You are on page 1of 4

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 4

Ika-apat na Markahan
Pangalan: __________________________

Petsa: _____________________

Grado/Baitang:____________________

Guro: _____________________

I-Panuto: Piliin ang titk ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ang sagot sa iyong papel.
1. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tamang pangangalaga sa sarili?
a.Kumain ng sapat at tamang pagkain.
b.Pag-eehersisyo minsan sa isang lingo.
c.Pag-iwas sa pag-inom ng gatas dahil nakasisira ito ng tiyan.
d.Natutulog nang walo hanggang sampung oras bawat araw.
2. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapamalas ng pagpapahalaga sa ating kapuwa?
a.Pagbabahagi ng pagkain sa walang pagkain
b.Umaakay sa mga matatandang tumatawid sa lansangan.
c.Pagbibigay ng tulong sa mga piling nasalanta ng bagyo.
d.Pinakikitunguhan ang mga taong may kapansanan tulad ng pakikitungo ko sa iba.
3.Namasyal kayo sa Manila Zoo. Nakita mo na binabato ng isang batang katulad mo ang isang
buwaya. Ano ang gagawin mo?
a.Babatuhin ko rin ang buwaya.
b.Pagsasabihan siya ng mabibigat na salita.
c.Isusumbong ko siya sa namamahala ng Zoo.
d.Pagsasabihan ko siya na hindi tama ang kaniyang ginagawa.
4.Ang Clean and Green ay isang paraan ng pagsasaluntian ng kapaligiran at pagpapanatiling
maayos at malinis nito. Ano ang dapat mong gawin sa nasabing programa?
a.Huwag pansinin
b.Makisali at suportahan ito.
Ipag walang bahala.
d.Ipakita ang pakikilahok paminsan-minsan
5.Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa ating kalikasan?
a.Tinatapakan ko ang bagong tanim na halaman sa aming bakuran
b.Itinatapon ko ang aming basura sa tabing-ilog kung gabi.
c.Hinahayaan ko ang aking kaklase na magkalat ng dumi sa aming silid-aralan.
d.Tumutulong ako sa paglilinis sa aming kapaligiran.
6.Kumakain ka ng kasoy.Nang maubos mo ito, napagpasiyahan mong huwag itapon ang buto
nito. Sa anong paraan nakatulong ang batang katulad mo sa pagsasagawa ng ugaling ipinakita?
a.Hindi pangangalaga sa mga halaman.
b.Pagpapahalaga sa pagpapatubo at pagpaparami ng halaman.
c.Pagpapakita ng kalinisan sa kapaligiran.
d. pagpaparami ng kalat na buto.

7.Alin sa sumusunod ang tama?


a.Ang pagputol sa malaking puno ay nagpapakita ng proteksiyon sa kapaligiran.
b.ang pag-iisprey ng insecticide sa mga gulayan ay tanda ng pagpapanatili ng balanseng
kapaligiran.
c.Ang pagsusunog ng mga tuyong dahon ng mga halaman ay tamang paraan upang tugunan ang
problema sa basura.
d.Ang pangangalaga at paghanga sa mga bulaklak at iba pang halaman ay isang paraan ng
pagpapakita ng pagmamahal sa ating Diyos.
8. Ang sumusunod ay nagpapakita ng pagmamahal sa ligaw na hayop maliban sa ____________.
a.Pagtirador sa mga Philippine Eagle.
b.Paggawa ng tirahan para silungan ng usa.
c.Paghikayat sa kaibigan na alagaan ang mga ligaw na hayop.
d.Panonood ng mga programa tungkol sa mga ligaw na hayop upang madagdagan ang kaalaman
tungkol sa mga ito.
9.Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga sa mga gamit o kagamitan sa inyong
bahay?
a.Itinatago ko sa kahong matibay ang mga gamit o kasangkapang hindi ko na ginagamit.
b.Tumutulong ako sa paglilinis ng mga gamit o kagamitan sa display cabinet para magandang
tingnan.
c.Iniiwan ko sa mesa ang mga baso, pinggan, kutsara at tinidorna ginamit ko sa pagkain.
d.Gingamit ko nang may wastong pag-iingat ang mga gamit o kagamitan sa aming bahay upang
hindi masira.
10. alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa ating kalikasan?
a.a. Tinatapakan ko ang bagong tanim na halaman sa aming bakuran.
b.Itinatapon ko an gaming basura sa tabing-ilog kung gabi.
c.Hinahayaan ko ang aking kaklase ng magkalat ng dumi sa aming silid aralan.
d.Tumutulong ako sa paglilinis sa aming kapaligiran.
11. May proyektong inilunsad sa inyong pamayanan.Ito ay ang pagtatanim ng puno sa tabi ng
kalye at pangunahing lansangan. Paano ka lalahok ditto?
a.Hindi ko sila papansinin.
b.Ako ang kukuha ng kanilang larawan.
c.Magpapakilala ako sa namamahala at kukumustahin ko siya.
d.Lalapit ako sa namamahala ng proyekto at aalamin kung paano ako makatutulong.
12.Nakatira kayo sa isang apartment. Walang bakanteng lote na mapagtaniman sa harap o likod
ng inyong tirahan. Nais mong makilahok sa proyektong pagtatanim ng gulay. Ano ang iyong
gagawin?
a.Magtatanim ako sa mga lata, paso, lumang plastic ng timba, palanggana o batya.
b.Iisip na lamang ako ng ibang proyekto.
c.Bibili ako ng artipisyal na halaman.
d.Kalilimutan ko na lang ang pagsali.

13. Ang inyong barangay ay naglunsad ng proyektong Magtipon ng mga Buto at Binhi para sa
pagtatanim ng mga gulay sa buong lugar. Papaano mo maibabahagi ang iyong oras?
a.Ayoko ng ganitong proyekto.
b.Wala akong alam sa mga buto at binhi.
c.Magmumungkahi ako ng tindahan na mabibilhan nila ng mga buto at gulay.
d.Ako ay magtitipon ng mga buto at binhi at ibibigay ko sa barangay.
14. Ang pangulo ng Homeowners Association sa inyong subdibisyon ay nagpatawag ng pulong
para sa kabataang tulad ninyo para sa ilulunsad ng bagong proyektongHalamang Gamot para sa
Kalusugan. Papaano mo ibabahagi ang iyong oras sa proyektong ito
a.Hindi ako dadalo sa pulong.
b.Magdadahilan ako na hindi ako pinayagan ng aking magulang.
c.Hindi ako interesado dahil wala akong pakialam sa proyekto.
d.Dadalo ako sa pulong dahil naniniwala ako na maganda ang maidudulot ng proyektong ito sa
aming lugar.
15. Ang Community Extension Services Unit ng isang kolehiyo na malapit sa inyong lugar ay
maglulunsad ng isang programa tungkol sa Gulayan sa Bakuran na makakatulong sa inyong
lugar. Ano ang iyong gagawin?
a.Hindi ako interesado sa ganitong proyekto.
b.Wala akong pakialam sa pagtatanim ng gulay sa aming bakuran.
c.Magbibigay ako ng sapat na oras at panahon sa pagdalo sa isasagawang paglulunsad ng
proyekto.
d.Hindi na ako kailangang dumalo pa dahil alam ko na ang mga sasabihin nila.
16.Niyaya ka ng iyong tatay sa paghingi ng binhi na itatanim ngunit niyaya ka ng iyong kaklase
na maglaro sa plasa. Ano ang iyong gagawin?
a.Sasama ka sa iyong kaklase na maglaro sa plasa.
b.Sasama ka sa iyong tatay sa paghingi ng binhing itatanim at susunod ka na lang sa iyong
kaklase sa plasa para maglaro.
c.Magbingi-bingihan nalang sa sinabi ng tatay.
d.Wala kang sasamahan sa dalawa.
17.Nakita mong basang-basa ng pawis ang damit ng iyong kapatid dahil naglinis siya ng inyong
bakuran at nagdilig ng mga halaman. Gusto niyang maligo agad. Ano ang iyong gagawin?
A. Sasabihin ko sa kanya na magpalit ng damit at magpahinga muna bago maligo.
b. Papaliguin ko na siya kaagad.
c. Hindi ako makikialam sa kanya.
d.Sasabihin kong tatapusin niya muna ang lahat ng mga Gawain bago siya maligo.
18. alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng pangangalaga at pagmamalasakit sa ating
kalikasan?
a.Pagsusuporta sa mga saahang nagtataguyod ng wastong gamit ng likas na yaman.
b.Pagtutulong sa paglilinis sa aming kapaligiran
c.Paghihiwalay ng basurang nabubulok sa hindi nabubulok.
d.Pagtatapon n gaming basura sa tabing dagat kung walang nakakakita.
19.Isang araw sa pagdating mo ng inyong bahay galling paaralan ay napansin mong ang inyong
kahoy na upoan sa terrace na pamana pa ng lolo at lola mo ay nauulanan. Ano ang iyong
gagawin?

a.Hahayaan ko na lang itong mabasa sa ulan.


b.Kukunin ko at ililipat sa isang lugar na hindi mauulanan.
c.Pupunasan ko ng tuyong basahan.
d.Ibigay nalang sa kapitbahay dahil hindi na ninyo ginagamit.
20.Tuwing tanghali, pagkatapos kumain ng iyong mga kapatiday iniiwan na lang nila ang
kagamitan sa pagkain na hindi hinihugasan. Ano ang iyong gagawin?
a.Pagagalitan ko sila dahil hindi nila hinugasan ang kanilang pinagkakainan.
b.Bahala sila sa buhay nila.
c.Huhugasan ko nalang ang pinagkakainan nila.
d.Iaasa k okay nana yang paghuhugas nito.

II-Lagyan ng (

) tsek kung ang pahayag ay tama at ekis ( X ) kung mali.

________21. Sinusuportahan ko ang mga samahang nagtataguyod ng wastong gamit ng likas na


yaman.
________22.Ang paghihiwalay ng basurang nabubulok sa hindi nabubulok ay tamang paraan ng
pagbabasura.
________23.Maaring maubos ang mga halaman dahil sa ating kapabayaan.
________24.Ang pagiging luntian ng kapaligiran ay sumasagisag sa kalusugan ng katawan at
isip.
________25. Susuportahan ko ang panghuhuli ng mga Philippine Eagle .
________26.Ang pagbibigay ng damo sa alagang kabayo ay tamang pangangalaga nito.
________27.Tayo ay nilikha upang ihayag o ipakilala ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan
ng paggawa ng kabutihan sa kapuwa.
________28. Ang pagtulong sa kapuwa sa panahon ng kahirapan, kaguluhan at malnutrisyon ay
tanda ng pagmamahal.
________29.Naipapakita ko ang paggalang sa aking kapuwa sa pamamagitan ng pagsunod sa
lahat ng nais niyang gawin kabilang ang pagliban sa klase.
________30.Tinatanggap ko ng maluwag sa kalooban ko ang aking kapatid na may kapansanan.
________31.Huhuli ako ng tarsier at ipagmamalaki ko ito sa kaibigan ko.
________32.Nakakapag-isip tayo ng mabuti kapag tayo ay gutom.
________33.Magiging masaya at panatag ang loob natin kung tayo ay malusog.
________34.Nilikha ng Diyos an gating kapuwa upang maging katuwang natin sila sa ano mang
pagsubok kaya pahalagahan natin sila.
________35.Pinahahalagahan ko ang aking buhay dahil kaloob ito ng Diyos.
________36.Pagsangguni sa Animal Welfare Committee para sa wastong pangangalaga sa mga
hayop.
________37.Paglahok sa proyektong Plant a Tree a Day sa komunidad.
________38.Pagsuporta sa mga illegal loggers tungkol sa pagputol ng mga punongkahoy sa
kagubatan.
________39.Tumutulong ako sa pagsusunog ng mga basura sa likod n gaming bahay.
________40.Hinihikayat ko ang aking mga kamag-aral na gamiting muli ang likod ng mga papel
at kwaderno na wala pang sulat.