C6ngty
- BeTrinhThiNgocBiCn- U) liCnHDQTC6ng1)
2. Banki6m so{t:
Danhs6chBanki6mso6tC6ngty nhiemki 2012-2017:
STT

Trtrongban

Ti' lCsq hiu


CP!6 qu]n
biCuqu\ 6t
0.01i",i'

Ddng Thui Dinh

Ui vien

0.5%

Vi XuanTrudng

Uj vi6n

0.272504

ThenhvienBKS
Ta Kim Chi

Chfc danh

Bankimso,t C6ngt) ludn giemsethoatddngva victuanthu theoqu) dinhcuaphip lual\ a dieu


ld ( ongr\ ddi roi Hoi ddngquantri. Ban Tonggidmddc Congt1
Tham gia cic cudc hop cria Hdi ddng quin tri cua c6ng ly. xem xt cec bdo cdo rti cliinh
harngnamcua Cong ty.
Trongnam2015.Ban kidmsoit kh6ngnh{n duocbAtctrl u ciu don thu khidunarrrir''
li
3. Cic giao dich, thi lao vi cfc khoin lqi ich cia HQi tliing qunn tri' Ban Tdng giim d6c
Ban kim soit C6ng t-r'.
sodl
a. Luong. thuqng, thit lao vd cec khoan loi ich cna HQi diing quan tri' Ban TCD Ban kidm
ddng
C6ngtl: 1.226.353.526

Khongc6
b. Ciaodlchcd phiriucnacd d6ngnQitJQ:
c. Hqpddnghoicgiaodich\oi cdd6ngn6ib6:Kh6ngc6
d. \'iecthlrchincic qul dinhri quintri Cdngt}
quin rrr'Jidll
\lo hinhqu;ntri r i co ciu bQmd1quanl! hiin lai dbddpimedugcnhucauquanlj
hiiu quaqudnrri cuaHoi ddngquantri d6i vqi bQmri)
cuaBanT6nggirimdi5cvir dirn bdLo
harnh
diiu hinh.
r.I. BiO CiO TAI CHiNH:
I \ tlen Klemroan'

BAO CAOKIEM TOANDQCLAP


Va Bio c6o tii chinh t6ng hgp nlm 2015
Kinh gul

C6c COd6ng.H6i dijng quen tri\n Ban T6ng Citm d6c


C6ng rr- C6 phin Ph6t tri6n H,rng Hii

q C6 phenPhdttnn Hirng
Ching t6i da kiarn toen Bao ceo tii chinh t6ng hqp kCmtheo cin C6ng
gdm Bdng cdn doi ki torn
Hdi dlroc lap ngd) 2'l thing 3 nam 2016 ttr trang 08 d6n trang 47 bao
quahoatdQngkinh doanh16nghc'p'
r6nghop tai thoi diem nga] ll thengl: nanr20lj 860 ceok6t
\A Bdn lhu\errrrinhBio
Bio cio ltruchu)nticn re tong hop cho namtai chinhk6t thic cirngngi)
criotii chinh t6ng hgP.
Trich nhim cria Ban T6ne Giim al6c
nhimr ric lAp\a lrinh ba\
BanTongCiemd6c Cdngt] Cd phin Ph6ttri6nHangHai chiu trech
chuanInu( I'd todn-ch6 dd ke loin
rnrngthrrc\a hop l! 860 cdo ldi chinhtdng hop cua Cong l\ theo
cao di chinhtonghoF \ i
Viet NarnvA cic quy dinh phepli c6 licn quandrinvic l{p vd trinh bAy860
dini ld canthitde dirJnbaocho \iec
chiu trachnhigmvd ki6m soetnoi bOme BanTdng Gilm d6c x6c
eu do gianldn hoic nhdmLin
Iip r ir trinlr bd; Bdoc6otii chinht6ng hqp kh6ngc6 sais6ttrong l
Trich nhimcia Ki6m toin l ien
chinh t6ng hgp dua trn kci qua cua cuoc
Trich nhimcua chfng t6i li dua ra ! kin v' Beo ceo tdi
theo cic chudnmqc kiem toan vi'"r Nam
kim toen. Ch[ng tdi da thuc hien cong viQckidm to6n
ri daoduc rrsherr!lrrin
cd" churinnrlrcna1rdu c6uchunetdi tudnLhtrchuin mLrcra cic qur dirrh
lj vi ric li';u B:1oc:iotai chinh
rdu ciu ldp k6 hoechri lhuc hien dd dardugc ss ddm bdo hop
lorlyhop cuaLdng tr c6.on 'at 'ot lrQne]Eu hal khong
thu thapc6cbing chwrg kidm rodn' i clc s'l
C6ngvigc kidm torinbao gdm th'Jchiencacthtl tuc nhim
rhu tuc kidm toen duoc ltm clrQndua lren \el
lieu va thu)6r minh tren 860 ceo di chinhtOngh(rp CAc
lrong 16ulrong Bio ceotei chinh16nghop
dodnc a kiem loin \i6n. baog6m dinh gid rui ro c6 sai s6t

danhgii cec rui ro nd1'Ki6m toiin vin da \em \el kienrsoil


do gianldn hodcnhim lan. Khi th!rc.hiCn
thuc-hap I!
ndi bQcua C6ng t) lin quan d6n vic lap va rinh bir)'Blio cio tdi chinh tdng h9? trung
dich dm
nh:imrhi6l kd cec $u tlc kiCmtoen phir hop \ oi rinh hinh thlrc td lu] nhienkhon-snh6mmuc
gdn drinhgid
ra ! ki6n rd hiQuqui cua kidm soatndi bq cua Cdng t) C6ne riec kidm todncing bao
cua Ban
tinh thich hop cuacic chinh sechk6 toenduoc ep dungve tinh hgp It cua cacudc lirlh ke lo6n
T6ngGiim d6c c0ngnhu danhgi6 \iec Einh bd) tdngth Baoc6orei chinht6nghqp
'15)du \a
Ching t6i lin ruong ring cricbing chimg kiCmtodnma chtng tdi da thu thepduo'cla
thichhop lArnco sqcho y ki6n kiem torn cilachungt6i
i ki6n ciia ki6m torin vi6n
lj trncdckhia
Theoj kiiin ching t6i. Bdo c6otii chinhtdng hqPd' capda phdnenh trung tirgcrir hgp
n-ealll thnng
cqnhlrong)eu rinh hinh di chinhcuaCdngt) Cd phAnPhatfin HAngHei tai Ihsi diem
tien lq ton! hQp
ll nim l0li cing nhu k6t qua hoatd6ng kinh doanht6ng hgp vir iinh hinh lmr chuldn
viet Nam \i cic
cho ndmtai chinhk6t thic cungnga), phi hqp voi chudnmuc k6 o6n- ch6d6 k' loan
qu1 dinn ph6pl1 co lien quand6nr itr l6p vir trinh bi] Beocaol'ti chinh Ldnghoo

CONGTY TNHH KIEN! roiN


vIET
Phi TdngGi{mdi6c

NHAN TArr
Ki6m to6n\.i6n
(Dal$)

(Di k]*)

xEflrngant'

Ne'L.'rfiit@" g Th""h

CCNDKHNKT sd: I 690-10l't'1l't-l

C C \ D K H ) . l K Ts o :0 0 i l - l 0 l { - l l ' f - I

va Bio c6otii chinht6nghqp nim 2015


BANGCANDOI Ki TOAh"
D1t \i t;Dh | .\D

T-4.TSAN

IIn s6

A . TAI SAN NGAN H4N

r00

I. TianvA cic khoantuongdudug

110

l. Tiin

lll

L Ciic khoin luong duong lien

ltl

II. Diu tu tii chinh ngSnh?n

120

t. ChLmgkho6nkini doanh

l2l

Du phong Siijm gia chme rhoan \rnn

-Diu tu nim gin dnngel deohqn

122
lli

Thuttt

s6 cu6ik!
100,89?,903,959.00I 10.t50J98,0?5.00

v.l

38,63S,016,676.00 59.592.063..190.00
[.28i.0]6.676.00

ll.5rl.06l.{9000

0(l
16.150-000.000.00 .16.0i0.000.000

v.2

l 1.980.5.r.1,577.00 t2.036.553,{00.00
t.569.o07.7?J.00

2.87:.181.0910Ll

t.0{6.q1Lil000r
r0.15?.558.133.00 t0.100.000.000.00

IIl. Cic khoin phaitbu ngin h?n

ll0

L Ph,rithunganhanctlakhechhdng

t3l

:Jra rnr6. chong,roibennganhan

132

noiW nganhan
3.Phaithu

lli

L Phai thu lheo ti6n d0 k hoach hop d6ng

l3l

5 Phrithu !e cho\av neanhan

r3i

6. Pheithu ngenhankhac

ll6

phaitt'u ngAnhankh6 ddi (1)


L o!' phdo-s

lt7

8. Tai santhi6uchi' \n li
kt|o
l\. Hing

t39
110

lHingronkho

l4l

L Du phdn,s
,eidmgit hdngt6n kho(*)
V. Tiri sentrg5trhgn kbic

149
150

L Chiphi tratruocngenhan

l5l

c rr'i,,r'u
Iir',a-G rcT auo.

'r
| |

: it'F',i,

00 I 31.201.114.17100
i8-7??-742-t61
8 . 7 E 5 . 0 8 E , 0 5 1 . |0 0 i . i l 8 . l 8 7 : 1 6 0 0

v.5

2 . J 0 01
. i9 . 1 0050

v.6

(2.938.555.257.00) 2 . 6 1 j . 2 1 7 - 7 l E . 0 o )

28.00
| .s9d,.168,1

v.7

v.8

B. TAI SANDAI H4N

200

l . C 6 ck b o a np h a it h ud i i b a n
l. Phairhudeihancnakhachhdng
L Td truocchongurribandai han
li',n aoantrodsn !itfuc thuqc

l,?62.515-00

I 28.00
I .594.,16E,

6lt-761-il5 00

t,66t,l50,ll?.00

753_75t.67{.00

t.t??.i.t5.07100

.1{0.106_0t8.00

485.90i.14J.00

189.7.r5.015.00

L00
I 5 I .902.267-6:l

2t0
2 tl
212

1 i 8 . 8 1 6 . 9 : 9 . 6 .010t

l 7l.0lJ
r 5 . 0 6 r . 0 0 1 . 7 1 8 . 0 030.017.0.r3-

v.9

I L i t q . a 8 1 .r6080

t9.tu0 E|] jq] rr0

lti

l. Phdirhunoi b6 d,r;han
r. Phairhu\ Cchova] dai h4n
6. Phdithu deihankh6c

21.+

r n" ntt-'t otlit rlu aai hankhodoi l* I


tt. n'i sanc6 alnt

2t9
220

I Tiri senc6 dinhhiruhinh

111

2t6

- Ngu)engi6

222

- C', Iri haomonlu] KeI - |

223

: : : : : : ; i : i
<.in co drnh thUe tal cnlnn

21]
225
226

- \uu\n sra
- ci:i rri haom6nlui k(:)

I.i0l{elolj!!

2.1.700.621.oiJ

154
155

1 Tii

v.i

cia lnor;n t t6c phai lhu Nha nudc

I Ciaodich muabenlqi lrarphleu( hlnnpnu


5. TlLisannsanhan khAc

irJ-.

i6l .00 I l-r.J16l{'6 qq600


+7-0:4-:9.r.

v.l0

-.r
I,O:003100

ll,si:.l16.: rt no

v.l l

ot)
31.8i2.116,211.00 29.6A1.nJ9.69J

00
I tE,451,060.70?

l r t.778.717.3E:.qq

7.69100)
(8J.60A,911,163.00) E2-l 7.1.6r_

L Tei sanc6 dinhv6 hinh

- Ngulengie
- Cie tri haomdnlu9 ke (+)
III.

( dqngsen u t r
- Nguleng,i

:ll

- Gi, tr! hao mdn lu]- k (*)


t\'. Tii snn dd datrg ddi han

00
4t.30E.95E.414.00.ll.tt0-88J-9rr

I Chi phi sin \urtl kinh doanhdo dangdil


:. Chi phi \a) dlmg co ben dd dang

v.ll

\-. DAUttrtdi chinh ddi h?n

: 1 t . 3 0 8 - 9 5 8 . 1 1 1 0 0{1.:10.881-91r.00
ji-i40.i07

3.00
i6.,11.r..r]8.8r

l. Dau tu vdo c6ng !) con

?. Dautu vaoc6ngty liCn

liin k

00

L Dautu g6pv6nvdodon vi kh6c

3{.091.12t.002.00

J. Dlr phdngdautudi chinhddi han(+)

t.85J.t 16..180.00( t - 1 6 9 . 9 9 i . i 8 9 . 0 0 )

5. Deutu namgin dCnnge)d6ohan


\-l- Tii sendii hqn khrc

5J39,E53,743.00

L Chi phitrdtruqcdei han

6.rt9.85i.7r3
00

I .670.56:1051.00

I ldr santhuelnu nnapnoanral

L Thirbi. vattlr. phutirnglha]

han

l. Tii sin darihan khic

NG CQNGTAI S

(270=100+200)

25?,800,I
7 I .600.00

c - Ng PHAITk{

00
87.050.9q8.?80

I. Nq ngSnhgn

88_681.51E0
. 701 9
i6.l1r -9:i.l:7 00

l. Phditra ngudi bdn ngin han

I 7.6i I _406.924-00

:. Nguoi muat.a tiCntruqc ngdnhan

775.906.500.00

i. Thuavd crc khoanphain6pNhanusc

t:.t?6.ir8.61t.00
lE7.717_717.00

4.1-+5_698.8E4.009 . 9 7 0 - 6 6 i . 0 9010

L PhAitra nguoilaodong
, 5. Chiphiphailrangenhan

219_:97.t57.71100

v.20

00
5_907.5J2-148

5.965.t06.0i1.00

i..157..ti3-.17?.00

00
t.957.606.119

6. Pheirranoib0nganhqn
hoach hqp d
7. Pheit.e theotian dq
\a\ d
8. Dornhthuchuathuch;Enng6nh?n
g. Phaitra ngdnhan khiic

trt v4r virno thu6tdi chinhnganhen


Du phdngph6ira

7:6.98t.816.00

t69.781Elq.00

I.586.775-980.00 t_r09_809.0{:00

khen thudng.phic
2l r.878.182.00

li. Quyblnh6n gid


l J . G i a odich mua ben
hu

trei pbiuChinh

lL Nqdni hAn

51.587.15J.67.1.00 5t.i,l9_56i_t9t00

l. Pheitre nguoib6ndii h4n


:. NgurJimuatre liCntru6c dai han

i Chiphiph;itr6dii han
4. Pheitran6i b6 v'!6n kinh doanh

Phairr, n6i b6dni han


han
6. DoanhthuchuathuchiendaLi
7. Phdilradaihankh6c
i2 587,i51.671
00

8. Va) va no tbucidi chinhdaihan


9.Trei phieuchuyend6i
10.Cd phieulru da'
I L Thuerhunhephoanlei phailri

5:.tr9.56t.t91.00

l.ll

ll Du phongphditr;d;i han
li. Qu)' phlirri6n khoa hqc vd cdng nghe

D - VON CHU SO HTTLT


I.V

7:t9.172.E20.00 t60.615.839.001.00

chi sA hiru

I \ 6n 9op rua chu so hiftl

\,.14
lll

- C6 phieuph6thdngc6 qu)Enbicuqu]

4 ll a

- C6 phiuuu dai
I Than-qdu v6n

4 tl b
412

i. Qu)nchenchulend6irri pbieu

. +l i

l. \'6n khA!Luachusd hnu

ll l

l6s,?lo,r?2,820.00 | 60.615.819.003.0r1
(r0
01r0.00u
90.000.000.u00.00 90_0u0
00
90.000.000.000.00 90.000-000-000

20.000.000.000.00 20.000.000.000.00

C6 phieuqut (*)
0

4t'7

q.

-ll9

Qui horosap \dp doanhnghiep

.l l8

ll.l r5.416.118.0t) 8.746.7i8.1ir1.0(

l0 Qu]-khdc thu6c v6n ch[ so hnu

J70

I l. Loi nhuansauftue chwdphanp

42t
+l.1li-746.602.00

| \:51 .1 .a phd,t ph( lnt k; den cudi ki

I l . N e u 6 nk i n h p h i ! i q u - k h i c

Neu6nLinhphi

,t1.869lt'0.i00

15.995.248.480.00 17.790.816.196
1::.00
17.'118.198-

\on deulu XDCB


ll N:rudn

20.000.00

416

6. Chenhlechdenhgi]i lai tai san


7. Chenhlecht:i gi6h6i doai
8. Qut-dautu pheltri6n

42)
130
4i1

ll.073.l7J.i0l

412
140

2. Ngudnkinh phi dahlnhthanhTSCD


T6trgcongngu6nv6n (440= 300+ 400)

t{9.19?.l5i.7ll00
152.800.17'-600.00

KINH DOANH
BAO CAO K]iT QUA HOAT DOT\"G
Dot |i!hl1 |)D

r\_iimnal

CH
l. Doanhlhu bin hing tir cung c p dich

r\_im trr6t

2J{,3 ,070,t26.{r0 o2.t:5.018J2r.00

2. C:tckhoengiim tri|doanh thu

L Doanhlhu thueny b6n hnng vi cuog cap


d!ch1u (10:01-02)

l0

.1.Ci6 v6n hing btn

1l

i. Lqi nhuang6pri btn hang\, cungcepdich

20

2r{Jl r,0?0.t26.00
I 11.2

155.01EJ2t.00

80.00
2 18.09t369.r
2r0,r90,6E5JJ2.oo

vr(20=10-ll)

120.381,781.00{{.060.679.r.r7.00

6. Doanhthu hogtilongtei chinh

21

\/t.3

00
5.212,.r99.688

7. Chi phi lii chinh

11

vI.4

00
t.l I5.835_8i9

1..199_5ll_?0t.00
1t.6:6.:7r 00

2l

- ?l.orrgr/rj: Chi phi lii var


8 . C h i p h i b d nh i n g

lll-973. til.00

9. Chi phi qunnlj doanhnghiep

?8 -l?000
5 .0.11.r
5.587_.tE0.61+.00

l0 Loi nhuanthuanti ho?rdongkinh doanh{30

= 20+ 12r-22\-\2*26)l

22,227
,589.466.00 12,30.3.38r.809.00

11T
. h un h a pk h d c

3t

12.Chi phi khtic

\.I.6

r09.00
r.068.r7r.

\-L7

ll. Lqi nhu4nkhnc(J0= 3l - 12)


lJ. T6ng ldi nh'rAn
J0)

torin truic th

5lE.l7:.799.00

7:5.5ir lEt.00

539,998Jt0.00

201,319,39E.00

(s0:30+
J.1.507.7t1.101.00
22.767.58a.t16.00

15.Chi phirhu6TNDNhi6n hinh

vt.8

1,705.13E,.ttr.00

9.8?E.1.16.6J1.00

1 6 .C h i p h i l h u ET N D N h o 6 nl ? i

l;. Loi nhuin sauthu6thu nhapdoanhnghiep


(60=s0- 51- 52)

60

18.Lai co bantrencOPbi6u(*)

70

19.Lti su} giamtranc6 Phi6u(-=)

11.

I 8-062.I 49.732.00 1,1.679-i90-57i00

vI.9

Bio CAOLITUCHI'YENTIEN TE
(Theophrnry PhdPgiti ti6|) (*)

1.770.00

J.rt2.00

Don rilitlt

I\D

Chi ti6u
I. Ltru ch

Ndmnar

Ntm trudc

tienln ho?t.longkinh doanh

I. L{i nh .Antfltttc hue

22.767.588.116.00 ,1.1.507.7i7.t07.00

2. DiAu chinlt ch' aic *hodtl

- KheuhaoTSCDva BDSDT
5-240.I 49-162.00
- Cic lho;n dlr phdng

876.198.:80.00
- Lii. lo chenhIechli giehdidoaido d6nhgidlAicac
khoannrucriente c6 gocngoaite

- Lai. 16tiJ hoatdong dautu

391.050.71.1
0il

(190,179.260.00)

(4.4r9.68,1.537.00)
l.7t5.l7J.887.00)

J. Lqi

75.670.000.00

'7

C:rckho.rnJieurhtnhkhac
hu1n tir hoqt dqng ki'nr doanh .ndc tha)

8
4.112.t
2!'00
24.2't

- Tang.gidn ceckloan phdithu


l/nJ

",xm h.inq ron lho

.16..127.59.+.7J7.0
(i.ll5.[6.?58.00)

3.0t7.r94.i87.00

tin! grlm cil lhoan phai lr" rKl on,: kE


tlr.irrrr. rh"; l ru 1 r.lpdoanhnshiepDharnoor

0o
161.561.000

qu6.5tluur
i.6cl.i{2.51.1.00(11..180
5.106.i29-7:4.00

l(ll.,l9j. 06I .iru)

doanh

80:.375.t10.00
- Tianlai \a\ delra

l4

l-i.670.00t,
tu

- Thuethunhapdoanhnghi:;p
danop
8.878.16q
88q00

ti3.:89.7:6 i)O)

- Tin thu khic tir hoatdOngkinh doanh


- Tinchi khdcchohoqtd6ngkinh doanh

3 . 2 1 1 . 7 1 1 . 0 5 1 . 0( 05 . 6 1 : . l l 5 . l iI 0 0 )
L[u ch ta iAn th An dr ho(tt dqttg khth .lofltth

4-577.08t_
167.00

II. Llru chulen1i6ntir hogtdoogalSulir


l.Tiin chi dd muasdm.\6] dlrngTSCD ve cnctei
sin daihankhrrc
l.Tin rhu tir thanh
sandai hankhbc

(c.651.086.00,).00
) ( 8 . 5 5 8 . 1 5 6 . 1090J)

nhuongbanTSCD \a cdc

,l.Tiin chi cho \a). mua crc c6ng cu ng cia don Ii


khlic

.1.TiEn
thu hdi cbo vay.banlai c6cc6ngcu no cua
iJm vi khdc

5.Tienchi daulr g6pv6n\do don vi khec

7..r
r.87i..16i 00

23
(357-558.333.00)

b.l8.l;1.7:7.00

^ I ';n rhuhii deulu q6ov6n \eo dsn vi kh6c

duocchia
7TlEnrh-u
lti cholqri6 trir \a lqi nhudn

r,eiiiiiiifiilQ,if,
1,,, cnn'en

''

26
21
30

3,946,523,279.00 3,3?1,763,968.00
00r
(s.i I8.:45.598.00) (4.5j8.r19.{qs

tt LT,'u cbu!6ntiin tt' bo?tdotrgtei chitrb


a-ii" rh"llt phathd;hG phi6u.nhnnv6n g6pcna 3 1
lali6 e6pchocacchusq hiu. mualai c6
rirEn;
phi;u cuadoanhnghigPdaPherhanh

31.

i. Tiin thu tir di val

33

l. Tin iri no gdc vaY

34

5. Tin(ri nq goctnuelar cnrnn


5 Co trrc.lq nhuanda lra chochu so nuu

35
36

7ntt.,trrrv,, tii,

T,-

"h"f"

"'in

tfi;
d-tt

tii hoqt lSttg tai chit l

40

t.-g ki (50=20+30+40)

5U

Tin r i lvong allr('ngtiCn dau kr

60

ffi

6l

ffi

10

(10.000.00
r
00
i50.000.000
(910,00(t,000.uu)

0.00

0l,o73J3r,270.0qI
I r.073J31.270.00)

10.2E6.686J30.00

(20.96E.659,035.00) t.67!.903.676.00)

5e,s92,063,49!{!

7.166.00

.00
I t.642.221

r8,6i5-046.676.qq59-592.061.490.00
phdpluatcia C6ng$

c6 pHAN
TRIEN
PHAT

NgujAn VdnDfr g

Bewerten