You are on page 1of 1

Javna sednica Komisije za planove

Sednici prisustvuju lanovi komisije za planove, predstavnici Urbanistikog zavoda


koji su primedbe pregledali i donosili odluke o njihovom prihvatanju u odnosu na
Generalni urbanistiki plan, graani i predstavnici institucija koje su podnele
primedbe.
Na poetku sednice, predsedavajui upoznaje prisutne sa nainom na koji e se
odvijati sednica i pravilima koja su prisutni u obavezi da potuju. Prvi korak nakon
toga jeste itanje liste podnosilaca primedbi, a potom prozivanje svakog od
podnosilaca pojedinano kako bi se proitala odluka u vezi sa njihovom primedbom.
Nakon proitane odluke, obraiva obrazlae razloge donoenja odluke na koju
podnosilac primedbe ima pravo prigovora i iznoenje svog vienja problema. Odluke
onih podnosilaca primedbe koji nisu prisutni na sednici se ne itaju. Prihvaene
primedbe najee se zavravaju bez dodatnih komentara prisutnih. Za primedbe
koje nisu prihvataene konanu odluku donosi Komisija za planove, na zatvorenoj
sednici.
Najvei broj primedbi odnosi se na prenamenu parcele iz stambene u komercijalnu i
zahtev za poveanje spratnosti ili indeksa izgraenosti parceleodnosno postojeih
objekata.